ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 293

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
12. augusta 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 293/01

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

1

2016/C 293/02

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

26

2016/C 293/03

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

29

2016/C 293/04

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

52

2016/C 293/05

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

64

2016/C 293/06

Oznámenie Komisie v rámci implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

68


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

12.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 293/1


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 293/01)

Nasledujúci zoznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pre tlakové zariadenia a harmonizované podporné normy pre materiály používané pri výrobe tlakových zariadení. V prípade harmonizovanej podpornej normy pre materiály sa predpoklad zhody so základnými bezpečnostnými opatreniami obmedzuje na technické údaje materiálov, ktoré sú v tejto norme obsiahnuté, a nepredpokladá sa vhodnosť materiálu pre určité zariadenie. Technické údaje uvedené v materiálovej norme treba preto hodnotiť vzhľadom na konštrukčné požiadavky na toto osobitné zariadenie s cieľom overiť, či sú splnené základné bezpečnostné požiadavky smernice o tlakových zariadeniach.

ESO (1)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Prvá publikáciav Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 3-8:2006

Prenosné hasiace zariadenia. Časť 8: Konštrukcia, skúšky odolnosti na tlak a mechanické skúšky pre hasiace zariadenia s maximálnym dovoleným tlakom rovným alebo nižším ako 30 barov

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 3-8:2006/AC:2007

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 19:2016

Priemyselné armatúry. Označovanie kovových armatúr

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Horáky na kvapalné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 100 bar

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh, výroba, skúšanie, označovanie a dokumentácia

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Priemyselné armatúry. Kovové uzatváracie motýľové klapky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním (Konsolidovaný text)

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 764-4:2014

Tlakové zariadenia. Časť 4: Stanovenie technických dodacích podmienok pre kovové materiály

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 764-5:2014

Tlakové zariadenia. Časť 5: Dokumenty kontroly kovových materiálov a zhoda s materiálovou špecifikáciou

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 764-7:2002

Tlakové zariadenia. Časť 7: Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 764-7:2002/AC:2006

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Meď a zliatiny medi. Bezšvové, okrúhle medené rúry na vodu a plyn v zdravotníckych a ohrievacích zariadeniach

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Príruby a ich spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením PN. Časť 1: Príruby z ocele.

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1092-3:2003

Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením PN. Časť 3: Príruby zo zliatin medi

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením PN. Časť 4: Príruby zo zliatin hliníka

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1171:2015

Priemyselné armatúry. Liatinové posúvače

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kryogénne nádoby. Materiály. Časť 1: Požiadavky na húževnatosť pri teplotách pod - 80 oC

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kryogénne nádoby. Materiály. Časť 2: Požiadavky na húževnatosť pri teplotách od - 80 oC do - 20 oC

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1349:2009

Regulačné armatúry pre priemyselné procesy

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1515-4:2009

Príruby a prírubové spoje. Skrutky a matice. Časť 4: Výber skrutiek a matíc na zariadenia podliehajúce smernici o tlakovom zariadení 97/23/ES

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1562:2012

Zlievarenstvo. Temperované liatiny

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1563:2011

Zlievarenstvo. Liatina s guľôčkovým grafitom

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1564:2011

Zlievarenstvo. Izotermicky kalené liatiny s guľôčkovým grafitom

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1591-1:2013

Príruby a ich spoje. Pravidlá pre navrhovanie kruhových tesnení prírubových spojov. Časť 1: Výpočet

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1626:2008

Kryogénne nádoby. Ventily na kryogénnu prevádzku

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1653:1997

Meď a zliatiny medi. Hrubé plechy, plechy a kotúče na bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplej vody (obsahuje Zmenu A1:2000)

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 1759-3:2003

Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením triedy. Časť 3: Príruby zo zliatin medi

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením triedy. Časť 4: Príruby zo zliatin hliníka

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1797:2001

Kryogénne nádoby. Kompatibilita plynu s materiálom

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1866-2:2014

Pojazdné hasiace prístroje. Časť 2: Požiadavky na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar, v súlade s požiadavkami EN 1866-1

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1866-3:2013

Pojazdné hasiace prístroje. Časť 3: Požiadavky na tlakovú odolnosť hasiacich prístrojov CO2 v súlade s požiadavkami EN 1866-1

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1983:2013

Priemyselné ventily. Oceľové guľové ventily

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1984:2010

Priemyselné armatúry. Oceľové posúvače

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 1: Poistné ventily (ISO 4126-1:2013)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Bezpečnostné poistné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 3: Bezpečnostné ventily a bezpečnostné zariadenia s prietržným kotúčom v kombinácii (ISO 4126-3:2006)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 4: Poistné ventily s pomocným ovládaním (ISO 4126-4:2013)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 5: Ovládané bezpečnostné systémy na uvoľnenie tlaku (ISO 4126-5:2013)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 7: Spoločné údaje (ISO 4126-7:2013)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 2: Hliník a zliatiny hliníka (ISO 9606-2:2004)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 3: Meď a zliatiny medi (ISO 9606-3:1999)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 4: Nikel a zliatiny niklu (ISO 9606-4:1999)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 5: Titán a zliatiny titánu, zirkón a zliatiny zirkónu ISO 9606-5:2000 (ISO 9606-5:2000)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 9712:2012

Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania. Všeobecné princípy (ISO 9712:2012)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 2: Nelegované a legované ocele na vyššie teploty

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10028-3:2009

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 3: Normalizačne žíhané zvariteľné jemnozrnné ocele

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10028-4:2009

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 4: Ocele legované niklom so stanovenými vlastnosťami pri nízkych teplotách

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10028-5:2009

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 5: Zvariteľné termomechanicky valcované jemnozrnné ocele

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10028-6:2009

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 6: Zvariteľné zošľachtené jemnozrnné ocele

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10028-7:2007

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 7: Nehrdzavejúce ocele

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10204:2004

Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10213:2007+A1:2016

Oceľové odliatky na tlakové účely

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10216-1:2013

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Nelegované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10216-2:2013

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10216-3:2013

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Rúry z legovanej jemnozrnnej ocele

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10216-4:2013

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri nízkej teplote

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10216-5:2013

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Nehrdzavejúce oceľové rúry

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10217-1:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Nelegované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 10217-2:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Elektricky zvárané rúry z nelegovanej a legovanej ocele so špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 10217-3:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Rúry z legovanej jemnozrnnej ocele

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 10217-4:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Elektricky zvárané nelegované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri nízkej teplote

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 10217-5:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Nelegované a legované oceľové rúry zvárané pod tavivom so špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 10217-6:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 6: Nelegované oceľové rúry zvárané pod tavivom so špecifickými vlastnosťami pri nízkej teplote

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 10217-7:2014

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 7: Rúry z nehrdzavejúcej ocele

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10222-1:1998

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky na voľne kované výkovky

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 10222-2:1999

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 2: Feritické a martenzitické ocele so stanovenými vlastnosťami pri zvýšených teplotách

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 3: Niklové ocele so stanovenými vlastnosťami pri nízkych teplotách

