ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 104

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
3. apríla 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 104/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 104/02

Vec C-604/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Európska komisia, Rada Európskej únie (Odvolanie — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Horná hranica 10 % obratu — Usmernenia k metóde stanovenia výšky pokút z roku 2006 — Zásada zákazu retroaktivity — Výkon neobmedzenej súdnej právomoci — Neprimeraná dĺžka konania)

2

2017/C 104/03

Vec C-609/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Európska komisia, Rada Európskej únie (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 31 — Povinnosť odôvodnenia)

2

2017/C 104/04

Vec C-611/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Hansa Metallwerke AG a i./Európska komisia, Rada Európskej únie (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Horná hranica 10 % obratu — Povinnosť odôvodnenia — Ochrana legitímnej dôvery)

3

2017/C 104/05

Vec C-613/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Európska komisia/Keramag Keramische Werke GmbH, predtým Keramag Keramische Werke AG a i. (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Povinnosť odôvodnenia)

3

2017/C 104/06

Vec C-614/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Masco Corp. a i./Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Jediné a nepretržité porušenie — Povinnosť odôvodnenia)

4

2017/C 104/07

Vec C-618/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Zucchetti Rubinetteria SpA/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Horná hranica 10 % obratu)

5

2017/C 104/08

Vec C-619/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Mamoli Robinetteria SpA/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Program zhovievavosti — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Horná hranica 10 % obratu — Výkon neobmedzenej súdnej právomoci)

5

2017/C 104/09

Vec C-625/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Villeroy & Boch AG/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Koordinácia cien a výmena citlivých obchodných informácií — Jediné porušenie — Dôkaz — Pokuty — Neobmedzená právomoc — Primeraná lehota — Proporcionalita)

6

2017/C 104/10

Vec C-626/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Villeroy & Boch Austria GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Koordinácia cien a výmena citlivých obchodných informácií — Jediné porušenie — Dôkaz — Pokuty — Neobmedzená právomoc — Primeraná lehota — Proporcionalita)

6

2017/C 104/11

Vec C-636/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Roca Sanitario, SA/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Usmernenia k metóde stanovenia výšky pokút z roku 2006 — Povinnosť odôvodnenia — Zásada rovnosti zaobchádzania — Proporcionalita — Výkon neobmedzenej súdnej právomoci)

7

2017/C 104/12

Vec C-637/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Laufen Austria AG/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Horná hranica 10 % obratu — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Povinnosť odôvodnenia — Zásada rovnosti zaobchádzania — Výkon neobmedzenej súdnej právomoci)

7

2017/C 104/13

Vec C-638/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Roca SARL/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Zásada rovnosti zaobchádzania — Výkon neobmedzenej súdnej právomoci)

8

2017/C 104/14

Vec C-642/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Villeroy & Boch – Belgium/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Koordinácia cien a výmena citlivých obchodných informácií — Jediné porušenie — Dôkaz — Pokuty — Neobmedzená právomoc — Primeraná lehota — Proporcionalita)

8

2017/C 104/15

Vec C-644/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Villeroy et Boch SAS/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Koordinácia cien a výmena citlivých obchodných informácií — Jediné porušenie — Dôkaz — Pokuty — Neobmedzená právomoc — Primeraná lehota — Proporcionalita)

9

2017/C 104/16

Vec C-421/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander – Španielsko) – Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/13/EHS — Zmluvy uzatvárané medzi predajcami alebo dodávateľmi a spotrebiteľmi — Nekalé podmienky — Zmluvy o hypotekárnom úvere — Konanie o výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou — Prekluzívna lehota — Povinnosť vnútroštátnych súdov konať ex offo — Právna sila rozhodnutej veci)

9

2017/C 104/17

Vec C-560/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov — Žiadosť o doplnkovú ochranu — Riadny priebeh vnútroštátneho konania uskutočneného pri posudzovaní žiadosti o doplnkovú ochranu podanej po zamietnutí žiadosti o priznanie postavenia utečenca — Právo byť vypočutý — Rozsah — Právo na ústny pohovor — Právo predvolávať a kontradiktórne vypočúvať svedkov)

11

2017/C 104/18

Vec C-573/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 31. januára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État – Belgicko) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Azyl — Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov — Článok 12 ods. 2 písm. c) a článok 12 ods. 3 — Vylúčenie z priznania postavenia utečenca — Pojem činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov — Rozsah — Riadiaci člen teroristickej organizácie — Odsúdenie za trestný čin podieľania sa na činnostiach teroristickej skupiny — Individuálne preskúmanie)

12

2017/C 104/19

Vec C-606/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 1. februára 2017 – Portovesme Srl/Európska komisia (Odvolanie — Pomoc poskytnutá Talianskou republikou spoločnosti Portovesme Srl — Schémy zvýhodnenej tarify elektrickej energie — Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje opatrenie pomoci za nezlučiteľné s vnútorným trhom)

13

2017/C 104/20

Spojené veci C-247/15 P, C-253/15 P a C-259/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. januára 2017 – Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia PT, Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Dumping — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 501/2013 — Dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska — Rozšírenie konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 13 — Obchádzanie — Článok 18 — Odmietnutie spolupráce — Dôkaz — Súbor súhlasných nepriamych dôkazov)

13

2017/C 104/21

Spojené veci C-248/15 P, C-254/15 P a C-260/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. januára 2017 – Maxcom Ltd/City Cycle Industries, Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Dumping — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 501/2013 — Dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska — Rozšírenie konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 13 — Obchádzanie — Článok 18 — Odmietnutie spolupráce — Dôkaz — Súbor súhlasných nepriamych dôkazov — Protirečivé odôvodnenia — Nedostatok odôvodnenia — Porušenie procesných práv)

14

2017/C 104/22

Vec C-283/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daňová právna úprava — Daň z príjmov — Štátny príslušník členského štátu dosahujúci príjmy na území tohto členského štátu a na území tretieho štátu, a ktorý má bydlisko v inom členskom štáte — Daňová výhoda, ktorej cieľom je zohľadniť jeho osobnú a rodinnú situáciu)

15

2017/C 104/23

Vec C-373/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. januára 2017 – Francúzska republika/Európska komisia, Španielske kráľovstvo (Odvolanie — Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) — Výdavky vylúčené z financovania Európskou úniou — Nariadenia (ES) č. 1698/2005, (ES) č. 1975/2006 a (ES) č. 796/2004 — Opatrenia na podporu rozvoja vidieka — Oblasti s prírodným znevýhodnením — Kontroly na mieste — Koeficient hustoty stáda — Spočítanie zvierat)

16

2017/C 104/24

Vec C-392/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. februára 2017 – Európska komisia/Maďarsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 49 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Notári — Podmienka štátnej príslušnosti — Článok 51 ZFEÚ — Účasť na výkone verejnej moci)

16

2017/C 104/25

Vec C-430/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom – Spojené kráľovstvo) – Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie — Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 — Zložka týkajúca sa starostlivosti príspevku na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby (disability living allowance) — Osoba poistená pre prípad staroby, ktorá definitívne ukončila akúkoľvek pracovnú činnosť — Pojmy nemocenská dávka a dávka v invalidite — Exportovateľnosť)

17

2017/C 104/26

Vec C-441/15: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Bremen – Nemecko) – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Položky 3824 90 97 a 2106 90 92 — Výrobok v práškovej forme pozostávajúci z uhličitanu vápenatého (95 %) a modifikovaného škrobu (5 %))

18

2017/C 104/27

Vec C-506/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. januára 2017 – Španielske kráľovstvo/Európska komisia (Odvolanie — Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) — Výdavky vylúčené z financovania Európskej únie — Nariadenia (ES) č. 1698/2005, (ES) č. 1975/2006 a (ES) č. 796/2004 — Opatrenia na podporu rozvoja vidieka — Zóny s trvalými prírodnými znevýhodneniami — Kontroly na mieste — Koeficient hustoty dobytka — Prepočítanie zvierat)

18

2017/C 104/28

Vec C-562/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Paris – Francúzsko) – Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Porovnávacia reklama — Smernica 2006/114/ES — Článok 4 — Smernica 2005/29/ES — Článok 7 — Objektívne porovnávanie cien — Klamlivé opomenutie konania — Reklama porovnávajúca ceny tovarov predávaných v predajniach odlišnej veľkosti alebo formátu — Prípustnosť — Podstatná informácia — Stupeň a nosič informácie)

19

2017/C 104/29

Vec C-585/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgicko) – Raffinerie Tirlemontoise SA/Belgicko (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Cukor — Produkčné odvody — Výpočet priemernej straty — Výpočet produkčných odvodov — Nariadenie (ES) č. 2267/2000 — Platnosť — Nariadenie (ES) č. 1993/2001 — Platnosť)

20

2017/C 104/30

Vec C-21/16: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 9. februára 2017 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) – Portugalsko] – Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — DPH — Smernica 2006/112/ES — Články 131 a 138 — Podmienky oslobodenia dodávky v rámci Spoločenstva — Systém výmeny informácií o DPH (VIES) — Neexistencia zápisu nadobúdateľa — Odmietnutie poskytnutia oslobodenia — Prípustnosť)

21

2017/C 104/31

Vec C-144/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Portugalsko) – Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Postup pri informovaní v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti — Smernice 83/189/EHS a 98/34/ES — Návrh technického predpisu — Oznamovanie Európskej komisii — Povinnosti členských štátov — Porušenie — Dôsledky)

21

2017/C 104/32

Vec C-283/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Spojené kráľovstvo) – M. S./P. S. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 4/2009 — Článok 41 ods. 1 — Uznávanie výkonu rozhodnutí a spolupráce vo veciach vyživovacej povinnosti — Výkon rozhodnutia v členskom štáte — Podanie návrhu priamo príslušnému orgánu členského štátu výkonu — Vnútroštátna právna úprava ukladajúca povinnosť obrátiť sa na ústredný orgán členského štátu výkonu)

22

2017/C 104/33

Vec C-45/16 P: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 26. januára 2017 – d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Arbitrážna doložka — Zmluva Multi-level patient — specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat) uzatvorená v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) — Odstúpenie od uvedenej zmluvy v dôvodu porušení, ku ktorým prišlo pri výkone inej zmluvy uzatvorenej s Európskou komisiou — Dobrá viera — Legitímna dôvera, že nepríde k odstúpeniu)

23

2017/C 104/34

Vec C-53/16 P: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 24. januára 2017 – Carsten René Beul/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Žaloba o neplatnosť — Fungovanie finančných trhov — Požiadavky uplatňujúce sa na zákonnú kontrolu ročných a konsolidovaných finančných výkazov subjektov verejného záujmu — Nariadenie (EÚ) č. 537/2014 — Pravidlá uplatňujúce sa na organizáciu zákonných účtovných kontrolórov a audítorov a ich výber subjektmi verejného záujmu — Neexistencia osobnej dotknutosti — Zjavná neprípustnosť)

23

2017/C 104/35

Vec C-566/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 10. novembra 2016 – Dávid Vámos/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

24

2017/C 104/36

Vec C-593/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 23. novembra 2016 – Admiral Casinos & Entertainment AG/Alexander Holiczky

24

2017/C 104/37

Vec C-613/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln (Nemecko) 28. novembra 2016 – Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

25

2017/C 104/38

Vec C-629/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 7. decembra 2016 – CX

26

2017/C 104/39

Vec C-642/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. decembra 2016 – Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

26

2017/C 104/40

Vec C-649/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 19. decembra 2016 – Peter Valach a i./Waldviertler Sparkasse Bank AG a i.

27

2017/C 104/41

Vec C-664/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) 21. decembra 2016 – Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

27

2017/C 104/42

Vec C-670/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Minden (Nemecko) 29. decembra 2016 – Tsegezab Mengesteab/Spolková republika Nemecko

28

2017/C 104/43

Vec C-673/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea Constituțională a României (Rumunsko) 30. decembra 2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

29

2017/C 104/44

Vec C-681/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf (Nemecko) 27. decembra 2016 – Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH

30

2017/C 104/45

Vec C-683/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Köln (Nemecko) 27. decembra 2016 – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Bundesrepublik Deutschland

31

2017/C 104/46

Vec C-684/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 27. decembra 2016 – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V./Tetsuji Shimizu

32

2017/C 104/47

Vec C-2/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 2. januára 2017 – Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social a Jesús Crespo Rey

33

2017/C 104/48

Vec C-12/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 10. januára 2017 – Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

33

2017/C 104/49

Vec C-16/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 13. januára 2017 – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

34

2017/C 104/50

Vec C-27/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos apeliacinis teismas (Litva) 19. januára 2017 – AB flyLAL-Lithuanian Airlines, v likvidácii/Starptautiskā lidosta Rīga VAS, Air Baltic Corporation A/S

35

2017/C 104/51

Vec C-34/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 24. januára 2017 – Eamonn Donnellan/Revenue Commissioners

35

2017/C 104/52

Vec C-43/17 P: Odvolanie podané 25. januára 2017: Liam Jenkinson proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 9. novembra 2016 vo veci T-602/15, Liam Jenkinson/Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Rada Európskej únie, Európska komisia, Eulex Kosovo

36

2017/C 104/53

Vec C-73/17: Žaloba podaná 9. februára 2017 – Francúzska republika/Európsky parlament

37

 

Všeobecný súd

2017/C 104/54

Spojené veci T-14/14 a T-87/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i./Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Námietka nezákonnosti — Právny základ — Zneužitie právomoci — Právo na obhajobu — Legitímna dôvera — Právna istota — Ne bis in idem — Právna sila rozhodnutej veci — Proporcionalita — Zjavne nesprávne posúdenie — Základné práva)

39

2017/C 104/55

Vec T-191/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Lubrizol France/Rada (Spoločný colný sadzobník — Právna úprava týkajúca sa pozastavenia autonómnych ciel určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov — Námietka voči existujúcim pozastaveniam — Rovnocennosť výrobkov — Konanie o námietkach)

40

2017/C 104/56

Vec T-351/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GATEWIT — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie wit software — Skorší národný názov spoločnosti Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009)

40

2017/C 104/57

Vec T-493/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Mayer/EFSA (Vyslaný národný expert — Predpisy EFSA o VNE — Rozhodnutie o nepredĺžení vyslania — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súkromia a integrity jednotlivca — Ochrana osobných údajov — Nariadenie (ES) č. 45/2001 — Návrhy na určenie a na uloženie príkazu — Doplňujúce podanie k žalobe — Zmena návrhov — Prípustnosť)

41

2017/C 104/58

Vec T-706/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Holistic Innovation Institute/REA (Technický výskum a vývoj — Projekty financované Úniou v oblasti výskumu — Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) — Projekty ZONeSEC a Inachus — Rozhodnutie o odmietnutí účasti žalobcu — Žaloba o neplatnosť a žaloba o zodpovednosť)

42

2017/C 104/59

Vec T-726/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Novar/EUIPO (Mimozmluvná zodpovednosť — Dôkaz o existencii, platnosti a rozsahu ochrany skoršej ochrannej známky — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Rozhodnutie, ktorým sa zamieta námietka z dôvodu neexistencie dôkazu skoršieho práva — Pravidlo 19 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2868/95 — Preskúmanie rozhodnutia — Článok 62 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Škoda spočívajúca v nákladoch na právne zastúpenie advokátom — Príčinná súvislosť)

42

2017/C 104/60

Vec T-783/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – SolarWorld/Komisia (Dumping — Subvencie — Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Číne alebo odosielaných z Číny — Schválenie zníženia najnižšej dovoznej ceny na základe záväzku prijatého v rámci antidumpingových a antisubvenčných konaní — Priemysel Únie — Článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1225/2009)

43

2017/C 104/61

Vec T-811/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Unilever/EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Fair & Lovely — Skoršie slovné vnútroštátne ochranné známky a ochranné známky Beneluxu FAIR & LOVELY — Rozhodnutie o odvolaní — Článok 64 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Právo byť vypočutý — Článok 75 druhá veta nariadenia č. 207/2009 — Prerušenie správneho konania — Pravidlo 20 ods. 7 písm. c) a pravidlo 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Legitímna dôvera — Zneužitie právomoci)

44

2017/C 104/62

Vec T-71/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Jaguar Land Rover/EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Land Glider — Skoršie ochranné známky Európskej únie a skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky LAND ROVER — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009)

44

2017/C 104/63

Vec T-145/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Rumunsko/Komisia (EPZF a EPFRV — Opatrenia vzťahujúce sa na plochu — Výdavky vylúčené z financovania — Paušálne finančné opravy — Článok 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita)

45

2017/C 104/64

Vec T-513/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Limbic® Map — Neexistencia opisného charakteru — Absolútny dôvod zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

