ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 204

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
28. júna 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 204/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8497 – Sibur/TechnipFMC/Linde/JV) ( 1 )

1

2017/C 204/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8433 – Zalando/Bestseller United/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2017/C 204/03

Rozhodnutie Rady z 26. júna 2017, ktorým sa obnovuje riadiaca rada Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

2

 

Európska komisia

2017/C 204/04

Výmenný kurz eura

4

2017/C 204/05

Oznámenie Komisie o dátume doručenia stanoviska výboru pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry s návrhom harmonizovanej klasifikácie a označovania glyfozátu na úrovni EÚ

5

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 204/06

Informácie, ktoré sa majú predložiť podľa článku 5 ods. 2 – Zmena Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 ( Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19 ) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006]

6


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2017/C 204/07

Výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na udeľovanie grantov v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí v rámci Nástroja na prepájanie Európy na obdobie rokov 2014 – 2020 [Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2017) 696]

7

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2017/C 204/08

Oznámenie týkajúce sa platných antidumpingových opatrení na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie: zmena názvu spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje antidumpingová colná sadzba pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky

8


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

28.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 204/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8497 – Sibur/TechnipFMC/Linde/JV)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 204/01)

Dňa 19. júna 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8497. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


28.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 204/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8433 – Zalando/Bestseller United/JV)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 204/02)

Dňa 16. júna 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8433. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

28.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 204/2


ROZHODNUTIE RADY

z 26. júna 2017,

ktorým sa obnovuje riadiaca rada Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

(2017/C 204/03)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, a najmä na jeho článok 4 (1),

so zreteľom na kandidátku, ktorú navrhla dánska vláda,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutiami zo 14. júla 2015 (2) a 14. septembra 2015 (3) vymenovala členov riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania na obdobie od 18. septembra 2015 do 17. septembra 2018.

(2)

V dôsledku odstúpenia pána Larsa MORTENSENAje pre Dánsko k dispozícii jedno miesto člena riadiacej rady strediska v kategórii zástupcov vlád.

(3)

Členovia riadiacej rady uvedeného strediska by sa mali vymenovať na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré sa skončí 17. septembra 2018,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa za člena riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 17. septembra 2018, vymenúva:

ZÁSTUPCOVIA VLÁD:

DÁNSKO

pani Lise Lotte TOFTOVÁ

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie na účely informovania.

V Luxemburgu 26. júna 2017

Za Radu

predseda

J. MIZZI


(1)  Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 232, 16.7.2015, s. 2.

(3)  Ú. v. EÚ C 305, 16.9.2015, s. 2.


Európska komisia

28.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 204/4


Výmenný kurz eura (1)

27. júna 2017

(2017/C 204/04)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1278

JPY

Japonský jen

126,16

DKK

Dánska koruna

7,4357

GBP

Britská libra

0,88370

SEK

Švédska koruna

9,7678

CHF

Švajčiarsky frank

1,0883

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,5200

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

26,270

HUF

Maďarský forint

309,40

PLN

Poľský zlotý

4,2151

RON

Rumunský lei

4,5635

TRY

Turecká líra

3,9525

AUD

Austrálsky dolár

1,4819

CAD

Kanadský dolár

1,4895

HKD

Hongkongský dolár

8,7972

NZD

Novozélandský dolár

1,5431

SGD

Singapurský dolár

1,5626

KRW

Juhokórejský won

1 283,79

ZAR

Juhoafrický rand

14,5572

CNY

Čínsky juan

7,6853

HRK

Chorvátska kuna

7,4070

IDR

Indonézska rupia

15 007,64

MYR

Malajzijský ringgit

4,8360

PHP

Filipínske peso

56,653

RUB

Ruský rubeľ

66,5530

THB

Thajský baht

38,289

BRL

Brazílsky real

3,7216

MXN

Mexické peso

20,1288

INR

Indická rupia

72,7545


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


28.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 204/5


Oznámenie Komisie o dátume doručenia stanoviska výboru pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry s návrhom harmonizovanej klasifikácie a označovania glyfozátu na úrovni EÚ

(2017/C 204/05)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1056 (1) sa predĺžilo obdobie schválenia účinnej látky glyfozát na 6 mesiacov od dátumu doručenia stanoviska výboru pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry Komisii alebo do 31. decembra 2017, podľa toho, čo nastane skôr.