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10222-4:1998

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 4: Zvárateľné jemnozrnné ocele s vysokou medzou klzu

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 10222-5:1999

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické nehrdzavejúce ocele

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Tvarovky na priváranie. Časť 2: Nelegované a legované feritické ocele s osobitnými kontrolnými požiadavkami

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Tvarovky na priváranie na tupo. Casť 4: Tvárnené austenitické a austeniticko-feritické nehrdzavejúce (duplexné) ocele s osobitnými kontrolnými požiadavkami

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10269:2013

Oceľové a niklové zliatiny na upevňovacie prvky s osobitnými vlastnosťami pri zvýšených a/alebo nízkych teplotách

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10272:2007

Tyče z nehrdzavejúcej ocele na tlakové účely

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10273:2007

Zvariteľné oceľové tyče valcované za tepla na tlakové účely s určenými vlastnosťami pri zvýšenej teplote

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10305-4:2016

Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Bezšvové rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 10305-6:2016

Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 6: Zvárané rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plastové potrubné systémy na priemyselné aplikácie. Polyvinylidénfluorid (PVDF). Špecifikácie súčastí a systému (ISO 10931:2005)

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN ISO 10931:2005/A1:2015

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 12178:2003

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Prístroje na indikovanie hladiny kvapalín. Požiadavky, skúšanie a značenie

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12263:1998

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Bezpečnostné spínacie zariadenia na obmedzovanie tlaku. Požiadavky a skúšky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12266-1:2012

Priemyselné armatúry. Skúšanie armatúr. Časť 1: Tlakové skúšky, skúšobné postupy a akceptačné kritériá. Záväzné požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12284:2003

Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Ventily. Požiadavky, skúšanie a označenie

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12288:2010

Priemyselné armatúry. Posúvače z medených zliatin

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12392:2016

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnené výrobky a liate výrobky. Osobitné požiadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zariadení

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12420:2014

Meď a zliatiny medi. Výkovky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12434:2000

Kryogénne nádoby. Kryogénne ohybné hadice

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12451:2012

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12452:2012

Meď a zliatiny medi. Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky tepla

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12516-1:2014

Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 1: Postup zostavovania tabuliek pre plášte oceľových armatúr

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12516-2:2014

Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 2: Postup výpočtu plášta oceľových armatúr

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 3: Experimentálna metóda

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12516-4:2014

Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 4: Postup výpočtu plášťa armatúr vyrobených z kovových materiálov iných ako oceľ

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12542:2010

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Statické zvárané ocelové valcové nádrže sériovej výroby na skladovanie skvapalneného uhľovodíkového plynu (LPG) s objemom do 13 m3 vrátane. Konštrukcia a výroba

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12735-1:2016

Meď a zliatiny medi. Bezšvové rúry kruhového prierezu pre klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na rozvodné systémy

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12735-2:2016

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúry pre klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 2: Rúry pre zariadenia

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12778:2002

Riad. Tlakové hrnce na domáce používanie

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 12778:2002/AC:2003

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 12952-1:2015

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12952-2:2011

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia, Časť 2: Materiály na časti kotlov a príslušenstvo namáhané tlakom

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12952-3:2011

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia, Časť 3: Navrhovanie a výpočet tlakových častí

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12952-5:2011

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia, Časť 5: Vyhotovovanie a konštrukcia tlakových častí kotla

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12952-6:2011

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia, Časť 6: Inšpekcia počas vyhotovenia, dokumentácia a označovanie tlakových častí kotla

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12952-7:2012

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 7: Požiadavky na výstroj kotla

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 8: Požiadavky na spaľovacie systémy kotlov na kvapalné a plynné palivá

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 9: Požiadavky na spaľovacie systémy kotlov na práškové palivá

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 10: Požiadavky na bezpečnosť proti nadmernému tlaku

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 11: Požiadavky na obmedzovacie zariadenia kotla a príslušenstva

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 14: Požiadavky na spalinové systémy DENOX použitím skvapalneného stlačeného čpavku a vodného roztoku čpavku

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 16: Požiadavky na spaľovacie systémy kotlov tuhých palív na rošte alebo fluidnej vrstve

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12952-18:2012

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 18: Prevádzkové pokyny

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12953-1:2012

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 1: Všeobecne

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12953-2:2012

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 2: Materiály na tlakové časti kotlov a na príslušenstvo

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12953-3:2016

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 3: Navrhovanie a výpočet tlakových častí

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 4: Výroba a zhotovenie tlakových častí kotla

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 5: Kontrola počas výroby, dokumentácia a označovanie tlakových častí kotla

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12953-6:2011

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 6: Požiadavky na výstroj kotla

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12953-7:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 7: Požiadavky na spaľovacie systémy kotlov na kvapalné a plynné palivá

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 8: Požiadavky na bezpečnosť proti nadmernému tlaku

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 9: Požiadavky na obmedzovacie zariadenia kotla a príslušenstva

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 12: Požiadavky na roštové spaľovacie systémy kotlov na tuhé palivá

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12953-13:2012

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 13: Prevádzkové pokyny

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 1: Suroviny. Technické podmienky a podmienky prijateľnosti

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 2: Kompozitné materiály. Chemická odolnosť

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13121-3:2016

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 3: Navrhovanie a výroba

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13134:2000

Tvrdé spájkovanie. Skúška postupu spájkovania

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13136:2013

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Poistné zariadenia proti prekročeniu tlaku a im príslušné potrubia. Výpočtové postupy

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13175:2014

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Špecifikácia a skúšanie cisternových ventilov a armatúr na LPG

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13348:2016

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúrky na medicínske plyny alebo vákuum

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13371:2001

Kryogénne nádoby. Spojky pre kryogénnu prevádzku

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13397:2001

Priemyselné armatúry. Membránové ventily vyrobené z kovových materiálov

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13445-1:2014

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 1: Všeobecne

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 13445-1:2014/A1:2014

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 13445-2:2014

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 2: Materiály

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13445-3:2014

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 3: Navrhovanie

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 13445-3:2014/A1:2015

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 13445-4:2014

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 4: Výroba

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13445-5:2014

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 5: Kontrola a skúšanie

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13445-6:2014

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 6: Požiadavky na navrhovanie a výrobu tlakových nádob zhotovených z tvárnej liatiny s guľôčkovým grafitom

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13445-8:2014

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 8: Dodatočné požiadavky na tlakové nádoby z hliníka a hliníkových zliatin

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 13445-8:2014/A1:2014

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kryogénne nádoby. Stabilné vákuom izolované nádoby. Časť 1: Základné požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kryogénne nádoby. Stabilné vákuom izolované nádoby. Časť 2: Návrh, výroba, kontrola a skúšanie

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13480-1:2012

Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13480-2:2012

Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 13480-2:2012/A1:2013

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 13480-3:2012

Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13480-4:2012

Kovové priemyselné potrubia. Časť 4: Výroba a inštalácia

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 13480-4:2012/A1:2013

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

 

