ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 22

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
23. januára 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 22/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 22/02

Vec C-497/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky (Česká republika) 16. septembra 2016 – trestné konanie proti Jurajovi Sokáčovi

2

2017/C 22/03

Vec C-499/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 16. septembra 2016 – AZ/Minister Finansów

2

2017/C 22/04

Vec C-500/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 16. septembra 2016 – Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

Vec C-509/16 P: Odvolanie podané 26. septembra 2016: Francisco Javier Rosa Rodriguez proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 20. júla 2016 vo veci T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

3

2017/C 22/06

Vec C-517/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Poľsko) 4. októbra 2016 – Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

Vec C-523/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 12. októbra 2016 – MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

Vec C-533/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovensko) 20. októbra 2016 – Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

Vec C-534/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovensko) 20. októbra 2016 – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

Vec C-536/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 24. októbra 2016 – DUEMMESGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

Vec C-537/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 24. októbra 2016 – Garlsson Real Estate SA, v likvidácii, a i./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

7

2017/C 22/12

Vec C-546/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španielsko) 28. októbra 2016 – Montte S.L./Musikene

8

2017/C 22/13

Vec C-547/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 28. októbra 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil a Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

Vec C-552/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia grad (Bulharsko) 2. novembra 2016 – WIND INNOVATION 1 EOOD, v likvidácii/Direktor na Direkcija Obžalvane i danăčno osiguritelna praktika – Sofia

9

2017/C 22/15

Vec C-553/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 2. novembra 2016 – TTL EOOD/Direktor na Direkcija Obžalvane i danăčno osiguritelna – Sofia

10

2017/C 22/16

Vec C-557/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 4. novembra 2016 – Astellas Pharma GmbH/Helm AG

11

2017/C 22/17

Vec C-560/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky (Česká republika) 4. novembra 2016 – Michael Dědouch a iní/Jihočeská plynárenská, a.s. a E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

Vec C-561/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 7. novembra 2016 – Saras Energía S.A./Administración del Estado

12

2017/C 22/19

Vec C-565/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Eirinodikeio Lerou (Grécko) 9. novembra 2016 – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

Vec C-567/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 10. novembra 2016 – Merck Sharp/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

14

2017/C 22/21

Vec C-568/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgerichts Nürtingen (Nemecko) 10. septembra 2016 – trestné konanie proti Faiz Rasool

15

2017/C 22/22

Vec C-573/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 14. novembra 2016 – Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

Vec C-575/16: Žaloba podaná 4. novembra 2016 – Európska komisia/Česká republika

17

2017/C 22/24

Vec C-578/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 17. novembra 2016 – C. K., H. F. a (maloletý) A. S./Slovinská republika

17

 

Všeobecný súd

2017/C 22/25

Vec T-279/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – T & L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia (Mimozmluvná zodpovednosť — Poľnohospodárstvo — Cukor — Mimoriadne opatrenia — Zásobovanie trhu Únie — Hospodársky rok 2010/2011 — Právna norma, ktorej cieľom je priznať práva jednotlivcom — Dostatočne závažné porušenie — Nariadenie (ES) č. 1234/2007 — Zásada zákazu diskriminácie — Proporcionalita — Legitímna dôvera — Povinnosť náležitej starostlivosti a zásada riadnej správy vecí verejných)

19

2017/C 22/26

Vec T-103/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – T & L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia (Mimozmluvná zodpovednosť — Poľnohospodárstvo — Cukor — Mimoriadne opatrenia — Zásobovanie trhu Únie — Hospodársky rok 2011/2012 — Právna norma, ktorej cieľom je priznať práva jednotlivcom — Dostatočne závažné porušenie — Nariadenie (ES) č. 1234/2007 — Zásada zákazu diskriminácie — Proporcionalita — Legitímna dôvera — Povinnosť náležitej starostlivosti a zásada riadnej správy vecí verejných)

20

2017/C 22/27

Vec T-65/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – Bank Refah Kargaran/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Nové zapísanie názvu žalobkyne po zrušení pôvodného zápisu Všeobecným súdom — Nesprávne právne posúdenie — Skutkový omyl — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Proporcionalita)

21

2017/C 22/28

Vec T-89/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – Export Development Bank of Iran/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Nové zapísanie názvu žalobkyne po zrušení pôvodného zápisu Všeobecným súdom — Nesprávne právne posúdenie — Skutkový omyl — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania)

22

2017/C 22/29

Vec T-720/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – Rotenberg/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce Ukrajinu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Obmedzenia v oblasti vstupu na územia členských štátov — Fyzická osoba, ktorá aktívne podporuje alebo uskutočňuje akcie narúšajúce alebo ohrozujúce Ukrajinu — Fyzická osoba, ktorá má prospech z ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu — Právo na obranu — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo vlastniť majetok — Sloboda podnikania — Právo na ochranu súkromia — Proporcionalita)

23

2017/C 22/30

Vec T-217/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – Fiesta Hotels & Ressorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Skoršie národné obchodné meno GRAND HOTEL PALLADIUM — Relatívny dôvod zamietnutia — Používanie označenia v obchodnom styku, ktorého význam nie je iba miestny — Článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

24

2017/C 22/31

Vec T-270/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – ANKO/REA (Arbitrážna doložka — Zmluva o podpore uzatvorená v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít (2007 – 2013) — Projekt ESS — Súlad so zmluvnými ustanoveniami o pozastavení platieb žalobkyni a podmienkach pre zrušenie uvedeného pozastavenia platieb — Úroky z omeškania)

24

2017/C 22/32

Vec T-458/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – Automobile Club di Brescia/EUIPO – Rebel Media (e-miglia) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie e-miglia — Skoršie slovné ochranné známky Európskej únie MILLE MIGLIA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

25

2017/C 22/33

Vec T-532/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2016 – Z/Súdny dvor Európskej únie (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Hodnotiaca správa — Nestrannosť Súdu pre verejnú službu — Žiadosť o vylúčenie členov rozhodovacieho zloženia — Právo na obranu — Právo na účinnú súdnu ochranu)

26

2017/C 22/34

Vec T-545/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – Pi-Design/EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis — Návrh na územné rozšírenie ochrany — Slovná ochranná známka PRESSO — Skoršia slovná národná ochranná známka PRESSO — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

26

2017/C 22/35

Vec T-561/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2016 – Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie UNIRIOJA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

27

2017/C 22/36

Vec T-578/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2016 – Azur Space Solar Power/EUIPO (Zobrazenie čiar a bielych tehál na čiernom pozadí) (Ochranná známka Európskej únie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka zobrazujúca čiary a biele tehly na čiernom pozadí — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

28

2017/C 22/37

Vec T-614/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2016 – Azur Space Power/EUIPO (Zobrazenie čiar a čiernych tehál) (Ochranná známka Európskej únie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka zobrazujúca čiary a čierne tehly — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

28

2017/C 22/38

Vec T-617/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie eSMOKING WORLD — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia)

29

2017/C 22/39

Vec T-635/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2016 – Tuum/EUIPO – Thun (TUUM) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie TUUM — Skoršia národná ochranná známka THUN — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

29

2017/C 22/40

Vec T-703/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2016 – Groupe Go Sport/EUIPO – Design Go (GO SPORT) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GO SPORT — Skoršie národné ochranné známky GO — Čiastočné zamietnutie zápisu námietkovým oddelením — Oneskorené predloženie podania uvádzajúceho odôvodnenie odvolania — Neprípustnosť odvolania pred odvolacím senátom — Článok 60 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 49 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95)

30

2017/C 22/41

Vec T-735/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2016 – The Art Company B & S/EUIPO – Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie SHOP ART — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie art — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

31

2017/C 22/42

Vec T-775/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2016 – EK/servicegroup/EUIPO (FERLI) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie FERLI — Požiadavka jasnosti — Článok 28 nariadenia (ES) č. 207/2008 — Právo na obranu — Článok 75 druhý odsek nariadenia č. 207/2009)

31

2017/C 22/43

Vec T-2/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu — Obrazová ochranná známka Pret A Diner — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie PRET A MANGER — Skoršia národná slovná ochranná známka PRET — Relatívny dôvod zamietnutia — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009)

32

2017/C 22/44

Vec T-355/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. decembra 2016 – STC/Komisia (Verejné zmluvy na práce — Verejné obstarávanie — Výstavba trigeneračnej jednotky s plynovou turbínou a súvisiaca údržba — Zamietnutie ponuky uchádzača — Späťvzatie napadnutého aktu — Zastavenie konania)

33

2017/C 22/45

Vec T-383/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. decembra 2016 – Europower/Komisia (Verejné zmluvy na práce — Verejné obstarávanie — Výstavba trigeneračnej jednotky s plynovou turbínou a súvisiaca údržba — Zamietnutie ponuky uchádzača — Späťvzatie napadnutého aktu — Zastavenie konania)

33

2017/C 22/46

Vec T-598/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 25. novembra 2016 – Stichting Accolade/Komisia (Štátna pomoc — Predaj niektorých pozemkov údajne za ceny nižšie, než sú trhové ceny — Sťažnosť tretej osoby na Komisii — Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje, že sporné opatrenie nie je pomocou — Konanie vo fáze predbežného preskúmania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ, článku 10 ods. 1, článku 13 ods. 1 a článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999 týkajúce sa údajnej nezákonnej individuálnej pomoci — Žaloba o neplatnosť podaná treťou osobou — Prípustnosť — Aktívna legitimácia — žaloba na účely ochrany procesných práv — Žaloba, ktorou sa spochybňuje dôvodnosť sporného opatrenia — Neexistencia zásadnej dotknutosti konkurenčného postavenia — Neprípustnosť)

34

2017/C 22/47

Vec T-128/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. novembra 2016 – SureID/EUIPO (SUREID) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška ochrannej známky Európskej únie SUREID — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 — Žaloba zjavne bez právneho základu)

35

2017/C 22/48

Vec T-147/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. novembra 2016 – Talianska republika/Komisia (Nevykonanie rozsudku Súdneho dvora konštatujúceho nesplnenie povinnosti štátom — Penále — Rozhodnutie o zaplatení penále — Zastavenie konania)

35

2017/C 22/49

Vec T-225/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. novembra 2016 – Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Ganz schön ausgeschlafen — Ochranná známka pozostávajúca z reklamného sloganu — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žaloba bez zjavného právneho základu)

36

2017/C 22/50

Vec T-512/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. novembra 2016 – ED/EUIPO (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Práca na diaľku — Žiadosť o predĺženie — Zamietnutie — Žaloba — Následné priznanie invalidity — Zastavenie konania)

36

2017/C 22/51

Vec T-520/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. novembra 2016 – ED/EUIPO (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Práca na diaľku — Žiadosť o predĺženie — Zamietnutie — Žaloba — Následné priznanie invalidity — Zastavenie konania)

37

2017/C 22/52

Vec T-690/16: Žaloba podaná 28. septembra 2016 – Enrico Colombo a Giacomo Corinti/Komisia

37

2017/C 22/53

Vec T-748/16: Žaloba podaná 22. októbra 2016 – QH/Parlament

38

2017/C 22/54

Vec T-783/16: Žaloba podaná 9. novembra 2016 – Governement of Gibraltar/Komisia

39

2017/C 22/55

Vec T-787/16: Žaloba podaná 11. novembra 2016 – QD/EUIPO

40

2017/C 22/56

Vec T-792/16: Žaloba podaná 14. novembra 2016 – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

Vec T-793/16: Žaloba podaná 11. novembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Boxes)

41

2017/C 22/58

Vec T-794/16: Žaloba podaná 11. novembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Balenie zmrzlinových kornútkov)

42

2017/C 22/59

Vec T-799/16: Žaloba podaná 16. novembra 2016 – Xiaomi/EUIPO – Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

Vec T-800/16: Žaloba podaná 16. novembra 2016 – Mayekawa Europe/Komisia

44

2017/C 22/61

Vec T-802/16: Žaloba podaná 8. novembra 2016 – Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

Vec T-803/16: Žaloba podaná 15. novembra 2016 – Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

Vec T-804/16: Žaloba podaná 16. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

Vec T-805/16: Žaloba podaná 16. novembra 2016 – IPPT PAN/Komisia a REA

47

2017/C 22/65

Vec T-807/16: Žaloba podaná 17. novembra 2016 – MIP Metro/EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

Vec T-810/16: Žaloba podaná 21. novembra 2016 – Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)

49

2017/C 22/67

Vec T-817/16: Žaloba podaná 21. novembra 2016 – Vans/EUIPO – Deichmann (V)

49

2017/C 22/68

Vec T-822/16: Žaloba podaná 21. novembra 2016 – Kik Textilien und Non-Food/EUIPO – FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

Vec T-824/16: Žaloba podaná 21. novembra 2016 – Kiosked Oy/EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

Vec T-825/16: Žaloba podaná 24. novembra 2016 – Cyperská republika/EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

Vec T-826/16: Žaloba podaná 28. novembra 2016 – Casasnovas Bernad/Komisia

52

2017/C 22/72

Vec T-827/16: Žaloba podaná 24. novembra 2016 – QB/ECB

53

2017/C 22/73

Vec T-828/16: Žaloba podaná 25. novembra 2016 – CRDO Torta del Casar/EUIPO – CRDOP Queso de La Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

Vec T-829/16: Žaloba podaná 25. novembra 2016 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlament

55

2017/C 22/75

Vec T-830/16: Žaloba podaná 23. novembra 2016 – Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

Vec T-831/16: Žaloba podaná 28. novembra 2016 – Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

Vec T-847/16: Žaloba podaná 2. decembra 2016 – Cyprus/EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

Vec T-853/16: Žaloba podaná 5. decembra 2016 – Techniplan/Komisia

58

2017/C 22/79

Vec T-856/16: Žaloba podaná 5. decembra 2016 – Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

Vec T-259/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. novembra 2016 – Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

Vec T-284/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – Gulli/EUIPO – Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

Vec T-361/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. novembra 2016 – TBWA\LONDON/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

Vec T-503/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. novembra 2016 – Dulière/Komisia

60


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2017/C 022/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 14, 16.1.2017.

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 6, 9.1.2017.

Ú. v. EÚ C 475, 19.12.2016.

Ú. v. EÚ C 462, 12.12.2016.

Ú. v. EÚ C 454, 5.12.2016.

Ú. v. EÚ C 441, 28.11.2016.

Ú. v. EÚ C 428, 21.11.2016.

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky (Česká republika) 16. septembra 2016 – trestné konanie proti Jurajovi Sokáčovi

(Vec C-497/16)

(2017/C 022/02)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší soud České republiky.

