ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 6

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
9. januára 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 6/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

Všeobecný súd

2017/C 6/02

Vymenovanie tajomníka

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 6/03

Vec C-448/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemecko) – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nové potraviny a nové prídavné látky — Nariadenie (ES) č. 258/97 — Článok 1 ods. 2 písm. c) — Pojem potraviny a prídavné látky s novou primárnou molekulovou štruktúrou)

3

2017/C 6/04

Vec C-465/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 18 a 45 ZFEÚ — Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Články 3 a 94 — Nariadenie (ES) č. 859/2003 — Článok 2 ods. 1 a 2 — Starobné poistenie a poistenie pre prípad úmrtia — Bývalí námorníci, štátni príslušníci tretieho štátu, ktorý sa stal členom Európskej únie v roku 1995 — Vylúčenie nároku na dávky v starobe)

4

2017/C 6/05

Vec C-506/14: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a — Metodika bezodplatného prideľovania kvót — Výpočet jednotného medziodvetvového korekčného faktora — Rozhodnutie 2013/448/EÚ — Článok 4 — Príloha II — Platnosť — Uplatňovanie jednotného medziodvetvového korekčného faktora na zariadenia v odvetviach, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka — Určenie referenčnej úrovne produktu pre horúci kov — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Článok 10 ods. 9 — Príloha I — Platnosť)

5

2017/C 6/06

Vec C-537/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 27. októbra 2016 – Debonair Trading Internacional Lda/Groupe Léa Nature SA, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) a odsek 5 — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky SO’BiO ētic — Námietka vlastníka slovných a obrazových ochranných známok Európskej únie a národných ochranných známok obsahujúcich slovný prvok SO…? — Zamietnutie zápisu)

6

2017/C 6/07

Vec C-554/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski săd – Bulharsko) – trestné konanie proti Atanasovi Ogňanovovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Justičná spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV — Článok 17 — Právo, ktorým sa riadi výkon trestu — Výklad vnútroštátneho ustanovenia vykonávajúceho štátu, ktoré stanovuje skrátenie trestu odňatia slobody z dôvodu práce vykonanej odsúdenou osobou počas obdobia odňatia slobody v štáte pôvodu — Právne účinky rámcových rozhodnutí — Povinnosť konformného výkladu)

6

2017/C 6/08

Vec C-590/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 26. októbra 2016 – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, predtým Alouminion AE, Európska komisia (Odvolanie — Štátna pomoc — Výroba hliníka — Zvýhodnená sadzba za elektrickú energiu poskytnutá na základe zmluvy — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Výpoveď zmluvy — Právne pozastavenie účinkov výpovede zmluvy — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za protiprávnu — Článok 108 ods. 3 ZFEÚ — Pojmy existujúca pomoc a nová pomoc — Rozlišovanie)

7

2017/C 6/09

Vec C-611/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Retten i Glostrup – Dánsko) – trestné konanie proti Canal Digital Danmark A/S (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nekalé obchodné praktiky — Smernica 2005/29/ES — Články 6 a 7 — Reklama týkajúca sa predplatného televízneho vysielania cez satelit — Cena predplatného zahŕňajúca okrem mesačného predplatného aj šesťmesačné predplatné za kartu nevyhnutnú na dekódovanie vysielania — Neuvedenie ceny šesťmesačného poplatku, alebo jej uvedenie menej výrazne než ceny mesačného poplatku — Klamlivé konanie — Klamlivé opomenutie konania — Prebratie ustanovenia smernice len do prípravných prác vnútroštátneho zákona, ktorým bola smernica prebratá, a nie do samotného textu tohto zákona)

8

2017/C 6/10

Vec C-613/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. októbra 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko] – James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 267 ZFEÚ — Právomoc Súdneho dvora — Pojem ustanovenie práva Únie — Smernica 89/106/EHS — Aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky — Norma schválená Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) na základe mandátu Európskej komisie — Uverejnenie normy v Úradnom vestníku Európskej únie — Harmonizovaná norma EN 13242:2002 — Vnútroštátna norma preberajúca harmonizovanú normu EN 13242:2002 — Spory medzi jednotlivcami vyplývajúce zo zmluvy — Metóda posudzovania (ne)zhody výrobku s vnútroštátnou normou preberajúcou harmonizovanú normu — Okamih posudzovania (ne)zhody výrobku s uvedenou normou — Smernica 98/34/ES — Postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov — Pôsobnosť)

9

2017/C 6/11

Vec C-41/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court – Írsko] – Gerard Dowling a i./Minister for Finance (Nariadenie č. 407/2010/EÚ — Európsky finančný stabilizačný mechanizmus — Vykonávacie rozhodnutie 2011/77/EÚ — Finančná pomoc Európskej únie Írsku — Rekapitalizácia vnútroštátnych bánk — Právo obchodných spoločností — Druhá smernica 77/91/EHS — Články 8, 25 a 29 — Rekapitalizácia banky — Zvýšenie základného imania bez rozhodnutia valného zhromaždenia a bez prednostnej ponuky vydaných akcií existujúcim akcionárom — Vydanie nových akcií v nižšej hodnote, ako je ich menovitá hodnota)

10

2017/C 6/12

Vec C-42/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Dunajská Streda – Slovensko) – Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2008/48/ES — Ochrana spotrebiteľa — Spotrebiteľský úver — Článok 1, článok 3 písm. m), článok 10 ods. 1 a 2, článok 22 ods. 1 a článok 23 — Výklad pojmov písomne a iný trvalý nosič — Zmluva odkazujúca na iný dokument — Požiadavka písomnej formy v zmysle vnútroštátneho práva — Uvedenie požadovaných informácií odkazom na objektívne parametre — Náležitosti, ktoré sa majú uviesť v zmluve o úvere na dobu určitú — Dôsledky neuvedenia povinných informácií — Proporcionalita)

11

2017/C 6/13

Vec C-43/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2016 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), LG Electronics Inc. (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok compressor technology — Námietka majiteľa slovných ochranných známok KOMPRESSOR PLUS a KOMPRESSOR — Čiastočné zamietnutie zápisu — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 60 — Nariadenie (ES) č. 216/96 — Článok 8 ods. 3 — Subsidiárne odvolanie — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Slabá rozlišovacia spôsobilosť skorších národných ochranných známok — Pravdepodobnosť zámeny)

12

2017/C 6/14

Vec C-114/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Pau – Francúzsko) – trestné konanie proti Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb tovaru — Články 34 a 36 ZFEÚ — Množstevné obmedzenia — Súbežný dovoz veterinárnych liekov — Smernica 2001/82/ES — Článok 65 — Vnútroštátny systém predchádzajúceho povolenia — Vylúčenie chovateľov z výhody zjednodušeného postupu povolenia na uvedenie na trh — Povinnosť mať povolenie na vykonávanie veľkoobchodného predaja — Povinnosť mať prevádzkareň na území členského štátu dovozu — Povinnosti týkajúce sa dohľadu nad bezpečnosťou liekov)

12

2017/C 6/15

Vec C-149/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Liège – Belgicko) – Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 1999/44/ES — Predaj spotrebného tovaru a záruky na spotrebný tovar — Pôsobnosť — Pojem predávajúci — Sprostredkovateľ — Výnimočné okolnosti)

13

2017/C 6/16

Vec C-195/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – SCI Senior Home, en redressement/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Justičná spolupráca v občianskych veciach — Konkurzné konania — Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Článok 5 — Pojem vecné práva tretích strán — Zákonné bremeno, ktoré zaťažuje nehnuteľnosti a zaručuje výber pozemkovej dane)

14

2017/C 6/17

Vec C-211/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. októbra 2016 – Orange, predtým France Télécom/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá France Télécom zo strany Francúzskej republiky — Reforma spôsobu financovania dôchodkov štátnych zamestnancov spoločnosti France Télécom — Zníženie náhrady, ktorú má spoločnosť France Télécom zaplatiť štátu — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za podmienečne zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem pomoc — Pojem hospodárska výhoda — Selektívnosť — Narušenie hospodárskej súťaže — Skreslenie skutkových okolností — Nedostatok odôvodnenia — Nahradenie odôvodnenia)

14

2017/C 6/18

Vec C-212/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Mureș – Rumunsko) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Konkurzné konania — Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Článok 4 — Účinky stanovené podľa právnej úpravy členského štátu týkajúce sa pohľadávok, ktoré neboli predmetom konkurzného konania — Zánik — Daňová povaha pohľadávky — Neexistencia vplyvu — Článok 15 — Pojem ešte neuzavreté súdne procesy — Exekučné konania — Vylúčenie)

15

2017/C 6/19

Vec C-220/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. októbra 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb tovaru — Smernica 2007/23/ES — Uvádzanie pyrotechnických výrobkov na trh — Článok 6 — Voľný pohyb pyrotechnických výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky smernice — Vnútroštátna právna úprava, ktorá podmieňuje uvedenie pyrotechnických výrobkov na trh splnením dodatočných požiadaviek — Povinnosť predchádzajúceho ohlásenia na vnútroštátnom orgáne oprávneného preskúmať a meniť návody na použitie pyrotechnických výrobkov)

16

2017/C 6/20

Vec C-243/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovensko) – Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov — Článok 6 ods. 3 — Aarhuský dohovor — Účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v oblasti životného prostredia — Články 6 a 9 — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na účinnú súdnu ochranu — Projekt realizácie oplotenia — Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy — Správne povoľovacie konanie — Organizácia na ochranu životného prostredia — Žiadosť o priznanie postavenia účastníka konania — Zamietnutie — Súdny prostriedok nápravy)

16

2017/C 6/21

Vec C-269/15: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie – Belgicko) – Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 4 — Vecná pôsobnosť — Zrážky zo zákonných starobných dôchodkov, ako aj z ostatných doplnkových plnení — Článok 13 — Určenie príslušnej právnej úpravy — Bydlisko v inom členskom štáte)

17

2017/C 6/22

Vec C-276/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, ako majiteľ (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Humánne lieky — Smernica 2001/83/ES — Pôsobnosť — Článok 2 ods. 1 — Lieky vyrobené priemyselne alebo pomocou metódy zahŕňajúcej priemyselný proces — Článok 3 bod 2 — Príprava lieku v lekárni)

18

2017/C 6/23

Vec C-290/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Belgicko) – Patrice D’Oultremont a i./Région wallonne (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Posudzovanie vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie — Smernica 2001/42/ES — Článok 2 písm. a) a článok 3 ods. 2 písm. a) — Pojem plány a programy — Podmienky týkajúce sa výstavby veterných elektrární, ktoré stanovuje legislatívny výnos — Ustanovenia týkajúce sa najmä opatrení v oblasti bezpečnosti, kontroly, uvedenia do pôvodného stavu a zábezpeky, ako aj hlukových noriem stanovených vzhľadom na využívanie území)

19

2017/C 6/24

Vec C-292/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vergabekammer Südbayern – Nemecko) – Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné obstarávanie — Služby vo verejnom záujme v autobusovej osobnej doprave — Nariadenie (ES) č. 1370/2007 — Článok 4 ods. 7 — Subdodávka — Povinnosť poskytovateľa služieb vo verejnom záujme, aby sám poskytoval podstatnú časť služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave — Rozsah — Článok 5 ods. 1 — Zadávacie konania — Zadanie verejnej zákazky v súlade so smernicou 2004/18/ES)

20

2017/C 6/25

Vec C-428/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – Child and Family Agency/J. D. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 15 — Postúpenie veci súdu iného členského štátu — Pôsobnosť — Podmienky uplatňovania — Súd, ktorý je vo vhodnejšej situácii — Najlepší záujem dieťaťa)

21

2017/C 6/26

Vec C-468/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 26. októbra 2016 – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Rada Európskej únie, Európska komisia, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH (Odvolanie — Dumping — Vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1138/2011 a (EÚ) č. 1241/2012 — Dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 2 ods. 10 písm. i) — Úprava — Funkcie porovnateľné s funkciami zástupcu, ktorý vykonáva prácu za províziu — Článok 2 ods. 10 prvý pododsek — Symetria medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou — Zásada riadnej správy vecí verejných)

22

2017/C 6/27

Vec C-482/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 26. októbra 2016 – Westermann Lernspielverlage GmbH, predtým Westermann Lernspielverlag GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (Odvolanie — Prihláška ochrannej známky Európskej únie — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky bambino a lük — Námietkové konanie — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok bambino — Čiastočné zamietnutie zápisu — Zrušenie skoršej ochrannej známky, ktorá je základom námietky — List odvolateľky informujúci Všeobecný súd o tomto zrušení — Odmietnutie Všeobecného súdu založiť list do spisu vo veci — Nedostatok odôvodnenia)

22

2017/C 6/28

Vec C-439/16 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Spetsializiran nakazatelen sad – Bulharsko) – trestné konanie proti Emilovi Milevovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Justičná spolupráca v trestných veciach — Smernica (EÚ) 2016/343 — Články 3 a 6 — Časová pôsobnosť — Súdne preskúmanie väzby obžalovaného — Vnútroštátna právna úprava, ktorá počas sporovej časti konania zakazuje skúmať, či existuje dôvodné podozrenie, že obžalovaný spáchal trestný čin — Rozpor s článkom 5 ods. 1 písm. c) a článkom 5 ods. 4 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd — Miera voľnej úvahy ponechaná vnútroštátnym súdom pri rozhodovaní, či uplatnia uvedený dohovor)

23

2017/C 6/29

Vec C-317/16 P: Odvolanie podané 2. júna 2016: Ukrajina proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 11. marca 2015 vo veci T-346/14, Janukovyč/Rada

23

2017/C 6/30

Vec C-318/16 P: Odvolanie podané 2. júna 2016: Ukrajina proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 11. marca 2015 vo veci T-347/14, Janukovyč/Rada

24

2017/C 6/31

Vec C-319/16 P: Odvolanie podané 2. júna 2016: Ukrajina proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 11. marca 2015 vo veci T-348/14, Janukovyč/Rada

24

2017/C 6/32

Vec C-488/16 P: Odvolanie podané 13. septembra 2016: Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 5. júla 2016 vo veci T-167/15, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V./Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

24

2017/C 6/33

Vec C-519/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalsko) 5. októbra 2016 – Superfoz – Supermercados L.da/Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Vec C-531/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 18. októbra 2016 – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras/Specializuotas transportas UAB

27

2017/C 6/35

Vec C-532/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 18. októbra 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Vec C-540/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 25. októbra 2016 – UAB Spika, AB Senoji Baltija, UAB Stekutis, UAB Prekybos namai Aistra/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Vec C-541/16: Žaloba podaná 25. októbra 2016 – Európska komisia/Dánske kráľovstvo

30

2017/C 6/38

Vec C-543/16: Žaloba podaná 27. októbra 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

31

 

Všeobecný súd

2017/C 6/39

Vec T-579/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Birkenstock Sales/EUIPO (Vyobrazenie pretínajúcich sa vlnoviek) (Ochranná známka Európskej únie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka zobrazujúca pretínajúce sa vlnovky — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povrchová vzorka — Použitie povrchovej vzorky na obale tovaru)

33

2017/C 6/40

Vec T-67/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2016 – Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN — Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie BEVERLY HILLS POLO CLUB — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Predloženie doplňujúcich dôkazov — Voľná úvaha zverená článkom 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 — Čiastočné vrátenie veci na námietkové oddelenie — Článok 64 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009)

33

2017/C 6/41

Vec T-184/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Trivisio Prototyping/Komisia (Finančná pomoc — Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností — Zmluvy týkajúce sa projektov ULTRA, CINeSPACE a IMPROVE — Čiastočná zmena kvalifikácie žaloby — Rozhodnutie, ktoré predstavuje exekučný titul — Článok 299 ZFEÚ — Arbitrážna doložka — Oprávnené náklady — Vrátenie vyplatených súm)

34

2017/C 6/42

Vec T-290/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie SMARTER TRAVEL — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rovnosť zaobchádzania)

35

2017/C 6/43

Vec T-315/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. novembra 2016 – Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ELECTRIC HIGWAY — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

35

2017/C 6/44

Vec T-579/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. novembra 2016 – For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie fortune — Skoršia nemecká slovná ochranná známka FORTUNE-HOTELS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

36

2017/C 6/45

Vec T-157/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. novembra 2016 – Fedtke/EHSV (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Čisto potvrdzujúci akt — Nové a podstatné skutočnosti — Dôkazné bremeno)

36

2017/C 6/46

Vec T-746/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Biofa/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Prípravky na ochranu rastlín — Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2069 — Schválenie základnej látky hydrogénuhličitanu sodného — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť)

