ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 97

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
28. marca 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2017/C 97/01

Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie

1


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

28.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 97/1


SPOLOČNÝ ZOZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU EURÓPSKEJ ÚNIE

prijatý Radou 6. marca 2017

(materiál, na ktorý sa vzťahuje spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu)

[ktorý aktualizuje a nahrádza Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie, ktorý Rada prijala 14. marca 2016 (1)]

(SZBP)

(2017/C 097/01)

Poznámka 1

Pojmy v „úvodzovkách“ sú zadefinované pojmy. Pozri, Vymedzenie pojmov použitých v tomto zozname‘, uvedené v prílohe k tomuto zoznamu.

Poznámka 2

V niektorých prípadoch sú chemické látky uvedené názvom a číslom CAS. Zoznam sa vzťahuje na chemické látky s rovnakým štruktúrnym vzorcom (vrátane hydrátov) bez ohľadu na názov alebo číslo CAS. Čísla CAS sú uvedené s cieľom pomôcť určiť konkrétnu chemickú látku alebo zmes bez ohľadu na nomenklatúru. Čísla CAS nemožno použiť ako jedinečné identifikátory, pretože niektoré formy uvedených chemických látok majú odlišné čísla CAS a zmesi obsahujúce uvedenú chemickú látku môžu mať tiež odlišné čísla.

VM 1

Zbrane s hladkým vývrtom hlavne s kalibrom menším ako 20 mm, iné zbrane a automatické zbrane kalibru 12,7 mm (kalibru 0,50 palca) alebo menej, ich príslušenstvo a špeciálne konštruované súčasti:

Poznámka

VM 1.a. sa nevzťahuje na:

a.

strelné zbrane špeciálne navrhnuté a skonštruované na cvičné strelivo a tie, ktoré nie sú schopné streľby;

b.

strelné zbrane špeciálne navrhnuté a skonštruované na odpaľovanie uviazaných projektilov bez silnej výbušnej nálože alebo komunikačného spojenia, s dosahom najviac 500 m;

c.

zbrane, ktoré nevyužívajú strelivo so stredovým zápalom a ktoré nemajú plne automatickú streľbu.

d.

„znehodnotené strelné zbrane“

a.

Pušky a kombinované zbrane, ručné strelné zbrane, guľomety, samopaly a salvové zbrane:

Poznámka

VM 1.a. sa nevzťahuje na:

a.

pušky a kombinované zbrane VYROBENÉ pred rokom 1938;

b.

repliky a napodobeniny pušiek a kombinovaných zbraní podľa originálov, ktoré boli vyrobené pred rokom 1890;

c.

ručné strelné zbrane, salvové zbrane a guľomety vyrobené pred rokom 1890 a ich repliky a napodobeniny;

d.

pušky a ručné strelné zbrane špeciálne konštruované tak, aby vystreľovali inertný projektil pomocou stlačeného vzduchu alebo CO2.

b.

Zbrane s hladkým vývrtom hlavne:

1.

Zbrane s hladkým vývrtom hlavne špeciálne konštruované na vojenské účely;

2.

Ostatné zbrane s hladkým vývrtom hlavne:

a.

plne automatické;

b.

poloautomatické alebo opakovacie (zbrane s pohyblivým predpažbím).

Poznámka:

VM1.b.2. sa nevzťahuje na zbrane špeciálne konštruované tak, aby vystreľovali inertný projektil pomocou stlačeného vzduchu alebo CO2.

Poznámka

VM 1.b sa nevzťahuje na:

a.

zbrane s hladkým vývrtom hlavne vyrobené pred rokom 1938;

b.

repliky a napodobeniny zbraní s hladkým vývrtom hlavne podľa originálov, ktoré boli vyrobené pred rokom 1890;

c.

zbrane s hladkým vývrtom hlavne, ktoré sa používajú na poľovné a športové účely. Tieto zbrane nesmú byť špeciálne konštruované na vojenské účely alebo pre plne automatickú streľbu;

d.

zbrane s hladkým vývrtom hlavne špeciálne skonštruované na tieto účely:

1.

zabíjanie domácich zvierat;

2.

podanie sedatív zvieratám;

3.

seizmické testovanie;

4.

vystreľovanie priemyselných projektilov; alebo

5.

zabránenie spustenia improvizovaných výbušných zariadení (IED).

Pozn.

: Disruptory pozri VM 4 a položku 1A006 v zozname EÚ týkajúcom sa položiek s dvojakým použitím.

c.

Zbrane používajúce beznábojnicové strelivo.

d.

Odpojiteľné zásobníky nábojov, tlmiče hluku výstrelu, špeciálne podpery, zameriavače a tlmiče záblesku pre zbrane uvedené vo VM 1.a, VM 1.b alebo VM 1.c.

Poznámka

VM 1.d sa nevzťahuje na optické zameriavače zbraní s elektronickým spracovaním obrazu so deväťnásobným zväčšením alebo menším za predpokladu, že nie sú špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské použitie alebo nemajú zabudované zameriavacie kríže špeciálne navrhnuté a skonštruované pre vojenské použitie.

VM 2

Zbrane s hladkým vývrtom hlavne s kalibrom 20 mm alebo väčším, iné zbrane alebo výzbroj kalibru väčšieho ako 12,7 mm (kaliber 0,50 palca), vrhače a príslušenstvo ako nasleduje a špeciálne konštruované súčasti:

a.

Delá, húfnice, kanóny, mínomety, protitankové zbrane, vrhače projektilov, vojenské plameňomety, pušky, bezzáklzové pušky, zbrane s hladkým vývrtom hlavne a prístroje na zníženie rozlišovacích znakov pre ne určené.

Poznámka 1

VM 2.a zahŕňa injektory, meracie zariadenia, skladovacie nádrže a iné špeciálne konštruované súčasti pre používanie s kvapalnými patentnými nábojmi pre akékoľvek zariadenia uvedené vo VM 2.a.

Poznámka 2

VM 2.a sa nevzťahuje na tieto zbrane:

a.

Pušky, zbrane s hladkým vývrtom hlavne a kombinované zbrane vyrobené pred rokom 1938;

b.

repliky a napodobeniny pušiek, zbraní s hladkým vývrtom hlavne a kombinovaných zbraní podľa originálov, ktoré boli vyrobené pred rokom 1890;

c.

delá, húfnice, kanóny a mínomety vyrobené pred rokom 1890;

d.

zbrane s hladkým vývrtom hlavne, ktoré sa používajú na poľovné a športové účely. Tieto zbrane nesmú byť špeciálne konštruované na vojenské účely alebo pre plne automatickú streľbu;

e.

zbrane s hladkým vývrtom hlavne špeciálne skonštruované na tieto účely:

1.

zabíjanie domácich zvierat;

2.

podanie sedatív zvieratám;

3.

seizmické testovanie;

4.

vystreľovanie priemyselných projektilov; alebo

5.

narušovanie spustenia improvizovaných výbušných zariadení (IED).

Pozn.

: Disruptory pozri VM 4 a položku 1A006 v zozname EÚ týkajúcom sa položiek s dvojakým použitím.

f.

ručné vrhače projektilov/odpaľovacie zariadenia špeciálne navrhnuté a skonštruované na odpaľovanie uviazaných projektilov bez silnej výbušnej nálože alebo komunikačného spojenia, s dosahom najviac 500 m.

b.

Dymové, plynové a pyrotechnické vrhače alebo generátory osobitne určené alebo modifikované na vojenské použitie;

Poznámka

VM 2.b sa nevzťahuje na signálne pištole.

c.

Zameriavacie zariadenia pre zbrane a držiaky pre tieto zariadenia, ktoré sú:

1.

špeciálne navrhnuté na vojenské účely a zároveň

2.

špeciálne navrhnuté pre zbrane uvedené vo VM2.a.;

d.

Upevnenia a odpojiteľné zásobníky nábojov osobitne určené pre zbrane špecifikované vo VM2.a.

VM 3

Munícia, zapaľovače a ich špeciálne konštruované súčasti:

a.

Munícia pre zbrane uvedené vo VM 1, VM 2 alebo VM 12.

b.

Zapaľovače špeciálne konštruované pre strelivo, uvedené vo VM 3.a.

Poznámka 1

Špeciálne konštruované súčasti uvedené vo VM 3 zahŕňajú:

a.

kovové alebo umelohmotné výrobky ako napríklad kovadlinky zápaliek, hlavice striel, nábojové pásy, rotačné pásky a kovové časti munície;

b.

poistné a zabezpečovacie zariadenia, rozbušky, snímače a iniciačné zariadenia;

c.

napájacie zdroje s vysokým jednorazovým prevádzkovým výstupom;

d.

spáliteľné nábojnice streliva;

e.

submunícia zahrňujúca bombičky, míny a terminálovo navádzané strely.

Poznámka 2

VM 3.a sa nevzťahuje na:

a.

nábojky a

b.

cvičné náboje s prevŕtanou prachovou komorou;

c.

iné nábojky a cvičné náboje, ktoré neobsahujú zložky určené pre ostré náboje, alebo

d.

špeciálne navrhnuté súčasti pre nábojky alebo cvičné náboje uvedené v tejto poznámke 2.a, b. alebo c.

Poznámka 3

VM 3.a sa nevzťahuje na náboje špeciálne konštruované na ktorýkoľvek z nasledujúcich účelov:

a.

signalizácia;

b.

plašenie vtákov alebo

c.

zapaľovanie plynovej žiary na ropných vrtoch.

VM 4

Bomby, torpéda, rakety, riadené strely, iné výbušné zariadenia a nálože, súvisiace zariadenia a príslušenstvo, ako aj ich špeciálne konštruované súčasti:

Dôležité upozornenie 1:

V súvislosti s navádzacími a navigačnými zariadeniami pozri VM 11.

Dôležité upozornenie 2:

V súvislosti s protiraketovými systémami lietadiel (AMPS) pozri VM 4.c.

a.

Bomby, torpéda, granáty, dymové kanistre, rakety, míny, riadené strely, hĺbkové nálože, demolačné nálože, demolačné zariadenia, demolačné sady, „pyrotechnické“ zariadenia, zásobníky a simulátory (t. j. zariadenia simulujúce charakteristiky ktorejkoľvek z týchto položiek) osobitne konštruované na vojenské použitie.

Poznámka:

VM 4.a. zahŕňa:

a.

dymové granáty, ohňotvorné bomby, zápalné bomby a výbušné zariadenia;

b.

trysky taktických raketových striel a predné časti strategicky návratných nosičov.

b.

Zariadenia, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

špeciálne navrhnuté na vojenské účely; a

2.

špeciálne konštruované na „činnosti“ súvisiace s:

a.

položkami uvedenými vo VM 4.a. alebo

b.

improvizovanými výbušnými zariadeniami (IED).

Technická poznámka:

Na účely VM 4 b.2. ,činnostiznamenajú manipuláciu, spúšťanie, ukladanie, riadenie, vybíjanie, detonáciu, aktiváciu, napájanie s jednorazovým prevádzkovým výstupom, odlákanie, rušenie, odmínovanie, detekciu, prerušenie alebo likvidáciu týchto položiek:

Poznámka 1

VM 4.b. zahŕňa:

a.

mobilné plynové skvapalňovacie zariadenia schopné vyprodukovať 1 000 alebo viac kg plynu v kvapalnej forme za deň;

b.

vzostupné elektrické vodiče vhodné pre odmínovanie magnetických mín.

Poznámka 2

VM 4.b sa nevzťahuje na príručné zariadenia a prístroje, limitované prevedením výhradne na detekciu výskytu kovových predmetov a neschopné rozlišovať medzi mínami a inými kovovými predmetmi.

c.

Protiraketové systémy lietadiel (AMPS)

Poznámka

VM 4.c sa nevzťahuje na AMPS, ktoré majú všetky tieto prvky:

a.

akékoľvek z týchto snímačov raketového varovania:

1.

pasívne snímače so špičkovou odozvou 100 – 400 nm; alebo

2.

aktívne pulzné dopplerové snímače raketového varovania;

b.

systémy zabezpečujúce protiopatrenia

c.

svetlice, ktoré vydávajú viditeľnú aj infračervenú stopu na odlákanie striel typu zem–vzduch a

d.

inštalované na „civilných lietadlách“ a ktoré majú tieto prvky

1.

AMPS funguje iba v špecifických „civilných lietadlách“, v ktorých sú inštalované špecifické AMPS a pre ktoré bol vydaný akýkoľvek z týchto dokladov:

a.

civilné typové osvedčenie vydané úradmi pre civilné letectvo jedného alebo viacerých členských štátov EÚ alebo členských štátov Wassenaarskeho usporiadania; alebo

b.

rovnocenný doklad, ktorý uznáva Medzinárodná organizácia civilného letectva;

2.

AMPS požívajú ochranu na zabránenie neoprávnenému prístupu do „softvéru“a

3.

AMPS obsahujú aktívny mechanizmus, ktorý prinúti systém, aby nefungoval, ak je odstránený z civilného lietadla, v ktorom bol nainštalovaný.

VM 5

Riadenie a kontrola paľby a súvisiace výstražné a signalizačné zariadenia a systémy; testovacie a zoskupujúce zariadenia a prostriedky obrany, špeciálne konštruované na vojenské účely a ich špeciálne konštruované súčasti a príslušenstvo:

a.

