ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 148

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
27. apríla 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 148/01

Výmenný kurz eura

1


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2016/C 148/02

Program Hercule III – Výzva na predkladanie návrhov na rok 2016 – Právnické vzdelávanie a štúdie

2

2016/C 148/03

Program Hercule III – Výzva na predkladanie návrhov na rok 2016 – Odborná príprava v oblasti boja proti podvodom

4

2016/C 148/04

Program Hercule III – Výzva na predkladanie návrhov na rok 2016 – Technická pomoc v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ

6

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2016/C 148/05

Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz určitých tyčí a prútov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

8

2016/C 148/06

Oznámenie týkajúce sa rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-310/12 v súvislosti s vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 325/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz kyseliny šťaveľovej s pôvodom v Indii a Čínskej ľudovej republike

18

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2016/C 148/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8021 – Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

19


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

27.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 148/1


Výmenný kurz eura (1)

26. apríla 2016

(2016/C 148/01)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1287

JPY

Japonský jen

125,45

DKK

Dánska koruna

7,4418

GBP

Britská libra

0,77483

SEK

Švédska koruna

9,1545

CHF

Švajčiarsky frank

1,1000

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,2278

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

27,027

HUF

Maďarský forint

312,20

PLN

Poľský zlotý

4,3799

RON

Rumunský lei

4,4747

TRY

Turecká líra

3,1951

AUD

Austrálsky dolár

1,4600

CAD

Kanadský dolár

1,4276

HKD

Hongkongský dolár

8,7545

NZD

Novozélandský dolár

1,6417

SGD

Singapurský dolár

1,5280

KRW

Juhokórejský won

1 299,14

ZAR

Juhoafrický rand

16,3492

CNY

Čínsky juan

7,3345

HRK

Chorvátska kuna

7,4785

IDR

Indonézska rupia

14 917,56

MYR

Malajzijský ringgit

4,4279

PHP

Filipínske peso

52,864

RUB

Ruský rubeľ

74,8948

THB

Thajský baht

39,708

BRL

Brazílsky real

3,9943

MXN

Mexické peso

19,7889

INR

Indická rupia

75,1373


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

27.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 148/2


Program HERCULE III

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2016

Právnické vzdelávanie a štúdie

(2016/C 148/02)

1.   Ciele a opis

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia (EÚ) č. 250/2014, ktorým sa ustanovuje program Hercule III (1), a najmä z jeho článku 8 písm. b) („oprávnené opatrenia“), ako aj z rozhodnutia o financovaní na rok 2016, ktorým sa prijíma ročný pracovný program (2) na realizáciu programu Hercule III v roku 2016, a najmä z oddielu 7.2.1 (právnické vzdelávanie a štúdie).

V rozhodnutí o financovaní na rok 2016 sa stanovuje, že sa vyhlási výzva na predkladanie návrhov v oblasti „právnické vzdelávanie a štúdie“.

2.   Oprávnení žiadatelia

V článku 6 programu sa stanovuje, že žiadatelia musia byť:

orgány štátnej správy alebo regionálnej samosprávy členského štátu alebozúčastnenejkrajiny, ktoré podporujú posilňovanie opatrení na úrovni Únie v záujme ochrany jej finančných záujmov

alebo

výskumné a vzdelávacie inštitúty a neziskové subjekty za predpokladu, že boli zriadené v členskom štáte alebo v zúčastnenej krajine a vykonávajú tam činnosť prinajmenšom jeden rok, pričom podporujú posilňovanie opatrení na úrovni Únie v záujme ochrany jej finančných záujmov.

V článku 7 ods. 2 programu sa vymedzujú zúčastnené krajiny, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

3.   Oprávnené opatrenia

Na financovanie v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sú oprávnené tieto opatrenia:

1.

vyvíjanie špičkových výskumných činností vrátane vypracovávania štúdií v oblasti právnej komparatistiky;

2.

zlepšovanie spolupráce medzi odborníkmi z praxe a akademickými pracovníkmi (činnosťami ako konferencie, semináre a workshopy) vrátane organizácie výročného zasadnutia predsedov združení pre európske trestné právo a pre ochranu finančných záujmov Únie;

3.

zvyšovanie povedomia sudcov a príslušníkov iných právnych profesií o ochrane finančných záujmov Únie vrátane publikovania vedeckých poznatkov týkajúcich sa ochrany finančných záujmov Únie.

