ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 29

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
28. januára 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 29/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8311 – Altor Fund IV/Transcom WorldWide AB) ( 1 )

1

2017/C 29/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8340 – Riverstone/AMCI/Fitzroy) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2017/C 29/03

Zoznam osôb vymenovaných Radou – júl – december 2016 (sociálna oblasť)

2

2017/C 29/04

Oznámenie určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným na zozname ustanovenom v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu [pozri prílohu k nariadeniu Rady (EÚ) 2017/150]

6

2017/C 29/05

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

7

2017/C 29/06

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 270/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte

8

2017/C 29/07

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/153 a v nariadení Rady (EÚ) č. 101/2011, vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2017/149, o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

9

2017/C 29/08

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 101/2011, vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2017/149, o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

10

 

Európska komisia

2017/C 29/09

Výmenný kurz eura

11

2017/C 29/10

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [Uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006]  ( 1 )

12

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 29/11

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zmeny záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

13

2017/C 29/12

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme ( 1 )

14

2017/C 29/13

Aktualizácia zoznamu colných úradov, na ktorých môžu byť výrobky, uvedené v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1635/2006, navrhnuté na prepustenie do režimu voľný obeh v Európskom spoločenstve

15

2017/C 29/14

Záväzné informácie o pôvode tovaru

19


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2017/C 29/15

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/05/2017 – Systém akademickej mobility v rámci Afriky

25

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2017/C 29/16

Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

27

2017/C 29/17

Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

32


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8311 – Altor Fund IV/Transcom WorldWide AB)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 29/01)

Dňa 24. januára 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8311. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8340 – Riverstone/AMCI/Fitzroy)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 29/02)

Dňa 23. januára 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8340. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/2


Zoznam osôb vymenovaných Radou

júl – december 2016 (sociálna oblasť)

(2017/C 29/03)

Výbor

Koniec funkčného obdobia

Uverejnenie v Ú. v. EÚ

Nahradená osoba

Odstúpenie/vymenovanie

Člen/náhradník

Kategória

Krajina

Vymenovaná osoba

Príslušnosť

Dátum rozhodnutia Rady

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pani Margaret LAWLOR

odstúpenie

náhradníčka

vláda

Írsko

pán Paul CULLEN

Politika v oblasti bezpečnosti, zdravia a chemických látok

20. 9. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79, 1. 3. 2016

pán Paweł PETTKE

odstúpenie

náhradník

zamestnávatelia

Poľsko

pán Rafał HRYNYK

3M Wrocław Sp. z o.o

29. 9. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pán Etbin TRATNIK

odstúpenie

náhradník

vláda

Slovinsko

pani Vladka KOMEL

Ministerstvo práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí

17. 10. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pán Olivier MEUNIER

odstúpenie

náhradník

vláda

Francúzsko

pán Arnaud PUJAL

Ministerstvo práce, zamestnanosti a zdravotníctva

17. 10. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pani Bénédicte LEGRAND-JUNG

odstúpenie

členka

vláda

Francúzsko

pán Patrick MADDALONE

Ministerstvo práce, zamestnanosti a zdravotníctva

17. 10. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pani Kristel PLANGI

odstúpenie

náhradníčka

vláda

Estónsko

pani Eva PÕLDIS

Ministerstvo sociálnych vecí Estónska

17. 10. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pán Andrew Agius MUSCAT

odstúpenie

náhradník

zamestnávatelia

Malta

pán Brian ZAHRA

Asociácia hotelov a reštaurácií Malty (Malta Hotels and Restaurants Association)

17. 10. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pán John SCICLUNA

odstúpenie

člen

zamestnávatelia

Malta

pán Lawrence MIZZI

Asociácia maltských zamestnávateľov

17. 10. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pani Anne-Sofie DALENG

odstúpenie

náhradníčka

vláda

Švédsko

pani Jonna JONSSON

Ministerstvo práce

8. 11. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pán Vladimir TEJBUS

odstúpenie

náhradník

vláda

Slovensko

pán Jozef KŠIŇAN

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ

28. 11. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pán Dominic FROST

odstúpenie

náhradník

zamestnávatelia

Spojené kráľovstvo

pán Terry WOOLMER

EEF – organizácia výrobcov

12. 12. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pani Jana MALÁ

odstúpenie

členka

zamestnávatelia

Česká republika

pani Nora ŠEJDOVÁ

Konfederácia priemyslu Českej republiky

12. 12. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pán František HROBSKÝ

odstúpenie

náhradník

zamestnávatelia

Česká republika

pani Jana MALÁ

Česká asociácia zamestnancov v sektore energetiky

12. 12. 2016

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28. 2. 2019

Ú. v. EÚ C 79 1. 3. 2016

pán Jozef KŠIŇAN

odstúpenie

náhradník

vláda

Slovensko

pani Lucia SABOVÁ DANKOVÁ

Národný inšpektorát práce

12. 12. 2016

Poradný výbor pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

19. 10. 2020

Ú. v. EÚ C 341, 16. 10. 2015

pán Michał MENES

odstúpenie

člen

odbory

Poľsko

pán Stanisław RÓŻYCKI

OPZZ

20. 9. 2016

Poradný výbor pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

19. 10. 2020

Ú. v. EÚ C 341 16. 10. 2015

pán Koen MEESTERS

odstúpenie

člen

odbory

Belgicko

pani Nathalie DIESBECQ

Studiedienst ACV

29. 9. 2016

Poradný výbor pre slobodu pohybu pracovníkov

24. 9. 2018

Ú. v. EÚ C 348 20. 9. 2016

pani Stefanie RIEDER

odstúpenie

náhradníčka

zamestnávatelia

Rakúsko

pani Barbara DALLINGER

Rakúska hospodárska komora, Kancelária EÚ v Bruseli

17. 10. 2016

Poradný výbor pre slobodu pohybu pracovníkov

24. 9. 2018

Ú. v. EÚ C 348 20. 9. 2016

pani Paloma MARTÍNEZ GAMO

odstúpenie

členka

vláda

Španielsko

pani Sara CORRES ARMENDARIZ

Minsiterstvo práce a sociálneho zabezpečenia

28. 11. 2016

Poradný výbor pre slobodu pohybu pracovníkov

24. 9. 2018

Ú. v. EÚ C 348 20. 9. 2016

pani Alexandra KRAMER

odstúpenie

členka

odbory

Nemecko

pán Robert SPILLER

DGB Bundesvostand

28. 11. 2016

Správna rada Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť

31. 5. 2019

Ú. v. EÚ C 199 4. 6. 2016

pani Maria de Fátima DUARTE

odstúpenie

členka

vláda

Portugalsko

pán Carlos Miguel RODRIGUES DUARTE

CIG

29. 9. 2016

Riadiaca rada Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

7. 11. 2016

Ú. v. EÚ C 360, 10. 12. 2013

pán Octavian Alexandru BOJAN

odstúpenie

náhradník

zamestnávatelia

Rumunsko

pani Daniela SÂRBU

UGIR – Uniunea Generală a Industriaşilor din România

18. 7. 2016


28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/6


Oznámenie určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným na zozname ustanovenom v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

[pozri prílohu k nariadeniu Rady (EÚ) 2017/150]

(2017/C 29/04)

Nasledujúce informácie sú určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným v zozname, ktorý sa nachádza v nariadení Rady (EÚ) 2017/150 (1).

Rada Európskej únie rozhodla, že dôvody zaradenia týchto osôb, skupín a subjektov na uvedený zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia ustanovené nariadením Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (2), stále existujú. V dôsledku toho sa Rada rozhodla osoby, skupiny a subjekty na danom zozname ponechať.

Nariadením (ES) č. 2580/2001 sa ustanovuje zmrazenie všetkých finančných prostriedkov, ostatných finančných aktív a hospodárskych zdrojov, ktoré patria dotknutým osobám, skupinám a subjektom, a zákaz priameho či nepriameho sprístupňovania akýchkoľvek finančných prostriedkov, ostatných finančných aktív a hospodárskych zdrojov týmto osobám, skupinám a subjektom.

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty sa upozorňujú na možnosť podať príslušným orgánom príslušných členských štátov uvedených v prílohe k predmetnému nariadeniu žiadosť s cieľom získať povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo konkrétne platby v súlade s článkom 5 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty môžu podať žiadosť s cieľom získať odôvodnenie Rady týkajúce sa ich ponechania na uvedenom zozname (pokiaľ im takéto odôvodnenie už nebolo oznámené). Každú takúto žiadosť je potrebné zaslať na túto adresu:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty môžu kedykoľvek predložiť Rade na uvedenú adresu žiadosť – so všetkými sprievodnými dokladmi – o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedený zoznam alebo ich na tomto zozname ponechať. Takéto žiadosti sa po doručení posúdia. V tejto súvislosti sa dotknuté osoby, skupiny a subjekty upozorňujú na pravidelnú revíziu tohto zoznamu, ktorú Rada vykonáva podľa článku 1 ods. 6 spoločnej pozície 2001/931/SZBP (3). Aby sa Rada mohla žiadosťami zaoberať pri najbližšej revízii, mali by sa predložiť do 24. marca 2017.

