ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 411A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
8. novembra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2016/C 411 A/01

Eurostat — Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu generálneho riaditeľa (AD15) — Luxemburg (článok 29 ods. 2 služobného poriadku) — COM/2016/10370

1


SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

8.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 411/1


EUROSTAT

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu generálneho riaditeľa (AD15)

Luxemburg

(článok 29 ods. 2 služobného poriadku)

COM/2016/10370

(2016/C 411 A/01)

 

Kto sme

Eurostat je generálnym riaditeľstvom Európskej komisie. Poskytuje Európskej únii kvalitné štatistické informačné služby, ktoré využívajú európske inštitúcie, členské štáty, finančné trhy, podnikateľské subjekty, médiá a široká verejnosť.

Eurostat zabezpečuje koordináciu a posilnenie riadenia Európskeho štatistického systému (ESS) s cieľom poskytovať všetkým používateľom jednoduchý prístup k včasným spoľahlivým a porovnateľným štatistickým údajom na úrovni EÚ. Je zodpovedný za predkladanie návrhov všetkých právnych predpisov EÚ v oblasti štatistiky. Eurostat ďalej koordinuje úsilie o zdokonalenie štatistických systémov v kandidátskych krajinách, ako aj v širšom medzinárodnom spoločenstve.

Generálny riaditeľ Eurostatu sa považuje za hlavného štatistika Európskej únie. Je vymenovaný na základe profesionálnych zásluh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (1) o európskej štatistike, naposledy zmeneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/759 (2).

Eurostat má zástupcu generálneho riaditeľa a je rozdelený na sedem riaditeľstiev. Má približne 800 zamestnancov (vrátane pomocných zamestnancov a stážistov) a jeho celkový prevádzkový rozpočet (vlastný rozpočet a rozpočet pridelený z iných generálnych riaditeľstiev) predstavuje približne 100 miliónov EUR. Sídlo Eurostatu sa nachádza v Luxemburgu.

Čo ponúkame

Na základe právomocí udelených komisárkou Thyssenovou je generálny riaditeľ zodpovedný za celkové strategické riadenie a správu Eurostatu. Jeho hlavné úlohy sú:

formulovať a implementovať ciele vyplývajúce z poslania a pracovného programu Eurostatu,

reagovať na potreby politiky a poskytovať štatistickú podporu pre nové politické iniciatívy vzhľadom na zásadu odbornej nezávislosti,

pomáhať rozvoju a modernizácii Európskeho štatistického systému a jeho integrácii do globálneho štatistického systému,

zaručovať uplatňovanie Kódexu postupov pre európsku štatistiku,

zlepšovať plánovanie a hodnotenie štatistických produktov a služieb podporujúcich politiky Európskej únie, najmä pokiaľ ide o zjednodušenie a zníženie regulačnej záťaže,

zabezpečovať uplatňovanie vysokých štandardov kvality,

komunikovať s hlavnými partnermi Eurostatu s cieľom zvýšiť povedomie Eurostatu o potrebách používateľov a zabezpečiť jeho efektívnosť a účinnosť,

zaisťovať úzku spoluprácu Eurostatu v štatistických otázkach s Európskou centrálnou bankou, Európskou investičnou bankou a ostatnými medzinárodnými organizáciami (OSN, MMF, OECD atď.) a krajinami mimo EÚ (EHP, kandidátske krajiny).

Generálny riaditeľ Eurostatu je zodpovedný za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky v rámci Komisie ako celku a za koordináciu ostatných štatistík (3). Nesie výhradnú zodpovednosť za rozhodovanie o procesoch, štatistických metódach, normách a postupoch, ako aj o obsahu a načasovaní vydávania štatistických správ a publikácií všetkých štatistík vytvorených Eurostatom. Pri vykonávaní uvedených úloh v oblasti štatistiky koná nezávisle, pričom nepožaduje ani neprijíma pokyny od žiadnej inštitúcie alebo orgánu Únie, ani od žiadnej vlády alebo inej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry.

Koho hľadáme

Úspešný uchádzač by mal mať:

vynikajúce analytické schopnosti, schopnosť identifikovať kľúčové otázky, rozvíjať a vytvárať strategické ciele a premietnuť ich do praktických návrhov opatrení,

silné manažérske zručnosti, autoritu a charizmu, aby mohol viesť a motivovať dynamické generálne riaditeľstvo, v ktorom pracujú vysoko kvalifikovaní odborníci,

preukázané skúsenosti v oblasti účinného plánovania a riadenia ľudských a finančných zdrojov na vyššej riadiacej úrovni,

vynikajúce vyjednávacie schopnosti a skúseností a mal by dokázať zastupovať Európsku komisiu na vyššej úrovni,

vynikajúcu schopnosť udržiavať medziľudské vzťahy a komunikovať, ako aj preukázanú schopnosť rozvíjať a udržiavať vynikajúce vzťahy s inými útvarmi, inštitúciami a európskymi orgánmi,

dobré znalosti a skúsenosti v oblasti fungovania európskych inštitúcií, politík a programov EÚ, najmä v oblasti, ktorá sa týka poslania Eurostatu.

