ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 389

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
23. novembra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 389/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 389/02

Vec C-303/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 – Európska komisia/Jørgen Andersen, Dánske kráľovstvo, Danske Statsbaner SV (DSB) (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá dánskymi orgánmi v prospech verejnoprávneho podniku Danske Statsbaner (DSB) — Zmluvy o službách vo verejnom záujme na poskytovanie služieb v osobnej železničnej doprave na trati medzi Kodaňou (Dánsko) a Ystadom (Švédsko) — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za podmienečne zlučiteľnú s vnútorným trhom — Časová pôsobnosť hmotnoprávnych pravidiel)

2

2015/C 389/03

Vec C-650/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance de Bordeaux – Francúzsko) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre-Médoc, Préfet de la Gironde (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Charta základných práv Európskej únie — Články 39 a 49 — Európsky parlament — Voľby — Právo voliť — Občianstvo Európskej únie — Spätné uplatnenie miernejšieho trestného zákona — Vnútroštátna právna úprava, ktorá odníma právo voliť v prípade odsúdenia v trestnom konaní, ktoré bolo vyhlásené v poslednom stupni pred 1. marcom 1994)

3

2015/C 389/04

Vec C-23/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sø- og Handelsretten – Dánsko) – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 82 ES — Zneužitie dominantného postavenia — Trh doručovania hromadných poštových zásielok — Adresované reklamné zásielky — Systém retroaktívnych zliav — Účinok vylúčenia — Kritérium rovnako efektívneho konkurenta — Stupeň pravdepodobnosti a závažnosť protisúťažného účinku)

4

2015/C 389/05

Vec C-61/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Taliansko) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 89/665/EHS — Verejné zákazky — Vnútroštátna právna úprava — Poplatky za prístup k spravodlivosti v rámci správneho súdnictva v oblasti verejných zákaziek — Právo na účinný prostriedok nápravy — Odradzujúce poplatky — Súdne preskúmanie správnych aktov — Zásady efektivity a ekvivalencie — Potrebný účinok)

5

2015/C 389/06

Vec C-69/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu – Rumunsko) – Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zásady ekvivalencie a efektivity — Právna sila rozhodnutej veci — Vymáhanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu — Vrátenie daní vybratých členským štátom v rozpore s právom Únie — Konečné súdne rozhodnutie ukladajúce povinnosť zaplatiť daň nezlučiteľnú s právom Únie — Návrh na obnovu konania, v ktorom bolo vydané takéto súdne rozhodnutie — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca len obnovu konania, v ktorom bolo vydané konečné súdne rozhodnutie v správnej veci, vzhľadom na neskorší rozsudok Súdneho dvora vydaný v prejudiciálnom konaní)

6

2015/C 389/07

Vec C-71/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2015 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Information Rights) – Spojené kráľovstvo] – East Sussex County Council/Information Commissioner (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aarhuský dohovor — Smernica 2003/4/ES — Články 5 a 6 — Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí — Poplatok za poskytnutie informácií o životnom prostredí — Pojem primeraná suma — Náklady na udržiavanie databázy a všeobecné náklady — Prístup k spravodlivosti — Správne a súdne preskúmanie rozhodnutia ukladajúceho poplatok)

6

2015/C 389/08

Vec C-203/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Španielsko) – Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 267 ZFEÚ — Právomoc Súdneho dvora — Postavenie orgánu, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, ako súdu — Nezávislosť — Záväzná jurisdikcia — Smernica 89/665/EHS — Článok 2 — Orgány príslušné na preskúmavanie — Smernica 2004/18/ES — Článok 1 ods. 8 a článok 52 — Postupy verejného obstarávania — Pojem verejný subjekt — Orgány verejnej správy — Zahrnutie)

7

2015/C 389/09

Vec C-298/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Belgicko) – Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb osôb — Články 45 ZFEÚ a 49 ZFEÚ — Pracovníci — Zamestnanie vo verejnej správe — Smernica 2005/36/ES — Uznávanie odborných kvalifikácií — Pojem regulované povolanie — Pripustenie do výberového konania na funkcie referendárov na Kasačnom súde (Belgicko))

8

2015/C 389/10

Vec C-354/14: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj – Rumunsko) – SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb tovaru — Opatrenia s rovnocenným účinkom — Výrobky prepustené do voľného obehu v Nemecku — Výrobky, ktoré v Rumunsku podliehajú kontrolám typového schválenia — Osvedčenie o zhode získané od distribútora z iného členského štátu — Osvedčenie, ktoré sa považuje za nedostatočné na to, aby umožňovalo voľný predaj týchto výrobkov — Zásada vzájomného uznávania — Čiastočná neprípustnosť)

9

2015/C 389/11

Vec C-404/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky – Česká republika) – konanie začaté na návrh, ktorý podala Marie Matoušková, súdna komisárka (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 1 ods. 1 písm. b) — Vecná pôsobnosť — Dohoda o vysporiadaní dedičstva medzi pozostalým manželom a maloletými deťmi zastúpenými opatrovníkom — Kvalifikácia — Potreba potvrdenia takej dohody súdom — Opatrenie týkajúce sa rodičovských práv a povinností alebo opatrenie týkajúce sa dedenia)

10

2015/C 389/12

Vec C-489/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. októbra 2015 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Spojené kráľovstvo] – A/B (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Prekážka začatej veci — Článok 16 a článok 19 ods. 1 a 3 — Konanie o rozluke v prvom členskom štáte a konanie o rozvode v druhom členskom štáte — Právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý — Pojem potvrdená právomoc — Ukončenie prvého konania a začatie nového konania o rozvode v prvom členskom štáte — Dôsledky — Časový posun medzi členskými štátmi — Účinky na začatie konania pred súdmi)

11

2015/C 389/13

Vec C-508/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud – Česká republika) – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2002/22/ES (smernica univerzálnej služby) — Kalkulácia nákladov záväzkov univerzálnej služby — Zohľadnenie miery rentability vlastného kapitálu — Priamy účinok — Uplatnenie ratione temporis)

11

2015/C 389/14

Vec C-531/14 P: Odvolanie podané 24. novembra 2014: Giorgio Giorgis proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 25. septembra 2014 vo veci T-474/12, Giorgio Giorgis/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

12

2015/C 389/15

Vec C-421/15 P: Odvolanie podané 29. júla 2015: Yoshida Metal Industry Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 21. mája 2015 v spojených veciach T-331/10 RENV a T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

13

2015/C 389/16

Vec C-447/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský soud v Ostravě (Česká republika) 18. augusta 2015 – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Vec C-454/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hessisches Landesarbeitsgericht (Nemecko) 24. augusta 2015 – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (správca konkurznej podstaty spoločnosti Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Vec C-456/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 28. augusta 2015 – BASF SE/Spolková republika Nemecko

16

2015/C 389/19

Vec C-460/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 28. augusta 2015 – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Spolková republika Nemecko

17

2015/C 389/20

Vec C-469/15 P: Odvolanie podané 4. septembra 2015: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 16. júna 2015 vo veci T-655/11, FSL Holdings a iní/Európska komisia

18

2015/C 389/21

Vec C-484/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Novom Zagrebu (Chorvátsko) 11. septembra 2015 – Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Vec C-488/15: Žaloba podaná 14. septembra 2015 – Európska komisia/Bulharská republika

20

2015/C 389/23

Vec C-523/15 P: Odvolanie podané 30. septembra 2015: Westfälische Drahtindustrie GmbH a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 15. júla 2015 vo veci T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH a i./Európska komisia

21

 

Všeobecný súd

2015/C 389/24

Vec T-268/10 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – PPG a SNF/ECHA (REACH — Identifikácia akrylamidu ako látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy — Medziprodukty — Žaloba o neplatnosť — Priama dotknutosť — Prípustnosť — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania)

24

2015/C 389/25

Vec T-674/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – TV2/Danmark/Komisia (Štátna pomoc — Vysielanie vo verejnom záujme — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pomoc poskytnutá dánskymi orgánmi v prospech dánskeho verejnoprávneho vysielateľa TV2/Danmark — Verejné financovanie poskytnuté na účely kompenzácie nákladov súvisiacich s plnením záväzkov vo verejnom záujme — Pojem pomoc — Rozsudok Altmark)

25

2015/C 389/26

Vec T-125/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Viasat Broadcasting UK/Komisia (Štátna pomoc — Vysielanie vo verejnom záujme — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pomoc poskytnutá dánskymi orgánmi v prospech dánskeho verejnoprávneho vysielateľa TV2/Danmark — Verejné financovanie poskytnuté na účely kompenzácie nákladov súvisiacich s plnením záväzkov vo verejnom záujme — Zlučiteľnosť pomoci — Rozsudok Altmark)

26

2015/C 389/27

Vec T-450/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Anagnostakis/Komisia (Inštitucionálne právo — Európska iniciatíva občanov — Hospodárska a menová politika — Nevrátenie verejného dlhu — Uznanie zásady stavu núdze — Zamietnutie zápisu — Právomoci Komisie — Povinnosť odôvodnenia)

27

2015/C 389/28

Vec T-60/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Appelrath-Cüpper/ÚHVT – Ann Christine Lizenzmanagement (AC) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva AC — Skoršie národné a medzinárodné obrazové ochranné známky AC ANN CHRISTINE a skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva AC ANN CHRISTINE OCEAN a AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

27

2015/C 389/29

Vec T-114/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Cerafogli/ECB (Odvolanie — Zamestnanci ECB — Sťažnosť podaná z dôvodu diskriminácie a psychického obťažovania — Rozhodnutie ECB skončiť správne vyšetrovanie začaté na základe sťažnosti — Zamietnutie prístupu k dôkazom počas správneho konania — Zamietnutie návrhu na nariadenie predloženia dôkazov počas súdneho konania — Právo na účinnú súdnu ochranu — Nesprávne právne posúdenie)

