ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 161

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
22. mája 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 161/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 161/02

Vec C-72/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 28. marca 2017 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) – Spojené kráľovstvo)] – The Queen, na žiadosť: PJSC Rosneft Oil Company, predtým OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) — Reštriktívne opatrenia s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine — Ustanovenia rozhodnutia 2014/512/SZBP a nariadenia (EÚ) č. 833/2014 — Platnosť — Právomoc Súdneho dvora — Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Ruskom — Povinnosť odôvodnenia — Zásady právnej istoty a určitosti uplatniteľných predpisov — Prístup na kapitálový trh — Finančná pomoc — Medzinárodné certifikáty, ktoré predstavujú cenné papiere (Global Depositary Receipts) — Ropné odvetvie — Žiadosť o výklad pojmov bridlicový a vody hlbšie ako 150 metrov — Neprípustnosť)

2

2017/C 161/03

Vec C-652/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 29. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Darmstadt – Nemecko) – Furkan Tekdemir, za ktorého podľa zákona konajú Derya Tekdemir a Nedim Tekdemir/Kreis Bergstraße (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Tureckom — Rozhodnutie č. 1/80 — Článok 13 — Klauzula standstill — Právo na pobyt rodinného príslušníka tureckého pracovníka, ktorý je súčasťou legálneho trhu práce v niektorom členskom štáte — Prípadná existencia naliehavého dôvodu všeobecného záujmu odôvodňujúceho nové obmedzenia — Účinné riadenie migračných tokov — Povinnosť štátnych príslušníkov tretích štátov mladších ako 16 rokov mať povolenie na pobyt — Proporcionalita)

3

2017/C 161/04

Vec C-146/16: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 30. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Verband Sozialer Wettbewerb eV/DHL Paket GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nekalé obchodné praktiky — Reklama uvedená v tlačenom médiu — Neuvedenie podstatných informácií — Prístup k týmto informáciám prostredníctvom internetovej stránky, cez ktorú sa distribuujú dotknuté výrobky — Výrobky predávané osobou, ktorá uverejnila oznam, alebo treťou osobou)

4

2017/C 161/05

Vec C-315/16: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 30. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Kúria – Maďarsko) – József Lingurár/Miniszterelnökséget vezető miniszter (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná poľnohospodárska politika — Financovanie z EPFRV — Podpora rozvoja vidieka — Platby v rámci sústavy Natura 2000 — Podpora vyhradená súkromným osobám — Lesný pozemok v čiastočnom vlastníctve štátu)

4

2017/C 161/06

Vec C-335/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 30. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Velikoj Gorici – Chorvátsko) – VG Čistoća d.o.o./Đuro Vladika, Ljubica Vladika (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Odpad — Smernica 2008/98/ES — Získanie nákladov určených na nakladanie s odpadom — Zásada znečisťovateľ platí — Pojem držitelia odpadu — Cena požadovaná za nakladanie s odpadom — Osobitný poplatok určený na financovanie kapitálových investícií)

5

2017/C 161/07

Vec C-686/16 P: Odvolanie podané 28. decembra 2016: Meissen Keramik GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 18. októbra 2016 vo veci T-776/15, Meissen Keramik GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

6

2017/C 161/08

Vec C-19/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Poľsko) 17. januára 2017 – Skarb Państwa, v zastúpení: Wojewoda Dolnośląski/Gmina Trzebnica

6

2017/C 161/09

Vec C-30/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 20. januára 2017 – Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu/Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu

7

2017/C 161/10

Vec C-66/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Poľsko) 7. februára 2017 – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

8

2017/C 161/11

Vec C-81/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Suceava (Rumunsko) 14. februára 2017 – Zabrus Siret SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

8

2017/C 161/12

Vec C-95/17 P: Odvolanie podané 22. februára 2017: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 15. decembra 2016 vo veci T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

9

2017/C 161/13

Vec C-103/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État (Francúzsko) 27. februára 2017 – Messer France SAS, právny nástupca spoločnosti Praxair/Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer

10

2017/C 161/14

Vec C-107/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 3. marca 2017 – UAB Aviabaltika/BAB Ūkio bankas

11

2017/C 161/15

Vec C-108/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 3. marca 2017 – UAB Enteco Baltic/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

12

2017/C 161/16

Vec C-109/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Španielsko) 3. marca 2017 – Bankia S.A./Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán a María Concepción Marí Merino

13

2017/C 161/17

Vec C-129/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 13. marca 2017 – Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV/Duma Forklifts NV, G. S. International BVBA

14

2017/C 161/18

Vec C-150/17 P: Odvolanie podané 24. marca 2017: Európska únia zastupovaná Súdnym dvorom Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 1. februára 2017 vo veci T-479/14, Kendrion/Európska únia

14

2017/C 161/19

Vec C-151/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 24. marca 2017 – Swedish Match AB/Secretary of State for Health

15

2017/C 161/20

Vec C-170/17: Žaloba podaná 4. apríla 2017 – Európska komisia/Portugalská republika

16

2017/C 161/21

Vec C-174/17 P: Odvolanie podané 5. apríla 2017: Európska únia, v zastúpení Súdny dvor Európskej únie, proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) zo 17. februára 2017 vo veci T-40/15, ASPLA a Armando Álvarez/Európska únia

16

2017/C 161/22

Vec C-167/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 28. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale civile di Roma – Taliansko) – X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

17

2017/C 161/23

Vec C-136/16: Uznesenie predsedu druhej komory Súdneho dvora z 10. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça – Portugalsko) – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento SA/Banco Santander Totta SA

17

2017/C 161/24

Vec C-229/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P./João Carlos Lombo Silva Cordeiro

18

2017/C 161/25

Vec C-511/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. marca 2017 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo, vedľajší účastník: Francúzska republika

18

 

Všeobecný súd

2017/C 161/26

Vec T-422/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. apríla 2017 – CPME a i./Rada (Dumping — Dovoz určitých druhov polyetyléntereftalátov (PET) s pôvodom v Indii, Thajsku a na Taiwane — Preskúmanie pred uplynutím platnosti opatrení — Návrh Komisie na obnovu týchto opatrení — Rozhodnutie Rady ukončiť konanie o preskúmaní bez zavedenia týchto opatrení — Žaloba o neplatnosť — Článok 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Pravdepodobnosť opakovaného výskytu značnej ujmy — Článok 21 ods. 1 nariadenia č. 1225/2009 — Záujem Únie — Zjavne nesprávne posúdenia — Povinnosť odôvodnenia — Žaloba o náhradu škody)

19

2017/C 161/27

Vec T-219/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Regione autonoma della Sardegna/Komisia (Štátna pomoc — Námorná doprava — Náhrada za služby vo verejnom záujme — Zvýšenie základného imania — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Vstup podniku príjemcu do likvidácie — Zachovanie záujmu na konaní — Nezastavenie konania — Pojem pomoc — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Kritérium súkromného investora — Zjavne nesprávne posúdenie — Nesprávne právne posúdenie — Námietka nezákonnosti — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Rozhodnutie 2011/21/EÚ — Usmernenia pre štátnu pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach — Právna úprava Únie uplatniteľná na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme — Rozsudok Altmark)

20

2017/C 161/28

Vec T-220/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Saremar/Komisia (Štátna pomoc — Námorná doprava — Úhrada za služby vo verejnom záujme — Zvýšenie základného imania — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Vstup žalobkyne do likvidácie — Procesná spôsobilosť — Zachovanie záujmu na konaní — Nezastavenie konania — Pojem pomoc — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Kritérium súkromného investora — Zjavne nesprávne posúdenie — Nesprávne právne posúdenie — Námietka nezákonnosti — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Rozhodnutie 2011/21/EÚ — Usmernenia pre štátnu pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach — Právna úprava Únie uplatniteľná na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme — Rozsudok Altmark)

21

2017/C 161/29

Vec T-361/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. apríla 2017 – HB a i./Komisia (Inštitucionálne právo — Európska iniciatíva občanov — Ochrana túlavých zvierat — Psychologické účinky na dospelých a deti — Zamietnutie registrácie — Zjavný nedostatok právomocí Komisie — Článok 4 ods. 2 písm. b) a článok 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 211/2011)

21

2017/C 161/30

Vec T-35/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Alkarim for Trade and Industry/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zjavne nesprávne posúdenie)

22

2017/C 161/31

Vec T-344/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. apríla 2017 – Francúzsko/Komisia (Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty odovzdané v rámci postupu upraveného v smernici 98/34/ES — Dokumenty pochádzajúce z členského štátu — Poskytnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súdneho konania — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly — Predchádzajúci súhlas členského štátu)

23

2017/C 161/32

Vec T-367/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. apríla 2017 – Renfe-Operadora/EUIPO (AVE) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci vyhlásenia neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie AVE — Čiastočná neplatnosť — Odvolanie podané odvolaciemu senátu v jazyku inom, ako je jazyk konania — Neprípustnosť odvolania podaného odvolaciemu senátu — Žiadosť o restitutio in integrum — Povinnosť náležitej starostlivosti)

23

2017/C 161/33

Vec T-594/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Metabolic Balance — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

24

2017/C 161/34

Vec T-621/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. apríla 2017 – Tractel Greifzug/EUIPO – Shenxi Machinery (Tvar motorom ovládaného navijaku) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie — Tvar motorom ovládaného navijaku — Absolútny dôvod zamietnutia — Označenie pozostávajúce výlučne z tvaru výrobku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku — Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 207/2009)

25

2017/C 161/35

Vec T-39/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka NANA FINK — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie NANA — Neexistencia podobnosti výrobkov — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rozsah preskúmania, ktoré má vykonať odvolací senát — Povinnosť rozhodnúť o odvolaní v celom rozsahu)

25

2017/C 161/36

Vec T-49/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Azanta/EUIPO – Novartis (NIMORAL) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie NIMORAL — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie NEORAL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

26

2017/C 161/37

Vec T-178/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Policolor/EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Policolor — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie ProfiColor — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009)

27

2017/C 161/38

Vec T-219/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Aldi/EUIPO (ViSAGE) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ViSAGE — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

27

2017/C 161/39

Vec T-238/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Scouring Environment (Arbitrážna doložka — Dohoda o subvenciách uzavretá v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (2007-2013) — Nevykonanie zmluvy — Vrátenie preddavkov — Úroky z omeškania — Rozsudok pre zmeškanie)

28

2017/C 161/40

Vec T-291/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. apríla 2017 – Anta (China)/EUIPO (Zobrazenie dvoch čiar zvierajúcich ostrý uhol) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej dve čiary zvierajúce ostrý uhol — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

28

2017/C 161/41

Vec T-348/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (Arbitrážna doložka — Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít — Zmluva Minatran — Oprávnené náklady — Rozsudok pre zmeškanie)

29

2017/C 161/42

Vec T-407/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. januára 2017 – Banco Popular Español/EUIPO –Pledgeling (p) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Späťvzatie prihlášky na zápis — Zastavenie konania)