Optické zameriavače zbraní, počítače pre bombardovanie, zameriavače strelných zbraní a riadiace systémy pre zbrane.

b.

Systémy na zameranie, stanovenie, určenie vzdialenosti, sledovanie a stopovanie cieľa; zariadenia na detekciu, fúziu dát, rozpoznanie alebo identifikáciu; a zariadenia na integráciu senzorov;

c.

Prostriedky obrany pre položky uvedené vo VM 5.a. alebo VM 5.b.

Poznámka

: Na účely VM 5.c. zahŕňajú prostriedky obrany detekčné zariadenia

d.

Zariadenia na skúšobnú prevádzku alebo ladenie, špeciálne konštruované pre položky, ktoré sú uvedené vo VM 5.a, VM 5.b. alebo VM 5.c.

VM 6

Terénne pozemné vozidlá a ich súčasti:

Dôležité upozornenie

V súvislosti s navádzacími a navigačnými zariadeniami pozri VM 11.

a.

Terénne vozidlá a ich súčasti, špeciálne konštruované alebo modifikované na vojenské účely.

Technická poznámka

Na účely VM 6.a zahŕňa výraz terénne vozidlá aj prívesy.

b.

Ostatné pozemné vozidlá a ich súčasti

1.

Vozidlá, ktoré majú všetky tieto náležitosti:

a.

boli vyrobené alebo upravené pomocou vhodných materiálov alebo súčastí tak, aby zabezpečovali balistickú ochranu na úrovni III (NIJ 0108.01, september 1985, alebo porovnateľná národná norma) alebo lepšiu;

b.

majú prevodovku, ktorá umožňuje predný i zadný pohon súčasne, a to vrátane vozidiel, ktoré majú ďalšie kolesá pre účely nesenia nákladu, či už s pohonom alebo bez;

c.

celková hmotnosť vozidla je viac ako 4 500 kg; a

d.

boli navrhnuté a skonštruované alebo modifikované pre využitie v teréne.

2.

Súčasti, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a.

sú osobitne navrhnuté pre vozidlá uvedené vo VM 6.b.1 a zároveň

b.

zabezpečujú balistickú ochranu na úrovni III (NIJ 0108.01, september 1985, alebo porovnateľná národná norma) alebo lepšiu.

Dôležité upozornenie

Pozri tiež VM 13.a.

Poznámka 1

VM 6.a. zahŕňa:

a.

tanky a iné vojenské obrnené vozidlá a vojenské vozidlá vybavené lafetami pre zbrane alebo zariadeniami na kladenie mín alebo na odpálenie streliva, ktoré sú uvedené vo VM 4;

b.

pancierované vozidlá;

c.

obojživelné vozidlá a vozidlá pre brodenie sa v hlbokej vode;

d.

vyslobodzovacie vozidlá a vozidlá na ťahanie alebo prepravu munície alebo zbraňových systémov a príslušné zariadenia určené na manipuláciu s nákladmi.

Poznámka

2 Modifikácia terénneho vozidla pre vojenské účely uvedená vo VM 6.a zahŕňa konštrukčné, elektrické alebo mechanické zmeny obsahujúce jednu alebo viacero súčastí osobitne konštruovaných na vojenské účely. Takéto súčasti zahŕňajú:

a.

plášte pneumatík, ktoré sú špeciálne konštruované ako nepriestrelné;

b.

pancierovú ochranu dôležitých častí (napr. palivové nádrže alebo kabíny vozidla);

c.

špeciálne výstuže alebo lafety na zbrane;

d.

zatemnenie osvetlenia.

Poznámka 3

VM 6 sa nevzťahuje na civilné vozidlá určené alebo modifikované pre prepravu peňazí a iných cenností.

Poznámka 4

VM 6 sa nevzťahuje na automobily, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a.

boli vyrobené pred rokom 1946;

b.

neobsahujú položky uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ a položky vyrobené po roku 1945, s výnimkou kópií pôvodných dielov alebo príslušenstva vozidiel a

c.

ich súčasťou nie sú zbrane uvedené vo VM 1, VM 2 alebo VM 4, pokiaľ tieto zbrane nie sú nefunkčné a neschopné streľby.

VM 7

Chemické látky, „biologické látky“, „látky na potláčanie nepokojov“, rádioaktívne materiály, súvisiace zariadenia, súčasti a materiály:

a.

„Biologické látky“ alebo rádioaktívne materiály zvolené alebo upravené s cieľom zvýšiť ich účinnosť pri spôsobovaní strát na životoch osôb alebo zvierat, poškodzovaní zariadení alebo poškodzovaní úrody alebo životného prostredia.

b.

Bojové chemické látky (BCH) vrátane nasledujúcich:

1.

Nervovoparalytické BCH látky:

a.

O-alkyl (rovnajúci sa C10 alebo menší, vrátane cykloalkylu) alkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) – fosfonofluoridáty, ako napríklad:

Sarin (GB): O-izopropyl metylfosfonofluoridát (CAS 107-44-8), a

Soman (GD): O-pinakolyl metylfosfonofluoridát (CAS 96-64-0);

b.

O-alkyl (rovnajúci sa C10 alebo menší, vrátane cykloalkylu) N, N-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) fosforamidokyanidáty, ako napríklad:

Tabun (GA): O-etyl N, N-dimetylfosforamidokyanidát (CAS 77-81-6);

c.

O-alkyl (H alebo rovnajúci sa C10 alebo menší, vrátane cykloalkylu) S-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl)-aminoetyl alkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) fosfonotioláty a zodpovedajúce alkylované alebo protonizované soli, ako napríklad:

VX: O-etyl S-(2-diizopropylaminoetyl) metyl fosfonotiolát (CAS 50782-69-9).

2.

Pľuzgierotvorné BCH látky:

a.

sírne yperity, napríklad:

1.

2-chlóretylchlórmetylsulfid (CAS 2625-76-5);

2.

Bis(2-chlóretyl) sulfid (CAS 505-60-2);

3.

Bis(2-chlóretyltio) metán (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis (2-chlóretyltio) etán (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis (2-chlóretyltio) -n-propán (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis (2-chlóretyltio) -n-bután (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis (2-chlóretyltio) -n-pentán (CAS 142868-94-8);

8.

Bis (2-chlóretyltiometyl) éter (CAS 63918-90-1);

9.

Bis (2-chlóretyltioetyl) éter (CAS 63918-89-8);

b.

lewisity, ako napríklad:

1.

2-chlórvinyldichlórarzín (CAS 541-25-3);

2.

Tris (2-chlórvinyl) arzín (CAS 40334-70-1);

3.

Bis (2-chlórvinyl) chlórarzín (CAS 40334-69-8);

c.

dusíkové yperity, ako napríklad:

1.

HN1: bis (2-chlóretyl) etylamín (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis (2-chlóretyl) metylamín (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris (2-chlóretyl) amín (CAS 555-77-1).

3.

Zneschopňujúce BCH látky, ako napríklad:

a.

3-Chinuklidinyl benzilát (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

BCH defolianty, ako napríklad:

a.

Butyl 2-chlór-4-fluórfenoxyacetát (LNF);

b.

2,4,5-trichlórfenoxyoctová kyselina (CAS 93-76-5) zmiešaná s 2,4-dichlórfenoxyoctovou kyselinou (CAS 94-75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9));

c.

Binárne a kľúčové prekurzory BCH látok:

1.

Alkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) fosfonyldifluoridy, ako napríklad:

DF: Metylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3);

2.

O-alkyl (H alebo rovnajúci sa alebo menší ako C10 , vrátane cykloalkylu) O-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) aminoetyl alkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) fosfonity a zodpovedajúce alkylované alebo protonizované soli, ako napríklad:

QL: O-etyl-O-(2-di-izopropylaminoetyl) metylfosfonit (CAS 57856-11-8);

3.

chlórsarin: O-izopropyl metylfosfonochloridát (CAS 1445-76-7);

4.

chlórsoman: O-pinakolyl metylfosfonochloridát (CAS 7040-57-5).

d.

„Látky na potláčanie nepokojov“, chemické látky tvoriace ich aktívne zložky a ich kombinácie, vrátane:

1.

α-Brómbenzylkyanid (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(2-chlórfenyl) metylén] propándinitril, (o-Chlórbenzylidénmalonnitril (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-Chlór-1-fenyletanón, Fenylacylchlorid (ω-chlóracetofenón) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

Dibenzo-(b, f)-1,4-oxazepín (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-chlór-5,10-dihydrofenarzazín (chlorid fenarzazínu), (adamsit) (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-Nonanoylmorfolín, (MPA) (CAS 5299-64-9).

Poznámka 1

VM 7.d sa nevzťahuje na „látky na potláčanie nepokojov“ samostatne balené na účely osobnej ochrany.

Poznámka 2

VM 7.d sa nevzťahuje na chemické látky tvoriace aktívne zložky a ich kombinácie označené a balené na výrobu potravín alebo lekárske účely.

e.

Zariadenia špeciálne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely, určené alebo upravené na šírenie ktorýchkoľvek z týchto špeciálne určených súčastí:

1.

materiály alebo látky uvedené vo VM 7.a, VM 7.b alebo VM 7.d, alebo

2.

BCH látky vyrobené z prekurzorov uvedených vo VM 7.c.

f.

Ochranné a dekontaminačné vybavenie, špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely, súčasti a chemické zmesi:

1.

vybavenie navrhnuté alebo modifikované na ochranu proti materiálom uvedeným vo VM 7.a, VM 7.b alebo VM 7.d a jeho špeciálne navrhnuté súčasti;

2.

vybavenie navrhnuté alebo modifikované na dekontamináciu objektov kontaminovaných materiálmi uvedenými vo VM 7.a alebo VM 7.b a jeho špeciálne navrhnuté súčasti;

3.

chemické zmesi špeciálne vyvinuté alebo namiešané na dekontamináciu predmetov (objektov) kontaminovaných materiálmi uvedenými vo VM 7.a alebo VM 7.b.

Poznámka:

VM 7.f.1 zahŕňa:

a.

klimatizačné jednotky špeciálne navrhnuté alebo upravené na filtráciu vzduchu kontaminovaného rádioaktívnymi, biologickými alebo bojovými chemickými látkami;

b.

ochranné odevy.

Dôležité upozornenie

V súvislosti s ochrannými maskami, ochranným a dekontaminačným vybavením pozri tiež položku 1A004 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

g.

Vybavenie špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely, na zisťovanie alebo identifikáciu materiálov uvedených vo VM 7.a, VM 7.b alebo VM 7.d a jeho špeciálne navrhnuté súčasti.

Poznámka

VM 7.g sa nevzťahuje na osobné dozimetre na záznam dávky ožiarenia.

Dôležité upozornenie

Pozri tiež položku 1A004 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

h.

„Biopolyméry“ špeciálne navrhnuté alebo spracované na identifikáciu bojových chemických látok uvedených vo VM 7.b a kultúry špecifických druhov buniek používaných na ich výrobu.

i.

„Biokatalyzátory“ na dekontamináciu alebo zničenie BCH látok a ich biologické systémy:

1.

„biokatalyzátory“ špeciálne určené na dekontamináciu alebo zničenie BCH látok, uvedených vo VM 7.b, ktoré sú výsledkom priamej laboratórnej selekcie alebo genetickej manipulácie biologických systémov;

2.

biologické systémy obsahujúce genetické informácie špecifické pre produkciu „biokatalyzátorov“ kontrolovaných VM 7.i.1.:

a.

„expresné vektory“;

b.

vírusy;

c.

bunkové kultúry.

Poznámka 1

VM 7.b a VM 7.d sa nevzťahujú na tieto látky:

a.

chlórkyán (CAS 506-77-4). Pozri položku 1C450 a.5 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ;

b.

kyanovodík (CAS 74-90-8);

c.

chlór (CAS 7782-50-5);

d.

karbonyl chlorid (fosgén) (CAS 75-44-5). Pozri položku 1C450.a.4 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ;

e.

difosgén (trichlórmetyl-chlórformiát) (CAS 503-38-8);

f.

Nepoužíva sa od roku 2004.

g.

xylylbromid, orto: (CAS 89-92-9); meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.

benzylbromid (CAS 100-39-0);

i.

benzyljodid (CAS 620-05-3);

j.

brómacetón (CAS 598-31-2);

k.

brómkyán (CAS 506-68-3);

l.

brómmetyletylketón (CAS 816-40-0);

m.

chlóracetón (CAS 78-95-5);

n.

etyljódacetát (CAS 623-48-3);

o.

jódacetón (CAS 3019-04-3);

p.

chlórpikrín (CAS 76-06-2). Pozri položku 1C450.a.7 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

Poznámka 2

Kultúry buniek a biologických systémov uvedené vo VM 7.h. a VM 7.i.2 sú výlučné a tieto podpoložky sa nevzťahujú na bunky alebo biologické systémy na civilné účely ako napríklad poľnohospodárske, farmaceutické, lekárske, veterinárne, environmentálne účely, odpadové hospodárstvo alebo potravinársky priemysel.

VM 8

„Energetické materiály“ a súvisiace látky: Dôležité upozornenie:

Dôležité upozornenie 1:

Pozri tiež položku 1C011 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

Dôležité upozornenie 2:

Pre nálože a zariadenia pozri VM 4 a položku 1A008 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

Technické poznámky:

1.