28

2015/C 389/30

Spojené veci T-124/13 a T-191/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Taliansko a Španielsko/Komisia (Jazykový režim — Oznámenia o všeobecných výberových konaniach na účely prijatia do zamestnania administrátorov a asistentov — Výber druhého jazyka spomedzi troch jazykov — Jazyk komunikácie s uchádzačmi vo výberových konaniach — Nariadenie č. 1 — Článok 1d ods. 1, článok 27 a článok 28 písm. f) služobného poriadku — Zásada zákazu diskriminácie — Proporcionalita)

29

2015/C 389/31

Spojené veci T-156/13 a T-373/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. septembra 2015 – Petro Suisse Intertrade/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Vnútroštátny územný celok — Aktívna legitimácia a záujem na konaní — Prípustnosť — Právo byť vypočutý — Oznamovacia povinnosť — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Zjavne nesprávne posúdenie — Vlastnícke právo)

30

2015/C 389/32

Spojené veci T-261/13 a T-86/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Holandsko/Komisia (HICP — Nariadenie (ES) č. 2494/95 — Harmonizované indexy spotrebiteľských cien pri stálych daňových sadzbách (HICP-CT) — Nariadenie (EÚ) č. 119/2013 — Indexy cien bývania vo vlastnom obydlí — Nariadenie (EÚ) č. 93/2013 — Eurostat — Postup vo výboroch — Vykonávacie opatrenia — Regulačný postup s kontrolou)

31

2015/C 389/33

Vec T-360/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – VECCO a i./Komisia (REACH — Zahrnutie oxidu chrómového do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii — Použitia alebo kategórie použitia vyňaté z požiadavky na autorizáciu — Pojem existujúce osobitné právne predpisy Spoločenstva ukladajúce minimálne požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia pre používanie látky — Zjavne nesprávne posúdenie — Proporcionalita — Právo na obhajobu — Zásada riadnej správy vecí verejných)

32

2015/C 389/34

Vec T-364/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra – Mocek a Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/ÚHVT – Lacoste (KAJMAN) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva KAJMAN — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca krokodíla — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Návrhy na zrušenie a zmenu podané vedľajším účastníkom konania — Článok 134 ods. 3 rokovacieho poriadku z 2. mája 1991)

33

2015/C 389/35

Vec T-400/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – L’Oréal/ÚHVT – Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva AINHOA — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka NOA — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009)

34

2015/C 389/36

Vec T-426/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – L’Oréal/ÚHVT – Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Spoločenstva AINHOA — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť)

35

2015/C 389/37

Vec T-557/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Nemecko/Komisia (EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Výdavky uskutočnené v rámci európskeho režimu stanovenia kvót pre výrobu zemiakového škrobu — Právo na obranu)

36

2015/C 389/38

Vec T-610/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Ecolab USA/ÚHVT (GREASECUTTER) (Ochranná známka Spoločenstva — Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo — Slovná ochranná známka GREASECUTTER — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

37

2015/C 389/39

Vec T-624/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Darjeeling — Skoršie kolektívne slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva DARJEELING — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009)

37

2015/C 389/40

Vec T-625/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Darjeeling collection de lingerie — Skoršie kolektívne slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva DARJEELING — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009)

38

2015/C 389/41

Vec T-626/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Darjeeling collection de lingerie — Skoršie kolektívne slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva DARJEELING — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009)

39

2015/C 389/42

Vec T-627/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Darjeeling — Skoršie kolektívne slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva DARJEELING — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009)

40

2015/C 389/43

Vec T-633/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Reed Exhibitions/ÚHVT (INFOSECURITY) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva INFOSECURITY — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia)

41

2015/C 389/44

Vec T-684/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – Copernicus-Trademarks/ÚHVT – Bolloré (BLUECO) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BLUECO — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva BLUECAR — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Návrh vedľajšieho účastníka konania na zmenu rozhodnutia — Článok 65 ods. 4 nariadenia č. 207/2009)

42

2015/C 389/45

Vec T-720/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Gat Microencapsulation/ÚHVT – BASF (KARIS) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva KARIS — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva a skoršia medzinárodná ochranná známka CARYX — Skoršie národné slovné ochranné známky a skoršia ochranná známka Beneluxu AKRIS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

42

2015/C 389/46

Vec T-136/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Tilda Riceland Private/ÚHVT – Siam Grains (BASmALI) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva BASmALI — Skoršia nezapísaná ochranná známka alebo skoršie označenie BASMATI — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009)

43

2015/C 389/47

Vec T-193/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Cristiano di Thiene/ÚHVT – Nautica Apparel (AERONAUTICA) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva AERONAUTIKA — Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva NAUTICA a NAUTICA BLUE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

44

2015/C 389/48

Vec T-195/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – PRIMAGAZ/ÚHVT (PRIMA KLIMA) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva PRIMA KLIMA — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva PRIMAGAZ — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Príslušná skupina verejnosti — Podobnosť výrobkov a služieb — podobnosť označení — Rozlišovacia spôsobilosť slovného prvku propagačnej povahy — Porovnanie z koncepčného hľadiska — Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

45

2015/C 389/49

Vec T-205/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Schroeder/Rada a Komisia (Mimozmluvná zodpovednosť — Dumping — Dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov s pôvodom v Číne — Nariadenie (ES) č. 1355/2008 vyhlásené za neplatné Súdnym dvorom — Škoda, ktorú údajne utrpela žalobkyňa po prijatí nariadenia — Žaloba o náhradu škody — Vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov — Prípustnosť — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 1225/2009] — Povinnosť náležitej starostlivosti — Príčinná súvislosť)

46

2015/C 389/50

Vec T-206/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Hüpeden/Rada a Komisia (Mimozmluvná zodpovednosť — Dumping — Dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov s pôvodom v Číne — Nariadenie (ES) č. 1355/2008 vyhlásené za neplatné Súdnym dvorom — Škoda, ktorú žalobkyňa údajne utrpela v dôsledku prijatia nariadenia — Žaloba o náhradu škody — Vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov — Prípustnosť — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 1225/2009] — Povinnosť náležitej starostlivosti — Príčinná súvislosť)

46

2015/C 389/51

Vec T-209/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – Bopp/ÚHVT (vyobrazenie zeleného osemuholníkového rámu) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva spočívajúcej vo vyobrazení zeleného osemuholníkového rámu — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

47

2015/C 389/52

Vec T-211/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Klement/ÚHVT – Bullerjan (Tvar rúry) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci zrušenia — Trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva — Tvar rúry — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povaha používania ochrannej známky — Tvar, ktorý sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť)

48

2015/C 389/53

Vec T-317/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Klement/ÚHVT – Bullerjan (Tvar pece) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci zrušenia — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Tvar pece — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povaha použitia známky — Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť)

49

2015/C 389/54

Vec T-366/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – August Storck/ÚHVT (2good) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva 2good — Ochranná známka tvorená reklamným sloganom — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

49

2015/C 389/55

Vec T-369/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Sequoia Capital Operations/ÚHVT – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva SEQUOIA CAPITAL — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SEQUOIA — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny)

50

2015/C 389/56

Vec T-382/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Rintisch/ÚHVT – Compagnie laitière européenne (PROTICURD) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvá — Slovná ochranná známka PROTICURD — Skoršie národné slovné ochranné známky PROTI a PROTIPLUS — Skoršia národná obrazová ochranná známka Proti Power — Relatívny dôvod zamietnutia — Prípustnosť — Článok 59 nariadenia (ES) č. 207/2009 a článok 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 216/96 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 — Riadne používanie skorších ochranných známok — Článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009)

51

2015/C 389/57

Vec T-385/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Volkswagen/ÚHVT (ULTIMATE) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ULTIMATE — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

51

2015/C 389/58

Vec T-588/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Mechadyne International/ÚHVT (FlexValve) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva FlexValve — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Porušenie práva na obranu — Povinnosť odôvodnenia — článok 75 nariadenia č. 207/2009)

52

2015/C 389/59

Vec T-591/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – BSH/ÚHVT (PerfectRoast) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky PerfectRoast — Zamietnutie zápisu — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009)

53

2015/C 389/60

Vec T-641/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Dellmeier/ÚHVT – Dell (LEXDELL) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LEXDELL — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva DELL — Relatívne dôvody zamietnutia — Narušenie rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009)

54

2015/C 389/61

Vec T-707/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – Grundig Multimedia/ÚHVT (DetergentOptimiser) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky DetergentOptimiser — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rovnosť zaobchádzania)

54

2015/C 389/62

Vec T-540/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – Société européenne des chaux et liants/ECHA (Žaloba o neplatnosť — REACH — Uloženie správneho poplatku za chybu pri vyhlásení týkajúcom sa veľkosti podniku — Jazykový režim — Lehota na podanie žaloby — Neprípustnosť)

55

2015/C 389/63

Vec T-38/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2015 – Kafetzakis a i./Parlament a i. (Žaloba na nečinnosť a žaloba o náhradu škody — Reštrukturalizácia gréckeho verejného dlhu — Účasť súkromného sektoru — Ujma založená na znížení hodnoty dlhopisov poskytnutých ako odstupné — Vyhlásenie hláv štátov a vlád eurozóny a orgánov Únie — Vyhlásenie Euroskupiny — Neupresnenie vzťahu príčinnej súvislosti s uplatňovanou ujmou — Neprípustnosť)

56

2015/C 389/64

Vec T-350/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2015 – Arvanitis a i./Parlament a i. (Žaloba na nečinnosť a žaloba o náhradu škody — Ukončenie činnosti spoločnosti Olympiaki Aeroporia (OA) — Ujma údajne spôsobená dočasným zamestnancom OA v dôsledku nečinnosti žalovaných spočívajúca v tom, že nedohliadali na uplatňovanie právnych noriem Európskej únie pri ich prepustení — Nespresnenie príčinnej súvislosti uvádzanej ujmy so správaním žalovaných — Neprípustnosť)

