ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 427

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
18. decembra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

RADA

2015/C 427/01

Pozícia Rady (EÚ) č. 15/2015 v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)
Prijatá Radou 10. novembra 2015
 ( 1 )

1

2015/C 427/02

Odôvodnené stanovisko Rady: Pozícia Rady (EÚ) č. 15/2015 v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2896/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

79


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


III Prípravné akty

RADA

18.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/1


POZÍCIA RADY (EÚ) č. 15/2015 V PRVOM ČÍTANÍ

na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Prijatá Radou 10. novembra 2015

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 427/01)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 118 prvý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 40/94 (2), ktoré bolo kodifikované v roku 2009 ako nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 (3), sa vytvoril systém ochrany ochranných známok špecifický pre Európsku úniu, ktorým sa poskytla ochrana ochranných známok na úrovni Únie paralelne s ochranou ochranných známok dostupnou na úrovni členských štátov na základe systémov národných ochranných známok harmonizovaných smernicou Rady 89/104/EHS (4), ktorá bola kodifikovaná ako smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES (5).

(2)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy by sa terminológia nariadenia (ES) č. 207/2009 mala aktualizovať. To znamená, že slová „ochranná známka Spoločenstva“ by sa mali nahradiť slovami „ochranná známka Európskej únie“ (ďalej len „ochranná známka EÚ“). Aby sa lepšie zohľadnila skutočná náplň práce Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), jeho názov by sa mal nahradiť názvom „Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo“ (ďalej len „úrad“).

(3)

Na základe oznámenia Komisie zo 16. júla 2008 o stratégii v oblasti práv priemyselného vlastníctva v Európe vykonala Komisia komplexné hodnotenie celkového fungovania systému ochrannej známky v Európe ako celku na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni a vzájomného pôsobenia medzi týmito úrovňami.

(4)

Rada vo svojich záveroch z 25. mája 2010 o budúcej revízii systému ochrannej známky v Európskej únii vyzvala Komisiu, aby predložila návrhy na revíziu nariadenia (ES) č. 207/2009 a smernice 2008/95/ES.

(5)

Zo skúseností získaných od vytvorenia systému ochrannej známky Spoločenstva vyplýva, že podniky z Únie a tretích krajín prijali tento systém, ktorý sa stal úspešným a životaschopným doplnkom a alternatívou k ochrane ochranných známok na úrovni členských štátov.

(6)

Národné ochranné známky sú však aj naďalej dôležité pre tie podniky, ktoré nechcú ochranu svojich ochranných známok na úrovni Únie alebo ktoré nie sú schopné získať ochranu platnú v celej Únii, hoci národná ochrana nečelí žiadnym prekážkam. Každá osoba, ktorá sa snaží získať ochranu ochrannej známky, by mala mať možnosť rozhodnúť sa, či sa bude snažiť získať ochranu svojej známky len ako národnej ochrannej známky v jednom alebo viacerých členských štátoch, alebo len ako ochrannej známky EÚ, alebo ako oboch.

(7)

Zatiaľ čo sa v rámci celkového hodnotenia fungovania systému ochrannej známky Spoločenstva potvrdilo, že mnohé aspekty uvedeného systému vrátane základných zásad, z ktorých vychádza, odolali skúške času a aj naďalej uspokojujú potreby podnikov a plnia ich očakávania, Komisia vo svojom oznámení z 24. mája 2011 s názvom Jednotný trh pre práva duševného vlastníctva dospela k záveru, že je potrebné zmodernizovať systém ochranných známok v Únii posilnením jeho účinnosti, efektívnosti a súdržnosti ako celku a prispôsobením ho internetovému veku.

(8)

Súbežne so zlepšeniami a zmenami systému ochrannej známky EÚ by sa mali ďalej harmonizovať právne predpisy a postupy týkajúce sa národných ochranných známok a v primeranej miere zosúladiť so systémom ochrannej známky EÚ s cieľom vytvoriť podľa možností rovnaké podmienky zápisu a ochrany ochranných známok v celej Únii.

(9)

S cieľom umožniť väčšiu flexibilitu a zároveň aj zabezpečiť väčšiu právnu istotu v súvislosti s prostriedkami vyjadrenia ochranných známok by sa z vymedzenia ochrannej známky EÚ mala vypustiť požiadavka na grafickú znázorniteľnosť. Označenie by sa preto malo dať vyjadriť v akejkoľvek primeranej forme pomocou všeobecne dostupnej technológie, a teda nie nevyhnutne graficky, pokiaľ je vyjadrenie jasné, presné, samostatné, ľahko dostupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne.

(10)

Nariadenie (ES) č. 207/2009 v súčasnosti neposkytuje rovnakú úroveň ochrany označeniam pôvodu a zemepisným označeniam ako iné nástroje práva Únie. Je preto potrebné objasniť absolútne dôvody na zamietnutie týkajúce sa označení pôvodu a zemepisných označení a zabezpečiť, aby takéto dôvody na zamietnutie boli plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnym právom o ochrane týchto právnych titulov duševného vlastníctva. Z dôvodov súdržnosti s inými právnymi predpismi Únie by sa rozsah týchto absolútnych dôvodov mal rozšíriť tak, aby pokrýval aj chránené tradičné označenia vín a zaručené tradičné špeciality.

(11)

V záujme zachovania silnej ochrany práv vyplývajúcich z označení pôvodu a zemepisných označení chránených na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni je potrebné objasniť, že na základe týchto práv môže akákoľvek osoba oprávnená podľa príslušného práva podať námietku proti neskoršej prihláške ochrannej známky EÚ bez ohľadu na to, či tieto práva zároveň predstavujú dôvody na zamietnutie, ktoré je prieskumový pracovník povinný z úradnej moci zohľadniť.

(12)

V záujme zabezpečenia právnej istoty a úplného súladu so zásadou prednosti, na základe čoho má staršia zapísaná ochranná známka prednosť pred neskoršími zapísanými ochrannými známkami, je potrebné stanoviť, že práva z ochrannej známky EÚ by sa mali presadzovať bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté predo dňom podania alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ. To je v súlade s článkom 16 ods. 1 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva z 15. apríla 1994.

(13)

K zámene ohľadom obchodného zdroja, z ktorého tovary alebo služby pochádzajú, môže dôjsť v prípade, keď spoločnosť používa rovnaké alebo podobné označenie ako obchodný názov takým spôsobom, že vznikne väzba medzi spoločnosťou, ktorá je nositeľom daného názvu, a jej tovarmi alebo službami. Porušenie práv z ochrannej známky EÚ by preto malo zahŕňať aj použitie označenia ako obchodného názvu alebo podobného označenia, ak je účelom tohto použitia rozlíšenie tovarov alebo služieb.

(14)

V záujme zabezpečenia právnej istoty a úplného súladu s osobitnými právnymi predpismi Únie je vhodné stanoviť, že majiteľ ochrannej známky EÚ by mal mať právo zakázať tretej osobe používať označenie v porovnávacej reklame, ak je takáto porovnávacia reklama v rozpore so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES (6).

(15)

V záujme posilnenia ochrany ochrannej známky a účinnejšieho boja proti falšovaniu spôsobom a v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), najmä článku V Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) o slobode prepravy, a vo vzťahu ku generickým liekom „Vyhlásenia o dohode TRIPS a verejnom zdraví“ prijatého na ministerskej konferencii WTO 14. novembra 2001 v Dauhe, by majiteľ ochrannej známky EÚ mal mať právo zabrániť tretím osobám v dovoze tovarov do Únie v obchodnom styku bez toho, aby tam boli prepustené do voľného obehu, ak takéto tovary pochádzajú z tretích krajín a sú bez povolenia označené ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo v zásade zhodná s ochrannou známkou EÚ zapísanou v súvislosti s takýmito tovarmi.

(16)

Na tento účel by majiteľom ochrannej známky EÚ malo byť dovolené zabrániť vstupu tovarov porušujúcich práva a ich prepusteniu do ktoréhokoľvek colného režimu vrátane tranzitu, prekládky, uskladnenia, slobodných pásiem, dočasného uskladnenia, aktívneho zušľachťovacieho styku alebo dočasného použitia, a to aj vtedy, keď takéto tovary nie sú určené na uvedenie na trh Únie. Colné orgány by pri vykonávaní colných kontrol mali využiť právomoci a postupy stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 (7), a to aj na žiadosť majiteľov práv. Colné orgány by mali vykonávať relevantné kontroly predovšetkým na základe kritérií analýzy rizík.

(17)

S cieľom zladiť potrebu účinného presadzovania práv z ochranných známok s potrebou vyhnúť sa obmedzovaniu voľného priebehu obchodovania s legitímnym tovarom by mal nárok majiteľa ochrannej známky EÚ zaniknúť, ak je počas následného konania na súde pre ochranné známky Európskej únie (ďalej len „súd pre ochranné známky EÚ“), príslušnom prijať rozhodnutie vo veci, či boli porušené práva z ochrannej známky EÚ, deklarant alebo držiteľ tovarov schopný preukázať, že majiteľ ochrannej známky EÚ nemá právo zakázať uvedenie daných tovarov na trh v krajine konečného určenia.

(18)

V článku 28 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa stanovuje, že majiteľ práva má niesť zodpovednosť za škodu vo vzťahu k držiteľovi tovaru, ak sa, okrem iného, následne zistí, že dotknutým tovarom sa právo duševného vlastníctva neporušuje.

(19)

Mali by sa prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie bezproblémového tranzitu generických liekov. Pokiaľ ide o medzinárodné nechránené názvy (international non-proprietary names – INN) ako všeobecne uznávané generické názvy účinných látok vo farmaceutických prípravkoch, je nevyhnutné náležite zohľadniť existujúce obmedzenia účinku práv z ochrannej známky EÚ. Majiteľ ochrannej známky EÚ by preto nemal mať právo brániť tretej osobe v tom, aby priviezla tovar do Únie bez toho, aby tam bol prepustený do voľného obehu, na základe podobnosti medzi INN účinnej látky v liečivách a ochrannou známkou.

(20)

S cieľom umožniť majiteľom ochranných známok EÚ účinnejšie bojovať proti falšovaniu by títo majitelia mali mať právo zakázať umiestňovať známku porušujúcu práva na tovary, ako aj prípravné úkony vykonávané pred umiestnením známky.

(21)

Výlučné práva z ochrannej známky EÚ by nemali oprávňovať majiteľa zakázať tretím osobám používanie označení alebo údajov, ktoré sa používajú oprávnene, a teda v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode. V záujme vytvorenia rovnakých podmienok pre obchodné názvy a ochranné známky EÚ v prípade konfliktov by sa vzhľadom na skutočnosť, že sa obchodným názvom zvyčajne poskytuje neobmedzená ochrana proti neskorším ochranným známkam, malo takéto používanie chápať len tak, že zahŕňa používanie osobného mena tretej osoby. Okrem toho by sa malo vo všeobecnosti umožňovať používanie opisných označení alebo údajov alebo označení či údajov bez rozlišovacej spôsobilosti. Majiteľ by navyše nemal mať právo brániť oprávnenému a čestnému používaniu ochrannej známky EÚ na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa. Používanie ochrannej známky tretími osobami s cieľom upútať pozornosť spotrebiteľa na ďalší predaj pravých tovarov, ktoré pôvodne predal majiteľ ochrannej známky EÚ v Únii alebo ktoré boli pôvodne predané v Únii s jeho súhlasom, by sa malo považovať za oprávnené, pokiaľ je zároveň v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode. Používanie ochrannej známky tretími osobami na účely umeleckého prejavu by sa malo považovať za oprávnené, pokiaľ je zároveň v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode. Okrem toho by sa toto nariadenie malo uplatňovať tak, aby sa zabezpečilo úplné dodržiavanie základných práv a slobôd, a najmä slobody prejavu.

(22)

V záujme zabezpečenia právnej istoty a ochrany oprávnene nadobudnutých práv z ochranných známok bez toho, aby bola dotknutá zásada, že práva z neskoršej ochrannej známky nemožno uplatňovať voči staršej ochrannej známke, je vhodné a potrebné stanoviť, že majitelia ochranných známok EÚ by nemali byť oprávnení podávať námietky proti používaniu neskoršej ochrannej známky, ak táto bola získaná v čase, keď staršia ochranná známka nemohla byť uplatnená voči neskoršej ochrannej známke.

(23)

Z dôvodov nestrannosti a právnej istoty by používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť tejto známky v podobe, v akej bola zapísaná, malo postačovať na zachovanie priznaných práv bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, aj zapísaná.

(24)

Vzhľadom na postupne klesajúci a zanedbateľný počet prihlášok ochrannej známky EÚ, podaných na centrálnych úradoch priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo, by podanie prihlášky ochrannej známky EÚ malo byť možné len na úrade.

(25)

Ochrana ochrannej známky EÚ sa poskytuje v súvislosti s konkrétnymi tovarmi alebo službami, ktorých povaha a počet určujú rozsah ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Je preto nevyhnutné, aby sa v nariadení (ES) č. 207/2009 stanovili pravidlá označovania a zatrieďovania tovarov a služieb a aby sa zabezpečila právna istota a riadna správa tým, že sa bude vyžadovať, aby tovary a služby, pre ktoré sa žiada o ochranu ochrannej známky, prihlasovateľ identifikoval dostatočne jasne a presne na to, aby príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnil určiť rozsah zamýšľanej ochrany len na základe samotnej prihlášky. Používanie všeobecných pojmov by sa malo vykladať tak, že zahŕňa len všetky tovary a služby, ktoré sú jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame pojmu. Majiteľom ochranných známok EÚ, ktoré sú v dôsledku predchádzajúcej praxe úradu zapísané vo vzťahu k celému názvu triedy v rámci triedenia podľa Niceskej dohody, by sa malo umožniť prispôsobiť ich zoznamy tovarov a služieb s cieľom zabezpečiť, že obsah registra bude spĺňať požadovanú úroveň jasnosti a presnosti v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(26)

Je vhodné zosúladiť režim rešerše ochrannej známky EÚ a národnej rešerše tak, aby sa predchádzalo zbytočným prieťahom pri zápise ochrannej známky EÚ a aby bol pružnejší z hľadiska potrieb a preferencií používateľov aj tým, že sa rešerš týkajúca sa ochrannej známky EÚ stane voliteľnou. Voliteľné rešerše ochrannej známky EÚ a národné rešerše by sa mali doplniť sprístupnením univerzálnych, rýchlych a vysokovýkonných vyhľadávačov, ktoré by verejnosť využívala bezplatne v kontexte spolupráce medzi úradom a centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo.

(27)

Ako doplnok k platným ustanoveniam o kolektívnych známkach Spoločenstva a s cieľom odstrániť súčasnú nerovnováhu medzi národnými systémami a systémom ochranných známok EÚ je potrebné doplniť súbor osobitných ustanovení na účely poskytovania ochrany certifikačným známkam Európskej únie (ďalej len „certifikačné známky EÚ“), ktoré umožňujú, aby certifikačná inštitúcia alebo organizácia povolila účastníkom certifikácie používať známku ako označenie pre tovary alebo služby spĺňajúce požiadavky na certifikáciu.

(28)

Skúsenosti nadobudnuté pri uplatňovaní súčasného systému ochranných známok EÚ odhalili potenciál na zlepšenie určitých aspektov konania. Z tohto dôvodu by sa mali prijať určité opatrenia s cieľom zjednodušiť a urýchliť konania v prípade, že je to vhodné, a posilniť právnu istotu a predvídateľnosť v prípade, že je to potrebné.

(29)

Z dôvodov právnej istoty a s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť je vhodné jednoznačne vymedziť všetky úlohy úradu vrátane tých, ktoré nesúvisia so správou systému ochranných známok EÚ.

(30)

S cieľom podporovať zbližovanie postupov a vytváranie spoločných nástrojov je potrebné zaviesť primeraný rámec pre spoluprácu medzi úradom a úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo, pričom sa vymedzia kľúčové oblasti spolupráce a úradu sa umožní koordinovať relevantné spoločné projekty v záujme Únie a členských štátov a financovať ich do maximálnej sumy. Tieto činnosti spolupráce by mali prinášať prospech podnikom používajúcim systémy ochranných známok v Európe. Používateľom systému Únie ustanoveného v tomto nariadení by projekty, akými sú najmä databázy na účely vyhľadávania a konzultačné účely, mali poskytovať doplnkové, inkluzívne, efektívne a bezplatné nástroje na plnenie osobitných požiadaviek vyplývajúcich z jednotného charakteru ochrannej známky EÚ.

(31)

Určité zásady týkajúce sa správy úradu by sa mali v primeranom rozsahu prispôsobiť Spoločnému prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ, ktorý v júli 2012 schválili Európsky parlament, Rada a Komisia.

(32)

V záujme väčšej právnej istoty a transparentnosti je potrebné aktualizovať niektoré ustanovenia týkajúce sa organizácie a fungovania úradu.

(33)

Je potrebné uľahčiť zmierlivé, rýchle a efektívne riešenie sporov na základe poverenia úradu na zriadenie mediačného centra, ktorého služby by na základe vzájomnej dohody mohol využiť ktokoľvek v záujme dosiahnutia zmierlivého riešenia sporov týkajúcich sa ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva.

(34)

Vytvorenie systému ochrannej známky EÚ viedlo k zvýšeniu finančného zaťaženia centrálnych úradov priemyselného vlastníctva a ďalších orgánov členských štátov. Tieto dodatočné náklady súvisia s vedením vyššieho počtu konaní o námietkach a o návrhoch na vyhlásenie neplatnosti týkajúcich sa ochranných známok EÚ alebo podaných majiteľmi takýchto ochranných známok, s činnosťami zameranými na zvyšovanie informovanosti o systéme ochrannej známky EÚ, ako aj s činnosťami zameranými na zabezpečenie vymožiteľnosti práv z ochranných známok EÚ. Preto je vhodné zabezpečiť, aby úrad členským štátom čiastočne vyrovnal náklady, ktoré im vznikli v dôsledku úlohy, ktorú zohrávajú pri zabezpečovaní hladkého fungovania systému ochrannej známky EÚ. Platba takéhoto vyrovnania by mala byť podmienená poskytnutím zodpovedajúcich štatistických údajov členskými štátmi. Vyrovnanie nákladov by malo mať takú výšku, ktorá nespôsobí úradu rozpočtový deficit.

(35)

V záujme riadneho finančného hospodárenia by sa malo zabrániť, aby úrad nahromadil značný rozpočtový prebytok. Tým by nemala byť dotknutá skutočnosť, že úrad udržiava finančný rezervný fond pokrývajúci jeho prevádzkové výdavky za jeden rok s cieľom zabezpečiť kontinuitu jeho činnosti a plnenie jeho úloh. Tento rezervný fond by sa mal použiť len na zabezpečenie kontinuity pri plnení úloh úradu stanovených v tomto nariadení.

(36)

Vzhľadom na zásadný význam výšky poplatkov, ktoré sa úradu platia za prevádzkovanie systému ochrannej známky EÚ, a jeho doplnkový vzťah, pokiaľ ide o systémy národných ochranných známok, je potrebné stanoviť výšku týchto poplatkov priamo v nariadení (ES) č. 207/2009 vo forme prílohy. Výška poplatkov by sa mala stanoviť na úrovni, ktorou sa zabezpečí, aby, po prvé, príjmy z nich plynúce boli v zásade dostatočné na to, aby bol rozpočet úradu vyrovnaný; po druhé, bola zabezpečená koexistencia a komplementarita systému ochrannej známky EÚ a systémov národných ochranných známok, pričom sa zohľadní veľkosť trhu, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka EÚ, a potreby malých a stredných podnikov; a po tretie, práva majiteľov ochranných známok EÚ boli v členských štátoch efektívne vymáhané.

(37)

Nariadením (ES) č. 207/2009 sa na Komisiu preniesli právomoci prijímať pravidlá na vykonávanie uvedeného nariadenia. V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné zosúladiť právomoci udelené Komisii podľa nariadenia (ES) č. 207/2009 s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Preto je tiež potrebné začleniť do textu nariadenia (ES) č. 207/2009 určité pravidlá, ktoré sú v súčasnosti obsiahnuté v nariadení Komisie (ES) č. 2868/95 (8), v nariadení Komisie (ES) č. 2869/95 (9) a v nariadení Komisie (ES) č. 216/96 (10). Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 by sa malo zrušiť.

(38)

V rozsahu, v akom je potrebné zosúladiť právomoci prenesené na Komisiu nariadením (ES) č. 207/2009 s článkom 290 ZFEÚ, je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(39)

S cieľom zabezpečiť účinný, efektívny a urýchlený prieskum a zápis prihlášok ochranných známok EÚ úradom s použitím postupov, ktoré sú transparentné, dôkladné, spravodlivé a nestranné, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobnú úpravu postupov podávania a preskúmania námietok a postupov, ktorými sa riadi zmena prihlášky.

(40)

S cieľom zabezpečiť, aby ochranná známka EÚ mohla byť účinným a efektívnym spôsobom zrušená alebo vyhlásená za neplatnú v rámci transparentného, dôkladného, spravodlivého a nestranného konania, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobnú úpravu postupu zrušenia a vyhlásenia neplatnosti.

(41)

S cieľom umožniť účinné, efektívne a úplné preskúmanie rozhodnutí úradu odvolacími senátmi prostredníctvom transparentného, dôkladného, spravodlivého a nestranného konania, pri ktorom sa zohľadňujú zásady stanovené v nariadení (ES) č. 207/2009, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie formálneho obsahu odvolania, postupu na podanie a preskúmanie odvolania, formálneho obsahu a formy rozhodnutí odvolacích senátov a vrátení poplatkov za odvolanie.

(42)

S cieľom zabezpečiť hladké, účinné a efektívne fungovanie systému ochrannej známky EÚ by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie požiadaviek týkajúcich sa ústneho konania a podrobnej úpravy dokazovania, podrobnej úpravy doručovania, komunikačných prostriedkov, formulárov, ktoré majú používať účastníci konania, pravidiel, ktorými sa riadi výpočet a trvanie lehôt, konaní o zrušenie rozhodnutia alebo o výmaz zápisu z registra, podrobnej úpravy pokračovania v konaní a podrobností o zastupovaní pred úradom.

(43)

S cieľom zaistiť účinnú a efektívnu organizáciu odvolacích senátov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o úpravu podrobností organizácie odvolacích senátov.

(44)

S cieľom zabezpečiť účinný a efektívny zápis medzinárodných ochranných známok spôsobom, ktorý je v úplnom súlade s pravidlami Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobnú úpravu postupov podávania a preskúmania námietok vrátane potrebných oznámení Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO), konania v súvislosti s medzinárodným zápisom založeného na základnej prihláške alebo základnom zápise týkajúcom sa kolektívnej známky, certifikačnej známky alebo garančnej známky.

(45)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie podrobností týkajúcich sa prihlášok, žiadostí, osvedčení, nárokov, pravidiel, oznámení a akýchkoľvek iných dokumentov na základe príslušných procesných požiadaviek stanovených v tomto nariadení, ako aj pokiaľ ide o maximálnu výšku trov nevyhnutných na konanie a skutočne vzniknutých, podrobnosti o uverejňovaní vo vestníku ochranných známok Európskej únie a úradnom vestníku úradu, podrobnú úpravu výmeny informácií medzi úradom a vnútroštátnymi orgánmi, podrobnú úpravu prekladov podporných dokumentov v písomnom konaní, konkrétne druhy rozhodnutí, ktoré môže prijímať jediný člen námietkového alebo zrušovacieho oddelenia, podrobnosti o oznamovacej povinnosti podľa Madridského protokolu a podrobné požiadavky týkajúce sa žiadosti o územné rozšírenie následne po medzinárodnom zápise. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (11).

(46)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(47)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (12) a vydal stanovisko 11. júla 2013.

(48)

Nariadenie (ES) č. 207/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 207/2009 sa mení takto:

1.

V názve sa slová „ochrannej známke Spoločenstva“ nahrádzajú slovami „ochrannej známke Európskej únie“.

2.

V článku 1 ods. 1 sa slová „ochranná známka Spoločenstva“ nahrádzajú slovami „ochranná známka Európskej únie (ďalej len ‚ochranná známka EÚ‘)“ a inde v nariadení slovami „ochranná známka EÚ“ v príslušnom gramatickom tvare.

3.

V celom nariadení sa slová „súd pre ochranné známky Spoločenstva“ nahrádzajú slovami „súd pre ochranné známky EÚ“ v príslušnom gramatickom tvare.

4.

V článku 66 ods. 1 sa slová „kolektívna známka Spoločenstva“ nahrádzajú slovami „kolektívna známka Európskej únie (ďalej len ‚kolektívna známka EÚ‘)“ a inde v nariadení slovami „kolektívna známka EÚ“ v príslušnom gramatickom tvare.

5.

V celom nariadení s výnimkou prípadov uvedených v bodoch 2, 3 a 4 sa slová „Spoločenstvo“, „Európske spoločenstvo“ a „Európske spoločenstvá“ nahrádzajú slovom „Únia“ v príslušnom gramatickom tvare.

6.

V celom nariadení sa slová „predseda úradu“ a všetky odkazy na uvedeného predsedu nahrádzajú slovami „výkonný riaditeľ úradu“/„výkonný riaditeľ“ primerane v príslušnom gramatickom tvare.

7.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Úrad

1.   Zriaďuje sa Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len ‚úrad‘).

2.   Všetky odkazy v právnych predpisoch Únie na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) sa považujú za odkazy na úrad.“

8.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku EÚ

Ochrannú známku EÚ môžu tvoriť akékoľvek označenia, najmä slová vrátane osobných mien, alebo kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu tovaru, alebo zvuky, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé:

a)

rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov a

b)

byť vyjadrené v registri ochranných známok Európskej únie (ďalej len ‚register‘) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jednoznačne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.“

9.