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty sa upozorňujú aj na možnosť podať žalobu voči nariadeniu Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 23, 28.1.2017, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.

(3)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.


28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/7


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

(2017/C 29/05)

Dotknuté osoby sa upozorňujú na nasledujúce informácie v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1):

Právnym základom pre túto operáciu spracovania údajov je nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 (2).

Prevádzkovateľom tohto spracovania údajov je Rada Európskej únie zastúpená generálnym riaditeľom GR C (zahraničné veci, rozširovanie, civilná ochrana) Generálneho sekretariátu Rady a oddelenie poverené spracovaním je oddelenie 1C GR C, ktoré môžete kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Cieľom operácie spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2580/2001.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia do zoznamu ustanovené v uvedenom nariadení.

Zhromaždené osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné na správnu identifikáciu dotknutých osôb, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Zhromaždené osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 20 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia (ES) č. 45/2001, žiadosti o prístup, ako aj žiadosti o opravu alebo námietky budú zodpovedané v súlade s oddielom 5 rozhodnutia Rady 2004/644/ES (3).

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.


(1)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.

(3)  Ú. v. EÚ L 296, 21.9.2004, s. 16.


28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/8


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 270/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte

(2017/C 29/06)

Osoby, ktoré sú zaradené na zozname v prílohe k rozhodnutiu Rady 2011/172/SZBP (1) a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 270/2011 (2) o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte, sa upozorňujú na tieto skutočnosti.

Rada v rámci svojho spisu disponuje novými prvkami, ktoré sa týkajú všetkých osôb uvedených na zozname v prílohe k rozhodnutiu 2011/172/SZBP a v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 270/2011. Dotknuté osoby sa týmto informujú, že Rade môžu do 17. februára 2017 predložiť žiadosť o informácie, ktoré sa ich týkajú, na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

V súlade s článkom 5 rozhodnutia 2011/172/SZBP a článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 270/2011 sa všetky pripomienky zohľadnia na účely pravidelného preskúmavania zo strany Rady.


(1)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 4.


28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/9


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/153 a v nariadení Rady (EÚ) č. 101/2011, vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2017/149, o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

(2017/C 29/07)

Osoby uvedené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2011/72/SZBP (1) zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/153 (2) a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 101/2011 (3) vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2017/149 (4), sa upozorňujú na túto skutočnosť:

Rada Európskej únie po preskúmaní zoznamu označených osôb rozhodla, že osoby uvedené v spomenutých prílohách by mali byť naďalej zaradené do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2011/72/SZBP a v nariadení (EÚ) č. 101/2011.

Dotknuté osoby sa upozorňujú na možnosť podať žiadosť príslušným orgánom relevantného členského štátu alebo štátov uvedeným na internetových sídlach v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 s cieľom získať povolenie na použitie zmrazených finančných prostriedkov na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 4 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby môžu do 31. októbra 2017 predložiť Rade spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedený zoznam, pričom túto žiadosť zašlú na adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

V súlade s článkom 5 rozhodnutia 2011/72/SZBP a článkom 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 101/2011 sa všetky prijaté pripomienky zohľadnia na účely ďalšieho preskúmania zoznamu označených osôb Radou.


(1)  Ú. v. EÚ L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  Ú. v. EÚ L 23, 28.1.2017, s. 19.

(3)  Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 23, 28.1.2017, s. 1.


28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/10


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 101/2011, vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2017/149, o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

(2017/C 29/08)

Dotknuté osoby sa v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1) upozorňujú na nasledujúce informácie:

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je nariadenie Rady (EÚ) č. 101/2011 (2) vykonávané vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2017/149 (3).

Prevádzkovateľom pre toto spracovanie údajov je Rada Európskej únie zastúpená generálnym riaditeľstvom GR C (zahraničné veci, rozširovanie, civilná ochrana) Generálneho sekretariátu Rady a oddelením povereným spracovaním je oddelenie 1C GR C, ktoré môžete kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Cieľom spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 101/2011 vykonávaným vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/149.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia do zoznamu ustanovené v uvedenom nariadení.

Zozbierané osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu dotknutých osôb, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Zozbierané osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 20 ods. 1 písm. a) a písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001, žiadosti o prístup, ako aj žiadosti o opravu alebo námietky budú zodpovedané v súlade s oddielom 5 rozhodnutia Rady 2004/644/ES (4).

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.


(1)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1

(2)  Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 23, 28.1.2017, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 296, 21.9.2004, s. 16.


Európska komisia

28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/11


Výmenný kurz eura (1)

27. januára 2017

(2017/C 29/09)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,0681

JPY

Japonský jen

123,01

DKK

Dánska koruna

7,4369

GBP

Britská libra

0,85170

SEK

Švédska koruna

9,4528

CHF

Švajčiarsky frank

1,0689

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,9190

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

27,021

HUF

Maďarský forint

311,63

PLN

Poľský zlotý

4,3400

RON

Rumunský lei

4,5058

TRY

Turecká líra

4,1416

AUD

Austrálsky dolár

1,4169

CAD

Kanadský dolár

1,4012

HKD

Hongkongský dolár

8,2873

NZD

Novozélandský dolár

1,4726

SGD

Singapurský dolár

1,5250

KRW

Juhokórejský won

1 253,96

ZAR

Juhoafrický rand

14,4471

CNY

Čínsky juan

7,3654

HRK

Chorvátska kuna

7,4818

IDR

Indonézska rupia

14 276,89

MYR

Malajzijský ringgit

4,7333

PHP

Filipínske peso

53,221

RUB

Ruský rubeľ

64,1625

THB

Thajský baht

37,683

BRL

Brazílsky real

3,3834

MXN

Mexické peso

22,5452

INR

Indická rupia

72,7030


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/12


Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

[Uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1)]

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 29/10)

Rozhodnutia o udelení autorizácie

Odkaz na rozhodnutie (2)

Dátum rozhodnutia

Názov látky

Držiteľ autorizácie

Číslo autorizácie

Autorizované použitie

Dátum uplynutia lehoty na preskúmanie

Odôvodnenie rozhodnutia

C (2016) 8596

3. januára 2017

trichlóretylén

č. ES 201-167-4

č. CAS 79-01-6

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration & Separation) BV, Oude Kerkstraat 4, 4870 AG Etten-Leur, Holandsko

REACH/16/7/0

Priemyselné použitie ako rozpúšťadlo na výrobu modulov obsahujúcich membrány z dutých vláken na separáciu plynu.

21. apríla 2028

V súlade s článkom 60 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sociálno-ekonomické prínosy prevyšujú riziko pre ľudské zdravie vyplývajúce z používania látky, pričom neexistujú žiadne alternatívne látky ani technológie, ktoré by z hľadiska svojej technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti boli vhodné.


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutie je k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_sk.htm.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/13


Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Zmeny záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 29/11)

Členský štát

Francúzsko

Príslušná trasa

Lannion (Côte-de-Granit) – Paris (Orly)

Pôvodný dátum nadobudnutia účinnosti záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme

27. októbra 2003

Dátum nadobudnutia účinnosti zmien

23. septembra 2017

Adresa, na ktorej možno získať text a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti so záväzkom vyplývajúcim zo služby vo verejnom záujme

Rozhodnutie z 23. decembra 2016, ktorým sa menia záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme uložené na pravidelné letecké dopravné služby medzi Lannionom a Parížom (Orly)

NOR: DEVA1638280A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Ďalšie informácie:

Direction Générale de l’Aviation Civile (Generálne riaditeľstvo civilného letectva)

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75 720 Paris cedex 15

FRANCÚZSKO

Telefón: +33 158094321

E-mail: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/14


Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 29/12)

Členský štát

Francúzsko

Predmetná trasa

Lannion – Paríž (Orly)

Obdobie platnosti zmluvy

Od 23. septembra 2017 do 22. septembra 2021

Termín na predkladanie žiadostí a ponúk

3. apríl 2017 (17.00 hod. miestneho času)

Adresa, na ktorej možno získať znenie výzvy na predkladanie ponúk a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu súvisiacu s verejnou súťažou a so záväzkom vyplývajúcim zo služieb vo verejnom záujme

Aéroport de Lannion – Côte de Granit

Syndicat Mixte de l’Aéroport – EPIC

Avenue Pierre Marzin

22300 Lannion

FRANCÚZSKO

Telefón +33 296058234

Fax +33 296058299

E-mail: akguegan.aeroportlannion@orange.fr


28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/15


Aktualizácia zoznamu colných úradov (1), na ktorých môžu byť výrobky, uvedené v prílohe I k nariadeniu Komisie (2) (ES) č. 1635/2006, navrhnuté na prepustenie do režimu voľný obeh v Európskom spoločenstve

(2017/C 29/13)