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Juraj Sokáč

Prejudiciálna otázka

Možno liečivá podľa definície stanovenej v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES (1), ktoré obsahujú „určené látky“ stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 273/2004 (2), na základe článku 2 písm. a) tohto nariadenia považovať za vylúčené z jeho pôsobnosti v zmysle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-627/13 a C-2/14 aj potom, ako znenie uvedeného ustanovenia bolo zmenené nariadením č. 1258/2013 (3) a s ohľadom na to, že podľa článku 2 písm. a) nariadenia č. 111/2005 (4), zmeneného a doplneného nariadením č. 1259/2013 (5), sa na liečivá s obsahom efedrinu a pseudoefedrinu uplatňuje režim nariadenia č. 111/2005?


(1)  Ú. v. ES L 311, 2001, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69.

(2)  Ú. v. EÚ L 47, 2004, s. 1; Mim. vyd. 15/008, s. 46.

(3)  Ú. v. EÚ L 330, 2013, s. 21.

(4)  Ú. v. EÚ L 22, 2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 330, 2013, s. 30.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 16. septembra 2016 – AZ/Minister Finansów

(Vec C-499/16)

(2017/C 022/03)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny;

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: AZ

Žalovaný: Minister Finansów

Prejudiciálna otázka

Je uplatňovanie rozdielnej sadzby dane na jemné pekárske výrobky a koláče v zmysle článku 41 ods. 2 v spojení s čiastkou 32 prílohy 3 k ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zákon o dani z obratu v znení zmien a doplnení) z 15. marca 2005 (Dz. U. 2011, bod 177, čiastka 1054) výlučne na základe kritéria „minimálnej doby trvanlivosti“, resp. „dátumu spotreby“ v rozpore so zásadou neutrality dane z pridanej hodnoty a zákazom rozdielneho zaobchádzania s tovarmi podľa článku 98 ods. 1 a 2 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1)?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 16. septembra 2016 – Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Vec C-500/16)

(2017/C 022/04)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Prejudiciálna otázka

Zásady efektivity, lojálnej spolupráce a ekvivalencie, ktoré sú zakotvené v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, či akákoľvek iná relevantná zásada práva Únie s ohľadom na výklad, ktorý Súdny dvor uskutočnil v rozsudku zo 17. januára 2013 vo veci C-224/11, BGŻ Leasing, bránia v oblasti dane z pridanej hodnoty takým vnútroštátnym právnym predpisom alebo vnútroštátnej praxi, ktoré vrátenie preplatku, ktorý vznikol v dôsledku výberu splatnej DPH v rozpore s právom Únie, neumožňujú vtedy, keď na základe konania vnútroštátnych orgánov mohla osoba uplatniť svoje práva až po uplynutí lehoty na premlčanie daňovej povinnosti?


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/3


Odvolanie podané 26. septembra 2016: Francisco Javier Rosa Rodriguez proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 20. júla 2016 vo veci T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Vec C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Francisco Javier Rosa Rodriguez (v zastúpení: J. Velasco Velasco, abogado)

Ďalší účastník konania: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Uznesením z 8. decembra 2016 Súdny dvor (deviata komora) zamietol odvolanie a uložil pani Rose Rodriguez povinnosť znášať vlastné trovy konania.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Poľsko) 4. októbra 2016 – Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(Vec C-517/16)

(2017/C 022/06)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Stefan Czerwiński

Žalovaný: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Prejudiciálne otázky

1.

Môže kvalifikácia príslušnej dávky ako dávky patriacej do konkrétnej časti sociálneho zabezpečenia uvedenej v článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, ktorú uskutočnil členský štát vo vyhlásení vykonanom na základe článku 9 uvedeného nariadenia, podliehať posúdeniu vnútroštátnym orgánom alebo súdom?

2.

Je dávkou v starobe v zmysle článku 3 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 883/2004 preklenovací dôchodok vyplývajúci z ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (zákon o preklenovacích dôchodkoch z 19. decembra 2008) (Zbierka zákonov Poľskej republiky 2015, položka 965 v znení zmien a doplnení)?

3.

Vylúčenie – v súvislosti s preddôchodkovými dávkami – zásady sčítania dôb poistenia (článok 66 a odôvodnenie 33 nariadenia č. 883/2004) plní ochrannú funkciu v oblasti sociálneho zabezpečenia vyplývajúcu z článku 48 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie?


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 12. októbra 2016 – MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

(Vec C-523/16)

(2017/C 022/07)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: MA.T.I. SUD SpA

Žalovaná: Società Centostazioni SpA

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni právo Únie, napriek skutočnosti, že stanovenie odplatného charakteru inštitútu pomoci a poučenia na účel odstránenia vád dokumentácie predloženej vo verejnom obstarávaní je právom členských štátov, článku 38 ods. 2a legislatívneho dekrétu č. 163/2006 v znení platnom ku dňu uverejnenia predmetného oznámenia o vyhlásení výberového konania… v časti, kde sa stanovuje zaplatenie „finančnej sankcie“ vo výške, ktorú má určiť verejný obstarávateľ („nie nižšej ako jedno promile a nie vyššej ako jedno percento z hodnoty obstarávania a v každom prípade nie vyššej ako 50 000 eur, pričom jej zaplatenie sa zabezpečuje prostredníctvom predbežnej zábezpeky“), a to s ohľadom na nadmernú výšku predmetnej sumy a vopred stanovený druh sankcie, ktorú nie je možné odstupňovať vo vzťahu ku konkrétnej stíhanej situácii, čiže podľa závažnosti odstrániteľnej vady?

2.

Bráni naopak právo Únie uvedenému článku 38 ods. 2a legislatívneho dekrétu č. 163/2006 (rovnako v znení platnom ku dňu uverejnenia predmetného oznámenia o vyhlásení výberového konania) z dôvodu, že samotný odplatný charakter inštitútu pomoci a poučenia možno považovať za odporujúci zásadám maximálneho otvorenia trhu hospodárskej súťaži, ktorým predmetný inštitút zodpovedá, pričom činnosť, ktorá sa v tejto súvislosti ukladá komisii na vyhodnotenie ponúk, podlieha povinnostiam, ktoré tejto komisii ukladá zákon, a to vo verejnom záujme na účely dosiahnutia vyššie uvedeného cieľa?


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovensko) 20. októbra 2016 – Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR

(Vec C-533/16)

(2017/C 022/08)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Volkswagen AG

Žalovaný: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Prejudiciálne otázky

1.

Je potrebné smernicu 2008/9 (1) a právo na vrátenie dane vykladať tak, že na uplatnenie práva na vrátenie DPH je nevyhnutné kumulatívne splnenie dvoch podmienok, ktorými sú

i.)

dodanie tovaru alebo služby a

ii.)

uplatnenie DPH dodávateľom na faktúre?

Inými slovami, je možné, aby si o vrátenie dane požiadala zdaniteľná osoba, voči ktorej nebola DPH uplatnená faktúrou?

2.

Je v súlade s princípom proporcionality alebo fiškálnej neutrality DPH, ak sa lehota na vrátenie dane počíta od momentu, v ktorom nie sú splnené všetky hmotnoprávne podmienky na uplatnenie práva na vrátenie dane?

3.

Vykladajú sa ustanovenia článku 167 a 178(a) DPH smernice vo svetle princípu fiškálnej neutrality tak, že za okolností prípadu ako je vo veci samej a za predpokladu splnenia ostatných hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok potrebných na uplatnenie práva na odpočítanie dane, bránia takému postupu daňových orgánov, ktorým sa zdaniteľnej osobe odmietne právo uplatnené v lehote na vrátenie dane podľa smernice 2008/9, ktorá bola voči nemu uplatnená dodávateľom na faktúre a odvedená dodávateľom pred uplynutím lehoty, ktorá je stanovená národným právom na zánik práva?

4.

Prekročili slovenské daňové orgány vo svetle princípu neutrality a princípu proporcionality, ktoré sú základnými princípmi spoločného systému DPH, medze toho, čo je potrebné pre dosiahnutie cieľa definovaného DPH smernicou, ak odmietli právo na vrátenie odvedenej dane zdaniteľnej osobe z dôvodu, že prekluzívna lehota stanovená národným právom na vrátenie dane uplynula, hoci v tejto lehote si zdaniteľná osoba nemohla právo na vrátenie dane uplatniť a hoci daň bola správne vybraná a hrozba krátenia dane alebo neodvedenia dane bola úplne odstránená?

5.

Je možné vykladať princíp právnej istoty, princíp legitímnych očakávaní a právo na dobrú správu vecí verejných podľa čl. 41 Charty základných práv Európskej únie tak, že bránia takému výkladu predpisov národného práva, podľa ktorého je pre dodržanie lehoty na vrátenie dane rozhodujúci moment rozhodnutia správneho orgánu o vrátení dane a nie moment uplatnenia práva na vrátenie dane zdaniteľnou osobou?


(1)  Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 2008, s. 23).


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovensko) 20. októbra 2016 – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s.r.o.

(Vec C-534/16)

(2017/C 022/09)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Druhá strana: BB construct s.r.o.

Prejudiciálne otázky

1.

Je možné taký postup vnútroštátneho orgánu, kedy pri nesplatených daňových záväzkoch inej právnickej osoby, kde bol súčasný štatutárny orgán takisto štatutárnym orgánom, je táto situácia považovaná vnútroštátnym právom za dôvod uloženia daňovej kaucie až do výšky 500 000 €, vykladať ako súladný s cieľom článku 273 Smernice Rady 2006/112/ES (1) z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, t. j. v boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty?

2.

Je možné hore uvedenú daňová kauciu označiť, že svojou výškou, a to až do hodnoty 500 000 €, ako bolo uložené vo veci samej, nebráni slobode podnikania v zmysle článku 16 a nepriamo nevynucuje si vyhlásenie konkurzu na daňový subjekt, že nie je diskriminačná v zmysle článku 21 ods. 1 a že v oblasti výberu DPH nenarušuje zásadu ne bis in idem a zákaz retroaktivity v zmysle článku 49 ods. 1 a 3 Charty základných práv Európskej únie?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 24. októbra 2016 – DUEMMESGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

(Vec C-536/16)

(2017/C 022/10)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: DUEMMESGR SpA

Žalovaná: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni právo Únie, napriek skutočnosti, že stanovenie odplatného charakteru inštitútu pomoci a poučenia na účel odstránenia vád dokumentácie predloženej vo verejnom obstarávaní je právom členských štátov, článku 38 ods. 2a legislatívneho dekrétu č. 163/2006 v znení platnom ku dňu uverejnenia predmetného oznámenia o vyhlásení výberového konania… v časti, kde sa stanovuje zaplatenie „finančnej sankcie“ vo výške, ktorú má určiť verejný obstarávateľ („nie nižšej ako jedno promile a nie vyššej ako jedno percento z hodnoty obstarávania a v každom prípade nie vyššej ako 50 000 eur, pričom jej zaplatenie sa zabezpečuje prostredníctvom predbežnej zábezpeky“), a to s ohľadom na nadmernú výšku predmetnej sumy a vopred stanovený druh sankcie, ktorú nie je možné odstupňovať vo vzťahu ku konkrétnej stíhanej situácii, čiže podľa závažnosti odstrániteľnej vady?

2.

Bráni naopak právo Únie uvedenému článku 38 ods. 2a legislatívneho dekrétu č. 163/2006 (rovnako v znení platnom ku dňu uverejnenia predmetného oznámenia o vyhlásení výberového konania) z dôvodu, že samotný odplatný charakter inštitútu pomoci a poučenia možno považovať za odporujúci zásadám maximálneho otvorenia trhu hospodárskej súťaži, ktorým predmetný inštitút zodpovedá, pričom činnosť, ktorá sa v tejto súvislosti ukladá komisii na vyhodnotenie ponúk, podlieha povinnostiam, ktoré tejto komisii ukladá zákon, a to vo verejnom záujme na účely dosiahnutia vyššie uvedeného cieľa?


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 24. októbra 2016 – Garlsson Real Estate SA, v likvidácii, a i./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Vec C-537/16)

(2017/C 022/11)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Garlsson Real Estate SA, v likvidácii, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Žalovaná: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni ustanovenie článku 50 Charty základných práv Európskej únie, vykladané s ohľadom na článok 4 Protokolu č. 7 k EDĽP, príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a na vnútroštátne právne predpisy, možnosti viesť správne konanie týkajúce sa skutku (nedovolená manipulácia s trhom), za ktorý bola rovnaká osoba právoplatne odsúdená?

2.

Môže vnútroštátny súd priamo uplatniť zásady práva Únie v súvislosti so zásadou ne bis in idem, a to na základe článku 50 Charty základných práv Európskej únie, vykladaného s ohľadom na článok 4 Protokolu č. 7 k EDĽP, príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a na vnútroštátne právne predpisy?


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španielsko) 28. októbra 2016 – Montte S.L./Musikene

(Vec C-546/16)

(2017/C 022/12)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Montte S.L.

Odporkyňa: Musikene

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (1) z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES vnútroštátnej právnej úprave, akou je článok 150 ods. 4 TRLCSP (2), alebo výkladu či uplatňovaniu uvedenej právnej úpravy, ktoré dovoľujú verejným obstarávateľom stanoviť v súťažných podkladoch týkajúcich sa verejnej súťaže kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa uplatňujú v po sebe nasledujúcich vylučovacích fázach, v prípade ponúk, ktoré nedosiahnu vopred určený minimálny počet bodov?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, bráni citovaná smernica 2014/24 vnútroštátnej právnej úprave alebo výkladu či uplatňovaniu uvedenej právnej úpravy, ktoré používajú vo verejnej súťaži uvedený systém kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa uplatňujú v po sebe nasledujúcich vylučovacích fázach tak, že v poslednej fáze nezostane dostatok ponúk na zaistenie skutočnej hospodárskej súťaže?

3.

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku, bráni citovaná smernica 2014/24 ustanoveniu, akým je sporné ustanovenie, podľa ktorého sa cenový faktor hodnotí len v prípade ponúk, ktoré dosiahli 35 z 50 bodov v rámci technických kritérií, z dôvodu, že nie je zaistená skutočná hospodárska súťaž alebo sa obchádza požiadavka zadať zákazku uchádzačovi, ktorý predložil ponuku s najlepším pomerom ceny a kvality?


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65.

(2)  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (konsolidované znenie zákona o verejnom obstarávaní).


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 28. októbra 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil a Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Vec C-547/16)

(2017/C 022/13)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil a Antonio Ferrándiz González

Odporkyňa: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni rozhodnutie Komisie [2006/446/ES (1)] z 12. apríla 2006 o konaní podľa článku 81 Zmluvy o ES (vec COMP/B-1-38348-Repsol C.P.P) v súlade s článkom 16 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (2) zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy („Jednotné uplatňovanie súťažného práva spoločenstva“) tomu, aby vnútroštátny súd mohol vyhlásiť dohody, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, vzhľadom na dĺžku trvania výhradného zásobovania za neplatné, hoci ich možno vyhlásiť za neplatné z iných dôvodov, napríklad preto, lebo dodávateľ uložil kupujúcemu (alebo subjektu, ktorý vykonáva ďalší predaj) minimálnu predajnú cenu pre verejnosť?