30

2017/C 161/43

Vec T-170/17: Žaloba podaná 20. marca 2017 – RW/Komisia

30

2017/C 161/44

Vec T-173/17: Žaloba podaná 16. marca 2017 – TestBioTech/Komisia

31

2017/C 161/45

Vec T-180/17: Žaloba podaná 17. marca 2017 – EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer a i. (EM)

32

2017/C 161/46

Vec T-182/17: Žaloba podaná 20. marca 2017 – Novartis/EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO)

32

2017/C 161/47

Vec T-184/17: Žaloba podaná 21. marca 2017 – Leifheit/EUIPO (vyobrazenie štyroch zelených štvorcov)

33

2017/C 161/48

Vec T-185/17: Žaloba podaná 21. marca 2017 – PlasticsEurope/Európska chemická agentúra

34

2017/C 161/49

Vec T-186/17: Žaloba podaná 23. marca 2017 – Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop)

34

2017/C 161/50

Vec T-187/17: Žaloba podaná 21. marca 2017 – Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner)

35

2017/C 161/51

Vec T-188/17: Žaloba podaná 21. marca 2017 – Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner)

36

2017/C 161/52

Vec T-193/17: Žaloba podaná 27. marca 2017 – CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (tvar kĺbovej hlavice)

37

2017/C 161/53

Vec T-194/17: Žaloba podaná 27. marca 2017 – CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (vyobrazenie kĺbovej hlavice)

37

2017/C 161/54

Vec T-199/17: Žaloba podaná 29. marca 2017 – QD/EUIPO

38

2017/C 161/55

Vec T-204/17: Žaloba podaná 5. apríla 2017 – Alfa Laval Flow Equipement (Kunshan)/Komisia

39

2017/C 161/56

Vec T-205/17: Žaloba podaná 4. apríla 2017 – SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE)

40

2017/C 161/57

Vec T-210/17: Žaloba podaná 6. apríla 2017 – International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBOT)

40


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2017/C 161/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 151, 15.5.2017

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 144, 8.5.2017

Ú. v. EÚ C 129, 24.4.2017

Ú. v. EÚ C 121, 18.4.2017

Ú. v. EÚ C 112, 10.4.2017

Ú. v. EÚ C 104, 3.4.2017

Ú. v. EÚ C 95, 27.3.2017

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/2


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 28. marca 2017 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) – Spojené kráľovstvo)] – The Queen, na žiadosť: PJSC Rosneft Oil Company, predtým OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

(Vec C-72/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) - Reštriktívne opatrenia s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine - Ustanovenia rozhodnutia 2014/512/SZBP a nariadenia (EÚ) č. 833/2014 - Platnosť - Právomoc Súdneho dvora - Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Ruskom - Povinnosť odôvodnenia - Zásady právnej istoty a určitosti uplatniteľných predpisov - Prístup na kapitálový trh - Finančná pomoc - Medzinárodné certifikáty, ktoré predstavujú cenné papiere (Global Depositary Receipts) - Ropné odvetvie - Žiadosť o výklad pojmov „bridlicový“ a „vody hlbšie ako 150 metrov“ - Neprípustnosť))

(2017/C 161/02)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: The Queen, na žiadosť: PJSC Rosneft Oil Company, predtým OJSC Rosneft Oil Company

Žalovaní: Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

Výrok rozsudku

1.

Články 19, 24 a 40 ZEÚ, článok 275 ZFEÚ, ako aj článok 47 Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodnúť v prejudiciálnom konaní na základe článku 267 ZFEÚ o platnosti aktu prijatého na základe ustanovení týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), ako je rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2014/872/SZBP zo 4. decembra 2014, za predpokladu, že návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka buď dohľadu nad dodržiavaním článku 40 ZEÚ týmto rozhodnutím, alebo preskúmania zákonnosti reštriktívnych opatrení voči fyzickým alebo právnickým osobám.

2.

Preskúmanie druhej otázky neodhalilo žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť článku 1 ods. 2 písm. b) až d), článku 1 ods. 3, článku 7 a prílohy III rozhodnutia 2014/512, zmeneného a doplneného rozhodnutím 2014/872, alebo článkov 3 a 3a, článku 4 ods. 3 a 4, článku 5 ods. 2 písm. b) až d), článku 5 ods. 3 a článku 11, ako aj príloh II a VI nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, zmeneného a doplneného nariadením Rady (EÚ) č. 1290/2014 zo 4. decembra 2014.

Zásady právnej istoty a určitosti uplatniteľných predpisov (nulla poena sine lege certa) sa majú vykladať v tom zmysle, že členskému štátu nebránia, aby uložil podľa článku 8 ods. 1 nariadenia č. 833/2014, zmeneného a doplneného nariadením č. 1290/2014, trestnoprávne sankcie, ktoré sa majú uplatniť v prípade porušenia ustanovení uvedeného nariadenia predtým, než Súdny dvor dostatočne objasní rozsah uvedených ustanovení a súvisiacich trestnoprávnych sankcií.

3.

Výraz „finančná pomoc“ nachádzajúci sa v článku 4 ods. 3 písm. b) nariadenia č. 833/2014, zmeneného a doplneného nariadením č. 1290/2014, treba vykladať v tom zmysle, že nezahŕňa spracovanie platieb ako také bankou alebo inou finančnou inštitúciou.

Článok 5 ods. 2 nariadenia č. 833/2014, zmeneného a doplneného nariadením č. 1290/2014, sa má vykladať v tom zmysle, že od 12. septembra 2014 zakazuje vydávanie globálnych vkladových potvrdeniek (Global Depositary Receipts) podľa zmluvy o vklade uzavretej s niektorým zo subjektov uvedených v prílohe VI nariadenia č. 833/2014, zmeneného a doplneného nariadením č. 1290/2014, vrátane prípadu, ak ide o akcie niektorého z týchto subjektov, ktoré boli vydané pred týmto dátumom.


(1)  Ú. v. EÚ C 155, 11.5.2015.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/3


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 29. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Darmstadt – Nemecko) – Furkan Tekdemir, za ktorého podľa zákona konajú Derya Tekdemir a Nedim Tekdemir/Kreis Bergstraße

(Vec C-652/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Tureckom - Rozhodnutie č. 1/80 - Článok 13 - Klauzula „standstill“ - Právo na pobyt rodinného príslušníka tureckého pracovníka, ktorý je súčasťou legálneho trhu práce v niektorom členskom štáte - Prípadná existencia naliehavého dôvodu všeobecného záujmu odôvodňujúceho nové obmedzenia - Účinné riadenie migračných tokov - Povinnosť štátnych príslušníkov tretích štátov mladších ako 16 rokov mať povolenie na pobyt - Proporcionalita))

(2017/C 161/03)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Darmstadt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Furkan Tekdemir, za ktorého podľa zákona konajú Derya Tekdemir a Nedim Tekdemir

Žalovaný: Kreis Bergstraße

Výrok rozsudku

Článok 13 rozhodnutia asociačnej rady č. 1/80 z 19. septembra 1980 o rozvoji asociácie, pripojeného k dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom, ktorá bola podpísaná 12. septembra 1963 v Ankare Tureckou republikou na jednej strane a členskými štátmi EHS a Spoločenstva na druhej strane a ktorá bola uzavretá, schválená a potvrdená v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 64/732/EHS z 23. decembra 1963, sa má vykladať v tom zmysle, že cieľ účinného riadenia migračných tokov môže predstavovať naliehavý dôvod všeobecného záujmu umožňujúci opodstatnenie vnútroštátneho opatrenia prijatého po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia v dotknutom členskom štáte, ukladajúceho štátnym príslušníkom tretích štátov mladším ako 16 rokov povinnosť mať povolenie na pobyt na to, aby mohli vstúpiť do tohto členského štátu a zdržiavať sa v ňom.

Takéto opatrenie však nie je primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, pokiaľ podrobnosti uplatňovania týkajúce sa detí, ako je žalobca vo veci samej, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích štátov narodenými v dotknutom členskom štáte a ktorých jeden z rodičov je tureckým pracovníkom oprávnene sa zdržiavajúcim v tomto členskom štáte, idú nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.


(1)  Ú. v. EÚ C 118, 4.4.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/4


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 30. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Verband Sozialer Wettbewerb eV/DHL Paket GmbH

(Vec C-146/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nekalé obchodné praktiky - Reklama uvedená v tlačenom médiu - Neuvedenie podstatných informácií - Prístup k týmto informáciám prostredníctvom internetovej stránky, cez ktorú sa distribuujú dotknuté výrobky - Výrobky predávané osobou, ktorá uverejnila oznam, alebo treťou osobou))

(2017/C 161/04)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Žalovaná: DHL Paket GmbH

Výrok rozsudku

Článok 7 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004, sa má vykladať v tom zmysle, že reklamný oznam, ako je ten, o ktorý ide v konaní vo veci samej, na ktorý sa vzťahuje pojem „výzva na kúpu“ v zmysle tejto smernice, môže zodpovedať informačnej povinnosti upravenej týmto ustanovením. Vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby v jednotlivých prípadoch na jednej strane preskúmal, či priestorové obmedzenia reklamného textu opodstatňujú poskytnutie informácií o dodávateľovi jedine na úrovni platformy na nákup online, a prípadne na druhej strane, či sú informácie vyžadované článkom 7 ods. 4 písm. b) uvedenej smernice týkajúce sa predajnej platformy online oznámené jednoducho a rýchlo.


(1)  Ú. v. EÚ C 243, 4.7.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/4


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 30. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Kúria – Maďarsko) – József Lingurár/Miniszterelnökséget vezető miniszter

(Vec C-315/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločná poľnohospodárska politika - Financovanie z EPFRV - Podpora rozvoja vidieka - Platby v rámci sústavy Natura 2000 - Podpora vyhradená súkromným osobám - Lesný pozemok v čiastočnom vlastníctve štátu))

(2017/C 161/05)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kúria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: József Lingurár

Žalovaný: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Výrok rozsudku

Prvá veta článku 42 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak sa lesný pozemok, pre ktorý existuje nárok na podporu v rámci sústavy Natura 2000, nachádza čiastočne vo vlastníctve štátu a čiastočne v súkromnom vlastníctve, je potrebné zohľadniť na účel výpočtu výšky podpory, ktorá sa má poskytnúť súkromnému vlastníkovi, pomer veľkosti tohto pozemku v štátnom vlastníctve k veľkosti pozemku v súkromnom vlastníctve.


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 16.8.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/5


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 30. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Velikoj Gorici – Chorvátsko) – VG Čistoća d.o.o./Đuro Vladika, Ljubica Vladika

(Vec C-335/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Životné prostredie - Odpad - Smernica 2008/98/ES - Získanie nákladov určených na nakladanie s odpadom - Zásada znečisťovateľ platí - Pojem „držitelia odpadu“ - Cena požadovaná za nakladanie s odpadom - Osobitný poplatok určený na financovanie kapitálových investícií))

(2017/C 161/06)

Jazyk konania: chorvátčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Općinski sud u Velikoj Gorici

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: VG Čistoća d.o.o.

