ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 447A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
1. decembra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2016/C 447 A/01

Oznámenie o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/331/16 – odborníci na informačné a komunikačné technológie (IKT) (AD 7) v týchto odboroch: 1. Analýza údajov a IT služby; 2. Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie; 3. Plánovanie podnikových zdrojov (ERP); 4. Bezpečnosť IKT; 5. IT infraštruktúra; 6. Správa IT portfólií/programov a podniková architektúra

1


SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

1.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 447/1


OZNÁMENIE O VEREJNOM VÝBEROVOM KONANÍ

EPSO/AD/331/16 – odborníci na informačné a komunikačné technológie (IKT) (AD 7) v týchto odboroch: 1. Analýza údajov a IT služby; 2. Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie; 3. Plánovanie podnikových zdrojov (ERP); 4. Bezpečnosť IKT; 5. IT infraštruktúra; 6. Správa IT portfólií/programov a podniková architektúra

(2016/C 447 A/01)

Dátum uzávierky: 10. január 2017 o 12.00 hod. (poludnie) stredoeurópskeho času

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konanie na základe kvalifikácií a formou testov na vytvorenie rezervných zoznamov, z ktorých inštitúcie Európskej únie prijmú do verejnej služby nových administrátorov (funkčná skupina AD).

Toto oznámenie o výberovom konaní spolu s prílohami predstavuje právne záväzný rámec predmetného výberového konania.

Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania sú uvedené v PRÍLOHE III.

Počet miest pre úspešných uchádzačov podľa odboru:

1.

Analýza údajov a IT služby:

30

2.

Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie:

25

3.

Plánovanie podnikových zdrojov (ERP):

14

4.

Bezpečnosť IKT:

49

5.

IT infraštruktúra:

38

6.

Správa IT portfólií/programov a podniková architektúra:

24

Toto oznámenie sa týka 6 odborov. Môžete sa prihlásiť len na jeden z nich. Príslušnú voľbu musíte vykonať pri online registrácii. Po potvrdení online prihlášky ju už nemôžete zmeniť.

Upozorňujeme, že možné pracovné miesta ponúknuté úspešným uchádzačom sa budú nachádzať najmä v Luxemburgu. Ďalšie pracovné miesta budú v Bruseli.

PLNENIE AKÝCH ÚLOH MÔŽEM OČAKÁVAŤ?

Inštitúcie Európskej únie prijmú budúcich administrátorov podľa údajov pre jednotlivé odbory do platovej triedy AD 7.

Ak budete po absolvovaní tohto výberového konania prijatí, budete ako člen tímu plniť rôzne druhy úloh podľa zvoleného odboru. Medzi ne patrí:

zodpovedať za udržiavanie chodu služieb IKT,

premietať operačné potreby do riešení IKT,

vymedzovať, navrhovať a implementovať nové stratégie IKT,

zúčastňovať sa na práci výborov a na zasadnutiach ako technický špecialista/odborník,

pripravovať brífingy, správy a prezentácie.

Ďalšie informácie o bežných pracovných úlohách, ktoré sa majú vykonávať v jednotlivých odboroch, sú uvedené v PRÍLOHE I.

SPĹŇAM PODMIENKY NA PODANIE PRIHLÁŠKY?

Pri potvrdení prihlášky musíte spĺňať VŠETKY tieto podmienky:

Všeobecné podmienky

Požívať všetky práva občana členského štátu EÚ.

Spĺňať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov týkajúcich sa vojenskej služby.

Spĺňať morálne požiadavky potrebné na výkon funkcie.

Osobitné podmienky: jazyky

1. jazyk: minimálna úroveň – C1 v jednom z 24 úradných jazykov EÚ,

2. jazyk: minimálna úroveň – B2 v anglickom alebo vo francúzskom jazyku; 2. jazyk musí byť odlišný od 1. jazyka.

Podrobnejšie informácie o jazykovej úrovni možno nájsť v spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky

(https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr).

Druhý jazyk musí byť angličtina alebo francúzština. Online prihlášku musíte vyplniť vo vašom 2. jazyku.

Keďže existujúce zariadenia a postupy v týchto špecifických odboroch sú zavedené iba v angličtine alebo vo francúzštine, znalosť jedného z týchto dvoch jazykov je nevyhnutná na prijatie do pracovného pomeru.

Angličtina je najčastejšie používaným jazykom v komunikácii a vo vývoji v odvetví IT vo svete a väčšine inštitúcií EÚ, či už na pozíciách programátorov, analytikov, architektov atď., a preto je nevyhnutná pre ponúkané pracovné miesta.

Pokiaľ ide o francúzštinu, takisto sa vo veľkej miere používa v útvaroch IT na Dvore audítorov, keďže je jedným z pracovných jazykov (podľa článku 1 rozhodnutia č. 22-2004 o pravidlách prekladu dokumentov na stretnutia Dvora audítorov, audítorských skupín a administratívneho výboru) a na Súdnom dvore.

Pracovné miesta ponúknuté úspešných uchádzačom sa nachádzajú najmä v Luxemburgu, kde väčšina externých poskytovateľov služieb IKT, ktorí s inštitúciami spolupracujú, sú francúzski rodení hovoriaci. Francúzština je teda pre úspešných uchádzačov nevyhnutná, aby mohli s týmito tímami spolupracovať.

Osobitné podmienky: kvalifikácia a pracovné skúsenosti

Vzdelanie zodpovedajúce minimálne štvorročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu v oblasti informačných a komunikačných technológií, osvedčené diplomom, po ktorom nasledovala minimálne šesťročná odborná prax v IKT, z toho minimálne tri roky vo zvolenom odbore

alebo

vzdelanie zodpovedajúce minimálne trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu v oblasti informačných a komunikačných technológií, osvedčené diplomom, po ktorom nasledovala minimálne sedemročná odborná prax v IKT, z toho minimálne štyri roky vo zvolenom odbore

alebo

vzdelanie zodpovedajúce minimálne štvorročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené diplomom, po ktorom nasledovala minimálne desaťročná odborná prax v IKT, z toho minimálne tri roky vo zvolenom odbore

alebo

vzdelanie zodpovedajúce minimálne trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené diplomom, po ktorom nasledovala minimálne jedenásťročná odborná prax v IKT, z toho minimálne štyri roky vo zvolenom odbore.

Príklady minimálnych kvalifikácií sú uvedené v PRÍLOHE IV.

AKO BUDE PREBIEHAŤ VÝBEROVÉ KONANIE?

1.    Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami

Ak počet prihlásených uchádzačov v jednotlivých odboroch prekročí určitú hranicu stanovenú úradom EPSO, ktorý je menovacím orgánom, všetci uchádzači, ktorí prihlášku potvrdili v stanovenom termíne, budú pozvaní do jedného z akreditovaných centier úradu EPSO na súbor počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami.

Ak počet uchádzačov stanovenú hranicu neprekročí , tieto testy sa budú namiesto toho konať v hodnotiacom centre (bod 3).

Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami sa budú organizovať takto:

Testy

Jazyk

Otázky

Trvanie

Požadovaný minimálny počet bodov

Verbálne uvažovanie

1. jazyk

20 otázok

35 min.

10 z 20

Numerické uvažovanie

1. jazyk

10 otázok

20 min.

numerické + abstraktné uvažovanie spolu: 10 z 20

Abstraktné uvažovanie

1. jazyk

10 otázok

10 min.

Tieto testy sú vyraďovacie a body v nich získané sa nepripočítajú k bodom z iných testov organizovaných v hodnotiacom centre.

2.    Výber na základe kvalifikácie

Najprv sa na základe údajov poskytnutých v online prihláškach uchádzačov skontroluje splnenie podmienok účasti na výberovom konaní. Môže dôjsť k dvom rôznym scenárom:

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami organizujú ako prvé, predmetom kontroly splnenia podmienok účasti budú spisy uchádzačov, ktorí získali v testoch najvyšší počet bodov, a to v zostupnom poradí. Táto kontrola sa bude vykonávať až dovtedy, kým počet uchádzačov spĺňajúcich tieto podmienky nedosiahne hranicu určenú pre každý odbor úradom EPSO, ktorý je menovacím orgánom. Spisy ostatných uchádzačov sa nebudú kontrolovať.

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami neorganizujú ako prvé , predmetom kontroly splnenia podmienok účasti budú spisy všetkých uchádzačov.

Potom sa len v prípade uchádzačov spĺňajúcich podmienky účasti vybraných podľa vyššie uvedeného postupu pri výbere na základe kvalifikácie použijú informácie uvedené uchádzačmi v prihláške v časti „Talent Screener“. Pre každý odbor výberová komisia pridelí každému výberovému kritériu váhu, ktorá bude odzrkadľovať jeho relatívny význam (1 až 3), a odpovediam každého uchádzača sa pridelia body od 0 do 4.