56

2015/C 389/65

Vec T-413/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2015 – Grigoriadis a i./Parlament a i. (Žaloba na nečinnosť a žaloba o náhradu škody — Reštrukturalizáciu gréckeho verejného dlhu — Zapojenie súkromného sektora — Ujma vyplývajúca zo zníženia hodnoty pohľadávok — Vyhlásenia hláv štátov alebo predsedov vlád eurozóny a inštitúcií Únie — Vyhlásenie Eurogroup — Nespresnenie príčinnej súvislosti s uvádzanou ujmou — Neprípustnosť)

57

2015/C 389/66

Vec T-464/14 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Nieminen/Rada (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Hodnotené obdobie 2010 a 2011 — Rozhodnutie nepovýšiť odvolateľa do platovej triedy AD 12 — Právo na spravodlivý proces — Právo na obranu — Rozsah súdneho preskúmania na prvom stupni — Zjavne nesprávne posúdenie — Neexistencia nesprávne právneho posúdenia a skreslenia — Odvolanie, ktoré je zjavne bez právneho základu)

58

2015/C 389/67

Vec T-545/14: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. októbra 2015 – GEA Group/ÚHVT (engineering for a better world) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva engineering for a better world — Výlučne potvrdzujúce rozhodnutie — Právoplatnosť potvrdzujúceho rozhodnutia — Vzatie do úvahy ex offo — Neprípustnosť)

59

2015/C 389/68

Vec T-497/15: Žaloba podaná 28. augusta 2015 – Oltis Group/Európska komisia

59

2015/C 389/69

Vec T-550/15: Žaloba podaná 23. septembra 2015 – Portugalsko/Komisia

60

2015/C 389/70

Vec T-551/15: Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Portugalsko/Komisia

62

2015/C 389/71

Vec T-561/15: Žaloba podaná 24. septembra 2015 – Universidad Internacional de la Rioja/ÚHVT – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Vec T-572/15: Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Aldi/ÚHVT – Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Vec T-191/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júla 2015 – Greenwood Houseware (Zhuhai) a i./Rada

65

2015/C 389/74

Vec T-267/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – db-Technologies Deutschland/ÚHVT – MIP Metro (Sigma)

65

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 389/75

Vec F-113/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. októbra 2015 – DI/EASO (Verejná služba — Zamestnanci EASO — Zmluvný zamestnanec — Skúšobná doba — Prepustenie z dôvodu zjavne nedostatočnej práce — Žaloba o neplatnosť — Zhoda medzi žalobou a sťažnosťou — Neexistencia — Zjavná neprípustnosť — Žaloba o náhradu škody)

66

2015/C 389/76

Vec F-29/13 RENV: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 15. októbra 2015 – Drakeford/EMA

66


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2015/C 389/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 381, 16.11.2015

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 371, 9.11.2015

Ú. v. EÚ C 363, 3.11.2015

Ú. v. EÚ C 354, 26.10.2015

Ú. v. EÚ C 346, 19.10.2015

Ú. v. EÚ C 337, 12.10.2015

Ú. v. EÚ C 328, 5.10.2015

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/2


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 – Európska komisia/Jørgen Andersen, Dánske kráľovstvo, Danske Statsbaner SV (DSB)

(Vec C-303/13 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Štátna pomoc - Pomoc poskytnutá dánskymi orgánmi v prospech verejnoprávneho podniku Danske Statsbaner (DSB) - Zmluvy o službách vo verejnom záujme na poskytovanie služieb v osobnej železničnej doprave na trati medzi Kodaňou (Dánsko) a Ystadom (Švédsko) - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za podmienečne zlučiteľnú s vnútorným trhom - Časová pôsobnosť hmotnoprávnych pravidiel))

(2015/C 389/02)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: L. Armati a T. Maxian Rusche, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Jørgen Andersen (v zastúpení: J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke a M. Nissen, avocats), Dánske kráľovstvo (v zastúpení: C. Thorning a V. Pasternak Jørgensen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Holdgaard, advokat), Danske Statsbaner SV (DSB) (v zastúpení: M. Honoré, advokat)

Vedľajší účastník konania, ktorý v konaní podporuje návrhy Jørgena Andersena: Dansk Tog (v zastúpení: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés a M. Nissen, avocats)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie Andersen/Komisia (T-92/11, EU:T:2013:143) sa zrušuje v rozsahu, v akom ním Všeobecný súd zrušil článok 1 druhý odsek rozhodnutia Komisie 2011/3/EÚ z 24. februára 2010 o zmluvách o dopravných službách vo verejnom záujme medzi dánskym ministerstvom dopravy a podnikom Danske Statsbaner [Štátna pomoc C 41/08 (ex NN 35/08)], pokiaľ ide o pomoc poskytnutú od 3. decembra 2009 na základe druhej zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme uzavretej na roky 2005 až 2014.

2.

V zostávajúcej časti sa hlavné odvolanie zamieta.

3.

Vzájomné odvolania sa zamietajú.

4.

Vec sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie, aby rozhodol o troch žalobných dôvodoch s prihliadnutím na článok 8 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70, o súlade rozhodnutia 2011/3 s právom v rozsahu, v akom sa týmto rozhodnutím vyhlásilo, že pomoc poskytnutá od 3. decembra 2009 na základe druhej zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme uzavretej na roky 2005 až 2014 bola zlučiteľná s vnútorným trhom.

5.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/3


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance de Bordeaux – Francúzsko) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre-Médoc, Préfet de la Gironde

(Vec C-650/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Charta základných práv Európskej únie - Články 39 a 49 - Európsky parlament - Voľby - Právo voliť - Občianstvo Európskej únie - Spätné uplatnenie miernejšieho trestného zákona - Vnútroštátna právna úprava, ktorá odníma právo voliť v prípade odsúdenia v trestnom konaní, ktoré bolo vyhlásené v poslednom stupni pred 1. marcom 1994))

(2015/C 389/03)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal d’instance de Bordeaux

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Thierry Delvigne

Žalovaní: Commune de Lesparre-Médoc, Préfet de la Gironde

Výrok rozsudku

Článok 39 ods. 2 a článok 49 ods. 1 posledná veta Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby právna úprava členského štátu, o akú ide vo veci samej, automaticky vylučovala z okruhu osôb majúcich právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu osoby, ktoré boli ako žalobca vo veci samej odsúdené v trestnom konaní za závažný trestný čin, ak sa toto odsúdenie stalo konečným pred 1. marcom 1994.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 28.4.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/4


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sø- og Handelsretten – Dánsko) – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(Vec C-23/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 82 ES - Zneužitie dominantného postavenia - Trh doručovania hromadných poštových zásielok - Adresované reklamné zásielky - Systém retroaktívnych zliav - Účinok vylúčenia - Kritérium rovnako efektívneho konkurenta - Stupeň pravdepodobnosti a závažnosť protisúťažného účinku))

(2015/C 389/04)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sø- og Handelsretten

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Post Danmark A/S

Žalovaná: Konkurrencerådet

Výrok rozsudku

1.

Pri určení, či systém zliav, ako je ten vo veci samej, uplatňovaný podnikom v dominantnom postavení môže mať účinok vylúčenia z trhu v rozpore s článkom 82 ES, je potrebné posúdiť všetky okolnosti prejednávanej veci, predovšetkým kritériá a podmienky poskytovania zliav, rozsah dominantného postavenia predmetného podniku a konkrétne podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu. Skutočnosť, že systém zliav pokrýva väčšinu zákazníkov na trhu, môže predstavovať užitočný nepriamy dôkaz o rozsahu tejto praktiky a jej vplyve na trh, čím môže zvyšovať pravdepodobnosť protisúťažného účinku vylúčenia z trhu.

2.

Uplatniteľnosť kritéria nazvaného „rovnako efektívny konkurent“ nepredstavuje nevyhnutnú podmienku na konštatovanie zneužitia systému zliav vzhľadom na článok 82 ES. V situácii, ako je tá vo veci samej, nie je uplatnenie kritéria nazvaného „rovnako efektívny konkurent“ relevantné.

3.

Článok 82 ES sa má vykladať v tom zmysle, že aby mohol spadať do pôsobnosti tohto článku, musí byť protisúťažný účinok systému zliav, ktorý je poskytovaný podnikom v dominantnom postavení, ako je ten vo veci samej, pravdepodobný bez toho, aby bolo nevyhnutné preukázať jeho závažnosť alebo výraznosť.


(1)  Ú. v. EÚ C 78, 15.3.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/5


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Taliansko) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme a i.

(Vec C-61/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 89/665/EHS - Verejné zákazky - Vnútroštátna právna úprava - Poplatky za prístup k spravodlivosti v rámci správneho súdnictva v oblasti verejných zákaziek - Právo na účinný prostriedok nápravy - Odradzujúce poplatky - Súdne preskúmanie správnych aktov - Zásady efektivity a ekvivalencie - Potrebný účinok))

(2015/C 389/05)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato

Žalované: Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio die Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

za účasti: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Medical Systems SpA

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ako aj zásady ekvivalencie a efektivity sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ukladá zaplatenie takých súdnych poplatkov, ako je jednotný súdny poplatok dotknutý vo veci samej pri podaní opravného prostriedku v oblasti verejného obstarávania na správne súdy.

2.

Článok 1 smernice 89/665, zmenenej a doplnenej smernicou 2007/66/ES, a zásady ekvivalencie a efektivity nebránia ani výberu viacerých súdnych poplatkov od jednej osoby, ktorá podá na súd viacero súdnych opravných prostriedkov týkajúcich sa toho istého postupu verejného obstarávania, ani tomu, aby táto osoba bola nútená zaplatiť dodatočné súdne poplatky za to, že mohla predložiť doplňujúce dôvody týkajúce sa toho istého postupu verejného obstarávania v rámci prebiehajúceho súdneho konania. V prípade spochybnenia jedným z dotknutých účastníkov konania však vnútroštátnemu súdu prináleží, aby preskúmal predmety opravných prostriedkov predložených platcom poplatku alebo dôvody ním predložené v rámci toho istého konania. Pokiaľ vnútroštátny súd konštatuje, že uvedené predmety sa skutočne nelíšia, alebo že nepredstavujú významné rozšírenie už prejednávaného predmetu sporu, je povinný oslobodiť tohto platcu od zaplatenia kumulatívneho súdneho poplatku.