Žalovaní: Đuro Vladika, Ljubica Vladika

Výrok rozsudku

Článok 14 a článok 15 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc sa majú vykladať v tom zmysle, že za súčasného stavu práva Únie nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ako je tá vo veci samej, ktorá na účely financovania služby nakladania s komunálnym odpadom a jeho zneškodňovania jednak stanovuje cenu vypočítanú na základe odhadu objemu odpadu vyprodukovaného užívateľmi tejto služby, a nie na základe množstva odpadu, ktorí títo užívatelia skutočne vyprodukovali a odovzdali na zber, a jednak vyžaduje dodatočný poplatok zo strany užívateľov ako držiteľov odpadu, prostredníctvom ktorého sa majú financovať kapitálové investície nevyhnutné na spracovanie odpadu, vrátane jeho recyklácie. Vnútroštátny súd však musí na základe skutkových a právnych okolností, ktoré mu boli predložené, overiť, či to nevedie k tomu, že niektorým „držiteľom“ sa uložia zjavne neprimerané náklady v pomere k objemu alebo povahe odpadu, ktorý môžu vyprodukovať. S týmto cieľom môže vnútroštátny súd najmä zohľadniť kritériá týkajúce sa druhu nehnuteľností, ktoré užívatelia užívajú, rozlohy a účelu týchto nehnuteľností, rozsahu, v akom „držitelia“ produkujú odpad, objemu kontajnerov, ktoré majú užívatelia k dispozícii, ako aj frekvencie zberu odpadu, keďže uvedené parametre môžu priamo ovplyvniť výšku nákladov určených na nakladanie s odpadom.


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 16.8.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/6


Odvolanie podané 28. decembra 2016: Meissen Keramik GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 18. októbra 2016 vo veci T-776/15, Meissen Keramik GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(Vec C-686/16 P)

(2017/C 161/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Meissen Keramik GmbH (v zastúpení: M. Vohwinkel a Dr. M. Bagh, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 18. októbra 2016 (T-776/15,

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 28. októbra 2015 (vec R 0531/2015-1),

zrušil rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 13. januára 2015,

uložil Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) povinnosť nahradiť trovy konania vo všetkých stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie sa zakladá na nesprávnom výklade článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochrannej známke (1) v spojení s porušením článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

Odvolateľka vytýka Všeobecnému súdu, že porušil rokovací poriadok, keďže sa neoprel o význam slovného prvku spornej ochrannej známky, tak ako ho konštatoval odvolací senát vo svojom rozhodnutí, ale vychádzal zo svojho vlastného porozumenia tohto slovného prvku, a tým zmenil predmet sporu.

Odvolací dôvod odvodený z nesprávneho výkladu článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 sa zakladá na skutočnosti, že Všeobecný súd konštatoval, že označenie geografického pôvodu konkrétneho druhu výrobku, označeného na základe hlavného materiálu (keramika Meissen), malo opisný charakter aj v prípade výrobkov, ktoré obsahovali – aj nepatrné – prvky tohto materiálu, alebo boli spojené s výrobkami označeného druhu.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Poľsko) 17. januára 2017 – Skarb Państwa, v zastúpení: Wojewoda Dolnośląski/Gmina Trzebnica

(Vec C-19/17)

(2017/C 161/08)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skarb Państwa, v zastúpení: Wojewoda Dolnośląski (Vojvoda z Dolného Sliezska)

Žalovaná: Gmina Trzebnica (mesto Trzebnica)

Prejudiciálne otázky

1.

Považujú sa plnenia, ktoré príjemca získa zo zmluvných pokút alebo z náhrad škody vyplývajúcich z nesplnenia povinnosti alebo zo splnenia povinnosti po lehote, za príjmy v zmysle pravidla č. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 448/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1685/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1145/2003 (1)?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

a)

Možno príjem v podobe zmluvnej pokuty znížiť o straty a dodatočné náklady, ktoré príjemcovi vznikli v dôsledku nesplnenia zmluvy alebo zo splnenia zmluvy po lehote zo strany realizátora projektu?

b)

Považuje sa plnenie realizátora projektu v podobe iných prác vykonaných pre príjemcu, ktoré nijako nesúvisia s predmetom financovania, výmenou za sa oslobodenie od povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu (datio in solutum), za príjem v zmysle pravidla č. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 448/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1685/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1145/2003?

3.

V prípade kladnej odpovede na prvú a druhú otázku písm. a): má sa za výšku príjmov dosiahnutých príjemcom považovať výška zmluvnej pokuty vyčíslenej realizátorovi projektu alebo aj hodnota náhradného plnenia?

4.

Možno po ukončení pomoci v zmysle pravidla č. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 448/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1685/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1145/2003 znížiť objem spolufinancovania o výšku príjmov, ktoré príjemca dosiahol počas obdobia poskytovania pomoci?

5.

V prípade kladnej odpovede na štvrtú otázku, možno znížiť objem financovania o príjmy dosiahnuté príjemcom, ak ich členský štát Komisii neoznámil pred ukončením pomoci?


(1)  Ú. v. EÚ L 72, s. 66, Mim. vyd. 14/002, s. 3.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 20. januára 2017 – Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu/Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu

(Vec C-30/17)

(2017/C 161/09)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu

Prejudiciálna otázka

Má s ohľadom na článok 3 ods. 1 a ciele smernice Rady 92/83/EHS (1) z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje, pri určení základu dane pre ochutené pivá podľa stupnice Plato, skutočný obsah zvyškového extraktu hotového výrobku zahŕňať extrakt pochádzajúci z ochucujúcich látok, ktoré boli pridané po skončení kvasenia, alebo sa extrakt pochádzajúci z pridaných látok nezohľadňuje?


(1)  Ú. v. EÚ L 316, s. 21.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Poľsko) 7. februára 2017 – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

(Vec C-66/17)

(2017/C 161/10)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Grzegorz Chudaś a Irena Chudaś

Žalovaná: DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 bod 1 v spojení s článkom 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (1), vykladať v tom zmysle, že osvedčenie o európskom exekučnom titule môže byť vydané v súvislosti s rozhodnutím o náhrade trov konania (rozhodnutie o trovách) uvedeným v rozsudku, v ktorom súd rozhodol o určení existencie práva?


(1)  Ú. v. EÚ L 143, 2004, s. 15, Mim. vyd. 19/007, s. 38.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Suceava (Rumunsko) 14. februára 2017 – Zabrus Siret SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

(Vec C-81/17)

(2017/C 161/11)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Suceava

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľka: Zabrus Siret SRL

Odporca: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Prejudiciálne otázky

1.

Bránia smernica 2006/112/ES (1) a tiež zásady daňovej neutrality a proporcionality, za okolností, aké nastali vo veci samej, takej správnej praxi a/alebo výkladu ustanovení vnútroštátnych predpisov, ktoré vytvárajú prekážku pre preskúmanie a priznanie práva na vrátenie DPH vyplývajúceho z úprav týkajúcich sa plnení uskutočnených v období, ktoré predchádzalo kontrolovanému zdaňovaciemu obdobiu a ktoré už bolo predmetom daňovej kontroly, na základe ktorej daňové orgány nekonštatovali nepresnosti, ktoré by viedli k zmene zdaniteľného základu DPH, napriek tomu, že uvedené ustanovenia sa vykladajú v tom zmysle, že daňové orgány môžu vykonať opätovné preskúmanie zdaňovacieho obdobia, ktoré už bolo predmetom predchádzajúcej daňovej kontroly, založené na dodatočných údajoch a informáciách, ktoré získali neskôr, na základe spolupráce medzi štátnymi orgánmi a inštitúciami?

2.

Majú sa smernica 2006/112/ES a tiež zásady daňovej neutrality a proporcionality vykladať v tom zmysle, že za okolností, aké nastali vo veci samej, bránia vnútroštátnej právnej úprave normatívneho charakteru, odopierajúcej možnosť opraviť vecné chyby v daňových priznaniach k DPH za zdaňovacie obdobia, ktoré už boli predmetom daňovej kontroly, s výnimkou prípadu, keď sa oprava vykonáva na základe opatrenia, ktoré orgán daňovej kontroly oznámil pri príležitosti predchádzajúcej kontroly?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/9


Odvolanie podané 22. februára 2017: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 15. decembra 2016 vo veci T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(Vec C-95/17 P)

(2017/C 161/12)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, predtým Cadbury Holdings Ltd; Société des produits Nestlé SA

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zaviazal spoločnosť Mondelez UK Holdings & Services Ltd na náhradu trov konania vynaložených Úradom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Porušenie článku 36 prvej vety Štatútu Súdneho dvora

Všeobecný súd založil svoj rozsudok na kontradiktórnych dôvodoch, pretože súhlasil s tým, že „dôkaz môže byť predložený globálne pre všetky dotknuté členské štáty“, a súčasne žiadal, aby dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti používaním bol predložený pre každý členský štát jednotlivo (pozri bod 139 napadnutého rozsudku).

Porušenie článku 7 ods. 3 a článku 52 ods. 2 nariadenia č. 207/2009  (1)

Všeobecný súd nesprávne uplatnil usmernenia uvedené Súdnym dvorom v rozsudku z 24. mája 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/ÚHVT (tvar zajaca z čokolády s červenou stuhou), C-98/11 P, EU:C:2012:307, body 62 a 63, tým, že vyžadoval, aby dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti používaním bol predložený pre každý členský štát jednotlivo.

Všeobecný súd mal posúdiť, či dôkazy predložené majiteľom ochrannej známky Európskej únie preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním globálne v Európskej únii bez toho, aby bral do úvahy národné hranice.

Tým, že sa sústredil výhradne na vnútroštátne trhy, Všeobecný súd nesprávne nezohľadnil, že územný rozsah uznania ochrannej známky je len jedným z faktorov rozhodujúcich pri určení, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v Európskej únii. V dôsledku toho Všeobecný súd nezohľadnil kritériá, ktoré sú relevantné v kontexte „jednotného trhu“, najmä i) pomer osôb, v prípade ktorých je preukázané, že ochranná známka je im dobre známa, ku všetkým spotrebiteľom v Únii, ii) zemepisný rozsah a rozloženie oblastí, v ktorých bolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, a iii) hospodársky význam oblastí, v ktorých bolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na trhu predmetného tovaru v Únii.

Prístup použitý v napadnutom rozsudku nemožno odôvodniť verejným záujmom, z ktorého by vyplývali absolútne dôvody zamietnutia dotknutého zápisu. Existujú totiž ochranné opatrenia, ktoré kompenzujú možnosť majiteľa ochrannej známky Európskej únie vykonať výhradné práva aj v členských štátoch, v ktorých predmetná ochranná známka nedosiahla rovnaký stupeň rozlišovacej spôsobilosti ako v iných.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ, L 78, 2009, s. 1).


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État (Francúzsko) 27. februára 2017 – Messer France SAS, právny nástupca spoločnosti Praxair/Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer

(Vec C-103/17)

(2017/C 161/13)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d'État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Messer France SAS, právny nástupca spoločnosti Praxair

Žalovaní: Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Prejudiciálne otázky

1.