V článku 7 sa odsek 1 mení takto:

a)

písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)

označenia, ktoré sú tvorené výlučne týmito prvkami:

i)

tvar alebo iná vlastnosť, ktoré vyplývajú z povahy samotného tovaru;

ii)

tvar alebo iná vlastnosť tovaru, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku;

iii)

tvar alebo iná vlastnosť, ktoré dodávajú tovaru podstatnú hodnotu;“;

b)

písmená j) a k) sa nahrádzajú takto:

„j)

ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva, alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát a ktorými sa ustanovuje ochrana označení pôvodu a zemepisných označení;

k)

ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia a ktorými sa ustanovuje ochrana tradičných označení vín;“;

c)

dopĺňajú sa tieto písmená:

„l)

ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia a ktorými sa ustanovuje ochrana zaručených tradičných špecialít;

m)

ochranné známky, ktoré pozostávajú zo staršieho názvu odrody rastlín zapísaného v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom, alebo medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát, ktorými sa ustanovuje ochrana práv k odrodám rastlín, alebo ho vo svojich podstatných prvkoch reprodukujú, a ktoré sa týkajú odrôd rastlín rovnakého alebo úzko príbuzného druhu.“

10.

Článok 8 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„4a.   Na základe námietok akejkoľvek osoby, ktorá je podľa príslušného práva oprávnená uplatňovať práva vyplývajúce z označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, ak a v rozsahu, v akom podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva, ktorými sa ustanovuje ochrana označení pôvodu alebo zemepisných označení:

i)

už bola pred podaním prihlášky ochrannej známky EÚ alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného pre prihlášku podaná žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva, a to s výhradou jeho následného zápisu;

ii)

takýmto označením pôvodu alebo zemepisným označením sa priznáva právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.“;

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Na základe námietok majiteľa staršej zapísanej ochrannej známky v zmysle odseku 2 sa ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, ak je zhodná alebo podobná staršej ochrannej známke bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky EÚ má ochranná známka dobré meno v Únii alebo v prípade staršej národnej ochrannej známky má ochranná známka dobré meno v dotknutom členskom štáte a ak by používanie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.“

11.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Práva z ochrannej známky EÚ

1.   Zápisom ochrannej známky EÚ nadobúda majiteľ výlučné práva k nej.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté predo dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannej známky EÚ právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie, ak:

a)

označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná;

b)

označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, alebo sú im podobné, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

c)

označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné bez ohľadu na to, či sa používa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, ktoré im sú podobné alebo ktoré im nie sú podobné, ak má ochranná známka EÚ v Únii dobré meno a ak používanie uvedeného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky EÚ alebo im je na ujmu.

3.   Podľa odseku 2 možno zakázať najmä:

a)

umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

b)

ponúkať takto označené tovary, uvádzať ich na trh alebo ich na tieto účely skladovať, alebo ponúkať či poskytovať takto označené služby;

c)

dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

d)

používať označenie ako obchodný názov, názov spoločnosti, alebo ako súčasť obchodného názvu alebo názvu spoločnosti;

e)

používať označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame;

f)

používať označenie v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore so smernicou 2006/114/ES.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté predo dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannej známky EÚ tiež právo zabrániť všetkým tretím osobám v preprave tovaru v obchodnom styku do Únie bez toho, aby tam bol prepustený do voľného obehu, ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou EÚ zapísanou v súvislosti s takýmto tovarom alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto ochrannej známky.

Právo majiteľa ochrannej známky EÚ podľa prvého pododseku zanikne, ak počas konania o určenie, či došlo k porušeniu práv z ochrannej známky EÚ, ktoré sa začalo v súlade s nariadením (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ ochrannej známky EÚ nemá právo zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.“

12.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 9a

Právo zakázať prípravné úkony vo vzťahu k použitiu obalu alebo iných prostriedkov

Ak existuje nebezpečenstvo, že obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré sa umiestňuje známka, by mohli byť použité v súvislosti s tovarmi alebo službami a takéto použitie by predstavovalo porušenie práv majiteľa ochrannej známky EÚ podľa článku 9 ods. 2 a 3, majiteľ uvedenej ochrannej známky má právo zakázať tieto úkony, ak sa vykonávajú v obchodnom styku:

a)

umiestniť označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné, na obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno známku umiestniť;

b)

ponúkať alebo uvádzať na trh obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno známku umiestniť, alebo ich na tieto účely skladovať alebo dovážať či vyvážať.

Článok 9b

Dátum, od ktorého sa uplatňujú práva voči tretím osobám

1.   Práva z ochrannej známky EÚ možno voči tretím osobám uplatniť odo dňa zverejnenia zápisu ochrannej známky.

2.   Primeranú náhradu škody možno požadovať za činnosti uskutočnené po dátume zverejnenia prihlášky ochrannej známky EÚ, ak by takéto činnosti po zverejnení zápisu ochrannej známky boli na základe tohto zverejnenia zakázané.

3.   Súd, ktorý vo veci koná, nesmie rozhodnúť vo veci samej až dovtedy, kým sa zápis nezverejní.“

13.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Obmedzenie účinkov ochrannej známky EÚ

1.   Ochranná známka EÚ neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku:

a)

meno alebo adresu tretej osoby, ak je touto treťou osobou fyzická osoba;

b)

označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré sa týkajú druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovaru alebo poskytnutia služby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

c)

ochrannú známku EÚ na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky, najmä ak je používanie uvedenej ochrannej známky potrebné na označenie zamýšľaného účelu tovaru alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje len v prípade, ak je používanie treťou osobou v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.“

14.

V článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Ochranná známka EÚ neoprávňuje majiteľa zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.“

15.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 13a

Právo zásahu majiteľa neskoršej zapísanej ochrannej známky ako obhajoba v konaní o porušení práv

1.   V konaniach o porušení práv nemá majiteľ ochrannej známky EÚ právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky EÚ, ak by táto neskoršia ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú podľa článku 53 ods. 1, 3 alebo 4, článku 54 ods. 1 alebo 2 alebo článku 57 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   V konaniach o porušení práv nemá majiteľ ochrannej známky EÚ právo zakázať používanie neskoršej zapísanej národnej ochrannej známky, ak by táto neskoršia zapísaná národná ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú podľa článku 8 alebo článku 9 ods. 1 alebo 2 alebo článku 46 ods. 3 smernice … (13).

3.   Ak majiteľ ochrannej známky EÚ nemá právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky podľa odseku 1 alebo 2, majiteľ tejto neskoršej zapísanej ochrannej známky nemá právo zakázať používanie uvedenej staršej ochrannej známky EÚ v konaniach o porušení práv.“

16.

V článku 15 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

a)

používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;

b)

umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.“

17.

V článku 16 ods. 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.   Pokiaľ nie je v článkoch 17 až 24 stanovené inak, s ochrannou známkou EÚ ako s predmetom vlastníctva sa zaobchádza v jej celistvosti a na celom území Únie ako s národnou ochrannou známkou zapísanou v členskom štáte, v ktorom podľa registra:“.

18.

Článok 17 sa mení takto:

a)

odsek 4 sa vypúšťa;

b)

vkladajú sa tieto odseky:

„5a.   Žiadosť o zápis prevodu obsahuje informácie na identifikáciu ochrannej známky EÚ, nového majiteľa, tovarov a služieb, ktorých sa prevod týka, ako aj dokumenty náležite preukazujúce prevod v súlade s odsekmi 2 a 3. Žiadosť o zápis môže okrem toho podľa potreby obsahovať informácie na identifikáciu zástupcu nového majiteľa.

5b.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

podrobnosti, ktoré má obsahovať žiadosť o zápis prevodu;

b)

druh dokumentácie, ktorá sa vyžaduje na preukázanie prevodu s ohľadom na dohody zapísaného majiteľa a právneho nástupcu;

c)

podrobnú úpravu postupu pri vybavovaní žiadostí o čiastočné prevody, aby sa zabezpečilo, že tovary a služby v zostávajúcom zápise a v novom zápise sa nebudú prekrývať a že sa pre nový zápis vytvorí samostatný spis vrátane nového čísla zápisu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

5c.   Ak nie sú splnené podmienky zápisu prevodu stanovené v odsekoch 1 až 3 alebo vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 5b, úrad oznámi nedostatky žiadateľovi. Ak sa nedostatky v lehote určenej úradom neodstránia, úrad žiadosť o zápis prevodu zamietne.

5d.   Pre dve alebo viacero ochranných známok je možné predložiť jednu žiadosť o zápis prevodu za predpokladu, že zapísaný majiteľ a právny nástupca sú vo všetkých prípadoch tí istí.

5e.   Odseky 5a až 5d sa vzťahujú aj na prihlášky ochranných známok EÚ.

5f.   V prípade čiastočného prevodu sa akákoľvek žiadosť podaná pôvodným majiteľom, ktorá je doteraz nerozhodnutá vzhľadom na pôvodný zápis, považuje za nerozhodnutú vzhľadom na zostávajúci, ako aj nový zápis. Ak je takáto žiadosť podmienená úhradou poplatkov a tieto poplatky uhradil pôvodný majiteľ, nový majiteľ nie je povinný uhradiť žiadne dodatočné poplatky vzhľadom na túto žiadosť.“

19.

Článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Prevod ochrannej známky zapísanej na meno obchodného zástupcu

1.   Ak je ochranná známka EÚ bez súhlasu majiteľa zapísaná na meno obchodného zástupcu alebo zástupcu osoby, ktorá je majiteľom takejto ochrannej známky, tento majiteľ je oprávnený požadovať prevod ochrannej známky EÚ vo svoj prospech s výnimkou prípadu, ak takýto obchodný zástupca alebo zástupca odôvodní svoje konanie.

2.   Majiteľ môže podať žiadosť o prevod podľa odseku 1 tohto článku:

a)

úradu na základe článku 53 ods. 1 písm. b) namiesto návrhu na vyhlásenie neplatnosti;

b)

súdu pre ochranné známky Európskej únie (ďalej len ‚súd pre ochranné známky EÚ‘) v zmysle článku 95 namiesto vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 100 ods. 1“.

20.

Článok 19 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Práva uvedené v odseku 1 alebo prevod týchto práv sa na žiadosť jednej zo strán zapíšu do registra a uverejnia.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Zápis do registra vykonaný podľa odseku 2 sa na žiadosť jednej zo strán vymaže alebo upraví.“

21.

V článku 20 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Zápis do registra vykonaný podľa odseku 3 sa na žiadosť jednej zo strán vymaže alebo upraví.“

22.

V článku 22 sa dopĺňa tento odsek:

„6.   Zápis do registra vykonaný podľa odseku 5 sa na žiadosť jednej zo strán vymaže alebo upraví.“

23.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 22a

Konanie o zápis licencií a iných práv do registra

1.   Článok 17 ods. 5a a 5b a pravidlá prijaté podľa neho a článok 17 ods. 5d sa primerane uplatňujú na zápis vecného práva alebo prevodu vecného práva podľa článku 19 ods. 2, exekúcie podľa článku 20 ods. 3, zahrnutia do insolvenčného konania podľa článku 21 ods. 3, ako aj na zápis licencie alebo prevodu licencie podľa článku 22 ods. 5, a to za týchto podmienok:

a)

požiadavka týkajúca sa identifikácie tovaru a služieb, ktorých sa prevod týka, sa neuplatňuje vo vzťahu k žiadosti o zápis vecného práva, exekúcie alebo zahrnutia do insolvenčného konania;

b)

požiadavka týkajúca sa dokumentov preukazujúcich prevod sa neuplatňuje na žiadosti podané majiteľom ochrannej známky EÚ.

2.   Žiadosť o zápis práv uvedených v odseku 1 sa považuje za podanú až po zaplatení požadovaného poplatku.

3.   Žiadosť o zápis licencie môže obsahovať žiadosť o zápis licencie do registra ako jednej alebo viacerých z nasledujúcich:

a)

výlučná licencia;

b)

sublicencia v prípade, ak ju udeľuje držiteľ licencie, ktorého licencia je zapísaná v registri;

c)

licencia obmedzená iba na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je známka zapísaná;

d)

licencia obmedzená na časť Únie;

e)

dočasná licencia.

Ak sa žiada o zápis licencie ako licencie podľa písmen c), d) a e), žiadosť o zápis licencie uvádza tovary a služby, tú časť Únie a obdobie, na ktoré bola licencia udelená.

4.   Ak nie sú splnené podmienky pre zápis stanovené v článkoch 19 až 22, v odsekoch 1 a 3 tohto článku a v iných príslušných predpisoch prijatých podľa tohto nariadenia, úrad žiadateľovi nedostatok oznámi. Ak nie je nedostatok v lehote určenej úradom odstránený, úrad žiadosť o zápis zamietne.

5.   Odseky 1 a 3 sa primerane vzťahujú aj na prihlášky ochranných známok EÚ.“

24.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 24a

Konanie o výmaz alebo zmenu zápisu licencií a iných práv v registri

1.   Zápis vykonaný podľa článku 22a ods. 1 sa vymaže alebo zmení na žiadosť jednej z dotknutých osôb.

2.   Žiadosť obsahuje číslo zápisu dotknutej ochrannej známky EÚ a údaje o práve, v súvislosti s ktorým sa žiada o výmaz alebo zmenu zápisu.

3.   Žiadosť o výmaz zápisu licencie, vecného práva alebo opatrenia výkonu sa považuje za podanú až po zaplatení požadovaného poplatku.

4.   K žiadosti sa priložia dokumenty preukazujúce, že zapísané právo už neexistuje alebo že držiteľ licencie alebo iného práva súhlasí s výmazom alebo zmenou zápisu.

5.   Ak nie sú splnené požiadavky pre výmaz alebo zmenu zápisu, úrad oznámi nedostatok žiadateľovi. Ak nie je nedostatok v lehote určenej úradom odstránený, úrad žiadosť o výmaz alebo zmenu zápisu zamietne.

6.   Odseky 1 až 5 tohto článku sa primerane vzťahujú aj na zápisy v spisoch vykonané podľa článku 22a ods. 5.“

25.

Článok 25 sa nahrádza takto:

„Článok 25

Podanie prihlášky

1.   Prihláška ochrannej známky EÚ sa podáva úradu.

2.   Úrad vydá prihlasovateľovi bezodkladne potvrdenie, v ktorom sa uvedie aspoň číslo spisu, vyjadrenie, opis alebo iná identifikácia známky, charakter a počet dokumentov a dátum ich prijatia. Toto potvrdenie možno vydať elektronickými prostriedkami.“

26.

Článok 26 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

vyjadrenie známky, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v článku 4 písm. b).“;

b)

odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2.   Prihláška ochrannej známky EÚ je podmienená úhradou prihlasovacieho poplatku pokrývajúceho jednu triedu tovarov alebo služieb, a prípadne jedného alebo viacerých poplatkov za každú ďalšiu triedu tovarov alebo služieb nad jednu triedu, a prípadného poplatku za rešerš.

3.   Okrem náležitostí uvedených v odsekoch 1 a 2 musí prihláška ochrannej známky EÚ spĺňať formálne náležitosti stanovené v tomto nariadení a vykonávacích aktoch prijatých na jeho základe. Ak sa v týchto náležitostiach stanovuje elektronické vyjadrenie ochrannej známky, výkonný riaditeľ môže určiť formáty a maximálnu veľkosť takéhoto elektronického súboru.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Komisia prijme vykonávacie akty upravujúce podrobnosti, ktoré má prihláška obsahovať. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“.

27.

Článok 27 sa nahrádza takto:

„Článok 27

Deň podania

Dňom podania prihlášky ochrannej známky EÚ je deň, keď prihlasovateľ podá na úrad dokumenty obsahujúce informácie uvedené v článku 26 ods. 1, za podmienky, že do jedného mesiaca od predloženia uvedených dokumentov uhradí prihlasovací poplatok.“

28.

Článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

Označovanie a triedenie tovarov a služieb

1.   Tovary a služby, pre ktoré sa žiada o zápis ochrannej známky, sa zatrieďujú v súlade so systémom triedenia stanoveným Niceskou dohodou z 15. júna 1957 o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok (ďalej len ‚triedenie podľa Niceskej dohody‘).

2.   Tovary a služby, pre ktoré sa žiada o ochranu ochrannej známky, identifikuje prihlasovateľ dostatočne jasne a presne na to, aby príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnil určiť rozsah zamýšľanej ochrany len na tomto základe.

3.   Na účely odseku 2 možno použiť všeobecné označenia zahrnuté v názvoch tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody alebo iné všeobecné pojmy za predpokladu, že spĺňajú požadované normy jasnosti a presnosti stanovené v tomto článku.

4.   Úrad zamietne prihlášku v súvislosti s označeniami alebo pojmami, ktoré sú nejasné alebo nepresné, ak prihlasovateľ nenavrhne prijateľné znenie v lehote stanovenej na tento účel úradom.

5.   Používanie všeobecných pojmov vrátane všeobecných označení názvov tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody sa vykladá tak, že zahŕňa všetky tovary alebo služby zahrnuté v doslovnom význame označenia alebo pojmu. Používanie takýchto pojmov alebo označení sa nevykladá tak, že zahŕňa nárok na tovary alebo služby, ktoré nemôžu byť takto chápané.

6.   Keď prihlasovateľ žiada o zápis viac než jednej triedy, zoskupí tovary a služby podľa tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody, pričom pred každou skupinou uvedie číslo triedy, do ktorej daná skupina tovarov alebo služieb patrí, a skupiny uvedie v poradí tried.

7.   Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne podobné z toho dôvodu, že sú uvedené v tej istej triede v rámci triedenia podľa Niceskej dohody. Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne nepodobné z toho dôvodu, že sú uvedené v rôznych triedach v rámci triedenia podľa Niceskej dohody.

8.   Majitelia ochranných známok EÚ, o ktorých zápis sa požiadalo pred 22. júnom 2012 a ktoré sú zapísané vo vzťahu k celému názvu triedy podľa Niceskej dohody, môžu vyhlásiť, že ich zámerom v deň podania bolo získať ochranu v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú mimo rámca tovarov alebo služieb zahrnutých v doslovnom význame názvu danej triedy, za predpokladu, že takto označené tovary alebo služby sú zahrnuté do abecedného zoznamu pre danú triedu v rámci vydania triedenia podľa Niceskej dohody platného v deň podania.

Vyhlásenie sa podáva úradu do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a jasne, presne a konkrétne sa v ňom uvádzajú tovary a služby, na ktoré sa pôvodne vzťahoval zámer majiteľa, okrem tovarov a služieb jednoznačne zahrnutých v doslovnom význame označení zahrnutých v názve triedy. Úrad prijme primerané opatrenia na zodpovedajúcu zmenu údajov zapísaných v registri. Možnosťou urobiť vyhlásenie podľa prvého pododseku tohto odseku nie je dotknuté uplatňovanie článku 15, článku 42 ods. 2, článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 57 ods. 2.

Platí, že ochranné známky EÚ, pre ktoré nebolo v lehote uvedenej v druhom pododseku podané vyhlásenie, sa od uplynutia tejto lehoty vzťahujú len na tovary alebo služby jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame označení zahrnutých v názve príslušnej triedy.

9.   Ak sa menia údaje zapísané v registri, výlučné práva priznané ochrannej známke EÚ podľa článku 9 nebránia tretej osobe v tom, aby i naďalej používala ochrannú známku vo vzťahu k tovarom alebo službám, pokiaľ používanie ochrannej známky pre tieto tovary alebo služby:

a)

sa začalo pred zmenou údajov zapísaných v registri a

b)

neporušilo práva majiteľa založené na doslovnom význame zápisu tovarov a služieb v tom čase v registri.

Zmena zoznamu tovarov alebo služieb zapísaných v registri navyše nedáva majiteľovi ochrannej známky EÚ právo podať námietky proti neskoršej ochrannej známke ani požiadať o jej vyhlásenie za neplatnú, pokiaľ:

a)

sa neskoršia ochranná známka buď používala alebo bola podaná prihláška na jej zápis pre tovary alebo služby ešte pred zmenou údajov zapísaných v registri a

b)

pri používaní ochrannej známky vo vzťahu k týmto tovarom alebo službám nedošlo k porušeniu alebo ani by nebolo došlo k porušeniu práv majiteľa založených na doslovnom význame zápisu tovarov a služieb v tom čase v registri.“

29.

Článok 29 sa mení takto:

a)

v odseku 5 sa dopĺňa táto veta:

„Výkonný riaditeľ v prípade potreby požiada Komisiu, aby zvážila možnosť zistiť, či je v štáte v zmysle prvej vety zaručená vzájomnosť. Ak Komisia zistí, že v súlade s odsekom 1 je zaručená vzájomnosť, uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie zodpovedajúce oznámenie.“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„6.   Odsek 5 sa uplatňuje odo dňa uverejnenia oznámenia o zaručení vzájomnosti v Úradnom vestníku Európskej únie, ak sa v oznámení neuvedie skorší termín, od ktorého sa uplatňuje. Prestane sa uplatňovať odo dňa uverejnenia oznámenia Komisie v Úradnom vestníku Európskej únie o tom, že vzájomnosť už nie je zaručená, ak sa v oznámení neuvedie skorší termín, od ktorého sa uplatňuje.

7.   Oznámenia uvedené v odsekoch 5 a 6 sa uverejnia aj v úradnom vestníku úradu.“

30.

Článok 30 sa nahrádza takto:

„Článok 30

Uplatnenie práva prednosti

1.   Uplatnenie práva prednosti sa podáva spolu s prihláškou ochrannej známky EÚ a zahŕňa dátum, číslo a krajinu skoršej prihlášky. Dokumenty na preukázanie práva prednosti sa predložia do troch mesiacov odo dňa podania.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví druh dokumentov, ktoré sa majú predložiť na uplatnenie práva prednosti skoršej prihlášky podľa odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

3.   Výkonný riaditeľ môže určiť, že dokumenty, ktoré má poskytnúť prihlasovateľ na preukázanie práva prednosti, nemusia obsahovať všetko to, čo sa požaduje na základe pravidiel prijatých podľa odseku 2, ak má úrad požadované informácie k dispozícii z iných zdrojov.“

31.

Článok 33 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa táto veta:

„Právo prednosti sa uplatňuje spolu s prihláškou ochrannej známky EÚ.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti podľa odseku 1, predloží dôkazy o vystavení tovarov alebo služieb označených prihlasovanou známkou do troch mesiacov odo dňa podania.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí druh dôkazov a podrobnosti o týchto dôkazoch, ktoré sa majú predložiť pri uplatnení výstavnej priority podľa odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“

32.

Článok 34 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Seniorita sa uplatňuje spolu s prihláškou ochrannej známky EÚ alebo do dvoch mesiacov odo dňa podania prihlášky, pričom sa uvedie členský štát alebo členské štáty, v ktorých alebo pre ktoré je ochranná známka zapísaná, číslo zápisu a deň podania prihlášky, ako aj tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Ak sa v prihláške uplatňuje seniorita pre jednu alebo viacero starších zapísaných ochranných známok, dokumentácia na preukázanie práva seniority sa predloží do troch mesiacov odo dňa podania prihlášky. Ak chce prihlasovateľ uplatniť senioritu po podaní prihlášky, dokumentácia na preukázanie seniority sa úradu predloží do troch mesiacov od doručenia podania, ktorým sa seniorita uplatňuje.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Uplatnená seniorita pre ochrannú známku EÚ zanikne, keď je staršia ochranná známka, ktorej seniorita sa uplatňuje, vyhlásená za neplatnú alebo zrušená. Keď je staršia ochranná známka zrušená, seniorita zanikne za predpokladu, že zrušenie nadobudne účinnosť predo dňom podania alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ.“;

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Úrad informuje Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo alebo centrálny úrad priemyselného vlastníctva dotknutého členského štátu o účinnom uplatnení seniority.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí druh dokumentácie, ktorú má prihlasovateľ predložiť na preukázanie seniority národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky zapísanej podľa medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte podľa odseku 1a tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

6.   Výkonný riaditeľ môže určiť, že dokumentácia, ktorú má predložiť prihlasovateľ na preukázanie seniority, nemusí obsahovať všetko to, čo sa požaduje na základe pravidiel prijatých podľa odseku 5, ak má úrad požadované informácie k dispozícii z iných zdrojov.“

33.

Článok 35 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Uplatnenie seniority podané podľa odseku 1 tohto článku obsahuje číslo zápisu ochrannej známky EÚ, meno a adresu jej majiteľa, členský štát alebo členské štáty, v ktorých alebo pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, číslo a deň podania prihlášky, tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná a pre ktoré sa uplatňuje seniorita, ako aj podpornú dokumentáciu, ako sa uvádza v pravidlách prijatých podľa článku 34 ods. 5“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„3.   Ak nie sú splnené požiadavky, ktorými sa riadi uplatňovanie seniority, úrad oznámi nedostatok majiteľovi ochrannej známky EÚ. Ak sa nedostatok v lehote určenej úradom neodstráni, úrad žiadosť zamietne.

4.   Uplatňuje sa článok 34 ods. 2, 3, 4 a 6.“

34.

Článok 36 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

prihláška ochrannej známky EÚ spĺňa podmienky a náležitosti stanovené v článku 26 ods. 3“;

b)

v odseku 2 sa slová „v určenej lehote“ nahrádzajú slovami „do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia“;

c)

v odseku 5 sa dopĺňa táto veta:

„Pri neexistencii iných kritérií na stanovenie tých tried, na ktoré sa prihláška vzťahuje, úrad postupuje podľa tried v poradí triedenia. Prihláška sa považuje za vzatú späť s ohľadom na tie triedy, za ktoré neboli poplatky uhradené alebo neboli uhradené v plnej výške.“;

d)

dopĺňa sa tento odsek:

„8.   Ak sa nesplnenie náležitostí podľa odseku 1 písm. b) a c) týka iba niektorých tovarov alebo služieb, úrad zamietne prihlášku, alebo právo prednosti alebo právo seniority zanikne iba vo vzťahu k daným tovarom a službám.“

35.

Článok 37 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa vypúšťa;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Prihláška sa nemôže zamietnuť skôr, ako sa prihlasovateľovi poskytne možnosť ju vziať späť alebo zmeniť, alebo sa vyjadriť. Na tento účel oznámi úrad prihlasovateľovi dôvody zamietnutia zápisu a určí lehotu, v ktorej prihlasovateľ môže vziať prihlášku späť alebo ju zmeniť či sa vyjadriť. Ak prihlasovateľ nevyvráti dôvody zamietnutia zápisu, úrad zamietne zápis v celom rozsahu alebo sčasti.“

36.