EN 13480-4:2012/A2:2015

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 13480-5:2012

Kovové priemyselné potrubia. Časť 5: Kontrola a skúšanie

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 13480-5:2012/A1:2013

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 13480-6:2012

Kovové priemyselné potrubia. Časť 6: Dodatočné požiadavky na podzemné potrubia

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13480-8:2012

Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Dodatočné požiadavky na hliníkové potrubia a potrubia z hliníkových zliatin

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 13480-8:2012/A1:2014

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

 

EN 13480-8:2012/A2:2015

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 13547:2013

Priemyselné armatúry. Guľové kohúty so zliatin medi

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 13585:2012

Tvrdé spájkovanie. Skúška spájkovača (ISO 13585:2012)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13648-1:2008

Kryogénne nádoby. Zabezpečovacie zariadenia na ochranu pred nadmerným tlakom. Časť 1: Poistné ventily na kryogénnu prevádzku

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kryogénne nádoby. Zabezpečovacie zariadenia na ochranu pred nadmerným tlakom. Časť 2: Poistné membrány na kryogénnu prevádzku

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13709:2010

Priemyselné armatúry. Uzavieracie ventily a uzavierateľné spätné ventily z ocele

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13789:2010

Priemyselné armatúry. Liatinové uzatváracie ventily

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13831:2007

Uzatvorené expanzné nádoby so zabudovanou membránou na inštaláciu do vodných systémov

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13835:2012

Zlievarenstvo. Austenitické liatiny

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13923:2005

Tlakové nádoby navíjané z vláken. Materiály, navrhovanie, výroba a skúšanie

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14129:2014

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Tlakové poistné ventily určené pre nádrže na LPG

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 1: Základné požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 2: Navrhovanie, výroba, kontrola a skúšanie

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 14197-2:2003/AC:2006

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 14197-3:2004/AC:2004

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN 14222:2003

Veľkopriestorové vodné kotly z koróziovzdornej ocele

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Tlakové zariadenie chladiacich systémov a tepelných čerpadiel. Časť 1: Nádoby. Všeobecné požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14276-2:2007+A1:2011

Tlakové zariadenie chladiacich systémov a tepelných čerpadiel. Časť 2: Potrubia. Všeobecné požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Uzatvorené zásobníky stlačeného plynu pre tekutinové hnacie systémy

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Bezpečnostné zariadenia pre regulačné stanice a regulačné zariadenia. Bezpečnostné uzatváracie zariadenia plynu na vstupný tlak do 100 barov

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Vykurovacie kotly. Vykurovacie kotly vybavené horákmi s ventilátorom. Menovitý tepelný výkon nepresahujúci 10 MW a maximálna prevádzková teplota 110 oC. Zmena A1

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14570:2014

Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Vybavenie nadzemných a podzemných nádrží LPG

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14585-1:2006

Vlnovcové kovové koncovky hadíc na tlakové použitie. Časť 1: Požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Kovové vlnovcové dilatačné spoje na tlakové účely

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 15001-1:2009

Plynárenská infraštruktúra. Plynovody s prevádzkovým tlakom väčším ako 0,5 baru pre priemyselné rozvody plynu a väčším ako 5 barov pre nepriemyselné rozvody plynu. Časť 1: Podrobné funkčné požiadavky na projektovanie, materiály, výstavbu, kontrolu a skúša

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plastové potrubné systémy na priemyselné aplikácie. Akrylonitril-butadién-styrén (ABS), nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Špecifikácie súčastí a systému. Metrický rad (ISO 15493:2003)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Schválenie na základe predvýrobnej skúšky zvárania. (ISO 15613:2004)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 1: Oblúkové a plameňové zváranie ocelí a oblúkové zváranie niklu a niklových zliatin (ISO 15614-1:2004)

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 2: Oblúkové zváranie hliníka a zliatin hliníka (ISO 15614-2:2005)

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 4: Oprava hliníkových odliatkov zváraním (ISO 15614-4:2005)

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 5: Oblúkové zváranie titánu, zirkónu a ich zliatin. (ISO 15614-5:2004)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 6: Oblúkové a plameňové zváranie medi a jej zliatin (ISO 15614-6:2006)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 7: Zváranie návarov (ISO 15614-7:2007)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 8: Priváranie rúr na rúrkovnicu (ISO 15614-8:2016)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 11: Zváranie elektrónovým a laserovým lúčom (ISO 15614-11:2002)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Zváranie. Trecie zváranie kovových materiálov (ISO 15620:2000)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Nevyhrievané tlakové nádoby.Požiadavky na navrhovanie a výrobu tlakových nádob a tlakových častí navrhnutých z liatiny s predĺžením po prasknutí (pretrhnutí) rovným alebo menším ako 15 %

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Priemyselné ventily. Guľové ventily z termoplastických materiálov (ISO 16135:2006)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Priemyselné ventily. Klapky z termoplastických materiálov (ISO 16136:2006)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Priemyselné ventily. Spätné ventily z termoplastických materiálov (ISO 16137:2006)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Priemyselné ventily. Membránové ventily z termoplastických materiálov (ISO 16138:2006)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Priemyselné ventily. Posuvné ventily z termoplastických materiálov (ISO 16139:2006)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 16767:2016

Priemyselné armatúry. Oceľové a liatinové bezpečnostné spätné ventily

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 21009-2:2015

Kryogénne nádoby. Stabilné vákuom izolované nádoby. Časť 2: Prevádzkové požiadavky (ISO 21009-2:2015)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 21013-3:2016

Kryogénne nádoby. Príslušenstvo na uvoľňovanie tlaku v kryogénnych systémoch. Časť 3: Určovanie veľkosti a kapacity (ISO 21013-3:2016)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Priemyselné ventily. Priame (guľové) ventily z termoplastických materiálov (ISO 21787:2006)

Toto je prvá publikácia

 

 

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou normalizačnou organizáciou. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných organizácií alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a CENELEC uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „…/AC:YYYY“ se uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovat na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. EÚ C 338, 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 293/26


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 293/02)

ESO (1)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Prvá publikáciav Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

Norma sa má vzťahovať na tieto články smernice 2014/53/EÚ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 a 3.3 g) smernice 2014/53/EÚ

8.7.2016

 

 

Článok 3 ods. 2; Článok 3 ods. 3 g)

)ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Pozemné VHF ručné, pohyblivé a pevné rádiové vysielače, prijímače a vysielače/prijímače pre VHF leteckú pohyblivú službu, používajúce amplitúdovú moduláciu. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/ES

8.7.2016

 

 

Článok 3 ods. 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2. a 3.3 g) smernice 2014/53/ES

Toto je prvá publikácia

 

 

Článok 3 ods. 2; Článok 3 ods. 3 g)

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Komerčne dostupné amatérske rádiové zariadenia. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2. smernice 2014/53/ES

8.7.2016

 

 

Článok 3 ods. 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI) a pridružené periférne zariadenia (ULP-AMI-P) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 402 MHz do 405 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/ES

8.7.2016

 

 

Článok 3 ods. 2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Sieťové systémy v oblasti telových snímačov medicínskych údajov (MBANSs) pracujúce v rozsahu od 2 483,5 MHz do 2 500  MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2. smernice 2014/53/ES