Na účely VM 8, okrem VM 8 c 11. alebo VM 8 c. 12., predstavujú „zmesi“ zoskupenia dvoch alebo viacerých látok s minimálne jednou látkou uvedenou v podpoložkách VM 8.

2.

Akákoľvek látka uvedená v zozname podpoložiek VM 8 je predmetom tohto zoznamu aj vtedy, ak sa používa v iných aplikáciách, ako je uvedené (napríklad TAGN sa prevažne používa ako výbušnina, ale môže byť používané aj ako palivo alebo oxidačné činidlo).

3.

Na účely VM8 je veľkosť častíc stredná hodnota priemeru častíc vyvodená z hmotnosti alebo objemu. Pri odbere vzoriek a určovaní veľkosti častíc sa budú používať medzinárodné alebo s nimi rovnocenné vnútroštátne normy.

a.

„Výbušniny“ a ich „zmesi“:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroxán alebo 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxid) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (cis-bis (5-nitrotetraazolato) tetra amín-kobalt (III) perchlorát) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxán alebo 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW alebo Hexanitrohexaazaizowurtzitan) (CAS 135285-90-4); chlatráty z CL-20 (pozri tiež VM 8.g.3. a g.4., ktoré uvádzajú ich „prekurzory“);

5.

CP (2-(5-kyanotetrazolato) penta amín-kobalt (III) perchlorát) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetylén, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzén) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazín);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazín-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-hexanitrobifenyl alebo dipikramid) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU alebo dinitroglykoluril) (CAS 55510-04-8);

12.

furazány:

a.

DAAOF (DAAF, DAAFox alebo diaminoazoxyfurazán);

b.

DAAzF (diaminoazofurazán) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX a deriváty (pozri tiež VM 8.g.5. ktorý uvádza jeho „prekurzory“):

a.

HMX (Cyklotetrametyléntetranitramín, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7 tetrazín, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cyklooktán, oktogén) (CAS 2691-41-0);

b.

difluóroaminované analógové HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo [3,3,0]-oktanón-3, tetranitrosemiglykoluril alebo keto-bicyklické HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (hexanitrostilbén) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoly:

a.

BNNII (Oktahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluór-2,4-dinitroimidazol);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e.

PTIA (1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylén hydrazín);

18.

NTO (ONTA alebo 3-nitro-1,2,4-triazol-5-ón) (CAS 932-64-9);

19.

polynitrokubány s viac ako štyrmi nitro skupinami;

20.

PYX (2,6-Bis(pikrylamino)-3,5-dinitropyridín) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX a deriváty:

a.

RDX (cyklotrimetyléntrinitramín, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazín, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cyklohexán, hexogén) (CAS 121-82-4);

b.

Keto-RDX (K-6 alebo 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanón) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (triaminoguanidínnitrát) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzén) (CAS 3058-38-6) (pozri tiež VM 8.g.7., ktorý uvádza jeho „prekurzory“);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluóramín) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocín);

25.

Tetrazoly:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26.

tetryl (trinitrofenylmetylnitroamín) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalín) (CAS 135877-16-6) (pozri tiež VM 8.g.6 ktorý uvádza jeho „prekurzory“);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidín) (CAS 97645-24-4) (pozri tiež VM 8 g.2., ktorý uvádza jeho „prekurzory“);

29.

TNGU (SORGUYL alebo tetranitroglykoluril) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazín) (CAS 229176-04-9);

31.

Triazíny:

a.

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazín) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazín) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoly:

a.

5-azido-2-nitrotriazol;

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amín);

e.

DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g.

od roku 2010 sa nepoužíva;

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitrotriazol);

i.

PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33.

výbušniny neuvedené inde vo VM 8.a, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a.

detonačná rýchlosť presahujúca 8 700 m/s pri maximálnej hustote alebo

b.

detonačný tlak presahujúci 34 GPa (340 kbar);

34.

Nepoužívajú sa od roku 2013

35.

DNAN (2,4-dinitroanizol) (CAS 119-27-7);

36.

TEX (4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitán)

37.

GUDN (Guanylurea dinitramid) FOX-12 (CAS 217464-38-5)

38.

Tieto tetrazíny:

a.

BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetyl)-3,6-diaminotetrazín);

b.

LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazín-1,4-dioxid);

39.

Energetické ionizované materiály s teplotou topenia medzi 343 K (70 oC) a 373 K (100 oC) a s detonačnou rýchlosťou presahujúcou 6 800 m/s alebo detonačným tlakom presahujúcim 18 GPa (180 kbar);

40.

BTNEN (bis (2,2,2-trinitroetyl)nitramín) (CAS 19836-28-3);

41.

FTDO (5,6-(3',4'-furazano)- 1,2,3,4-tetrazín-1,3-dioxid);

Poznámka:

VM 8 a. zahŕňa „výbušné zmesové kryštály“

Technická poznámka:

„Výbušný zmesový kryštál je pevný materiál, ktorý má usporiadanú trojrozmernú štruktúru dvoch alebo viacerých výbušných molekúl, z ktorých aspoň jedna je uvedená vo VM 8.a.

b.

„Propelenty“ (palivo do raketových motorov):

1.

akýkoľvek tuhý „propelent“ triedy 1.1 s teoretickým špecifickým impulzom (za štandardných podmienok) viac ako:

a.

240 sekúnd pre nekovové alebo nehalogenizované „propelenty“

b.

250 sekúnd pre nekovové, halogenizované „propelenty“ alebo

c.

260 pre metalizované „propelenty“.

2.

Nepoužíva sa od roku 2013;

3.

„propelenty“ so silovou konštantou väčšou ako 1 200 kJ/kg;

4.

„propelenty“, ktoré sú schopné lineárne udržiavať ustálené horenie s rýchlosťou vyššou ako 38 mm/s za štandardných podmienok (merané vo forme blokovaného samostatného vlákna) o hodnote 6,89 MPa (68,9 bar) tlaku a 294 K (21 oC);

5.

„propelenty“ s modifikovanou dvojitou bázou elastoméru (EMCDB) s rozpínavosťou pri maximálnom namáhaní vyššou ako 5 % pri teplote 233 K (- 40 oC);

6.

akékoľvek „propelenty“, ktoré obsahujú látky uvedené vo VM 8.a;

7.

„propelenty“ neuvedené inde v zozname vojenského materiálu EÚ osobitne navrhnuté na vojenské použitie;

c.

„Pyrotechnické látky“, palivá a súvisiace látky a ich „zmesi“:

1.

palivá do „leteckých“ motorov špeciálne namiešané na vojenské účely;

Poznámka:

Palivá„leteckých“ motorov, ktoré sú kontrolované VM 8 c.1., sú hotovými výrobkami, a nie ich zložkami.

2.

alán (hydrid hliníka) (CAS 7784-21-6);

3.

Tieto borány a ich deriváty:

a.

karborány;

b.

boránové homológy, a to:

1.

dekaborán (14) (CAS 17702-41-9);

2.

pentaborán (9) (CAS 19624-22-7);

3.

pentaborán (11) (CAS 18433-84-6);

4.

hydrazín a deriváty (pozri tiež VM 8.d.8. a d.9. pre oxidujúce deriváty hydrazínu):

a.

hydrazín (CAS 302-01-2) v koncentráciách 70 % alebo vyšších;

b.

monometyl hydrazín (CAS 60-34-4);

c.

symetrický dimetyl hydrazín (CAS 540-73-8);

d.

nesymetrický dimetyl hydrazín (CAS 57-14-7);

Poznámka:

VM 8.c.4.a sa nevzťahuje na „zmesi“ hydrazínu, ktoré sú špeciálne namiešané pre riadenie procesov korózie

5.

kovové palivá, palivové alebo „pyrotechnické“„zmesi“ vo forme sférických, atomizovaných, sféroidných, vločkových alebo drvených častíc, vyrobené z materiálu pozostávajúceho z 99 % alebo viac akejkoľvek z týchto zložiek:

a.

kovy a ich „zmesi“:

1.

berýlium (CAS 7440-41-7) v časticiach s veľkosťou menšou ako 60 μm alebo

2.

železný prášok (CAS 7439-89-6) s časticami s veľkosťou 3 μm alebo menšou vytvorený redukciou oxidu železa vodíkom;

b.

„zmesi“, ktoré obsahujú akékoľvek z týchto zložiek:

1.

zirkónium (CAS 7440-67-7), horčík (CAS 7439-95-4) alebo ich zlúčeniny s veľkosťou častíc menšou ako 60 μm; alebo

2.

palivá z bóru (CAS 7440-42-8) alebo karbidu tetrabóru (CAS 12069-32-8) s čistotou 85 % alebo vyššou a veľkosťou častíc menšou ako 60 μm;

Poznámka 1:

VM 8.c.5 sa vzťahuje na „výbušniny“ a palivá bez ohľadu na to, či kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené do hliníka, horčíka, zirkónia alebo berýlia.

Poznámka 2:

VM 8.c.5.b sa vzťahuje iba na kovové palivá vo forme častíc, ak sa zmiešavajú s inými látkami na účely vytvorenia„zmesi“ špeciálne namiešanej na vojenské účely, ako sú napr. suspenzie „pohonných hmôt“, tuhé „pohonné hmoty“ alebo „pyrotechnické“„zmesi“.

Poznámka 3:

VM 8.c.5.b.2. sa nevzťahuje na bór a karbid tetrabóru obohatený o bór-10 (20 % alebo viac celkového obsahu bóru-10).

6.

vojenské materiály obsahujúce zahusťovacie prísady pre uhľovodíkové palivá špeciálne namiešané na používanie v plameňometoch alebo zápalnej munícii, ako napríklad kovové stearáty [napríklad oktal (CAS 637-12-7)] alebo palmitáty;

7.

chloristany, chlorečnany a chrómany zmiešané s práškovým kovom alebo s inými zložkami vysokoenergetických palív;

8.

sférický alebo sféroidný hliníkový prášok (CAS 7429-90-5) s veľkosťou častíc 60 μm alebo menšou, vyrobený z materiálu s obsahom hliníka 99 % alebo väčším;

9.

subhydrid titánu (TiHn) stechiometrickej ekvivalencie n = 0.65-1.68.

10.

tekuté palivá s vysokým energetickým obsahom nešpecifikované vo VM8.c.1. a to tieto:

a.

zmiešané palivá, ktoré pozostávajú z tuhých aj kvapalných palív, ako napríklad bórová suspenzia, s energetickým obsahom na jednotku hmotnosti najmenej 40 MJ/kg alebo väčšej;

b.

iné palivá a palivové prísady s vysokým energetickým obsahom (napr. kubán, ionizované roztoky, JP-7, JP-10) s objemovým energetickým obsahom najmenej 37,5 GJ/m3 alebo väčším nameraným pri teplote 20 oC a tlaku jednej atmosféry(101,325 Pa);

Poznámka

VM8.c.10.b. sa nevzťahuje na JP-4, JP-8, fosílne rafinované palivá alebo biopalivá alebo palivá pre motory certifikované na používanie v oblasti civilného letectva.

11.

Tieto „pyrotechnické“ a samozápalné materiály:

a.

„Pyrotechnické“ alebo samozápalné materiály, ktorých zloženie bolo špecificky upravené tak, aby posilnilo produkciu vyžarovanej energie vo všetkých pásmach infračerveného spektra alebo umožnilo kontrolu takejto produkcie;

b.

zmesi horčíka, polytetrafluoroetylénu (PTFE) a kopolyméru vinylidén difluorid-hexafluoropropylénu (napr. MTV);

12.

Palivové zmesi, „pyrotechnické“ zmesi alebo „energetické materiály“, nešpecifikované inde v časti VM8, ktoré obsahujú všetky tieto položky:

a.

Viac ako 0,5 % častíc ktoréhokoľvek z týchto prvkov:

1.

hliník;

2.

berýlium;

3.

bór;

4.

zirkónium;

5.

horčík; alebo

6.

titán;

b.

častice uvedené v časti VM8.c.12.a. menšie ako 200 nm v ktoromkoľvek rozmere; a

c.

Častice uvedené v časti VM8.c.12.a., ktoré obsahujú 60 % a viac kovu;

d.

Oxidačné činidlá a ich „zmesi“:

1.

ADN (dinitroamid amoniaku alebo SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (chloristan amónny) (CAS 7790-98-9);

3.

zlúčeniny zložené z fluóru a ktorejkoľvek z nasledujúcich látok:

a.

iné halogény;

b.

kyslík; alebo

c.

dusík;

Poznámka 1

VM 8.d.3 sa nevzťahuje na fluorid chloritý. (CAS 7790-91-2).

Poznámka 2

VM 8.d.3 sa nevzťahuje na fluorid dusitý (CAS 7783-54-2) v plynom skupenstve.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidín) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (dusičnan hydroxylamónny) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (chloristan hydroxylamónny) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (hydrazinium nitroformiát) (CAS 20773-28-8);

8.

nitrát hydrazínu (CAS 37836-27-4);

9.

chloristan hydrazínu (CAS 27978-54-7);

10.

kvapalné oxidačné činidlá obsiahnuté v alebo obsahujúce inhibovanú kyselinu dusičnú s červeným dymom (IRFNA) (CAS 8007-58-7).

Poznámka

VM 8.d.10 sa nevzťahuje na neinhibovanú kyselinu dusičnú s červeným dymom.

e.

