ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 402

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
31. októbra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 402/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 402/02

Vec C-113/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. septembra 2016 – Spolková republika Nemecko/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Voľba právneho základu — Článok 43 ods. 2 ZFEÚ alebo článok 43 ods. 3 ZFEÚ — Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami — Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 — Článok 7 — Nariadenie (EÚ) č. 1370/2013 — Článok 2 — Opatrenia týkajúce sa stanovovania cien — Referenčné prahy — Intervenčné ceny)

2

2016/C 402/03

Vec C-409/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Klasifikácia tovaru — Výklad podpoložky kombinovanej nomenklatúry — Smernica 2008/118/ES — Dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani — Colný režim podmienečného oslobodenia od cla — Účinky colného vyhlásenia v prípade nesprávne uvedenej podpoložky kombinovanej nomenklatúry — Nezrovnalosti počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani)

3

2016/C 402/04

Vec C-549/14: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret – Dánsko) – Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky — Smernica 2004/18/ES — Článok 2 — Zásada rovnosti zaobchádzania — Povinnosť transparentnosti — Zákazka týkajúca sa dodania celkového komunikačného systému — Ťažkosti pri plnení — Rozdielne názory strán v súvislosti s ich zodpovednosťou — Urovnanie — Zúženie rozsahu zmluvy — Zmena prenájmu materiálu na predaj — Podstatná zmena zákazky — Odôvodnenie objektívnou možnosťou nájsť riešenie prostredníctvom zmieru)

4

2016/C 402/05

Vec C-584/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. septembra – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 2006/12/ES — Smernica 91/689/EHS — Smernica 1999/31/ES — Nakladanie s odpadom — Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti — Nevykonanie — Článok 260 ods. 2 ZFEÚ — Peňažné sankcie — Penále — Paušálna pokuta)

4

2016/C 402/06

Vec C-101/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. septembra 2016 – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Článok 101 ZFEÚ — Článok 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 — Európsky trh s autosklom — Dohody o rozdelení trhov a výmene citlivých obchodných informácií — Pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania pokút z roku 2006 — Bod 13 — Hodnota predaja — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 druhý pododsek — Zákonná horná hranica pokuty — Výmenný kurz na výpočet hornej hranice pokuty — Výška pokuty — Neobmedzená súdna právomoc — Podniky vyrábajúce jediný výrobok — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania)

5

2016/C 402/07

Vec C-121/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, predtým GDF Suez (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Smernica 2009/73/ES — Energia — Odvetvie plynu — Určenie cien za dodávku zemného plynu koncovým odberateľom — Regulované tarify — Prekážka — Zlučiteľnosť — Kritériá posúdenia — Ciele bezpečnosti dodávok a územnej súdržnosti)

6

2016/C 402/08

Vec C-160/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Autorské práva a s nimi súvisiace práva — Smernica 2001/29/ES — Informačná spoločnosť — Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv — Článok 3 ods. 1 — Verejný prenos — Pojem — Internet — Hypertextový odkaz umožňujúci prístup k chráneným dielam, ktoré sú dostupné bez súhlasu nositeľa práv na inej internetovej stránke — Diela, ktoré nositeľ práv ešte nezverejnil — Vloženie takýchto odkazov na účely dosiahnutia zisku)

7

2016/C 402/09

Vec C-180/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen – Švédsko) – Borealis AB a i./Naturvårdsverket (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a — Metodika bezodplatného prideľovania kvót — Výpočet jednotného medziodvetvového korekčného faktora — Rozhodnutie 2013/448/EÚ — Článok 4 — Príloha II — Platnosť — Určenie produktového referenčného štandardu pre horúci kov — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Príloha I — Platnosť — Článok 3 písm. c) — Článok 7 — Článok 10 ods. 1 až 3 a 8 — Príloha IV — Bezodplatné prideľovanie kvót na spotrebu a vývoz tepla — Merateľné teplo vyvážané do súkromných domácností — Zákaz dvojitého započítania emisií a dvojitého pridelenia kvót)

7

2016/C 402/10

Vec C-182/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – konanie týkajúce sa vydania Alekseia Petruhhina (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Občianstvo Európskej únie — Vydanie štátneho príslušníka členského štátu, ktorý vykonával svoje právo na voľný pohyb, do tretieho štátu — Rozsah pôsobnosti práva Únie — Ochrana štátnych príslušníkov členského štátu pred vydaním — Neexistencia ochrany štátnych príslušníkov iných členských štátov — Obmedzenie voľného pohybu — Odôvodnenie založené na zabránení beztrestnosti — Proporcionalita — Overenie záruk stanovených v článku 19 Charty základných práv Európskej únie)

9

2016/C 402/11

Vec C-225/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Reggio Calabria – Taliansko) – trestné konanie proti Domenicovi Politanòvi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 49 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Hazardné hry — Obmedzenia — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita — Verejné zákazky — Podmienky účasti na zadávacom konaní a posúdenie hospodárskej a finančnej situácie — Vylúčenie uchádzača z dôvodu nepredloženia potvrdení o jeho ekonomickej a finančnej situácii od dvoch rozdielnych bankových inštitúcii — Smernica 2004/18/ES — Článok 47 — Uplatniteľnosť)

9

2016/C 402/12

Vec C-310/15: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, právna nástupkyňa Sony France SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Nekalé obchodné praktiky — Smernica 2005/29/ES — Články 5 a 7 — Viazaná ponuka — Predaj počítača vybaveného predinštalovaným softvérom — Podstatná informácia týkajúca sa ceny — Klamlivé opomenutia konania — Nemožnosť spotrebiteľa zaobstarať si rovnaký model počítača, ktorý by nebol vybavený softvérom)

10

2016/C 402/13

Vec C-459/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 8. septembra 2016 – Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Rada Európskej únie (Odvolanie — Reštriktívne opatrenia voči Iránskej islamskej republike — Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Logistická podpora iránskej vlády — Zahrnutie mena odvolateľky)

11

2016/C 402/14

Vec C-461/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin – Nemecko) – E.ON Kraftwerke GmbH/Spolková republika Nemecko (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Harmonizácia bezodplatného prideľovania emisných kvót — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Zmena prideľovania — Článok 24 ods. 1 — Povinnosť prevádzkovateľa zariadenia poskytovať informácie — Rozsah)

11

2016/C 402/15

Vec C-294/16 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. júla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Poľsko) – JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Článok 26 ods. 1 — Európsky zatykač — Účinky odovzdania — Započítanie doby zadržania vo vykonávajúcom členskom štáte — Pojem zadržiavanie — Iné opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu ako uväznenie — Domáce väzenie spojené s nosením elektronického náramku — Charta základných práv Európskej únie — Články 6 a 49)

12

2016/C 402/16

Vec C-328/16: Žaloba podaná 1. júna 2016 – Európska komisia/Helénska republika

13

2016/C 402/17

Vec C-376/16 P: Odvolanie podané 7. júla 2016: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 27.apríla 2016 vo veci T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

14

2016/C 402/18

Vec C-393/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. júla 2016 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Vec C-425/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 1. augusta 2016 – Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Vec C-431/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španielsko) 2. augusta 2016 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Vec C-462/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 17. augusta 2016 – Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Vec C-464/16 P: Odvolanie podané 18. augusta 2016: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 20. júla 2016 vo veci T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Európska komisia

20

2016/C 402/23

Vec C-465/16 P: Odvolanie podané 20. augusta 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 9. júna 2016 vo veci T-276/13, Growth Energy a Renewable Fuels Association/Rada Európskej únie

21

2016/C 402/24

Vec C-466/16 P: Odvolanie podané 20. augusta 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 9. júna 2016 vo veci T-277/13, Marquis Energy LLC/Rada Európskej únie

22

 

Všeobecný súd

2016/C 402/25

Vec T-220/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Scuola Elementare Maria Montessori/Komisia (Štátna pomoc — Obecná daň z nehnuteľností — Oslobodenie priznané nekomerčným subjektom vykonávajúcim osobitné činnosti — Jednotné znenie predpisov o dani z príjmu — Oslobodenie od jednotnej obecnej dane — Rozhodnutie z časti konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a z časti vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Žaloba o neplatnosť — Regulačný akt nevyžadujúci vykonávacie opatrenia — Priama dotknutosť — Prípustnosť — Absolútna nemožnosť vymáhania — Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 — Povinnosť odôvodnenia)

25

2016/C 402/26

Vec T-392/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – La Ferla/Komisia a ECHA (REACH — Poplatok za registráciu látky — Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky — Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku — Odporúčanie 2003/361/ES — Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok — Žiadosť o poskytnutie informácie — Právomoc ECHA — Proporcionalita)

25

2016/C 402/27

Vec T-472/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2016 – Lundbeck/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s antidepresívnymi liekmi obsahujúcimi účinnú farmaceutickú látku citalopram — Pojem obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Potenciálna hospodárska súťaž — Generické lieky — Prekážky vstupu na trh z dôvodu existencie patentov — Dohody uzatvorené medzi majiteľom patentov a podnikom vyrábajúcim generické lieky — Článok 101 ods. 1 a 3 ZFEÚ — Nesprávne právne posúdenia — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obranu — Právna istota — Pokuty)

26

2016/C 402/28

Vec T-620/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Marchi Industriale/ECHA (REACH — Poplatok za registráciu látky — Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky — Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku — Odporúčanie 2003/361/ES — Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok — Určenie veľkosti podniku — Právomoc ECHA — Povinnosť odôvodnenia)

27

2016/C 402/29

Vec T-695/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – ENAC/INEA (Finančná pomoc — Projekty spoločného záujmu v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí — Vyhotovenie štúdie intermodálneho rozvoja letiska Bergamo-Orio al Serio — Určenie konečnej výšky finančnej pomoci — Neoprávnené náklady — Nesprávne právne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia)

27

2016/C 402/30

Vec T-80/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Musim Mas/Rada (Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii — Vyberanie dočasného antidumpingového cla s konečnou platnosťou — Konečné antidumpingové clo — Právo na obranu — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady)

28

2016/C 402/31

Vec T-111/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Unitec Bio/Rada (Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne — Konečné antidumpingové clo — Žaloba o neplatnosť — Priama dotknutosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady)

29

2016/C 402/32

Spojené veci T-112/14 až T-116/14 a T-119/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Molinos Río de la Plata a i./Rada (Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne — Konečné antidumpingové clo — Žaloba o neplatnosť — Profesijné združenie — Priama dotknutosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady)

30

2016/C 402/33

Vec T-117/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Cargill/Rada (Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii — Konečné antidumpingové clo — Žaloba o neplatnosť — Priama dotknutosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady)

31

2016/C 402/34

Vec T-118/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – LDC Argentina/Rada (Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne — Konečné antidumpingové clo — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady)

31

2016/C 402/35

Vec T-120/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Ciliandra Perkasa/Rada (Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii — Konečné antidumpingové clo — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady)

32

2016/C 402/36

Vec T-139/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia a PT Wilmar Nabati Indonesia/Rada (Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii — Konečné antidumpingové clo — Článok 2 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady)

33

2016/C 402/37

Vec T-340/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Kľujev/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Zaradenie mena žalobcu — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia — Právny základ — Právo na účinnú súdnu ochranu — Nedodržanie kritérií zápisu do zoznamu — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo vlastniť majetok — Právo na dobré meno)

34

2016/C 402/38

Vec T-346/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Janukovyč/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Zaradenie mena žalobcu — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia — Právny základ — Právo na účinnú súdnu ochranu — Zneužitie právomoci — Nedodržanie kritérií zápisu do zoznamu — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo vlastniť majetok)

35

2016/C 402/39

Vec T-348/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Janukovyč/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Zaradenie mena žalobcu — Povinnosť odôvodnenia — Právny základ — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Zneužitie právomoci — Nedodržanie kritérií zápisu do zoznamu — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo vlastniť majetok)

36

2016/C 402/40

Vec T-386/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – FIH Holding a FIH Erhvervsbank/Komisia (Štátna pomoc — Bankový sektor — Pomoc poskytnutá dánskej banke FIH vo forme prevodu jej znehodnotených aktív na novú dcérsku spoločnosť a ich následného odkúpenia dánskym orgánom povereným zabezpečením finančnej stability — Štátna pomoc v prospech bánk v období krízy — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem pomoc — Kritérium súkromného investora — Kritérium súkromného veriteľa — Výpočet výšky pomoci — Povinnosť odôvodnenia)

37

2016/C 402/41

Vec T-481/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/EIT (Verejné zákazky na služby — Postup verejného obstarávania — Poskytovanie služieb týkajúcich sa vývoja platformy pre správu informácií a znalostí — Služby vývoja softvérov a zabezpečenia dostupnosti a efektívnosti informatických služieb — Odmietnutie zaradiť ponuku uchádzača na prvé miesto — Kritériá výberu — Kritériá hodnotenia ponúk — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenia — Prístup k dokumentom — Mimozmluvná zodpovednosť)

37

2016/C 402/42

Vec T-698/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/Komisia (Verejné zákazky na služby — Postup verejného obstarávania — Poskytnutie externých služieb na rozvoj, štúdie a podporu informačných systémov (ESP DESIS III) — Zaradenie uchádzača podľa mechanizmu zostupného poradia — Povinnosť odôvodnenia — Ponuky s neobvykle nízkou cenou — Zásada voľnej hospodárskej súťaže — Mimozmluvná zodpovednosť)

38

2016/C 402/43

Vec T-710/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Herbert Smith Freehills/Rada (Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa diskusií pred prijatím smernice o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov — Zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu právneho poradenstva — Právo na obhajobu — Prevažujúci verejný záujem)

39

2016/C 402/44

Vec T-800/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Philip Morris/Komisia (Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty vyhotovené v rámci prípravných prác na smernici o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov — Zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu právneho poradenstva — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu — Právo na obranu — Prevažujúci verejný záujem)

39

2016/C 402/45

Vec T-51/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – PAN Europe/Komisia (Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Dokumenty týkajúce sa endokrinných disruptorov — Čiastočné zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu — Článok 4 ods. 3 nariadenia č. 1049/2001)

40

2016/C 402/46

Vec T-91/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – AEDEC/Komisia (Výskum a technologický vývoj — Rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020 — Výzva k predkladaniu návrhov v rámci pracovného programu 2014 – 2015 — Rozhodnutie Komisie o vyhlásení návrhu podaného žalobcom za nespôsobilý — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Proporcionalita — Transparentnosť — Zjavne nesprávne posúdenie)

41

2016/C 402/47

Vec T-359/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Arrom Conseil/EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Roméo has a Gun by Romano Ricci — Skoršie slovné ochranné známky Európskej únie NINA RICCI a RICCI — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok — Poškodenie dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009)

41

2016/C 402/48

Vec T-485/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – Alsharghawi/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu v Líbyi — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vstupu a prechodu cez územie Európskej únie — Funkcia bývalého vedúceho úradu Muammara Kaddáfiho — Voľba právneho základu — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Prezumpcia neviny — Proporcionalita — Sloboda pohybu — Právo vlastniť majetok — Povinnosť odôvodniť opodstatnenosť opatrenia)

42

2016/C 402/49

Vec T-565/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MERLIN’S KINDERWELT — Skoršia národná slovná ochranná známka KINDER — Relatívny dôvod zmietnutia — Neexistencia podobnosti označení — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

42

2016/C 402/50

Vec T-566/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Ochranná známka Európskej Únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MERLIN’S KINDERWELT — Skoršia národná slovná ochranná známka KINDER — Relatívny dôvod zmietnutia — Neexistencia podobnosti označení — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

43

2016/C 402/51

Vec T-633/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – JT International/EUIPO – Habanos (PUSH) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie PUSH — Skoršie vnútroštátne slovné a obrazové ochranné známky a slovné a obrazové ochranné známky Beneluxu PUNCH — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Zhodnosť tovarov — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

44

2016/C 402/52

Vec T-384/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – EDF Luminus/Parlament (Rozhodcovská doložka — Zmluva na dodávku elektriny CNT(2009) č. 137 — Platba Parlamentom regionálneho príspevku na elektrinu, ktorý žalobkyňa odvádza Regiónu Brusel – Hlavné mesto a vypočítava sa na základe príkonu poskytnutého Parlamentu — Absencia zmluvnej povinnosti — Absencia povinnosti vyplývajúcej z ustanovení uplatniteľného vnútroštátneho práva)

44

2016/C 402/53

Vec T-511/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. augusta 2016 – Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS) (Ochranná známka Európskej únie — Späťvzatie prihlášky — Zastavenie konania)

45

2016/C 402/54

Vec T-544/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – Terna/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Projekty spoločného záujmu Únie — Finančná pomoc Únie v dvoch projektoch v oblasti transeurópskych energetických sietí — Zníženie pôvodne priznanej finančnej pomoci na základe auditu — Prípravný akt — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť)

46

2016/C 402/55

Vec T-584/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – POA/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Prihláška chráneného označenia pôvodu (Halloumi alebo Hellim) — Rozhodnutie o uverejnení v Úradnom vestníku, séria C, prihlášky chráneného označenia pôvodu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 — Prípravný akt — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť)

46

2016/C 402/56

Vec T-366/16: Žaloba podaná 12. júla 2016 – Gaki/Europol

47

2016/C 402/57

Vec T-476/16: Žaloba podaná 25. augusta 2016 – Adama Agriculture a Adama France/Komisia

48

2016/C 402/58

Vec T-477/16: Žaloba podaná 26. augusta 2016 – Epsilon International/Komisia

49

2016/C 402/59

Vec T-480/16: Žaloba podaná 30. augusta 2016 – Lidl Stiftung/EUIPO – Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Vec T-620/16: Žaloba podaná 30. augusta 2016 – The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Vec T-625/16: Žaloba podaná 2. septembra 2016 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

51

2016/C 402/62

Vec T-629/16: Žaloba podaná 1. septembra 2016 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (znázornenie dvoch súbežných pruhov na topánke)

53

2016/C 402/63

Vec T-630/16: Žaloba podaná 5. septembra 2016 – Dehtochema Bitumat/Európska chemická agentúra

53

2016/C 402/64

Vec T-644/16: Žaloba podaná 9. septembra 2016 – ClientEarth/Komisia

54

2016/C 402/65

Vec T-645/16: Žaloba podaná 7. septembra 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

55

2016/C 402/66

Vec T-648/16: Žaloba podaná 13. septembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Vec T-649/16: Žaloba podaná 12. septembra 2016 – Bernaldo de Quirós/Komisia

57

2016/C 402/68

Vec T-650/16: Žaloba podaná 7. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Vec T-656/16: Žaloba podaná 12. septembra 2016 – PM/ECHA

58

2016/C 402/70

Vec T-659/16: Žaloba podaná 16. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Vec T-661/16: Žaloba podaná 19. septembra 2016 – Credito Fondiario/SRB

59

2016/C 402/72

Vec T-665/16: Žaloba podaná 16. septembra 2016 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

61


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2016/C 402/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 392, 24.10.2016

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 383, 17.10.2016

Ú. v. EÚ C 371, 10.10.2016

Ú. v. EÚ C 364, 3.10.2016

Ú. v. EÚ C 350, 26.9.2016

Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016

Ú. v. EÚ C 335, 12.9.2016

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/2


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. septembra 2016 – Spolková republika Nemecko/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(Vec C-113/14) (1)

((Žaloba o neplatnosť - Voľba právneho základu - Článok 43 ods. 2 ZFEÚ alebo článok 43 ods. 3 ZFEÚ - Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami - Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 - Článok 7 - Nariadenie (EÚ) č. 1370/2013 - Článok 2 - Opatrenia týkajúce sa stanovovania cien - Referenčné prahy - Intervenčné ceny))

(2016/C 402/02)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze, A. Lippstreu a A. Wiedmann, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyňu: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: M. Holt, C. Brodie a J. Kraehling, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Bates, barrister), Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, J. Škeřík, J. Vláčil a D. Hadroušek, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: L. G. Knudsen a R. Kaškina, splnomocnení zástupcovia), Rada Európskej únie (v zastúpení: G. Maganza, J.-P. Hix a S. Barbagallo, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaných: Európska komisia (v zastúpení: D. Triantafyllou a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, sa zrušuje.