(1)  Ú. v. EÚ C 135, 5.5.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/6


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu – Rumunsko) – Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

(Vec C-69/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Zásady ekvivalencie a efektivity - Právna sila rozhodnutej veci - Vymáhanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu - Vrátenie daní vybratých členským štátom v rozpore s právom Únie - Konečné súdne rozhodnutie ukladajúce povinnosť zaplatiť daň nezlučiteľnú s právom Únie - Návrh na obnovu konania, v ktorom bolo vydané takéto súdne rozhodnutie - Vnútroštátna právna úprava umožňujúca len obnovu konania, v ktorom bolo vydané konečné súdne rozhodnutie v správnej veci, vzhľadom na neskorší rozsudok Súdneho dvora vydaný v prejudiciálnom konaní))

(2015/C 389/06)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Sibiu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Dragoș Constantin Târșia

Odporcovia: Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

Výrok rozsudku

Právo Únie, najmä zásady ekvivalencie a efektivity, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby za takých okolností, o aké ide vo veci samej, vnútroštátny súd nemal možnosť obnovy konania, v ktorom bolo vydané konečné súdne rozhodnutie v rámci občianskeho súdneho konania, ak sa toto rozhodnutie ukáže byť nezlučiteľné s výkladom práva Únie, ktorý Súdny dvor Európskej únie prijal potom, ako sa uvedené rozhodnutie stalo konečným, hoci takáto možnosť existuje, pokiaľ ide o konečné súdne rozhodnutia nezlučiteľné s právom Únie, ktoré boli vydané v rámci správneho súdnictva.


(1)  Ú. v. EÚ C 142, 12.5.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/6


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2015 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Information Rights) – Spojené kráľovstvo] – East Sussex County Council/Information Commissioner

(Vec C-71/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Aarhuský dohovor - Smernica 2003/4/ES - Články 5 a 6 - Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí - Poplatok za poskytnutie informácií o životnom prostredí - Pojem „primeraná suma“ - Náklady na udržiavanie databázy a všeobecné náklady - Prístup k spravodlivosti - Správne a súdne preskúmanie rozhodnutia ukladajúceho poplatok))

(2015/C 389/07)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Information Rights)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: East Sussex County Council

Žalovaný: Information Commissioner

za účasti: Property Search Group, Local Government Association

Výrok rozsudku

1.

Článok 5 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že poplatok uložený za poskytnutie osobitného typu informácií o životnom prostredí nemôže zahŕňať žiadnu časť nákladov vynaložených na udržiavanie databázy, a akú ide vo veci samej, používanej na tieto účely verejným orgánom, ale môže zahŕňať všeobecné náklady pripadajúce na pracovný čas strávený zamestnancami tohto orgánu na zodpovedanie individuálnych žiadostí o informácie, primerane zohľadnené pri stanovení tohto poplatku pod podmienkou, že celková výška uvedeného poplatku neprekročí primeranú sumu.

2.

Článok 6 smernice 2003/4 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej je primeranosť poplatku uloženého za poskytnutie osobitného typu informácií o životnom prostredí predmetom len obmedzeného správneho a súdneho preskúmania, aké stanovuje anglické právo, pokiaľ sa toto preskúmanie vykoná na základe objektívnych skutočností a v súlade so zásadami ekvivalencie a efektivity sa týka otázky, či verejný orgán, ktorý uložil tento poplatok, dodržal podmienky stanovené v článku 5 ods. 2 tejto smernice, čo musí overiť vnútroštátny súd.


(1)  Ú. v. EÚ C 102, 7.4.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/7


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Španielsko) – Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Vec C-203/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 267 ZFEÚ - Právomoc Súdneho dvora - Postavenie orgánu, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, ako súdu - Nezávislosť - Záväzná jurisdikcia - Smernica 89/665/EHS - Článok 2 - Orgány príslušné na preskúmavanie - Smernica 2004/18/ES - Článok 1 ods. 8 a článok 52 - Postupy verejného obstarávania - Pojem „verejný subjekt“ - Orgány verejnej správy - Zahrnutie))

(2015/C 389/08)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Consorci Sanitari del Maresme

Žalovaný: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „hospodársky subjekt“ uvedený v druhom pododseku tohto ustanovenia zahŕňa aj orgány verejnej správy, ktoré sa teda môžu zúčastňovať na verejnom obstarávaní, pokiaľ sú oprávnené za odmenu poskytovať služby na trhu, a v rozsahu, v akom to tak je.

2.

Článok 52 smernice 2004/18 sa má vykladať v tom zmysle, že aj keď obsahuje určité požiadavky, pokiaľ ide o určenie podmienok zápisu hospodárskych subjektov do vnútroštátnych úradných zoznamov a o určenie podmienok certifikácie, nedefinuje vyčerpávajúcim spôsobom ani podmienky zápisu týchto hospodárskych subjektov do vnútroštátnych úradných zoznamov alebo podmienky ich prístupu k certifikácii, ani práva a povinnosti verejných subjektov v tejto súvislosti. Smernica 2004/18 sa má v každom prípade vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, v zmysle ktorej na jednej strane vnútroštátne orgány verejnej správy, ktoré môžu ponúkať práce, výrobky alebo služby uvedené v dotknutom oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, nemôžu byť zapísané na tieto zoznamy alebo nemôžu získať túto certifikáciu, hoci na druhej strane právo zúčastniť sa na dotknutom verejnom obstarávaní je vyhradené len subjektom, ktoré sú zapísané na uvedených zoznamoch alebo majú uvedenú certifikáciu.


(1)  Ú. v. EÚ C 235, 21.7.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/8


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Belgicko) – Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

(Vec C-298/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Voľný pohyb osôb - Články 45 ZFEÚ a 49 ZFEÚ - Pracovníci - Zamestnanie vo verejnej správe - Smernica 2005/36/ES - Uznávanie odborných kvalifikácií - Pojem „regulované povolanie“ - Pripustenie do výberového konania na funkcie referendárov na Kasačnom súde (Belgicko)))

(2015/C 389/09)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Alain Laurent Brouillard

Žalovaní: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

Výrok rozsudku

1.

Článok 45 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že po prvé sa vzťahuje na takú situáciu, aká je dotknutá vo veci samej, keď je štátny príslušník členského štátu, ktorý žije a pracuje v tomto členskom štáte, držiteľom diplomu získaného v inom členskom štáte, pričom sa na tento diplom odvoláva v súvislosti s prihlásením sa do výberového konania na miesto referendára na Kasačnom súde prvého členského štátu, a po druhé sa na túto situáciu nevzťahuje článok 45 ods. 4 ZFEÚ.

2.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií sa má vykladať v tom zmysle, že funkcia referendára na Kasačnom súde nie je „regulovaným povolaním“ v zmysle tejto smernice.

3.

Článok 45 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby za okolností, aké existujú v spore veci samej, výberová komisia pri výberovom konaní na miesto referendára na súde členského štátu, ak posudzuje žiadosť štátneho príslušníka tohto členského štátu o účasť na tomto výberovom konaní, podriadila túto účasť držbou diplomov vyžadovaných právnou úpravou tohto členského štátu alebo uznaním akademickej rovnocennosti magisterského diplomu vydaného univerzitou iného členského štátu bez toho, aby vzala do úvahy diplomy, certifikáty a ďalšie doklady ako celok spolu s odbornou praxou dotknutej osoby, tak, že vykoná porovnanie odbornej kvalifikácie osvedčenej týmito dokladmi s odbornou kvalifikáciou, ktorú vyžaduje predmetná právna úprava.


(1)  Ú. v. EÚ C 303, 8.9.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/9


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj – Rumunsko) – SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Vec C-354/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Voľný pohyb tovaru - Opatrenia s rovnocenným účinkom - Výrobky prepustené do voľného obehu v Nemecku - Výrobky, ktoré v Rumunsku podliehajú kontrolám typového schválenia - Osvedčenie o zhode získané od distribútora z iného členského štátu - Osvedčenie, ktoré sa považuje za nedostatočné na to, aby umožňovalo voľný predaj týchto výrobkov - Zásada vzájomného uznávania - Čiastočná neprípustnosť))

(2015/C 389/10)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Cluj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SC Capoda Import-Export SRL

Žalovaní: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Výrok rozsudku

1.

Článok 34 ZFEÚ a článok 31 ods. 1 a 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica), sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá uvedenie nových náhradných dielov pre cestné vozidlá – v tomto prípade vodných púmp a palivových filtrov – na trh v členskom štáte podmieňuje uplatnením postupu osvedčenia alebo typového schválenia v tomto členskom štáte, pokiaľ táto právna úprava stanovuje aj výnimky s cieľom zabezpečiť, aby z tohto postupu boli vyňaté časti, ktoré boli legálne vyrobené a uvedené na trh v iných členských štátoch, alebo v prípade neexistencie výnimiek, pokiaľ predmetné časti predstavujú vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti a pokiaľ je tento postup typového schválenia alebo osvedčenia striktne nevyhnutný a primeraný vo vzťahu k dodržiavaniu cieľov týkajúcich sa ochrany bezpečnosti cestnej premávky alebo ochrany životného prostredia.

2.

Na podmienky, v prípade ktorých treba preukázať, že také časti už získali typové schválenie alebo boli osvedčené alebo predstavujú pôvodné časti alebo časti vyhovujúcej akosti, sa v prípade neexistencie právnej úpravy Únie uplatní právo členských štátov s prihliadnutím na zásady ekvivalencie a efektivity.