Spojovacie látky, zmäkčovadlá, monoméry a polyméry:

1.

AMMO (azidometylmetyloxetán a jeho polyméry) (CAS 90683-29-7) (pozri tiež VM 8.g.1, ktorý uvádza jeho „prekurzory“);

2.

BAMO (3,3 bis (azidometyl)oxetán a jeho polyméry) (CAS 17607-20-4) (pozri tiež VM 8.g.1, ktorý uvádza jeho „prekurzory“);

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acetál) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formál) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (butántrioltrinitrát) (CAS 6659-60-5) (pozri tiež VM 8.g.8, ktorý uvádza jeho „prekurzory“);

6.

energetické monoméry, zmäkčovadlá alebo polyméry špeciálne namiešané na vojenské účely, ktoré obsahujú ktorúkoľvek z týchto skupín:

a.

nitroskupiny;

b.

azidoskupiny;

c.

nitrátové skupiny;

d.

nitrazové skupiny; alebo

e.

difluóraminoskupiny;

7.

FAMAO (3-difluóraminometyl-3-azidometyl oxetán) a jeho polyméry;

8.

FEFO (bis-(2-fluór-2,2-dinitroetyl) formál) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluórpentán-1,5-diol formál) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluór-2-tri-fluórmetyl-3-oxaheptán-1,7-diol formál);

11.

GAP (glycidylazid polymér) (CAS 143178-24-9) a jeho deriváty;

12.

HTPB (polybutadién ukončený hydroxylovou skupinou) s funkčnosťou hydroxylovej skupiny rovnajúcou sa alebo vyššou ako 2,2 a nižšou alebo rovnajúcou sa 2,4, a hydroxylovej hodnoty nižšej ako 0,77 meq/g, a s viskozitou pri teplote 30 oC menšou ako 47 poise (CAS 69102-90-5);

13.

poly (epichlórhydrín) s funkčnosťou alkoholovej skupiny s molekulovou hmotnosťou menšou ako 10 000, tento:

a.

poly(epichlórhydríndiol);

b.

poly(epichlórhydríntriol);

14.

NENA (nitrátoetylnitramínové zlúčeniny) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 a 85954-06-9);

15.

PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrát alebo poly (nitratometyl oxirán) (CAS 27814-48-8);

16.

Poly-NIMMO (polynitrátometylmetyloxetán), poly-NMMO alebo poly(3-nitrátometyl-3-metyloxetán) (CAS 84051-81-0);

17.

polynitroortokarbonáty;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluóramino)etoxy] propán alebo tris vinoxy propán adukt) (CAS 53159-39-0).

19.

4,5 diazidometyl-2-metyl-1,2,3-triazol (izo- DAMTR);

20.

PNO (Poly(3-nitrato oxetán));

f.

„Prísady“:

1.

zásaditý salicylát medi (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyetyl) glykolamid) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (butadiénnitriloxid);

4.

deriváty ferocénu:

a.

butacén (CAS 125856-62-4);

b.

katocén (2,2-bis-etylferocenyl propán) (CAS 37206-42-1);

c.

ferocén karboxylové kyseliny a estery ferocén karboxylových kyselín;

d.

n-butyl-ferocén (CAS 31904-29-7);

e.

iné adukované polymérové deriváty ferocénu, ktoré nie sú špecifikované inde v časti VM.8.f.4.:

f.

Etyl ferocén (CAS 1273-89-8);

g.

Propyl ferocén;

h.

Pentyl ferocén (CAS 1274-00-6);

i.

Dicyklopentyl ferocén;

j.

Dicyklohexyl ferocén;

k.

Dietyl ferocén (CAS 1273-97-8);

l.

Dipropyl ferocén;

m.

Dibutyl ferocén (CAS 1274-08-4);

n.

Dihexyl ferocén (CAS 93894-59-8);

o.

Acetyl ferocén (CAS 1271-55-2)/1,1’-diacetyl ferocén (CAS 1273-94-5);

5.

beta-resorcylát olova (CAS 20936-32-7);

6.

citrát olova (CAS 14450-60-3);

7.

olovnato-meďnaté cheláty beta-resorcylátu alebo salicylátov (CAS 68411-07-4);

8.

maleát olova (CAS 19136-34-6);

9.

salicylát olova (CAS 15748-73-9);

10.

stannát olova (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (tris-1-(2-metyl)aziridinyl fosfín oxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metyl aziridinyl) 2-(2-hydroxypropánoxy) propylamino fosfín oxid); a iné deriváty MAPO;

12.

metyl BAPO (bis(2-metyl aziridinyl) metylamino fosfín oxid) (CAS 85068-72-0);

13.

N-metyl-p-nitroanilín (CAS 100-15-2);

14.

3-Nitrazo-1,5-pentán diizokyanát (CAS 7406-61-9);

15.

organokovové spojovacie látky:

a.

titaničitan neopentyl[diallyl]oxy, tri[dioktyl] fosfát (CAS 103850-22-2); známy tiež ako titán IV, 2,2[bis 2-propenolát-metyl, butanolát, tris (dioktyl) fosfát] (CAS 110438-25-0); alebo LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titán IV, [(2-propenolát-1) metyl, n-propanolátmetyl] butanolát-1, tris[dioktyl] pyrofosfát alebo KR3538;

c.

titán IV, [(2-propenolát-1) metyl, n-propanolátmetyl] butanolát-1, tris(dioktyl)fosfát;

16.

polykyanodifluóraminoetylénoxid;

17.

Tieto spojovacie látky:

a.

1,1R,1S-trimesoyl-tris(2-etylaziridín) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);

b.

polyfunkčné aziridínové amidy s izoftalátovým, trimesickým, izokyanurickým alebo trimetyladipickým hlavným reťazcom a 2-metylovou alebo 2-etylovou aziridínovou skupinou;

Poznámka

: Položka VM.8.f.17.b. zahŕňa:

a.

1,1H-Izoftaloyl-bis(2-metylaziridín)(HX-752) (CAS 7652-64-4);

b.

2,4,6-tris(2-etyl-1-aziridinyl)-1,3,5-triazín (HX-874) (CAS 18924-91-9);

c.

1,1'-trimetyladipoyl-bis(2-etylaziridín) (HX-877)(CAS 71463-62-2).

18.

propylénimín (2-metylaziridín) (CAS 75-55-8);

19.

práškový oxid železitý (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) so špecifickým povrchom viac ako 250 m2/g a s priemernou veľkosťou častíc 3,0 nm alebo menšou;

20.

TEPAN (tetraetylénpentaamínakrylonitril) (CAS 68412-45-3); kyanoetylované polyamíny a ich soli;

21.

TEPANOL (tetraetylénpentaamínakrylonitrilglycidol) (CAS 68412-46-4); kyanoetylované polyamíny adukované s glycidolom a ich soli;

22.

TPB (trifenyl bizmut) (CAS 603-33-8);

23.

TEPB (Tris (etoxyfenyl) bizmut) (CAS 90591-48-3).

g.

„Prekurzory“:

Dôležité upozornenie

Vo VM 8.g sa odkazuje na uvedené „energetické materiály“ vyrobené z týchto látok.

1.

BCMO (3,3 bis(chlórmetyl)oxetán) (CAS 78-71-7) (pozri tiež VM 8.e.1 a e.2);

2.

soľ dinitroazetidín-t-butylu (CAS 125735-38-8) (pozri tiež VM 8.a.28);

3.

Deriváty hexaazaisowurtzitanu vrátane HBIW (hexabenzylhexaazaizowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (pozri tiež VM 8.a.4) a TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaizowurtzitan) (CAS 182763-60-6) (pozri tiež VM 8.a.4);

4.

Nepoužíva sa od roku 2013;

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7,-tetraaza cyklo-oktán) (CAS 41378-98-7) (pozri tiež VM 8.a.13);

6.

1,4,5,8-tetraazadekalín (CAS 5409-42-7) (pozri tiež VM 8.a.27);

7.

1,3,5-trichlórbenzén (CAS 108-70-3) (pozri tiež VM 8.a.23);

8.

1,2,4-trihydroxybután (1,2,4-butántriol) (CAS 3068-00-6) (pozri tiež VM 8.e.5);

9.

DADN (1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cyklooktán) (pozri tiež VM8.a.13.).

h.

Prášok a formy „reaktívnych materiáluov“:

1.

Prášok týchto materiálov s veľkosťou častice menšou ako 250 μm v ktoromkoľvek rozmere a neuvedené inde vo VM 8:

a.

hliník;

b.

niób;

c.

bór;

d.

zirkónium;

e.

horčík;

f.

titán;

g.

tantal;

h.

volfrám;

i.

molybdén alebo

j.

hafnium.

2.

Formy neuvedené vo VM3, VM4, VM12 alebo VM16, vyrobené z práškov uvedených v VM 8.h.1.

Technické poznámky:

1.

„Reaktívne materiály“' sú navrhnuté tak, aby vyvolali exotermickú reakciu len pri vysokých šmykových rýchlostiach, a na použitie ako vnútorné výstielky alebo plášte hlavíc.

2.

Prášok „reaktívnych materiálov“ sa vyrába napríklad procesom vysokoenergetického mletia v guľových mlynoch.

3.

Formy „reaktívnych materiálov“ sa vyrábajú napríklad procesom selektívneho laserového sintrovania.

Poznámka 1

VM 8 sa nevzťahuje na nasledujúce látky, pokiaľ nie sú zlúčené alebo zmiešané s „energetickým materiálom“ uvedeným vo VM 8.a alebo s práškovými kovmi uvedenými vo VM 8.c:

a.

pikrát amónny (CAS 131-74-8);

b.

čierny pušný prach;

c.

hexanitrodifenylamín (CAS 131-73-7);

d.

difluóramín (CAS 10405-27-3);

e.

nitrátový škrob (CAS 9056-38-6);

f.

dusičnan draselný (CAS 7757-79-1);

g.

tetranitronaftalén;

h.

trinitroanizol;

i.

trinitronaftalén;

j.

trinitroxylén;

k.

N-pyrolidinón; 1-metyl-2-pyrolidinón (CAS 872-50-4);

l.

dioktylmaleát (CAS 142-16-5);

m.

etylhexylakrylát (CAS 103-11-7);

n.

trietylhliník (TEA) (CAS 97-93-8), trimetylhliník (TMA) (CAS 75-24-1) a iné pyroforické alkyly kovov a aryly lítia, sodíka a horčíka, zinku alebo bóru;

o.

nitrocelulóza (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglycerín (alebo glyceroltrinitrát, trinitroglycerín) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluén (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

etyléndiamíndinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

pentaerytritoltetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

azid olova (CAS 13424-46-9), normálny styfnát olova (CAS 15245-44-0) a zásaditý styfnát olova (CAS 12403-82-6), výbušné pušné prachy alebo zlúčeniny pušných prachov obsahujúce azidy alebo azidové komplexy;

u.

trietylénglykoldinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.

2,4,6-trinitrorezorcinol (styfnová kyselina) (CAS 82-71-3);

w.

dietyldifenyl močovina (CAS 85-98-3); dimetyldifenyl močovina (CAS 611-92-7); metyletyldifenyl močovina [centrality];

x.

N, N-difenylmočovina (nesymetrická difenylmočovina) (CAS 603-54-3);

y.

metyl-N, N-difenylmočovina (metyl nesymetrická difenylmočovina) (CAS 13114-72-2);

z.

etyl-N, N-difenylmočovina (etyl nesymetrická difenylmočovina) (CAS 64544-71-4);

aa.

2-Nitrodifenylamín (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb.

4-Nitrodifenylamín (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd.

nitroguanidín (CAS 556-88-7) (pozri položku 1C011.d v zozname položiek dvojakého použitia EÚ).

Poznámka 2

VM 8 sa nevzťahuje na chloristan amónny (VM 8.d.2.), NTO (VM 8 a.18) ani katocén (VM 8.f.4.b.) a látky, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a.

sú špeciálne upravené a namiešané na civilné použitie v zariadeniach na výrobu plynu;

b.

ide o zlúčeninu alebo zmes s neaktívnymi termosetovými spojovacími látkami alebo zmäkčovadlami a jej hmotnosť je nižšia ako 250 g;

c.

maximálne množstvo chloristanu amónneho (VM 8.d.2.) nepresahuje 80 % hmotnosti aktívneho materiálu;

d.

obsahujú najviac 4 g NTO (VM 8 a.18) a

e.

obsahujú najviac 1 g katocénu (VM 8.f.4.b.).

VM 9

Vojenské plavidlá (hladinové alebo podvodné), špeciálne námorné zariadenia, príslušenstvo, súčasti a iné hladinové plavidlá:

Dôležité upozornenie

V súvislosti s navádzacími a navigačnými zariadeniami pozri VM 11.

a.

Plavidlá a súčasti:

1.

Plavidlá (hladinové alebo podvodné) špeciálne navrhnuté a skonštruované alebo modifikované na vojenské účely, bez ohľadu na aktuálny stav opravy alebo prevádzkové podmienky, a obsahujúce alebo neobsahujúce nosné zbraňové systémy alebo opancierovanie, trupy lodí alebo ich časti pre takéto plavidlá a súčasti špeciálne navrhnuté na vojenské účely;

2.

