ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 108

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
6. apríla 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 108/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8419 – Segro/PSPIB/SELP/Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 108/02

Výmenný kurz eura

2

2017/C 108/03

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 18. júla 2016 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.39824 – Nákladné vozidlá – Spravodajca: Lotyšsko

3

2017/C 108/04

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Nákladné vozidlá (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 19. júla 2016 týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (Vec AT.39824 – Nákladné vozidlá) [oznámené pod číslom C(2016) 4673]

6

 

Dvor audítorov

2017/C 108/06

Osobitná správa č. 5/2017 – Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv? Posúdenie záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

9

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 108/07

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

10

2017/C 108/08

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

10

2017/C 108/09

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

11


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2017/C 108/10

Rozsudok súdu z 29. júla 2016 vo veci E-25/15 – Dozorný úrad EZVO/Island (Nesplnenie povinnosti štátom EZVO – Štátna pomoc – článok 14 ods. 3 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde – Neúspešnosť vymáhania nezákonne poskytnutej pomoci)

12

2017/C 108/11

Rozsudok súdu z 29. júla 2016 vo veci E-30/15 – Dozorný úrad EZVO/Island (Nesplnenie povinnosti štátom EZVO – Nevykonanie transpozície – Smernica 2011/62/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch)

13

2017/C 108/12

Rozsudok Súdu z 29. júla 2016 vo veci E-31/15 – Dozorný úrad EZVO/Island (Nesplnenie povinnosti štátom EZVO – Nevykonanie transpozície – Smernica 2011/77/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv)

14

2017/C 108/13

Rozsudok súdu z 29. júla 2016 vo veci E-32/15 – Dozorný úrad EZVO/Lichtenštajnské kniežatstvo (Nesplnenie záväzkov štátu EZVO – Nevykonanie transpozície – Smernica 2006/126/ES – Smernica 2011/94/EÚ – Smernica 2012/36/EÚ)

15

2017/C 108/14

Žaloba Dozorného úradu EZVO proti Islandskej republike podaná 1. februára 2017 (Vec E-2/17)

16

2017/C 108/15

Žaloba Dozorného úradu EZVO proti Islandskej republike podaná 1. februára 2017 (Vec E-3/17)

17

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 108/16

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

18

2017/C 108/17

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

19

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2017/C 108/18

Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

20


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8419 – Segro/PSPIB/SELP/Target assets)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 108/01)

Dňa 29. marca 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8419. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/2


Výmenný kurz eura (1)

5. apríla 2017

(2017/C 108/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,0678

JPY

Japonský jen

118,49

DKK

Dánska koruna

7,4354

GBP

Britská libra

0,85510

SEK

Švédska koruna

9,5748

CHF

Švajčiarsky frank

1,0708

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,1665

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

27,058

HUF

Maďarský forint

309,91

PLN

Poľský zlotý

4,2315

RON

Rumunský lei

4,5397

TRY

Turecká líra

3,9404

AUD

Austrálsky dolár

1,4085

CAD

Kanadský dolár

1,4291

HKD

Hongkongský dolár

8,2957

NZD

Novozélandský dolár

1,5319

SGD

Singapurský dolár

1,4948

KRW

Juhokórejský won

1 202,72

ZAR

Juhoafrický rand

14,6327

CNY

Čínsky juan

7,3638

HRK

Chorvátska kuna

7,4578

IDR

Indonézska rupia

14 227,37

MYR

Malajzijský ringgit

4,7314

PHP

Filipínske peso

53,532

RUB

Ruský rubeľ

59,6596

THB

Thajský baht

36,860

BRL

Brazílsky real

3,2974

MXN

Mexické peso

20,0177

INR

Indická rupia

69,2930


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/3


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 18. júla 2016 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.39824 – Nákladné vozidlá

Spravodajca: Lotyšsko

(2017/C 108/03)

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že protisúťažné správanie, na ktoré sa vzťahuje návrh rozhodnutia, predstavuje dohody a/alebo zosúladené postupy medzi príslušnými podnikmi v zmysle článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP.

2.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie uvedeným v návrhu rozhodnutia, pokiaľ ide o výrobok a geografický rozsah dohôd a/alebo zosúladených postupov.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že podniky, na ktoré sa vzťahuje príslušný návrh rozhodnutia, participovali na jedinom a pokračujúcom porušovaní článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP.

4.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že predmetom dohôd a/alebo zosúladených postupov týkajúcich sa porušenia opísaného v návrhu rozhodnutia bolo obmedzenie hospodárskej súťaže v zmysle článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP.

5.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že dohody a/alebo zosúladené postupy opísané v návrhu rozhodnutia boli spôsobilé citeľne ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ.

6.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie, pokiaľ ide o trvanie porušovania právnych predpisov opísaného v návrhu rozhodnutia.

7.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o adresátov návrhu rozhodnutia.

8.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že adresátom návrhu rozhodnutia by mali byť uložené pokuty.

9.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o uplatňovanie Usmernení k metóde stanovenia pokút z roku 2006 uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1/2003 v prípade návrhu rozhodnutia.

10.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o určenie hodnoty predaja použitej na výpočet pokút uložených návrhom rozhodnutia.

11.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o základné sumy pokút v návrhu rozhodnutia.

12.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o stanovenie trvania porušenia na účel výpočtu pokút v návrhu rozhodnutia.

13.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že neexistujú žiadne priťažujúce okolnosti uplatniteľné na toto porušenie.

14.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že neexistujú žiadne poľahčujúce okolnosti uplatniteľné na toto porušenie.

15.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o zníženie pokút na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2006 v návrhu rozhodnutia.

16.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o zníženie pokút na základe oznámenia o vedení konania o urovnaní z roku 2008 v návrhu rozhodnutia.

17.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečné sumy pokút v návrhu rozhodnutia.

18.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/4


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

Nákladné vozidlá

(AT.39824)

(2017/C 108/04)

1.

Táto správa sa týka návrhu rozhodnutia o urovnaní kartelu, ktoré sa prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 10a nariadenia (ES) č. 773/2004 (2) (ďalej len „návrh rozhodnutia“).

2.

Návrh rozhodnutia je adresovaný 15 právnickým osobám (ďalej len „adresáti návrhu rozhodnutia“), pričom každá z nich patrí do jedného z piatich podnikov: MAN, Volvo, Daimler, Iveco a DAF (ďalej len „urovnávajúce podniky“) (3).