Členský štát

Colné úrady

BELGIQUE/BELGIË

Anvers DE – voie maritime

Bierset – (Grâce-Hollogne) DE – voies aérienne et/ou terrestre

Brusel DE – voie aérienne

Zaventem D – voie aérienne

БЪЛГАРИЯ

ТМУ Варна

МП Варна-запад

МП Пристанище Варна

ТМУ Бургас

МП Пристанище Бургас център

ТМУ Столична

ČESKÁ REPUBLIKA

Všetky colné úrady

DANMARK

Každý prístav a letisko v Dánsku

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn

HZA Stuttgart — ZA Flughafen

HZA Ulm — ZA Aalen

 

Bayern

HZA München — ZA Flughafen

HZA Regensburg — ZA Furth-im-Wald-Schafberg

HZA Schweinfurt — ZA Bayreuth

HZA Nürnberg — ZA Erlangen – Tennenlohe

 

Berlin

HZA Berlin — ZA Marzahn

HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Tegel

Brandenburg

Bereich HZA Frankfurt (Oder)

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Frankfurt (Oder) Autobahn

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Forst-Autobahn

Bereich HZA Potsdam

HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld

Bremen

HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen

HZA Bremerhaven — ZA Bremerhaven

 

Hamburg

HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe

HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof

HZA Itzehoe — Hamburg-Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Stralsund — ZA Rostock-Grenzkontrollstelle Rostock

 

Niedersachsen

HZA Hannover — ZA Hannover-Nord

HZA Braunschweig — ZA Braunschweig-Broitzem

Nordrhein-Westfalen

HZA Dortmund — ZA Ost

HZA Düsseldorf — ZA Flughafen

Rheinland-Pfalz

HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen

Schleswig-Holstein

HZA Kiel — ZA Lübeck Abfertigungsstelle Hafen

EESTI

Hraničné prechody Narva, Koidula, Luhamaa, Letisko Tallinn, prístavy Tallinn, Paljassaare a Muuga

ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιμένα Miκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Barcelona (Aeropuerto), Barcelona (Puerto), Irun (Carretera), La Junquera (Carretera), Madrid (Aeropuerto)

FRANCE

Všetky colné úrady

IRELAND

Všetky colné úrady

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste

Ufficio di Sanità aerea di Torino – Caselle

Ufficio di Sanità aerea di Roma – Fiumicino

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova

Ufficio di Sanità marittima di Livorno

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi

Ufficio di Sanità aerea di Varese – Malpensa

Ufficio di Sanità aerea di Bologna – Panicale

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari

Posto d’Ispezione frontaliera di Chiasso

ΚΥΠΡΟΣ

Všetky colné úrady

LATVIJA

Roads: Grebneva, Pãternieki, Terehova; Railways: Daugavpils, Rēzekne-2; Seaports: Liepāja, Rīga, Ventspils; Airport: Rīga; Post: Rīga International branch of the Latvian Post Office

LIETUVA

Všetky colné úrady

LUXEMBOURG

Bureau des Douanes et Accises

Centre douanier — Luxembourg

Bureau des Douanes et Accises

Luxembourg-Aéroport — Niederanven

MAGYARORSZÁG

Všetky colné úrady

MALTA

The Air Freight Section at Malte International Airport, Luqa

The Sea Freight Entry Processing Unit at Customs House, Valletta

The Parcel Post Office at Customs Office, Qormi

NEDERLAND

Všetky colné úrady

ÖSTERREICH

Nickelsdorf

Heiligenkreuz

Spielfeld

Tissis

Wien – Flughafen Schwechat

POLSKA

Všetky colné úrady

PORTUGAL

Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

Portos de Lisboa e Leixões

ROMÂNIA

Všetky colné úrady

SLOVENIJA

Obrežje (road border crossing), Koper (port border crossing), Dobova (railway border crossing), Gruškovje (road border crossing), Jelšane (road border crossing), Brnik (air border crossing), Ljubljana (road and railway)

SLOVENSKO

Všetky colné úrady

SUOMI – FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi, Helsinki-Vantaan lentoasema

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Glasgow Prestwick Airport, Manchester Airport, Port of Hull and Goole, Port of London, Port of Southampton


(1)  Aktualizácia sa uvedie kurzívou.

(2)  Ú. v. EÚ L 306, 7.11.2006, s. 3.


28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/19


Záväzné informácie o pôvode tovaru

(2017/C 29/14)

Zoznam orgánov, ktoré členské štáty určili na prijímanie žiadostí o záväzné informácie o pôvode tovaru alebo na vydávanie týchto informácií

Členský štát

Colný orgán

Telefón

E-mail:

BELGICKO

 

 

 

Nepreferenčný pôvod

Service Public Fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Intersectoriel – Politique Commerciale

bâtiment Atrium C

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Intersectoraal – Handelspolitiek

City Atrium C

Vooruitgangsstraat 50

1210 Brussel

België

+32 22778467

marc.wegnez@economie.fgov.be

Preferenčný pôvod

Service Public Fédéral Finances

Administration Centrale des Douanes et Accises

Services des Procédures Douanières – direction 9

North Galaxy – Tour A (NG A9)

Boulevard du Roi Albert II, 33 – boîte 37

1030 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Financiën

Centrale Administratie der Douane en Accijnzen

Dienst Douaneprocedures – directie 9

North Galaxy – Toren A (NG A9)

Koning Albert II – laan 33, bus 37

1030 Brussel

België

+32 225763103

luc.verhaeghe@minfin.fed.be

BULHARSKO

National Customs Agency

Central Customs Directorate

47, G.S.Rakovski street

BG-1040 Sofia

+359 298594313

+359 298594145

origin@customs.bg

CHORVÁTSKO

Customs Directorate of the Ministry of Finance of the Republic of Croatia

Central Office

Sector for customs tariff, value and origin Service for customs value and origin

Carinska uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske

Središnji ured

Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

Alexandera Von Humboldta 4a,

10000 Zagreb

+385 1 6211 308

+385 1 6211 321

podrijetlo@carina.hr

origin@carina.hr

ČESKÁ REPUBLIKA

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Oddělení – Závazných informací

Blanická 19

772 71 Olomouc

+420 585 111 111

podatelna580000@cs.mfcr.cz

DÁNSKO

SKAT København

Sluseholmen 8B

DK-2450 København SV

+45 723 74204

Keld.Mikkelsen@Skat.dk

NEMECKO

 

 

 

Preferenčný pôvod

a

nepreferenčný pôvod,

pokiaľ sa posledné opracovanie alebo spracovanie uskutočnilo mimo EÚ

alebo

ak ide o tovar, v prípade ktorého existuje spoločná organizácia trhu, podľa ktorej udelenie výhod závisí od určeného nepreferenčného pôvodu.

Hauptzollamt Hannover

Waterloostraße 5

30169 Hannover

+49 511101 2480

poststelle.vzta-hza-hannover@zoll.bund.de

Nepreferenčný pôvod,

pokiaľ bol tovar úplne získaný v EÚ alebo vyrobený alebo opracovaný či spracovaný v EÚ.

Nevzťahuje sa to na tovar, v prípade ktorého existuje spoločná organizácia trhu, podľa ktorej udelenie výhod závisí od určeného nepreferenčného pôvodu.

Industrie- und Handelskammern

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Breite Straße 29

10178 Berlin

+49 302030 82321

behm.steffen@dihk.de

ÍRSKO

Office of the Revenue Commissioners

Classification, Origin and Valuation Section

Customs Division

St Conlon’s Road

Nenagh

County Tipperary

+353 6744260

origin&valuationsection@revenue.ie

ESTÓNSKO

Maksu-ja Tolliamet

Tolliosakond

Tollitalitus

Lõõtsa 8A

15176 Tallinn

+372 6762607

emta@emta.ee

GRÉCKO

Ministry of Finance

General Secretariat for Public Revenue

General Directorate of Customs and Excise

Section B Tariff

Preferential Regimes & Origin

10, Karageorgi Servias Str.