Iné hladinové plavidlá ako plavidlá uvedené vo VM 9.a.1, ktoré majú na plavidlá pripevnené alebo do nich zabudované:

a.

automatické zbrane uvedené vo VM 1 alebo zbrane uvedené vo VM 2, VM 4, VM 12 alebo VM 9 alebo, osadenia ‘ či montážne miesta pre zbrane kalibru 12,7 mm alebo viac;

Technická poznámka

,Osadeniesa vzťahuje na uchytenie zbrane alebo zosilnenie konštrukcie na účely inštalácie zbraní.

b.

systémy riadenia paľby uvedené vo VM 5

c.

s obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

,chemická, biologická, rádiologická a jadrová‘ ochrana (CBRN), a

2.

,zvlhčovací alebo omývací dekontaminačný systém‘ určený na dekontaminačné účely; alebo

Technické poznámky:

1.

,CBRN ochranaje uzavretý vnútorný priestor s funkciami, ako je napr. ochrana proti pretlaku, izolácia ventilačných systémov, obmedzený počet vetracích otvorov s filtrami CBRN a obmedzený počet vchodov pre posádku so vzduchovými uzávermi.

2.

,Zvlhčovací alebo omývací dekontaminačný systémje systém ostrekovania morskou vodou, ktorý dokáže súčasne zvlhčovať vonkajšiu konštrukciu a paluby plavidla.

d.

aktívne obranné zbraňové systémy uvedené vo VM 4.b., VM 5.c. alebo VM 11a, ktoré majú ktorúkoľvek z týchto charakteristík:

1.

,ochrana CBRN‘;

2.

trup plavidla a vrchná konštrukcia špeciálne navrhnutá na zníženie profilu detekovateľného radarom;

3.

zariadenia na zníženie tepelného rozlíšenia (napr. systém chladenia výfukových plynov) okrem zariadení špeciálne navrhnutých na zvýšenie celkovej účinnosti energetickej centrály alebo zníženie vplyvu na životné prostredie; alebo

4.

demagnetizačný systém navrhnutý na zníženie magnetických rozlišovacích znakov celého plavidla;

b.

Motory a pohonné systémy špeciálne konštruované a navrhnuté na vojenské účely a ich súčasti špeciálne konštruované na vojenské účely:

1.

Dieselové motory špeciálne navrhnuté a skonštruované pre ponorky so všetkými týmito charakteristikami:

a.

energetický výkon 1,12 MW (1 500 koní) alebo väčší a

b.

rýchlosť otáčok 700 rpm alebo väčšia.

2.

Elektrické motory špeciálne navrhnuté a skonštruované pre ponorky, ktoré majú všetky tieto charakteristiky:

a.

energetický výkon väčší ako 0,75 MW (1 000 koní);

b.

rýchly spätný chod;

c.

chladenie kvapalinou; a

d.

úplne uzatvorené.

3.

Nemagnetické dieselové motory, ktoré majú všetky tieto charakteristiky:

a.

energetický výkon 37,3 kW (50 koní) alebo väčší a

b.

nemagnetický obsah presahujúci 75 % z celkovej hmotnosti;

4.

,Pohon nezávislý na vzduchu‘ (AIP) špeciálne navrhnutý pre ponorky;

Technická poznámka

,Pohon nezávislý na vzduchu‘ (AIP) umožňuje pohonnému systému ponorených ponoriek fungovať bez prísunu atmosférického kyslíka dlhšie, ako by to inak umožnili batérie. Na účely VM 9.b.4 AIP nezahŕňajú pohonné systémy využívajúce jadrovú energiu.

c.

Snímacie zariadenia používané pod vodou, špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské účely, a ich ovládanie a súčasti, špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské účely;

d.

protiponorkové a protitorpédové ochranné siete špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské účely;

e.

Nepoužíva sa od roku 2003.

f.

Zariadenia na prienik do trupov plavidiel a konektory špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské účely, ktoré umožňujú interakciu s externými zariadeniami plavidiel a súčasti špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské účely;

Poznámka:

VM 9.f. zahŕňa konektory pre plavidlá obsahujúce jeden alebo viacero vodičov koaxiálneho alebo vlnovodného typu a zariadenia na prienik do trupov pre plavidlá, ktoré sú schopné zachovať si nepriepustnosť zvonku a udržať si požadované charakteristiky v morskej hĺbke presahujúcej 100 m; a konektory z optických vlákien a zariadenia na prienik do trupov plavidiel z optických vlákien špeciálne navrhnuté a určené na vysielanielaserovéholúča bez ohľadu na hĺbku. VM 9.f sa nevzťahuje na bežné pohonové hriadele a hydrodynamické zariadenia na prienik do trupov plavidiel trupov s riadenou osou.

g.

Tlmičové ložiská a ich súčasti a zariadenia obsahujúce tieto ložiská špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské účely, ktoré majú ktorúkoľvek z týchto charakteristík:

1.

plynové alebo magnetické vznášanie;

2.

riadenie aktívnych rozlišovacích znakov; alebo

3.

riadenie potláčania vibrácií.

VM 10

„Lietadlá“, „prostriedky ľahšie ako vzduch“, „bezpilotné vzdušné prostriedky“ („UAV“), letecké motory a zariadenia „lietadiel“, súvisiace zariadenia a súčasti, špeciálne navrhnuté a skonštruované alebo upravené na vojenské účely:

Dôležité upozornenie

V súvislosti s navádzacími a navigačnými zariadeniami pozri VM 11.

a.

„Lietadlá“ s posádkou a „vzdušné dopravné prostriedky ľahšie ako vzduch“ a pre ne špeciálne navrhnuté a skonštruované súčasti.

b.

Od roku 2011 sa nepoužíva.

c.

Bezpilotné „lietadlá“ a „prostriedky ľahšie ako vzduch“ a súvisiace zariadenia a ich špeciálne navrhnuté súčasti:

1.

„bezpilotné vzdušné prostriedky (UAV)“, diaľkovo ovládané letecké prostriedky (RPV) a samostatné programovateľné prostriedky a bezpilotné „prostriedky ľahšie ako vzduch“;

2.

odpaľovacie zariadenia, vyslobodzovacie zariadenia a zariadenia pozemnej podpory;

3.

zariadenia navrhnuté na velenie alebo riadenie.

d.

Hnacie letecké motory a ich špeciálne navrhnuté súčasti.

e.

Zariadenia lietadiel zabezpečujúce doplňovanie paliva vo vzduchu špeciálne navrhnuté a skonštruované alebo modifikované na nižšie uvedené účely, a ich špeciálne navrhnuté súčasti:

1.

„Lietadlá“ uvedené vo VM 10.a.; alebo

2.

Bezpilotné „lietadlá“ uvedené vo VM 10.c.

f.

,Pozemné zariadenia‘ navrhnuté a skonštruované špeciálne pre „lietadlá“ uvedené vo VM 10.a. alebo letecké motory uvedené vo VM 10.d.;

Technická poznámka

„Pozemné zariadenia“ zahŕňajú tlakové zariadenia na doplňovanie paliva a zariadenia navrhnuté na zjednodušenie operácií vo vyhradených oblastiach.

g.

Záchranné zariadenia pre osádku lietadla, bezpečnostné zariadenia a iné zariadenia na núdzový únik osádky, ktoré nie sú uvedené vo VM 10.a., navrhnuté pre „lietadlá“ uvedené vo VM 10.a.

Poznámka

Vo VM 10.g. sa nestanovujú pravidlá vzťahujúce sa na prilby osádky lietadiel, ktoré nezahŕňajú alebo nemajú podpery alebo príslušenstvo pre zariadenia uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ.

Pozn.

Prilby pozri aj vo VM 13.c.

h.

Padáky, padákové klzáky ďalej uvedené súvisiace zariadenia a ich špeciálne navrhnuté súčasti:

1.

Padáky nešpecifikované inde v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ

2.

Padákové klzáky

3.

Zariadenie špeciálne navrhnuté pre parašutistov vo veľkých výškach (napr. obleky, špeciálne prilby, dýchacie systémy, navigačné zariadenia).

i.

Zariadenie pre riadené otváranie alebo automatické pilotné systémy pre náklady zhadzované padákom.

Poznámka 1

VM 10.a sa nevzťahuje na „lietadlá“ a „vzdušné dopravné prostriedky ľahšie ako vzduch“ alebo na ich varianty špeciálne skonštruované na vojenské použitie, ktoré majú všetky tieto charakteristiky:

a.

nejde o bojové „lietadlá“;

b.

nie sú konfigurované na vojenské účely a nie sú vybavené zariadeniami alebo príslušenstvom, ktoré je špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely, a

c.

sú certifikované na civilné použitie úradmi pre civilné letectvo jedného alebo viacerých členských štátov EÚ alebo členských štátov Wassenaarskeho usporiadania.

Poznámka 2

VM 10.d.sa nevzťahuje na:

a.

letecké motory určené alebo modifikované na vojenské účely, ktoré certifikovali úrady pre civilné letectvo jedného alebo viacerých členských štátov EÚ alebo členských štátov Wassenaarskeho usporiadania na použitie v „civilných lietadlách“, alebo ich špeciálne navrhnuté súčasti;

b.

piestové motory alebo ich špeciálne navrhnuté súčasti s výnimkou tých, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre bezpilotné vzdušné prostriedky („UAV“).

Poznámka 3

Na účely VM 10.a a VM 10.d sa špeciálne navrhnuté súčasti a súvisiace zariadenia pre nevojenské „lietadlá“ alebo letecké motory modifikované na vojenské účely vzťahujú len na tie vojenské súčasti a na zariadenia súvisiace s vojenskými zariadeniami, ktoré sú vyžadované na modifikáciu na vojenské účely.

Poznámka 4

Na účely VM 10a. vojenské použitie zahŕňa: boj, vojenský prieskum, útok, vojenský výcvik, logistickú podporuprepravu a vysadzovanie jednotiek alebo vojenského materiálu.

Poznámka 5

VM 10a. sa nevzťahuje na „lietadlá“, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a.

prvýkrát boli vyrobené pred rokom 1946;

b.

neobsahujú položky uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ, pokiaľ nie sú takéto položky potrebné pre normy na bezpečnosť alebo letovú spôsobilosť stanovené úradmi pre civilné letectvo jedného alebo viacerých členských štátov EÚ alebo členských štátov Wassenaarskeho usporiadania, a

c.

nenesú zbrane uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ, pokiaľ takéto zbrane nie sú nefunkčné a nie je ich možné opäť uviesť do prevádzkyschopného stavu.

VM 11

Elektronické zariadenia, „kozmické lode“ a súčasti neuvedené v iných položkách Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ:

a.

Elektronické zariadenia špeciálne navrhnuté na vojenské účely a špeciálne navrhnuté súčasti pre ne.

Poznámka

VM 11.a. zahŕňa:

a.

Elektronické prostriedky obrany a elektronické zariadenia na boj proti obrane (t. j. zariadenia určené pre zavádzanie vonkajších alebo chybných signálov do radarov alebo rádiokomunikačných prijímačov alebo signálov inak prerušujúcich príjem, prevádzku a efektívnosť elektronických prijímačov nepriateľa vrátane ich prostriedkov obrany), vrátane zariadení na rušenie a odrušovanie.

b.

Elektrónky schopné zmeniť pracovné frekvencie (Frequency agile tubes).

c.

Elektronické systémy alebo zariadenia určené buď na prieskum a monitorovanie elektromagnetického spektra pre vojenské spravodajstvo, alebo na bezpečnostné účely alebo na obranu proti takémuto prieskumu alebo monitorovaniu.

d.

Prostriedky obrany používané pod vodou, vrátane akustických a magnetických rušiacich zariadení a lákadiel, zariadení určených na zavedenie vonkajších alebo chybných signálov do sonarových prijímačov.

e.

Zariadenia na bezpečné spracovávanie dát, zariadenia na zabezpečovania dát a ich prenosu a bezpečnostné komunikačné zariadenia využívajúce procesy šifrovania.

f.

Zariadenia na identifikáciu, autentifikáciu a vkladanie kľúčov a zariadenia na správu, výrobu a distribúciu kľúčov.

g.

Navádzacie a navigačné zariadenia.

h.

Digitálne zariadenia pre rádiovú komunikáciu využitím troposférického rozptylu.

i.

Digitálne demodulátory špeciálne navrhnuté na získavanie spravodajských informácii zachytávaním signálov;

j.

„Automatizované systémy velenia a riadenia“.

Dôležité upozornenie:

Presoftvérsúvisiaci s vojenským „softvérovo“ definovaným rádiom (SDR) pozri VM 21.

b.

Zariadenia na rušenie globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) a špeciálne navrhnuté súčasti pre ne.

c.

„Kozmické lode“ špeciálne navrhnuté alebo upravené pre vojenské použitie a súčasti „kozmických lodí“ špeciálne navrhnuté alebo upravené pre vojenské použitie.

VM 12

Systémy zbraní s vysokou kinetickou energiou a súvisiace zariadenia a ich špeciálne navrhnuté súčasti:

a.

systémy zbraní s kinetickou energiou špeciálne navrhnuté na zničenie alebo na znemožnenie splnenia úlohy cieľa;

b.

špeciálne navrhnuté skúšobné a hodnotiace zariadenia a skúšobné modely, vrátane diagnostických prístrojov a cieľov, pre dynamické skúšanie projektilov a systémov kinetickej energie.