Toto je prvá publikácia

 

 

Článok 3 ods. 2

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou normalizačnou organizáciou. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných organizácií alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a Cenelec uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „…/AC:YYYY“ se uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovat na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. EÚ C 338, 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 293/29


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 293/03)

ESO (1)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Prvá publikáciav Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Zariadenia a systémy na kontinuálnu dopravu. Bezpečnostné požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu zariadení na skladovanie sypkých materiálov v silách, bunkroch, zásobníkoch a násypkách

13. 5. 2016

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pre zariadenia mechanickej manipulácie so sypkými materiálmi okrem pevných pásových dopravníkov

13. 5. 2016

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pri zariadeniach mechanickej manipulácie s kusovými bremenami

13. 5. 2016

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pevných pásových dopravníkov na sypké materiály

13. 5. 2016

 

 

CEN

EN 1155:1997

Stavebné kovanie. Elektricky ovládané zariadenia nastavujúce otvorenie otočných dverí. Požiadavky a skúšobné metódy

13. 5. 2016

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

CEN

EN 12015:2014

Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Vyžarovanie

13. 5. 2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetická kompatibilita. Skupina noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť

13. 5. 2016

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Brány a vráta. Norma na výrobky. Časť 1: Výrobky bez požiadaviek na odolnosť proti ohňu a dymu

13. 5. 2016

 

 

CEN

EN 13309:2010

Stavebné strojové zariadenia. Elektromagnetická kompatibilita strojov s vnútorným zdrojom elektrickej energie

13. 5. 2016

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Zariadenia s motorickým pohonom na parkovanie motorových vozidiel. Požiadavky na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu pri konštruovaní, výrobe, montáži a uvádzaní do prevádzky

13. 5. 2016

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Elektromagnetická kompatibilita. Skúšobné metódy a preberacie kritériá (ISO 14982:1998)

13. 5. 2016

 

 

CEN

EN 16361:2013

Dvere na mechanický pohon. Norma na výrobok, funkčné charakteristiky. Dverové komplety iné ako kývavé a otočné, pôvodne navrhnuté na montáž s ovládacím systémom bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50065-1:2011

Signalizácia v nízkonapäťových inštaláciách vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 1: Všeobecné požiadavky, frekvenčné pásma a elektromagnetické rušenie

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-1: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete, pracujúcich v rozsahu frekvencií od 95 kHz do 148,5 kHz a určených na používanie v obytnom prostredí, v obchodoch a v ľahkom priemysle

13. 5. 2016

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-2: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete pracujúcich v rozsahu frekvencií od 95 kHz do 148,5 kHz a určených pre priemyselné prostredie

13. 5. 2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13. 5. 2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-3: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete pracujúcich v rozsahu frekvencií od 3 kHz do 95 kHz a určených dodávateľom a distribútorom elektrickej energie

13. 5. 2016

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50121-1:2006

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 1: Všeobecne

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 2: Vyžarovanie celého dráhového systému do jeho okolia

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 3-1: Dráhové vozidlá. Vlak a celé vozidlo

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 3-2: Dráhové vozidlá. Prístroje

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50121-4:2006

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 4: Vyžarovanie a odolnosť signalizačných a telekomunikačných prístrojov

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 50121-4:2006/AC:2008

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50121-5:2006

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 5: Vyžarovanie a odolnosť pevných inštalácií a prístrojov energetického napájania

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 50121-5:2006/AC:2008

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50130-4:2011

Poplachové systémy. Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma na skupinu výrobkov. Požiadavky na odolnosť komponentov požiarnych systémov, zabezpečovacích systémov a systémov privolania pomoci

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Elektronické taxametre

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50270:2006

Elektromagnetická kompatibilita. Elektrické zariadenia na zisťovanie a meranie horľavých plynov, toxických plynov alebo kyslíka

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

Systémy cestnej dopravnej signalizácie. Elektromagnetická kompatibilita

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Norma na skupinu výrobkov obrábacie stroje. Časť 1: Vyžarovanie

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Norma na skupinu výrobkov na obrábacie stroje. Časť 2: Odolnosť

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Prístroje a systémy na komunikáciu po silnoprúdovom vedení v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvencnom rozsahu od 1,6 MHz do 30 MHz. Cast 2-1: Obytné, obchodné a priemyselné prostredie. Požiadavky na odolnost

13. 5. 2016

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Spínače pre domácnosť a podobné pevné elektrické inštalácie. Pridružená norma. Spínače a súvisiace príslušenstvo používané v elektronických systémoch bytov a budov

13. 5. 2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Časť 1: Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Meracie zariadenie (triedy presnosti A, B a C)

IEC 62052-11:2003 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Elektrické inštalácie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Technické požiadavky na letiskové systémy riadenia a monitorovania pozemného osvetlenia. Jednotky na selektívne spínanie a monitorovanie jednotlivých svetelných zdrojov

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domovú automatizáciu a riadiace systémy (BACS). Časť 5-1: Požiadavky EMC, podmienky a vykonanie skúšky

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domovú automatizáciu a riadiace systémy (BACS). Časť 5-2: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v prostredí obytnom, obchodnom a ľahkého priemyslu

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domovú automatizáciu a riadiace systémy (BACS). Časť 5-3: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v prostredí priemyslu

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Norma na skupinu výrobkov pre elektronické zariadenia dodatočne montované vo vozidlách

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Elektrické inštalácie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Zdokonalený vizuálny parkovací navádzací systém (A -VDGS)

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

Norma na EMC sietí. Časť 1: Drôtové telekomunikačné siete využívajúce telefónne drôty

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

Norma na EMC sietí. Časť 2: Drôtové telekomunikačné siete využívajúce koaxiálne káble

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Prepäťové ochranné zariadenia sieťovej frekvencie pre domácnosť a podobné aplikácie (POP)

13. 5. 2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13. 5. 2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13. 5. 2016

Poznámka 3

28. 7. 2017

Cenelec

EN 50557:2011

Zariadenia na samočinné opätovné zapínanie ističov, prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou (RCBO) a prúdových chráničov bez nadprúdovej ochrany (RCCB) pre domácnosť a na podobné použitie (ARD)

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Prístroje a systémy na komunikáciu po silnoprúdovom vedení v inštaláciach nízkeho napätia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania. Časť 1: Zariadenia na domáce použitie

13. 5. 2016

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Poznámka 2.1

9. 10. 2016

Cenelec

EN 55011:2009

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania

CISPR 11:2009 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 55012:2007

Vozidlá, člny a zariadenia s vnútorným spaľovaním. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov mimo ich paluby

CISPR 12:2007

13. 5. 2016

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie

CISPR 14-1:2005

13. 5. 2016

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Odolnosť. Norma na skupinu výrobkov

CISPR 14-2:1997

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 55015:2006

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia spôsobovaného zariadeniami elektrického osvetlenia a podobnými zariadeniami

CISPR 15:2005

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

 