46

2017/C 104/65

Vec T-516/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Limbic® Types — Neexistencia opisného charakteru — Absolútny dôvod zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

46

2017/C 104/66

Vec T-517/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Sales) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Limbic® Sales — Neexistencia opisného charakteru — Absolútny dôvod zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

47

2017/C 104/67

Vec T-18/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – DMC/EUIPO – Etike' International (De Giusti ORGOGLIO) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie De Giusti ORGOGLIO — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie ORGOGLIO — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

47

2017/C 104/68

Vec T-871/16: Žaloba podaná 8. decembra 2016 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

48

2017/C 104/69

Vec T-22/17: Žaloba podaná 16. januára 2017 – Portugalsko/Komisia

49

2017/C 104/70

Vec T-23/17: Žaloba podaná 17. januára 2017 – Barnett/EHSV

50

2017/C 104/71

Vec T-31/17: Žaloba podaná 20. januára 2017 – Portugalsko/Komisia

51

2017/C 104/72

Vec T-33/17: Žaloba podaná 20. januára 2017 – Amicus Therapeutics UK and Amicus Therapeutics/EMA

51

2017/C 104/73

Vec T-37/17: Žaloba podaná 23. januára 2017 – Bank Tejarat/Rada

52

2017/C 104/74

Vec T-38/17: Žaloba podaná 20. januára 2017 – DQ a i./Parlament

53

2017/C 104/75

Vec T-39/17: Žaloba podaná 20. januára 2017 – Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Komisia

54

2017/C 104/76

Vec T-50/17: Žaloba podaná 30. januára 2017 – Mackevision Medien Design/EUIPO (TO CREATE REALITY)

55

2017/C 104/77

Vec T-60/17: Žaloba podaná 31. januára 2017 – Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)

55

2017/C 104/78

Vec T-64/17: Žaloba podaná 1. februára 2017 – Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

56

2017/C 104/79

Vec T-67/17: Žaloba podaná 1. februára 2017 – Italytrade/EUIPO – Tpresso (tèespresso)

57

2017/C 104/80

Vec T-68/17: Žaloba podaná 1. februára 2017 – Italytrade/EUIPO – Tpresso (teaespresso)

57

2017/C 104/81

Vec T-69/17: Žaloba podaná 3. februára 2017 – Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)

58

2017/C 104/82

Vec T-70/17: Žaloba podaná 31. januára 2017 – TenneT Holding/EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

59

2017/C 104/83

Vec T-72/17: Žaloba podaná 3. februára 2017 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

59

2017/C 104/84

Vec T-78/17: Žaloba podaná 30. januára 2017 – Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

60

2017/C 104/85

Vec T-86/17: Žaloba podaná 10. februára 2017 – Le Pen/Parlament

61

2017/C 104/86

Vec T-87/17: Žaloba podaná 8. februára 2017 – Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

62


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2017/C 104/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 95, 27.3.2017

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 86, 20.3.2017

Ú. v. EÚ C 78, 13.3.2017

Ú. v. EÚ C 70, 6.3.2017

Ú. v. EÚ C 63, 27.2.2017

Ú. v. EÚ C 53, 20.2.2017

Ú. v. EÚ C 46, 13.2.2017

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/2


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Európska komisia, Rada Európskej únie

(Vec C-604/13 P) (1)

((Odvolanie - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Článok 23 ods. 2 - Horná hranica 10 % obratu - Usmernenia k metóde stanovenia výšky pokút z roku 2006 - Zásada zákazu retroaktivity - Výkon neobmedzenej súdnej právomoci - Neprimeraná dĺžka konania))

(2017/C 104/02)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (v zastúpení: H. Janssen a T. Kapp, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre a L. Malferrari, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Böhlke, Rechtsanwalt), Rada Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/2


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Európska komisia, Rada Európskej únie

(Vec C-609/13 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Článok 31 - Povinnosť odôvodnenia))

(2017/C 104/03)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľky: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (v zastúpení: U. Soltész a C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre a L. Malferrari, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Böhlke, Rechtsanwalt), Rada Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Duravit AG, Duravit SA a Duravit BeLux SPRL/BVBA sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 71, 8.3.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/3


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Hansa Metallwerke AG a i./Európska komisia, Rada Európskej únie

(Vec C-611/13 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Článok 23 ods. 2 - Horná hranica 10 % obratu - Povinnosť odôvodnenia - Ochrana legitímnej dôvery))

(2017/C 104/04)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľky: Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium, Hansa Austria GmbH (v zastúpení: S. Cappellari, H.-J. Hellmann a C. Malz, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, (v zastúpení: L Malferrari a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia), Rada Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium a Hansa Austria GmbH sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/3


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Európska komisia/Keramag Keramische Werke GmbH, predtým Keramag Keramische Werke AG a i.

(Vec C-613/13 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií - Povinnosť odôvodnenia))

(2017/C 104/05)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek a J. Norris-Usher, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Keramag Keramische Werke GmbH, predtým Keramag Keramische Werke AG, Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx BV, Allia SAS, Produits Céramiques de Touraine SA (PCT), Pozzi Ginori SpA, Sanitec Europe Oy (v zastúpení: J. Killick, barrister, P. Lindfelt, advokat, K. Struckmann, Rechtsanwalt)

Výrok rozsudku

1.

Body 1 a 2 výroku rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. septembra 2013, Keramag Keramische Werke a i./Komisia (T-379/10 a T-381/10, EU:T:2013:457), sa zrušujú.

2.

Vo zvyšnej časti sa odvolanie zamieta.

3.

Vzájomné odvolanie sa zamieta.

4.

Vec sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie, pokiaľ ide o časť rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. septembra 2013, Keramag Keramische Werke a i./Komisia (T-379/10 a T-381/10, EU:T:2013:457), ktorá sa zrušila týmto rozsudkom.

5.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/4


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Masco Corp. a i./Európska komisia

(Vec C-614/13 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií - Jediné a nepretržité porušenie - Povinnosť odôvodnenia))

(2017/C 104/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV (v zastúpení: D. Schroeder a S. Heinz, Rechtsanwälte, B. Fischer, advocate ktorú splnomocnil J. Temple Lang, solicitor)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: L Malferrari a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Kennelly, barrister)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GesmbH, Hüppe Belgium SA/NV a Hüppe BV sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/5


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Zucchetti Rubinetteria SpA/Európska komisia

(Vec C-618/13 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Článok 23 ods. 2 - Horná hranica 10 % obratu))

(2017/C 104/07)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Zucchetti Rubinetteria SpA (v zastúpení: M. Condinanzi, P. Ziotti a N. Vasile, avvocati)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: L Malferrari a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Zucchetti Rubinetteria SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/5


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Mamoli Robinetteria SpA/Európska komisia

(Vec C-619/13 P) (1)

((Odvolanie - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií - Program zhovievavosti - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Článok 23 ods. 2 - Horná hranica 10 % obratu - Výkon neobmedzenej súdnej právomoci))

(2017/C 104/08)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Mamoli Robinetteria SpA (v zastúpení: F. Capelli a M. Valcada, avvocati)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: L Malferrari a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci F. Ruggeri Laderchi, avvocato)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Mamoli Robinetteria SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/6


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Villeroy & Boch AG/Európska komisia

(Vec C-625/13 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore - Koordinácia cien a výmena citlivých obchodných informácií - Jediné porušenie - Dôkaz - Pokuty - Neobmedzená právomoc - Primeraná lehota - Proporcionalita))

(2017/C 104/09)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Villeroy & Boch AG (v zastúpení: M. Klusmann a T. Kreifels, Rechtsanwälte, za právnej pomoci S. Thomas, profesor)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: L. Malferrari, F. Castillo de la Torre a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Villeroy & Boch AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 39, 8.2.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/6


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Villeroy & Boch Austria GmbH/Európska komisia

(Vec C-626/13 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore - Koordinácia cien a výmena citlivých obchodných informácií - Jediné porušenie - Dôkaz - Pokuty - Neobmedzená právomoc - Primeraná lehota - Proporcionalita))

(2017/C 104/10)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Villeroy & Boch Austria GmbH (v zastúpení: A Reidlinger a J. Weichbrodt, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: M. Kellerbauer, L Malferrari a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Villeroy & Boch Austria GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 39, 8.2.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Roca Sanitario, SA/Európska komisia

(Vec C-636/13 P) (1)

((Odvolanie - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií - Usmernenia k metóde stanovenia výšky pokút z roku 2006 - Povinnosť odôvodnenia - Zásada rovnosti zaobchádzania - Proporcionalita - Výkon neobmedzenej súdnej právomoci))

(2017/C 104/11)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Roca Sanitario, SA (v zastúpení: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez a E. Navarro Varona, abogados)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre a F. Jimeno Fernández, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Roca Sanitario, SA, je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Laufen Austria AG/Európska komisia

(Vec C-637/13 P) (1)

((Odvolanie - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Článok 23 ods. 2 - Horná hranica 10 % obratu - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 - Povinnosť odôvodnenia - Zásada rovnosti zaobchádzania - Výkon neobmedzenej súdnej právomoci))

(2017/C 104/12)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Laufen Austria AG (v zastúpení: E. Navarro Varona, abogada)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre a F. Jimeno Fernández, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. septembra 2013, Laufen Austria/Komisia (T-411/10, EU:T:2013:443), sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie na rozhodnutie o návrhu spoločnosti Laufen Austria AG na zníženie pokuty, ktorá jej bola uložená.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/8


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Roca SARL/Európska komisia

(Vec C-638/13 P) (1)

((Odvolanie - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 - Zásada rovnosti zaobchádzania - Výkon neobmedzenej súdnej právomoci))

(2017/C 104/13)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Roca SARL (v zastúpení: P. Vidal Martínez, abogada)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre a F. Jimeno Fernández, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Roca SARL je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/8


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Villeroy & Boch – Belgium/Európska komisia

(Vec C-642/13 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore - Koordinácia cien a výmena citlivých obchodných informácií - Jediné porušenie - Dôkaz - Pokuty - Neobmedzená právomoc - Primeraná lehota - Proporcionalita))

(2017/C 104/14)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Villeroy & Boch – Belgium (v zastúpení: O. W. Brouwer a N. Lorjé, advocaten)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: L Malferrari a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Villeroy & Boch Belgium SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/9


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Villeroy et Boch SAS/Európska komisia

(Vec C-644/13 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore - Koordinácia cien a výmena citlivých obchodných informácií - Jediné porušenie - Dôkaz - Pokuty - Neobmedzená právomoc - Primeraná lehota - Proporcionalita))

(2017/C 104/15)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Villeroy et Boch SAS (v zastúpení: J. Philippe, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre, L Malferrari a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Villeroy & Boch SAS je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/9


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander – Španielsko) – Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García

(Vec C-421/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 93/13/EHS - Zmluvy uzatvárané medzi predajcami alebo dodávateľmi a spotrebiteľmi - Nekalé podmienky - Zmluvy o hypotekárnom úvere - Konanie o výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou - Prekluzívna lehota - Povinnosť vnútroštátnych súdov konať ex offo - Právna sila rozhodnutej veci))

(2017/C 104/16)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Banco Primus SA

Žalovaný: Jesús Gutiérrez García

Výrok rozsudku

1.

Články 6 a 7 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je štvrté prechodné ustanovenie Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (zákon č. 1/2013 o opatreniach na posilnenie ochrany hypotekárnych dlžníkov, reštrukturalizácii dlhu a sociálnom nájme) zo 14. mája 2013, ktoré podmieňuje výkon zo strany spotrebiteľov – v súvislosti s ktorými sa začalo konanie o výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou, ale neskončilo sa pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, v ktorom je toto ustanovenie upravené – ich práva namietať toto konanie o nútený výkon na základe údajne nekalej povahy zmluvných podmienok, jednomesačnej prekluzívnej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po uverejnení tohto zákona.

2.

Smernica 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnemu pravidlu, akým je pravidlo vyplývajúce z článku 207 Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil (zákon č. 1/2000 Občiansky súdny poriadok) zo 7. januára 2000, zmeneného a doplneného Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (zákon č. 1/2013 o opatreniach na posilnenie ochrany hypotekárnych dlžníkov, reštrukturalizácii dlhu a sociálnom nájme) zo 14. mája 2013, ďalej zmeneného a doplneného Real decreto-ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestarias y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (zákonný dekrét č. 7/2013 o naliehavých opatreniach daňovej povahy, rozpočtových opatreniach a opatreniach na podporu výskumu, vývoja a inovácie) z 28. júna 2013 a ďalej Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (zákonný dekrét č. 11/2014 o naliehavých opatreniach v oblasti konkurzov), z 5. septembra 2014, ktoré zakazuje vnútroštátnemu súdu preskúmať ex offo nekalú povahu podmienok zmluvy, ak sa už rozhodlo o zákonnosti všetkých podmienok tejto zmluvy z pohľadu tejto smernice v rozhodnutí s právnou silou rozhodnutej veci.

Naopak, v prípade existencie jednej alebo viacerých zmluvných podmienok, ktorých prípadne nekalá povaha ešte nebola preskúmaná počas predchádzajúceho súdneho preskúmania spornej zmluvy, ktoré sa skončilo vydaním rozhodnutia s právnou silou rozhodnutej veci, sa má smernica 93/13 vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, ktorý pravidelne rozhoduje v sporoch spotrebiteľov v rámci incidenčnej námietky, má povinnosť posúdiť na návrh účastníkov konania alebo ex offo, hneď ako je oboznámený s právnymi a so skutkovými okolnosťami potrebnými na tento účel, ich prípadne nekalú povahu.

3.

Článok 3 ods. 1 a článok 4 smernice 93/13 sa majú vykladať v tom zmysle, že:

preskúmanie prípadne nekalej povahy podmienky zmluvy uzavretej medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľom zahŕňa určenie, či spôsobí značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán vzniknutých na základe zmluvy ku škode spotrebiteľa. Toto preskúmanie sa musí vykonať z hľadiska vnútroštátnych pravidiel, ktoré sa majú uplatniť pri neexistencii dohody medzi stranami, prostriedkov, ktoré má spotrebiteľ podľa vnútroštátnej právnej úpravy k dispozícii na zabránenie uplatňovaniu takéhoto druhu podmienok, povahy tovaru a služieb, na ktoré bola dotknutá zmluva uzatvorená, ako aj na všetky okolnosti súvisiace s jej uzatvorením,

ak sa vnútroštátny súd domnieva, že zmluvná podmienka týkajúca sa spôsobu výpočtu bežných úrokov, akou je podmienka dotknutá vo veci samej, nie je spísaná jasne a zrozumiteľne v zmysle článku 4 ods. 2 tejto smernice, je jeho úlohou preskúmať, či je táto podmienka nekalá v zmysle článku 3 ods. 1 uvedenej smernice. V rámci tohto preskúmania je úlohou tohto súdu najmä porovnať spôsob výpočtu sadzby bežných úrokov stanovený touto podmienkou a skutočnú výšku tejto sadzby, ktorá z neho vyplýva, s bežne používanými spôsobmi výpočtu a zákonnou úrokovou sadzbou, ako aj s úrokovými sadzbami uplatňovanými na trhu v čase uzavretia zmluvy dotknutej vo veci samej pre úvery v rovnocennej výške a trvaní, ako vyplýva zo skúmanej zmluvy o úvere, a

pokiaľ ide o posúdenie vnútroštátnym súdom prípadne nekalej povahy podmienky týkajúcej sa splatnosti celého dlhu z dôvodu neplnenia povinností zo strany dlžníka počas určitého obdobia, je úlohou tohto súdu preskúmať, či možnosť predajcu alebo dodávateľa rozhodnúť o splatnosti celého úveru závisí od toho, že si spotrebiteľ nesplnil povinnosť, ktorá je v spornom zmluvnom vzťahu podstatná, či sa táto možnosť priznáva v prípadoch, v ktorých je takéto nesplnenie povinnosti dostatočne závažné z hľadiska doby splácania úveru a jeho výšky, či táto možnosť predstavuje odchýlku od právnych predpisov uplatniteľných v danej oblasti pri neexistencii osobitných zmluvných ustanovení a či vnútroštátne právo stanovuje primerané a účinné prostriedky, ktoré spotrebiteľovi, na ktorého sa takáto podmienka uplatní, umožnia, aby odvrátil účinky takejto splatnosti úveru.

4.