37

2017/C 6/47

Vec T-12/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. októbra 2016 – Slovinsko/Komisia (EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Výdavky vynaložené Slovinskom — Prijatie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1059 — Zastavenie konania)

38

2017/C 6/48

Vec T-281/16 P: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 11. novembra 2016 – Solelec a i./Parlament (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zákazky na práce — Verejné obstarávanie — Elektrické práce (silnoprúd) v rámci projektu rozšírenia a rekonštrukcie budovy Parlamentu Konrad Adenauer v Luxemburgu — Zamietnutie ponuky uchádzača a pridelenie zákazky inému uchádzačovi — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti)

38

2017/C 6/49

Vec T-738/16: Žaloba podaná 25. októbra 2016 – La Quadrature du Net a i./Komisia

39

2017/C 6/50

Vec T-745/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – BPCE/ECB

40

2017/C 6/51

Vec T-749/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Stemcor London and Samac Steel Supplies/Komisia

41

2017/C 6/52

Vec T-750/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – FV/Rada

42

2017/C 6/53

Vec T-751/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Confédération Nationale du Crédit Mutuel/ECB

42

2017/C 6/54

Vec T-756/16: Žaloba podaná 2. novembra 2016 – Euro Castor Green/EUIPO – Nelton France (Záhradný plot)

43

2017/C 6/55

Vec T-757/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Société générale/ECB

44

2017/C 6/56

Vec T-758/16: Žaloba podaná 31. októbra 2016 – Crédit Agricole/ECB

45

2017/C 6/57

Vec T-760/16: Žaloba podaná 4. novembra 2016 – Basil/EUIPO – Artex (Košíky na bicykle)

46

2017/C 6/58

Vec T-763/16: Žaloba podaná 31. októbra 2016 – PY/EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Vec T-765/16: Žaloba podaná 5. novembra 2016 – Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Vec T-766/16: Žaloba podaná 7. novembra 2016 – Hércules Club de Fútbol/Komisia

48

2017/C 6/61

Vec T-768/16: Žaloba podaná 31. októbra 2016 – BNP Paribas/ECB

49

2017/C 6/62

Vec T-770/16: Žaloba podaná 2. novembra 2016 – Korwin–Mikke/Parlament

50

2017/C 6/63

Vec T-774/16: Žaloba podaná 7. novembra 2016 – Consejo Regulador del Cava/EUIPO – Cave de Tain L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Vec T-780/16: Žaloba podaná 8. novembra 2016 – Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Vec T-784/16: Žaloba podaná 1. novembra 2016 – Pilla/EACEA

52

2017/C 6/66

Vec T-785/16: Žaloba podaná 9. novembra 2016 – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Vec T-795/16: Žaloba podaná 9. novembra 2016 – Krasnyiy oktyabr/EUIPO – Kondyterska korporatsiia Roshen (CRABS)

54

2017/C 6/68

Vec T-796/16: Žaloba podaná 11. novembra 2016 – CEDC International/EUIPO – Underberg (Vyobrazenie zeleno-hnedého stebla trávy vo fľaši)

54

2017/C 6/69

Vec T-798/16: Žaloba podaná 14. novembra 2016 – Hanso Holding/EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

Vec T-720/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2016 – Komisia/CINAR

56

2017/C 6/71

Vec T-732/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2016 – ICA Laboratories a i./Komisia

56


 

Korigendá

2017/C 6/72

Korigendum k oznámeniu v Úradnom vestníku vo veci T-698/16 ( Ú. v. EÚ C 441, 28.11.2016 )

57


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2017/C 006/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 475, 19.12.2016

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 462, 12.12.2016

Ú. v. EÚ C 454, 5.12.2016

Ú. v. EÚ C 441, 28.11.2016

Ú. v. EÚ C 428, 21.11.2016

Ú. v. EÚ C 419, 14.11.2016

Ú. v. EÚ C 410, 7.11.2016

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Všeobecný súd

9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/2


Vymenovanie tajomníka

(2017/C 006/02)

Výkon funkcie pána Emmanuela Coulona, tajomníka Všeobecného súdu Európskej únie, sa skončil 5. októbra 2017.

Všeobecný súd v súlade s článkom 32 ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodol o opätovnom vymenovaní pána Emmanuela Coulona do funkcie na obdobie od 6. októbra 2017 do 5. októbra 2023, vrátane.


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/3


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemecko) – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

(Vec C-448/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nové potraviny a nové prídavné látky - Nariadenie (ES) č. 258/97 - Článok 1 ods. 2 písm. c) - Pojem „potraviny a prídavné látky s novou primárnou molekulovou štruktúrou“))

(2017/C 006/03)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Davitas GmbH

Žalovaný: Stadt Aschaffenburg

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že výraz „nová primárna molekulová štruktúra“ sa vzťahuje na potraviny alebo prídavné látky, ktoré pred 15. májom 1997 neboli na území Európskej únie používané pre ľudskú výživu.


(1)  Ú. v. EÚ C 448, 15.12.2014.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/4


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl

(Vec C-465/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Články 18 a 45 ZFEÚ - Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov - Nariadenie (EHS) č. 1408/71 - Články 3 a 94 - Nariadenie (ES) č. 859/2003 - Článok 2 ods. 1 a 2 - Starobné poistenie a poistenie pre prípad úmrtia - Bývalí námorníci, štátni príslušníci tretieho štátu, ktorý sa stal členom Európskej únie v roku 1995 - Vylúčenie nároku na dávky v starobe))

(2017/C 006/04)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Centrale Raad van Beroep

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Žalovaní: F. Wieland, H. Rothwangl

Výrok rozsudku

1.

Článok 94 ods. 1 a 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 z 13. apríla 2005, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, ktorá pri určovaní nárokov na dávky v starobe nezohľadňuje dobu poistenia, ktorú zamestnanec – cudzinec údajne dosiahol podľa vlastných právnych predpisov tohto členského štátu, keď štát, ktorého je tento zamestnanec štátnym príslušníkom, pristúpil do Európskej únie po tom, ako sa táto doba dosiahla.

2.

Články 18 a 45 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava vo veci samej, podľa ktorej je námorník, ktorý bol určité obdobie členom posádky plavidla s domovským prístavom na území tohto členského štátu, a ktorý býval na palube tohto plavidla, vylúčený počas tohto obdobia z účasti na starobnom poistení z dôvodu, že nebol počas uvedenej doby štátnym príslušníkom členského štátu.

3.

Článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 859/2003 zo 14. mája 2003, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (EHS) č. 574/72 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej doba zamestnania dosiahnutá podľa právnej úpravy tohto členského štátu zamestnancom, ktorý nebol počas tohto obdobia štátnym príslušníkom členského štátu, ale ktorý v čase podania žiadosti o priznanie starobného dôchodku patrí do pôsobnosti článku 1 tohto nariadenia, nie je týmto členským štátom pri určovaní nárokov na dôchodok tohto zamestnanca zohľadnená.


(1)  Ú. v. EÚ C 448, 15.12.2014.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/5


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö

(Vec C-506/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii - Smernica 2003/87/ES - Článok 10a - Metodika bezodplatného prideľovania kvót - Výpočet jednotného medziodvetvového korekčného faktora - Rozhodnutie 2013/448/EÚ - Článok 4 - Príloha II - Platnosť - Uplatňovanie jednotného medziodvetvového korekčného faktora na zariadenia v odvetviach, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka - Určenie referenčnej úrovne produktu pre horúci kov - Rozhodnutie 2011/278/EÚ - Článok 10 ods. 9 - Príloha I - Platnosť))

(2017/C 006/05)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

Žalovaný: Työ- ja elinkeinoministeriö

Výrok rozsudku

1.

Preskúmanie tretej a štvrtej otázky neodhalilo žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť platnosť článku 15 ods. 3 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii.

2.

Preskúmanie šiestej a siedmej otázky neodhalilo žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť platnosť prílohy I rozhodnutia 2011/278.

3.

Preskúmanie piatej otázky neodhalilo žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť platnosť článku 10 ods. 9 prvého pododseku rozhodnutia 2011/278.

4.

Článok 4 a príloha II rozhodnutia Komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES sú neplatné.

5.

Účinky vyhlásenia neplatnosti článku 4 a prílohy II rozhodnutia 2013/448 sa časovo obmedzujú na jednej strane tak, že toto vyhlásenie má účinky až po uplynutí obdobia desiatich mesiacov odo dňa vyhlásenia rozsudku z 28. apríla 2016, Borealis Polyolefine a i. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 a C-391/14 až C-393/14, EU:C:2016:311), s cieľom umožniť Európskej komisii prijať nevyhnutné opatrenia, a na druhej strane tak, že opatrenia prijaté do konca tohto obdobia na základe ustanovení vyhlásených za neplatné nemôžu byť spochybnené.


(1)  Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/6


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 27. októbra 2016 – Debonair Trading Internacional Lda/Groupe Léa Nature SA, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(Vec C-537/14 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 8 ods. 1 písm. b) a odsek 5 - Obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „SO’BiO ētic“ - Námietka vlastníka slovných a obrazových ochranných známok Európskej únie a národných ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „SO…?“ - Zamietnutie zápisu))

(2017/C 006/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Debonair Trading Internacional Lda (v zastúpení: D. Selden, advokate, T. Alkin, barrister)

Ďalší účastníci konania: Groupe Léa Nature SA (v zastúpení: S. Arnaud, advokát), Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Gája a P. Geroulakos, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2014, Groupe Léa Nature/ÚHVT – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (T-341/13, neuverejnený, EU:T:2014:802) sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 118, 13.4.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/6


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski săd – Bulharsko) – trestné konanie proti Atanasovi Ogňanovovi

(Vec C-554/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Justičná spolupráca v trestných veciach - Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV - Článok 17 - Právo, ktorým sa riadi výkon trestu - Výklad vnútroštátneho ustanovenia vykonávajúceho štátu, ktoré stanovuje skrátenie trestu odňatia slobody z dôvodu práce vykonanej odsúdenou osobou počas obdobia odňatia slobody v štáte pôvodu - Právne účinky rámcových rozhodnutí - Povinnosť konformného výkladu))

(2017/C 006/07)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijski gradski săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Atanas Ogňanov

za účasti: Sofijska gradska prokuratura,

Výrok rozsudku

1.

Článok 17 ods. 1 a 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii, zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátne pravidlo, ktoré je vykladané takým spôsobom, že umožňuje vykonávajúcemu štátu priznať odsúdenej osobe skrátenie dĺžky trestu z dôvodu práce, ktorú vykonala počas odňatia slobody v štáte pôvodu, aj keď príslušné orgány štátu pôvodu v súlade so svojím právnym poriadkom takéto skrátenie trestu nepriznali.

2.

Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd je povinný zohľadniť všetky pravidlá vnútroštátneho práva a vykladať ich v čo najväčšej možnej miere v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/909, zmeneným a doplneným rámcovým rozhodnutím 2009/299, tak, aby dosiahol ním sledovaný výsledok, pričom v prípade potreby z vlastnej iniciatívy neuplatní výklad podaný vnútroštátnym súdom rozhodujúcim v poslednom stupni, ktorý nie je zlučiteľný s právom Únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 73, 2.3.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/7


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 26. októbra 2016 – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, predtým Alouminion AE, Európska komisia

(Vec C-590/14 P) (1)

((Odvolanie - Štátna pomoc - Výroba hliníka - Zvýhodnená sadzba za elektrickú energiu poskytnutá na základe zmluvy - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom - Výpoveď zmluvy - Právne pozastavenie účinkov výpovede zmluvy - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za protiprávnu - Článok 108 ods. 3 ZFEÚ - Pojmy „existujúca pomoc“ a „nová pomoc“ - Rozlišovanie))

(2017/C 006/08)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (v zastúpení: E. Bourtzalas, advokát, E. Salaka, C. Synodinos, C. Tagaras a A. Oikonomou, dikigoroi)

Ďalší účastníci konania: Alouminion tis Ellados VEAE, predtým Alouminion AE, (v zastúpení: G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos a N. Keramidas, dikigoroi),

Európska komisia (v zastúpení: É. Gippini Fournier a A. Bouchagiar, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 8. októbra 2014, Alouminion/Komisia (T-542/11, EU:T:2014:859), sa zrušuje.

2.

Vec T-542/11 sa vracia na ďalšie konanie Všeobecnému súdu Európskej únie.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 65, 23.2.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/8


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Retten i Glostrup – Dánsko) – trestné konanie proti Canal Digital Danmark A/S

(Vec C-611/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nekalé obchodné praktiky - Smernica 2005/29/ES - Články 6 a 7 - Reklama týkajúca sa predplatného televízneho vysielania cez satelit - Cena predplatného zahŕňajúca okrem mesačného predplatného aj šesťmesačné predplatné za kartu nevyhnutnú na dekódovanie vysielania - Neuvedenie ceny šesťmesačného poplatku, alebo jej uvedenie menej výrazne než ceny mesačného poplatku - Klamlivé konanie - Klamlivé opomenutie konania - Prebratie ustanovenia smernice len do prípravných prác vnútroštátneho zákona, ktorým bola smernica prebratá, a nie do samotného textu tohto zákona))

(2017/C 006/09)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Retten i Glostrup

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Canal Digital Danmark A/S

Výrok rozsudku

1.

Článok 7 ods. 1 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) sa má vykladať v tom zmysle, že na posúdenie toho, či sa obchodná praktika má považovať za klamlivé opomenutie konania, treba zohľadniť kontext, v akom sa táto praktika uskutočňuje, predovšetkým obmedzenia vlastné komunikačnému prostriedku použitému na účely uvedenej obchodnej praktiky, priestorové alebo časové obmedzenia kladené týmto komunikačným prostriedkom, ako aj akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom na sprístupnenie informácií spotrebiteľovi inými prostriedkami, hoci taká podmienka výslovne nevyplýva zo znenia dotknutej vnútroštátnej právnej úpravy.

2.

Článok 6 ods. 1 smernice 2005/29 sa má vykladať v tom zmysle, že za klamlivú obchodnú praktiku sa má považovať obchodná praktika spočívajúca v rozdelení ceny produktu na viac častí a v zdôraznení jednej z nich, ak táto praktika môže jednak vyvolať u priemerného spotrebiteľa nesprávny dojem, že sa mu ponúka výhodná cena, a jednak ho viesť k tomu, že urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti vo veci samej. Časové obmedzenia, ktorým môžu podliehať určité komunikačné prostriedky, akými sú televízne reklamné spoty, však nemožno vziať do úvahy na účely posúdenia klamlivosti obchodnej praktiky z hľadiska článku 6 ods. 1 tejto smernice.

3.

Článok 7 smernice 2005/29 sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, keď sa obchodník rozhodol stanoviť cenu predplatného tak, že spotrebiteľ musí zaplatiť mesačný poplatok a zároveň šesťmesačný poplatok, sa táto praktika má považovať za klamlivé opomenutie konania, ak je v marketingovej kampani zvýraznená najmä cena mesačného poplatku, zatiaľ čo šesťmesačný poplatok je úplne opomenutý alebo sa zobrazí len menej nápadným spôsobom, ak také opomenutie spôsobí, že priemerný spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu s prihliadnutím na obmedzenia použitého komunikačného prostriedku, povahu a znaky produktu, ako aj iné opatrenia, ktoré obchodník naozaj prijal na poskytnutie podstatných informácií týkajúcich sa produktu spotrebiteľovi.

4.

Článok 7 ods. 4 smernice 2005/29 sa má vykladať v tom zmysle, že obsahuje vyčerpávajúci výpočet podstatných informácií, ktoré sa musia nachádzať vo výzve na kúpu. Vnútroštátnemu súdu prináleží posúdiť, či si predmetný obchodník splnil svoju informačnú povinnosť vzhľadom na povahu a znaky produktu, ale aj v závislosti od komunikačného prostriedku použitého na výzvu na kúpu a vzhľadom na dodatočné informácie, ktoré prípadne poskytol daný obchodník. Skutočnosť, že obchodník uvedie vo výzve na kúpu všetky informácie uvedené v článku 7 ods. 4 tejto smernice, nevylučuje, aby sa táto výzva mohla považovať za klamlivú obchodnú praktiku v zmysle článku 6 ods. 1 alebo článku 7 ods. 2 danej smernice.