V prípade, ak členský štát po nadobudnutí účinnosti smernice 2003/96/ES z 27. októbra 2003 (1) neprijal v prvom rade nijaké ustanovenie zavádzajúce spotrebnú daň zo spotreby elektrickej energie, ale zachoval skoršie zavedenú nepriamu daň vyberanú z tejto spotreby, ako aj miestne dane:

má sa súlad predmetnej dane so smernicou 92/12/EHS z 25. februára 1992 (2) a so smernicou z 27. októbra 2003 posudzovať s ohľadom na podmienky existencie „inej nepriamej dane“ stanovené článkom 3 ods. 2 smernice 25. februára 1992, t. j. sledovanie jedného alebo viacerých osobitných účelov a súlad s určitými pravidlami pre zdaňovanie uplatniteľnými na spotrebnú daň alebo daň z pridanej hodnoty?

alebo je zachovanie „inej nepriamej dane“ možné len pri existencii harmonizovanej spotrebnej dane a za tohto predpokladu sa predmetný príspevok môže považovať za takúto spotrebnú daň, ktorej súlad s uvedenými dvomi smernicami by sa teda mal posudzovať s ohľadom na všetky nimi stanovené harmonizačné pravidlá?

2.

Má sa príspevok vyrubený podľa spotreby elektrickej energie, z ktorého sú výnosy určené na financovanie výdavkov spojených s výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a kogeneráciou a zároveň na realizáciu geografického vyrovnania taríf a zníženia cien elektrickej energie pre domácnosti postihnuté chudobou, považovať za príspevok, ktorý sleduje osobitné účely na uplatnenie ustanovení článku 3 ods. 2 smernice z 25. februára 1992, prevzatých v článku 1 ods. 2 smernice zo 16. decembra 2008 (3)?

3.

V prípade, ak za osobitné účely v zmysle týchto ustanovení možno označiť len niektoré zo sledovaných účelov, môžu sa daňovníci domáhať vrátenia celého sporného príspevku, alebo len jeho časti v závislosti od podielu výdavkov nezodpovedajúcich osobitnému účelu na celkových výdavkoch financovaných týmto príspevkom?

4.

Za predpokladu, že systém príspevku na verejnú službu v oblasti elektrickej energie je podľa odpovede na predchádzajúce otázky čiastočne alebo v celom rozsahu nezlučiteľný s pravidlami pre zdaňovanie elektrickej energie stanovenými právom Únie, má sa článok 18 ods. 10 druhý pododsek smernice z 27. októbra 2003 vykladať v tom zmysle, že do 1. januára 2009 je dodržiavanie minimálnych úrovní zdaňovania stanovených touto smernicou jedinou povinnosťou Francúzska spomedzi pravidiel pre zdaňovanie elektrickej energie stanovených právom Únie?


(1)  Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, s. 51; Mim. vyd. 09/001, s. 405).

(2)  Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. EÚ L 76, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 179).

(3)  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, s. 12).


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 3. marca 2017 – UAB Aviabaltika/BAB Ūkio bankas

(Vec C-107/17)

(2017/C 161/14)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: UAB Aviabaltika

Ďalší účastník v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: BAB Ūkio bankas

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 4 ods. 5 smernice 2002/47 (1) vykladať v tom zmysle, že ukladá členským štátom povinnosť prijať právnu úpravu, ktorá stanovuje, že finančná záruka nie je zahrnutá v majetku, ktorý zostane po platobnej neschopnosti príjemcu záruky (banky, ktorá je v likvidácii)? Inými slovami, majú členské štáty povinnosť prijať právnu úpravu, ktorá vyžaduje, aby príjemca záruky (banka) bol de facto schopný dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky, ktorá je zabezpečená finančnou zárukou (peniazmi na účte v banke a pohľadávkou k nim) napriek skutočnosti, že vymáhacia udalosť vznikla po začatí konania o likvidácii príjemcu záruky (banky)?

2.

Má sa článok 4 ods. 1 a 5 smernice 2002/47 vykladať systematicky v tom zmysle, že priznáva poskytovateľovi záruky právo požadovať, aby príjemca záruky (banka) uspokojil svoju pohľadávku, zabezpečenú finančnou zárukou (peniazmi na účte v banke a pohľadávkou k nim), prednostne z finančnej záruky, a v dôsledku toho v tom zmysle, že príjemcovi finančnej záruky ukladá povinnosť vyhovieť takejto požiadavke napriek začatiu konania o jeho likvidácii?

3.

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku a ak uspokojí poskytovateľ záruky pohľadávku príjemcu záruky, ktorá je zabezpečená finančnou zárukou, z iného majetku poskytovateľa záruky, majú sa ustanovenia smernice 2002/47, konkrétne jej články 4 a 8, vykladať v tom zmysle, že sa na poskytovateľa záruky zároveň uplatňuje výnimka z rovnakého zaobchádzania s veriteľmi príjemcu záruky (banky) v konaní o likvidácii a že poskytovateľ záruky by mal mať na účely vrátenia finančnej záruky prednosť pred ostatnými veriteľmi v konaní o likvidácii?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 2002, s. 43; Mim. vyd. 10/003, s. 89).


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 3. marca 2017 – UAB „Enteco Baltic“/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Vec C-108/17)

(2017/C 161/15)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UAB „Enteco Baltic“

Žalovaný: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 143 ods. 2 smernice o DPH (1) vykladať v tom zmysle, že bráni daňovému orgánu členského štátu v tom, aby odmietol uplatniť oslobodenie od dane upravené v článku 143 ods. 1 písm. d) tejto smernice len preto, že v čase dovozu mal byť tovar dodaný jednému platiteľovi DPH, v dôsledku čoho bolo v dovoznom vyhlásení uvedené jeho identifikačné číslo pre DPH, neskôr však bol tovar v dôsledku zmeny okolností prepravený inej zdaniteľnej osobe (platiteľovi DPH) a orgánu verejnej moci boli poskytnuté úplné informácie o totožnosti skutočného nadobúdateľa?

2.

Dá sa za takých okolností ako v prejednávanej veci článok 143 ods. 1 písm. d) smernice o DPH vykladať v tom zmysle, že dokumenty potvrdzujúce prepravu tovaru z daňového skladu na území jedného členského štátu do daňového skladu v inom členskom štáte [nákladné listy e-AD (elektronický administratívny dokument) a potvrdenia e-ROR (elektronická správa o prijatí)], ktorých nesprávnosť nebola preukázaná, možno považovať za postačujúci dôkaz prepravy tovaru do iného členského štátu?

3.

Má sa článok 143 ods. 1 písm. d) smernice o DPH vykladať v tom zmysle, že bráni daňovému orgánu členského štátu v tom, aby odmietol uplatniť oslobodenie od dane upravené v uvedenom ustanovení, pokiaľ právo nakladať s tovarom nebolo na nadobúdateľa tovaru prevedené priamo, ale prostredníctvom ním uvedených osôb (dopravcovia/daňové sklady)?

4.

Je správna prax v rozpore so zásadou neutrality DPH a ochrany legitímnej dôvery, ak sa v rámci tejto praxe odlišne vykladá otázka, čo sa má považovať za prevod dispozičného práva a aké dôkazy je potrebné predložiť na zdokladovanie takého prevodu, v závislosti od toho, či sa uplatní článok 167 alebo článok 143 ods. 1 písm. d) smernice o DPH?

5.

Vzťahuje sa zásada dobrej viery v súvislosti s výberom DPH aj na právo osôb na oslobodenie od DPH pri dovoze [podľa článku 143 ods. 1 písm. d) smernice o DPH] v takých prípadoch ako v spore vo veci samej, t. j. keď colný úrad zdaniteľnej osobe odoprie právo na oslobodenie od DPH pri dovoze na základe toho, že neboli splnené podmienky ďalšej dodávky tovaru v rámci Európskej únie (článok 138 smernice o DPH)?

6.

Má sa článok 143 ods. 1 písm. d) smernice o DPH vykladať v tom zmysle, že bráni správnej praxi členských štátov, v rámci ktorej predpoklad, že i) právo nakladať s tovarom nebolo prevedené na konkrétneho zmluvného partnera a že ii) daňovník vedel alebo mohol vedieť o možnom podvode s DPH, ktorého sa dopustil zmluvný partner, vychádza z toho, že podnik so svojimi zmluvnými partnermi komunikoval prostriedkami elektronickej komunikácie a že daňový orgán prešetrovaním zistil, že zmluvní partneri nepôsobili na uvedenej adrese a nepriznali DPH z transakcií so zdaniteľnou osobou?

7.

Má sa článok 143 ods. 1 písm. d) smernice o DPH vykladať v tom zmysle, že povinnosť preukázať nárok na oslobodenie od dane síce prináleží daňovníkovi, čo však neznamená, že príslušný orgán verejnej moci, ktorý rozhoduje v záležitosti prevodu dispozičného práva, nie je povinný zhromaždiť informácie, ktoré sú dostupné len orgánom verejnej moci?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Španielsko) 3. marca 2017 – Bankia S.A./Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán a María Concepción Marí Merino

(Vec C-109/17)

(2017/C 161/16)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia de Cartagena

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Oprávnená: Bankia S.A.

Povinní: Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán a María Concepción Marí Merino

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa smernica 2005/29 (1) vykladať v tom zmysle, že článku 11 tejto smernice odporuje vnútroštátna právna úprava, akou je platná španielska právna úprava výkonu rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou – článok 695 a nasl. v spojení s článkom 552 ods. 1 LEC –, v ktorej nie je stanovené preskúmanie nekalých obchodných praktík, a to ani ex offo, ani na návrh účastníka konania, lebo sťažuje alebo bráni súdnemu preskúmaniu zmlúv a úkonov, ktoré môžu obsahovať nekalé obchodné praktiky?

2.

Má sa smernica 2005/29 vykladať v tom zmysle, že článku 11 tejto smernice odporuje vnútroštátna právna úprava, akou je španielska právna úprava, ktorá nezaručuje účinné dodržiavanie kódexu správania, ak sa oprávnený rozhodne, že ho neuplatní (články 5 a 6 v spojení s článkom 15 kráľovského zákonného dekrétu 6/2012 z 9. marca)?

3.

Má sa článok 11 smernice 2005/29 vykladať v tom zmysle, že mu odporuje španielska vnútroštátna právna úprava, ktorá nedovoľuje spotrebiteľovi, aby sa počas konania o výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou domáhal dodržiavania kódexu správania, konkrétne pokiaľ ide o odovzdanie veci namiesto zaplatenia a zánik dlhu (bod 3 prílohy kráľovského zákonného dekrétu 6/2012 z 9. marca – kódex správnej praxe)?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 149, 2005, s. 22).