Smernica 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni súdnemu výkladu ustanovenia vnútroštátneho práva upravujúceho podmienky splatnosti celého dlhu zo zmlúv o úvere, akým je článok 693 ods. 2 zákona č. 1/2000, zmeneného a doplneného zákonným dekrétom č. 7/2013, ktorý zakazuje vnútroštátnemu súdu, ktorý konštatoval nekalú povahu takejto zmluvnej podmienky, vyhlásiť ju za neplatnú a vylúčiť ju, ak ju v skutočnosti predajca alebo dodávateľ neuplatnil, ale dodržal podmienky stanovené týmto ustanovením vnútroštátneho práva.


(1)  Ú. v. EÚ C 421, 24.11.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/11


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

(Vec C-560/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Smernica 2004/83/ES - Minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov - Žiadosť o doplnkovú ochranu - Riadny priebeh vnútroštátneho konania uskutočneného pri posudzovaní žiadosti o doplnkovú ochranu podanej po zamietnutí žiadosti o priznanie postavenia utečenca - Právo byť vypočutý - Rozsah - Právo na ústny pohovor - Právo predvolávať a kontradiktórne vypočúvať svedkov))

(2017/C 104/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: M

Žalovaní: Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

Výrok rozsudku

Právo byť vypočutý tak, ako sa uplatňuje v rámci smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, v zásade nevyžaduje, aby mal žiadateľ o doplnkovú ochranu v prípade, že vnútroštátna právna úprava, o akú ide vo veci samej, upravuje dve odlišné na seba nadväzujúce konania, ktorých cieľom je preskúmať jednak žiadosť o získanie postavenia utečenca a jednak žiadosť o doplnkovú ochranu, právo na ústny pohovor vzťahujúci sa na jeho žiadosť a v rámci tohto pohovoru právo predvolávať alebo kontradiktórne vypočúvať svedkov.

Ústny pohovor sa však musí uskutočniť, ak si ho osobitné okolnosti súvisiace s dôkazmi, ktoré má k dispozícii príslušný orgán, alebo osobnou či všeobecnou situáciou, v akej je podaná žiadosť o doplnkovú ochranu, vyžadujú na preskúmanie tejto žiadosti s plnou znalosťou veci, čo musí overiť vnútroštátny súd.


(1)  Ú. v. EÚ C 81, 9.3.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/12


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 31. januára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État – Belgicko) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

(Vec C-573/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Azyl - Smernica 2004/83/ES - Minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov - Článok 12 ods. 2 písm. c) a článok 12 ods. 3 - Vylúčenie z priznania postavenia utečenca - Pojem „činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov“ - Rozsah - Riadiaci člen teroristickej organizácie - Odsúdenie za trestný čin podieľania sa na činnostiach teroristickej skupiny - Individuálne preskúmanie))

(2017/C 104/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d'État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Žalovaný: Mostafa Lounani

Výrok rozsudku

1.

Článok 12 ods. 2 písm. c) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, sa má vykladať v tom zmysle, že na uplatnenie dôvodu vylúčenia z priznania postavenia utečenca uvedeného v tomto ustanovení nie je nevyhnutné, aby žiadateľ o medzinárodnú ochranu bol odsúdený za spáchanie jedného z teroristických trestných činov uvedených v článku 1 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu.

2.

Článok 12 ods. 2 písm. c) a článok 12 ods. 3 smernice 2004/83 sa majú vykladať v tom zmysle, že také činy zahŕňajúce podieľanie sa na činnostiach teroristickej skupiny, za aké bol odsúdený obžalovaný vo veci samej, môžu byť príčinou vylúčenia z priznania postavenia utečenca, hoci sa nepreukázalo, že dotknutá osoba spáchala, pokúsila sa o spáchanie alebo sa vyhrážala, že spácha taký teroristický čin, aký je spresnený v rezolúciách Bezpečnostnej rady Spojených národov. Na účely individuálneho posúdenia skutočností, ktoré umožnia posúdiť, či existujú vážne dôvody domnievať sa, že osoba spáchala činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov, podnecovala na spáchanie takýchto činov alebo že sa na nich inak podieľala, okolnosť, že táto osoba bola odsúdená súdmi členského štátu za podieľanie sa na činnostiach teroristickej skupiny, má osobitný význam, rovnako ako konštatovanie, že uvedená osoba bola riadiacim členom tejto skupiny, bez toho, aby bolo potrebné preukázať, že táto istá osoba sama podnecovala na spáchanie teroristického činu alebo sa na ňom inak podieľala.


(1)  Ú. v. EÚ C 46, 9.2.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/13


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 1. februára 2017 – Portovesme Srl/Európska komisia

(Vec C-606/14 P) (1)

((Odvolanie - Pomoc poskytnutá Talianskou republikou spoločnosti Portovesme Srl - Schémy zvýhodnenej tarify elektrickej energie - Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje opatrenie pomoci za nezlučiteľné s vnútorným trhom))

(2017/C 104/19)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Portovesme Srl (v zastúpení: G. Dore, M. Liberati, A. Vinci a F. Ciulli, avvocati)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: V. Di Bucci a É. Gippini Fournier, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Portovesme Srl je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 89, 16.3.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/13


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. januára 2017 – Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia PT, Rada Európskej únie, Európska komisia

(Spojené veci C-247/15 P, C-253/15 P a C-259/15 P) (1)

((Odvolanie - Dumping - Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 501/2013 - Dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska - Rozšírenie konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike - Nariadenie (ES) č. 1225/2009 - Článok 13 - Obchádzanie - Článok 18 - Odmietnutie spolupráce - Dôkaz - Súbor súhlasných nepriamych dôkazov))

(2017/C 104/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

(vec C-247/15 P)

Odvolateľka: Maxcom Ltd (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat a J. Beck, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Chin Haur Indonesia PT (v zastúpení: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, a F.-C. Laprévote, avocat), Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile, B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, Rechtsanwälte), Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia)

(vec C-253/15 P)

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Chin Haur Indonesia PT (v zastúpení: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, a F.-C. Laprévote, avocat), Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile, B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, Rechtsanwälte), Maxcom Ltd (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat, a J. Beck, solicitor)

(vec C-259/15 P)

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile, B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Chin Haur Indonesia PT (v zastúpení: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, a F.-C. Laprévote, avocat), Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia), Maxcom Ltd (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat, a J. Beck, solicitor)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 19. marca 2015, Chin Haur Indonesia/Rada (T-412/13, EU:T:2015:163) sa zrušuje.

2.

Žaloba o neplatnosť, ktorú podala Chin Haur Indonesia PT na Všeobecný súd Európskej únie vo veci T-412/13, sa zamieta.

3.

Chin Haur Indonesia PT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Maxcom Ltd a Rada Európskej únie v prvostupňovom konaní vo veci T-412/13 a v odvolacích konaniach.

4.

Chin Haur Indonesia PT je povinná nahradiť trovy odvolacieho konania vo veci C-253/15 P, ktoré vynaložila Európska komisia.

5.

Európska Komisia znáša svoje vlastné trovy odvolacích konaní vo veciach C-247/15 P a C-259/15 P, ako aj prvostupňového konania vo veci T-412/13.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 10.8.2015.

Ú. v. EÚ C 254, 3.8.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/14


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. januára 2017 – Maxcom Ltd/City Cycle Industries, Rada Európskej únie, Európska komisia

(Spojené veci C-248/15 P, C-254/15 P a C-260/15 P) (1)

((Odvolanie - Dumping - Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 501/2013 - Dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska - Rozšírenie konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike - Nariadenie (ES) č. 1225/2009 - Článok 13 - Obchádzanie - Článok 18 - Odmietnutie spolupráce - Dôkaz - Súbor súhlasných nepriamych dôkazov - Protirečivé odôvodnenia - Nedostatok odôvodnenia - Porušenie procesných práv))

(2017/C 104/21)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

(vec C-248/15 P)

Odvolateľka: Maxcom Ltd (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat, a J. Beck, solicitor)

Ďalší účastníci konania: City Cycle Industries (v zastúpení: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, a F.-C. Laprévote, avocat), Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, Rechtsanwälte), Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia),

(vec C-254/15 P)

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: City Cycle Industries (v zastúpení: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, a F.-C. Laprévote, avocat), Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, Rechtsanwälte), Maxcom Ltd (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat, a M. J. Beck, solicitor),

(vec C-260/15 P)

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: City Cycle Industries (v zastúpení: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, a F.-C. Laprévote, avocat), Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia), Maxcom Ltd (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat, a J. Beck, solicitor)

Výrok rozsudku

1.

Odvolania vo veciach C-248/15 P, C-254/15 P a C-260/15 P sa zamietajú.

2.

Maxcom Ltd, Rada Európskej únie a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila City Cycle Industries v prvostupňovom konaní vo veci T-413/13 a v odvolacích konaniach.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 10.8.2015.

Ú. v. EÚ C 254, 3.8.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/15


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X/Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-283/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Daňová právna úprava - Daň z príjmov - Štátny príslušník členského štátu dosahujúci príjmy na území tohto členského štátu a na území tretieho štátu, a ktorý má bydlisko v inom členskom štáte - Daňová výhoda, ktorej cieľom je zohľadniť jeho osobnú a rodinnú situáciu))

(2017/C 104/22)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: X

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Výrok rozsudku

1.

Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby členský štát, ktorého daňová právna úprava umožňuje odpočítať „záporné príjmy“ súvisiace s nehnuteľnosťou určenou na bývanie, odmietol priznať tento odpočet samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je nerezidentom, ak táto na území tohto členského štátu dosiahla 60 % z celkového objemu svojich príjmov a na území členského štátu, v ktorom sa nachádza jej nehnuteľnosť určená na bývanie, nedosiahla príjem, ktorý by jej umožňoval uplatniť rovnocenné právo na odpočet.

2.

Zákaz, ktorý vyplýva z odpovede na prvú otázku, sa týka každého členského štátu zamestnania, na ktorého území samostatne zárobkovo činná osoba dosahuje príjmy, ktoré jej umožňujú uplatniť rovnocenné právo na odpočet, a to v pomere zodpovedajúcom uvedeným príjmom dosiahnutým na zemí každého z členských štátov zamestnania. V tejto súvislosti je „členským štátom zamestnania“ každý členský štát, ktorý má právomoc zdaniť príjmy z činnosti nerezidenta dosiahnuté na jeho území nezávisle od miesta, kde konkrétne túto činnosť vykonával.

3.

Okolnosť, že dotknutý daňovník nerezident nedosahuje časť svojich príjmov na území členského štátu, ale na území tretieho štátu, nemá vplyv na odpoveď na druhú otázku.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/16


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. januára 2017 – Francúzska republika/Európska komisia, Španielske kráľovstvo

(Vec C-373/15 P) (1)

((Odvolanie - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) - Výdavky vylúčené z financovania Európskou úniou - Nariadenia (ES) č. 1698/2005, (ES) č. 1975/2006 a (ES) č. 796/2004 - Opatrenia na podporu rozvoja vidieka - Oblasti s prírodným znevýhodnením - Kontroly na mieste - Koeficient hustoty stáda - Spočítanie zvierat))

(2017/C 104/23)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Francúzska republika (v zastúpení: pôvodne F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas a C. Candat, neskôr G. de Bergues, D. Colas, F. Fize a A. Daly, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: M. A. Sampol Pucurull, splnomocnený zástupca), Európska komisia (v zastúpení: D. Bianchi a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 30. apríla 2015, Francúzsko/Komisia (T-259/13, neuverejnený, EU:T:2015:250), sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/16


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. februára 2017 – Európska komisia/Maďarsko

(Vec C-392/15) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Článok 49 ZFEÚ - Sloboda usadiť sa - Notári - Podmienka štátnej príslušnosti - Článok 51 ZFEÚ - Účasť na výkone verejnej moci))

(2017/C 104/24)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: H. Støvlbæk a K. Talabér-Ritz, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Maďarsko (v zastúpení: M. Z. Fehér, G. Koós a M. M. Tátrai, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, J. Vláčil a D. Hadroušek, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Maďarsko si tým, že na prístup k notárskemu povolaniu stanovilo podmienku štátnej príslušnosti, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 49 ZFEÚ.

2.

Maďarsko je povinné nahradiť trovy konania.

3.

Česká republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 302, 14.9.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/17


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom – Spojené kráľovstvo) – Secretary of State for Work and Pensions/Tolley

(Vec C-430/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálne zabezpečenie - Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 - Zložka týkajúca sa „starostlivosti“ príspevku na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby (disability living allowance) - Osoba poistená pre prípad staroby, ktorá definitívne ukončila akúkoľvek pracovnú činnosť - Pojmy „nemocenská dávka“ a „dávka v invalidite“ - Exportovateľnosť))

(2017/C 104/25)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Secretary of State for Work and Pensions

Žalovaná: Tolley

Výrok rozsudku

1.

Dávka, akou je zložka týkajúca sa „starostlivosti“ príspevku na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby (disability living allowance), predstavuje nemocenskú dávku v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 307/1999 z 8. februára 1999.

2.

Článok 13 ods. 2 písm. f) nariadenia č. 1408/71, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením č. 118/97 a zmenenom a doplnenom nariadením č. 307/1999, sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že určitej osobe vznikol nárok na starobný dôchodok, lebo v určenom období prispievala do systému sociálneho zabezpečenia členského štátu, nebráni tomu, aby sa právna úprava tohto členského štátu neskôr prestala uplatňovať na túto osobu. Vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby vzhľadom na okolnosti sporu, o ktorom rozhoduje, a uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva určil, kedy sa táto právna úprava prestala uplatňovať na uvedenú osobu.

3.

Článok 22 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1408/71, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením č. 118/97 a zmenenom a doplnenom nariadením č. 307/1999, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby právna úprava príslušného štátu podmieňovala poberanie dávky, o akú ide vo veci samej, splnením podmienky bydliska a pobytu na území tohto členského štátu.

Článok 22 ods. 1 písm. b) a článok 22 ods. 2 nariadenia č. 1408/71, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením č. 118/97 a zmenenom a doplnenom nariadením č. 307/1999, sa majú vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá sa nachádza v situácií, o akú ide vo veci samej, si zachováva nárok na poberanie dávok uvedených v tomto ustanovení po preložení svojho bydliska do iného členského štátu, než je príslušný štát pod podmienkou, že na tieto účely získala povolenie.


(1)  Ú. v. EÚ C 320, 28.9.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/18


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Bremen – Nemecko) – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Vec C-441/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný colný sadzobník - Colné zaradenie - Kombinovaná nomenklatúra - Položky 3824 90 97 a 2106 90 92 - Výrobok v práškovej forme pozostávajúci z uhličitanu vápenatého (95 %) a modifikovaného škrobu (5 %)))

(2017/C 104/26)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Bremen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Madaus GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Bremen

Výrok rozsudku

Kombinovaná nomenklatúra uvedená v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení, ktoré vyplýva z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013, sa má vykladať v tom zmysle, že taký výrobok, o aký ide vo veci samej, používaný na výrobu kalciových tabliet vo forme klasických tabliet, šumivých tabliet a žuvacích tabliet, pozostávajúci z chemicky jednotného uhličitanu vápenatého v práškovej forme a z modifikovaného škrobu pridaného pre lepšie formovanie tabliet s vypočítaným obsahom škrobu nižším ako 5 % hmotnosti, sa má zaradiť do položky 2106 tejto nomenklatúry.


(1)  Ú. v. EÚ C 398, 30.11.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/18


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. januára 2017 – Španielske kráľovstvo/Európska komisia

(Vec C-506/15 P) (1)

((Odvolanie - Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) - Výdavky vylúčené z financovania Európskej únie - Nariadenia (ES) č. 1698/2005, (ES) č. 1975/2006 a (ES) č. 796/2004 - Opatrenia na podporu rozvoja vidieka - Zóny s trvalými prírodnými znevýhodneniami - Kontroly na mieste - Koeficient hustoty dobytka - Prepočítanie zvierat))

(2017/C 104/27)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: M. A. Sampol Pucurull, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: I. Galindo Martín a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobcu: Francúzska republika (v zastúpení: D. Colas a A. Daly, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.

3.