2.

Článok 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, sa zrušuje.

3.

Účinky článku 7 nariadenia č. 1308/2013 a článku 2 nariadenia č. 1370/2013 sú zachované, až kým v primeranej lehote, ktorá nesmie presiahnuť päť mesiacov odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku, nenadobudne účinnosť nová právna úprava založená na správnom právnom základe, teda na článku 43 ods. 3 ZFEÚ.

4.

Európsky parlament a Rada Európskej únie sú povinní nahradiť trovy konania.

5.

Česká republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 28.4.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/3


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Vec C-409/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný colný sadzobník - Kombinovaná nomenklatúra - Klasifikácia tovaru - Výklad podpoložky kombinovanej nomenklatúry - Smernica 2008/118/ES - Dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani - Colný režim podmienečného oslobodenia od cla - Účinky colného vyhlásenia v prípade nesprávne uvedenej podpoložky kombinovanej nomenklatúry - Nezrovnalosti počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani))

(2016/C 402/03)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Výrok rozsudku

1.

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmenené a doplnené nariadením Komisie (EÚ) č. 861/2010 z 5. októbra 2010, sa má vykladať v tom zmysle, že taký tovar, o aký ide v konaní vo veci samej, ktorý tvorí tabak na fajčenie, napriek prítomnosti tabakového zvyšku nepatrí do položky 2401 kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I nariadenia č. 2658/87, zmeneného a doplneného nariadením č. 861/2010, keďže tento zvyšok nebráni takémuto použitiu predmetného výrobku. Taký tovar však môže patriť do položky 2403 tejto nomenklatúry, a konkrétnejšie do podpoložky 2403 10 90 uvedenej nomenklatúry, keď ide o voľný zhustený tovar nachádzajúci sa v kartónoch s plastikovým vnútrom s čistou hmotnosťou 30 kg.

2.

Pojem „colný režim podmienečného oslobodenia od cla“ uvedený v článku 4 bode 6 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice Rady 92/12/EHS sa má vykladať v tom zmysle, že uplatnenie colného režimu podmienečného oslobodenia od cla na určitý tovar nemožno spochybniť, pokiaľ je kapitola spoločného colného sadzobníka, do ktorej tento tovar patrí, uvedená v jeho sprievodných dokladoch správne, ale konkrétna podpoložka je uvedená nesprávne. V takom prípade sa článok 2 písm. b) a článok 4 bod 8 smernice 2008/118 majú vykladať v tom zmysle, že nedošlo k dovozu uvedeného tovaru a že tento tovar nepodlieha spotrebnej dani.

3.

V takej situácii, o akú ide v konaní vo veci samej, sa má pojem „nezrovnalosť“ v zmysle článku 38 smernice 2008/118 vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na tovar prepustený do colného režimu podmienečného oslobodenia od cla, ktorý má v sprievodnom doklade uvedené nesprávne colné zaradenie.


(1)  Ú. v. EÚ C 439, 8.12.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/4


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret – Dánsko) – Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

(Vec C-549/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Verejné zákazky - Smernica 2004/18/ES - Článok 2 - Zásada rovnosti zaobchádzania - Povinnosť transparentnosti - Zákazka týkajúca sa dodania celkového komunikačného systému - Ťažkosti pri plnení - Rozdielne názory strán v súvislosti s ich zodpovednosťou - Urovnanie - Zúženie rozsahu zmluvy - Zmena prenájmu materiálu na predaj - Podstatná zmena zákazky - Odôvodnenie objektívnou možnosťou nájsť riešenie prostredníctvom zmieru))

(2016/C 402/04)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Højesteret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Finn Frogne A/S

Žalovaný: Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

Výrok rozsudku

Článok 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa má vykladať v tom zmysle, že po pridelení verejnej zákazky nemôže dôjsť k jej podstatnej zmene bez toho, aby sa začalo nové zadávacie konanie, aj keď táto zmena predstavuje objektívne spôsob urovnania dohodou, v rámci ktorej strany upustili od svojich vzájomných nárokov s cieľom vyhnúť sa sporu, ktorého výsledok je neistý, a ktorý vznikol z dôvodu ťažkostí spojených s plnením tejto zákazky. Bolo by to inak, ak by bola v dokumentácii k zadávaciemu konaniu stanovená možnosť zmeniť niektoré podmienky, aj podstatné, tejto zákazky po jej zadaní a boli by stanovené podmienky uplatnenia tejto možnosti.


(1)  Ú. v. EÚ C 127, 20.4.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/4


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. septembra – Európska komisia/Helénska republika

(Vec C-584/14) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Životné prostredie - Smernica 2006/12/ES - Smernica 91/689/EHS - Smernica 1999/31/ES - Nakladanie s odpadom - Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti - Nevykonanie - Článok 260 ods. 2 ZFEÚ - Peňažné sankcie - Penále - Paušálna pokuta))

(2016/C 402/05)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Patakia, E. Sanfrutos Cano a D. Loma-Osorio Lerena, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: E. Skandalou, splnomocnený zástupca)

Výrok rozsudku

1.

Helénska republika si tým, že neprijala všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z 10. septembra 2009, Komisia/Grécko (C-286/08, neuverejnený, EU:C:2009:543), nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 260 ods. 1 ZFEÚ.

2.

Helénska republika je povinná zaplatiť Európskej komisii na účet „Vlastné zdroje Európskej únie“ penále vo výške 30 000 eur za každý deň omeškania s prijatím opatrení potrebných na vykonanie rozsudku z 10. septembra 2009, Komisia/Grécko (C-286/08, neuverejnený, EU:C:2009:543), a to odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku až do úplného vykonania rozsudku z 10. septembra 2009, Komisia/Grécko (C-286/08, neuverejnený, EU:C:2009:543). Táto suma bude rozdelená na tri časti zodpovedajúce trom výhradám vzneseným Európskou komisiou, a to pre prvú výhradu 10 % z celkovej sumy penále, teda 3 000 eur, pre druhú výhradu 45 % z tejto sumy, teda 13 500 eur, a rovnako aj pre tretiu výhradu, ktorá bude vo vzťahu k správnemu nakladaniu s takzvaným „historickým“ odpadom podliehať zníženiu na polročnom základe, a to v pomernej časti k tomu, pre aký objem tohto odpadu bude zavedené riadne nakladanie, pričom toto zníženie bude mať svoj strop, pod ktorý už suma penále nebude môcť ďalej klesať, a to vo výške 50 % sumy penále zodpovedajúcej tejto výhrade, teda 6 750 eur.

3.

Helénska republika je povinná zaplatiť Európskej komisii na účet „Vlastné zdroje Európskej únie“ paušálnu pokutu 10 miliónov eur.

4.

Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 81, 9.3.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/5


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. septembra 2016 – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Európska komisia

(Vec C-101/15 P) (1)

((Odvolanie - Kartely - Článok 101 ZFEÚ - Článok 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 - Európsky trh s autosklom - Dohody o rozdelení trhov a výmene citlivých obchodných informácií - Pokuty - Usmernenia k metóde stanovovania pokút z roku 2006 - Bod 13 - Hodnota predaja - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Článok 23 ods. 2 druhý pododsek - Zákonná horná hranica pokuty - Výmenný kurz na výpočet hornej hranice pokuty - Výška pokuty - Neobmedzená súdna právomoc - Podniky vyrábajúce jediný výrobok - Proporcionalita - Rovnosť zaobchádzania))

(2016/C 402/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA (v zastúpení: S. Wisking, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors a C. Puech Baron, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: A. Biolan, M. Kellerbauer a H. Leupold, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH a Pilkington Italia SpA sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 81, 9.3.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/6


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, predtým GDF Suez

(Vec C-121/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Aproximácia právnych predpisov - Smernica 2009/73/ES - Energia - Odvetvie plynu - Určenie cien za dodávku zemného plynu koncovým odberateľom - Regulované tarify - Prekážka - Zlučiteľnosť - Kritériá posúdenia - Ciele bezpečnosti dodávok a územnej súdržnosti))

(2016/C 402/07)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, predtým GDF Suez

Výrok rozsudku

1.

Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES, sa má vykladať v tom zmysle, že zásah členského štátu spočívajúci v povinnosti, aby určití dodávatelia, medzi ktorých patrí etablovaný dodávateľ, ponúkali koncovému odberateľovi dodávku zemného plynu za regulované tarify, predstavuje samotnou svojou povahou prekážku dosiahnutia konkurenčného trhu so zemným plynom, uvedeného v tomto ustanovení, a táto prekážka pretrváva, aj keď tento zásah nebráni tomu, aby všetci dodávatelia na trhu predkladali konkurenčné ponuky za ceny nižšie, ako sú tieto tarify.

2.

Článok 3 ods. 2 smernice 2009/73, vnímaný vo svetle článkov 14 a 106 ZFEÚ, ako aj protokolu (č. 26) o službách vo verejnom záujme, pripojeného k Zmluve o EÚ, v znení vyplývajúcom z Lisabonskej zmluvy, a k Zmluve o FEÚ, sa má vykladať v tom zmysle, že umožňuje členským štátom posúdiť, či vo všeobecnom hospodárskom záujme treba uložiť podnikom podnikajúcim v odvetví plynu povinnosti služby vo verejnom záujme týkajúce sa ceny za dodávku zemného plynu, aby sa zaručila najmä bezpečnosť dodávok a územná súdržnosť, pod podmienkou, že jednak budú splnené všetky podmienky, ktoré stanovuje článok 3 ods. 2 tejto smernice, osobitne nediskriminačná povaha takýchto povinností, a jednak sa pri uložení týchto povinností dodrží zásada proporcionality.

Článok 3 ods. 2 smernice 2009/73 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni metóde určenia ceny, ktorá sa zakladá na zohľadnení nákladov, pod podmienkou, že uplatnenie takejto metódy nespôsobí, že by zásah štátu prekročil to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý sleduje.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 1.6.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/7


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

(Vec C-160/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Autorské práva a s nimi súvisiace práva - Smernica 2001/29/ES - Informačná spoločnosť - Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv - Článok 3 ods. 1 - Verejný prenos - Pojem - Internet - Hypertextový odkaz umožňujúci prístup k chráneným dielam, ktoré sú dostupné bez súhlasu nositeľa práv na inej internetovej stránke - Diela, ktoré nositeľ práv ešte nezverejnil - Vloženie takýchto odkazov na účely dosiahnutia zisku))

(2016/C 402/08)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: GS Media BV

Žalované: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tomto zmysle, že na účely preukázania toho, či skutočnosť, že na internetovú stránku boli vložené hypertextové odkazy na chránené diela, ktoré sú voľne dostupné na inej internetovej stránke bez súhlasu nositeľa autorských práv, predstavuje „verejný prenos“ v zmysle tohto ustanovenia, treba určiť, či tieto odkazy poskytla osoba bez úmyslu dosiahnutia zisku, pričom nevedela alebo dôvodne nemohla vedieť o nezákonnej povahe zverejnenia týchto diel na tejto inej internetovej stránke, alebo naopak, či uvedené odkazy boli poskytnuté s cieľom dosiahnutia zisku, kde sa v tomto prípade musí vychádzať z domnienky tejto vedomosti.


(1)  Ú. v. EÚ C 205, 22.6.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/7


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen – Švédsko) – Borealis AB a i./Naturvårdsverket

(Vec C-180/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii - Smernica 2003/87/ES - Článok 10a - Metodika bezodplatného prideľovania kvót - Výpočet jednotného medziodvetvového korekčného faktora - Rozhodnutie 2013/448/EÚ - Článok 4 - Príloha II - Platnosť - Určenie produktového referenčného štandardu pre horúci kov - Rozhodnutie 2011/278/EÚ - Príloha I - Platnosť - Článok 3 písm. c) - Článok 7 - Článok 10 ods. 1 až 3 a 8 - Príloha IV - Bezodplatné prideľovanie kvót na spotrebu a vývoz tepla - Merateľné teplo vyvážané do súkromných domácností - Zákaz dvojitého započítania emisií a dvojitého pridelenia kvót))

(2016/C 402/09)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Žalovaná: Naturvårdsverket

Výrok rozsudku

1.

Preskúmanie prvej, druhej a trinástej otázky neodhalilo nijakú skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť platnosť článku 15 ods. 3 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii.

2.

Preskúmanie piatej otázky neodhalilo nijakú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť prílohy I rozhodnutia 2011/278.

3.

Článok 4 a príloha II rozhodnutia Komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, sú neplatné.

4.

Účinky vyhlásenia neplatnosti článku 4 a prílohy II rozhodnutia 2013/448 sú časovo obmedzené na jednej strane tak, že toto vyhlásenie má účinky až po uplynutí obdobia desiatich mesiacov odo dňa vyhlásenia rozsudku z 28. apríla 2016, Borealis Polyolefine a i. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 a C-391/14 až C-393/14, EU:C:2016:311), s cieľom umožniť Európskej komisii prijať nevyhnutné opatrenia, a na druhej strane tak, že opatrenia prijaté do konca tohto obdobia na základe ustanovení vyhlásených za neplatné nemôžu byť spochybnené.

5.

Článok 10a smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, a článok 10 ods. 1 až 3 a 8 rozhodnutia 2011/278 sa majú vykladať v tom zmysle, že s cieľom zabrániť dvojitému prideleniu umožňujú neprideliť emisné kvóty skleníkových plynov podzariadeniu spojenému s referenčným štandardom tepla, pokiaľ toto podzariadenie vyváža do súkromných domácností teplo, ktoré získalo z podzariadenia spojeného s referenčným štandardom paliva.

6.

Článok 10 ods. 8 rozhodnutia 2011/278 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby boli bezodplatné emisné kvóty skleníkových plynov pridelené prevádzkovateľovi na to, aby teplo zohľadnené v rámci podzariadenia spojeného s referenčným štandardom paliva bolo spotrebované v podzariadení spojenom s referenčným štandardom tepla.

7.

Článok 7 a príloha IV rozhodnutia 2011/278 sa majú vykladať v tom zmysle, že členskému štátu umožňujú, aby pri získavaní údajov, ktorých sa týkajú tieto ustanovenia, nezohľadnil všetky emisie súvisiace s výrobou tepla, ktoré sa prostredníctvom podzariadenia spojeného s referenčným štandardom tepla vyváža do súkromných domácností, a to s cieľom zabrániť dvojitému započítaniu.

8.

Článok 10a ods. 1 a 4 smernice 2003/87, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/29, ako aj článok 10 ods. 3 rozhodnutia 2011/278 sa majú vykladať v tom zmysle, že umožňujú neprideliť dodatočné bezodplatné emisné kvóty skleníkových plynov na emisie súvisiace s výrobou merateľného tepla spaľovaním odpadových plynov, ktoré vyprodukovalo zariadenie s referenčným štandardom pre horúci kov, v rozsahu, v akom je množstvo emisných kvót skleníkových plynov, ktoré bolo stanovené na základe referenčného štandardu tepla, nižšie ako stredná hodnota historických emisií súvisiacich s výrobou tohto tepla.

9.

Článok 7 a príloha IV rozhodnutia 2011/278 sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát pri získavaní údajov, ktorých sa týkajú tieto ustanovenia, upravil číselné údaje, ktoré získal, tak aby emisie skleníkových plynov pochádzajúce zo spaľovania odpadových plynov v podzariadení spojenom s referenčným štandardom tepla boli rovnocenné s emisiami pochádzajúcimi zo spaľovania zemného plynu, v rozsahu, v akom referenčný štandard pre produkt zohľadňuje emisie súvisiace s produkciou odpadových plynov.

10.

Článok 3 písm. c) rozhodnutia 2011/278 sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „podzariadenie spojené s referenčným štandardom tepla“ zahrnuje činnosť spočívajúcu vo vývoze merateľného tepla pochádzajúceho zo zariadenia, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, do parnej sústavy v prípade, že túto sústavu možno považovať za „zariadenie alebo iný subjekt, ktorý nepatrí do rámca systému Únie“.


(1)  Ú. v. EÚ C 205, 22.6.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/9


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – konanie týkajúce sa vydania Alekseia Petruhhina

(Vec C-182/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Občianstvo Európskej únie - Vydanie štátneho príslušníka členského štátu, ktorý vykonával svoje právo na voľný pohyb, do tretieho štátu - Rozsah pôsobnosti práva Únie - Ochrana štátnych príslušníkov členského štátu pred vydaním - Neexistencia ochrany štátnych príslušníkov iných členských štátov - Obmedzenie voľného pohybu - Odôvodnenie založené na zabránení beztrestnosti - Proporcionalita - Overenie záruk stanovených v článku 19 Charty základných práv Európskej únie))

(2016/C 402/10)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

Aleksei Petruhhin

Výrok rozsudku

1.

Články 18 a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že ak bola členskému štátu, do ktorého sa premiestnil občan Únie, štátny príslušník iného členského štátu, adresovaná žiadosť o vydanie tretím štátom, s ktorým prvý členský štát uzatvoril dohodu o vydávaní osôb, má povinnosť informovať členský štát, ktorého štátnu príslušnosť má uvedený občan, prípadne mu na žiadosť tohto členského štátu tohto občana odovzdať v súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, pokiaľ má tento členský štát podľa svojho vnútroštátneho práva právomoc stíhať túto osobu za skutky spáchané mimo jeho štátneho územia.

2.