2.

Možno v takom prípade vychádzať z toho, že pre dlhodobé zmluvy, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o záväzkoch, platí na základe tohto rozhodnutia individuálna výnimka podľa článku 101 ods. 3 ZFEÚ?


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 2006, s. 104.

(2)  Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia grad (Bulharsko) 2. novembra 2016 – „WIND INNOVATION 1“ EOOD, v likvidácii/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno osiguritelna praktika“ – Sofia

(Vec C-552/16)

(2017/C 022/14)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Sofia grad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa:„WIND INNOVATION 1“ EOOD, v likvidácii

Žalovaný: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno osiguritelna praktika“ – Sofia

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 176 ods. 2 smernice 2006/112/ES (1) vykladať v tom zmysle, že bráni nútenému výmazu zo zoznamu platiteľov DPH, ktorý vyplýva zo zmeny a doplnenia ZDDS (zákona o dani z pridanej hodnoty) od 1. januára 2007, ktorou sa zrušuje možnosť, aby súdom poverený likvidátor určil, že právnická osoba, ktorej zrušenie bolo nariadené súdnym rozhodnutím, ostane zapísaná podľa ZDDS až do okamihu jej výmazu z obchodného registra, a ktorá namiesto toho považuje zrušenie právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť s likvidáciou alebo bez likvidácie za dôvod núteného výmazu zo zoznamu platiteľov DPH?

2.

Má sa článok 176 ods. 2 smernice 2006/112 vykladať v tom zmysle, že bráni nútenému výmazu zo zoznamu platiteľov DPH, ktorý vyplýva zo zmeny a doplnenia ZDDS od 1. januára 2007 v prípadoch, keď povinná osoba v okamihu núteného výmazu zo zoznamu platiteľov DPH spĺňa požiadavky pre opätovný povinný zápis do zoznamu platiteľov DPH, povinná osoba je zmluvnou stranou platných zmlúv a oznámi, že neukončila hospodársku činnosť a naďalej v nej pokračuje, ak sa splatná daň vo výške stanovenej v okamihu núteného výmazu musí skutočne zaplatiť, aby povinnej osobe vzniklo právo na odpočítanie dane z existujúcich aktív, ktoré sa zdanili v okamihu výmazu zo zoznamu a naďalej existujú v čase obnoveného zápisu? Ak je nútený výmaz zo zoznamu v prípade vyššie uvedených okolností prípustný, možno právo na odpočítanie dane z aktív zdanených v okamihu výmazu zo zoznamu, ktoré existujú v čase opätovného zápisu do zoznamu platiteľov DPH, a s pomocou ktorých osoba dosahuje alebo dosiahne zdaniteľné príjmy, podmieňovať skutočným odvedením daní do štátneho rozpočtu alebo je prípustné, aby sa započítala daň vo výške stanovenej v okamihu výmazu zo zoznamu so sumou daňového preplatku, ktorá sa stanoví v čase opätovného zápisu do zoznamu platiteľov DPH, najmä ak sa zaplatenie dane vyžaduje od osoby, ktorej vzniká právo na odpočítanie dane?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 2. novembra 2016 – „TTL“ EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno osiguritelna“ – Sofia

(Vec C-553/16)

(2017/C 022/15)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărchoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa:„TTL“ EOOD

Žalovaná: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno osiguritelna“ – Sofia

Prejudiciálne otázky

1.

Je s článkom 5 ods. 4 a článkom 12 písm. b) ZEÚ zlučiteľné také vnútroštátne ustanovenie, akým je článok 175 ods. 2 bod 3 DOPK, ktorý spoločnosti rezidentovi, ktorá uskutočňuje platby podliehajúce zrážkovej dani, ukladá povinnosť zaplatiť úroky za dobu od uplynutia lehoty pre zaplatenie dane z príjmov do okamihu, kým nerezident so sídlom v inom členkom štáte nepreukáže splnenie podmienok pre uplatnenie dohody o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej s Bulharskou republikou, a to aj vtedy, ak sa v zmysle dohody daň neplatí vôbec alebo len v zanedbateľnej výške?

2.

Je s článkami 49, 54, 63 a článkom 65 ods. 1 a 3 ZFEÚ zlučiteľné také ustanovenie, akým je článok 175 ods. 2 bod 3 DOPK a daňová prax, v zmysle ktorých je spoločnosť, ktorá uskutočňuje platby podliehajúce zrážkovej dani, povinná platiť úroky za dobu od uplynutia lehoty pre zaplatenie dane z príjmov do okamihu, kým spoločnosť nerezident so sídlom v inom členskom štáte nepreukáže splnenie podmienok pre uplatnenie dohody o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej s Bulharskou republikou, a to aj vtedy, ak sa v zmysle dohody daň neplatí vôbec alebo len v zanedbateľnej výške?


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 4. novembra 2016 – Astellas Pharma GmbH/Helm AG

(Vec C-557/16)

(2017/C 022/16)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Astellas Pharma GmbH

Ďalší účastníci konania: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisvirasto (Fimea)

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 28 ods. 5 a článok 29 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (1), vykladať v tom zmysle, že príslušný orgán dotknutého členského štátu pri vydaní vnútroštátneho povolenia na uvedenie generického lieku na trh v rámci decentralizovaného povoľovacieho postupu podľa článku 28 ods. 3 smernice nemá samostatnú právomoc preskúmať okamih začatia lehoty na ochranu údajov referenčného lieku?

2.

Ak sa má na prvú otázku odpovedať v tom zmysle, že príslušný orgán členského štátu nemá samostatnú právomoc preskúmať pri vydaní vnútroštátneho povolenia na uvedenie na trh okamih začatia lehoty na ochranu údajov referenčného lieku:

Je súd tohto členského štátu na základe námietky držiteľa povolenia na uvedenie referenčného lieku na trh predsa povinný preskúmať okamih začatia lehoty na ochranu údajov alebo sa vzťahuje na súd rovnaké obmedzenie ako na orgán členského štátu?

Ako sa pred daným súdom členského štátu v takom prípade zabezpečí právo na účinný prostriedok nápravy držiteľa povolenia na uvedenie referenčného lieku na trh podľa článku 47 Charty základných práv Európskej únie a článku 10 smernice 2001/83 vo vzťahu k ochrane údajov?

Zahŕňa prostriedok nápravy týkajúci sa práva na účinnú právnu ochranu povinnosť vnútroštátneho súdu preskúmať, či pôvodné povolenie na uvedenie na trh bolo vydané v iných členských štátoch v súlade s ustanoveniami smernice 2001/83?


(1)  Ú. v. ES L 311, 2001, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky (Česká republika) 4. novembra 2016 – Michael Dědouch a iní/Jihočeská plynárenská, a.s. a E.ON Czech Holding AG

(Vec C-560/16)

(2017/C 022/17)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší soud České republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Michael Dědouch, MUDr. Petr Streitberg, Pavel Suda

Ďalší účastníci konania: Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 22 [bod] 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 (1) z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej tiež „nariadenie Brusel I“) vykladať tak, že sa vzťahuje aj na konanie o preskúmanie primeranosti protiplnenia, ktoré je povinný poskytnúť hlavný akcionár ako protihodnotu za účastnícke cenné papiere, ktoré naňho prešli v dôsledku rozhodnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti o nútenom prechode ostatných účastníckych cenných papierov na hlavného akcionára (tzv. „squeeze out“), doterajším vlastníkom účastníckych cenných papierov, ak výšku primeraného protiplnenia stanovuje uznesenie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, pričom súdne rozhodnutie, ktorým bolo priznané právo na inú výšku protiplnenia je pre hlavného akcionára a pre spoločnosť záväzné pokiaľ ide o základ priznaného práva aj voči ostatným vlastníkom účastníckych cenných papierov?

2.

Ak je odpoveď na predchádzajúcu otázku záporná, má sa článok 5 [bod] 1 písm. a) nariadenia Brusel I vykladať tak, že sa vzťahuje aj na konanie o preskúmanie primeranosti protiplnenia popísané v predchádzajúcej otázke?

3.

Ak je odpoveď na obe predchádzajúce otázky záporná, má sa článok 5 [bod] 3 nariadenia Brusel I vykladať tak, že sa vzťahuje aj na konanie o preskúmanie primeranosti protiplnenia popísané v prvej otázke?


(1)  Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 7. novembra 2016 – Saras Energía S.A./Administración del Estado

(Vec C-561/16)

(2017/C 022/18)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Saras Energía S.A.

Žalovaný: Administración del Estado

Prejudiciálne otázky

1.

Je právna úprava členského štátu, ktorá zavádza vnútroštátny systém povinností týkajúcich sa energetickej efektívnosti, ktorých plnenie spočíva v prvom rade v platení každoročného finančného príspevku do národného fondu energetickej efektívnosti zriadeného na základe článku 20 ods. 4 smernice 2012/27/EÚ (1), zlučiteľná s článkom 7 ods. 1 a 9 uvedenej smernice?

2.

Je vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje možnosť splniť povinnosti týkajúce sa úspory energie preukázaním dosiahnutej úspory ako alternatívu k finančnému príspevku do národného fondu energetickej efektívnosti, zlučiteľná s článkom 7 ods. 1 a článkom 20 ods. 6 smernice 2012/27/EÚ?

3.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, je stanovenie uvedenej alternatívnej možnosti splnenia povinností týkajúcich sa úspory energie zlučiteľné s vyššie uvedeným článkom 7 ods. 1 a článkom 20 ods. 6 smernice, ak skutočná existencia tejto možnosti závisí od toho, či ju vláda vykoná na základe svojej voľnej úvahy prijatím vykonávacieho predpisu?

V tom istom zmysle, je taká právna úprava zlučiteľná, ak vláda nevykoná uvedenú alternatívnu možnosť?

4.

Je vnútroštátny systém, podľa ktorého sú subjektmi, na ktoré sa vzťahujú povinnosti týkajúce sa úspory energie, len maloobchodné energetické spoločnosti, a nie distribútori, zlučiteľný s článkom 7 ods. 1 a 4 smernice?

5.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, je s citovanými odsekmi článku 7 zlučiteľné, ak sa ako povinné subjekty určia maloobchodné spoločnosti bez stanovenia dôvodov, pre ktoré medzi povinné subjekty nie sú zaradení distribútori energie?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, s. 1).


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Eirinodikeio Lerou (Grécko) 9. novembra 2016 – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Vec C-565/16)

(2017/C 022/19)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Eirinodikeio Lerou

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

Prejudiciálna otázka

Má sa na účel platnosti dohody o právomoci podľa článku 12 ods. 3 písm. b) nariadenia č. 2201/2003 (1) vychádzať z predpokladu, že v prípade návrhu na schválenie odmietnutia dedičstva, ktorý na grécky súd podali rodičia dieťaťa s obvyklým pobytom v Taliansku: a) rodičia jednoznačným spôsobom prijali dohodu o právomoci iba tým, že podali návrh na schválenie právneho úkonu na daný súd, b) príslušný prokurátor je jedným z účastníkov konania, ktorí musia v čase začatia konania súhlasiť s dohodou o právomoci, a to vzhľadom na skutočnosť, že podľa gréckej právnej úpravy je zo zákona účastníkom predmetného konania, c) dohoda o právomoci je v záujme dieťaťa, vzhľadom na to, že maloletá má spolu s rodičmi, ktorí sú navrhovateľmi, obvyklý pobyt v Taliansku, kým posledný pobyt poručiteľa a dedičstvo sú na území Grécka?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 2003, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243).


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 10. novembra 2016 – Merck Sharp/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Vec C-567/16)

(2017/C 022/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Merck Sharp

Žalovaný: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa oznámenie o skončení konania vydané referenčným členským štátom podľa článku 28 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES (1) zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, pred uplynutím doby platnosti patentu považovať za rovnocenné vydanému povoleniu na uvedenie na trh v zmysle článku 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 (2) zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (ďalej len „nariadenie DOO“), takže žiadateľ o DOO v dotknutom členskom štáte je oprávnený požiadať o DOO a má nárok na DOO na základe oznámenia o skončení konania?

2.

Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, je za okolností opísaných v prvej otázke absencia vydaného povolenia na uvedenie na trh v dotknutom členskom štáte v deň podania žiadosti o DOO v tomto členskom štáte nedostatkom, ktorý možno odstrániť podľa článku 10 ods. 3 nariadenia DOO po tom, čo bude vydané povolenie na uvedenie na trh?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 2001, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, 2009, s. 1).


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgerichts Nürtingen (Nemecko) 10. septembra 2016 – trestné konanie proti Faiz Rasool

(Vec C-568/16)

(2017/C 022/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgerichts Nürtingen.

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart

Prejudiciálne otázky

1.

Treba článok 3 písm. o) smernice o platobných službách na vnútornom trhu (ďalej len „smernica 2007/64/ES (1)“) vykladať v tom zmysle, že možnosť existujúca v herni so štátnou koncesiou vybrať si prostredníctvom bankovej karty EC a bezpečnostného kódu PIN hotovosť v hotovostnom termináli, ktorý je zároveň automatom na rozmieňanie bankoviek, pričom bankový a technický príkaz uskutočňuje externý poskytovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ siete“), a vyplatenie klientovi sa uskutoční až vtedy, keď prevádzkovateľ siete po kontrole stavu účtu zašle terminálu autorizačný kód, zatiaľ čo prevádzkovateľ herne iba napĺňa hotovosťou multifunkčný automat na rozmieňanie bankoviek a od banky vedúcej účet zákazníka, ktorý si vyberá peniaze, dostane kupón vo výške vybranej sumy, predstavuje činnosť v zmysle článku 3 písm. o) smernice, a teda si nevyžaduje povolenie?

2.

Ak činnosť opísaná v prvej prejudiciálnej otázke nepredstavuje činnosť v zmysle článku 3 písm. o):

Treba článok 3 písm. e) smernice 2007/64/ES vykladať v tom zmysle, že možnosť výberu hotovosti s bezpečnostným kódom PIN, ktorá je opísaná v prvej prejudiciálnej otázke, predstavuje činnosť v zmysle tohto ustanovenia, keď sa zároveň s výberom hotovosti vygeneruje kupón vo výške 20 eur, ktorý možno uplatniť u dozoru herne, aby mince použil do hracieho automatu?