(1)  Ú. v. EÚ C 361, 13.10.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/10


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky – Česká republika) – konanie začaté na návrh, ktorý podala Marie Matoušková, súdna komisárka

(Vec C-404/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností - Nariadenie (ES) č. 2201/2003 - Článok 1 ods. 1 písm. b) - Vecná pôsobnosť - Dohoda o vysporiadaní dedičstva medzi pozostalým manželom a maloletými deťmi zastúpenými opatrovníkom - Kvalifikácia - Potreba potvrdenia takej dohody súdom - Opatrenie týkajúce sa rodičovských práv a povinností alebo opatrenie týkajúce sa dedenia))

(2015/C 389/11)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší soud České republiky

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

Marie Matoušková, súdna komisárka

Výrok rozsudku

Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, sa má vykladať v tom zmysle, že schválenie dohody o vysporiadaní dedičstva uzavretej opatrovníkom maloletých detí za tieto deti predstavuje opatrenie týkajúce sa výkonu rodičovských práv a povinností v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a nie opatrenie týkajúce sa dedičstva v zmysle článku 1 ods. 3 písm. f) uvedeného nariadenia, ktoré je vylúčené z rozsahu jeho pôsobnosti.


(1)  Ú. v. EÚ C 431, 1.12.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/11


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. októbra 2015 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Spojené kráľovstvo] – A/B

(Vec C-489/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností - Nariadenie (ES) č. 2201/2003 - Prekážka začatej veci - Článok 16 a článok 19 ods. 1 a 3 - Konanie o rozluke v prvom členskom štáte a konanie o rozvode v druhom členskom štáte - Právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý - Pojem „potvrdená“ právomoc - Ukončenie prvého konania a začatie nového konania o rozvode v prvom členskom štáte - Dôsledky - Časový posun medzi členskými štátmi - Účinky na začatie konania pred súdmi))

(2015/C 389/12)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A

Žalovaný: B

Výrok rozsudku

Pokiaľ ide o konanie o rozluke a konanie o rozvode začaté medzi rovnakými účastníkmi konania na súdoch dvoch členských štátov, má sa článok 19 ods. 1 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, vykladať v tom zmysle. že v takej situácii, o akú ide vo veci samej, keď sa konanie na súde, ktorý začal konať ako prvý v prvom členskom štáte, skončilo po začatí konania pred súdom, ktorý začal konať ako druhý v druhom členskom štáte, nie sú už splnené kritériá prekážky začatej veci a z tohto dôvodu sa právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý, má považovať za nepotvrdenú.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2015.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/11


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud – Česká republika) – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

(Vec C-508/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2002/22/ES (smernica univerzálnej služby) - Kalkulácia nákladov záväzkov univerzálnej služby - Zohľadnenie miery rentability vlastného kapitálu - Priamy účinok - Uplatnenie ratione temporis))

(2015/C 389/13)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Český telekomunikační úřad

Žalovaní: T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

za účasti: O2 Czech Republic a.s., predtým Telefónica Czech Republic a.s., UPC Česká republika s.r.o.

Výrok rozsudku

1.

Články 12 a 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby bol do čistých nákladov na poskytovanie univerzálnej služby zahrnutý aj „primeraný zisk“ poskytovateľa tejto služby, ktorý tvorí miera rentability vlastného kapitálu, ktorú by vyžadoval podnik porovnateľný s poskytovateľom univerzálnej služby zvažujúci, či s ohľadom na úroveň rizika bude poskytovať službu všeobecného hospodárskeho záujmu počas celého trvania obdobia poverenia.

2.

Články 12 a 13 smernice 2002/22 sa majú vykladať v tom zmysle, že majú priamy účinok a jednotlivci sa na ne môžu priamo odvolávať pred vnútroštátnym súdom na účely napadnutia rozhodnutia vnútroštátneho regulačného úradu.

3.

Smernica 2002/22 sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatňuje na účely určenia výšky čistých nákladov na záväzky univerzálnej služby poskytnutej určeným podnikom počas obdobia pred pristúpením Českej republiky k Európskej únii, teda pokiaľ ide o rok 2004, od 1. januára 2004 do 30. apríla 2004.


(1)  Ú. v. EÚ C 56, 16.2.2015.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/12


Odvolanie podané 24. novembra 2014: Giorgio Giorgis proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 25. septembra 2014 vo veci T-474/12, Giorgio Giorgis/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-531/14 P)

(2015/C 389/14)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Giorgio Giorgis (v zastúpení: I. M. Prado, A. Tornato, avvocati)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Comigel SAS

Uznesením z 2. septembra 2015 Súdny dvor (šiesta komora) zamietol odvolanie a uložil, aby Giorgio Giorgis znášal svoje vlastné trovy konania.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/13


Odvolanie podané 29. júla 2015: Yoshida Metal Industry Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 21. mája 2015 v spojených veciach T-331/10 RENV a T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

(Vec C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (v zastúpení: J. Cohen, solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, barrister)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor vydal v súvislosti s hlavným návrhom rozhodnutia s týmto účinkom:

a)

rozhodnutie siedmej komory Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie z 21. mája 2015 v spojených veciach T-331/10 RENV a T-416/10 RENV sa zrušuje;

b)

odvolateľkina žaloba o neplatnosť rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. mája 2010 vo veci R 1235/2008 pred Všeobecným súdom je prípustná a toto rozhodnutie sa zrušuje;

c)

odvolateľkina žaloba o neplatnosť rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. mája 2010 vo veci R 1237/2008-1 pred Všeobecným súdom je prípustná a toto rozhodnutie sa zrušuje;

d)

ÚHVT a vedľajší účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania odvolateľky, vrátane trov konania, o ktorých bolo rozhodnuté rozsudkom Súdneho dvora zo 6. marca 2014 v spojených veciach C-337/12 P a C-340/12 P, EU:C:2014:129.

V prípade, že Súdny dvor nevyhovie hlavnému návrhu, odvolateľka navrhuje, aby v súvislosti so subsidiárnym návrhom vydal rozhodnutia s týmto účinkom:

a)

rozhodnutie siedmej komory Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie z 21. mája 2015 v spojených veciach T-331/10 RENV a T-416/10 RENV sa zrušuje vo vzťahu k týmto tovarom, ku ktorým sú zapísané ochranné známky Spoločenstva č. 1371244 a 1372580: v triede 8 osličky na ostrenie kosy a držiaky na osličky, v triede 21 nádoby do domácnosti alebo kuchyne (s výnimkou nádob z drahých kovov alebo pokovovaných drahými kovmi) a bloky na držanie nožov.

b)

odvolateľkina žaloba o neplatnosť rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. mája 2010 vo veci R 1235/2008-1 pred Všeobecným súdom je prípustná a toto rozhodnutie sa zrušuje vo vzťahu k týmto tovarom, ku ktorým je zapísaná ochranná známka Spoločenstva č. 1371244: trieda 8, osličky na ostrenie kosy a držiaky na osličky; trieda 21, nádoby do domácnosti alebo kuchyne (s výnimkou nádob z drahých kovov alebo pokovovaných drahými kovmi) a bloky na držanie nožov.

c)

odvolateľkina žaloba o neplatnosť rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. mája 2010 vo veci R 1237/2008-1 pred Všeobecným súdom je prípustná a toto rozhodnutie sa zrušuje vo vzťahu k týmto tovarom, ku ktorým je zapísaná ochranná známka Spoločenstva č. 1372580: trieda 8, osličky na ostrenie kosy a držiaky na osličky; trieda 21, nádoby do domácnosti alebo kuchyne (s výnimkou nádob z drahých kovov alebo pokovovaných drahými kovmi) a bloky na držanie nožov.

d)

ÚHVT a vedľajší účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania odvolateľky, vrátane trov konania, o ktorých bolo rozhodnuté rozsudkom Súdneho dvora zo 6. marca 2014 v spojených veciach C-337/12 P a C-340/12 P, EU:C:2014:129.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza dva odvolacie dôvody.

a)

Po prvé, že Všeobecný súd porušil článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia (1) tým, že si ho nesprávne vyložil a v dôsledku toho ho nesprávne uplatnil na označenia, ktoré sú graficky znázornené v predmetných ochranných známkach Spoločenstva.

b)

Po druhé, že Všeobecný súd navyše alebo alternatívne porušil článok 52 ods. 3 nariadenia tým, že nepreskúmal uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) vo vzťahu ku každej kategórii tovarov, pre ktoré boli zapísané označenia, ktoré sú graficky znázornené v ochranných známkach Spoločenstva.

Zhrnutie tvrdení na podporu prvého odvolacieho dôvodu:

Všeobecný súd v bode [39] napadnutého rozsudku dospel k záveru, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) sa uplatňuje na akékoľvek označenie, či už dvojrozmerné alebo trojrozmerné, v ktorom všetky základné charakteristiky označenia plnia technickú funkciu. Pri prijatí a uplatnení tohto záveru na predmetné ochranné známky Spoločenstva sa však Všeobecný súd nesprávne odklonil od rozhodnutia uvedeného v bode [48] rozsudku Súdneho dvora vo veci C-48/09 P, Lego Juris/ÚHVT, EU:C:2010:516 (a v dôsledku toho mu nepriznal účinok), podľa ktorého článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nebráni zápisu označenia ako ochrannej známky „len z dôvodu, že má úžitkové vlastnosti“; slová „výlučne“ a „nevyhnutný“ majú za cieľ zúžiť pôsobnosť článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) na označenia „len tých tvarov, ktoré predstavujú výlučne technické riešenie“.

Všeobecný súd mal podľa veci Lego dospieť k záveru, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nestanovuje žiadnu právnu povinnosť, aby boli dvojrozmerné alebo trojrozmerné označenia zbavené funkčnosti, a nebráni zápisu „hybridných označení“ obsahujúcich vizuálne výrazné okrasné dizajnové prvky, o ktorých nemožno povedať, že „predstavujú výlučne technické riešenie“, ale ktoré aj plnia takú charakteristickú funkciu, aká sa od ochranných známok očakáva. Všeobecný súd sa však nesprávne odklonil od relevantných právnych kritérií pre uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) (a v dôsledku toho im nepriznal účinok) tým, že nepostupoval na základe toho, že označenia, ktoré sú graficky znázornené v ochranných známkach Spoločenstva, boli „hybridné označenia“ obsahujúce okrasné dizajnové prvky (vizuálne výrazné vzory, ktoré sú predložené pozorovateľovi vo forme čiernych bodiek vytvorených zúbkovaním a zafarbením týchto zúbkov), ktoré, ako to potvrdzuje rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 31. októbra 2001, na ktoré odkazuje odsek [5] napadnutého rozsudku, má rozlišovaciu spôsobilosť.