V prípade, že členský štát rozhoduje o žiadosti tretieho štátu o vydanie štátneho príslušníka iného členského štátu, musí overiť, či vydanie neporušuje práva stanovené v článku 19 Charty základných práv Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 205, 22.6.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/9


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Reggio Calabria – Taliansko) – trestné konanie proti Domenicovi Politanòvi

(Vec C-225/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 49 ZFEÚ - Sloboda usadiť sa - Hazardné hry - Obmedzenia - Naliehavé dôvody všeobecného záujmu - Proporcionalita - Verejné zákazky - Podmienky účasti na zadávacom konaní a posúdenie hospodárskej a finančnej situácie - Vylúčenie uchádzača z dôvodu nepredloženia potvrdení o jeho ekonomickej a finančnej situácii od dvoch rozdielnych bankových inštitúcii - Smernica 2004/18/ES - Článok 47 - Uplatniteľnosť))

(2016/C 402/11)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Reggio Calabria

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Domenico Politanò

Výrok rozsudku

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a najmä jej článok 47 sa majú vykladať v tom zmysle, že vnútroštátna právna úprava, o akú ide vo veci samej, upravujúca udeľovanie koncesií v oblasti hazardných hier, nepatrí do pôsobnosti tejto smernice a tohto článku.

2.

Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnemu ustanoveniu, o aké ide vo veci samej, ktoré ukladá subjektom, ktoré sa chcú prihlásiť do zadávacieho konania týkajúceho sa udelenia koncesií v oblasti stávkových hier, povinnosť predložiť dôkaz o svojej ekonomickej a finančnej situácii prostredníctvom vyhlásení od aspoň dvoch bankových inštitúcií, bez toho, aby mohli preukázať túto situáciu aj iným spôsobom, pretože takéto ustanovenie môže spĺňať podmienky proporcionality formulované judikatúrou Súdneho dvora, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 10.8.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/10


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, právna nástupkyňa Sony France SA

(Vec C-310/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Ochrana spotrebiteľa - Nekalé obchodné praktiky - Smernica 2005/29/ES - Články 5 a 7 - Viazaná ponuka - Predaj počítača vybaveného predinštalovaným softvérom - Podstatná informácia týkajúca sa ceny - Klamlivé opomenutia konania - Nemožnosť spotrebiteľa zaobstarať si rovnaký model počítača, ktorý by nebol vybavený softvérom))

(2016/C 402/12)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Vincent Deroo-Blanquart

Žalovaná: Sony Europe Limited, právna nástupkyňa de Sony France SA

Výrok rozsudku

1.

Obchodná praktika spočívajúca v predaji počítača vybaveného predinštalovaným softvérom bez možnosti spotrebiteľa zaobstarať si rovnaký model počítača, ktorý by nebol vybavený predinštalovaným softvérom, nepredstavuje sama osebe nekalú obchodnú praktiku v zmysle článku 5 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), pričom takú praktiku by predstavovala len vtedy, keby bola v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a podstatne narušovala alebo bola spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k danému výrobku, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu s ohľadom na osobitné okolnosti sporu vo veci samej.

2.

V rámci viazanej ponuky, ktorá spočíva v predaji počítača vybaveného predinštalovaným softvérom, neexistencia informácie o cene každej zo súčastí tohto softvéru nepredstavuje klamlivú obchodnú praktiku v zmysle článku 5 ods. 4 písm. a) a článku 7 smernice 2005/29.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/11


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 8. septembra 2016 – Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Rada Európskej únie

(Vec C-459/15 P) (1)

((Odvolanie - Reštriktívne opatrenia voči Iránskej islamskej republike - Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov - Logistická podpora iránskej vlády - Zahrnutie mena odvolateľky))

(2016/C 402/13)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (v zastúpení: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea a J. Iriarte Ángel, abogados)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: A. de Elera-San Miguel Hurtado a V. Piessevaux, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Spoločnosť Iranian Offshore Engineering & Construction Co. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 346, 19.10.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/11


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin – Nemecko) – E.ON Kraftwerke GmbH/Spolková republika Nemecko

(Vec C-461/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Životné prostredie - Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii - Smernica 2003/87/ES - Harmonizácia bezodplatného prideľovania emisných kvót - Rozhodnutie 2011/278/EÚ - Zmena prideľovania - Článok 24 ods. 1 - Povinnosť prevádzkovateľa zariadenia poskytovať informácie - Rozsah))

(2016/C 402/14)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: E.ON Kraftwerke GmbH

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Výrok rozsudku

Článok 24 ods. 1 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii, sa má vykladať tak, že nebráni tomu, aby členský štát od podnikov, ktoré podliehajú povinnosti obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii a ktorým boli tieto kvóty pridelené bezodplatne, vyžadoval, aby poskytovali informácie o akýchkoľvek plánovaných alebo účinných zmenách kapacity, úrovne činnosti a prevádzky zariadenia bez obmedzenia tejto požiadavky len na informácie týkajúce sa zmien, ktoré majú vplyv na toto prideľovanie kvót.


(1)  Ú. v. EÚ C 398, 30.11.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/12


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. júla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Poľsko) – JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście

(Vec C-294/16 PPU) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Naliehavé prejudiciálne konanie - Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach - Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV - Článok 26 ods. 1 - Európsky zatykač - Účinky odovzdania - Započítanie doby zadržania vo vykonávajúcom členskom štáte - Pojem „zadržiavanie“ - Iné opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu ako uväznenie - Domáce väzenie spojené s nosením elektronického náramku - Charta základných práv Európskej únie - Články 6 a 49))

(2016/C 402/15)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: JZ

Žalovaná: Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście

Výrok rozsudku

Článok 26 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že také opatrenia, akým je domáce väzenie po dobu deviatich hodín počas noci spojené s monitorovaním dotknutej osoby prostredníctvom elektronického náramku, povinnosťou hlásiť sa každý deň alebo niekoľkokrát do týždňa na policajnej stanici v stanovenom čase, ako aj zákazom žiadať o vydanie dokumentov umožňujúcich vycestovať do zahraničia, v zásade nie sú vzhľadom na typ, trvanie, účinky a spôsob výkonu všetkých týchto opatrení natoľko obmedzujúce, aby mali účinok pozbavenia slobody podobný účinku, ktorý vyplýva z uväznenia a mohli tak byť kvalifikované ako „zadržiavanie“ v zmysle uvedeného ustanovenia, čo však musí overiť vnútroštátny súd.


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 16.8.2016.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/13


Žaloba podaná 1. júna 2016 – Európska komisia/Helénska republika

(Vec C-328/16)

(2016/C 402/16)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Zavvos a E. Manhaeve)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že tým, že Helénska republika neprijala všetky opatrenia na vykonanie rozsudku Súdneho dvora z 24. júna 2004 vo veci C-119/02 (1), Komisia/Helénska republika, si nesplnila povinnosť, ktorá jej vyplýva z článku 260 ods. 1 ZFEÚ,

uložiť Helénskej republike povinnosť zaplatiť Komisii navrhované penále vo výške 34 974 eur za každý deň omeškania s vykonaním rozsudku vo veci C-119/02 odo dňa vyhlásenia rozsudku v prejednávanej veci až do dňa vykonania rozsudku vyhláseného vo veci C-119/02,

uložiť Helénskej republike povinnosť zaplatiť Komisii dennú paušálnu sumu vo výške 3 828 eur odo dňa vyhlásenia rozsudku vo veci C-119/02 až do dňa vyhlásenia rozsudku v prejednávanej veci alebo do dňa vykonania rozsudku vyhláseného vo veci C-119/02, pokiaľ by k jeho vykonaniu došlo skôr,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.

V rozsudku z 24. júna 2004, vec C-119/02, Komisia/Helénska republika, Súdny dvor rozhodol:

„Helénska republika tým, že neprijala potrebné opatrenia na inštalovanie zberného systému komunálnych odpadových vôd v regióne Thriasio Pedio a tým, že nezaviedla náročnejšie čistenie než sekundárne čistenie komunálnych odpadových vôd v danom regióne skôr než sú vypustené do citlivej oblasti zálivu [Eleusi], si nesplnila povinnosti vyplývajúce z [článku] 3 [odsek] 1 a z článku 5 [odsek] 2 smernice Rady 91/271/EHS  (2) z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd, zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998“.

2.

Helénska republika mala prijať opatrenia potrebné na zber a čistenie komunálnych odpadových vôd z regiónu Thriasio Pedio (ktorý zahŕňa obce Eleusi, Aspropyrgos, Magoula a Mandra) v súlade s článkom 3 ods. 1 druhým pododsekom a článkom 5 ods. 2 smernice 91/271/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 98/15/ES, skôr než sú vypustené do citlivej oblasti zálivu Eleusi. Systém vypúšťania a čistenia odpadových vôd z regiónu Thriasio Pedio mal byť vybudovaný do 31. decembra 1998. Okrem toho mali do tohto dátumu komunálne odpadové vody prejsť náročnejším čistením než sekundárnym čistením („terciálnym čistením“) skôr než sú vypustené do citlivej oblastí.

3.

Helénska republika mala zaistiť zber a čistenie všetkých komunálnych odpadových vôd z regiónu Thriasio Pedio, ich podrobenie náročnejším čistením než sekundárnym čistením a preukázať súlad prevádzky zariadení na čistenie odpadových vôd s ustanoveniami smernice.

4.

Rozsudok Súdneho dvora sa mal vykonať prostredníctvom uskutočnenia rôznych projektov:

výstavby čističky odpadových vôd (ďalej len „CTEUR“),

výstavby „hlavných“ kanalizácií (pre sieť komunálnych odpadových vôd), alebo „základnej siete“,

výstavby potrubí (pre sieť komunálnych odpadových vôd), alebo „sekundárnej siete“,

napojenie rôznych obyvateľov/priemyselných podnikov v regióne (obcí Aspropyrgos, Eleusi, Mandra a Magoula) na sieť komunálnych odpadových vôd), alebo „terciálnej siete“.

5.

Príslušné helénske orgány informovali Komisiu o tom, že väčšina všetkých projektov mala byť dokončená do konca roku 2010. Základná sieť bola vo fáze výstavby, sekundárna sieť bola dokončená na 45 % a terciálna sieť bola vo výstavbe. Orgány tvrdili, že CTEUR mala napojiť komunálne odpadové vody všetkých obyvateľov regiónu do konca roku 2010. Pokiaľ ide o hlavnú sieť, tá mala pokryť 100 % obyvateľov obcí Aspropyrgos, Mandra a Magoula a 2/3 obyvateľov obce Eleusi (to znamená celkovo približne 90 % obyvateľov 4 obcí). Zvyšní obyvatelia mali byť pokrytí do 30. apríla 2011.

6.

Komisia z tohto dôvodu dospela k záveru, že 18. júla 2011 nebol rozsudok Súdneho dvora ešte v plnom rozsahu vykonaný.

7.

Helénske orgány vo svojej odpovedi z 27. novembra 2012 informovali Komisiu, že CTEUR je od 27. júla 2012 v prevádzke, ale sekundárna a terciálna sieť ešte nie sú dokončené (mali by byť dokončené do konca marca 2013). Pokiaľ ide o sekundárnu sieť, tá bola skoro dokončená, s výnimkou jednej časti obce Eleusi („Kato Eleusi“), v ktorej prišlo k omeškaniu prác z dôvodu archeologických nálezov. Okrem toho sa odhadovalo, že v tej dobe bolo 24 % komunálnych odpadových vôd z mestskej aglomerácie Thriasio Pedio zozbieranej a čistenej CTEUR. Orgány tiež poskytli dôkazy, ktoré dokazovali (terciálne čistenie zozbieraných komunálnych odpadových vôd) riadnu prevádzku zariadení.

8.

Komisia zastáva názor, že napriek tomu, že uplynulo 12 rokov od vydania rozsudku, Helénska republika doteraz nevykonala rozsudok v plnom rozsahu. Čističky komunálnych odpadových vôd boli síce dokončené a sú od 27. júla 2012 v prevádzke, čím je možné odstraňovať dusík, je však treba zdôrazniť, že len veľmi malé percento (28 %) komunálnych odpadových vôd z regiónu Thriasio Pedio je v súčasnosti odvádzané a čistené.

9.

Okrem toho Komisii príslušné orgány nepredložili žiadny spoľahlivý harmonogram, ktorý by umožnil odhadnúť, kedy môže prísť ku skutočnému pokroku. Komisia ďalej zdôrazňuje, že rôzne lehoty, ktoré helénske orgány niekoľkokrát predkladali, neboli nikdy dodržané. Okrem terciálnej siete, ktorá spája rôzne obydlia a priemyselné podniky regiónu, ani sekundárna sieť (výstavba veľkých potrubí) nebola dokončená, pretože chýba časť Kato Eleusi v obci Eleusi.

10.

Komisia zdôrazňuje, že okrem odpovede helénskych orgánov z 27. novembra 2012, nedostala žiadny štatistický údaj, ktorý by mohol dokázať, že zozbierané komunálne odpadové vody prešli náročnejším čistením než sekundárnym čistením. Dotknutá odpoveď obsahovala niektoré číselné údaje, ktoré však odkazovali iba na obdobie štyroch mesiacov, keďže zariadenie bolo uvedené do prevádzky 27. júla toho roku. Helénske orgány pritom mali na preukázanie dostatočného čistenia komunálnych odpadových vôd preukázať riadnu prevádzku čističky po dobu dvanástich mesiacov, s uvedením percentuálneho zníženia DBO5 a DCO, ktoré je v súlade s ustanoveniami smernice pokiaľ ide o sekundárne čistenie, a dostatočného percentuálneho zníženia dusíku v súlade s prílohou I tabuľkou 2 smernice, pokiaľ ide o terciálne čistenie. Pokiaľ tieto údaje chýbajú, Komisia nemôže overiť, či podliehajú v súčasnosti odvádzané komunálne odpadové vody v konečnom rozsahu náročnejšiemu čisteniu než sekundárnemu čisteniu, ako je to stanovené v článku 4 smernice.


(1)  EU:C:2004:385.

(2)  Ú. v. ES L 135, 1991, s. 40; Mim. vyd. 15/002, s. 26.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/14


Odvolanie podané 7. júla 2016: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 27.apríla 2016 vo veci T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(Vec C-376/16 P)

(2016/C 402/17)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: N. Bambara, splnomocnený zástupca, P. Wytinck, B. Hoorelbeke, advocaten)

Ďalší účastníci konania: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil sporný rozsudok Všeobecného súdu v celom rozsahu,

zamietol návrh na zrušenie sporného rozhodnutia a žalobu o náhradu škody, ako boli podané žalobkyňou na prvom stupni,

subsidiárne, zrušil sporný rozsudok Všeobecného súdu v celom rozsahu a vrátil vec Všeobecnému súdu,

ešte viac subsidiárne zrušil sporný rozsudok Všeobecného súdu v rozsahu, v akom ukladá EUIPO nahradiť škodu European Dynamics Luxembourg za stratu príležitosti uzavrieť rámcovú zmluvu, a vrátil vec Všeobecnému súdu,

uložil žalobcom na prvom stupni povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Odvolanie je založené na štyroch odvolacích dôvodoch vychádzajúcich predovšetkým z toho, že: 1) Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade a uplatnení zásad rovnosti príležitostí a transparentnosti a v každom prípade skreslil skutkový stav, 2) Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade a uplatnení kritéria týkajúceho sa zjavne nesprávnych posúdení a v určitých prípadoch skreslil skutkový stav, 3) Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri uplatnení zásad uplatnenia článku 100 ods. 2 všeobecného finančného nariadenia v spojení s článkom 296 druhým pododsekom ZFEÚ, a 4) Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že uložil povinnosť nahradiť ujmu v dôsledku straty príležitosti.

2.

V rámci prvého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd v rozpore s článkom 21 Štatútu Súdneho dvora a článkom 76 ods. 1 a článkom 84 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu rozhodol ultra petita, alebo subsidiárne, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že rozhodol, že porušenie zásad rovnosti príležitostí a náležitej starostlivosti by mohlo viesť k zrušeniu sporného rozhodnutia, keď dospel k záveru, že by sporné rozhodnutie malo byť zrušené v rozsahu, v akom EUIPO nepožadoval ani mu nebol predložený výpis z registra trestov Siemens SA a Siemens SL preukazujúci neexistenciu akýchkoľvek dôvodov na vylúčenie uvedených v článkoch 93 a 94 všeobecného finančného nariadenia. V rámci druhej časti prvého odvolacieho dôvodu odvolateľ tiež poukazuje na to, že Všeobecný súd skreslil skutkový stav tým, že dospel k záveru, že EUIPO nepožadoval ani nevydal žiadny dôkaz, ktorý by bol v súlade s článkom 134b vykonávacích pravidiel dostatočný na preukázanie neexistencie dôvodov na vylúčenie spoločnosti Siemens SL, pretože spis neobsahuje výpis z registro mercantil, čo je dokument zodpovedajúci výpisu z registra trestov v zmysle článku 134b vykonávacích pravidiel.

3.

V rámci druhého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil zjavne nesprávneho posúdenia tým, že neoveril, či preukázané zjavne nesprávne posúdenia, ktorých sa hodnotiaca komisia dopustila pri hodnotení ponuky spoločnosti European Dynamics, mohla mať vplyv na konečnú podobu sporného rozhodnutia o uzavretí zmluvy. Úrad zdôrazňuje, že Všeobecný súd musí overiť, či preukázané zjavne nesprávne posúdenia majú vplyv na hodnotenie, pokiaľ ide o určité kritérium, ak existuje niekoľko ďalších dôvodov (ktoré nie sú poznamenané zjavne nesprávnym posúdením), ktoré tiež odôvodňujú udelené hodnotenie. Odvolateľ tiež poukazuje na to, že Všeobecný súd v mnohých prípadoch buď skreslil skutkový stav, uplatnil nesprávne kritérium na určenie zjavne nesprávnych posúdení tým, že jednoducho nahradil posúdenie skutkového stavu EUIPO svojím posúdením skutkového stavu, alebo sa dopustil nesprávneho posúdenia tým, že dospel k záveru, že nedostatočné odôvodnenie môže byť považované za dôkaz zjavne nesprávneho posúdenia.

4.

V rámci tretieho odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil zjavne nesprávneho posúdenia tým, že požadoval, aby z odôvodnenia rozhodnutia jasne vyplývalo, ako každý (negatívny) komentár ovplyvnil hodnotenie pridelené každému (pod)kritériu a podbodu, a tým uplatnil prísnejšie pravidlo, pokiaľ ide o povinnosť odôvodnenia, ktorá je jednou z povinností, ktoré vyplývajú z ustálenej judikatúry Súdneho dvora. Z tohto dôvodu sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že zrušil sporné rozhodnutie na základe porušenia článku 100 ods. 2 všeobecného finančného nariadenia v spojení s článkom 296 ZFEÚ.

5.