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 55015:2013

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13. 5. 2016

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

Poznámka 2.1

12. 6. 2016

Cenelec

EN 55022:2010

Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania

CISPR 22:2008 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 55022:2010/AC:2011

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky odolnosti. Medze a metódy merania

CISPR 24:2010

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na vyžarovanie

CISPR 32:2012

Toto je prvá publikácia

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

Poznámka 2.1

5. 3. 2017

 

EN 55032:2012/AC:2013

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Elektromagnetická kompatibilita. Norma na skupinu výrobkov. Audioprístroje, videoprístroje, audiovizuálne prístroje a riadiace prístroje scénického osvetlenia na profesionálne použitie. Časť 1: Vyžarovanie

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Elektromagnetická kompatibilita. Norma na skupinu výrobkov pre audioprístroje, videoprístroje, audiovizuálne prístroje a riadiace prístroje scénického osvetlenia na profesionálne použitie. Časť 2: Odolnosť

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Točivé elektrické stroje. Časť 1: Menovité údaje a vlastnosti

IEC 60034-1:2010 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 31: Osobitné požiadavky na bezpečnosť a EMC na šijacie stroje, jednotky a systémy

IEC 60204-31:2013

13. 5. 2016

EN 60204-31:1998

Poznámka 2.1

28. 5. 2016

Cenelec

EN 60255-26:2013

Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 26: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu

IEC 60255-26:2013

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Elektronické spínače

IEC 60669-2-1:2002 (Modifikovaná) + IS1:2011 + IS2:2012

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60730-1:2010 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Poznámka 2.1

28. 6. 2016

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na automatické elektrické riadiace systémy horákov

IEC 60730-2-5:2000 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

1. 12. 2008

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

1. 12. 2008

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

1. 3. 2013

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na automatické elektrické tlakové riadiace zariadenia vrátane mechanických požiadaviek

IEC 60730-2-6:2007 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na časovače a časové spínače

IEC 60730-2-7:2008 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektricky ovládané vodné ventily vrátane mechanických požiadaviek

IEC 60730-2-8:2000 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty

IEC 60730-2-9:2008 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na elektrické ovládače

IEC 60730-2-14:1995 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na automatické elektrické riadiace zariadenia so snímaním prietoku vzduchu, prietoku vody a vodnej hladiny

IEC 60730-2-15:2008 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 2: Prevádzkové podmienky. Oddiel 1: Napájanie a elektromagnetická kompatibilita

IEC 60870-2-1:1995

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

IEC 60945:2002

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Všeobecné pravidlá

IEC 60947-1:2007

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

13. 5. 2016

Poznámka 3

14. 10. 2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 2: Ističe

IEC 60947-2:2006

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Nizkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 3: Spínače, odpájače, odpínače a poistkové kombinácie

IEC 60947-3:2008

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 4-1: Stýkače a spúšťače motorov. Elektromechanické stýkače a spúšťače motorov

IEC 60947-4-1:2009

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 4-2: Stýkače a spúšťače motorov. Polovodičové regulátory a spúšťače motorov na striedavý prúd

IEC 60947-4-2:2011

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 4-3: Stýkače a spúšťače motorov. Striedavé polovodičové regulátory a stýkače pre nemotorické zaťaženie

IEC 60947-4-3:2014

13. 5. 2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Poznámka 2.1

11. 6. 2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov

IEC 60947-5-1:2003

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-2: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Bezdotykové spínače

IEC 60947-5-2:2007

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-3: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Požiadavky na bezdotykové prístroje s definovaným správaním v podmienkach poruchy (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-6: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Jednosmerné rozhranie pre bezdotykové snímače a spínacie zosilňovače (NAMUR)

IEC 60947-5-6:1999

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Nízkonapäťové spínacie zariadenia. Časť 5-7: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Požiadavky na bezdotykové prístroje s analógovým výstupom

IEC 60947-5-7:2003

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-9: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Prietokové spínače

IEC 60947-5-9:2006

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Nízkonapätové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 6-1: Spínace s viacerými funkciami. Prepínacie zariadenia

IEC 60947-6-1:2005

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13. 5. 2016

Poznámka 3

17. 1. 2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 6-2: Spínače s viacerými funkciami. Riadiace a ochranné spínacie prístroje (alebo zariadenia)

IEC 60947-6-2:2002

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 8: Riadiace jednotky pre vstavanú tepelnú ochranu (PTC) točivých elektrických strojov

IEC 60947-8:2003

13. 5. 2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 10: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC)

IEC 60974-10:2014

13. 5. 2016

EN 60974-10:2007

Poznámka 2.1

13. 3. 2017

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A)

IEC 61000-3-2:2014

13. 5. 2016

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Poznámka 2.1

30. 6. 2017

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu

IEC 61000-3-3:2013

13. 5. 2016

EN 61000-3-3:2008

Poznámka 2.1

18. 6. 2016

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-11: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania v rozvodných sieťach nízkeho napätia pre podmienečne pripájané zariadenia s menovitým prúdom <= 75 A

IEC 61000-3-11:2000

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-12: Medze. Medze harmonických zložiek prúdu vytváraných zariadeniami so vstupným fázovým prúdom > 16 A a <= 75 A, ktoré sa pripájajú k verejným rozvodným sieťam nízkeho napätia

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-1: Všeobecné normy. Odolnosť – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu

IEC 61000-6-1:2005

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-2: Všeobecné normy. Odolnosť – priemyselné prostredie

IEC 61000-6-2:2005

13. 5. 2016

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-3: Všeobecné normy. Vyžarovanie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu

IEC 61000-6-3:2006

13. 5. 2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13. 5. 2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-4: Všeobecné normy. Vyžarovanie – priemyselné prostredia

IEC 61000-6-4:2006

13. 5. 2016

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Prúdové chrániče bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosti a na podobné použitie (RCCB). Časť 1: Všeobecné pravidlá

IEC 61008-1:2010 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Poznámka 2.1

18. 6. 2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

Poznámka 3

4. 8. 2017

Cenelec

EN 61009-1:2012

Prúdové chrániče so vstavanou nadprúdovou ochranou pre domácnosti a na podobné použitie (RCBO). Časť 1: Všeobecné pravidlá

IEC 61009-1:2010 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Poznámka 2.1

18. 6. 2017

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programovateľné regulátory. Časť 2: Požiadavky na zariadenia a skúšky

IEC 61131-2:2007

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Nízkonapäťové napájacie zariadenia s jednosmerným výstupom. Časť 3: Elektromagnetická kompatibilita. (EMC)

IEC 61204-3:2000

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 61326-1:2012

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti citlivých skúšobných a meracích zariadení pre aplikácie v nechránenom prostredí EMC

IEC 61326-2-1:2012

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-2: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti prenosných skúšobných, meracích a monitorovacích zariadení používaných v rozvodných sieťach nízkeho napätia

IEC 61326-2-2:2012

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti snímačov s internou alebo externou úpravou signálu

IEC 61326-2-3:2012

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-4: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti prístrojov na monitorovanie izolačného stavu podľa IEC 61557-8 a zariadení na lokalizáciu miesta poruchy izolácie podľa IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2012