Pre prípad, že činnosť opísaná v prvej a druhej prejudiciálnej otázke nepredstavuje činnosť, ktorá je na základe článku 3 písm. o) a/alebo e) vyňatá z pôsobnosti smernice:

3a)

Treba bod 2 prílohy smernice 2007/64/ES vykladať v tom zmysle, že činnosť prevádzkovateľa herne opísaná v prvej a druhej prejudiciálnej otázke predstavuje platobnú službu, ktorá si vyžaduje povolenie, hoci prevádzkovateľ herne nevedie účet zákazníkovi, ktorý si vyberá peniaze?

3b)

Treba článok 4 bod 3 smernice 2007/64/ES vykladať v tom zmysle, že činnosť prevádzkovateľa herne opísaná v prvej a druhej prejudiciálnej otázke predstavuje platobnú službu v zmysle tejto úpravy, keď prevádzkovateľ herne ponúka službu bezplatne?

Pre prípad, že by Súdny dvor považoval opísanú činnosť za platobnú službu, ktorá si vyžaduje povolenie:

4.

Treba právo Únie a smernicu o platobných službách na vnútornom trhu vykladať v tom zmysle, že bráni trestnoprávnemu postihu prevádzkovania hotovostných terminálov EC (ďalej len „terminál“) v prípade, kedy existujú prejednávané špecifiká, keď sa terminály rovnakého typu bez povolenia prevádzkovali a prevádzkujú v mnohých herniach so štátnou koncesiou, ako aj v herniach so štátnou koncesiou, ktoré čiastočne prevádzkuje aj štát, a príslušný orgán registrácie a dohľadu nemá žiadne námietky?

V prípade zápornej odpovede aj na štvrtú prejudiciálnu otázku:

5.

Majú sa smernica o platobných službách a zásady právnej istoty a zrozumiteľnosti zakotvené v práve Únie, ako aj článok 17 Charty vykladať v tom zmysle, že v prípade s uvedenými špecifikami bránia úradnej a súdnej praxi, ktorá nariaďuje, aby štátnemu rozpočtu pripadli tie sumy („prepadnutie“), ktoré prevádzkovateľ herne získal prostredníctvom služby prevádzkovateľa siete od klientov banky, ktorí si pomocou platobnej karty EC a bezpečnostného kódu PIN vybrali hotovosť, ktorú doplnil, a/alebo kupóny na obsluhu hracieho automatu, hoci všetky kupóny zodpovedajú len takým sumám, ktoré zákazníci dostali vo forme hotovosti a kupónov do hracích automatov?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES, Ú. v. EÚ L 319, 2007, s. 1.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 14. novembra 2016 – Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Vec C-573/16)

(2017/C 022/22)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Air Berlin plc

Žalovaný: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Prejudiciálne otázky

1.

Je vyššie uvedené vyrubenie kolkovej dane z prevodu vo výške 1,5 % členským štátom za okolností uvedených v návrhu na začatie prejudiciálneho konania v rozpore s jedným alebo viacerými z nasledujúcich ustanovení:

1.

článok 10 alebo 11 prvej smernice (1);

2.

článok 4 alebo 5 druhej smernice (2) alebo

3.

články 12, 43, 48, 49 alebo 56 Zmluvy ES?

2.

Je odpoveď na prvú otázku odlišná v prípade, že prevod akcií na depozitára cenných papierov bol potrebný na to, aby mohla byť dotknutá spoločnosť kótovaná na burze cenných papierov v uvedenom členskom štáte alebo v inom členskom štáte?

3.

Je odpoveď na prvú alebo druhú otázku odlišná v prípade, že vnútroštátne právo členského štátu umožňovalo prevádzkovateľovi depozitára cenných papierov zvoliť si so súhlasom daňového orgánu, že prevod akcií na depozitára cenných papierov nebude zaťažený kolkovou daňou, ale namiesto toho bude vyrubená SDRT z každého následného predaja akcií v rámci depozitára cenných papierov (vo výške 0,5 % protiplnenia za predaj)?

4.

Je odpoveď na tretiu otázku odlišná v prípade, že zo štruktúry transakcií, pre ktorú sa dotknutá spoločnosť rozhodla, vyplýva, že nemôže využiť vyššie uvedenú voľbu?


(1)  Smernica Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania (Ú. v. ES L 249, 1969, s. 25; Mim. vyd. 09/001, s. 11).

(2)  Smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu (Ú. v. EÚ L 46, 2008, s. 11)


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/17


Žaloba podaná 4. novembra 2016 – Európska komisia/Česká republika

(Vec C-575/16)

(2017/C 022/23)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: H. Støvlbæk, K. Walkerová, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Česká republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Česká republika si tým, že stanovila podmienku týkajúcu sa štátnej príslušnosti na účely výkonu povolania notára, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 49 Zmluvy o FEÚ, a

uložil Českej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia sa domnieva, že podmienka týkajúca sa štátnej príslušnosti, ktorá je v českom právnom poriadku stanovená na účely výkonu povolania notára, je diskriminačná a predstavuje neprimerané obmedzenie slobody usadiť sa. Česká republika si tak nesplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Komisia sa domnieva, že úlohy, ktoré notárom zverujú právne predpisy Českej republiky, nie sú svojou povahou spojené s výkonom verejnej moci, takže podmienku týkajúcu sa štátnej príslušnosti, ktorá je v českom právnom poriadku stanovená na účely prístupu k povolaniu notára, nemožno odôvodniť výnimkou stanovenou v článku 51 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 17. novembra 2016 – C. K., H. F. a (maloletý) A. S./Slovinská republika

(Vec C-578/16)

(2017/C 022/24)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: C. K., H. F. a (maloletý) A. S.

Žalovaná: Slovinská republika

Prejudiciálne otázky

1.

Prináleží výklad pravidiel týkajúcich sa uplatnenia diskrečnej doložky podľa článku 17 ods. 1 nariadenia Dublin III vzhľadom na povahu tohto ustanovenia v konečnom dôsledku súdu členského štátu a zbavujú tieto pravidlá súd, proti ktorého rozhodnutiam nie je možné podať opravný prostriedok, povinnosti predložiť vec Súdnemu dvoru na základe článku 267 tretieho odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

Subsidiárne, ak je odpoveď na vyššie uvedenú otázku záporná:

2.

Je posúdenie okolností podľa článku 3 ods. 2 nariadenia Dublin III (v prípade, akým je prípad, ktorý je predmetom návrhu na začatie prejudiciálneho konania) dostatočné na to, aby spĺňalo požiadavky článku 4 a článku 19 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie v spojení s článkom 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článku 33 Ženevského dohovoru?

V súvislosti s touto otázkou

3.

Vyplýva z výkladu článku 17 ods. 1 nariadenia Dublin III, že uplatnenie diskrečnej doložky členským štátom je s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu proti porušovaniu práv podľa článku 4 Charty základných práv Európskej únie v prípadoch, akým je prípad, ktorý je predmetom tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania, povinné, a že uplatnenie tejto doložky zakazuje odovzdanie žiadateľa o medzinárodnú ochranu do príslušného členského štátu, ktorý uznal svoju príslušnosť v súlade s týmto nariadením?

Ak je odpoveď na vyššie uvedenú otázku kladná:

4.

Môže diskrečná doložka podľa článku 17 ods. 1 nariadenia Dublin III slúžiť na to, aby sa na jej základe žiadateľ o medzinárodnú ochranu alebo iná osoba v konaní o odovzdaní podľa tohto nariadenia mohli dovolávať jej uplatnenia, ktoré musia príslušné správne orgány a súdy členského štátu posúdiť, alebo sú uvedené správne orgány a súdy povinné zisťovať uvedené okolnosti ex offo?


Všeobecný súd

23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – T & L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia

(Vec T-279/11) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Poľnohospodárstvo - Cukor - Mimoriadne opatrenia - Zásobovanie trhu Únie - Hospodársky rok 2010/2011 - Právna norma, ktorej cieľom je priznať práva jednotlivcom - Dostatočne závažné porušenie - Nariadenie (ES) č. 1234/2007 - Zásada zákazu diskriminácie - Proporcionalita - Legitímna dôvera - Povinnosť náležitej starostlivosti a zásada riadnej správy vecí verejných“))

(2017/C 022/25)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: T & L Sugars Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugalsko) (v zastúpení: pôvodne D. Waelbroeck, advokát, a D. Slater, solicitor, neskôr D. Waelbroeck)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyne: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugalsko) (v zastúpení: M. Mendes Pereira, advokát), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto, Portugalsko) (v zastúpení: M. Mendes Pereira, advokát), SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Taliansko) a SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (v zastúpení: P. Buccareli a M. Todino, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne A. Demeneix, P. Rossi a N. Donnelly, neskôr P. Rossi a P. Ondrůšek, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues, D. Colas a C. Candat, splnomocnení zástupcovia), Rada Európskej únie (v zastúpení: E. Sitbon a A. Westerhof Löfflerová, splnomocnení zástupcovia) a Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Pitschas, advokát)

Predmet veci

Žaloba podľa článku 268 ZFEÚ o náhradu škody, ktorú žalobkyne údajne utrpeli z dôvodu skutočnosti, na jednej strane, prijatia nariadenia Komisie (EÚ) č. 222/2011 z 3. marca 2011, ktorým sa ustanovujú mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2010/2011 (Ú. v. EÚ L 60, 2011, s. 6), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 293/2011 z 23. marca 2011, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, zamietajú sa ďalšie žiadosti a ukončuje sa obdobie na predkladanie žiadostí pre dostupné množstvá cukru mimo kvóty, ktoré sa majú predať na trhu Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo (Ú. v. EÚ L 79, 2011, s. 8), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 302/2011 z 28. marca 2011, ktorým sa otvára mimoriadna dovozná colná kvóta na určité množstvá cukru na hospodársky rok 2010/2011 (Ú. v. EÚ L 81, 2011, s. 8), a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 393/2011 z 19. apríla 2011, ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient na vydávanie dovozných povolení na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót, na ktoré sa podali žiadosti od 1. do 7. apríla 2011, a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o tieto povolenia (Ú. v. EÚ L 104, 2011, s. 39) a, na druhej strane, odmietnutie Komisie prijať opatrenia potrebné na obnovu zásobovania surovým trstinovým cukrom

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

T & L Sugars Ltd a Sidul Açúcares, Unipessoal Lda na jednej strane a Európska komisia na strane druhej, znášajú svoje vlastné trovy konania súvisiace s námietkou neprípustnosti, ktorej sa týkal rozsudok zo 6. júna 2013, T & L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia (T-279/11, EU:T:2013:299).

3.

T & L Sugars a Sidul Açúcares znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii a ktoré súvisia s dôvodnosťou žaloby.

4.

Francúzska republika a Rada Európskej únie znášajú svoje vlastné trovy konania, vrátane trov súvisiacich s námietkou neprípustnosti, ktorej sa týkal rozsudok zo 6. júna 2013, T & L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia (T-279/11, EU:T:2013:299).

5.

DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA a SFIR Raffineria di Brindisi SpA, ako aj Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 232, 6.8.2011.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – T & L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia

(Vec T-103/12) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Poľnohospodárstvo - Cukor - Mimoriadne opatrenia - Zásobovanie trhu Únie - Hospodársky rok 2011/2012 - Právna norma, ktorej cieľom je priznať práva jednotlivcom - Dostatočne závažné porušenie - Nariadenie (ES) č. 1234/2007 - Zásada zákazu diskriminácie - Proporcionalita - Legitímna dôvera - Povinnosť náležitej starostlivosti a zásada riadnej správy vecí verejných“))

(2017/C 022/26)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: T & L Sugars Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugalsko) (v zastúpení: pôvodne D. Waelbroeck, advokát, a D. Slater, solicitor, neskôr D. Waelbroeck)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyne: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugalsko) (v zastúpení: M. Mendes Pereira, advokát), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto) (v zastúpení: M. Mendes Pereira, advokát), Lemarco SA, (Bukurešť, Rumunsko), Lemarco Cristal Srl (Urziceni) a Zaharul Liesti SA (Lieşti) (v zastúpení: L.-I. Van de Waart a D. Gruia Dufaut, advokáti), SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Taliansko) a SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (v zastúpení: P. Buccareli a M. Todino, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne P. Rossi a N. Donnelly, neskôr P. Rossi a P. Ondrůšek, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: E. Sitbon a A. Westerhof Löfflerová, splnomocnení zástupcovia) a Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Pitschas, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane návrh podľa článku 263 ZFEÚ smerujúci k zrušeniu vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1239/2011 z 30. novembra 2011, ktorým sa otvára stála výzva na predloženie ponuky na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 so zníženým clom na hospodársky rok 2011/2012 (Ú. v. EÚ L 318, 2011, s. 4), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1240/2011 z 30. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2011/2012 (Ú. v. EÚ L 318, 2011, s. 9), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1281/2011 z 8. decembra 2011 o stanovovaní minimálnej colnej sadzby pre prvú čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1239/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 2011, s. 60), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1308/2011 zo 14. decembra 2011, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, zamietajú ďalšie žiadosti a ukončuje obdobie na predkladanie žiadostí pre dostupné množstvá cukru mimo kvóty, ktoré sa majú predať na trhu Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roku 2011/2012 (Ú. v. EÚ L 332, 2011, s. 8), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1316/2011 z 15. decembra 2011 o stanovovaní minimálnej colnej sadzby pre druhú čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1239/2011 (Ú. v. EÚ L 334, 2011, s. 16), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1384/2011 z 22. decembra 2011 o stanovovaní minimálnej colnej sadzby pre tretiu čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1239/2011 (Ú. v. EÚ L 343, 2011, s. 33), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 27/2012 z 12. januára 2012 o stanovovaní minimálnej colnej sadzby na cukor pre štvrtú čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1239/2011 (Ú. v. EÚ L 9, 2012, s. 12) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 57/2012 z 23. januára 2012, ktorým sa pozastavuje výberové konanie vyhlásené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1239/2011 (Ú. v. EÚ L 19, 2012, s. 12) a na druhej strane návrh podľa článku 268 ZFEÚ smerujúci k získaniu náhrady škody, ktorú žalobkyne údajne utrpeli z dôvodu prijatia týchto aktov a odmietnutia Komisie prijať opatrenia potrebné na obnovenie zásobovania surovým trstinovým cukrom

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

T & L Sugars Ltd a Sidul Açúcares, Unipessoal Lda znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

3.