101 84 Athens

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσίωυ Εσόδωυ

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων

Τμήμα Β Προτιμησιακών Δασμολογικών

Καθεστώτων και Καταγωγής

Καρ. Σερβίας 10

101 84 Αθήνα

+30 2106987491

+30 2106987493

+30 2106987541

+30 2106987513

d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ŠPANIELSKO

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

+34 917289854/55/35

gesadu@aeat.es

FRANCÚZSKO

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

Bureau E/1

11, rue des Deux-Communes

93558 Montreuil Cedex

+33 157534374

+33 157534278

dg-e1@douane.finances.gouv.fr

TALIANSKO

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali

Ufficio applicazione tributi doganali

Via Mario Carucci, 71

00143 Roma

+39 0650245216

dogane.legislazionedogane.applicazione@agenziadogane.it

CYPRUS

Department of Customs and Excise

Ministry of Finance

M. Karaoli Str.

1096 Nicosia

Postal address:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Μ. Καραολή

1096 Λευκωσία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Αρχιτελωνείο

1440 Λευκωσία

+357 22601651

+357 22601703

headquarters@customs.mof.gov.cy

LOTYŠSKO

State Revenue Service of the Republic of Latvia

National Customs Board

Talejas Street 1

Riga, LV-1978

Latvijas Republikas

Valsts ieņēmumu dienesta

Muitas pārvalde

Talejas iela 1,

Rīga, LV-1978

+371 67121007

+371 67121011

MP.lietvediba@vid.gov.lv

LITVA

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

A. Jakšto g. 1/25

01105 Vilnius

+370 52666067

+370 52666068

muitine@lrmuitine.lt

LUXEMBURSKO

Direction des douanes et accises

Division TAXUD

BP 1605

1016 Luxembourg

+352 28182246

+352 28182347

Jean-Claude.Nilles@do.etat.lu

Laurent.Thilges@do.etat.lu

MAĎARSKO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete

Hősök fasora 20-24

1163 Budapest

+36 14022233

szi@nav.gov.hu

MALTA

Customs Department

Lascaris Wharf

Valletta. CMR02

+356 25685186

saviour.grima@gov.mt

HOLANDSKO

Douane Nederland/Kantoor Nijmegen

Landelijk Team Oorsprongszaken

PB 1537

6501 BM Nijmegen

+31 243813701

helpdesk.oorsprongszaken@belastingdienst.nl

RAKÚSKO

Bundesministerium für Finanzen

Johannesgasse 5

1010 Wien

+43 151433/504189

origin@bmf.gv.at

POĽSKO

Izba Celna w Warszawie

Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP

ul. Erazma Ciołka 14 A

01-443 Warszawa

+48 225447540

wip@war.mofnet.gov.pl

PORTUGALSKO

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua de Alfãndega no 5 r/c

1149-006 Lisboa

+351 218813765

dsta@at.gov.pt

RUMUNSKO

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală a Vămilor

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6

cod 060305

Bucuresti

+40 213155858

+40 213112456

origine@customs.ro

SLOVINSKO

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

1523 Ljubljana

+386 14783921

ana.macek@gov.si

SLOVENSKO

Colný úrad Bratislava

Miletičova 42

824 59 Bratislava 26

+421 250263963

martin.strbik@financnasprava.sk

FÍNSKO

Tulli

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tullen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

+358 2955200

leena.lehtinen@tulli.fi

minna.raitanen@tulli.fi

ŠVÉDSKO

Tullverket

Box 12854

112 98 Stockholm

+46 84565244

+46 84565522

anna.folkesson@tullverket.se

elisabet.andersson@tullverket.se

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

HM Revenue & Customs

Excise, Customs, Stamps and Money

Duty Liability Team

10th Floor South-East

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 1AA

+44 1702367721

ken.sherlock@hmrc.gsi.gov.uk

dutyliability.policy@hmrc.gsi.gov.uk


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/25


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA/05/2017

Systém akademickej mobility v rámci Afriky

(2017/C 29/15)

1.   Ciele a opis

Všeobecným cieľom programu je podporovať udržateľný rozvoj a prispievať v konečnom dôsledku k zmierňovaniu chudoby zvyšovaním dostupnosti vyškolenej a kvalifikovanej odbornej pracovnej sily na vysokej úrovni v Afrike.

Špecifickým cieľom programu je zlepšiť zručnosti a kompetencie študentov a zamestnancov prostredníctvom zvýšenej mobility v rámci Afriky. Posilnenie spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania (HEI) v Afrike prispeje k lepšiemu prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a podnieti afrických študentov k absolvovaniu postgraduálneho štúdia, ktoré budú môcť uskutočniť na africkom kontinente. Mobilita zamestnancov (akademických a administratívnych) okrem toho zlepší možnosti medzinárodnej spolupráce inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v Afrike.

Konkrétnejšie cieľom programu je:

a)

prispieť k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania podporovaním internacionalizácie a harmonizácie programov a učebných plánov v rámci zúčastnených inštitúcií;

b)

umožniť študentom, akademickým pracovníkom a zamestnancom nadobudnúť skúsenosti v rámci mobility v inej africkej krajine, ktoré budú pre nich prínosné z jazykového, kultúrneho a profesionálneho hľadiska.

2.   Oprávnení žiadatelia a zloženie partnerstva

Partnerstvo musí pozostávať z najmenej štyroch a najviac šiestich afrických inštitúcií vysokoškolského vzdelávania ako partnerov (vrátane žiadateľa) a jedného technického partnera z EÚ.

Oprávnenými žiadateľmi a partnermi sú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania registrované v Afrike, ktoré poskytujú štúdium na postgraduálnej úrovni (magisterský stupeň a/alebo doktorandský diplom) vysokoškolského vzdelávania a ktorého absolventi získajú kvalifikáciu uznávanú príslušnými orgánmi v ich krajine. Oprávnené sú len inštitúcie vysokoškolského vzdelávania akreditované príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v Afrike. Pobočky inštitúcií vysokoškolského vzdelávania mimo Afriky nie sú oprávnené.

Technickým partnerom musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z jedného z členských štátov EÚ, ktorému bola udelená Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmus.

3.   Oprávnené činnosti a trvanie

V rámci projektu sa bude organizovať a realizovať mobilita študentov a pracovníkov v magisterských a doktorandských programoch vysokej kvality, zahraničným študentom sa poskytne vzdelávanie/odborná príprava, ako aj iné služby, zamestnancom z krajín, na ktoré sa projekt vzťahuje, budú pridelené úlohy v oblasti výučby/odbornej prípravy a výskumu a poskytnú sa aj iné služby. Mobilita sa musí realizovať v jednej z oprávnených krajín, na ktoré sa vzťahuje táto výzva na predkladanie návrhov.

Trvanie projektu musí byť v rozsahu 60 mesiacov.

4.   Kritériá na pridelenie grantu

Všetky žiadosti budú hodnotené externými odborníkmi podľa týchto troch kritérií na udelenie grantu:

Kritériá

Body

1.

Relevantnosť

20

2.

Kvalita

70

2.1.

Akademická kvalita

15

2.2.

Zloženie partnerstva a mechanizmy spolupráce

15

2.3.

Organizácia a realizácia mobility

20

2.4.

Služby pre študentov/zamestnancov a následné činnosti

10

2.5.

Rodová rovnováha

10

3.

Udržateľnosť

10

Spolu

100

Návrhy musia získať minimálne 50 bodov z celkového počtu 100 bodov, aby mohli byť financované.

5.   Rozpočet a výška grantov

Celková orientačná suma, ktorá je k dispozícii pre túto výzvu na predkladanie návrhov, sa odhaduje na 9 900 000 EUR a mala by umožniť realizáciu približne 350 mobilít.

Každý grant bude vo výške od 1 000 000 EUR (minimálna výška grantu) do 1 400 000 EUR (maximálna výška grantu).

Grant EÚ je založený na použití paušálnych súm na organizáciu mobility a jednotkových nákladov na realizáciu mobility.

6.   Predkladanie návrhov a uzávierka

Termín uzávierky pre predkladanie návrhov ponúk na systém akademickej mobility v rámci Afriky je 2. máj 2017 o 12.00 hod. (poludnie) stredoeurópskeho času.

Žiadosti o grant musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára (eForm) a jeho príloh osobitne navrhnutých na tento účel, ktoré budú k dispozícii na webovej stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en).

Za formálne platnú žiadosť sa bude považovať len elektronické predloženie žiadosti (eForm a prílohy).

Žiadatelia musia okrem toho odoslať e-mailom kópiu svojej žiadosti (eForm spolu s prílohami), kde jasne uvedú registračné číslo projektu, ktoré im bolo pridelené po predložení elektronického formulára, na túto adresu: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu.

Akceptované budú len žiadosti predložené do stanoveného termínu uzávierky a v súlade s požiadavkami špecifikovanými vo výzve na predkladanie návrhov. Žiadosti poslané len e-mailom nebudú akceptované.

7.   Úplné informácie

Usmernenia k predkladaniu návrhov, ako aj všetky príslušné informácie a dokumenty na predkladanie návrhov v rámci tejto výzvy sú k dispozícii na webovej stránke agentúry: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en.


INÉ AKTY

Európska komisia

28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/27


Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2017/C 29/16)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1).

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„TRADITIONAL WELSH CIDER“

ES č.: UK-PGI-0005-01251 – 7.8.2014

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Názov

„Traditional Welsh Cider“.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Spojené kráľovstvo.

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.8. Iné výrobky prílohy I k zmluve (koreniny atď.)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

„Traditional Welsh Cider“ (po walesky „Seidr Cymreig Traddodiadol“) je cider vyrobený zo šťavy z prvého lisovania z cidrových jabĺk pôvodných a nepôvodných odrôd jabĺk pestovaných vo Walese tradičným spôsobom. „Traditional Welsh Cider“ sa môže vyrábať zo zmesi alebo z jedného druhu jablkovej šťavy z prvého lisovania. „Traditional Welsh Cider“ sa vyrába iba zo 100 % čistej jablkovej šťavy.