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 13. marca 2017 – Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV/Duma Forklifts NV, G. S. International BVBA

(Vec C-129/17)

(2017/C 161/17)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van beroep te Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne a odvolateľky: Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

Žalované a odporkyne: Duma Forklifts NV, G. S. International BVBA

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Zahŕňajú článok 5 smernice 2008/95/ES (1) a článok 9 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (2) právo majiteľa ochrannej známky brániť sa voči tomu, že tretia strana bez jeho súhlasu odstráni všetky označenia umiestnené na výrobkoch, ktoré sa zhodujú s ochrannými známkami (tzv. debranding), keď ide o výrobky, ktoré sa, rovnako ako tovar umiestnený do režimu colné uskladňovanie, ešte nepredávali v Európskom hospodárskom priestore, a odstránenie, ktoré vykonala tretia strana, sa uskutočňuje v súvislosti s dovozom výrobkov do Európskeho hospodárskeho priestoru, resp. s ich uvádzaním do obehu v ňom?

b)

Závisí odpoveď na prvú otázku písm. a) od toho, či sa dovoz výrobkov do Európskeho hospodárskeho priestoru alebo ich uvedenie do obehu v ňom uskutočňuje pod vlastnou identifikačnou značkou, ktorú umiestnila tretia osoba (tzv. rebranding)?

2.

Má vplyv na odpoveď na prvú otázku skutočnosť, keď relevantný priemerný spotrebiteľ ešte stále identifikuje dovezené alebo do obehu uvedené výrobky podľa vonkajšej podoby alebo modelu ako výrobky, ktoré pochádzajú od majiteľa ochrannej známky?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).

(2)  Ú. v EÚ L 78, 2009, s. 1.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/14


Odvolanie podané 24. marca 2017: Európska únia zastupovaná Súdnym dvorom Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 1. februára 2017 vo veci T-479/14, Kendrion/Európska únia

(Vec C-150/17 P)

(2017/C 161/18)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska únia zastupovaná Súdnym dvorom Európskej únie (v zastúpení: J. Inghelram a E. Beysen, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Kendrion NV a Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť bod 1 výroku napadnutého rozsudku,

zamietnuť ako nedôvodný návrh spoločnosti Kendrion na prvom stupni, v ktorom sa táto spoločnosť domáhala náhrady majetkovej ujmy, ktorú údajne utrpela, alebo subsidiárne znížiť túto náhradu majetkovej ujmy na 175 709,87 eura,

uložiť spoločnosti Kendrion povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza na podporu svojho odvolania tri dôvody:

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v súvislosti s výkladom pojmu príčinná súvislosť, keďže Všeobecný súd rozhodol, že porušenie primeranej lehoty na vyhlásenie rozsudku bolo rozhodujúcou príčinou údajnej majetkovej ujmy spočívajúcej v zaplatení poplatkov za bankovú záruku, hoci podľa ustálenej judikatúry je rozhodujúcou príčinou platby týchto poplatkov vlastné rozhodnutie podniku nezaplatiť pokutu v priebehu konania pred súdom Únie.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení pri výklade pojmu ujma, keďže Všeobecný súd odmietol uplatniť na údajnú majetkovú ujmu vyplývajúcu z platby bankovej záruky rovnakú podmienku, akú formuloval v súvislosti s údajnou majetkovou ujmou spojenou s platbou úrokov z výšky pokuty, pričom žalobkyňa na prvom stupni mala preukázať, že finančná záťaž vyplývajúca z uvedenej platby bola vyššia ako výhoda, ktorú mohla získať z nezaplatenia pokuty.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení obdobia, počas ktorého k údajnej majetkovej ujme došlo, a na nedostatku odôvodnenia, keďže Všeobecný súd rozhodol bez toho, aby to odôvodnil, že obdobie, počas ktorého k údajnej majetkovej ujme spočívajúcej v platbe poplatkov za bankovú záruku došlo, sa mohlo líšiť od obdobia, v rámci ktorého Všeobecný súd ohraničil protiprávny akt, ktorý údajne spôsobil túto ujmu.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 24. marca 2017 – Swedish Match AB/Secretary of State for Health

(Vec C-151/17)

(2017/C 161/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Swedish Match AB

Odporca: Secretary of State for Health

Prejudiciálne otázky

Sú článok 1 písm. c) a článok 17 smernice 2014/40/EÚ (1) neplatné z dôvodu:

i.

porušenia všeobecnej zásady Únie o zákaze diskriminácie;

ii.

porušenia všeobecnej zásady Únie o proporcionalite;

iii.

porušenia článku 5 ods. 3 ZEÚ a zásady Únie o subsidiarite;

iv.

porušenia článku 296 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

v.

porušenia článkov 34 ZFEÚ a 35 ZFEÚ; a

vi.

porušenia článkov 1, 7 a 35 Charty základných práv Európskej únie?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 2014, s. 1).


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/16


Žaloba podaná 4. apríla 2017 – Európska komisia/Portugalská republika

(Vec C-170/17)

(2017/C 161/20)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: N. Yerrell a P. Costa de Oliveira, splnomocnené zástupkyne)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Portugalská republika tým, že vydáva špeciálne národné vodičské preukazy pre vedenie vozidiel zaradených do harmonizovanej skupiny AM, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 4 ods. 1 a 2 a článku 7 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES (1) z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch,

určiť, že Portugalská republika tým, že nezabezpečila, aby žiadateľ bol držiteľom iba jedného vodičského preukazu, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 7 ods. 5 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch,

zaviazať Portugalskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Pokiaľ ide o povinnosti, ktoré Portugalskej republike vyplývajú z článku 4 ods. 1 a 2, z článku 7 ods. 2 písm. a) a z článku 7 ods. 5 písm. b) smernice, Komisia sa domnieva, že Portugalská republika neprijala v stanovenej lehote potrebné opatrenia uvedené v odôvodnenom stanovisku. Navyše samotné portugalské správne orgány uznávajú, že uvedené opatrenia neprijali, keďže vo svojom liste z 15. decembra 2016 uviedli, že v budúcnosti dôjde v tejto oblasti k legislatívnym zmenám.


(1)  Ú. v. EÚ L 403, 2006, s. 18.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/16


Odvolanie podané 5. apríla 2017: Európska únia, v zastúpení Súdny dvor Európskej únie, proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) zo 17. februára 2017 vo veci T-40/15, ASPLA a Armando Álvarez/Európska únia

(Vec C-174/17 P)

(2017/C 161/21)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska únia, v zastúpení Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: J. Inghelram, Á. M. Almendros Manzano a P. Giusta, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. a Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Európska únia navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil bod 1 výroku napadnutého rozsudku,

zamietol ako nedôvodný návrh, ktorý formulovali ASPLA a Armando Álvarez v prvostupňovom konaní s cieľom získať sumu 3 495 038,66 eura ako náhradu škody, ktorá im údajne bola spôsobená prekročením primeranej lehoty na rozhodnutie vo veci,

rozhodol, že ASPLA a Armando Álvarez sú povinní nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustil Všeobecný súd pri svojom výklade pojmu kauzálnej súvislosti, keď konštatoval, že nerešpektovanie primeranej lehoty na rozhodnutie vo veci bolo rozhodujúcim dôvodom uvádzanej majetkovej škody, ktorá vyplývala z nákladov spojených s bankovou zárukou, hoci podľa ustálenej judikatúry rozhodujúci dôvod pre zaplatenie týchto nákladov je rozhodnutie samotného podniku nezaplatiť pokutu, v očakávaní ukončenia konania pred súdom Únie.

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustil Všeobecný súd pri svojom výklade pojmu škoda, pretože na údajnú majetkovú škodu vyplývajúcu zo zaplatenia nákladov bankovej záruky neuplatňoval rovnakú podmienku ako bola podmienka, ktorú formuloval vo vzťahu k údajnej majetkovej škode vyplývajúcej zo zaplatenia úrokov z pokuty, a to, že žalobcovia v prvostupňovom konaní mali preukázať, že finančné bremeno vyplývajúce z tejto platby je vyššie, než výhoda, ktorú im mohol priniesť odklad zaplatenia pokuty.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/17


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 28. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale civile di Roma – Taliansko) – X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Vec C-167/15) (1)

(2017/C 161/22)

Jazyk konania: taliančina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 245, 27.7.2015.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/17


Uznesenie predsedu druhej komory Súdneho dvora z 10. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça – Portugalsko) – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento SA/Banco Santander Totta SA

(Vec C-136/16) (1)

(2017/C 161/23)

Jazyk konania: portugalčina

Predseda druhej komory Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 165, 10.5.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/18


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P./João Carlos Lombo Silva Cordeiro

(Vec C-229/16) (1)

(2017/C 161/24)

Jazyk konania: portugalčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 287, 8.8.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/18


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. marca 2017 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo, vedľajší účastník: Francúzska republika

(Vec C-511/16) (1)

(2017/C 161/25)

Jazyk konania: francúzština

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 441, 28.11.2016.


Všeobecný súd

22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. apríla 2017 – CPME a i./Rada

(Vec T-422/13) (1)

((„Dumping - Dovoz určitých druhov polyetyléntereftalátov (PET) s pôvodom v Indii, Thajsku a na Taiwane - Preskúmanie pred uplynutím platnosti opatrení - Návrh Komisie na obnovu týchto opatrení - Rozhodnutie Rady ukončiť konanie o preskúmaní bez zavedenia týchto opatrení - Žaloba o neplatnosť - Článok 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 - Pravdepodobnosť opakovaného výskytu značnej ujmy - Článok 21 ods. 1 nariadenia č. 1225/2009 - Záujem Únie - Zjavne nesprávne posúdenia - Povinnosť odôvodnenia - Žaloba o náhradu škody“))

(2017/C 161/26)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) (Brusel, Belgicko) a 10 ďalších žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat, a J. Beck, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: S. Bolaert a J.-P. Hix, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. O’Connor, solicitor a S. Gubel, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobcov: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, A. Demeneix a M. França, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníkci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: European Federation of Bottled Waters (EFBW) (Brusel, Belgicko), Caiba, SA (Paterna, Španielsko), Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) (Anderlecht, Belgicko), Danone (Paríž, Francúzsko), Nestlé Waters Management & Technology (Issy-les-Moulineaux, Francúzsko), Pepsico International Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) a Refresco Gerber BV (Rotterdam, Holandsko) (v zastúpení: E. McGovern, barrister)

Predmet veci

Jednak návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Rady 2013/226/EÚ z 21. mája 2013, ktorým sa zamieta návrh vykonávacieho nariadenia Rady, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých druhov polyetyléntereftalátov s pôvodom v Indii, na Taiwane a v Thajsku na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 a ktorým sa ukončuje konanie o preskúmaní pred uplynutím platnosti týkajúce sa dovozu určitých druhov polyetyléntereftalátov s pôvodom v Indonézii a Malajzii, a to v rozsahu, v akom by sa návrhom uložilo konečné antidumpingové clo na dovoz určitých druhov polyetyléntereftalátov s pôvodom v Indii, na Taiwane a v Thajsku (Ú. v. EÚ L 136, 2013, s. 12), v rozsahu, v akom, zamieta návrh na uloženie konečného antidumpingového cla na dovoz s pôvodom v Indii, na Taiwane a v Thajsku a ukončuje konanie o preskúmaní týkajúce sa tohto dovozu, a jednak návrh podaný na základe článku 268 ZFEÚ na náhradu škody, ktorá údajne vznikla žalobcom

Výrok rozsudku

1.