Článok 38 sa nahrádza takto:

„Článok 38

Rešeršná správa

1.   Úrad na žiadosť prihlasovateľa ochrannej známky EÚ pri podaní prihlášky vypracuje rešeršnú správu Európskej únie (ďalej len ‚rešeršná správa EÚ‘), v ktorej uvedie tie zistené staršie ochranné známky EÚ alebo prihlášky ochranných známok EÚ, ktorých sa možno na základe článku 8 dovolávať proti zápisu ochrannej známky EÚ, o ktorý sa žiada.

2.   Ak v čase podania prihlášky ochrannej známky EÚ prihlasovateľ požiada o vypracovanie rešeršnej správy centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov a ak sa v rámci lehoty na zaplatenie poplatku za podanie zaplatil aj príslušný poplatok za rešerš, úrad kópiu prihlášky ochrannej známky EÚ bezodkladne zašle centrálnemu úradu priemyselného vlastníctva každého členského štátu, ktorý informoval úrad o svojom rozhodnutí vykonávať v súvislosti s prihláškami ochranných známok EÚ rešerš vo svojom registri ochranných známok.

3.   Každý z centrálnych úradov priemyselného vlastníctva členských štátov uvedených v odseku 2 tohto článku zašle rešeršnú správu, v ktorej buď uvedú akékoľvek zistené staršie národné ochranné známky, prihlášky národných ochranných známok alebo ochranné známky zapísané podľa medzinárodných dohôd, ktoré majú účinok v dotknutom členskom štáte alebo členských štátoch, a ktorých sa možno na základe článku 8 dovolávať proti zápisu ochrannej známky EÚ, o ktorý sa žiada, alebo sa v nej uvedie, že rešeršou sa nezistili žiadne takéto práva.

4.   Úrad po porade so správnou radou ustanovenou článkom 124 (ďalej len ‚správna rada‘) stanoví obsah a podrobnú úpravu pre rešeršné správy.

5.   Úrad zaplatí každému centrálnemu úradu priemyselného vlastníctva sumu za každú rešeršnú správu poskytnutú týmto úradom podľa odseku 3. Výšku tejto sumy, ktorá je rovnaká pre každý úrad, stanoví rozpočtový výbor rozhodnutím prijatým trojštvrtinovou väčšinou zástupcov členských štátov.

6.   Úrad zašle prihlasovateľovi ochrannej známky EÚ vyžiadanú rešeršnú správu EÚ a akékoľvek vyžiadané národné rešeršné správy, ktoré mu boli doručené.

7.   Pri zverejnení prihlášky ochrannej známky EÚ informuje úrad majiteľov prípadných starších ochranných známok EÚ alebo prihlasovateľov ochranných známok EÚ uvedených v rešeršnej správe EÚ o zverejnení prihlášky ochrannej známky EÚ. To platí bez ohľadu na to, či prihlasovateľ žiadal, aby sa mu rešeršná správa EÚ zaslala, ibaže by majiteľ staršieho zápisu alebo prihlášky požiadal, aby sa mu oznámenie nezasielalo.“

37.

Článok 39 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak sú splnené podmienky, ktoré prihláška ochrannej známky EÚ musí spĺňať, prihláška sa zverejní na účely článku 41 v rozsahu, v akom nebola zamietnutá podľa článku 37. Zverejnením prihlášky nie sú dotknuté informácie, ktoré už boli sprístupnené verejnosti inak v súlade s týmto nariadením alebo aktmi prijatými podľa neho.“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„3.   Ak zverejnenie prihlášky obsahuje chybu pripísateľnú úradu, úrad ju z vlastného podnetu alebo na žiadosť prihlasovateľa opraví a uverejní opravu.

Pravidlá prijaté podľa článku 43 ods. 3 sa uplatnia primerane, ak o opravu požiada prihlasovateľ.

4.   Článok 41 ods. 2 sa uplatní aj vtedy, ak sa oprava týka zoznamu tovarov alebo služieb alebo vyjadrenia známky.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví údaje, ktoré má obsahovať zverejnená prihláška. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“

38.

Článok 40 sa nahrádza takto:

„Článok 40

Pripomienky tretích osôb

1.   Každá fyzická alebo právnická osoba a každá skupina alebo subjekt zastupujúci výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov môže úradu predložiť písomné pripomienky, pričom vysvetlí, z akých dôvodov podľa článkov 5 a 7 by sa ochranná známka z úradnej moci nemala zapísať.

Osoby a skupiny alebo subjekty uvedené v prvom pododseku nemajú postavenie účastníkov konania pred úradom.

2.   Pripomienky tretích osôb sa predkladajú pred uplynutím lehoty na podávanie námietok alebo v prípade, že proti ochrannej známke bola podaná námietka, pred prijatím právoplatného rozhodnutia o námietke.

3.   Predložením pripomienok uvedeným v odseku 1 nie je dotknuté právo úradu v prípade potreby kedykoľvek pred zápisom z vlastného podnetu obnoviť preskúmanie absolútnych dôvodov.

4.   Pripomienky uvedené v odseku 1 sa oznámia prihlasovateľovi, ktorý sa k nim môže vyjadriť.“

39.

Článok 41 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

osoby oprávnené podľa príslušných právnych predpisov Únie alebo medzinárodného práva uplatňovať práva uvedené v článku 8 ods. 4a.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Námietky sa podávajú v písomnej forme a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za riadne podané až po zaplatení poplatku za podanie námietok.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   V lehote, ktorú stanoví úrad, môže namietateľ predložiť na podporu svojho prípadu skutočnosti, dôkazy a tvrdenia.“

40.

V článku 42 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak o to prihlasovateľ požiada, majiteľ staršej ochrannej známky EÚ, ktorý podal námietky, predloží dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich dňu podania alebo dňu práva prednosti prihlášky ochrannej známky EÚ sa staršia ochranná známka EÚ v Únii skutočne používala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že staršia ochranná známka EÚ bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Ak sa takýto dôkaz nepredloží, námietky sa zamietnu. Ak sa staršia ochranná známka EÚ používala iba vo vzťahu k časti tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietok za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.“

41.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 42a

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, v ktorých určí podrobnosti postupu pri podávaní a skúmaní námietok podľa článkov 41 a 42.“

42.

V článku 43 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, v ktorých určí podrobnosti postupu pri zmene prihlášky.“

43.

Článok 44 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

pred tým, než úrad prizná deň podania uvedený v článku 27, a počas lehoty na podanie námietok stanovenej v článku 41 ods. 1.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa;

c)

vkladá sa tento odsek:

„4a.   Ak úrad zistí, že požiadavky stanovené v odseku 1 a v pravidlách prijatých podľa odseku 9 písm. a) nie sú splnené, vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky odstránil v lehote, ktorú určí úrad. Ak sa pred uplynutím lehoty nedostatky neodstránia, úrad vyhlásenie o rozdelení prihlášky zamietne.“;

d)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„8.   Ak sa vyhlásenie o rozdelení týka prihlášky, ktorá už bola zverejnená podľa článku 39, rozdelenie sa zverejní. Rozdelená prihláška sa zverejní. Zverejnením nezačína plynúť nová lehota na podanie námietok.

9.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

podrobnosti, ktoré má obsahovať vyhlásenie o rozdelení prihlášky uskutočnené podľa odseku 1;

b)

podrobnosti o postupe vybavenia vyhlásenia o rozdelení prihlášky, aby sa zabezpečilo, že sa pre rozdelenú prihlášku vytvorí samostatný spis vrátane nového čísla prihlášky;

c)

podrobnosti, ktoré má obsahovať zverejnenie rozdelenej prihlášky podľa odseku 8.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“

44.

Článok 45 sa nahrádza takto:

„Článok 45

Zápis

1.   Ak prihláška spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení a ak v lehote uvedenej v článku 41 ods. 1 neboli podané žiadne námietky alebo ak boli námietky s konečnou platnosťou vzaté späť, zamietnuté alebo sa inak stali bezpredmetnými, ochranná známka a údaje uvedené v článku 87 ods. 2 sa zapíšu do registra. Zápis sa zverejní.

2.   Úrad vydá osvedčenie o zápise. Uvedené osvedčenie možno vydať elektronickými prostriedkami. Úrad vydá overené alebo neoverené kópie osvedčenia za poplatok, ak sa tieto kópie vydávajú inak ako elektronickými prostriedkami.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať osvedčenie o zápise uvedeného v odseku 2 tohto článku a jeho formu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“

45.

Článok 47 sa nahrádza takto:

„Článok 47

Obnova

1.   Zápis ochrannej známky EÚ sa obnoví na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky EÚ alebo akejkoľvek osoby výslovne splnomocnenej majiteľom za predpokladu, že poplatky boli uhradené.

2.   Úrad informuje majiteľa ochrannej známky EÚ a každú osobu, ktorá má zapísané právo na ochrannú známku EÚ, o uplynutí platnosti zápisu aspoň šesť mesiacov pred uvedeným uplynutím. Neposkytnutie takejto informácie nemá za následok vznik zodpovednosti úradu ani vplyv na uplynutie platnosti zápisu.

3.   Žiadosť o obnovu zápisu sa podáva v lehote šiestich mesiacov pred uplynutím platnosti zápisu. Základný poplatok za obnovu zápisu a prípadne jeden alebo viacero poplatkov za každú ďalšiu triedu tovarov alebo služieb, ktoré nepatria do prvej triedy, sa tiež uhradí v tejto lehote. Ak táto podmienka nie je splnená, žiadosť sa môže podať a poplatky uhradiť v dodatočnej lehote šiestich mesiacov nasledujúcich po uplynutí platnosti zápisu, ak sa v tejto dodatočnej lehote uhradí dodatočný poplatok za oneskorenú platbu poplatku za obnovu zápisu alebo oneskorené podanie žiadosti o obnovu zápisu.

4.   V žiadosti o obnovu zápisu sa uvedie:

a)

meno osoby žiadajúcej o obnovu;

b)

číslo zápisu ochrannej známky EÚ, ktorá sa má obnoviť;

c)

ak sa o obnovu žiada iba pre časť zapísaných tovarov a služieb, označenie tých tried alebo tých tovarov a služieb, pre ktoré sa žiada o obnovu zápisu, alebo tých tried alebo tých tovarov a služieb, pre ktoré sa o obnovu zápisu nežiada, zoskupených do tried podľa triedenia podľa Niceskej dohody, pričom sa pred každou skupinou uvedie číslo triedy uvedeného triedenia, ku ktorej táto skupina tovarov alebo služieb patrí, a uvedú sa v poradí tried uvedeného triedenia.

Ak sa zaplatí poplatok uvedený v odseku 3, považuje sa za žiadosť o obnovu zápisu, a to za predpokladu, že zahŕňa všetky potrebné údaje na identifikáciu účelu platby.

5.   Ak sa žiadosť podá alebo poplatok zaplatí iba vzhľadom na niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, zápis sa obnoví iba pre tieto tovary alebo služby. Ak zaplatené poplatky nepostačujú na pokrytie všetkých tried tovarov a služieb, pre ktoré sa žiada o obnovu zápisu, zápis sa obnoví, ak je jasné, na ktorú triedu alebo triedy sa majú vzťahovať. Ak iné kritériá nie sú, úrad vezme do úvahy triedy v poradí triedenia.

6.   Obnova zápisu nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni uplynutia platnosti existujúceho zápisu. Obnova zápisu sa zapíše do registra.

7.   Ak sa žiadosť o obnovu zápisu podá v lehotách stanovených v odseku 3, ale nie sú splnené iné podmienky obnovy zápisu stanovené v tomto článku, úrad oznámi zistené nedostatky žiadateľovi.

8.   Ak sa žiadosť o obnovu zápisu nepodá alebo sa podá po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 3, alebo ak sa poplatky nezaplatia, alebo sa zaplatia až po uplynutí uvedenej lehoty, alebo ak sa nedostatky uvedené v odseku 7 neodstránia v tejto lehote, úrad rozhodne, že platnosť zápisu skončila, a oznámi to majiteľovi ochrannej známky EÚ. Ak sa rozhodnutie stane právoplatným, úrad známku z registra vymaže. Výmaz nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni, keď sa platnosť zápisu skončila. Ak boli poplatky za obnovu zápisu zaplatené, ale zápis obnovený nebol, poplatky sa vrátia.

9.   Jednu žiadosť o obnovu zápisu možno predložiť na dve alebo viacero známok po zaplatení požadovaných poplatkov za každú známku, ak sú vo všetkých prípadoch majitelia alebo zástupcovia rovnakí.“

46.

Článok 48 sa mení takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Žiadosť o úpravu obsahuje prvok známky, ktorý sa má upraviť, a taktiež tento prvok v už upravenej verzii.

Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať žiadosť o úpravu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení požadovaného poplatku. Ak poplatok nebol zaplatený alebo nebol zaplatený v plnej výške, úrad o tejto skutočnosti informuje žiadateľa. O úpravu toho istého prvku vo dvoch alebo viacerých zápisoch toho istého majiteľa možno požiadať v jednej žiadosti. Požadovaný poplatok sa zaplatí za každý zápis, ktorý sa má upraviť. Ak požiadavky na úpravu zápisu nie sú splnené, úrad oznámi nedostatok žiadateľovi. Ak sa nedostatok v lehote určenej úradom neodstráni, úrad žiadosť zamietne.

5.   Zverejnenie zápisu úpravy obsahuje vyjadrenie ochrannej známky EÚ v upravenej podobe. Tretie osoby, ktorých práva môžu byť takouto úpravou dotknuté, môžu jej zápis napadnúť v lehote troch mesiacov po zverejnení. Na zverejnenie zápisu úpravy sa vzťahujú články 41 a 42 a pravidlá prijaté podľa článku 42a.“

47.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 48a

Zmena mena alebo adresy

1.   Zmena mena alebo adresy majiteľa ochrannej známky EÚ, ktorá nie je úpravou ochrannej známky EÚ podľa článku 48 ods. 2 a ktorá nie je následkom úplného alebo čiastočného prevodu ochrannej známky EÚ, sa na žiadosť majiteľa zaznamená do registra.

Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať žiadosť o zmenu mena alebo adresy podľa prvého pododseku tohto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

2.   O zmenu mena alebo adresy vo dvoch alebo viacerých zápisoch toho istého majiteľa možno požiadať v jednej žiadosti.

3.   Ak nie sú splnené požiadavky pre zápis zmeny, úrad oznámi nedostatok majiteľovi ochrannej známky EÚ. Ak sa nedostatok v lehote určenej úradom neodstráni, úrad žiadosť zamietne.

4.   Odseky 1 až 3 sa tiež vzťahujú na zmenu mena alebo adresy zapísaného zástupcu.

5.   Odseky 1 až 4 sa primerane vzťahujú na prihlášky ochranných známok EÚ. Táto zmena sa zaznamená v spisoch, ktoré úrad vedie o prihláške ochrannej známky EÚ.“

48.

Článok 49 sa mení takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak nie sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 alebo podľa vykonávacích aktov uvedených v odseku 8, alebo ak sa zoznam tovarov a služieb, ktorý sa uvádza v rozdelenom zápise, prekrýva s tovarmi a službami, ktoré ostávajú v pôvodnom zápise, úrad vyzve majiteľa ochrannej známky EÚ, aby nedostatky odstránil v lehote, ktorú určí úrad. Ak sa nedostatky pred uplynutím lehoty neodstránia, úrad vyhlásenie o rozdelení zápisu zamietne.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„8.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

podrobnosti, ktoré má obsahovať vyhlásenie o rozdelení zápisu podľa odseku 1;

b)

podrobnosti o postupe vybavenia vyhlásenia o rozdelení zápisu, aby sa zabezpečilo, že sa pre rozdelený zápis vytvorí samostatný spis vrátane nového čísla zápisu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“

49.

Článok 50 sa mení takto:

a)

odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2.   Takéto vzdanie sa deklaruje úradu majiteľ ochrannej známky písomnou formou. Účinnosť nadobúda až zápisom do registra. Platnosť vzdania sa ochrannej známky EÚ, ktoré sa deklaruje úradu po podaní návrhu na zrušenie danej ochrannej známky podľa článku 56 ods. 1, je podmienená právoplatným zamietnutím návrhu na zrušenie alebo jeho vzatím späť.

3.   Vzdanie sa možno zapísať len so súhlasom majiteľa práva týkajúceho sa ochrannej známky EÚ a ktoré je zapísané v registri. Ak bola zapísaná licencia, vzdanie sa sa zapíše do registra, iba ak majiteľ ochrannej známky EÚ preukáže, že držiteľa licencie informoval o svojom zámere vzdať sa ochrannej známky. Zápis vzdania sa sa vykoná po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa, keď majiteľ ochrannej známky úradu preukáže, že držiteľa licencie informoval o svojom zámere vzdať sa ochrannej známky, alebo pred uplynutím tejto lehoty, keď preukáže, že držiteľ licencie s tým súhlasí.“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Ak nie sú splnené požiadavky, ktorými sa riadi vzdanie sa, úrad oznámi nedostatky osobe, ktorá urobila vyhlásenie. Ak sa nedostatky v lehote určenej úradom neodstránia, úrad odmietne vzdanie sa zapísať do registra.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať vyhlásenie o vzdaní sa podľa odseku 2 tohto článku a druh dokumentov, ktorými sa preukazuje súhlas tretej osoby podľa odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“

50.

V článku 53 sa odsek 1 mení takto:

a)

dopĺňa sa toto písmeno:

„d)

ak existuje staršie označenie pôvodu alebo zemepisné označenie v zmysle článku 8 ods. 4a a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené.“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Všetky podmienky uvedené v prvom pododseku musia byť splnené v deň podania alebo v deň práva prednosti ochrannej známky EÚ.“

51.

V článku 54 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Ak majiteľ ochrannej známky EÚ strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky EÚ v Únii, pričom si bol tohto používania vedomý, nie je už ďalej oprávnený na základe staršej ochrannej známky žiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky EÚ nežiadalo v dobrej viere.

2.   Ak majiteľ staršej národnej ochrannej známky, ako je uvedené v článku 8 ods. 2, alebo iného staršieho označenia uvedeného v článku 8 ods. 4 strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky EÚ v členskom štáte, v ktorom je staršia ochranná známka alebo iné staršie označenie chránené, pričom si bol vedomý takéhoto používania, nie je už ďalej oprávnený na základe staršej ochrannej známky alebo iného staršieho označenia žiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky EÚ nežiadalo v dobrej viere.“

52.

Článok 56 sa mení takto:

a)

v odseku 1 písm. c) sa slovné spojenie „na základe práva príslušného členského štátu“ nahrádza slovným spojením „na základe právnych predpisov Únie alebo práva príslušného členského štátu“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti nie je prípustný, ak o návrhu týkajúcom sa rovnakého predmetu a dôvodu žaloby a tých istých účastníkov konania rozhodol vo veci samej buď úrad, alebo súd pre ochranné známky EÚ podľa článku 95 a rozhodnutie úradu alebo daného súdu o uvedenom návrhu nadobudlo právoplatnosť.“

53.

V článku 57 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak o to požiada majiteľ ochrannej známky EÚ, majiteľ staršej ochrannej známky EÚ, ktorý je účastníkom konania o neplatnosti, predloží dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich dňu návrhu na vyhlásenie neplatnosti sa staršia ochranná známka EÚ skutočne používala v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré majiteľ uvedenej staršej ochrannej známky EÚ uvádza ako dôvod svojho návrhu, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že staršia ochranná známka EÚ bola k tomuto dňu zapísaná najmenej počas piatich rokov. Ak ku dňu podania prihlášky ochrannej známky EÚ alebo ku dňu práva prednosti prihlášky ochrannej známky EÚ bola staršia ochranná známka EÚ zapísaná najmenej počas piatich rokov, majiteľ staršej ochrannej známky EÚ predloží okrem toho dôkaz o tom, že podmienky stanovené v článku 42 ods. 2 boli k tomuto dňu splnené. Ak sa takýto dôkaz nepredloží, návrh na vyhlásenie neplatnosti sa zamietne. Ak sa staršia ochranná známka EÚ používala iba pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania návrhu na vyhlásenie neplatnosti za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.“

54.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 57a

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, v ktorých určí podrobnosti postupu pri zrušení a vyhlásení ochrannej známky EÚ za neplatnú podľa článkov 56 a 57, ako aj pri prevode ochrannej známky EÚ zapísanej na meno obchodného zástupcu podľa článku 18.“

55.

V článku 58 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Proti rozhodnutiam všetkých rozhodovacích útvarov úradu uvedených v článku 130 písm. a) až d) a prípadne písm. f), možno podať odvolanie. Uvedené rozhodnutia nadobudnú právoplatnosť až dňom uplynutia lehoty na podanie odvolania uvedenej v článku 60. Podanie odvolania má odkladný účinok.“

56.

Článok 60 sa nahrádza takto:

„Článok 60

Lehota na podanie odvolania a forma odvolania

1.   Odvolanie sa podáva písomne na úrade do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa považuje za podané až po zaplatení poplatku za odvolanie. Podáva sa v jazyku konania, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania. Písomné odôvodnenie odvolania sa podáva do štyroch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.

2.   V konaní inter partes môže odporca vo svojom vyjadrení žiadať o zrušenie alebo úpravu napadnutého rozhodnutia v bode, ktorý nebol napadnutý odvolaním. Takéto podania strácajú účinok, keď odvolateľ v konaní nepokračuje.“

57.

Článok 62 sa vypúšťa

58.

V článku 64 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Rozhodnutia odvolacieho senátu nadobudnú právoplatnosť až dňom uplynutia lehoty uvedenej v článku 65 ods. 5, alebo ak bola v tejto lehote na Všeobecný súd podaná žaloba, dňom zamietnutia takejto žaloby alebo odvolania podaného proti rozhodnutiu Všeobecného súdu na Súdnom dvore.“

59.

Článok 65 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Proti rozhodnutiu odvolacieho senátu o odvolaní možno podať žalobu na Všeobecnom súde.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Všeobecný súd má právomoc napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.“;

c)

odseky 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„5.   Žaloba sa podáva na Všeobecnom súde do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia odvolacieho senátu.

6.   Úrad prijme opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Všeobecného súdu, alebo v prípade odvolania proti uvedenému rozsudku, s rozsudkom Súdneho dvora.“

60.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 65a

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163 prijímať delegované akty s cieľom určiť:

a)

formálny obsah odvolania uvedeného v článku 60 a postup na podanie a preskúmanie odvolania;

b)

formálny obsah a formu rozhodnutí odvolacích senátov uvedených v článku 64;

c)

vrátenie poplatku za odvolanie uvedeného v článku 60.“

61.

Názov hlavy VIII sa nahrádza takto:

„OSOBITNÉ USTANOVENIA O KOLEKTÍVNYCH ZNÁMKACH EÚ A CERTIFIKAČNÝCH ZNÁMKACH EÚ“

62.

Pred článok 66 sa vkladá tento nadpis oddielu:

„Oddiel 1

Kolektívne známky EÚ“.

63.

V článku 66 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Pokiaľ nie je v tomto oddiele ustanovené inak, vzťahujú sa na kolektívne známky EÚ hlavy I až VII a IX až XIV.“

64.

Článok 67 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Prihlasovateľ kolektívnej známky EÚ predloží stanovy jej používania do dvoch mesiacov odo dňa podania.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré majú obsahovať stanovy uvedené v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2“

65.

Článok 69 sa nahrádza takto:

„Článok 69

Pripomienky tretích osôb

Keď sa úradu predkladajú písomné pripomienky ku kolektívnej známke EÚ podľa článku 40, tieto pripomienky môžu byť založené aj na osobitných dôvodoch, na základe ktorých by sa prihláška kolektívnej známky EÚ mala zamietnuť podľa článku 68.“

66.

V článku 71 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   K zmeneným stanovám používania možno predložiť tiež písomné pripomienky vyhotovené v súlade s článkom 69.“

67.

V hlave VIII sa dopĺňa tento oddiel:

„Oddiel 2

Certifikačné známky EÚ

Článok 74a

Certifikačné známky EÚ

1.   Certifikačná známka EÚ je ochranná známka EÚ, ktorá sa za takú označí pri podaní prihlášky známky a ktorá je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby certifikované majiteľom známky v súvislosti s materiálom, spôsobom výroby tovarov alebo poskytovania služieb, kvalitou, presnosťou alebo inými vlastnosťami s výnimkou zemepisného pôvodu od tovarov a služieb, ktoré takto certifikované nie sú.

2.   Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane inštitúcií, úradov a orgánov, ktoré sa spravujú verejným právom, môže prihlásiť certifikačnú známku EÚ, pokiaľ takáto osoba nevykonáva podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávku tovarov alebo poskytovanie služieb certifikovaného druhu.

3.   Pokiaľ nie je v tomto oddiele stanovené inak, vzťahujú sa na certifikačné známky EÚ hlavy I až VII a IX až XIV.

Článok 74b

Stanovy používania certifikačnej známky EÚ

1.   Prihlasovateľ certifikačnej známky EÚ predloží stanovy používania certifikačnej známky do dvoch mesiacov odo dňa podania.

2.   V stanovách používania sa bližšie určia osoby oprávnené používať známku, vlastnosti, ktoré sa majú prostredníctvom známky certifikovať, spôsob, akým má certifikačný orgán testovať tieto vlastnosti a dohliadať na používanie známky. Uvedené stanovy tiež určia podmienky používania známky vrátane sankcií.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré majú obsahovať stanovy uvedené v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

Článok 74c

Zamietnutie prihlášky

1.   Okrem dôvodov zamietnutia prihlášky ochrannej známky EÚ uvedených v článkoch 36 a 37 sa prihláška certifikačnej známky EÚ zamietne aj vtedy, ak nie sú splnené podmienky stanovené v článkoch 74a a 74b alebo ak sú stanovy používania v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

2.   Prihláška certifikačnej známky EÚ sa zamietne aj vtedy, ak existuje možnosť zavádzania verejnosti, pokiaľ ide o charakter alebo dosah známky, a to najmä vtedy, ak je pravdepodobné, že sa bude považovať za niečo iné ako za certifikačnú známku.

3.   Prihláška sa nezamietne, ak prihlasovateľ v dôsledku zmeny stanov používania spĺňa požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2.

