ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 371

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
10. októbra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 371/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 371/02

Vec C-369/16 P: Odvolanie podané 5. júla 2016: Írsko proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora, rozšírené zloženie) z 22. apríla 2016 v spojených veciach T-50/06 RENV II a T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Európska komisia

2

2016/C 371/03

Vec C-383/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 11. júla 2016 – Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

3

2016/C 371/04

Vec C-397/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d’appello di Milano (Taliansko) 18. júla 2016 – Acacia Srl/Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

4

2016/C 371/05

Vec C-398/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 18. júla 2016 – X BV/Staatssecretaris van Financiën

4

2016/C 371/06

Vec C-399/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 18. júla 2016 – X NV/Staatssecretaris van Financiën

5

2016/C 371/07

Vec C-427/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofiyski rayonen sad (Bulharsko) 1. augusta 2016 – Čez Elektro Bălgarija AD/Jordan Kocev

6

2016/C 371/08

Vec C-428/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd (Bulharsko) 1. augusta 2016 – Frontex International ЕАD/Emil Janakiev

6

2016/C 371/09

Vec C-430/16 P: Odvolanie podané 2. augusta 2016: Bank Mellat proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 2. júna 2016 vo veci T-160/13, Bank Mellat/Rada

7

 

Všeobecný súd

2016/C 371/10

Vec T-360/16: Žaloba podaná 27. júna 2016 – Dimos Athinaion/Komisia

9

2016/C 371/11

Vec T-370/16: Žaloba podaná 12. júla 2016 – Anheuser-Busch Inbev a Ampar/Komisia

9

2016/C 371/12

Vec T-399/16: Žaloba podaná 25. júla 2016 – CK Telecoms UK Investments/Komisia

10

2016/C 371/13

Vec T-400/16: Žaloba podaná 27. júla 2016 – Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY)

11

2016/C 371/14

Vec T-409/16: Žaloba podaná 31. júla 2016 – Makhlouf/Rada

12

2016/C 371/15

Vec T-410/16: Žaloba podaná 31. júla 2016 – Makhlouf/Rada

13

2016/C 371/16

Vec T-417/16: Žaloba podaná 28. júla 2016 – Achemos Grupė a Achema/Komisia

14

2016/C 371/17

Vec T-423/16: Žaloba podaná 29. júla 2016 – De Masi/Komisia

15

2016/C 371/18

Vec T-430/16: Žaloba podaná 29. júla 2016 – Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX)

16

2016/C 371/19

Vec T-431/16: Žaloba podaná 1. augusta 2016 – VIMC/Komisisa

16

2016/C 371/20

Vec T-433/16: Žaloba podaná 3. augusta 2016 – Pometon/Komisia

17

2016/C 371/21

Vec T-436/16: Žaloba podaná 3. augusta 2016 – AEIM a Kazenas/Komisia

19

2016/C 371/22

Vec T-437/16: Žaloba podaná 5. augusta 2016 – Taliansko/Komisia

20

2016/C 371/23

Vec T-443/16: Žaloba podaná 9. augusta 2016 – Taliansko/Komisia

21

2016/C 371/24

Vec T-446/16 P: Odvolanie podané 10. augusta 2016: CC proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 21. júla 2016 vo veci F-9/12 RENV, CC/Parlament

22

2016/C 371/25

Vec T-453/16: Žaloba podaná 10. augusta 2016 – Ellinikos Syndemos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO – 520 Barcode Ellas (520 Barcode Hellas)

23

2016/C 371/26

Vec T-464/16 P: Odvolanie podané 22. augusta 2016: HI proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 10. júna 2016 vo veci F-133/15, HI/Komisia

24

2016/C 371/27

Vec T-465/16: Žaloba podaná 23. augusta 2016 – Cotecnica/EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA)

25

2016/C 371/28

Vec T-466/16: Žaloba podaná 23. augusta 2016 – NRW. Bank/SRB

25

2016/C 371/29

Vec T-468/16: Žaloba podaná 23. augusta 2016 – Verein Deutsche Sprache/Komisia

26

2016/C 371/30

Vec T-474/16: Žaloba podaná 25. augusta 2016 – Société wallonne des aéroports/Komisia

28

 

Súd pre verejnú službu

2016/C 371/31

Vec F-39/16: Žaloba podaná 4. augusta 2016 – ZZ/Komisia

29

2016/C 371/32

Vec F-41/16: Žaloba podaná 11. augusta 2016 – ZZ/ESVČ

29

2016/C 371/33

Vec F-42/16: Žaloba podaná 12. augusta 2016 – ZZ/EIB

30

2016/C 371/34

Vec F-43/16: Žaloba podaná 18. augusta 2016 – ZZ/Komisia

31

2016/C 371/35

Vec F-44/16: Žaloba podaná 19. augusta 2016 – ZZ/Komisia

31

2016/C 371/36

Vec F-45/16: Žaloba podaná 17. augusta 2016 – ZZ/EIB

32

2016/C 371/37

Vec F-46/16: Žaloba podaná 26. augusta 2016 – ZZ/Komisia

32

2016/C 371/38

Vec F-47/16: Žaloba podaná 26. augusta 2016 – ZZ/Komisia

33

2016/C 371/39

Vec F-48/16: Žaloba podaná 26. augusta 2016 – ZZ/Komisia

33

2016/C 371/40

Vec F-85/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Roest/Komisia

34

2016/C 371/41

Vec F-18/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – McMichael/Komisia

34

2016/C 371/42

Vec F-19/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Boyd/Komisia

35

2016/C 371/43

Vec F-57/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Hoeve/Komisia

35

2016/C 371/44

Vec F-70/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Cobo Benito/Komisia

35

2016/C 371/45

Vec F-128/15: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Marinozzi a Cat/Komisia

35


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2016/C 371/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 364, 3.10.2016

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 350, 26.9.2016

Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016

Ú. v. EÚ C 335, 12.9.2016

Ú. v. EÚ C 326, 5.9.2016

Ú. v. EÚ C 314, 29.8.2016

Ú. v. EÚ C 305, 22.8.2016

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/2


Odvolanie podané 5. júla 2016: Írsko proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora, rozšírené zloženie) z 22. apríla 2016 v spojených veciach T-50/06 RENV II a T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Európska komisia

(Vec C-369/16 P)

(2016/C 371/02)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Írsko (v zastúpení: E. Creedon, T. Joyce, splnomocnení zástupcovia, P. McGarry, Senior Counsel)

Ďalší účastníci konania: Aughinish Alumina Ltd, Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok,

zrušil rozhodnutie (1),

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Írsko uvádza štyri odvolacie dôvody:

a)

Rozsudok Všeobecného súdu je z právneho hľadiska nesprávny, v rozsahu, v akom sa v ňom rozhodlo, že zásada právnej istoty sa neuplatnila a/alebo ju Írsko a Aughinish Alumina nevyužili, bez ohľadu na neospravedlniteľné omeškanie Komisie v súvislosti s prijatím napadnutého rozhodnutia.

b)

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že zásada rešpektovania legitímnych očakávaní nebola porušená, napriek konštatovaniu, že omeškanie Komisie pri vyšetrovaní bolo bezdôvodné a neospravedlniteľné.

c)

Všeobecný súd prijal nesprávny záver, keď konštatoval, že dotknutá pomoc „bola v súlade so schémou pomoci“ ako je definovaná v článku 1 písm. d) nariadenia Rady 659/1999 (2); okrem toho prijal nesprávny záver, keď rozhodol, že vymedzené obdobie podľa článku 15 nariadenia 659/1999 plynulo odo dňa každého dovozu minerálnych olejov, ktorý uskutočnila Aughinish Alumina Ltd.

d)

Všeobecný súd sa dopustil pochybenia, keď odmietol vyjadriť súhlas so žiadosťou na základe toho, že pomoc sa mohla považovať za existujúcu predvstupovú pomoc.


(1)  2006/323/ES: Rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2005 o oslobodení od spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných ako palivo na výrobu oxidu hlinitého v Gardanne, v regióne Shannon a na Sardínii, implementovanom Francúzskom, Írskom a Talianskom v uvedenom poradí [oznámené pod číslom K(2005) 4436] (Ú. v. EÚ L 119, s. 12).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 11. júla 2016 – Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Vec C-383/16)

(2016/C 371/03)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vion Livestock BV

Žalovaný: Staatssecretaris van Economische Zaken

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 5 ods. 4 a článok 8 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností (1) (ďalej len „nariadenie č. 1/2005“) v spojení s ustanoveniami o pláne prepravy v prílohe II k tomuto nariadeniu vykladať v tom zmysle, že pre organizátora prepravy a/alebo držiteľa zvierat zahŕňajú povinnosť, že pri preprave zvierat do tretej krajiny musia plán prepravy vyplniť až po miesto určenia v danej tretej krajine?

2.

Majú sa články 5 a 7 nariadenia Komisie (EÚ) č. 817/2010 zo 16. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovanie vývozných náhrad v súvislosti s pohodou hovädzieho dobytka počas prepravy (2) (ďalej len „nariadenie č. 817/2010“), v spojení s článkom 4 tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že vrátenie vývozných náhrad sa musí požadovať vtedy, ak sa plán prepravy nevyplní po miesto určenia v tretej krajine, pretože prepravca nesplnil povinnosť odovzdať plán prepravy úradnému veterinárnemu lekárovi na výstupnom mieste [z územia Únie] uvedenú v bode 7 prílohy II k nariadeniu č. 1/2005?

3.