V rámci štvrtého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil zjavne nesprávneho posúdenia tým, že priznal náhradu škody prvej zo žalobkýň na prvom stupni napriek tomu, že jedna z kumulatívnych podmienok vzniku mimozmluvnej zodpovednosti orgánov Únie (a to existencia protiprávneho konania) nebola preukázaná. Subsidiárne odvolateľ tvrdí, že aj ak by bolo odvolaniu vyhovené len na základe prvého dôvodu, aj tak by bolo potrebné rozsudok zrušiť v rozsahu, v akom ukladá náhradu škody napriek tomu, že v prejednávanom prípade nebola existencia príčinnej súvislosti medzi ostatnými protiprávnymi prvkami konania (zjavne nesprávne posúdenie a nedostatok odôvodnenia) a údajnou ujmou preukázaná. Ešte viac subsidiárne, odvolateľ poukazuje na to, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že priznal náhradu škody z dôvodu straty príležitosti, lebo takýto základ pre priznanie náhrady škody nemožno považovať za všeobecnú zásadu spoločnú pre všetky zákony členských štátov, a tým porušil výslovné ustanovenie článku 340 ZFEÚ.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. júla 2016 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

(Vec C-393/16)

(2016/C 402/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Žalovaná: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

Vedľajší účastník konania: Galana NV

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 118m ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (1), ako aj článok 103 ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (2) vykladať v tom zmysle, že do ich pôsobnosti spadá aj prípad, v ktorom sa chránené označenie pôvodu použije ako súčasť označenia potraviny, ktorá nezodpovedá špecifikáciám výrobku, ale do ktorej bola pridaná prísada, ktorá zodpovedá špecifikáciám výrobku?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Majú sa článok 118m ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia (ES) č. 1234/2007, ako aj článok 103 ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vykladať v tom zmysle, že použitie chráneného označenia pôvodu ako súčasť označenia potraviny, ktorá nezodpovedá špecifikáciám výrobku, do ktorej však bola pridaná prísada, ktorá im zodpovedá, predstavuje využívanie dobrej povesti označenia pôvodu, ak označenie potraviny zodpovedá praxi pri označovaní výrobkov pre príslušnú verejnosť a prísada je pridaná v dostatočnom množstve na to, aby danému výrobku dodala podstatnú vlastnosť?

3.

Majú sa článok 118m ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007, ako aj článok 103 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vykladať v tom zmysle, že použitie chráneného označenia pôvodu, za podmienok opísaných v druhej prejudiciálnej otázke, predstavuje zneužitie, napodobenie alebo vyvolávanie mylnej predstavy?

4.

Majú sa článok 118m ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007, ako aj článok 103 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vykladať v tom zmysle, že sa uplatnia len na nepravdivé alebo do omylu uvádzajúce údaje, ktoré môžu vyvolať v príslušnej skupine verejnosti nesprávnu predstavu o zemepisnom pôvode výrobku?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov);Ú. v. EÚ L 299, 2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007; Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 671.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 1. augusta 2016 – Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

(Vec C-425/16)

(2016/C 402/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Hansruedi Raimund

Žalovaná: Michaela Aigner

Prejudiciálne otázky

1.

Možno žalobu o porušení ochrannej známky Únie [článok 96 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1) v znení nariadenia (EÚ) č. 2424/2015] na základe námietky, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere [článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 v znení nariadenia (EÚ) č. 2424/2015] zamietnuť, ak žalovaný síce podal vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Únie (článok 99 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 v znení nariadenia (EÚ) č. 2424/2015) založený na tejto skutočnosti, ale súd o danom vzájomnom návrhu ešte nerozhodol?

2.

V prípade zápornej odpovede: Môže súd žalobu o porušení práv zamietnuť na základe námietky, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, ak prinajmenšom súčasne vyhovie vzájomnému návrhu na vyhlásenie neplatnosti, alebo má s rozhodnutím o žalobe o porušení práv v každom prípade počkať, kým rozhodnutie o vzájomnom návrhu nadobudne právoplatnosť?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie; Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španielsko) 2. augusta 2016 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

(Vec C-431/16)

(2016/C 402/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Odporca v odvolacom konaní: José Blanco Marques

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa vychádzať z toho, že vnútroštátne ustanovenie, aké sa nachádza v článku 6 ods. 4 kráľovského dekrétu 1646/1972 z 23. júna, ktoré stanovuje, že príplatok vo výške 20 % základu pre poberateľov dôchodku z dôvodu úplnej trvalej nespôsobilosti na výkon ich obvyklého povolania, ktorí dosiahli vek 55 rokov, „sa neposkytuje počas obdobia, keď je zamestnanec zamestnaný“, je pravidlom na zamedzenie súbehu v zmysle článkov 12, 46a, 46b a 46c nariadenia (EHS) č. 1408/71 (1) a článkov 5, 53, 54 a 55 nariadenia (ES) č. 883/2004 (2), s prihliadnutím na to, že španielsky Tribunal Supremo (Najvyšší súd) konštatoval, že nezlučiteľnosť stanovená v uvedenom vnútroštátnom ustanovení sa vzťahuje nielen na výkon zamestnania, ale aj na poberanie starobného dôchodku?

2.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, majú sa článok 46a ods. 3 písm. a) nariadenia (EHS) č. 1408/71 a článok 53 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 883/2004 vykladať v tom zmysle, že pravidlo na zamedzenie súbehu spornej dávky s dôchodkom z iného štátu Európskej únie alebo zo Švajčiarska sa môže uplatniť len vtedy, ak existuje vnútroštátne ustanovenie s právnou silou zákona, ktoré výslovne stanovuje, že dávky sociálneho zabezpečenia v invalidite, v starobe alebo pozostalostné dávky, ako je dávka, o akú ide v prejednávanej veci, sú nezlučiteľné s dávkami alebo príjmami získanými príjemcom v zahraničí? Alebo možno uplatniť pravidlo na zamedzenie súbehu na dôchodky z iného štátu Európskej únie alebo zo Švajčiarska v súlade s článkom 12 nariadenia (EHS) č. 1408/71 a článkom 5 nariadenia (ES) č. 883/2004, ak neexistuje výslovné zákonné ustanovenie, ale vo vnútroštátnej judikatúre bol podaný výklad, z ktorého vyplýva nezlučiteľnosť spornej dávky so starobným dôchodkom podľa španielskeho vnútroštátneho práva?

3.

Ak z odpovede na predchádzajúcu otázku vyplynie, že na posudzovaný prípad sa má uplatniť španielske pravidlo na zamedzenie súbehu (ktoré bolo rozšírené prostredníctvom judikatúry), aj keď neexistuje výslovné zákonné ustanovenie, ktoré by sa týkalo dávok alebo príjmov získaných v zahraničí, má sa vychádzať z toho, že 20 %-ný príplatok, ktorý podľa španielskych právnych predpisov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia poberajú zamestnanci, v prípade ktorých bola uznaná úplná trvalá nespôsobilosť na výkon ich obvyklého povolania a dosiahli vek 55 rokov, ako už bolo uvedené, je dávkou rovnakého alebo rôzneho druhu v porovnaní so starobným dôchodkom poskytovaným zo švajčiarskeho systému sociálneho zabezpečenia? Platí definícia jednotlivých častí sociálneho zabezpečenia uvedená v článku 4 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1408/71 a v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 v celom Spoločenstve, alebo treba vychádzať z definície uvedenej vo vnútroštátnej právnej úprave pre každú konkrétnu dávku? V prípade, ak táto definícia platí v celom Spoločenstve, má sa príplatok vo výške 20 % základu na výpočet dôchodku z dôvodu úplnej trvalej práceneschopnosti, ktorý je predmetom tohto konania, považovať za dávku v invalidite alebo za dávku v nezamestnanosti s prihliadnutím na to, že dopĺňa dôchodok z dôvodu úplnej trvalej nespôsobilosti na výkon obvyklého povolania vzhľadom na ťažkosti spojené s nájdením si iného zamestnania v prípade osôb starších ako 55 rokov, takže tento príplatok sa neposkytuje, ak je príjemca zamestnaný?

4.

Ak sa konštatuje, že obe dávky sú dávkami rovnakého druhu, má sa vzhľadom na to, že pri stanovení výšky španielskeho dôchodku z dôvodu práceneschopnosti ani pri stanovení výšky príplatku k tomuto dôchodku neboli zohľadnené doby prispievania v inom štáte, vychádzať z toho, že príplatok vo výške 20 % základu na výpočet španielskeho dôchodku z dôvodu úplnej trvalej práceneschopnosti je dávkou, na ktorú sa vzťahujú pravidlá na zamedzenie súbehu, keďže jeho výšku treba považovať za nezávislú od dĺžky dôb poistenia alebo bydliska v zmysle článku 46b [ods. 2 písm. a)] nariadenia (EHS) č. 1408/71 a článku 54 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 883/2004? Možno uplatniť pravidlo na zamedzenie súbehu, aj keď táto dávka nie je uvedená v časti D prílohy IV nariadenia (EHS) č. 1408/71 ani v prílohe IX nariadenia (ES) č. 883/2004?

5.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, uplatní sa pravidlo uvedené v článku 46a ods. 3 písm. d) nariadenia (EHS) č. 1408/71 a v článku 53 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 883/2004, podľa ktorého španielsku dávku sociálneho zabezpečenia možno znížiť len „o obmedzenú časť čiastky dávky, ktorá sa vypláca podľa právnych predpisov“ iného štátu, v tomto prípade Švajčiarska?

6.

Ak sa dospeje k záveru, že obe dávky sú dávkami rôzneho druhu, možno vzhľadom na to, že nie je preukázané, že Švajčiarsko uplatňuje nejaké pravidlo na zamedzenie súbehu na základe článku 46c nariadenia (EHS) č. 1408/71 a článku 55 nariadenia (ES) č. 883/2004, uplatniť zníženie na príplatok vo výške 20 % španielskeho dôchodku z dôvodu úplnej trvalej práceneschopnosti v celom rozsahu, alebo sa musí toto zníženie rozdeliť, alebo sa musí uplatniť jeho pomerná časť? Má sa v ktoromkoľvek z týchto dvoch prípadov uplatniť obmedzenie vyplývajúce z článku 46a ods. 3 písm. d) nariadenia (EHS) č. 1408/71 a z článku 53 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 883/2004, podľa ktorého španielsku dávku sociálneho zabezpečenia možno znížiť len „o obmedzenú časť čiastky dávky, ktorá sa vypláca podľa právnych predpisov“ iného štátu, v tomto prípade Švajčiarska?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 1971, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 17. augusta 2016 – Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Vec C-462/16)

(2016/C 402/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Finanzamt Bingen-Alzey

Žalovaný a navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Prejudiciálna otázka

Je farmaceutický podnikateľ, ktorý dodáva lieky, na základe judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (rozsudok Elida Gibbs z 24. októbra 1996, C-317/94 (1)) a pri zohľadnení zásady rovnosti zaobchádzania vyplývajúcej z práva Únie oprávnený znížiť základ dane podľa článku 90 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (2), ak

tieto lieky dodáva lekárňam prostredníctvom veľkoobchodníkov,

lekárne poskytujú dodávky podliehajúce dani súkromne zdravotne poisteným osobám,

poisťovateľ liečebných nákladov (podnik súkromného zdravotného poistenia) uhrádza svojim poistencom náklady za odber liekov a

farmaceutický podnikateľ je na základe zákonnej právnej úpravy povinný vyplatiť podniku súkromného zdravotného poistenia „zrážku z ceny“?


(1)  EU:C:1996:400, Zb. s. 1996, I 5339, body 28 a 31.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/20


Odvolanie podané 18. augusta 2016: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 20. júla 2016 vo veci T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Európska komisia

(Vec C-464/16 P)

(2016/C 402/22)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (v zastúpení: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu z 20. júla 2016 vo veci T-674/15 v celom rozsahu,

zrušil rozhodnutia Komisie z 9. októbra 2015 [Ares(2015)4207700] a zo 14. augusta 2015 [Ares(2015)3532556], ktorými Komisia odmietla odvolateľovi prístup k dokumentom,

zaviazal Komisiu, aby odvolateľovi umožnila prístup ku všetkým dokumentom pochádzajúcim od maďarskej vlády, ktoré sa týkajú pilotného postupu EÚ 6874/14/JUST [CHAP(2015)00353 a CHAP(2015)00555], bez ohľadu na to, či ich už má k dispozícii alebo jej budú oznámené až v budúcnosti,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Hlavné tvrdenia uvedené proti uvedenému uzneseniu Všeobecného súdu sú tieto:

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora nemôže účastník konania v zmysle Štatútu Súdneho dvora bez ohľadu na svoje postavenie pred Súdny dvorom samostatne ústne vystupovať, ale musí na to využiť služieb tretích osôb (1).

Okrem toho podľa Súdneho dvora advokáti, ktorí zastávajú vedúce funkcie v rámci orgánov právnickej osoby nemôžu zabezpečovať obranu záujmov tejto osoby pred súdom Únie. (2)

Odvolateľ tvrdí, že ustálená judikatúra Súdneho dvora porušuje článok 47 Charty základných práv Európskej únie, ako aj článok 6 ods. 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Z judikatúry Súdneho dvora jasne nevyplýva, aký je legitímny cieľ takéhoto výkladu štatútu. Okrem toho nie je jasné, akým spôsobom Súdny dvor dospel k záveru, že zástupca musí byť nezávislá tretia osoba. Štatút Súdneho dvora v každom prípade takýto výraz neobsahuje.

Štatút súdneho dvora sa má vykladať v tom zmysle, že každý účastník konania a každá právnická osoba má právo si vybrať svojho zástupcu.


(1)  Uznesenia z 5. decembra 1996, Lopes/Súdny dvor, C-174/96 P, EU:C:1996:473, bod 11; z 21. novembra 2007, Correia de Matos/Parlament, C-502/06 P, neuverejnený, EU:C:2007:696, bod 11, a z 29. septembra 2010, EREF/Komisia, C-74/10 P a C-75/10 P, neuverejnený, EU:C:2010:557, bod 54.

(2)  Uznesenia z 8. decembra 1999, Euro-Lex/ÚHVT (EU-LEX), T-79/99, EU:T:1999:312, bod 29; z 13. januára 2005, Sulvida/Komisia, T-184/04, EU:T:2005:7, bod 10, a z 30. novembra 2012, Activa Preferentes/Rada, T-437/12, neuverejnený, EU:T:2012:638, bod 7.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/21


Odvolanie podané 20. augusta 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 9. júna 2016 vo veci T-276/13, Growth Energy a Renewable Fuels Association/Rada Európskej únie

(Vec C-465/16 P)

(2016/C 402/23)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: S. Boelaert, splnomocnený zástupca, N. Tuominen, Avocat)

Ďalší účastníci konania: Growth Energy, Renewable Fuels Association, Európska komisia, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 9. júna 2016 vo veci T-276/13, Growth Energy a Renewable Fuels Association/Rada Európskej únie, doručený Rade 10. júna 2016,

zamietol žalobu, ktorú podali na prvom stupni Growth Energy a Renewable Fuels Association a v ktorej navrhovali zrušenie napadnutého nariadenia (1),

zaviazal Growth Energy a Renewable Fuels Association na náhradu trov konania, ktoré Rada vynaložila na prvom stupni a v odvolacom konaní.

Subsidiárne,

vrátil vec Všeobecnému súdu na opätovné preskúmanie,

rozhodol, že o trovách konania na prvom stupni a v odvolacom konaní sa v prípade vrátania veci Všeobecnému súdu rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Rada v rámci tohto odvolania navrhuje, aby bol napadnutý rozsudok zrušený z týchto dôvodov:

Závery Všeobecného súdu o prípustnosti žaloby a najmä jeho závery o priamej a osobnej dotknutosti žalobcov sú právne nesprávne.

a.

Všeobecný súd sa po prvé domnieva, že na konštatovanie priamej dotknutosti stačí, že štyria americkí výrobcovia zaradení do vzorky sú výrobcami bioetanolu. Tento záver o priamom účinku je však v rozpore s ustálenou judikatúrou, ktorá odmieta priamy účinok na základe čisto ekonomických dôsledkov.

b.

Po druhé, nie je jasné, ako by samotná skutočnosť, že výrobcovia v USA predali svoj bioetanol domácim obchodníkom/výrobcom, ktorý bol následne opäť predaný na domácom trhu alebo vyvezený domácimi obchodníkmi/výrobcami vo významnom množstve do Únie pred uložením cla, podstatne ovplyvnila ich postavenie na trhu. Na dokázanie významného vplyvu na ich postavenie na trhu uložením ciel by bolo nutné, aby žalobcovia preukázali aspoň vplyv ciel na úroveň dovozu do Únie v nadväznosti na uloženie antidumpingových ciel. Žalobcovia však v tomto ohľade neuviedli žiadne informácie a ani napadnutý rozsudok v tomto ohľade neobsahuje žiadne závery. Došlo tak k nesprávnemu právnemu posúdeniu pri uplatnení kritéria osobnej dotknutosti a chýba tu odôvodnenie.

Pokiaľ ide o vec samú, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade základného nariadenia (2) a v dvoch prípadoch sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v súvislosti s právom WTO.

a.

Po prvé, Všeobecný súd nesprávne vyložil základné nariadenie, keď sa domnieval, že článok 9 ods. 5 tohto nariadenia vykonáva články 9.2 a 6.10 antidumpingovej dohody. Ako plynie zo znenia článku 9 ods. 5 základného nariadenia, toto ustanovenie sa netýka výberu vzorky. A článok 6.10 antidumpingovej dohody je vykonaný článkom 17 a článkom 9 ods. 6 základného nariadenia, a nie článkom 9 ods. 5 základného nariadenia.

b.

Po druhé, Všeobecný súd nesprávne vyložil pojem „dodávateľ“ uvedený v článku 9 ods. 5 základného nariadenia a v článku 9.2 antidumpingovej dohody. Z logiky a systematiky článku 9 ods. 5 vyplýva, že dodávateľ môže byť len „zdroj, u ktorého sa zistilo, že je dumpingový alebo spôsobuje ujmu“. Vzhľadom na to, že výrobcovia v USA nemali žiadnu vývoznú cenu, dumping im nebolo možné pripísať. Všeobecný súd sa teda dopustil nesprávneho právneho posúdenia, ak ich kvalifikoval ako „dodávateľov“ v zmysle článku 9 ods. 5 základného nariadenia a článku 9.2 antidumpingovej dohody.

c.