Rada Európskej únie, DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA, Lemarco SA, Lemarco Cristal Srl, Zaharul Liesti SA, SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA a SFIR Raffineria di Brindisi SpA, ako aj Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 26.5.2012.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/21


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – Bank Refah Kargaran/Rada

(Vec T-65/14) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu - Zmrazenie finančných prostriedkov - Nové zapísanie názvu žalobkyne po zrušení pôvodného zápisu Všeobecným súdom - Nesprávne právne posúdenie - Skutkový omyl - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obhajobu - Právo na účinnú súdnu ochranu - Proporcionalita“))

(2017/C 022/27)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bank Refah Kargaran (Teherán, Irán) (v zastúpení: J.-M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: V. Piessevaux, M. Bishop a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: A. Aresu a D. Gauci, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ v prvom rade na zrušenie rozhodnutia Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 306, 2013, s. 18) a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 306, 2013, s. 3) v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú žalobkyne, a subsidiárne na zrušenie rozhodnutia 2013/661 a vykonávacieho nariadenia č. 1154/2013 v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne od 20. januára 2014

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bank Refah Kargaran znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 135, 5.5.2014.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/22


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – Export Development Bank of Iran/Rada

(Vec T-89/14) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu - Zmrazenie finančných prostriedkov - Nové zapísanie názvu žalobkyne po zrušení pôvodného zápisu Všeobecným súdom - Nesprávne právne posúdenie - Skutkový omyl - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obhajobu - Právo na účinnú súdnu ochranu - Proporcionalita - Rovnosť zaobchádzania“))

(2017/C 022/28)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Export Development Bank of Iran (Teherán, Irán) (v zastúpení: J.-M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: V. Piessevaux a M. Bishop, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: A. Aresu a D. Gauci, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ v prvom rade na zrušenie rozhodnutia Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 306, 2013, s. 18), a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 306, 2013, s. 3) v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú žalobkyne, a subsidiárne návrh na zrušenie rozhodnutia 2013/661 a vykonávacieho nariadenia č. 1154/2013 v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú žalobkyne od 20. januára 2014

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Export Development Bank of Iran znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 135, 5.5.2014.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/23


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – Rotenberg/Rada

(Vec T-720/14) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce Ukrajinu - Zmrazenie finančných prostriedkov - Obmedzenia v oblasti vstupu na územia členských štátov - Fyzická osoba, ktorá aktívne podporuje alebo uskutočňuje akcie narúšajúce alebo ohrozujúce Ukrajinu - Fyzická osoba, ktorá má prospech z ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu - Právo na obranu - Povinnosť odôvodnenia - Zjavne nesprávne posúdenie - Právo vlastniť majetok - Sloboda podnikania - Právo na ochranu súkromia - Proporcionalita“))

(2017/C 022/29)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Arkadij Romanovič Rotenberg (Petrohrad, Rusko) (v zastúpení: pôvodne D. Pannick, QC, M. Lester, barrister, a M. O’Kane, solicitor, neskôr M. Pannick, M. Lester, S. Hey, H. Brunskill, solicitors, a Z. Al-Rikabi, barrister, napokon: D. Pannick, M. Lester a Z. Al-Rikabi)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie, jednak rozhodnutia Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 2014, s. 16), zmeneného a doplneného, po prvé rozhodnutím Rady 2014/508/SZBP z 30. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 226, 2014, s. 23), po druhé rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/432 z 13. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 70, 2015, s. 47), po tretie rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/1524 zo 14. septembra 2015 (Ú. v. EÚ L 239, 2015, s. 157) a po štvrté rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/359 z 10. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 67, 2016, s. 37), a jednak nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 2014, s. 6), vykonaného, po prvé vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 826/2014 z 30. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 226, 2014, s. 16), po druhé vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2015/427 z 13. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 70, 2015, s. 1), po tretie vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2015/1514 zo 14. septembra 2015 (Ú. v. EÚ L 239, 2015, s. 30) a po štvrté vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2016/353 z 10. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 67, 2016, s. 1) v rozsahu, v akom sa tieto právne akty týkajú žalobcu

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2014/508/SZBP z 30. júla 2014, a nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, vykonané vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 826/2014 z 30. júla 2014, sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú Arkadija Romanoviča Rotenberga.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 7, 12.1.2015.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/24


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – Fiesta Hotels & Ressorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Vec T-217/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Obrazová ochranná známka Európskej únie PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Skoršie národné obchodné meno GRAND HOTEL PALLADIUM - Relatívny dôvod zamietnutia - Používanie označenia v obchodnom styku, ktorého význam nie je iba miestny - Článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 022/30)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fiesta Hotels & Ressorts, SL (Ibiza, Španielsko) (v zastúpení: J.-B. Devaureix, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Španielsko) (v zastúpení: D. Solana Giménez, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 23. februára 2015 (vec R 2391/2013-2) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Residential Palladium a Fiesta Hotels & Ressorts

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Fiesta Hotels & Ressorts, SL je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 205, 22.6.2015.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/24


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – ANKO/REA

(Vec T-270/15) (1)

((„Arbitrážna doložka - Zmluva o podpore uzatvorená v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít (2007 – 2013) - Projekt ESS - Súlad so zmluvnými ustanoveniami o pozastavení platieb žalobkyni a podmienkach pre zrušenie uvedeného pozastavenia platieb - Úroky z omeškania“))

(2017/C 022/31)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atény, Grécko) (v zastúpení: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre výskum (v zastúpení: S. Payan-Lagrou a V. Canetti, splnomocnení zástupcovia, pôvodne za právnej pomoci O. Lytra, neskôr A. Saratsi, advokáti)

Predmet veci

Návrh podľa článku 272 ZFEÚ smerujúci k určeniu, že pozastavenie platieb, o ktorom rozhodla REA, pokiaľ ide o sumu finančnej pomoci, ktorú dlhuje žalobkyni z dôvodu vykonávania zmluvy o podpore č. 217951 na financovanie projektu nazvaného „Emergency support system“, uzavretej v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít (2007 – 2013), je porušením jej zmluvných povinností a že v dôsledku toho jej uvedená suma musí byť vyplatená spolu s úrokmi z omeškania od priznania podpory

Výrok rozsudku

1.

Výkonná agentúra pre výskum (REA) pozastavila platby vo vzťahu k ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias v rozpore s bodom II.5 ods. 3 písm. d) Všeobecných podmienok pripojených k zmluve o podpore č. 217951 na financovanie projektu nazvaného „Emergency support system“, uzavretej v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít (2007 – 2013).

2.

REA je povinná zaplatiť ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias sumu zodpovedajúcu čiastkovým platbám, ktoré nemali byť pozastavené, týkajúcim sa účasti ANKO AE na projekte nazvanom „Emergency support system“ v rozsahu limitov zostatku finančnej pomoci disponibilnej k momentu jej pozastavenia, zvýšeného o úroky z omeškania, počítané pre každé príslušné obdobie od uplynutia lehoty na zaplatenie v dĺžke 105 dní od prijatia príslušných správ, v sadzbe platnej v prvý deň mesiaca omeškania so zaplatením, tak ako je uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie, sérii C, zvýšenej o tri a pol percentuálneho bodu.

3.

REA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 279, 24.8.2015.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – Automobile Club di Brescia/EUIPO – Rebel Media (e-miglia)

(Vec T-458/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie e-miglia - Skoršie slovné ochranné známky Európskej únie MILLE MIGLIA - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 022/32)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Automobile Club di Brescia (Brescia, Taliansko) (v zastúpení: F. Celluprica a F. Fischetti, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: P. Schotthöfer a F. Steiner, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 9. júna 2015 (vec R 1990/2014-5), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Automobile Club di Brescia a Rebel Media

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Vzájomná žaloba sa zamieta.

3.

Automobile Club di Brescia a Rebel Media Ltd znášajú svoje vlastné trovy konania a každý z nich je povinný nahradiť jednu polovicu trov konania, ktoré vynaložil EUIPO.


(1)  Ú. v. EÚ C 328, 5.10.2015.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2016 – Z/Súdny dvor Európskej únie

(Vec T-532/15 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Hodnotiaca správa - Nestrannosť Súdu pre verejnú službu - Žiadosť o vylúčenie členov rozhodovacieho zloženia - Právo na obranu - Právo na účinnú súdnu ochranu“))

(2017/C 022/33)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Z (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Ďalší účastník konania: Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: pôvodne A. Placco, neskôr J. Inghelram a Á. Almendros Manzano, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 30. júna 2015, Z/Súdny dvor (F-64/13, EU:F:2015:72), a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Z je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – Pi-Design/EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO)

(Vec T-545/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Medzinárodný zápis - Návrh na územné rozšírenie ochrany - Slovná ochranná známka PRESSO - Skoršia slovná národná ochranná známka PRESSO - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 022/34)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pi-Design AG (Triengen, Švajčiarsko) (v zastúpení: M. Apelt, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švajčiarsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 2. júla 2015 (vec R 428/2014-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Société des produits Nestlé a Pi-Design

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pi-Design AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 371, 9.11.2015.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2016 – Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR)

(Vec T-561/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie UNIRIOJA - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 022/35)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Španielsko) (v zastúpení: C. Lema Devesa a A. Porras Fernandez-Toledano, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Universidad de la Rioja (Logroño, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne J. Diez-Hochleitner Rodríguez, D. Garayalde Niño a A. I. Alpera Plazas, advokáti, neskôr J Diez-Hochleitner Rodríguez a D Garayalde Niño)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 22. júna 2015 (vec R 1914/2014-5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Universidad de la Rioja a Universidad Internacional de la Rioja

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Universidad Internacional de la Rioja, SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 389, 23.11.2015.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/28


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2016 – Azur Space Solar Power/EUIPO (Zobrazenie čiar a bielych tehál na čiernom pozadí)

(Vec T-578/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Obrazová ochranná známka zobrazujúca čiary a biele tehly na čiernom pozadí - Absolútny dôvod zamietnutia - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 022/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Nemecko) (v zastúpení: J. Nicodemus a S. Stöcker, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: pôvodne E. Zaera Cuadrado, neskôr A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 27. júla 2015 (vec R 2780/2014-4) týkajúcemu sa medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Európska únia, ako obrazovej ochrannej známky zobrazujúcej čiary a biele tehly na čiernom pozadí

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Azur Space Solar Power GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 414, 14.12.2015.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/28


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2016 – Azur Space Power/EUIPO (Zobrazenie čiar a čiernych tehál)

(Vec T-614/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Obrazová ochranná známka zobrazujúca čiary a čierne tehly - Absolútny dôvod zamietnutia - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 022/37)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Azur Space Power GmbH (Heilbronn, Nemecko) (v zastúpení: J. Nicodemus a S. Stöcker, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 2. septembra 2015 (vec R 3233/2014-4) týkajúcemu sa medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Európska únia, ako obrazovej ochrannej známky zobrazujúcej čiary a čierne tehly

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Azur Space Power GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 1.2.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/29


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Vec T-617/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie eSMOKING WORLD - Absolútne dôvody zamietnutia - Opisný charakter - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povinnosť odôvodnenia“))

(2017/C 022/38)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Poľsko) (v zastúpení: K. Jarosiński, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 25. júna 2015 (R 3227/2014-5) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia eSMOKING WORLD ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Chic Investments sp. z o.o. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/29


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2016 – Tuum/EUIPO – Thun (TUUM)

(Vec T-635/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie TUUM - Skoršia národná ochranná známka THUN - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 022/39)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tuum Srl (San Giustino, Taliansko) (v zastúpení: B. Saguatti, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník konania pred Všeobecným súdom: Thun SpA (Bolzano, Taliansko) (v zastúpení: L. Sergi a G. Muscas, avocats)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 3. septembra 2015 (vec R 2624/2014-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Thun a Tuum

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 3. septembra 2015 (vec R 2624/2014-1) sa zrušuje.

2.

Námietka sa zamieta.

3.

EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Tuum Srl tak pred Všeobecným súdom, ako aj pred odvolacím senátom.

4.

Spoločnosť Thun SpA znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Tuum tak pred Všeobecným súdom, ako aj pred odvolacím senátom.


(1)  Ú. v. EÚ C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/30


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2016 – Groupe Go Sport/EUIPO – Design Go (GO SPORT)

(Vec T-703/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GO SPORT - Skoršie národné ochranné známky GO - Čiastočné zamietnutie zápisu námietkovým oddelením - Oneskorené predloženie podania uvádzajúceho odôvodnenie odvolania - Neprípustnosť odvolania pred odvolacím senátom - Článok 60 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Pravidlo 49 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95“))

(2017/C 022/40)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Group Go Sport (Sassenage, Francúzsko) (v zastúpení: G. Arbant a E. Henry-Mayer, avocats)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Gája, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Design Go Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 22. septembra 2015 (vec R 569/2015-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Design Go a Groupe Go Sport

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Groupe Go Sport je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 48, 8.2.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/31


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2016 – The Art Company B & S/EUIPO – Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART)

(Vec T-735/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie SHOP ART - Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie art - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 022/41)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Art Company B & S, SA (Quel, Španielsko) (v zastúpení: L. Sánchez Calderón a J. Villamor Muguerza, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Taliansko) (v zastúpení: D. Russo, advokát)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Sabina Laurora (Trani, Taliansko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 8. októbra 2015 (vec R 3050/2014-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi The Art Company B & S na jednej strane a Manifatture Daddato a S. Laurora na druhej strane

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 8. októbra 2015 (vec R 3050/2014-1) sa zrušuje.

2.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 68, 22.2.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/31


Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2016 – EK/servicegroup/EUIPO (FERLI)

(Vec T-775/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie FERLI - Požiadavka jasnosti - Článok 28 nariadenia (ES) č. 207/2008 - Právo na obranu - Článok 75 druhý odsek nariadenia č. 207/2009“))

(2017/C 022/42)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: EK/servicegroup eG (Bielefield, Nemecko) (v zastúpení: T. Müller a T. A. Müller, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Hanne, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 28. októbra 2015 (vec R 1233/2015-4), týkajúcemu sa zápisu slovného označenia FERLI ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

EK/servicegroup eG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 78, 28.2.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/32


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner)

(Vec T-2/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu - Obrazová ochranná známka Pret A Diner - Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie PRET A MANGER - Skoršia národná slovná ochranná známka PRET - Relatívny dôvod zamietnutia - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok - Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“))

(2017/C 022/43)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: K&K Group AG (Cham, Švajčiarsko) (v zastúpení: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen a N. Bertram, avocats)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Crespo Carillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Pret A Manger (Europe) Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: M. Edenborough, QC)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 29. októbra 2015 (vec R 2825/2014-5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Pret A Manger (Europe) a K&K Group

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

K&K Group AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 78, 29.2.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/33


Uznesenie Všeobecného súdu z 1. decembra 2016 – STC/Komisia

(Vec T-355/14) (1)

((„Verejné zmluvy na práce - Verejné obstarávanie - Výstavba trigeneračnej jednotky s plynovou turbínou a súvisiaca údržba - Zamietnutie ponuky uchádzača - Späťvzatie napadnutého aktu - Zastavenie konania“))

(2017/C 022/44)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: STC SpA (Forlì, Taliansko) (v zastúpení: A. Marelli a G. Delucca. advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne L. Di Paolo, F. Moro a L. Cappelletti, neskôr L. Di Paolo a F. Moro, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Taliansko) (v zastúpení: A. Penta, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane návrh podľa článku 263 ZFEÚ smerujúci po prvé k zrušeniu rozhodnutia Komisie z 3. apríla 2014 o zamietnutí ponuky predloženej žalobkyňou v rámci postupu verejného obstarávania JRC IPR 2013 C04 0031 OC, týkajúceho sa výstavby trigeneračnej jednotky s plynovou turbínou a súvisiacej údržby (2013/S 137-237146) v Spoločnom výskumnom centre (Joint Research Centre – JRC) v Ispre (Taliansko), po druhé rozhodnutia, ktorým Komisia udelila zákazku CPL Concordia, ako aj akéhokoľvek súvisiaceho aktu predchádzajúceho alebo nasledujúceho po tomto rozhodnutí, vrátane prípadného rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje zmluva a, prípadne, samotnej zmluvy, po tretie listu Komisie z 15. apríla 2014, ktorým sa zamieta žiadosť žalobkyne o prístup k dokumentom verejného obstarávania a, na druhej strane, žaloba smerujúca k tomu, aby sa Komisii uložilo odvolať udelenie zákazky a prideliť uvedenú zákazku žalobkyni a, subsidiárne, pokiaľ by ujma nemohla byť odstránená uvedením do pôvodného stavu, zaviazať Komisiu na náhradu škody, ktorú utrpela žalobkyňa

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Návrhy CPL Concordia Soc. Coop sa zamietajú ako zjavne neprípustné.