Článok 74d

Pripomienky tretích osôb

Keď sa úradu predkladajú písomné pripomienky k certifikačnej známke EÚ podľa článku 40, môžu byť tieto pripomienky založené aj na osobitných dôvodoch, na základe ktorých by sa mala prihláška certifikačnej známky EÚ zamietnuť podľa článku 74c.

Článok 74e

Používanie certifikačnej známky EÚ

Používanie certifikačnej známky EÚ akoukoľvek osobou, ktorá je oprávnená ju používať podľa stanov používania uvedených v článku 74b, musí spĺňať požiadavky tohto nariadenia za predpokladu, že sú splnené ostatné podmienky stanovené v tomto nariadení v súvislosti s používaním ochranných známok EÚ.

Článok 74f

Zmena stanov používania známky

1.   Majiteľ certifikačnej známky EÚ predloží úradu každú zmenu stanov používania.

2.   Zmeny sa neuvedú v registri, ak zmenené stanovy používania nespĺňajú požiadavky článku 74b alebo ak zahŕňajú niektorý z dôvodov zamietnutia uvedených v článku 74c.

3.   V súlade s článkom 74d možno k zmeneným stanovám používania predložiť aj písomné pripomienky.

4.   Na účely tohto nariadenia nadobúdajú zmeny stanov používania účinnosť až dňom zápisu záznamu o zmene do registra.

Článok 74g

Prevod

Odchylne od článku 17 ods. 1 možno certifikačnú známku EÚ previesť len na osobu, ktorá spĺňa požiadavky článku 74a ods. 2.

Článok 74h

Osoby, ktoré sú oprávnené podať žalobu pre porušenie práv

1.   Žalobu pre porušenie práv môže podať len majiteľ certifikačnej známky EÚ alebo akákoľvek osoba osobitne splnomocnená majiteľom na tento účel.

2.   Majiteľ certifikačnej známky EÚ je oprávnený požadovať náhradu škody v mene osôb, ktoré majú oprávnenie používať túto známku, ak utrpeli škodu v dôsledku neoprávneného používania známky.

Článok 74i

Dôvody na zrušenie

Okrem dôvodov na zrušenie uvedených v článku 51 sa práva majiteľa certifikačnej známky EÚ zrušia aj na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v rámci konania o porušení práv, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)

majiteľ už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 74a ods. 2;

b)

majiteľ neprijme primerané opatrenia, aby zabránil používaniu známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania uvedenými v stanovách používania, ktorých zmeny boli prípadne zaznamenané v registri;

c)

spôsob používania známky majiteľom spôsobil, že v súvislosti s touto známkou môže dôjsť k zavádzaniu verejnosti spôsobom uvedeným v článku 74c ods. 2;

d)

zmena stanov používania známky bola uvedená v registri v rozpore s článkom 74f ods. 2, pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami stanov používania nedosiahol súlad s požiadavkami uvedeného článku.

Článok 74j

Dôvody na vyhlásenie neplatnosti

Okrem dôvodov na vyhlásenie neplatnosti uvedených v článkoch 52 a 53 sa na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv vyhlási za neplatnú aj certifikačná známka EÚ, ktorá je zapísaná v rozpore s článkom 74c, pokiaľ majiteľ známky zmenami stanov používania nedosiahne súlad s požiadavkami článku 74c.

Článok 74k

Premena

Bez toho, aby bol dotknutý článok 112 ods. 2, premena prihlášky certifikačnej známky EÚ alebo zapísanej certifikačnej známky EÚ sa neuskutoční, ak sa vo vnútroštátnom práve dotknutého členského štátu neustanovuje zápis garančných alebo certifikačných známok podľa článku 28 smernice … (14).“

68.

Článok 75 sa nahrádza takto:

„Článok 75

Rozhodnutia a oznámenia úradu

1.   V rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Rozhodnutia vychádzajú iba z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali účastníci konania možnosť vyjadriť sa. Ak sa pred úradom vedie ústne pojednávanie, rozhodnutie možno vydať ústne. Účastníkom sa následne doručí písomné rozhodnutie.

2.   V každom rozhodnutí, oznámení alebo upozornení zo strany úradu sa uvádza útvar alebo oddelenie úradu, ako aj meno alebo mená zodpovedného úradníka alebo úradníkov. Podpisuje ich tento úradník alebo títo úradníci alebo namiesto podpisu sa opatria vytlačenou pečiatkou alebo odtlačkom pečiatky úradu. Výkonný riaditeľ môže stanoviť, že v prípade doručovania rozhodnutí, oznámení alebo upozornení zo strany úradu telefaxom alebo akýmkoľvek iným technickým komunikačným prostriedkom možno použiť iné prostriedky identifikácie útvaru alebo oddelenia úradu a mena zodpovedného úradníka alebo mien zodpovedných úradníkov, alebo inú identifikáciu, než je pečiatka.

3.   K rozhodnutiam úradu, proti ktorým možno podať odvolanie, sa pripojí písomné poučenie o tom, že odvolanie sa má podať úradu písomnou formou do dvoch mesiacov od dátumu doručenia predmetného rozhodnutia. V poučení sa účastníci upozornia na ustanovenia článkov 58, 59 a 60. Účastníci sa nemôžu dovolávať opomenutia poučenia zo strany úradu o možnosti odvolacieho konania.“

69.

V článku 76 sa v odseku 1 dopĺňa táto veta:

„Úrad pri konaní o vyhlásenie neplatnosti podľa článku 52 obmedzí svoje preskúmanie na dôvody a argumenty predložené účastníkmi konania.“

70.

V článku 77 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, v ktorých stanoví podrobnú úpravu ústneho konania vrátane podrobných pravidiel používania jazykov podľa článku119.“

71.

Článok 78 sa mení takto:

a)

v odseku 3 sa dopĺňa táto veta:

„Lehota stanovená v takom predvolaní je najmenej jeden mesiac, pokiaľ dotknuté osoby nesúhlasia s kratšou lehotou.“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„5.   Výkonný riaditeľ stanoví výšku výdavkov vrátane preddavkov, ktoré sa majú uhradiť, pokiaľ ide o náklady na dokazovanie uvedené v tomto článku.

6.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví dokazovanie.“

72.

Článok 79 sa nahrádza takto:

„Článok 79

Doručovanie

1.   Úrad doručí dotknutým osobám rozhodnutia a predvolania a všetky ostatné vyhlásenia alebo iné oznámenia, od ktorých sa počíta lehota alebo ktoré majú byť dotknutým osobám doručené na základe iných ustanovení tohto nariadenia alebo aktov prijatých podľa tohto nariadenia, alebo ktorých doručenie bolo nariadené výkonným riaditeľom.

2.   Výkonný riaditeľ môže stanoviť, ktoré dokumenty okrem rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje lehota na podanie odvolania, a predvolaní, sa doručia doporučenou listovou zásielkou s potvrdením o doručení.

3.   Doručenie sa môže uskutočniť rôznymi prostriedkami vrátane elektronických prostriedkov. Podrobnosti týkajúce sa elektronického doručovania určí výkonný riaditeľ.

4.   Ak sa má doručenie vykonať prostredníctvom verejného oznamu, výkonný riaditeľ stanoví spôsob, akým sa má verejný zoznam zverejniť, ako aj začiatok jednomesačnej lehoty, po ktorej uplynutí sa dokument považuje za doručený.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví doručovanie.“

73.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 79a

Oznámenie o strate práv

Ak úrad zistí, že z tohto nariadenia alebo aktov prijatých podľa tohto nariadenia vyplýva strata práv bez toho, aby bolo prijaté akékoľvek rozhodnutie, oznámi to dotknutej osobe v súlade s článkom 79. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že záver úradu je nesprávny, môže do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia požiadať o rozhodnutie vo veci. Úrad prijme takéto rozhodnutie, len ak nesúhlasí s osobou, ktorá žiadosť podala; inak úrad zmení svoj záver a informuje o tom osobu, ktorá o vydanie rozhodnutia žiadala.

Článok 79b

Oznámenia určené úradu

1.   Oznámenia určené úradu možno podávať elektronickými prostriedkami. Výkonný riaditeľ určí rozsah a technické podmienky, za ktorých možno uvedené oznámenia podávať elektronicky.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, v ktorých stanoví pravidlá týkajúce sa prostriedkov komunikácie vrátane elektronických prostriedkov komunikácie, ktoré majú účastníci používať v konaní pred úradom, a formuláre, ktoré úrad sprístupní.

Článok 79c

Lehoty

1.   Lehoty sa stanovujú na celé roky, mesiace, týždne alebo dni. Plynutie lehoty sa počíta odo dňa nasledujúceho po dni, keď došlo k rozhodujúcej skutočnosti. Lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac a dlhšia ako šesť mesiacov.

2.   Výkonný riaditeľ pred začiatkom každého kalendárneho roka určí dni, keď úrad nebude prijímať dokumenty alebo keď sa bežná pošta nebude doručovať v mieste sídla úradu.

3.   V prípade všeobecného prerušenia doručovania pošty v členskom štáte, v ktorom sídli úrad, alebo v prípade skutočného prerušenia spojenia úradu s povolenými elektronickými komunikačnými prostriedkami určí výkonný riaditeľ trvanie obdobia tohto prerušenia.

4.   Ak mimoriadna udalosť, ako je napríklad prírodná katastrofa alebo štrajk, preruší alebo naruší riadnu komunikáciu medzi účastníkmi konania a úradom alebo naopak, výkonný riaditeľ môže určiť, že pre účastníkov konania, ktorí majú bydlisko alebo registrované sídlo v dotknutom členskom štáte alebo ktorí vymenovali svojho zástupcu s miestom výkonu činnosti v dotknutom členskom štáte, všetky lehoty, ktoré by inak uplynuli v deň začiatku takejto udalosti alebo po ňom a ktoré určil výkonný riaditeľ, sa predĺžia až do dátumu, ktorý určí výkonný riaditeľ. Pri stanovení tohto dátumu posudzuje, kedy došlo k ukončeniu mimoriadnej udalosti. Ak má mimoriadna udalosť dosah na sídlo úradu, výkonný riaditeľ pri takomto určení uvedie, že sa týka všetkých účastníkov konania.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví výpočet a dĺžku lehôt.

Článok 79d

Oprava chýb a zrejmých nesprávností

1.   Úrad z vlastného podnetu alebo na žiadosť účastníka opraví akékoľvek jazykové chyby alebo chyby pri prepise a zrejmé nesprávnosti vo svojich rozhodnutiach, alebo technické chyby mu pripísateľné pri zápise ochrannej známky alebo pri zverejnení jej zápisu.

2.   Ak o opravu chýb v zápise ochrannej známky alebo vo zverejnení zápisu požiada majiteľ, primerane sa uplatní článok 48a.

3.   Opravu chýb v zápise ochrannej známky a vo zverejnení zápisu uverejní úrad.“

74.

Článok 80 sa nahrádza takto:

„Článok 80

Zrušenie rozhodnutí

1.   Ak úrad urobil zápis do registra alebo vydal rozhodnutie, ktoré obsahuje zrejmú chybu pripísateľnú úradu, zabezpečí výmaz zápisu alebo zrušenie rozhodnutia. Ak existuje iba jeden účastník konania a zápis alebo akt sa dotýka jeho práv, nariadi sa výmaz alebo zrušenie, aj keď chyba nebola pre daného účastníka konania zrejmá.

2.   O výmaze alebo zrušení podľa odseku 1 rozhodne z úradnej moci alebo na návrh jedného z účastníkov konania oddelenie, ktoré vykonalo tento zápis alebo vydalo rozhodnutie. Výmaz zápisu z registra alebo zrušenie rozhodnutia sa uskutoční do jedného roka odo dňa zápisu do registra alebo odo dňa prijatia rozhodnutia po vypočutí účastníkov konania a všetkých majiteľov práv k dotknutej ochrannej známke EÚ zapísaných v registri. Úrad uchováva záznamy o každom takomto výmaze či zrušení.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými upraví postup pri zrušení rozhodnutia alebo výmaze zápisu z registra.

4.   Týmto článkom nie sú dotknuté práva účastníkov konania podať odvolanie podľa článkov 58 a 65 alebo možnosť opraviť chyby a zrejmé nesprávnosti podľa článku 79d. V prípade podania odvolania proti rozhodnutiu úradu obsahujúcemu chybu sa odvolacie konanie stáva bezpredmetným, keď úrad svoje rozhodnutie zruší podľa odseku 1 tohto článku. V takomto prípade sa poplatok za odvolanie vráti odvolateľovi.“

75.

Článok 82 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Tento článok sa nevzťahuje na lehoty stanovené v článku 27, článku 29 ods. 1, článku 33 ods. 1, článku 36 ods. 2, článku 41 ods. 1 a 3, článku 47 ods. 3, článku 60, článku 65 ods. 5, článku 81 ods. 2 a článku 112 ani na lehoty stanovené v odseku 1 tohto článku, ani na lehotu na uplatnenie seniority podľa článku 34 po podaní prihlášky.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Ak úrad akceptuje žiadosť, platí, že k následkom nedodržania lehoty nedošlo. Ak bolo rozhodnutie prijaté v období medzi uplynutím uvedenej lehoty a žiadosťou o pokračovanie v konaní, útvar oprávnený rozhodnúť o zmeškanom úkone preskúma rozhodnutie a ak je vykonanie samotného zmeškaného úkonu dostatočné, prijme iné rozhodnutie. Ak na základe preskúmania úrad dospeje k záveru, že nie je potrebné pôvodné rozhodnutie zmeniť, potvrdí uvedené rozhodnutie v písomnej forme.“

76.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 82a

Prerušenie konania

1.   Konanie pred úradom sa preruší:

a)

v prípade smrti alebo právnej nespôsobilosti prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky EÚ alebo osoby oprávnenej na základe vnútroštátneho práva konať v jeho mene. Pokiaľ uvedená smrť alebo právna nespôsobilosť nemajú vplyv na splnomocnenie zástupcu určeného na základe článku 93, konanie sa preruší iba na žiadosť tohto zástupcu;

b)

v prípade, že prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky EÚ nemôže z právnych dôvodov vyplývajúcich zo žaloby podanej proti jeho majetku pokračovať v konaní pred úradom;

c)

v prípade smrti alebo právnej nespôsobilosti zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky EÚ, alebo ak z právnych dôvodov vyplývajúcich zo žaloby podanej proti jeho majetku nemôže tento zástupca pokračovať v konaní pred úradom.

2.   V konaní pred úradom sa pokračuje, hneď ako sa zistí totožnosť osoby, ktorá je oprávnená v ňom pokračovať.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví pokračovanie v konaní pred úradom.“

77.

Článok 83 sa nahrádza takto:

„Článok 83

Odkaz na všeobecné zásady

Ak v tomto nariadení alebo v aktoch prijatých podľa tohto nariadenia neexistujú procesnoprávne ustanovenia, úrad zohľadní zásady procesného práva všeobecne uznávané v členských štátoch.“

78.

Článok 85 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Neúspešný účastník konania o námietkach, konania o zrušenie, konania o vyhlásenie neplatnosti alebo odvolacieho konania hradí poplatky, ktoré zaplatil druhý účastník konania. Bez toho, aby bol dotknutý článok 119 ods. 6, neúspešný účastník konania znáša tiež všetky trovy nevyhnutne súvisiace s konaním, ktoré vznikli druhému účastníkovi konania, vrátane cestovného a stravného, ako aj odmeny zástupcu v zmysle článku 93 ods. 1, a to v rámci tarifných limitov stanovených pre každú kategóriu výdavkov vo vykonávacom akte, ktorý sa má prijať podľa odseku 1a tohto článku. Poplatky, ktoré má znášať neúspešný účastník sú obmedzené na poplatky, ktoré druhý účastník zaplatil za podanie námietok, za návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú a za odvolanie.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí maximálnu výšku trov nevyhnutných na konanie a skutočne vzniknutých úspešnému účastníkovi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

Pri určovaní tejto výšky v súvislosti s cestovným a stravným zohľadní Komisia vzdialenosť medzi miestom bydliska alebo podnikania účastníka, zástupcu, svedka alebo znalca a miestom ústneho pojednávania a štádium konania, v ktorom trovy vznikli, a pokiaľ ide o trovy zastupovania v zmysle článku 93 ods. 1, potrebu zabezpečiť, aby druhý účastník nezneužíval povinnosť znášať náklady na taktické účely. Stravné sa vypočíta v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovenými v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (15). Neúspešný účastník hradí trovy konania len do výšky zodpovedajúcej nákladom jedného účastníka, prípadne jedného zástupcu.

(15)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).“;"

c)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Námietkové oddelenie alebo zrušovacie oddelenie, alebo odvolací senát stanoví výšku trov konania, ktoré sa majú zaplatiť podľa odsekov 1 až 5 tohto článku, ak sú trovy konania, ktoré sa majú zaplatiť, obmedzené na poplatky zaplatené úradu a na trovy zastupovania. Vo všetkých ostatných prípadoch register odvolacieho senátu alebo pracovník námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia stanoví na požiadanie výšku trov konania, ktoré majú byť vrátené. Žiadosť je prípustná iba po dobu dvoch mesiacov po dátume nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, v súvislosti s ktorým sa žiadosť o stanovenie trov podáva, a priloží sa k nej účet a iné podporné dôkazy. Pokiaľ ide o trovy zastúpenia podľa článku 93 ods. 1, postačuje ubezpečenie zástupcu, že trovy vznikli. Pokiaľ ide o iné náklady, postačí, ak sa preukáže ich dôveryhodnosť. Ak sa výška trov určí podľa prvej vety tohto odseku, trovy zastúpenia sa priznajú vo výške stanovenej v akte prijatom podľa odseku 1a tohto článku a bez ohľadu na to, či skutočne vznikli.“;

d)

dopĺňa sa tento odsek:

„7.   Rozhodnutie o určení trov, v ktorom sa uvedú dôvody, na ktorých základe bolo prijaté, sa môže na základe žiadosti podanej do jedného mesiaca odo dňa doručenia preskúmať rozhodnutím námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia, alebo odvolacieho senátu. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za preskúmanie stanovenej výšky trov konania. Námietkové oddelenie, zrušovacie oddelenie, alebo odvolací senát rozhodne na základe žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o určení trov konania bez ústneho pojednávania.“

79.

V článku 86 ods. 2 sa druhá veta nahrádza takto:

„Každý členský štát určí jeden orgán zodpovedný za overovanie pravosti rozhodnutia uvedeného v odseku 1 a oznámi jeho kontaktné údaje úradu, Súdnemu dvoru a Komisii. Tento orgán priloží k rozhodnutiu vyhlásenie vykonateľnosti, pričom jedinou formálnou náležitosťou je overenie pravosti rozhodnutia.“

80.

Článok 87 sa nahrádza takto:

„Článok 87

Register ochranných známok EÚ

1.   Úrad vedie register ochranných známok EÚ, ktorý aktualizuje.

2.   Register obsahuje tieto údaje o prihláškach a zápisoch ochranných známok EÚ:

a)

deň podania prihlášky;

b)

číslo spisu prihlášky;

c)

dátum zverejnenia prihlášky;

d)

meno/názov a adresu prihlasovateľa;

e)

meno a obchodnú adresu iného zástupcu, než je zástupca uvedený v článku 92 ods. 3 prvej vete;

f)

reprodukciu známky s údajmi o jej povahe; prípadne opis známky;

g)

názvy tovarov a služieb;

h)

údaje o uplatnení práva prednosti podľa článku 30;

i)

údaje o uplatnení výstavnej priority podľa článku 33;

j)

údaje o uplatnení seniority staršej zapísanej ochrannej známky, ako sa uvádza v článku 34;

k)

vyhlásenie, že známka získala rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku spôsobu jej používania, na základe článku 7 ods. 3;

l)

údaj, že známka je kolektívnou známkou;

m)

údaj, že známka je certifikačnou známkou;

n)

jazyk, v ktorom bola žiadosť podaná, a druhý jazyk, ktorý prihlasovateľ uviedol vo svojej prihláške na základe článku 119 ods. 3;

o)

dátum zápisu známky do registra a číslo zápisu;

p)

vyhlásenie, že prihláška je výsledkom premeny medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, v súlade s článkom 161 tohto nariadenia spolu s dátumom medzinárodného zápisu podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu, alebo dátumom, keď bolo zapísané územné rozšírenie na Úniu uskutočnené následne po medzinárodnom zápise v súlade s článkom 3ter ods. 2 madridského protokolu a podľa potreby s dňom práva prednosti medzinárodného zápisu.

3.   Register obsahuje aj tieto záznamy, pričom každý je doplnený dátumom zápisu takéhoto záznamu:

a)

zmeny mena, adresy alebo štátnej príslušnosti majiteľa ochrannej známky EÚ alebo zmeny štátu, v ktorom má bydlisko, alebo sídlo či podnik;

b)

zmeny mena alebo obchodnej adresy iného zástupcu, než je zástupca uvedený v článku 92 ods. 3 prvej vete;

c)

v prípade, ak bol vymenovaný nový zástupca, meno a obchodnú adresu tohto zástupcu;

d)

zmeny a úpravy známky v súlade s článkami 43 a 48 a opravy chýb;

e)

oznámenie o zmenách stanov používania kolektívnej známky na základe článku 71;

f)

údaje o uplatnení seniority staršej zapísanej ochrannej známky, ako je uvedené v článku 34, podľa článku 35;

g)

celkový alebo čiastočný prevod podľa článku 17;

h)

zriadenie alebo prevod vecného práva na základe článku 19 a povaha tohto vecného práva;

i)

exekúcie podľa článku 20 a insolvenčné konanie podľa článku 21;

j)

udelenie alebo prevod licencie podľa článku 22 a prípadne aj druh licencie;

k)

obnova zápisu podľa článku 47, dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť, a všetky obmedzenia podľa článku 47 ods. 4;

l)

záznam o zistení uplynutia platnosti zápisu na základe článku 47;

m)

vyhlásenia majiteľa ochrannej známky o späťvzatí alebo vzdaní sa podľa článkov 43 a 50;

n)

dátum podania a údaje o námietkach podľa článku 41, návrhu podľa článku 56 alebo vzájomnom návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky podľa článku 100 ods. 4 alebo o odvolaní podľa článku 60;

o)

dátum a obsah rozhodnutia o námietkach alebo návrhu či vzájomnom návrhu podľa článku 57 ods. 6 alebo článku 100 ods. 6 tretej vety, alebo o odvolaní podľa článku 64;

p)

záznam o prijatí žiadosti o premenu podľa článku 113 ods. 2;

q)

výmaz zástupcu zapísaného na základe odseku 2 písm. e) tohto článku;

r)

zrušenie seniority národnej známky;

s)

zmena položiek uvedených v písmenách h), i) a j) alebo ich výmaz z registra;

t)

nahradenie ochrannej známky EÚ medzinárodným zápisom podľa článku 157;

u)

dátum a číslo medzinárodných zápisov založených na prihláške ochrannej známky EÚ, ktorá bola zapísaná ako ochranná známka EÚ podľa článku 148 ods. 1;

v)

dátum a číslo medzinárodných zápisov založených na ochrannej známke EÚ podľa článku 148 ods. 2;

w)

rozdelenie prihlášky podľa článku 44 a rozdelenie zápisu podľa článku 49, spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 tohto článku, týkajúcimi sa rozdeleného zápisu, ako aj zoznam tovarov a služieb pôvodného zápisu v znení neskorších zmien;

x)

zrušenie rozhodnutia alebo zápisu do registra podľa článku 80, ak sa zrušenie týka rozhodnutia alebo zápisu, ktorý bol zverejnený;

y)

oznámenie o zmenách stanov používania certifikačnej známky podľa článku 74f.

4.   Výkonný riaditeľ môže určiť, že s výhradou článku 123 ods. 4 sa do registra majú zapísať iné údaje, než sú údaje uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

5.   Register sa môže viesť v elektronickej forme. Úrad zhromažďuje, triedi, zverejňuje a uchováva údaje uvedené v odsekoch 2 a 3 vrátane osobných údajov na účely stanovené v odseku 9. Úrad zabezpečuje ľahký prístup verejnosti k registru na účely nahliadania.

6.   Majiteľovi ochrannej známky EÚ sa oznámi každá zmena v registri.

7.   Úrad poskytuje na základe žiadosti a po uhradení poplatku overené alebo neoverené výpisy z registra.

8.   Spracúvanie údajov týkajúcich sa záznamov stanovených v odsekoch 2 a 3 vrátane osobných údajov sa uskutočňuje na účely:

a)

správy prihlášok a/alebo zápisov podľa tohto nariadenia a aktov prijatých podľa neho;

b)

vedenia verejného registra na účely nahliadania zo strany orgánov verejnej moci a hospodárskych subjektov a ich informovania s cieľom umožniť im vykonávať práva, ktoré sa im priznávajú týmto nariadením, a byť informovaný o existencii starších práv tretích osôb; a

c)

vypracúvania správ a štatistík, ktoré úradu umožňujú optimalizovať jeho činnosti a zlepšovať fungovanie systému.

9.   Všetky údaje týkajúce sa záznamov v odsekoch 2 a 3 vrátane osobných údajov sú považované za údaje vo verejnom záujme a môžu k nim mať prístup tretie osoby. Z dôvodu právnej istoty je uchovávanie údajov v registri časovo neobmedzené.“

81.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 87a

Databáza

1.   Úrad okrem povinnosti viesť v zmysle článku 87 register zhromažďuje a uchováva v elektronickej databáze všetky údaje, ktoré poskytnú prihlasovatelia a žiadatelia alebo iní účastníci konaní podľa tohto nariadenia alebo aktov prijatých podľa neho.

2.   Elektronická databáza môže popri osobných údajoch zahrnutých v registri podľa článku 87 obsahovať ďalšie osobné údaje, pokiaľ sa vyžadujú podľa tohto nariadenia alebo aktov prijatých podľa neho. Zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie takýchto údajov slúži na účely:

a)

správy prihlášok a/alebo zápisov podľa tohto nariadenia a aktov prijatých podľa neho;

b)

prístupu k informáciám potrebným na ľahšie a efektívnejšie vedenie príslušných konaní;

c)

komunikácie s prihlasovateľmi, žiadateľmi a inými účastníkmi konaní;

d)

vypracúvania správ a štatistík, ktoré úradu umožňujú optimalizovať jeho činnosti a zlepšovať fungovanie systému.