Tieto opatrenia je možné realizovať prostredníctvom: organizácie štúdií v oblasti porovnávacieho práva, konferencií, seminárov, workshopov, vydávania periodických publikácií atď.

4.   Rozpočet

Orientačný rozpočet, ktorý je k dispozícii na túto výzvu, je 500 000 EUR. Finančný príspevok bude vyplatený vo forme grantu. Poskytnutý finančný príspevok nepresiahne 80 % oprávnených nákladov. V mimoriadnych a náležite odôvodnených prípadoch sa finančný príspevok môže zvýšiť tak, aby pokrýval najviac 90 % oprávnených nákladov. Kritériá, ktoré sa budú uplatňovať pri stanovovaní týchto mimoriadnych a náležite odôvodnených prípadov, sú uvedené vo výzve.

Minimálna prahová hodnota pre opatrenie, „právnické vzdelávanie a štúdie“ je 40 000 EUR. Celkový rozpočet na akciu, na ktorú sa predkladá žiadosť o grant, nesmie byť nižší než táto prahová hodnota.

Komisia si vyhradzuje právo neprideliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   Dátum uzávierky podávania žiadostí

Žiadosti musia byť predložené Komisii najneskôr: vo štvrtok 16. júna 2016.

6.   Ďalšie informácie

Všetky dokumenty, ktoré sa týkajú tejto výzvy na predkladanie návrhov, sú k dispozícii na stiahnutie na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Otázky a/alebo žiadosti o doplňujúce informácie v súvislosti s touto výzvou treba zaslať emailom na:

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu.

Ak sú otázky a odpovede relevantné pre ostatných žiadateľov, môžu byť anonymne publikované v usmerneniach k vypĺňaniu žiadosti na internetovej stránke úradu OLAF.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Rozhodnutie Komisie o prijatí ročného pracovného programu a financovaní programu Hercule III v roku 2016, C(2016) 868 final zo 17. februára 2016.


27.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 148/4


Program HERCULE III

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2016

Odborná príprava v oblasti boja proti podvodom

(2016/C 148/03)

1.   Ciele a opis

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia (EÚ) č. 250/2014, ktorým sa ustanovuje program Hercule III (1), a najmä z jeho článku 8 písm. b) („oprávnené opatrenia“), ako aj z rozhodnutia o financovaní na rok 2016, ktorým sa prijíma ročný pracovný program (2) na realizáciu programu Hercule III v roku 2016, a najmä z oddielu 7.1 (konferencie, semináre a digitálna forenzná odborná príprava).

V rozhodnutí o financovaní na rok 2016 sa stanovuje, že sa vyhlási výzva na predkladanie návrhov v oblasti „odborná príprava v boji proti podvodom“.

2.   Oprávnení žiadatelia

V článku 6 programu sa stanovuje, že žiadatelia musia byť:

orgány štátnej správy alebo regionálnej samosprávy členského štátu alebozúčastnenejkrajiny, ktoré podporujú posilňovanie opatrení na úrovni Únie v záujme ochrany jej finančných záujmov,

alebo

výskumné a vzdelávacie inštitúty a neziskové subjekty za predpokladu, že boli zriadené v členskom štáte alebo v zúčastnenej krajine a vykonávajú tam činnosť prinajmenšom jeden rok, pričom podporujú posilňovanie opatrení na úrovni Únie v záujme ochrany jej finančných záujmov.

V článku 7 ods. 2 programu sa vymedzujú zúčastnené krajiny, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

3.   Oprávnené opatrenia

Komisia (OLAF) udelí granty na opatrenia, ktorých cieľom je:

výmena skúseností a najlepších postupov medzi príslušnými orgánmi v zúčastnených krajinách vrátane špecializovaných orgánov presadzovania práva, ako aj zástupcov medzinárodných organizácií,

šírenie poznatkov, najmä pokiaľ ide o lepšiu identifikáciu rizika na účely vyšetrovania.