Výberová komisia potom body vynásobí váhou každého kritéria a spočíta ich, aby vybrala tých uchádzačov, ktorých profily sa najlepšie zhodujú s úlohami, ktoré sa majú vykonávať.

Zoznam kritérií podľa odborov je uvedený v PRÍLOHE II.

3.    Hodnotiace centrum

Do tejto fázy bude pozvaný maximálne trojnásobok hľadaného počtu úspešných uchádzačov pre každý odbor. Ak ste získali jedno z hodnotení s  najvyšším počtom bodov v rámci výberu na základe kvalifikácie, dostanete pozvanie do hodnotiaceho centra, s najväčšou pravdepodobnosťou do Bruselu , aby ste sa v priebehu jedného alebo dvoch dní zúčastnili na testoch vo vašom 2. jazyku .

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami opísané v bode 1 neorganizovali ako prvé , podstúpite ich v hodnotiacom centre.

V hodnotiacom centre sa hodnotí osem všeobecných schopností a osobitné schopnosti požadované v tomto výberovom konaní, a to prostredníctvom štyroch testov (pohovorov s dôrazom na všeobecné a osobitné schopnosti, skupinovej úlohy a prípadovej štúdie), ako sa uvádza v týchto tabuľkách:

Schopnosti

Testy

1.

Analýza a riešenie problémov

skupinová úloha

prípadová štúdia

2.

Komunikatívnosť

prípadová štúdia

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

3.

Dosahovanie kvality a výsledkov

prípadová štúdia

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

4.

Vzdelávanie a rozvoj

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

5.

Stanovovanie priorít a organizácia práce

skupinová úloha

prípadová štúdia

6.

Odolnosť proti záťaži

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

7.

Tímová práca

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

8.

Vedenie ľudí

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

Požadovaný minimálny počet bodov

3 body z 10 za každú schopnosť a celkovo 40 bodov z 80


Schopnosti

Test

Osobitné schopnosti

pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti

Požadovaný minimálny počet bodov

50 zo 100

4.    Rezervný zoznam

Výberová komisia po skontrolovaní dokladov uchádzačov zostaví pre každý odbor rezervný zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a dosiahli najvyšší celkový počet bodov po testoch v hodnotiacom centre, kým sa nedosiahne hľadaný počet úspešných uchádzačov. Mená budú v zozname uvedené v abecednom poradí.

KEDY A KDE SA MÔŽEM PRIHLÁSIŤ?

Prihláste sa online na webovom sídle úradu EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

10. januára 2017 do 12.00 hod. (poludnie) stredoeurópskeho času.


PRÍLOHA I

NÁPLŇ PRÁCE

Hlavné úlohy uchádzačov prijatých do pracovného pomeru na základe tohto výberového konania sa môžu líšiť v závislosti od inštitúcie. Všeobecne však zahŕňajú:

riadenie projektov: analýzu, návrh, spracovanie, odhad nákladov, identifikáciu a nadobudnutie potrebných zdrojov, plánovanie činností, sledovanie vykonávania, riadenie zmien a podávanie správ,

účasť na projektových činnostiach/koordináciu/vedenie projektových tímov.

V závislosti od zvoleného odboru môžu medzi konkrétne úlohy úspešných uchádzačov tohto výberového konania patriť:

Odbor 1: Analýza údajov a IT služby

Odborníci na analýzu údajov a IT služby budú hlavne pôsobiť v týchto oblastiach:

Pokiaľ ide o analýzu údajov, budú sa podieľať na týchto činnostiach a zodpovedať za ne:

koncepcia, analýza, technický a administratívny dohľad v oblasti dátovej analytiky, odhadov a validácie údajov, spracovania a validácie údajov, kvality údajov a kontroly ich zverejňovania,

spravovanie súborov veľkých dát (Big Data), neštruktúrovaných informácií a referenčných databáz,

integrácia a prepojenia údajov, vymedzenie algoritmov štatistického a strojového učenia,

vymedzenie štatistického procesu na odhad údajov, ich imputácie a kontrolu výstupov,

určenie veľkosti vzorky a stratifikácia,

spracovanie metaúdajov, identifikácia odľahlých hodnôt, analýza časových radov a ekonometria,

vypracovanie politík, noriem a usmernení na šírenie a validáciu štatistických údajov,

analýza a posudzovanie hodnovernosti a spoľahlivosti údajov,

vývoj a uplatňovanie metód, nástrojov a procesov na spracovanie a interpretáciu údajov, čo si môže vyžiadať používanie pokročilých kvantitatívnych techník hodnotenia a oceňovania.

Pokiaľ ide o riadenie IT služieb (ITSM), budú sa podieľať na týchto činnostiach a zodpovedať za ne:

navrhovanie, vymedzenie, prispôsobenie, implementácia a riadenie procesov a produktov ITSM,

riadenie kvality, riadenie rizík, meranie výkonnosti a nepretržité zlepšovanie služieb v oblasti procesov ITSM,

strategické riadenie IT služieb,

konkrétne projekty v doméne ITSM,

postupy obstarávania v oblasti pôsobnosti,

vymedzenie a/alebo zavádzanie IT politík a stratégií, ako aj vykonávanie štúdií a hodnotení v oblasti pôsobnosti.

Odbor 2: Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie

Odborníci na digitálne pracovisko, automatizáciu administratívy a mobilné výpočtové technológie budú hlavne pôsobiť v týchto oblastiach:

vymedzenie, navrhovanie, implementácia, prevádzka, vývoj a podpora riešení/služieb v oblastiach, ako napríklad automatizácia administratívy (vrátane produktov OSS – open source software), digitálne pracovisko a mobilné výpočtové technológie,

implementácia bezpečnostných politík pre tieto služby a navrhovanie ich rozvoja s cieľom umožniť včasné prispôsobenie sa vyvíjajúcim operačným potrebám,

sledovanie technológií v príbuzných oblastiach,

technické hodnotenie nových riešení,

koordinácia činností spojených s architektúrou, nasadením a integráciou a spravovanie nových infraštruktúr a riešení.

Odbor 3: Plánovanie podnikových zdrojov (ERP)

Odborníci na plánovanie podnikových zdrojov budú hlavne pôsobiť v týchto oblastiach:

riadenie rozsiahlych realizačných projektov v oblasti ERP, ktoré majú uspokojiť identifikované operačné potreby a/alebo realizovať stratégiu údržby a rozvoja systému ERP,

riadenie multidisciplinárnych pracovných skupín,

podpora integrácie business procesov s podporou ERP naprieč funkčnými doménami,

monitorovanie nákladov, harmonogramov a použitých zdrojov a prijímanie opatrení, ak sa tieto líšia od schválených tolerancií,

riadenie postupov na kontrolu zmien, uľahčovanie prijatia zmien projektu zo strany ich sponzorov.

Odbor 4: Bezpečnosť IKT

Odborníci na bezpečnosť IKT budú pôsobiť najmä v týchto oblastiach:

vypracovávanie politík a noriem bezpečnosti IT,

poskytovanie služieb tímu reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT): koncepcia, analýza, technický a administratívny dohľad v oblasti bezpečnosti, podpory a infraštruktúry IKT,

revízia rámcov pre bezpečnosť IT a podpora zlepšovania procesov bezpečnosti IT,

navrhovanie, analýza, technické a právne vypracovanie a implementácia bezpečnostných kontrol prispôsobených stanovenej úrovni rizika,

identifikácia, posudzovanie a integrácia bezpečnostných produktov vrátane vývoja alebo zlepšenia konkrétnych bezpečnostných nástrojov,

podpora projektových tímov pri pravidelných hodnoteniach bezpečnosti, audite bezpečnosti IT, testovaní bezpečnosti, riadení zraniteľnosti, monitorovaní bezpečnostných udalostí a reakcii na incidenty,

vykonávanie bezpečnostných auditov a vyšetrovanie incidentov,

navrhovanie opatrení na zvýšenie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti,

vykonávanie operácií zameraných na kybernetickú bezpečnosť: monitorovanie a odhaľovanie, reakcia na incidenty, záruka bezpečnosti, projektovanie bezpečnostných operácií.

Pozn.: Odborníci na bezpečnosť IKT musia byť ochotní podstúpiť bezpečnostnú previerku, keďže táto pozícia si vyžaduje bezpečnostnú previerku na úrovni SECRET UE/EU SECRET. Žiadosť o povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam sa podá v rámci prijímacieho postupu.