3.

Podľa návrhu rozhodnutia sa urovnávajúce podniky podieľali na kolúznych dojednaniach, pokiaľ ide o stanovovanie cien a zvyšovanie cien brutto v Európskom hospodárskom priestore pre stredné a ťažké nákladné vozidlá, ako aj v načasovaní a prenose nákladov na zavedenie technológií pre stredné a ťažké nákladné vozidlá vyžadovaných revidovanými emisnými normami.

4.

Táto vec bola iniciovaná žiadosťou o oslobodenie od pokút. Po inšpekciách vykonaných začiatkom roka 2011 Komisia dostala tri žiadosti o zhovievavosť.

5.

Komisia začala 20. novembra 2014 konanie v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 773/2004 proti urovnávajúcim podnikom a jednému inému podniku (ďalej len „šiesty podnik“). V čase tejto správy prebieha konanie týkajúce sa šiesteho podniku v rámci všeobecných ustanovení (nie o urovnaní) nariadenia (ES) č. 773/2004 (4).

6.

Komisia prijala 20. novembra 2014 aj oznámenie námietok vo veci AT.39824 (ďalej len „ON“). V období od 20. do 24. novembra 2014 boli o ON informovaní adresáti návrhu rozhodnutia, ako aj tri subjekty patriace do šiesteho podniku (ďalej len „adresáti ON“).

7.

Všetci adresáti ON požiadali o prístup k vyšetrovaciemu spisu Komisie. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž (ďalej len „GR pre hospodársku súťaž“) sprístupnilo adresátom ON hlavnú časť dostupného spisu v decembri 2014. Pokiaľ ide o časť spisu Komisie, v prípade ktorej bolo primerané prijať osobitné opatrenia týkajúce sa zachovania dôvernosti, GR pre hospodársku súťaž zorganizovalo postupy obmedzeného prístupu (v priestoroch GR pre hospodársku súťaž a mimo nich), ktorými sa umožnilo externým advokátom určiť dokumenty, ktorých verzie, ktoré nemajú dôverný charakter, žiadali v mene svojich príslušných klientov. Konania s obmedzeným prístupom sa začali v decembri 2014. Žiadosti o verzie dokumentov, ktoré nemajú dôverný charakter, určené v rámci konaní o obmedzenom prístupe, boli predložené GR pre hospodársku súťaž vo februári a marci 2015. Vo februári 2016 GR pre hospodársku súťaž poskytlo zodpovedajúce verzie, ktoré nemajú dôverný charakter.

8.

V období od 1. septembra 2015 do 3. júna 2016 Komisia viedla rozhovory o urovnaní s adresátmi ON, ktorí v júli 2015 neformálne oslovili Komisiu s vyjadrením záujmu o možné predloženie návrhov na urovnanie v súlade s článkom 10a nariadenia (ES) č. 773/2004.

9.

V období od 15. do 21. júna 2016 adresáti návrhu rozhodnutia predložili Komisii návrhy na urovnanie podľa článku 10a ods. 2 nariadenia (ES) č. 773/2004. Každý z týchto návrhov na urovnanie obsahoval okrem iného potvrdenie o tom, že dotknutý adresát návrhu rozhodnutia bol dostatočne informovaný o námietkach, ktoré proti nemu vzniesla Komisia a že mu bola poskytnutá dostatočná príležitosť informovať Komisiu o svojich stanoviskách.

10.

V tejto veci som nedostal žiadne žiadosti ani sťažnosti (5).

11.

V súlade s článkom 16 rozhodnutia 2011/695/EÚ som preskúmal, či sa návrh rozhodnutia zaoberá iba námietkami, v súvislosti s ktorými dostali adresáti návrhu rozhodnutia príležitosť vyjadriť svoje názory. Dospel som k záveru, že sa vzťahuje iba na tieto námietky.

12.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti sa domnievam, že sa zabezpečil účinný výkon procesných práv adresátov návrhu rozhodnutia.

V Bruseli 18. júla 2016

Wouter WILS


(1)  V súlade s článkami 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18) zmenené najmä nariadením Komisie (ES) č. 622/2008 (Ú. v. EÚ L 171, 1.7.2008, s. 3). Pozri tiež oznámenie Komisie o vedení konania o urovnaní s cieľom prijať rozhodnutia podľa článku 7 a článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 v prípadoch kartelov (Ú. v. EÚ C 167, 2.7.2008, s. 1) (ďalej len „oznámenie o vedení konania o urovnaní“).

(3)  V skupinách podľa príslušného urovnávajúceho podniku sú adresátmi tohto návrhu rozhodnutia: i) MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, ii) AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks SAS, iii) Daimler AG, iv) Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, v) PACCAR Inc., DAF Trucks N.V. a DAF Trucks Deutschland GmbH.

(4)  Pozri oddiel 2.2 oznámenia o vedení konania o urovnaní, najmä bod 19.

(5)  Na základe článku 15 ods. 2 rozhodnutia 2011/695/EÚ sa účastníci konania v prípadoch kartelov, ktorí sa zúčastňujú diskusií o urovnaní podľa článku 10a nariadenia (ES) č. 773/2004, môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie kedykoľvek počas konania o urovnaní, aby zaručili účinný výkon svojich procesných práv. Pozri aj bod 18 oznámenia o vedení konania o urovnaní a článok 3 ods. 7 rozhodnutia 2011/695/EÚ.


6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/6


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 19. júla 2016

týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP

(Vec AT.39824 – Nákladné vozidlá)

[oznámené pod číslom C(2016) 4673]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2017/C 108/05)

Komisia prijala 19. júla 2016 rozhodnutie týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP. V súlade s ustanoveniami článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komisia týmto uverejňuje mená strán a obsah rozhodnutia, vrátane všetkých uložených pokút, pričom sa zohľadňuje oprávnený záujem podnikov chrániť svoje obchodné tajomstvá.

1.   ÚVOD

1.

Rozhodnutie sa vzťahuje na jediné a trvajúce porušovanie článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP.

2.

Rozhodnutie je určené týmto subjektom: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (ďalej spolu len „MAN“), Daimler AG (ďalej len „Daimler“), Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG (ďalej spolu len „Iveco“), AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (ďalej spolu len „Volvo/Renault“), PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (ďalej spolu len „DAF“).