Tieto ciele je možné realizovať prostredníctvom organizácie:

konferencií, seminárov, kolokvií, kurzov, elektronického vzdelávania a sympózií, workshopov, praktickej odbornej prípravy a výmeny pracovníkov, výmeny najlepších postupov (okrem iného v súvislosti s posudzovaním rizika podvodov) atď.

Majú sa podporovať výmeny zamestnancov medzi vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi verejnej správy v rôznych členských štátoch (najmä susediacich).

4.   Rozpočet

Orientačný rozpočet, ktorý je k dispozícii na túto výzvu, je 900 000 EUR. Finančný príspevok bude vyplatený vo forme grantu. Poskytnutý finančný príspevok nepresiahne 80 % oprávnených nákladov.

Minimálna prahová hodnota pre opatrenie „odborná príprava“ je 50 000 EUR. Celkový rozpočet na opatrenie, na ktoré sa predkladá žiadosť o grant, nesmie byť nižší než táto prahová hodnota.

Komisia si vyhradzuje právo neprideliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   Lehota

Žiadosti musia byť predložené najneskôr: vo štvrtok 23. júna 2016.

6.   Ďalšie informácie

Všetky dokumenty, ktoré sa týkajú tejto výzvy na predkladanie návrhov, sú k dispozícii na stiahnutie na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm.

Otázky a/alebo žiadosti o doplňujúce informácie v súvislosti s touto výzvou treba zaslať emailom na:

OLAF-ANTI-FRAUD-TRAINING@ec.europa.eu.

Ak sú otázky a odpovede relevantné pre ostatných žiadateľov, môžu byť anonymne publikované v usmerneniach k vypĺňaniu žiadosti na internetovej stránke úradu OLAF.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Rozhodnutie Komisie o prijatí ročného pracovného programu a financovaní programu Hercule III v roku 2016, C(2016) 868 final zo 17. februára 2016.


27.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 148/6


Program HERCULE III

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2016

Technická pomoc v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ

(2016/C 148/04)

1.   Ciele a opis

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia (EÚ) č. 250/2014, ktorým sa ustanovuje program Hercule III (1), a najmä z jeho článku 8 písm. a) („oprávnené opatrenia“), ako aj z rozhodnutia o financovaní na rok 2016, ktorým sa prijíma ročný pracovný program (2) na realizáciu programu Hercule III v roku 2016, a najmä z oddielu 6.1, opatrení 1 – 4 („osobitné opatrenia na účely technickej pomoci“).

V rozhodnutí o financovaní na rok 2016 sa stanovuje, že sa vyhlási výzva na predkladanie návrhov v oblasti „technickej pomoci“.

2.   Oprávnení žiadatelia

Orgánmi oprávnenými na financovanie v rámci uvedeného programu sú orgány štátnej správy alebo regionálnej samosprávy (ďalej len „žiadatelia“) členského štátu, ktoré podporujú posilňovanie opatrení Európskej únie zameraných na ochranu jej finančných záujmov.

3.   Oprávnené opatrenia

Na financovanie v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sú oprávnené tieto opatrenia:

1.

nákup a údržba nástrojov a metód slúžiacich na vyšetrovanie vrátane špecializovanej odbornej prípravy potrebnej na manipuláciu s nástrojmi na vyšetrovanie;

2.

nákup a údržba zariadení (skenery) a zvierat na vykonávanie inšpekcií kontajnerov, nákladných vozidiel, železničných vagónov a vozidiel na vnútorných a vonkajších hraniciach Únie s cieľom odhaliť pašovaný a falšovaný tovar;

3.

nákup, údržba a prepojenie systémov na rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel (automatizované systémy – ANPRS) alebo kódov kontajnerov;

4.

nákup služieb na podporu kapacity členských štátov skladovať a ničiť zaistené cigarety a tabak.

4.   Rozpočet

Orientačný rozpočet, ktorý je k dispozícii na túto výzvu, je 8 800 000 EUR. Finančný príspevok bude vyplatený vo forme grantu. Poskytnutý finančný príspevok nepresiahne 80 % oprávnených nákladov. V mimoriadnych a náležite odôvodnených prípadoch sa finančný príspevok môže zvýšiť tak, aby pokrýval najviac 90 % oprávnených nákladov. Kritériá, ktoré sa budú uplatňovať pri stanovovaní týchto mimoriadnych a náležite odôvodnených prípadov, sú uvedené vo výzve. Minimálna hranica pre rozpočet opatrenia predloženého v žiadosti bola stanovená na: 100 000 EUR.