Odbor 5: IT infraštruktúra

Odborníci na IT infraštruktúru budú pôsobiť hlavne v týchto oblastiach:

navrhovanie, implementácia a prevádzka riešení/služieb v oblastiach podnikovej infraštruktúry IKT a firemných dátových centier; najmä integrácia a správa fyzických a virtuálnych komponentov (operačné systémy, servery, pamäťové systémy, databázy, aplikačné servery, sieťové prvky…), služieb (vzdialený prístup, prístup na internet, hlasová/dátová komunikácia, mobilné služby, bezpečnosť atď.) a súkromných a verejných technológií a služieb v oblasti cloud computingu,

riadenie a koordinácia operačných činností prostredníctvom riadených zákaziek na poskytnutie služby v rámci technologických domén, ktoré sa bežne nachádzajú v podnikových infraštruktúrach IKT a firemných dátových centrách,

vývoj a spravovanie katalógov užívateľských a technických služieb,

implementácia podnikovej politiky bezpečnosti informácií a rámcov pre kontinuitu činností v oblasti služieb IT infraštruktúry.

Odbor 6: Správa IT portfólií/programov a podniková architektúra

Odborníci na správu IT portfólií/programov a podnikovú architektúru budú pôsobiť hlavne v týchto oblastiach:

koordinácia a/alebo riadenie horizontálnych iniciatív strategického významu v oblasti IT,

zriadenie a spravovanie aplikačného portfólia a/alebo overenie, či portfólio/program dosahuje ciele a či projekty, ktoré ho tvoria, prinášajú želané výsledky,

monitorovanie rozsahu, plánovania, rozpočtu a rizík portfólia/programu a projektov, ktoré ho tvoria,

vypracovanie a validácia produktov podnikovej architektúry vrátane celopodnikových (strategických) architektúr, ako aj súvisiacich doménových (technických) architektúr, plánov, business procesov, architektúr orientovaných na služby,

ako súčasť IT stratégie prispievanie k rozvoju IT vízie vzhľadom na technologické príležitosti.

Koniec PRÍLOHY I, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA II

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Pri výbere na základe kvalifikácie výberová komisia berie do úvahy tieto kritériá:

Odbor 1: Analýza údajov a IT služby

1.

odborná prax v riadení projektov alebo činností a služieb v oblasti informačných technológií alebo spracovania údajov;

2.

odborná prax v oblasti riadenia služieb IT (ITSM) alebo dátových služieb;

3.

odborná prax v oblasti zásad a postupov ITSM získaná uplatňovaním štandardizovaného rámca;

4.

certifikácia ITIL alebo certifikácia COBIT;

5.

odborná prax v oblasti rámcov pre správu IT alebo údajov;

6.

certifikácia niektorej z metodík projektového riadenia, napr. PRINCE2, PMI;

7.

odborná prax v riadení projektov alebo činností a služieb v oblasti analýzy údajov, ako napr. identifikácia a spracovanie odľahlých hodnôt, panelové údaje, odhad založený na modeli, časové rady a zisťovania;

8.

odborná prax v oblasti súvisiacej so správou údajov, ako napr. extrahovanie informácií a analýza údajov z webových stránok, štatistické učenie, strojové učenie, algoritmus založený na odhadoch, geopriestorová štatistika, skenované údaje a snímače údajov;

9.

odborná prax v používaní nástrojov analýzy údajov;

10.

odborná prax v spravovaní súborov veľkých dát (Big Data), neštruktúrovaných informácií a referenčných databáz;

11.

odborná prax v spracovaní metaúdajov, identifikácii odľahlých hodnôt, analýze časových radov a ekonometrii;

12.

odborná prax v oblasti politík, noriem a usmernení na šírenie a validáciu štatistických údajov;

13.

odborná prax vo vývoji a uplatňovaní metód, nástrojov a postupov na spracovanie a interpretáciu údajov, ktoré si môžu vyžiadať používanie pokročilých kvantitatívnych techník hodnotenia a oceňovania.

Odbor 2: Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie

1.

odborná prax v oblasti definovania a navrhovania riešení/služieb pre komplexné celopodnikové realizačné projekty týkajúce sa digitálneho pracoviska, automatizácie administratívy a mobilných výpočtových technológií;

2.

odborná prax v oblasti implementácie, prevádzky, vývoja a podpory riešení/služieb pre komplexné celopodnikové realizačné projekty týkajúce sa digitálneho pracoviska, automatizácie administratívy a mobilných výpočtových technológií;

3.

odborná prax v oblasti implementácie bezpečnostných politík pre komplexné celopodnikové realizačné projekty týkajúce sa digitálneho pracoviska, automatizácie administratívy a mobilných výpočtových technológií;

4.

odborná prax v koordinácií činností spojených s architektúrou, nasadením a integráciou a riadením nových infraštruktúr a riešení;

5.

odborná prax v oblasti bežnej architektúry, konceptu a vývoja digitálneho pracoviska, automatizácie administratívy a mobilných výpočtových technológií;

6.

odborná prax v plánovaní zdrojov vrátane analýzy požiadaviek, odhadovania a prideľovania zdrojov;

7.

certifikácia niektorej z metodík projektového riadenia, napr. PRINCE2, PMI;

8.

odborná prax v oblasti produktov OSS.

Odbor 3: Plánovanie podnikových zdrojov (ERP)

1.

odborná prax v komplexných celopodnikových realizačných projektoch ERP;

2.

odborná prax v oblasti analýzy a funkčného návrhu biznis procesov pre architektúry ERP;

3.

odborná prax v oblasti metodiky a techník implementácie ERP;

4.

odborná prax v oblasti celého životného cyklu implementácie ERP, zaisťovania funkčnosti a uspokojovania operačných potrieb;

5.

kvalifikácia v jednom alebo vo viacerých moduloch systémov ERP;

6.

odborná prax v plánovaní zdrojov vrátane analýzy požiadaviek, odhadovania a prideľovania zdrojov;

7.

certifikácia niektorej z metodík projektového riadenia, napr. PRINCE2, PMI;

8.

odborná prax v oblasti riadenia postupov na kontrolu zmien.

Odbor 4: Bezpečnosť IKT

1.

odborná prax v oblasti návrhu, analýzy, technického a právneho vypracovania a implementácie bezpečnostných kontrol prispôsobených stanovenej úrovni rizika (vrátane kontrol kvality napr. ISO 27000 a analýzy rizík a riadenia rizík);

2.

odborná prax v oblasti identifikovania, posudzovania a integrácie bezpečnostných produktov vrátane vývoja, riadenia bezpečnostnej zraniteľnosti, posudzovania zraniteľnosti, penetračných testov alebo zlepšovania konkrétnych bezpečnostných nástrojov (okrem iného zavádzanie open-source riešení v oblasti bezpečnosti IT);

3.

odborná prax v týchto oblastiach: periodické hodnotenie bezpečnosti, audit bezpečnosti IT, bezpečnostné testy, riadenie zraniteľnosti, monitorovanie bezpečnostných udalostí a reagovanie na incidenty (napr. zavádzanie bezpečnostných operácií, správa zabezpečenia systémov, posudzovanie zraniteľnosti, penetračné testy, certifikácia a akreditácia informačných systémov, audit informačnej bezpečnosti, dodržiavanie pravidiel ochrany údajov, bezpečnostné inžinierstvo);

4.

odborná prax v oblasti bezpečnostných auditov a vyšetrovania incidentov (napr. forenzná analýza, analýza škodlivého softvéru, analýza záznamov činností);

5.

odborná prax v navrhovaní opatrení na zvýšenie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti;

6.

odborná prax v oblasti monitorovania a odhaľovania, reakcie na incidenty, záruky bezpečnosti, projektovania bezpečnostných operácií (napr. vykonávanie ochranných opatrení, zostavovanie spravodajských informácií o hrozbách);

7.

certifikácia niektorej z metodík riadenia projektov (napr. PMI, PRINCE2) a/alebo riadenia služieb (napr. ITIL);

8.

bezpečnostné certifikácie v oblasti riadenia rizík, riadenia bezpečnosti alebo reakcie na bezpečnostné incidenty (napr. CISSP, SANS/GIAC, CEH, CISA);

9.

odborná prax v oblasti riadenia projektov IT a/alebo riadenia služieb IT.