2.   OPIS VECI

2.1.   Postup

3.

Komisia na základe žiadosti o oslobodenie od pokuty, ktorú podala spoločnosť MAN 20. septembra 2010, vykonala od 18. do 21. januára 2011 inšpekcie v priestoroch rôznych výrobcov nákladných vozidiel. Spoločnosť Volvo/Renault požiadala 28. januára 2011 o zníženie pokút, následne o to požiadala spoločnosť Daimler 10. februára 2011 o 10.00 hod. a Iveco 10. februára 2011 o 22.22 hod.

4.

Komisia začala 20. novembra 2014 konanie podľa článku 11 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1/2003 proti spoločnostiam DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault a prijala oznámenie námietok, o ktorých tieto subjekty informovala.

5.

Po prijatí oznámenia námietok adresáti neformálne oslovili Komisiu a požiadali o pokračovanie vo veci v rámci konania o urovnaní. Komisia rozhodla o začatí konania o urovnaní v tomto prípade potom, ako každý z adresátov potvrdil svoju ochotu zapojiť sa do rokovaní o urovnaní. Spoločnosti MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault a Iveco následne predložili Komisii formálnu žiadosť o urovnanie v zmysle článku 10a ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004 (2).

6.

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie vydal 18. júla 2016 súhlasné stanovisko a Komisia 19. júla 2016 prijala predmetné rozhodnutie.

2.2.   Adresáti a trvanie

7.

Adresáti predmetného rozhodnutia sa počas ďalej uvedených období podieľali na kolúzii a/alebo za ňu nesú zodpovednosť, čím porušovali článok 101 zmluvy. S uplatnením bodu 26 usmernení o pokutách bolo spoločnosti Volvo/Renault udelené čiastočné oslobodenie od pokuty za obdobie od 17. januára 1997 do 15. januára 2001.

Subjekt

Trvanie

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17. január 1997 – 20. september 2010

Daimler AG

17. január 1997 – 18. január 2011

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

CNH Industrial N.V.,

Iveco S.p.A.,

Iveco Magirus AG

17. január 1997 – 18. január 2011

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH,

17. január 1997 – 18. január 2011

PACCAR Inc.

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.,

17. január 1997 – 18. január 2011

2.3.   Zhrnutie porušenia

8.

Výrobky, ktorých sa porušovanie právnych predpisov týka, sú nákladné vozidlá s hmotnosťou od 6 do 16 ton (ďalej len „stredné nákladné vozidlá“) a nákladné vozidlá s hmotnosťou viac ako 16 ton (ďalej len „ťažké nákladné vozidlá“), a to ako nákladné vozidlá bez prívesu, tak aj ťahače (ďalej stredné a ťažké nákladné vozidlá spolu ako „nákladné vozidlá“) (3). Vec sa netýka popredajných, iných služieb a záruk pre nákladné vozidlá, predaja použitých nákladných vozidiel ani žiadneho iného tovaru alebo služieb.

9.

Porušenie spočívalo v kolúznych dojednaniach o stanovovaní cien a zvyšovaní brutto cien nákladných vozidiel v EHP a načasovaní a prenose nákladov na zavedenie emisných technológií vyžadovaných normami EURO 3 až 6 pre stredné a ťažké nákladné vozidlá. Ústredia adresátov boli priamo zapojené do rokovania o cenách, zvyšovaní cien a zavedení nových emisných noriem do roku 2004. Najmenej od augusta 2002 rokovania prebiehali prostredníctvom nemeckých dcérskych spoločností, ktoré, v rôznom rozsahu, podávali správy svojim ústrediam. Diskusie sa uskutočňovali na mnohostrannej, ako aj dvojstrannej úrovni.

10.

Tieto kolúzne dojednania zahŕňali dohody a/alebo zosúladené postupy týkajúce sa stanovovania cien a zvyšovania cien brutto s cieľom zosúladiť ceny brutto v EHP a načasovanie a prenos nákladov na zavedenie emisných technológií vyžadovaných normami EURO 3 až 6.

11.

Porušenie sa vzťahovalo na celý EHP a trvalo od 17. januára 1997 do 18. januára 2011.

2.4.   Nápravné opatrenia

12.

Toto rozhodnutie sa opiera o usmernenia o pokutách z roku 2006 (4). S výnimkou spoločnosti MAN sa týmto rozhodnutím ukladajú pokuty všetkým subjektom uvedeným v bode 7.

2.4.1.   Základná suma pokuty

13.

Komisia pri stanovení pokút zohľadnila hodnotu predaja ťažkých a stredných nákladných vozidiel (podľa vymedzenia v bode 8) príslušných podnikov v EHP v poslednom roku pred koncom porušenia, skutočnosť, že cenová koordinácia je jedným z najškodlivejších obmedzení hospodárskej súťaže, dĺžku trvania porušenia, vysoký trhový podiel adresátov na európskom trhu ťažkých a stredných nákladných vozidiel, skutočnosť, že porušenie sa vzťahovalo na celý EHP a dodatočná suma s cieľom odradiť podniky od využívania postupov cenovej koordinácie.

2.4.2.   Úprava základnej sumy pokuty

14.

Komisia nezohľadnila žiadne priťažujúce ani poľahčujúce okolnosti.

2.4.3.   Uplatnenie oznámenia o zhovievavosti

15.

Spoločnosti MAN bolo udelené úplné oslobodenie od pokút. Spoločnosti Volvo/Renault bolo udelené 40 % zníženie pokuty, spoločnosti Daimler bolo udelené 30 % zníženie a spoločnosti Iveco bolo udelené 10 % zníženie.

2.4.4.   Uplatnenie oznámenia o vedení konania o urovnaní

16.

V dôsledku uplatnenia oznámenia o vedení konania o urovnaní sa suma pokút ešte znížila o 10 % pre všetky strany.

3.   ZÁVER

17.

V zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 boli uložené tieto pokuty:

a)

0 EUR

spoločne a nerozdielne spoločnostiam MAN SE, MAN Truck & Bus AG a MAN Truck & Bus Deutschland GmbH;

b)

670 448 000 EUR

spoločne a nerozdielne spoločnostiam AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB a Renault Trucks SAS, z čoho

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH je spoločne a nerozdielne zodpovedná za sumu 468 855 017 EUR;

c)

1 008 766 000 EUR

spoločnosti Daimler AG;

d)

494 606 000 EUR

spoločnosti Iveco S p A, z čoho:

1.

spoločnosť Fiat Chrysler Automobiles N.V. je spoločne a nerozdielne zodpovedná za sumu 156 746 105 EUR,

2.

spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles N.V. a Iveco Magirus AG sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za sumu 336 119 346 EUR a

3.

spoločnosti CNH Industrial N.V. a Iveco Magirus AG sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za sumu 1 740 549 EUR;

e)

752 679 000 EUR

spoločne a nerozdielne spoločnostiam PACCAR Inc. a DAF Trucks N.V., z čoho

DAF Trucks Deutschland GmbH je spoločne a nerozdielne zodpovedná za sumu 376 118 773 EUR.


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18.

(3)  S vylúčením nákladných vozidiel na vojenské využitie.

(4)  Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1/2003 (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).


Dvor audítorov

6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/9


Osobitná správa č. 5/2017

„Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv? Posúdenie záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí“

(2017/C 108/06)

Európsky dvor audítorov týmto informuje, že bola uverejnená osobitná správa č. 5/2017 „Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv? Posúdenie záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí“.

Táto správa je k dispozícii na nahliadnutie alebo stiahnutie na webovej stránke Európskeho dvora audítorov: http://eca.europa.eu alebo na stránke EU Bookshop: https://bookshop.europa.eu


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/10


Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

(2017/C 108/07)

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie zakázať rybolov v zmysle tejto tabuľky:

Zákaz platný od

16.2.2017

Obdobie zákazu

16.2.2017 – 31.12.2017

Členský štát

Francúzsko

Populácia alebo skupina populácií

SBR/678-

Druh

pagel bledý (Pagellus bogaraveo)

Zóna

vody EÚ a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

04/TQ2285


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/10


Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

(2017/C 108/08)

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spolo4enstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie zakázať rybolov v zmysle tejto tabuľky:

Zákaz platný od

1.1.2017

Obdobie zákazu

1.1.2017 – 31.12.2017

Členský štát

Španielsko

Populácia alebo skupina populácií

BUM/ATLANT

Druh

marlín mozaikový (Makaira nigricans)

Zóna

Atlantický oceán

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

05/TQ127


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/11


Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

(2017/C 108/09)

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoloenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie zakázať rybolov v zmysle tejto tabuľky:

Zákaz platný od

1.1.2017

Obdobie zákazu

1.1.2017 – 31.12.2017

Členský štát

Španielsko

Populácia alebo skupina populácií

WHM/ATLANT

Druh

Kopijonos belavý (Tetrapturus albidus)

Zóna

Atlantický oceán

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

06/TQ127


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor EZVO

6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/12


ROZSUDOK SÚDU

z 29. júla 2016

vo veci E-25/15

Dozorný úrad EZVO/Island

(Nesplnenie povinnosti štátom EZVO – Štátna pomoc – článok 14 ods. 3 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde – Neúspešnosť vymáhania nezákonne poskytnutej pomoci)

(2017/C 108/10)

Vo veci E-25/15 Dozorný úrad EZVO/Island – ŽIADOSŤ o vyhlásenie, že Island tým, že v stanovenej lehote neprijal všetky potrebné opatrenia, aby príjemcovia vrátili štátnu pomoc vyhlásenú za nezlučiteľnú s fungovaním Dohody o Európskom hospodárskom priestore podľa článkov 2, 3, 4 a 5 rozhodnutia Dozorného úradu EZVO č. 404/14/COL z 8. októbra 2014 o programe investičných stimulov na Islande, tým, že v stanovenej lehote nezrušil všetky neuhradené platby uvedené v článku 7 tretej vete uvedeného rozhodnutia a tým, že v stanovenej lehote neposkytol Dozornému úradu EZVO informácie uvedené v článku 8 uvedeného rozhodnutia, si nesplnil svoje záväzky vyplývajúce z článku 14 ods. 3 časti II protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu a článkov 6, 7 a 8 rozhodnutia Dozorného orgánu EZVO č. 404/14/COL, súd EZVO v zložení Carl Baudenbacher, predseda, Per Christiansen (sudca spravodajca) a Páll Hreinsson, sudcovia, vyniesol 29. júla 2016 rozsudok, ktorého výroková časť znie takto:

Súd EZVO týmto:

1.

vyhlasuje, že Island si nesplnil svoje záväzky vyplývajúce z časti II článku 14 ods. 3 protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a súdu a článkov 6, 7 a 8 rozhodnutia Dozorného úradu EZVO č. 404/14/COL z 8. októbra 2014 o programe investičných stimulov na Islande tým, že v stanovenej lehote neprijal všetky potrebné opatrenia, aby príjemcovia vrátili štátnu pomoc vyhlásenú za nezlučiteľnú s fungovaním Dohody o Európskom hospodárskom priestore v článkoch 3, 4 a 5 uvedeného rozhodnutia, nezrušil všetky neuhradené platby uvedené v článku 7 tretej vete uvedeného rozhodnutia a neposkytol Dozornému úradu EZVO informácie uvedené v článku 8 uvedeného rozhodnutia;

2.

nariaďuje Islandu uhradiť trovy tohto konania.


6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/13


ROZSUDOK SÚDU

z 29. júla 2016

vo veci E-30/15

Dozorný úrad EZVO/Island

(Nesplnenie povinnosti štátom EZVO – Nevykonanie transpozície – Smernica 2011/62/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch)

(2017/C 108/11)

Vo veci E-30/15 Dozorný úrad EZVO/Island – ŽIADOSŤ o vyhlásenie, že Island si nesplnil svoje záväzky vyplývajúce z aktu uvedeného v kapitole XIII bode 15q prílohy II k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/62/EÚ z 8. júna 2011 ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o predchádzanie vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca) v znení prispôsobenom dohode prostredníctvom protokolu 1 k tejto dohode a podľa článku 7 dohody tým, že neprijal opatrenia potrebné na transpozíciu uvedeného aktu v stanovenej lehote, alebo v každom prípade tým, že neinformoval Dozorný úrad EZVO, Súd EZVO v zložení Carl Baudenbacher, predseda, Per Christiansen (sudca spravodajca) a Páll Hreinsson, sudcovia, vyniesol 29. júla 2016 rozsudok, ktorého výroková časť znie takto:

Súd EZVO týmto:

1.

vyhlasuje, že Island si nesplnil svoje záväzky vyplývajúce z aktu uvedeného v kapitole XIII bode 15q prílohy II k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/62/EÚ z 8. júna 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o predchádzanie vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca) v znení prispôsobenom dohode podľa protokolu 1 k tejto dohode, a podľa článku 7 dohody tým, že neprijal opatrenia potrebné na transpozíciu uvedeného aktu v stanovenej lehote;

2.

nariaďuje Islandu uhradiť trovy tohto konania.