Francúzska republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 381, 16.11.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/19


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Paris – Francúzsko) – Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

(Vec C-562/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Porovnávacia reklama - Smernica 2006/114/ES - Článok 4 - Smernica 2005/29/ES - Článok 7 - Objektívne porovnávanie cien - Klamlivé opomenutie konania - Reklama porovnávajúca ceny tovarov predávaných v predajniach odlišnej veľkosti alebo formátu - Prípustnosť - Podstatná informácia - Stupeň a nosič informácie))

(2017/C 104/28)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d'appel de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Carrefour Hypermarchés SAS

Žalovaná: ITM Alimentaire International SASU

Výrok rozsudku

Článok 4 písm. a) a c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame, v spojení s článkom 7 ods. 1 až 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že reklama, o akú ide vo veci samej, ktorá porovnáva ceny tovarov predávaných v predajniach odlišnej veľkosti a formátu, môže byť v zmysle tohto prvého ustanovenia nepovolená, ak tieto predajne patria do reťazcov, z ktorých každý má predajne odlišnej veľkosti alebo formátu a ak zadávateľ porovnáva ceny uplatňované v predajniach väčšej veľkosti alebo formátu svojho reťazca s cenami zistenými v predajniach menšej veľkosti alebo formátu konkurenčných reťazcov, pokiaľ spotrebitelia nie sú jasne a prostredníctvom samotného reklamného odkazu informovaní o tom, že porovnanie bolo vykonané medzi cenami uplatňovanými v predajniach väčšej veľkosti alebo formátu reťazca zadávateľa reklamy a cenami zistenými v predajniach menšej veľkosti a formátu konkurenčných reťazcov.

Vnútroštátnemu súdu prináleží pri posudzovaní prípustnosti takejto reklamy overiť, či taká reklama, o akú ide vo veci samej, porušuje z hľadiska okolností prejednávanej veci požiadavku objektívnosti porovnávania a/alebo má klamlivú povahu, pričom musí zohľadniť na jednej strane vnímanie dotknutých tovarov zo strany bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného priemerného spotrebiteľa a na strane druhej informácie obsiahnuté v uvedenej reklame, najmä týkajúce sa predajní reťazca zadávateľa reklamy a predajní konkurenčných reťazcov, ktorých ceny boli porovnávané, a všeobecnejšie všetky jej črty.


(1)  Ú. v. EÚ C 27, 25.1.2016.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/20


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgicko) – Raffinerie Tirlemontoise SA/Belgicko

(Vec C-585/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Cukor - Produkčné odvody - Výpočet priemernej straty - Výpočet produkčných odvodov - Nariadenie (ES) č. 2267/2000 - Platnosť - Nariadenie (ES) č. 1993/2001 - Platnosť))

(2017/C 104/29)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Raffinerie Tirlemontoise SA

Žalovaný: Belgicko

Výrok rozsudku

1.

Článok 33 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2038/1999 z 13. septembra 1999 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru sa má vykladať v tom zmysle, že na účely výpočtu priemernej straty je potrebné pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie, vydeliť celkovú sumu skutočných výdavkov spojených s vývoznými náhradami sumou vyvezených množstiev bez ohľadu na to, či za tieto množstvá boli alebo neboli skutočne zaplatené náhrady.

2.

Článok 33 ods. 2 daného nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že na účely celkového výpočtu produkčných odvodov je potrebné vziať do úvahy priemernú stratu vypočítanú tak, že pre všetky množstvá, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie, sa celková suma skutočných výdavkov spojených s vývoznými náhradami vydelí sumou vyvezených množstiev bez ohľadu na to, či za tieto množstvá boli alebo neboli skutočne zaplatené náhrady.

3.

Nariadenia Komisie (ES) č. 2267/2000 z 12. októbra 2000, ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov, ako aj koeficient dodatkového odvodu v sektore cukru na hospodársky rok 1999/2000, a (ES) č. 1993/2001 z 11. októbra 2001, ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov v sektore cukru na hospodársky rok 2000/2001, sú neplatné.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 1.2.2016.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/21


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 9. februára 2017 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) – Portugalsko] – Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Vec C-21/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - DPH - Smernica 2006/112/ES - Články 131 a 138 - Podmienky oslobodenia dodávky v rámci Spoločenstva - Systém výmeny informácií o DPH (VIES) - Neexistencia zápisu nadobúdateľa - Odmietnutie poskytnutia oslobodenia - Prípustnosť))

(2017/C 104/30)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Euro Tyre BV

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Výrok rozsudku

Článok 131 a článok 138 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby daňová správa členského štátu odoprela oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre dodávku v rámci Spoločenstva z jediného dôvodu, že v čase tejto dodávky nadobúdateľ s bydliskom alebo sídlom na území členského štátu určenia a držiteľ identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty platného pre operácie v tomto štáte nie je zapísaný do systému VIES, ani sa na neho nevzťahuje režim zdanenia nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva, keď neexistuje žiadna vážna indícia naznačujúca, že ide o daňový únik a je preukázané, že sú splnené hmotnoprávne podmienky pre oslobodenie od dane. V takom prípade článok 138 ods. 1 tejto smernice vykladaný vo svetle zásady proporcionality bráni takémuto odmietnutiu, ak predávajúci mal vedomosť o okolnostiach charakterizujúcich situáciu nadobúdateľa vo vzťahu k uplatneniu dane z pridanej hodnoty a bol presvedčený, že neskôr bude nadobúdateľ zaregistrovaný ako hospodársky subjekt v rámci Spoločenstva so spätnou účinnosťou.


(1)  Ú. v. EÚ C 118, 4.4.2016.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/21


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Portugalsko) – Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

(Vec C-144/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Postup pri informovaní v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti - Smernice 83/189/EHS a 98/34/ES - Návrh technického predpisu - Oznamovanie Európskej komisii - Povinnosti členských štátov - Porušenie - Dôsledky))

(2017/C 104/31)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Município de Palmela

Žalovaný: Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

Výrok rozsudku

Článok 8 ods. 1 smernice Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983, ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov [neoficiálny preklad], zmenenej a doplnenej Aktom o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, a článok 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, sa majú vykladať v tom zmysle, že sankcia nemožnosti dovolávať sa neoznámeného technického predpisu, ako je článok 16 ods. 1 a 2 Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (nariadenie, ktorým sa stanovujú bezpečnostné požiadavky, ktoré sa musia dodržiavať pri umiestňovaní, zriaďovaní, navrhovaní a funkčnom usporadúvaní ihrísk a oddychových plôch, príslušného vybavenia a povrchu), pripojeného k Decreto-Lei n 379/97 (zákonný dekrét č. 379/97) z 27. decembra 1997 v znení Decreto-Lei no119/2009 (zákonný dekrét č. 119/2009) z 19. mája 2009, sa vzťahuje len na uvedený technický predpis a nie na celú právnu úpravu, v ktorej sa tento predpis uvádza.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 13.6.2016.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/22


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Spojené kráľovstvo) – M. S./P. S.

(Vec C-283/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nariadenie (ES) č. 4/2009 - Článok 41 ods. 1 - Uznávanie výkonu rozhodnutí a spolupráce vo veciach vyživovacej povinnosti - Výkon rozhodnutia v členskom štáte - Podanie návrhu priamo príslušnému orgánu členského štátu výkonu - Vnútroštátna právna úprava ukladajúca povinnosť obrátiť sa na ústredný orgán členského štátu výkonu))

(2017/C 104/32)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: M. S.

Žalovaný: P. S.

Výrok rozsudku

1.

Ustanovenia kapitoly IV nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti, a konkrétne článok 41 ods. 1 tohto nariadenia, sa majú vykladať v tom zmysle, že oprávnený na výživné, ktorý vo svoj prospech v členskom štáte získal rozhodnutie a v inom členskom štáte chce dosiahnuť výkon tohto rozhodnutia, môže svoj návrh podať priamo na príslušný orgán tohto posledného uvedeného členského štátu, akým je špecializovaný súd, a nemôže sa mu uložiť povinnosť podať svoj návrh na tento posledný uvedený orgán prostredníctvom ústredného orgánu členského štátu výkonu.

2.

Členské štáty sú povinné zabezpečiť plnú účinnosť práva stanoveného v článku 41 ods. 1 nariadenia č. 4/2009 tým, že prípadne zmenia a doplnia svoje procesné pravidlá. V každom prípade prislúcha vnútroštátnemu súdu uplatniť ustanovenia tohto článku 41 ods. 1 tak, že v prípade potreby neuplatní akékoľvek odporujúce ustanovenia vnútroštátneho práva, a v dôsledku toho umožniť oprávnenému na výživné podať svoj návrh priamo na príslušný orgán členského štátu výkonu, aj keď to vnútroštátne právo nestanovuje.


(1)  Ú. v. EÚ C 279, 1.8.2016.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/23


Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 26. januára 2017 – d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Európska komisia

(Vec C-45/16 P) (1)

((Odvolanie - Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Arbitrážna doložka - Zmluva „Multi-level patient - specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)“ uzatvorená v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) - Odstúpenie od uvedenej zmluvy v dôvodu porušení, ku ktorým prišlo pri výkone inej zmluvy uzatvorenej s Európskou komisiou - Dobrá viera - Legitímna dôvera, že nepríde k odstúpeniu))

(2017/C 104/33)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (v zastúpení: K. Damis, dikigoros)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: R. Lyal, splnomocnený zástupca)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 98, 14.3.2016.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/23


Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 24. januára 2017 – Carsten René Beul/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(Vec C-53/16 P) (1)

((Odvolanie - Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Žaloba o neplatnosť - Fungovanie finančných trhov - Požiadavky uplatňujúce sa na zákonnú kontrolu ročných a konsolidovaných finančných výkazov subjektov verejného záujmu - Nariadenie (EÚ) č. 537/2014 - Pravidlá uplatňujúce sa na organizáciu zákonných účtovných kontrolórov a audítorov a ich výber subjektmi verejného záujmu - Neexistencia osobnej dotknutosti - Zjavná neprípustnosť))

(2017/C 104/34)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Carsten René Beul (v zastúpení: H.-M. Pott a T. Eckhold, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európsky parlament (v zastúpení: D. Warin a P. Schonard, splnomocnení zástupcovia), Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Balta a R. Wiemann, splnomocnení zástupcovia)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Carsten René Beul je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 30.5.2016.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 10. novembra 2016 – Dávid Vámos/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Vec C-566/16)

(2017/C 104/35)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Dávid Vámos

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Prejudiciálna otázka

Je v rozpore s právom Únie vnútroštátna právna úprava, na základe ktorej môže daňový orgán v rámci dodatočnej daňovej kontroly vylúčiť možnosť zvoliť si subjektívne oslobodenie od dane na základe tvrdenia, že zdaniteľná osoba je oprávnená na túto možnosť len v rovnakom čase, ako oznámi začatie svojej činnosti podliehajúcej dani?


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 23. novembra 2016 – Admiral Casinos & Entertainment AG/Alexander Holiczky

(Vec C-593/16)

(2017/C 104/36)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Korneuburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Admiral Casinos & Entertainment AG

Žalovaný: Alexander Holiczky

Rozhodnutím Súdneho dvora zo 7. februára 2017 sa vec vymazáva z registra Súdneho dvora.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln (Nemecko) 28. novembra 2016 – Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

(Vec C-613/16)

(2017/C 104/37)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Juhler Holding A/S

Žalovaný: Bundeszentralamt für Steuern

Prejudiciálne otázky

I.

Bráni článok 43 v spojení s článkom 48 ES (teraz článok 49 v spojení s článkom 54 ZFEÚ) takému vnútroštátnemu daňovému predpisu, o aký ide v konaní vo veci samej, ktorý materskej spoločnosti nerezidentovi, ktorá sa v rámci skupiny so sídlom a aktívne pôsobiacej v štáte, kde má sídlo, natrvalo vyčlení ako holdingová spoločnosť, odmieta priznať oslobodenie vyplácaných dividend od dane z príjmu z kapitálového majetku,

pokiaľ na nej majú podiel osoby, ktoré by nemali nárok na vrátenie alebo oslobodenie, ak príjmy dosiahli priamo a

1.

neexistujú ekonomické alebo iné relevantné dôvody na zapojenie materskej spoločnosti nerezidenta alebo

2.

materská spoločnosť nerezident nedosahuje z vlastnej hospodárskej činnosti viac ako 10 % svojich celkových hrubých príjmov za príslušný hospodársky rok (čo okrem iného nie je splnené v prípade, ak zahraničná spoločnosť dosahuje svoj hrubý príjem zo spravovania majetku) alebo

3.

materská spoločnosť nerezident sa do všeobecného hospodárskeho styku nezapája svojím hospodárskym podnikom, ktorý bol primeraným spôsobom vytvorený na hospodárske účely, zatiaľ čo materským spoločnostiam rezidentom sa oslobodenie od dane z príjmu z kapitálového majetku priznáva bez ohľadu na uvedené podmienky?

II.

Bráni článok 5 ods. 1 v spojení s článkom 1 ods. 2 smernice 90/435/EHS (1) takému vnútroštátnemu daňovému predpisu, o aký ide v konaní vo veci samej, ktorý materskej spoločnosti nerezidentovi, ktorá sa v rámci skupiny so sídlom a aktívne pôsobiacej v štáte, kde má sídlo, natrvalo vyčlení ako holdingová spoločnosť, odmieta priznať oslobodenie vyplácaných dividend od dane z príjmu z kapitálového majetku,

pokiaľ na nej majú podiel osoby, ktoré by nemali nárok na vrátenie alebo oslobodenie, ak príjmy dosiahli priamo a

1.

neexistujú ekonomické alebo iné relevantné dôvody na zapojenie materskej spoločnosti nerezidenta alebo

2.

materská spoločnosť nerezident nedosahuje z vlastnej hospodárskej činnosti viac ako 10 % svojich celkových hrubých príjmov za príslušný hospodársky rok (čo okrem iného nie je splnené v prípade, ak zahraničná spoločnosť dosahuje svoj hrubý príjem zo spravovania majetku) alebo

3.

materská spoločnosť nerezident sa do všeobecného hospodárskeho styku nezapája svojím hospodárskym podnikom, ktorý bol primeraným spôsobom vytvorený na hospodárske účely, zatiaľ čo materským spoločnostiam rezidentom sa oslobodenie od dane z príjmu z kapitálového majetku priznáva bez ohľadu na uvedené podmienky?


(1)  Smernica Rady 90/435/EHS o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. ES L 225, 1990, s. 6; Mim. vyd. 09/001, s. 147).


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 7. decembra 2016 – CX

(Vec C-629/16)

(2017/C 104/38)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: CX

Ďalší účastník konania: Bezirkshauptmannschaft Schärding

Prejudiciálna otázka

Je v rozpore s právom Únie, najmä s Dohodou o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom (64/733/EHS), Ú. v. ES 217, 1964, s. 3687, s Dodatkovým protokolom k dohode o pridružení, Ú. v. ES L 293, 1972, s. 3; Mim. vyd. 11/011, s. 41, ako aj s rozhodnutím č. 1/95 Asociačnej rady ES – Turecko z 22. decembra 1995 o vykonávaní záverečnej etapy colnej únie (96/142/ES), Ú. v. ES L 35, 1996, s. 1, vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej spoločnosti so sídlom v Tureckej republike prepravujúce tovar môžu vykonať cezhraničnú komerčnú prepravu tovaru motorovými vozidlami na alebo cez územie Rakúskej republiky len vtedy, ak majú pre motorové vozidlá doklady, ktoré sa vydávajú v rámci kvót stanovených bilaterálnou dohodou medzi Rakúskom a Tureckom, alebo im je vydané povolenie pre jednotlivé prepravy tovaru, pričom musí byť dôležitý verejný záujem na jednotlivých prepravách tovaru a navrhovateľ musí spoľahlivo preukázať, že preprave sa nemožno vyhnúť prostredníctvom organizačných opatrení, ani voľbou iného dopravného prostriedku?


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. decembra 2016 – Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

(Vec C-642/16)

(2017/C 104/39)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Junek Europ-Vertrieb GmbH

Odporkyňa: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 (1) vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže zabrániť ďalšej komercializácii zdravotníckej pomôcky dovezenej z iného členského štátu v pôvodnom vnútornom aj vonkajšom obale, ak dovozca nalepil na tento obal doplnkovú vonkajšiu etiketu, s výnimkou prípadu

že sa preukázalo, že uplatnenie práva z ochrannej známky jej majiteľom na účely zabránenia komercializácii výrobku prelepeného novou etiketou pod touto ochrannou známkou prispeje k umelému rozdeleniu trhu medzi členskými štátmi,

že sa preukázalo, že prelepenie novou etiketou nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale,

že sa na obale jasne uvedie názov toho, kto výrobok prelepil novou etiketou, a názov výrobcu,

že prezentácia výrobku prelepeného novou etiketou nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa, čiže etiketa nesmie byť poškodená, nekvalitná alebo špinavá a

že dovozca pred uvedením výrobku prelepeného novou etiketou na trh informuje majiteľa ochrannej známky a poskytne mu na jeho žiadosť vzorku tohto výrobku?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva, Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 19. decembra 2016 – Peter Valach a i./Waldviertler Sparkasse Bank AG a i.