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2013/226/EÚ z 21. mája 2013, ktorým sa zamieta návrh vykonávacieho nariadenia Rady, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých druhov polyetyléntereftalátov s pôvodom v Indii, na Taiwane a v Thajsku na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 a ktorým sa ukončuje konanie o preskúmaní pred uplynutím platnosti týkajúce sa dovozu určitých druhov polyetyléntereftalátov s pôvodom v Indonézii a Malajzii, a to v rozsahu, v akom by sa návrhom uložilo konečné antidumpingové clo na dovoz určitých druhov polyetyléntereftalátov s pôvodom v Indii, na Taiwane a v Thajsku, sa zrušuje v rozsahu, v akom zamietlo návrh uložiť konečné antidumpingové clo na dovoz s pôvodom v Indii, na Taiwane a v Thajsku a skončilo konanie o preskúmaní týkajúce sa dovozu polyetyléntereftalátov (PET) s pôvodom v týchto troch krajinách.

2.

Návrhy na náhradu škody sa zamietajú.

3.

Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química, SA, Equipolymers Srl, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, M & G Polimeri Italia SpA, Novapet, SA, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group a UAB Orion Global pet znášajú svoje vlastné trovy konania s výnimkou trov uvedených v bode 5 nižšie.

4.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.

5.

European Federation of Bottled Waters (EFBW), Caiba, SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd a Refresco Gerber BV znášajú okrem svojich vlastných trov konania trovy žalobcov z titulu ich vedľajšieho účastníctva.

6.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 325, 9.11.2013.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/20


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Regione autonoma della Sardegna/Komisia

(Vec T-219/14) (1)

((„Štátna pomoc - Námorná doprava - Náhrada za služby vo verejnom záujme - Zvýšenie základného imania - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Vstup podniku príjemcu do likvidácie - Zachovanie záujmu na konaní - Nezastavenie konania - Pojem pomoc - Služby všeobecného hospodárskeho záujmu - Kritérium súkromného investora - Zjavne nesprávne posúdenie - Nesprávne právne posúdenie - Námietka nezákonnosti - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obhajobu - Rozhodnutie 2011/21/EÚ - Usmernenia pre štátnu pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach - Právna úprava Únie uplatniteľná na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme - Rozsudok Altmark“))

(2017/C 161/27)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Regione autonoma della Sardegna (Taliansko) (v zastúpení: T. Ledda, S. Sau, G. M. Roberti, G. Bellitti a I. Perego, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Conte, D. Grespan, a A. Bouchagiar, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Compagnia italiana di navigazione SpA (Neapol, Taliansko) (v zastúpení: pôvodne F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti a A. Neri, nesôr M. Merola, B. Carnevale a M. Toniolo, advokáti)

Predmet veci

Žaloba na základe článku 263 ZFEÚ o neplatnosť rozhodnutia Komisie C(2013) 9101 final z 22. januára 2014, o štátnej pomoci SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) a SA.32016 (2011/C), ktorú poskytol autonómny región Sardínia spoločnosti Saremar v rozsahu, v akom toto rozhodnutie označilo za štátnu pomoc opatrenie vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme a zvýšenia základného imania, v akom vyhlásilo tieto opatrenia za nezlučiteľné s vnútorným trhom a nariadilo vymáhanie tejto pomoci

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Regione autonoma della Sardegna (Taliansko) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii a spoločnosti Compagnia Italiana di Navigazione SpA.


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 10.6.2014.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/21


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Saremar/Komisia

(Vec T-220/14) (1)

((„Štátna pomoc - Námorná doprava - Úhrada za služby vo verejnom záujme - Zvýšenie základného imania - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Vstup žalobkyne do likvidácie - Procesná spôsobilosť - Zachovanie záujmu na konaní - Nezastavenie konania - Pojem pomoc - Služby všeobecného hospodárskeho záujmu - Kritérium súkromného investora - Zjavne nesprávne posúdenie - Nesprávne právne posúdenie - Námietka nezákonnosti - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obhajobu - Rozhodnutie 2011/21/EÚ - Usmernenia pre štátnu pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach - Právna úprava Únie uplatniteľná na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme - Rozsudok Altmark“))

(2017/C 161/28)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA (Cagliari, Taliansko) (v zastúpení: G. M. Roberti, G. Bellitti a I. Perego, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Conte, D. Grespan, a A. Bouchagiar, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Compagnia Italiana di Navigazione SpA (Neapol, Taliansko) (pôvodne F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti a A. Neri, neskôr M. Merola, B. Carnevale a M. Toniolo, advokáti)

Predmet veci

Žaloba na základe článku 263 ZFEÚ o neplatnosť rozhodnutia Komisie K(2013) 9101 final z 22. januára 2014, o štátnej pomoci SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) a SA.32016 (2011/C), ktorú poskytol autonómny región Sardínia spoločnosti Saremar v rozsahu, v akom toto rozhodnutie označilo za štátnu pomoc opatrenie vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme a zvýšenia základného imania, v akom vyhlásilo tieto opatrenia za nezlučiteľné s vnútorným trhom a nariadilo vymáhanie tejto pomoci

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii a spoločnosti Compagnia Italiana di Navigazione SpA.


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 10.6.2014.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/21


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. apríla 2017 – HB a i./Komisia

(Vec T-361/14) (1)

((„Inštitucionálne právo - Európska iniciatíva občanov - Ochrana túlavých zvierat - Psychologické účinky na dospelých a deti - Zamietnutie registrácie - Zjavný nedostatok právomocí Komisie - Článok 4 ods. 2 písm. b) a článok 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 211/2011“))

(2017/C 161/29)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobcovia: HB a 6 ďalších žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe rozsudku (Linz, Rakúsko) (v zastúpení: pôvodne C. Kolar, neskôr F. Moyse, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: H. Krämer a J. Vondung, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 2119 final z 26. marca 2014, ktorým sa zamieta registrácia iniciatívy občanov „Ethics for Animals and Kids“

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

HB a ďalší žalobcovia, ktorých mená sú uvedené v prílohe, sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 409, 17.11.2014.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/22


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Alkarim for Trade and Industry/Rada

(Vec T-35/15) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zjavne nesprávne posúdenie“))

(2017/C 161/30)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alkarim for Trade and Industry (Tal Kurdi, Sýria) (v zastúpení: J.-P. Buyle a L. Cloquet, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne G. Étienne a S. Kyriakopoulou, neskôr S. Kyriakopoulou, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Rady 2014/730/SZBP z 20. októbra 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 301, 201, s. 36), a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1105/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 301, 2014, s. 7) v rozsahu, v akom bolo meno žalobkyne zapísané do zoznamu osôb a subjektov, voči ktorým boli prijaté reštriktívne opatrenia

Výrok rozsudku

1.

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/730/SZBP z 20. októbra 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1105/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú Alkarim for Trade and Industry LLC.

2.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Alkarim for Trade and Industry.


(1)  Ú. v. EÚ C 89, 16.3.2015.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/23


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. apríla 2017 – Francúzsko/Komisia

(Vec T-344/15) (1)

((„Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty odovzdané v rámci postupu upraveného v smernici 98/34/ES - Dokumenty pochádzajúce z členského štátu - Poskytnutie prístupu - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súdneho konania - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly - Predchádzajúci súhlas členského štátu“))

(2017/C 161/31)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: pôvodne F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas a F. Fize, neskôr D. Colas a B. Fodda, a napokon D. Colas, B. Fodda a E. de Moustier, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Baquero Cruz a F. Clotuche-Duvieusart, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, T. Müller a J. Vláčil, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie Ares(2015) 1681819 z 21. apríla 2015, ktorým sa občanovi poskytuje prístup k dokumentom postúpeným Francúzskou republikou v rámci postupu upraveného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 1998, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Francúzska republika je povinná nahradiť trovy konania vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia.

3.

Česká republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 17.8.2015.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/23


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. apríla 2017 – Renfe-Operadora/EUIPO (AVE)

(Vec T-367/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie vo veci vyhlásenia neplatnosti - Obrazová ochranná známka Európskej únie AVE - Čiastočná neplatnosť - Odvolanie podané odvolaciemu senátu v jazyku inom, ako je jazyk konania - Neprípustnosť odvolania podaného odvolaciemu senátu - Žiadosť o restitutio in integrum - Povinnosť náležitej starostlivosti“))

(2017/C 161/32)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J.-B. Devaureix a M. I. Hernández Sandoval, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 24. apríla 2015 (vec R 712/2014-5) týkajúcemu sa žiadosti o restitutio in integrum

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial, je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 346, 19.10.2015.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/24


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance)

(Vec T-594/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Metabolic Balance - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 161/33)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Nemecko) (v zastúpení: W. Riegger, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer a J. Németh, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 12. augusta 2015 (vec R 2156/2014-1) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia Metabolic Balance ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Metabolic Balance Holding GmbH je povinná znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania EUIPO.


(1)  Ú. v. EÚ C 398, 30.11.2015.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. apríla 2017 – Tractel Greifzug/EUIPO – Shenxi Machinery (Tvar motorom ovládaného navijaku)

(Vec T-621/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie - Tvar motorom ovládaného navijaku - Absolútny dôvod zamietnutia - Označenie pozostávajúce výlučne z tvaru výrobku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku - Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 161/34)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tractel Greifzug GmbH (Bergisch Gladbach, Nemecko) (v zastúpení: U. Lüken a C. Maierhöfer, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Hanf, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Shenxi Machinery Co. Ltd (Wuxi, Čína) (v zastúpení: C. Vossius, advokát)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 3. septembra 2015 (vec R 1658/2014-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Shenxi Machinery a Tractel Greifzug

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Tractel Greifzug GmbH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

3.