Majú sa články 5 a 7 nariadenia Komisie č. 817/2010 v spojení s článkom 4 tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že vrátenie vývozných náhrad sa musí požadovať vtedy, ak vývozca nemôže hodnoverne potvrdiť, že dodržal ustanovenia nariadenia č. 1/2005 v situácii, keď veterinárny lekár v rámci kontrol, ktoré má podľa článku 3 ods. 1 nariadenia č. 817/2010 vykonať v tretej krajine, nemôže overiť, či sú informácie v pláne prepravy uspokojivé alebo nie, t. j. či boli dodržané ustanovenia nariadenia č. 1/2005 (a teda ani nemôže potvrdiť, že výsledok uvedených kontrol je uspokojivý), pretože prepravca odovzdal plán prepravy úradnému veterinárnemu lekárovi na výstupnom mieste [z územia Únie]?


(1)  Ú. v. EÚ L 3, 2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 245, 2010, s. 16.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d’appello di Milano (Taliansko) 18. júla 2016 – Acacia Srl/Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

(Vec C-397/16)

(2016/C 371/04)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte d’appello di Milano

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Acacia Srl

Odporkyne: Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

Prejudiciálne otázky

1.

Bránia a) zásady týkajúce sa voľného pohybu tovaru a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu; b) zásada efektivity európskych pravidiel hospodárskej súťaže a liberalizácie vnútorného trhu; c) zásady potrebného účinku a jednotného uplatňovania práva Európskej únie v členských štátoch; (d) ustanovenia sekundárneho práva Európskej únie, akými sú smernica č. 98/71 (1) a najmä jej článok 14, článok 1 nariadenia č. 461/2010 (2) a predpis EHK/OSN č. 124 takému výkladu článku 110 nariadenia č. 6/2002 (3), ktorého obsahom je ustanovenie o opravách, ktorý by vylučoval analogický ráfik, ktorý je z estetického hľadiska rovnaký ako pôvodný ráfik, ktorý bol homologizovaný na základe uvedeného predpisu EHK/OSN č. 124, z pojmu časť zloženého výrobku (automobil), ktorého cieľom je umožniť opravu a obnoviť pôvodnú vonkajšiu úpravu zloženého výrobku?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, bránia predpisy o výhradných priemyselných právach týkajúce sa zapísaných dizajnov, po uskutočnení vyvažovania záujmov uvedených v prvej otázke, uplatňovaniu ustanovenia o opravách v súvislosti s analogickými doplnkovými výrobkami, z ktorých si môže zákazník vybrať, za predpokladu, že ustanovenie o opravách sa má vykladať reštriktívne a tak, že sa ho možno domáhať iba pokiaľ ide o náhradné diely s pevne danou formou, t. j. časti, ktorých tvar bol vo vzťahu k vonkajšej úprave zloženého výrobku stanovený v podstate nemenným spôsobom, s vylúčením ostatných časti, ktoré sa majú považovať za zastupiteľné a voľne použiteľné podľa vkusu zákazníka?

3.

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku, aké opatrenia má prijať výrobca analogických ráfikov, aby si zabezpečil zákonný pohyb tovaru určeného na opravu a obnovu pôvodnej vonkajšej úpravy zloženého výrobku?


(1)  Smernica 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov (Ú. v. ES L 289, 1998, s. 28; Mim. vyd. 13/021, s. 120).

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 129, 2010, s. 52).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 18. júla 2016 – X BV/Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-398/16)

(2016/C 371/05)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: X BV

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 43 ES a 48 ES (teraz 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ) vykladať tak, že bránia vnútroštátnej úprave, v zmysle ktorej materská spoločnosť so sídlom v jednom členskom nemôže vykonať odpočet úrokov, ktoré sa týkajú pôžičky v súvislosti s navýšením kapitálu v dcérskej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, zatiaľ čo by na tento odpočet mala nárok, ak by spomínaná dcérska spoločnosť bola zahrnutá do daňovej jednotky – so znakmi holandskej daňovej jednotky – s uvedenou materskou spoločnosťou, pretože potom by nebola z dôvodu konsolidácie rozpoznateľná súvislosť s takým navýšením kapitálu?


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 18. júla 2016 – X NV/Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-399/16)

(2016/C 371/06)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: X NV

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 43 ES a 48 ES (teraz 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ) vykladať tak, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, na základe ktorej materská spoločnosť so sídlom v jednom členskom štáte nemôže vo vzťahu k sume, ktorú investovala do dcérskej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, zohľadniť kurzovú stratu, hoci by tak mohla urobiť, ak by uvedená dcérska spoločnosť bola zahrnutá do daňovej jednotky – so znakmi holandskej daňovej jednotky – so spomenutou materskou spoločnosťou so sídlom v prvom členskom štáte, a to v dôsledku konsolidácie v rámci daňovej jednotky?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Môže alebo musí sa v tomto prípade pri výpočte kurzovej straty, ktorá má byť zohľadnená, vychádzať z toho, že do daňovej jednotky sa zahrnú aj (jedna alebo viaceré) priame alebo nepriame dcérske spoločnosti so sídlom v Európskej únii, ktoré vlastní dotknutá materská spoločnosť nepriamo – prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti?

3.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Majú sa v tomto prípade zohľadniť len kurzové straty, ktoré pri zahrnutí do daňovej jednotky materskej spoločnosti nastali v rokoch, na ktoré sa spor vzťahuje, alebo sa majú zohľadniť aj kurzové rozdiely, ktoré by boli vykázané v skorších rokoch?


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofiyski rayonen sad (Bulharsko) 1. augusta 2016 – „Čez Elektro Bălgarija“ AD/Jordan Kocev

(Vec C-427/16)

(2016/C 371/07)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofiyski rayonen sad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o platobnom rozkaze:„Čez Elektro Bălgarija“ AD

Dlžník: Jordan Kocev

Prejudiciálne otázky

1.

Je § 36 ods. 2 zákona o advokácii, podľa ktorého združenie podnikov vykonávajúcich slobodné povolanie (Najvyššia advokátska rada) má voľnú úvahu v tom, aby na základe svojej štátom prenesenej príslušnosti vopred stanovilo minimálnu výšku ceny služieb poskytnutých týmito podnikmi, v rozpore s článkom 101 ods. 1 ZFEÚ (zákaz vylučovania, obmedzovania alebo skresľovania hospodárskej súťaže)?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je § 78 ods. 5 občianskeho súdneho poriadku in fine (v časti, v ktorej táto právna úprava nepripúšťa zníženie odmeny advokáta pod stanovenú minimálnu výšku) v rozpore s článkom 101 ods. 1 ZFEÚ?

3.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je § 132 ods. 5 zákona o advokácii (vzhľadom na uplatnenie § 136 ods. 1 tohto zákona) v rozpore s článkom 101 ods. 1 ZFEÚ?

4.

Je § 36 ods. 2 zákona o advokácii v rozpore s článkom 56 ods. 1 ZFEÚ (zákaz obmedzenia voľného pohybu služieb)?

5.

Je § 78 ods. 8 občianskeho súdneho poriadku v rozpore s článkom 101 ods. 1 ZFEÚ?

6.

Je § 78 ods. 8 občianskeho súdneho poriadku v rozpore so smernicou 77/249/EHS (1) (vzhľadom na právo osôb, ktoré sú zastupované právnym poradcom, žiadať odmenu advokáta)?

7.

Je § 2a doplňujúcich ustanovení k nariadeniu č. 1, ktorý pripúšťa, aby sa daň z pridanej hodnoty považovala za súčasť ceny služby poskytnutej v rámci výkonu slobodného povolania (vo vzťahu k zahrnutiu dane z pridanej hodnoty ako časti splatnej odmeny advokáta), v rozpore so smernicou 2006/112/ES (2)?


(1)  Smernica Rady z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Ú. v. ES L 78, 1977. s. 17; Mim. vyd. 06/001, s. 52).

(2)  Smernica Rady z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd (Bulharsko) 1. augusta 2016 – „Frontex International“ ЕАD/Emil Janakiev

(Vec C-428/16)

(2016/C 371/08)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijski rajonen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o platobnom rozkaze:„Frontex International“ ЕАD

Dlžník: Emil Janakiev

Prejudiciálne otázky

1.

Je § 36 ods. 2 zákona o advokácii, podľa ktorého združenie podnikov vykonávajúcich slobodné povolanie (Najvyššia advokátska rada) má voľnú úvahu v tom, aby na základe svojej štátom prenesenej príslušnosti vopred stanovilo minimálnu výšku ceny služieb poskytnutých týmito podnikmi, v rozpore s článkom 101 ods. 1 ZFEÚ (zákaz vylučovania, obmedzovania alebo skresľovania hospodárskej súťaže)?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je § 78 ods. 5 občianskeho súdneho poriadku in fine (v časti, v ktorej táto právna úprava nepripúšťa zníženie odmeny advokáta pod stanovenú minimálnu výšku) v rozpore s článkom 101 ods. 1 ZFEÚ?

3.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je § 132 ods. 5 zákona o advokácii (vzhľadom na uplatnenie § 136 ods. 1 tohto zákona) v rozpore s článkom 101 ods. 1 ZFEÚ?

4.

Je § 36 ods. 2 zákona o advokácii v rozpore s článkom 56 ods. 1 ZFEÚ (zákaz obmedzenia voľného pohybu služieb)?

5.

Je § 78 ods. 8 občianskeho súdneho poriadku v rozpore s článkom 101 ods. 1 ZFEÚ?

6.

Je § 78 ods. 8 občianskeho súdneho poriadku v rozpore so smernicou 77/249/EHS (1) (vzhľadom na právo osôb, ktoré sú zastupované právnym poradcom, žiadať odmenu advokáta)?