Odrody cidrových jabĺk používané na výrobu nápoja „Traditional Welsh Cider“ sa delia na kategórie „Bitter Sweets“ (horkosladké), „Sharps“ (kyslé), „Sweets“ (sladké) a „Bitter Sharps“ (horkokyslé). Na vyváženie tanínov odrôd „Bitter Sweets“ (horkosladké) a kyslosti odrôd „Sharps“ (kyslé) je potrebná zručnosť pri miešaní zmesi. Odrody „Bitter Sweets“ (horkosladké) obsahujú taníny, ktoré dodávajú horkosť, tmavšiu farbu a plnú chuť nápoja. Odrody „Sharp“ (kyslé) majú vysoký obsah kyseliny jablčnej, ktorá cideru dodáva „kyslastú chuť“. Odrody „Sweet“ (sladké) majú nízky obsah tanínov a kyselín, ale môžu pridávať ovocnú chuť a oslabovať účinok trpkých tanínov. Odrody „Bitter Sharps“ (horkokyslé) obsahujú kyseliny aj taníny. Zmiešavanie týchto vlastností si vyžaduje zručnosť a závisí od chutí jednotlivých výrobcov cidera.

Farba nápoja „Traditional Welsh Cider“ môže byť rôzna: od svetlozlatej po tmavozlatú s červenými a bronzovými odtieňmi v závislosti od použitých odrôd jablka. Nápoj môže byť číry alebo zakalený, ale zvyčajne je polopriehľadný a má čistú sviežu chuť s obsahom cukru od výrazne suchej po veľmi sladkú polohu. Je prevažne ovocný s vyváženým obsahom kyseliny jablčnej a tanínov a má obsah alkoholu od 3,00 do 8,49 obj. %.

„Traditional Welsh Cider“ má čistú sviežu chuť s obsahom cukru, ktorý siaha od výrazne suchej po veľmi sladkú polohu. Je výrazne ovocný s vyváženým obsahom kyseliny jablčnej a tanínov. Obsah tanínov a kyslosť, aj keď sa zvyčajne nemeria, sa posudzuje podľa chute jednotlivých výrobcov cidera a podľa nimi uprednostňovanými vlastnosťami.

Vyrábajú sa tri nižšie opísané typy nápoja „Traditional Welsh Cider“ – neperlivý, dokvasený vo fľaši a kvasený vo fľaši.

Neperlivý: ide o cider bez sýtenia bez sýtenia oxidom uhličitým pod tlakom vyšším ako atmosférický tlak. Parciálny tlak oxidu uhličitého (CO2) je pri uskladnení vo vzduchotesnej nádobe nižší ako 1 bar (100 kPa) a pri uskladnení v priepustnejšej nádobe, napríklad v drevenom sude, je parciálny tlak výrazne nižší ako 1 bar. Cider podávaný priamo alebo nepriamo z týchto druhov nádob je neperlivý (bez bubliniek) bez známok šumivosti, ale môže sa v ňom tvoriť určité množstvo bubliniek, ak sa jeho teplota zvýši v porovnaní s teplotou skladovania, pretože rozpustnosť CO2 sa pri zvyšovaní teploty znižuje.

Dokvasený vo fľaši: v cideri dochádza k prirodzenému sýteniu oxidom uhličitým, pretože sa fľaškuje pred ukončením primárneho kvasenia. Cider sa fľaškuje pri relatívnej hustote (SG), ktorú určí výrobca tak, aby sa dosiahla požadovaná úroveň sýtenia oxidom uhličitým a sladkosti. Čím vyššie nasýtenie oxidom uhličitým sa dosiahne, tým menej zvyškového cukru ostane. Pri cideri vyrábanom metódou „keeving“ sa požadované nasýtenie oxidom uhličitým dosiahne znížením počtu buniek kvasiniek a obmedzením množstva živín pre kvasinky, čím sa zabráni vykvaseniu do suchej polohy nápoja. Tlak CO2 dosiahnutý pri cideri dokvasenom vo fľaši má hodnotu od 1,5 do 3,0 barov (150 – 300 kPa) pri teplote 0 °C a vzhľadom na obsah kvasinkovej usadeniny môže byť nápoj zakalený, ak sa neotvorí a nenalieva opatrne. Je suchý, pokiaľ nie je vyrobený metódou „keeving“. Možnosť výroby metódou „keeving“ existuje iba pri nápoji „Traditional Welsh Cider“ dokvasenom vo fľaši. Výrobca môže vypočítať dosiahnutú mieru nasýtenia oxidom uhličitým z rozdielu relatívnej hustoty (Δ SG) pred fľaškovaním a relatívnej hustoty po skončení procesu. dokvasenia vo fľaši.

Aj keď môže mať nápoj „Traditional Welsh Cider“ dokvasený vo fľaši podobný obsah alkoholu ako neperlivý cider (od 3,00 obj. % do max. 8,49 obj. %), cider dokvasený vo fľaši, najmä ak je vyrobený metódou „keeving“, má v priemere nižší obsah alkoholu (3,0 – 5,5 obj. %), pretože v dôsledku metódy „keeving“ sa neukončí kvasenie ovocných cukrov.

Kvasený vo fľaši: prirodzené sýtenie oxidom uhličitým sa dosiahne tak, že sa cider nafľaškuje po skončení primárneho kvasenia a vyvolá sa druhé kvasenie pridaním kvasného cukru a kvasiniek. Cider kvasený vo fľaši má vyššie nasýtenie oxidom uhličitým ako nápoj dokvasený vo fľaši a po odkalení má číry vzhľad. Je suchý, pretože všetky cukry sa skvasili počas sekundárneho kvasenia a pridávanie cukru po odkalení sa nepovoľuje. Tlak CO2 dosiahnutý pri cideri kvasenom vo fľaši sa pohybuje od 4,0 do 6,0 barov (400 – 600 kPa) pri teplote 0 °C. Výrobca môže vopred odhadnúť mieru nasýtenia oxidom uhličitým z pridaného množstva kvasného cukru a môže ju vypočítať z hodnoty relatívnej hustoty (Δ SG) nameranej po pridaní cukru a z hodnoty relatívnej hustoty nameranej po skončení procesu kvasenia vo fľaši.

Aj keď má cider kvasený vo fľaši obsah alkoholu ako neperlivý nápoj „Traditional Welsh Cider“ (od 3,00 obj. % do max. 8,49 obj. %), v priemere dosahuje cider kvasený vo fľaši z dôvodu sekundárneho kvasenia do suchej polohy vyššie hodnoty (5,5 – 8,49 obj. %).

3.3.   Krmivo (len v prípade výrobkov živočíšneho pôvodu) a suroviny (len v prípade spracovaných výrobkov)

Na výrobu nápoja „Traditional Welsh Cider“ sa používajú tieto suroviny:

Šťava z prvého lisovania cidrových jabĺk vyrobená z pôvodných a nepôvodných odrôd jablka pestovaných vo Walese.

Povolené prídavné látky:

Kvasinkové kultúry ako S. bayanus, S. cerevisiae.

Pridanie siričitanu vo forme disiričitanu sodného alebo draselného nie je vždy nevyhnutné, ale je povolené na zaručenie mikrobiologických noriem. Ak sa výrobca rozhodne pridať siričitan, jeho množstvo by nemalo presiahnuť 200 mg/liter SO2 a podľa zákona musí byť na označení uvedená informácia o jeho pridaní.

Soľ chlorid vápenatý a enzým pektínesteráza pri použití metódy „keeving“ na zníženie počtu kvasiniek a obsahu živín pre kvasinky.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

V zemepisnej oblasti musia prebiehať tieto kroky výroby:

získavanie jabĺk miestneho pôvodu,

lisovanie/odšťavovanie jabĺk,

výroba cidera,

kvasenie,

fľaškovanie a plnenie sudov.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Neperlivý cider

Fľaškovanie a plnenie sudov sú záverečné postupy balenia používané v prípade neperlivého cidera.

Všetky kroky fľaškovania a plnenia sudov nápojom „Traditional Welsh Cider“ musia prebiehať v danej zemepisnej oblasti. Vzhľadom na to, že cider je nepasterizovaný „živý“ výrobok, je v tejto fáze potrebné obmedziť prepravu na minimum, aby sa zabezpečila kvalita, vysledovateľnosť a kontrola teploty a aby sa zabránilo kontaminácii. Pri výrobe „Traditional Welsh Cider“ sú dôležité viaceré faktory dané miestnymi prírodnými podmienkami, ktoré majú vplyv na konečný výrobok. Rozsiahla preprava vo veľkých množstvách pred záverečným balením je teda vylúčená.

Perlivý: cider dokvasený vo fľaši a kvasený vo fľaši

Perlivý cider sa vyrába vo fľašiach. Perlivosť je spôsobená rozpusteným oxidom uhličitým, ktorý sa v nápoji môže vyskytovať iba prirodzene (v dôsledku kvasenia spôsobeného kvasinkami v uzavretej fľaši), a nie v dôsledku umelého sýtenia oxidom uhličitým.

V prípade cidera dokvaseného vo fľaši: (primárne kvasenie sa dokončí vo fľaši)

Bez ohľadu na to, či je cider vyrobený metódou „keeving“ alebo nie, fľaškuje sa pri požadovanej relatívnej hustote, aby sa vo fľaši dosiahla požadovaná miera dokvasenia a sladkosti.

V prípade cidera kvaseného vo fľaši: (dochádza k sekundárnemu kvaseniu vo fľaši) Kvasenie vo fľaši sa vzťahuje na proces sekundárneho kvasenia neperlivého cidera v uzavretej fľaši.