Po tretie, Všeobecný súd nesprávne vyložil slovné spojenie „ak to nie je praktické [možné – neoficiálny preklad]“ použité v článku 9 ods. 5 základného nariadenia a článku 9.2 antidumpingovej dohody, lebo vychádzal z nesprávneho výkladu článku 9 ods. 5 základného nariadenia vo svetle článku 6.10 antidumpingovej dohody a zo správy odvolacieho orgánu vo veci ES – Spojovacie materiály (3). Tato správa sa týka len článku 9.2 antidumpingovej dohody a analýza vykonaná v tejto správe týkajúca sa slovného spojenia „ak to nie je praktické [možné – neoficiálny preklad]“ sa tak vzťahuje len na situáciu a zaobchádzanie, ktoré článok 9 ods. 5 základného nariadenia stanovuje vo vzťahu k vývozcom v netrhovej ekonomike. Odvolací orgán teda neposkytol výklad slovného spojenia „ak to nie je praktické [možné – neoficiálny preklad]“, ktorý by mohol byť použitý v tomto konaní, ktoré sa netýka vývozcov v netrhovej ekonomike.

Všeobecný súd nakoniec dospel k vecne nesprávnym skutkovým zisteniam, keď dospel k záveru, že výpočet individuálnych ciel je „možný“. V situácii, keď výrobcovia bioetanolu nemajú vývoznú cenu, ale len vnútroštátnu cenu, je jednoznačne nemožné stanoviť individuálne dumpingové rozpätie, a Komisia tak môže stanoviť jednotné celoštátne dumpingové rozpätie.


(1)  Vykonávacie nariadenie Rady (EU) č. 157/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bioetanolu s pôvodom v Spojených štátoch amerických (Ú. v. EÚ L 49, 2013, s. 10).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51).

(3)  Európske spoločenstvá – konečné antidumpingové opatrenia týkajúce sa určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele z Číny – AB-2011-2 – Správa odvolacieho orgánu, WT/DS397/AB/R („ES – Spojovacie materiály, WT/DS397/AB/R“).


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/22


Odvolanie podané 20. augusta 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 9. júna 2016 vo veci T-277/13, Marquis Energy LLC/Rada Európskej únie

(Vec C-466/16 P)

(2016/C 402/24)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: S. Boelaert, splnomocnený zástupca, N. Tuominen, Avocat)

Ďalší účastníci konania: Marquis Energy LLC, Európska komisia, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 9. júna 2016 vo veci T-277/13, Marquis Energy/Rada Európskej únie, doručený Rade 10. júna 2016,

zamietol žalobu, ktorú podala na prvom stupni Marquis Energy a v ktorej navrhovala zrušenie napadnutého nariadenia (1),

zaviazal Marquis Energy na náhradu trov konania, ktoré Rada vynaložila na prvom stupni a v odvolacom konaní.

Subsidiárne,

vrátil vec Všeobecnému súdu na opätovné preskúmanie,

rozhodol, že o trovách konania na prvom stupni a v odvolacom konaní sa v prípade vrátania veci Všeobecnému súdu rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Rada v rámci tohto odvolania navrhuje, aby bol napadnutý rozsudok zrušený z týchto dôvodov:

Závery Všeobecného súdu o prípustnosti žaloby a najmä jeho závery o priamej a osobnej dotknutosti žalobkyne sú právne nesprávne.

a.

Všeobecný súd sa po prvé domnieva, že na konštatovanie priamej dotknutosti stačí, že žalobkyňa je výrobcom bioetanolu. Tento záver o priamom účinku je však v rozpore s ustálenou judikatúrou, ktorá odmieta priamy účinok na základe čisto ekonomických dôsledkov.

b.

Po druhé, nie je jasné, ako by samotná skutočnosť, že žalobkyňa v USA predala svoj bioetanol domácim obchodníkom/výrobcom, ktorý bol následne opäť predaný na domácom trhu alebo vyvezený domácimi obchodníkmi/výrobcami vo významnom množstve do Únie pred uložením cla, podstatne ovplyvnila jej postavenie na trhu. Na dokázanie významného vplyvu na jej postavenie na trhu uložením ciel by bolo nutné, aby žalobkyňa preukázala aspoň vplyv ciel na úroveň dovozu do Únie v nadväznosti na uloženie antidumpingových ciel. Žalobkyňa však v tomto ohľade neuviedla žiadne informácie a ani napadnutý rozsudok v tomto ohľade neobsahuje žiadne závery. Došlo tak k nesprávnemu právnemu posúdeniu pri uplatnení kritéria osobnej dotknutosti a chýba tu odôvodnenie.

Pokiaľ ide o vec samú, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade základného nariadenia (2) a v dvoch prípadoch sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v súvislosti s právom WTO.

a.

Po prvé, Všeobecný súd nesprávne vyložil základné nariadenie, keď sa domnieval, že článok 9 ods. 5 tohto nariadenia vykonáva články 9.2 a 6.10 antidumpingovej dohody. Ako plynie zo znenia článku 9 ods. 5 základného nariadenia, toto ustanovenie sa netýka výberu vzorky. A článok 6.10 antidumpingovej dohody je vykonaný článkom 17 a článkom 9 ods. 6 základného nariadenia, a nie článkom 9 ods. 5 základného nariadenia.

b.

Po druhé, Všeobecný súd nesprávne vyložil pojem „dodávateľ“ uvedený v článku 9 ods. 5 základného nariadenia a v článku 9.2 antidumpingovej dohody. Z logiky a systematiky článku 9 ods. 5 vyplýva, že dodávateľ môže byť len „zdroj, u ktorého sa zistilo, že je dumpingový alebo spôsobuje ujmu“. Vzhľadom na to, že výrobcovia v USA nemali žiadnu vývoznú cenu, dumping im nebolo možné pripísať. Všeobecný súd sa teda dopustil nesprávneho právneho posúdenia, ak ich kvalifikoval ako „dodávateľov“ v zmysle článku 9 ods. 5 základného nariadenia a článku 9.2 antidumpingovej dohody.

c.

Po tretie, Všeobecný súd nesprávne vyložil slovné spojenie „ak to nie je praktické [možné – neoficiálny preklad]“ použité v článku 9 ods. 5 základného nariadenia a článku 9.2 antidumpingovej dohody, lebo vychádzal z nesprávneho výkladu článku 9 ods. 5 základného nariadenia vo svetle článku 6.10 antidumpingovej dohody a zo správy odvolacieho orgánu vo veci ES – Spojovacie materiály (3). Tato správa sa týka len článku 9.2 antidumpingovej dohody a analýza vykonaná v tejto správe týkajúca sa slovného spojenia „ak to nie je praktické [možné – neoficiálny preklad]“ sa tak vzťahuje len na situáciu a zaobchádzanie, ktoré článok 9 ods. 5 základného nariadenia stanovuje vo vzťahu k vývozcom v netrhovej ekonomike. Odvolací orgán teda neposkytol výklad slovného spojenia „ak to nie je praktické [možné – neoficiálny preklad]“, ktorý by mohol byť použitý v tomto konaní, ktoré sa netýka vývozcov v netrhovej ekonomike.

Všeobecný súd nakoniec dospel k vecne nesprávnym skutkovým zisteniam, keď dospel k záveru, že výpočet individuálnych ciel je „možný“. V situácii, keď výrobcovia bioetanolu nemajú vývoznú cenu, ale len vnútroštátnu cenu, je jednoznačne nemožné stanoviť individuálne dumpingové rozpätie, a Komisia tak môže stanoviť jednotné celoštátne dumpingové rozpätie


(1)  Vykonávacie nariadenie Rady (EU) č. 157/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bioetanolu s pôvodom v Spojených štátoch amerických (Ú. v. EÚ L 49, 2013, s. 10).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51).

(3)  Európske spoločenstvá – konečné antidumpingové opatrenia týkajúce sa určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele z Číny – AB-2011-2 – Správa odvolacieho orgánu, WT/DS397/AB/R („ES – Spojovacie materiály, WT/DS397/AB/R“).


Všeobecný súd

31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Scuola Elementare Maria Montessori/Komisia

(Vec T-220/13) (1)

((„Štátna pomoc - Obecná daň z nehnuteľností - Oslobodenie priznané nekomerčným subjektom vykonávajúcim osobitné činnosti - Jednotné znenie predpisov o dani z príjmu - Oslobodenie od jednotnej obecnej dane - Rozhodnutie z časti konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a z časti vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom - Žaloba o neplatnosť - Regulačný akt nevyžadujúci vykonávacie opatrenia - Priama dotknutosť - Prípustnosť - Absolútna nemožnosť vymáhania - Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 - Povinnosť odôvodnenia“))

(2016/C 402/25)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (Rím, Taliansko) (v zastúpení: pôvodne A. Nucara a E. Gambaro, neskôr E. Gambaro, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne V. Di Bucci, G. Conte a D. Grespan, neskôr G. Conte, D. Grespan a F. Tomat, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri a G. De Bellis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh zložený na článku 263 ZFEÚ, ktorým sa žalobkyňa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie 2013/284/EÚ o štátnej pomoci SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)]; režim týkajúci sa oslobodenia od obecnej dane z nehnuteľností využívaných nekomerčnými subjektmi na osobitné účely, ktorý uplatňovalo Taliansko (Ú. v. EÚ 2013, L 166, s. 24)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Scuola Elementare Maria Montessori Srl je povinná nahradiť okrem svojich trov konania aj trovy konania Európskej komisie.

3.

Talianska republika znáša svoje trovy konania súvisiace so vstupom do konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 15.6.2013.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – La Ferla/Komisia a ECHA

(Vec T-392/13) (1)

((„REACH - Poplatok za registráciu látky - Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky - Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku - Odporúčanie 2003/361/ES - Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok - Žiadosť o poskytnutie informácie - Právomoc ECHA - Proporcionalita“))

(2016/C 402/26)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Leone La Ferla SpA, (Melilli, Taliansko) (v zastúpení: G. Passalacqua, J. Occhipinti a G. Calcerano, advokáti)

Žalované: Európska komisia (v zastúpení: L. Di Paolo a K. Talabér-Ritz, splnomocnené zástupkyne) a Európska chemická agentúra (v zastúpení: pôvodne M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage a J.-P. Trnka, neskôr M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage a J.-P. Trnka, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci C. Garcia Molyneux, advokát)

Predmet veci

Po prvé návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie viacerých aktov Komisie alebo ECHA, po druhé návrh zaviazať ECHA na náhradu súm, ktoré neoprávnene vybrala a po tretie návrh založený na článku 268 ZFEÚ na náhradu škody, ktorá údajne vznikla žalobkyni

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa v rozsahu, v akom bola podaná proti Európskej komisii, zamieta ako neprípustná.

2.

Žaloba sa v rozsahu, v akom bola podaná proti Európskej chemickej agentúre (ECHA), zamieta ako sčasti neprípustná a sčasti nedôvodná.

3.

Leone La Ferla SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 291, 5.10.2013.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2016 – Lundbeck/Komisia

(Vec T-472/13) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s antidepresívnymi liekmi obsahujúcimi účinnú farmaceutickú látku citalopram - Pojem obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu - Potenciálna hospodárska súťaž - Generické lieky - Prekážky vstupu na trh z dôvodu existencie patentov - Dohody uzatvorené medzi majiteľom patentov a podnikom vyrábajúcim generické lieky - Článok 101 ods. 1 a 3 ZFEÚ - Nesprávne právne posúdenia - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obranu - Právna istota - Pokuty“))

(2016/C 402/27)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: H. Lundbeck A/S (Valby, Dánsko) a Lundbeck Ltd (Milton Keynes, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: R. Subiotto, QC, a T. Kuhn, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Bourke, F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi a C. Vollrath, neskôr F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi, C. Vollrath a T. Christoforou, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyne: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Ženeva, Švajčiarsko) (v zastúpení: F. Carlin, barrister, a M. Healy, solicitor)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2013) 3803 final z 19. júna 2013, ktoré sa týka konania podľa článku 101 [ZFEÚ] a článku 53 Dohody o EHP (vec AT.39226 – Lundbeck), a návrh na zníženie výšky pokuty, ktorá bola týmto rozhodnutím žalobkyni uložená

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

H. Lundbeck A/S a Lundbeck Ltd sú povinný znášať svoje vlastné trovy konania ako aj trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

3.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) je povinná znášať svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 325, 9.11.2013.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Marchi Industriale/ECHA

(Vec T-620/13) (1)

((„REACH - Poplatok za registráciu látky - Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky - Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku - Odporúčanie 2003/361/ES - Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok - Určenie veľkosti podniku - Právomoc ECHA - Povinnosť odôvodnenia“))

(2016/C 402/28)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marchi Industriale SpA (Florencia, Taliansko) (v zastúpení: M. Baldassarri a F. Donati, advokáti)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (v zastúpení: pôvodne M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, J.-P. Trnka a E. Maurage, neskôr M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka a E. Maurage, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci C. Garcia Molyneux, advokát)

Predmet veci

Jednak návrh, založený na článku 263 ZFEÚ, na zrušenie rozhodnutia ECHA SME(2013) 3747 z 19. septembra 2013, ktorým sa konštatuje, že žalobkyňa nespĺňa podmienky na priznanie zníženia poplatku stanoveného v prospech stredných podnikov a ukladá sa jej administratívny poplatok, a jednak návrh, založený na článku 263 ZFEÚ, na zrušenie faktúr, ktoré vydala ECHA po prijatí rozhodnutia SME(2013) 3747

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Marchi Industriale SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – ENAC/INEA

(Vec T-695/13) (1)

((„Finančná pomoc - Projekty spoločného záujmu v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí - Vyhotovenie štúdie intermodálneho rozvoja letiska Bergamo-Orio al Serio - Určenie konečnej výšky finančnej pomoci - Neoprávnené náklady - Nesprávne právne posúdenie - Povinnosť odôvodnenia“))

(2016/C 402/29)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (Rím, Taliansko) (v zastúpení: G. Palmieri a P. Garofoli, avvocati dello Stato)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre inovácie a siete (v zastúpení: I. Ramallo, D. Silhol a Z. Szilvássy, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Merola, M. C. Santacroce a L. Armati, advokáti)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobcu: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Taliansko) (v zastúpení: M. Muscardini, G. Greco a G. Carullo, advokáti)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ, ktorého predmetom je zrušenie listov Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T EA), teraz INEA, z 18. marca a 23. októbra 2013 s ohľadom na určité výdavky vynaložené v rámci vypracovania štúdie uskutočniteľnosti týkajúcej sa intermodálnej povahy letiska Bergamo-Orio al Serio (Taliansko) v dôsledku finančnej pomoci poskytnutej žalobcovi Európskou komisiou

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC, Národný úrad civilného letectva, Taliansko) je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/28


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Musim Mas/Rada

(Vec T-80/14) (1)

((„Dumping - Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii - Vyberanie dočasného antidumpingového cla s konečnou platnosťou - Konečné antidumpingové clo - Právo na obranu - Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 - Normálna hodnota - Výrobné náklady“))

(2016/C 402/30)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonézia) (v zastúpení: J. García-Gallardo Gil-Fournier, A. Verdegay Mena, avocats, a C. Humpe, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, avocats)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, M. França a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia) a European Biodiesel Board (EBB) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: O. Prost s M.-S. Dibling, avocats)

Predmet veci

Žaloba podaná na základe článku 263 ZFEÚ, ktorou sa navrhuje zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 2)

Výrok rozsudku

1.

Články 1 a 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii, sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas).

2.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila PT Musim Mas.

3.

Európska komisia a European Biodiesel Board (EBB) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 102, 7.4.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/29


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Unitec Bio/Rada

(Vec T-111/14) (1)

((„Dumping - Dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne - Konečné antidumpingové clo - Žaloba o neplatnosť - Priama dotknutosť - Osobná dotknutosť - Prípustnosť - Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 - Normálna hodnota - Výrobné náklady“))

(2016/C 402/31)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Unitec Bio SA (Buenos Aires, Argentína) (v zastúpení: J.-F. Bellis, R. Luff a G. Bathory, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert a B. Driessen, neskôr H. Marcos Fraile, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, avocats)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: M. França a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia) a European Biodiesel Board (EBB) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: O. Prost a M.-S. Dibling, avocats)

Predmet veci

Žaloba podaná na základe článku 263 ZFEÚ, ktorou sa navrhuje zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 2) v rozsahu, v akom toto nariadenie ukladá žalobkyni antidumpingové clo

Výrok rozsudku

1.

Články 1 a 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii, sa v rozsahu, v akom sa týkajú Unitec Bio SA, zrušujú.

2.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Unitec Bio.

3.

Európska komisia a European Biodiesel Board (EBB) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 112, 14.4.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/30


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Molinos Río de la Plata a i./Rada

(Spojené veci T-112/14 až T-116/14 a T-119/14) (1)

((„Dumping - Dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne - Konečné antidumpingové clo - Žaloba o neplatnosť - Profesijné združenie - Priama dotknutosť - Osobná dotknutosť - Prípustnosť - Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 - Normálna hodnota - Výrobné náklady“))

(2016/C 402/32)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Molinos Río de la Plata SA (Buenos Aires, Argentína) (vec T-112/14), Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahia Blanca, Argentína) (vec T-113/14), Vicentin SAIC (Avellaneda, Argentína) (vec T-114/14), Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Argentína) (vec T-115/14), Bunge Argentina SA (Buenos Aires) (vec T-116/14), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) (Buenos Aires) (vec T-119/14) (v zastúpení: J.-F. Bellis, R. Luff a G. Bathory, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert a B. Driessen, neskôr H. Marcos Fraile, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, avocats)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: M. França a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia) a European Biodiesel Board (EBB) (Brusel, Belgicko (v zastúpení: O. Prost a M.-S. Dibling, avocats)

Predmet veci

Návrhy na základe článku 263 ZFEÚ a smerujúce vo veci T-119/14 k zrušeniu vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 2), a vo veciach T-112/14 až T-116/14 k zrušeniu tohto nariadenia v rozsahu, v akom sa ukladá žalobcom antidumpingové clo v týchto veciach

Výrok rozsudku

1.

Veci T-112/14, T-113/14, T-114/14, T-115/14, T-116/14 a T-119/14 sa spájajú na účely vyhlásenia konečného rozhodnutia.

2.

Články 1 a 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii, sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú spoločností Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SAFICI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA a Bunge Argentina SA.

3.

Vo veci T-119/14 sa žaloba vo zvyšnej časti zamieta.

4.

Rada Európskej únie znáša vo veciach T-112/14 až T-116/14 svoje vlastné trovy konania. Rada Európskej únie je povinná nahradiť trovy konania spoločnosti Molinos Río de la Plata vo veci T-112/14, spoločnosti Oleaginosa Moreno Hermanos vo veci T-113/14, spoločnosti Vicentin vo veci T-114/14, spoločenosti Aceitera General Deheza vo veci T-115/14 a spoločnosti Bunge Argentina vo veci T-116/14.

5.

Vo veci T-119/14 Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) a Rada znášajú každá svoje vlastné trovy konania.

6.