6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/14


ROZSUDOK SÚDU

z 29. júla 2016

vo veci E-31/15

Dozorný úrad EZVO/Island

(Nesplnenie povinnosti štátom EZVO – Nevykonanie transpozície – Smernica 2011/77/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv)

(2017/C 108/12)

Vo veci E-31/15 Dozorný úrad EZVO/Island – ŽIADOSŤ o vyhlásenie, že Island si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce z aktu uvedeného v zarážke bodu 9f prílohy XVII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv) v znení prispôsobenom dohode prostredníctvom protokolu 1 k tejto dohode a podľa článku 7 dohody tým, že neprijal opatrenia potrebné na transpozíciu uvedeného aktu v stanovenej lehote, alebo v každom prípade tým, že neinformoval Dozorný úrad EZVO, Súd EZVO v zložení Carl Baudenbacher, predseda, Per Christiansen (sudca spravodajca) a Páll Hreinsson, sudcovia, vyniesol 29. júla 2016 rozsudok, ktorého výroková časť znie takto:

Súd EZVO týmto:

1.

vyhlasuje, že Island si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce z aktu uvedeného v zarážke bodu 9f prílohy XVII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv) v znení prispôsobenom dohode prostredníctvom protokolu 1 k tejto dohode a článku 7 dohody tým, že neprijal opatrenia potrebné na transpozíciu uvedeného aktu v stanovenej lehote;

2.

nariaďuje Islandu uhradiť trovy tohto konania.


6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/15


ROZSUDOK SÚDU

z 29. júla 2016

vo veci E-32/15

Dozorný úrad EZVO/Lichtenštajnské kniežatstvo

(Nesplnenie záväzkov štátu EZVO – Nevykonanie transpozície – Smernica 2006/126/ES – Smernica 2011/94/EÚ – Smernica 2012/36/EÚ)

(2017/C 108/13)

Vo veci E-32/15 Dozorný úrad EZVO/Lichtenštajnské kniežatstvo – ŽIADOSŤ o vyhlásenie, že Lichtenštajnské kniežatstvo si nesplnilo svoje záväzky podľa aktov uvedených v bode 24f prílohy XIII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie), smernica Komisie 2011/94/EÚ z 28. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES, a smernica Komisie 2012/36/EÚ z 19. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/126/ES] v znení prispôsobenom dohode prostredníctvom protokolu 1 k tejto dohode a podľa článku 7 dohody tým, že neprijalo opatrenia potrebné na transpozíciu uvedených aktov v stanovenej lehote, alebo v každom prípade tým, že neinformovalo Dozorný úrad EZVO, Súd EZVO v zložení Carl Baudenbacher, predseda, Per Christiansen a Páll Hreinsson (sudca spravodajca), sudcovia, vyniesol 29. júla 2016 rozsudok, ktorého výroková časť znie takto:

Súd EZVO týmto:

1.

vyhlasuje, že Lichtenštajnské kniežatstvo si nesplnilo svoje záväzky podľa aktov uvedených v bode 24f prílohy XIII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie), smernica Komisie 2011/94/EÚ z 28. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/126/ES, a smernica Komisie 2012/36/EÚ z 19. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/126/ES] v znení prispôsobenom dohode prostredníctvom protokolu 1 k tejto dohode a podľa článku 7 dohody tým, že neprijalo opatrenia potrebné na transpozíciu uvedených aktov v stanovenej lehote;

2.

nariaďuje Lichtenštajnskému kniežatstvu uhradiť trovy tohto konania.


6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/16


Žaloba Dozorného úradu EZVO proti Islandskej republike podaná 1. februára 2017

(Vec E-2/17)

(2017/C 108/14)

Dňa 1. februára 2017 podal Dozorný úrad EZVO, ktorý zastupujú Carsten Zatschler a Maria Moustakali, konajúci ako splnomocnení zástupcovia Dozorného úradu EZVO, 35 Rue Belliard, 1040 Brusel, Belgicko, na Súd EZVO žalobu proti Islandu.

Dozorný úrad EZVO žiada, aby Súd EZVO rozhodol, že:

1.

Islandská republika si nesplnila záväzky vyplývajúce z aktu uvedeného v kapitole I bode 1.1.1 prílohy I k Dohode o EHP, Smernice Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu v znení zmien a doplnení v úprave protokolu 1 Dohody o EHP a sektorovými úpravami uvedenými v prílohe I, a najmä v článku 5 uvedenej smernice tým, že ponechala v platnosti i) systém povoľovania dovozu surových vajec a výrobkov zo surových vajec, ktorý je ustanovený v článku 10 zákona č. 25/1993 a článku 3 písm. e) a článku 4 nariadenia (IS) č. 448/2012; ii) systém povoľovania dovozu nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov z nepasterizovaného mlieka a dodatočné požiadavky, ktorý je ustanovený v článku 10 zákona č. 25/1993 a článku 3 písm. f) a článkoch 4 a 5 nariadenia (IS) č. 448/2012 a zákaz obchodovania s dovezenými mliečnymi výrobkami z nepasterizovaného mlieka, ktorý je ustanovený v článku 7a nariadenia (IS) č. 104/2010, a iii) administratívny postup, ktorý ukladá dovozcom povinnosť urobiť vyhlásenie a požiadať o povolenie dovozu spracovaných vaječných a mliečnych výrobkov a ktorý je zavedený v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (IS) č. 448/2012.

2.

Island má povinnosť zaplatiť trovy konania.