Cider používaný v tomto postupe sa vyrába podľa presne rovnakých špecifikácií ako neperlivý cider pred fľaškovaním. Fľaše musia byť odolné, musia mať zápichové dno, musí byť možné zatvoriť ich korunkovým uzáverom s priemerom 29 mm alebo uzáverom z prírodného korku alebo plastu s drôteným košíkom a musia odolať trvalému vnútornému tlaku 6 – 12 barov pri teplote 25 °C.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Wales.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Jedinečnosť jednotlivých vlastností nápoja „Traditional Welsh Cider/Seidr Cymreig Traddodiadol“ vyplýva z pôdy a podnebia vo vymedzenej oblasti, ktoré majú vplyv na typické vlastnosti šťavy z prvého lisovania z pôvodnej alebo nepôvodnej odrody alebo odrôd jabĺk pestovaných a spracúvaných na cider tradičným spôsobom. Použitá odroda jablka má vplyv na príchuť a vzhľad cidera, pričom správna rovnováha medzi chuťou, príchuťou a vzhľadom sa dosahuje na základe odborných zručností a remeselného vzdelania.

Pôda a podnebie vymedzenej oblasti sú základom pre povesť nápoja „Traditional Welsh Cider“ a jeho vlastnosti a príchuť sa menia v závislosti od toho, kde vo Walese sa cider vyrába.

Vzhľadom na charakter pôdy a podnebia sú nížinné oblasti Walesu veľmi vhodné na pestovanie cidrových jabĺk, pretože umožňujú výber lokalít ovocných sadov, v ktorých skoro na jar v čase kvitnutia nedochádza k efektu mrazových kotlín. Podnebie vo Walese sa okrem toho vyznačuje dostatkom zrážok, ktoré sú veľmi dôležité v čase kvitnutia aj na jeseň pred zberom. Charakter nápoja „Traditional Welsh Cider“ sa líši v závislosti od toho, kde vo Walese sa cider vyrába. Vo vyšších nadmorských výškach vzniká riziko mrazu v čase kvitnutia, čo vedie k poklesu úrody, ale naopak tu dochádza k pomalšiemu kvaseniu, čo sa považuje za faktor zlepšujúci chuť cidera. Podnebie vo Walese je v obdobiach, keď je to potrebné, dostatočne teplé a slnečné na to, aby sa mohlo vytvoriť dostatočné množstvo ovocných cukrov, a je dostatočne vlhké na to, aby uspokojilo vysokú spotrebu vody už ujatých cidrových jabloní a potrebám novo vysadených stromov.

Väčšina jabĺk na výrobu nápoja „Traditional Welsh Cider“ sa pestuje vo waleskom grófstve Monmouthshire. Hlboké nánosové pôdy s červeným pieskovcom vynikajúco uchovávajú vlhkosť, no súčasne majú v obdobiach nadpriemerných zrážok výborné odvodňovacie vlastnosti. Vďaka tejto povestnej kombinácii sa dopestuje ovocie vyššej kvality, ktorá sa odzrkadlí v cideri. V Monmouthshire rastú cidrové jablone, ktoré majú až do 150 rokov.

„Traditional Welsh Cider“ sa vyrába kvasením jablčnej šťavy z pôvodných a nepôvodných odrôd pestovaných vo Walese. Na príchuť a vzhľad cidera má vplyv použitá odroda cidrových jabĺk. Farba nápoja „Traditional Welsh Cider“ môže byť rôzna: od svetlozlatej po tmavozlatú s červenými a bronzovými odtieňmi v závislosti od použitých odrôd jabĺk. Vlastnosti a príchuť sa menia aj v závislosti od toho, kde vo Walese sa cider vyrába. Vo vyššej nadmorskej výške prebieha kvasenie pomalšie, čo sa považuje za faktor, ktorý zlepšuje chuť cidera a dodáva mu čistú sviežu chuť.

„Traditional Welsh Cider“ môže byť výrazne suchý až veľmi sladký. Pridávanie kvasných cukrov ako glukóza, fruktóza a sacharóza je povolené iba pri výrobe cidera kvaseného vo fľaši na spustenie procesu sekundárneho kvasenia. Pri všetkých ostatných druhoch nápoja „Traditional Welsh Cider“ sa ďalší cukor nepridáva, pretože samotné waleské cidrové jablká obsahujú dostatočné množstvo prírodných ovocných cukrov.

Šťava na výrobu nápoja „Traditional Welsh Cider“ obsahuje 100 % jablkovú šťavu z prvého lisovania zo zmesi odrôd alebo z jednej odrody, zatiaľ čo v iných častiach Spojeného kráľovstva môže dôjsť k druhému lisovaniu. V iných častiach Spojeného kráľovstva sa môže navyše upravovať cukornatosť šťavy (pridaním cukru), čo spôsobuje kvasenie, pri ktorom vzniká vyšší obsah alkoholu, a šťava sa následne môže riediť vodou, čím sa dosahuje vyššia homogénnosť výrobku. Pri porovnaní nie sú dve šarže nápoja „Traditional Welsh Cider“ nikdy presne rovnaké, čo zvyšuje jedinečnosť vlastností tohto remeselného výrobku.

Na výrobu nápoja „Traditional Welsh Cider“ sú potrebné špeciálne tradičné výrobné zručnosti, a to vo všetkých fázach od mletia cez lisovanie po miešanie zmesí. Tieto znalosti a odborné poznatky sa odovzdávajú medzi výrobcami nápoja „Traditional Welsh Cider“. Na vyváženie tanínov odrôd „Bitter Sweets“ (horkosladké) a kyslosti odrôd „Sharps“ (kyslé) sú potrebné špecifické zručnosti pri vytváraní zmesí odrôd. Odrody „Bitter Sweets“ (horkosladké) obsahujú taníny, ktoré dodávajú horkosť, tmavú farbu, ako aj plnú chuť nápoja. Odrody „Sharp“ (kyslé) majú vysoký obsah kyseliny jablčnej, ktorá cideru dodáva „kyslastú chuť“. Odrody „Sweet“ (sladké) majú nízky obsah tanínov a kyselín, ale môžu pridávať ovocnú chuť a oslabovať účinok trpkých tanínov. Odrody „Bitter Sharp“ (horkokyslé) obsahujú taníny aj kyselinu. Obsah tanínov sa zvyčajne nemeria, ale šťava sa namieša podľa chuti každého výrobcu cidera, čo predstavuje špeciálnu zručnosť. Začínajúci výrobcovia cidera sa často učia jeden od druhého a často používajú spoločné zariadenia, až kým si nemôžu dovoliť vlastné.

História nápoja „Traditional Welsh Cider“ má korene v tradícii waleských farmárov v 19. storočí, ktorí vyrábali dostatočné množstvo cidera – jednak na vlastnú spotrebu a jednak išlo o spôsob, ako si privyrobiť. Poľnohospodárski pracovníci často dostávali „Traditional Welsh Cider“ ako časť výplaty. Išlo výhradne o domáce podnikanie a ak sa vôbec uskutočňoval nejaký obchod, prebiehal na miestnej úrovni medzi susediacimi farmami alebo s neďalekými hostincami. Komerčná výroba cidera vo Walese v akomkoľvek rozsahu jednoducho neexistovala.

V roku 2001 vznikla organizácia Welsh Perry and Cider Society a v súčasnosti pôsobí vo Walese približne 50 výrobcov cidera. V roku 2003 získala organizácia Welsh Perry and Cider Society uznanie organizácie Campaign for Real Ale (CAMRA) a vyhrala cenu „Pomona Award“ za „vynikajúcu prácu pozdvihujúcu meno pravého waleského cidera“. V roku 2009 získala organizácia Welsh Perry and Cider Society výročnú cenu uznania od organizácie Asturian Cider Foundation v Španielsku. Ocenenie bolo za zásluhy a inovácie organizácie v oblasti propagácie výroby remeselne robeného cidera; zvyšovanie informovanosti o tradičnom cideri a obetavú prácu pri udržiavaní kultúrneho dedičstva spojeného so zachovaním a obnovou pôvodných odrôd jabĺk vytvorením génovej banky v múzeu tejto organizácie. „Traditional Welsh Cider“ sa stáva etablovaným a všeobecne uznávaným výrobkom v potravinárskom priemysle v Spojenom kráľovstve aj vo svete. Ako kvalitný produkt ho používajú mnohí najlepší šéfkuchári a gastronómovia a pravidelne sa objavuje ako prísada uvedená v ich menu. V roku 2005 vyhrali výrobcovia waleského cidera všetky hlavné ceny na majstrovstvách Spojeného kráľovstva v meste Reading vrátane cien „Champion Cider“ a „Bottled Cider“.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

https://www.gov.uk/government/publications/protected-food-name-welsh-cider


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.


28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 29/32


Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2017/C 29/17)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1).