Európska komisia a European Biodiesel Board (EBB) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 112, 14.4.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/31


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Cargill/Rada

(Vec T-117/14) (1)

((„Dumping - Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii - Konečné antidumpingové clo - Žaloba o neplatnosť - Priama dotknutosť - Osobná dotknutosť - Prípustnosť - Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 - Normálna hodnota - Výrobné náklady“))

(2016/C 402/33)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cargill SACI (Buenos Aires, Argentína) (v zastúpení: J.-F. Bellis, R. Luff a G. Bathory, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert a B. Driessen, neskôr H. Marcos Fraile, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, advokáti)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: M. França a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia) a European Biodiesel Board (EBB) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: O. Prost a M.-S. Dibling, advokáti)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na vyhlásenie neplatnosti vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 2) v rozsahu, v akom ukladá žalobkyni antidumpingové clo

Výrok rozsudku

1.

Články 1 a 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 2), sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú Cargill SACI.

2.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Cargill.

3.

Európska komisia a European Biodiesel Board (EBB) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 19.5.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/31


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – LDC Argentina/Rada

(Vec T-118/14) (1)

((„Dumping - Dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne - Konečné antidumpingové clo - Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 - Normálna hodnota - Výrobné náklady“))

(2016/C 402/34)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: LDC Argentina SA (Buenos Aires, Argentína) (v zastúpení: J.-F. Bellis, R. Luff a G. Bathory, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert a B. Driessen, neskôr H. Marcos Fraile, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, avocats)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: M. França a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia) a Európska asociácia výrobcov bionafty (EBB) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: O. Prost a M.-S. Dibling, avocats)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ a smerujúci k zrušeniu vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 2), v rozsahu, v akom sa ukladá žalobkyni antidumpingové clo

Výrok rozsudku

1.

Články 1 a 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú spoločnosti LDC Argentina SA.

2.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila LDC Argentina.

3.

Európska komisia a European Biodiesel Board (EBB) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 19.5.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/32


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Ciliandra Perkasa/Rada

(Vec T-120/14) (1)

((„Dumping - Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii - Konečné antidumpingové clo - Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 - Normálna hodnota - Výrobné náklady“))

(2016/C 402/35)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: PT Ciliandra Perkasa (Jakarta, Indonézia) (v zastúpení: F. Graafsma a J. Cornelis, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, advokáti)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, M. França a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia), a European Biodiesel Board (EBB) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: O. Prost a M.-S. Dibling, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná na základe článku 263 ZFEÚ, ktorou sa navrhuje zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 2), v rozsahu, v akom toto nariadenie ukladá žalobkyni antidumpingové clo

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii, sa v rozsahu, v akom sa týka PT Ciliandra Perkasa, zrušuje.

2.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti PT Ciliandra Perkasa.

3.

Európska komisia a European Biodiesel Board (EBB) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 112, 14.4.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/33


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia a PT Wilmar Nabati Indonesia/Rada

(Vec T-139/14) (1)

((„Dumping - Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii - Konečné antidumpingové clo - Článok 2 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 - Normálna hodnota - Výrobné náklady“))

(2016/C 402/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Medan, Indonézia) a PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan) (v zastúpení: P. Vander Schueren, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, avocats)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, M. França a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia) a European Biodiesel Board (EBB) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: O. Prost a M.-S. Dibling, avocats)

Predmet veci

Žaloba podaná na základe článku 263 ZFEÚ, ktorou sa navrhuje zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 2) v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň

Výrok rozsudku

1.

Články 1 a 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii, sa zrušujú v rozsahu v akom sa týkajú PT Wilmar Bioenergi Indonesia a PT Wilmar Nabati Indonesia.

2.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili PT Wilmar Bioenergi Indonesia a PT Wilmar Nabati Indonesia.

3.

Európska komisia a European Biodiesel Board (EBB) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 19.5.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/34


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Kľujev/Rada

(Vec T-340/14) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov - Zaradenie mena žalobcu - Právo na obhajobu - Povinnosť odôvodnenia - Právny základ - Právo na účinnú súdnu ochranu - Nedodržanie kritérií zápisu do zoznamu - Zjavne nesprávne posúdenie - Právo vlastniť majetok - Právo na dobré meno“))

(2016/C 402/37)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Andrij Kľujev (Doneck, Ukrajina) (v zastúpení: B. Kennelly, J. Pobjoy, barristers, R. Gherson a T. Garner, solicitors)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: Á. de Elera-San Miguel Hurtado a J.-P. Hix, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: D. Gauci a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ, ktorý smeruje k zrušeniu jednak rozhodnutia Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 66, 2014, s. 26) a nariadenia Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 66, 2014, s. 1) a jednak rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/364 z 5. marca 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119 (Ú. v. EÚ L 62, 2015, s. 25), a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2015/357 z 5. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 208/2014 (Ú. v. EÚ L 62, 2015, s. 1), v rozsahu, v akom bolo meno žalobcu zapísané do zoznamu alebo ponechané na zozname osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, a subsidiárne návrh smerujúci k tomu, aby bolo vyhlásené, že na žalobcu sa neuplatňuje článok 1 ods. 1 rozhodnutia 2014/119, zmeneného rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/143 z 29. januára 2015 (Ú. v. EÚ L 24, 2015, s. 16), ako ani článok 3 ods. 1 nariadenia č. 208/2014, zmeneného nariadením Rady (EÚ) 2015/138 z 29. januára 2015 (Ú. v. EÚ L 24, 2015, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine v pôvodnom znení a nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine v pôvodnom znení sa zrušujú v rozsahu, v akom bolo meno Andrija Kľujeva zapísané do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú tieto reštriktívne opatrenia, a to do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/364 z 5. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2014/119 a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/357 z 5. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 208/2014.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Rada Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené A. Kľujevom, pokiaľ ide o návrh na zrušenie uvedený v žalobe.

4.

A. Kľujev znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Radou, pokiaľ ide o návrh na zrušenie uvedený v návrhu na úpravu žalobných návrhov.

5.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 261, 11.8.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/35


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Janukovyč/Rada

(Vec T-346/14) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov - Zaradenie mena žalobcu - Právo na obhajobu - Povinnosť odôvodnenia - Právny základ - Právo na účinnú súdnu ochranu - Zneužitie právomoci - Nedodržanie kritérií zápisu do zoznamu - Zjavne nesprávne posúdenie - Právo vlastniť majetok“))

(2016/C 402/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Viktor Fedorovyč Janukovyč (Kyjev, Ukrajina) (v zastúpení: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, H. Mussa, J. Hage, K. Howard, barristers, a C. Kennedy, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne E. Finnegan a J.-P. Hix, neskôr J.-P. Hix a P. Mahnič Bruni, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca) a Európska komisia (v zastúpení: S. Bartelt a D. Gauci, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ a smerujúci k zrušeniu po prvé rozhodnutia Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 66, 2014, s. 26), a nariadenia Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 66, 2014, s. 1), po druhé rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/143 z 29. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2014/119 (Ú. v. EÚ L 24, 2015, s. 16), a nariadenia (EÚ) 2015/138 z 29. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 208/2014 (Ú. v. EÚ L 24, 2015, s. 1), a po tretie rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/364 z 5. marca 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119 (Ú. v. EÚ L 62, 2015, s. 25), a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2015/357 z 5. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 208/2014 (Ú. v. EÚ L 62, 2015, s. 1), v rozsahu, v akom bolo meno žalobcu zapísané do zoznamu alebo ponechané na zozname osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú tieto reštriktívne opatrenia

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine v pôvodnom znení a nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 66, s. 1) o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine v pôvodnom znení sa zrušujú v rozsahu, v akom bolo meno Viktora Fedorovyča Janukovyča zapísané do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú tieto reštriktívne opatrenia, a to do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/364 z 5. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2014/119 a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/357 z 5. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 208/2014.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Rada Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené V. Janukovyčom, pokiaľ ide o návrh na zrušenie uvedený v žalobe.

4.

V. Janukovyč znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Radou, pokiaľ ide o návrh na zrušenie uvedený v návrhu na úpravu žalobných návrhov.

5.

Poľská republika a Európska komisia znášajú vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/36


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Janukovyč/Rada

(Vec T-348/14) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov - Zaradenie mena žalobcu - Povinnosť odôvodnenia - Právny základ - Právo na obhajobu - Právo na účinnú súdnu ochranu - Zneužitie právomoci - Nedodržanie kritérií zápisu do zoznamu - Zjavne nesprávne posúdenie - Právo vlastniť majetok“))

(2016/C 402/39)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Oleksandr Viktorovyč Janukovyč (Doneck, Ukrajina) (v zastúpení: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, J. Hage, K. Howard, barristers, a C. Kennedy, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne E. Finnegan a J.-P. Hix, neskôr J.-P. Hix a P. Mahnič Bruni, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: D. Gauci a S. Bartelt, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ a smerujúci k zrušeniu po prvé rozhodnutia Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 66, 2014, s. 26), a nariadenia Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 66, 2014, s. 1), zmenených a doplnených vykonávacím rozhodnutím Rady 2014/216/SZBP zo 14. apríla 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2014/119 (Ú. v. EÚ L 111, 2014, s. 91) a vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 381/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 208/2014 (Ú. v. EÚ L 111, 2014, s. 33), po druhé rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/143 z 29. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2014/119 (Ú. v. EÚ L 24, 2015, s. 16), a nariadenia (EÚ) 2015/138 z 29. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 208/2014 (Ú. v. EÚ L 24, 2015, s. 1), a po tretie rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/364 z 5. marca 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119 (Ú. v. EÚ L 62, 2015, s. 25), a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2015/357 z 5. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 208/2014 (Ú. v. EÚ L 62, 2015, s. 1), v rozsahu, v akom bolo meno žalobcu zapísané do zoznamu alebo ponechané na zozname osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú tieto reštriktívne opatrenia

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine, zmenené a doplnené vykonávacím rozhodnutím Rady 2014/216/SZBP zo 14. apríla 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2014/119, a nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine, zmenené a doplnené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 381/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 208/2014, sa zrušujú v rozsahu, v akom bolo meno Oleksandra Viktorovyča Janukovyča zapísané do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú tieto reštriktívne opatrenia, a to do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/364 z 5. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2014/119, a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2015/357 z 5. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 208/2014.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Rada Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené O. Janukovyčom, pokiaľ ide o návrh na zrušenie uvedený v žalobe.

4.

O. Janukovyč znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Radou, pokiaľ ide o návrh na zrušenie uvedený v návrhu na úpravu žalobných návrhov.

5.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/37


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – FIH Holding a FIH Erhvervsbank/Komisia

(Vec T-386/14) (1)

((„Štátna pomoc - Bankový sektor - Pomoc poskytnutá dánskej banke FIH vo forme prevodu jej znehodnotených aktív na novú dcérsku spoločnosť a ich následného odkúpenia dánskym orgánom povereným zabezpečením finančnej stability - Štátna pomoc v prospech bánk v období krízy - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom - Pojem pomoc - Kritérium súkromného investora - Kritérium súkromného veriteľa - Výpočet výšky pomoci - Povinnosť odôvodnenia“))

(2016/C 402/40)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: FIH Holding A/S (Kodaň, Dánsko) a FIH Erhvervsbank A/S (Kodaň) (v zastúpení: O. Koktvedgaard, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a P.-J. Loewenthal, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh, založený na článku 263 ZFEÚ, na zrušenie rozhodnutia Komisie 2014/884/EÚ z 11. marca 2014 o štátnej pomoci SA.34445 (12/C), ktorú poskytlo Dánsko na prevod aktív súvisiacich s majetkom z FIH na FSC (Ú. v. EÚ L 357, 2014, s. 89)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie 2014/884/EÚ z 11. marca 2014 o štátnej pomoci SA.34445 (12/C), ktorú poskytlo Dánsko na prevod aktív súvisiacich s majetkom z FIH na FSC, sa zrušuje.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/37


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/EIT

(Vec T-481/14) (1)

((„Verejné zákazky na služby - Postup verejného obstarávania - Poskytovanie služieb týkajúcich sa vývoja platformy pre správu informácií a znalostí - Služby vývoja softvérov a zabezpečenia dostupnosti a efektívnosti informatických služieb - Odmietnutie zaradiť ponuku uchádzača na prvé miesto - Kritériá výberu - Kritériá hodnotenia ponúk - Povinnosť odôvodnenia - Zjavne nesprávne posúdenia - Prístup k dokumentom - Mimozmluvná zodpovednosť“))

(2016/C 402/41)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembursko) a Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: pôvodne E. Siouti a M. Sfyri, neskôr M. Sfyri a A. Lymperopoulou, advokáti)

Žalovaný: Európsky inovačný a technologický inštitút (v zastúpení: pôvodne M. Kern, B. Győri-Hartwig a P. Juanes Burgos, neskôr B. Győri-Hartwig a P. Juanes Burgos, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci P. Wytinck a B. Hoorelbeke, advokáti)

Predmet veci

Na jednej strane návrh založený na článku 263 ZFEÚ, ktorého predmetom je zrušenie najmä rozhodnutia EIT zo 14. apríla 2014 o zaradení ponuky predloženej žalobkyňami v rámci verejného obstarávania na poskytovanie informatických služieb a súvisiacich služieb na druhé miesto, ako aj listu EIT z 25. apríla 2014, ktorým tento inštitút odmietol oznámiť mená členov hodnotiacej komisie a, na druhej strane, návrh založený na článku 268 ZFEÚ, ktorého predmetom je získanie náhrady škody, ktorá žalobkyniam údajne vznikla

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

European Dynamics Luxembourg SA a Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 351, 6.10.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/38


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/Komisia

(Vec T-698/14) (1)

((„Verejné zákazky na služby - Postup verejného obstarávania - Poskytnutie externých služieb na rozvoj, štúdie a podporu informačných systémov (ESP DESIS III) - Zaradenie uchádzača podľa mechanizmu zostupného poradia - Povinnosť odôvodnenia - Ponuky s neobvykle nízkou cenou - Zásada voľnej hospodárskej súťaže - Mimozmluvná zodpovednosť“))

(2016/C 402/42)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyne: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembursko) a Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: pôvodne V. Christianos, I. Ampazis a M. Sfyri, neskôr M. Sfyri, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: S. Delaude a S. Lejeune, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne E. Petritsi, E. Roussou a K. Adamantopoulos, neskôr E. Roussou a K. Adamantopoulos, advokáti)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutí Komisie o zaradení ponúk predložených žalobkyňami týkajúcich sa častí 1 a 3 verejného obstarávania DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III „Poskytnutie externých služieb na rozvoj, štúdie a podporu informačných systémov“ (Ú. v. EÚ 2013/S 19-0380314) na štvrté a tretie miesto podľa mechanizmu zostupného poradia a o vylúčení ich ponuky týkajúcej sa časti 2 tohto verejného obstarávania, a na druhej strane návrh na základe článku 268 ZFEÚ, ktoré cieľom je získať náhradu škody, ktorú žalobkyne údajne utrpeli

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

European Dynamics Luxembourg SA a Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 448, 15.12.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/39


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Herbert Smith Freehills/Rada

(Vec T-710/14) (1)

((„Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty týkajúce sa diskusií pred prijatím smernice o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov - Zamietnutie prístupu - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu právneho poradenstva - Právo na obhajobu - Prevažujúci verejný záujem“))

(2016/C 402/43)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Herbert Smith Freehills LLP (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: P. Wytinck, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: E. Rebasti, M. Veiga a J. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: P. Van Nuffel, J. Baquero Cruz a F. Clotuche-Duvieusart, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Rady 18/c/01/14 z 23. júla 2014, ktorým sa zamieta prístup k určitým dokumentom súvisiacim s prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 2014, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Herbert Smith Freehills LLP znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Rady Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 409, 17.11.2014.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/39


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Philip Morris/Komisia

(Vec T-800/14) (1)

((„Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty vyhotovené v rámci prípravných prác na smernici o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov - Zamietnutie prístupu - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu právneho poradenstva - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu - Právo na obranu - Prevažujúci verejný záujem“))

(2016/C 402/44)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Philip Morris Ltd (Richmond, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: K. Nordlander a M. Abenhaïm, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Baquero Cruz a F. Clotuche-Duvieusart, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ a smerujúci k zrušeniu rozhodnutia Komisie Ares (2014) 3388066 z 29. septembra 2014, v rozsahu, v akom Komisia odmietla poskytnúť žalobkyni úplný prístup k požadovaným dokumentom s výnimkou zmenených osobných údajov, ktoré sú tam uvedené

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Philip Morris Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 56, 16.2.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/40


Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – PAN Europe/Komisia

(Vec T-51/15) (1)

((„Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Nariadenie (ES) č. 1367/2006 - Dokumenty týkajúce sa endokrinných disruptorov - Čiastočné zamietnutie prístupu - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu - Článok 4 ods. 3 nariadenia č. 1049/2001“))

(2016/C 402/45)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: B. Kloostra, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Buchet, P. Mihaylova a J. Tomkin, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson a L. Swedenborg, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ, ktorého predmetom je zrušenie rozhodnutia Komisie z 24. novembra 2014, Ares (2014) 3900631, ktorým bol odopretý prístup týkajúci sa endokrinných disruptorov

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Európskej komisie z 24. novembra 2014, Ares (2014) 3900631, sa zrušuje v rozsahu, v akom odopiera prístup k dokumentom označeným číslami 9, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 41, 42 a 43 na základe článku 4 ods. 3 prvého pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Pesticide Action Network Europe (PAN Europe).

4.

Švédske kráľovstvo znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 118, 13.4.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/41


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – AEDEC/Komisia

(Vec T-91/15) (1)

((„Výskum a technologický vývoj - Rámcový program pre výskum a inovácie ‚Horizont 2020‘ - Výzva k predkladaniu návrhov v rámci pracovného programu 2014 – 2015 - Rozhodnutie Komisie o vyhlásení návrhu podaného žalobcom za nespôsobilý - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obhajobu - Proporcionalita - Transparentnosť - Zjavne nesprávne posúdenie“))

(2016/C 402/46)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: R. López López, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: N. Ruiz García a M. Siekierzyńska, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná na základe článku 263 ZFEÚ a smerujúca k zrušeniu rozhodnutie zo 4. septembra 2014, ktorým Komisia odmietla žiadosť o financovanie, ktorú predložil žalobca v mene konzorcia Latin Plan

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 127, 20.4.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/41


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Arrom Conseil/EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Vec T-359/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Roméo has a Gun by Romano Ricci - Skoršie slovné ochranné známky Európskej únie NINA RICCI a RICCI - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok - Poškodenie dobrého mena - Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“))

(2016/C 402/47)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Arrom Conseil (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: C. Herissay Ducamp a J. Blanchard, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: H. Kunz, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Nina Ricci SARL (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: E. Armijo Chávarri, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 13. apríla 2015 (vec R 1021/2014-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Nina Ricci a Arrom Conseil

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Arrom Conseil znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Nina Ricci SARL.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – Alsharghawi/Rada

(Vec T-485/15) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu v Líbyi - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vstupu a prechodu cez územie Európskej únie - Funkcia bývalého vedúceho úradu Muammara Kaddáfiho - Voľba právneho základu - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obhajobu - Prezumpcia neviny - Proporcionalita - Sloboda pohybu - Právo vlastniť majetok - Povinnosť odôvodniť opodstatnenosť opatrenia“))

(2016/C 402/48)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Južná Afrika) (v zastúpení: É. Moutet, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: A. Vitro a V. Piessevaux, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ a smerujúci k čiastočnému zrušeniu, po prvé, rozhodnutia Rady 2015/1333/SZBP z 31. júla 2015 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/137/SZBP (Ú. v. EÚ L 206, 2015, s. 34) a po druhé, vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2015/1323 z 31. júla 2015, ktorým sa vykonáva článok 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (Ú. v. EÚ L 206, 2015, s. 4)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bashir Saleh Bashir Alsharghawi znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy, ktoré vznikli Rade Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 337, 12.10.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Vec T-565/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MERLIN’S KINDERWELT - Skoršia národná slovná ochranná známka KINDER - Relatívny dôvod zmietnutia - Neexistencia podobnosti označení - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2016/C 402/49)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Česká republika) (v zastúpení: E. Engin-Deniz, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Simandlova a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Ferrero SpA (Alba, Taliansko) (v zastúpení: L. Ghedina a F. Jacobacci, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo z 9. júla 2015 (vec R 1538/2014-1), ktoré sa týka námietkového konania medzi Ferrero a Excalibur City

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 9. júla 2015 (vec R 1538/2014-1) sa zrušuje.