7.

Je § 2a doplňujúcich ustanovení k nariadeniu č. 1, ktorý pripúšťa, aby sa daň z pridanej hodnoty považovala za súčasť ceny služby poskytnutej v rámci výkonu slobodného povolania (vo vzťahu k zahrnutiu dane z pridanej hodnoty ako časti splatnej odmeny advokáta), v rozpore so smernicou 2006/112/ES (2)?


(1)  Smernica Rady z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Ú. v. ES L 78, 1977. s. 17; Mim. vyd. 06/001, s. 52).

(2)  Smernica Rady z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/7


Odvolanie podané 2. augusta 2016: Bank Mellat proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 2. júna 2016 vo veci T-160/13, Bank Mellat/Rada

(Vec C-430/16 P)

(2016/C 371/09)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Bank Mellat (v zastúpení: S. Zaiwalla P. Reddy, Z. Burbeza, solicitors, M. Brindle QC, R. Blakeley, J. MacLeod, barristers)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok,

zrušil článok 1 ods. 15 nariadenia 1263 (1) v celom rozsahu alebo v rozsahu, v akom sa vzťahuje na banku,

vyhlásil článok 1 ods. 6 rozhodnutia 635 (2) za článok, ktorý sa na banku nevzťahuje, a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy tohto odvolacieho konania a trovy konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Odvolateľka, Bank Mellat (ďalej len „banka“) podala odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 2. júna 2016 vo veci T-160/13, Bank Mellat/Rada, EU:T:2016:331 (ďalej len „rozsudok“). Banka tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil pochybenia, keď nevyhovel jej návrhu na zrušenie rôznych opatrení predstavujúcich „Finančné embargo“ alebo ich vyhlásenie za neplatné, konkrétne:

(1)

článku 1 ods. 15 nariadenia Rady (EÚ) č. 1263/2012.

(2)

článku 1 ods. 6 rozhodnutia 2012/635/SZBP.

2.

Banka vymedzila konkrétne tri odvolacie dôvody, ktoré sa týkajú toho, že z právneho hľadiska Všeobecný súd nesprávne posúdil podstatu návrhu banky:

(1)

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade a uplatnení požiadavky „nevyhnutnosti“ v článku 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (prvý dôvod).

(2)

Všeobecný súd sa dopustil pochybenia, keď rozhodol, že finančné embargo bolo primerané, čo malo za následok niekoľko ďalších nesprávnych právnych posúdení (druhý dôvod).

(3)

Všeobecný súd sa dopustil pochybenia, keď rozhodol, že finančné embargo bolo v súlade s ďalšími všeobecnými zásadami práva EÚ (tretí dôvod).

3.

Banka ďalej vymedzila dva širšie odvolacie dôvody týkajúce sa toho, že z právneho hľadiska Všeobecný súd nesprávne posúdil prípustnosť určitých častí návrhu banky:

(1)

Všeobecný súd nesprávne oddelil časti finančného embarga a v súvislosti s tým vyhlásil návrh banky za neprípustný (štvrtý dôvod).

(2)

Všeobecný súd sa dopustil pochybenia, keď rozhodol, že podľa článku 275 ZFEÚ nemal právomoc rozhodnúť o námietke banky proti článku 1 ods. 6 rozhodnutia 2012/635/SZBP (piaty dôvod).

4.

Z uvedených dôvodov Banka navrhuje, aby Súdny dvor zrušil rozsudok a vyhovel návrhom banky.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1263/2012 z 21. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ 2012, L 356, s. 34).

(2)  Rozhodnutie Rady 2012/635/SZBP z 15. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ 2012, L 282, s. 58).


Všeobecný súd

10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/9


Žaloba podaná 27. júna 2016 – Dimos Athinaion/Komisia

(Vec T-360/16)

(2016/C 371/10)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Dimos Athinaion (Atény, Grécko) (v zastúpení: G. Georgakarakos, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (1) a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 191 ZFEÚ, ktorý zakotvuje zásady politiky Európskej únie v súvislosti so životným prostredím.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 37 Charty základných práv Európskej únie, ktorý zakotvuje právo na vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. (2)


(1)  Ú. v. EÚ L 109, 2016, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/9


Žaloba podaná 12. júla 2016 – Anheuser-Busch Inbev a Ampar/Komisia

(Vec T-370/16)

(2016/C 371/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Anheuser-Busch Inbev (Brusel, Belgicko) a Ampar (Leuven, Belgicko) (v zastúpení: A. von Bonin, O. Brouwer a A. Haelterman, lawyers)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 11. januára 2016 o schéme štátnej pomoci týkajúcej sa režimu zdaňovania nadmerného zisku SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN),

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania žalobkýň v zmysle článku 143 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, vrátane trov konania prípadných vedľajších účastníkov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a zjavne nesprávnom posúdení pri identifikácii údajného opatrenia štátnej pomoci a pri jeho vyhodnotení ako schémy štátnej pomoci v zmysle článku 1 písm. d) nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 107 ZFEÚ.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a nesprávnom použití článku 107 ods. 1 ZFEÚ pri konštatovaní, že systém daňových rozhodnutí pri nadmernom zisku predstavuje štátnu pomoc.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení pokiaľ ide o identifikáciu skupín ako príjemcov údajnej štátnej pomoci a porušení zásady legality a článku 16 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení zásad právnej istoty, ochrany legitímnych očakávaní a riadnej správy vecí verejných.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/10


Žaloba podaná 25. júla 2016 – CK Telecoms UK Investments/Komisia

(Vec T-399/16)

(2016/C 371/12)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CK Telecoms UK Investments Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: T. Wessely a O. Brouwer, advokáti, A. Woods, J. Aitken a M. Davis, solicitors)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie C (2016) 2796 z 11. mája 2016 vo veci COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc), oznámené spoločnosti Hutchison 13. mája 2016, ktorým bolo vyhlásené plánované nadobudnutie spoločnosti Telefónica Europe plc spoločnosťou Hutchison v celom rozsahu za nezlučiteľné s vnútorným trhom a Dohodou o EHP v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, vrátane trov konania vynaložených prípadnými vedľajšími účastníkmi konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

V prvom žalobnom dôvode žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia, zjavne nesprávneho posúdenia a porušila podstatné formálne náležitosti pri výklade a uplatnení právneho kritéria na posúdenie horizontálnych nekoordinovaných účinkov na maloobchodnom trhu mobilných telekomunikačných služieb v Spojenom kráľovstve. Komisia sa predovšetkým dopustila pochybenia, keď označila žalobkyňu za „významnú konkurenčnú silu“ a pri analýze intenzity hospodárskej súťaže. Komisia sa tiež dopustila zjavne nesprávneho posúdenia pri analýze predpokladaného účinku na ceny a pravdepodobných výhod subjektu, ktorý vznikne na základe koncentrácie.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení a skreslení dôkazov, pokiaľ ide o analýzu kontrafaktuálneho scenára. Komisia predovšetkým riadne nevyhodnotila kapacitu siete spoločnosti Hutchison v porovnaní so sieťami konkurentov a neoprávnene vychádzala z údajnej schopnosti spoločnosti Hutchison prijať iniciatívy v oblasti „riadenia dopytu“, ako napríklad zvýšenie cien, na účely odôvodnenia zamietnutia dôkazu predloženého spoločnosťou Hutchison, pokiaľ ide o budúcu kapacitu siete.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nesprávnom skutkovom posúdení, nesprávnom právnom posúdení a zjavne nesprávnom posúdení a porušení podstatných formálnych náležitostí, pokiaľ ide o posúdenie horizontálnych nekoordinovaných účinkov vyvolaných rozdelením siete. Komisia najmä nesprávne posúdila nové návrhy týkajúce sa potreby a rozsahu „zosúladenia“ medzi konkurentmi v dohodách o rozdelení siete a dopustila sa nesprávneho právneho posúdenia a zjavne nesprávneho posúdenia, keď svoje závery založila na možnej ujme, ktorú by mohol subjekt vytvorený koncentráciou spôsobiť konkurentom, a nie na narušení hospodárskej súťaže. Komisia sa dopustila ďalších pochybení, keď odmietla záväzky, ktoré navrhla Hutchison a ktoré by v plnom rozsahu odstránili všetky obavy Komisie, pokiaľ ide rozdelenie siete.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení, nesprávnom právnom posúdení a porušení podstatných formálnych náležitostí, pokiaľ ide o posúdenie horizontálnych nekoordinovaných účinkov na veľkoobchodný trh prístupu a vytvorenia volania vo verejných mobilných telefónnej sieťach v Spojenom kráľovstve. Komisia sa predovšetkým dopustila nesprávneho posúdenia, keď dospela k záveru, že Hutchison je „významnou konkurenčnou silou“ na veľkoobchodnom trhu, hoci má len veľmi malý podiel na trhu (menej ako 3 %), a založila svoje závery na stanoviskách tretích osôb namiesto toho, aby vykonala vlastnú analýzu.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, zjavne nesprávnom posúdení, na nedostatku odôvodnenia rozhodnutia a porušení podstatných formálnych náležitostí v súvislosti s posúdením záväzkov, ktoré navrhla Hutchison v reakcii na obavy týkajúce sa veľkoobchodného a maloobchodného trhu mobilných telekomunikačných služieb v Spojenom kráľovstve. Komisia najmä nesprávne namietala proti navrhnutým záväzkom skutočnosť, že ich vykonanie je neisté. Komisia zjavne pochybila pri posúdení schopnosti nových a posilnených konkurentov účinne konkurovať na základe navrhnutých záväzkov a nesprávne posúdila schopnosť navrhnutých záväzkov kompenzovať údajné zníženie hospodárskej súťaže uvedené v rozhodnutí.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/11