Čo musia uchádzači spĺňať (kritériá účasti)

Do výberovej fázy konania budú zaradení tí uchádzači, ktorí k dátumu uzávierky podávania prihlášok spĺňajú tieto formálne kritériá:

štátna príslušnosť: uchádzači musia byť štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov Európskej únie,

vysokoškolské vzdelanie alebo diplom: uchádzači musia mať:

i)

buď vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom, ak je bežná dĺžka vysokoškolského štúdia štyri roky a viac,

ii)

alebo vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom a následnú minimálne ročnú odbornú prax v príslušnom odbore, ak je bežná dĺžka vysokoškolského štúdia aspoň tri roky (táto ročná odborná prax nemôže byť zahrnutá do postgraduálnej odbornej praxe požadovanej ďalej v texte),

odborná prax: uchádzači musia mať aspoň 15-ročnú postgraduálnu odbornú prax na pozícii, na ktorej sa vyžaduje uvedené vzdelanie,

prax v riadiacej funkcii: v rámci uvedenej odbornej praxe musia mať uchádzači aspoň 5 rokov skúseností vo vysokej riadiacej funkcii (4) a mali by mať priame skúsenosti v oblasti súvisiacej s ponúkanou pozíciou,

jazykové znalosti: uchádzači musia mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov EÚ (5) a uspokojivú znalosť ďalšieho z týchto úradných jazykov. Počas pohovoru výberové komisie overia, či uchádzači spĺňajú požiadavku uspokojivej znalosti ďalšieho úradného jazyka EÚ. Preto sa časť pohovoru môže uskutočniť v danom ďalšom jazyku,

veková hranica: uchádzači by nemali mať dosiahnutý riadny vek odchodu do dôchodku, ktorý je pre úradníkov Európskej únie stanovený ako koniec mesiaca, v ktorom daná osoba dosiahne vek 66 rokov [pozri článok 52 písm. a) služobného poriadku] (6).

Nezávislosť a vyhlásenie o záujmoch

Od uchádzačov sa pred prevzatím funkcie vyžaduje vyhlásenie, že budú konať nezávisle vo verejnom záujme, ako aj vyhlásenie, v ktorom vylúčia akékoľvek záujmy, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislosť.

Vymenovanie a podmienky zamestnania

Európska komisia vyberie a vymenuje generálneho riaditeľa Eurostatu v súlade s postupmi, ktoré uplatňuje pri výbere zamestnancov a ich prijímaní do pracovného pomeru (pozri aj súborný dokument o politike týkajúcej sa vyšších úradníkov (7)). V priebehu tohto výberového konania musia uchádzači, ktorí dostali od Poradného výboru Komisie pre vymenúvanie pracovníkov pozvanie na pohovor, ešte pred samotným pohovorom absolvovať testy v hodnotiacom centre, ktoré vykonávajú externí konzultanti pre výber pracovníkov.

Generálny riaditeľ Eurostatu vystúpi ihneď po vymenovaní Komisiou a potom každý rok v rámci dialógu o štatistike pred príslušným výborom Európskeho parlamentu s cieľom diskutovať o záležitostiach, ktoré sa týkajú riadenia v oblasti štatistiky, metodológie a inovácií v štatistike.

Z praktických dôvodov a s cieľom čo najrýchlejšie zavŕšiť výberové konanie v záujme uchádzačov, ako aj predmetnej inštitúcie sa výberové konanie uskutoční iba v anglickom a/alebo vo francúzskom jazyku (8).

Plat a pracovné podmienky zodpovedajú platu a podmienkam stanoveným v Služobnom poriadku pre úradníkov Európskej únie zaradených do platovej triedy AD15. Uchádzači by mali vziať na vedomie požiadavku stanovenú v služobnom poriadku, podľa ktorej musia všetci noví zamestnanci úspešne absolvovať deväťmesačnú skúšobnú lehotu.

Miesto zamestnania generálneho riaditeľa Eurostatu sa nachádza v Luxemburgu.

Rovnosť príležitostí

Európska Komisia uplatňuje aktívnu politiku rovnosti príležitostí (najmä pokiaľ ide o rodovú rovnosť) s cieľom ďalej zvyšovať podiel žien v riadiacich funkciách a obzvlášť podporuje prihlášky od žien.

