ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 99

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
30. marca 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2017/C 99/01

Rozhodnutie Rady z 27. marca 2017, ktorým sa vymenúva náhradník Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov za Portugalsko

1

 

Európska komisia

2017/C 99/02

Výmenný kurz eura

3

 

Úrad pre bezpečnosť potravín

2017/C 99/03

Nadväzovanie kontaktov s organizáciami pôsobiacimi v oblastiach v rámci poslania Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)

4

 

Dvor audítorov

2017/C 99/04

Osobitná správa č. 3/2017 – Pomoc EÚ pre Tunisko

5

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 99/05

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zmeny záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

6

2017/C 99/06

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme ( 1 )

7

2017/C 99/07

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme ( 1 )

8


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2017/C 99/08

Oznámenie o verejnom výberovom konaní

9


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

30.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 99/1


ROZHODNUTIE RADY

z 27. marca 2017,

ktorým sa vymenúva náhradník Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov za Portugalsko

(2017/C 99/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (1), a najmä na jeho články 23 a 24,

so zreteľom na zoznamy kandidátov, ktoré Rade predložili vlády členských štátov,

keďže:

(1)

Rada svojimi rozhodnutiami z 20. septembra 2016 (2) a z 23. januára 2017 (3) vymenovala členov a náhradníkov Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov na obdobie od 25. septembra 2016 do 24. septembra 2018.

(2)

Vláda Portugalska navrhla na neobsadené miesto jedného kandidáta,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za náhradníka Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov sa na obdobie, ktoré sa končí 24. septembra 2018, vymenúva:

I.   ZÁSTUPCOVIA VLÁDY

Krajina

Člen

Náhradník

Portugalsko

 

pán João ATAÍDE

Článok 2

Rada vymenuje ešte nenavrhnutých členov a náhradníkov neskôr.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 27. marca 2017

Za Radu

predseda

C. ABELA


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2016, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ C 348, 23.9.2016, s. 3).

(3)  Rozhodnutie Rady z 23. januára 2017, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov za Portugalsko (Ú. v. EÚ C 27, 27.1.2017, s. 6.)


Európska komisia

30.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 99/3


Výmenný kurz eura (1)

29. marca 2017

(2017/C 99/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,0748

JPY

Japonský jen

119,17

DKK

Dánska koruna

7,4412

GBP

Britská libra

0,86385

SEK

Švédska koruna

9,5505

CHF

Švajčiarsky frank

1,0712

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,1908

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

27,021

HUF

Maďarský forint

309,62

PLN

Poľský zlotý

4,2389

RON

Rumunský lei

4,5563

TRY

Turecká líra

3,9246

AUD

Austrálsky dolár

1,4060

CAD

Kanadský dolár

1,4380

HKD

Hongkongský dolár

8,3503

NZD

Novozélandský dolár

1,5321

SGD

Singapurský dolár

1,5006

KRW

Juhokórejský won

1 195,89

ZAR

Juhoafrický rand

14,1215

CNY

Čínsky juan

7,4063

HRK

Chorvátska kuna

7,4360

IDR

Indonézska rupia

14 305,20

MYR

Malajzijský ringgit

4,7495

PHP

Filipínske peso

54,033

RUB

Ruský rubeľ

61,2237

THB

Thajský baht

37,011

BRL

Brazílsky real

3,3666

MXN

Mexické peso

20,3522

INR

Indická rupia

69,7590


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


Úrad pre bezpečnosť potravín

30.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 99/4


Nadväzovanie kontaktov s organizáciami pôsobiacimi v oblastiach v rámci poslania Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)

(2017/C 99/03)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (1) v článku 36 ods. 2 sa uvádza v súvislosti s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, že „Správna rada na návrh výkonného riaditeľa vypracuje zoznam príslušných organizácií určených členskými štátmi, ktoré môžu pomáhať úradu, buď individuálne, alebo spolupracovať v jeho poslaní.“

Zoznam prvýkrát vypracovala správna rada úradu EFSA 19. decembra 2006 a odvtedy sa:

i)

pravidelne aktualizuje na základe návrhov výkonného riaditeľa úradu EFSA, pričom sa zohľadňujú kontroly a nové návrhy členských štátov na určenie organizácií [v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2230/2004 (2), článok 2 ods. 4].

ii)

zverejňuje na webovej lokalite Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), kde je uverejnený najnovší aktualizovaný zoznam príslušných organizácií a

iii)

sprístupňuje prostredníctvom článku 36 vyhľadávacieho nástroja pre organizácie, kde sú uvedené kontaktné údaje a konkrétne oblasti právomoci.