3.   Výkonný riaditeľ určí podmienky prístupu k elektronickej databáze a spôsob, akým možno jej obsah s výnimkou osobných údajov uvedených v odseku 2 tohto článku, ale vrátane údajov uvedených v článku 87, sprístupniť v strojovo čitateľnej podobe, ako aj cenu za tento prístup.

4.   Prístup k osobným údajom uvedeným v odseku 2 je obmedzený a takéto údaje sa nesmú zverejniť, pokiaľ na to dotknutá osoba nedá svoj výslovný súhlas.

5.   Uchovávanie všetkých údajov je časovo neobmedzené. Dotknutá osoba však môže požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy po 18 mesiacoch od uplynutia platnosti zápisu ochrannej známky alebo skončenia príslušného konania inter partes. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych alebo chybných údajov kedykoľvek.

Článok 87b

Online prístup k rozhodnutiam

1.   V záujme transparentnosti a predvídateľnosti sa rozhodnutia úradu sprístupnia online na účely informovania verejnosti a nahliadania zo strany verejnosti. Ktorýkoľvek účastníka konania, ktoré viedlo k prijatiu rozhodnutia, môže požiadať o vymazanie akýchkoľvek osobných údajov uvedených v rozhodnutí.

2.   Úrad môže na zvýšenie informovanosti verejnosti o veciach týkajúcich sa duševného vlastníctva a na podporu zbližovania praxe poskytnúť online prístup k rozsudkom vnútroštátnych súdov a súdov Únie, ktoré súvisia s jeho úlohami. Úrad dodržiava podmienky pôvodného zverejnenia týkajúce sa osobných údajov.“

82.

Článok 88 sa mení takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Ak sa do spisov nahliada podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku, dokumenty týkajúce sa vylúčenia alebo námietky podľa článku 137, návrhy rozhodnutí a stanovísk a všetky ostatné interné dokumenty použité na účely prípravy rozhodnutí a stanovísk, ako aj časti spisu, v súvislosti s ktorými dotknutá osoba vyjadrila osobitný záujem na zachovaní ich dôvernosti pred podaním žiadosti o nahliadnutie do spisu, môžu byť z nahliadnutia vyňaté, pokiaľ nahliadnutie do týchto častí spisu nie je opodstatnené nadradeným oprávneným záujmom osoby žiadajúcej o nahliadnutie.“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„5.   Nahliadnutie do spisov prihlášok ochranných známok EÚ a zapísaných ochranných známok EÚ sa týka originálu dokumentu, alebo jeho kópií, alebo technických prostriedkov uchovávania, ak sú spisy uchovávané týmto spôsobom. Výkonný riaditeľ určí spôsoby nahliadania.

6.   Ak sa uskutoční nahliadnutie do spisu podľa odseku 7, žiadosť o nahliadnutie do spisov sa považuje za podanú až po zaplatení požadovaného poplatku. Ak sa uskutoční nahliadnutie online prostredníctvom technických prostriedkov uchovávania, neplatí sa žiadny poplatok.

7.   Nahliadnutie do spisu sa uskutoční v priestoroch úradu. Na požiadanie sa nahliadnutie do spisu vykoná formou poskytnutia kópií archívnych dokumentov. Vydanie takýchto kópií je podmienené zaplatením poplatku. Na požiadanie a po zaplatení poplatku úrad tiež vydá overené alebo neoverené kópie prihlášky ochrannej známky EÚ.

8.   Do spisov, ktoré vedie úrad v súvislosti s medzinárodnými zápismi, v ktorých je vyznačená Únia, možno nahliadať na požiadanie odo dňa zverejnenia podľa článku 152 ods. 1 v súlade s podmienkami stanovenými v odsekoch 1, 3 a 4 tohto článku.

9.   S výhradou obmedzení ustanovených v odseku 4 môže úrad na žiadosť oznámiť informácie o ktoromkoľvek spise prihlásenej alebo zapísanej ochrannej známky EÚ pod podmienkou zaplatenia poplatku. Úrad však môže požadovať, aby sa využila možnosť nahliadnutia do spisu, ak to úrad považuje za primerané vzhľadom na množstvo informácií, ktoré sa majú poskytnúť.“

83.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 88a

Vedenie spisov

1.   Úrad vedie spisy ku každému konaniu týkajúcemu sa prihlášky ochrannej známky EÚ alebo zápisu ochrannej známky EÚ. Formu vedenia týchto spisov určí výkonný riaditeľ.

2.   Ak sa spisy vedú v elektronickej podobe, elektronické súbory alebo ich záložné kópie sa uchovávajú bez časového obmedzenia. Originálne dokumenty, ktoré podali účastníci konania a ktoré tvoria základ týchto elektronických súborov, sa zničia, keď od ich doručenia úradu uplynie doba, ktorú určí výkonný riaditeľ.

3.   Ak sa spisy alebo ich časti vedú v inej ako elektronickej forme, dokumenty alebo dôkazy, ktoré sú súčasťou takýchto spisov, sa uchovávajú aspoň päť rokov od konca roku, v ktorom sa prihláška zamietla, vzala späť alebo sa považuje za vzatú späť, v ktorom úplne skončí platnosť zápisu ochrannej známky EÚ podľa článku 47, zapíše sa úplné vzdanie sa ochrannej známky EÚ podľa článku 50 alebo sa ochranná známka EÚ úplne vymaže z registra podľa článku 57 ods. 6 alebo článku 100 ods. 6.“

84.

Článok 89 sa nahrádza takto:

„Článok 89

Periodické publikácie

1.   Úrad pravidelne vydáva:

a)

Vestník ochranných známok Európskej únie, ktorý obsahuje zverejnenie prihlášok a zápisov vykonaných v registri, ako aj ostatné údaje, ktoré sa týkajú prihlášok alebo zápisov ochranných známok EÚ a ktorých zverejnenie je požadované podľa tohto nariadenia alebo aktov prijatých na jeho základe;

b)

Úradný vestník úradu, ktorý obsahuje oznámenia a informácie všeobecného charakteru, ktoré vydáva výkonný riaditeľ, ako aj všetky ostatné informácie týkajúce sa tohto nariadenia alebo jeho vykonávania.

Publikácie uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku môžu mať elektronickú podobu.

2.   Spôsob a frekvenciu vydávania Vestníka ochranných známok Európskej únie určí výkonný riaditeľ.

3.   Úradný vestník úradu sa uverejňuje v jazykoch úradu. Výkonný riaditeľ však môže stanoviť, že určité údaje sa v Úradnom vestníku úradu budú zverejňovať vo všetkých úradných jazykoch Únie.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

dátum, ktorý sa považuje za deň zverejnenia vo Vestníku ochranných známok Európskej únie;

b)

spôsob zverejňovania údajov o zápise ochrannej známky, ktoré sa nelíšia od údajov vo zverejnení prihlášky;

c)

formy, v akých sa verejnosti môžu sprístupniť vydania Úradného vestníka úradu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2“

85.

Článok 90 sa mení takto:

a)

pred prvý odsek sa vloží číslo „1“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„2.   Úrad nevyberá za oznamovanie informácií alebo sprístupnenie spisov na nahliadanie žiadne poplatky.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnú úpravu spôsobu, akým si úrad a orgány členských štátov majú navzájom vymieňať informácie a sprístupňovať spisy na nahliadanie, pričom v prípade sprístupnenia tretím osobám zohľadní obmedzenia vzťahujúce sa na nahliadanie do spisov týkajúcich prihlášok alebo zápisov ochranných známok EÚ podľa článku 88. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2“

86.

V článku 92 sa odseky 2 až 4 nahrádzajú takto:

„2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 druhá veta tohto článku, fyzické alebo právnické osoby, ktoré nemajú bydlisko, sídlo, hlavné miesto podnikania ani skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore, musia byť zastúpené pred úradom v súlade s článkom 93 ods. 1 vo všetkých konaniach stanovených týmto nariadením okrem podávania prihlášky ochrannej známky EÚ.

3.   Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo, alebo hlavné miesto podnikania, alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore, môže pred úradom zastupovať zamestnanec. Zamestnanec právnickej osoby, ktorej sa tento odsek týka, môže zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú ekonomické prepojenia s prvou právnickou osobou, a to dokonca aj vtedy, ak tieto právnické osoby nemajú v Európskom hospodárskom priestore svoje bydlisko, sídlo ani svoje hlavné sídlo podniku, ani skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik. Zamestnanci zastupujúci osoby v zmysle tohto odseku predložia úradu na žiadosť úradu alebo prípadne na žiadosť účastníka konania podpísané splnomocnenie na založenie do spisu.

4.   Ak je viacero prihlasovateľov alebo ak viacero tretích osôb koná spoločne, vymenujú spoločného zástupcu.“

87.

Článok 93 sa mení takto:

a)

odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.   Zastupovanie fyzických alebo právnických osôb pred úradom môžu vykonávať iba:

a)

advokáti, ktorí sú oprávnení vykonávať činnosť na území jedného z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a majú svoje sídlo na území Európskeho hospodárskeho priestoru, v rozsahu, v akom sú oprávnení v rámci daného štátu konať ako zástupcovia vo veciach týkajúcich sa ochranných známok;

b)

oprávnení zástupcovia, ktorých mená sú uvedené v zozname vedenom na tento účel úradom.

Zástupcovia konajúci pred úradom na žiadosť úradu, alebo prípadne iného účastníka konania, predložia úradu podpísané splnomocnenie na vloženie do spisu.

2.   Do zoznamu oprávnených zástupcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a)

je štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru;

b)

má svoje sídlo alebo miesto zamestnania v Európskom hospodárskom priestore;

c)

je oprávnená na zastupovanie fyzických alebo právnických osôb v oblasti ochranných známok pred Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo alebo pred centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade, že v dotknutom štáte toto oprávnenie nie je podmienené požiadavkou na osobitnú odbornú kvalifikáciu, osoby, ktoré žiadajú o zapísanie do zoznamu a ktoré konajú vo veci ochranných známok pred Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo alebo uvedenými centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva, musia túto činnosť pravidelne vykonávať aspoň počas piatich rokov. Táto požiadavka na výkon profesie sa však nevzťahuje na osoby, ktorých odborná kvalifikácia zastupovať fyzické alebo právnické osoby vo veciach týkajúcich sa ochranných známok pred Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo alebo uvedenými centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva je úradne uznaná v súlade s predpismi stanovenými daným štátom.“;

b)

odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

„4.   Výkonný riaditeľ môže udeliť výnimku z:

a)

požiadavky podľa odseku 2 písm. c) druhej vety, ak žiadateľ predloží dôkaz o tom, že požadovanú kvalifikáciu získal iným spôsobom;

b)

požiadavky stanovenej v odseku 2 písm. a) v prípade vysokokvalifikovaných odborníkov za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené v odseku 2 písm. b) a c).

5.   Osobu možno zo zoznamu oprávnených zástupcov vyčiarknuť na jej vlastnú žiadosť, alebo ak už nie je spôsobilá zastupovať. Zmeny v zozname oprávnených zástupcov sa zverejnia v Úradnom vestníku úradu.“

88.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 93a

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty s cieľom bližšie určiť:

a)

podmienky a postupy vymenovania spoločného zástupcu uvedeného v článku 92 ods. 4;

b)

podmienky, za ktorých musia zamestnanci uvedení v článku 92 ods. 3 a oprávnení zástupcovia uvedení v článku 93 ods. 1 predložiť úradu podpísané splnomocnenie, aby mohli vykonávať zastupovanie, a obsah uvedeného splnomocnenia;

c)

okolnosti, za ktorých môže byť osoba vyčiarknutá zo zoznamu oprávnených zástupcov podľa článku 93 ods. 5.“

89.

V hlave X sa názov oddielu 1 nahrádza takto:

„Uplatňovanie pravidiel Únie týkajúcich sa právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach“

90.

Článok 94 sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Uplatňovanie pravidiel Únie týkajúcich sa právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach“;

b)

v odseku 1 sa slová „ustanovenia nariadenia (ES) č. 44/2001“ nahrádzajú slovami „pravidlá Únie týkajúce sa právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach“ a vykonajú sa všetky nevyhnutné gramatické zmeny;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Odkazy na nariadenie (ES) č. 44/2001 v tomto nariadení podľa potreby zahŕňajú Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. podpísanú 19. októbra 2005.“

91.

V článku 96 písm. c) sa slová „článku 9 ods. 3 v druhej vete“ nahrádzajú slovami „článku 9b ods. 2.“

92.

V článku 99 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Vo veciach žalôb uvedených v článku 96 písm. a) a c) je námietka týkajúca sa zrušenia ochrannej známky EÚ podaná inak ako formou vzájomného návrhu prípustná, pokiaľ odporca tvrdí, že by ochranná známka EÚ mohla byť zrušená z dôvodu, že sa táto známka v čase podania žaloby pre porušenie práv skutočne nepoužívala.“

93.

Článok 100 sa mení takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Súd pre ochranné známky EÚ, na ktorý bol podaný vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú, nezačne s preskúmaním vzájomného návrhu skôr, než zainteresovaný účastník konania alebo súd informuje úrad o dni podania vzájomného návrhu. Úrad túto informáciu zaznamená do registra. Ak sa pred podaním vzájomného návrhu podal už na úrad návrh na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú, úrad o tom informuje súd, ktorý konanie preruší v súlade s článkom 104 ods. 1, až kým sa neprijme právoplatné rozhodnutie o návrhu alebo kým sa návrh nevezme späť.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Ak súd pre ochranné známky EÚ vynesie rozsudok vo veci vzájomného návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú, a tento nadobudne právoplatnosť, kópiu rozsudku zašle úradu bezodkladne buď súd, alebo ktorýkoľvek z účastníkov vnútroštátneho konania. Úrad alebo ktorýkoľvek zo zainteresovaných účastníkov konania môže požadovať informácie o takomto zaslaní. Úrad uvedie rozsudok v registri a prijme opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s jeho výrokovou časťou.“

94.

V článku 101 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Vo všetkých otázkach ochranných známok, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení, uplatní príslušný súd pre ochranné známky EÚ príslušné vnútroštátne právo.“

95.

V článku 102 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Súd pre ochranné známky EÚ môže uplatniť aj opatrenia alebo príkazy, ktoré sú dostupné podľa príslušného práva a ktoré považuje za primerané za daných okolností prípadu.“

96.

Článok 108 sa vypúšťa

97.

Článok 113 sa nahrádza takto:

„Článok 113

Podanie, zverejnenie a doručenie žiadosti o premenu

1.   Žiadosť o premenu sa podáva úradu v lehote podľa článku 112 ods. 4, 5 alebo 6 a uvedú sa v nej dôvody premeny podľa článku 112 ods. 1 písm. a) alebo b), členské štáty, pre ktoré sa žiada o premenu, a tovary a služby, ktorých sa premena týka. Ak sa o premenu žiada z dôvodu neobnovenia zápisu, lehota troch mesiacov stanovená v článku 112 ods. 5 začne plynúť dňom nasledujúcim po poslednom dni, keď môže byť podaná žiadosť o obnovu zápisu podľa článku 47 ods. 3 Žiadosť o premenu sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za premenu.

2.   Ak sa žiadosť o premenu týka prihlášky ochrannej známky EÚ, ktorá už bola zverejnená, alebo ochrannej známky EÚ, doručenie takejto žiadosti sa zaznamená v registri a žiadosť o premenu sa zverejní.

3.   Úrad preskúma, či požadovaná premena spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení, najmä v článku 112 ods. 1, 2, 4, 5 a 6 a v odseku 1 tohto článku, ako aj formálne podmienky uvedené vo vykonávacom akte prijatom podľa odseku 6 tohto článku. Ak nie sú splnené podmienky, ktoré sa vzťahujú na žiadosť, úrad oznámi nedostatky žiadateľovi. Ak sa nedostatky v lehote, ktorú určí úrad, neodstránia, úrad žiadosť o premenu zamietne. Ak sa uplatňuje článok 112 ods. 2, úrad zamietne žiadosť o premenu ako neprípustnú iba vzhľadom na tie členské štáty, pre ktoré je premena podľa uvedeného ustanovenia vylúčená. Ak v príslušnej lehote troch mesiacov podľa článku 112 ods. 4, 5 alebo 6 nebol zaplatený poplatok za premenu, úrad žiadateľovi oznámi, že žiadosť o premenu sa považuje za nepodanú.

4.   Ak úrad alebo súd pre ochranné známky EÚ zamietol prihlášku ochrannej známky EÚ alebo vyhlásil ochrannú známku EÚ za neplatnú z absolútnych dôvodov s uvedením jazyka členského štátu, podľa článku 112 ods. 2 je premena vylúčená pre všetky členské štáty, v ktorých je uvedený jazyk jedným z úradných jazykov. Ak úrad alebo súd pre ochranné známky EÚ zamietol prihlášku ochrannej známky EÚ alebo vyhlásil ochrannú známku EÚ za neplatnú z absolútnych dôvodov, ktoré sa uplatňujú v celej Únii, alebo na základe staršej ochrannej známky EÚ, alebo iného práva priemyselného vlastníctva Únie, podľa článku 112 ods. 2 je premena vylúčená pre všetky členské štáty.

5.   Ak žiadosť o premenu spĺňa náležitosti uvedené v odseku 3 tohto článku, úrad ju spolu s údajmi uvedenými v článku 84 ods. 2 postúpi centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členských štátov vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo, pre ktoré bola uznaná za prípustnú. Úrad informuje žiadateľa o dátume postúpenia.

6.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

podrobnosti, ktoré má obsahovať žiadosť o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ alebo zapísanej ochrannej známky EÚ na prihlášku národnej ochrannej známky podľa odseku 1;

b)

podrobnosti, ktoré má obsahovať zverejnenie žiadosti o premenu podľa odseku 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2“

98.

V článku 114 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Na prihlášku ochrannej známky EÚ alebo ochrannú známku EÚ doručenú v súlade s článkom 113 sa nevzťahujú formálne požiadavky vnútroštátneho práva, ktoré sa líšia od požiadaviek uvedených v tomto nariadení alebo v aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, alebo ktoré idú nad ich rámec.“

99.

V článku 115 ods. 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„Úrad je agentúrou Únie.“

100.

V článku 116 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže úrad využívať vyslaných národných expertov alebo iných pracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami úradu. Správna rada prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví pravidlá vysielania národných expertov do úradu.“

101.

V článku 117 sa slová „na úrad“ nahrádzajú slovami „na úrad a jeho zamestnancov“.

102.

Článok 119 sa mení takto:

a)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Námietky a návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti sa podáva v jednom z jazykov úradu.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„5a.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5:

a)

každá žiadosť alebo vyhlásenie týkajúce sa prihlášky ochrannej známky EÚ sa môže podať v jazyku použitom na podanie prihlášky tejto ochrannej známky EÚ alebo v druhom jazyku, ktorý prihlasovateľ uvedie vo svojej prihláške;

b)

každá žiadosť alebo vyhlásenie týkajúce sa zapísanej ochrannej známky EÚ sa môže podať v niektorom z jazykov úradu.

Ak sa však žiadosť podá prostredníctvom formulára sprístupneného úradom podľa článku 79b ods. 2, môžu sa tieto formuláre použiť v ktoromkoľvek z úradných jazykov Únie, pokiaľ sa textové prvky vyplnia v niektorom z jazykov úradu.“;

c)

v odseku 6 druhom pododseku sa druhá veta nahrádza takto:

„Preklad sa predloží do jedného mesiaca od uplynutia lehoty na podanie námietok alebo odo dňa podania návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti.“;

d)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„8.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 7, a pokiaľ nie je stanovené inak, v písomnom konaní pred úradom môže každý účastník použiť ktorýkoľvek z jazykov úradu. Pokiaľ zvolený jazyk nie je jazykom konania, účastník dodá preklad do tohto jazyka do jedného mesiaca od dátumu predloženia pôvodného dokumentu. Ak je jediným účastníkom konania pred úradom prihlasovateľ ochrannej známky EÚ a jazyk použitý na podanie prihlášky ochrannej známky EÚ nie je niektorým z jazykov úradu, môže sa tiež predložiť preklad do druhého jazyka, ktorý prihlasovateľ uviedol v prihláške.

9.   Spôsob osvedčovania prekladov určí výkonný riaditeľ.

10.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

rozsah, v akom možno podporné dokumenty, ktoré sa majú použiť v písomnom konaní pred úradom, predložiť v akomkoľvek jazyku Únie, a potrebu predložiť preklad;

b)

požadované normy vzťahujúce sa na preklady, ktoré sa predkladajú úradu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“

103.

V článku 120 ods. 1 sa slová „vykonávacím nariadením“ nahrádzajú slovami „aktom prijatým podľa tohto nariadenia“.

104.

Článok 122 sa vypúšťa.

105.

Článok 123 sa nahrádza takto:

„Článok 123

Transparentnosť

1.   Na dokumenty v držbe úradu sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (16).

2.   Správna rada prijme podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Proti rozhodnutiam prijatým úradom podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 možno za podmienok stanovených v článkoch 228 a 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi alebo žalobu na Súdnom dvore Európskej únie.

4.   Na spracúvanie osobných údajov úradom sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (17).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43)."

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).“"

106.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 123a

Bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností

Úrad uplatňuje bezpečnostné zásady zahrnuté v bezpečnostných predpisoch Komisie na ochranu utajovaných skutočností Európskej únie a citlivých neutajovaných skutočností stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 (18) a 2015/444 (19). Uplatňovanie bezpečnostných zásad sa okrem iného vzťahuje na ustanovenia týkajúce sa výmeny, spracúvania a uchovávania takýchto skutočností.

(18)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41)."

(19)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).“"

107.

V hlave XII sa vkladá tento oddiel:

„Oddiel 1a

Úlohy úradu a spolupráca na podporu zbližovania

Článok 123b

Úlohy úradu

1.   Úrad má tieto úlohy:

a)

spravuje a podporuje systém ochranných známok EÚ stanovený v tomto nariadení;

b)

spravuje a podporuje systém dizajnov Európskej únie stanovený v nariadení Rady (ES) č. 6/2002 (20);

c)

podporuje zbližovanie postupov a nástrojov v oblasti ochranných známok a dizajnov v spolupráci s centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva v členských štátoch vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo;

d)

vykonáva úlohy uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 (21);

e)

vykonáva úlohy, ktoré mu boli uložené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ (22).

2.   Úrad v súvislosti s úlohami, ktoré sú mu zverené v odseku 1, spolupracuje s inštitúciami, úradmi, orgánmi, úradmi priemyselného vlastníctva, medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami.

3.   Úrad môže poskytovať dobrovoľné služby mediácie s cieľom pomôcť účastníkom konania dosiahnuť zmierlivé riešenia sporov.

Článok 123c

Spolupráca na podporu zbližovania postupov a nástrojov

1.   Úrad a centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo navzájom spolupracujú v záujme podpory zbližovania postupov a nástrojov v oblasti ochranných známok a dizajnov.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, zahŕňa táto spolupráca najmä tieto oblasti činnosti:

a)

vypracúvanie spoločných noriem prieskumu;

b)

vytváranie spoločných alebo prepojených databáz a portálov na účely konzultácie, vyhľadávania a triedenia v celej Únii;

c)

nepretržité poskytovanie a výmenu údajov a informácií vrátane na účely ich vkladania do databáz a portálov uvedených v písmene b);

d)

stanovenie spoločných noriem a postupov s cieľom zabezpečiť interoperabilitu postupov a systémov v celej Únii a posilniť ich konzistentnosť, efektívnosť a účinnosť;

e)

zdieľanie informácií o právach a konaniach v oblasti priemyselného vlastníctva vrátane vzájomnej podpory poskytovanej poradenským a informačným strediskám;

f)

výmenu technickej expertízy a pomoci v súvislosti s oblasťami uvedenými v písmenách a) až e).

2.   Na návrh výkonného riaditeľa správna rada vymedzuje a koordinuje projekty v záujme Únie a členských štátov v súvislosti s oblasťami uvedenými v odsekoch 1 a 6 a vyzýva centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo, aby sa na nich zúčastnili.

Vymedzenie projektu zahŕňa konkrétne povinnosti a úlohy každého zúčastneného úradu priemyselného vlastníctva členských štátov, Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo a úradu. Úrad konzultuje so zástupcami používateľov najmä v štádiu vymedzovania projektov a hodnotenia ich výsledkov.

3.   Centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo môžu rozhodnúť o svojej neúčasti, obmedziť alebo dočasne pozastaviť svoju spoluprácu na projektoch uvedených v odseku 2 prvom pododseku.

Ak centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo využijú možnosti uvedené v prvom pododseku, poskytnú úradu písomné stanovisko, v ktorom odôvodnia svoje rozhodnutie.

4.   Po rozhodnutí o účasti na určitom projekte sa centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, účinne zapájajú do projektov uvedených v odseku 2 s cieľom zabezpečiť ich rozvoj, fungovanie, interoperabilitu a aktualizáciu.

5.   Na účely odseku 4 úrad poskytuje finančnú podporu na projekty uvedené v odseku 2 v rozsahu potrebnom na zabezpečenie účinnej účasti centrálnych úradov priemyselného vlastníctva členských štátov a Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo na uvedených projektoch. Táto finančná podpora môže mať formu grantov a nepeňažných príspevkov. Celková výška financovania nesmie presiahnuť 15 % ročného príjmu úradu. Príjemcami grantov sú centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo. Granty možno udeľovať bez výziev na predkladanie návrhov v súlade s rozpočtovými pravidlami uplatniteľnými na úrad a so zásadami postupov udeľovania grantov obsiahnutými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (23) a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (24).

6.   Úrad a príslušné orgány členských štátov navzájom spolupracujú na dobrovoľnom základe s cieľom podporovať zvyšovanie informovanosť o systéme ochranných známok a boj proti falšovaniu. Takáto spolupráca zahŕňa projekty zamerané najmä na vykonávanie stanovených noriem a postupov, ako aj na organizovanie činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Finančná podpora uvedených projektov je súčasťou celkovej výšky financovania uvedenej v odseku 5. Odseky 2 až 5 sa uplatnia primerane.