Ak by sa Všeobecný súd nedopustil nesprávneho výkladu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) a jeho nesprávneho uplatnenia tým, že prijal a uplatnil chybný postoj k funkčnej a zároveň aj rozlišovacej spôsobilosti zúbkov vo vzťahu k označeniam, ktoré sú graficky znázornené v predmetných ochranných známkach Spoločenstva, mal by rozhodnúť, a aj by rozhodol, že ustanovenia daného článku nevylučujú zápis predmetných označení, a že naopak, rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT sú nesprávne a mali by byť zrušené.

Zhrnutie tvrdení na podporu druhého odvolacieho dôvodu:

Všeobecný súd bol podľa článku 52 ods. 3 nariadenia povinný posúdiť, či sú označenia, ktoré sú graficky znázornené v ochranných známkach Spoločenstva, neplatné podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) z dôvodu, že sú „tvar[mi], ktoré predstavujú výlučne technické riešenie“ (podľa bodu [48] rozsudku Súdneho dvora vo veci Lego), pokiaľ ide o všetky alebo len niektoré z nich, a v prípade pozitívnej odpovede, ktorých kategórií tovarov, pre ktoré boli označenia zapísané, sa to týka. Všeobecný súd sa tejto základnej požiadavke nevenoval ani ju nesplnil, a preto nedospel k zisteniam, od ktorých nevyhnutne závisí zákonnosť jeho rozhodnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii).

Ďalej a v každom prípade Všeobecný súd nemohol dodržať základnú požiadavku článku 52 ods. 3 tým, že uplatnil odôvodnenie svojho rozhodnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) na akékoľvek tovary bez rúčok, pre ktoré boli zapísané označenia, ktoré sú graficky znázornené v ochranných známkach Spoločenstva. Označenia boli konkrétne zapísané pre tieto kategórie tovarov bez rúčok, na ktoré nebolo z právneho hľadiska možné uplatniť rozhodnutie Všeobecného súdu podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) v súlade s požiadavkami článku 52 ods. 3: v triede 8 osličky na ostrenie kosy a držiaky na osličky, v triede 21 nádoby do domácnosti alebo kuchyne (s výnimkou nádob z drahých kovov alebo pokovovaných drahými kovmi) a bloky na držanie nožov.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský soud v Ostravě (Česká republika) 18. augusta 2015 – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Vec C-447/15)

(2015/C 389/16)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský soud v Ostravě

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ivo Muladi

Žalovaný: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Prejudiciálna otázka

Bráni ustanovenie článku 4 smernice 2003/59/ES (1) vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje ďalšie podmienky pre oslobodenie od povinnosti získať základnú kvalifikáciu vodičov niektorých cestných vozidiel pre nákladnú alebo osobnú dopravu?


(1)  Ú. v. EÚ L 226, s. 4; Mim. vyd. 07/007, s. 441.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hessisches Landesarbeitsgericht (Nemecko) 24. augusta 2015 – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (správca konkurznej podstaty spoločnosti Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

(Vec C-454/15)

(2015/C 389/17)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hessisches Landesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Jürgen Webb-Sämann

Odporca: Christopher Seagon (správca konkurznej podstaty spoločnosti Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

Prejudiciálna otázka

Je vnútroštátne chápanie úpravy, podľa ktorej splatné mzdové nároky, ktoré boli zamestnávateľovi prenechané do úschovy, aby ich k určitému dňu zaplatil dôchodkovej poisťovni, ktoré však tento zamestnávateľ nevložil na osobitný účet, a preto sa na ne nevzťahuje právo na oddelenie podľa § 47 InsO (zákon o konkurze), v rozpore s ustanovením článku 8 smernice 2008/94/ES (1), resp. s právom EÚ?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, Ú. v. EÚ L 283, s. 36.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 28. augusta 2015 – BASF SE/Spolková republika Nemecko

(Vec C-456/15)

(2015/C 389/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: BASF SE

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ (1) neplatné a v rozpore s cieľmi smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom stanovuje jednotný medziodvetvový korekčný faktor tak, že pri stanovení maximálneho ročného množstva kvót podľa článku 10a ods. 5 smernice 2003/78 (industry cap) neboli zohľadnené emisie z odpadových plynov používaných na výrobu elektrickej energie a emisie pripadajúce na výrobu tepla v kogeneračných zariadeniach kombinujúcich výrobu tepla a elektriny?

2.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a v rozpore s cieľmi smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom vytvára nerovnováhu tým, že vylučuje emisie súvisiace so spaľovaním odpadových plynov a s teplom vyprodukovaným pri kogenerácii zo základu výpočtu uvedeného v článku 10a ods. 5 písm. a) a b), zatiaľ čo bezplatné prideľovanie, pokiaľ ide o takéto emisie zo zariadení, na ktoré sa nevzťahuje článok 10a ods. 3 smernice 2003/87/ES, sa uskutočňuje podľa článku 10a ods. 1 a článku 10a ods. 4 smernice 2003/87/ES a rozhodnutia 2011/278/EÚ (2)?

3.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a v rozpore s cieľmi smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom stanovuje jednotný medziodvetvový korekčný faktor tak, že pri stanovení maximálneho ročného množstva kvót podľa článku 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES (industry cap) neboli zohľadnené emisie zo zariadení, na ktoré sa začali vzťahovať povinnosti obchodovania s kvótami až v priebehu druhého obdobia, a emisie zo zariadení, ktoré boli zaradené do obchodovania s kvótami na základe postupu „opt-in“?

4.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a v rozpore s cieľmi smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom stanovujú jednotný medziodvetvový korekčný faktor tak, že pri stanovení maximálneho ročného počtu kvót podľa článku10a ods. 5 smernice 2003/87/ES (industry cap) emisie zo zariadení, ktoré boli uzatvorené pred 30. júnom 2011, boli zohľadnené ako odpočítateľné položky, zatiaľ čo emisie zo zariadení, ktoré boli po prvý krát uvedené do prevádzky v priebehu druhého obdobia, neboli zohľadnené?

5.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a porušuje zásady riadnej správy vecí verejných uplatňované v právnom štáte, ktoré sú stanovené v článku 298 ZFEÚ a v článku 41 Charty základných práv Európskej únie v rozsahu, v akom stanovujú jednotný medziodvetvový korekčný faktor, keďže výpočet korekčného faktora nebol zverejnený?


(1)  2013/448/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, Ú. v. EÚ L 240, s. 27.

(2)  2011/278/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii, Ú. v. EÚ L 130, s. 1.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 28. augusta 2015 – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Spolková republika Nemecko

(Vec C-460/15)

(2015/C 389/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.

Je nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 (1) neplatné a v rozpore s cieľmi smernice 2003/87/ES (2) v rozsahu, v akom sa v článku 49 ods. 1 druhej vete stanovuje, že CO2, ktorý nie je prevedený podľa článku 49 ods. 1 prvej vety, sa považuje za emitovaný zo zariadenia, ktoré CO2 produkuje?

2.

Je nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 neplatné a v rozpore s cieľmi smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom sa v prílohe IV oddiele 10 stanovuje, že CO2, ktorý sa prevádza do iného zariadenia na výrobu PCC (vyzrážaný uhličitan vápenatý), sa považuje za emitovaný zo zariadenia, ktoré CO2 produkuje?


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, s. 30).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/18


Odvolanie podané 4. septembra 2015: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 16. júna 2015 vo veci T-655/11, FSL Holdings a iní/Európska komisia

(Vec C-469/15 P)

(2015/C 389/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (v zastúpení: P. Vlaemminck, C. Verdonck, B. Van Vooren, J. Auwerx, advocaten)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

v prvom rade, zrušil napadnutý rozsudok z dôvodu použitia dôkazov, ktoré boli získané v úplnom rozpore s postupom stanoveným na ich získavanie, a nesprávneho uplatnenia Oznámenia o spolupráci z roku 2002, a v dôsledku toho zrušil rozhodnutie Komisie z 12. októbra 2011 v celom rozsahu,

subsidiárne, čiastočne zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom Všeobecný súd nevykonal úplné súdne preskúmanie pokuty uloženej odvolateľkám, a v dôsledku toho podstatne znížil pokutu, ktorá bola odvolateľkám uložená v napadnutom rozsudku,

ďalej subsidiárne, čiastočne zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že cieľom alebo dôsledkom porušenia bolo obmedzenie hospodárskej súťaže, a v dôsledku toho vrátil vec Všeobecnému súdu, ibaže by sa Súdny dvor domnieval, že disponuje dostatkom informácií na to, aby sám zrušil rozhodnutie Komisie,

v každom prípade zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, ktoré vznikli odvolateľkám v konaní pred Súdnym dvorom a Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľky uvádzajú štyri odvolacie dôvody:

Svojím prvým odvolacím dôvodom odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, porušil ich právo na obhajobu a podstatné procesné požiadavky tým, že zamietol tvrdenie odvolateliek týkajúce sa protiprávnosti toho, že talianske daňové orgány postúpili dokumenty získané počas vnútroštátneho daňového vyšetrovania Komisii, a namietajú dôsledky tejto protiprávnosti. Po prvé, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že konštatoval, že Komisii nevyplýva z právneho poriadku EÚ osobitná povinnosť zabrániť tomu, aby základné právo na obhajobu bolo nenapraviteľne porušené počas správnej fázy vyšetrovania v oblasti hospodárskej súťaže. Po druhé, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nezohľadnil skutočnosť, že Komisia porušila práva odvolateliek na obhajobu a základné procesné požiadavky vzhľadom na ustanovenie článku 12 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 (1). Po tretie, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že skreslil dôkazy, ktoré mu boli predložené, keď rozhodol, že skutočnosť, že dokumenty, ktoré Komisia použila ako dôkaz, boli neoprávnene nadobudnuté, nie je relevantná.