(Vec C-649/16)

(2017/C 104/40)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., Europa SC BB a.s., Byty A s.r.o.

Žalovaní: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Mesto Banská Bystrica

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1) vykladať v tom zmysle, že žaloba o náhradu škody založená na mimozmluvnej zodpovednosti, ktorú podali držitelia podielov na dlžníčke v úpadku, ako je to v prípade žalobcov v prvom a v druhom rade, a projektové spoločnosti, ktoré sú v obchodnom vzťahu s dlžníčkou, ako je to v prípade žalobkýň v treťom až siedmom rade, proti členom veriteľského výboru z dôvodu ich protiprávneho konania pri hlasovaní o návrhu reštrukturalizačného plánu v rámci insolvenčného konania, sa týka konkurzov v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1215/2012, a preto je vylúčená z vecnej pôsobnosti tohto nariadenia?


(1)  Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) 21. decembra 2016 – Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

(Vec C-664/16)

(2017/C 104/41)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Alba Iulia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Lucrețiu Hadrian Vădan

Žalovaní: Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Prejudiciálne otázky

1.

Môžu sa smernica 2006/112 (1) vo všeobecnosti a najmä ustanovenia článkov 167, 168, 178, 179 a 273, ako aj zásada proporcionality a zásada neutrality, vykladať v tom zmysle, že zdaniteľnej osobe, ktorá spĺňa hmotnoprávne požiadavky pre odpočítanie DPH, umožňujú využiť jej právo odpočítať daň v prípade, keď táto osoba, vzhľadom na osobitné súvislosti, akými sú tie, ktorých sa týka konanie vo veci samej, nie je schopná prostredníctvom predloženia faktúr preukázať sumy zaplatené na vstupe za dodanie tovaru a poskytnutie služieb?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, môžu sa smernica 2006/112, ako aj zásada proporcionality a zásada neutrality, vykladať v tom zmysle, že prípustným a primeraným prostriedkom na určenie rozsahu práva na odpočítanie môže byť aj nepriame posúdenie (prostredníctvom súdnoznaleckého posudku), vykonané nezávislým odborníkom na základe množstva prác/pracovnej sily na stavbe, vyplývajúceho zo znaleckého posudku, a to v prípade, že dodania tovaru (stavebný materiál) a poskytovania služieb (stavebné práce pri výstavbe budov) realizovali zdaniteľné osoby podliehajúce DPH?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Minden (Nemecko) 29. decembra 2016 – Tsegezab Mengesteab/Spolková republika Nemecko

(Vec C-670/16)

(2017/C 104/42)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Minden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Tsegezab Mengesteab

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.

Môže sa žiadateľ o azyl odvolávať na prechod zodpovednosti na žiadajúci členský štát z dôvodu, že uplynula lehota stanovená na podanie dožiadania o prevzatie (článok 21 ods. 1 tretí pododsek nariadenia 604/2013 (1))?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Môže sa žiadateľ o azyl odvolávať na prechod zodpovednosti aj v prípade, keď je dožiadaný členský štát naďalej pripravený prevziať žiadateľa?

3.

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku: Možno z výslovného súhlasu resp. implicitného súhlasu (článok 22 ods. 7 nariadenia 604/2013) dožiadaného členského štátu vyvodiť záver, že dožiadaný členský štát je naďalej pripravený prevziať žiadateľa?

4.

Môže dvojmesačná lehota podľa článku 21 ods. 1 druhého pododseku nariadenia 604/2013 skončiť po uplynutí trojmesačnej lehoty stanovenej v článku 21 ods. 1 prvom pododseku nariadenia 604/2013, ak sa žiadajúci členský štát obráti na databázu systému Eurodac až po uplynutí viac ako jedného mesiaca od začatia plynutia trojmesačnej lehoty?

5.

Považuje sa žiadosť o medzinárodnú ochranu za podanú už pri prvom vydaní osvedčenia o prihlásení sa žiadateľa o azyl alebo až po zaprotokolovaní formálnej žiadosti o azyl v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenie 604/2013? Najmä:

a)

Považuje sa osvedčenie o prihlásení sa žiadateľa o azyl za tlačivo alebo za správu v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia 604/2013?

b)

Považuje sa za príslušný orgán v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia 604/2013 ten orgán, ktorý je zodpovedný za prijatie tlačiva alebo za vypracovanie správy, alebo ten orgán, ktorý je zodpovedný za rozhodnutie o žiadosti o azyl?

c)

Považuje sa správa, ktorú vypracovali orgány, za doručenú príslušnému orgánu aj vtedy, ak daný orgán bol oboznámený s podstatným obsahom tlačiva alebo správy, alebo mu musí byť doručený originál alebo kópia správy?

6.

Môžu oneskorenia medzi prvým požiadaním o azyl resp. medzi prvým vydaním osvedčenia o prihlásení sa žiadateľa o azyl a podaním dožiadania o prevzatie viesť k prechodu zodpovednosti na žiadajúci členský štát v súlade s článkom 21 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia 604/2013 alebo k vzniku povinnosti žiadajúceho členského štátu uplatniť svoje autonómne právo prevziať zodpovednosť podľa článku 17 ods. 1 prvého pododseku nariadenia 604/2013?

7.

V prípade kladnej odpovede na jednu z alternatív šiestej otázky: Po uplynutí akého obdobia sa možno domnievať, že dožiadanie o prevzatie bolo podané so značným oneskorením?

8.

Je zachovaná lehota podľa článku 21 ods. 1 prvého pododseku nariadenia 604/2013 v prípade dožiadania o prevzatie, v ktorom žiadajúci členský štát uvedie iba dátum vstupu do žiadajúceho členského štátu, ako aj dátum podania formálnej žiadosti o azyl, ale neuvedie dátum prvého požiadania o azyl resp. dátum prvého vydania osvedčenia o prihlásení sa žiadateľa o azyl, alebo je takáto žiadosť „neúčinná“?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31).


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/29


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea Constituțională a României (Rumunsko) 30. decembra 2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Vec C-673/16)

(2017/C 104/43)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea Constituțională a României

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Žalovaní: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Prejudiciálne otázky

1.

Zahŕňa pojem „manželský partner“ podľa článku 2 bodu 2 písm. a) smernice 2004/38/ES (1) v spojení s článkami 7, 9, 21 a 45 Charty základných práv Európskej únie manželského partnera rovnakého pohlavia, pochádzajúceho z nečlenského štátu Európskej únie, občana Európskej únie, s ktorým tento občan uzatvoril manželstvo zákonným spôsobom, a to na základe práva iného členského štátu, ako je hostiteľský členský štát?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, stanovuje článok 3 ods. 1 a článok 7 ods. 1 smernice 2004/38/ES v spojení s článkami 7, 9, 21 a 45 Charty základných práv Európskej únie povinnosť hostiteľského členského štátu priznať manželskému partnerovi občana Únie rovnakého pohlavia právo pobytu v rámci vlastného územia alebo právo pobytu na obdobie presahujúce tri mesiace?

3.

V prípade zápornej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, možno manželského partnera rovnakého pohlavia, pochádzajúceho z nečlenského štátu Európskej únie, občana Európskej únie, s ktorým tento občan uzatvoril manželstvo zákonným spôsobom na základe práva iného členského štátu, ako je hostiteľský členský štát označiť za „akéhokoľvek iného rodinného príslušníka, …“ podľa článku 3 ods. 2 písm. a) smernice 2004/38/ES alebo za „partnera, s ktorým má občan Únie trvalý vzťah riadne osvedčený“ podľa článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2004/38/ES, so zodpovedajúcou povinnosťou hostiteľského členského štátu umožniť tomuto partnerovi vstup a pobyt, a to aj v prípade, že hostiteľský členský štát neuznáva manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ani neupravuje nijakú inú formu ich právneho uznania, ako registrované partnerstvá?

4.

V prípade kladnej odpovede na tretiu prejudiciálnu otázku, stanovujú článok 3 ods. 2 a článok 7 ods. 2 smernice 2004/38/ES v spojení s článkami 7, 9, 21 a 45 Charty základných práv Európskej únie povinnosť hostiteľského členského štátu priznať manželskému partnerovi občana Únie rovnakého pohlavia právo pobytu v rámci vlastného územia alebo právo pobytu na obdobie presahujúce tri mesiace?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/30


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf (Nemecko) 27. decembra 2016 – Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH

(Vec C-681/16)

(2017/C 104/44)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group

Žalovaná: Orifarm GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Môže držiteľ dodatkového ochranného osvedčenia, ktoré mu bolo vystavené pre územie Spolkovej republiky Nemecko (ďalej len „SRN“) odvolávajúc sa pritom na ustanovenia osobitnej, resp. špeciálnej úpravy, zabrániť dovozu výrobkov z prístupových štátov Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Chorvátska (príloha IV Aktu o podmienkach pristúpenia z roku 2003, Ú. v. EÚ L 236, 2003, s. 797, so zmenami podľa Ú. v. EÚ L 126, 2004, s. 4, pre Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Poľsko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Českú republiku; Časť I príloha V č. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia z roku 2005, Ú. v. L 157, 2005, s. 268, pre Bulharsko a Rumunsko; Príloha IV Aktu o podmienkach pristúpenia z roku 2011, Ú. v. EÚ L 112, 2012, s. 60, pre Chorvátsko) do SRN v prípade, že o takéto dodatkové ochranné osvedčenie v SRN bolo požiadané v čase, kedy už v prístupových štátoch existovala právna úprava o vydávaní príslušného dodatkového ochranného osvedčenia, avšak tento držiteľ ochranného osvedčenia vydaného pre SRN o neho nepožiadal, alebo mu nebol udelený, pretože mu v prístupovom štáte chýbal potrebný základný patent?

2.

Bola by odpoveď na prvú otázku odlišná, ak by príslušnú ochranu poskytovanú na základe základného patentu v prístupovom štáte nebolo možné získať len v čase prihlásenia základného patentu udeľovaného pre SRN, avšak v časovom úseku do zverejnenia prihlášky, z ktorej vychádza základný patent v SRN ju už bolo možné získať?

3.

Môže držiteľ dodatkového ochranného osvedčenia, ktoré mu bolo vystavené pre územie SRN, odvolávajúc sa pritom na ustanovenia osobitnej, resp. špeciálnej úpravy, zabrániť dovozu výrobkov z prístupových štátov Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Chorvátska do SRN v prípade, že k dovozu výrobkov dôjde po uplynutí doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia stanovenej v pôvodnom rozhodnutí o vydaní, avšak pred uplynutím šiestich mesiacov, o ktoré bola pôvodná doba platnosti ochranného osvedčenia predĺžená na základe nariadenia (ES) č. 1901/2006 o liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (1)?

4.

Bude odpoveď na tretiu otázku v prípade Chorvátska odlišná vzhľadom k tomu, že špeciálna úprava v dôsledku vstupu Chorvátska v roku 2013 nadobudla účinnosť 26. januára 2007, t. j. až po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 1901/2006 o liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 – na rozdiel od zvyšných členských štátov Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Rumunska a Bulharska, ktoré pristúpili pred 26. januárom 2007?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 378, 2006, s. 1).


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/31


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Köln (Nemecko) 27. decembra 2016 – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Bundesrepublik Deutschland

(Vec C-683/16)

(2017/C 104/45)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1) vykladať v tom zmysle, že bráni opatreniam členského štátu pre vody patriace pod jeho zvrchovanosť alebo právomoc, ktoré sú potrebné na to, aby členský štát splnil svoje povinnosti podľa článku 6 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (2), majú vplyv na rybárske plavidlá iných členských štátov a na územiach sústavy Natura 2000 sa nimi ukladá rozsiahly zákaz komerčného morského rybolovu pomocou rybárskeho výstroja, ktorý sa dotýka morského dna, ako aj nastavovacích sietí („ukotvené a viacstenné žiabrovky“)?

Predovšetkým:

a)

Má sa článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES vykladať v tom zmysle, že pod pojem „ochranné opatrenia“ spadá [zákaz] metód rybolovu uvedených v prvej prejudiciálnej otázke?

b)

Má sa článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES vykladať v tom zmysle, že pod pojem „rybárske plavidlá iných členských štátov“ spadajú aj tie plavidlá iného členského štátu, ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu Spolková republika Nemecko?

c)

Má sa článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES vykladať v tom zmysle, že výraz „spĺňajú ciele príslušných právnych predpisov Únie“ sa vzťahuje aj na také opatrenia prijaté členským štátom, ktoré iba podporujú dosiahnutie cieľov uvedených v právnych predpisoch Únie, ktoré sú tam uvádzané?

2.

Má sa článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES vykladať v tom zmysle, že bráni opatreniam členského štátu pre vody patriace pod jeho zvrchovanosť alebo právomoc, ktoré sú potrebné na dodržanie jeho povinností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (3)?

3.

Ak na prvú a druhú prejudiciálnu otázku treba alternatívne alebo kumulatívne odpovedať záporne:

Bráni výlučná právomoc Európskej únie v oblasti ochrany morských biologických zdrojov v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva podľa článku 3 ods. 1 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie tomu, aby členský štát prijal uvedené opatrenia?


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 2013, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.

(3)  Ú. v. EÚ L 143, 2004, s. 56; Mim. vyd. 15/008, s. 357.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 27. decembra 2016 – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V./Tetsuji Shimizu

(Vec C-684/16)

(2017/C 104/46)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaná, odvolateľka a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.

Žalobca, odporca v odvolacom konaní a v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Tetsuji Shimizu

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni článok 7 ods. 1 smernice 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (ďalej len „smernica 2003/88“) (1) alebo článok 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) takej vnútroštátnej úprave ako v § 7 Bundesurlaubsgesetz (spolkový zákon o dovolenke; ďalej len „BUrlG“), ktorá ako pravidlo pre uplatnenie práva na dovolenku na zotavenie stanovuje, že pracovník pri uvedení svojich predstáv týkajúcich sa časového rozvrhu dovolenky musí o dovolenku požiadať, aby právo na dovolenku nezaniklo bez náhrady na konci referenčného obdobia, a ktorá zamestnávateľovi teda neukladá povinnosť, aby sám od seba jednostranne a pre pracovníka záväzne počas referenčného obdobia stanovil časový úsek dovolenky?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Platí to aj v prípade, ak pracovný pomer existoval medzi subjektmi spravovanými súkromným právom?


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/33


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 2. januára 2017 – Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social a Jesús Crespo Rey

(Vec C-2/17)

(2017/C 104/47)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Odporcovia v odvolacom konaní: Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa vychádzať z toho, že zo slovného spojenia „základ pre príspevok v Španielsku, ktorý je časovo najbližšie“, uvedeného v prílohe XI písmene G bode 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1) sú vylúčené tie základy na určenie príspevkov, ktoré vyplývajú z uplatnenia španielskeho vnútroštátneho predpisu, podľa ktorého migrujúci pracovník, ktorý sa vrátil a ktorého posledné skutočné príspevky v Španielsku boli vyššie ako minimálne základy, môže uzavrieť len dohodu o zachovaní príspevkov podľa minimálnych základov, zatiaľ čo v prípade, ak by bol usadeným pracovníkom, mal by možnosť uzavrieť túto dohodu vzťahujúcu sa na vyššie základy?

2.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, ak sa zohľadnia náležite aktualizované posledné skutočné príspevky v Španielsku a ak sa obdobie prispievania podľa dohody o zachovaní príspevkov považuje za neutrálne obdobie alebo prerušenie činnosti, sú to podľa prílohy XI písmena G bodu 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 primerané prostriedky na nápravu škody spôsobenej migrujúcemu pracovníkovi?


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/33


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 10. januára 2017 – Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(Vec C-12/17)

(2017/C 104/48)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Cluj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Maria Dicu

Žalovaní: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 7 smernice 2003/88/ES (1) vykladať tak, že bráni ustanoveniu vnútroštátneho právneho predpisu, na základe ktorého sa pri stanovení dĺžky trvania dovolenky zamestnanca obdobie trvania rodičovskej dovolenky na jedno dieťa do dvoch rokov veku nepovažuje za obdobie výkonu pracovnej činnosti?