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-5: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti prevádzkových zariadení s rozhraniami zbernice podľa IEC 61784-1

IEC 61326-2-5:2012

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá

IEC 61439-1:2011

13. 5. 2016

 

 

EN 61439-1:2011 neposkytuje predpoklad zhody bez ostatných častí normy.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače

IEC 61439-2:2011

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO)

IEC 61439-3:2012

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 4: Osobitné požiadavky na staveniskové rozvádzače (ACS)

IEC 61439-4:2012

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach

IEC 61439-5:2010

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 6: Kryté prípojnicové systémy

IEC 61439-6:2012

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Prúdové chrániče pre domácnosť a na podobné použitie (RCD). Elektromagnetická kompatibilita

IEC 61543:1995

13. 5. 2016

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13. 5. 2016

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Zariadenia na všeobecné osvetlenie. Požiadavky elektromagnetickej kompatibility na odolnosť

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 12: Zariadenia na meranie a sledovanie funkčnej spôsobilosti (PMD)

IEC 61557-12:2007

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 3: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a špecifické skúšobné metódy

IEC 61800-3:2004

13. 5. 2016

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Časové relé na priemyselné a obytné použitie. Časť 1: Požiadavky a skúšky

IEC 61812-1:2011

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Elektrické príslušenstvo. Monitory rozdielového prúdu pre domácnost a na podobné použitie (RCM)

IEC 62020:1998

13. 5. 2016

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhranie regulátor – prístroj (CDI). Časť 1: Všeobecné pravidlá

IEC 62026-1:2007

13. 5. 2016

 

 

EN 62026-1:2007 neposkytuje predpoklad zhody bez ostatných častí normy.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhranie regulátor – prístroj (CDI). Časť 2: Rozhranie ovládač snímač (AS)

IEC 62026-2:2008 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhranie regulátor – prístroj (CDI). Časť 3: DeviceNet

IEC 62026-3:2008

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhrania regulátor – prístroj (CDI). Časť 7: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Zdroje neprerušovaného napájania(UPS). Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu

IEC 62

IEC 62040-2:2005

13. 5. 2016

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Časť 11: Meracie zariadenia

IEC 62052-11:2003

13. 5. 2016

 

 

EN 62052-11:2003 neposkytuje predpoklad zhody bez časti súboru EN 62053.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Časť 21: Zariadenia na ovládanie sadzieb a zaťaženia

IEC 62052-21:2004

13. 5. 2016

 

 

EN 62052-21:2004 nedáva predpoklad zhody bez časti súboru EN 62054.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Osobitné požiadavky. Časť 11: Elektromechanické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 0,5 , 1 a 2)

IEC 62053-11:2003

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Osobitné požiadavky. Časť 21: Statické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 1 a 2)

IEC 62053-21:2003

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Osobitné požiadavky. Časť 22: Statické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 0,2 S a 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Osobitné požiadavky. Časť 23: Statické elektromery na jalovú energiu (triedy presnosti 2 a 3)

IEC 62053-23:2003

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Ovládanie sadzieb a zaťaženia. Časť 11: Osobitné požiadavky na elektronické prijímače na hromadné diaľkové ovládanie

IEC 62054-11:2004

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Ovládanie sadzieb a zaťaženia. Časť 21: Osobitné požiadavky na časové spínače

IEC 62054-21:2004

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Zariadenia na odporové zváranie. Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC)

IEC 62135-2:2007

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Statické prenosové systémy (STS). Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC)

IEC 62310-2:2006 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Prúdové chrániče typu F a typu B so vstavanou nadprúdovou ochranou a bez nej pre domácnosť a na podobné použitie

IEC 62423:2009 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

EN 62423:2009

Poznámka 2.1

19. 6. 2017

Cenelec

EN 62586-1:2014

Meranie kvality napájania v rozvodných sieťach. Časť 1: Prístroje kvality napájania (PQI)

IEC 62586-1:2013

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Meranie kvality napájania v rozvodných sieťach. Časť 2: Funkčné skúšky a požiadavky na neistotu

IEC 62586-2:2013

13. 5. 2016

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Všeobecné požiadavky na prístroje detekujúce poruchu s oblúkom

IEC

IEC 62606:2013 (Modifikovaná)

13. 5. 2016

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia telekomunikacnej siete. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC)

13. 5. 2016

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 1: Spoločné technické požiadavky

13. 5. 2016

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 34: Osobitné podmienky na vonkajšie napájanie (EPS) mobilných telefónov

13. 5. 2016

 

 

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou normalizačnou organizáciou. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných organizácií alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a CENELEC uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „…/AC:YYYY“ se uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovat na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, Belgicko. Tel.+32 25500811. Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, Belgicko. Tel.+32 25196871. Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francúzsko. Tel. +33 492944200. Fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. EÚ C 338, 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 293/52


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 293/04)

ESO (1)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Prvá publikácia v Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 1: Základné požiadavky

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 2: Tlačiarenské a lakovacie stroje vrátane predlisovacích strojov

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu. Časť 1: Základné pojmy a metodika

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika pre baníctvo

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Zariadenia a súčasti používané v potenciálne výbušných atmosférach v hlbinných baniach (Konsolidovaný text)

8.4.2016

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1755:2015

Priemyselné vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Dodatočné požiadavky na prevádzku v potenciálne výbušných atmosférach

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 1: Motory skupiny II na použitie v atmosférach horľavých plynov a pár

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 2: Motory skupiny I na použitie v podzemných banských dielach náchylných na tvorbu banského plynu a/alebo horľavého prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 3: Motory skupiny II na použitie v atmosférach s horľavým prachom

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1839:2012

Stanovovanie medzí výbušnosti plynov a pár

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1953:2013

Rozprašovacie a striekacie zariadenia na povlakové materiály. Bezpečnostné požiadavky

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Lakovne. Stroje na lakovanie ponorom a elektroforeticky na nanášanie kvapalných organických náterových materiálov. Bezpečnostné požiadavky.

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Stroje na dodávku a/alebo cirkuláciu nanášacích materiálov pod tlakom. Bezpečnostné požiadavky

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Stroje na miešanie materiálov na nanášanie povlakov. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Stroje na miešanie používané pri lakovaní vozidiel

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13012:2012

Benzínové plniace stanice. Konštrukcia a zhotovenie automatických hubíc dávkovačov pohonných hmôt

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13237:2012

Potenciálne výbušné atmosféry. Termíny a definície pre zariadenia a ochranné systémy používané v potenciálne výbušných atmosférach

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 2: Ochrana krytom s obmedzeným dýchaním „fr“

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 3: Ochrana pevným uzáverom „d“

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Zariadenia na ochranu proti preplneniu stabilných nádrží na kvapalné ropné palivá. Časť 1: Zariadenia na ochranu proti preplneniu s uzatváracím zariadením

Toto je prvá publikácia

EN 13616:2004

Poznámka 2.1

11.7.2017

CEN

EN 13617-1:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu dávkovacích čerpadiel, dávkovačov a diaľkových čerpacích jednotiek