Shenxi Machinery Co. Ltd znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 16, 18.1.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/25


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK)

(Vec T-39/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Obrazová ochranná známka NANA FINK - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie NANA - Neexistencia podobnosti výrobkov - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Rozsah preskúmania, ktoré má vykonať odvolací senát - Povinnosť rozhodnúť o odvolaní v celom rozsahu“))

(2017/C 161/35)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brémy, Nemecko) (v zastúpení: T. Boddien, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Nadine Fink (Bazilej, Švajčiarsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 12. novembra 2015 (vec R 679/2014-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťou Nanu-Nana Joachim Hoepp a pani Nadine Fink

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 12. novembra 2015 (vec R 679/2014-1) týkajúce sa námietkového konania medzi spoločnosťou Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG a pani Nadine Fink sa zrušuje v rozsahu, v akom odvolací senát nerozhodol o odvolaní, ktoré naň bolo podané, pokiaľ ide o „drahé kovy a ich zliatiny“ zaradené do triedy 14 v zmysle Nicejskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, na ktoré sa vzťahuje obrazová ochranná známka, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu č. 1111651, v ktorom je zobrazená Európska únia.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 106, 21.3.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/26


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Azanta/EUIPO – Novartis (NIMORAL)

(Vec T-49/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie NIMORAL - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie NEORAL - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 161/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Azanta A/S (Hellerup, Dánsko) (v zastúpení: M. Hoffgaard Rasmussen, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Ivanauskas, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Novartis AG (Bazilej, Švajčiarsko)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 1. decembra 2015 (vec R 634/2015-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Novartis a Azanta

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Azanta A/S je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 106, 21.3.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/27


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Policolor/EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor)

(Vec T-178/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Policolor - Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie ProfiColor - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia č. 207/2009“))

(2017/C 161/37)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Policolor SA (Bukurešť, Rumunsko) (v zastúpení: M. Comanescu. advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Rajh, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG (Düren-Merken, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 29. januára 2016 (vec R 346/2015-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt a Policolor

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Policolor SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 13.6.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/27


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Aldi/EUIPO (ViSAGE)

(Vec T-219/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ViSAGE - Absolútne dôvody zamietnutia - Opisný charakter - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 161/38)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Nemecko) (v zastúpení: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen a N. Bertram, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 19. februára 2016 (vec R 507/2015-5) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia ViSAGE ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Aldi GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 232, 27.6.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/28


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Scouring Environment

(Vec T-238/16) (1)

((„Arbitrážna doložka - Dohoda o subvenciách uzavretá v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (2007-2013) - Nevykonanie zmluvy - Vrátenie preddavkov - Úroky z omeškania - Rozsudok pre zmeškanie“))

(2017/C 161/39)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Spoločný podnik Čisté nebo 2 (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: B. Mastantuono, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Scouring Environment SARL (Tauriac, Francúzsko)

Predmet veci

Žaloba podľa článku 272 ZFEÚ, ktorou sa žiada, aby bolo Scouring Environment uložené vrátiť preddavok vyplatený v rámci dohody o subvenciách č. 287071 spolu s úrokmi z omeškania

Výrok rozsudku

1.

Scouring Environment SARL je povinná vrátiť Spoločnému podniku Čisté nebo 2 sumu 60 000 eur zvýšenú o úroky z omeškania so sadzbou 3,65 % ročne od 12. septembra 2014 až do dňa úplného zaplatenia dlhu.

2.

Scouring Environment je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 18.7.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/28


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. apríla 2017 – Anta (China)/EUIPO (Zobrazenie dvoch čiar zvierajúcich ostrý uhol)

(Vec T-291/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej dve čiary zvierajúce ostrý uhol - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 161/40)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Anta (China) Co. Ltd (Jinjiang City, Čína) (v zastúpení: A. Franke a K. Hammerstingl, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 9. marca 2016 (vec R 1292/2015-5) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia zobrazujúceho dve čiary zvierajúce ostrý uhol ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Anta (China) Co. Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 279, 1.8.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/29


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(Vec T-348/16) (1)

((„Arbitrážna doložka - Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít - Zmluva Minatran - Oprávnené náklady - Rozsudok pre zmeškanie“))

(2017/C 161/41)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Solún, Grécko) (v zastúpení: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) (v zastúpení: M. Pesquera Alonso a F. Sgritta, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 272 ZFEÚ na určenie, že pohľadávka uvedená v oznámení ERCEA o dlhu č. 3241606289 z 26. mája 2016 domáhajúcom sa toho, aby žalobkyňa nahradila časť subvencie, ktorú dostala na projekt MINATRAN, vo výške 245 525,43 eura, je bezpredmetná a že táto suma zodpovedá oprávneným výdavkom

Výrok rozsudku

1.

Pohľadávka uvedená v oznámení Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum (ERCEA) o dlhu č. 3241606289 z 26. mája 2016 domáhajúcom sa toho, aby Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis nahradila časť subvencie, ktorú dostala na projekt MINATRAN, vo výške 245 525,43 eura, je bezpredmetná, keďže táto suma zodpovedá oprávneným výdavkom.

2.

Čiastočné vymáhanie uplatnenej pohľadávky započítaním v celkovej výške 132 192,12 eura je v rozpore s dohodou o subvencii č. 211166 uzavretou 18. augusta 2008 na realizáciu projektu Minatran aj s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.

ERCEA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 16.8.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/30


Uznesenie Všeobecného súdu z 18. januára 2017 – Banco Popular Español/EUIPO –Pledgeling (p)

(Vec T-407/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Späťvzatie prihlášky na zápis - Zastavenie konania“))

(2017/C 161/42)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Banco Popular Español, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: M. de Justo Bailey, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Pledgeling LLC (Houston, Texas, Spojené štáty)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 29. apríla 2016 (vec R 1693/2015-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Banco Popular Español, SA a Pledgeling LLC

Výrok rozsudku

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Banco Popular Español, SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/30


Žaloba podaná 20. marca 2017 – RW/Komisia

(Vec T-170/17)

(2017/C 161/43)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: RW (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil a rozhodol,

že rozhodnutie z 2. marca 2017, ktorým bol žalobcovi stanovený povinný odchod do dôchodku s účinnosťou k 1. júnu 2017, sa zrušuje,

že Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na zjavnom porušení článkov 47 a 52 služobného poriadku, pretože žalobca v čase prijatia napadnutého rozhodnutia ešte nedosiahol vek na povinný odchod do dôchodku.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na nedodržaní pôsobnosti článku 42c služobného poriadku, pretože žalovaná konštatovala, že toto ustanovenie je uplatniteľné na úradníkov, ktorí, hoci dosiahli dôchodkový vek (t. j. môžu požiadať o odchod na dôchodok bez zníženia nárokov na dôchodok), ešte nedosiahli vek, v ktorom im má menovací orgán stanoviť odchod na (povinný) dôchodok.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení povinnosti odôvodnenia, pretože žalovaná vôbec nedala dostatočné vysvetlenie, na základe ktorého by bolo možné žalobcovi alebo Všeobecnému súdu preskúmať dôvodnosť tvrdenia, podľa ktorého, vykonala dôkladnú analýzu potrieb ostaných služieb Komisie, na základe ktorej dospela k záveru, že pridelenie žalobcu na nové pracovné miesto v rámci jednej z týchto služieb, ktoré by zodpovedalo jeho súčasným právomociam, neprichádzalo do úvahy.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/31


Žaloba podaná 16. marca 2017 – TestBioTech/Komisia

(Vec T-173/17)

(2017/C 161/44)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: TestBioTech eV (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: K. Smith, QC, a J. Stevenson, barrister)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 9. januára 2017 zamietajúce žiadosť žalobkyne o vnútorný prieskum vykonávacích rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1215, (1) (EÚ) 2016/1216, (2) a (EÚ) 2016/1217 (3) z 22. júla 2016, ktoré podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (4) (ďalej len „nariadenie GM“) povolili umiestniť geneticky modifikovanú sóju FG 72, MON 87708 × MON 89788 a MON 87705 × MON 89788 na trh,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza v podstate jeden žalobný dôvod, v ktorom tvrdí, že Komisia nesplnila povinnosti, ktoré jej uložilo nariadenie GM, najmä články 14 a 16 tohto nariadenia, a to tým, že predtým, ako udelila povolania na umiestnenia na trh, neurobila všetky vhodné bezpečnostné posúdenia alebo že po udelení povolení nezabezpečila účinný dohľad.

Komisia nesprávne vychádzala z relevantného práva EÚ týkajúceho sa kontroly pesticídov, keďže toto právo osobitne neupravuje geneticky modifikované organizmy.


(1)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1215 z 22. júla 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 199, 2016, s. 16).

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1216 z 22. júla 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 199, 2016, s. 22).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1217 z 22. júla 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 199, 2016, s. 28).

(4)  Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 2003, s. 1; Mim. vyd. 13/032, s. 432).


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/32


Žaloba podaná 17. marca 2017 – EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer a i. (EM)

(Vec T-180/17)

(2017/C 161/45)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: EM Research Organization, Inc. (Okinava, Japonsko) (v zastúpení: J. Liesegang, M. Jost a N. Lang, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom: Christoph Fischer GmbH (Stephanskirchen, Nemecko), Ole Weinkath (Hünxe-Drevenack, Nemecko), Multikraft Produktions- und Handels GmbH (Pichl/Wels, Rakúsko), Phytodor AG (Buochs, Švajčiarsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodná slovná ochranná známka „EM“ –č. 2 829 851.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásenie neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 9. januára 2017 vo veci R 2442/2015-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 145 a článku 57 ods. 5 prvej vety nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/32


Žaloba podaná 20. marca 2017 – Novartis/EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO)

(Vec T-182/17)

(2017/C 161/46)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Novartis AG (Basel, Švajčiarsko) (v zastúpení: L. Junquera Lara, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Chiesi Farmaceutici SpA (Parma, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „AKANTO“ – prihláška č. 13 289 781.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 9. januára 2017 vo veci R 531/2016-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

vyhlásil, že článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 nebráni zápisu dotknutého označenia (ochranná známka Európskej únie č. 13 289 781) pre tovary zaradené do triedy 5, ktoré sú uvedené v prihláške,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/33


Žaloba podaná 21. marca 2017 – Leifheit/EUIPO (vyobrazenie štyroch zelených štvorcov)

(Vec T-184/17)

(2017/C 161/47)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Leifheit AG (Nassau, Nemecko) (v zastúpení: G. Hasselblatt, V. Töbelmann a P. Schneider, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá ochranná známka: medzinárodný zápis obrazovej ochrannej známky Európsku úniu (vyobrazenie štyroch zelených štvorcov) – prihláška č. 14 781 819.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 9. januára 2017 vo veci R 1115/2016-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/34


Žaloba podaná 21. marca 2017 – PlasticsEurope/Európska chemická agentúra

(Vec T-185/17)

(2017/C 161/48)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: PlasticsEurope (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: R. Cana, E. Mullier a F. Mattioli, advokáti)

Žalovaná: Európska chemická agentúra

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil rozhodnutie agentúry ECHA z 12. januára 2017 o zahrnutí bisfenolu A do zoznamu kandidátskych látok na autorizáciu ako látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy v zmysle článku 59 nariadenia REACH,

uložil ECHA povinnosť nahradiť trovy konania a

prijal akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré požaduje za potrebné.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 2 ods. 8 písm. b) nariadenia REACH.

napadnuté rozhodnutie porušuje článok 2 ods. 8 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 2006, s. 1, ďalej len „nariadenie REACH“), pretože medziprodukty sú podľa článku 2 ods. 8 písm. b) nariadenia REACH vyňaté z uplatňovania celej hlavy VII, a preto nepatria do pôsobnosti článkov 57 a 59 a teda nie je pri nich potrebná autorizácia.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení napadnutým rozhodnutím zásady proporcionality

žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje zásadu proporcionality, pretože zaradenie medziproduktov do zoznamu kandidátskych látok na autorizáciu presahuje hranice toho, čo je primerané a nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa, a nie je to najmenej obmedzujúce opatrenie, ktoré mohla Európska chemická agentúra použiť.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia tým, že nezohľadnila informácie, ktoré mala k dispozícii a ktoré sa týkali používania BPA ako medziproduktu.