Právna a skutková podstata veci a právny základ žaloby:

Dozorný úrad EZVO (ďalej len ESA) tvrdí, že Island si nesplnil povinnosť podľa smernice 89/662/EHS tým, že i) ponechal v platnosti systém povoľovania dovozu surových vajec a výrobkov zo surových vajec; ii) ponechal v platnosti systém povoľovania dovozu nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov z nepasterizovaného mlieka a dodatočných požiadaviek a zákaz obchodovania s dovezenými mliečnymi výrobkami z nepasterizovaného mlieka a iii) ponechal v platnosti administratívny postup, ktorý ukladá dovozcom povinnosť urobiť vyhlásenie a požiadať o povolenie dovozu spracovaných vaječných a mliečnych výrobkov.

ESA tvrdí, že pravidlá, ktoré sa týkajú obchodovania s produktmi živočíšneho pôvodu a veterinárnych kontrol v rámci EHP, sú harmonizované na úrovni EHP. Smernica Rady 89/662/EHS upravuje pri obchodovaní v rámci EHP veterinárne kontroly produktov živočíšneho pôvodu. Jej hlavným cieľom je odstrániť veterinárne kontroly na vnútorných hraniciach EHP a zároveň posilniť kontroly vykonané na mieste pôvodu. Príslušné orgány štátu určenia EHP môžu prostredníctvom nediskriminačných kontrol na mieste kontrolovať len súlad s príslušnými právnymi predpismi EHP.

ESA tvrdí, že Island ukladá dodatočné požiadavky, ktoré harmonizovaný rámec na úrovni veterinárnych kontrol nepovoľuje, a to tak, že ponecháva v platnosti súčasné opatrenia.

Podľa ESA neplnenie práva EHP, ktorým je takéto uloženie dodatočných požiadaviek, už bolo uznané Súdom EZVO v rozsudku vo veci E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf/Islandský štát o obmedzeniach týkajúcich sa dovozu surového mäsa na Island. Podobné obmedzenia, ktoré sa týkajú vaječných a mliečnych výrobkov, sú stanovené v príslušných islandských právnych predpisoch.


6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/17


Žaloba Dozorného úradu EZVO proti Islandskej republike podaná 1. februára 2017

(Vec E-3/17)

(2017/C 108/15)

Dňa 1. februára 2017 podal Dozorný úrad EZVO, ktorý zastupujú Carsten Zatschler a Maria Moustakali, konajúci ako splnomocnení zástupcovia Dozorného úradu EZVO, 35 Rue Belliard, 1040 Brusel, Belgicko, na Súd EZVO žalobu proti Islandu.

Dozorný úrad EZVO žiada, aby Súd EZVO rozhodol, že:

1.

Islandská republika si nesplnila záväzky vyplývajúce z aktu uvedeného v kapitole I bode 1.1.1 prílohy I k Dohode o EHP, Smernice Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu v znení zmien a doplnení v úprave protokolu 1 Dohody o EHP a sektorovými úpravami uvedenými v prílohe I, a to najmä v článku 5 uvedenej smernice tým, že ponechala v platnosti systém povoľovania čerstvého mäso a mäsových výrobkov, ktorý je ustanovený v článku 10 zákona č. 25/1993 a článkoch 3, 4 a 5 nariadenia (IS) č. 448/2012.

2.

Island má povinnosť zaplatiť trovy konania.

Právna a skutková podstata veci a právny základ žaloby:

Dozorný úrad EZVO (ďalej len ESA) tvrdí, že Island si nesplnil povinnosť podľa smernice 89/662/EHS tým, že ponechal v platnosti systém povoľovania dovozu okrem iného čerstvého mäsa a mäsových výrobkov.

ESA tvrdí, že pravidlá, ktoré sa týkajú obchodovania s produktmi živočíšneho pôvodu a veterinárnych kontrol v rámci EHP, sú harmonizované na úrovni EHP. Smernica Rady 89/662/EHS upravuje pri obchodovaní v rámci EHP veterinárne kontroly produktov živočíšneho pôvodu. Jej hlavným cieľom je odstrániť veterinárne kontroly na vnútorných hraniciach EHP a zároveň posilniť kontroly vykonané na mieste pôvodu. Príslušné orgány štátu určenia EHP môžu prostredníctvom nediskriminačných kontrol na mieste kontrolovať len súlad s príslušnými právnymi predpismi EHP.

ESA tvrdí, že Island ukladá dodatočné požiadavky, ktoré harmonizovaný systém na úrovni veterinárnych kontrol EHP nepovoľuje, a to tak, že ponecháva v platnosti systém povoľovania dovozu čerstvého mäsa a mäsových výrobkov.

Podľa ESA neplnenie práva EHP, ktorým je takéto uloženie dodatočných požiadaviek, už bolo uznané Súdom EZVO v rozsudku vo veci E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf/Islandský štát.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/18


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 108/16)

1.

Európskej komisii bolo 27. marca 2017 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Panasonic Corporation („Panasonic“, Japonsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad podnikom Ficosa International („Ficosa“, Španielsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Panasonic pôsobí v oblasti vývoja a projektovania elektronických technológií a riešení v rôznych odvetviach.

Ficosa sa zameriava na výskum, vývoj, výrobu a komerčné využitie systémov a komponentov pre rôzne typy vozidiel.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/19


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 108/17)

1.

Komisii bolo 29. marca 2017 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Toyota Industries Europe AB, dcérska spoločnosť v plnom vlastníctve podniku Toyota Industries Corporation (ďalej len „TICO“, Japonsko), získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Vive B.V. (ďalej len „Vive“, Holandsko) prostredníctvom kúpy akcií. Vive je jediným akcionárom podniku Vanderlande Industries Holding B.V. (ďalej len „Vanderlande“).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   TICO: výroba a predaj automobilov, motorov, kompresorov pre klimatizačné zariadenia v automobiloch, častí zlievarenských zariadení, elektronických komponentov, zariadení na manipuláciu s materiálom, zariadení pre logistické služby a textilných strojov.

—   Vive/Vanderlande: projektovanie, výroba, predaj a integrácia zariadení na kontrolu a automatizáciu priemyselných procesov na letiskách, v skladoch a pri manipulácii s balíkmi.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 2 296 4301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


INÉ AKTY

Európska komisia

6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/20


Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2017/C 108/18)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1).