Dôležité upozornenie

V súvislosti so systémami zbraní, ktoré využívajú malokalibrovú muníciu alebo využívajú len chemický pohon a príslušnú muníciu, pozri VM 1 až VM 4.

Poznámka 1

VM 12, ak sú špeciálne navrhnuté na zbraňové systémy kinetickej energie, zahŕňajú:

a.

pohonné odpaľovacie systémy schopné zrýchliť hmotu ťažšiu ako 0,1 g na rýchlosti presahujúce 1,6 km/s, v režime jednoduchej alebo rýchlej paľby;

b.

výrobu primárnej energie, elektrické obrnenie, skladovanie energie, (napr. akumulačné kondenzátory s vysokou energiou), tepelné riadenie, klimatizáciu, zariadenia na manipuláciu s palivami; a elektrické rozhrania medzi napájaním energiou, zbraňami a elektrickým pohonom streleckých veží;

Dôležité upozornenie:

Pre akumulačné kondenzátory s vysokou energiou pozri aj položku 3A001.e.2. na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

c.

zisťovanie cieľa, sledovanie, stopovanie, riadenie a kontrolu paľby a systémy na hodnotenie škôd;

d.

navádzanie na cieľ, systémy na riadenie alebo odkláňanie pohonu (bočná akcelerácia) projektilov.

Poznámka 2

VM 12 sa vzťahuje na systémy zbraní používajúce ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov pohonu:

a.

elektromagnetický;

b.

elektrotepelný;

c.

plazma;

d.

ľahké plyny; alebo

e.

chemický (ak sa používa v kombinácii s akýmkoľvek z vyššie uvedených).

VM 13

Obrnené alebo ochranné zariadenia, konštrukcie a súčasti:

a.

Kovové alebo nekovové pancierové pláty, ktoré majú ktorúkoľvek z týchto charakteristík:

1.

Vyrobené tak, aby vyhovovali požiadavkám vojenských noriem alebo špecifikácií; alebo

2.

sú vhodné na vojenské použitie.

Dôležité upozornenie:

Pokiaľ ide o pancierovú ochranu tela, pozri VM 13.d.2.

b.

Konštrukcie z kovových alebo nekovových materiálov alebo ich kombinácií špeciálne určené na zabezpečenie balistickej ochrany vojenských systémov a ich špeciálne navrhnuté a skonštruované súčasti.

c.

Prilby vyrobené v súlade s vojenskými normami alebo špecifikáciami alebo porovnateľnými vnútroštátnymi normami a špeciálne navrhnuté škrupiny, vnútorné výstelky alebo vypchávky týchto prílb).

Dôležité upozornenie:

Pokiaľ ide o iné súčasti alebo doplnky vojenských prílb, pozri relevantnú položku Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ.

d.

Nepriestrelná ochrana tela alebo ochranné odevy a ich súčasti:

1.

mäkká pancierová ochrana tela alebo ochranné odevy vyrobené v súlade s vojenskými normami alebo špecifikáciami alebo ich ekvivalentmi a ich špeciálne navrhnuté súčasti.

Poznámka:

Na účely VM 13.d.1. zahŕňajú vojenské normy alebo špecifikácie prinajmenšom špecifikácie ochrany proti šrapnelom.

2.

pevná pancierová ochrana tela poskytujúca balistickú ochranu úrovne III (NIJ 0101.06, júl 2008) alebo vyššej, prípadne ochranu porovnateľnej úrovne podľa vnútroštátnych noriem.

Poznámka 1

VM 13.b zahŕňa materiály špeciálne navrhnuté na výrobu výbušného reaktívneho pancierovania alebo na výstavbu vojenských krytov.

Poznámka 2

VM 13.c sa nevzťahuje na bežné oceľové prilby ani modifikované alebo navrhnuté tak, aby mohli niesť akýkoľvek typ doplnkového zariadenia alebo ním boli priamo vybavené.

Poznámka 3

VM 13.c a d sa nevzťahujú na prilby, nepriestrelnú ochranu tela alebo ochranné odevy, ktorými je užívateľ vybavený pre svoju vlastnú osobnú ochranu.

Poznámka 4

VM13 sa v prípade prilieb špeciálne navrhnutých pre personál, ktorý zneškodňuje bomby, vzťahuje len na tie prilby, ktoré sú špeciálne navrhnuté na vojenské účely.

Dôležité upozornenie 1

Pozri tiež položku 1A005 v Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

Dôležité upozornenie 2

V prípade „vláknitých alebo vláknových materiálov“ používaných na výrobu pancierových častí na telo a prílb pozri položku 1C010 v Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

VM 14

,Špecializované zariadenia pre vojenský výcvik‘ alebo na simuláciu vojenských scenárov, simulátory špeciálne navrhnuté pre výcvik s akoukoľvek strelnou zbraňou alebo zbraňou uvedenou vo VM 1 alebo VM 2 a ich špeciálne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Technická poznámka

Výraz, špecializované zariadenia pre vojenský výcvik‘ zahŕňa vojenské druhy trenažérov na útoky, operačné letecké trenažéry, trenažéry radarového zameriavania, generátory radarových cieľov, zariadenia na delostrelecký výcvik, trenažéry boja proti ponorkám, letecké simulátory (vrátane odstredivých zariadení pre výcvik pilotov/kozmonautov), radarové trenažéry, trenažéry pre letecké prístroje, trenažéry pre navigáciu a odpaľovanie riadených striel, zariadenia na zachytenie cieľa, bezpilotné „lietadlo“, cvičiteľov pre vyzbrojovanie, trenažéry pre bezpilotné „lietadlá“, mobilné výcvikové jednotky a výcvikové zariadenia pre pozemné vojenské operácie.

Poznámka 1

VM 14 zahŕňa systémy tvorby obrazu a interaktívnych prostredí pre simulačné zariadenia špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely.

Poznámka 2

VM 14 sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré sú špeciálne navrhnuté na výcvik používania loveckých alebo športových zbraní.

VM 15

Zobrazovacie alebo obranné zariadenia, špeciálne navrhnuté na vojenské účely, a ich špeciálne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

a.

zariadenia na záznam a spracovanie obrazu;

b.

kamery, fotografické zariadenia a zariadenia na spracovanie filmov;

c.

zariadenia na zjasnenie obrazu;

d.

zariadenia na infračervené alebo tepelné zobrazovanie;

e.

zobrazovacie zariadenia radarových snímačov;

f.

obranné a protiobranné zariadenia pre zariadenia uvedené vo VM 15.a až VM 15.e.

Poznámka

VM 15.f zahŕňa zariadenia, ktoré sú určené na narušovanie prevádzky alebo účinnosti vojenských zobrazovacích systémov alebo na minimalizovanie takýchto rušivých účinkov.

Poznámka 1

Vo VM 15 výraz špeciálne navrhnuté súčasti zahŕňa tieto položky, ak sa používajú ako špeciálne navrhnuté na vojenské účely:

a.

elektrónky na prevod infračerveného obrazu;

b.

elektrónky na zjasnenie obrazu (iné ako tie prvej generácie);

c.

platne s mikrokanálmi;

d.

elektrónky televíznych kamier pre nízke úrovne svetla;

e.

detektorové sústavy (vrátane elektronického prepojenia alebo systémov na čítanie);

f.

pyroelektrické elektrónky televíznych kamier;

g.

chladiace systémy pre zobrazovacie systémy;

h.

elektricky spúšťané uzávierky fotochromatického alebo elektrooptického typu, ktorých rýchlosť uzávierky je nižšia ako 100 μs, s výnimkou prípadov, keď je uzávierka podstatnou súčasťou vysokorýchlostných kamier;

i.

invertory obrazu z optických vlákien;

j.

zmiešané polovodičové fotokatódy.

Poznámka 2

VM 15 sa nevzťahuje na „elektrónky na zjasnenie obrazu prvej generácie“ alebo zariadenia špeciálne navrhnuté na zabudovanie „elektróniek na zjasnenie obrazu prvej generácie“.

Dôležité upozornenie

V súvislosti s klasifikáciou zameriavacích zariadení pre zbrane, ktoré obsahujú „elektrónky na zjasnenie obrazu prvej generácie“, pozri VM 1, VM 2 a VM 5.a.

Dôležité upozornenie

: Pozri tiež položky 6A002.a.2 a 6A002.b v Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

VM 16

Výkovky, odliatky a iné nedokončené výrobky, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre položky špecifikované prostredníctvom VM 1 až VM 4, VM 6, VM 9, VM 10, VM 12 alebo VM 19.

Poznámka:

VM 16 sa vzťahuje na nedokončené výrobky, ak sa dajú identifikovať na základe zloženia materiálu, geometrie alebo funkcie.

VM 17

Rozličné zariadenia, materiály a, knižnice‘ a ich špeciálne určené súčasti:

a.

Potápacie prístroje a prístroje na plávanie pod vodou špeciálne navrhnuté alebo upravené na vojenské použitie:

1.

samostatné potápacie prístroje s opakovaným vdychovaním, prístroje s uzatvoreným alebo polouzatvoreným obvodom;

2.

prístroje na plávanie pod vodou špeciálne navrhnuté na použitie s potápacími prístrojmi špecifikovanými vo VM 17a.1;

Dôležitá poznámka

: pozri tiež položku 8A002.q. na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

b.

Stavebné zariadenia špeciálne navrhnuté na vojenské účely;

c.

Príslušenstvo, nátery, opláštenia a úpravy na potlačenie rozlišovacích znakov, špeciálne navrhnuté na vojenské účely;

d.

Zariadenia pre terénnych technikov a špecialistov špeciálne navrhnuté na používanie v bojových zónach;

e.

„Roboty“, ovládače „robotov“ a „koncové efektory“„robotov“, ktoré sa vyznačujú ktoroukoľvek z nasledujúcich charakteristík:

1.

špeciálne navrhnuté na vojenské účely;

2.

obsahujúce prostriedky ochrany hydraulických vedení pred externe spôsobeným prerazením balistickými úlomkami (napríklad zahrnutím samotesniaceho vedenia) a navrhnuté na používanie hydraulických kvapalín s bodom vzplanutia vyšším ako 839 K (566 oC); alebo

3.

špeciálne navrhnuté alebo označené na prevádzku v prostredí s elektromagnetickými pulzmi (EMP).

Technická poznámka

Elektromagnetické impulzy sa nevzťahujú na neúmyselnú interferenciu spôsobenú elektromagnetickým žiarením z neďalekých zariadení (napr. strojových zariadení, prístrojov alebo elektronických zariadení) alebo bleskom.

f.

„Knižnice“ špeciálne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely so systémami, zariadeniami alebo súčasťami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ;

g.

Zariadenia na generáciu jadrovej energie alebo pohonu, vrátane „jadrových reaktorov“, špeciálne navrhnutých na vojenské účely a ich súčasti špeciálne určené alebo, modifikované‘ na vojenské účely;

h.

Zariadenia a materiál, s náterom alebo inou úpravou na potlačenie rozlišovacích znakov, špeciálne navrhnuté na vojenské účely, iné ako tie, ktoré sú uvedené v iných položkách Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ;

i.

Simulačné zariadenia špeciálne navrhnuté pre vojenské „jadrové reaktory“;

j.

Pojazdné opravárenské dielne špeciálne navrhnuté alebo, modifikované‘ na údržbu vojenských zariadení;

k.

Poľné generátory špeciálne navrhnuté alebo, modifikované‘ na vojenské účely;

l.

Kontajnery, ktoré sú špeciálne navrhnuté alebo, modifikované‘ na vojenské účely;

m.

Trajekty, iné ako tie, ktoré sú uvedené v iných položkách Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ, mosty a pontóny, špeciálne navrhnuté na vojenské účely;

n.

Skúšobné modely špeciálne navrhnuté na „vývoj“ položiek, ktoré sú kontrolované prostredníctvom VM 4, VM 6, VM 9 alebo VM 10;

o.

Vybavenie na ochranu pred „laserom“ (napr. ochrana očí a senzorov) špeciálne navrhnuté na vojenské účely;

p.

„Palivové články“ iné ako články uvedené inde v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ špeciálne navrhnuté alebo, modifikované‘ na vojenské použitie.

Technické poznámky:

1.

Nepoužíva sa od roku 2014.

2.

Na účely VM 17 ,modifikované‘ znamená akékoľvek štrukturálne, elektrické, mechanické alebo iné zmeny, na základe ktorých sú nevojenské položky s vojenským využitím rovnocenné položke, ktorá je špeciálne navrhnutá na vojenské účely.

VM 18

,Výrobné‘ zariadenia a súčasti:

a.

špeciálne navrhnuté alebo modifikované, výrobné‘ zariadenia na, výrobu‘ výrobkov uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ a ich špeciálne navrhnuté súčasti;

b.

špeciálne navrhnuté zariadenia na environmentálne skúšky a ich špeciálne navrhnuté vybavenie, na certifikáciu, kvalifikáciu alebo skúšanie výrobkov uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ.

Technická poznámka

Na účely VM 18 pojem, výroba‘ zahŕňa konštrukciu, posúdenie, výrobu, skúšanie a kontrolu.