2.

EUIPO znáša svoje trovy konania a trovy konania Excalibur City s.r.o.

3.

Ferrero SpA znáša svoje trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 398, 30.11.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/43


Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Vec T-566/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej Únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MERLIN’S KINDERWELT - Skoršia národná slovná ochranná známka KINDER - Relatívny dôvod zmietnutia - Neexistencia podobnosti označení - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2016/C 402/50)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Česká republika) (v zastúpení: E. Engin-Deniz, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Simandlova a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Ferrero SpA (Alba, Taliansko) (v zastúpení: L. Ghedina a F. Jacobacci, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo zo 16. júla 2015 (vec R 1617/2014-1), ktoré sa týka námietkového konania medzi Ferrero a Excalibur City

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo zo 16. júla 2015 (vec R 1617/2014-1) sa mení tak, že odvolanie podané na odvolací senát proti Excalibur City s.r.o. je dôvodné, a preto sa námietka musí zamietnuť.

2.

EUIPO znáša svoje trovy konania a trovy konania Excalibur City.

3.

Ferrero SpA znáša svoje trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 398, 30.11.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/44


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – JT International/EUIPO – Habanos (PUSH)

(Vec T-633/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie PUSH - Skoršie vnútroštátne slovné a obrazové ochranné známky a slovné a obrazové ochranné známky Beneluxu PUNCH - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Zhodnosť tovarov - Podobnosť označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2016/C 402/51)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: JT International SA (Ženeva, Švajčiarsko) (v zastúpení: S. Malynicz, QC, K. E. Gilbert a J. Gilbert, solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Bonne, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Corporación Habanos, SA (Havana, Kuba) (v zastúpení: M. Escudero Pérez, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 10. augusta 2015 (vec R 3046/2014-5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Corporación Habanos a JT International

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

JT International SA znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Corporación Habanos, SA.


(1)  Ú. v. EÚ C 27, 25.1.2016.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/44


Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – EDF Luminus/Parlament

(Vec T-384/15) (1)

((„Rozhodcovská doložka - Zmluva na dodávku elektriny CNT(2009) č. 137 - Platba Parlamentom regionálneho príspevku na elektrinu, ktorý žalobkyňa odvádza Regiónu Brusel – Hlavné mesto a vypočítava sa na základe príkonu poskytnutého Parlamentu - Absencia zmluvnej povinnosti - Absencia povinnosti vyplývajúcej z ustanovení uplatniteľného vnútroštátneho práva“))

(2016/C 402/52)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: EDF Luminus (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: D. Verhoeven a O. Vanden Berghe, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: L. Darie a P. Biström, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Európska komisia (v zastúpení: F. Clotuche-Duvieusart a I. Martínez del Peral, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná na základe článku 272 ZFEÚ, ktorou sa navrhuje uložiť Parlamentu povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 439 672,95 eura zvýšenú o úroky, ktorá zodpovedá sume regionálneho príspevku na elektrinu odvádzaného žalobcom regiónu Brusel – Hlavné mesto a vypočítaného na základe príkonu poskytnutého Parlamentu

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Návrhy Európskeho parlamentu predložené na účely určovacej žaloby sa zamietajú.

3.

EDF Luminus znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Parlamentu.

4.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 337, 12.10.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/45


Uznesenie Všeobecného súdu z 30. augusta 2016 – Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS)

(Vec T-511/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Späťvzatie prihlášky - Zastavenie konania“))

(2016/C 402/53)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fontem Holdings 4 BV (Amsterdam, Holandsko) (v zastúpení: pôvodne A. Poulter, neskôr A. Dykes a D. Stone, solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: H. O’Neill, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 29. júna 2015 (vec R 2697/2014-4) týkajúca sa prihlášky

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Fontem Holdings 4 BV znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).


(1)  Ú. v. EÚ C 363, 3.11.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/46


Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – Terna/Komisia

(Vec T-544/15) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Projekty spoločného záujmu Únie - Finančná pomoc Únie v dvoch projektoch v oblasti transeurópskych energetických sietí - Zníženie pôvodne priznanej finančnej pomoci na základe auditu - Prípravný akt - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Neprípustnosť“))

(2016/C 402/54)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Terna – Rete elettrica nazionale SpA (Rím, Taliansko) (v zastúpení: A. Police, L. Di Via, F. Covone a D. Carria, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: O. Beynet, L. Di Paolo a A. Tokár, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ, ktorý navrhuje zrušenie rozhodnutia obsiahnutého v liste Komisie zo 6. júla 2015 o znížení finančnej pomoci pôvodne priznanej v rámci dvoch projektov (projekty 2009-E255/09-ENER/09/TEN-E-S12.564583 a 2007-E 221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403) v oblasti transeurópskych energetických sietí

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Terna – Rete elettrica nazionale SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 363, 3.11.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/46


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – POA/Komisia

(Vec T-584/15) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Prihláška chráneného označenia pôvodu (‚Halloumi‘ alebo ‚Hellim‘) - Rozhodnutie o uverejnení v Úradnom vestníku, séria C, prihlášky chráneného označenia pôvodu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 - Prípravný akt - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Neprípustnosť“))

(2016/C 402/55)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd (Latsia, Cyprus) (v zastúpení: N. Korogiannakis, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Lewis a J. Guillem Carrau, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba založená na základe článku 263 ZFEÚ o neplatnosť rozhodnutia Komisie uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ 2015, C 246, s. 9) prihlášky CY/PDO/0005/01243, podanej Cyperskou republikou v rozsahu, v akom sa domnieva, že táto prihláška spĺňala podmienky definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ 2012, L 343, s. 1), stanovené v článku 50 ods. 1 tohto nariadenia

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii, vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 406, 7.12.2015.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/47


Žaloba podaná 12. júla 2016 – Gaki/Europol

(Vec T-366/16)

(2016/C 402/56)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Anastasia-Soultana Gaki (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: G. Keisers, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Europol

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, ktoré sú skutkové okolnosti, ktorých sa žalobkyňa údajne dopustila podľa európskeho zatykača, ktorý vydalo Grécko a pre ktoré je od roku 2011 protiprávne stíhaná v Európskej únii s pomocou Europolu? Právo žalobkyne na odôvodnené stanovisko,

nariadil zablokovanie nelegálnych a nesprávnych údajov, ktoré boli voči nej vložené do informačného systému Europolu spoločným dozorným orgánom Europolu (ďalej len „spoločný dozorný orgán“),

uložil spoločnému dozornému orgánu povinnosť, aby v rámci výkonu svojho práva na prístup a konzultáciu údajov vložených so SIS II preveril, či porušenie slobody žalobkyne je v súlade s európskym zatykačom,

nariadil Europolu, aby zistil u prokurátora pri Odvolacom súde v Aténach (Grécko), ktorý prokurátor nariadil 23. mája 2016 predĺženie účinnosti európskeho zatykača, a tým svojvoľné zadržanie žalobkyne, a okrem toho zistil, ktorý z dvoch vnútroštátnych zatykačov (európsky zatykač je kópia jedného z nich) je platný. Grécky prokurátor má tiež uviesť, ako je možné, že hoci je v európskom zatykači uvedená adresa žalobkyne v Nemecku, oba vnútroštátne zatykače (európsky zatykač je kópia jedného z nich) boli vydané proti žalobkyni z dôvodu, že grécke súdne orgány nedisponovali adresou žalobkyne,

nariadil, že spoločný dozorný orgán má odôvodnene objasniť, aké kroky podnikol Europol po tom, čo zistil, že proti prokurátorovi, ktorý vydal európsky zatykač proti žalobkyni, bola podaná sťažnosť na generálnej prokuratúre v Düsseldorfe,

uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu vo výške 3 milióny eur ako náhradu škody.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 41 rozhodnutia 2007/533/SVV (1) v spojení s článkom 30 ods. 7 a článkami 31 a 52 rozhodnutia 2009/371/SVV (2).

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení jednak článku 296 ods. 2 ZFEÚ a článku 41 Charty základných práv Európskej únie, a jednak článkov 1, 9 a 23 aktu spoločného dozorného orgánu č. 29/2009.


(1)  Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 205, 2007, s. 63).

(2)  Rozhodnutie Rady zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 2009, s. 37).


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/48


Žaloba podaná 25. augusta 2016 – Adama Agriculture a Adama France/Komisia

(Vec T-476/16)

(2016/C 402/57)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Adama Agriculture BV (Amsterdam, Holandsko) a Adama France (Sèvres, Francúzsko) (v zastúpení: C. Mereu a M. Grunchard, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil napadnuté rozhodnutie (1) a rozhodol, že i) schválenie účinnej látky izoproturón (ďalej len „IPU“) by malo byť obnovené, alebo alternatívne ii) vrátil vec žalovanej na opätovné posúdenie obnovenia schválenia IPU a prerušil všetky relevantné lehoty upravené nariadením č. 1107/2009 a jeho vykonávacími nariadeniami tak, aby sa mohol uplatniť primeraný časový rozvrh na prijatie nového rozhodnutia týkajúceho sa obnovenia IPU, a

uložil žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy vynaložené v tomto konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne tvrdia, že žalovaná pri prijatí napadnutého rozhodnutia porušila práva a zásady zaručené Úniou. Tvrdia, že uvedené rozhodnutie je protiprávne z dôvodu, že porušuje Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a sekundárne právo Únie, pričom sa opierajú o týchto päť žalobných dôvodov:

1.

Prvý žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnych posúdeniach: v súlade odôvodneniami 8, 9 a 10 napadnutého rozhodnutia je IPU zakázaný z dôvodu: i) rizika vyplývajúceho z expozície podzemnej vody metabolitom, ii) rizika pre vtáky, cicavce a vodné organizmy, iii) návrhu klasifikácie IPU ako reprodukčne toxickej látky kategórie 2. Všetky tieto obavy, na ktorých sa zakladá napadnuté rozhodnutie, však majú formálne alebo vecné vady a nezohľadňujú informácie, ktoré predložili žalobkyne.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení postupu upraveného nariadením (ES) č. 1272/2008 (2) – aktu ultra vires: žalovaná tým, že navrhla klasifikáciu IPU ako reprodukčne toxickej látky a tým, že na základe tohto návrhu odôvodnila neobnovenie schválenia IPU, porušila tak nariadenie č. 1272/2008, ako aj nariadenie (ES) č. 1107/2009 (3) o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, a prekročila tak svoje právomoci.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení práva na obranu a zásady riadnej správy vecí verejných: spravodajský členský štát, EFSA a Komisia svojím konaním individuálne a kolektívne porušili právo žalobkýň byť vypočutý a ich právo na obranu tým, že im neumožnili spravodlivý proces. Predovšetkým žalobkyne napriek tomu, že sa pravidelne a proaktívne snažili kontaktovať spravodajský členský štát a EFSA, nedostali včas spätnú reakciu. Navyše neboli zohľadnené pripomienky, ktoré predložili žalobkyne.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení zásady zákazu diskriminácie a zásady rovnosti zaobchádzania: hoci Komisia zaujala voči IPU striktný prístup (na základe zjavne nesprávnych posúdení a procesných pochybení), v podobných situáciách a predchádzajúcich rozhodnutiach týkajúcich sa látok, pri ktorých vznikajú podobné obavy, tak neurobila, čo predstavuje porušenie zásady rovnosti zaobchádzania a zásady zákazu diskriminácie.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality: Komisia tým, že nezvolila menej striktné opatrenia, ktoré by dosiahli tie isté ciele (napríklad schválenie podliehajúce podmienkam, ktoré by museli byť posúdené na úrovni členských štátov, alebo schválenie podliehajúce doručeniu potvrdzujúcich informácií na úrovni Únie v súlade s článkom 6 nariadenia č. 1107/2009), a namiesto toho IPU zakázala, porušila zásadu proporcionality.


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/872 z 1. júna 2016 o neobnovení schválenia účinnej látky izoproturón v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 145, 2016, s. 7).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 2008, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 2009, s. 1).


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/49


Žaloba podaná 26. augusta 2016 – Epsilon International/Komisia

(Vec T-477/16)

(2016/C 402/58)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Epsilon International SA (Marousi, Grécko) (v zastúpení: D. Bogaert a A. Guillerme, lawyers)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

1.

Na základe článku 272 ZFEÚ:

určil, že sumy vyplatené Európskou komisiou spoločnosti Epsilon v rámci grantových dohôd BRISEIDE, i-SCOPE a SMART-ISLANDS predstavujú oprávnené náklady a že Epsilon sa nedopustila chýb systémovej povahy pri plnení týchto dohôd,

určil, že žiadosť Komisie o vrátenie súm vyplatených na základe dohody BRISEIDE je úplne nedôvodná, a že tieto sumy nemusia byť Európskej komisii vrátené,

vyhlásil, že rozhodnutia Európskej komisie o pozastavení platieb týkajúcich sa grantových dohôd i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity a c-SPACE sú neopodstatnené,

uložil Komisii náhradu súm, ktoré Epsilon vynaložila na vykonanie dodatočných finančných auditov, aby poprela chybné zistenia audítorov poverených Komisiou, a náhradu morálnej ujmy, ktorá vznikla spoločnosti Epsilon, ktorá je predbežne stanovená na základe ex aequo et bono na 10 000 eur.

2.

Na základe článku 263 ZFEÚ zrušil rozhodnutie Európskej komisie zo 17. júna 2016 [Ares (2016) 2835215] zapísať spoločnosť Epsilon do databázy systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES).

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby založenej na základe článku 272 ZFEÚ Epsilon uvádza, že zistenia predložené audítormi a schválené Európskou komisiou, ktoré sa týkajú osobných nákladov uvedených v súvislosti s uskutočnením projektov BRISEIDE, SMART-ISLANDS a i-SCOPE sú chybné. Epsilon konkrétne tvrdí, že nedošlo k žiadnym nezrovnalostiam, pokiaľ ide o časové záznamy, odpracované hodiny a kalkulácie hodinových sadzieb, neexistencie faktúry za prácu majiteľov a skutočnosť, že dohody uzavreté s podnikovými konzultantmi neboli oznámené finančnému úradu. V každom prípade nemôžu byť drobné chyby pri uskutočňovaní týchto dohôd považované za chyby systémovej povahy.

Okrem toho Epsilon nesúhlasí s rozhodnutiami Komisie o pozastavení platieb za plnenie projektov financovaných EU i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity a c-SPACE a domnieva sa, že sú bez právneho základu.

Napokon Epsilon žiada náhradu za majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorá jej vznikla v dôsledku rozhodnutia Komisie.

Na základe svojej žaloby podľa článku 263 ZFEÚ Epsilon požaduje, aby Všeobecný súd zrušil rozhodnutie Komisie zapísať spoločnosť Epsilon do databázy systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) z dôvodu potenciálne systematickej povahy chýb, ktorých sa táto spoločnosť dopustila pri plnení projektov uvedených vyššie. Žalobkyňa sa domnieva, že toto rozhodnutie porušuje zásadu proporcionality a právo na obhajobu.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/50


Žaloba podaná 30. augusta 2016 – Lidl Stiftung/EUIPO – Amedei (For you)

(Vec T-480/16)

(2016/C 402/59)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Nemecko) (v zastúpení: A. Berger, M. Wolter, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Amedei Srl (Pontedera, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „For you“ – prihláška č. 12 267 571.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 28. apríla 2016 vo veci R 851/2015-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a zamietol námietku č. B 2 342 452 podanú proti prihláške ochrannej známky Európskej únie č. 12 267 571,

zaviazal EUIPO na náhradu trov konania,

zaviazal vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania pred EUIPO.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/51


Žaloba podaná 30. augusta 2016 – The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

(Vec T-620/16)

(2016/C 402/60)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Logistical Approach BV (Uden, Holandsko) (v zastúpení: R. Milchior, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francúzsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „Idealogistic“ – prihláška č. 12 318 234.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 20. júna 2016 vo veci R 1435/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

subsidiárne zmenil napadnuté rozhodnutie v rozsahu v akom nesprávne potvrdilo rozhodnutie námietkového oddelenia o zamietnutí zápisu ochrannej známky 012318234 pre služby „poradenstvo v oblasti logistiky, ako je výber itinerárov, zriadenie skladov a výber dopravných prostriedkov“,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 76 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/51


Žaloba podaná 2. septembra 2016 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

(Vec T-625/16)

(2016/C 402/61)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o. (Grajewo, Poľsko) (v zastúpení: T. Dobrzyński, radca prawny)

Žalovaná: Európska chemická agentúra

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie ECHA č. SME (2016) 2851 z 23. júna 2016, ktorým sa konštatuje, že žalobkyňa nespĺňa podmienky na zníženie poplatku pre stredné podniky a ktorým je bol uložený administratívny poplatok,

zrušil faktúru ECHA č. 10058238 z 23. júna 2016 týkajúcu sa rozdielu medzi poplatkom zaplateným žalobkyňou a poplatkom, ktorý sa ukladá veľkému podniku na základe rozhodnutia ECHA č. SME (2016) 2851,

zrušil faktúru ECHA č. 10058239 z 23. júna 2016, ktorá stanovuje výšku administratívneho poplatku uloženého na základe rozhodnutia ECHA č. SME (2016) 2851,

zrušil rozhodnutie správnej rady ECHA č. 14/2015 zo 4. júna 2015 (MB/43/2014) ME (2016) 2851,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení zásady prenesenia právomoci