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„TRADITIONAL WELSH PERRY“

ES č.: UK-PGI-0005-01250 – 6.8.2014

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Názov

„Traditional Welsh Perry“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Spojené kráľovstvo

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.8. Iné výrobky prílohy I k zmluve (koreniny atď.)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

„Traditional Welsh Perry“ (po walesky „Perai Cymreig Traddodiadol“) je názov, ktorým sa označuje šťava z prvého lisovania hrušiek perry z akýchkoľvek pôvodných a nepôvodných odrôd hrušky pestovaných vo Walese podľa tradičného spôsobu výroby. „Traditional Welsh Perry“ sa vyrába zo šťavy z prvého lisovania buď z hrušiek perry jednej odrody, alebo zo zmesi rôznych odrôd. „Traditional Welsh Perry“ sa vyrába iba zo 100 % čistej šťavy z hrušiek perry.

„Traditional Welsh Perry“ môže mať svetložltú až tmavozlatú farbu, je číry alebo zakalený a má výraznú jemne ovocnú alebo plnú ovocnú hruškovú chuť, ktorú vyvažuje prirodzená sladkosť vďaka obsahu sorbitolu v používaných hruškách perry, citrusovú kyslosť a jemnú ovocnú vôňu. Chuť dotvára „plnosť“, ktorú dodávajú taníny, a môže mať svieži suchý alebo prevažne sladký odtieň. Nápoj má objemový obsah alkoholu medzi 3,00 až 8,49 %.

Vyrábajú sa tri nižšie opísané typy nápoja „Traditional Welsh Perry“ – neperlivý, dokvasený vo fľaši a kvasený vo fľaši.

Neperlivý: ide o nápoj perry bez sýtenia oxidom uhličitým pod tlakom vyšším ako atmosférický tlak. Parciálny tlak oxidu uhličitého (CO2) je pri uskladnení vo vzduchotesnej nádobe nižší ako 1 bar (100 kPa) a pri uskladnení v priepustnejšej nádobe, napríklad v drevenom sude, je parciálny tlak výrazne nižší ako 1 bar. Nápoj perry podávaný priamo alebo nepriamo z týchto druhov nádob je neperlivý (bez bubliniek) bez známok šumivosti, ale môže sa v ňom tvoriť určité množstvo bubliniek, ak sa jeho teplota zvýši v porovnaní s teplotou skladovania, pretože rozpustnosť CO2 sa pri zvyšovaní teploty znižuje.

Dokvasený vo fľaši: v nápoji perry dochádza k prirodzenému sýteniu oxidom uhličitým, pretože sa fľaškuje pred ukončením primárneho kvasenia. Nápoj perry sa fľaškuje pri relatívnej hustote (SG), ktorú určí výrobca tak, aby sa dosiahla požadovaná úroveň sýtenia oxidom uhličitým a sladkosti. Čím vyššie nasýtenie oxidom uhličitým sa dosiahne, tým menej zvyškového cukru ostane. Pri nápoji perry vyrábanom metódou „keeving“ sa požadované nasýtenie oxidom uhličitým dosiahne znížením počtu buniek kvasiniek a obmedzením množstva živín pre kvasinky, čím sa zabráni vykvaseniu do suchej polohy nápoja. Tlak CO2 dosiahnutý v nápoji perry dokvasenom vo fľaši má hodnotu od 1,5 do 3,0 barov (150 – 300 kPa) pri teplote 0 °C a vzhľadom na obsah kvasinkovej usadeniny môže byť nápoj zakalený, ak sa neotvorí a nenalieva opatrne. Je suchý, pokiaľ nie je vyrobený metódou „keeving“. Možnosť výroby metódou „keeving“ existuje iba pri nápoji „Traditional Welsh Perry“ dokvasenom vo fľaši. Výrobca môže vypočítať dosiahnutú mieru nasýtenia oxidom uhličitým z rozdielu relatívnej hustoty (Δ SG) pred fľaškovaním a relatívnej hustoty po skončení procesu dokvasenia vo fľaši.

Aj keď má nápoj „Traditional Welsh Perry“ dokvasený vo fľaši podobný obsah alkoholu ako neperlivý nápoj perry (od 3,00 obj. % do max. 8,49 obj. %), nápoj perry dokvasený vo fľaši, najmä ak je vyrobený metódou „keeving“, má v priemere nižší obsah alkoholu (3,0 – 5,5 obj. %), pretože v dôsledku metódy „keeving“ sa neukončí kvasenie ovocných cukrov.

Kvasený vo fľaši: prirodzené sýtenie oxidom uhličitým sa dosiahne tak, že sa nápoj perry nafľaškuje po skončení primárneho kvasenia a vyvolá sa druhé kvasenie pridaním kvasného cukru a kvasiniek. Nápoj perry kvasený vo fľaši má vyššie nasýtenie oxidom uhličitým ako nápoj dokvasený vo fľaši a po odkalení má číry vzhľad. Je suchý, pretože všetky cukry sa skvasili počas sekundárneho kvasenia a po odkalení nie je povolené pridávať cukor. Tlak CO2 dosiahnutý pri nápoji perry kvasenom vo fľaši sa pohybuje od 4,0 do 6,0 barov (400 – 600 kPa) pri teplote 0 °C. Výrobca môže vopred odhadnúť mieru nasýtenia oxidom uhličitým z pridaného množstva kvasného cukru a môže ju vypočítať z hodnoty relatívnej hustoty (Δ SG) nameranej po pridaní cukru a z hodnoty relatívnej hustoty nameranej po skončení procesu kvasenia vo fľaši.

Aj keď má nápoj perry kvasený vo fľaši podobný obsah alkoholu ako neperlivý nápoj „Traditional Welsh Perry“ (od 3,00 obj. % do max. 8,49 obj. %), v priemere dosahuje nápoj perry kvasený vo fľaši z dôvodu sekundárneho kvasenia do suchej polohy vyššie hodnoty (5,5 – 8,49 obj. %).

3.3.   Krmivo (len v prípade výrobkov živočíšneho pôvodu) a suroviny (len v prípade spracovaných výrobkov)

Na výrobu nápoja „Traditional Welsh Perry“ sa používajú tieto suroviny:

Šťava z prvého lisovania hrušiek perry vyrobená z akýchkoľvek pôvodných a nepôvodných odrôd hrušky pestovaných vo Walese.

Povolené prídavné látky:

Kvasinkové kultúry ako S. bayanus, S. cerevisiae.

Pridanie siričitanu vo forme disiričitanu sodného alebo draselného nie je vždy nevyhnutné, ale je povolené na zaručenie mikrobiologických noriem. Ak sa výrobca rozhodne pridať siričitan, jeho množstvo by nemalo presiahnuť 200 mg/liter a podľa zákona musí byť na označení uvedená informácia o jeho pridaní.

Soľ chlorid vápenatý a enzým pektínesteráza pri použití metódy „keeving“ na zníženie počtu kvasiniek a obsahu živín pre kvasinky.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

V zemepisnej oblasti musia prebiehať tieto kroky výroby:

získavanie hrušiek miestneho pôvodu,

lisovanie/odšťavovanie hrušiek,

výroba nápoja perry,

kvasenie,

fľaškovanie a plnenie sudov.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Neperlivý nápoj perry

Fľaškovanie a plnenie sudov sú záverečné postupy balenia používané v prípade neperlivého perry.

Všetky kroky fľaškovania a plnenia sudov nápojom „Traditional Welsh Perry“ musia prebiehať v danej zemepisnej oblasti. Vzhľadom na to, že nápoj perry je nepasterizovaný „živý“ výrobok, je v tejto fáze potrebné obmedziť prepravu na minimum, aby sa zabezpečila kvalita, vysledovateľnosť a kontrola teploty a aby sa zabránilo kontaminácii. Rozsiahla preprava vo veľkých množstvách pred záverečným balením je teda vylúčená.

Perlivý: nápoj perry dokvasený vo fľaši a kvasený vo fľaši

Perlivý nápoj perry sa vyrába vo fľašiach. Perlivosť je spôsobená rozpusteným oxidom uhličitým, ktorý sa v nápoji môže vyskytovať iba prirodzene (v dôsledku kvasenia spôsobeného kvasinkami v uzavretej fľaši), a nie v dôsledku umelého sýtenia oxidom uhličitým.

V prípade nápoja perry dokvaseného vo fľaši: (primárne kvasenie sa dokončí vo fľaši)

Bez ohľadu na to, či je nápoj perry vyrobený metódou „keeving“ alebo nie, fľaškuje sa pri požadovanej relatívnej hustote, aby sa vo fľaši dosiahla požadovaná miera dokvasenia a sladkosti.

V prípade nápoja perry kvaseného vo fľaši: (dochádza k sekundárnemu kvaseniu vo fľaši). Kvasenie vo fľaši sa vzťahuje na proces sekundárneho kvasenia neperlivého nápoja perry v uzavretej fľaši.