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„ΠΕΥΚOΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ“ (PEFKOTHYMAROMELO KRITIS)

EÚ č.: PDO-EL-02142 – 17.5.2016

CHOP ( X ) CHZO ( )

1.   Názov:

„Πευφκοθυμαρόμελο Κρήτης“ (Pefkothymaromelo Kritis)

2.   Členský štát alebo tretia krajina

GRÉCKO

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.4. Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla atď.)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Med „Pefkothymaromelo Kritis“ je prírodná zmes tymianových a borovicových medov. Vyrába sa na Kréte ako výsledok špecifického riadenia úľov a/alebo prirodzenej koexistencie neskoro kvitnúceho tymianu a medovice vylučovanej hmyzom Marchalina hellenica L., ktorý žije prevažne na borovici kalábrijskej (Pinus brutes Ten.) a borovici halepskej (Pinus halepensis Mill.).

Fyzikálno-chemické vlastnosti:

Vodivosť: ≥ 0,600mS/cm; súčet glukózy a fruktózy ≥ 50 %; percentuálny podiel sacharózy ≤ 3 %; relatívna vlhkosť ≤ 17 %, diastatická aktivita ≥ 8 DN, hydroxymetylfurfural (HMF) ≤ 25 mg/kg; voľná kyslosť 20 – 50 meq/kg; obsah látok rozpustných vo vode ≤ 0,1 g/100 g. Farba je stabilná, v rozsahu od 70 do 130 mm Pfundovej stupnice. Výrobok neobsahuje žiadne zistiteľné akaricídy alebo zvyšky prípravkov na ochranu rastlín, pri detekčnom limite 10 mg/kg.

Mikroskopické vlastnosti:

Hoci má med „Pefkothymaromelo Kritis“ vlastnosti, na základe ktorých sa vymedzuje ako med z medovice (lesný med), jeho sediment obsahuje aj zrnká peľu z mnohých rozličných nektárodajných rastlín, pričom v každej vzorke medu možno nájsť peľ až z 20 rôznych druhov. Najdôležitejší druh je Coridothymus capitatus L., ktorý sa nachádza vo všetkých vzorkách, pričom tvorí ≥ 10 % celkového počtu zrniek peľu z nektárodajných rastlín.

Pomer medovicových prvkov k celkovému počtu zrniek peľu (pomer HDE/P) je od 0,5 do 6,5. Medovicové prvky sú zložené zo spór Cladosporium a Fumago a zriedkavo Altenaria a Stemphylium. Charakteristické spóry s ostrým zakončením rodu Coleosporium, ktoré sa nachádzajú v iných zmesiach medu s obsahom borovicového medu, nie sú prítomné.

Organoleptické vlastnosti:

Výrobok má charakteristickú vôňu, ktorú spôsobujú najmä aromatické zložky v tymianovom mede. Borovicový med mu dodáva jemnú, pretrvávajúcu chuť, má strednú čírosť a sladkosť. V aróme možno cítiť kvetinové tóny a slabú vôňu dreva a živice. Vôňa má strednú intenzitu s miernymi náznakmi ovocia a vosku, a samotný med si zachová tekutosť aspoň 12 mesiacov odo dňa zberu.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Včely sa kŕmia iba s cieľom zabezpečiť prežitie kolónie a kŕmenie sa pozastaví aspoň jeden mesiac predtým, ako začnú kvitnúť kvety, alebo predtým, ako je dostupná medovica. Keď včely nemajú k dispozícii potravu na zbieranie (nektár, peľ), včelári im dávajú cukrový sirup vyrobený z cukrovej repy, včelí fondán a bielkovinové potraviny (peľové placky). Potrava pre včely môže pochádzať z inej ako vymedzenej zemepisnej oblasti. V každom prípade nemá dodatočné prikrmovanie včiel žiadny vplyv na vlastnosti a kvalitu medu.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Všetky fázy výroby sa musia uskutočňovať vo vymedzenej zemepisnej oblasti. V záujme zabezpečenia kvality a jedinečných vlastností výrobku sa úle presunú do borovicových lesov potom, ako sa včely kŕmili na tymiane, alebo do oblastí, kde sa nachádza neskoro kvitnúci tymian v období, keď sa na boroviciach nachádza medovica. Včelie plásty sa oberajú pri čo najmenšom použití vydymenia a vtedy, keď sú uzatvorené aspoň tri štvrtiny buniek. Med sa vytáča pomocou medometu, premiestňuje sa na vyčírenie do dekantačných nádob a zohreje sa na max. 45 °C. Chorobám sa predchádza a liečba sa vykonáva prostredníctvom vhodných hygienických opatrení a v prípade potreby pomocou bezpečných a schválených látok.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Balenie sa musí vykonávať v zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4. Táto požiadavka je potrebná na uľahčenie monitorovania a overovania pôvodu medu, zníženie rizika zmiešania s inými medmi, predchádzanie zneužívaniu názvu pri predaji medov z iných oblastí a zabezpečenie uplatňovania špecifických pravidiel uvedených v odseku 3.6. Cieľom požiadavky je aj predchádzať rizikám zmeny fyzikálno-chemických (HMF, diastatická aktivita) a organoleptických vlastností medu v dôsledku vystavenia vysokým teplotám, najmä počas horúcich letných mesiacov, keď sa z Kréty prepravuje po mori.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

S cieľom zabezpečiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobku musí každý včelár alebo prevádzkovateľ, ktorý predáva výrobok, použiť logo s vyobrazením ostrova Kréta a prívesku v tvare včely z paláca Malia a slovami „Πευφκοθυμαρόμελο Κρήτης ΠΟΠ“ [„Pefkothymaromelo Kritis PDO“] (obrázok 1). Logo sa rozpošle prostredníctvom včelárskeho zväzu žiadateľa. Výrobcovia okrem toho získajú kódové číslo, ktorým označia každú šaržu vyrobeného medu, miesto výroby a registračné číslo včelárov. Štítok bude obsahovať logo, kódové číslo a všetky potrebné označenia. Združenia včelárov budú informovať kontrolný orgán o podrobných pravidlách distribúcie štítkov. Tieto pravidlá však nesmú viesť k diskriminácii výrobcov, ktorí vyrábajú med „Pefkothymaromelo Kritis“ v súlade so špecifikáciou, ale nie sú členmi uvedených orgánov.