3.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania súvisiace s týmto konaním, ako aj s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 14.7.2014.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/33


Uznesenie Všeobecného súdu z 1. decembra 2016 – Europower/Komisia

(Vec T-383/14) (1)

((„Verejné zmluvy na práce - Verejné obstarávanie - Výstavba trigeneračnej jednotky s plynovou turbínou a súvisiaca údržba - Zamietnutie ponuky uchádzača - Späťvzatie napadnutého aktu - Zastavenie konania“))

(2017/C 022/45)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Europower SpA (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: G. Cocco a L. Salomoni, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne L. Cappelletti, F. Moro a L. Di Paolo, neskôr L. Di Paolo a F. Moro, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Taliansko) (v zastúpení: A. Penta, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane návrh podľa článku 263 ZFEÚ smerujúci k zrušeniu rozhodnutia Komisie z 3. apríla 2014 o zamietnutí ponuky predloženej žalobkyňou v rámci postupu verejného obstarávania JRC IPR 2013 C04 0031 OC, týkajúceho sa výstavby trigeneračnej jednotky s plynovou turbínou a súvisiacej údržby (2013/S 137-237146) v Spoločnom výskumnom centre (Joint Research Centre – JRC) v Ispre (Taliansko), rozhodnutia Komisie o udelení zákazky CPL Concordia, ako aj akéhokoľvek súvisiaceho aktu predchádzajúceho alebo nasledujúceho po tomto rozhodnutí, vrátane prípadného rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje zmluva a, prípadne, samotnej zmluvy, ako aj rozhodnutia Komisie o zamietnutí žiadosti žalobkyne o prístup k dokumentom verejného obstarávania a, na druhej strane, žaloba podľa článku 268 ZFEÚ smerujúca k získaniu náhrady škody, ktorú žalobkyňa údajne utrpela

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Návrhy CPL Concordia Soc. Coop smerujúce k zamietnutiu návrhu na zastavenie konania sa zamietajú ako zjavne neprípustné.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli Europower SpA, vrátane trov súvisiacich s konaním o nariadení predbežného opatrenia.

4.

CPL Concordia znáša svoje vlastné trovy konania súvisiace s týmto konaním, ako aj s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 235, 21.7.2014.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/34


Uznesenie Všeobecného súdu z 25. novembra 2016 – Stichting Accolade/Komisia

(Vec T-598/15) (1)

((„Štátna pomoc - Predaj niektorých pozemkov údajne za ceny nižšie, než sú trhové ceny - Sťažnosť tretej osoby na Komisii - Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje, že sporné opatrenie nie je pomocou - Konanie vo fáze predbežného preskúmania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ, článku 10 ods. 1, článku 13 ods. 1 a článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999 týkajúce sa údajnej nezákonnej individuálnej pomoci - Žaloba o neplatnosť podaná treťou osobou - Prípustnosť - Aktívna legitimácia - žaloba na účely ochrany procesných práv - Žaloba, ktorou sa spochybňuje dôvodnosť sporného opatrenia - Neexistencia zásadnej dotknutosti konkurenčného postavenia - Neprípustnosť“))

(2017/C 022/46)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Stichting Accolade (Drachten, Holandsko) (v zastúpení: H. de Boer a J. Abma, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P.-J. Loewenthal a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ, ktorým sa navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie K(2015) 4411 final z 30. júna 2015, ktoré sa týka štátnej pomoci SA.34676 (2015/NN) – Holandsko (predaj nehnuteľností obcou Harlingen údajne pod trhovú cenu), ktorým Komisia rozhodla, že predaj uvedených pozemkov spoločnosti Ludinga Vastgoed BV nie je štátnou pomocou v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Stichting Accolade je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 406, 7.12.2015.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/35


Uznesenie Všeobecného súdu z 28. novembra 2016 – SureID/EUIPO (SUREID)

(Vec T-128/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška ochrannej známky Európskej únie SUREID - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 - Žaloba zjavne bez právneho základu“))

(2017/C 022/47)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregon, Spojené štáty) (v zastúpení: B. Brandreth, barrister)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral a S. Crabbe, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 18. januára 2016 (vec R 1478/2015-4) týkajúcemu sa zápisu slovného označenia SUREID ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

SureID, Inc. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 17.5.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/35


Uznesenie Všeobecného súdu z 28. novembra 2016 – Talianska republika/Komisia

(Vec T-147/16) (1)

((„Nevykonanie rozsudku Súdneho dvora konštatujúceho nesplnenie povinnosti štátom - Penále - Rozhodnutie o zaplatení penále - Zastavenie konania“))

(2017/C 022/48)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Stromsky a D. Recchia, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie č. C (2016) 366 final z 28. januára 2016, ktorým Komisia v rámci výkonu rozsudku Súdneho dvora zo 17. novembra 2011, Komisia/Taliansko (C-496/09, EU:C:2011:740), stanovila sumu splatného penále pre Taliansku republiku za polrok od 18. novembra 2012 do 17. mája 2013 a za polrok od 18. mája 2013 do 17. novembra 2013

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 30.5.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/36


Uznesenie Všeobecného súdu z 28. novembra 2016 – Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)

(Vec T-225/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Ganz schön ausgeschlafen - Ochranná známka pozostávajúca z reklamného sloganu - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Žaloba bez zjavného právneho základu“))

(2017/C 022/49)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Matratzen Concord GmbH (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: I. Selting, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Hanf a A. Graul, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 24. februára 2016 (vec R 1234/2015-1), týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Ganz schön ausgeschlafen ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Matratzen Concord GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 232, 27.6.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/36


Uznesenie Všeobecného súdu z 24. novembra 2016 – ED/EUIPO

(Vec T-512/16) (1)

((„Verejná služba - Dočasný zamestnanec - Práca na diaľku - Žiadosť o predĺženie - Zamietnutie - Žaloba - Následné priznanie invalidity - Zastavenie konania“))

(2017/C 022/50)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ED (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Lukošiūtė, P. Saba a D. Botis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o zrušenie, podaná na základe článku 270 ZFEÚ, rozhodnutia EUIPO z 15. januára 2014 o zamietnutí žiadosti žalobcu z 26. septembra 2013 týkajúcej sa možnosti pokračovať v práci na diaľku z Barcelony (Španielsko) až do jeho uzdravenia

Výrok

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje.

2.

ED znáša jednu tretinu vlastných trov konania.

3.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť dve tretiny trov konania, ktoré vznikli ED.


(1)  Ú. v. EÚ C 184, 16.6.2014 (vec pôvodne zaregistrovaná pred Súdom pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-35/14 a postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie 1.9.2016).


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/37


Uznesenie Všeobecného súdu z 24. novembra 2016 – ED/EUIPO

(Vec T-520/16) (1)

((„Verejná služba - Dočasný zamestnanec - Práca na diaľku - Žiadosť o predĺženie - Zamietnutie - Žaloba - Následné priznanie invalidity - Zastavenie konania“))

(2017/C 022/51)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ED (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo) (v zastúpení: A. Lukošiūtė, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba o zrušenie, podaná na základe článku 270 ZFEÚ, rozhodnutia EUIPO z 15. januára 2014, ktorým sa zamietla žiadosť žalobcu z 26. septembra 2013 týkajúca sa možnosti pokračovať v práci na diaľku z Barcelony (Španielsko), a to až do jeho uzdravenia, a o zrušenie rozhodnutia predsedu EUIPO z 3. júna 2014, ktorým sa zamietla jeho sťažnosť zo 7. februára 2014

Výrok

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje.

2.

ED znáša jednu tretinu vlastných trov konania.

3.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť dve tretiny trov konania, ktoré vznikli ED.


(1)  Ú. v. EÚ C 7, 12.1.2015 (vec pôvodne zaregistrovaná pred Súdom pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-93/14 a postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie 1.9.2016).


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/37


Žaloba podaná 28. septembra 2016 – Enrico Colombo a Giacomo Corinti/Komisia

(Vec T-690/16)

(2017/C 022/52)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Taliansko), Giacomo Corinti (Ispra, Taliansko) (v zastúpení: R. Colombo a G. Turri, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie o zadaní zákazky (referenčné údaje a obsah je neznámy), oznámené 20. júla 2016 ref. Ares (2016) 371182, ktorým Európska komisia, Spoločné výskumné stredisko (JRC) – správa strediska v Ispre, zadala verejnú zákazku CCR/IPR/2016/C.4/0002/OC týkajúcu sa rámcovej dohody na stavebné práce a údržbu vodovodných potrubí a rozvodní pre diaľkové kúrenie/chladenie v Spoločnom výskumnom stredisku v Ispre, v prospech ponuky predloženej koncesionárom,

zrušil rozhodnutie z 20. júla 2016 ref. Ares (2016) 371182, ktorým Európska komisia, Spoločné výskumné stredisko (JRC) – správa strediska v Ispre oznámila výsledok verejného obstarávania,

zrušil zápisnice z 13. mája 2016 a z 28. júna 2016,

nariadil nahradiť vzniknutú škodu vo forme zadania zákazky, aj prostredníctvom vyhlásenia neplatnosti, zrušením alebo vyhlásením neúčinnosti zmluvy (referenčné údaje a obsah je neznámy) uzatvorenej medzi Európskou komisiou a koncesionárom 19. augusta 2016 a následne nahradiť koncesionára v postavení úspešného uchádzača,

subsidiárne nariadil peňažnú náhradu škody vo výške 500 000 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú bude Všeobecný súd považovať za spravodlivú, spolu so vzniknutými úrokmi a menovú infláciu ku dňu zaplatenia.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobcovia uvádzajú nasledujúce žalobné dôvody: porušenie článkov 105 a 107 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 2012, s. 1), porušenie lex specialis týkajúceho sa dotknutého verejného obstarávania, porušenia zásady rovnosti zaobchádzania a spravodlivého procesu, ako aj zneužitia právomoci.

V tejto súvislosti sa uplatňuje, že ponuka predložená koncesionárom mala byť vylúčená, keďže nespĺňala požiadavky na právnu a technickú spôsobilosť stanovené lex specialis.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/38


Žaloba podaná 22. októbra 2016 – QH/Parlament

(Vec T-748/16)

(2017/C 022/53)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst a S. Michiels, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie z 26. januára 2016 o zamietnutí žiadosti žalobcu o pomoc a v dôsledku toho zrušil rozhodnutie z 12. júla 2016 o zamietnutí jeho sťažnosti a priznal žalobcovi náhradu škody, ktorá mu bola údajne spôsobená,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na údajnom konflikte záujmov, porušení práva na obhajobu, porušení zásady kontradiktórnosti, porušení zásady rovnosti zbraní a porušení článku 41 ods. 2 a 42 Charty základných práv Európskej únie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na údajne zjavne nesprávnom posúdení v súvislosti s vymenovaním vyšetrovateľa, nedostatku nezávislosti a nestrannosti vyšetrovateľa a porušení mandátu vyšetrovateľom.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na údajnom porušení povinnosti odôvodnenia rozhodnutia o skončení administratívneho vyšetrovania.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na údajnom porušení práva na riadnu správnu vecí verejných a povinnosti náležitej starostlivosti.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na údajne nesprávnom posúdení základu morálneho obťažovania.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/39


Žaloba podaná 9. novembra 2016 – Governement of Gibraltar/Komisia

(Vec T-783/16)

(2017/C 022/54)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Governement of Gibraltar (Gibraltár) (v zastúpení: M. Llamas, QC, J. Temple Lang, solicitor, F.-C. Laprévote a C. Froitzheim, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 1. októbra 2014 vo veci štátnej pomoci SA.34914(C/2013) (ex 2013/NN) – Režim dane z príjmov právnických osôb na Gibraltári,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie je z dôvodu konštatovania, že daňové stanovisko mohlo byť novou pomocou, poznačené nesprávnym právnym posúdením, skutkovým omylom a nedostatočným odôvodnením.

Na podporu tohto žalobného dôvodu žalobkyňa uvádza, po prvé, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia, keď na začiatku nekonštatovala, že ak by prax daňových stanovísk alebo individuálnych daňových stanovísk predstavovala štátnu pomoc, išlo by o existujúcu pomoc, po druhé, že Komisia sa dopustila skutkového omylu, keď rozhodla, že článok 42 Income Tax Act (zákon o dani z príjmu) z roku 2010 je právnym základom daňových stanovísk a po tretie, že uvedené rozhodnutie nie je dostatočne odôvodnené, pokiaľ ide o tvrdenie, že prax daňových stanovísk predstavuje novú pomoc, čo je tvrdenie, ktorému protirečí konštatovanie, že prax daňových stanovísk predstavuje „de facto režim“.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie je poznačené skutkovým omylom a nesprávnym právnym posúdením a nie je dostatočne odôvodnené.