Žaloba podaná 27. júla 2016 – Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY)

(Vec T-400/16)

(2016/C 371/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maximum Play, Inc. (San Francisco, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Graf, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „MAXPLAY“ – prihláška č. 14 047 963.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 26. mája 2016 vo veci R 2273/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie povinnosti správne zohľadniť zapísanú slovnú ochrannú známku Európskej únie a zapísané národné ochranné známky, ako aj prihlášku národnej ochrannej známky.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/12


Žaloba podaná 31. júla 2016 – Makhlouf/Rada

(Vec T-409/16)

(2016/C 371/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ehab Makhlouf (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu žalobcu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho zrušil rozhodnutie (SZBP) 2016/850 z 27. mája 2016 a ďalšie akty na jeho vykonanie v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu,

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza päť žalobných dôvodov, ktoré sú v podstate totožné alebo podobné žalobným dôvodom uvedeným v rámci veci T-410/16, Makhlouf/Rada.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/13


Žaloba podaná 31. júla 2016 – Makhlouf/Rada

(Vec T-410/16)

(2016/C 371/15)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Rami Makhlouf (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho zrušil rozhodnutie (SZBP) 2016/850 z 27. mája 2016 a jeho následné vykonávacie akty v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu, ktoré sú stanovené v článkoch 6 a 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách (ďalej len „EDĽP“), v článku 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a v článkoch 41 a 47 Charty základných práv Európskej únie.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení povinnosti odôvodnenia v rozsahu, v akom odôvodnenie poskytnuté Radou nespĺňa povinnosť inštitúcií Európskej únie, ktorá je stanovená v článku 6 EDĽP, v článku 296 ZFEÚ a v článku 41 Charty základných práv Európskej únie.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení, ktorého sa Rada dopustila v súvislosti so zapojením žalobcu do financovania sýrskeho režimu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté opatrenia neoprávnene a neprimerane obmedzujú základné práva žalobcu, a to najmä jeho právo vlastniť majetok stanovené v článku 1 prvého dodatkového protokolu k EDĽP a v článku 17 Charty základných práv Európskej únie, jeho právo na rešpektovanie dobrej povesti stanovené v článku 8 a článku 10 ods. 2 EDĽP, zásadu prezumpcie neviny stanovenú v článku 6 EDĽP a článku 48 Charty základných práv Európskej únie, jeho právo na slobodu prejavu stanovené v článku 10 EDĽP a jeho právo na slobodu pohybu stanovené v článku 2 ods. 2 Protokolu č. 4 k EDĽP.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na nedodržaní usmernení Rady z 2. decembra 2005 o vykonávaní a vyhodnocovaní reštriktívnych opatrení (sankcií) v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ (dokument Rady 15114/05 z 2. decembra 2005).


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/14


Žaloba podaná 28. júla 2016 – Achemos Grupė a Achema/Komisia

(Vec T-417/16)

(2016/C 371/16)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Litva) a Achema AB (Jonava, Litva) (v zastúpení: R. Martens a C. Maczkovics, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 20. novembra 2013 vo veci štátnej pomoci SA.36740 (2013/NN) – Litva, pomoc pre Klaipedos Nafta – LNG Terminal, Brusel, K(2013) 7884 final, Ú. v EÚ C 161, 2016, s. 1, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení procesných pravidiel, ktoré obsahuje článok 108 ods. 2 ZFEÚ a článok 4 ods. 4 nariadenia č. 2015/1589, (1) ako aj na porušení riadnej správy vecí verejných, keďže napriek vážnym ťažkostiam pri posudzovaní súladu predmetných opatrení štátnej pomoci a vnútorného trhu sa Komisia opierala len o predbežné preskúmanie opatrení štátnej pomoci, a to napriek tomu, že vzhľadom na uvedené vážne ťažkosti bola povinná začať konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ a podľa článku 6 nariadenia č. 2015/1589.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ, keďže Komisia neuplatňuje kritériá posúdenia správne, tak ako boli stanovené v odôvodnení 135 napadnutého rozhodnutia, a to vzhľadom na to, že

po prvé, pokiaľ ide o primeranosť a nevyhnutnosť opatrení, Komisia mala tieto opatrenia posúdiť konkrétne a mala preskúmať, či neexistovali iné cielenejšie prostriedky,

po druhé, Komisia mala dospieť k záveru o neexistencii stimulačného účinku, keďže KN je z právneho hľadiska povinná postaviť LNG Terminal,

po tretie Komisia mala posúdiť, či veľkosť dotovaného LNG Terminal bola primerané k dosiahnutiu sledovaných cieľov a či z nej vyplýva neprimerane vysoká kapacita.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení článku 106 ods. 2 ZFEÚ, rámca SVHZ (2) a všeobecných zásad ako sú rovnaké zaobchádzanie a ochrana legitímnej dôvery, rovnako ako pravidiel verejného obstarávania, ktoré obsahuje smernica 2004/18 (3) a článku 14 smernice 2004/18, keďže Komisia nesprávne uplatnila rámec SVHZ, keď prijala priame poverenie KN na obdobie 55 rokov so ziskom, ktorý zodpovedal vnútornej miere návratnosti projektu, keďže

po prvé obdobie poverenia malo byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií bez toho, aby bolo prekročené obdobie potrebné na (finančnú) amortizáciu najvýznamnejších aktív, ktoré sa požadujú na zabezpečenie SVHZ,

po druhé menovanie KN nemalo byť oslobodené od pravidiel verejného obstarávania na základe ochrany základných (bezpečnostných) záujmov v zmysle článku 14 smernice 2004/18, keďže v prejednávanej veci boli k dispozícii alternatívne spôsoby, ktoré boli svojou povahou menej obmedzujúce ako priame zadanie zákazky,

po tretie vzhľadom na úroveň rizika, ktoré nesie KN, sa jej zisk mal obmedziť na príslušnú swapovú sadzbu (podľa okolností prehodnotenú s ohľadom na splatnosť) zvýšenú o 100 bázických bodov.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 9).

(2)  Oznámenie Komisie – Rámec Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2011) (Ú. v. EÚ C 8, 2012, s. 15) (ďalej len „rámec SVHZ“).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/15


Žaloba podaná 29. júla 2016 – De Masi/Komisia

(Vec T-423/16)

(2016/C 371/17)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Fabio De Masi (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: Profesor A. Fischer-Lescano)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie žalovanej z 20. mája 2016 o žiadosti o prístup k dokumentom skupiny Code of Conduct,

zrušil rozhodnutie žalovanej z 13. júla 2016 o žiadosti o prístup k dokumentom skupiny Code of Conduct,

uložil žalovanej podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu povinnosť nahradiť trovy konania a trovy prípadných vedľajších účastníkov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001 (1).

Žalobca tvrdí, že rozhodnutia z 20. mája 2016 a 13. júla 2016 porušujú právo na bezodkladné spracovanie opakovanej žiadosti stanovené vo vyššie uvedenom ustanovení.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 15 ods. 3 ZFEÚ v spojení s článkom 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Žalobca ďalej tvrdí, že odmietnutie úplného prístupu k dokumentom, ktoré žalovaná vypracovala v súvislosti so skupinou „kódex správania“ (zdaňovanie podnikov) zriadenou Radou, navyše porušuje jeho právo nahliadnuť do týchto dokumentov, pričom toto právo zaručujú vyššie uvedené ustanovenia.

Žalobca v tejto súvislosti tvrdí, že v prejednávanej veci nie sú uplatniteľné výnimky zo zásady transparentnosti, ktoré stanovuje článok 4 ods. 1 písm. a) štvrtá zarážka a článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Navyše tvrdí, že došlo k porušení povinnosti odôvodnenia a zváženia záujmov a že existuje prevažujúci verejný záujem na zverejnení dokumentov.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/16


Žaloba podaná 29. júla 2016 – Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX)

(Vec T-430/16)

(2016/C 371/18)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Intercontinental Exchange Holdings, Inc. (Atlanta, Georgia, Spojené štáty) (v zastúpení: P. Heusler, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „BRENT INDEX“ – prihláška č. 14 284 947.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 2. júna 2016 vo veci R 8/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/16


Žaloba podaná 1. augusta 2016 – VIMC/Komisisa

(Vec T-431/16)

(2016/C 371/19)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Nemecko) (v zastúpení: R. Bramerdorfer, Rechtsanwältin)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 27. mája 2016 (AZ: vec AT.40231-VIMC/WK&FGB) a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prejednávanou žalobou sa žalobkyňa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie K(2016) 3351 final z 27. mája 2016, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne na základe článku 13 nariadenia (ES) č. 1/2003 (1).

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod, ktorým namieta zneužitie moci.

V tejto súvislosti žalobkyňa uvádza, že uplatnenie alebo neuplatnenie článku 13 nariadenia (ES) č. 1/2003 nie je na voľnej úvahe Komisie. Komisia mala zohľadniť osobitné okolnosti jednotlivého prípadu a nemala na základe týchto ustanovení zamietnuť bez bližšieho odôvodnenia žiadosť, s ktorou sa už zaoberal štátny orgán.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 1, 2003, s. 1).