(1)  Ú. v. EÚ C 73, 2.3.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/9


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. októbra 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko] – James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited

(Vec C-613/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 267 ZFEÚ - Právomoc Súdneho dvora - Pojem „ustanovenie práva Únie“ - Smernica 89/106/EHS - Aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky - Norma schválená Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) na základe mandátu Európskej komisie - Uverejnenie normy v Úradnom vestníku Európskej únie - Harmonizovaná norma EN 13242:2002 - Vnútroštátna norma preberajúca harmonizovanú normu EN 13242:2002 - Spory medzi jednotlivcami vyplývajúce zo zmluvy - Metóda posudzovania (ne)zhody výrobku s vnútroštátnou normou preberajúcou harmonizovanú normu - Okamih posudzovania (ne)zhody výrobku s uvedenou normou - Smernica 98/34/ES - Postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov - Pôsobnosť))

(2017/C 006/10)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: James Elliott Construction Limited

Žalovaná: Irish Asphalt Limited

Výrok rozsudku

1.

Článok 267 prvý odsek ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že Súdny dvor Európskej únie má právomoc poskytnúť v rámci prejudiciálneho konania výklad harmonizovanej normy v zmysle článku 4 ods. 1 smernice Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993, na ktorú Európska komisia uverejnila odkazy v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

2.

Harmonizovaná norma EN 13242:2002, nazvaná „Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi stmelené hydraulickými spojivami pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie“, sa má vykladať v tom zmysle, že nezaväzuje vnútroštátny súd, ktorý prejednáva spor týkajúci sa výkonu súkromnoprávnej zmluvy zaväzujúcej zmluvnú stranu dodať stavebný výrobok, ktorý spĺňa vnútroštátnu normu preberajúcu túto harmonizovanú normu, a to či už ide o spôsob preukázania zhody takéhoto stavebného výrobku so zmluvnými špecifikáciami alebo o okamih, kedy má byť zhoda stavebného výrobku preukázaná.

3.

Článok 4 ods. 2 smernice 89/106, zmenenej a doplnenej smernicou 93/68, v spojení s dvanástym odôvodnením tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd nie je povinný pri určovaní štandardnej kvality stavebného výrobku a jeho vhodnosti na použitie vychádzať z domnienky, že stavebný výrobok vyrobený v súlade s harmonizovanou normou je vhodný na použitie, ak vnútroštátny právny predpis všeobecnej povahy upravujúci predaj tovaru, akým je dotknutý právny predpis vo veci samej, vyžaduje, aby stavebný výrobok mal takéto vlastnosti.

4.

Článok 1 bod 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, zmenenej a doplnenej naposledy smernicou Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, sa má vykladať v to zmysle, že vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá – ak zmluvná strana neprejaví opačnú vôľu – stanovuje implicitné zmluvné podmienky týkajúce sa štandardnej kvality a vhodnosti na použitie alebo kvality predávaných výrobkov, nepredstavuje „technický predpis“ v zmysle tohto ustanovenia, ktorého návrh musí byť vopred oznámený v súlade s článkom 8 ods. 1 prvým pododsekom smernice 98/34, zmenenej a doplnenej smernicou 2006/96.


(1)  Ú. v. EÚ C 96, 23.3.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/10


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court – Írsko] – Gerard Dowling a i./Minister for Finance

(Vec C-41/15) (1)

((Nariadenie č. 407/2010/EÚ - Európsky finančný stabilizačný mechanizmus - Vykonávacie rozhodnutie 2011/77/EÚ - Finančná pomoc Európskej únie Írsku - Rekapitalizácia vnútroštátnych bánk - Právo obchodných spoločností - Druhá smernica 77/91/EHS - Články 8, 25 a 29 - Rekapitalizácia banky - Zvýšenie základného imania bez rozhodnutia valného zhromaždenia a bez prednostnej ponuky vydaných akcií existujúcim akcionárom - Vydanie nových akcií v nižšej hodnote, ako je ich menovitá hodnota))

(2017/C 006/11)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court (Irlande)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited

Žalovaný: Minister for Finance

za účasti: Permanent TSB Group Holdings plc, predtým Irish Life and Permanent Group Holdings plc, Permanent TSB plc, predtým Irish Life and Permanent plc

Výrok rozsudku

Článok 8 ods. 1, ako aj články 25 a 29 druhej smernice Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku [54 ZFEÚ,] pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia opatreniu, akým je súdny príkaz v spore vo veci samej, ktoré je prijaté v situácii vážnych problémov hospodárstva a finančného systému členského štátu, ktorá ohrozuje finančnú stabilitu Únie, a ktoré má za účinok zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti bez súhlasu jej valného zhromaždenia vydaním nových akcií v nižšej hodnote, ako je ich menovitá hodnota, a bez prednostného upisovacieho práva existujúcim akcionárom.


(1)  Ú. v. EÚ C 279, 24.8.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/11


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Dunajská Streda – Slovensko) – Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová

(Vec C-42/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2008/48/ES - Ochrana spotrebiteľa - Spotrebiteľský úver - Článok 1, článok 3 písm. m), článok 10 ods. 1 a 2, článok 22 ods. 1 a článok 23 - Výklad pojmov „písomne“ a „iný trvalý nosič“ - Zmluva odkazujúca na iný dokument - Požiadavka „písomnej formy“ v zmysle vnútroštátneho práva - Uvedenie požadovaných informácií odkazom na objektívne parametre - Náležitosti, ktoré sa majú uviesť v zmluve o úvere na dobu určitú - Dôsledky neuvedenia povinných informácií - Proporcionalita))

(2017/C 006/12)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresný súd Dunajská Streda

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Home Credit Slovakia a.s.

Žalovaná: Klára Bíróová

Výrok rozsudku

1.

Článok 10 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS v spojení s článkom 3 písm. m) tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že:

zmluva o úvere nemusí byť nevyhnutne vyhotovená ako jediný dokument, ale všetky náležitosti uvedené v článku 10 ods. 2 uvedenej smernice musia byť vyhotovené písomne alebo na inom trvalom nosiči,

nebráni tomu, aby členský štát vo svojej vnútroštátnej právnej úprave stanovil na jednej strane, že zmluva o úvere, ktorá patrí do pôsobnosti smernice 2008/48 a ktorá je vypracovaná písomne, musí byť podpísaná zmluvnými stranami, a na druhej strane, že táto požiadavka podpísania sa vzťahuje na všetky náležitosti tejto zmluvy uvedené v článku 10 ods. 2 tejto smernice.

2.

Článok 10 ods. 2 písm. h) smernice 2008/48 sa má vykladať v tom zmysle, že nie je nevyhnutné, aby zmluva o úvere uvádzala splatnosť splátok spotrebiteľa odkazom na konkrétny dátum, pokiaľ podmienky tejto zmluvy umožňujú spotrebiteľovi bez ťažkostí a s istotou identifikovať dátumy týchto splátok.

3.

Článok 10 ods. 2 písm. h) a i) smernice 2008/48 sa majú vykladať v tom zmysle, že zmluva o úvere na dobu určitú stanovujúca amortizáciu istiny po sebe nasledujúcimi splátkami nemusí vo forme amortizačnej tabuľky spresňovať, aká časť každej splátky bude započítaná na vrátenie tejto istiny. Tieto ustanovenia v spojení s článkom 22 ods. 1 tejto smernice bránia tomu, aby členský štát stanovil takúto povinnosť vo svojej vnútroštátnej právnej úprave.

4.

Článok 23 smernice 2008/48 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát vo svojej vnútroštátnej právnej úprave stanovil, že v prípade, ak zmluva o úvere neobsahuje všetky náležitosti uvedené v článku 10 ods. 2 tejto smernice, táto zmluva sa bude považovať za zmluvu o úvere bez úrokov a poplatkov, pokiaľ ide o okolnosť, ktorej neuvedenie môže spochybniť možnosť spotrebiteľa posúdiť rozsah svojho záväzku.


(1)  Ú. v. EÚ C 155, 11.5.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/12


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2016 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), LG Electronics Inc.

(Vec C-43/15 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „compressor technology“ - Námietka majiteľa slovných ochranných známok KOMPRESSOR PLUS a KOMPRESSOR - Čiastočné zamietnutie zápisu - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 60 - Nariadenie (ES) č. 216/96 - Článok 8 ods. 3 - „Subsidiárne“ odvolanie - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 8 ods. 1 písm. b) - Slabá rozlišovacia spôsobilosť skorších národných ochranných známok - Pravdepodobnosť zámeny))

(2017/C 006/13)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (v zastúpení: S. Biagosch a R. Kunz-Hallstein, Rechtsänwalte)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca), LG Electronics Inc.

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 146, 4.5.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/12


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Pau – Francúzsko) – trestné konanie proti Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) a i.

(Vec C-114/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Voľný pohyb tovaru - Články 34 a 36 ZFEÚ - Množstevné obmedzenia - Súbežný dovoz veterinárnych liekov - Smernica 2001/82/ES - Článok 65 - Vnútroštátny systém predchádzajúceho povolenia - Vylúčenie chovateľov z výhody zjednodušeného postupu povolenia na uvedenie na trh - Povinnosť mať povolenie na vykonávanie veľkoobchodného predaja - Povinnosť mať prevádzkareň na území členského štátu dovozu - Povinnosti týkajúce sa dohľadu nad bezpečnosťou liekov))

(2017/C 006/14)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Pau

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace), Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL, Soulard Max EARL, Francisco Xavier Erneta Azanza, Amestoya GAEC, La Vinardière GAEC reconnu, Lagunarte GAEC, André Jacques Iribarren, Ramuntcho Iribarren, Phyteron 2000 SAS, Cataloune SCL

za účasti: Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, predtým Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires, Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral, Direction des douanes et des droits indirects

Výrok rozsudku

1.

Články 34 a 36 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej je prístup k súbežným dovozom veterinárnych liekov vyhradený pre veľkoobchodných predajcov, ktorí sú držiteľmi povolenia podľa článku 65 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník spoločenstva o veterinárnych liekoch, zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009, a ktorá tak z prístupu k takým dovozom vylučuje chovateľov, ktorí chcú doviezť veterinárne lieky pre potreby ich vlastných chovov.

2.

Články 34 a 36 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá chovateľom, ktorí súbežne dovážajú veterinárne lieky pre potreby ich vlastných chovov, ukladá povinnosť mať na území členského štátu určenia prevádzkareň a dodržiavať všetky povinnosti týkajúce sa dohľadu nad bezpečnosťou liekov, stanovené článkami 72 až 79 smernice 2001/82, zmenenej a doplnenej nariadením č. 596/2009.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 26.5.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/13


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Liège – Belgicko) – Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL

(Vec C-149/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 1999/44/ES - Predaj spotrebného tovaru a záruky na spotrebný tovar - Pôsobnosť - Pojem „predávajúci“ - Sprostredkovateľ - Výnimočné okolnosti))

(2017/C 006/15)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Sabrina Wathelet

Žalovaný: Garage Bietheres & Fils SPRL

Výrok rozsudku

Pojem „predávajúci“ sa v zmysle článku 1 ods. 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje aj na obchodníka, ktorý koná ako sprostredkovateľ na účet súkromnej osoby a ktorý náležite neinformoval spotrebiteľa – kupujúceho o tom, že vlastníkom predávaného tovaru je súkromná osoba, čo musí preskúmať vnútroštátny súd, pričom musí zohľadniť všetky okolnosti v prejednávanej veci. Predchádzajúci výklad nezávisí od otázky, či sprostredkovateľ je alebo nie je odmenený za svoje sprostredkovanie.


(1)  Ú. v. EÚ C 213, 29.6.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/14


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – SCI Senior Home, en redressement/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

(Vec C-195/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Justičná spolupráca v občianskych veciach - Konkurzné konania - Nariadenie (ES) č. 1346/2000 - Článok 5 - Pojem „vecné práva tretích strán“ - Zákonné bremeno, ktoré zaťažuje nehnuteľnosti a zaručuje výber pozemkovej dane))

(2017/C 006/16)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SCI Senior Home, en redressement

Žalovaní: Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

Výrok rozsudku

Článok 5 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že záložné právo, ktoré vzniklo na základe takého vnútroštátneho ustanovenia, aké je dotknuté vo veci samej, podľa ktorého na nehnuteľnosti dlžníka pozemkových daní zo zákona viazne zákonné vecné bremeno a tento vlastník musí strpieť exekúciu daňovej pohľadávky na tejto nehnuteľnosti, predstavuje „vecné právo“ v zmysle tohto článku.


(1)  Ú. v. EÚ C 254, 3.8.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/14


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. októbra 2016 – Orange, predtým France Télécom/Európska komisia

(Vec C-211/15 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Štátna pomoc - Pomoc poskytnutá France Télécom zo strany Francúzskej republiky - Reforma spôsobu financovania dôchodkov štátnych zamestnancov spoločnosti France Télécom - Zníženie náhrady, ktorú má spoločnosť France Télécom zaplatiť štátu - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za podmienečne zlučiteľnú s vnútorným trhom - Pojem „pomoc“ - Pojem „hospodárska výhoda“ - Selektívnosť - Narušenie hospodárskej súťaže - Skreslenie skutkových okolností - Nedostatok odôvodnenia - Nahradenie odôvodnenia))

(2017/C 006/17)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Orange, predtým France Télécom (v zastúpení: S. Hautbourg a S. Cochard-Quesson, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: B. Stromsky a L. Flynn, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Orange je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 245, 27.7.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/15


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Mureș – Rumunsko) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

(Vec C-212/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Konkurzné konania - Nariadenie (ES) č. 1346/2000 - Článok 4 - Účinky stanovené podľa právnej úpravy členského štátu týkajúce sa pohľadávok, ktoré neboli predmetom konkurzného konania - Zánik - Daňová povaha pohľadávky - Neexistencia vplyvu - Článok 15 - Pojem „ešte neuzavreté súdne procesy“ - Exekučné konania - Vylúčenie))

(2017/C 006/18)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Mureș

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ENEFI Energiahatékonysági Nyrt

Žalovaný: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

Výrok rozsudku

1.

Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že ustanovenia vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom sa konkurzné konanie začne, ktoré stanovujú vo vzťahu k veriteľovi, ktorý sa uvedeného konania nezúčastnil, zánik nároku vymáhať svoju pohľadávku alebo odklad exekúcie takejto pohľadávky v inom členskom štáte, patria do rozsahu jeho pôsobnosti.

2.

Daňová povaha pohľadávky, ktorá je predmetom exekúcie v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sa konkurzné konanie začne, nemá za okolností, aké sú vo veci samej, vplyv na odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 10.8.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/16


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. októbra 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(Vec C-220/15) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Voľný pohyb tovaru - Smernica 2007/23/ES - Uvádzanie pyrotechnických výrobkov na trh - Článok 6 - Voľný pohyb pyrotechnických výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky smernice - Vnútroštátna právna úprava, ktorá podmieňuje uvedenie pyrotechnických výrobkov na trh splnením dodatočných požiadaviek - Povinnosť predchádzajúceho ohlásenia na vnútroštátnom orgáne oprávneného preskúmať a meniť návody na použitie pyrotechnických výrobkov))

(2017/C 006/19)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: D. Kukovec a C. Becker, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze, J. Möller a K. Petersen, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Spolková republika Nemecko si tým, že nad rámec požiadaviek stanovených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh a napriek predchádzajúcemu posudzovaniu zhody pyrotechnických výrobkov jednak stanovila, že tieto výrobky pred svojím uvedením na trh podliehajú konaniu stanovenému v § 6 ods. 4 Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (prvé nariadenie k zákonu o výbušných látkach), v znení zákona z 25. júla 2013, a jednak, že Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Spolkový výskumný a skúšobný ústav pre materiály, Nemecko) má na základe tohto ustanovenia právomoc kontrolovať návody na použitie týchto výrobkov a v prípade potreby ich zmeniť, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 6 ods. 1 tejto smernice.

2.

Spolková republika Nemecko je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 228, 13.7.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/16


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovensko) – Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín

(Vec C-243/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Životné prostredie - Smernica 92/43/EHS - Ochrana prirodzených biotopov - Článok 6 ods. 3 - Aarhuský dohovor - Účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v oblasti životného prostredia - Články 6 a 9 - Charta základných práv Európskej únie - Článok 47 - Právo na účinnú súdnu ochranu - Projekt realizácie oplotenia - Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy - Správne povoľovacie konanie - Organizácia na ochranu životného prostredia - Žiadosť o priznanie postavenia účastníka konania - Zamietnutie - Súdny prostriedok nápravy))

(2017/C 006/20)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Lesoochranárske zoskupenie VLK

Žalovaný: Obvodný úrad Trenčín

za účasti: Biely potok a.s.