Svojím druhým odvolacím dôvodom odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že Komisii nevytkol, že priznala výnimku žiadateľovi, pokiaľ ide o južnú Európu, čím nedôsledne uplatnila Oznámenie o spolupráci z roku 2002. Konkrétne odvolateľky tvrdia, že žiadateľovi nemala byť vzhľadom na južnú Európu priznaná žiadna výnimka, a že v dôsledku toho všetky ústne vyjadrenia žiadateľa o výnimku a informácie získané na základe žiadostí o informácie podaných so zreteľom na uvedené ústne vyjadrenia by mali byť v prejednávanej veci vyňaté zo spisu.

Subsidiárne, svojím tretím odvolacím dôvodom odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že neposkytol účinnú súdnu ochranu vzhľadom na trestnú sankciu, ktorú im uložila Komisia, a to napriek neobmedzenej súdnej právomoci, ktorú mu priznáva článok 31 nariadenia č. 1/2003, a zásade účinnej súdnej ochrany zakotvenej v článku 6 EDĽP a článku 47 Charty. Odvolateľky navyše uvádzajú, že v dôsledku neposkytnutia účinnej súdnej ochrany Všeobecný súd nesprávne stanovil pokutu.

Ďalej subsidiárne, svojím štvrtým odvolacím dôvodom odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že poskytol nesprávny výklad pojmu porušenia z hľadiska cieľa, čo v konečnom dôsledku tiež viedlo k nesprávnej právnej kvalifikácii skutkového stavu a porušeniu práva odvolateliek na obhajobu.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Novom Zagrebu (Chorvátsko) 11. septembra 2015 – Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

(Vec C-484/15)

(2015/C 389/21)

Jazyk konania: chorvátčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ibrica Zulfikarpašić

Žalovaný: Slaven Gajer

Prejudiciálna otázka

Sú ustanovenia exekučného zákona týkajúce sa európskeho exekučného titulu v súlade s nariadením (ES) č. 805/2004 (1), teda či v Chorvátskej republike – pokiaľ ide o vydanie exekučného príkazu založeného na verejnej listine v rámci exekučného konania – výraz „súd“ zahŕňa notárov, či notár môže vydať osvedčenie o európskom exekučnom titule pre právoplatný a vykonateľný exekučný príkaz založený na verejnej listine, pričom také osvedčenie sa vydá, ak voči uvedenému príkazu neboli vznesené námietky, a v prípade zápornej odpovede, či súd môže vydať osvedčenie o európskom exekučnom titule pre exekučný príkaz založený na verejnej listine vydaný notárom, ak sa tento príkaz podľa jeho obsahu týka nesporného nároku, a aké tlačivo treba v tomto prípade použiť?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, s. 15; Mim. vyd. 19/007, s. 38).


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/20


Žaloba podaná 14. septembra 2015 – Európska komisia/Bulharská republika

(Vec C-488/15)

(2015/C 389/22)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: E. Kružíková, E. Manhaeve, S. Petrovа)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhy žalobkyne

Európska komisia navrhuje,

určiť, že Bulharsko si naďalej neplní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 13 ods. 1 v spojení s prílohou XI smernice (1), v súvislosti so systematickým nedodržiavaním tak ročných, ako aj denných limitných hodnôt PM10 v nasledujúcich zónach a aglomeráciách: BG0001 aglomerácia Sofia; BG0002 aglomerácia Plovdiv; BG0004 severné Bulharsko; BG0005 juhozápadné Bulharsko a BG0006 juhovýchodné Bulharsko,

ako aj v súvislosti so systematickým nedodržiavaním dennej limitnej hodnoty PM10 od roku 2007 minimálne do roku 2013 vrátane a nedodržiavania ročnej limitnej hodnoty PM10 v rokoch 2007, 2008 a od roku 2010 minimálne do roku 2013 vrátane v zóne BG0003 Varna,

ako aj vzhľadom na chýbajúce doplňujúce informácie, ktoré by preukazovali, že prišlo k zmene situácie týkajúcej sa nedodržiavania denných a ročných limitných hodnôt PM10 vo vyššie uvedených zónach a aglomeráciách,

ďalej určiť, že Bulharská republika si nesplnila povinnosť, ktorá jej vyplýva z článku 23 ods. 1 druhého pododseku smernice, najmä povinnosť zabezpečiť, aby sa obdobie, keď sú hodnoty prekročené, čo najviac skrátilo, tým, že podľa poslednej výročnej správy o kvalite ovzdušia za rok 2013 sa naďalej prekračujú ročné a aj denné limitné hodnoty PM10 vo vyššie uvedených zónach a aglomeráciách, pričom naďalej dochádza k porušovaniu,

zaviazať Bulharskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na základe posledných predložených výročných správ o kvalite ovzdušia, ako aj na základe odpovedí bulharských orgánov na odôvodnené stanovisko sa Komisia domnieva, že Bulharská republika si do dnešného dňa nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú jednak z článku 13 ods. 1 a ktoré sa týkajú dodržiavania ročných a denných limitných hodnôt pre drobné suspendované častice v ovzduší (PM10), a jednak z článku 23 ods. 1 druhého pododseku smernice v súvislosti s jej povinnosťou vypracovať plány kvality ovzdušia, aby sa obdobie, keď sú hodnoty prekročené, čo najviac skrátilo.

Komisia považuje za nevyhnutné obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie, aby určil, že Bulharská republika porušila tieto ustanovenia smernice.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, s. 1).


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/21


Odvolanie podané 30. septembra 2015: Westfälische Drahtindustrie GmbH a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 15. júla 2015 vo veci T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH a i./Európska komisia

(Vec C-523/15 P)

(2015/C 389/23)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľky: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (v zastúpení: C. Stadler, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor

1.

zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom rozsudok nevyhovel návrhom odvolateliek;

2.

subsidiárne zrušil úplne rozsudok a vyhlásil neplatnosť článku 2 bodu 8 rozhodnutia Komisie K(2010)4387 v konečnom znení z 30. júna 2010 v konaní o uplatnení podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/38.344 – predpínacia oceľ) v znení zmenenom rozhodnutím Komisie K(2010)6676 v konečnom znení z 30. septembra 2010 a rozhodnutím Komisie K(20011)2269 v konečnom znení zo 4. apríla 2011, ako aj listu generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž zo 14. februára 2011 v rozsahu, v akom sa týka odvolateliek;

subsidiárne znížil pokutu uloženú odvolateľkám v citovanom rozhodnutí Komisie v článku 2 bode 8;

3.

subsidiárne vrátil vec na Všeobecný súd, aby rozhodol o návrhoch v bodoch 1 a 2

4.

zaviazal žalovanú v konaní vo veci samej na náhradu všetkých trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie smeruje voči rozsudku šiestej komory Všeobecného súdu Európskej Únie z 15. júla 2015.

Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG a Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG opierajú svoje odvolanie o nasledovné dôvody:

Po prvé, Všeobecný súd porušil článok 261 ZFEÚ a článok 31 nariadenia 1/2003 (1), systém rozdelenia právomoci a inštitucionálnu rovnováhu, ako aj zásadu zabezpečenia účinnej súdnej ochrany, keďže opomenul zohľadniť hranice jemu zverenej neobmedzenej rozhodovacej právomoci a nepreskúmal vo veci napadnuté rozhodnutie Komisie, ale prijal samostatné nezávislé rozhodnutie o peňažnej pokute. Týmto chcel rozhodnúť namiesto správy a odňal odvolateľkám možnosť brániť sa voči nesprávnemu zisteniu skutkového stavu, keďže sa odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu obmedzujú na právne otázky.

Po druhé, napadnutý rozsudok porušuje článok 261 ZFEÚ a článok 31 nariadenia 1/2003 v rozsahu, v akom Všeobecný súd chybne stanovil určujúci moment na posúdenie skutkovej a právnej situácie a v rámci – navyše chybného, ako už bolo uvedené vyššie – výkonu neobmedzenej rozhodovacej právomoci sa oprel o právny a skutkový stav v okamihu vyhlásenia svojho rozhodnutia resp. o skutočnosti, ktoré nastali v rokoch 2011 až 2013, teda po vydaní napadnutého rozhodnutia Komisie. Postoj Všeobecného súdu nie je odôvodnený rozhodnutiami, ktoré cituje „v tomto zmysle“, ale oveľa viac je založený na rozhodovacej praxi európskych súdov, z ktorej vyplýva, že dodatočné informácie sa môžu zohľadniť jednak iba v prospech dotknutého podniku a jednak iba vtedy, ak už existovali v okamihu rozhodnutia Komisie.

Po tretie, porušením zásady proporcionality a zásady rovnosti zaobchádzania porušil Všeobecný súd základné práva odvolateliek. Tým, že Všeobecný súd nezohľadnil v bode 35 usmernení k metóde stanovovania pokút stanovenú zásadu, podľa ktorej podniky, ktoré sú odkázané na platenie peňažnej pokuty v splátkach, majú mať možnosť tieto pokuty splatiť spravidla do 3 až 5 rokov, uložil odvolateľkám neprimeranú peňažnú pokutu, ktorú by tieto každopádne mohli splatiť jedine v priebehu extrémne dlhého času. Okrem toho Všeobecný súd v rámci svojej analýzy zásady rovnosti zaobchádzania na účely uplatnenia zásad stanovených v bode 35 usmernení k metóde stanovovania pokút, ako aj na účely zistenia určujúceho časového okamihu nezohľadnil porovnateľnosť skutkových okolností sporu.

Nakoniec Všeobecný súd porušil napadnutým rozsudkom aj základné procesné právo odvolateliek na poskytnutie účinnej právnej ochrany, pretože sa obmedzil v rámci výkonu svojej neobmedzenej rozhodovacej právomoci na výpočty peňažných pokút vypracované Komisiou a na údaje prednesené účastníkmi konania. Takéto preskúmanie nemôže stačiť na zabezpečenie účinnej právnej ochrany voči rozhodnutiam Komisie o peňažnej pokute, keďže nemá charakter požadovaného úplného a bez obmedzenia uskutočňovaného preskúmania neutrálnou inštitúciou.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy; Ú. v. ES L 1 s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205.