Poznámka

VM 18.a a VM 18.b zahŕňajú tieto zariadenia:

a.

kontinuálne nitrátory;

b.

prístroje na testovanie v odstredivkách alebo zariadenia, ktoré sa vyznačujú akýmikoľvek z týchto charakteristík:

1.

poháňané motorom alebo motormi s celkovým menovitým výkonom väčším ako 298 kW (400 koní);

2.

schopné niesť užitočné zaťaženie 113 kg alebo viac; alebo

3.

schopné vyvíjať odstredivé zrýchlenie 8 g alebo viac na užitočné zaťaženie 91 kg alebo viac;

c.

dehydratačné lisy;

d.

závitovkové lisy špeciálne navrhnuté alebo modifikované na lisovanie vojenských „výbušnín“;

e.

rezacie stroje na rezanie lisovaných „propelentov“ na požadovanú veľkosť;

f.

dražovacie bubny s priemerom 1,85 m alebo väčším a s kapacitou výrobkov nad 227 kg;

g.

kontinuálne miešačky na pevné „propelenty“;

h.

prúdové mlyny na drvenie a mletie prísad na vojenské „výbušniny“;

i.

zariadenia pre zabezpečenie sféricity a jednotnej veľkosti častíc v kovových práškoch uvedených vo VM 8.c.8.;

j.

konvekčné prúdové konvertory na konverziu materiálov uvedených vo VM 8.c.3.

VM 19

Systémy zbraní s usmernenou energiou (DEW), súvisiace alebo obranné zariadenia a skúšobné modely a ich špeciálne navrhnuté súčasti:

a.

„laserové“ systémy špeciálne navrhnuté na zničenie alebo znemožnenie splnenia úlohy cieľa;

b.

systémy s vyžarovaním častíc, ktoré sú schopné zničiť alebo znemožniť splnenie úlohy cieľa;

c.

systémy s vysokou rádiofrekvenciou (RF) schopné zničiť alebo znemožniť splnenie úlohy cieľa;

d.

zariadenia špeciálne navrhnuté na odhaľovanie alebo identifikovanie systémov alebo na obranu pred systémami, ktoré sú uvedené vo VM 19.a. až VM 19.c.;

e.

modely fyzických skúšok pre systémy, zariadenia a súčasti, ktoré sú uvedené vo VM 19;

f.

„laserové“ systémy špeciálne navrhnuté na spôsobenie trvalého oslepnutia nevylepšeného videnia, t. j. obnažené oči alebo oči s korekčnými pomôckami.

Poznámka 1

Systémy zbraní s usmernenou energiou (DEW), ktoré sú kontrolované prostredníctvom VM 19, zahrňujú systémy, ktorých schopnosť je odvodená z riadeného uplatňovania týchto položiek:

a.

„lasery“ s dostatočnou výkonnosťou na ničenie podobné účinkom konvenčnej munícii;

b.

urýchľovače častíc, ktoré vysielajú lúč nabitých alebo neutrálnych častíc s deštruktívnou silou;

c.

vysielače rádiofrekvenčných lúčov vysokej pulznej sily alebo vysokej priemernej sily, ktoré vytvárajú polia s dostatočnou intenzitou na zneškodnenie elektronických obvodov vzdialeného cieľa.

Poznámka 2

VM 19 zahŕňa tieto položky, ak sú špeciálne navrhnuté na systémy zbraní s usmernenou energiou (DEW):

a.

zariadenia na výrobu primárnej energie, skladovanie energie, rozvod, úpravu energie, alebo na manipuláciu s palivami;

b.

systémy na zameranie a sledovanie cieľa;

c.

systémy schopné vyhodnotiť poškodenie cieľa, zničiť alebo znemožniť splnenie úlohy;

d.

zariadenia na manipulovanie s lúčom, jeho rozširovanie alebo zameriavanie;

e.

zariadenia so schopnosťou rýchleho otáčania vyžarujúceho lúča na operácie s viacerými cieľmi;

f.

prispôsobiteľné zariadenia na optické a fázové združovanie;

g.

prúdové injektory na negatívne vodíkové iónové lúče;

h.

súčiastky urýchľovačov „určené na vesmírne použitie“;

i.

zariadenia na zužovanie negatívnych iónových lúčov;

j.

zariadenia na kontrolu a otáčanie vysokoenergetických iónových lúčov;

k.

fólie pre neutralizovanie lúčov negatívnych vodíkových izotopov „určené na vesmírne použitie“.

VM 20

Kryogénne a „supravodivé“ zariadenia a špeciálne navrhnuté súčasti a príslušenstvo pre tieto zariadenia:

a.

Zariadenia špeciálne navrhnuté alebo konfigurované tak, aby boli inštalované vo vozidlách na vojenské pozemné, námorné, vzdušné alebo vesmírne využitie schopné prevádzky počas pohybu a vytvárať alebo udržiavať teploty pod 103 K (- 170 oC).

Poznámka

VM 20.a zahŕňa mobilné systémy obsahujúce alebo využívajúce príslušenstvo alebo súčasti vyrobené z nekovových alebo neelektrických vodivých materiálov ako napríklad plasty alebo materiály s epoxidovou impregnáciou.

b.

„Supravodivé“ elektrické zariadenia (rotačné stroje a transformátory) špeciálne navrhnuté alebo konfigurované na inštaláciu do vozidiel na vojenské pozemné, námorné, vzdušné alebo vesmírne využitie a schopné prevádzky počas pohybu.

Poznámka

VM 20.b sa nevzťahuje na homopolárne hybridné generátory s priamym prúdom, ktoré majú jednopólové armatúry bežného kovu, ktoré sa otáčajú v magnetickom poli vytvorenom supravodivým vinutím, za predpokladu, že tieto supravodivé vinutia sú jedinou supravodivou súčasťou generátora.

VM 21

„Softvér“:

a.

„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na:

1.

„vývoj“, „výrobu“, prevádzku alebo údržbu zariadení uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ;

2.

„vývoj“ alebo „výrobu“ materiálov uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ; alebo

3.

„vývoj“, „výrobu“, prevádzku alebo údržbu „softvéru“ uvedeného v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ.

b.

Špecifický „softvér“ okrem „softvéru“ uvedeného v VM 21a:

1.

„Softvér“ špeciálne navrhnutý na vojenské účely a špeciálne navrhnutý na modelovanie, simulovanie alebo vyhodnocovanie vojenských zbraňových systémov;

2.

„Softvér“ špeciálne navrhnutý na vojenské účely a špeciálne navrhnutý na modelovanie alebo simulovanie scenárov vojenských operácií;

3.

„Softvér“ na určovanie účinkov konvenčných, jadrových, chemických alebo biologických zbraní;

4.

„Softvér“ špeciálne navrhnutý na vojenské účely a špeciálne navrhnutý na aplikácie systémov velenia, riadenia, spojenia a informácií (C3I) alebo velenia, riadenia, spojenia, počítačov a informácií (C4I).

c.

„Softvér“ neuvedený vo VM 21.a alebo VM 21.b., špeciálne navrhnutý alebo modifikovaný tak, aby umožnil zariadeniam, ktoré nie sú uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ, vykonávať vojenské funkcie zariadení uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ.

VM 22

„Technológia“:

a.

„Technológia“ iná ako uvedená vo VM 22.b, ktorá „sa vyžaduje“ na „vývoj“, „výrobu“, prevádzkovanie, inštalovanie, údržbu (kontrolu), opravu, generálnu opravu alebo renováciu položiek uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ.

b.

„Technológia“:

1.

„technológia“, ktorá „sa vyžaduje“ na projektovanie kompletných zariadení na výrobu položiek uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie, montáž súčastí do týchto zriadení a ich prevádzku, údržbu a opravy, aj keď súčasti takýchto výrobných zariadení nie sú špecifikované;

2.

„technológia“, ktorá „sa vyžaduje“ na „vývoj“ a „výrobu“ ručných zbraní, aj keď sa používa len na reprodukcie starožitných ručných zbraní;

3.

Nepoužíva sa od roku 2013.

Dôležitá poznámka:

pozri položku VM22.a. pre „technológiu“, ktorá sa predtým špecifikovala v položke VM22.b.3.

4.

Nepoužíva sa od roku 2013.

Dôležitá poznámka:

pozri položku VM22.a. pre „technológiu“, ktorá sa predtým špecifikovala v položke VM22.b.4.

5.

„technológia“, ktorá „sa vyžaduje“ výlučne na zavádzanie „biokatalyzátorov“ uvedených vo VM 7.i.1 do vojenských nosičov látok alebo vojenského materiálu.

Poznámka 1

„Technológia“, ktorá „sa vyžaduje“ na „vývoj“, „výrobu“, prevádzkovanie, inštalovanie, údržbu (kontrolu), opravu, generálnu opravu alebo renováciu položiek uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ, zostáva pod kontrolou, i keď sa vzťahuje na akúkoľvek položku, ktorá nie je uvedená v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie.

Poznámka 2

VM 22sa nevzťahuje na:

a.

„technológiu“, ktorá je minimom potrebným na montáž, prevádzku, údržbu (kontrolu) alebo opravu tých položiek, ktoré nie sú kontrolované alebo ktorých vývoz sa povolil;

b.

„technológiu“, ktorá je „vo verejnej sfére“, „základným vedeckým výskumom“ alebo minimom potrebných informácií na uplatňovanie patentov;

c.

„technológiu“ na magnetickú indukciu, ktorá slúži na nepretržitý pohon vozidiel civilnej prepravy.

VYMEDZENIE POJMOV POUŽITÝCH V TOMTO ZOZNAME

V abecednom poradí nasleduje vymedzenie pojmov používaných v tomto zozname.

Poznámka 1

Vymedzené pojmy platia pre celý zoznam. Odkazy sú čisto poradného charakteru a nemajú žiadny vplyv na všeobecné uplatňovanie definovaných pojmov v celom zozname.

Poznámka 2

Poznámka 2 Slová a pojmy uvedené v tomto zozname vymedzených pojmov majú zadefinovaný význam, iba keď sú uvedené v úvodzovkách („“). Pojmy označené čiarkou a obrátenou čiarkou sú vymedzené v technickej poznámke k uvedenej položke. Inak majú slová a výrazy všeobecne akceptovaný význam (podľa slovníka).

VM 11

„Automatizované systémy velenia a riadenia“

Elektronické systémy prostredníctvom ktorých sa vkladajú, spracúvajú a prenášajú informácie nevyhnutné na účinné nasadenie zoskupenia, hlavnej formácie, taktickej formácie, jednotky, lode, podjednotky alebo zbraní, ktoré patria pod príslušné velenie. Na tieto účely sa využíva počítač alebo iný špecializovaný hardvér s cieľom podporiť funkcie organizácie vojenského velenia a riadenia. Hlavné funkcie automatizovaného systému velenia a riadenia sú: účinný automatizovaný zber, zhromažďovanie, ukladanie a spracovanie informácií; znázornenie situácie a okolností, ktoré ovplyvňujú prípravu a výkon bojových operácií; operačné a taktické výpočty na rozdelenie zdrojov medzi bojové zoskupenia alebo prvky operačnej bojovej zostavy alebo bojového nasadenia podľa cieľa alebo etapy operácie; príprava údajov na vyhodnotenie situácie a rozhodovanie v akejkoľvek chvíli počas operácie alebo boja; počítačová simulácia operácií.

VM 10

„Bezpilotný vzdušný prostriedok („UAV“)

Akékoľvek lietadlo schopné vzletu, udržovaného kontrolovaného letu a navigácie bez prítomnosti človeka na palube.

VM 7, 22

„Biokatalyzátory“

,Enzýmy‘ pre špecifické chemické alebo biochemické reakcie alebo iné biologické zlúčeniny, ktoré viažu a urýchľujú rozklad BCH látok.

Technická poznámka

,Enzýmysú „biokatalyzátory“ pre špecifické chemické alebo biochemické reakcie.

VM 7

Biologické látky

Patogény alebo toxíny zvolené alebo upravené (ako napr. zmena čistoty, skladovateľnosti, virulencie, charakteristík šírenia alebo odolnosti voči UV žiareniu) s cieľom spôsobiť straty na životoch osôb alebo zvierat, poškodzovať zariadenia alebo poškodzovať úrodu alebo životné prostredie.

VM 7

„Biopolyméry“

Tieto biologické makromolekuly:

a.

enzýmy pre špecifické chemické alebo biochemické reakcie;

b.

,monoklonálne‘, „polyklonálne“ alebo „antiidiotypické“„protilátky“;

c.

osobitne navrhnuté alebo osobitne spracované, receptory‘;

Technické poznámky:

1.

,Antiidiotypické protilátkysú protilátky, ktoré sa viažu na špecifické miesta viazania antigénov iných protilátok.

2.

,Monoklonálne protilátkysú proteíny, ktoré sa viažu na jedno miesto antigénu a sú vytvorené jedným klonom buniek.

3.

,Polyklonálne protilátkysú zmesou proteínov, ktoré sa viažu na špecifický antigén a sú vytvorené viac ako jedným klonom buniek.

4.

,Receptorysú biologické makromolekulové štruktúry schopné viazať ligandy, ktorých viazanie ovplyvňuje fyziologické funkcie.

VM 4, 10

„Civilné lietadlo“

„Lietadlá“ uvedené podľa označenia v zoznamoch certifikácie letovej spôsobilosti uverejňovaných úradmi pre civilné letectvo jedného alebo viacerých členských štátov EÚ alebo členských štátov Wassenaarskeho usporiadania slúžiace na lety na komerčných civilných vnútroštátnych a zahraničných trasách alebo na zákonné používanie pre civilné, súkromné alebo podnikateľské účely.