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu bezpečnostných spojok používaných pri dávkovacích čerpadlách a dávkovačoch

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu poistných nárazových ventilov

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu otočných kĺbov používaných pri dávkovacích čerpadlách a dávkovačoch

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13760:2003

Plniace zariadenia LPG pre osobné a nákladné automobily. Plniaca koncovka, skúšobné požiadavky a rozmery

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13821:2002

Potenciálne výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Stanovenie minimálnej iniciačnej energie vznietenia zmesí prachu a vzduchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Žeriavy. Pobrežné žeriavy. Časť 1: Pobrežné žeriavy na všeobecné používanie

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku pmax pri výbuchu zvíreného prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 2: Stanovenie maximálnej rýchlosti nárastu tlaku (dp/dt)max pri výbuchu rozvíreného prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 3: Stanovenie dolnej medze výbušnosti DMV rozvíreného prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 4: Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) vo zvírenom prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14373:2005

Systémy potlačenia výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14460:2006

Zariadenie odolné proti účinkom výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14491:2012

Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 1: Motorové vrátky

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Žeriavy. Mechanické vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Mechanické zdvíhadlá

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14522:2005

Stanovenie teploty samovznietenia plynov a pár

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 1: Konštrukcia ventilátora v nevýbušnom vyhotovení odolná tlaku pri výbuchu 2 bar

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 2: Uzávery z vodných korýtok

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 4: Automatické hasiace zariadenia pre raziace stroje

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpečnosť strojov. Sekundárna výroba ocele. Stroje a zariadenia na spracovanie tekutej ocele

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Konštrukcia a prevádzka zariadení na LPG určených pre plniace stanice. Časť 1: Výdajné stojany

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia na výrobu ocele v elektrickej oblúkovej peci

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14756:2006

Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) horľavých plynov a pár

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14797:2006

Zariadenia na uvoľnenie výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14973:2015

Dopravné pásy na používanie v podzemných inštaláciách. Požiadavky na elektrickú bezpečnosť a horľavosť

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14983:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Zariadenia a ochranné systémy na odvod banského plynu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14986:2007

Navrhovanie ventilátorov určených do potenciálne výbušných atmosfér

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14994:2007

Ochranné systémy na uvoľnenie (tlaku pri) výbuchu plynu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15089:2009

Systémy na oddelenie výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15188:2007

Stanovenie spontánneho správania pri vznietení nahromadeného prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodika posudzovania rizika neelektrických zariadení a prvkov používaných v potenciálne výbušných atmosférach

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodika posudzovania funkčnej bezpečnosti ochranných systémov používaných v potenciálne výbušných atmosférach

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzínové plniace stanice. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie ponorných čerpacích zostáv

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15794:2009

Stanovenie bodov výbušnosti horľavých kvapalín

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15967:2011

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16009:2011

Zariadenia na bezplameňové odľahčenie výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16020:2011

Odchyľovače výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16447:2014

Spätné klapky na izolovanie výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Protiplameňové uzávery. Požiadavky na účinnosť, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich použití (ISO 16852: 2008, vrátane Cor 1:2008 a Cor 2: 2009)

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Výbušné atmosféry. Časť 36: Neelektrické zariadenia do výbušných atmosfér. Základné metódy a požiadavky (ISO 80079-36:2016)

Toto je prvá publikácia

EN 13463-1:2009

Poznámka 2.1

31.10.2019

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Výbušné atmosféry. Časť 37: Neelektrické zariadenia do výbušných atmosfér. Neelektrický druh ochrany bezpečnou konštrukciou „c“, kontrolou zdroja iniciácie horenia „b“, ponorením do kvapaliny „k“ (ISO 80079-37:2016)

Toto je prvá publikácia

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Poznámka 2.1

31.10.2019

Cenelec

EN 50050-1:2013

Elektrostatické ručné striekacie zariadenia. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Ručné striekacie zariadenia zápalných povlakových materiálov

8.4.2016

EN 50050:2006

Poznámka 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Elektrostatické ručné striekacie zariadenia. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Ručné striekacie zariadenia zápalných povlakových práškov

8.4.2016

EN 50050:2006

Poznámka 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Elektrostatické ručné striekacie zariadenia. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 3: Ručné striekacie zariadenia zápalných povlakových vločiek

8.4.2016

EN 50050:2006

Poznámka 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzku a skúšobné metódy

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie zápalných kvapalných povlakových látok. Bezpečnostné požiadavky

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacionárne elektrostatické zariadenia na aplikáciu zápalných povlakových práškov. Bezpečnostné požiadavky

8.4.2016

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých vločkových materiálov. Bezpečnostné požiadavky

8.4.2016

EN 50223:2010

Poznámka 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektrické prístroje na detekciu a meranie horľavých plynov, toxických plynov alebo kyslíka. Požiadavky a skúšky na prístroje používajúce softvér a/alebo digitálne technológie

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom Časť 2-1: Skúšobné metódy. Metódy na stanovenie minimálnych teplôt vznietenia prachu

8.4.2016

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Zariadenia skupiny I, kategórie M1, určené na použitie v atmosférach s banským plynom a/alebo horľavým prachom

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Premiestniteľné vetrané priestory s interným zdrojom úniku alebo bez neho

8.4.2016

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Bezpečnostné prístroje požadované na bezpečné fungovanie zariadení vzhľadom na riziká výbuchu

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky

IEC 60079-0:2011 (Modifikovaná) + IS1:2013

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016

Poznámka 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom „d“

IEC 60079-1:2014

8.4.2016

EN 60079-1:2007

Poznámka 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadenia krytom s vnútorným pretlakom „p“

IEC 60079-2:2014

8.4.2016

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Poznámka 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým uzáverom „q“

IEC 60079-5:2015

8.4.2016

EN 60079-5:2007

Poznámka 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Výbušné atmosféry. Časť 6: Ochrana zariadení kvapalinovým uzáverom „o“

IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-6:2007

Poznámka 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e“

IEC 60079-7:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2007

Poznámka 2.1

31.7.2018

Cenelec

EN 60079-11:2012

Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou „i“

IEC 600

IEC 60079-11:2011

8.4.2016

EN 60079-27:2008

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení typom ochrany „n“

IEC 60079-15:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením „m“

IEC 60079-18:2014

8.4.2016

EN 60079-18:2009

Poznámka 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Výbušné atmosféry. Časť 20-1: Materiálové charakteristiky na klasifikáciu plynov a pár. Skúšobné metódy a údaje

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné systémy

IEC 60079-25:2010

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016

EN 60079-26:2007

Poznámka 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-28:2015

Výbušné atmosféry. Časť 28: Ochrana zariadení a prenosových systémov pracujúcich s optickým žiarením

IEC 60079-28:2015

8.4.2016

EN 60079-28:2007

Poznámka 2.1

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynov. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov

IEC 60079-29-1:2007 (Modifikovaná)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Výbušné atmosféry. Časť 29-4: Detektory plynu. Prevádzkové požiadavky na vyhotovenie detektorov horľavých plynov s otvorenou cestou