Komisia si vyhradzuje právo neprideliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   Dátum uzávierky podávania žiadostí

Žiadosti musia byť predložené najneskôr: vo štvrtok 9. júna 2016.

6.   Ďalšie informácie

Všetky dokumenty, ktoré sa týkajú tejto výzvy na predkladanie návrhov, sú k dispozícii na stiahnutie na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Otázky a/alebo žiadosti o doplňujúce informácie v súvislosti s touto výzvou treba zaslať emailom na:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Ak sú otázky a odpovede relevantné pre ostatných žiadateľov, môžu byť anonymne publikované v usmerneniach k vypĺňaniu žiadosti na internetovej stránke úradu OLAF.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) (Ú. v. EÚ L 84 z 20. marca 2014).

(2)  Rozhodnutie Komisie o prijatí ročného pracovného programu a financovaní programu Hercule III v roku 2016, C(2016) 868 final zo 17. februára 2016.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

27.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 148/8


Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz určitých tyčí a prútov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

(2016/C 148/05)

Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa uplynutí platnosti (1) vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz určitých tyčí a prútov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (ďalej len „dotknutá krajina“) bola Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) doručená žiadosť o preskúmanie podľa článku 18 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (2) (ďalej len „základné nariadenie“).

1.   Žiadosť o preskúmanie

Žiadosť o preskúmanie podalo 28. januára 2016 Európske združenie výrobcov ocele („Eurofer“) (ďalej len „žiadateľ“), ktorého výroba predstavuje viac než 25 % celkovej výroby určitých tyčí a prútov z nehrdzavejúcej ocele v Únii.

2.   Výrobok, ktorý je predmetom preskúmania

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto preskúmania, sú tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, iné ako tyče a prúty s kruhovým prierezom s priemerom 80 mm alebo väčším (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom preskúmania“), v súčasnosti zaradené pod číselné znaky KN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 a 7222 20 89 a s pôvodom v Indii.

3.   Existujúce opatrenia

V súčasnosti platným opatrením je konečné vyrovnávacie clo uložené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 405/2011 (3), naposledy zmeneným vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 721/2013 (4).

4.   Dôvody na preskúmanie

Žiadosť sa odôvodňuje tým, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu subvencovania a pokračovaniu alebo opätovnému výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

4.1.    Tvrdenie o pravdepodobnosti pokračovania subvencovania

Žiadateľ predložil dostatočné dôkazy o tom, že výrobcovia výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, v Indii využívajú a budú pravdepodobne naďalej využívať viacero subvencií udelených vládou Indie a regionálne subvencie.

Subvenčné praktiky okrem iného pozostávajú z 1. priameho prevodu finančných prostriedkov a prípadných priamych prevodov finančných prostriedkov alebo záruk, napríklad systém vrátenia cla (Duty Drawback Scheme), balík stimulov vlády indického štátu Maháraštra, záruky za úvery a priame prevody finančných prostriedkov od indickej vlády; 2. ušlých alebo nevybraných štátnych príjmov, napríklad systém predbežných povolení (Advance Authorisation Scheme), systém podpory vývozu kapitálového tovaru (Export Promotion Capital Goods Scheme), systém vývozu tovaru z Indie, systém povolení na bezcolný dovoz (Duty Free Import Authorisation Scheme) a systém oslobodenia vývozných úverov od daní z úrokov a 3. platieb do mechanizmu financovania alebo z poverenia súkromného subjektu alebo vydania príkazu súkromnému subjektu, aby vykonával jednu alebo viacero funkcií opísaných v bodoch 1 a 2 tohto odseku, napríklad systém vývozných úverov (Export Credit Scheme).

Komisia si vyhradzuje právo prešetriť ďalšie príslušné subvenčné praktiky, ktoré môžu byť odhalené v priebehu prešetrovania.