Výrok rozsudku

Článok 47 Charty základných práv Európskej únie spoločne s článkom 9 ods. 2 a 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia podpísaného v Aarhuse 25. júna 1998 a schváleného v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 v rozsahu, v akom za podmienok zaručujúcich široký prístup k spravodlivosti zakotvuje právo na účinnú súdnu ochranu práv, ktoré organizácii na ochranu životného prostredia spĺňajúcej požiadavky uložené článkom 2 ods. 5 tohto dohovoru vyplývajú z práva Únie, v danom prípade z článku 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006, spoločne s článkom 6 ods. 1 písm. b) uvedeného dohovoru, sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, ako je situácia vo veci samej, bráni výkladu vnútroštátnych procesnoprávnych noriem, podľa ktorého žaloba proti rozhodnutiu, ktorým sa takejto organizácii nepriznalo postavenie účastníka správneho konania o vydanie súhlasu s realizáciou projektu na území chránenom v zmysle smernice 92/43, zmenenej a doplnenej smernicou 2006/105, sa nemusí nevyhnutne preskúmať počas priebehu tohto konania, ktoré sa môže právoplatne skončiť pred prijatím a nadobudnutím právoplatnosti súdneho rozhodnutia o postavení účastníka konania, a automaticky sa zamietne ihneď, ako sa vydá súhlas s týmto projektom, čím núti túto organizáciu na podanie iného druhu žaloby s cieľom dosiahnuť toto postavenie a predložiť na súdne preskúmanie dodržanie povinností príslušných vnútroštátnych orgánov vyplývajúcich z článku 6 ods. 3 uvedenej smernice.


(1)  Ú. v. EÚ C 279, 24.8.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/17


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie – Belgicko) – Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad

(Vec C-269/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálne zabezpečenie - Nariadenie (EHS) č. 1408/71 - Článok 4 - Vecná pôsobnosť - Zrážky zo zákonných starobných dôchodkov, ako aj z ostatných doplnkových plnení - Článok 13 - Určenie príslušnej právnej úpravy - Bydlisko v inom členskom štáte))

(2017/C 006/21)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Cassatie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Rijksdienst voor Pensioenen

Žalovaný: Willem Hoogstad

za účasti: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Výrok rozsudku

Článok 13 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998, bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v spore vo veci samej, ktorá stanovuje výber príspevkov, ktoré majú priamu a dostatočne relevantnú spojitosť so zákonmi, ktoré upravujú časti sociálneho zabezpečenia vymenované v článku 4 uvedeného nariadenia, z dávok pochádzajúcich zo systémov doplnkových dôchodkov, hoci príjemca týchto doplnkových dôchodkov nemá bydlisko v tomto členskom štáte a na základe článku 13 ods. 2 písm. f) toho istého uvedeného nariadenia podlieha právnym predpisom v oblasti sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom má bydlisko.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 21.9.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/18


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, ako majiteľ

(Vec C-276/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Humánne lieky - Smernica 2001/83/ES - Pôsobnosť - Článok 2 ods. 1 - Lieky vyrobené priemyselne alebo pomocou metódy zahŕňajúcej priemyselný proces - Článok 3 bod 2 - Príprava lieku v lekárni))

(2017/C 006/22)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: HechtPharma GmbH

Žalovaní: Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, ako majiteľ

Výrok rozsudku

Článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa stanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/62/EÚ z 8. júna 2011, sa má vykladať v tom zmysle, že humánny liek o aký ide v spore vo veci samej, ktorý podľa vnútroštátnej právnej úpravy nepodlieha povoleniu na uvedenie na trh z dôvodu, že je preukázateľne častejšie predpisovaný lekárom alebo zubárom, je vyrobený v lekárni na základe výrobných postupov v množstve do sto balení denne v rámci obvyklej prevádzky lekárne a je určený na výdaj v rámci existujúceho povolenia na prevádzku lekárne, sa nemôže považovať za vyrobený priemyselne alebo pomocou metódy zahŕňajúcej priemyselný proces v zmysle tohto ustanovenia, a následne teda nespadá do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, s výhradou skutkových zistení, ktoré musí uskutočniť vnútroštátny súd.

V prípade, že na základe týchto zistení vnútroštátny súd predsa len dospeje k záveru, že predmetný liek bol vyrobený priemyselne alebo pomocou metódy zahŕňajúcej priemyselný proces, je potrebné taktiež odpovedať, že článok 3 bod 2 smernice 2001/83, zmenenej a doplnenej smernicou 2011/62, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takým ustanoveniam, aké sú ustanovenia § 21 ods. 2 bode 1 zákona o obchode s liekmi v spojení s § 6 ods. 1 nariadenia o prevádzkovaní lekární, pokiaľ tieto ustanovenia v podstate ukladajú lekárnikom povinnosť rešpektovať liekopisné predpisy pri výrobe liekov v lekárni. Prislúcha však vnútroštátnemu súdu overiť, či za okolností prejednávanej veci, v ktorej rozhoduje, liek, o aký ide v spore vo veci samej, bol vyrobený podľa liekopisných predpisov.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/19


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Belgicko) – Patrice D’Oultremont a i./Région wallonne

(Vec C-290/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Posudzovanie vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie - Smernica 2001/42/ES - Článok 2 písm. a) a článok 3 ods. 2 písm. a) - Pojem „plány a programy“ - Podmienky týkajúce sa výstavby veterných elektrární, ktoré stanovuje legislatívny výnos - Ustanovenia týkajúce sa najmä opatrení v oblasti bezpečnosti, kontroly, uvedenia do pôvodného stavu a zábezpeky, ako aj hlukových noriem stanovených vzhľadom na využívanie území))

(2017/C 006/23)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Patrice D’Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL

Žalovaný: Région wallonne

za účasti: Fédération de l’énergie d’origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA)

Výrok rozsudku

Článok 2 písm. a) a článok 3 ods. 2 písm. a) smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie sa majú vykladať v tom zmysle, že taký legislatívny výnos, o aký ide vo veci samej, obsahujúci rôzne ustanovenia týkajúce sa veterných elektrární, ktoré treba dodržiavať v rámci vydávania správnych povolení týkajúcich sa výstavby a prevádzkovania takýchto zariadení, patrí pod pojem „plány a programy“ v zmysle tejto smernice.


(1)  Ú. v. EÚ C 279, 24.8.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/20


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vergabekammer Südbayern – Nemecko) – Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

(Vec C-292/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Verejné obstarávanie - Služby vo verejnom záujme v autobusovej osobnej doprave - Nariadenie (ES) č. 1370/2007 - Článok 4 ods. 7 - Subdodávka - Povinnosť poskytovateľa služieb vo verejnom záujme, aby sám poskytoval podstatnú časť služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave - Rozsah - Článok 5 ods. 1 - Zadávacie konania - Zadanie verejnej zákazky v súlade so smernicou 2004/18/ES))

(2017/C 006/24)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vergabekammer Südbayern

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Hörmann Reisen GmbH

Žalovaní: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

Výrok rozsudku

1.

Článok 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70, sa má vykladať v tom zmysle, že pri verejnom obstarávaní zákazky na službu vo verejnom záujme v autobusovej osobnej doprave sa článok 4 ods. 7 tohto nariadenia naďalej uplatňuje na túto zákazku.

2.

Článok 4 ods. 7 nariadenia č. 1370/2007 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni, aby verejný obstarávateľ stanovil, že hospodársky subjekt poverený správou a vykonaním takej služby vo verejnom záujme v autobusovej osobnej doprave, aká je dotknutá vo veci samej, musí 70 % tejto služby poskytnúť priamo.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/21


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – Child and Family Agency/J. D.

(Vec C-428/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností - Nariadenie (ES) č. 2201/2003 - Článok 15 - Postúpenie veci súdu iného členského štátu - Pôsobnosť - Podmienky uplatňovania - Súd, ktorý je vo vhodnejšej situácii - Najlepší záujem dieťaťa))

(2017/C 006/25)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Child and Family Agency

Žalovaný: J. D.

za účasti: R. P. D.

Výrok rozsudku

1.

Článok 15 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na návrh v oblasti ochrany detí, patriaci do verejného práva, ak je tento návrh podaný príslušným orgánom členského štátu a týka sa prijatia opatrení v oblasti rodičovských práv a povinností, akým je návrh v spore vo veci samej, ak vyhlásenie súdu druhého členského štátu o prevzatí právomoci vyžaduje, aby orgán tohto druhého členského štátu následne podal návrh na začatie konania podľa svojho vnútroštátneho práva, ktorý je odlišný od návrhu podaného v prvom členskom štáte a ktorý sa môže prípadne týkať odlišných skutkových okolností.

2.

Článok 15 ods. 1 nariadenia č. 2201/2003 sa má vykladať v tom zmysle, že:

aby mohol súd, ktorý má právomoc, považovať súd iného členského štátu, ku ktorému má dieťa osobitnú väzbu, za súd vo vhodnejšej situácii, musí sa uistiť o tom, že postúpenie veci takémuto súdu môže mať skutočnú a konkrétnu pridanú hodnotu pre posúdenie tejto veci, najmä s ohľadom na procesné pravidlá uplatniteľné v uvedenom členskom štáte,

aby sa mohol súd členského štátu, ktorý má právomoc, domnievať, že takéto postúpenie je v najlepšom záujme dieťaťa, musí sa najmä uistiť, že uvedené postúpenie veci nemôže mať nepriaznivý vplyv na situáciu tohto dieťaťa.

3.

Článok 15 ods. 1 nariadenia č. 2201/2003 sa má vykladať v tom zmysle, že súd členského štátu, ktorý má právomoc, nesmie pri uplatňovaní tohto ustanovenia v danej veci týkajúcej sa rodičovských práv a povinností zohľadniť vplyv možného postúpenia tejto veci súdu iného členského štátu na právo na voľný pohyb iných dotknutých osôb než tohto dieťaťa, ani dôvod, prečo matka tohto dieťaťa využila toto právo pred začatím konania, okrem prípadov, keď tieto skutočnosti môžu mať nepriaznivý vplyv na situáciu daného dieťaťa.


(1)  Ú. v. EÚ C 320, 28.9.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/22


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 26. októbra 2016 – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Rada Európskej únie, Európska komisia, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH

(Vec C-468/15 P) (1)

((Odvolanie - Dumping - Vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1138/2011 a (EÚ) č. 1241/2012 - Dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii - Nariadenie (ES) č. 1225/2009 - Článok 2 ods. 10 písm. i) - Úprava - Funkcie porovnateľné s funkciami zástupcu, ktorý vykonáva prácu za províziu - Článok 2 ods. 10 prvý pododsek - Symetria medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou - Zásada riadnej správy vecí verejných))

(2017/C 006/26)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (v zastúpení: D. Luff, avocat)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci N. Tuominen, avocate), Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia), Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Rada Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 354, 26.10.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/22


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 26. októbra 2016 – Westermann Lernspielverlage GmbH, predtým Westermann Lernspielverlag GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(Vec C-482/15 P) (1)

((Odvolanie - Prihláška ochrannej známky Európskej únie - Obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „bambino“ a „lük“ - Námietkové konanie - Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „bambino“ - Čiastočné zamietnutie zápisu - Zrušenie skoršej ochrannej známky, ktorá je základom námietky - List odvolateľky informujúci Všeobecný súd o tomto zrušení - Odmietnutie Všeobecného súdu založiť list do spisu vo veci - Nedostatok odôvodnenia))

(2017/C 006/27)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Westermann Lernspielverlage GmbH, predtým Westermann Lernspielverlag GmbH (v zastúpení: A. Nordemann a M. Maier, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Westermann Lernspielverlage GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 406, 7.12.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/23


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Spetsializiran nakazatelen sad – Bulharsko) – trestné konanie proti Emilovi Milevovi

(Vec C-439/16 PPU) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Naliehavé prejudiciálne konanie - Justičná spolupráca v trestných veciach - Smernica (EÚ) 2016/343 - Články 3 a 6 - Časová pôsobnosť - Súdne preskúmanie väzby obžalovaného - Vnútroštátna právna úprava, ktorá počas sporovej časti konania zakazuje skúmať, či existuje dôvodné podozrenie, že obžalovaný spáchal trestný čin - Rozpor s článkom 5 ods. 1 písm. c) a článkom 5 ods. 4 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - Miera voľnej úvahy ponechaná vnútroštátnym súdom pri rozhodovaní, či uplatnia uvedený dohovor))

(2017/C 006/28)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Emil Milev

Výrok rozsudku

Stanovisko, ktoré vydal Vărchoven kasacionen săd (Najvyšší kasačný súd, Bulharsko) 7. apríla 2016, čiže na začiatku lehoty na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343/EÚ z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní, a ktoré vnútroštátnym súdom príslušným na rozhodnutie o žalobe proti rozhodnutiu o väzbe priznáva možnosť rozhodnúť, či ponechanie obžalovaného vo väzbe počas sporovej časti trestného konania musí podliehať súdnemu preskúmaniu týkajúcemu sa aj otázky, či pretrváva dôvodné podozrenie, že spáchal trestný čin, ktorý sa mu vytýka, nie je takej povahy, že by mohlo po uplynutí lehoty na prebratie tejto smernice vážne ohroziť dosiahnutie cieľov predpísaných touto smernicou.


(1)  Ú. v. EÚ C 364, 3.10.2016.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/23


Odvolanie podané 2. júna 2016: Ukrajina proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 11. marca 2015 vo veci T-346/14, Janukovyč/Rada

(Vec C-317/16 P)

(2017/C 006/29)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Ukrajina (v zastúpení: M. Kostytska, advokátka)

Ďalší účastníci konania: Viktor Fedorovyč Janukovyč, Rada Európskej únie, Európska komisia, Poľská republika

Uznesením z 5. októbra 2016 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/24


Odvolanie podané 2. júna 2016: Ukrajina proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 11. marca 2015 vo veci T-347/14, Janukovyč/Rada

(Vec C-318/16 P)

(2017/C 006/30)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Ukrajina (v zastúpení: M. Kostytska, avocat)

Ďalší účastníci konania: Viktor Viktorovyč Janukovyč, Rada Európskej únie, Európska komisia

Uznesením z 5. októbra 2016 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/24


Odvolanie podané 2. júna 2016: Ukrajina proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 11. marca 2015 vo veci T-348/14, Janukovyč/Rada

(Vec C-319/16 P)

(2017/C 006/31)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Ukrajina (v zastúpení: M. Kostytska, advokátka)

Ďalší účastníci konania: Oleksandr Viktorovyč Janukovyč, Rada Európskej únie, Európska komisia

Uznesením z 5. októbra 2016 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/24


Odvolanie podané 13. septembra 2016: Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 5. júla 2016 vo veci T-167/15, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V./Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(Vec C-488/16 P)

(2017/C 006/32)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. (v zastúpení: B. Bittner, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Freistaat Bayern

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor

1.

zrušil rozsudok T-167/15 z 5. júla 2016,

2.

vyhlásil ochrannú známku Európskej únie č. 010144392 „Neuschwanstein“ za neplatnú,

3.

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnutý rozsudok T-167/15 z týchto dôvodov porušuje článok 7 ods. 1 písm. c), článok 7 ods. 1 písm. b), článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 (1):

1.

Všeobecný súd nezohľadnil skutočnosť, že označenie „Neuschwanstein“ je zemepisným označením pôvodu. Rozporuplne v bode 27 rozsudku uvádza, že zámok Neuschwanstein síce je „zemepisne určiteľný“, nie je však „zemepisným miestom“, pretože hlavnou úlohou miesta je zachovávať kultúrne dedičstvo a nie výroba a predaj suvenírov či poskytovanie služieb. „Hlavná úloha“ zemepisného miesta však pre absolútny dôvod zamietnutia zápisu označenia pôvodu však nie je relevantná. Zámok Neuschwanstein je jednoznačne a nemenne lokalizovateľný a na rozdiel od názoru Všeobecného súdu sa líši od bežného múzea, ktoré určujú v ňom vystavené exponáty, ktoré možno, na rozdiel od zámku Neuschwanstein, aj premiestniť.

Príslušná skupina verejnosti nevykoná analýzu názvu ako „nový kameň labute [der neue Stein des Schwans]“ uvedenú v napadnutom rozsudku, ale spája toto vymyslené meno so svetoznámym zámkom. Napadnutý rozsudok je tak v rozpore aj s kritériami, ktoré vyvinul Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci „Chiemsee“ (2), pretože príslušná skupina verejnosti tovar označený označením „Neuschwanstein“ dáva do súvislosti so zámkom Neuschwanstein ako svetoznámym turistickým centrom. Toto miesto sa nesporne hodí na ovplyvnenie preferencií spotrebiteľov pozitívnymi predstavami spájanými s týmto miestom. Z tohto dôvodu nie je označenie ako zemepisný názov schopné ochrany. Existuje všeobecný záujem oslobodiť názvy známych pamiatok aspoň pre typické suveníry, ktoré predávané a kupované s cieľom pripomenúť príslušnú pamiatku, od monopolizácie ochrannou známkou. Analýza prihlasovaných tovarov a služieb s prihliadnutím na ich spôsobilosť ako suveníry sa však v napadnutom rozsudku neuskutočnila. Bolo to však potrebné najmä z dôvodu, že sporná ochranná známka bola prihlásená pre nadradené pojmy, do ktorých patria aj typické suveníry. Skutočnosť, že prihlasovateľom je v prejednávanej veci Freistaat Bayern nemení nič na zásadách, ako ich zdôraznil Všeobecný súd v rozsudku vo veci „Monaco“ (3), pretože pre štát ako prihlasovateľa ochrannej známky platia rovnaké zásady ako pre iných účastníkov hospodárskej súťaže.