Odbor 5: IT infraštruktúra

1.

kvalifikácia a/alebo odborná prax v riadení služieb (certifikácia ITIL);

2.

odborná prax v zavádzaní a prevádzke služieb dátového centra v jednej alebo vo viacerých oblastiach (služby počítačových platforiem, služby ukladania a zálohovania dát, služby aplikačnej infraštruktúry, sieťové a bezpečnostné služby);

3.

odborná prax v spravovaní zmlúv o poskytnutí služby v jednej alebo vo viacerých oblastiach služieb dátového centra (služby počítačových platforiem, služby ukladania a zálohovania dát, služby aplikačnej infraštruktúry, sieťové a bezpečnostné služby), ktoré plne alebo čiastočne poskytujú subdodávatelia;

4.

odborná prax v oblasti technológií v jednej alebo vo viacerých z týchto oblastí:

a)

správa počítačovej platformy (operačné systémy, virtualizácia, fyzické servery);

b)

správa ukladania a/alebo zálohovania dát;

c)

správa aplikačnej/middlewarovej infraštruktúry (systémy na správu databáz a/alebo obsahu a aplikačný server);

d)

správa fyzického zariadenia a majetku dátového centra;

e)

správa sietí a technológií bezpečnostných služieb;

5.

odborná prax v riadení projektov a/alebo činností a služieb v oblasti informačných technológií;

6.

certifikácia niektorej z metodík projektového riadenia, napr. PRINCE2, PMI;

7.

odborná prax v oblasti rámcov pre bezpečnosť informácií a ich aplikácie v sieťových a bezpečnostných službách;

8.

odborná prax v navrhovaní a implementácii služieb dátového centra v jednej alebo vo viacerých oblastiach (služby počítačových platforiem, služby ukladania a zálohovania dát, služby aplikačnej infraštruktúry, sieťové a bezpečnostné služby).

Odbor 6: Správa IT portfólií/programov a podniková architektúra

1.

odborná prax v riadení projektov a/alebo činností a služieb v oblasti informačných technológií a/alebo podnikovej architektúry;

2.

odborná prax v správe portfólií a/alebo programov;

3.

odborná prax v plánovaní zdrojov vrátane analýzy požiadaviek, odhadovania a prideľovania zdrojov;

4.

certifikácia niektorej z metodík projektového riadenia (napr. PRINCE2, PMI);

5.

odborná prax v oblasti rámcov, zásad a postupov podnikovej architektúry a/alebo certifikácia v oblasti zásad a postupov podnikovej architektúry (napr. TOGAF);

6.

odborná prax v oblasti stratégie IT a/alebo rámcov pre správu IT (napr. COBIT);

7.

odborná prax v oblasti modelovania podnikovej architektúry;

8.

odborná prax v implementácii rozsiahlych IT systémov.

Koniec PRÍLOHY II, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA III

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PLATNÉ PRE VEREJNÉ VÝBEROVÉ KONANIA

V rámci výberových konaní organizovaných úradom EPSO sa každý odkaz na osobu mužského pohlavia vzťahuje aj na osobu ženského pohlavia.

OBSAH

1.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ? 13

1.1.

Všeobecné schopnosti 13

1.2.

Všeobecné podmienky 14

1.3.

Osobitné podmienky 14

1.4.

Jazykové znalosti 15

2.

AKO SA PRIHLÁSIŤ? 15

2.1.

Urobte si interaktívne testy 15

2.2.

Vytvorte si používateľské konto EPSO 15

2.3.

Prihláste sa online 15

2.4.

Rovnosť príležitostí a osobitné úpravy 16

3.

VÝBEROVÉ KONANIE 16

3.1.

Výberová komisia 16

3.2.

Počítačové testy predbežného výberu pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami 17

3.3.

Kontrola splnenia podmienok účasti 17

3.4.

Výber na základe kvalifikácie (Talent Screener) 18

3.5.

Postupové testy 18

3.6.

Hodnotiace centrum/hodnotiaca fáza 18

3.7.

Overenie splnenia podmienok účasti 19

4.

ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI/PRIJATIE DO ZAMESTNANIA 19

4.1.

Rezervný zoznam 19

4.2.

Preukaz schopností 20

5.

KOMUNIKÁCIA 20

5.1.

Komunikácia s úradom EPSO 20

5.2.

Komunikácia s výberovými komisiami 20

5.3.

Ochrana údajov 20

5.4.

Prístup k informáciám 20

5.5.

Automatické zverejňovanie 21

5.6.

Informácie na požiadanie 21

6.

SŤAŽNOSTI 21

6.1.

Kontakt s úradom EPSO 21

6.2.

Technické problémy 22

6.3.

Chyba v otázkach s voliteľnými odpoveďami v počítačových testoch 22

6.4.

Žiadosti o preskúmanie 22

6.5.

Administratívne sťažnosti 23

6.6.

Súdne odvolania 23

6.7.

Európsky ombudsman 24

6.8.

Diskvalifikácia 24

ÚVOD

Inštitúcie Európskej únie (ďalej len „EÚ“) prijímajú úradníkov prostredníctvom verejných výberových konaní pozostávajúcich z testov, ktoré zaručujú rovnaké zaobchádzanie a výber podľa preukázaného výkonu a ktoré všetkým uchádzačom spĺňajúcim podmienky účasti dávajú príležitosť preukázať ich schopnosti.

Na výbere nových úradníkov sa podieľajú úrad EPSO (Európsky úrad pre výber pracovníkov), ktorý je zodpovedný za všetky aspekty organizácie výberových konaní, a výberové komisie, ktoré stanovujú a schvaľujú testy a hodnotia uchádzačov. Podstatou tohto systému je všeobecná zásada, že rozhodnutia o výbere by sa mali prijímať nezávisle, bez akéhokoľvek neprimeraného vplyvu.

1.   KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ?

1.1.   Všeobecné schopnosti

Inštitúcie EÚ hľadajú uchádzačov, ktorí majú talent, motiváciu a vysokú kvalifikáciu vo svojom odbore a ktorí môžu preukázať tieto všeobecné schopnosti:

analýza a riešenie problémov: rozpoznať podstatné prvky zložitých problémov a nájsť tvorivé a praktické riešenia,

komunikatívnosť: vyjadrovať sa jasne a presne v ústnom aj písomnom styku,

dosahovanie kvality a výsledkov: prevziať osobnú zodpovednosť a pracovať iniciatívne podľa stanovených postupov s cieľom dosahovať výsledky, ktoré spĺňajú vysoký štandard kvality,

vzdelávanie a rozvoj: rozvíjať a zlepšovať osobné zručnosti a znalosti o organizácii a jej prostredí,

stanovovanie priorít a organizácia práce: uprednostňovať najdôležitejšie úlohy, pracovať flexibilne a efektívne si organizovať pracovné zaťaženie,

odolnosť proti záťaži: zachovávať si výkonnosť aj pri vysokej pracovnej záťaži, dobre zvládať organizačný stres a prispôsobovať sa zmenám pracovného prostredia,

tímová práca: dobre spolupracovať s ostatnými členmi tímu a kolegami z iných organizačných útvarov a rešpektovať rozdiely medzi jednotlivcami a

vedenie ľudí (iba pre administrátorov): riadiť, rozvíjať a motivovať ľudí na dosahovanie výsledkov.

1.2.   Všeobecné podmienky

Nasledujúce všeobecné podmienky účasti sú rovnaké pre všetky výberové konania, pokiaľ v oznámení o výberovom konaní nie sú uvedené osobitné výnimky, napríklad pre krajiny pristupujúce k EÚ. Uchádzači musia:

požívať všetky práva občana členského štátu EÚ,

spĺňať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov týkajúcich sa vojenskej služby a

spĺňať morálne požiadavky potrebné na výkon funkcie.

Jedinou vekovou hranicou na podanie prihlášky do verejného výberového konania je vek odchodu do dôchodku pre úradníkov EÚ stanovený v služobnom poriadku (pozri webové sídlo úradu EPSO: www.eu-careers.eu).

Musíte predložiť úradný doklad preukazujúci vašu štátnu príslušnosť, napr. cestovný pas alebo občiansky preukaz, ktorý musí byť platný k dátumu uzávierky podávania prihlášok. K vyššie uvedeným dvom bodom sa doklady vyžadujú spravidla až v štádiu prijímania.

1.3.   Osobitné podmienky

Osobitné podmienky týkajúce sa kvalifikácie a odbornej praxe sa líšia v závislosti od požadovaného profilu a stanovujú v oznámení o výberovom konaní. V prihláške by ste mali uviesť čo najviac informácií o svojej kvalifikácii a odbornej praxi (ak sa vyžaduje), aby výberová komisia mohla posúdiť ich relevantnosť pre danú náplň práce.

a)

Diplomy a/alebo osvedčenia: Diplomy vydané v krajinách mimo EÚ by mali byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napr. ministerstvom školstva vašej krajiny. Rozdiely medzi vzdelávacími systémami sa náležite zohľadnia.