Žiadateľ tvrdí, že uvedené systémy predstavujú subvencie, keďže zahŕňajú finančný príspevok od vlády Indie alebo iných regionálnych vlád a prinášajú výhody vyvážajúcim výrobcom výrobku, ktorý je predmetom preskúmania. Tieto subvencie sú údajne špecifické pre určitý podnik, výrobné odvetvie alebo skupinu podnikov, resp. výrobných odvetví, alebo sú závislé od výkonnosti vývozu a preto sú napadnuteľné.

4.2.    Tvrdenie o pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy

Žiadateľ takisto predložil dôkazy prima facie o tom, že dovoz výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z dotknutej krajiny do Únie zostal v absolútnom vyjadrení a z hľadiska podielu na trhu značný.

Dôkazy prima facie poskytnuté žiadateľom preukazujú, že pokiaľ by sa neprijali opatrenia, mali by ceny dovážaného výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, okrem iných dôsledkov negatívny vplyv na úroveň cien účtovaných výrobným odvetvím Únie, čo by malo za následok výrazné nepriaznivé účinky na celkovú výkonnosť, finančnú situáciu a zamestnanosť vo výrobnom odvetví Únie.

Žiadateľ takisto predložil dôkazy o tom, že ak by uplynula platnosť opatrení, súčasná úroveň dovozu výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z dotknutej krajiny do Únie by sa pravdepodobne zvýšila, a to z dôvodu značnej nevyužitej kapacity vyvážajúcich výrobcov v Indii.

Žiadateľ okrem toho tvrdí, že ak by uplynula platnosť opatrení, akékoľvek ďalšie výrazné zvýšenie dovozov za subvencované ceny z dotknutej krajiny by mohlo viesť k ďalšej ujme spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

5.   Postup

Keďže Komisia po porade s výborom zriadeným podľa článku 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (5) stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia preskúmania pred uplynutím platnosti, začína týmto preskúmanie v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

Preskúmaním pred uplynutím platnosti sa stanoví, či je pravdepodobné, že uplynutie platnosti opatrení povedie k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu subvencovania výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, s pôvodom v dotknutej krajine, a k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

Vláda Indie bola pozvaná na konzultácie v súlade s článkom 10 ods. 7 základného nariadenia.

5.1.    Obdobie revízneho prešetrovania a posudzované obdobie

Prešetrovanie pokračovania alebo opätovného výskytu subvencovania sa bude vzťahovať na obdobie od 1. apríla 2015 do 31. marca 2016 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy sa bude vzťahovať na obdobie od 1. januára 2012 do konca obdobia revízneho prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

5.2.    Postup stanovenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu subvencovania

Vyvážajúci výrobcovia (6) výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z dotknutej krajiny vrátane tých, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaniach vedúcich k platným opatreniam, sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní zo strany Komisie.

5.2.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov – postup pri výbere vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa majú prešetriť v dotknutej krajine

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v Indii, ktorých sa toto preskúmanie pred uplynutím platnosti týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt môže Komisia obmedziť počet prešetrovaných vyvážajúcich výrobcov na primeraný počet výberom vzorky (tento proces sa označuje aj ako „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, všetci vyvážajúci výrobcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene vrátane tých, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaniach vedúcich k opatreniam, ktoré sú predmetom tohto preskúmania, sa týmto vyzývajú, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je určené inak, a to tak, že Komisii poskytnú informácie o svojej spoločnosti, resp. spoločnostiach požadované v prílohe I k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, Komisia osloví aj orgány Indie a môže osloviť akékoľvek známe združenia vyvážajúcich výrobcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré by chceli predložiť akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, tak musia urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je určené inak.

Ak je výber vzorky potrebný, vyvážajúci výrobcovia sa vyberú na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu výroby, predaja alebo vývozu, ktorý možno primerane preskúmať v rámci stanovenej lehoty. Všetkým známym vyvážajúcim výrobcom, orgánom dotknutej krajiny a združeniam vyvážajúcich výrobcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky, a to v prípade potreby prostredníctvom orgánov dotknutej krajiny.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami, zašle dotazníky vyvážajúcim výrobcom vybraným do vzorky, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a indickým orgánom.

Všetci vyvážajúci výrobcovia vybraní do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je určené inak.

Bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatňovanie článku 28 základného nariadenia, spoločnosti, ktoré súhlasili so svojím prípadným zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybrané, sa budú považovať za spolupracujúce (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky“).