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/17


Žaloba podaná 3. augusta 2016 – Pometon/Komisia

(Vec T-433/16)

(2016/C 371/20)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pometon SpA (Martellago, Taliansko) (v zastúpení: E. Fabrizi, V. Veneziano a A. Molinaro, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

subsidiárne zrušil alebo znížil pokutu, ktorá bola spoločnosti Pometon uložená,

uložiť žalovanej nahradiť sumy, ktoré prípadne žalobkyňa uhradila na základe napadnutého rozhodnutia pred ukončením konania, ako aj nahradiť akékoľvek náklady vynaložené žalobkyňou na základe tohto napadnutého rozhodnutia,

v každom prípade uložiť žalovanej nahradiť trovy konania a akékoľvek iné náklady a poplatky žalobkyne súvisiace s týmto konaním.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba sa týka rozhodnutia Komisie K(2016) 3121 final z 25. mája 2016 (vec AT.39792 – Oceľové brúsivá) týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“) a článku 53 Dohody o EHP („napadnuté rozhodnutie“).

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení zásady nestrannosti súdu, zásady prezumpcie neviny a práva na obranu v rozsahu, v akom žalovaná uviedla, že sa spoločnosť Pometon dopustila osobitného konania v rámci rozhodnutia K(2014) 2074 final z 2. apríla 2014 („rozhodnutie o urovnaní“) prijatého voči Ervin Industries Inc. a Ervin Amasteel, Winoa SA a WHA Holding SAS, Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG a Eisenwerk Wurth GmbH (ďalej len „iné strany“), a v akom následne prijala napadnuté rozhodnutie bez toho, aby mohla nestranne a bez ovplyvňovania posúdiť stanovisko spoločnosti Pometon a jej argumenty na obranu.

V rozhodnutí o urovnaní – teda predtým, ako sa mohla spoločnosť Pometon brániť – Komisia výslovne uviedla, že sa žalobkyňa dopustila rovnakého konania ako iné strany, ktoré sa podľa rozhodnutia o urovnaní z dôvodu vyššie uvedeného konania dopustili osobitného porušenia článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP. To nevyhnutne a neprijateľne oslabilo schopnosť Komisie uskutočniť skutočne nestranné posúdenie žalobkyne.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení a nesprávnom uplatnení článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP, nedostatočnosti a rozpornosti odôvodnenia, porušení práva na obranu a zásady dôkazného bremena v rozsahu, v akom žalovaná bez dôkazov uviedla, že sa žalobkyňa zúčastnila údajného kartelu, ktorého sa v skutočnosti nikdy nezúčastnila.

Komisia na podporu svojich tvrdení vychádzala z nesprávnych, navzájom si odporujúcich a nejasných skutočností, ktoré neboli dostatočné na preukázanie účasti spoločnosti Pometon na údajnom porušení.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení a nesprávnom uplatnení článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP, na nesprávnom posúdení, nedostatočnom šetrení a zjavnej neexistencii logiky v rozsahu, v akom žalovaná rozhodla, že cieľom konania, ktorého sa mala dopustiť spoločnosť Pometon bolo obmedzenie hospodárskej súťaže.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení a nesprávnom uplatnení článku 101 ZFEÚ ako aj článku 53 Dohody o EHP, neexistencii odôvodnenia a šetrenia, porušení dôkazného bremena pokiaľ ide o dĺžku predpokladanej účasti žalobkyne na údajnom porušení a následne na porušení článku 23 ods. 2, článku 25 ods. 1 a ods. 5 nariadenia č. 1/2003 (1), na porušení zásady právnej istoty v rozsahu, v akom Komisia uložila peňažnú sankciu žalobkyni napriek premlčaniu.

Keďže dátum ukončenia údajnej účasti spoločnosti Pometon na údajnom porušení, ktorého sa mala dopustiť podľa napadnutého rozhodnutia, podľa názoru žalobkyne nemôže byť v žiadnom prípade rovnaký s dátumom určeným Komisiou, ale najviac s oveľa skorším dátumom, treba považovať právomoc Komisie uložiť pokutu za premlčanú.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na absolútnej neexistencii odôvodnenia, porušení zásad proporcionality a rovnosti zaobchádzania pri stanovení výšky pokuty pokiaľ ide o zmenu východiskovej sumy v zmysle bodu 37 usmernení k metóde stanovovania pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003.

Komisia uplatnila článok 37 uvedených usmernení zjavne diskriminačným spôsobom, keďže v prípade spoločnosti Pometon uplatnila sadzbu zníženia pokuty, ktorá bola zjavne nižšia ako sadzba uplatnená na iné strany.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Text s významom pre EHP) [Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205].


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/19


Žaloba podaná 3. augusta 2016 – AEIM a Kazenas/Komisia

(Vec T-436/16)

(2016/C 371/21)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: L’application électronique industrielle moderne (AEIM) (Algrange, Francúzsko), Philippe Kazenas (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: B. Wizel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zaviazal žalovanú zaplatiť žalobkyni sumu 536 912 eur, ktorá predstavuje finančné straty, ktoré utrpela stratenými investíciami za pripravované návštevy pred zadaním verejných zákaziek, ktoré sa vykonalo podvodne,

zaviazal žalovanú zaplatiť žalobkyni sumu 2 092 650 eur ako ušlý zisk za verejné zákazky, ktoré by mohla žalobkyňa nadobudnúť pri spravodlivom a bezkorupčnom zadaní,

zaviazal žalovanú na náhradu výdavkov za zastupovanie advokátom vo výške 85 000 eur žalobkyni, ktoré musela zaplatiť za organizáciu svojej obrany z dôvodu podplatenia európskeho úradníka,

zaviazal žalovanú zaplatiť žalobkyni sumu 150 000 eur ako náhradu nemateriálnej ujmy,

zaviazal žalovanú na platbu kompenzačných úrokov zo všetkých týchto súm od decembra 2005, t. j. od skončenia doby porušovania,

zaviazal žalovanú na náhradu výdavkov a odmien advokátov v tomto konaní vo výške 75 000 eur,

zaviazal žalovanú na platbu úrokov z omeškania odo dňa vyhlásenia vydávaného rozsudku,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia namietajú protiprávne konanie úradníka Európskej komisie v rámci zadávania verejných zákaziek, ktorým im v priamej súvislosti s týmto konaním vznikli vážne škody, ktorých náhrady sa domáhajú.

Domnievajú sa, že došlo k splneniu troch podmienok pre mimozmluvnú zodpovednosť Európskej únie, teda protiprávne konanie orgánu alebo jeho úradníka, skutočná škoda, ako aj kauzálna súvislosť medzi konaním tohto úradníka a uplatňovanou škodou.

V prejednávanom prípade predstavujú podplácania európskeho úradníka v rámci zadávania verejných zákaziek dostatočne závažné poručenie zásad rovnakého zaobchádzania a transparentnosti, ktoré musí verejný obstarávateľ v zadávacom konaní dodržať voči všetkým uchádzačom.

Žalobcovia tvrdia, že podvodným zadaním spornej verejnej zákazky vznikla spoločnosti AEIM skutočná škoda, pretože získala zákazky týkajúce sa iba rizikových krajín, ktoré ostatní dvaja, skorumpovaní uchádzači, nechceli mať, zatiaľ čo by táto spoločnosť v prípade bezkorupčného zadávania mala ako jediná vhodná uchádzačka pre všetky zákazky nárok na ich zadanie.

Žalobcovia sa dovolávajú zásady riadnej správy vecí verejných Komisiou, ktorá sa v tomto prípade dopustila závažných nedostatkov, ako aj zásady ochrany legitímnej dôvery, ktorá sa týka každého hospodárskeho subjektu, u ktorého orgán vzbudil odôvodnené očakávania.

Žalobcovia sa domnievajú, že popri finančnej ujme utrpeli aj nemateriálnu ujmu, najmä poškodením svojej povesti a povinnosťou obrany proti obvineniam, ktoré sa ukázali ako nesprávne a vymyslené.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/20


Žaloba podaná 5. augusta 2016 – Taliansko/Komisia

(Vec T-437/16)

(2016/C 371/22)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnený zástupca, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil oznámenie o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/322/16 na účely zostavenia zoznamu 86 úspešných uchádzačov vhodných na obsadenie voľných pracovných miest administrátorov (AD 5 a AD 7) v oblasti auditu, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie z 12. mája 2016, č. C 171 A,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Hlavné dôvody a tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení článkov 263, 264, 266 ZFEÚ.

Žalobkyňa sa domnieva, že Komisia nerešpektovala právnu silu rozsudku Súdneho dvora vo veci C-566/10 P, ktorý konštatoval protiprávnosť oznámenia o verejnom výberovom konaní Únie, ktoré obmedzovalo jazyky, ktoré uchádzači môžu uviesť ako jazyk 2, na angličtinu, francúzštinu a nemčinu.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 342 ZFEÚ a článkov 1 a 6 nariadenia 1/58 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 1958, 17, s. 385; Mim. vyd. 01/001, s. 3).

Žalobkyňa v tomto ohľade tvrdí, že Komisia tým, že jazyky, ktoré môžu byť uchádzačom vo verejnom výberovom konaní Únie zvolené ako jazyk 2, obmedzila na tri, v praxi stanovila nové jazykové pravidlá inštitúcií, čím zasiahla do výlučnej právomoci Rady v tejto oblasti.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení článkov 12 ES (teraz článok 18 ZFEÚ), článku 22 Charty základných práv Únie, článok 6 ods. 3 ZEÚ, článok 1 ods.2 a 3 prílohy III k služobného poriadku úradníkov, článkov 1 a 6 nariadenia 1/58, článku 1d ods. 1 a 6, článku 27 ods. 2, a článku 28 písm. f) služobného poriadku úradníkov.