IEC 60079-29-4:2009 (Modifikovaná)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Výbušné atmosféry. Časť 30-1: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Všeobecné požiadavky a požiadavky na skúšanie

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Výbušné atmosféry. Časť 31: Ochrana zariadenia pred vznietením prachu pomocou uzáveru „t“

IEC 60079-31:2013

8.4.2016

EN 60079-31:2009

Poznámka 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Výbušné atmosféry. Časť 35-1: Prilbové svietidlá na použitie v baniach s možnosťou výskytu banského plynu. Všeobecné požiadavky. Konštrukcia a skúšanie vo vzťahu k nebezpečenstvu výbuchu

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Výbušné atmosféry. Časť 34: Používanie systémov kvality pre elektrické a neelektrické zariadenia (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016

 

 

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou normalizačnou organizáciou. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných organizácií alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a CENELEC uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „…/AC:YYYY“ se uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovat na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. EÚ C 338, 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 293/64


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 293/05)

ESO (1)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Prvá publikácia v Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 20: Osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb

20.4.2016

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Poznámka 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovaru. Časť 21: Nové výťahy na prepravu osôb a tovaru v existujúcich budovách

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 22: Elektrické výťahy so šikmou dráhou zdvihu

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovaru. Časť 28: Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom osôb

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Kontroly a skúšky. Časť 50: Pravidlá na konštrukciu, výpočty, kontroly a skúšky komponentov výťahu

20.4.2016

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Poznámka 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-58:2003

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Prehliadky a skúšky. Časť 58: Skúšanie požiarnej odolnosti šachtových dverí

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 70: Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

20.4.2016

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

20.4.2016

Poznámka 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 71: Odolnosť výťahov proti vandalizmu

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 72: Požiarne výťahy

20.4.2016

EN 81-72:2003

Poznámka 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-73:2016

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru

Toto je prvá publikácia

EN 81-73:2005

Poznámka 2.1

31.8.2018

CEN

EN 81-77:2013

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 77: Výťahy vystavené seizmickým podmienkam

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetická kompatibilita. Skupina noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 3: Informácie o používaní a údržbe

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 5: Viacpramenné laná pre výťahy

20.4.2016

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

20.4.2016

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Údržba výťahov a pohyblivých schodov. Pravidlá návodov na údržbu (Konsolidovaný text)

20.4.2016

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 7: Symetrická klinová koncovka. Zmena A1

20.4.2016

 

 

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou normalizačnou organizáciou. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných organizácií alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a CENELEC uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „…/AC:YYYY“ se uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovat na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. ES C 338, 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 293/68


Oznámenie Komisie v rámci implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 293/06)

ESO (1)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Prvá publikáciav v Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000:2015)

11. 12. 2015

EN ISO 9000:2005

Poznámka 2.1

15. 9. 2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001:2015)

11. 12. 2015

EN ISO 9001:2008

Poznámka 2.1

15. 9. 2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001:2015)

11. 12. 2015

EN ISO 14001:2004

Poznámka 2.1

15. 9. 2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Systémy manažérstva environmentu. Všeobecné pokyny na implementáciu (ISO 14004:2016)

10. 6. 2016

EN ISO 14004:2010

Poznámka 2.1

30. 4. 2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Environmentálne manažérstvo. Environmentálne posudzovanie miest a organizácií (EASO) (ISO 14015:2001)

5. 10. 2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Environmentálne značky a vyhlásenia. Všeobecné zásady (ISO 14020:2000)

16. 6. 2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II) (ISO 14021:2016)

Toto je prvá publikácia

EN ISO 14021:2001

Poznámka 2.1

31. 10. 2018

CEN

EN ISO 14024:2000

Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne označovanie typu I. Zásady a postupy (ISO 14024:1999)

16. 6. 009

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Environmentálne manažérstvo. Hodnotenie environmentálneho správania. Pokyny (ISO 14031:2013)

28. 11. 2013

EN ISO 14031:1999

Poznámka 2.1

28. 2. 2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a štruktúra (ISO 14040:2006)

16. 6. 2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044:2006)

16. 6. 2009

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Environmentálne manažérstvo. Slovník (ISO 14050:2009)

5. 10. 2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Environmentálne manažérstvo. Environmentálna komunikácia. Návod a príklady (ISO 14063:2006)

5. 10. 2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Skleníkové plyny. Časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie (ISO 14064-1:2006)

28. 11. 2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Skleníkové plyny. Časť 2: Pokyny na kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií alebo zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2:2006)

28. 11. 2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3:2006)

28. 11. 2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065:2013)

7. 9. 2013

EN ISO 14065:2012

Poznámka 2.1

31. 10. 2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a spôsobilosť (ISO 15189:2012, opravená verzia 2014-08-15)

13. 3. 2013

EN ISO 15189:2007

Poznámka 2.1

30. 11. 2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratórna medicína. Požiadavky na referenčné meracie laboratóriá (ISO 15195:2003)

5. 10. 2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady (ISO/IEC 17000:2004)

16. 6. 2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce autorizované osoby (ISO/IEC 17011:2004)

16. 6. 2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rozličných typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020:2012)

25. 5. 2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Poznámka 2.1

1. 3. 2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 1: Požiadavky (ISO/IEC 17021-1:2015)

11. 12. 2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Poznámka 2.1

8. 7. 2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024:2012)

7. 9. 2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Poznámka 2.1

1. 7. 2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025:2005)

16. 6. 2009

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16. 6. 2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na posudzovanie rovnosti orgánov posudzovania zhody a akreditačných orgánov (ISO/IEC 17040:2005)

16. 6. 2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na medzilaboratórne skúšky (ISO/IEC 17043:2010)

28. 11. 2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Posudzovanie zhody – Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1: 2004, opravená verzia 2007-06-15)

5. 10. 2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Poznámka 2.1

5. 10. 2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 2: Podporná dokumentácia (ISO/IEC 17050-2:2004)

16. 6. 2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Posudzovanie zhody. Požiadavky na organizácie certifikujúce výrobky, procesy a služby (ISO/IEC 17065:2012)

7. 9. 2013

EN 45011:1998

Poznámka 2.1

15. 9. 2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Posudzovanie zhody. Základy certifikácie výrobkov a zásady pre systémy certifikácie výrobkov (ISO/IEC 17067:2013)

12. 2. 2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Návod na auditovanie systémov manažérstva (ISO 19011:2011)

25. 5. 2012

EN ISO 19011:2002

Poznámka 2.1

31. 5. 2012

CEN

EN ISO 22870:2006

Vyšetrenia v mieste starostlivosti (VVMS). Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť (ISO 22870:2006)

5. 10. 2011

 

 

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou normalizačnou organizáciou. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch to môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena. Stará norma preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny. V stanovenom dátume prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem možno získať buď od európskych normalizačných organizácií, alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a CENELEC uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „…/AC:YYYY“ sa uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovať na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Európskej únie.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel.+32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel.+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel.+33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. EÚ C 338, 27.9.2014, s. 31.