5.3.    Postup stanovenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy

S cieľom stanoviť, či existuje pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie, sa výrobcovia z Únie vyrábajúci výrobok, ktorý je predmetom preskúmania, vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrení zo strany Komisie.

5.3.1.   Prešetrovanie výrobcov z Únie

Vzhľadom na veľký počet výrobcov z Únie, ktorých sa toto preskúmanie pred uplynutím platnosti týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt sa Komisia rozhodla obmedziť počet výrobcov z Únie, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky. Výber vzorky sa uskutoční v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

Komisia predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Podrobnosti možno nájsť v spise, ktorý je k dispozícii na nahliadnutie pre zainteresované strany. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa so spisom oboznámili (na tento účel by sa mali obrátiť na Komisiu s využitím kontaktných údajov uvedených ďalej v bode 5.7). Ostatní výrobcovia z Únie alebo zástupcovia konajúci v ich mene, vrátane výrobcov z Únie, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaniach, ktoré viedli k zavedeniu platných opatrení, ktorí sa domnievajú, že existujú dôvody, na základe ktorých by mali byť zaradení do vzorky, sa musia obrátiť na Komisiu do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Všetky zainteresované strany, ktoré by chceli predložiť akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, tak musia urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je určené inak.

Všetkým známym výrobcom z Únie a/alebo združeniam výrobcov z Únie Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli s konečnou platnosťou vybrané do vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle dotazníky výrobcom z Únie zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam výrobcov z Únie. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je určené inak.

5.4.    Postup posudzovania záujmu Únie

Ak sa preukáže pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu subvencovania a ujmy, rozhodne sa v zmysle článku 31 základného nariadenia o tom, či by zachovanie vyrovnávacích opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je určené inak. Aby sa organizácie zastupujúce spotrebiteľov mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia v rámci rovnakej lehoty preukázať objektívnu súvislosť medzi svojimi činnosťami a výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania.

Strany, ktoré sa prihlásia v rámci uvedenej lehoty, môžu Komisii poskytnúť informácie týkajúce sa záujmu Únie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je určené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte alebo prostredníctvom vyplnenia dotazníka vyhotoveného Komisiou. V každom prípade sa informácie predložené v súlade s článkom 31 zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.4.1.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov  (7)  (8)

Neprepojení dovozcovia výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z dotknutej krajiny do Únie sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na tomto prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto preskúmanie pred uplynutím platnosti týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt môže Komisia obmedziť počet neprepojených dovozcov, ktorí budú podrobení prešetrovaniu, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene vrátane tých, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaniach vedúcich k platným opatreniam, sa týmto vyzývajú, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je určené inak, a to tak, že Komisii poskytnú informácie o svojej spoločnosti, resp. spoločnostiach požadované v prílohe II k tomuto oznámeniu.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, môže osloviť aj všetky známe združenia dovozcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré by chceli predložiť akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, tak musia urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je určené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, dovozcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, v Únii, ktorý možno primerane prešetriť v rámci stanovenej lehoty. Všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam dovozcov. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je určené inak.

5.5.    Iné písomné podania

V súlade s ustanoveniami tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je určené inak.

5.6.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie musí byť podaná písomne a musia sa v nej uvádzať dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskôr sa žiadosti o vypočutie musia predkladať v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii so stranami.

5.7.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nevzťahujú autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, od držiteľa autorských práv vyžiadať osobitné povolenie, v ktorom sa výslovne povoľuje: a) aby Komisia mohla používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu, a b) aby sa mohli poskytnúť dané informácie a/alebo údaje stranám zainteresovaným na tomto prešetrovaní tak, aby im bolo umožnené uplatnenie práv na obhajobu.

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako „Limited“ (9).