Žalobkyňa sa domnieva, že jazykové obmedzenie uplatnené Komisiou je diskriminačné, keďže citované ustanovenia zakazujú európskym občanom a úradníkom inštitúcií jazykové obmedzenie, ktoré nie sú všeobecne a objektívne upravené vnútornými predpismi inštitúcií uvedenými v článku 6 už citovaného nariadenia 1/58, ktoré dodnes neboli prijaté, pričom zakazujú zavádzať takéto obmedzenia v prípade neexistencie konkrétneho a odôvodeného záujmu služby.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení článku 6 ods. 3 ZEÚ v rozsahu, v akom zakotvuje zásadu ochrany legitímnej dôvery ako základné právo vyplývajúce z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty.

Žalobkyňa sa domnieva, že Komisia porušila dôveru občanov, pokiaľ ide o možnosť výberu akéhokoľvek z jazykov Únie ako jazyka 2, ako to vždy bolo možné až do roku 2007 a ako to Súdny dvor potvrdil vo svojom právoplatnom rozsudku vo veci C-566/10 P.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na zneužití právomoci a porušení základných noriem súvisiacich s povahou a cieľom oznámení o verejných výberových konaniach.

Žalobkyňa sa domnieva, že Komisia tým, že vopred a všeobecne obmedzila jazyky, ktoré možno zvoliť ako jazyk 2, na tri jazyky, v skutočnosti predčasne v štádiu oznámenia a podmienok účasti pristúpila k overeniu jazykových schopností uchádzačov, k čomu ale malo dôjsť až v rámci samotného výberového konania. V dôsledku toho sa jazykové znalosti stávajú rozhodujúce v porovnaní s odbornými znalosťami.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na porušení článkov 18 a 24 ods. 4 ZFEÚ, článku 22 Charty základných práv Európskej únie, článku 2 nariadenia 1/58 a článku 1d ods. 1 a 6 služobného poriadku.

Žalobkyňa v tomto ohľade tvrdí, že tým, že sa stanovilo, že žiadosti o účasť sa musia povinne posielať v angličtine, francúzštine alebo nemčine, a že EPSO zasiela uchádzačom oznámenia týkajúce sa priebehu výberového konania v rovnakom jazyku, právo občanov Európskej únie komunikovať s inštitúciami v ich vlastnom jazyku bolo porušené a došlo k ďalšej diskriminácii na úkor osôb, ktoré neovládajú tieto tri jazyky.

7.

Siedmy žalobný dôvod založený na porušení článkov 1 a 6 nariadenia 1/58; článku 1d ods. 1 a 6 a článku 28 písm. f) služobného poriadku úradníkov, článku 1 písm. f) prílohy III k služobného poriadku úradníkov a článku 296 ods. 2 ZFEÚ (nedostatok odôvodnenia), ako aj zásady proporcionality a na skreslení skutkových okolností.

Žalobkyňa sa domnieva, že Komisia odôvodnila toto obmedzenie na tri jazyky tým, že uviedla, že novo prijaté osoby budú okamžite schopné komunikovať v rámci inštitúcií. Toto odôvodnenie skresľuje skutkové okolnosti, pretože sa nezdá, že by dotknuté tri jazyky boli najpoužívanejšie medzi rôznymi jazykovými skupinami v rámci inštitúcií; okrem toho je toto odôvodnenie neprimerané vo vzťahu k obmedzeniu základného práva, akým je zákaz jazykovej diskriminácie.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/21


Žaloba podaná 9. augusta 2016 – Taliansko/Komisia

(Vec T-443/16)

(2016/C 371/23)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnený zástupca, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil oznámenia o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/323/16 a EPSO/AD/324/16.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa napadá na Všeobecnom súde oznámenia o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/323/16 a EPSO/AD/324/16 na účely zostavenia zoznamov úspešných uchádzačov vhodných na obsadenie voľných pracovných miest, prvého so 40 miestami administrátorov (AD 7) pre profil vyšetrovateľa: výdavky EÚ, boj proti korupcii, clá a obchod, tabak a falšovaný tovar; a druhý s 10 miestami administrátorov (AD 9) pre profil vyšetrovateľa: vedúceho tímu, uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie z 26. mája 2016 pod číslom C 187 A.

Rovnaké oznámenia o výberových konaniach sú predmetom veci T-401/16, Španielsko/Komisia.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia sú podobné dôvodom a tvrdeniam uplatneným vo vyššie uvedenej veci.

Konkrétne sa uvádza porušenie článkov 18, 24 a 342 ZFEÚ, článku 22 Charty základných práv Európskej únie, porušenie služobného poriadku, zásady ochrany legitímnej dôvery, zásady proporcionality a hmotnoprávnej normy týkajúcej sa povahy a účelu oznámení o výberových konaniach, existencia zneužitia právomoci, ako aj porušenie článkov 1 a 6 nariadenia 1/58.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/22


Odvolanie podané 10. augusta 2016: CC proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 21. júla 2016 vo veci F-9/12 RENV, CC/Parlament

(Vec T-446/16 P)

(2016/C 371/24)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: CC (Bridel, Luxembursko) (v zastúpení: G. Maximini, advokát)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy

Odvolateľ navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil odvolanie za prípustné a dôvodné,

zrušil tým rozsudok Súdu pre verejnú službu z 21. júla 2016 vo veci F-9/12 RENV (CC/Európsky parlament) okrem bodu 3 výroku týkajúceho sa trov konania,

určil tým mimozmluvnú zodpovednosť Európskeho parlamentu za chyby pri zostavovaní zoznamu úspešných uchádzačov, na ktorom je uvedený odvolateľ, a povinnosť nahradiť ujmu, ktorá z toho vyplýva,

rozhodol tým v súlade s návrhmi predloženými odvolateľom v žalobe na prvom stupni,

následne rozhodol takto:

rozsudok Súdu pre verejnú službu službu z 21. júla 2016 vo veci F-9/12 RENV (CC/Európsky parlament) sa okrem bodu 3 výroku týkajúceho sa trov konania zrušuje.

Európsky parlament je povinný zaplatiť odvolateľovi sumu vo výške 749 449,30 eura ako náhradu majetkovej ujmy, vypočítanej za obdobie od decembra 2003 do decembra 2011, plus dôchodkové poistenie a za nasledujúce obdobie až do doby dosiahnutia veku stanoveného na odchod do dôchodku mesačné netto čiastky zodpovedajúce platu úradníkov skupiny AD zaradených druhý rok do platovej triedy AD 9 platového stupňa 2 s ohľadom na bežný kariérny postup úradníka tejto platovej triedy, doplnené zodpovedajúcimi odvodmi na dôchodkové a zdravotné poistenie, všetko navýšené o úroky z omeškania na základe sadzby Európskej centrálnej banky navýšenej o 2 percentuálne body.

Európsky parlament je navyše povinný zaplatiť odvolateľovi sumu vy výške 70 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy,

Európsky parlament je povinný znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť všetky trovy konania, ktoré vynaložil odvolateľ v tomto konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza šesť odvolacích dôvodov.

1.

Prvý odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení námietky neprípustnosti nových dôkazov,

skreslenie skutkových okolností, nedostatok odôvodnenia, porušenie požiadavky nestrannosti a práva na spravodlivý proces (článok 47 druhý odsek Charty základných práv Európskej únie), porušenie zásady nemo potest venire contra factum proprium a skreslenie skutkových okolností týkajúcich sa údajného oneskoreného predloženia nových dôkazných návrhov,

neuznanie porušenia zásady transparentnosti a lojálnej spolupráce Parlamentu so Súdom,

zjavne nesprávne posúdenie zmeny označenia zoznamu úspešných uchádzačov z EUR/A/151/98 na EUR/A/151.

2.

Druhý odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení neexistencie právnej kvalifikácie a odôvodnenia rozhodnutia generálneho tajomníka z 19. mája 2005 a na nesplnení rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie o neplatnosť,

neexistencia právnej kvalifikácie rozhodnutia generálneho tajomníka z 19. mája 2005,

nesplnenie rozsudku o neplatnosť T-457/13 P.

3.

Tretí odvolací dôvod založený na skreslení skutkových okolností týkajúcich sa listov EPSO.

4.

Štvrtý odvolací dôvod založený na skreslení listu Parlamentu z 15. októbra 2007 o údajnom tvrdení, že odvolateľ bol informovaný o zničení svojho spisu z výberového konania.

5.

Piaty odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení právnej kvalifikácie rozhodnutia predsedu Európskeho parlamentu z 25. februára 2003.

6.

Šiesty odvolací dôvod založený na nesplnení rozsudku o neplatnosti pokiaľ ide o výpočet ujmy.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/23


Žaloba podaná 10. augusta 2016 – Ellinikos Syndemos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO – 520 Barcode Ellas (520 Barcode Hellas)

(Vec T-453/16)

(2016/C 371/25)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ellinikos Syndemos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 (Argiroupoli Attikis, Grécko) (v zastúpení: A. Mouzaki, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: 520 Barcode Ellas – AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion (Kifisia Attikis, Grécko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „5 201000 603856 520 Barcode Hellas“ – prihláška č. 10 881 861.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. júna 2016 vo veci R 238/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania žalobkyne.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článkov 75, 76 ods. 1 a ods. 2 nariadenia č. 207/2009.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/24


Odvolanie podané 22. augusta 2016: HI proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 10. júna 2016 vo veci F-133/15, HI/Komisia

(Vec T-464/16 P)

(2016/C 371/26)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: HI (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy

Odvolateľka navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozsudok z 10. júna 2016 vyhlásený vo veci F-133/15 a sám rozhodol vo veci,

alternatívne vrátil vec Súdu pre verejnú službu,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania na oboch stupňoch.