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 1)."

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 129, 16.5.2012, s. 1)."

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5)."

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1)."

(24)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).“"

108.

V hlave XII sa oddiely 2 a 3 nahrádzajú takto:

„Oddiel 2

Správna rada

Článok 124

Funkcie správnej rady

1.   Bez toho, aby boli dotknuté funkcie udelené rozpočtovému výboru v oddiele 5, má správna rada tieto funkcie:

a)

na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom v súlade s článkom 128 ods. 4 písm. c) prijíma ročný pracovný program úradu na nasledujúci rok s prihliadnutím na stanovisko Komisie a prijatý ročný pracovný program zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

b)

na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom v súlade s článkom 128 ods. 4 písm. e) a s prihliadnutím na stanovisko Komisie prijíma viacročný strategický program úradu vrátane stratégie úradu v oblasti medzinárodnej spolupráce v nadväznosti na výmenu názorov medzi výkonným riaditeľom a príslušným výborom v Európskom parlamente a prijatý viacročný strategický program zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

c)

na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom v súlade s článkom 128 ods. 4 písm. g) prijíma výročnú správu a prijatú výročnú správu zasiela Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov;

d)

na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom v súlade s článkom 128 ods. 4 písm. h) prijíma viacročný plán personálnej politiky;

e)

vykonáva právomoci, ktoré sú jej zverené podľa článku 123c ods. 2;

f)

vykonáva právomoci, ktoré sú jej zverené podľa článku 139 ods. 5;

g)

prijíma pravidlá prevencie a riadenia konfliktov záujmov v úrade;

h)

vo vzťahu k pracovníkom úradu vykonáva v súlade s odsekom 2 právomoci zverené služobným poriadkom menovaciemu orgánu a na základe podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy (ďalej len ‚právomoci menovacieho orgánu‘);

i)

prijíma primerané vykonávacie pravidlá s cieľom vykonať služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov v súlade článkom 110 služobného poriadku;

j)

vypracúva zoznam kandidátov podľa článku 129 ods. 2;

k)

zabezpečuje primerané opatrenia nadväzujúce na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o internom alebo externom audite a hodnotení uvedených v článku 165a, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

l)

pred prijatím usmernení týkajúcich sa prieskumu vykonávaného úradom a v iných prípadoch uvedených v tomto nariadení sa s ňou uskutočňujú konzultácie;

m)

výkonnému riaditeľovi a Komisii poskytuje stanoviská a podáva žiadosti o informácie, ak to považuje za potrebné.

2.   Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku a s článkom 142 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým vymedzuje podmienky, za ktorých možno toto delegovanie právomocí menovacieho orgánu pozastaviť.

Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže na základe rozhodnutia dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a na subjekty, ktorým ďalej delegoval právomoc, a tieto právomoci vykonávať sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo iného člena personálu ako výkonného riaditeľa.

Článok 125

Zloženie správnej rady

1.   Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a z dvoch zástupcov Komisie a jedného zástupcu Európskeho parlamentu a ich príslušných náhradníkov.

2.   Členom správnej rady môžu podľa rokovacieho poriadku pomáhať poradcovia alebo experti.

Článok 126

Predseda správnej rady

1.   Správna rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Podpredseda z úradnej moci zastupuje predsedu v prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje povinnosti.

2.   Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je štyri roky. Funkčné obdobie možno obnoviť raz. V prípade, že sa ich členstvo v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia skončí, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

Článok 127

Zasadnutia

1.   Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda.

2.   Na rokovaní sa zúčastňuje výkonný riaditeľ, ak správna rada nerozhodne inak.

3.   Riadne zasadnutie správnej rady sa koná aspoň raz do roka. Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť Komisie alebo jednej tretiny členských štátov.

4.   Správna rada prijme rokovací poriadok.

5.   Správna rada prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou svojich členov. V prípade rozhodnutí, ktoré je správna rada oprávnená prijímať podľa článku 124 ods. 1 písm. a) a b), článku 126 ods. 1 a článku 129 ods. 2 a 4, sa však vyžaduje dvojtretinová väčšina jej členov. V obidvoch prípadoch má každý člen jeden hlas.

6.   Správna rada môže vyzvať pozorovateľov, aby sa zúčastnili na jej zasadnutiach.

7.   Služby sekretariátu poskytuje správnej rade úrad.

Oddiel 3

Výkonný riaditeľ

Článok 128

Funkcie výkonného riaditeľa

1.   Úrad riadi jeho výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá správnej rade.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie, správnej rady a rozpočtového výboru, je výkonný riaditeľ pri výkone svojich povinností nezávislý a nesmie požadovať alebo prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného subjektu.

3.   Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom úradu.

4.   Výkonný riaditeľ má najmä tieto funkcie, ktoré môže delegovať:

a)

vykonáva všetky nevyhnutné kroky vrátane prijímania interných administratívnych pokynov a zverejňovania oznámení s cieľom zabezpečiť chod úradu;

b)

vykonáva rozhodnutia prijaté správnou radou;

c)

pripravuje návrh ročného pracovného programu, v ktorom uvádza odhad ľudských a finančných zdrojov pre každú činnosť, a po porade s Komisiou ho predkladá správnej rade;

d)

predkladá správnej rade návrhy podľa článku 123c ods. 2;

e)

pripravuje návrh viacročného strategického programu vrátane stratégie úradu v oblasti medzinárodnej spolupráce a po porade s Komisiou a po výmene názorov s príslušným výborom v Európskom parlamente ho predkladá správnej rade;

f)

plní ročný pracovný program a viacročný strategický program a správnej rade podáva správu o ich plnení;

g)

pripravuje výročnú správu o činnostiach úradu a predkladá ju správnej rade na schválenie;

h)

pripravuje návrh viacročného plánu personálnej politiky a po porade s Komisiou ho predkladá správnej rade;

i)

pripravuje akčný plán nadväzujúci na zistenia vyplývajúce zo správ o internom alebo externom audite a z hodnotení, ako aj nadväzujúci na vyšetrovania OLAF-u a dva razy do roka podáva Komisii a správnej rade správu o pokroku;

j)

chráni finančné záujmy Únie prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení na boj proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu, pomocou účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí prostredníctvom vymáhania neoprávnene vyplatených súm a prípadne pomocou uplatňovania účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií;

k)

pripravuje stratégiu úradu v oblasti boja proti podvodom a predkladá ju na schválenie rozpočtovému výboru;

l)

v záujme zaistenia jednotného uplatňovania nariadenia postupuje rozšírenému odvolaciemu senátu (ďalej len ‚veľký senát‘) v prípade potreby otázky týkajúce sa práva, a to najmä v prípade, ak odvolací senát vydal k týmto otázkam odlišné rozhodnutia;

m)

vypracúva odhady príjmov a výdavkov úradu a plní rozpočet;

n)

vykonáva právomoci, ktoré mu udelila správna rada vo vzťahu k zamestnancom podľa článku 124 ods. 1 písm. h);

o)

vykonáva právomoci, ktoré mu boli udelené podľa článku 26 ods. 3, článku 29 ods. 5, článku 30 ods. 3, článku 75 ods. 2, článku 78 ods. 5, článkov 79, 79b, 79c, článku 87 ods. 4, článku 87a ods. 3, článku 88 ods. 5, článku 88a, článku 89, článku 93 ods. 4, článku 119 ods. 9, článku 144, článkov 144a ods. 1 a 144b ods. 2 a článku 144c v súlade s kritériami stanovenými v tomto nariadení a v aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

5.   Výkonnému riaditeľovi pomáha jeden alebo viacerí zástupcovia výkonného riaditeľa. V prípade neprítomnosti alebo indispozície výkonného riaditeľa ho v súlade s postupom stanoveným správnou radou nahradí zástupca výkonného riaditeľa alebo jeden zo zástupcov výkonného riaditeľa.

Článok 129

Vymenovanie výkonného riaditeľa a jeho odvolanie z funkcie a predĺženie funkčného obdobia

1.   Výkonný riaditeľ je zamestnaný ako dočasný zamestnanec úradu podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

2.   Výkonného riaditeľa vymenúva jednoduchou väčšinou Rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých správnou radou po uskutočnení otvoreného a transparentného výberového konania. Pred vymenovaním môže byť kandidát, ktorého vybrala správna rada, vyzvaný, aby vystúpil pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje úrad predseda správnej rady.

Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia Rady uznášajúcej sa na návrh správnej rady.

3.   Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto obdobia správna rada vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy úradu.

4.   Rada môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa raz a najviac o päť rokov, pričom zohľadní posúdenie uvedené v odseku 3.

5.   Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci svojho celkového funkčného obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na rovnaké miesto.

6.   Zástupca alebo zástupcovia výkonného riaditeľa sa vymenúvajú do funkcie alebo odvolávajú z funkcie podľa odseku 2 po porade s výkonným riaditeľom a prípadne so zvoleným výkonným riaditeľom. Funkčné obdobie zástupcu výkonného riaditeľa je päť rokov. Rada ho môže po porade s výkonným riaditeľom predĺžiť raz a najviac o päť rokov.“

109.

Článok 130 sa mení takto:

a)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

oddelenie zodpovedné za register;“;

b)

dopĺňa sa toto písmeno:

„f)

akékoľvek iné oddelenie alebo osoba, ktoré na tento účel vymenoval výkonný riaditeľ.“

110.

V článku 131 sa slová „v článkoch 36, 37 a 68“ nahrádzajú slovami „v článkoch 36, 37, 68 a 74d“.

111.

V článku 132 sa odsek 2 mení takto:

a)

tretia veta sa nahrádza takto:

„Rozhodnutia o trovách alebo procesné rozhodnutia prijíma jeden člen.“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví konkrétne druhy rozhodnutí, ktoré prijíma jeden člen. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“

112.

Článok 133 sa nahrádza takto:

„Článok 133

Oddelenie zodpovedné za register

1.   Oddelenie zodpovedné za register je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí v súvislosti so zápismi do registra.

2.   Je zodpovedné aj za vedenie zoznamu oprávnených zástupcov uvedeného v článku 93 ods. 2.

3.   Rozhodnutia oddelenia prijíma jeden člen.“

113.

Článok 134 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zrušovacie oddelenie je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa:

a)

návrhov na zrušenie ochrannej známky EÚ alebo jej vyhlásenie za neplatnú;

b)

žiadostí o prevod ochrannej známky EÚ podľa článku 18.“;

b)

v odseku 2 sa tretia veta nahrádza takto:

„Rozhodnutia o trovách alebo procesné rozhodnutia určené v aktoch prijatých podľa článku 132 ods. 2 prijíma jeden člen.“

114.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 134a

Všeobecná právomoc

Rozhodnutia požadované podľa tohto nariadenia, ktoré nepatria do právomoci prieskumového pracovníka, námietkového oddelenia, zrušovacieho oddelenia ani oddelenia zodpovedného za register, prijíma ktorýkoľvek úradník alebo oddelenie, ktoré na tento účel určil výkonný riaditeľ.“

115.

Článok 135 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Odvolacie senáty sú zodpovedné za rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam prijatým podľa článkov 131 až 134a.“;

b)

v odseku 2 sa slová „rozšírený senát“ nahrádzajú slovami „veľký senát“;

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Na účely určenia osobitných prípadov, o ktorých je príslušný rozhodovať veľký senát, by sa mala zohľadniť právna náročnosť alebo dôležitosť prípadu alebo osobitné okolnosti, ktoré to odôvodňujú. Takéto prípady môže postúpiť veľkému senátu:

a)

orgán odvolacích senátov uvedený v článku 136 ods. 4 písm. a); alebo

b)

senát zaoberajúci sa prípadom.“;

d)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Veľký senát je zodpovedný aj za predkladanie odôvodnených stanovísk k právnym otázkam, ktoré mu postúpil výkonný riaditeľ podľa článku 128 ods. 4 písm. l).“;

e)

v odseku 5 sa posledná veta vypúšťa.

116.

Článok 136 sa nahrádza takto:

„Článok 136

Nezávislosť členov odvolacích senátov

1.   Predseda odvolacích senátov a predsedovia senátov sa vymenúvajú v súlade s postupom stanoveným v článku 129 na vymenovanie výkonného riaditeľa na obdobie piatich rokov. Počas tohto obdobia nesmú byť odvolaní z funkcie, pokiaľ neexistujú vážne dôvody na takéto odvolanie a pokiaľ o tom nerozhodne Súdny dvor na návrh inštitúcie, ktorá ich vymenovala.

2.   Funkčné obdobie predsedu odvolacích senátov možno predĺžiť raz o ďalšie päťročné obdobie alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa tento vek dosiahne počas nového funkčného obdobia, v prípade, že správna rada predtým pozitívne zhodnotila výsledky jeho činnosti.

3.   Funkčné obdobie predsedov senátov možno predĺžiť o ďalšie päťročné obdobia alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa tento vek dosiahne počas nového funkčného obdobia, v prípade, že správna rada predtým pozitívne zhodnotila výsledky ich činnosti, a po porade s predsedom odvolacích senátov.

4.   Predseda odvolacích senátov má tieto riadiace a organizačné funkcie:

a)

predsedá predsedníctvu odvolacích senátov (ďalej len ‚predsedníctvo‘) zodpovednému za stanovenie pravidiel a organizovanie práce senátov;

b)

zabezpečuje výkon rozhodnutí predsedníctva;

c)

prideľuje prípady senátu na základe objektívnych kritérií určených predsedníctvom;

d)

zasiela výkonnému riaditeľovi prehľad výdavkových požiadaviek senátov na účely vypracovania odhadu výdavkov.

Predseda odvolacích senátov predsedá veľkému senátu.

5.   Členov odvolacích senátov vymenúva správna rada na obdobie piatich rokov. Ich funkčné obdobie možno predĺžiť o ďalšie päťročné obdobia alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa tento vek dosiahne počas nového funkčného obdobia, v prípade, že správna rada predtým pozitívne zhodnotila výsledky ich činnosti, a po porade s predsedom odvolacích senátov.

6.   Členovia odvolacích senátov nesmú byť odvolaní zo svojich funkcií, pokiaľ neexistujú vážne dôvody na takéto odvolanie a pokiaľ o tom nerozhodne Súdny dvor, na základe návrhu, ktorý podala správna rada na odporúčanie predsedu odvolacích senátov a po porade s predsedom senátu, do ktorého dotknutý člen patrí.

7.   Predseda odvolacích senátov a predsedovia a členovia odvolacích senátov sú nezávislí. Pri svojom rozhodovaní nie sú viazaní žiadnymi pokynmi.

8.   Rozhodnutia prijaté veľkým senátom o odvolaniach alebo stanoviská k právnym otázkam, ktoré mu postúpil výkonný riaditeľ podľa článku 135, sú pre rozhodovacie útvary úradu uvedené v článku 130 záväzné.

9.   Predseda odvolacích senátov a predsedovia a členovia jednotlivých odvolacích senátov nesmú byť prieskumovými pracovníkmi ani členmi námietkových oddelení, oddelenia zodpovedného za register ani zrušovacích oddelení.“

117.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 136a

Predsedníctvo odvolacích senátov a veľký senát

1.   Predsedníctvo sa skladá z predsedu odvolacích senátov, ktorý mu predsedá, predsedov senátov a členov senátov, ktorých na každý kalendárny rok spomedzi seba volia všetci členovia senátov okrem predsedu odvolacích senátov a predsedov senátov. Počet takto zvolených členov senátov predstavuje štvrtinu členov senátov okrem predsedu odvolacích senátov a predsedov senátov, a tento počet sa v prípade potreby zaokrúhli nahor.

2.   Veľký senát uvedený v článku 135 ods. 2 sa skladá z deviatich členov vrátane predsedu odvolacích senátov, predsedov senátov, prípadne spravodajcu určeného pred postúpením veľkému senátu a členov vybraných rotačným spôsobom zo zoznamu mien všetkých členov odvolacích senátov okrem predsedu odvolacích senátov a predsedov senátov.“

118.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 136b

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví organizáciu odvolacích senátov vrátane zriadenia a úlohy predsedníctva, zloženia veľkého senátu a pravidiel postúpenia prípadov tomuto senátu, ako aj podmienky, za ktorých má rozhodnutia prijímať jeden člen v súlade s článkom 135 ods. 2 a 5.“

119.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 137a

Mediačné centrum

1.   Úrad môže na účely článku 123b ods. 3 zriadiť mediačné centrum (ďalej len ‚centrum‘).

2.   Každá fyzická alebo právnická osoba môže využívať služby centra na dobrovoľnom základe s cieľom dospieť po vzájomnej dohode k zmierlivému riešeniu sporu na základe tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 6/2002.

3.   Účastníci môžu využiť mediáciu na základe spoločnej žiadosti. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení príslušného poplatku. Výkonný riaditeľ stanoví výšku poplatku v súlade s článkom 144 ods. 1

4.   V prípade sporov, v ktorých prebieha konanie pred námietkovým oddelením, zrušovacím oddelením alebo odvolacím senátom úradu, možno spoločnú žiadosť o mediáciu podať kedykoľvek po podaní námietok, návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, alebo odvolania proti rozhodnutiam námietkového alebo zrušovacieho oddelenia.

5.   Dotknuté konanie sa preruší a lehoty s výnimkou lehoty na zaplatenie príslušného poplatku sa prerušia odo dňa podania spoločnej žiadosti o mediáciu. Plynutie lehôt pokračuje odo dňa, od ktorého sa pokračuje v konaní.

6.   Účastníci sa vyzvú, aby si zo zoznamu uvedeného v odseku 12 spoločne vybrali mediátora, ktorý uviedol, že ovláda jazyk dotknutej mediácie. Ak účastníci nevymenujú mediátora do 20 dní od výzvy, mediácia sa považuje za neúspešnú.

7.   Účastníci sa s mediátorom dohodnú na podrobných pravidlách mediácie v dohode o mediácii.

8.   Mediátor mediačné konanie skončí, keď účastníci dosiahnu dohodu o riešení sporu, alebo keď jeden z účastníkov vyhlási, že si praje ukončenie mediácie, alebo keď mediátor dospeje k záveru, že účastníci nedosiahli takúto dohodu.

9.   Mediátor informuje účastníkov a príslušný útvar úradu, ihneď ako sa mediačné konanie skončí.

10.   Diskusie a rokovania uskutočnené v rámci mediácie sú dôverné pre všetky osoby zúčastnené na mediácii, najmä pre mediátora, účastníkov a ich zástupcov. Všetky dokumenty a informácie predložené počas mediácie sa uchovávajú oddelene a nie sú súčasťou spisu akéhokoľvek ďalšieho konania pred úradom.

11.   Mediácia sa vedie v jednom z úradných jazykov Únie, na ktorom sa dohodnú účastníci. Ak sa mediácia týka sporov prebiehajúcich pred úradom, vedie sa v jazyku konania pred úradom, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.

12.   Úrad zostaví zoznam mediátorov, ktorí podporujú účastníkov pri riešení sporov. Mediátori musia byť nezávislí a mať príslušné spôsobilosti a skúsenosti. Na zozname sa môžu uviesť tak mediátori, ktorí sú zamestnancami úradu, ako aj mediátori, ktorí nimi nie sú.

13.   Mediátori sú pri plnení svojich úloh nestranní a pred svojim vymenovaním oznámia akýkoľvek skutočný alebo domnelý konflikt záujmov. Členovia rozhodovacích útvarov úradu uvedených v článku 130 sa nesmú zúčastňovať na mediácii týkajúcej sa veci, v ktorej:

a)

boli predtým akokoľvek zapojení do konania, ktorého sa mediácia týka;

b)

sú osobne zainteresovaní na uvedenom konaní; alebo

c)

boli predtým zapojení ako zástupcovia jedného z účastníkov.

14.   Mediátori sa nezúčastňujú ako členovia rozhodovacích útvarov úradu uvedených v článku 130 na konaní, v ktorom sa pokračuje po neúspešnej mediácii.

15.   Úrad môže spolupracovať s inými uznávanými vnútroštátnymi alebo medzinárodnými orgánmi zaoberajúcimi sa mediáciou.“

120.

Článok 138 sa nahrádza takto:

„Článok 138

Rozpočtový výbor

1.   Rozpočtový výbor má funkcie, ktoré mu boli pridelené v tomto oddiele.

2.   Na rozpočtový výbor sa primerane vzťahujú články 125 a 126 a článok 127 ods. 1 až 4 a 5 v rozsahu, v akom sa týka voľby predsedu a zástupcu predsedu, a článok 127 ods. 6 a 7.

3.   Rozpočtový výbor prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou svojich členov. Pri rozhodnutiach, ktoré je rozpočtový výbor oprávnený prijímať podľa článku 140 ods. 3 a článku 143, sa však vyžaduje dvojtretinová väčšina jeho členov. V obidvoch prípadoch má každý člen jeden hlas.“

121.

Článok 139 sa nahrádza takto:

„Článok 139

Rozpočet

1.   Odhady všetkých príjmov a výdavkov úradu sa vypracúvajú na každý rozpočtový rok a uvádzajú sa v rozpočte úradu. Každý rozpočtový rok zodpovedá kalendárnemu roku.

2.   Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov, príjmy zahŕňajú celkové poplatky splatné podľa prílohy -I k tomuto nariadeniu, celkové poplatky stanovené v nariadení (ES) č. 6/2002, celkové poplatky splatné na základe madridského protokolu podľa článku 145 tohto nariadenia za medzinárodný zápis s vyznačením Únie a iné platby v prospech zmluvných strán madridského protokolu, celkové poplatky splatné podľa Ženevského aktu podľa článku 106c nariadenia (ES) č. 6/2002 za medzinárodný zápis s vyznačením Únie, a iné platby v prospech zmluvných strán Ženevského aktu, a v nevyhnutnom rozsahu subvenciu zapísanú do osobitného okruhu oddielu Komisia všeobecného rozpočtu Únie.

4.   Úrad každý rok vyrovná náklady, ktoré vznikli centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členských štátov, Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo a iným príslušným orgánom, ktoré určia členské štáty, v dôsledku osobitných úloh, ktoré plnia ako funkčná súčasť systému ochranných známok EÚ v súvislosti s týmito službami a konaniami:

a)

konania o námietkach a návrhoch na vyhlásenie neplatnosti pred centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov a Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo týkajúcich ochranných známok EÚ;

b)

poskytovanie informácií o fungovaní systému ochranných známok EÚ prostredníctvom poradenských a informačných stredísk;

c)

vymáhanie práv z ochranných známok EÚ vrátane opatrení prijatých podľa článku 9 ods. 4.

5.   Celkové vyrovnanie nákladov uvedených v odseku 4 zodpovedá 5 % ročného príjmu úradu. Bez toho, aby bol dotknutý tretí pododsek tohto odseku, správna rada na návrh úradu a po porade s rozpočtovým výborom určí kľúč na rozdelenie vyrovnania na základe týchto spravodlivých, nestranných a relevantných ukazovateľov:

a)

ročný počet prihlášok ochranných známok EÚ pochádzajúcich od prihlasovateľov v každom členskom štáte;

b)

ročný počet prihlášok národných ochranných známok v každom členskom štáte;

c)

ročný počet námietok a návrhov na vyhlásenie neplatnosti predložených majiteľmi ochranných známok EÚ v každom členskom štáte;

d)

ročný počet vecí začatých na súdoch pre ochranné známky EÚ určených jednotlivými členskými štátmi v súlade s článkom 95.

Na účely odôvodnenia nákladov uvedených v odseku 4 predložia členské štáty úradu do 31. marca každého roku štatistické údaje preukazujúce počty uvedené v písmenách a) až d) prvého pododseku tohto odseku za predchádzajúci rok, ktoré sa uvedú v návrhu predkladanom správnej rade.

V záujme spravodlivosti platí, že náklady orgánov uvedených v odseku 4 v každom členskom štáte zodpovedajú aspoň 2 % celkového vyrovnania poskytnutého podľa tohto odseku.

6.   Povinnosť úradu vyrovnať náklady uvedené v odseku 4, ktoré vznikli počas daného roka, sa uplatní, len pokiaľ v danom roku nevznikne rozpočtový deficit.

7.   V prípade rozpočtového prebytku a bez toho, aby bol dotknutý odsek 10, môže správna rada na návrh úradu a po porade s rozpočtovým výborom zvýšiť percentuálny podiel stanovený v odseku 5 na najviac 10 % ročného príjmu úradu.

8.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 až 7 a odsek 10 tohto článku a články 123b a 123c, ak sa počas piatich po sebe nasledujúcich rokov vytvorí značný prebytok, môže rozpočtový výbor na návrh úradu a v súlade s ročným pracovným programom a viacročným strategickým programom uvedeným v článku 124 ods. 1 písm. a) a b) rozhodnúť dvojtretinovou väčšinou o prevode prebytku vytvoreného od … (25) do rozpočtu Únie.

9.   Úrad vypracuje pre Európsky parlament, Radu a Komisiu každé dva roky správu o svojej finančnej situácii vrátane finančných operácií uskutočnených podľa článku 123c ods. 5 a 6 a článku 139 ods. 5 a 7. Komisia na základe uvedenej správy preskúma finančnú situáciu úradu.

10.   Úrad vytvorí rezervný fond pokrývajúci jeden rok svojich operačných výdavkov na zabezpečenie kontinuity svojej činnosti a plnenia svojich úloh.“

122.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 141a

Boj proti podvodom

1.   V záujme uľahčenia boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (26) úrad pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a prijme primerané opatrenia týkajúce sa všetkých zamestnancov úradu podľa vzoru uvedeného v prílohe k uvedenej dohode.

2.   Európsky dvor audítorov má právomoc vykonávať na základe dokumentov a na mieste audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým úrad poskytol finančné prostriedky Únie.

3.   OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (27) na účely zistenia, či v súvislosti s grantom alebo zmluvou financovanou úradom došlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, platí, že dohody úradu o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, jeho zmluvy, ako aj dohody a rozhodnutia o grantoch musia obsahovať ustanovenia, ktoré Európsky dvor audítorov a úrad OLAF výslovne oprávňujú vykonávať takéto audity a vyšetrovania v súlade s ich príslušnými právomocami.