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako Limited, sa požaduje, aby v súlade s článkom 29 ods. 2 základného nariadenia predložili zhrnutie týchto informácií, ktoré nemá dôverný charakter a ktoré bude označené ako „For inspection by interested parties“. Tieto zhrnutia musia byť dostatočne podrobné, aby umožnili primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií. Ak zainteresovaná strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepredloží ich zhrnutie, ktoré nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, nemusí sa na takéto informácie prihliadať.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti predkladali prostredníctvom e-mailu vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení, s výnimkou rozsiahlych odpovedí, ktoré sa predkladajú na nosičoch CD-ROM alebo DVD osobne alebo doporučenou zásielkou. Použitím e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami, alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mailová adresa pre záležitosti týkajúce sa subvencovania: TRADE-R642-SSB-SUBSIDY@ec.europa.eu

E-mailová adresa pre záležitosti týkajúce sa ujmy: TRADE-R642-SSB-INJURY@ec.europa.eu

6.   Odmietnutie spolupráce

V prípadoch, ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 28 základného nariadenia dospieť k pozitívnym alebo negatívnym zisteniam na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne, a zistenia sa preto v súlade s článkom 28 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za odmietnutie spolupráce, pokiaľ zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by jej spôsobilo ďalšiu neprimeranú záťaž alebo ďalšie neprimerané výdavky. Zainteresovaná strana by sa mala okamžite obrátiť na Komisiu.

7.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie je kontaktnou osobou medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie jednotlivej zainteresovanej strany a pôsobiť ako sprostredkovateľ v záujme zabezpečenia plného uplatnenia práv zainteresovanej strany na obhajobu.

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskôr sa žiadosti o vypočutie musia predkladať v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii so stranami.

Úradník pre vypočutie takisto poskytne príležitosti na vypočutie s účasťou strán, na ktorom bude možné predniesť rôzne stanoviská a protiargumenty k otázkam týkajúcim sa okrem iného pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu subvencovania a ujmy, ako aj záujmu Únie.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Harmonogram prešetrovania

V súlade s článkom 22 ods. 1 základného nariadenia sa prešetrovanie skončí do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Možnosť požiadať o preskúmanie podľa článku 19 základného nariadenia

Vzhľadom na to, že toto preskúmanie pred uplynutím platnosti sa začína v súlade s ustanoveniami článku 18 základného nariadenia, jeho zistenia nepovedú k zmene existujúcich opatrení, ale povedú k zrušeniu alebo zachovaniu týchto opatrení v súlade s článkom 22 ods. 3 základného nariadenia.

Ak niektorá zainteresovaná strana usúdi, že preskúmanie opatrení je opodstatnené, aby sa umožnila zmena opatrení, táto strana môže požiadať o preskúmanie podľa článku 19 základného nariadenia.

Strany, ktoré chcú požiadať o takéto preskúmanie, ktoré by sa uskutočnilo nezávisle od preskúmania pred uplynutím platnosti uvedeného v tomto oznámení, sa môžu obrátiť na Komisiu na už uvedenej adrese.

10.   Spracovávanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (10).


(1)  Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých vyrovnávacích opatrení (Ú. v. EÚ C 248, 29.7.2015, s. 4).

(2)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 405/2011 z 19. apríla 2011, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých tyčí a prútov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 108, 28.4.2011, s. 3).

(4)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 721/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 405/2011, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých tyčí a prútov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 202, 27.7.2013, s. 2).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51).

(6)  Vyvážajúcim výrobcom je každá spoločnosť v dotknutej krajine, ktorá vyrába a vyváža výrobok, ktorý je predmetom preskúmania, na trh Únie, priamo alebo prostredníctvom tretej strany vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, predaja na domácom trhu alebo vývozu výrobku, ktorý je predmetom preskúmania.

(7)  Do vzorky môžu byť zaradení iba dovozcovia neprepojení s vyvážajúcimi výrobcami. Dovozcovia, ktorí sú s vyvážajúcimi výrobcami prepojení, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu I k dotazníku. Vymedzenie pojmu prepojenej strany sa uvádza v poznámke pod čiarou č. 3 v prílohe II k tomuto oznámeniu.

(8)  Informácie poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť použité aj v súvislosti s inými aspektmi tohto prešetrovania, než je stanovenie záujmu Únie.