Image

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Celý ostrov Kréta, ktorý sa skladá z prefektúr Heraklion, Lasithi, Rethymno a Chania.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Prírodné faktory

Mimoriadna morfologická rozmanitosť Kréty v spojení s osobitným podnebím (rozprestiera sa v stredozemskom a severoafrickom podnebnom pásme) a izolovanou zemepisnou polohou podporili vývin mnohých rozličných druhov rastlín. Podľa najnovších údajov na ostrove rastie približne 1 800 druhov rastlín, z toho 180 je endemických. Vďaka veľkému množstvu medonosných rastlín sa tu rozšírilo včelárstvo a v súčasnosti má ostrov najvyššiu hustotu úľov na svete – 33 úľov na kilometer štvorcový.

Tento veľký počet rastlín zahŕňa mnoho aromatických druhov, ktoré kvitnú v mesiacoch jún – júl a v niektorých oblastiach trvá obdobie kvitnutia až do augusta. Najdôležitejším druhom tymianu je Coridothymus capitatus. V dôsledku teplého a suchého podnebia je počas týchto mesiacov málo zrážok, takže je nedostatok nektáru a vyrobený med je hustý a veľmi aromatický. Vďaka týmto podmienkam a medovici, ktorú vylučuje hmyz Marchalina hellenica, majú včelári mimoriadnu príležitosť na výrobu zmesi z dvoch rôznych druhov medu (tymianový a borovicový), na základe čoho vzniká špecifický výrobok so zmiešanými vlastnosťami. Hmyz, ktorý vylučuje medovicu, je parazitom na borovici kalábrijskej (Pinus brutia Ten.) a borovici halepskej (Pinus halepensis Mill.) a vyskytuje sa iba v Grécku a Turecku.

Ľudský faktor

Včelári na základe znalosti správania včiel a špecifických podmienok, ktoré prevládajú na ostrove v jeseni, používajú tento špeciálny spôsob výroby: pri zbere tymianu nezasahujú do rozširovania liahní včelích plodov, zatiaľ čo včely ukladajú med do kruhov nad nimi. V tejto fáze včelári selektívne oberajú včelie plásty a vyberajú iba tie, ktoré obsahujú jasne zaliaty tymianový med. Keď neskôr včely zbierajú borovicovú medovicu, nevytvára sa peľ, a preto inštinktívne zmenšujú liahne. Včelári nezasahujú do zmenšovania liahní, aby mohli včely ukladať med na svoje miesto. Môžu si to dovoliť, lebo jesenné teploty sú stále vysoké, a preto môžu včely zbierať nektár z rastlín, ktoré kvitnú na jeseň, akými sú napríklad rohovník (Ceratonia siliqua), brečtan (Hedera helix), divoká špargľa (Αsparagus officinalis), morská cibuľa (Urginea maritima) a iné, s cieľom obnoviť svoju populáciu. Ak by včely nemohli na jeseň obnovovať svoju populáciu, kolónia by neprežila zimu. Včelárom napomáhajú špecifické klimatické podmienky ostrova, kvety poskytujúce veľké množstvo peľu a nektáru, ako aj inštinktívne správanie včiel, ktoré im umožňuje riadiť úle týmto jedinečným spôsobom. Med „Pefkothymaromelo Kritis“ je takisto výsledkom prirodzenej koexistencie neskoro kvitnúceho tymianu a borovicovej medovice, čo je na Kréte bežný jav.

Špecifickosť výrobku

Špecifickosť medu „Pefkothymaromelo Kritis“ spôsobujú jeho fyzikálno-chemické, mikroskopické a organoleptické vlastnosti.

—   fyzikálno-chemické vlastnosti: vodivosť (≥ 0,600 mS/cm), vlhkosť (≤ 17 %), súčet glukózy a fruktózy (≥ 50 %) a farba (70 – 130 mm Pfundovej stupnice);

—   mikroskopické vlastnosti: zrnká peľu tymianu ≥ 10 %, absencia spór Coleosporium.

—   organoleptické vlastnosti: charakteristická vôňa a príjemná, menej intenzívna sladká chuť.

Nízka koncentrácia HMF (≤ 25 mg/kg), nízka koncentrácia sacharózy (≤ 3 %) a nezistiteľné úrovne akaricídov a prípravkov na ochranu rastlín (≤ 10 μg/kg) sú základom kvality a špecifickosti výrobku.

Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku

Na Kréte rástli od nepamäti aromatické rastliny, pričom tymian a medovica, ktorú vylučoval parazit borovice Marchalina hellenica L., boli známe prinajmenšom od 18. storočia (Gennadius, 1883). Hmyz druhu Μarchalina hellenica L. vylučuje medovicu na boroviciach potom, ako rastliny tymianu vyprodukujú nektár, prípadne v niektorých oblastiach sa prelína obdobie výroby nektáru a medovice, v dôsledku čoho vzniká jedinečná prírodná zmes tymianových a borovicových medov, ktorá je úzko spätá s miestom svojho pôvodu. Vodivosť, súčet glukózy a fruktózy, jemná chuť a pomalá kryštalizácia medu sú spôsobené borovicovou medovicou, zatiaľ čo aromatické látky a tymianové zrnká peľu vznikli vďaka rôznym domácim aromatickým a endemickým kvetinám, ktoré v teplom a suchom podnebí ostrova produkujú malé množstvá koncentrovaného a aromatického nektáru. Med „Pefkothymaromelo Kritis“ je preto hustý (t. j. má nízky obsah vlhkosti), aromatický, obsahuje zrnká peľu z veľkého počtu krétskych rastlín a má osobitné vlastnosti, ktoré sú opísané vyššie.

Krétski včelári vyvinuli na výrobu medu „Pefkothymaromelo Kritis“ špecifické spôsoby využitia kombinácie pôdnych a klimatických podmienok, charakteristickej vegetácie, prítomnosti borovicovej medovice a inštinktívneho správania včiel. Táto technika bola založená na znalostiach nadobudnutých z generácie na generáciu, ktoré museli prispôsobiť svoju činnosť prostrediu, správaniu včiel a klimatickým podmienkam. Hoci starostlivé vykonávanie správneho riadenia úľov je kľúčovým faktorom, konečný výrobok sa vyznačuje takisto kvalitatívnymi vlastnosťami, čo sa potvrdilo pomocou indexu HMF, obsahom sacharózy a absenciou akaricídov a zvyškov prípravkov na ochranu rastlín.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prod_pefkothimaromelo_kriti.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.