Hlavné dôvody a tvrdenia

Na podporu svojej žaloby odvolateľ uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod založený na porušení práva Európskej únie týkajúci sa povinnosti odôvodnenia a práv na obhajobu v rozsahu, v akom menovací orgán Európskej komisie podrobne nespresnil dôvody podopierajúce jeho rozhodnutie o uložení disciplinárnej sankcie odvolateľovi, konkrétne zaradenie odvolateľa o dve platové triedy nižšie v rámci rovnakej funkčnej skupiny.

2.

Druhý odvolací dôvod založený na porušeniach práva Európskej únie, ktorých sa Súd pre verejnú službu (ďalej len „SVS“) dopustil v súvislosti s dodržiavaním primeranej lehoty, práv na obhajobu, ako aj povinnosti odôvodnenia. SVS navyše skreslil skutkové okolnosti a dôkazy.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na skreslení skutkových okolností a dôkazov, ako aj na porušenia práva Európskej únie a článku 41 Charty základných práv Európskej únie, ktorých sa dopustil SVS.

4.

Štvrtý odvolací dôvod založený na porušení zásady proporcionality, ktorého sa dopustil SVS.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/25


Žaloba podaná 23. augusta 2016 – Cotecnica/EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA)

(Vec T-465/16)

(2016/C 371/27)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cotecnica, SCCL (Bellpuig, Španielsko) (v zastúpení: J. Devaureix, J. C. Erdozain López, a J. Galán López, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Visán Industrias Zootécnicas, SL (Arganda, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „cotecnica OPTIMA“ – prihláška č. 13 292 479.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 13. júna 2016 vo veci R 229/2016-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

súhlasil s vykonaním dôkazov, ktoré boli navrhnuté,

zrušil napadnuté rozhodnutie a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a judikatúry Všeobecného súdu, konkrétne rozsudku z 20. januára 2009 vo veci T-242/07, Pioneer Hi-Bred International/ÚHVT (OPTIMUM).


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/25


Žaloba podaná 23. augusta 2016 – NRW. Bank/SRB

(Vec T-466/16)

(2016/C 371/28)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: NRW. Bank (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: A. Behrens, J. Kraayvanger a J. Seitz, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie žalovanej o ročnom príspevku žalobkyne do reštrukturalizačného fondu pre príspevkový rok od 1. januára do 31. decembra 2016,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 103 ods. 2 a ods. 7 smernice 2014/59/EÚ (1) a článku 70 ods. 2 nariadenia (EÚ) 806/2014 (2)

Žalobkyňa tvrdí, že rozhodnutie žalovanej o jej ročnom príspevku je protiprávne, lebo žalovaná pri znížení výšky príspevku zohľadnila iba podpornú obchodnú činnosť, ale nezohľadnila aj pomocnú podpornú obchodnú činnosť. Tým bol ročný príspevok žalobkyne do reštrukturalizačného fondu pre príspevkový rok od 1. januára do 31. decembra 2016 nastavený príliš vysoko.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení vykonávacích nariadení k smernici 2014/59/EÚ a k nariadeniu (EÚ) 806/2014, ktoré je potrebné vykladať v súlade s týmito právnymi aktmi v tom rozsahu, že privilegujú tiež pomocnú podpornú obchodnú činnosť.

3.

Tretí, subsidiárne podaný žalobný dôvod je založený na protiprávnosti vykonávacích nariadení k smernici 2014/59/EÚ a k nariadeniu (EÚ) 806/2014

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že ak by nebol možný výklad vykonávacích nariadení v súlade so smernicou 2014/59/EÚ a nariadením (EÚ) 806/2014, boli by vykonávacie nariadenia v tomto smere protiprávne. Tým je protiprávne aj rozhodnutie žalovanej, ktoré sa opiera o tieto vykonávacie nariadenia.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. Mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012, Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 190).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/26


Žaloba podaná 23. augusta 2016 – Verein Deutsche Sprache/Komisia

(Vec T-468/16)

(2016/C 371/29)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Verein Deutsche Sprache eV (Dortmund, Nemecko) (v zastúpení: W. Ehrhardt, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie generálneho tajomníka prijaté v mene Komisie podľa článku 4 vykonávacích ustanovení k nariadeniu (ES) č. 1049/2001 z 10. júna 2016,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 10 ods. 3 ZEÚ, článku 11 ods. 2 ZEÚ a článku 41 ods. 2 písm. c) Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) – Žiadny otvorený a transparentný dialóg

Žalobkyňa tvrdí, že rozhodnutie nezohľadňuje evidentný úmysel žalobkyne v žiadosti o prístup k dokumentom získať rozsiahly náhľad do procesu, ktorý viedol k rozhodnutiu o prestavbe tlačového strediska v budove Komisie Berlaymont so znížením jazykov na anglický a francúzsky. Iba niekoľko dokumentov bolo predložených, ktoré obsahujú prevažne formality, ale neposkytli informáciu o autorovi a motívoch rozhodnutia.

Komisia nejde v napadnutom rozhodnutí do detailov, pokiaľ ide o zdroje dokumentov uvedených žalobkyňou, ponecháva si dôvody zamietnutia prístupu pre seba a porušuje tým povinnosť vyplývajúcu z článku 10 ods. 3 ZEÚ a ďalších právnych predpisov Európskej únie prijímať rozhodnutia otvorene a čo najbližšie k občanom a objasňovať dôvody.

Okrem toho žalobkyňa tvrdí, že Komisia nedodržala svoju povinnosť vyplývajúcu z článku 11 ods. 2 ZEÚ zabezpečiť otvorený a transparentný dialóg so zástupcami združení v rozsahu, v akom ignorovala potreby združenia, neposkytla dokumenty a nedostatočne informovala o svojich motívoch pre zadržiavanie dokumentov.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 15 ods. 3 prvého pododseku ZFEÚ, článku 42 Charty, ako aj článku 2 ods. 1 a 3 a článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1049/2001 (1) – Čiastočne zamedzenie prístupu k dokumentom

V rámci druhého žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že nedodržaním podstatných častí žiadosti došlo k porušeniu zásady transparentnosti Európskej únie.

Žalobkyňa ďalej tvrdí, že Komisia vo svojom rozhodnutí nesprávne rozhodla, že určitý dokument sa nemôže sprístupniť z dôvodov ochrany údajov bez toho, aby tento dokument bližšie označila a popísala jeho obsah a bez toho, aby toto rozhodnutie dostatočne odôvodnila.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 76).


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/28


Žaloba podaná 25. augusta 2016 – Société wallonne des aéroports/Komisia

(Vec T-474/16)

(2016/C 371/30)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Société wallonne des aéroports SA (SOWEAR) (Namur, Belgicko) (v zastúpení: A. Lepièce a H. Baeyens, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil návrh žalobkyne týkajúci sa spojenia prejednávanej veci s vecou T-818/14 za prípustný a dôvodný,

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho,

zrušil články 3, 4, 5 a 6 rozhodnutia Komisie z 1. októbra 2014 SA.14093 týkajúce sa opatrení vykonaných Belgickom v prospech Brussels South Charleroi Airport a Ryanair,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Hlavné dôvody a tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa Komisia dopustila tým, že preskúmavala poplatky platené Brussels South Charleroi Airport (BSCA) v prospech žalobkyne z hľadiska článku 107 ZFEÚ, hoci rozhodnutia o investovaní, o výstavbe letiskových infraštruktúr a ich poskytnutí BSCA boli prijaté pred vyhlásením rozsudku z 12. decembra 2000, Aéroports de Paris/Komisia (T-128/98, EU:T:2000:290), ktorý bol potvrdený Súdnym dvorom v jeho rozsudku z 24. októbra 2002, Aéroports de Paris/Komisia (C-82/01 P, EU:C:2002:617).

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa mala Komisia dopustiť tým, že Instrument Landing System (ILS) a službu osvetlenia dráhy kvalifikovala ako zariadenia a služby hospodárskej povahy.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že úvaha Komisie na účely stanovenia ročného trhového poplatku pre BSCA sa zakladá na nesprávnej metóde a nesprávnych faktoroch, ktoré majú zásadný dopad na výšku pomoci a je navyše zjavne nedostatočne odôvodená.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa mala dopustiť Komisia jednak tým, že do sumy poplatku, ktorý sa má vymáhať od BSCA zahrnula sumu poskytnutú za jej úlohu zaručenia bezpečnosti (konkrétne ide o dotáciu „protipožiarna údržba“) a jednak tým, že nezohľadnila zníženie „dotácie na protipožiarnu údržbu“ v rokoch 2014 a 2015.