Na podporu tohto žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, po prvé, že dôkazy potrebné na odôvodnenie rozšírenia šetrenia štátnej pomoci v tejto veci zjavne chýbajú, po druhé, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a skutkového omylu, keď dospela k záveru, že daňové stanoviská poskytujú výhodu, po tretie, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a skutkového omylu, keď rozhodla, že daňové stanoviská sú selektívne, po štvrté, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a skutkového omylu, keď rozhodla, že daňové stanoviská môžu skresliť hospodársku súťaž a/alebo mať účinok na obchod vnútri Spoločenstva a po piate, že napadnuté rozhodnutie nie je dostatočne odôvodnené.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie je poznačené nesprávnym právnym posúdením, keďže odklonilo pôvodné šetrenie Komisie a umelo „rozšírilo“ konanie podľa Income Tax Act na daňové stanoviská.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/40


Žaloba podaná 11. novembra 2016 – QD/EUIPO

(Vec T-787/16)

(2017/C 022/55)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: QD (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: H. Tettenborn, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie EUIPO zo 4. marca 2016 o neprijatí konečného rozhodnutia týkajúceho sa žiadosti žalobkyne z 19. januára 2016 o druhé obnovenie jej zmluvy uzavretej podľa článku 2 písm. f) PZOZ a o odložení konečného rozhodnutia o žiadosti žalobkyne z 19. januára 2016 o druhé obnovenie jej zmluvy uzavretej podľa článku 2 písm. f) PZOZ na neskorší „osobitný postup“ a

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že EUIPO porušil príslušné ustanovenia služobného poriadku a PZOZ, konkrétne článok 90 ods. 1 služobného poriadku (v spojení s článkom 46 PZOZ), prílohu III služobného poriadku, články 2, 8 a 53 PZOZ a článok 110 služobného poriadku.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že EUIPO sa dopustil zneužitia dôvery.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že EUIPO porušil zásadu riadnej správy vecí verejných (článok 41 ods. 1, 2 a 3 Charty základných práv Európskej únie).

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že EUIPO sa dopustil zneužitia právomoci.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/41


Žaloba podaná 14. novembra 2016 – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

(Vec T-792/16)

(2017/C 022/56)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: N & C Franchise Ltd (Nikózia, Cyprus) (v zastúpení: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia a A. Vasilogamvrou, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Eschenbach Optik GmbH (Norimberg, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „ojo sunglasses“ – ochranná známka Európskej únie č. 13 224 761.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 9. septembra 2016 vo veci R 32/2016-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/41


Žaloba podaná 11. novembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Boxes)

(Vec T-793/16)

(2017/C 022/57)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turecko) (v zastúpení: T. Tsenova, advokátka)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulharsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ sporného dizajnu: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutý sporný dizajn: dizajn Spoločenstva „Boxes“ – dizajn Spoločenstva č. 002 343 244-0002.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 12. septembra 2016 vo veci R 1143/2015-3.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

vyhlásil dizajn Spoločenstva č. 002 343 244-0002 „Bobo Cornet“ za neplatný a

uložil, aby EUIPO a Elka Zaharieva znášali trovy konania, ktoré Solen vznikli v konaní pred Všeobecným súdom a v správnej časti konania, najmä v konaní o neplatnosti a v odvolacom konaní pred EUIPO.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002,

porušenie článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002,

porušenie článkov 62 a 63 ods. 1 nariadenia č. 6/2002.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/42


Žaloba podaná 11. novembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Balenie zmrzlinových kornútkov)

(Vec T-794/16)

(2017/C 022/58)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turecko) (v zastúpení: T. Tsenova, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulharsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ sporného dizajnu: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Sporný dizajn: dizajn Spoločenstva „Balenie zmrzlinových kornútkov“ – dizajn Spoločenstva č. 002 343 244-0001.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 12. septembra 2016 vo veci R 1144/2015-3.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

vyhlásil dizajn Spoločenstva „Bobo cornet“, prihláška č. 002 343 244-0001, za neplatný, a

uložil EUIPO a spoločnosti Elka Zaharieva povinnosť nahradiť trovy súvisiace s konaním na Všeobecnom súde a správnym konaním, konkrétne súvisiace s konaním o vyhlásení neplatnosti a odvolacím konaním na EUIPO.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002,

porušenie článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002,

porušenie článku 62 nariadenia č. 6/2002,

porušenie článku 63 ods. 1 nariadenia č. 6/2002.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/43


Žaloba podaná 16. novembra 2016 – Xiaomi/EUIPO – Dudingen Develops (MI)

(Vec T-799/16)

(2017/C 022/59)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Xiaomi, Inc. (Peking, Čína) (v zastúpení: T. Raab a C. Tenkhoff, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Dudingen Develops, SL (Numancia de la Sagra, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Únie Spoločenstva obsahujúca slovný prvok „MI“ – prihláška č. 13 498 423.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 5. septembra 2016 vo veci R 337/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil napadnuté rozhodnutie, najmä v rozsahu v akom sa uvádza, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny pokiaľ ide o:

„elektrické káble, obaly pre elektrické káble, kryty káblov [vedenia], elektrické predlžovacie káble, smaltované elektrické káble, vyhľadávače káblov, adaptéry káblov (elektrických), izolované elektrické káble, odporové drôty, drôty pre elektromery, kovové káble [elektrické], káblové konektory, meracie káble, spojovacie káble, vedenia pre elektrické káble, káblové spojky pre elektrické káble, montážne káble [elektrické], vedenie pre elektrické káble, káblové kanály (elektrické), káblové skrinky (elektrické), káblové spojky pre elektrické káble, spojky na drôty [elektrické], tepluodolné elektrické káble, spojovacie bloky [elektrické káble], prilby na použitie pri športe, štítky na identifikáciu elektrického káblu, prípojky na elektrické káble, značky pre elektrické káble, minerálmi izolované elektrické káble, kolíkové konektory pre elektrické káble, ohybné obaly na elektrické káble, elektrozariadenia (materiál) [drôty, káble], prípojkové rukávy pre elektrické káble, prípojkové skrine pre elektrické káble, skrinky pre domové káblové spojky; prístroje, nástroje a káble na elektriku, elektrické adaptéry, zástrčkové adaptéry, spojovacie adaptéry (elektrické), adaptéry na pripájanie telefónov k načúvacím pomôckam, cestovné adaptéry pre elektrické zástrčky v triede 9 a

Ruksaky, malé ruksaky, tašky pre horolezcov v triede 18,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/44


Žaloba podaná 16. novembra 2016 – Mayekawa Europe/Komisia

(Vec T-800/16)

(2017/C 022/60)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mayekawa Europe NV/SA (Zaventem, Belgicko) (v zastúpení: H. Gilliams a J. Bocken, lawyers)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 11. januára 2016 o schéme štátnej pomoci týkajúcej sa zdaňovania nadmerného zisku SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) vykonávanej Belgickom (1),

alternatívne, zrušil články 2 až 4 rozhodnutia,

v každom prípade zrušil články 2 až 4 uvedeného rozhodnutia v rozsahu, v akom a) vyžadujú vrátenie pomoci od iných subjektov, než tých, pre ktoré bolo vydané „rozhodnutie o zdaňovaní nadmerného zisku“ tak, ako sa definuje v rozhodnutí, a b) vyžadujú vrátenie čiastky, ktorá predstavuje zníženie dane príjemcom, bez toho, aby Belgicku umožnili zohľadniť úpravu smerom nahor vykonanú iným daňovým úradom,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na zjavne nesprávnom posúdení, zneužití právomoci a nedostatočnom odôvodnení v rozsahu, v akom sa v napadnutom rozhodnutí konštatuje existencia schémy pomoci.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 107 ZFEÚ a povinnosti odôvodnenia a zjavne nesprávnom posúdení v rozsahu, v akom sa v napadnutom rozhodnutí uvádza, že plánovaná schéma poskytuje selektívnu výhodu.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 107 ZFEÚ a zjavne nesprávnom posúdení v rozsahu, v akom sa v napadnutom rozhodnutí uvádza, že plánovaná schéma poskytuje výhodu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 107 ZFEÚ, porušení zásady legitímnych očakávaní a zásady proporcionality, zjavne nesprávnom porušení, zneužití právomoci a porušení povinnosti odôvodnenia v rozsahu, v akom sa v napadnutom rozhodnutí prikazuje Belgicku, aby pomoc spätne vymáhalo.


(1)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1699 z 11. januára 2016 o schéme štátnej pomoci týkajúcej sa zdaňovania nadmerného zisku SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) vykonávanej Belgickom [oznámené pod číslom C(2015) 9837] (Ú. v. EÚ L 260, 2016, s. 61).


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/45


Žaloba podaná 8. novembra 2016 – Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION)

(Vec T-802/16)

(2017/C 022/61)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Endoceutics, Inc. (Quebec, Kanada) (v zastúpení: M. Wahlin, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Merck KGaA (Darmstadt, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „FEMIBION“ – ochranná známka Európskej únie č. 898 924.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. júla 2016 vo veci R 1608/2015-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil napadnuté rozhodnutie a zrušil ochrannú známku EÚ pre „farmaceutické prípravky na podporu imunitného systému, menopauzu, menštruáciu, liečbu a zvládanie tehotenstva, prevenciu, liečbu a zvládanie stresu, prevenciu, liečbu a zvládanie zle vyváženej alebo nedostatočnej výživy z dôvodu stresu“,

uložil majiteľovi ochrannej známky EÚ povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania a konania pred EUIPO.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/46


Žaloba podaná 15. novembra 2016 – Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

(Vec T-803/16)

(2017/C 022/62)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Glaxo Group Ltd (Brentford, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Baran, S. Wickenden, Barristers, R. Jacob, E. Morris, Solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Poľsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie vo farbách svetlohnedá/kávová a biela obsahujúca slovný prvok „SALMEX“ – ochranná známka EÚ č. 9 849 191.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 31. augusta 2016 vo veci R 2108/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť znášať ich vlastné trovy konania a nahradiť trovy žalobkyne súvisiace so zrušením v každom štádiu námietkového a odvolacieho konania, ako aj trovy týchto konaní.

Uvádzaný žalobný dôvod

odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď prijal rozhodnutie v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 spočívajúce v tom, po prvé, že nesprávne rozhodol, že riadne používanie francúzskej ochrannej známky navrhovateľkou na vyhlásenie neplatnosti nebolo prijateľnou formou používania podľa článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, a po druhé, nesprávne rozhodol, že riadne používanie francúzskej ochrannej známky navrhovateľkou na vyhlásenie neplatnosti nebolo používaním francúzskej ochrannej známky v súvislosti s tovarom „inhalátory“.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/46


Žaloba podaná 16. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

(Vec T-804/16)

(2017/C 022/63)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: LG Electronics, Inc. (Soul, Kórejská republika) (v zastúpení: M. Graf, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Dual Edge“ – prihláška č. 14 463 178.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 2. septembra 2016 vo veci R 832/2016-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/47


Žaloba podaná 16. novembra 2016 – IPPT PAN/Komisia a REA

(Vec T-805/16)

(2017/C 022/64)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: M. Le Berre, lawyer)

Žalované: Európska komisia, Výkonná agentúra pre výskum (REA)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie Komisie,

určil, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia, keď vydala oznámenie o dlhu č. 3241514040 (zníženom platobným príkazom č. 3233160082) a že uvádzanú pokutu vo výške 67 984,13 eura nie je žalobca povinný zaplatiť,

určil, že Komisia a REA majú žalobcovi zaplatiť v rámci projektu SMART-NEST sumu vo výške 69 623,94 eura spolu s úrokmi odo dňa vydania rozhodnutia,

určil, že žalobca nemá Komisii zaplatiť náhradu škody v súvislosti s projektmi KMM-NOE a BOOSTING BALTIC,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby o neplatnosť založenej na článku 263 ZFEÚ žalobca uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článkov 43 a 47 Charty základných práv Európskej únie, a to práva obrátiť sa na európskeho ombudsmana a práva na prístup k súdu.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení zmlúv pre projekty KMM-NOE, BOOSTING BALTIC a SMART-NEST a uplatniteľného belgického práva.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení rozpočtového nariadenia a delegovaného finančného nariadenia Komisie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady oprávneného očakávania.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady zákazu diskriminácie.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na porušení základných procesných požiadaviek.

7.

Siedmy žalobný dôvod sa zakladá na zneužití právomoci Komisiou.

Na podporu žaloby v súvislosti so zmluvnými prostriedkami nápravy na základe článku 272 ZFEÚ žalobca uvádza šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že žalobkyňa si splnila svoju povinnosť podľa článku II.19.I zmlúv pre projekty KMM-NOE a BOOSTING BALTIC.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia na podporu svojich výhrad nepredložila dôkazy.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia platne nepreukázala svoje výhrady.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia neuplatnila svoje práva vyplývajúce zo zmlúv v dobrej viere.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že náhrada škody, ktorú si Komisia uplatňuje podľa článku II.30, je neprimeraná a mala by sa znížiť podľa článku 1231 Belgického občianskeho zákonníka.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že suma, ktorá na základe projektu SMART-NEST sa má žalobcovi vrátiť zostávajúca časť z jeho príspevku do Záručného fondu.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/48


Žaloba podaná 17. novembra 2016 – MIP Metro/EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

(Vec T-807/16)

(2017/C 022/65)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: J.-C. Plate a R. Kaase, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Association française de normalisation (Afnor) (La Plaine Saint-Denis, Francúzsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Sporná ochranná známka: medzinárodný zápis ochrannej známky označujúcej Európsku úniu „N & NF TRADING“ – medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu č. 1 086 884.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. júla 2016 vo veci R 1109/2015-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/49


Žaloba podaná 21. novembra 2016 – Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)

(Vec T-810/16)

(2017/C 022/66)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Barmenia Krankenversicherung a.G. (Wuppertal, Nemecko) (v zastúpení: M. Graf, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Mediline“ – prihláška č. 14 655 385.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 8. septembra 2016 vo veci R 2437/2015-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/49


Žaloba podaná 21. novembra 2016 – Vans/EUIPO – Deichmann (V)

(Vec T-817/16)

(2017/C 022/67)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vans, Inc. (Wilmington, Delaware, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Hirsch, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Deichmann SE (Essen, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie (vyobrazenie „V“) – prihláška č. 10 263 978.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 19. septembra 2016 vo veci R 2030/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil napadnuté rozhodnutie v tom zmysle, aby bola námietka v celom rozsahu zamietnutá,

subsidiárne zmenil napadnuté rozhodnutie v tom zmysle, aby bola námietka zamietnutá aj v prípade výrobkov „kožené výrobky a imitácie kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; peňaženky; tašky; ruksaky; turistické taštičky; aktovky, školské aktovky; športové tašky; plážové tašky; krúžky na kľúče; turistické taštičky okolo pása; puzdrá na karty“ patriacich do triedy 18, a výrobkov „odevy, obuv a pokrývky hlavy; opasky; rukavice“ patriacich do triedy 25,

subsidiárnejšie zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie pravidla č. 19 ods. 2 a 3, ako aj pravidla č. 20 ods. 1 nariadenia č. 2868/95,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenie č. 207/2009,

porušenie článku 60 ods. 1 prvej vety, článku 63 ods. 2 a článku 75 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 207/2009, zásady reformatio in peius, ako aj práva byť vypočutý.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/50