V prípade postsekundárneho vzdelania a technickej, odbornej alebo špecializovanej odbornej prípravy uveďte študované predmety, trvanie a formu štúdia (denné, externé alebo večerné).

b)

Odborná prax (ak sa vyžaduje) sa zohľadní len vtedy, ak súvisí s požadovanou náplňou práce a:

predstavuje skutočný a efektívny výkon,

je platená,

zahŕňa vzťah podriadenosti alebo poskytovanie služby a

spĺňa tieto podmienky:

dobrovoľná práca: ak je platená a týždenný pracovný čas a dĺžka trvania sú porovnateľné s riadnym zamestnaním,

stáže: ak sú platené,

povinná vojenská služba: dokončená pred získaním požadovaného diplomu alebo po jeho získaní v trvaní, ktoré nepresahuje zákonnú dĺžku povinnej vojenskej služby vo vašom členskom štáte,

materská dovolenka/otcovská dovolenka/rodičovská dovolenka z dôvodu adopcie: ak je súčasťou pracovnej zmluvy,

doktorát: v maximálnej dĺžke troch rokov pod podmienkou, že doktorský titul bol skutočne udelený, a to bez ohľadu na to, či išlo o platenú alebo neplatenú prácu, a

práca na čiastočný úväzok: vypočítaná v pomere k počtu odpracovaných hodín, napr. šesť mesiacov odpracovaných na polovičný úväzok sa počíta ako tri mesiace.

Všetky obdobia pracovnej činnosti treba doložiť týmito originálmi alebo overenými fotokópiami:

referencie bývalých zamestnávateľov a súčasného zamestnávateľa, v ktorých sa uvádza charakter a úroveň vykonávaných pracovných úloh, ako aj začiatok a koniec ich vykonávania. Referencie musia byť napísané na hlavičkovom papieri predmetného podniku, na ktorom sa uvedie jeho pečiatka a meno a podpis zodpovednej osoby, alebo

(ak nemôžete priložiť tieto referencie) pracovné zmluvy spolu s prvou a poslednou výplatnou páskou a podrobným opisom vykonávaných pracovných úloh,

(v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, napr. živnostníkov, slobodných povolaní) faktúry alebo objednávky, na ktorých sú podrobne uvedené vykonané práce, alebo akýkoľvek iný relevantný oficiálny doklad,

(v prípade konferenčných tlmočníkov s požadovanou odbornou praxou) doklady potvrdzujúce počet dníjazyky, z ktorých a do ktorých sa tlmočilo, a to osobitne v odbore konferenčného tlmočenia.

1.4.   Jazykové znalosti

V súlade so služobným poriadkom musíte dôkladne ovládať (úroveň C1 CEFR (1)) aspoň jeden z úradných jazykov EÚ a uspokojivo ovládať (úroveň B2 CEFR) ďalší úradný jazyk EÚ.

Osobitné jazykové požiadavky sa líšia v závislosti od profilu a uvádzajú sa v oznámení o výberovom konaní. V prípade jazykových profilov sa môže požadovať znalosť ďalších jazykov.

Na preukázanie vašich jazykových znalostí sa vo všeobecnosti nevyžadujú žiadne doklady s výnimkou niektorých lingvistických (pozri oddiel 1.3) alebo špecializovaných profilov.

2.   AKO SA PRIHLÁSIŤ?

2.1.   Urobte si interaktívne testy

V závislosti od výberového konania, do ktorého ste sa prihlásili, sa od vás môže žiadať, aby ste si vyplnili interaktívny dotazník na samootestovanie a/alebo podstúpili sebahodnotiace testy. Umožnia vám získať predstavu o úrovni požadovanej na zvládnutie testov predbežného výberu a o tom, či sa hodíte na prácu v inštitúciách EÚ.

2.2.   Vytvorte si používateľské konto EPSO

Používateľské konto EPSO si vytvoríte na webovom sídle úradu EPSO (www.eu-careers.eu). Používa sa na:

podávanie prihlášok a sledovanie ich stavu,

príjem správ od úradu EPSO a

uchovávanie osobných údajov.

Môžete si vytvoriť iba jedno používateľské konto EPSO, ktoré budete používať na všetky prihlášky. Ak úrad EPSO zistí, že ste si vytvorili viac používateľských kont, v ktorejkoľvek fáze výberového konania vás môže diskvalifikovať (pozri oddiel 6.8).

2.3.   Prihláste sa online

Prihlásiť sa musíte na webovom sídle úradu EPSO v jazyku (jazykoch) uvedenom v oznámení o výberovom konaní. V prípade niektorých odborov alebo profilov, pre ktoré sa výberové konania uverejňujú súčasne, sa môžete prihlásiť iba na jeden odbor alebo profil. Táto požiadavka sa jasne uvádza v oznámení o výberovom konaní.

V závislosti od výberového konania sa od vás môžu vyžadovať informácie o:

diplomoch/kvalifikáciách,

odbornej praxi (ak sa vyžaduje),

motivácii,

znalosti úradných jazykov EÚ,

konkrétnych skúsenostiach a kvalifikáciách (pozri oddiel 3.4) alebo

osobitných opatreniach potrebných na účasť na testoch (pozri oddiel 2.4).

Všetky všeobecné, ako aj osobitné podmienky účasti musia byť splnené k dátumu stanovenému v oznámení o výberovom konaní. Potvrdením prihlášky čestne vyhlasujete, že tieto podmienky spĺňate. Po jej potvrdení už nemôžete prihlášku meniť. Vašou povinnosťou je vyplniť a potvrdiť prihlášku v stanovenej lehote.

2.4.   Rovnosť príležitostí a osobitné úpravy

Úrad EPSO vo výberových konaniach dôsledne uplatňuje politiku rovnosti príležitostí s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Prijíma všetky primerané opatrenia, aby sa uchádzači so zdravotným postihnutím a osobitnými potrebami mohli zúčastniť na výberových konaniach za rovnakých podmienok ako ostatní uchádzači.

Ak vám vaše zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav môžu brániť v účasti na testoch, uveďte to v prihláške a informujte nás o osobitných úpravách, ktoré sú pre vás nevyhnutné. Ak zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav nastane po lehote na podanie prihlášky, musíte informovať úrad EPSO čo najskôr podľa nižšie uvedených informácií.

Upozorňujeme, že vaša žiadosť bude zohľadnená len vtedy, ak úradu EPSO zašlete osvedčenie od vnútroštátneho orgánu alebo lekárske osvedčenie. Vaše doklady sa preskúmajú, aby sa v prípade potreby primerane vyhovelo vašim požiadavkám.

Všetky potrebné informácie nájdete v prihláške a na webovom sídle úradu EPSO (www.eu-careers.eu).

Viac informácií vám poskytne „EPSO accessibility team“, ktorý môžete kontaktovať:

e-mailom (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faxom (+ 32 22998081) alebo

poštou:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

3.   VÝBEROVÉ KONANIE

3.1.   Výberová komisia

Vymenuje sa výberová komisia, ktorej úlohou je so zreteľom na požiadavky stanovené v oznámení o výberovom konaní porovnať uchádzačov a na základe ich schopností, zručností a kvalifikácií vybrať z nich tých najlepších. Výberové komisie sú zložené z úradníkov, z ktorých polovicu vymenúvajú administratívne útvary (ľudské zdroje) a polovicu výbory zamestnancov. Mená členov výberových komisií sa uverejňujú na webovom sídle úradu EPSO (www.eu-careers.eu).

3.2.   Počítačové testy predbežného výberu pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami

Výberová komisia určuje stupeň náročnosti týchto testov a schvaľuje ich obsah na základe návrhov úradu EPSO. Testy opravuje počítač.

Vo výberových konaniach pre špecializované profily, ktoré zahŕňajú výber na základe kvalifikácie (pozri oddiel 3.4), sa testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami konajú počas fázy predbežného výberu len vtedy, ak počet prihlásených uchádzačov prekročí určitú hranicu. Túto hranicu stanoví riaditeľ úradu EPSO, ktorý je menovacím orgánom, po uzávierke prihlášok. Hranica sa uverejnení na webovom sídle úradu EPSO (www.eu-careers.eu). Vo výberových konaniach týkajúcich sa viacerých odborov sa môže hranica líšiť v závislosti od odboru. Ak počet uchádzačov stanovenú hranicu neprekročí, testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami sa budú konať v hodnotiacom centre/hodnotiacej fáze.

V závislosti od profilu môžu tieto testy zahŕňať tieto časti:

verbálne uvažovanie: hodnotí sa vaša schopnosť logicky uvažovať o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im,

numerické uvažovanie: hodnotí sa vaša schopnosť logicky uvažovať o informáciách numerickej povahy a porozumieť im,

abstraktné uvažovanie: hodnotí sa vaša schopnosť logicky odhaliť a pochopiť vzťahy medzi symbolmi, ktoré neobsahujú žiadne prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy,

situačné rozhodovanie: hodnotí sa vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii,

jazykové zručnosti a

osobitné odborné zručnosti.