Výška administratívneho poplatku stanoveného v rozhodnutí správnej rady ECHA MB/43/2014, ktoré je základom vydania napadnutého rozhodnutia a faktúr, je neprimerane vysoká z hľadiska funkcie, akú má spĺňať administratívny poplatok, a pripomína skôr pokutu. Porušuje tým zásadu prenesenia právomoci stanovenú v článku 5 ZEÚ v spojení s odôvodnením 11 nariadenia Komisie (ES) č. 340/2008.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení zásady právnej istoty a práva na riadnu správu vecí verejných

Žalobkyňa opierala svoje vyhlásenia o veľkosti podniku o informácie, ktoré okrem iného pochádzajú od ECHA a o vnútroštátne informácie. Veľkosť podniku mala byť definovaná v súlade so zákonom o slobodnom výkone hospodárskej činnosti z 2. júla 2004. Uvedený zákon nedefinuje podniky z hľadiska podielovej štruktúry. ECHA nedostatočne informovala o zásadách registrácie a následne bez možnosti opravy chyby uložila poplatok.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality

Podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1907/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 340/2008 administratívne poplatky musia byť prispôsobené skutočným nákladom ECHA vzťahujúcim sa na kontrolu. Prax ECHA spočívajúcu v zaťažení podnikov, ktoré nesprávne uviedli informácie o ich veľkosti, nákladmi na kontrolu všetkých podnikov, treba považovať za neprípustnú.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania

ECHA tým, že ukladala administratívne poplatky a ich výšku stanovovala podľa veľkosti podniku, porušila zásadu rovnosti. Je v rozpore so zásadou rovnosti zaobchádzania zaťažiť podnik, ktorý je považovaný za veľký na základe kapitálového podielu verejnej organizácie, rovnakým administratívnym poplatkom ako podnik, ktorý musí byť považovaný za veľký z hľadiska ročného obratu a personálneho obsadenia.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na neplatnosti faktúr vystavených na základe napadnutého rozhodnutia

Na základe zrušenia rozhodnutia ECHA č. SME (2016) 2851 musia byť následne zrušené faktúry tvoriace základ vyrubenia poplatku. Vyrubené poplatky zároveň nie sú splatné, pretože žalobkyňa v okamihu vydania rozhodnutia ECHA č. SME (2016) 2851 a vystavenia faktúr nebola povinná registrovať sa v systéme REACH.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/53


Žaloba podaná 1. septembra 2016 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (znázornenie dvoch súbežných pruhov na topánke)

(Vec T-629/16)

(2016/C 402/62)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgicko) (v zastúpení: J. Løje, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: adidas (Herzogenaurach, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: pozičná ochranná známka (znázornenie dvoch súbežných pruhov na topánke) –ochranná známka EÚ č. 8 398 141.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 8. júna 2016 vo veci R 597/2016-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009,

skreslenie skutkových okolností.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/53


Žaloba podaná 5. septembra 2016 – Dehtochema Bitumat/Európska chemická agentúra

(Vec T-630/16)

(2016/C 402/63)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dehtochema Bitumat, s. r. o. (Bělá pod Bezdězem, Česká republika) (v zastúpení: P. Holý, advokát)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil a vyhlásil za neplatné rozhodnutie Európskej chemickej agentúry zo 7. júla 2016, podľa ktorého má byť žalobkyňa naďalej považovaná za veľký podnik a v dôsledku toho nemá nárok na zníženie poplatku pre stredný podnik, a povolil odklad výkonu tohto rozhodnutia.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa žalobkyne žalovaná svojím vyššie uvedeným rozhodnutím a postupom zneužila svoju právomoc a porušila zásady zákonnosti a právnej istoty.

Žalobkyňa tvrdí, že žalovaná pri overovaní postavenia malého alebo stredného podniku (MSP) nesprávne vyhodnotila nezávislosť podniku žalobkyne a nesprávne zahrnula do výpočtu počtu zamestnancov a výšky ročného obratu podniku žalobkyne aj údajne prepojené či partnerské spoločnosti, ktoré však nie sú prepojenými ani partnerskými spoločnosťami s podnikom žalobkyne v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 340/2008 a odporúčania Komisie 2003/361/ES.

Žalobkyňa sa domnieva, že vyhlásenie žalobkyne o nesprávnosti veľkosti podniku, ktoré urobila na výzvu žalovanej z 2. júna 2016, urobila v podstate s dôverou v posúdenie zo strany žalovanej a s prísľubom nižšieho poplatku.

Žalobkyňa poukazuje na skutočnosť, že mala pozastavenú registráciu a výslovne žalovanej oznámila, že príslušné výrobky (látku podliehajúcu registrácii) už od roku 2011 nevyrába.

Žalobkyňa tvrdí, že z článku 13 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 340/2008 vyplýva, že nárok na znížený poplatok pri registrácii vzniká v prípade, keď je možné nárok preukázať a je teda vhodné, na rozdiel od názoru žalovanej, umožniť toto dokazovanie.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/54


Žaloba podaná 9. septembra 2016 – ClientEarth/Komisia

(Vec T-644/16)

(2016/C 402/64)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ClientEarth (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: O. Brouwer, lawyer, a N. Frey, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie žalovanej, ktorým sa zamieta prístup k dokumentom požadovaným podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (1), ktoré bolo žalobkyni doručené 1. júla 2016 v liste s referenčným číslom C(2016) 4286 final,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 87 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, vrátane trov akýchkoľvek vedľajších účastníkov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a na zjavne nesprávnom posúdení vyplývajúcom z nesprávneho uplatnenia výnimky týkajúcej sa medzinárodných vzťahov [článok 4 ods. 1 písm. a) tretia zarážka nariadenia č. 1049/2001] a na nedostatočnom odôvodnení:

Komisia nepreukázala uplatniteľnosť výnimky týkajúcej sa medzinárodných vzťahov. Predovšetkým nepreukázala, ako môže sprístupnenie čisto právnických dokumentov, ktoré obsahujú úvahy o práve Únie, samo osebe odhaliť strategické ciele sledované Európskou úniou v priebehu rokovaní, alebo že toto sprístupnenie oslabuje negociačnú polohu Komisie. Komisia je viazaná zásadou právneho štátu a nemôže rokovať o medzinárodných zmluvách, ktoré porušujú právo Únie. Žalobkyňa v tejto súvislosti navyše tvrdí, že na článok 4 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1049/2001 (a na iné výnimky) sa nemožno odvolávať „in perpetuum“, teda dovtedy, kým Komisia kdekoľvek rokuje o iných medzinárodných zmluvách. Komisia navyše neodôvodnila, ako môže sprístupnenie požadovaných dokumentov konkrétne a skutočne ohroziť verejný záujem z hľadiska medzinárodných vzťahov.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a na zjavne nesprávnom posúdení vyplývajúcom z nesprávneho uplatnenia výnimky týkajúcej sa ochrany právneho poradenstva [článok 4 ods. 2 druhá zarážka nariadenia č. 1049/2001] a na nedostatočnom odôvodnení:

Komisia nepreukázala, že existuje skutočne predvídateľné a nie len hypotetické riziko, že sprístupnenie požadovaných dokumentov môže hroziť jej záujem na tom, aby dostala pravdivé, objektívne a úplné právne poradenstvo.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a na zjavne nesprávnom posúdení vyplývajúcom z nesprávneho uplatnenia výnimky týkajúcej sa ochrany rozhodovacieho procesu [článok 4 ods. 3 nariadenia č. 1049/2001] a na nedostatočnom odôvodnení:

Komisia nevysvetlila, ako môže prístup k požadovaným dokumentom konkrétne a skutočne ohroziť rozhodovací proces.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a na zjavne nesprávnom posúdení vyplývajúcom z nesprávneho uplatnenia kritéria prevažujúceho verejného záujmu a na nedostatočnom odôvodnení:

Prevažujúci verejný záujem existuje, pretože sprístupnenie by umožnilo diskusiu o prístupe k spravodlivosti, najmä o prístupe k vnútroštátnym súdom a o ich úlohe, a o potrebe zachovať jednotu a autonómiu práva Únie. Tieto témy sú v priamom záujme občanov Únie a mimovládnych organizácií, akou je žalobkyňa.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na porušení článku 4 ods. 6 nariadenia č. 1049/2001 (čiastočný prístup) a návrh na vykonanie dôkazov

Žalobkyňa tvrdí, že Komisia neskúmala, alebo prinajmenšom neskúmala právne postačujúcim spôsobom, čiastočný prístup k požadovaným dokumentom a neumožnila ho.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/55


Žaloba podaná 7. septembra 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

(Vec T-645/16)

(2016/C 402/65)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Rakúsko) (v zastúpení: G. Eisenberger, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Einheitlicher Abwicklungsausschuss (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil na neplatné rozhodnutie Single Resolution Board z 15. apríla 2016, prinajmenšom v rozsahu, v akom sa toto rozhodnutie týka žalobkyne,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod: zjavné porušenie podstatných procesných náležitostí z dôvodu chýbajúceho (úplného) uverejnenia napadnutého rozhodnutia.

2.

Druhý žalobný dôvod: zjavné porušenie podstatných procesných náležitostí z dôvodu nedostatočného odôvodnenia napadnutého rozhodnutia.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/56


Žaloba podaná 13. septembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

(Vec T-648/16)

(2016/C 402/66)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turecko) (v zastúpení: T. Tsenova, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulharsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „BOBO cornet“ – prihláška č. 12 299 343.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 20. júla 2016 vo veci R 906/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 75 a článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/57


Žaloba podaná 12. septembra 2016 – Bernaldo de Quirós/Komisia

(Vec T-649/16)

(2016/C 402/67)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Belén Bernaldo de Quirós (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck a A. Guillerme, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie menovacieho orgánu prijaté generálnou riaditeľkou GR Európskej komisie „Vzdelávanie a kultúra“ z 30. novembra 2015, ktorým bola pani Bernaldo de Quirós preložená z pracovného miesta vedúcej oddelenia „Kancelária stáží“ EAC.C.4 na pracovné miesto Poradca pre modernizáciu vzdelávania GR EAC.B,

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení a na zneužití právomoci.

Žalobkyňa usudzuje, že napadnuté rozhodnutie obsahuje zjavne nesprávne posúdenie v súvislosti so služobným záujmom a rovnocennosťou pracovných miest. Tvrdí, že jej preloženie na miesto poradkyne pre modernizáciu vzdelávania nie je odôvodnené služobným záujmom, ale vôľou jej nadriadených pracovne ju izolovať a uložiť jej predčasnú disciplinárnu sankciu. Pri prijatí rozhodnutia tak došlo k zneužitiu právomoci, keďže takéto pridelenie je v rozpore so služobným záujmom vzhľadom na schopnosti žalobkyne a na potrebu obsadiť voľné pracovné miesta vedúcich oddelení v rámci GR EAC.

Žalobkyňa tiež usudzuje, že pri jej preložení nebola dodržaná zásada rovnocennosti pracovných miest. Nové úlohy pridelené žalobkyni sú totiž svojou povahou, dôležitosťou a rozsahom pod úrovňou úloh zverených poradcovi platovej triedy AD13. Navyše uvedené pracovné miesto nezodpovedá skutočnej služobnej potrebe vyžadovanej článkom 2 rozhodnutia Komisie C(2008)5029/2.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení práva byť vypočutý a povinnosti administratívy postupovať so starostlivosťou.

Žalobkyňa usudzuje, že rozhodnutie o preložení nebolo prijaté za podmienok zaručujúcich jej právo byť vypočutá, keďže nemohla účinne oznámiť svoje stanovisko k návrhu rozhodnutia o preložení. K tomu sa pripája porušenie povinnosti administratívy postupovať so starostlivosťou, keďže menovací orgán ani nijako nezohľadnil záujmy žalobkyne, ani objektívne nehľadal rovnováhu medzi služobnými záujmami a záujmami žalobkyne predovšetkým zvážením pridelenia na pracovné miesto vedúceho oddelenia.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení rozhodnutia Európskej komisie K(2008) 5029/2 z 9. augusta 2008 o funkciách poradcu.

Žalobkyňa tvrdí, že bolo porušené rozhodnutie Európskej komisie K(2008) 5029/2 v konsolidovanom znení zo 7. júla 2016, keďže GR EAC prekročilo kvóty pridelené poradcom a nepreukázalo, že miesto poradcu pre modernizáciu vzdelávania, na ktoré bola preložená žalobkyňa, je zákonné.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/58


Žaloba podaná 7. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (QD)

(Vec T-650/16)

(2016/C 402/68)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: LG Electronics, Inc. (Soul, Kórejská republika) (v zastúpení: R. Schiffer, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „QD“ – prihláška č. 13 633 516.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 24. mája 2016 vo veci R 2046/2015-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 1písm. c) nariadenia č. 207/2009.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/58


Žaloba podaná 12. septembra 2016 – PM/ECHA

(Vec T-656/16)

(2016/C 402/69)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: PM (v zastúpení: C. Zambrano Almero, advokátka)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd prejednal predmetnú žalobu podanú proti rozhodnutiu č. SME(2016) 3198 a následne zrušil toto rozhodnutie z dôvodu, že PM je malý a stredný podniky, a preto po znížení splatných poplatkov na zákonnú výšku vykonal požadovaný zápis.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza jediný žalobný dôvod založený na definícii pojmu malý a stredný podnik obsiahnutej v článku 2 ods. 1 prílohy odporúčania 2003/361/ES o definícii malých a stredných podnikov. V tomto smere žalobca uvádza, že spoločne so skupinou podnikov, ktorej je súčasťou, spĺňa podmienky vyžadované uvedeným článkom.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/59


Žaloba podaná 16. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (Second Display)

(Vec T-659/16)

(2016/C 402/70)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: LG Electronics, Inc. (Soul, Kórejská republika) (v zastúpení: T. de Haan a P. Péters, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Second Display“ – prihláška č. 14 362 248.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 10. júna 2016 vo veci R 106/2016-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov vynaložených žalobkyňou v konaní pred prvým odvolacím senátom.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 75 nariadenia č. 207/2009.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/59


Žaloba podaná 19. septembra 2016 – Credito Fondiario/SRB

(Vec T-661/16)

(2016/C 402/71)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Credito Fondiario SpA (Rím, Taliansko) (v zastúpení: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani a A. Neri, avvocati)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil prvé a druhé rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií,

vyhlásil článok 5 ods. 1 písm. f) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/63, na ktorom sa zakladajú napadnuté rozhodnutia, za nezlučiteľný so zásadou rovnosti zaobchádzania, proporcionality a právnej istoty, zakotvenými Charte základných práv Európskej únie,

vyhlásil prílohu I delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/63, na ktorom sa zakladajú napadnuté rozhodnutia, za nezlučiteľnú so zásadou rovnosti zaobchádzania, proporcionality a právnej istoty, zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie,

vyhlásil delegované nariadenie (EÚ) č. 2015/63, na ktorom sa zakladajú napadnuté rozhodnutia, za nezlučiteľné so zásadou slobody podnikania, zakotvenou v Charte základných práv Európskej únie,

zaviazal Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žaloba je podaná proti rozhodnutiam SRB/ES/SRF/2016/06 z 15. apríla 2016 (prvé rozhodnutie) a SRB/ES/SRF/2016/13 z 20. mája 2016 (druhé rozhodnutie) prijaté Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií na výkonnom zasadnutí, ktoré stanovuje, pokiaľ ide o žalobkyňu, príspevok ex ante upravený delegovaným nariadením (EÚ) č. 2015/63, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 2015, s. 44).

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na neoznámení prvého a druhého rozhodnutia Credito Fondiario.

Banca d’Italia neoznámila žalobkyni dve rozhodnutia SRB, ako prikazuje článok 5 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/81 z 19. decembra 2014, ktorým sa bližšie určujú jednotné podmienky uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií (Ú. v. EÚ L 15, 2015, s. 1) a tým, že sa obmedzila len na oznámenie výšky príspevkov, ohrozila právo žalobkyne domáhať sa včas nápravy súdnou cestou. SRB nekonala s požadovanou starostlivosťou pokiaľ ide o oznámenie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 296 druhého odseku ZFEÚ kvôli chýbajúcemu odôvodneniu a na porušení povinnosti prijať rozhodnutia týkajúce sa príspevkov ex ante v kontradiktórnom konaní.

Napadnuté rozhodnutia neobsahujú žiadne odôvodnenie týkajúce sa spôsobu výpočtu príspevku ex ante, čo bráni žalobkyni kontrolovať efektívne zákonnosť a dôvodnosť rozhodnutia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na nesprávnom uplatnení článku 5 ods. 1 písm. f) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/63.

Príspevok ex ante, ktorý sa požaduje od Credito Fondiario je neprimeraný rizikovému profilu tejto inštitúcie a vyplýva z nesprávneho posúdenia jej pasív.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 4 ods. 1 a článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/63. Nesprávne posúdenie rizikového profilu Credito Fondiario.

Dňa 31. decembra 2014 predstavilo Credito Fondiario slabý rizikový profil, podľa kritérií upravených v článku 4 ods. 1 a článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/63. Príspevok, ktorý SRB vypočítal korešponduje s inštitúciou so zvýšeným rizikovým profilom a vyplýva z toho, že SRB nezohľadnila kritériá definície a zníženia rizika, ktoré sú uplatnené v citovaných ustanoveniach.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení článkov 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie – Rovnosť zaobchádzania.

Článok 5 ods. 1 písm. f) a príloha I delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/63 porušujú rovnosť zaobchádzania v rozsahu, v akom upravuje diskriminačné zaobchádzanie v dotknutom sektore.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na porušení zásad proporcionality a právnej istoty.

Rozhodnutia, ktoré nezohľadňujú slabý rizikový profil žalobkyne a ktorými sa jej vyrubil príspevok ex ante korešpondujúci s inštitúciou so zvýšeným rizikovým profilom, porušuje zásadu proporcionality a právnej istoty.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na porušení článku 16 Charty základných práv Európskej únie – Sloboda podnikania.

Delegované nariadenia (EÚ) č. 2015/63, ukladajúce záväznejšie podmienky než tie, ktoré sú už upravené európskymi bankovými predpismi a nariadením (EÚ) č. 806/2014 Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1) vo veci posúdenia rizika, ktoré predstavuje inštitúcia a prijatím diskrečných prvkov do výpočtu príspevku ex ante, porušuje rovnosť zaobchádzania, právnu istotu a slobodu podnikania.


31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/61


Žaloba podaná 16. septembra 2016 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

(Vec T-665/16)

(2016/C 402/72)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Poľsko) (v zastúpení: E. Skrzydło-Tefelska, radca prawny, K. Gajek, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca symboly „€“ a „$“ – prihláška č. 13 839 998.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 14. júla 2016 vo veci R 2086/2015-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009.