Tieto príslušné informácie sú k dispozícii na webovej lokalite úradu EFSA na týchto odkazoch:

i)

posledná zmena zoznamu príslušných organizácií, ktorú uskutočnila správna rada úradu EFSA [22/03/2017] – [http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/170322-0];

ii)

aktualizovaný zoznam príslušných organizácií – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf a

iii)

Článok 36 vyhľadávacieho nástroja – http://www.efsa.europa.eu/art36/search

Úrad EFSA toto oznámenie aktualizuje konkrétne v súvislosti s uvedenými odkazmi na webové stránky.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú spôsoby uplatňovania nariadenia Európskemu parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 o sieti organizácií pôsobiacich v oblastiach podliehajúcich Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (Ú. v. ES L 379, 24.12.2004, s. 64).


Dvor audítorov

30.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 99/5


Osobitná správa č. 3/2017

„Pomoc EÚ pre Tunisko“

(2017/C 99/04)

Európsky dvor audítorov týmto informuje, že bola uverejnená osobitná správa č. 3/2017 „Pomoc EÚ pre Tunisko“.

Táto správa je k dispozícii na nahliadnutie alebo stiahnutie na webovej stránke Európskeho dvora audítorov: http://eca.europa.eu alebo na stránke EU Bookshop: https://bookshop.europa.eu.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

30.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 99/6


Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Zmeny záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 99/05)

Členský štát

Francúzsko

Príslušná trasa

Brive – Paríž (Orly)

Pôvodný dátum nadobudnutia účinnosti záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme

28. október 1995 (95/C 284/08)

Dátum nadobudnutia účinnosti zmien

5. január 2018

Adresa, na ktorej možno získať text a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti so záväzkom vyplývajúcim zo služby vo verejnom záujme

Rozhodnutie zo 17. januára 2017, ktorým sa menia záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme uložené na pravidelné letecké dopravné služby medzi Brive a Parížom (Orly)

NOR: DEVA1701687A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Ďalšie informácie:

Direction Générale de l’Aviation Civile (Generálne riaditeľstvo civilného letectva)

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75 720 Paris Cedex 15

FRANCÚZSKO

Tel.+33 158094321

E-mail: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


30.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 99/7


Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 99/06)

Členský štát

Francúzsko

Príslušná trasa

Brive – Paríž (Orly)

Obdobie platnosti zmluvy

od 5. januára 2018 do 4. januára 2022

Termín na predkladanie žiadostí a ponúk

2. júna 2017 (17.00 hod. miestneho času)

Adresa, na ktorej možno získať znenie výzvy na predkladanie ponúk a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu súvisiacu s verejnou súťažou a so záväzkom vyplývajúcim zo služieb vo verejnom záujme

Syndicat Mixte pour la Création, l’Aménagement et la Gestion de l’Aérodrome Brive-Souillac

Mairie de Brive

B.P. 80433

19312 Brive-la-Gaillarde CEDEX

FRANCE

Joël POUYADE

Tel. +33 555181644

Fax +33 555181699

E-mail: joel.pouyade@brive.fr


30.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 99/8


Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 99/07)

Členský štát

Grécko

Príslušné trasy

Alexandroupolis – Sitia

Aktion – Sitia

Rodos – Kos – Kalymnos – Leros – Astypalea

Obdobie platnosti zmluvy

1. október 2017 – 30. september 2021

Termín na predkladanie ponúk

61 dní po dátume uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

Adresa, na ktorej možno bezplatne získať znenie výzvy na predkladanie ponúk a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti s verejnou súťažou a so záväzkom vyplývajúcim zo služieb vo verejnom záujme

Hellenic Civil Aviation Authority (Grécky úrad civilného letectva)

Directorate-General for Air Transport (Generálne riaditeľstvo pre leteckú dopravu)

Directorate for Air Operations (Riaditeľstvo pre leteckú prevádzku)

Department 2 (Oddelenie 2)

Vasileos Georgiou 1

16604 Helliniko

GREECE

Tel. +30 2108916149 alebo 2108916121

Fax +30 2108947132

Webová lokalita: www.hcaa.gr


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

30.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 99/9


OZNÁMENIE O VEREJNOM VÝBEROVOM KONANÍ

(2017/C 99/08)

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje toto verejné výberové konanie:

 

EPSO/AD/338/17 – ADMINISTRÁTORI (AD 5)

Oznámenie o výberovom konaní je uverejnené v 24 jazykoch v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C 99 A z 30. marca 2017.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle úradu EPSO: https://epso.europa.eu/.