Pokiaľ nedostanete iné pokyny, musíte si rezervovať termín testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami podľa pokynov uvedených vo vašom používateľskom konte EPSO a na webovom sídle úradu EPSO (www.eu-careers.eu).

Spravidla si budete môcť vybrať z viacerých termínov a rôznych miest, kde sa môžete na testoch zúčastniť. Obdobie na rezervovanie termínu a absolvovanie testov je obmedzené. Ak si nezarezervujete termín testov alebo sa na nich nezúčastníte v stanovenom období, budete z výberového konania diskvalifikovaní (pozri oddiel 6.8).

3.3.   Kontrola splnenia podmienok účasti

Úrad EPSO skontroluje, či na základe informácií, ktoré ste uviedli v prihláške, spĺňate všeobecné podmienky účasti stanovené v oznámení o výberovom konaní. Výberová komisia skontroluje, či spĺňate osobitné podmienky účasti. Overenie informácií, ktoré ste uviedli v prihláške, sa na základe predložených dokladov vykoná v neskoršej fáze (ak sa v oznámení o výberovom konaní neuvádza inak). Uchádzači, ktorí nespĺňajú všetky podmienky účasti uvedené v oznámení o výberovom konaní, budú vylúčení.

Ak výberové konanie zahŕňa testy predbežného výberu pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (pozri oddiel 3.2), kontrola splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vykonaní týchto testov, ak sa neuvádza inak.

Hranica počtu uchádzačov pozvaných do ďalšej fázy výberového konania sa uvedie buď v oznámení o výberovom konaní, alebo ju určí riaditeľ úradu EPSO, ktorý je menovacím orgánom.

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami organizujú ako prvé, predmetom kontroly splnenia podmienok účasti budú spisy uchádzačov, ktorí získali v testoch najvyšší počet bodov, a to v zostupnom poradí. Táto kontrola sa bude vykonávať až dovtedy, kým počet uchádzačov spĺňajúcich tieto podmienky nedosiahne hranicu určenú pre každý odbor úradom EPSO, ktorý je menovacím orgánom. Spisy ostatných uchádzačov sa nebudú kontrolovať.

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami neorganizujú ako prvé, predmetom kontroly splnenia podmienok účasti budú spisy všetkých uchádzačov.

Ak by sa na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci budú pozvaní do ďalšej fázy. Prihlášky uchádzačov, ktorí sa umiestnia pod stanovenou hranicou, sa nebudú kontrolovať.

3.4.   Výber na základe kvalifikácie (Talent Screener)

Pri väčšine špecializovaných profilov musíte prejsť fázou „Talent Screener“, ktorá slúži na výber uchádzačov, ktorých kvalifikácia, najmä diplomy a odborná prax, najlepšie zodpovedajú požadovanej náplni práce.

Všetci uchádzači vo výberovom konaní odpovedajú na rovnaký súbor otázok v oddiele „Talent Screener“ v prihláške. Týmto spôsobom môže výberová komisia objektívne posúdiť ich preukázané výkony v štruktúrovanej podobe.

Fáza „Talent Screener“ nasleduje po kontrole splnenia podmienok účasti, ak sa v oznámení o výberovom konaní neuvádza inak. Výberová komisia hodnotí len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky podmienky účasti. Hodnotenie sa uskutočňuje výlučne na základe odpovedí na otázky v oddiele „Talent Screener“. V tomto oddiele by ste preto mali uviesť všetky relevantné informácie, aj keď sa už uvádzajú v iných oddieloch vašej prihlášky.

Výberová komisia najprv rozhodne o váhe (od 1 do 3) každej otázky podľa jej dôležitosti a potom pridelí každej vašej odpovedi 0 až 4 body. Tieto body sa vynásobia váhou každej otázky a sčítajú sa.

Počet uchádzačov s najvyšším celkovým počtom bodov postupuje do ďalšej fázy. Tento počet uchádzačov sa uvádza v oznámení o výberovom konaní a uverejňuje sa na webovom sídle úradu EPSO. Ak by sa na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci postupujú do ďalšej fázy.

3.5.   Postupové testy

Obsah týchto testov schvaľuje výberová komisia. V závislosti od výberového konania môžu postupové testy zahŕňať tieto časti:

simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray): test na počítači, v ktorom odpovedáte na súbor otázok, pričom použijete dokumentáciu, ktorá sa bude nachádzať v e-mailovej schránke,

predbežný tlmočnícky test: zahŕňa simultánne tlmočenie prejavu zo záznamu, prípadne s využitím audiovizuálneho materiálu,

tlmočnícke testy: test konzekutívneho a simultánneho tlmočenia,

diaľkový pohovor: slúži na posúdenie vašich osobitných schopností v danom odbore a/alebo vašej schopnosti ústne komunikovať v danom jazyku;

predbežné prekladové testy: preklad do hlavného jazyka výberového konania textu napísaného v inom jazyku (iných jazykoch), ktorý ste si zvolili, a/alebo

testy jazykového porozumenia: testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami.

3.6.   Hodnotiace centrum/hodnotiaca fáza

Testy hodnotiaceho centra (assessment centre)/hodnotiacej fázy sa zvyčajne konajú v Bruseli alebo Luxemburgu a môžu trvať jeden alebo viac dní. Aby ste získali preukaz schopností a mohli byť zaradení do rezervného zoznamu, musíte sa zúčastniť na všetkých testoch. Testujú sa vaše všeobecné schopnosti (pozri oddiel 1.1) a osobitné schopnosti (súvisiace s predmetnou náplňou práce).

Obsah testov hodnotiaceho centra/hodnotiacej fázy schvaľuje výberová komisia. V závislosti od výberového konania môžu testy hodnotiaceho centra/hodnotiacej fázy zahŕňať tieto časti:

prípadová štúdia: písomný test na základe príslušného scenára, v ktorom reagujete na rôzne problémy alebo ich riešite len na základe materiálov, ktoré máte k dispozícii,

ústna prezentácia: individuálny test zameraný na analýzu a prezentáciu, v ktorom musíte vypracovať návrh na riešenie fiktívneho problému súvisiaceho s pracovnou situáciou. Po analýze predloženej dokumentácie musíte prezentovať svoje riešenie menšiemu publiku,

pohovor (pohovory) s dôrazom na schopnosti: individuálna úloha, ktorej cieľom je štruktúrovanou formou získať príslušné informácie o vašich všeobecných schopnostiach a/alebo (v prípade špecializovaných výberových konaní) o osobitných zručnostiach, pričom dôraz sa kladie na vaše predchádzajúce skúsenosti,

skupinová úloha: po individuálnom spracovaní určitého množstva informácií budete zadelení do skupiny s ďalšími účastníkmi, aby ste diskutovali o svojich záveroch a dospeli k spoločnému rozhodnutiu,

simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray): test na počítači, v ktorom odpovedáte na súbor otázok, pričom použijete dokumentáciu, ktorá sa nachádza v e-mailovej schránke,

praktické jazykové testy,

iné úlohy preverujúce osobitné zručnosti,

testy verbálneho, numerického a abstraktného uvažovania a test situačného rozhodovania (pokiaľ sa nekonali vo fáze predbežného výberu).

3.7.   Overenie splnenia podmienok účasti

Predtým ako budete zaradení do rezervného zoznamu (pozri oddiel 4.1), overí sa na základe vašich dokladov, či spĺňate podmienky účasti. Predmetom overenia splnenia podmienok účasti budú spisy uchádzačov, ktorí získali najvyšší počet bodov v hodnotiacom centre/hodnotiacej fáze, a to v zostupnom poradí, až kým sa nedosiahne požadovaný počet úspešných uchádzačov. Spisy uchádzačov, ktorí sa umiestnia pod touto hranicou, sa neoverujú.

Budeme vás informovať o tom, aké doklady musíte predložiť a kedy. Ak budete pozvaní na testy hodnotiaceho centra/hodnotiacej fázy do Bruselu, budete musieť priniesť so sebou originály dokladov, ktoré vám po naskenovaní v ten istý deň vrátime. Ak sa testy hodnotiaceho centra/hodnotiacej fázy budú konať na inom mieste, presné pokyny vám pošleme spolu s pozvánkou.

Ak informácie, ktoré ste uviedli v prihláške, nebudú podložené príslušnými dokladmi, budete z výberového konania diskvalifikovaní. V ktorejkoľvek fáze výberového konania vás môžeme požiadať o ďalšie informácie alebo doklady.

4.   ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI/PRIJATIE DO ZAMESTNANIA

4.1.   Rezervný zoznam

Cieľom výberového konania nie je obsadenie konkrétneho pracovného miesta, ale vytvorenie databázy, tzv. rezervného zoznamu, z ktorého inštitúcie EÚ môžu prijímať do zamestnania budúcich úradníkov.