Postup pri podávaní prihlášky

Pred podaním prihlášky si dôkladne overte, či spĺňate všetky kritériá účasti („Čo musia uchádzači spĺňať“), najmä pokiaľ ide o požadovaný druh diplomu, požadovanú odbornú prax, ako aj jazykové znalosti. Nesplnenie ktoréhokoľvek z kritérií účasti bude viesť k automatickému vylúčeniu z výberového konania.

V prípade záujmu o podanie prihlášky sa zaregistrujte online na webovom sídle

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

a postupujte podľa pokynov týkajúcich sa jednotlivých fáz konania.

Musíte mať platnú e-mailovú adresu. Táto adresa bude slúžiť na identifikáciu vašej registrácie, ako aj na komunikáciu s vami počas rôznych fáz výberového konania. Akúkoľvek zmenu e-mailovej adresy preto oznámte Európskej komisii.

K vašej prihláške je potrebné pripojiť životopis vo formáte PDF a vyplniť online motivačný list (najviac 8 000 znakov). Z praktických dôvodov a s cieľom čo najrýchlejšie zavŕšiť výberové konanie v záujme uchádzačov, ako aj predmetnej inštitúcie musia byť životopis a motivačný list napísané v anglickom, vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku.

Po dokončení online registrácie vám bude doručený e-mail: o potvrdení registrácie prihlášky. Tento e-mail: bude obsahovať aj registračné číslo, ktoré bude vaším referenčným číslom vo všetkých otázkach súvisiacich s prihláškou. Ak nedostanete potvrdzujúci e-mail:, znamená to, že prihláška nebola zaregistrovaná!

Dovoľujeme si vás upozorniť na skutočnosť, že priebeh spracovania vašej prihlášky nemožno sledovať online. O stave vašej prihlášky vás bude Európska komisia informovať priamo.

Ak máte zdravotné postihnutie, ktoré vám neumožňuje zaregistrovať sa online, prihlášku (životopis a motivačný list) môžete poslať doporučeným listom na túto adresu: European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security, Unit for Senior Management & CCA, SC11 8/59, 1049 Bruxelles/Brussels, BELGIQUE/BELGIË, kde ako vec jasne uvediete: „Vacancy for Director-General of Eurostat (COM/2016/10370)“, a to najneskôr v deň uzávierky registrácie, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Následná komunikácia medzi Komisiou a vami bude prebiehať prostredníctvom pošty. V tomto prípade musíte k prihláške priložiť potvrdenie o vašom zdravotnom postihnutí vydané príslušným orgánom. Na osobitnom hárku papiera by ste mali zároveň uviesť prípadné osobitné opatrenia, ktoré by vám uľahčili účasť na výberovom konaní.

V prípade záujmu o viac informácií a/alebo v prípade technických problémov pošlite e-mail na adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Dátum uzávierky

Dátum uzávierky registrácie je 6. december 2016 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času. Po tomto dátume už online registrácia nebude možná.

Za včasné dokončenie online registrácie sú zodpovední uchádzači. Dôrazne vám odporúčame, aby ste podanie prihlášky neodkladali na posledné dni. Preťaženie internetu alebo porucha vo vašom internetovom pripojení by mohli spôsobiť prerušenie online registrácie pred jej dokončením, v dôsledku čoho by ste museli celý proces opakovať. Po uplynutí lehoty na podanie prihlášky už nebudete môcť zadávať žiadne údaje. Oneskorené prihlášky sa nebudú brať do úvahy.

Dôležitá informácia pre uchádzačov

Uchádzačom pripomíname, že práca výberových komisií má dôverný charakter. Akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt uchádzačov alebo osôb, ktoré konajú v ich mene, s členmi týchto komisií je zakázaný.

Ochrana osobných údajov

Komisia zabezpečí, aby osobné údaje uchádzačov boli spracované v zmysle požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (9).


(1)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 90.

(3)  Článok 8 rozhodnutia týkajúce sa Eurostatu zo 17. septembra 2012

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0504&rid=3).

(4)  Uchádzači by mali aspoň v prípade týchto 5 rokov, počas ktorých nadobudli prax vo vysokej riadiacej funkcii, uviesť vo svojom životopise tieto údaje: 1. názov a náplň zastávaných riadiacich funkcií; 2. počet zamestnancov, ktorých v týchto pozíciách riadili; 3. výšku spravovaného rozpočtu a 4. počet úrovní, ktoré boli v hierarchickej štruktúre tejto riadiacej pozícii nadriadené a podriadené, a počet zamestnancov rovnakého zaradenia.

(5)  http://europa.eu/european-union/abouteuropa/language-policy_sk

(6)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SK:PDF.

(7)  http://ec.europa.eu/civil_service/docs/official_policy_en.pdf.

(8)  Výberová komisia zaistí, aby neboli zvýhodnení uchádzači, pre ktorých je jeden z týchto jazykov rodným jazykom.

(9)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.