(1)  Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/34


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 13. januára 2017 – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Vec C-16/17)

(2017/C 104/49)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal

Odporca: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

Majú sa články 44, 45, 132 ods. 1 písm. f), 167, 168, 169, 178, 179, 192 písm. a), 193, 194 a 196 smernice o DPH (smernica 2006/112) (1), články 10 a 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2011 (2) a zásada neutrality vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby portugalské daňové orgány zamietli pobočke spoločnosti nemeckého práva nárok na odpočítanie DPH v situácii, kedy:

tejto nemeckej spoločnosti bolo v Portugalsku na účely vykonania jednorazového úkonu, a to „nadobudnutia obchodných podielov v spoločnosti“, pridelené daňové identifikačné číslo ako právnickej osobe, ktorá nemá sídlo ani stálu prevádzkareň v tuzemsku,

následne bola v Portugalsku zapísaná pobočka tejto nemeckej spoločnosti, ktorej bolo pridelené vlastné daňové identifikačné číslo ako stálej prevádzkarne tejto spoločnosti,

neskôr nemecká spoločnosť s použitím prvého daňového identifikačného čísla uzavrela s iným podnikom zmluvu o vytvorení skupiny podnikov (Agrupamento Complementar de Empresas) s cieľom realizácie zmluvy o dielo v Portugalsku,

následne pobočka s použitím vlastného daňového identifikačného čísla uzatvorila so skupinou zmluvu o subdodávke, v ktorej boli dohodnuté vzájomné plnenia medzi pobočkou a skupinou, ako aj to, že skupina vyfakturuje subdodávateľskému podniku v dohodnutom pomere jemu vzniknuté náklady,

skupina uviedla v oznámeniach o dlhu, ktoré vydala na vyfakturovanie nákladov pobočke, identifikačné daňové číslo pobočky a zaplatila DPH,

pobočka odpočítala DPH uvedenú v oznámeniach o dlhu,

obchodná činnosť skupiny pozostáva z činností pobočky a druhého podniku skupiny (prostredníctvom zmluvy o subdodávke), pričom obidva tieto podniky fakturovali skupine všetky sumy, ktoré im fakturoval vlastník diela?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 2011, s. 1).


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/35


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos apeliacinis teismas (Litva) 19. januára 2017 – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, v likvidácii/Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

(Vec C-27/17)

(2017/C 104/50)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos apeliacinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, v likvidácii

Žalované: Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa pojem „miesto, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody“, uvedený v článku 5 ods. 3 nariadenia Brusel I (1), za okolností tejto veci chápať ako miesto uzavretia protiprávnej dohody žalovaných porušujúcej článok 82 písm. c) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva [článok 102 písm. c) ZFEÚ] alebo ako miesto konania, ktorým bola finančná výhoda, získaná z tejto dohody, zneužitá prostredníctvom predátorských cien (krížová dotácia) v rámci hospodárskej súťaže so žalobkyňou na tých istých relevantných trhoch?

2.

Možno škodu (stratu príjmu), ktorá žalobkyni vznikla v dôsledku vymedzeného protiprávneho konania žalovaných, považovať v tejto veci za škodu na účely článku 5 ods. 3 nariadenia Brusel I?

3.

Má sa činnosť pobočky spoločnosti Air Baltic Corporation v Litovskej republike považovať za okolností tejto veci za činnosť pobočky v zmysle článku 5 ods. 5 nariadenia Brusel I?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42).


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/35


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 24. januára 2017 – Eamonn Donnellan/Revenue Commissioners

(Vec C-34/17)

(2017/C 104/51)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court (Írsko)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Eamonn Donnellan

Žalovaní: Revenue Commissioners

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 14 ods. 1 a 2 smernice 2010/24/EÚ (1) tomu, aby High Court of Ireland (Vrchný súd Írska) pri rozhodovaní o vykonateľnosti „jednotného exekučného titulu“ v Írsku vydaného 14. novembra 2012 colným úradom v meste Patras v súvislosti s administratívnymi sankciami a pokutami vo výške 1 097 505,00 eura, ktoré boli 15. júla 2009 uložené za údajné pašovanie z 26. júla 2002 [a v dôsledku úrokov a penále sa zvýšili na 1 507 971,88 eura]:

i)

uplatnil právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces v primeranej lehote pre občana Írska a Európskej únie v súvislosti s návrhom na nútený výkon [(pozri článok 47 Charty a články 6 a 13 EDĽP, ktoré zodpovedajú občianskym právam podľa článkov 34 a 38 a článku 40 ods. 3 írskej ústavy), za okolností, keď bolo dotknuté konanie pánovi D. po prvý raz vysvetlené až v „neoficiálnom preklade“ do angličtiny (úradného jazyka Írska, kde sa pán D. stále zdržiava) v liste z 29. decembra 2015, ktorý zaslalo Ministerstvo financií Helénskej republiky v Pireu írskym Revenue Commissioners a právnym zástupcom pána D. v Írsku];

ii)

zobral do úvahy ciele smernice 2010/24/EÚ, ktorými sú vzájomná pomoc (odôvodnenie 20 smernice 2010/24) a dodržiavanie povinnosti poskytovať širšiu pomoc vyplývajúcej z EDĽP (odôvodnenie 17 smernice 2010/24), akou je právo na účinný prostriedok nápravy v zmysle článku 47 Charty a článku 13 EDĽP;

iii)

zohľadnil plnú účinnosť práva Spoločenstva pre občanov Spoločenstva [a najmä bod 63 rozsudku zo 14. januára 2010, Kyrian/Celní úřad Tábor (C-233/08, EU:C:2010:11)]?


(1)  Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 84, 2010, s. 1).


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/36


Odvolanie podané 25. januára 2017: Liam Jenkinson proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 9. novembra 2016 vo veci T-602/15, Liam Jenkinson/Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Rada Európskej únie, Európska komisia, Eulex Kosovo

(Vec C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Liam Jenkinson (v zastúpení: N. de Montigny, J.-N. Louis, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Rada Európskej únie, Európska komisia, Eulex Kosovo

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 vo veci T-602/15 v rozsahu, v akom zamieta žalobu podanú odvolateľom a ukladá mu povinnosť nahradiť trovy konania,

rozhodol o žalobe,

uložil žalovaným povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ nesúhlasí s tým, že Všeobecný súd Únie vyhlásil, že má právomoc výlučne v súvislosti so sporom, ktorý sa týka poslednej zmluvy na dobu určitú podpísanej odvolateľom.

Namieta tiež, aj za predpokladu, že by odôvodnenie Všeobecného súdu bolo v tejto súvislosti správne, čo však nie je, proti skutočnosti, že Všeobecný súd nerozhodol o viacerých jeho návrhoch založených na ukončení sporného zmluvného vzťahu a teda o poslednej zmluve na dobu určitú. Nezákonnosť napadnutého uznesenia totiž vyplýva zo stručného odôvodnenia, ktoré je natoľko stručné, že nedovoľuje porozumieť tomu, ako Všeobecný súd mohol bez vykonania hĺbkovej analýzy spisu dospieť k záveru, s výnimkou sporu týkajúceho sa poslednej zmluvy na dobu určitú, že nemá právomoc rozhodnúť len z dôvodu existencie rozhodcovskej doložky, hoci odvolateľ platnosť a zákonnosť takejto doložky napadol.

Odvolateľ namieta tiež proti tomu, že nebola zohľadnená jeho argumentácia v celom rozsahu týkajúca sa existencie pochybenia inštitúcií, pokiaľ ide o neexistenciu právneho rámca, ktorý priznáva odvolateľovi a všetkým zamestnancom právnych misií zriadených Úniou záruky, že ich najzákladnejšie sociálne práva budú rešpektované, vrátane záruky práva na skutočný prístup k súdu a práva na spravodlivý proces.

Na podporu svojho odvolania odvolateľ preto uvádza, že Všeobecný súd porušil:

uplatniteľné európske právo na účely určenia uplatniteľného zákona na spory v zmluvnej oblasti,

ustanovenia belgického pracovného práva,

minimálne požiadavky na prácu na dobu určitú uplatniteľné na úrovni Únie,

práva zakotvené v Charte základných práv,

povinnosť odôvodnenia,

zákaz rozhodnúť ultra petita.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/37


Žaloba podaná 9. februára 2017 – Francúzska republika/Európsky parlament

(Vec C-73/17)

(2017/C 104/53)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda a E. de Moustier, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

zrušiť program rokovania Európskeho parlamentu na stredu 30. novembra 2016 (dokument P8_0J (2016)11-30) v rozsahu, v akom zahŕňa rozpravu na plenárnom zasadnutí k spoločnému návrhu všeobecného rozpočtu, ku ktorému dospel Zmierovací výbor; program rokovania na štvrtok 1. decembra 2016 (dokument P8_0J (2016)12-01) v rozsahu, v akom zahŕňa voľbu, po ktorej nasledujú vysvetlenia k voľbe spoločného návrhu všeobecného rozpočtu; legislatívnu rezolúciu Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o spoločnom návrhu všeobecného rozpočtu (dokument TS-0475/2016, P8_TA-PROV(2016)0475 v predbežnom znení), ako aj akt, ktorým v súlade s konaním stanoveným v článku 314 ods. 9 ZFEÚ predseda Európskeho parlamentu konštatoval, že všeobecný rozpočet bol prijatý s konečnou platnosťou,

zachovať účinky aktu, ktorým predseda Európskeho parlamentu konštatoval, že všeobecný rozpočet Únie pre rozpočtový rok 2017 bol prijatý, kým nebude v primeranej lehote odo dňa vyhlásenia rozsudku prijatý s konečnou platnosťou akt v súlade so Zmluvami,

uložiť Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Francúzska vláda svojou žalobou navrhuje zrušenie štyroch aktov, ktoré prijal Európsky parlament v rámci výkonu svojej rozpočtovej právomoci, na dodatočnom plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 30. novembra a 1. decembra 2016 v Bruseli.

2.

Prvý a druhý akt, ktorých zrušenie francúzska vláda navrhuje, sú programy rokovaní Európskeho parlamentu zo stredy 30. novembra 2016 a štvrtka 1. decembra 2016, ktoré zahŕňajú rozpravu na plenárnom zasadnutí k spoločnému návrhu všeobecného rozpočtu pre rozpočtový rok 2017 a voľbu, po ktorej nasledujú vysvetlenia k voľbe k tomuto spoločnému návrhu všeobecného rozpočtu.

3.

Tretím napadnutým aktom je legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o spoločnom návrhu všeobecného rozpočtu.

4.

Nakoniec francúzska vláda navrhuje zrušenie aktu, ktorým v súlade s článkom 341 ods. 9 ZFEÚ predseda Európskeho parlamentu konštatoval, že všeobecný rozpočet bol prijatý s konečnou platnosťou. Ako vyplýva najmä zo zápisnice z rokovania Európskeho parlamentu zo štvrtka 1. decembra 2016, ide o vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu, potom o jeho podpis všeobecného rozpočtu, ku ktorému došlo po voľbe o legislatívnej rezolúcii o spoločnom návrhu všeobecného rozpočtu.

5.

Svojim jediným žalobným dôvodom francúzska vláda tvrdí, že štyri napadnuté akty sa musia zrušiť z dôvodu, že sú v rozpore s protokolom č. 6 priloženým k ZEÚ a ZFEÚ a protokolom č. 3, ktorý tvorí prílohy Zmluvy o Euratom, ktoré sa týkajú stanovenia sídiel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a služieb Európskej únie.

6.

Tak z protokolov o sídle inštitúcií, ako aj z judikatúry Súdneho dvora pritom vyplýva, že Európsky parlament nemôže vykonávať svoju rozpočtovú právomoc, ktorú mu zveruje článok 314 ZFEÚ počas dodatočných plenárnych zasadnutí, ktoré sa konajú v Bruseli, ale ju musí vykonávať v čase bežných plenárnych zasadnutí, ktoré sa konajú v Štrasburgu.

7.

Vzhľadom na skutočnosť, že zákonnosť napadnutého aktu predsedu Európskeho parlamentu bola napadnutá nie z dôvodu svojho účelu alebo svojho obsahu, ale len preto, že tento akt mal byť prijatý na bežnom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu, potreba zabezpečiť kontinuitu európskych verejných služieb, ako aj hlavné dôvody právnej istoty však podľa francúzskej vlády odôvodňujú zachovanie právnych účinkov tohto aktu, kým nebude prijatý nový akt v súlade so Zmluvami.


Všeobecný súd

3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/39


Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i./Rada

(Spojené veci T-14/14 a T-87/14) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní - Zmrazenie finančných prostriedkov - Námietka nezákonnosti - Právny základ - Zneužitie právomoci - Právo na obhajobu - Legitímna dôvera - Právna istota - Ne bis in idem - Právna sila rozhodnutej veci - Proporcionalita - Zjavne nesprávne posúdenie - Základné práva“))

(2017/C 104/54)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teherán, Irán) a desať ďalších žalobkýň (v zastúpení: F. Randolph, QC, P. Pantelis, solicitor, M. Lester, barrister a M. Taher, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bishop a V. Piessevaux, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú vo veci T-87/14: Európska komisia (v zastúpení: D. Gauci a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Vo veci T-14/14 žaloba podľa článku 263 ZFEÚ o neplatnosť rozhodnutia Rady 2013/497/SZBP z 10. októbra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 272, 2013, s. 46), a nariadenia Rady (EÚ) č. 971/2013 z 10. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 272, 2013, s. 1) v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú žalobkýň, a vo veci T-87/14 na jednej strane návrh podľa článku 277 ZFEÚ na vyhlásenie neuplatniteľnosti rozhodnutia 2013/497 a nariadenia č. 971/2013 a na druhej strane návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Rady 2013/685/SZBP z 26. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 316, 2013, s. 46), a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1203/2013 z 26. novembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 316, 2013, s. 1) v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú žalobkýň

Výrok rozsudku

1.

Žaloby sa zamietajú.

2.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines a ostatné žalobkyne, ktorých mená sú uvedené v prílohe, znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania vynaložené Radou Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 71, 8.3.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/40


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Lubrizol France/Rada

(Vec T-191/14) (1)

((„Spoločný colný sadzobník - Právna úprava týkajúca sa pozastavenia autonómnych ciel určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov - Námietka voči existujúcim pozastaveniam - Rovnocennosť výrobkov - Konanie o námietkach“))

(2017/C 104/55)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lubrizol France SAS (Rouen, Francúzsko) (v zastúpení: R. MacLean, solicitor, B. Hartnett, barrister a A. Bochon, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: F. Florindo Gijón a M. Balta, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne A. Caeiros a M. Clausen, neskôr A. Caeiros a A. Lewis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podľa článku 263 ZFEÚ týkajúca sa zrušenia článkov 1 a 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 1387/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 (Ú. v. EÚ L 354, 2013, s. 201) v rozsahu, v akom tieto ustanovenia zrušili žalovanej tri pozastavenia ciel, ktoré dovtedy mala v súlade s kódmi TARICU 2918 2900 80, 3811 2900 10 a 3811 9000 30

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Lubrizol France SAS znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 19.5.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/40


Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT)

(Vec T-351/14) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GATEWIT - Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie wit software - Skorší národný názov spoločnosti Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 104/56)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Construlink – Tecnologias de Informação, SA (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: M. Lopes Rocha a A. Bertrand, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Lukošiūtė a D. Hanf, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: F. Teixeira Baptista a C. Tomás Pedro, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. marca 2014 (vec R 1059/2013-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťou Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel a spoločnosťou Construlink – Tecnologias de Informação

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Construlink – Tecnologias de Informação, SA znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na účely tohto konania a spoločnosťou Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA na účely konania pred odvolacím senátom.


(1)  Ú. v. EÚ C 261, 11.8.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/41


Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Mayer/EFSA

(Vec T-493/14) (1)

((„Vyslaný národný expert - Predpisy EFSA o VNE - Rozhodnutie o nepredĺžení vyslania - Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Zamietnutie prístupu - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súkromia a integrity jednotlivca - Ochrana osobných údajov - Nariadenie (ES) č. 45/2001 - Návrhy na určenie a na uloženie príkazu - Doplňujúce podanie k žalobe - Zmena návrhov - Prípustnosť“))

(2017/C 104/57)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Nemecko) (v zastúpení: T. Mayer, advokát)

Žalovaný: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (v zastúpení: D. Detken, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci R. Van der Hout a A. Köhler, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná na základe článku 263 ZFEÚ a smerujúca k napadnutiu rozhodnutí EFSA, ktorými sa zamietajú jednak žiadosť žalobkyne o predĺženie jej vyslania ako národného experta v EFSA a jednak žiadosť o prístup k dokumentom, ktorými EFSA disponuje

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Pani Ingrid Alice Mayer je povinná nahradiť trovy konania, vrátane trov konania vzniknutých v konaní o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 329, 22.9.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/42


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Holistic Innovation Institute/REA

(Vec T-706/14) (1)

((Technický výskum a vývoj - Projekty financované Úniou v oblasti výskumu - Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) - Projekty ZONeSEC a Inachus - Rozhodnutie o odmietnutí účasti žalobcu - Žaloba o neplatnosť a žaloba o zodpovednosť))

(2017/C 104/58)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne R. Muñiz García, neskôr J. Marín López, advokáti)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre výskum (REA) (v zastúpení: S. Payan-Lagrou a V. Canetti, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Rivas, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia riaditeľa REA z 24. júla 2014 [ARES (2014) 2461172], ktorou sa ukončili rokovania so žalobcom a zamietla účasť žalobcu na európskych projektoch Inachus a ZONeSEC a, na druhej strane, návrh podľa článku 268 ZFEÚ na náhradu škody, ktorú žalobca údajne utrpel z dôvodu jeho vylúčenia z účasti na uvedených projektoch a z dôvodu oznámenia určitých informácií o ňom v nadväznosti na uvedené rozhodnutie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Holistic Innovation Institute, SLU, je povinný nahradiť trovy tohto konania.