2.

V rozpore s kritériami doterajšej judikatúry dospel Všeobecný súd v súvislosti s prekážkou zápisu neexistujúcej rozlišovacej spôsobilosti podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 k záveru, že príslušná skupina verejnosti pozná, že všetok tovar označený „Neuschwanstein“ bol vyrobený, predávaný alebo dodávaný pod kontrolou, ktorú vykonával Freistaat Bayern (pozri bod 43). Kupujúci výrobkov, ktoré sa tradične ponúkajú v blízkosti pamiatok a nesú ich názov, však v tomto označení nevidia súvislosť s vlastníkom pamiatky a neočakávajú, že tento vlastník uvedené výrobky vyrába či predáva. Označenie „Neuschwanstein“ slúži výlučne spomienke na ch návštevu pamiatky a na miesto predaja. Kto je výrobcom, nie je pre príslušnú skupinu verejnosti relevantné.

3.

Treba vychádzať z neexistencie dobrej viery prihlasovateľky ochrannej známky Neuschwanstein podľa článku 52 ods. 1 písm. b), pretože príslušná skupina verejnosti a preukázateľne aj prihlasovateľka pred podaním prihlášky spornej ochrannej známky Európskej únie vedeli, že sa v blízkom okolí zámku Neuschwanstein ponúka rozličný tovar, ktorý je označený názvom tejto pamiatky.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

(2)  ECLI:EU:C:1999:230.

(3)  ECLI:EU:T:2015:16.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalsko) 5. októbra 2016 – Superfoz – Supermercados L.da/Fazenda Pública

(Vec C-519/16)

(2017/C 006/33)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Superfoz – Supermercados L.da

Žalovaná: Fazenda Pública

Prejudiciálne otázky

1.

Možno článok 27 ods. 10 nariadenia (ES) č. 882/2004 (1) z 29. apríla 2004 alebo akékoľvek iný právny predpis alebo všeobecnú zásadu Európskej únie, ktorá sa podľa Súdneho dvora Európskej únie uplatní, vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu predpisu, ktorým sa zavádza poplatok na financovanie úradných kontrol v oblasti bezpečnosti potravín, ktorý sa vyberá len od vlastníkov maloobchodných predajní potravín alebo zmiešaného tovaru, pričom tento poplatok nezodpovedá nijakej konkrétnej úradnej kontrole, ktorá sa vykonáva z dôvodu alebo v prospech týchto poplatníkov?

2.

Bola by odpoveď odlišná v prípade, ak by sa namiesto poplatku zaviedol finančný príspevok v prospech verejnoprávneho subjektu, ktorý by sa vyberal od tých istých poplatníkov a ktorý by bol určený na pokrytie nákladov na kontroly kvality potravín, aj keď s jediným cieľom, a to rozšíriť zodpovednosť za financovanie uvedených kontrol na všetky hospodárske subjekty v potravinovom reťazci?

3.

Predstavuje oslobodenie určitých hospodárskych subjektov od poplatku týkajúceho sa bezpečnosti potravín, ktorému podliehajú len určité maloobchodné predajne potravín alebo zmiešaného tovaru (predovšetkým veľké maloobchodné predajne potravín) a ktorého účelom je financovať náklady na vykonávanie úradných kontrol v oblasti bezpečnosti potravín, ochrany a zdravia zvierat a ochrany a zdravia rastlín, štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom z dôvodu, že narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru, na účely článku 107 ods. 1 ZFEÚ, alebo je oslobodenie od vyššie uvedeného poplatku aspoň súčasťou štátnej pomoci, ktorú treba oznámiť Európskej komisii podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ?

4.

Bránia zásady práva Európskej únie, predovšetkým zásady rovnosti, zákazu diskriminácie, hospodárskej súťaže (vrátane zákazu obrátenej diskriminácie) a slobody podnikania, vnútroštátnemu predpisu, ktorý:

a)

ukladá povinnosť platiť [TSAM] len veľkým maloobchodným predajniam potravín a

b)

vylučuje z pôsobnosti [TSAM] predajne alebo mikropodniky s predajnou plochou menšou ako 2 000 m2, ktoré nie sú súčasťou skupiny alebo nepatria podniku, ktorý používa jedno alebo viaceré označenia a ktorého celková predajná plocha na celoštátnej úrovni sa rovná alebo je väčšia ako 6 000 m2?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 2004, s. 1; Mim. vyd. 03/045, s. 200).


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 18. októbra 2016 – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras/„Specializuotas transportas“ UAB

(Vec C-531/16)

(2017/C 006/34)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, „Specializuotas transportas“ UAB

Odporcovia v konaní o kasačnom opravnom prostriedku:„VSA Vilnius“ UAB, „Švarinta“ UAB, „Specialus autotransportas“ UAB, „Ecoservice“ UAB,

Prejudiciálne otázky

1.

Treba voľný pohyb osôb a služieb zakotvený jednotlivo v článkoch 45 a 56 ZFEÚ, zásady rovnosti uchádzačov a transparentnosti zakotvené v článku 2 smernice 2004/18 (1) a zásadu slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže medzi hospodárskymi subjektmi, ktorá vyplýva z vyššie uvedených zásad (či už spoločne alebo samostatne, ale bez obmedzenia na uvedené ustanovenia) chápať a vykladať v tom zmysle, že:

Ak sa prepojení uchádzači, ktorých hospodárske, organizačné, finančné alebo iné väzby môžu viesť k pochybnostiam o ich nezávislosti a o ochrane dôverných informácií a/alebo môžu poskytovať (potenciálne) predpoklady pre ich výhodu oproti ostatným uchádzačom, rozhodli predložiť v rámci toho istého postupu verejného obstarávania samostatné (nezávislé) ponuky, sú v každom prípade povinní oznámiť verejnému obstarávateľovi tieto väzby medzi nimi aj v prípade, keď sa na to osobitne verejný obstarávateľ nepýta, a bez ohľadu na to, či vnútroštátne právne predpisy upravujúce verejné obstarávanie uvádzajú, že takáto povinnosť skutočne existuje?

2.

V prípade, že odpoveď na prvú otázku:

a)

je kladná (to znamená, že uchádzači sú v každom prípade povinní oznámiť svoje väzby verejnému obstarávateľovi), postačuje skutočnosť, že táto povinnosť nebola v takomto prípade splnená alebo že nebola splnená riadne na to, aby verejný obstarávateľ zaujal názor alebo aby kontrolný orgán (súd) rozhodol, že prepojení uchádzači, ktorí v rámci toho istého postupu verejného obstarávania predložili samostatné ponuky, sa tohto verejného obstarávania zúčastňujú bez toho, aby si navzájom skutočne konkurovali (a podieľajú sa na predstieraní hospodárskej súťaže)?

b)

je záporná (to znamená, že uchádzači nemajú žiadnu ďalšiu povinnosť oznamovať svoje väzby, ktorá nie je stanovená v právnych predpisoch ani v súťažných podmienkach), musí v takom prípade riziko, ktoré predstavuje účasť prepojených hospodárskych subjektov, a riziko dôsledkov z nej plynúcich znášať verejný obstarávateľ, ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neuviedol, že uchádzači podliehajú takejto oznamovacej povinnosti?

3.

Bez ohľadu na odpoveď na prvú otázku a vzhľadom na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-538/13, eVigilo, treba ustanovenia právnych predpisov uvedené v prvej otázke, článok 1 ods. 1 tretí pododsek smernice 89/665 (2) a článok 2 ods. 1 písm. b) tejto smernice (či už spoločne alebo samostatne, ale bez obmedzenia na uvedené ustanovenia) chápať a vykladať v tom zmysle, že:

a)

ak verejný obstarávateľ v priebehu postupu verejného obstarávania akýmkoľvek spôsobom zistí, že medzi niektorými uchádzačmi existujú významné väzby (prepojenia), príslušný verejný obstarávateľ je povinný bez ohľadu na svoje vlastné posúdenie tejto skutočnosti a (alebo) iných okolností (napríklad formálna a obsahová odlišnosť ponúk predložených uchádzačmi, verejný záväzok uchádzača podieľať sa na spravodlivej hospodárskej súťaži s ostatnými uchádzačmi, a tak ďalej), prepojených uchádzačov osobitne osloviť a požiadať ich, aby objasnili, či a ako je ich osobná spôsobilosť zlučiteľná so slobodnou a spravodlivou hospodárskou súťažou medzi uchádzačmi?

b)

ak verejný obstarávateľ má takúto povinnosť, ale nesplní si ju, existuje dostatočný základ na to, aby súd vyhlásil konanie verejného obstarávateľa za nezákonné z dôvodu, že nezabezpečil procedurálnu transparentnosť a objektívnosť a nevyžadoval od záujemcu dôkaz alebo že z úradnej moci neprijal žiadne rozhodnutie, pokiaľ ide o možný vplyv, ktorý môže mať osobná spôsobilosť prepojených osôb na výsledok zadávacieho konania?

4.

Treba ustanovenia právnych predpisov uvedené v tretej otázke a článok 101 ods. 1 ZFEÚ (či už spoločne alebo samostatne, ale bez obmedzenia na uvedené ustanovenia) vzhľadom na rozsudky Súdneho dvora vo veci C-538/13, eVigilo, vo veci C-74/14, Eturas a i., a vo veci C-542/14, VM Remonts, chápať a vykladať v tom zmysle, že:

a)

ak sa uchádzač (žalobca) dozvie o odmietnutí cenovo najvýhodnejšej ponuky, ktorú v rámci postupu verejného obstarávania predložil jeden z dvoch prepojených uchádzačov (uchádzač A), a o skutočnosti, že druhý uchádzač (uchádzač B) sa stal úspešným uchádzačom, a zároveň zohľadní aj ďalšie okolnosti spojené s týmito uchádzačmi a ich účasťou v zadávacom konaní [skutočnosť, že uchádzači A a B majú rovnaké predstavenstvo; skutočnosť, že majú rovnakú materskú spoločnosť, ktorá sa zadávacieho konania nezúčastnila; skutočnosť, že uchádzači A a B neoznámili svoje väzby verejnému obstarávateľovi a vo vzťahu k týmto väzbám neposkytli žiadne ďalšie osobitné vysvetlenie, okrem iného aj preto, že sa to od nich nevyžadovalo; skutočnosť, že uchádzač uviedol vo svojej ponuke rozporuplné informácie o súlade navrhovaných dopravných prostriedkov (vozidlá na zber odpadu) s podmienkou verejného obstarávania týkajúcou sa normy EURO V; skutočnosť, že uchádzač, ktorý predložil cenovo najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bola odmietnutá z dôvodu nedostatkov v nej zistených, po prvé, nenapadol rozhodnutie verejného obstarávateľa, a po druhé, podal odvolanie proti rozsudku prvostupňového súdu, v ktorom okrem iného (napádal) zákonnosť odmietnutia svojej ponuky, atď.], a ak vzhľadom na všetky tieto okolnosti verejný obstarávateľ nijako nekonal, postačuje táto samotná informácia na úspech žaloby adresovanej kontrolnému orgánu, na základe ktorej by mal považovať konanie verejného obstarávateľa za nezákonné z dôvodu, že nezabezpečil procedurálnu transparentnosť a objektívnosť, a navyše z dôvodu, že od žalobcu nevyžadoval poskytnutie konkrétneho dôkazu preukazujúceho, že uchádzači A a B konali nekalo?

b)

uchádzači A a B verejnému obstarávateľovi nepreukázali, že postupu zadávacieho konania sa skutočne a spravodlivo zúčastnili, len na základe toho, že uchádzač B dobrovoľne predložil vyhlásenie o skutočnej účasti, normy riadenia kvality pre účasť vo verejnom obstarávaní uplatnil uchádzač B a okrem toho, ponuky predložené týmito uchádzači neboli formálne a obsahovo totožné?

5.

Možno konanie vzájomne prepojených hospodárskych subjektov (z ktorých sú oba dcérskymi spoločnosťami tej istej spoločnosti), ktoré sa samostatne zúčastňujú toho istého zadávacieho konania, ktorého hodnota dosahuje hodnotu medzinárodnej verejnej súťaže, a v prípade, že sídlo verejného obstarávateľa, ktorý oznámil zadávacie konanie, a miesto, kde sa príslušné služby majú poskytovať, nie sú príliš vzdialené od iného členského štátu (Lotyšská republika), v zásade posudzovať – okrem iného vzhľadom na dobrovoľné vyhlásenie jedného z týchto hospodárskych subjektov, že sa bude podieľať na spravodlivej hospodárskej súťaži – podľa ustanovení článku 101 ZFEÚ a judikatúry Súdneho dvora, ktorá tieto ustanovenia vykladá?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).

(2)  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 1989, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246).


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 18. októbra 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas

(Vec C-532/16)

(2017/C 006/35)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ďalšia účastníčka konania: AB SEB bankas

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 184 až 186 smernice Rady 2006/112/ES (1) z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať v tom zmysle, že za okolností, akými sú okolnosti sporu vo veci samej, sa mechanizmus úpravy odpočítania dane stanovený v smernici 2006/112 neuplatní v prípadoch, keď sa pôvodne uplatnené odpočítanie dane z pridanej hodnoty (DPH) vôbec nemohlo vykonať, lebo predmetná transakcia bola transakciou oslobodenou od dane týkajúcou sa dodania pozemkov?

2.

Má na odpoveď na prvú otázku vplyv skutočnosť, že 1. DPH z kúpy pozemkov bola pôvodne odpočítaná z dôvodu praxe správcu dane, podľa ktorej sa predmetné dodanie nesprávne považovalo za dodanie stavebných pozemkov, ktoré podlieha DPH, v zmysle článku 12 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112, a/alebo 2. po tom, čo kupujúci pôvodne uplatnil odpočítanie dane, dodávateľ pozemkov vystavil kupujúcemu dobropis na DPH, ktorým upravil sumy DPH uvedené (vyčíslené) v pôvodnej faktúre?

3.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, majú sa za okolností, akými sú okolnosti sporu vo veci samej, články 184 a/alebo 185 smernice 2006/112 vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak sa pôvodne uplatnené odpočítanie dane vôbec nemohlo vykonať, lebo predmetná transakcia bola oslobodená od DPH, sa má vychádzať z toho, že zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť upraviť túto odpočítanú daň okamžite, alebo až vtedy, keď vyšlo najavo, že pôvodne uplatnené odpočítanie dane sa nemohlo vykonať?

4.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa smernica 2006/112 a najmä jej články 179, 184 až 186 a 250 za okolností, akými sú okolnosti sporu vo veci samej, vykladať v tom zmysle, že upravené sumy odpočítateľnej DPH na vstupe sa majú odpočítať v zdaňovacom období, v ktorom vznikla zdaniteľnej osobe povinnosť a/alebo jej vzniklo právo opraviť pôvodne uplatnené odpočítanie dane?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/29


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 25. októbra 2016 – UAB „Spika“, AB „Senoji Baltija“, UAB „Stekutis“, UAB „Prekybos namai Aistra“/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

(Vec C-540/16)

(2017/C 006/36)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: UAB „Spika“, AB „Senoji Baltija“, UAB „Stekutis“, UAB „Prekybos namai Aistra“

Žalovaný: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Ďalší účastníci konania: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, BUAB „Sedija“, UAB „Starkis“, UAB „Baltijos šprotai“, UAB „Ramsun“, AB „Laivitė“, UAB „Baltlanta“, UAB „Strimelė“, V. Malinausko gamybinė-komercinė firma „Stilma“, UAB „Banginis“, UAB „Monistico“, UAB „Rikneda“, UAB „Baltijos jūra“, UAB „Grinvita“, BUAB „Baltijos žuvys“

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 17 a článok 2 ods. 5 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (1) o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES s ohľadom na články 16 a 20 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že keď členský štát vykonáva svoju právomoc podľa článku 16 ods. 6 tohto nariadenia, nesmie si pri prideľovaní rybolovných možností zvoliť takú metódu prideľovania, ktorá – hoci je založená na transparentných a objektívnych kritériách – môže z dôvodu pridelenia väčších rybolovných možností vytvárať rozdielne konkurenčné podmienky pre hospodárske subjekty pôsobiace v tejto oblasti?