Výberová komisia zostaví rezervný zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a dosiahli najvyšší počet bodov. Počet hľadaných úspešných uchádzačov je uvedený v oznámení o výberovom konaní. Ak by sa na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci budú zaradení do rezervného zoznamu. Tento zoznam sa potom zašle inštitúciám EÚ. Zaradenie do rezervného zoznamu nepredstavuje nárok ani záruku na prijatie do zamestnania.

Rezervný zoznam a dátum skončenia jeho platnosti sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie. V určitých prípadoch môže byť platnosť tohto zoznamu predĺžená. Akékoľvek rozhodnutie o predĺžení sa uverejňuje len na webovom sídle úradu EPSO.

Úspešní uchádzači môžu požiadať, aby ich meno nebolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Táto žiadosť musí byť úradu EPSO doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu, keď boli uchádzači informovaní o svojich výsledkoch cez používateľské konto EPSO.

4.2.   Preukaz schopností

Uchádzači, ktorí dokončili všetky testy hodnotiaceho centra/hodnotiacej fázy a neboli diskvalifikovaní (pozri oddiel 6.8), získajú preukaz schopností, ktorý poskytuje kvantitatívnu a kvalitatívnu spätnú väzbu o ich výkone v hodnotiacom centre/hodnotiacej fáze.

Preukazy schopností úspešných uchádzačov budú sprístupnené inštitúciám EÚ na účely prijímania zamestnancov a ich ďalšieho kariérneho rastu.

5.   KOMUNIKÁCIA

5.1.   Komunikácia s úradom EPSO

Používateľské konto EPSO by ste si mali kontrolovať aspoň dvakrát za týždeň, aby ste mohli sledovať váš postup počas výberového konania. Ak vám v tom bráni technický problém s webovým sídlom úradu EPSO, musíte to úradu EPSO bezodkladne oznámiť prostredníctvom časti „contact us“ (Kontakt) na webovom sídle úradu EPSO (www.eu-careers.eu).

Úrad EPSO si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie informácií, ktoré sú už jasne uvedené v oznámení o výberovom konaní, v prílohách k oznámeniu a na webovom sídle úradu EPSO vrátane „často kladených otázok“.

Vo všetkej korešpondencii súvisiacej s prihláškou uveďte svoje meno (ako je uvedené v prihláške), číslo prihláškyreferenčné číslo výberového konania.

Úrad EPSO uplatňuje zásady kódexu dobrého úradného postupu http://ec.europa.eu/transparency/code/index_sk.htm (uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie). Podľa týchto zásad si vyhradzuje právo ukončiť akúkoľvek nevhodnú (t. j. opakujúcu sa, urážlivú a/alebo bezpredmetnú) korešpondenciu.

5.2.   Komunikácia s výberovými komisiami

V záujme zabezpečenia nezávislosti výberovej komisie sa všetkým osobám, ktoré nie sú jej členmi, ako aj uchádzačom prísne zakazuje pokúšať sa o kontakt s ktorýmkoľvek jej členom s výnimkou prípadu testov, ktoré si vyžadujú priamy kontakt medzi uchádzačmi a komisiou.

Uchádzači, ktorí chcú vyjadriť svoj názor alebo uplatniť svoje práva, tak musia urobiť písomne a korešpondenciu adresovať úradu EPSO, ktorý ju výberovej komisii predá. Akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt uchádzačov s výberovou komisiou, ktorý nie je v súlade s týmito postupmi, je zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii z výberového konania.

Ku konfliktu záujmov môže viesť najmä rodinný vzťah medzi uchádzačom a členom výberovej komisie. Výberové komisie musia každú takúto situáciu nahlásiť úradu EPSO, hneď ako sa o nej dozvedia. Úrad EPSO prehodnotí každý prípad osobitne a prijme náležité opatrenia. Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel by mohlo mať pre členov výberových komisií za následok disciplinárne konanie a pre uchádzačov diskvalifikáciu z výberového konania (pozri oddiel 6.8).

5.3.   Ochrana údajov

Úrad EPSO zaručuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov uchádzačov v súlade s dohodnutými právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov. Anonymizované údaje však môžu byť použité na účely vedeckého výskumu. Viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov vo svojom používateľskom konte EPSO.

5.4.   Prístup k informáciám

Uchádzačom sú vzhľadom na povinnosť uviesť dôvody priznané osobitné práva na prístup k určitým osobným informáciám, aby sa im umožnilo podanie odvolania, ak rozhodnutie o zamietnutí nie je opodstatnené.

Povinnosť uviesť dôvody musí zohľadňovať požiadavku na dôvernosť rokovaní výberovej komisie, aby sa zabezpečila nezávislosť a objektívnosť. Postoje jednotlivých členov výberových komisií ani porovnávacie hodnotenia uchádzačov sa preto nemôžu zverejniť.

Tieto práva sa týkajú výhradne uchádzačov verejného výberového konania a z právnych predpisov o prístupe verejnosti k dokumentom im nesmú vyplývať iné práva ako tie, ktoré sú uvedené v tomto oddiele.

5.5.   Automatické zverejňovanie

Po každej fáze výberového konania automaticky dostanete cez používateľské konto EPSO tieto informácie:

testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami: vaše výsledky a prehľad s vašimi odpoveďami a správnymi odpoveďami podľa čísel/písmen. Prístup k zneniu otázok a odpovedí je výslovne vylúčený,

splnenie podmienok účasti: či ste boli prijatí; ak ste neboli prijatí, uvedie sa, ktoré podmienky účasti ste nesplnili,

Talent Screener: vaše výsledky a prehľad zobrazujúci váhový pomer každej otázky, body udelené za každú odpoveď a celkový počet bodov,

predbežné testy: vaše výsledky,

postupové testy: vaše výsledky,

hodnotiace centrum/hodnotiaca fáza: vaše výsledky a preukaz schopností, v ktorom sa uvádzajú vaše celkové známky za každú schopnosť a komentáre výberovej komisie.

Úrad EPSO spravidla neoznamuje uchádzačom žiadne zdrojové texty ani zadania testov, keďže sú určené na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach. Pri určitých testoch však môže výnimočne zverejniť zdrojové texty alebo zadania na svojom webovom sídle, ak:

testy boli dokončené,

výsledky boli stanovené a oznámené uchádzačom a

zdrojové texty/zadania nie sú určené na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach.

5.6.   Informácie na požiadanie

Môžete požiadať o neopravenú kópiu svojich odpovedí v tých písomných testoch, ktorých obsah nie je určený na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach. Tým sa výslovne vylučujú odpovede z prípadovej štúdie.

Vaše testy s opravenými odpoveďami a podrobnosti o známkovaní podliehajú požiadavke na dôvernosť rokovaní výberovej komisie a nebudú sa zverejňovať.

Úrad EPSO sa usiluje o to, aby uchádzačom sprístupnil čo najviac informácií v súlade s povinnosťou uviesť dôvody, dôverným charakterom rokovaní výberovej komisie a pravidlami o ochrane osobných údajov. Všetky žiadosti o informácie sa budú posudzovať vzhľadom na tieto záväzky.

Všetky žiadosti o informácie treba predložiť prostredníctvom časti „contact us“ (Kontakt) na webovom sídle úradu EPSO (www.eu-careers.eu) do 10 kalendárnych dní po zverejnení vašich výsledkov vo vašom používateľskom konte EPSO.

6.   SŤAŽNOSTI

6.1.   Kontakt s úradom EPSO

Ak v ktorejkoľvek fáze výberového konania narazíte na vážny technický alebo organizačný problém, bezodkladne o tom informujte úrad EPSO, aby sme mohli záležitosť vyšetriť a prijať nápravné opatrenia, a to:

podľa možnosti prostredníctvom online formulára na webovom sídle úradu EPSO [www.eu-careers.eu – pozri časť „contact us“ (Kontakt)] alebo

poštou:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Vo všetkej korešpondencii uveďte svoje meno (ako je uvedené v prihláške), číslo prihlášky a referenčné číslo výberového konania.

6.2.   Technické problémy

Ak sa problémy vyskytnú mimo testovacích centier (napr. pri registrácii prihlášky alebo rezervácii termínu), obráťte sa na úrad EPSO (pozri oddiel 6.1) so stručným opisom problému.

Ak sa problém vyskytne v testovacom centre,

upozornite prítomný personál, ktorý vykonáva dozor, a požiadajte ho, aby zaznamenal vašu sťažnosť písomne, a

obráťte sa na úrad EPSO (pozri oddiel 6.1) so stručným opisom problému.