3.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy súvisiace s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 421, 24.11.2014.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/42


Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Novar/EUIPO

(Vec T-726/14) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Dôkaz o existencii, platnosti a rozsahu ochrany skoršej ochrannej známky - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Rozhodnutie, ktorým sa zamieta námietka z dôvodu neexistencie dôkazu skoršieho práva - Pravidlo 19 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2868/95 - Preskúmanie rozhodnutia - Článok 62 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Škoda spočívajúca v nákladoch na právne zastúpenie advokátom - Príčinná súvislosť“))

(2017/C 104/59)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Novar GmbH (Albstadt, Nemecko) (v zastúpení: R. Weede, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Hanne, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh podaný podľa článku 268 ZFEÚ, ktorým sa žiada o náhradu majetkovej ujmy, ktorá žalobkyni údajne vznikla z dôvodu nákladov na právne zastúpenie advokátom, ktoré vynaložila v rámci konania o odvolaní proti rozhodnutiu námietkového oddelenia údajne prijatého v rozpore s pravidlom 19 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, a so základnými právnymi zásadami

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť Novar GmbH a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znášajú každý svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 7, 12.1.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/43


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – SolarWorld/Komisia

(Vec T-783/14) (1)

((„Dumping - Subvencie - Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Číne alebo odosielaných z Číny - Schválenie zníženia najnižšej dovoznej ceny na základe záväzku prijatého v rámci antidumpingových a antisubvenčných konaní - Priemysel Únie - Článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1225/2009“))

(2017/C 104/60)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: SolarWorld AG (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: L. Ruessmann, advokát, a J. Beck, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a A. Stobiecka Kuik, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia Komisie obsiahnutého v liste z 15. septembra 2014 zaslaného čínskej obchodnej komore pre dovoz a vývoz elektronických prístrojov a výrobkov, obsahujúci referenciu Trade/H4 (2014) 3328168, na zníženie najnižšej dovoznej ceny pri dovoze fotovoltických modulov a článkov čínskymi vyvážajúcimi výrobcami, podliehajúci cenovému záväzku s účinnosťou od 1. októbra 2014 pre posledný trimester 2014

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

SolarWorld AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 73, 2.3.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/44


Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Unilever/EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely)

(Vec T-811/14) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Fair & Lovely - Skoršie slovné vnútroštátne ochranné známky a ochranné známky Beneluxu FAIR & LOVELY - Rozhodnutie o odvolaní - Článok 64 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Právo byť vypočutý - Článok 75 druhá veta nariadenia č. 207/2009 - Prerušenie správneho konania - Pravidlo 20 ods. 7 písm. c) a pravidlo 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 - Legitímna dôvera - Zneužitie právomoci“))

(2017/C 104/61)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Unilever NV (Rotterdam, Holandsko) (v zastúpení: A. Fox, solicitor)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Hanf a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Technopharma Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: C. Scott, barrister)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. októbra 2014 (vec R 1004/2013-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Technopharma a Unilever

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 6. októbra 2014 (vec R 1004/2013-4), týkajúce sa námietkového konania medzi Technopharma Ltd a Unilever NV, sa zrušuje.

2.

EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania ako aj polovicu trov Unilever.

3.

Technopharma znáša svoje vlastné trovy konania ako aj polovicu trov Unilever.


(1)  Ú. v. EÚ C 73, 2.3.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/44


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Jaguar Land Rover/EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider)

(Vec T-71/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Land Glider - Skoršie ochranné známky Európskej únie a skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky LAND ROVER - Relatívny dôvod zamietnutia - Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 104/62)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: R. Ingerl, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Garrido Otaola, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Nissan Jidosha KK (Jokohama, Japonsko) (v zastúpení: A. Franke, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 9. decembra 2014 (vec R 1415/2013-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Jaguar Land Rover a Nissan Jidosha

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 9. decembra 2014 (vec R 1415/2013-4) sa zrušuje.

2.

EUIPO znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila spoločnosť Jaguar Land Rover Ltd.

3.

Spoločnosť Nissan Jidosha KK znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 118, 13.4.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/45


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Rumunsko/Komisia

(Vec T-145/15) (1)

((„EPZF a EPFRV - Opatrenia vzťahujúce sa na plochu - Výdavky vylúčené z financovania - Paušálne finančné opravy - Článok 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 - Povinnosť odôvodnenia - Proporcionalita“))

(2017/C 104/63)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Žalobca: Rumunsko (v zastúpení: pôvodne R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea a T. Crainic, neskôr R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea a T. Crainic, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Biolan a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/103 zo 16. januára 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 16, 2015, s. 33)

Výrok rozsudku

1.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/103 zo 16. januára 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka Rumunska.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rumunsku.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 1.6.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/46


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map)

(Vec T-513/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Limbic® Map - Neexistencia opisného charakteru - Absolútny dôvod zamietnutia - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 104/64)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: R. Kunze a G. Würtenberger, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 23. júna 2015 (vec R 1973/2014-1) týkajúcemu sa prihlášky slovnej ochrannej známky Európskej únie Limbic® Map

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 23. júna 2015 (vec R 1973/2014-1) sa zrušuje.

2.

EUIPO znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Gruppe Nymphenburg Consult AG.


(1)  Ú. v. EÚ C 354, 26.10.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/46


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types)

(Vec T-516/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Limbic® Types - Neexistencia opisného charakteru - Absolútny dôvod zamietnutia - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 104/65)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: représentants: R. Kunze a G. Würtenberger, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 23. júna 2015 (vec R 1974/2014-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Limbic® Types ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 23. júna 2015 (vec R 1974/2014-1) sa zrušuje.

2.

EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Gruppe Nymphenburg Consult AG.


(1)  Ú. v. EÚ C 354, 26.10.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/47


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Sales)

(Vec T-517/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Limbic® Sales - Neexistencia opisného charakteru - Absolútny dôvod zamietnutia - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 104/66)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: R. Kunze a G. Würtenberger, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 23. júna 2015 (vec R 1972/2014-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Limbic® Sales ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 23. júna 2015 (vec R 1972/2014-1) sa zrušuje.

2.

EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Gruppe Nymphenburg Consult AG.


(1)  Ú. v. EÚ C 354, 26.10.2015.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/47


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – DMC/EUIPO – Etike' International (De Giusti ORGOGLIO)

(Vec T-18/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie De Giusti ORGOGLIO - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie ORGOGLIO - Relatívny dôvod zamietnutia - Podobnosť označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 104/67)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: DMC Srl (San Vendemiano, Taliansko) (v zastúpení: B. Osti, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Etike' International Srl (Baronissi, Taliansko) (v zastúpení: V. Fiorillo, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 5. novembra 2015 (vec R 1764/2013-5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťou Etike’ International a DMC

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

DMC Srl je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 90, 7.3.2016.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/48


Žaloba podaná 8. decembra 2016 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

(Vec T-871/16)

(2017/C 104/68)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Holandsko) (v zastúpení: Y. de Vries, advokát)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie žalovanej zo 17. júla 2015 o zamietnutí návrhu žalobkyne v odpovedi na výzvu na predkladanie návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy a na základe viacročného pracovného programu prijatého v roku 2014,

nariadil žalovanej prijať v lehote troch mesiacov odo dňa vyhlásenia rozsudku nové rozhodnutie týkajúce sa návrhu žalobkyne, ktoré by tento rozsudok zohľadnilo,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení návrhu žalobkyne.

Žalobkyňa uvádza dôvody, prečo podľa jej názoru žalovaná nesprávne posúdila návrh žalobkyne so zreteľom na kritériá vyhodnotenia návrhov týkajúce sa relevantnosti, dosahu a kvality.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania.

Žalobkyňa uvádza dôvody, prečo podľa jej názoru žalovaná neoprávnene považovala jej návrh týkajúci sa technológií na zníženie emisií za neadekvátny podobným návrhom jej konkurentov, ktoré boli vybrané na účely ich financovania.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/49


Žaloba podaná 16. januára 2017 – Portugalsko/Komisia

(Vec T-22/17)

(2017/C 104/69)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão a J. Saraiva de Almeida, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2018 z 15. novembra 2016, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 312, 2016, s. 26), v rozsahu, v akom z financovania Európskou úniou vylučuje sumu 1 990 810,30 eura týkajúcu sa výdavkov deklarovaných Portugalskom v súvislosti s opatrením „Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka – súkromní príjemcovia“ v rozpočtových rokoch 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 31 ods. 4 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 2005, s. 1).

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na nedostatočnom odôvodnení. Tento dôvod sa opiera o tri tvrdenia.

Prostredníctvom prvého tvrdenia žalobkyňa poukazuje na to, že Komisia neoznámila dôkazy o vážnych a dôvodných pochybnostiach.

Prostredníctvom druhého tvrdenia žalobkyňa poukazuje na neuplatniteľnosť smerníc uvedených v dokumente VI/5330/97-PT z 23. decembra 1997 na predmetný prípad.

Prostredníctvom tretieho tvrdenia žalobkyňa poukazuje na to, že Komisia nevymedzila vytýkané skutočnosti v podmienkach pre 5 %-nú finančnú opravu stanovených v dokumente VI/5330/97-PT z 23. decembra 1997.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/50


Žaloba podaná 17. januára 2017 – Barnett/EHSV

(Vec T-23/17)

(2017/C 104/70)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Inge Barnett (Roskilde, Dánsko) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

Vyhlásil a rozhodol,

v prvom rade, že rozhodnutie z 21. marca 2016 prijaté ako vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu z 22. septembra 2015, ktorým sa žalobkyni nepriznáva poberanie predčasného dôchodku bez zníženia jej starobného dôchodku, sa zrušuje,

subsidiárne, že Európsky hospodársky a sociálny výbor je povinný žalobkyni zaplatiť sumu vo výške 207 994,14 eura za spôsobenú majetkovú ujmu, zvýšenú o úroky z omeškania vypočítané odo dňa splatnosti dlžných súm na základe sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) pre hlavné refinančné operácie, navýšenú o tri a pol bodu, ako aj paušálnu sumu vo výške 25 000 eur za spôsobenú nemajetkovú ujmu,

v každom prípade uložiť Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 266 ZFEÚ, pretože žalovaný pri prijatí vykonávacích opatrení nezohľadnil dôvody rozsudku Súdu pre verejnú služby z 22. septembra 2015, Barnett/EHSV (F-20/14, ďalej len „rozsudok SPS“, EU:F:2015:107). Konkrétne z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalovaný nezohľadnil kritériá stanovené vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach tohto rozhodnutia (VVU) na účely tvrdeného preskúmania žiadosti žalobkyne. V každom prípade napadnuté rozhodnutie nevedie k náprave nezákonnosti, ktorá bola konštatovaná Súdom pre verejnú službu, a to nezistenie záujmu služby vo VVU Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na skutočnosti, že napadnuté rozhodnutie obsahuje viacero zjavne nesprávnych posúdení záujmu služby, ktorý údajne existoval v roku 2013.

3.

Tretí žalobný dôvod, ktorý žalobkyňa uvádza subsidiárne, sa zakladá na nedostatku právomoci EHSV na prijatie nového rozhodnutia týkajúceho sa priznania predčasného dôchodku bez zníženia starobného dôchodku v nadväznosti na zrušenie článku 9 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 287, 2013, s. 15). Z dôvodu nezákonnosti konštatovanej SPS žalobkyňa preto bola definitívne zbavená možnosti, aby sa na ňu vzťahovalo dotknuté opatrenie. Z toho dôvodu bude namieste, aby jej bola nahradená ujma v plnom rozsahu.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/51


Žaloba podaná 20. januára 2017 – Portugalsko/Komisia

(Vec T-31/17)

(2017/C 104/71)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida a A. Tavares de Almeida, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2018 z 15. novembra 2016, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 312, 2016, s. 26), v rozsahu, v akom z financovania Európskou úniou vylučuje sumu 660 202,73 eura týkajúcu sa výdavkov deklarovaných Portugalskom v súvislosti s technickou pomocou programu POSEI pre Azorské ostrovy v rozpočtových rokoch 2012 a 2013,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení zásady ochrany legitímnej dôvery.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 12 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (Ú. v. EÚ L 42, 2006, s. 1).

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na nedostatočnom odôvodnení a na porušení článku 11 nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (Ú. v. EÚ L 171, 2006, s. 90).


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/51


Žaloba podaná 20. januára 2017 – Amicus Therapeutics UK and Amicus Therapeutics/EMA

(Vec T-33/17)

(2017/C 104/72)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Amicus Therapeutics UK Ltd (Gerrards Cross, Spojené kráľovstvo) a Amicus Therapeutics, Inc. (Cranbury, New Jersey, Spojené štáty) (v zastúpení: L. Tsang, J. Mulryne, solicitors a F. Campbell, barrister)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky (EMA)

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie, ktoré im žalovaná oznámila 14. decembra 2016, aby zverejnili správu o klinickej štúdii AT1001-011 v zmysle nariadenia 1049/2001/ES,

subsidiárne vrátil rozhodnutie žalovanej, aby ho prehodnotila, po tom, ako bude žalobkyniam poskytnutá možnosť dať osobitné pripomienky ku konkrétnym častiam správy o klinickej štúdii, ktoré by pred zverejnením mali byť zredigované,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania v súvislosti s touto vecou.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že na dotknutú správu o klinickej štúdii sa vzťahuje všeobecná domnienka dôverného zaobchádzania na účely článku 4 ods. 2 nariadenia č. 1049/2001 vzhľadom na i) systematiku a znenie príslušnej právnej úpravy EÚ v danej oblasti; ii) povinnosť inštitúcií EÚ zabezpečiť uplatnenie záväzkov v zmysle článku 39 ods. 3 Dohody o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva a iii) význam základných práv žalobkýň na súkromie a majetok.

2.

Druhý žalobný dôvod je subsidiárne založený na tom, že jediný právne prípustný výsledok riadneho zvažovania záujmov podľa článku 4 ods. 2 nariadenia č. 1049/2001 by bolo rozhodnutie nezverejniť dotknutú správu o klinickej štúdii vzhľadom na i) mimoriadny význam súkromného záujmu žalobkýň vyhnúť sa zverejneniu, berúc do úvahy škodlivé dôsledky, ktoré by takéto zverejnenie malo na základné práva súvisiace s vlastníctvom a podnikaním a ii) len nejasný a generický verejný záujem na zverejnení, keďže neexistuje dostatočne významná verejná potreba zverejnenia.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/52


Žaloba podaná 23. januára 2017 – Bank Tejarat/Rada

(Vec T-37/17)

(2017/C 104/73)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bank Tejarat (Teherán, Irán) (v zastúpení: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, solicitors, T. Otty, R. Blakeley, V. Zaiwalla, a H. Leith, barristers)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

uložil Rade povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu za ujmu, ktorú utrpela v dôsledku uloženia reštriktívnych opatrení Radou prostredníctvom týchto právnych aktov týkajúcich sa reštriktívnych opatrení voči Iránu: rozhodnutie Rady 2012/35/SZBP z 23. januára 2012 (Ú. v. EÚ 2012 L 19, s. 22), vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 54/2012 z 23. januára 2012 (Ú. v. EÚ 2012 L 19, s. 1), nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 (Ú. v. EÚ 2012 L 88, s. 1), vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 709/2012 z 2. augusta 2012 (Ú. v. EÚ 2012 L 208, s. 2), rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/556 zo 7. apríla 2015 (Ú. v. EÚ 2015 L 92, s. 101) a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/549 zo 7. apríla 2015 (Ú. v. EÚ 2015 L 92, s. 12); žalobkyni sa majú zaplatiť tieto sumy: 1 494 050 000 USD za spôsobenú materiálnu ujmu a 1 000 000 eur za nemateriálnu ujmu spolu s úrokmi z týchto súm,

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod.