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 2013, s 22.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/30


Žaloba podaná 25. októbra 2016 – Európska komisia/Dánske kráľovstvo

(Vec C-541/16)

(2017/C 006/37)

Jazyk konania: dánčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Grønfeldt a J. Hottiaux, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Dánske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

Vyhlásiť, že Dánske kráľovstvo si nesplnilo povinnosti podľa článku 2 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (1) o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh,

zaviazať Dánske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia tvrdí, že článok 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1072/2009 vyčerpávajúcim spôsobom upravuje, ako môžu dopravcovia uskutočňovať kabotážnu prepravu za podmienok stanovených týmto článkom. Toto ustanovenie neupravuje najvyšší počet miest na nakládku a/alebo vykládku v rámci kabotážnej prepravy. Horná hranica troch operácií kabotážnej prepravy neznamená, že kabotážna preprava musí zahŕňať určitý počet miest na nakládku a/alebo vykládku.

Podľa dánskych pravidiel kabotážna preprava môže zahŕňať buď určitý počet miest na nakládku alebo určitý počet miest na vykládku, ale nie oboje. Dánske pravidlá zamedzujú dopravcom, ktorí nie sú rezidentmi, uskutočňovanie kabotážnej prepravy zahŕňajúcej určitý počet miest na nakládku a vykládku, čo predstavuje obmedzenie spôsobu, akým môžu títo dopravcovia uskutočňovať kabotážnu prepravu v Dánsku, ako je upravený v nariadení (ES) č. 1072/2009.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 2009, s. 72).


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/31


Žaloba podaná 27. októbra 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(Vec C-543/16)

(2017/C 006/38)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Hermes, E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Návrhy žalobkyne

určiť, že Spolková republika Nemecko si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 5 ods. 5 a ods. 7 v spojení s prílohami II a III smernice Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (1), tým, že neprijala doplňujúce opatrenia alebo účinnejšie postupy len čo sa zistilo, že opatrenia akčného programu nebudú postačujúce na dosiahnutie cieľov smernice, a nezmenila akčný program tak, aby ich ho uviedla do súladu so záväznými požiadavkami príloh II a III,

zaviazať Spolkovú republiku Nemecko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Spolková republika Nemecko poručila uvedený článok 5 ods. 5 tým, že neprijala doplňujúce opatrenia alebo účinnejšie postupy napriek tomu, že najneskôr po oznámení piatej správy zo 4. júla 2012 Nemeckom podľa článku 10 smernice za obdobie rokov 2008 až 2011 sa zistilo, že opatrenia nemeckého akčného programu nebudú postačujúce na dosiahnutie cieľov smernice.

Okrem toho Spolková republika Nemecko porušila článok 5 ods. 7 smernice tým, že nemecký akčný program nezmenila, hoci to bolo nevyhnutné vzhľadom na situáciu opísanú vo vyššie uvedenej správe zo 4. júla 2012. V tejto súvislosti mala Spolková republika Nemecko v každom prípade prijať opatrenia, ktoré by úplne a dôsledne zodpovedali požiadavkám článku 5 ods. 3 a ods. 4 v spojení s prílohami II a III smernice.

Platné ustanovenia nemeckého práva týmto požiadavkám nezodpovedajú z týchto dôvodov:

pokiaľ ide o zásadu vyváženého hnojenia, obsahujú výpočet množstva potrebných hnojív, ktoré nezodpovedajú skutočným výživovým potrebám rôznych druhov plodín, požiadavkám v rôznych pôdnych klimatických pásmach a dodržiavaniu dopadu hnojenia na ochranu vôd, a umožňujú prekračovať hodnoty výživových látok poľnohospodárskym podnikom, keďže povoľujú hodnou vo výške až 60 kg dusíka na hektár ročne (pozri prílohu III bod 1 ods. 3 smernice);

pokiaľ ide o obdobie zákazu, stanovujú výnimku týkajúcu sa „hnojív neobsahujúcich hnoj z hydiny“, neobsahujú odlíšenie podľa pôdnych klimatických pásiem, typov hnojív, spôsobov hnojenia a ďalších hľadísk týkajúcich sa životného prostredia, a stanovujú obdobie zákazu iba v rozsahu dva a pol až tri mesiace (pozri prílohu III bod 1 ods. 1 a prílohu II písm. A bod 1 smernice);

pokiaľ ide o stanovenú kapacitu zásobníkov na skladovanie maštaľného hnoja, stanoví kapacitu na základe období zákazu, ktoré sú príliš krátke, a ktoré sa s výnimkou právnej úpravy spolkových krajín Berlín, Sasko a Durínsko vzťahujú iba na skladovanie kvapalného maštaľného hnoja (pozri prílohu II písm. A bod 5);

za určitých podmienok umožňujú aplikáciu maštaľného hnoja na jednoročné plodiny a pastviny v maximálnom množstve maštaľného hnoja zodpovedajúcom až 230 kg dusíka na hektár ročne (pozri prílohu III bod 2 ods. 1 smernice);

pokiaľ ide o aplikáciu hnojív na poľnohospodárske plochy nachádzajúce sa na veľmi strmých svahoch, stanovujú výnimky pre maštaľný hnoj neobsahujúci hnoj z hydiny, stanovujú zákaz používania hnojív s vysokou koncentráciou dusíka až pri pozemkoch so svahom s 10 % uhlom a v takomto prípade stanovujú zákaz iba v prípade vzdialenosti tri metre a menej od brehu hladiny zdroja alebo toku povrchovej vody, čím nie je zohľadnené viacero relevantných vedeckých štúdií (pozri prílohu II písm. A bod 2 a prílohu III bod 1 ods. 3 smernice);

zakazujú použitie maštaľného hnoja až do výšky snehovej pokrývky minimálne 5 cm a „v prípade trvalého premrznutia pôdy, ktorá nerozmŕza počas dňa“ (pozri prílohu III bod 1 ods. 3 písm. a) a b) smernice);

Skutočnosť, že nemecká vláda pravidelne uvádza svoj zámer zmeniť právnu úpravu týkajúcu sa používania hnojív, nemôže vyvrátiť porušenie povinností uvedených v článku 5 ods. 5 a ods. 7 smernice. Dotknutá právna úprava totiž nenadobudla účinnosť pred uplynutím lehoty stanovenej v odôvodnenom stanovisku z 11. septembra 2014 ani v nasledujúcom období.


(1)  Ú. v. ES L 375; Mim. vyd. 15/002, s. 68.


Všeobecný súd

9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/33


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Birkenstock Sales/EUIPO (Vyobrazenie pretínajúcich sa vlnoviek)

(Vec T-579/14) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Obrazová ochranná známka zobrazujúca pretínajúce sa vlnovky - Absolútny dôvod zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povrchová vzorka - Použitie povrchovej vzorky na obale tovaru“))

(2017/C 006/39)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Nemecko) (v zastúpení: C. Menebröcker a V. Töbelmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: pôvodne G. Schneider a D. Walicka, neskôr D. Walicka, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 15. mája 2014 (vec R 1952/2013-1) týkajúcemu sa medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Európska únia, ktorý sa vzťahuje na obrazovú ochrannú známku zobrazujúcu pretínajúce sa vlnovky

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 15. mája 2014 (vec R 1952/2013-1) sa zrušuje, pokiaľ sa týka nasledujúcich výrobkov: „umelé končatiny, oči a zuby“, „materiály na zašívanie rán; materiály na zašívanie používané v chirurgii“ a „zvieracie kože, kožušiny“.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Birkenstock Sales GmbH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli EUIPO. EUIPO znáša polovicu svojich vlastných trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 351, 6.10.2014.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/33


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2016 – Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN)

(Vec T-67/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN - Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie BEVERLY HILLS POLO CLUB - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Predloženie doplňujúcich dôkazov - Voľná úvaha zverená článkom 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 - Čiastočné vrátenie veci na námietkové oddelenie - Článok 64 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009“))

(2017/C 006/40)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Polo Club (Gassin, Francúzsko) (v zastúpení: D. Masson, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: pôvodne V. Melgar a H. Kunz, neskôr H. O’Neil, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Holandsko) (v zastúpení: D. Russo a V. Wellens, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 21. novembra 2014 (vec R 1882/2013-5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Lifestyle Equities a Polo Club

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Polo Club je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli v tomto konaní.


(1)  Ú. v. EÚ C 118, 13.4.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/34


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Trivisio Prototyping/Komisia

(Vec T-184/15) (1)

((„Finančná pomoc - Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností - Zmluvy týkajúce sa projektov ULTRA, CINeSPACE a IMPROVE - Čiastočná zmena kvalifikácie žaloby - Rozhodnutie, ktoré predstavuje exekučný titul - Článok 299 ZFEÚ - Arbitrážna doložka - Oprávnené náklady - Vrátenie vyplatených súm“))

(2017/C 006/41)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Trivisio Prototyping GmbH (Trier, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne A. Bartosch a A. Böhlke, neskôr A. Böhlke, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: S. Delaude a F. Moro, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. van der Hout a S. Blazek, advokáti)

Predmet veci

Na jednej strane návrh podľa článku 263 ZFEÚ smerujúci k zrušeniu rozhodnutia Komisie C (2015) 633 final z 2. februára 2015 o vymáhaní sumy 385 112,19 eur s úrokmi a na druhej strane návrh podľa článku 272 ZFEÚ smerujúci k určeniu neexistencie pohľadávky o ktorej Komisia tvrdí, že existuje voči spoločnosti Trivisio Prototyping

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Trivisio Prototyping GmbH znáša svoje vlastné trovy konania ako aj trovy konania Európskej komisie.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 10.8.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/35


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL)

(Vec T-290/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie SMARTER TRAVEL - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Rovnosť zaobchádzania“))

(2017/C 006/42)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Smarter Travel Media LLC (Boston, Massachusetts, Spojené štáty) (v zastúpení: P. Olson, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 20. marca 2015 (vec R 1986/2014-2) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia SMARTER TRAVEL ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Smarter Travel Media LLC je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 10.8.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/35


Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. novembra 2016 – Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY)

(Vec T-315/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ELECTRIC HIGWAY - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 006/43)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Dale Vince (Stroud, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: B. Longstaff, barrister)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Bonne, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 3. marca 2015 (vec R 1442/2014-5) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia ELECTRIC HIGWAY ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Dale Vince je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 406, 7.12.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/36


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. novembra 2016 – For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Vec T-579/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie fortune - Skoršia nemecká slovná ochranná známka FORTUNE-HOTELS - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 006/44)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: For Tune sp. z o.o. (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: K. Popławska, advokátka)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Hamburg, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 7. augusta 2015 (vec R 2808/2014-5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Gastwerk Hotel Hamburg a For Tune

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

For Tune sp. z o.o. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 398, 30.11.2015.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/36


Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. novembra 2016 – Fedtke/EHSV

(Vec T-157/16) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Čisto potvrdzujúci akt - Nové a podstatné skutočnosti - Dôkazné bremeno“))

(2017/C 006/45)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Ingrid Fedtke (Wezembeek-Oppem, Belgicko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Ďalší účastník konania: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) (v zastúpení: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal a L. Camarena Januzec, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Odvolanie proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (desiata komora) z 5. februára 2016, Fedtke/EHSV (F-107/15, EU:F:2016:15) a návrh na zrušenie tohto uznesenia

Výrok rozsudku

1.

Uznesenie Súdu pre verejnú službu Európskej únie (desiata komora) z 5. februára 2016, Fedtke/EHSV (F-107/15) sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia inej komore Všeobecného súdu, než je tá, ktorá rozhodla o tomto odvolaní.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 30.5.2016.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/37


Uznesenie Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Biofa/Komisia

(Vec T-746/15) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Prípravky na ochranu rastlín - Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2069 - Schválenie základnej látky hydrogénuhličitanu sodného - Neexistencia priamej dotknutosti - Neprípustnosť“))

(2017/C 006/46)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Biofa AG (Münsingen, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne C. Stallberg a S. Knoblich, neskôr C. Stallberg, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P. Ondrůšek, G. von Rintelen a F. Moro, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná na základe článku 263 ZFEÚ, ktorou sa domáha zrušenia vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2069 zo 17. novembra 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka hydrogénuhličitan sodný a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 301, s. 42)

Výrok

1.

Žaloba sa odmieta ako neprípustná.

2.

Konanie o návrhu Dánskeho kráľovstva na vstup vedľajšieho účastníka do konania sa zastavuje.

3.

Biofa AG je povinná nahradiť trovy konania vrátane trov konania súvisiacich s konaním o nariadení predbežného opatrenia.

4.

Dánske kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania súvisiace s návrhom na vstup vedľajšieho účastníka do konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 59, 15.2.2016.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/38


Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. októbra 2016 – Slovinsko/Komisia

(Vec T-12/16) (1)

((EPZF a EPFRV - Výdavky vylúčené z financovania - Výdavky vynaložené Slovinskom - Prijatie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1059 - Zastavenie konania))

(2017/C 006/47)

Jazyk konania: slovinčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Slovinská republika (v zastúpení: L. Bembič, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Rous Demiri a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/2098 z 13. novembra 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 303, 2015, s. 35) v rozsahu, v akom sa toto rozhodnutie týka Slovinskej republiky

Výrok

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje.

2.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Slovinskej republiky.


(1)  Ú. v. EÚ C 98, 14.3.2016.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/38


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 11. novembra 2016 – Solelec a i./Parlament

(Vec T-281/16 P)

((„Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Verejné zákazky na práce - Verejné obstarávanie - Elektrické práce (silnoprúd) v rámci projektu rozšírenia a rekonštrukcie budovy Parlamentu Konrad Adenauer v Luxemburgu - Zamietnutie ponuky uchádzača a pridelenie zákazky inému uchádzačovi - Návrh na odklad výkonu - Neexistencia naliehavosti“))

(2017/C 006/48)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxembursko), Mannelli &amp, Associés SA (Bertrange), Paul Wagner et fils SA (Luxembursko), Socom SA (Foetz) (v zastúpení: S. Marx, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: M. Mráz a L. Chrétien, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článkoch 278 a 279 ZFEÚ na odklad výkonu, po prvé, rozhodnutia Parlamentu z 27. mája 2016, ktorým sa zamietla ponuka žalobkýň pre časť č. 75 v rámci verejného obstarávania INLO-D-UPIL-T-15-AO6 týkajúceho sa projektu rozšírenia a rekonštrukcie budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu, a po druhé, rozhodnutia, ktorým sa táto časť prideľuje inému uchádzačovi

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

Uznesenie z 9. júna 2016 vydané vo veci T-281/16 P sa zrušuje.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/39


Žaloba podaná 25. októbra 2016 – La Quadrature du Net a i./Komisia

(Vec T-738/16)

(2017/C 006/49)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: La Quadrature du Net (Paríž, Francúzsko), French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (v zastúpení: H. Roy, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 za odporujúce článkom 7, 8 a 47 Charty základných práv Európskej únie,

konštatoval zrušenie tohto rozhodnutia.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) z dôvodu generalizovanej povahy zberu osobných údajov povoleného podľa právnej úpravy Spojených štátov. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) predstavuje takéto porušenie tým, že nedospelo k záveru, že právna úprava Spojených štátov predstavuje najmä zásah do podstaty obsahu základného práva na ochranu súkromného života chráneného podľa článku 7 Charty.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení Charty tým, že napadnuté rozhodnutie nesprávne konštatuje, že štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA zabezpečuje úroveň ochrany základných práv a slobôd, ktorá je v podstate rovnocenná úrovni ochrany zaručenej v rámci Únie, a to napriek tomu, že právna úprava Spojených štátov neobmedzuje povolené využívanie len na to, čo je nevyhnutne potrebné.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení Charty tým, že napadnuté rozhodnutia nezohľadňuje to, že v právnej úprave Spojených štátov chýba účinný prostriedok nápravy, a napriek tomuto nedostatku konštatuje už zmienenú rovnocennosť ochrany.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení Charty tým, že napadnuté rozhodnutie zjavne nesprávne konštatuje, že štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA zabezpečuje úroveň ochrany základných práv a slobôd, ktorá je v podstate rovnocenná úrovni ochrany zaručenej v rámci Únie, a to napriek tomu, že v právnej úprave Spojených štátov chýba, nezávislá kontrola.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/40


Žaloba podaná 28. októbra 2016 – BPCE/ECB

(Vec T-745/16)