(9)  Dokument označený ako „Limited“ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 29 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93) a článku 12 ods. 4 Dohody WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach (ďalej len „dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach“). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(10)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA I

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA II

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

27.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 148/18


Oznámenie týkajúce sa rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-310/12 v súvislosti s vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 325/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz kyseliny šťaveľovej s pôvodom v Indii a Čínskej ľudovej republike

(2016/C 148/06)

Vo svojom rozsudku z 20. mája 2015 vo veci T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd./Rada (1), Všeobecný súd Európskej únie (ďalej len „Všeobecný súd“) zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 325/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny šťaveľovej s pôvodom v Indii a Čínskej ľudovej republike (ďalej len „napadnuté nariadenie“) (2), v rozsahu, v akom sa týka Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (ďalej len „príslušný vyvážajúci výrobca“).

V svojom rozsudku Všeobecný súd rozhodol, že napadnuté nariadenie neobsahuje primerané odôvodnenie podľa článku 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o spôsob stanovenia rozpätia ujmy v prípade príslušného vyvážajúceho výrobcu.

V dôsledku tohto rozsudku sa na dovoz kyseliny šťaveľovej, vyrábanej príslušným vyvážajúcim výrobcom, do Európskej únie, už nevzťahuje antidumpingové clo uložené napadnutým nariadením.

V súlade s článkom 266 ZFEÚ musia inštitúcie Únie prijať nevyhnutné opatrenia, aby vyhoveli rozsudkom.

Uznáva sa, že v prípadoch, keď konania pozostávajú z niekoľkých administratívnych krokov, sa zrušením jedného z týchto krokov neruší celé konanie (3). Antidumpingové prešetrovanie je príkladom takéhoto konania, ktoré tvorí viac krokov. Z toho vyplýva, že čiastočné zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 325/2012 neznamená zrušenie celého napadnutého nariadenia. V súlade s tým a s cieľom vyhovieť rozsudku Všeobecného súdu z 20. mája 2015 majú inštitúcie Únie možnosť dosiahnuť nápravu tých aspektov napadnutého nariadenia, ktoré viedli k jeho čiastočnému zrušeniu, zatiaľ čo tie časti, ktoré nie sú rozsudkom dotknuté, sa ponechajú nezmenené (4). Preto ostatné zistenia v napadnutom nariadení, voči ktorým nebola v určenom čase vznesená námietka alebo voči ktorým bola vznesená námietka, ktorá však bola zamietnutá rozsudkom Všeobecného súdu, a preto neviedli k zrušeniu napadnutého nariadenia, platia ďalej.

Komisia preto rozhodla o obnovení antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa dovozu kyseliny šťaveľovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike v bode, keď došlo k nezákonnosti. Obnovenie je rozsahom obmedzené na vykonanie rozsudku Všeobecného súdu, ako je uvedené v texte.

Informácia pre colné orgány

Konečné antidumpingové clo zaplatené podľa nariadenia (EÚ) č. 325/2012 za dovoz kyseliny šťaveľovej do Európskej únie, či už v dihydrátovej (číslo CUS 0028635-1 a číslo CAS 6153-56-6) alebo bezvodej forme (číslo CUS 0021238-4 a číslo CAS 144-62-7), tiež vo vodnom roztoku, v súčasnosti patriacej pod číselný znak KN ex 2917 11 00 (kód TARIC 2917110091) a s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, vyrábanej príslušným vyvážajúcim výrobcom (doplnkový kód TARIC B232) a dočasné clo vybrané s konečnou platnosťou v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 325/2012, by malo byť vrátené alebo odpustené. O vrátenie alebo odpustenie cla je potrebné požiadať vnútroštátne colné orgány v súlade s platnými colnými predpismi.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 6.7.2015, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ L 106, 18.4.2012, s. 1.

(3)  Vec T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS)/Rada, Zb. 1998, s. II-3939.

(4)  Vec C-458/98 Industrie des poudres sphériques (IPS)/Rada, Zb. 2000, s. I-08147.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

27.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 148/19


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8021 – Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 148/07)

1.

Komisii bolo 19. apríla 2016 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Bridgepoint Group Limited („Bridgepoint“, Spojené kráľovstvo) a Summit Partners L.P. („Summit Partners“, USA) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Calypso Technology, Inc („Calypso Technology“, USA) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Bridgepoint: fond súkromného kapitálu,

—   Summit Partners: kapitálový investičný fond,

—   Calypso Technology: poskytovateľ aplikačného softvéru a služieb v oblasti financií a kapitálových trhov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.8021 – Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.