VM 15

„Elektrónky na zjasnenie obrazu prvej generácie“

Elektrostaticky zaostrené elektrónky využívajúce vstupné a výstupné optické vlákna alebo sklené doštičky, multialkalické fotokatódy (S-20 alebo S-25) ale nie zosilňovače z mikrokanálových doštičiek.

VM 8

„Energetické materiály“

Látky alebo zmesi, ktoré chemicky reagujú a pritom uvoľňujú energiu požadovanú na plánované použitie. „Výbušniny“, „pyrotechnické látky“ a „propelenty“ sú podtriedou energetických materiálov.

VM 7

„Expresívne vektory“

Nosiče (napr. plazmidy alebo vírusy) používané na zavedenie genetického materiálu do hostiteľských buniek.

VM 17

„Jadrový reaktor“

zahŕňa časti v nádobe reaktora alebo k nej priamo pripojené zariadenie, ktoré reguluje hladinu výkonu v aktívnej zóne reaktora (štiepnom pásme reaktora) a súčasti, ktoré obvykle obsahujú primárne chladiace médium, prichádzajú s ním do priameho styku, alebo ho regulujú v aktívnej zóne reaktora.

VM 17

„Knižnica“ (parametrická technická databáza)

Súbor technických informácií, ktorého použitie môže zvýšiť výkonnosť príslušných systémov, zariadení alebo súčastí.

VM 17

„Koncové efektory“

Úchopné moduly, aktívne nástrojové jednotky a všetky iné nástroje pripojené k základovej doske na konci manipulačného ramena „robota“.

Technická poznámka

,Aktívne nástrojové jednotkysú zariadenia na aplikáciu hnacej sily, energie procesu na obrobok alebo na snímanie obrobku.

VM 11

„Kozmické lode“

Aktívne a pasívne satelity a vesmírne sondy.

VM 9, a 19

„Laser“

Časť, ktorá vytvára priestorovo aj časovo koherentné svetlo prostredníctvome zosilnenia vynútenej emisie žiarenia.

VM 7

„Látky na potláčanie nepokojov“

Látky, ktoré za predpokladaných podmienok použitia na účely potláčania nepokojov vytvárajú u ľudí rýchle zmyslové podráždenie alebo paralyzačné fyzické účinky, ktoré zmiznú krátko po ukončení expozície. (Slzotvorné plyny sú podmnožinou „látok na potláčanie nepokojov“.)

VM 8, 10, 14

„Lietadlo“

Vzdušné vozidlo s pevnými krídlami, otáčavými krídlami, rotorom (vrtuľník), sklápacím rotorom alebo so sklápacími krídlami.

VM 21

„Mikroprogram“

Postupnosť základných inštrukcií uchovávaných vo zvláštnej pamäti, ktorých vykonanie sa spúšťa zavedením ich referenčnej inštrukcie do registra inštrukcií.

VM 17

„Palivový článok“

Elektrochemické zariadenie, ktoré mení chemickú energiu priamo na elektrickú energiu jednosmerného prúdu (DC) spotrebúvaním paliva z externého zdroja.

VM 8

„Prekurzory“

Špecializované chemikálie používané pri výrobe výbušnín.

VM 8

„Prísady“

Látky používané v explozívnych zmesiach na zlepšenie ich vlastností.

VM 21

„Program“

Postupnosť inštrukcií na realizáciu procesu v podobe vykonateľnej elektronickým počítačom alebo zmeniteľná do takejto podoby.

VM 8

„Propelenty“

Látky alebo zmesi, ktoré chemicky reagujú a pritom vytvárajú vysoké objemy horúcich plynov regulovanou rýchlosťou na vykonanie mechanickej práce.

VM 10

„Prostriedky ľahšie ako vzduch“

Balóny a „vzducholode“, ktoré sú pri svojom nadnášaní závislé od horúceho vzduchu alebo od iných plynov ľahších ako vzduch, ako napríklad hélium alebo vodík.

VM 4, 8

„Pyrotechnické (látky)“

Zmesi pevných alebo kvapalných palív a oxidantov, v ktorých po zapálení prebehne regulovanou rýchlosťou energetická chemická reakcia, ktorá má vytvoriť určité časové oneskorenia alebo množstvá tepla, hluku, dymu, viditeľného svetla alebo infračerveného žiarenia. Pyroforické látky sú podtriedou pyrotechnických látok, ktoré neobsahujú žiadne oxidanty ale sa samovoľne vznietia pri kontakte so vzduchom.

VM 17

„Robot“

Manipulačný mechanizmus, ktorý môže byť typom so spojitou trasou alebo pohybom z bodu do bodu, môže používať snímače a vyznačuje sa všetkými týmito vlastnosťami:

a.

je polyfunkčný,

b.

variabilnými pohybmi v trojrozmernom priestore je schopný polohovať alebo priestorovo orientovať materiál, súčiastky, nástroje alebo zvláštne zariadenia;

c.

má zabudované tri alebo viac servozariadení s uzatvorenou alebo otvorenou slučkou, ktorá môže obsahovať krokové motory a

d.

je vybavený „používateľsky dostupnou programovateľnosťou“ prostredníctvom reprodukčnej metódy alebo prostredníctvom elektronického počítača, ktorým môže byť programovateľná logická riadiaca jednotka, t. j. bez mechanického zásahu.

„Programovateľnosť dostupná používateľovi“ je vlastnosť umožňujúca používateľovi vkladať, opravovať alebo nahrádzať „programy“ inými spôsobmi ako:

a.

fyzickou zmenou zapojenia alebo prepojení; alebo

b.

nastavením funkčných kontrol vrátane zadania parametrov.

Poznámka

Uvedená definícia nezahŕňa nasledovné zariadenia:

1.

manipulačné mechanizmy, ktoré sú ovládateľné iba manuálne/teleoperátorom,

2.

Manipulačné mechanizmy s fixným sledom, čo sú automatizované pohyblivé zariadenia, pracujúce v súlade s mechanicky fixne naprogramovanými pohybmi. Program je mechanicky obmedzený mechanickými zarážkami ako sú kolíky alebo vačky. Sled pohybov a výber dráh alebo uhlov nie je variabilný a ani meniteľný mechanickými, elektronickými alebo elektrickými prostriedkami;

3.

mechanicky ovládané manipulačné mechanizmy s variabilnou postupnosťou, ktorými sú automatické pohyblivé zariadenia pracujúce v súlade s mechanicky fixovanými naprogramovanými pohybmi. Program je mechanicky obmedzený pevnými, ale nastaviteľnými zarážkami ako sú kolíky alebo vačky. Postupnosť pohybov a výber dráh alebo uhlov je v rámci pevnej štruktúry programu variabilný. Zmeny alebo úpravy štruktúry programu (napr. zmeny kolíkov alebo výmeny vačiek) v jednej alebo viacerých pohybových osiach sa vykonávajú iba mechanickými operáciami,

4.

manipulačné mechanizmy bez servoriadenia s variabilnou postupnosťou, ktoré sú automatizovanými pohyblivými zariadeniami pracujúcimi v súlade s mechanicky pevne naprogramovanými pohybmi. Program je variabilný, ale postupnosť pokračuje iba prostredníctvom binárneho signálu z mechanicky pevných elektrických binárnych zariadení alebo nastaviteľných zarážok;

5.

stohovacie žeriavy definované ako manipulačné systémy s karteziánskymi súradnicami, vyrábané ako neoddeliteľná súčasť vertikálneho zoskupenia zásobníkov a konštruované tak, aby umožňovali prístup k obsahu týchto zásobníkov určených na skladovanie alebo vyhľadávanie.

VM 22

„sa vyžaduje“/„požadovaný/á“

V súvislosti s „technológiou“ sa vzťahuje iba na tú časť „technológie“, ktorá obzvlášť zodpovedá za dosiahnutie alebo rozšírenie úrovne riadeného výkonu, charakteristík alebo funkcií. Takáto „požadovaná“„technológia“ môže byť spoločná pre rôzne tovary.

VM 21

„Softvér“

Skupina jedného alebo viacerých „programov“ alebo „mikroprogramov“ zabudovaných v ľubovoľnom hmotnom dátovom médiu.

VM 20

„Supravodivé“

Vzťahuje sa na materiály (t.j. kovy, zliatiny alebo zlúčeniny), ktoré môžu úplne stratiť elektrický odpor, (t.j. ktoré môžu nadobudnúť nekonečnú elektrickú vodivosť a prenášať veľmi veľké elektrické prúdy bez zahrievania Joulovým teplom).

„Kritická teplota“ (niekedy označovaná aj ako prechodová teplota) je v prípade konkrétneho supravodivého materiálu taká teplota, pri ktorej daný materiál začína vykazovať nulový odpor voči jednosmernému elektrickému prúdu.

Technická poznámka

„Supravodivý“ stav materiálu individuálne charakterizuje „kritická teplota“, kritické magnetické pole, ktoré je funkciou teploty, a kritická hustota prúdu, ktorá je však funkciou magnetického poľa aj teploty.

VM 22

„Technológia“

Špecifické informácie potrebné na „vývoj“, „výrobu“, alebo prevádzkovanie, inštalovanie, údržba (kontrola), oprava, generálna oprava alebo renovácia.produktu. Tieto informácie majú formu technických údajov alebo technickej pomoci. Špecifická „technológia“ sa v rámci Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ vymedzuje vo VM 22.

Technické poznámky:

1.

,Technické údajemôžu mať podobu podrobne prepracovaných plánov, plánov, schém, modelov, vzorcov, tabuliek, konštrukčných návrhov a špecifikácií, príručiek a inštrukcií zapísaných alebo zaznamenaných na iných médiách alebo zariadeniach ako je disk, páska alebo trvalá pamäť.

2.

,Technická pomocmôže mať formu inštrukcií, zručností, prípravy, pracovných znalostí a poradenských služieb. ,Technická pomocmôže zahŕňať prenos ,technických údajov‘.

VM 19

„Určené na vesmírne použitie“

Navrhnuté, vyrobené alebo určené prostredníctvom úspešného otestovania pre operácie vo výške viac ako 100 km nad povrchom Zeme.

Pozn.

Určenie určitej položky ako „určené na vesmírne použitie“ pomocou testovania neznamená, že iné položky z rovnakého výrobného cyklu alebo série modelov sú tiež „určené na vesmírne použitie“, pokiaľ nie sú jednotlivo otestované.

VM 13

„Vláknité alebo vláknové materiály“

Zahŕňajú:

a.

nekonečné monofilové vlákna;

b.

nekonečné priadze a predpriadze;

c.

stuhy, textílie, nevrstvené rohože a pletivá;

d.

deky zo strihaných vlákien, deky zo striže, deky zo súdržných vlákien,

e.

monokryštalické alebo polykryštalické hrotové elektródy ľubovoľnej dĺžky,

f.

buničinu z aromatického polyamidu.

VM 22

„Vo verejnej sfére“

To znamená „technológiu“ alebo „softvér“, ktorý sa sprístupnil bez obmedzenia jeho ďalšieho šírenia.

Poznámka:

Obmedzenia uložené autorskými právami nevynímajú „technológiu“ alebo „softvér“, z „verejnej sféry“.

VM 8, 18

„Výbušniny“

Tuhé, kvapalné alebo plynné látky alebo zmesi látok, ktoré sa uplatňujú ako primárne, doplnkové alebo hlavné nálože v hlaviciach, demolačných a iných aplikáciách a sú určené na detonáciu.

VM 18, 21, 22

„Výroba“

Sú všetky výrobné etapy, napr.: návrh výrobku, výroba, integrácia, montáž, kontrola, skúšanie a záruka kvality.

VM 17, 22, 22

„Vývoj“

sa vzťahuje na všetky etapy predchádzajúce sériovej výrobe, ako sú: návrh, výskum návrhu, analýzy návrhu, návrhové koncepcie, montáž a skúšanie prototypov, programy poloprevádzkovej výroby, návrhové údaje, proces premeny návrhových údajov na výrobok, návrh konfigurácie, návrh integrácie a dispozícia.

VM 10

„Vzducholoď“

Motorom poháňaný vzdušný dopravný prostriedok nadnášaný plynom (zvyčajne héliom, predtým vodíkom), ktorý je ľahší než vzduch.

VM 22

„Základný vedecký výskum“

Experimentálna alebo teoretická práca vykonávaná predovšetkým na účely získavania nových poznatkov o základných princípoch javov alebo pozorovateľných skutočností, ktorá nie je primárne zameraná na konkrétny praktický účel alebo cieľ.

VM 1

„Znehodnotená strelná zbraň“

Strelná zbraň, ktorá bola postupom vymedzeným vnútroštátnym orgánom členského štátu EÚ alebo vnútroštátnym orgánom členského štátu Wassenaarskeho usporiadania znehodnotená tak, že sa z nej nedá vystreliť žiaden náboj. Uvedené postupy natrvalo menia základné prvky danej strelnej zbrane. Podľa vnútroštátnych právnych predpisov sa znehodnotenie strelnej zbrane môže potvrdiť osvedčením vydaným príslušným orgánom a môže sa označiť na strelnej zbrani pečiatkou na základnej súčasti.


(1)  Ú. v. EÚ C 122, 6.4.2016.