5.   Rozpočtový výbor prijme stratégiu v oblasti boja proti podvodom, ktorá je primeraná rizikám podvodov, s prihliadnutím na analýzu nákladov a prínosov opatrení, ktoré sa majú vykonať.

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1)."

(27)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).“"

123.

Článok 144 sa nahrádza takto:

„Článok 144

Poplatky a platby a dátum splatnosti

1.   Výkonný riaditeľ určí výšku platieb za jednotlivé služby, ktoré poskytuje úrad, okrem tých, ktoré sú stanovené v prílohe -I, ako aj výšku platieb za Vestník ochranných známok Európskej únie, Úradný vestník úradu a iných publikácií vydávaných úradom. Výška platieb sa stanoví v eurách a uverejní sa v Úradnom vestníku úradu. Výška každej platby nesmie prekročiť sumu nevyhnutnú na pokrytie nákladov na túto špecifickú službu poskytovanú úradom.

2.   Poplatky a platby, ktorých dátum splatnosti nie je stanovený v tomto nariadení, sú splatné k dátumu doručenia žiadosti o službu, ktorej sa poplatok alebo platba týka.

Výkonný riaditeľ môže so súhlasom rozpočtového výboru určiť, ktoré služby uvedené v prvom pododseku nemajú byť podmienené zaplatením preddavku na príslušné poplatky alebo platby.“

124.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 144a

Úhrada poplatkov a platieb

1.   Sumy poplatkov a platieb splatné úradu sa uhrádzajú platbou alebo prevodom na bankový účet úradu.

Výkonný riaditeľ môže so súhlasom rozpočtového výboru určiť, aké iné konkrétne metódy úhrady okrem metód stanovených v prvom pododseku možno použiť, a to najmä prostredníctvom vkladov na bežné účty úradu.

Rozhodnutia prijaté podľa druhého pododseku sa uverejnia v Úradnom vestníku úradu.

Všetky platby vrátane iných metód platby určených podľa druhého pododseku sa uskutočňujú v eurách.

2.   Pri každej platbe sa uvedie meno osoby uskutočňujúcej platbu a potrebné údaje, ktoré umožnia úradu okamžite zistiť účel platby. Poskytnú sa predovšetkým tieto informácie:

a)

v prípade úhrady poplatku za prihlášku účel platby, t. j. ‚poplatok za prihlášku‘;

b)

v prípade úhrady poplatku za podanie námietok spisové číslo prihlášky a meno prihlasovateľa ochrannej známky EÚ, voči ktorému boli námietky podané, a účel platby, t. j. ‚poplatok za podanie námietok‘;

c)

v prípade úhrady poplatku za zrušenie a poplatku za vyhlásenie neplatnosti číslo zápisu a meno majiteľa ochrannej známky EÚ, voči ktorému návrh smeruje, a účel platby, t. j. ‚poplatok za zrušenie‘ alebo ‚poplatok za vyhlásenie neplatnosti‘.

3.   Ak sa účel platby uvedený v odseku 2 nedá zistiť okamžite, úrad požiada osobu, ktorá danú platbu uskutočnila, aby písomne oznámila jej účel v lehote, ktorú určí úrad. Ak daná osoba tejto žiadosti včas nevyhovie, platba sa bude považovať za neuskutočnenú. Uhradená suma sa vráti.

Článok 144b

Domnienky týkajúce sa dňa úhrady

1.   V prípadoch uvedených v článku 144a ods. 1 prvom pododseku sa za deň úhrady úradu považuje deň, keď bola suma platby alebo prevodu skutočne pripísaná na bankový účet úradu.

2.   Ak možno použiť metódy úhrady uvedené v článku 144a ods. 1 druhom pododseku, výkonný riaditeľ určí deň, keď sa takéto úhrady majú považovať za uskutočnené.

3.   Ak sa podľa odsekov 1 a 2 poplatok považuje za uhradený až po uplynutí lehoty, v ktorej bol splatný, považuje sa táto lehota za dodržanú, ak sa úradu preukáže, že osoby, ktoré platbu uskutočnili v členskom štáte riadne zadali v lehote, v ktorej sa mal poplatok uhradiť, bankovej inštitúcii príkaz na prevod sumy úhrady a zaplatili príplatok vo výške 10 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však 200 EUR. Príplatok sa neplatí vtedy, ak bol príkaz bankovej inštitúcii zadaný najneskôr 10 dní pred uplynutím lehoty splatnosti.

4.   Úrad môže od osoby, ktorá platbu uskutočnila, vyžadovať, aby predložila dôkazy o dni, ku ktorému bankovej inštitúcii uvedenej v odseku 3 zadala príkaz a, ak je to potrebné, zaplatila v lehote, ktorú určí, príslušný príplatok. Ak táto osoba uvedenú požiadavku nesplní, alebo ak je dôkaz nedostatočný, alebo ak sa požadovaný príplatok neuhradí včas, považuje sa lehota splatnosti za nedodržanú.

Článok 144c

Nedostatočná úhrada a vrátenie zanedbateľných súm

1.   Lehota splatnosti sa v zásade považuje za dodržanú iba vtedy, ak sa poplatok uhradil včas v plnej výške. Ak sa poplatok neuhradí v plnej výške, uhradená suma sa po uplynutí lehoty splatnosti vráti.

2.   Ak je to však v čase zostávajúcom do uplynutia lehoty splatnosti možné, môže úrad osobe uskutočňujúcej platbu umožniť, aby uhradila chýbajúcu sumu, alebo ak je to opodstatnené, odpustiť nízke chýbajúce sumy bez toho, aby tým boli dotknuté práva osoby uskutočňujúcej platbu.

3.   Výkonný riaditeľ môže so súhlasom rozpočtového výboru upustiť od vymáhania splatnej sumy, ak suma, ktorá sa má vymôcť, je zanedbateľná, alebo ak má takéto vymáhanie príliš neistý výsledok.

4.   Ak bola na úhradu poplatku alebo platby zaplatená vyššia suma, preplatok sa nevráti, ak ide o zanedbateľnú sumu a ak dotknutý účastník vrátenie výslovne nepožaduje.

Výkonný riaditeľ môže so súhlasom rozpočtového výboru stanoviť sumy, pri nedosiahnutí ktorých sa preplatok pri úhrade poplatku alebo platby nevráti.

Rozhodnutia podľa druhého pododseku sa zverejnia v Úradnom vestníku úradu.“

125.

V článku 145 sa slová „jeho vykonávacie nariadenia“ nahrádzajú slovami „akty prijaté podľa tohto nariadenia“.

126.

Článok 147 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Úrad informuje prihlasovateľa, ktorý podal medzinárodnú prihlášku, o dátume, keď mu boli doručené dokumenty, z ktorých pozostáva medzinárodná prihláška.“;

b)

odseky 3 až 6 sa nahrádzajú takto:

„3.   Ak sa medzinárodná prihláška podá v inom jazyku, ako je jeden z jazykov, v ktorom sa môže podať medzinárodná prihláška podľa madridského protokolu, prihlasovateľ môže poskytnúť preklad zoznamu tovarov alebo služieb a akýchkoľvek iných textových prvkov, ktoré sú súčasťou medzinárodnej prihlášky, do jazyka, v ktorom sa má medzinárodná prihláška predložiť na medzinárodnom úrade podľa odseku 2. Ak sa k prihláške takýto preklad nepriloží, prihlasovateľ splnomocní úrad, aby takýto preklad k medzinárodnej prihláške priložil. Ak sa preklad nevyhotovil v priebehu konania o zápise prihlášky ochrannej známky EÚ, na ktorej je založená medzinárodná prihláška, úrad bezodkladne preklad zabezpečí.

4.   Podanie medzinárodnej prihlášky podlieha poplatku, ktorý sa hradí úradu. Ak má byť medzinárodný zápis založený na ochrannej známke EÚ po jej zápise, poplatok je splatný v deň zápisu ochrannej známky EÚ. Prihláška sa považuje za podanú až po zaplatení požadovaného poplatku. Ak poplatok nebol uhradený, úrad o tom žiadateľa informuje. V prípade elektronického podania môže úrad splnomocniť medzinárodný úrad, aby poplatok vybral v jeho mene.

5.   Ak sa pri prieskume medzinárodnej prihlášky zistí niektorý z nasledujúcich nedostatkov, úrad vyzve prihlasovateľa, aby tieto nedostatky odstránil v lehote, ktorú určí úrad:

a)

medzinárodná prihláška nebola podaná na formulári uvedenom v odseku 1 a neobsahuje všetky údaje a informácie, ktoré sa v tomto formulári vyžadujú;

b)

zoznam tovarov a služieb uvedený v medzinárodnej prihláške sa nezhoduje so zoznamom tovarov a služieb nachádzajúcom sa v základnej prihláške ochrannej známky EÚ alebo v základnej ochrannej známke EÚ;

c)

známka, ktorá je predmetom medzinárodnej prihlášky, nie je totožná so známkou tak, ako je uvedená v základnej prihláške ochrannej známky EÚ alebo základnej ochrannej známke EÚ;

d)

iný údaj v medzinárodnej prihláške týkajúci sa ochrannej známky, ako vzdanie sa alebo nárokovanie farby, sa neuvádza v základnej prihláške ochrannej známky EÚ alebo základnej ochrannej známke EÚ;

e)

ak je v medzinárodnej prihláške nárokovaná farba ako rozlišovací znak známky a prihláška základnej ochrannej známky EÚ alebo základná ochranná známka EÚ nie je v tej istej farbe alebo farbách; alebo

f)

podľa informácií uvedených vo formulári medzinárodnej prihlášky prihlasovateľ nie je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku prostredníctvom úradu v súlade s článkom 2 ods. 1 bodom ii) madridského protokolu.

6.   Ak prihlasovateľ nesplnomocnil úrad, aby doplnil preklad, ako je stanovené v odseku 3, alebo ani inak nie je jasné, na ktorom zozname tovarov a služieb má byť medzinárodná prihláška založená, úrad vyzve prihlasovateľa, aby uviedol požadované údaje v lehote, ktorú určí.“;

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„7.   Ak sa nedostatky uvedené v odseku 5 neodstránia alebo požadované údaje uvedené v odseku 6 neuvedú v lehote určenej úradom, úrad odmietne zaslať medzinárodnú prihlášku medzinárodnému úradu.

8.   Úrad zašle medzinárodnú prihlášku medzinárodnému úradu spolu s potvrdením v zmysle článku 3 ods. 1 madridského protokolu, hneď ako medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky stanovené v tomto článku, vykonávacom akte prijatom podľa odseku 9 tohto článku a v článku 146 tohto nariadenia.

9.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví formulár vrátane jeho prvkov, ktorý sa má použiť na podanie medzinárodnej prihlášky podľa odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“

127.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 148a

Oznámenie o neplatnosti základnej prihlášky alebo zápisu

1.   Úrad do piatich rokov odo dňa medzinárodného zápisu oznámi medzinárodnému úradu akékoľvek skutočnosti a rozhodnutia, ktoré majú vplyv na platnosť prihlášky ochrannej známky EÚ alebo zápisu ochrannej známky EÚ, na ktorých bol založený medzinárodný zápis.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých spresní jednotlivé skutočnosti a rozhodnutia, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa článku 6 ods. 3 madridského protokolu, ako aj rozhodujúci moment takýchto oznámení. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2 tohto nariadenia.“

128.

Článok 149 sa nahrádza takto:

„Článok 149

Žiadosť o územné rozšírenie následne po medzinárodnom zápise

1.   Podľa článku 3ter ods. 2 madridského protokolu možno žiadosť o územné rozšírenie podať následne po medzinárodnom zápise prostredníctvom úradu. Žiadosť sa podáva v jazyku, v ktorom bola podaná medzinárodná prihláška podľa článku 147 tohto nariadenia. Obsahuje údaje opodstatňujúce nárok na označenie podľa článku 2 ods. 1 bodu ii) a článku 3ter ods. 2 madridského protokolu. Úrad informuje prihlasovateľa, ktorý žiada o územné rozšírenie, o dátume, keď mu bola doručená žiadosť o územné rozšírenie.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobné požiadavky týkajúce sa žiadosti o územné rozšírenie podľa odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2

3.   Ak žiadosť o územné rozšírenie podaná následne po medzinárodnom zápise nespĺňa požiadavky stanovené v odseku 1 a vo vykonávacom akte prijatom podľa odseku 2, úrad vyzve žiadateľa, aby zistené nedostatky odstránil v lehote určenej úradom. Ak sa nedostatky v lehote určenej úradom neodstránia, úrad odmietne postúpiť žiadosť medzinárodnému úradu. Úrad neodmietne postúpiť žiadosť medzinárodnému úradu bez toho, aby sa žiadateľovi umožnilo odstrániť nedostatky zistené v žiadosti.

4.   Úrad postúpi žiadosť o územné rozšírenie, ktorá bola podaná následne po medzinárodnom zápise, medzinárodnému úradu, hneď ako sú splnené požiadavky uvedené v odseku 3.“

129.

Článok 153 sa nahrádza takto:

„Článok 153

Seniorita uplatnená v medzinárodnej prihláške

1.   Prihlasovateľ žiadajúci o medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia, si môže uplatniť v medzinárodnej prihláške senioritu staršej ochrannej známky zapísanej v niektorom členskom štáte vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu alebo zapísanej podľa medzinárodných dojednaní, ktorá má účinok v niektorom členskom štáte, ako je stanovené v článku 34.

2.   Dokumentácia na podporu uplatnenej seniority, upravená vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 34 ods. 5, sa predloží do troch mesiacov odo dňa, keď medzinárodný úrad oznámil medzinárodný zápis úradu. V tejto súvislosti sa uplatňuje článok 34 ods. 6.

3.   Ak je majiteľ medzinárodného zápisu podľa článku 92 ods. 2 povinný byť zastúpený pred úradom, komunikácia uvedená v odseku 2 tohto článku musí obsahovať vymenovanie zástupcu v zmysle článku 93 ods. 1.

4.   Ak úrad zistí, že uplatnenie seniority podľa odseku 1 tohto článku nie je v súlade s článkom 34 alebo nespĺňa iné požiadavky stanovené v tomto článku, vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky odstránil. Ak nie sú požiadavky uvedené v prvej vete splnené v lehote, ktorú určí úrad, právo seniority v súvislosti s daným medzinárodným zápisom zanikne. Ak sa nedostatky týkajú iba niektorých tovarov a služieb, k strate práva seniority dôjde iba vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám.

5.   Úrad informuje medzinárodný úrad o každom vyhlásení o strate práva seniority v súlade s odsekom 4. Tiež informuje medzinárodný úrad o každom späťvzatí alebo obmedzení nároku na senioritu.

6.   Článok 34 ods. 4 sa uplatní, pokiaľ právo seniority nie je vyhlásené za zaniknuté podľa odseku 4 tohto článku.“

130.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 153a

Seniorita uplatnená pred úradom

1.   Majiteľ medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, si môže odo dňa zverejnenia účinkov tohto zápisu podľa článku 152 ods. 2 uplatniť na úrade senioritu staršej ochrannej známky zapísanej v niektorom členskom štáte vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu alebo zapísanej podľa medzinárodných dojednaní, ktorá má účinok v niektorom členskom štáte, ako je stanovené v článku 35.

2.   Keď sa seniorita uplatňuje predo dňom uvedeným v odseku 1, uplatnenie seniority sa považuje za doručené úradu v daný deň.

3.   Uplatnenie seniority podľa odseku 1 tohto článku musí spĺňať náležitosti uvedené v článku 35 a obsahovať informácie umožňujúce jeho preskúmanie z hľadiska týchto náležitostí.

4.   Ak náležitosti uplatnenia seniority uvedené v odseku 3 a spresnené vo vykonávacom akte prijatom podľa odseku 6 nie sú splnené, úrad vyzve majiteľa medzinárodného zápisu, aby nedostatky odstránil. Ak sa nedostatky v lehote určenej úradom neodstránia, úrad uplatnenie seniority zamietne.

5.   Ak úrad uplatnenie seniority akceptoval, alebo sa uplatnenie seniority vzalo späť, alebo ho úrad zrušil, informuje o tom medzinárodný úrad.

6.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých podrobne upraví podrobnosti, ktoré má obsahovať uplatnenie seniority podľa odseku 1 tohto článku, a informácie, ktoré sa majú oznámiť podľa odseku 5 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2“

131.

Článok 154 sa nahrádza takto:

„Článok 154

Označenie tovarov a služieb a preskúmanie z hľadiska absolútnych dôvodov zamietnutia

1.   Medzinárodné zápisy, v ktorých je vyznačená Únia, podliehajú prieskumu ich súladu s článkom 28 ods. 2 až 4 a z hľadiska absolútnych dôvodov na zamietnutie rovnakým spôsobom ako prihlášky ochranných známok EÚ.

2.   Ak sa zistí, že medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia, nie je spôsobilý na ochranu podľa článku 28 ods. 4 alebo článku 37 ods. 1 tohto nariadenia v súvislosti so všetkými alebo niektorými tovarmi a službami, pre ktoré medzinárodný úrad vykonal zápis, úrad z úradnej moci vydá predbežné oznámenie o odmietnutí adresované medzinárodnému úradu podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu.

3.   Ak je majiteľ medzinárodného zápisu podľa článku 92 ods. 2 povinný byť zastúpený pred úradom, oznámenie uvedené v odseku 2 tohto článku obsahuje výzvu na vymenovanie zástupcu v zmysle článku 93 ods. 1.

4.   V oznámení o predbežnom odmietnutí sa uvedú dôvody, na ktorých je založené, a určí sa lehota, v ktorej môže majiteľ medzinárodného zápisu predložiť svoje vyjadrenie a v prípade potreby aj vymenovať zástupcu. Lehota začína plynúť dňom, v ktorý úrad vydal predbežné odmietnutie.

5.   Ak úrad zistí, že sa v medzinárodnej prihláške, v ktorej je vyznačená Únia, neuvádza druhý jazyk podľa článku 161b tohto nariadenia, úrad vydá z úradnej moci predbežné oznámenie o odmietnutí adresované medzinárodnému úradu podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu.

6.   Ak majiteľ medzinárodného zápisu neodstráni dôvod odmietnutia ochrany v určenej lehote, či prípadne nevymenuje zástupcu alebo neuvedie druhý jazyk, úrad odmietne ochranu pre všetky alebo časť tovarov a služieb, pre ktoré je medzinárodný zápis zapísaný. Odmietnutie ochrany nahrádza zamietnutie prihlášky ochrannej známky EÚ. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa článkov 58 až 65.

7.   Ak úrad do začatia plynutia lehoty na podanie námietok podľa článku 156 ods. 2 nevydá z úradnej moci predbežné oznámenie o odmietnutí podľa odseku 2 tohto článku, zašle medzinárodnému úradu vyhlásenie, v ktorom uvedie, že skúmanie absolútnych dôvodov zamietnutia podľa článku 37 bolo ukončené, ale že proti medzinárodnému zápisu ešte môžu tretie strany podať námietky alebo pripomienky. Týmto predbežným vyhlásením nie je dotknuté právo úradu na opätovné začatie prieskumu absolútnych dôvodov zamietnutia z vlastného podnetu, ktoré možno uplatniť do vydania konečného rozhodnutia o priznaní ochrany.

8.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať oznámenie o odmietnutí ochrany vydané z úradnej moci, ktoré sa zašle medzinárodnému úradu, a konečné oznámenia o konečnom priznaní alebo odmietnutí ochrany, ktoré sa zašlú medzinárodnému úradu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2“

132.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 154a

Kolektívne a certifikačné známky

1.   Keď je medzinárodný zápis založený na základnej prihláške alebo základnom zápise týkajúcom sa kolektívnej známky, certifikačnej známky alebo garančnej známky, a je ňom vyznačená Únia, zaobchádza sa s ním ako s kolektívnou známkou EÚ, alebo prípadne ako s certifikačnou známkou EÚ.

2.   Majiteľ medzinárodného zápisu predloží stanovy používania známky podľa článkov 67 a 74b priamo úradu do dvoch mesiacov odo dňa, keď medzinárodný úrad oznámil medzinárodný zápis úradu.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví konanie v prípade medzinárodných zápisov na základe základnej prihlášky alebo základného zápisu týkajúcich sa kolektívnej známky, certifikačnej známky alebo garančnej známky.“

133.

Článok 155 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa táto časť vety:

„ak sa žiadosť o rešeršnú správu podľa článku 38 ods. 1 podá úradu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia.“;

b)

v odseku 2 sa dopĺňa táto časť vety:

„ak sa žiadosť o rešeršnú správu podľa článku 38 ods. 2 podá úradu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia a v rovnakej lehote sa zaplatí poplatok za rešerš.“;

c)

v odseku 4 sa dopĺňa táto veta:

„To platí bez ohľadu na to, či majiteľ medzinárodného zápisu žiadal, aby sa mu rešeršná správa EÚ zaslala, s výnimkou prípadu, keď majiteľ staršieho zápisu alebo prihlášky požiadal, aby sa mu oznámenie nezasielalo.“

134.

Článok 156 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Oznámenie o námietkach sa podáva v lehote troch mesiacov, pričom lehota začne plynúť po uplynutí jedného mesiaca odo dňa zverejnenia podľa článku 152 ods. 1 Námietky sa považujú za riadne podané až po zaplatení poplatku za námietky.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými upraví postup pri podávaní a preskúmaní námietok vrátane potrebných oznámení adresovaných medzinárodnému úradu.“

135.

V článku 158 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3.   Ak boli podľa článku 57 alebo článku 100 tohto nariadenia a tohto článku konečným rozhodnutím účinky medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, vyhlásené za neplatné, úrad to oznámi medzinárodnému úradu v súlade s článkom 5 ods. 6 madridského protokolu.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať oznámenie adresované medzinárodnému úradu podľa odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“

136.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 158a

Právny účinok zápisu prevodov

Zápis zmeny majiteľa medzinárodného zápisu v medzinárodnom registri má rovnaký účinok ako zápis prevodu do registra podľa článku 17.

Článok 158b

Právny účinok zápisu licencií a iných práv

Zápis licencie alebo obmedzenia dispozičného práva majiteľa v súvislosti s medzinárodným zápisom v medzinárodnom registri má rovnaký účinok ako zápis vecného práva, exekúcie, insolvenčného konania alebo licencie do registra podľa článkov 19, 20, 21 a 22.

Článok 158c

Prieskum žiadostí o zápis prevodov, licencií alebo obmedzení dispozičných práv majiteľov

Úrad postúpi žiadosti o zápis zmeny majiteľa, licencie alebo obmedzenia dispozičného práva majiteľa, zmeny alebo zrušenia licencie alebo zániku obmedzenia dispozičného práva majiteľa, ktoré sa naň podali, medzinárodnému úradu, ak sú k nim priložené príslušné doklady o prevode, licencii alebo obmedzení dispozičného práva majiteľa, alebo doklady o tom, že licencia zanikla alebo bola zmenená, alebo že obmedzenie dispozičného práva zaniklo.“

137.

Článok 159 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

vyznačenie členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou madridského protokolu, za predpokladu, že ku dňu, keď sa požiadalo o premenu, bolo možné vyznačiť tento členský štát priamo podľa madridského protokolu. Uplatňujú sa články 112, 113 a 114 tohto nariadenia.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Národná prihláška ochrannej známky alebo vyznačenie členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou madridského protokolu, ktoré vyplývajú z premeny medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, majú vo vzťahu k dotknutému členskému štátu, dátum medzinárodného zápisu podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu alebo dátum rozšírenia na územie Únie vykonaného následne po uskutočnení medzinárodného zápisu podľa článku 3ter ods. 2 madridského protokolu, alebo deň práva prednosti tohto zápisu a prípadne senioritu ochrannej známky tohto štátu uplatnenú podľa článku 153 tohto nariadenia.“;

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Žiadosť o premenu medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, na prihlášku národnej ochrannej známky obsahuje informácie a údaje uvedené v článku 113 ods. 1.

5.   Ak sa žiada o premenu podľa tohto článku a článku 112 ods. 5 tohto nariadenia z dôvodu neobnovenia medzinárodného zápisu, táto skutočnosť sa uvedie v žiadosti uvedenej v odseku 4 tohto článku spolu s dňom, ku ktorému ochrana skončila. Lehota troch mesiacov stanovená v článku 112 ods. 5 tohto nariadenia začne plynúť odo dňa nasledujúceho po poslednom dni, v ktorý je ešte možné uskutočniť obnovu v súlade s článkom 7 ods. 4 madridského protokolu.

6.   Na žiadosť o premenu uvedenú v odseku 4 tohto článku sa primerane vzťahuje článok 113 ods. 3 a 5.

7.   Žiadosť o premenu medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, na zápis, v ktorom je vyznačený členský štát, ktorý je zmluvnou stranou madridského protokolu, obsahuje údaje a prvky uvedené v odsekoch 4 a 5.

8.   Na žiadosť o premenu uvedenú v odseku 7 tohto článku sa primerane vzťahuje článok 113 ods. 3 Úrad tiež zamietne žiadosť o premenu, ak podmienky na vyznačenie členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou madridského protokolu alebo madridskej dohody, neboli splnené, a to ani v deň vyznačenia Únie ani v deň, keď žiadosť o premenu bola doručená úradu alebo keď sa v súlade s článkom 113 ods. 1 poslednou vetou považuje za doručenú úradu.

9.   Ak žiadosť o premenu uvedená v odseku 7 spĺňa náležitosti podľa tohto nariadenia a pravidiel prijatých podľa neho, úrad bezodkladne postúpi žiadosť medzinárodnému úradu. Úrad informuje majiteľa medzinárodného zápisu o dátume postúpenia.

10.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

podrobnosti, ktoré majú obsahovať žiadosti o premenu uvedené v odsekoch 4 a 7;

b)

údaje, ktoré obsahuje zverejnenie žiadostí o premenu podľa odseku 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“

138.

V článku 161 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3.   Na to, aby sa prihláška ochrannej známky EÚ považovala za premenu medzinárodného zápisu, ktorý medzinárodný úrad vymazal na žiadosť úradu pôvodu podľa článku 9quinquies madridského protokolu, musí sa to v tejto prihláške uviesť. Tento údaj sa uvedie pri podaní prihlášky.