6.3.   Chyba v otázkach s voliteľnými odpoveďami v počítačových testoch

Úrad EPSO a výberové komisie pravidelne a dôkladne preverujú kvalitu databázy otázok s voliteľnými odpoveďami.

Ak sa domnievate, že chyba v jednej alebo vo viacerých otázkach s voliteľnými odpoveďami mohla ovplyvniť vašu schopnosť odpovedať, môžete požiadať, aby otázku (otázky) preskúmala výberová komisia (v rámci postupu pri zrušení otázky).

Výberová komisia môže rozhodnúť o zrušení chybnej otázky a prerozdelení bodov medzi zostávajúce otázky testu. Prerozdelenie sa vykoná iba u tých uchádzačov, ktorí mali túto otázku v teste. Hodnotenie testov uvedené v oznámení o výberovom konaní sa nemení.

Na podávanie sťažností sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: úrad EPSO (pozri oddiel 6.1) kontaktujte iba prostredníctvom online kontaktného formulára,

lehota: do 10 kalendárnych dní odo dňa konania počítačových testov,

vec:„complaint procedure“,

doplňujúce informácie: opíšte, čoho sa otázka týkala (obsah), aby sa dala identifikovať, a čo najzrozumiteľnejšie vysvetlite podstatu údajnej chyby.

Sťažnosti poukazujúce iba na údajné problémy s prekladom bez ďalšieho vysvetlenia nebudú prijaté.

Sťažnosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo jasne neopisujú spornú otázku (sporné otázky) a údajnú chybu, sa nebudú brať do úvahy.

6.4.   Žiadosti o preskúmanie

Môžete požiadať o preskúmanie každého rozhodnutia prijatého výberovou komisiou alebo úradom EPSO, ktorým sa stanovujú vaše výsledky a/alebo určuje, či môžete postúpiť do ďalšej fázy výberového konania alebo či ste z nej vylúčení.

Žiadosti o preskúmanie môžu byť založené na:

vecnej nezrovnalosti v postupe výberového konania a/alebo

nerešpektovaní služobného poriadku, oznámenia o výberovom konaní, príloh k oznámeniu a/alebo judikatúry zo strany výberovej komisie alebo úradu EPSO.

Upozorňujeme, že nemáte právo spochybniť platnosť hodnotenia výberovej komisie, pokiaľ ide o kvalitu vášho výkonu počas testu alebo relevantnosť vašej kvalifikácie a odbornej praxe. Toto hodnotenie predstavuje hodnotiaci úsudok výberovej komisie a ak nesúhlasíte s tým, ako hodnotila vaše testy, odbornú prax a/alebo kvalifikáciu, neznamená to, že sa dopustila chyby. Žiadosti o preskúmanie predložené na tomto základe nepovedú k pozitívnemu výsledku.

Na podávanie žiadostí o preskúmanie sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO (pozri oddiel 6.1),

lehota: do 10 kalendárnych dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť, uverejnené vo vašom používateľskom konte EPSO,

vec:„request for review“,

doplňujúce informácie: jasne uveďte rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť a z akých dôvodov.

Do 15 pracovných dní dostanete potvrdenie o prijatí. V závislosti od napadnutého rozhodnutia vašu žiadosť zanalyzuje buď výberová komisia, alebo úrad EPSO a čo najskôr dostanete odôvodnenú odpoveď.

V prípade pozitívneho výsledku budete znovu zaradení do výberového konania, a to do tej fázy, v ktorej ste boli vylúčení.

6.5.   Administratívne sťažnosti

Ako uchádzač vo verejnom výberovom konaní máte právo obrátiť sa na riaditeľa úradu EPSO, ktorý je menovacím orgánom, s administratívnou sťažnosťou.

Môžete podať sťažnosť proti rozhodnutiu alebo absencii rozhodnutia, ktoré priamo a bezprostredne ovplyvňuje vaše právne postavenie uchádzača, iba v prípade zjavného porušenia pravidiel platných pre výberové konania. Riaditeľ úradu EPSO nemôže zrušiť hodnotiaci úsudok výberovej komisie (pozri oddiel 6.4).

Na podávanie administratívnych sťažností sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO (pozri oddiel 6.1),

lehota: do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktoré chcete napadnúť, alebo odo dňa, keď malo byť prijaté,

vec:„complaint procedure“.

6.6.   Súdne odvolania

Ako uchádzač vo verejnom výberovom konaní máte právo podať odvolanie na Všeobecný súd.

Ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu prijatému úradom EPSO, musíte najskôr podať administratívnu sťažnosť (pozri oddiel 6.5).

Na súdne odvolania sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: navštívte webové sídlo Všeobecného súdu (http://curia.europa.eu/jcms/).

6.7.   Európsky ombudsman

Všetci občania EÚ a osoby s pobytom v EÚ môžu podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi.

Predtým ako podáte sťažnosť ombudsmanovi, musíte sa najprv obrátiť na príslušné inštitúcie a subjekty (pozri oddiely 6.1 – 6.5).

Podaním sťažnosti ombudsmanovi sa nepredĺžia lehoty na podanie administratívnych sťažností alebo súdnych odvolaní.

Na podávanie sťažností ombudsmanovi sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: navštívte webové sídlo európskeho ombudsmana (http://www.ombudsman.europa.eu/).

6.8.   Diskvalifikácia

V ktorejkoľvek fáze výberového konania môžete byť diskvalifikovaní, ak úrad EPSO zistí niektorú z týchto skutočností:

vytvorili ste si viacero používateľských kont EPSO,

prihlásili ste sa do odborov alebo profilov, ktoré sú nezlučiteľné (pozri oddiel 2.3),

poskytli ste nepravdivé alebo nepodložené vyhlásenia,

nezarezervovali ste si termín testov alebo ste sa nezúčastnili na testoch,

pri testoch ste podvádzali,

pokúsili ste sa nedovoleným spôsobom skontaktovať s členom výberovej komisie,

neinformovali ste úrad EPSO o možnom konflikte záujmov s členom výberovej komisie,

svoju prihlášku ste podali v inom jazyku, ako je jazyk (jazyky) uvedený v oznámení o výberovom konaní, a/alebo

podpísali ste či označili rozlišovacím znakom anonymne opravené písomné alebo praktické testy.

Inštitúcie EÚ prijímajú iba uchádzačov, ktorí preukazujú maximálnu bezúhonnosť. Každý podvod alebo pokus o podvod podlieha možným sankciám a môže ohroziť vašu účasť na budúcich výberových konaniach.

Koniec PRÍLOHY III, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


(1)  Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR); https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr.


PRÍLOHA IV

Príklady minimálnych kvalifikácií, ktoré v zásade zodpovedajú kvalifikáciám požadovaným v oznámeniach o výberových konaniach

 

AST-SC 1 až AST-SC 6

AST 1 až AST 7

AST 3 až AST 11

AD 5 až AD 16

KRAJINA

Sekundárne vzdelanie (ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni)  (1)

Postsekundárne vzdelanie (pomaturitné kvalifikačné štúdium neuniverzitného typu alebo krátkodobé vysokoškolské štúdium v trvaní minimálne dvoch rokov)  (1)

Vzdelanie zodpovedajúce vysokoškolskému štúdiu (v trvaní minimálne troch rokov)  (2)

Vzdelanie zodpovedajúce vysokoškolskému štúdiu (v trvaní štyroch rokov alebo viac)  (2)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat/

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (B.A or B. Sc)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (Mag.Art)

Licenciatgrad

Ph.D.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht Grád D3 i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Céim bhaitsileara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma naisiunta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Dámhachtain Ardteastas Ardoideachais (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onorach bhaitsileara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onorach bhaitsileara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS) Céim ollscoile

University degree

Céim mhaistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Céim dochtura

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού -

Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου Απολυτήριο Τεχνολογικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (I.Ε.Κ.)

 

Πτυχίο (ΑΕΙ πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), Maîtrise des sciences de gestion (MSG), Diplôme d’études supérieures techniques (DEST), Diplôme de recherche technologique (DRT), Diplôme d’études supérieures

Spécialisées (DESS), Diplôme

d’études approfondies (DEA),

Master 1, master 2 professionnel,

Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredīti)

Bakalaura diploms (160 kredīti)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai Érettségi – Képesítő

Bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai Oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi Oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o zavrsnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

vysvedčenie o maturitnej skúške

absolventský diplom

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

bakalár (Bc.)

magister

magister/inžinier

ArtD

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Koniec PRÍLOHY IV, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


(1)  Na prijatie do funkčnej skupiny AST-SC a AST sa vzťahuje ďalšia podmienka, ktorou je požadovaná minimálne trojročná odborná prax.

(2)  Na prijatie do platových tried AD 6 až AD 16 sa vzťahuje ďalšia podmienka, ktorou je minimálne ročná odborná prax.