Súd pre verejnú službu

10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/29


Žaloba podaná 4. augusta 2016 – ZZ/Komisia

(Vec F-39/16)

(2016/C 371/31)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepripustení žalobcu ku skúškam vo výberovom konaní EPSO/AD/309/15 (AD11) – Lekári pre pracoviská Luxemburg a ISPRA a uloženie žalovanej povinnosti zaplatiť náhradu škody s úrokom za údajne utrpenú nemajetkovú ujmu v sume 10 000 eur

Návrhy žalobcu

Zrušiť rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/309/15 (AD11) – Lekári pre pracoviská Luxemburg a Ispra (oblasť: lekári Luxemburg), oznámené k dátumu 28. septembra 2015 o nepripustení žalobcu k výberovým skúškam organizovaným v hodnotiacom centre Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO),

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť sumu 10 000 eur ako nemajetkovú ujmu, ktorú utrpel žalobca,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/29


Žaloba podaná 11. augusta 2016 – ZZ/ESVČ

(Vec F-41/16)

(2016/C 371/32)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Meyer, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Predmet a opis sporu

Vyhlásenie za neplatné alebo zrušenie rozhodnutí menovacieho orgánu, ktorým sa žalobcovi ukladá povinnosť vrátiť príspevky na vzdelávanie, ktoré mu boli údajne omylom vyplatené, a ktorým sa mu zamieta vyplatenie ďalších príspevkov na vzdelávanie a uloženie povinnosti žalovanej vyplatiť pozastavené platby

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu:

vyhlásil za neplatné rozhodnutie žalovanej z 12. mája 2016 týkajúce sa sťažností žalobcu R/18/16 a R/19/16 a rozhodnutia, ktoré napadol, týkajúce sa školského roka 2014/2015,

subsidiárne zrušil rozhodnutie žalovanej z 12. mája 2006 týkajúce sa sťažností žalobcu R/18/16 a R/19/16 a rozhodnutia, ktoré napadol, týkajúce sa školského roka 2014/2015,

uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi platby, ktoré boli neoprávnene pozastavené na základe tohto rozhodnutia,

uložil ESVČ povinnosť nahradiť trov konania.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/30


Žaloba podaná 12. augusta 2016 – ZZ/EIB

(Vec F-42/16)

(2016/C 371/33)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka (EIB)

Predmet a opis sporu

Zrušenie návrhu na náhradu škody, ktorý podal žalobca s cieľom náhrady škody, ktorú údajne utrpel od novembra 2013

Návrhy žalobcu

(1)

Zaviazať EIB na zaplatenie žalobcovi sumy rovnajúcej sa osemnásobku jeho ročného platu na základe článku 33a Poriadku zamestnancov a článku 9.1.1. Administratívnych ustanovení uplatniteľných na zamestnancov;

(2)

Zrušiť rozhodnutie EIB zo 4. júna 2015, ktorým sa uzatvára účet RCVP (účet doplnkového dobrovoľného dôchodkového sporenia) žalobcu s účinnosťou k 28/02/2015 a zaviazať EIB k úhrade v prospech žalobcu:

Sumy zodpovedajúcej platbám, ktoré EIB mala naďalej vyplácať na účet RCVP žalobcu (3 % ročného platu žalobcu), pokiaľ by EIB neuzavrela jeho účet, a to od dátumu 28/02/2015 až do dátumu skutočného opätovného otvorenia účtu RCVP žalobcu;

Úrokov, ktoré by kapitál na účte RCVP žalobcu naďalej vytváral, pokiaľ by jeho účet RCVP nebol uzavretý k 28/02/2015 a pokiaľ by žalobca a EIB mohli pokračovať vo svojich príslušných platbách do výšky 3 % ročného platu žalobcu a to až do dátumu skutočného opätovného otvorenia účtu RCVP žalobcu,

(3)

Zaviazať EIB na zaplatenie náhrady škody s úrokom určenej ex aequo et bono na 15 000 eur ako náhrady utrpenej nemajetkovej ujmy;

(4)

Zaviazať EIB na náhradu trov konania.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/31


Žaloba podaná 18. augusta 2016 – ZZ/Komisia

(Vec F-43/16)

(2016/C 371/34)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Cornacchia, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o vylúčení žalobcu z výberového konania EPSO/AST-SC/03/15 z dôvodu, že neinformoval EPSO o svojom rodinnom pomere s členom tohto výberového konania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 19. mája 2016, ktorým predseda výberovej komisie vo výberovom konaní EPSO/AST-SC/03/15 rozhodol o žiadosti žalobcu o preskúmanie rozhodnutia, podanej 5. novembra 2015 a ktorým potvrdil rozhodnutie o jeho vylúčení z uvedeného výberového konania, a zároveň prípadne zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti a pôvodné rozhodnutie,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/31


Žaloba podaná 19. augusta 2016 – ZZ/Komisia

(Vec F-44/16)

(2016/C 371/35)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: N. de Montigny a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie EPSO vydaného v súvislosti s výberovým konaním EPSO/AST-SC/01/14 o tom, že žalobca nebude zapísaný na rezervný zoznam úspešných uchádzačov uvedeného výberového konania z dôvodu, že nespĺňa podmienky týkajúce sa dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, ktoré by mu umožňovali zúčastniť sa uvedeného výberového konania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie vedúceho oddelenia výberovej komisie EPSO z 18. februára 2015, ktorým bol žalobca informovaný o skutočnosti, že jeho prihláška na miesto sekretára (č. EPSO/ASTSC/01/14) bola zamietnutá z dôvodu, že nemal príslušný doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, ktoré by mu umožňovali zúčastniť sa dotknutého výberového konania,

zrušiť rozhodnutie vedúceho oddelenia výberovej komisie EPSO zo 17. septembra 2015, ktorým bola zamietnutá jeho žiadosť o preskúmanie a bolo potvrdené rozhodnutie z 18. februára 2015,

prípadne zrušiť odpoveď, ktorou sa výslovne zamieta jeho sťažnosť z 12. mája 2016,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/32


Žaloba podaná 17. augusta 2016 – ZZ/EIB

(Vec F-45/16)

(2016/C 371/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: B. Maréchal, lawyer)

Žalovaná: Európska investičná banka (EIB)

Predmet a opis sporu

Žaloba o náhradu materiálnej škody a nehmotnej ujmy, o ktorej žalobca tvrdí, že ju utrpel v dôsledku konštatovania jeho úplnej a trvalej invalidity, ktorá je podľa neho dôsledkom výkonu povolania

Návrhy žalobcu

Nahradiť žalobcovi ujmu alebo jej časť v prípade, že by časť ujmy nahradila poisťovňa EIB, ktorou je poisťovňa AXA Belgium.

Náhrada za nehmotnú ujmu, ktorú žalobca utrpel, a to vo výške 150 000 eur,

náhrada budúcich nákladov liečby a psychologickej starostlivosti týkajúcej sa zdravotných ťažkostí, ktoré sú následkom ťažkého stresu žalobcu, a ktoré nie sú uhrádzané zo schémy zdravotného poistenia EIB,

náhrada doteraz vynaložených nákladov liečby a psychologickej starostlivosti týkajúcej sa zdravotných ťažkostí, ktoré sú následkom ťažkého stresu, a ktoré nie sú uhrádzané zo schémy zdravotného poistenia EIB,

náhrada trov konania žalobcu v súvislosti s týmto konaním, a to v predbežnej výške 30 000 eur.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/32


Žaloba podaná 26. augusta 2016 – ZZ/Komisia

(Vec F-46/16)

(2016/C 371/37)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa vykonáva rozsudok Súdu pre verejnú službu v rozsahu, v akom Komisia odmietla prijatie žalobcu do zamestnania ako úradníka na pracovné miesto, na ktoré ho už odmietla prijať, pričom uvedené rozhodnutie bolo predmetom rozhodnutia, ktoré bolo zrušené týmto rozsudkom

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 27. októbra 2015, ktorým GR pre ľudské zdroje Európskej komisie prijalo opatrenia na výkon rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 6. októbra 2015, F-119/14, FE/Komisia,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 19. mája 2016, ktorým uvedený orgán zamietol sťažnosť žalobcu proti vyššie uvedenému rozhodnutiu,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť sumu 25 000 eur z titulu náhrady nemajetkovej ujmy, pričom ide o predbežne stanovenú sumu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/33


Žaloba podaná 26. augusta 2016 – ZZ/Komisia

(Vec F-47/16)

(2016/C 371/38)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia o nezačlenení žalobcu na zoznam povýšených úradníkov v rámci povyšovacieho obdobia 2015

Návrhy žalobcu

rozhodnutie menovacieho orgánu o nepovýšení žalobcu v rámci povyšovacieho obdobia 2015 sa zrušuje,

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/33


Žaloba podaná 26. augusta 2016 – ZZ/Komisia

(Vec F-48/16)

(2016/C 371/39)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J. Abiks, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa na žiadosť o prevod dôchodkových práv stanovuje počet započítateľných odpracovaných rokov, ktoré sa majú zohľadniť v systéme dôchodkového zabezpečenia Únie a náhrada škody, ktorá žalobkyni údajne vznikla tým, že žalovaná nedodržala pri spracovaní tejto žiadosti primeranú lehotu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 6. novembra 2015, ktorým menovací orgán stanovil definitívne sumu, ktorá má byť prevedená do systému dôchodkového zabezpečenia Únie vo výške 135 955,38 eura namiesto 155 237,25 eura,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť stratu spôsobenú nesprávnym úradným postupom útvarov Komisie v výške 10 739,28 eura,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť nemajetkovú škodu, ktorá údajne vznikla žalobkyni z dôvodu napadnutého konečného rozhodnutia vo výške najmenej 1 000 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/34


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Roest/Komisia

(Vec F-85/12) (1)

(2016/C 371/40)

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 295, 29.9.2012, s. 35.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/34


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – McMichael/Komisia

(Vec F-18/13) (1)

(2016/C 371/41)

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 114, 20.4.2013, s. 47.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/35


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Boyd/Komisia

(Vec F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 123, 27.4.2013, s. 30.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/35


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Hoeve/Komisia

(Vec F-57/13) (1)

(2016/C 371/43)

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 3.8.2013, s. 27.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/35


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Cobo Benito/Komisia

(Vec F-70/14) (1)

(2016/C 371/44)

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 388, 3.11.2014, s. 28.


10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/35


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Marinozzi a Cat/Komisia

(Vec F-128/15) (1)

(2016/C 371/45)

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 414, 14.12.2015, s. 43.