V odôvodnení 7 uvedeného nariadenia Komisia uvádza, že hneď, ako získa stanovisko výboru pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry, oznámi dátum jeho doručenia v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Komisii bolo stanovisko výboru pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry s návrhom harmonizovanej klasifikácie a označovania glyfozátu na úrovni EÚ doručené dňa 15. júna 2017.


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1056 z 29. júna 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia schválenia účinnej látky glyfozát (Ú. v. EÚ L 173, 30.6.2016, s. 52).


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

28.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 204/6


Informácie, ktoré sa majú predložiť podľa článku 5 ods. 2

Zmena Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006]

(2017/C 204/06)

I.1.   Názov a adresa EZÚS

Registrovaný názov: Eurorégion Aquitaine/Euskadi/Navarre

Sídlo:

I.2.   Dĺžka existencie zoskupenia:

Dĺžka existencie zoskupenia: doba neurčitá

I.3.   Prvé uverejnenie v Ú. v. EÚ:6.12.2012 – Ú. v./S S234

I.4.   Meno a kontaktné údaje nového člena

Communauté Forale de Navarre

Mikel Irujo: mirujoam@navarra.es


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

28.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 204/7


Výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na udeľovanie grantov v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí v rámci Nástroja na prepájanie Európy na obdobie rokov 2014 – 2020

[Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2017) 696]

(2017/C 204/07)

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie týmto zverejňuje štyri výzvy na predkladanie návrhov s cieľom udeliť granty na projekty v súlade s prioritami a cieľmi vymedzenými v pracovnom programe na rok 2017 v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí v rámci Nástroja na prepájanie Európy na obdobie rokov 2014 – 2020.

Očakávajú sa návrhy v rámci týchto štyroch výziev:

 

CEF-TC-2017-3: eInvoicing (Elektronická fakturácia)

 

CEF-TC-2017-3: eTranslation (Elektronický preklad)

 

CEF-TC-2017-3: Europeana (Európska digitálna knižnica)

 

CEF-TC-2017-3: Public Open Data (Otvorené údaje)

Celkový orientačný rozpočet, ktorý je k dispozícii pre návrhy vybrané v rámci týchto výziev, predstavuje 24 miliónov EUR.

Návrhy musia byť predložené do 28. novembra 2017.

Dokumentácia k jednotlivým výzvam je k dispozícii na webovom sídle CEF Telecom:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

28.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 204/8


Oznámenie týkajúce sa platných antidumpingových opatrení na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie: zmena názvu spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje antidumpingová colná sadzba pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky

(2017/C 204/08)

Na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu (ďalej len „riad“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa vzťahuje konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 412/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (1) [ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 412/2013“].

Jedna spoločnosť so sídlom v Čínskej ľudovej republike s doplnkovým kódom TARIC (2)B521, na ktorej dovoz riadu do Únie sa vzťahuje antidumpingová colná sadzba pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky na úrovni 17,9 %, informovala Komisiu, že zmenila svoj názov tak, ako sa uvádza ďalej.

Spoločnosť požiadala Komisiu, aby potvrdila, že zmena názvu nemá vplyv na jej právo využívať sadzbu cla, ktorá sa uplatňovala na spoločnosť pod jej predchádzajúcim názvom.

Komisia preskúmala poskytnuté informácie a dospela k záveru, že zmena názvu nijako neovplyvňuje zistenia uvedené v nariadení (EÚ) č. 412/2013.

Preto by sa odkaz v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 412/2013:

Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

mal považovať za odkaz na spoločnosť:

Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

Doplnkový kód TARIC B521, ktorý bol pôvodne pridelený spoločnosti Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd., sa uplatňuje na spoločnosť Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.


(1)  Ú. v. EÚ L 131, 15.5.2013, s. 1.

(2)  Integrovaný sadzobník Európskej únie.