(2017/C 006/50)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: BPCE (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: A. Gosset-Grainville, C. Renner a P. Kupka, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/SSM/2016-9695005MSXI0YEMGDF-46/195 z 24. augusta 2016,

v každom prípade uložil Európskej centrálnej banke povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nedostatku právomoci pri prijatí rozhodnutia Európskej centrálnej banky (ECB) z 24. augusta 2016, ktorým sa zamieta žiadosť žalobkyne o vylúčenie expozícií Caisse des dépôts et consignations, ktoré vyplývajú z centralizovaných fondov vyberaných v rámci regulovaného sporenia, z výpočtu ukazovateľa finančnej páky (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), keďže ECB nemala právomoc odmietnuť udeliť požadovanú výnimku po tom, ako zistila, že všetky podmienky stanovené uplatniteľnými ustanoveniami Únie sú splnené.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na viacerých nesprávnych právnych posúdeniach, ktorých sa dopustila žalovaná. Žalobkyňa totiž usudzuje, že aj za predpokladu, že ECB mala právomoc prijať napadnuté rozhodnutie, uvedené rozhodnutie nie je platné, keďže pri jeho prijatí došlo k viacerým nesprávnym právnym posúdeniam tak z hľadiska nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 2013, s. 1, ďalej len „nariadenie č. 575/2013“), ako aj z hľadiska úmyslov normotvorcu Európskej únie, a to z dôvodu chybného výkladu predmetnej právnej úpravy zo strany ECB, ktorá tak prijala rozhodnutie, ktoré:

je v rozpore s cieľmi a účelom pravidiel o výpočte ukazovateľa finančnej páky, čím sa porušuje nielen cieľ právnej úpravy výpočtu ukazovateľa finančnej páky ako takej, ale aj úmysel normotvorcu vyjadrený prijatím odseku 14 článku 429 nariadenia č. 575/2013,

mení základné ustanovenie tým, že zohľadňuje dve nové podmienky, ktoré nie sú predmetom dotknutého ustanovenia,

zbavuje článok 429 ods. 14 nariadenia č. 575/2013 potrebného účinku.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na viacerých zjavných nesprávnych posúdeniach, ku ktorým došlo pri prijatí napadnutého rozhodnutia, najmä pokiaľ ide po povahu regulovaných centralizovaných sporiacich fondov, o dosah pripísania fondov do súvahy banky a o účinky mechanizmu úpravy centralizovaných súm.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení viacerých všeobecných zásad práva Únie, konkrétne zásady proporcionality, zásady právnej istoty a zásady riadnej správy vecí verejných, keďže ECB porušila svoju povinnosť starostlivosti.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na nedostatku odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, keďže ECB podliehala významnejšej povinnosti odôvodnenia a uvedené rozhodnutie je odôvodnené nedostatočne a rozporuplne.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/41


Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Stemcor London and Samac Steel Supplies/Komisia

(Vec T-749/16)

(2017/C 006/51)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Stemcor London Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo), Samac Steel Supplies Ltd (Londýn) (v zastúpení: F. Di Gianni a C. Van Hemelrijck, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1329 z 29. júla 2016, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na registrovaný dovoz určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii (Ú. v. EÚ L 210, 2016, s. 27), a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyne uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnom a protiprávnom výklade a uplatnení podmienky „vedomosti dovozcu“ stanovenej v článku 10 ods. 4 písm. c) základného antidumpingového nariadenia (EÚ) č. 2016/1036.

Prvá časť: výklad obsiahnutý v nariadení (EÚ) č. 2016/1329 (ďalej len „napadnuté nariadenie“) o podmienke „vedomosti dovozcu“ stanovenej v článku 10 ods. 4 písm. c) základného antidumpingového nariadenia (EÚ) č. 2016/1036 je nesprávny a protiprávny.

Druhá časť: výklad článku 10 ods. 4 písm. c) základného antidumpingového nariadenia (EÚ) č. 2016/1036 s prihliadnutím na ustálené výkladové prostriedky práva Únie a Antidumpingovej dohody WTO ukazuje, že na účely určenia, či je uvedená podmienka splnená, musí Komisia posúdiť, či dovozca o dumpingu skutočne vedel.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že posúdenie podmienky „podstatného nárastu dovozu“ sa nesprávne zakladalo na období, ktoré začalo v prvom celom mesiaci po uverejnení začatia prešetrovania v Úradnom vestníku a skončilo v poslednom celom mesiaci pred uložením prechodných opatrení.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že výklad, o ktorý sa opiera napadnuté nariadenie o podmienke „vážneho narušenia nápravného účinku“ stanovenej v článku 10 ods. 4 písm. d) základného antidumpingového nariadenia (EÚ) č. 2016/1036 je nesprávny a protiprávny.

Prvá časť: Komisia nesprávne vykonala celkové posúdenie podmienky „vážneho narušenia nápravného účinku“ stanovenej v článku 10 ods. 4 písm. d) základného antidumpingového nariadenia, hoci mala vykonať individuálnu analýzu správania sa jednotlivých dovozcov na účely určenia, či ich dovozy prispeli k údajnému vážnemu narušeniu nápravného účinku cla.

Druhá časť: napadnuté nariadenie je postihnuté vadami, pretože sa v ňom dospelo k záveru, že retroaktívne uplatnenie dovozných ciel na obdobie registrácie by zabezpečilo, že nápravný účinok cla by nemohol byť vážne narušený.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/42


Žaloba podaná 28. októbra 2016 – FV/Rada

(Vec T-750/16)

(2017/C 006/52)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: FV (Rhode-St-Genèse, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho:

zrušil rozhodnutie z 8. decembra 2015, prijaté na základe článku 42c Služobného poriadku,

v rozsahu v akom je to potrebné zrušil rozhodnutie z 19. júla 2016 o zamietnutí sťažnosti žalobcu z 8. marca 2016,

zaviazal žalovanú na zaplatenie náhrady škody s úrokom stanovenej s výhradou doplnenia na 151 101 eur, ako náhrady majetkovej ujmy žalobcu,

zaviazal žalovanú na zaplatenie náhrady škody s úrokom stanovenej ex aequo et bono na 70 000 eur, ako náhrady nemajetkovej ujmy žalobcu,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na námietke nezákonnosti smerujúcej proti článku 42c Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, porušení článkov 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie, porušení smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79), ako aj porušení článku 1e Služobného poriadku.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 42c Služobného poriadku, porušení oznámenia personálu č. 71/15 týkajúceho sa poskytnutia informácií o vykonaní článku 42c Služobného poriadku, ako aj na zjavnej skutkovej a právnej nepresnosti a nesprávnosti dôvodov, ktoré viedli k nástupu žalobcu na pracovné voľno zo služobných dôvodov.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení práva byť vypočutý a porušení práva na obranu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení povinnosti starostlivosti.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na zneužití právomoci.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/42


Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Confédération Nationale du Crédit Mutuel/ECB

(Vec T-751/16)

(2017/C 006/53)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Confédération Nationale du Crédit Mutuel (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: M. Grégoire, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

na základe článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zrušil rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 24. augusta 2016, vydané vo veci žiadosti, ktorú podala Crédit Mutuel s cieľom získať povolenie vylúčiť expozície vo verejnom sektore z výpočtu ukazovateľa finančnej páky v súlade s článkom 429 ods. 14 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pre Crédit Mutuel a všetky subjekty skupiny podliehajúce ukazovateľu finančnej páky (ECB/SSM/2016 – 9695000CG7B84NLR5984/92),

uložil Európskej centrálnej banke povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na prekročení právomoci pri prijatí napadnutého rozhodnutia. Podľa žalobkyne má Európska centrálna banka (ECB) len právomoc preveriť, či sú splnené podmienky vyžadované na to, aby bolo inštitúcii možné priznať výnimku z pravidiel výpočtu ukazovateľa finančnej páky, tak ako sú stanovené presne a s konečnou platnosťou Komisiou na základe výlučnej právomoci prostredníctvom delegovaného nariadenia určeného na zohľadnenie osobitostí bankového a finančného prostredia Európskej únie, pričom cieľom tohto preverenia zo strany ECB je len zabezpečiť konkrétne uplatnenie týchto podmienok bez ich posilnenia alebo posúdenia ich relevantnosti.

2.

Druhý žalobný dôvod založený predložený ako subsidiárny vo vzťahu k prvému, vychádzajúci z nesprávneho právneho posúdenia, ktorého sa dopustila ECB v napadnutom rozhodnutí. Podľa žalobkyne treba expozície voči subjektom vo verejnom sektore, vzhľadom na to, že sú rovnocenné expozíciám voči centrálnej správe, považovať za expozície s nulovým rizikom, pokiaľ sú vystavené v jej národnej mene.

3.

Tretí žalobný dôvod založený predložený ako subsidiárny vo vzťahu k prvým dvom, vychádzajúci zo zjavne nesprávneho posúdenia. Podľa žalobkyne je napadnuté rozhodnutie zjavne neprimerané vo vzťahu k cieľom sledovaným prudenciálnymi požiadavkami vzhľadom na vlastnosti regulovaného sporenia, ako aj zjavne neproporcionálne, pokiaľ ide o negatívne dôsledky, ktoré ukladá dotknutej inštitúcii.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení povinnosti odôvodnenia, ako aj zásady riadnej správy vecí verejných, keďže ECB neskúmala ani nezohľadnila všetky relevantné okolnosti veci.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/43


Žaloba podaná 2. novembra 2016 – Euro Castor Green/EUIPO – Nelton France (Záhradný plot)

(Vec T-756/16)

(2017/C 006/54)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Euro Castor Green (Bagnolet, Francúzsko) (v zastúpení: B. Lafont, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Nelton France (Saint Saulve, Francúzsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ sporného dizajnu: žalobkyňa.

Dotknutý sporný dizajn: dizajn Spoločenstva č. 001 197 966-0001.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 11. augusta 2016 vo veci R 754/2014-3.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že žaloba, ako aj jej prílohy, sú prípustné,

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 nariadenia č. 6/2002,

porušenie článku 5 nariadenia č. 6/2002,

porušenie článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002,

porušenie článku 6 nariadenia č. 6/2002,

porušenie článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/44


Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Société générale/ECB

(Vec T-757/16)

(2017/C 006/55)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Société générale (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: A. Gosset-Grainville, C. Renner a P. Kupka, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/SSM/2016-02RNE8IBXP4ROTD8PU41/72 z 24. augusta 2016,

v každom prípade uložil Európskej centrálnej banke povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nedostatku právomoci pri prijatí rozhodnutia Európskej centrálnej banky (ECB) z 24. augusta 2016, ktorým sa zamieta žiadosť žalobkyne o vylúčenie expozícií Caisse des dépôts et consignations, ktoré vyplývajú z centralizovaných fondov vyberaných v rámci regulovaného sporenia, z výpočtu ukazovateľa finančnej páky (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), keďže ECB nemala právomoc odmietnuť udeliť požadovanú výnimku po tom, ako zistila, že všetky podmienky stanovené uplatniteľnými ustanoveniami Únie sú splnené.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na viacerých nesprávnych právnych posúdeniach, ktorých sa dopustila žalovaná. Žalobkyňa totiž usudzuje, že aj za predpokladu, že ECB mala právomoc prijať napadnuté rozhodnutie, uvedené rozhodnutie nie je platné, keďže pri jeho prijatí došlo k viacerým nesprávnym právnym posúdeniam tak z hľadiska nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 2013, s. 1, ďalej len „nariadenie č. 575/2013“), ako aj z hľadiska úmyslov normotvorcu Európskej únie, a to z dôvodu chybného výkladu predmetnej právnej úpravy zo strany ECB, ktorá tak prijala rozhodnutie, ktoré:

je v rozpore s cieľmi a účelom pravidiel o výpočte ukazovateľa finančnej páky, čím sa porušuje nielen cieľ právnej úpravy výpočtu ukazovateľa finančnej páky ako takej, ale aj úmysel normotvorcu vyjadrený prijatím odseku 14 článku 429 nariadenia č. 575/2013,

mení základné ustanovenie tým, že zohľadňuje dve nové podmienky, ktoré nie sú predmetom dotknutého ustanovenia,

zbavuje článok 429 ods. 14 nariadenia č. 575/2013 potrebného účinku.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na viacerých zjavných nesprávnych posúdeniach, ku ktorým došlo pri prijatí napadnutého rozhodnutia, najmä pokiaľ ide po povahu regulovaných centralizovaných sporiacich fondov, o dosah pripísania fondov do súvahy banky a o účinky mechanizmu úpravy centralizovaných súm.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení viacerých všeobecných zásad práva Únie, konkrétne zásady proporcionality, zásady právnej istoty a zásady riadnej správy vecí verejných, keďže ECB porušila svoju povinnosť starostlivosti.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na nedostatku odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, keďže ECB podliehala významnejšej povinnosti odôvodnenia a uvedené rozhodnutie je odôvodnené nedostatočne a rozporuplne.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/45


Žaloba podaná 31. októbra 2016 – Crédit Agricole/ECB

(Vec T-758/16)

(2017/C 006/56)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Crédit Agricole SA (Montrouge, Francúzsko) (v zastúpení: A. Champsaur a A. Delors, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil na základe článkov 256 a 263 ZFEÚ rozhodnutie ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/165, prijaté Európskou centrálnou bankou 24. augusta 2016,

zaviazal Európsku centrálnu banku na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa Európska centrálna banka (ECB) údajne dopustila pri výklade ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 2013, s. 1; ďalej len „nariadenie č. 575/2013“).

V tejto súvislosti žalobkyňa ECB najmä vytýka, že rozhodnutie z 24. augusta 2016, ktorým sa zamieta žiadosť, ktorú predložila s cieľom získať povolenie na vylúčenie expozícií vo verejnom sektore z výpočtu pákového pomeru (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“):

je v rozpore s úmyslom európskeho normotvorcu a s cieľmi sledovanými nariadením č. 575/2013,

zbavuje článok 429 ods. 14 uvedeného nariadenia akéhokoľvek potrebného účinku,

predstavuje zásah ECB do právomocí európskeho normotvorcu.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorým je napadnuté rozhodnutie údajne postihnuté, pokiaľ ide o posúdenie prudenciálneho rizika, súvisiaceho s regulovanými úsporami, keďže ECB údajne opomenula zohľadniť právny rámec a empirické údaje týkajúce sa týchto úspor, ako aj príslušné správy Európskeho orgánu pre bankovníctvo, a údajne sa takisto dopustila nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o riziko nadmernej páky a ďalšie prudenciálne riziká, ktoré s ním súvisia.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality, ktorým je napadnuté rozhodnutie údajne postihnuté, keďže porušuje všeobecnú zásadu proporcionality stanovenú v článku 5 Zmluvy o Európskej únii a ďalej, keďže nerešpektuje osobitné požiadavky súvisiace so zásadou proporcionality v oblasti prudenciálneho dohľadu, ktorá vyžaduje, aby boli prudenciálne požiadavky prispôsobené modelu podniku banky a rizikám, ktoré z toho vyplývajú pre finančný sektor a hospodárstvo.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/46


Žaloba podaná 4. novembra 2016 – Basil/EUIPO – Artex (Košíky na bicykle)

(Vec T-760/16)

(2017/C 006/57)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Basil BV (Silvolde, Holandsko) (v zastúpení: N. Weber a J. von der Thüsen, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Artex SpA (Zeno di Cassola, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ sporného dizajnu: žalobkyňa.

Dotknutý sporný dizajn: dizajn Spoločenstva č. 142 245-0001.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu EUIPO zo 7. júla 2016 vo veci R 535/2015-3.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil žalovanému a prípadne ďalším účastníkom konania povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 52 ods. 3 nariadenia č. 6/2002,

porušenie článku 7 nariadenia č. 6/2002, resp. porušenie zásad o dôkaznom bremene, resp. porušenie zásad logiky v rámci posudzovania dôkazov,

porušenie článku 6 nariadenia č. 6/2002.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/46


Žaloba podaná 31. októbra 2016 – PY/EUCAP Sahel Niger

(Vec T-763/16)

(2017/C 006/58)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: PY (Souffelweyersheim, Francúzsko) (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: EUCAP Sahel Niger (Niamey, Niger)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

a v dôsledku toho

konštatoval zodpovednosť Misie podľa článku 340 ZFEÚ,

uložil povinnosť nahradiť hmotnú škodu žalobkyne,

uložil povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu žalobkyne vo výške 70 000 eur,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení zmluvných záväzkov, ktorého sa dopustila Misia EUCAP Sahel Niger (ďalej len „Misia“), čo vyvoláva jej zmluvnú zodpovednosť v zmysle článku 340 ZFEÚ.