Nápoj perry používaný pri týchto postupoch sa vyrába podľa presne rovnakých špecifikácií ako neperlivý perry pred fľaškovaním. Fľaše musia byť odolné, musia mať zápichové dno, musí byť možné zatvoriť ich korunkovým uzáverom s priemerom 29 mm alebo uzáverom z prírodného korku alebo plastu s drôteným košíkom a musia odolať trvalému vnútornému tlaku 6 – 12 barov pri teplote 25 °C.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Wales

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Jedinečnosť jednotlivých vlastností nápoja „Traditional Welsh Perry/Perai Cymreig Traddodiadol“ vyplýva zo skutočnosti, že ide o šťavu z prvého lisovania hrušiek perry pôvodných a nepôvodných odrôd pestovaných vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Nápoj perry sa vyrába tradičným spôsobom vo vymedzenej zemepisnej oblasti s využitím zručností, ktoré sa rozšírili po celom Walese, ako to dokazuje súčasné zemepisné rozšírenie členov organizácie Welsh Perry and Cider Society. Na príchuť a vzhľad nápoja perry majú vplyv jednotlivé použité odrody hrušiek a ich kombinácie. Preto existuje široká škála výrobkov, čo prispieva k jedinečnosti jednotlivých vlastností tohto remeselne vyrábaného nápoja. Správna miera dosiahnutej chuti, príchuti a vzhľadu vyplýva z odbornej remeselnej prípravy a zručností.

Pôda a podnebie vo vymedzenej zemepisnej oblasti podporujú povesť nápoja „Traditional Welsh Perry“. Charakter a chuť „Traditional Welsh Perry“ sa líšia v závislosti od toho, kde vo Walese sa pestujú hrušky perry a vyrába sa nápoj perry.

Vzhľadom na charakter pôdy a podnebia sú nížinné oblasti Walesu veľmi vhodné na pestovanie hrušiek perry, pretože umožňujú výber lokalít ovocných sadov, v ktorých skoro na jar v čase kvitnutia nedochádza k efektu mrazových kotlín. Podnebie vo Walese sa okrem toho vyznačuje dostatkom zrážok, ktoré sú veľmi dôležité v čase kvitnutia aj na jeseň pred zberom. Podnebie vo Walese je obdobiach, keď je to potrebné, dostatočne teplé a slnečné na to, aby sa mohlo vytvoriť dostatočné množstvo ovocných cukrov, a je dostatočne vlhké na to, aby uspokojilo vysokú spotrebu vody už ujatých hrušiek perry a potrebám novo vysadených stromov. Väčšina hrušiek na výrobu nápoja „Traditional Welsh Perry“ sa pestuje vo waleskom grófstve Monmouthshire. Hlboké nánosové pôdy s červeným pieskovcom vynikajúco uchovávajú vlhkosť, no súčasne majú v obdobiach nadpriemerných zrážok výborné odvodňovacie vlastnosti. Vďaka tejto povestnej kombinácii sa dopestuje ovocie vyššej kvality, ktorá sa odzrkadlí v nápoji perry. V Monmouthshire rastú stromy hrušky perry, ktoré majú až do 300 rokov.

„Traditional Welsh Perry“ sa vyrába kvasením šťavy z hrušiek pôvodných a nepôvodných odrôd pestovaných vo Walese. V charaktere nápoja „Traditional Welsh Perry“ môžu byť aj jemné rozdiely v závislosti od toho, kde sa nápoj perry nechá kvasiť. Pri nižších teplotách, ktoré môžu závisieť od zemepisnej šírky, mikroklímy a nadmorskej výšky, je kvasenie pomalšie, pretože dochádza k oveľa rozsiahlejšiemu zadržiavaniu prirodzene sa vyskytujúcich prchavých aromatických uhľovodíkov, ktoré sa považujú za faktor zvýrazňujúci chuť a arómu nápoja perry a dodávajúci výraznú jemne ovocnú alebo jasne ovocnú hruškovú príchuť s čistou sviežou chuťou. Použitá odroda alebo odrody hrušiek perry môžu ovplyvniť chuť a vzhľad nápoja perry. Farba nápoja „Traditional Welsh Perry“ môže byť rôzna: od svetlej, takmer priehľadnej žltej až po tmavozlatú.

Nápoj „Traditional Welsh Perry“ môže byť výrazne suchý až veľmi sladký. Pridávanie kvasných cukrov ako glukóza, fruktóza a sacharóza je povolené iba pri výrobe nápoja perry kvaseného vo fľaši na spustenie procesu sekundárneho kvasenia. Pri všetkých ostatných druhoch nápoja „Traditional Welsh Perry“ sa ďalší cukor nepridáva, pretože samotné waleské hrušky perry obsahujú dostatočné množstvo prírodných ovocných cukrov.

Šťava na výrobu nápoja „Traditional Welsh Perry“ obsahuje 100 % hruškovú šťavu z prvého lisovania zo zmesi odrôd alebo z jednej odrody, zatiaľ čo v iných častiach Spojeného kráľovstva môže dôjsť k druhému lisovaniu. V iných častiach Spojeného kráľovstva sa môže navyše upravovať cukornatosť šťavy (pridaním cukru), čo spôsobuje kvasenie, pri ktorom vzniká vyšší obsah alkoholu, a šťava sa následne môže riediť vodou, čím sa dosahuje vyššia homogénnosť výrobku. Pri porovnaní nie sú dve šarže nápoja „Traditional Welsh Perry“ nikdy presne rovnaké, čo zvyšuje jedinečnosť vlastností tohto remeselného výrobku.

Nápoj „Traditional Welsh Perry“ sa vyrába s využitím zručností, ktoré sú rozšírené po celom Walese, ako to dokazuje súčasné zemepisné rozšírenie členov organizácie Welsh Perry and Cider Society. Na výrobu nápoja „Traditional Welsh Perry“ sú potrebné špecifické tradičné výrobné zručnosti. Tieto znalosti a odborné poznatky sa odovzdávajú medzi výrobcami nápoja „Traditional Welsh Perry“. Načasovanie zberu ovocia, mletia a spracovania môže mať zásadný význam, pretože odrody hrušiek počas zrenia rýchlo mäknú a autolyzujú a uskladnenie ovocia môže byť problematické. Správne načasovanie uvedených činností závisí od odrody ovocia. Výrobca nápoja perry musí dôkladne poznať použité odrody ovocia a podrobnú časovú postupnosť zberu. Nápoj perry sa vyrába z jednotlivých odrôd alebo sa môže vyrábať zo zmesi rôznych odrôd. Príprava zmesi z rôznych odrôd pred kvasením a po kvasení si vyžaduje špeciálne zručnosti. Špeciálne zručnosti sú potrebné aj na zistenie, či nápoje perry s vysokým obsahom tanínov vyžadujú dlhšie uskladnenie skvasenej šťavy, aby sa umožnilo zrážanie, alebo či je prípadne potrebné ovocie vystaviť oxidácii prostredníctvom macerácie (rozomletá kaša sa nechá pred lisovaním postáť), ak je dostupné vhodné zariadenie. Organizácia Welsh Perry and Cider Society podporuje šírenie odborných poznatkov a zručností medzi svojimi členmi.

Výroba nápoja „Traditional Welsh Perry“ historicky siaha do čias, keď išlo o poľnohospodársku činnosť. Nápoj perry bol však považovaný za ušľachtilý nápoj, ktorý bol vo všeobecnosti určený pre statkára a jeho rodinu, a nie pre poľnohospodárov. Poľnohospodárska výroba nápoja perry upadla v 19. storočí, keď klesla poľnohospodárska výroba cidera a vznikli továrne na jeho výrobu. Továrenské výrobné postupy neboli na výrobu nápoja perry vhodné, pretože mnohé z nich, napríklad spúšťanie ovocia vodnými kanálmi, sa pri hruškách nemohli použiť, pretože hrušky neplávajú na vode a je potrebné s nimi manipulovať iným spôsobom. Tradícia výroby nápoja perry preto vo veľkej miere vymizla, ale mnohé stromy hrušky perry prežili. Od roku 2001, keď vznikla organizácia Welsh Perry and Cider Society, sa tradícia pomaly oživila a v súčasnosti po celom Walese opäť rastie záujem o výrobu nápoja „Traditional Welsh Perry“, pričom vo Walese pôsobí približne 20 výrobcov nápoja perry. V častiach Walesu, v ktorých nie je vhodné podnebie a zemepisné podmienky na pestovanie hrušiek perry, výrobcovia kupujú ovocie od waleských pestovateľov z oblastí Walesu s vhodnejšími podmienkami na pestovanie týchto hrušiek. Organizácia v súčasnosti každoročne organizuje majstrovstvá vo výrobe waleského nápoja perry.

„Traditional Welsh Perry“ sa stáva etablovaným a všeobecne uznávaným výrobkom v potravinárskom priemysle v Spojenom kráľovstve aj vo svete. Ako kvalitný produkt ho používajú mnohí najlepší šéfkuchári a gastronómovia a pravidelne sa objavuje ako prísada uvedená v ich menu. „Traditional Welsh Perry“ v roku 2008 zvíťazil v kategórii Alkoholické nápoje v súťaži „True Taste of Wales“ a v roku 2012 vyhral cenu „Laurence Riley Cup“ v rámci „Bath and West Show“ za najlepší prezentovaný nápoj perry.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

https://www.gov.uk/government/publications/protected-food-name-welsh-perry-pdo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.