Žalobkyňa uvádza, že v dôsledku uloženia reštriktívnych opatrení Radou došlo k dostatočne závažnému porušeniu povinností, z ktorých vyplývajú jednotlivcom práva, a Európskej únii tak vzniká mimozmluvná zodpovednosť. Toto porušenie bolo priamou príčinou závažnej materiálnej a nemateriálnej ujmy spôsobenej žalobkyni, za ktorú jej patrí náhrada.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/53


Žaloba podaná 20. januára 2017 – DQ a i./Parlament

(Vec T-38/17)

(2017/C 104/74)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: DQ a trinásť ďalších žalobcov (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

určil, že táto žaloba je prípustná,

uložil žalovanému povinnosť zaplatiť sumu vo výške 92 200 eur za spôsobenú majetkovú ujmu,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania týkajúceho sa tejto žaloby.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na viacerých pochybeniach a opomenutiach, ktorých sa dopustila administratíva žalovaného a v dôsledku ktorých bola žalobcom spôsobená majetková ujma, a to všetky náklady na advokáta vynaložené v súvislosti s ich žiadosťou o pomoc podanou 24. januára 2014 na základe článku 24 prvého odseku Služobného poriadku úradníkov.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na protiprávnom konaní, najmä korupcii spôsobujúcej ujmu Únii vo výberových konaniach kandidátov, pričom ide o zneužívajúce a zastrašujúce konanie zo strany vedúceho sekcie žalobcov v rámci každodenného výkonu ich činností.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na narušení dôstojnosti žalobcov v dôsledku tohto konania, ako aj ich psychickej a fyzickej celistvosti, ktoré poškodilo ich profesionálnu kariéru a ako aj rodinné životy.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na vzniknutej a aktuálnej majetkovej ujme, ktorá bola spôsobená žalobcom a ktorá úzko súvisí so zlým úmyslom, ktorý voči ním preukázal Parlament, ako aj s viacerými krokmi, ktoré museli prijať, najmä pokiaľ ide o nutnosť obrátiť sa na advokáta.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na skutočnosti, že nadriadení žalobcov nereagovali napriek naliehavosti a závažnosti vytýkaných skutočností týmito žalobcami. Žalobcovia sa konkrétne domnievajú, že tieto okolnosti mali podnietiť ich nadriadených prijať kroky, aby došlo k ukončeniu:

protiprávneho konania,

zneužívajúceho a zastrašujúceho konania ich vedúceho sekcie, ako aj neprimeraných lehôt administratívy na prijatie opatrení,

ich trestuhodných pracovných podmienok, čím by sa predišlo neustálym zásahom advokáta.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na mimoriadnych okolnostiach, na základe ktorých bol potrebný, či dokonca nevyhnutný zásah advokáta, aby sa zachovali práva žalobcov a menovací orgán začal konať v súvislosti s ich tvrdeniami o psychickom a sexuálnom obťažovaní, ktorému museli čeliť. Zásah ich advokáta bol tiež odôvodnený s cieľom zaručiť dôverné zaobchádzanie s ich svedectvami a chrániť sa pred právnymi nedostatkami a nedbanlivosťou ich nadriadených a to s cieľom ukončiť ich neprijateľné pracovné podmienky.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/54


Žaloba podaná 20. januára 2017 – Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Komisia

(Vec T-39/17)

(2017/C 104/75)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, Francúzsko) (v zastúpení: J. Vanden Eynde, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že žaloba je prípustná a dôvodná a v dôsledku toho,

zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 22. novembra 2016 [C (2016) 7755 final], aby vyhovel pôvodnej žiadosti žalobkyne, a to: „Signatári tejto žiadosti by si predovšetkým priali na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie úplnú kópiu dotazníku a odpovedí, na ktoré Komisia odkazuje vo svojom stanovisku 2016/C 302/03 uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie19. augusta 2016.“,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na prevažujúcom verejnom záujme na sprístupnení zhromaždených informácií. Komisia sa nesprávne domnievala, že žalobkyňa nepreukázala takýto prevažujúci verejný záujem, hoci tento záujem preukazujú Zmluvy, a to článok 10 ods. 3 a článok 11 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii („ZEÚ“), a tiež článok 15 ods. 1 a článok 298 ods. 1 a 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“) a článok 42 Charty základných práv Európskej únie („Charta“).

2.

Druhý žalobný dôvod založený na prednosti Zmlúv a Charty pred nariadením č. 1049/2001. Žalobkyňa sa domnieva, že uvedené nariadenie, ktoré právne obmedzuje zásady transparentnosti, účasti a otvorenosti, sa musí vykladať a uplatňovať veľmi reštriktívne, s prihliadnutím na časovú postupnosť, v akej boli prijaté právne texty a Charta. Domnieva sa, že žalovaná nemala uplatniť všeobecnú domnienku, podľa ktorej by došlo k porušeniu ochrany cieľov vyšetrovania, pretože v prejednávanej veci šlo o prierezové vyšetrovanie, a mala konštatovať, že členské štáty o takúto ochranu nepožiadali.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení článku 41 ods. 2 a článku 42 Charty, ktoré zaručujú každej dotknutej osobe právo na prístup k dokumentom, ktoré sa jej týkajú.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, najmä jeho článkov 6 a 13, ktoré vyžadujú rovnosť prístupu k dokumentom v rámci konania, vrátane správneho konania, aby bolo zaistené právo strán na obhajobu.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/55


Žaloba podaná 30. januára 2017 – Mackevision Medien Design/EUIPO (TO CREATE REALITY)

(Vec T-50/17)

(2017/C 104/76)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart (Stuttgart, Nemecko) (v zastúpení: E. Stolz, U. Stelzenmüller a J. Weiser, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „TO CREATE REALITY“ – prihláška č. 15 098 106.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 20. decembra 2016 vo veci R 995/2016-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/55


Žaloba podaná 31. januára 2017 – Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)

(Vec T-60/17)

(2017/C 104/77)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Safe Skies LLC (New York, New York, Spojené štáty) (v zastúpení: V. Schwepler, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Travel Sentry, Inc. (Windermere, Florida, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „TSA LOCK“ – ochranná známka Európskej únie č. 4 530 168.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 24. novembra 2016 vo veci R 233/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania pred súdom, a (prípadnému) vedľajšiemu účastníkovi konania uložil povinnosť nahradiť trovy konania pred odvolacím senátom,

stanovil dátum pojednávania v prípade, že Všeobecný súd nemôže rozhodnúť bez pojednávania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/56


Žaloba podaná 1. februára 2017 – Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

(Vec T-64/17)

(2017/C 104/78)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lions Gate Entertainment Inc. (Santa Monica, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: C. Hall, barrister a D. Farnsworth, solicitor)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „DIRTY DANCING“ – prihláška č. 13 930 102.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 1. decembra 2016 vo veci R 331/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni pred odvolacím senátom a pred Všeobecným súdom.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) a článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/57


Žaloba podaná 1. februára 2017 – Italytrade/EUIPO – Tpresso (tèespresso)

(Vec T-67/17)

(2017/C 104/79)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Italytrade Srl (Bari, Taliansko) (v zastúpení: N. Clemente, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Tpresso SA (Zürich, Švajčiarsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „tèespresso“ – prihláška č. 13 543 517.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 29. novembra 2016 vo veci R 959/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil napadnuté rozhodnutie v súlade s článkom 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 a v každom prípade s platnými právnymi predpismi,

uložil EUIPO a prípadným vedľajším účastníkom konania povinnosť nahradiť trovy, ktoré v rámci tohto konania vznikli spoločnosti Italytrade srl v zmysle článku 134 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu,

zmenil rozhodnutie v zmysle článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu týkajúce sa náhrady trov konania a uložil EUIPO a prípadným vedľajším účastníkom konania povinnosť nahradiť trovy konania pred odvolacím senátom a námietkovým oddelením.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/57


Žaloba podaná 1. februára 2017 – Italytrade/EUIPO – Tpresso (teaespresso)

(Vec T-68/17)

(2017/C 104/80)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Italytrade Srl (Bari, Taliansko) (v zastúpení: N. Clemente, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Tpresso SA (Zürich, Švajčiarsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „teaespresso“ – prihláška č. 13 543 475.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 29. novembra 2016 vo veci R 1099/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil napadnuté rozhodnutie v súlade s článkom 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 a v každom prípade s platnými právnymi predpismi,

uložil EUIPO a prípadným vedľajším účastníkom konania povinnosť nahradiť trovy, ktoré v rámci tohto konania vznikli spoločnosti Italytrade srl v zmysle článku 134 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu,

uložil EUIPO a prípadným vedľajším účastníkom konania, ktorí vo veci nemali úspech, povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pred odvolacím senátom a námietkovým oddelením v zmysle článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/58


Žaloba podaná 3. februára 2017 – Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)

(Vec T-69/17)

(2017/C 104/81)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Constantin Film Produktion GmbH (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: E. Saarmann a P. Baronikians, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Fack Ju Göhte“ – prihláška č. 13 971 163.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 1. decembra 2016 vo veci R 2205/2015-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zrušil rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo č. 013971163 z 25. septembra 2015,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/59


Žaloba podaná 31. januára 2017 – TenneT Holding/EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

(Vec T-70/17)

(2017/C 104/82)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: TenneT Holding BV (Arnhem, Holandsko) (v zastúpení: K. Limperg, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Ngrid Intellectual Property Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „NorthSeaGrid“ – prihláška č. 12 223 517.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 21. novembra 2016 vo veci R 1607/2015-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/59


Žaloba podaná 3. februára 2017 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Vec T-72/17)

(2017/C 104/83)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gabriele Schmid (Halbenrain, Rakúsko) (v zastúpení: B. Kuchar, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Rakúsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodný zápis ochrannej známky „Steirisches Kürbiskernöl“, v ktorom je vyznačená Európska únia – medzinárodný zápis č. 900 100.

Konanie pred EUIPO: konanie vo veci zrušenia.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 7. decembra 2016 vo veci R 1768/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil napadnuté rozhodnutie a zrušil medzinárodný zápis ochrannej známky č. 900 100 v rámci EÚ v súvislosti so všetkými výrobkami alebo

zrušil napadnuté rozhodnutie, keďže neboli predložené dôkazy o použití medzinárodného zápisu č. 900 100 ako ochrannej známky a vrátil vec EUIPO,

v každom prípade uložil majiteľovi ochrannej známky povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré žalobkyni vznikli pred EUIPO a v rámci tohto konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 55 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/60


Žaloba podaná 30. januára 2017 – Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

(Vec T-78/17)

(2017/C 104/84)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Jumbo Africa, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Španielsko) (v zastúpení: M. Buganza González a E. Torner Lasalle, advokátky)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH (Unterföhring, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „JUMBO“ – ochranná známka Európskej únie č. 10 492 131.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 26. októbra 2016 vo veci R 227/2016-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 nariadenia č. 207/2009. Konkrétne žalobkyňa uvádza, že ochranná známka „JUMBO“ nespadá pod žiaden zo zákazov uvedených v odseku 1 tohto článku. Ochranná známka neopisuje výrobky, ktoré rozlišuje.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/61


Žaloba podaná 10. februára 2017 – Le Pen/Parlament

(Vec T-86/17)

(2017/C 104/85)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marine Le Pen (Saint-Cloud, Francúzsko) (v zastúpení: M. Ceccaldi a J.-P. Le Moigne, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu datované z 5. decembra 2016 a prijaté podľa zmeneného rozhodnutia Predsedníctva Európskeho parlamentu 2009/C 159/01 z 19. mája a 9. júla 2008„o vykonávacích pravidlách k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu“, ktorým sa určuje pohľadávka voči žalobkyni vo výške 298 497,87 eura predstavujúca neoprávnené vyplatené sumy v rámci asistentskej výpomoci v Parlamente a odôvodňuje jej vrátenie a poveruje príslušný povoľujúci úradník na jej vymáhanie podľa článku 68 vykonávacích pravidiel k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu a článkov 66, 78, 79 a 80 rozpočtového nariadenia,

zrušil oznámenie o dlhu č. 2016-1560 zo 6. decembra 2016, ktorým sa informuje žalobkyňa, že bola voči nej určená pohľadávka vo výške 298 497,87 eura na základe rozhodnutia generálneho tajomníka z 5. decembra 2016, povinnosť vrátiť neoprávnené vyplatené sumy v súvislosti asistentskou výpomocou v Parlamente, a uplatnenie článku 68 vykonávacích pravidiel k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu a článkov 66, 78, 79 a 80 rozpočtového nariadenia,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť vrátiť pani Le Penovej nahraditeľné výdavky predstavujúce sumu 50 000 eur.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dvanásť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na nedostatku právomoci autora aktu. Žalobkyňa sa domnieva, že rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu datované z 5. decembra 2016 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) patrí do pôsobností Predsedníctva Európskeho parlamentu a že signatár rozhodnutia nemal nijaké poverenie.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na nedostatku odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, hoci táto požiadavka je stanovená článkom 41 Charty základných práv Európskej únie.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení podstatných formálnych náležitostí, lebo napadnuté rozhodnutie sa opiera o správu z vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktoré bolo ukončené 26. júla 2016, ktorá žalobkyni údajne nebola doručená. Žalobkyňa teda nebola vypočutá a platne nemohla využiť svoje obranné prostriedky, pretože generálny tajomník jej odmietol zaslať dokumenty, na ktorých spočíva napadnuté rozhodnutie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na skutočnosti, že generálny tajomník Európskeho parlamentu osobne nepreskúmal spis. Podľa žalobkyne údajne len zohľadnil správu OLAF-u a osobne vôbec nepreskúmal jej situáciu.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na neexistencii skutkových okolnosti uvádzaných na podporu napadnutého rozhodnutia, ako aj s ním súvisiaceho oznámenia o dlhu (ďalej len „napadnuté akty“), lebo prijaté skutočnosti nie sú správne.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na presunutí dôkazného bremena. Žalobkyňa v tejto súvislosti usudzuje, že jej neprináleží preukázať prácu svojej asistentskej výpomoci v Parlamente, ale že naopak príslušným orgánom prináleží preukázať opak.

7.

Siedmy žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady proporcionality, lebo suma požadovaná od žalobkyne nie je odôvodnená ani podrobne, ani z hľadiska metodiky výpočtu a predpokladá, že asistentská výpomoc v Parlamente nikdy pre žalobkyňu nepracovala.

8.

Ôsmy žalobný dôvod sa zakladá na prekročení právomoci, pretože napadnuté akty boli prijaté s cieľom zbaviť žalobkyňu, poslankyňu Európskeho parlamentu, prostriedkov na výkon jej mandátu.

9.

Deviaty žalobný dôvod sa zakladá na zneužití konania. Žalobkyňa sa domnieva, že generálny tajomník údajne preto, aby jej nemusel zaslať správu OLAF-u, ktorou disponoval, protiprávne posunul žiadosť o zaslanie tejto správy OLAF-u, ktorý ju nezaslal.

10.

Desiaty žalobný dôvod sa zakladá na diskriminačnom zaobchádzaní a existencii fumus persecutionis, lebo situácia týkajúca sa tohto sporu sa týka výlučne žalobkyne a jej strany.

11.

Jedenásty žalobný dôvod sa zakladá na narušení nezávislosti poslanca a dôsledkoch neexistencie imperatívneho mandátu. Napadnuté akty mali jednoznačne za cieľ zabrániť slobodnému výkonu poslaneckého mandátu žalobkyne tým, že ju zbavia potrebných finančných prostriedkov na plnenie jej úloh. Poslancovi okrem iného nemôže generálny tajomník pod hrozbou finančného postihu uložiť príkazy k tomu, ako má vykonávať svoj mandát.

12.

Dvanásty žalobný dôvod sa zakladá na nedostatku nezávislosti OLAF-u, pretože tento orgán údajne neposkytuje nijakú záruku nestrannosti a bezúhonnosti a podlieha Európskej komisii.


3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/62


Žaloba podaná 8. februára 2017 – Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

(Vec T-87/17)

(2017/C 104/86)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kuka Systems GmbH (Augsburg, Nemecko) (v zastúpení: B. Maneth a C. Huch-Hallwachs, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Matrix light“ – prihláška č. 14 779 714.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 1. decembra 2016 vo veci R 886/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.