Európska chemická agentúra nezohľadnila informácie, ktoré boli sprístupnené v prílohe XV spisu pre BPA podľa nariadenia REACH.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/34


Žaloba podaná 23. marca 2017 – Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop)

(Vec T-186/17)

(2017/C 161/49)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Unipreus, SL (Lleida, Španielsko) (v zastúpení: C. Rivadulla Oliva, abogado)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Wallapop, SL (Barcelona, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „wallapop“ – prihláška č. 13 268 941.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 18. januára 2017 vo veciach R 2350/2015-5 a R 2530/2015-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil rozsudok, ktorým sa mení napadnuté rozhodnutie tak, že sa zamieta zápis ochrannej známky Európskej únie „wallapop“ (č. 13 268 941) pre nasledujúce služby triedy 35: „On-line predajné služby, a to prieskum on-line trhov pre predávajúcich a kupujúcich výrobkov a služieb; On-line obchodné služby, keď predávajúci uvedú výrobky alebo služby, ktoré sa ponúkajú na predaj alebo dražbu prostredníctvom internetu s cieľom uľahčiť predaj výrobkov a služieb tretími osobami prostredníctvom informačnej siete; Poskytovanie hodnotiacich reakcií a klasifikácie výrobkov a služieb predávajúcich, hodnoty a cien výrobkov a služieb predávajúcich, správania kupujúcich a predávajúcich, dodania a celkovej obchodnej skúsenosti v súvislosti s uvedenými; Poskytovanie reklamného sprievodcu, ktorý možno konzultovať on-line, a ktorý ponúka výrobky a služby on-line predajcov; Prístup k on-line hodnotiacej databáze, ktorú kupujúci a predávajúci môžu konzultovať on-line; Služby marketingového prieskumu; Služby vyhľadávania, vypracovávania správ, poskytovania rád a konzultácií v oblasti správania na trhu; Služby poskytovania obchodných informácií súvisiacich s výrobkami a/alebo službami, hodnotením a klasifikáciou tohto druhu výrobkov a služieb, ako aj s kupujúcimi a predávajúcimi tohto druhu výrobkov a/alebo služieb; Služby vyhľadávania, zhromažďovania, systematizácie, spracovávania a poskytovania obchodných informácií tretím osobám“,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 nariadenia č. 207/2009. V tejto súvislosti sa najmä uvádza, že odvolací senát vo svojom rozhodnutí nesprávne vyložil tento článok, pokiaľ ide o kolidujúce služby v ochranných známkach WALA a WALLAPOP, vzhľadom na výkladové kritériá vyplývajúce z rozsudku z 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442).


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/35


Žaloba podaná 21. marca 2017 – Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner)

(Vec T-187/17)

(2017/C 161/50)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Nemecko) (v zastúpení: T. Weeg a K. Lüken, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Mega Liner“ – prihláška č. 14 473 094.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 9. januára 2017 vo veci R 442/2016-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom zamieta odvolanie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/36


Žaloba podaná 21. marca 2017 – Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner)

(Vec T-188/17)

(2017/C 161/51)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Nemecko) (v zastúpení: T. Weeg a K. Lüken, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Coil Liner“ – prihláška č. 14 473 193.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 9. januára 2017 vo veci R 443/2016-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom zamieta odvolanie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/37


Žaloba podaná 27. marca 2017 – CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (tvar kĺbovej hlavice)

(Vec T-193/17)

(2017/C 161/52)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CeramTec (Plochingen, Nemecko) (v zastúpení: A. Renck a E. Nicolás Gómez, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: trojrozmerná ochranná známka Európskej únie v ružovej farbe (tvar kĺbovej hlavice) – ochranná známka Európskej únie č. 10 214 179.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 15. februára 2017 vo veci R 929/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania alebo, ak do konania vstúpi C5 Medical Werks ako vedľajší účastník konania, uložil tomuto účastníkovi povinnosť nahradiť tieto trovy.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článkov 59 a 83 nariadenia č. 207/2009.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/37


Žaloba podaná 27. marca 2017 – CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (vyobrazenie kĺbovej hlavice)

(Vec T-194/17)

(2017/C 161/53)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CeramTec (Plochingen, Nemecko) (v zastúpení: A. Renck a E. Nicolás Gómez, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie v ružovej farbe (vyobrazenie kĺbovej hlavice) – ochranná známka Európskej únie č. 10 214 112.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 15. februára 2017 vo veci R 928/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania alebo, ak do konania vstúpi C5 Medical Werks ako vedľajší účastník konania, uložil tomuto účastníkovi povinnosť nahradiť tieto trovy.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článkov 59 a 83 nariadenia č. 207/2009.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/38


Žaloba podaná 29. marca 2017 – QD/EUIPO

(Vec T-199/17)

(2017/C 161/54)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: QD (v zastúpení: H. Tettenborn, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie EUIPO z 2. júna 2016, ktoré bolo žalobcovi oznámené 3. júna 2016, o odmietnutí druhého obnovenia jeho zmluvy dočasného zamestnanca podľa článku 2 písm. f) PZOZ a

zaviazal EUIPO na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení príslušných ustanovení služobného poriadku a PZOZ, konkrétne článku 110 služobného poriadku a článku 2 písm. f) a článku 8 PZOZ.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že EUIPO porušil svoju povinnosť zachovávať lojálnosť a povinnosť starostlivosti.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že EUIPO porušil zásadu riadnej správy vecí verejných (Článok 41 ods. 1, 2 a 3 Charty základných práv Európskej únie).

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tom, že EUIPO porušil požiadavky nariadenia 45/2001 (1), konkrétne článok 27 ods. 1 a ods. 2 písm. b).

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tom, že EUIPO porušil legitímna dôveru žalobcu.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 008, 2001, s. 1; Mim. vyd. 13/026, s. 102).


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/39


Žaloba podaná 5. apríla 2017 – Alfa Laval Flow Equipement (Kunshan)/Komisia

(Vec T-204/17)

(2017/C 161/55)

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alfa Laval Flow Equipement (Kunshan) Co. Ltd (Kunshan, Čínska ľudová republika) (v zastúpení: A. Johansson a C. Dackö, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/141 z 26. januára 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého príslušenstva na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele používaného na zváranie na tupo, tiež dokončeného, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane (ďalej len „vykonávacie nariadenie“) v rozsahu, v akom sa týka príslušenstva na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele používanému na zváranie na tupo s priemernou drsnosťou povrchu nižšou ako 0,8 mikrometra zvnútra príslušenstva na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele, ale nie na jeho povrchu,

subsidiárne zrušil vykonávacie nariadenie v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne,

subsidiárne v druhom rade zrušil vykonávacie nariadenie v celom rozsahu, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nedodržaní práva na obhajobu.

Žalobkyňa tvrdí, že definícia výrobku, ktorý bol prešetrovaný, sa medzi konečným vydaním revidovaného dokumentu a prijatím vykonávacieho nariadenia zmenila v neprospech žalobkyne. Žalobkyňa tvrdí, že Komisia následne uviedla, že sa uvažovalo o podstatnej zmene. Žalobkyňa však pred vstupom tohto nariadenia do platnosti nemala možnosť sa k tejto zmene vyjadriť. Žalobkyňa uvádza, že Komisia v žiadnom štádiu prešetrovania neinformovala dotknutých účastníkov konania o tom, že sa požiadavka na drsnosť povrchu výrobkov, pri ktorých sa clo neuplatní, môže vzťahovať tak na ich vnútro, ako aj na ich povrch, čím sa odlišuje od európskych noriem pre sanitárne príslušenstvo. Žalobkyňa tak legitímne očakávala, že vylúčenie výrobkov zodpovedá uvedenému cieľu vylúčiť sanitárne príslušenstvo, a nemala skutočnú možnosť vyjadriť sa k rozsahu vylúčenia výrobkov.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nedodržaniu povinnosti odôvodnenia.

Žalobkyňa tvrdí, že Komisia pri žiadnej príležitosti neuviedla dôvody rozlišovania medzi sanitárnym príslušenstvom s vnútornou drsnosťou povrchu nižšou ako 0,8 mikrometra a vonkajšou drsnosťou povrchu väčšou ako 0,8 mikrometra na jednej strane a sanitárnym príslušenstvom s vnútornou aj vonkajšou drsnosťou povrchu nižšou ako 0,8 mikrometra na druhej strane. Žalobkyňa uvádza, že zavedenie takéhoto rozlišovania znamená, že dôvody Komisie na vylúčenie výrobkov sú nelogické a nie sú v súlade s definíciou výrobkov uvedenou v článku 1 vykonávacieho nariadenia.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nesplnení povinnosti dôkladne a nestranne posúdiť všetky relevantné aspekty individuálneho prípadu.

Žalobkyňa tvrdí, že rozlišovanie medzi rôznym sanitárnym príslušenstvom nie je pravdepodobne založené na dôkladnom posúdení, ale sa zdá byť iba výsledkom nepodloženej požiadavky subjektu, ktorý sa do prešetrovania zapojil oveľa neskôr. Žalobkyňa uvádza, že Komisia si tým, že neurobila hlbšie prešetrenie následkov takéhoto rozlišovania a jeho vplyvu na dosiahnutie cieľa uvedeného v odôvodneniach vykonávacieho nariadenia, nesplnila svoju povinnosť dôkladne a nestranne posúdiť relevantné aspekty.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení.

Žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď s úmyslom vylúčiť sanitárne príslušenstvo, ktoré nekonkuruje priemyslovému príslušenstvu podnikov EÚ, stanovila kritériá vylúčenia, ktoré viedli k vylúčeniu iba malej časti sanitárneho príslušenstva používaného v rámci EÚ. Väčšina sanitárneho príslušenstva tak podlieha clu, aj keď nekonkuruje priemyselným výrobkom EÚ. Žalobkyňa uvádza, že Komisia vyvodila zo získaných dokumentov jednoznačne nesprávny záver, a že tiež vychádzala z nesprávnych informácií.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/40


Žaloba podaná 4. apríla 2017 – SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE)

(Vec T-205/17)

(2017/C 161/56)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: SSP Europe GmbH (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: B. Bittner, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „SECURE DATA SPACE“ – prihláška č. 14 056 998.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 27. januára 2017 vo veci R 2467/2015-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie (oznámené 9. februára 2017),

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/40


Žaloba podaná 6. apríla 2017 – International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBOT)

(Vec T-210/17)

(2017/C 161/57)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: International Gaming Projects Ltd (Quormi, Malta) (v zastúpení: M. D. Garayalde, advokátka)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Zitro IP Sàrl (Luxemburg, Luxembursko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „TRIPLE TURBOT“ – prihláška č. 13 140 207.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 08/02/2017 vo veci R 119/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.