Žaloba podaná 21. novembra 2016 – Kik Textilien und Non-Food/EUIPO – FF Group Romania (_kix)

(Vec T-822/16)

(2017/C 022/68)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Nemecko) (v zastúpení: S. Körber a L. Pechan, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: FF Group Romania SRL (Bukurešť, Rumunsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „_kix“ – ochranná známka Európskej únie č. 12 517 901.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. septembra 2016 vo veci R 2323/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a v prípade potreby ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť trovy konania, vrátane trov odvolacieho konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 42 ods. 2 a 3 v spojení s článkom 15 nariadenia č. 207/2009.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/51


Žaloba podaná 21. novembra 2016 – Kiosked Oy/EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

(Vec T-824/16)

(2017/C 022/69)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kiosked Oy Ab (Espoo, Fínsko) (v zastúpení: L. Laaksonen, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: VRT, NV van Publiek Recht (Brusel, Belgicko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodný zápis ochrannej známky označujúci Európsku úniu v súvislosti s obrazovou ochrannou známkou v čierno-bielej farbe obsahujúcou slovný prvok „K“ – medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu č. 1 112 969.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 19. septembra 2016 vo veci R 279/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 21. septembra 2016 vo veci R 279/2016-4, v ktorom sa vyhovelo námietkam VRT, NV van Publiek Recht a zamietol sa medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu č. W01112969 K (fig) (ďalej len „k LOGO“) pre tieto služby patriace do triedy 35 „Reklamné služby, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce“ a do triedy 42 „Navrhovanie a vývoj počítačového softvéru“, a umožnil zápis K LOGO pre vyššie uvedené služby,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy námietkového konania vrátane trov právneho zastúpenia v súlade s návrhom na rozdelenie nákladom, ktoré žalobkyňa predloží v lehote stanovenej v článku 85 nariadenia o ochrannej známke EÚ, a pokiaľ tento návrh nepredloží, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/52


Žaloba podaná 24. novembra 2016 – Cyperská republika/EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

(Vec T-825/16)

(2017/C 022/70)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cyperská republika (v zastúpení: S. Malynicz, QC a V. Marsland, solicitor)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Cyprus)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „Pallas Halloumi“ – prihláška č. 11 180 536.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 22. septembra 2016 vo veci R 2065/2014-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/52


Žaloba podaná 28. novembra 2016 – Casasnovas Bernad/Komisia

(Vec T-826/16)

(2017/C 022/71)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Luis Javier Casasnovas Bernad (Saint-Domingue, Dominikánska republika) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil a rozhodol, že

rozhodnutie z 27. septembra 2016 o vypovedaní zmluvy žalobcu, sa zrušuje,

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na neuplatniteľnosti článku 3 ods. 3 rozhodnutia Komisie z 2. marca 2011.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 85 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie v rozsahu, v akom orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy (ďalej len „OOUPZ“) obnovil zmluvu žalobcu na dobu neurčitú a stanovil ustanovenie o vypovedaní spojené s nastaním udalosti porovnateľnej so skončením.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti náležitej starostlivosti v rozsahu, v akom OOUPZ po prvé vypovedal zmluvu žalobcu pred prijatím rozhodnutia o obnovení jeho pracovného voľna z osobných dôvodov, po druhé, konal tak bez toho, aby mu navrhol prvú ponuku na opätovné začlenenie, a po tretie, neoznámil mu, či sú k dispozícii rozpočtové prostriedky na jeho odmenu po skončení jeho pracovného voľna.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 12b a článku 40 ods. 1a Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, ktorého sa dopustil OOUPZ.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/53


Žaloba podaná 24. novembra 2016 – QB/ECB

(Vec T-827/16)

(2017/C 022/72)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: QB (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

a v dôsledku toho

zrušil hodnotiacu správu za rok 2015 a rozhodnutie z 15. decembra 2015, oznámené 7. januára 2016, ktorým sa žalobcovi neschvaľuje platový postup,

ako je potrebné, zrušil rozhodnutia z 2. mája 2016, ktorým sa zamieta správne odvolanie, a z 15. septembra 2016, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu ohodnotenú ex aequo et bono vo výške 15 000 eur,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení usmernení pre hodnotenie a postup pri hodnotení, práva na obranu a povinnosti starostlivosti, ktorého sa údajne dopustila žalovaná, keď vypracovala hodnotiacu správu za rok 2015 (ďalej len „sporná hodnotiaca správa“). Žalobkyňa konkrétne uvádza tieto výhrady:

neexistencia dialógu a porušenie práva na obranu,

sporná hodnotiaca správa údajne neuvádzala prostriedky na zlepšenie a nestanovovala ciele v zmysle, ako to požadujú usmernenia pre hodnotenie, čo je porušením povinnosti starostlivosti,

neexistencia zásahu zo strany tretej zodpovednej osoby.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení pravidiel objektívnosti a nestrannosti a článku 41 Charty základných práv Európskej únie („Charta“), ktorým je poznačená hodnotiaca správa.

Žalobca sa totiž domnieva, že osobitné okolnosti v prejednávanej veci dokazujú, že hodnotitelia a konkrétne druhí hodnotitelia v poradí, neboli schopní si splniť svoju úlohu objektívne a nestranne.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na zjavne nesprávnom posúdení. Žalobca totiž údajne predložil dôkazy, ktoré spochybňujú skutkové posúdenia v spornej hodnotiacej správe.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na skutočnosti, že rozhodnutie z 15. decembra 2015, ktorým sa žalobcovi neschvaľuje platový postup, sa opiera o hodnotiacu správu, ktorá je protiprávna.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na porušení usmernení pre rok 2015 a postup pri hodnotení a porušení článku 41 Charty, pretože rozhodnutie z 15. decembra 2015 nie je odôvodnené a žalobca nebol predtým vypočutý.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/54


Žaloba podaná 25. novembra 2016 – CRDO Torta del Casar/EUIPO – CRDOP „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Vec T-828/16)

(2017/C 022/73)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Španielsko) (v zastúpení: A. Pomares Caballero a M. Pomares Caballero, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ ochrannej známky: ďalší účastník pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „QUESO Y TORTA DE LA SERENA“ – prihláška č. 10 486 447.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 26. septembra 2016 vo veci R 2573/2014-4.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil napadnuté rozhodnutie a konštatoval, že v predmetnom prípade sú splnené požiadavky uplatnenia relatívneho dôvodu zamietnutia podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 13 ods. 1 nariadenia č. 510/2006,

subsidiárne, zrušil napadnuté rozhodnutie a

v každom prípade uložil EUIPO povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania žalobcu (vrátane trov vzniknutých v konaní pred odvolacím senátom).

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 2 ods. 2 a článku 3 ods. 1 nariadenia č. 510/2006 v spojení s článkom 13 ods. 1 tohto nariadenia a v súvislosti s odmietnutím nakoniec článku 8 ods. 4 nariadenia č. 2007/2009 nariadenia č. 2868/95,

porušenie článku 13 ods. 1 nariadenia č. 510/2006 kvôli odmietnutiu článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 75 nariadenia č. 207/2009,

porušenie všeobecných zásad právnej istoty a riadnej správy veci verejných.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/55


Žaloba podaná 25. novembra 2016 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlament

(Vec T-829/16)

(2017/C 022/74)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: A. Varaut, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie kancelárie Európskeho parlamentu D106185 z 12. septembra 2016, oznámené pánom [X] 26. septembra 2016, ktorým sa vyhlásili náklady vynaložené MENL na letáky kampane „Schengen“ za neoprávnené,

zaviazal kanceláriu Európskeho parlamentu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení zásady riadnej správy vecí verejných, ktoré vyplýva zo skutočnosti, že ani okolnosti vyplývajúce zo spisu, ani námietky Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (ďalej len „MENL“) neboli kanceláriou Európskeho parlamentu zohľadnené.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení žalobkyne, že pojem „nepriame financovanie“ vnútroštátnych strán európskymi stranami je nepresný pojem, ktorý je v rozpore s akoukoľvek právnou istotou.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že logo, ktoré MENL umiestnila na leták kampane „Schengen“ (ďalej len „sporné logo“), vyjadrovalo na vnútroštátnych územiach kampaň výslovne európskej povahy, v rozpore s tým, čo uvádzal žalovaný počas prijímania rozhodnutia, ktorého zrušenie je predmetom tejto žaloby. Na podporu tohto žalobného dôvodu uvádza žalobkyňa najmä tri tvrdenia:

kampaň pripravil iba MENL, bez dohody alebo zásahu zo strany vnútroštátnych strán,

kampaň a leták sa týkali európskej problematiky, akou sú Schengenské dohody,

sporné logo nie je teda logom vnútroštátnych strán, ale logom delegácií týchto strán v rámci európskeho parlamentu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení žalobkyne, že sporné logo má menšiu veľkosť ako logo MENL. Judikatúra a predpisy upravujúce túto otázku však stanovujú sankciu iba v prípade, ak majú vnútroštátne logá väčšiu alebo rovnakú veľkosť ako európske logá.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/56


Žaloba podaná 23. novembra 2016 – Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

(Vec T-830/16)

(2017/C 022/75)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Nemecko) (v zastúpení: E. Liebich a S. Labesius, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Dovgan GmbH (Hamburg, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „PLOMBIR“.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásenie neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 22. septembra 2016 vo veci R 1812/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie podľa článku 65 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov, ktoré vznikli v konaní pred odvolacím senátom.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009,

porušenie povinnosti odôvodnenia podľa článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/57


Žaloba podaná 28. novembra 2016 – Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

(Vec T-831/16)

(2017/C 022/76)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokio, Japonsko) (v zastúpení: M. de Arpe Tejero, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvania, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „ZOOM“ – prihláška č. 11 766 111.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 7. septembra 2016 vo veci R 1235/2015-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zamietol v celom rozsahu ochrannú známku Európskej únie „ZOOM“, prihláška č. 11 766 111,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/57


Žaloba podaná 2. decembra 2016 – Cyprus/EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

(Vec T-847/16)

(2017/C 022/77)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cyperská republika (v zastúpení: S. Malynicz, QC, a V. Marsland, solicitor)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Cyprus)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „COWBOYS HALLOUMI“ – prihláška č. 11 281 375.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 22. septembra 2016 vo veci R 2781/2014-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 (1) (b) nariadenia č. 207/2009.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/58


Žaloba podaná 5. decembra 2016 – Techniplan/Komisia

(Vec T-853/16)

(2017/C 022/78)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Techniplan Srl (Rím, Taliansko) (v zastúpení: R. Giuffrida a A. Bonavita, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil porušenie článku 265 ZFEÚ Európskou komisiou tým, že nezaujala stanovisko k žiadosti spoločnosti Techniplan zaslanej formálnou výzvou,

uložil povinnosť Európskej komisii urobiť nevyhnutné opatrenia podľa článku 266 ZFEÚ, ako aj zaplatiť sumu z dôvodu náhrady škody za každý deň omeškania pri výkone tejto povinnosti a nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa je spoločnosť inžinierov, ktorej boli zadané viaceré projekty v afrických krajinách: kontrola a dozor nad plánovaním a asfaltovaním cesty Banikoara – Kandi v Benine, kontroly prác na ceste RN32 Ouallah – Miringoni na Komorách, dohľad nad bežnými údržbárskymi prácami na asfaltovaných cestách v Anjouan a Moheli na Komorách, dohľad a kontrola bežných údržbárskych prác v Grande Comore na Komorách, kontrola a dohľad nad konštrukčnými prácami na štátnej ceste č. 1 Kinkala – Mindouli v Kongu a kontrola a dohľad nad plánovaním a asfaltovaním cesty Bouar – Fambélé v Stredoafrickej republike, ako aj príprava a sledovanie prác v rámci PA PNDS (podporný projekt pre národný plán pre rozvoj zdravotníctva) v Demokratickej republike Kongo.

Žalobkyňa v tejto súvislosti spresňuje, že všetky tieto projekty boli ukončené a osvedčené národnými povoľujúcimi úradníkmi, príslušné faktúry boli zaplatené a schválené orgánmi Komisie, ktoré financovali projekty. Komisia však celkom nečakane začala hradiť faktúry len čiastočne. Podľa žalobkyne žalovaná dokonca uplatnila sankciu, ktorá nebola lepšie vymedzená, v prospech Európskeho rozvojového fondu, pričom neboli uplatnené žiadne konkrétne výhrady. Presnejšie, Komisia svojvoľne započítava pohľadávky spoločnosti Techniplan údajnými dlhmi, ktoré neboli lepšie vymedzené.

Žalobkyňa proti tomuto opatreniu poslala formálnu výzvu na základe článku 265 ZFEÚ, v ktorej vyzvala Európsku komisiu, aby prijala opatrenie alebo zaujala oficiálne stanovisko k jej žiadosti o platbu a k skutočnej povahe uplatnených sankcií.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa tvrdí, že príslušné orgány Komisie konali v rozpore so zásadou právnej istoty a zásadou transparentnosti. Táto okolnosť mala vážne poškodiť subjektívnu situáciu spoločnosti Techniplan, hoci mala legitímnu dôveru, že s istotou poznala, v každom okamihu a za každej situácie, svoje práva a povinnosti stanovené európskym právnym poriadkom.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/59


Žaloba podaná 5. decembra 2016 – Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

(Vec T-856/16)

(2017/C 022/79)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rare Hospitality International, Inc. (Orlando, Florida, Spojené štáty) (v zastúpení: I. Lázaro Betancor, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: Slovná ochranná známka Európskej únie „LONGHORN STEAKHOUSE“ – prihláška č. 13 948 682.

Napadnuté rozhodnutie: Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 12. septembra 2016 vo veci R 2149/2015-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie zásad rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/60


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. novembra 2016 – Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

(Vec T-259/16) (1)

(2017/C 022/80)

Jazyk konania: nemčina

Predseda šiestej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 251, 11.7.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/60


Uznesenie Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – Gulli/EUIPO – Laverana (Lybera)

(Vec T-284/16) (1)

(2017/C 022/81)

Jazyk konania: angličtina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 25.7.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/60


Uznesenie Všeobecného súdu z 21. novembra 2016 – TBWA\LONDON/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

(Vec T-361/16) (1)

(2017/C 022/82)

Jazyk konania: angličtina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 314, 29.8.2016.


23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/60


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. novembra 2016 – Dulière/Komisia

(Vec T-503/16) (1)

(2017/C 022/83)

Jazyk konania: francúzština

Predseda šiestej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 4.5.2013 (vec pôvodne zapísaná do registra Súdu pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-15/13 a postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie 1.9.2016).