Žalobkyňa, bývalá zamestnankyňa Misie vytýka porušenia zmluvných záväzkov Misie týkajúcich sa vnútorných vyšetrovaní a ochrany obetí v prípade oznámenia situácie obťažovania na pracovisku. V dôsledku nečinnosti Misie a jej pochybenia v tom, že neotvorila vnútorné vyšetrovanie, situácia obťažovania, ktorú oznámila žalobkyňa, pretrvávala, zhoršila sa a vážne zasiahla do jej zdravotného stavu, čo viedlo k jej núdzovému odsunu. Žalobkyňa nemohla nikdy pred uplynutím svojho kontraktu opätovne začať vykonávať svoju funkciu.

Preto žalobkyňa požaduje náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla tým, že bola nútená znášať situáciu obťažovania, napriek tomu, že obťažovanie oznámila, počas viacerých mesiacov, čomu mohla Misia predísť, tým, že došlo k nútenému prerušeniu jej profesionálnych aktivít, a napokon, zhoršením jej zdravotného stavu, najmä pokiaľ ide o depresívny stav, ktorý odvtedy pretrváva. Požaduje taktiež náhradu finančnej škody, ktorá jej vznikla v dôsledku straty na mzde od tridsiateho dňa po ukončení práceneschopnosti a v dôsledku toho, že u nej nemohlo dôjsť k obnoveniu pracovnej zmluvy.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/47


Žaloba podaná 5. novembra 2016 – Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

(Vec T-765/16)

(2017/C 006/59)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL (Puerto del Rosario, Španielsko) (v zastúpení: E. Manresa Medina, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Európskej Únie obsahujúca slovný prvok „EL TOFIO El sabor de CANARIAS“ – Prihláška č. 13 308 259.

Napadnuté rozhodnutie: Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 28. júla 2016 vo veci R 1404/2015-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) a j) nariadenia č. 207/2009.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/48


Žaloba podaná 7. novembra 2016 – Hércules Club de Fútbol/Komisia

(Vec T-766/16)

(2017/C 006/60)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: S. Rating a Y. Martínez Mata, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie K(2016) 4060 final a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetom napadnutého rozhodnutia v súvislosti so spoločnosťou Hércules CF je pôžička vo výške 18 miliónov eur poskytnutá jedným súkromnoprávnym subjektom inému súkromnoprávnemu subjektu, konkrétne nadácii Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante, ktorá veľkú časť pôžičky použila na úpis akcií futbalového klubu Hércules CF v rámci zvyšovania základného imania. Ručiteľom za túto pôžičku bol verejnoprávny finančný subjekt Institut Valencià de Finances.

Podľa Komisie bola spoločnosť Hércules FC v dôsledku tejto operácie príjemcom štátnej pomoci spočívajúcej v rozdiele medzi skutočnými nákladmi na pôžičku s ručiteľom a nákladmi, za ktoré by bola poskytnutá za určitých trhových podmienok, a trvajúcich odo dňa priznania do dňa prijatia rozhodnutia.

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nesprávnom uplatnení oznámenia Komisie týkajúceho sa uplatnenia článku 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk.

Žalobkyňa v tejto súvislosti uvádza, že nie je „podnikom v ťažkostiach“ v zmysle pokynov z roku 2004 a že v poskytovanom ručení bolo riešené riziko nesplatenia aj protizáruka za pôžičku.

2.

Druhý žalobný dôvod, uvedený subsidiárne, založený na neexistencii vplyvu na hospodársku súťaž a na obchod medzi členskými štátmi.

Žalobkyňa v tejto súvislosti uvádza, že Hércules CF nemohla byť účastníkom hospodárskej súťaže na európskej úrovni a že z údajnej pomoci nemala žiadnu konkurenčnú výhodu.

3.

Tretí žalobný dôvod, tiež uvádzaný subsidiárne, založený na nesprávnom vyčíslení údajnej pomoci.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/49


Žaloba podaná 31. októbra 2016 – BNP Paribas/ECB

(Vec T-768/16)

(2017/C 006/61)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: BNP Paribas (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: A. Champsaur a A. Delors, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil na základe článkov 256 a 263 ZFEÚ rozhodnutie ECB/SSM/2016 – R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136, prijaté Európskou centrálnou bankou 24. augusta 2016,

zaviazal Európsku centrálnu banku na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa Európska centrálna banka (ECB) údajne dopustila pri výklade ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 2013, s. 1; ďalej len „nariadenie č. 575/2013“).

V tejto súvislosti žalobkyňa ECB najmä vytýka, že rozhodnutie z 24. augusta 2016, ktorým sa zamieta žiadosť, ktorú predložila s cieľom získať povolenie na vylúčenie expozícií vo verejnom sektore z výpočtu pákového pomeru (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“):

je v rozpore s úmyslom európskeho normotvorcu a s cieľmi sledovanými nariadením č. 575/2013;

zbavuje článok 429 ods. 14 uvedeného nariadenia akéhokoľvek potrebného účinku;

predstavuje zásah ECB do právomocí európskeho normotvorcu.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorým je napadnuté rozhodnutie údajne postihnuté, pokiaľ ide o posúdenie prudenciálneho rizika, súvisiaceho s regulovanými úsporami, keďže ECB údajne opomenula zohľadniť právny rámec a empirické údaje týkajúce sa týchto úspor, ako aj príslušné správy Európskeho orgánu pre bankovníctvo, a údajne sa takisto dopustila nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o riziko nadmernej páky a ďalšie prudenciálne riziká, ktoré s ním súvisia.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality, ktorým je napadnuté rozhodnutie údajne postihnuté, keďže porušuje všeobecnú zásadu proporcionality stanovenú v článku 5 Zmluvy o Európskej únii a ďalej, keďže nerešpektuje osobitné požiadavky súvisiace so zásadou proporcionality v oblasti prudenciálneho dohľadu, ktorá vyžaduje, aby boli prudenciálne požiadavky prispôsobené modelu podniku banky a rizikám, ktoré z toho vyplývajú pre finančný sektor a hospodárstvo.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/50


Žaloba podaná 2. novembra 2016 – Korwin–Mikke/Parlament

(Vec T-770/16)

(2017/C 006/62)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Janusz Korwin–Mikke (Jozefow, Poľsko) (v zastúpení: M. Cherchi, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho

zrušil Rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu z 1. augusta 2016,

zrušil skoršie rozhodnutie predsedu Parlamentu z 5. júla 2016 ukladajúce rovnaké sankcie,

priznal náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy spôsobenej napadnutými rozhodnutiami, teda priznal žalobcovi sumu 13 306 eur,

v každom prípade zaviazal Európsky parlament na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý dôvod je založený na porušení článku 166 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, porušení slobody slova a prejavu občanov Európskej únie, pričom ako osobitnú okolnosť uvádza, že vyjadrenie, na ktoré sa vzťahujú rozhodnutia, boli prednesené európskym poslancom v rámci výkonu jeho mandátu a na pôde inštitúcií Európskej únie, ako aj na porušení zásady odôvodnenia aktov inštitúcií Európskej únie.

2.

Druhý dôvod je založený na porušení zásady odôvodnenia aktov inštitúcií Európskej únie a článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach a/alebo porušení všeobecnej zásady nestrannosti.

3.

Tretí dôvod je založený na porušení článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach, práva na obhajobu, článku 166 ods. 1 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

4.

Štvrtý dôvod je založený na porušení zásady odôvodnenia aktov inštitúcií Európskej únie a porušení zásady proporcionality a zásady ne bis in idem.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/50


Žaloba podaná 7. novembra 2016 – Consejo Regulador del Cava/EUIPO – Cave de Tain L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

(Vec T-774/16)

(2017/C 006/63)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Consejo Regulador del Cava (Villafranca del Penedès, Španielsko) (v zastúpení: C. Prat, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Cave de Tain L’Hermitage, union des propriétaires (Tain L’Hermitage, Francúzsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: Slovná a farebná obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „CAVE DE TAIN“ – ochranná známka Európskej únie č. 11 345 824.

Konanie pred EUIPO: Konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 5. septembra 2016 vo veci R 980/2015-4.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sporná ochranná známka EÚ nebola vyhlásená za neplatnú, pokiaľ ide o „šumivé vína s chráneným označením pôvodu“,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 v súvislosti s článkami 102 ods. 1 písm. b) a 103 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1308/2013.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/51


Žaloba podaná 8. novembra 2016 – Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

(Vec T-780/16)

(2017/C 006/64)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mediaexpert sp. z o.o. (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: J. Aftyka, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Mediaexpert S.A. (Varšava, Poľsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Európskej únie v čiernej, žltej a bielej farbe obsahujúca slovný prvok „mediaexpert“ – ochranná známka Európskej únie č. 11 674 132.

Konanie pred EUIPO: Konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 11. augusta 2016 vo veci R 2583/2015-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zrušil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia z 29. októbra 2015 vydaného v konaní o návrhu na vyhlásenie neplatnosti č. 000009371 C,

vrátil vec EUIPO, aby mohol zmeniť rozhodnutie vo veci samej a vyhlásiť ochrannú známku Európskej únie č. 011674132 za neplatnú vo vzťahu ku všetkým dotknutým službám;

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania pred zrušovacím oddelením, odvolacím senátom a Všeobecným súdom.

Uvádzaný žalobný dôvod

Porušenie článku 53 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/52


Žaloba podaná 1. novembra 2016 – Pilla/EACEA

(Vec T-784/16)

(2017/C 006/65)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Rinaldo Pilla (Venafro, Taliansko) (v zastúpení: A. Silvestri, advokát)

Žalované: Európska komisia, Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

prerušil prebiehajúce výberové konanie, následne zrušil v celom rozsahu rozhodnutie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru č. Ares 2016 4930111 z 2. septembra 2016, ktorým bol pán Rinaldo Pilla vylúčený z účasti na projekte financovania, z dôvodu závažného porušenia zákona, alebo zrušil v celom rozsahu výber z dôvodu, že je protiprávny,

v prípade odmietnutia vyhlásiť, že pán pán Pilla je vhodným uchádzačom, čo je popierané, uložiť žalovaným povinnosť nahradiť škodu, ktorá vznikla žalobcovi za stratu príležitosti vyplývajúcej z jeho bezdôvodného a neodôvodneného vylúčenia z dotknutého európskeho projektu financovania vo výške 1 050 000 eur a subsidiárne vo výške 400 000 eur.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba je podaná proti rozhodnutiu, ktorým sa žalobca vylučuje z výberu uchádzačov na účasť na európskom financovaní [Call for proposals EAC/S05/2016, Support for a preparatory action to create an EU Festival Award and an EU Festival Label in the field of Culture: EFFE (Europe for Festivals – Festivals for Europe)].

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na závažnom porušení hlavy I prílohy odporúčania Komisie 2003/261/ES zo 6. mája 2013, ako aj článku 2 bodu 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 320) a ustanovení Rady zo 17. decembra 2013, ako aj článku 1 ods. 821 zákona o stabilite z roku 2016.

Na podporu prvého žalobného dôvodu žalobca uvádza, že osoba vykonávajúca slobodné povolanie, hoci nie je zapísaná do profesijného združenia, je na účely prístupu k štrukturálnym fondom postavená na úroveň podniku bez ohľadu na svoju právnu formu. Osoby vykonávajúce slobodné povolanie môžu mať prístup k fondom určeným na vedecký výskum a kultúrnu a priemyselnú inováciu. Podľa žalobcu napadnuté rozhodnutie nezohľadňuje skutočnosť, že zákon o stabilite z roku 2016, ktorým sa vykonáva odporúčanie Únie z roku 2013, s konečnou platnosťou stanovil, že osoby vykonávajúce slobodné povolanie sú postavené na úroveň podnikov. Žalobcu treba považovať za vhodného uchádzača, pretože vykonáva slobodné povolanie a je registrovaný na účely DPH.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na návrhu na náhradu škody.

V tejto súvislosti žalobca tvrdí, že jeho vylúčenie z výberu mu spôsobilo vážnu ujmu, pretože nemožno pochybovať o tom, že nezahrnutie projektu „VENAFRO EUROPEAN FESTIVAL OF LITERATURE“ do výberu má za následok zjavnú stratu príležitosti, ktorú bude treba posúdiť ex aequo et bono vzhľadom na povahu a rozsah uvedeného projektu a zastáva názor, že sa jeho výška musí rovnať výške samotného financovania.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/53


Žaloba podaná 9. novembra 2016 – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa)

(Vec T-785/16)

(2017/C 006/66)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BSH Electrodomesticos España, SA (Huarte-Pamplona, Španielsko) (v zastúpení: M. de Justo Bailey advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: DKSH International Ltd (Zürich, Švajčiarsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Únie „Ufesa“ – prihláška č. 10 857 29.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 13. júla 2016 vo veci R 1691/2015-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie;

uložil EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/54


Žaloba podaná 9. novembra 2016 – Krasnyiy oktyabr/EUIPO – Kondyterska korporatsiia „Roshen“ (CRABS)

(Vec T-795/16)

(2017/C 006/67)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Moscow Confectionery Factory „Krasnyiy oktyabr“ OAO (Moskva, Rusko) (v zastúpení: O. Spuhler a M. Geitz, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia „Roshen“ (Kyjev, Ukrajina)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: Medzinárodný zápis ochrannej známky označujúci Európsku úniu týkajúci sa obrazovej ochrannej známky, ktorá obsahuje slovný prvok „CRABS“ – prihláška č. 1 186 110.

Konanie pred EUIPO: Námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 11. augusta 2016 vo veci R 2507/2015-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/54


Žaloba podaná 11. novembra 2016 – CEDC International/EUIPO – Underberg (Vyobrazenie zeleno-hnedého stebla trávy vo fľaši)

(Vec T-796/16)

(2017/C 006/68)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Poľsko) (v zastúpení: M. Siciarek, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Underberg AG (Dietlikon, Švajčiarsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Sporná ochranná známka: trojrozmerná ochranná známka Európskej únie (vyobrazenie zeleno-hnedého stebla trávy vo fľaši) – prihláška č. 33 266.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 29. augusta 2016 vo veci R 1248/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie;

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni v konaní pred Všeobecným súdom a pred odvolacím senátom.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. a) a písm. b), článku 42 ods. 2 a ods. 3, článku 75 a článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/55


Žaloba podaná 14. novembra 2016 – Hanso Holding/EUIPO (REAL)

(Vec T-798/16)

(2017/C 006/69)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hanso Holding AS (Tomasjord, Nórsko) (v zastúpení: M. Wirtz, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „REAL“ – prihláška č. 14 020 093.

Napadnuté rozhodnutie: Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 2. septembra 2016 vo veci R 2405/2015-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) a článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/56


Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2016 – Komisia/CINAR

(Vec T-720/15) (1)

(2017/C 006/70)

Jazyk konania: angličtina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 59, 15.2.2016.


9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/56


Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2016 – ICA Laboratories a i./Komisia

(Vec T-732/15) (1)

(2017/C 006/71)

Jazyk konania: angličtina

Predseda siedmej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 78, 29.2.2016.


Korigendá

9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/57


Korigendum k oznámeniu v Úradnom vestníku vo veci T-698/16

( Úradný vestník Európskej únie C 441 z 28. novembra 2016 )

(2017/C 006/72)

Oznámenie vo veci T-698/16, Trasta Komercbanka a i./ECB, má znieť takto:

Žaloba podaná 23. septembra 2016 – Trasta Komercbanka a i./ECB

(Vec T-698/16)

(2016/C 441/34)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lotyšsko) a šesť ďalších (v zastúpení: O. Behrends, L. Feddern a M. Kirchner, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie ECB z 11. júla 2016 o odobratí bankovej licencie Trasta Komercbanka AS a

zaviazal žalovanú náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobcovia uvádzajú sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že ECB porušila článok 24 nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu (1) a súvisiace ustanovenia v spojení s preskúmaním skoršieho rozhodnutia ECB administratívnym revíznym výborom.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že ECB nepreskúmala a neposúdila dôkladne a nestranne všetky skutočnosti, okrem iného tým, že primeranie nereagovala na okolnosť, že informácie a dokumenty predložené miestnym lotyšským regulačným orgánom neboli správne.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že ECB porušila zásadu proporcionality tým, že neuznala, že boli k dispozícii alternatívne opatrenia.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že ECB porušila zásadu rovnakého zaobchádzania.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tom, že ECB porušila článok 91 a odôvodnenie 75 nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu a dopustila sa zneužitia právomoci.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tom, že ECB porušila zásadu legitímnej dôvery a zásadu právnej istoty.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tom, že ECB porušila procesné pravidla, vrátane práva byť vypočutý, práva na prístup k spisu, práva na dostatočné odôvodnenie rozhodnutia, a porušila článok 83 ods. 1 rámcového nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).