4.   Ak počas prieskumu podľa článku 36 ods. 1 písm. b) úrad zistí, že prihláška nebola podaná do troch mesiacov odo dňa, keď medzinárodný úrad vymazal medzinárodný zápis, alebo tovary a služby, pre ktoré sa má ochranná známka EÚ zapísať, nie sú uvedené na zozname tovarov a služieb zahrnutých v medzinárodnom zápise vo vzťahu k Únii, úrad vyzve prihlasovateľa, aby tieto nedostatky odstránil.

5.   Ak sa nedostatky uvedené v odseku 4 neodstránia v lehote určenej úradom, právo na dátum medzinárodného zápisu alebo dátum územného rozšírenia, a prípadne na dátum priority medzinárodného zápisu zanikne.

6.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré majú obsahovať žiadosti o premenu podľa odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.“

139.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 161a

Komunikácia s medzinárodným úradom

Komunikácia s medzinárodným úradom sa uskutočňuje takým spôsobom a v takom formáte, na akom sa dohodnú medzinárodný úrad a úrad, prednostne elektronickými prostriedkami. Akýkoľvek odkaz na formuláre zahŕňa formuláre dostupné v elektronickom formáte.

Článok 161b

Používanie jazykov

Na účely uplatňovania tohto nariadenia a pravidiel prijatých podľa neho na medzinárodné zápisy, v ktorých je vyznačená Únia, sa jazyk podania medzinárodnej prihlášky považuje za jazyk konania v zmysle článku 119 ods. 4 a druhý jazyk uvedený v medzinárodnej prihláške sa považuje za druhý jazyk v zmysle článku 119 ods. 3.“

140.

Článok 162 sa vypúšťa.

141.

Článok 163 sa nahrádza takto:

„Článok 163

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre vykonávacie pravidlá. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

142.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 163a

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 42a, článku 43 ods. 3, článkoch 57a a 65a, článku 77 ods. 4, článku 78 ods. 6, článku 79 ods. 5, článku 79b ods. 2, článku 79c ods. 5, článku 80 ods. 3, článku 82a ods. 3, článkoch 93a a 136b, článku 154a ods. 3 a článku 156 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od … (28). Je osobitne dôležité, aby Komisia v súlade so zavedenou praxou uskutočňovala pred prijatím uvedených delegovaných aktov konzultácie s expertmi vrátane expertov z členských štátov.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v odseku 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 42a, článku 43 ods. 3, článkov 57a a 65a, článku 77 ods. 4, článku 78 ods. 6, článku 79 ods. 5, článku 79b ods. 2, článku 79c ods. 5, článku 80 ods. 3, článku 82a ods. 3, článkov 93a a 136b, článku 154a ods. 3 a článku 156 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

143.

Článok 164 sa vypúšťa.

144.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 165a

Hodnotenie a preskúmanie

1.   Do … (29) a potom každých päť rokov Komisia zhodnotí vykonávanie tohto nariadenia.

2.   V rámci hodnotenia sa preskúmava právny rámec pre spoluprácu medzi úradom a centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov a Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo, pričom osobitná pozornosť sa venuje mechanizmu financovania stanovenému v článku 123c. V rámci hodnotenia sa posúdi aj vplyv, účinnosť a efektívnosť úradu a jeho pracovných postupov. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát úradu a finančný dosah každej takejto zmeny.

3.   Komisia predloží hodnotiacu správu spolu s jej závermi vyvodenými z uvedenej správy Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade. Výsledky hodnotenia sa zverejnia.

4.   Pri príležitosti každého druhého hodnotenia sa posúdia výsledky dosiahnuté úradom vzhľadom na jeho ciele, mandát a úlohy.“

145.

Vkladá sa príloha uvedená v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 2868/95 sa mení takto:

1.

V pravidle 1 sa odsek 3 vypúšťa.

2.

Pravidlo 2 sa vypúšťa.

3.

Pravidlo 4 sa vypúšťa.

4.

Pravidlo 5 sa vypúšťa.

5.

Pravidlo 5a sa vypúšťa.

6.

V pravidle 9 sa odsek 3 mení takto:

a)

v písmene a) sa slová „pravidiel 1, 2 a 3“ nahrádzajú slovami „pravidiel 1 a 3 a článku 28 nariadenia“;

b)

v písmene b) sa slová „pravidla 4 b)“ nahrádzajú slovami „článku 26 ods. 2 nariadenia“.

7.

V pravidle 11 sa odsek 2 vypúšťa.

8.

V pravidle 12 sa písmeno k) vypúšťa.

9.

Hlava IV sa vypúšťa.

10.

V hlave XI sa časť K vypúšťa.

11.

V pravidle 62 ods. 2 sa slová „v spoločenstve“ nahrádzajú slovami „v Európskom hospodárskom priestore“.

12.

V pravidle 71 ods. 1 sa slová „v rámci spoločenstva“ nahrádzajú slovami „v Európskom hospodárskom priestore“.

13.

V pravidle 76 sa odsek 2 vypúšťa.

14.

Pravidlo 78 sa mení takto:

a)

v odseku 2 písmene c) sa slová „v spoločenstve“ nahrádzajú slovami „v Európskom hospodárskom priestore“;

b)

v odseku 2 písmene b) a v odseku 3 sa slová „členského štátu“ nahrádzajú slovami „členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru“ a v odseku 5 sa slová „členských štátov“ nahrádzajú slovami „členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru“.

15.

Pravidlo 84 sa vypúšťa.

16.

Pravidlo 87 sa vypúšťa.

17.

V pravidle 112 sa odsek 2 vypúšťa.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 2869/95 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na nariadenie (ES) č. 207/2009 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť … (30).

Nasledujúce body článku 1 tohto nariadenia sa uplatňujú od … (31):

 

body 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, bod 26 v rozsahu, v akom sa týka článku 26 ods. 1 písm. d) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 29, bod 30 v rozsahu, v akom sa týka článku 30 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 31 v rozsahu, v akom sa týka článku 33 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 32 v rozsahu, v akom sa týka článku 34 ods. 1a, 4 a 6 nariadenia (ES) č. 207/2009, body 33 a 34, bod 35 v rozsahu, v akom sa týka článku 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 37 v rozsahu, v akom sa týka článku 39 ods. 1 druhej vety a ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 43 v rozsahu, v akom sa týka článku 44 ods. 2, 3, 4a a 8 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 46 v rozsahu, v akom sa týka článku 48 ods. 5 tretej vety nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 47 v rozsahu, v akom sa týka článku 48a ods. 1 prvého pododseku a ods. 2 až 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 48 v rozsahu, v akom sa týka článku 49 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 49 v rozsahu, v akom sa týka článku 50 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, body 61, 62 a 63, bod 64 v rozsahu, v akom sa týka článku 67 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 67 s výnimkou článku 74b ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 68, bod 71 v rozsahu, v akom sa týka článku 78 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 72 v rozsahu, v akom sa týka článku 79 ods. 1 až 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 73 s výnimkou článku 79b ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009a článku 79c ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 74 v rozsahu, v akom sa týka článku 80 ods. 1, 2 a 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 75 v rozsahu, v akom sa týka článku 82 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 76 v rozsahu, v akom sa týka článku 82a ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 77, bod 78 v rozsahu, v akom sa týka článku 85 ods. 1, 6 a 7 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 80 v rozsahu, v akom sa týka článku 87 ods. 2 písm. m) a ods. 3 písm. y) nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 84 v rozsahu, v akom sa týka článku 89 ods. 1, 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 97 s výnimkou článku 113 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 98, bod 102 v rozsahu, v akom sa týka článku 119 ods. 5, 5a, 6, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 103, bod 108 v rozsahu, v akom sa týka článku 128 ods. 4 písm. o) nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 111 v rozsahu, v akom sa týka článku 132 ods. 2 tretej vety nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 113, bod 125, bod 126 v rozsahu, v akom sa týka článku 147 ods. 1 a 3 až 8 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 127 v rozsahu, v akom sa týka článku 148a ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 128 v rozsahu, v akom sa týka článku 149 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 129 v rozsahu, v akom sa týka článku 153 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 130 v rozsahu, v akom sa týka článku 153a ods. 1 až 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 132, bod 135 v rozsahu, v akom sa týka článku 158 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 136, bod 137 v rozsahu, v akom sa týka článku 159 ods. 4 až 9 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 138 v rozsahu, v akom sa týka článku 161 ods. 3 až 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, a bod 139.

Článok 1 bod 99 tohto nariadenia v rozsahu, v akom sa týka článkov 124 ods. 1 písm. f) a 128 ods. 4 písm. n) nariadenia (ES) č. 207/2009, sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia uvedeného v článku 124 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 alebo 12 mesiacov po dátume stanovenom v druhom odseku tohto článku podľa toho, čo nastane skôr. Dovtedy vykonáva právomoci uvedené v článku 124 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 207/2009 výkonný riaditeľ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V …

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 25. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 10. novembra 2015. Pozícia Európskeho parlamentu z ….

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1).

(4)  Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 25).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 15.12.1995, s. 1).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 z 13. decembra 1995 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. ES L 303, 15.12.1995, s. 33).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 216/96 z 5. februára 1996, ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. ES L 28, 6.2.1996, s. 11).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(13)  Číslo smernice nachádzajúcej sa v dokumente st10374/15.

(14)  Číslo smernice nachádzajúcej sa v dokumente st10374/15.

(25)  Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(28)  Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(29)  Päť rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(30)  Deväťdesiat dní po uverejnení tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(31)  Prvý deň prvého mesiaca nasledujúceho po uplynutí 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.


PRÍLOHA I

Vkladá sa táto príloha:

„PRÍLOHA -I

Výška poplatkov

A.

Výška poplatkov, ktoré sa podľa tohto nariadenia uhrádzajú úradu, je (v EUR):

1.

Základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 26 ods. 2):

1 000 EUR.

2.

Základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky EÚ podanú elektronicky (článok 26 ods. 2):

850 EUR.

3.

Poplatok za druhú triedu tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 26 ods. 2):

50 EUR.

4.

Poplatok za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 26 ods. 2):

150 EUR.

5.

Základný poplatok za prihlášku kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 26 ods. 2 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

1 800 EUR.

6.

Základný poplatok za prihlášku kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ podanú elektronicky (článok 26 ods. 2 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

1 500 EUR.

7.

Poplatok za druhú triedu tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ: (článok 26 ods. 2 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

50 EUR.

8.

Poplatok za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 26 ods. 2 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

150 EUR.

9.

Poplatok za rešerš pre prihlášku ochrannej známky EÚ (článok 38 ods. 2) alebo pre medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia (článok 38 ods. 2 a článok 155 ods. 2): 12 EUR vynásobených počtom centrálnych úradov priemyselného vlastníctva uvedených v článku 38 ods. 2; uvedenú sumu a následné zmeny zverejní úrad v Úradnom vestníku úradu.

10.

Poplatok za podanie námietok (článok 41 ods. 3):

320 EUR.

11.

Základný poplatok za obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 47 ods. 3):

1 000 EUR.

12.

Základný poplatok za obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky EÚ v prípade elektronického podania (článok 47 ods. 3):

850 EUR.

13.

Poplatok za obnovu zápisu druhej triedy tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 47 ods. 3):

50 EUR.

14.

Poplatok za obnovu zápisu každej ďalšej triedy nad dve triedy tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 47 ods. 3):

150 EUR.

15.

Základný poplatok za obnovu zápisu kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 47 ods. 3 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

1 800 EUR.

16.

Základný poplatok za obnovu zápisu kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ v prípade elektronického podania (článok 47 ods. 3 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

1 500 EUR.

17.

Poplatok za obnovu zápisu druhej triedy tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 47 ods. 3 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

50 EUR.

18.

Poplatok za obnovu zápisu každej ďalšej triedy nad dve triedy tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 47 ods. 3 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

150 EUR.

19.

Dodatočný poplatok za oneskorenú platbu poplatku za obnovu zápisu alebo oneskorené podanie žiadosti o obnovu zápisu (článok 47 ods. 3): 25 % oneskorene uhradeného poplatku za obnovu zápisu, najviac však 1 500 EUR.

20.

Poplatok za návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti (článok 56 ods. 2):

630 EUR

21.

Poplatok za odvolanie (článok 60 ods. 1):

720 EUR.

22.

Poplatok za žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu (článok 81 ods. 3):

200 EUR.

23.

Poplatok za žiadosť o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ alebo o premenu ochrannej známky EÚ (článok 113 ods. 1, tiež v spojení s článkom 159 ods. 1):

a)

na národnú prihlášku ochrannej známky,

b)

na vyznačenie členských štátov podľa madridského protokolu:

200 EUR.

24.

Poplatok za pokračovanie v konaní (článok 82 ods. 1):

400 EUR.

25.

Poplatok za vyhlásenie o rozdelení zapísanej ochrannej známky EÚ (článok 49 ods. 4) alebo prihlášky ochrannej známky EÚ (článok 44 ods. 4):

250 EUR

26.

Poplatok za žiadosť o zápis licencie alebo iného práva k zapísanej ochrannej známke EÚ (pred … (1) pravidlo 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2868/95 a od uvedeného dátumu článok 22a ods. 2), alebo k prihláške ochrannej známky EÚ (pred … (1) pravidlo 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2868/95 a od uvedeného dátumu článok 22a ods. 2):

a)

udelenie licencie,

b)

prevod licencie,

c)

zriadenie vecného práva,

d)

prevod vecného práva,

e)

exekúcia:

200 EUR za zápis, ak sa však žiada o viaceré zápisy v rámci tej istej žiadosti alebo v rovnakom čase, najviac 1 000 EUR.

27.

Poplatok za výmaz zápisu licencie alebo iného práva (pred … (1) pravidlo 35 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2868/95 a od uvedeného dátumu článok 24a ods. 3): 200 EUR za výmaz, ak sa však žiada o zrušenie viacerých zápisov v tej istej žiadosti alebo v rovnakom čase, najviac 1 000 EUR.

28.

Poplatok za úpravu zapísanej ochrannej známky EÚ (článok 48 ods. 4):

200 EUR.

29.

Poplatok za vyhotovenie kópie prihlášky ochrannej známky EÚ (článok 88 ods. 7), vyhotovenie kópie osvedčenia o zápise (článok 45 ods. 2) alebo vyhotovenie výpisu z registra (článok 87 ods. 7):

a)

neoverená kópia alebo výpis:

10 EUR;

b)

overená kópia alebo výpis:

30 EUR.

30.

Poplatok za nahliadnutie do spisov(článok 88 ods. 6):

30 EUR.

31.

Poplatok za vyhotovenie kópií spisových dokumentov (článok 88 ods. 7):

a)

neoverená kópia:

10 EUR;

b)

overená kópia:

30 EUR;

plus za stranu nad 10 strán

1 EUR.

32.

Poplatok za oznámenie informácií uvedených v spise (článok 88 ods. 9):

10 EUR.

33.

Poplatok za preskúmanie určenia trov konania, ktoré sa musia nahradiť (pred … (2) pravidlo 94 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2868/95 a od uvedeného dátumu článok 85 ods. 7):

100 EUR.

34.

Poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky na úrade (pred … (2) článok 147 ods. 5 a od uvedeného dátumu článok 147 ods. 4):

300 EUR.

B.

Poplatky, ktoré sa uhrádzajú medzinárodnému úradu

I.   Individuálny poplatok za medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia

1.

Prihlasovateľ medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, je povinný zaplatiť medzinárodnému úradu individuálny poplatok za vyznačenie Únie v súlade s článkom 8 ods. 7 madridského protokolu.

2.

Majiteľ medzinárodného zápisu, ktorý podá žiadosť o územné rozšírenie s vyznačením Únie následne po medzinárodnom zápise, je povinný zaplatiť medzinárodnému úradu individuálny poplatok za vyznačenie Únie v súlade s článkom 8 ods. 7 madridského protokolu.

3.

Výška poplatkov podľa B.I.1 alebo B.I.2, ako ju stanovuje generálny riaditeľ WIPO podľa pravidla 35 ods. 2 vykonávacieho predpisu k madridskej dohode a protokolu, je ekvivalentom týchto súm vo švajčiarskych frankoch:

a)

za individuálnu ochrannú známku: 820 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise;

b)

za kolektívnu známku alebo certifikačnú známku: 1 400 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov alebo služieb.

II.   Individuálny poplatok za obnovu medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia

1.

Majiteľ medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, je povinný zaplatiť medzinárodnému úradu ako súčasť poplatkov za obnovu medzinárodného zápisu individuálny poplatok za vyznačenie Únie v súlade s článkom 8 ods. 7 madridského protokolu.

2.

Výška poplatkov podľa B.II.1, ako ju stanovuje generálny riaditeľ WIPO podľa pravidla 35 ods. 2 vykonávacieho predpisu k madridskej dohode a protokolu, je ekvivalentom týchto súm vo švajčiarskych frankoch:

a)

za individuálnu ochrannú známku: 820 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise;

b)

za kolektívnu známku alebo certifikačnú známku: 1 400 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise.“


(1)  Prvý deň prvého mesiaca po uplynutí 18 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(2)  Prvý deň prvého mesiaca po uplynutí 18 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie Komisie č. 2869/95

Nariadenie (ES) č. 207/2009

Článok 1

Článok 2

Príloha -I, časť A, body 1 až 34

Článok 3

Článok 144 ods. 1

Článok 4

Článok 144 ods. 2

Článok 5 ods. 1

Článok 144a ods. 1 prvý pododsek

Článok 5 ods. 2

Článok 144a ods. 1 druhý pododsek

Článok 5 ods. 3

Článok 144a ods. 1 tretí pododsek

Článok 6

Článok 144a ods. 1 štvrtý pododsek

Článok 7 ods. 1

Článok 144a ods. 2

Článok 7 ods. 2

Článok 144a ods. 3

Článok 8

Článok 144b

Článok 9

Článok 144c ods. 1 a 2

Článok 10

Článok 144c ods. 4

Článok 11

Príloha -I, časť B I, body 1 až 3

Článok 12

Príloha -I, časť B II, body 1 a 2

Článok 13

Článok 14

Článok 15


18.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/79


Odôvodnené stanovisko Rady: Pozícia Rady (EÚ) č. 15/2015 v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2896/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(2015/C 427/02)

I.   ÚVOD

Komisia predložila uvedený návrh Rade a Európskemu parlamentu 2. apríla 2013 (1).

Európsky hospodársky a sociálny výbor zaujal stanovisko 11. júla 2013.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zaujal stanovisko 11. júla 2013.

Európsky parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní 25. februára 2014 (2).

Výbor stálych predstaviteľov (časť I) poveril 23. júla 2014 predsedníctvo, aby s Európskym parlamentom preskúmalo možnosť dosiahnutia skorej dohody v druhom čítaní na základe znenia, ktoré sa uvádza v dokumente 11827/14.

Po niekoľkých neformálnych trialógoch sa dosiahla dohoda s Európskym parlamentom o znení nariadenia. Táto dohoda sa potvrdila na zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov 10. júna.

Predseda Výboru pre právne veci zaslal 16. júna 2015 predsedovi Výboru stálych predstaviteľov (časť I) list, v ktorom sa uvádza, že ak Rada formálne zašle Európskemu parlamentu svoju pozíciu v prvom čítaní v súlade s uvedenou dohodou, ktorá ešte podlieha revízii právnikov lingvistov, odporučí plénu Európskeho parlamentu, aby akceptovalo pozíciu Rady bez pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní.

Rada následne schválila dohodnuté znenie prijatím politickej dohody 13. júla 2015 (3).

II.   CIEĽ

Hlavným cieľom tohto návrhu a paralelného návrhu na prepracovanie smernice (4) je posilniť inováciu a hospodársky rast tým, že sa systémy zápisu ochranných známok v celej EÚ stanú pre podniky prístupnejšími a efektívnejšími z hľadiska nižších nákladov a nižšej miery zložitosti, rýchlejších postupov, väčšej predvídateľnosti a právnej istoty. Tieto úpravy sú spojené s úsilím zabezpečiť koexistenciu a komplementárnosť systémov ochranných známok Únie a národných ochranných známok.

Pokiaľ ide o návrh na revíziu nariadenia, Komisia navrhuje cielenú modernizáciu existujúcich ustanovení s týmito hlavnými cieľmi:

prispôsobiť terminológiu Lisabonskej zmluve a ustanovenia spoločnému prístupu k decentralizovaným agentúram,

zefektívniť postupy na podávanie prihlášok európskej ochrannej známky a jej zápis do registra,

zvýšiť právnu istotu upresnením ustanovení a odstránením nejednoznačností,

zaviesť vhodný rámec pre spoluprácu medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „OHIM“) a vnútroštátnymi úradmi na účely podpory zbližovania postupov a vytvárania spoločných nástrojov,

zosúladiť tento rámec s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

III.   ANALÝZA POZÍCIE RADY V PRVOM ČÍTANÍ

Veľmi veľký počet pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu v prvom čítaní bol prijatý bez akejkoľvek zmeny alebo s mierne zmeneným znením. Rada neschválila len veľmi obmedzený počet pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu.

Hlavné body dohody medzi Radou a Európskym parlamentom sa uvádzajú nižšie:

zdôraznenie doplnkového charakteru vnútroštátnej ochrany ochranných známok a ich ochrany na úrovni Únie,

prispôsobenie terminológie požiadavkám Lisabonskej zmluvy (zmena z „ochrannej známky Spoločenstva“ na „ochrannú známku Európskej únie“),

prispôsobenie podmienok a riadenia vychádzajúcich zo spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie odsúhlaseného Európskym parlamentom, Radou a Komisiou v júli 2012,

zrušenie možnosti podať prihlášku ochrannej známky Európskej únie prostredníctvom centrálnych úradov priemyselného vlastníctva členských štátov,

zefektívnenie technických ustanovení týkajúcich sa vyhľadávania, zverejnenia prihlášky, pripomienok tretích strán, preskúmania rozhodnutí v prípadoch inter partes, pokračovania v konaní, lehoty na podávanie námietok v prípade medzinárodných zápisov,

odstránenie požiadavky „grafickej znázorniteľnosti“ označenia na to, aby označenie bolo možné zapísať ako ochrannú známku Európskej únie,

rozšírenie absolútnych dôvodov zamietnutia tak, aby sa vzťahovali na označenia pôvodu, zemepisné označenia, tradičné označenia vín, zaručené tradičné špeciality a práva k odrodám rastlín,

rozšírenie relatívnych dôvodov zamietnutia tak, aby sa vzťahovali na označenia pôvodu a zemepisné označenia,

nárok majiteľov ochranných známok Európskej únie, aby sa predišlo distribúcii a predaju štítkov a obalov a podobných položiek, ktoré možno následne použiť vo vzťahu k tovaru alebo službám, ktoré porušujú práva,

výslovné ustanovenie zabezpečujúce, že práva z ochrannej známky Európskej únie nemožno uplatniť voči starším právam k ochrannej známke,

rozšírenie ochrany ochrannej známky Európskej únie tak, aby sa vzťahovala na používanie ochrannej známky v obchodnom styku alebo názve spoločnosti,

podrobné ustanovenia týkajúce sa označovania a zatrieďovania tovaru a služieb v súlade s judikatúrou Súdneho dvora,

zavedenie možnosti získať certifikačnú známku Európskej únie,

premenovanie OHIM na Úrad priemyselného vlastníctva Európskej únie,

komplexné vymedzenie úloh tohto úradu,

poskytnutie dostatočného právneho základu na to, aby úrad mohol zriadiť mediačné centrum,

poskytnutie právneho rámca pre spoluprácu medzi úradom a centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva na podporu zbližovania postupov a nástrojov vrátane poskytnutia právneho základu pre financovanie projektov spolupráce zo strany úradu,

zosúladenie nariadenia s článkom 290 ZFEÚ, pričom sa uprednostní začlenenie čo najväčšieho počtu ustanovení, vrátane ustanovení o stanovení výšky poplatkov, do základného aktu.

Hlavné body, pri ktorých pozícia Rady v prvom čítaní nie je v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu, sú tieto:

začlenenie ustanovenia upravujúceho vstup falšovaného tovaru, a to najmä v súvislosti s predajom cez internet v malých zásielkach, kde v obchodnom styku koná len odosielateľ falšovaného tovaru,

Rada síce súhlasí s tým, že majitelia ochrannej známky Európskej únie by mali mať právo zabrániť tretím osobám v preprave tovaru z tretích krajín, ktorý je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je v zásade zhodná s ochrannou známkou Európskej únie zapísanou v súvislosti s týmto tovarom, na colné územie Únie bez ohľadu na to, či je prepustený do voľného obehu, uvádza však, že tento nárok zanikne, ak deklarant alebo držiteľ daného tovaru preukáže, že majiteľ ochrannej známky Európskej únie nemá právo zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia,

zahrnutie všeobecnej výnimky z práv z ochranných známok Európskej únie, keď tretia osoba používa ochrannú známku na nekomerčné účely, ako aj zahrnutie iných výnimiek z práv z ochranných známok Európskej únie, ako sú prípady, v ktorých ochrannú známku Európskej únie používa tretia osoba s cieľom upriamiť pozornosť spotrebiteľov na opätovný predaj pravých tovarov, ktoré pôvodne predal majiteľ ochrannej známky alebo ktoré boli pôvodne predané s jeho súhlasom, alebo s cieľom ponúknuť legitímnu alternatívu tovaru alebo služieb majiteľa ochrannej známky Európskej únie, alebo na účely paródie, umeleckého prejavu, kritiky alebo komentára,

výber a vymenovanie výkonného riaditeľa OHIM správnou radou,

ustanovenie mechanizmu vyrovnania nákladov umožňujúceho členským štátom náhradu ich výdavkov vyplývajúcich z poskytovania služieb a postupov súvisiacich s presadzovaním ochrannej známky Európskej únie.

IV.   ZÁVER

Pozícia Rady v prvom čítaní plne zohľadňuje dohodu dosiahnutú medzi oboma spoluzákonodarcami, ako bola potvrdená vyššie uvedeným listom predsedu Výboru pre právne veci predsedovi Výboru stálych predstaviteľov (časť I) zo 16. júna 2015.


(1)  8065/13.

(2)  6742/14.

(3)  9957/15 + ADD 1 + ADD 2.

(4)  8066/13.