Všeobecný súd

23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/24


Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – PPG a SNF/ECHA

(Vec T-268/10 RENV) (1)

((„REACH - Identifikácia akrylamidu ako látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy - Medziprodukty - Žaloba o neplatnosť - Priama dotknutosť - Prípustnosť - Proporcionalita - Rovnosť zaobchádzania“))

(2015/C 389/24)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Brusel, Belgicko) a SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francúzsko) (v zastúpení: R. Cana, D. Abrahams a E. Mullier, advokáti)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA) (v zastúpení: M. Heikkilä, W. Broere a T. Zbihlej, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Stuyck a A.-M. Vandromme, advokáti)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: B. Koopman, splnomocnená zástupkyňa) a Európska komisia (v zastúpení: D. Kukovec, E. Manhaeve a K. Talabér-Ritz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia ECHA, ktoré identifikuje akrylamid (ES č. 201-173-7) ako látku spĺňajúcu kritériá stanovené v článku 57 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, s. 1) v súlade s článkom 59 tohto nariadenia

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) a SNF SAS znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska chemická agentúra (ECHA).

3.

Holandské kráľovstvo a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 274, 9.10.2010.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – TV2/Danmark/Komisia

(Vec T-674/11) (1)

((„Štátna pomoc - Vysielanie vo verejnom záujme - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom - Pomoc poskytnutá dánskymi orgánmi v prospech dánskeho verejnoprávneho vysielateľa TV2/Danmark - Verejné financovanie poskytnuté na účely kompenzácie nákladov súvisiacich s plnením záväzkov vo verejnom záujme - Pojem pomoc - Rozsudok Altmark“))

(2015/C 389/25)

Jazyk konania: dánčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: TV2/Danmark A/S (Odense, Dánsko) (v zastúpení: O. Koktvedgaard, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Stromsky, C. Støvlbæk a U. Nielsen, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Dánske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne C. Vang a V. Pasternak Jørgensen, splnomocnení zástupcovia, neskôr V. Pasternak Jørgensen, za právnej pomoci K. Lundgaard Hansen, advokát, a napokon C. Thorning, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci K. Lundgaard Hansen a R. Holdgaard, advokáti)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Kalsmose-Hjelmborg a M. Honoré, advokáti)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2011/839/EÚ z 20. apríla 2011 o opatreniach Dánska (C 2/03) v prospech TV2/Danmark (Ú. v. EÚ L 340, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie 2011/839/EÚ z 20. apríla 2011 o opatreniach Dánska (C 2/03) v prospech TV2/Danmark sa zrušuje v rozsahu, v akom Komisia usúdila, že zisky z reklamy za roky 1995 a 1996 vyplatené TV2/Danmark prostredníctvom Fonds TV2 predstavujú štátnu pomoc.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

TV2/Danmark A/S znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tri štvrtiny trov konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

4.

Komisia znáša štvrtinu svojich trov konania.

5.

Dánske kráľovstvo a Viasat Broadcasting UK Ltd znášajú svoje trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 17.3.2012.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Viasat Broadcasting UK/Komisia

(Vec T-125/12) (1)

((„Štátna pomoc - Vysielanie vo verejnom záujme - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom - Pomoc poskytnutá dánskymi orgánmi v prospech dánskeho verejnoprávneho vysielateľa TV2/Danmark - Verejné financovanie poskytnuté na účely kompenzácie nákladov súvisiacich s plnením záväzkov vo verejnom záujme - Zlučiteľnosť pomoci - Rozsudok Altmark“))

(2015/C 389/26)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Kalsmose-Hjelmborg a M. Honoré, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a B. Stromsky, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Dánske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne C. Vang a V. Pasternak Jørgensen, splnomocnení zástupcovia, neskôr V. Pasternak Jørgensen, za právnej pomoci K. Lundgaard Hansen, advokát, a napokon C. Thorning, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci K. Lundgaard Hansen a R. Holdgaard, advokáti) a TV2/Danmark A/S (Odense, Dánsko) (v zastúpení: O. Koktvedgaard, advokát)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2011/839/EÚ z 20. apríla 2011 o opatreniach Dánska (C 2/03) v prospech TV2/Danmark (Ú. v. EÚ L 340, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje v rozsahu, v akom žaloba smeruje k zrušeniu rozhodnutia Komisie 2011/839/EÚ z 20. apríla 2011 o opatreniach Dánska (C 2/03) v prospech TV2/Danmark sa zrušuje v rozsahu, v akom Komisia usúdila, že zisky z reklamy za roky 1995 a 1996 vyplatené TV2/Danmark A/S prostredníctvom Fonds TV2 predstavujú štátnu pomoc.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Viasat Broadcasting UK Ltd znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

4.

Dánske kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania.

5.

TV2/Danmark znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 138, 12.5.2012.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Anagnostakis/Komisia

(Vec T-450/12) (1)

((„Inštitucionálne právo - Európska iniciatíva občanov - Hospodárska a menová politika - Nevrátenie verejného dlhu - Uznanie zásady ‚stavu núdze‘ - Zamietnutie zápisu - Právomoci Komisie - Povinnosť odôvodnenia“))

(2015/C 389/27)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Alexios Anagnostakis (Atény, Grécko) (v zastúpení: A. Anagnostakis, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: H. Krämer a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2012) 6289 final zo 6. septembra 2012, ktorým sa zamietla registrácia európskej iniciatívy občanov „Milión podpisov pre solidárnu Európu“ predloženej Komisii 13. júla 2012

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Alexios Anagnostakis je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 399, 22.12.2012.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Appelrath-Cüpper/ÚHVT – Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(Vec T-60/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva AC - Skoršie národné a medzinárodné obrazové ochranné známky AC ANN CHRISTINE a skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva AC ANN CHRISTINE OCEAN a AC ANN CHRISTINE INTIMATE - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/28)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: C. Schumann a A. Berger, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: M. Hartmann, N. Voß a S. Fröhlich, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 28. júna 2012 (vec R 108/2012-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG a Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 28. júna 2012 (vec R 108/2012-4) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa vyhovelo námietke, ktorú podala Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG.

2.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

3.

Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom.


(1)  Ú. v. EÚ C 101, 6.4.2013.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/28


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Cerafogli/ECB

(Vec T-114/13 P) (1)

((„Odvolanie - Zamestnanci ECB - Sťažnosť podaná z dôvodu diskriminácie a psychického obťažovania - Rozhodnutie ECB skončiť správne vyšetrovanie začaté na základe sťažnosti - Zamietnutie prístupu k dôkazom počas správneho konania - Zamietnutie návrhu na nariadenie predloženia dôkazov počas súdneho konania - Právo na účinnú súdnu ochranu - Nesprávne právne posúdenie“))

(2015/C 389/29)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Maria Concetta Cerafogli (Rím, Taliansko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: F. Feyerbacher a B. Ehlers, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 12. decembra 2012, Cerafogli/ECB (F-43/10, Zb. VS, EU:F:2012:184), a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 12. decembra 2012, Cerafogli/ECB (F-43/10), sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia Súdu pre verejnú službu.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 114, 20.4.2013.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/29


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Taliansko a Španielsko/Komisia

(Spojené veci T-124/13 a T-191/13) (1)

((„Jazykový režim - Oznámenia o všeobecných výberových konaniach na účely prijatia do zamestnania administrátorov a asistentov - Výber druhého jazyka spomedzi troch jazykov - Jazyk komunikácie s uchádzačmi vo výberových konaniach - Nariadenie č. 1 - Článok 1d ods. 1, článok 27 a článok 28 písm. f) služobného poriadku - Zásada zákazu diskriminácie - Proporcionalita“))

(2015/C 389/30)

Jazyky konania: taliančina a španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci P. Gentili, avvocato dello Stato) (vec T-124/13) a Španielske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne S. Centeno Huerta, neskôr J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (vec T-191/13)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: vo veci T-124/13, J. Currall, B. Eggers a G. Gattinara, a vo veci T-191/13, J. Curral, J. Baquero Cruz a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu Taliansku republiku: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne S. Centeno Huerta, neskôr J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Predmet veci

Vo veci T-124/13 návrh na zrušenie po prvé oznámenia o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AST/125/12 vyhlásenom na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor asistentov v oblastiach Audit, Financie/Účtovníctvo a Ekonomika/Štatistika (Ú. v. EÚ C 394, 2012, s. 40), po druhé oznámenia o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AST/126/12 vyhlásenom na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor asistentov v oblastiach Biológia, vedy o živej prírode a zdravotné vedy, Chémia, Fyzika a náuka o materiáloch, Jadrový výskum, Stavebné a strojárske inžinierstvo, Elektrotechnické a elektronické inžinierstvo (Ú. v. EÚ C 394, 2012, s. 41), a po tretie oznámenia o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AD/248/13 vyhlásenom na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor úradníkov platovej triedy AD6 v odbore správy budov v oblastiach Bezpečnosť budov a Stavebné inžinierstvo pre techniku budov (Ú. v. EÚ C 29, 2013, s. 4), a vo veci T-191/13 návrh na zrušenie oznámenia o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AD/248/13

Výrok rozsudku

1.

Veci T-124/13 a T-191/13 sú spojené na účely rozsudku.

2.

Oznámenie o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AST/125/12 vyhlásenom na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor asistentov v oblastiach Audit, Financie/Účtovníctvo a Ekonomika/Štatistika, oznámenie o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AST/126/12 vyhlásenom na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor asistentov v oblastiach Biológia, vedy o živej prírode a zdravotné vedy, Chémia, Fyzika a náuka o materiáloch, Jadrový výskum, Stavebné a strojárske inžinierstvo, Elektrotechnické a elektronické inžinierstvo ako aj oznámenie o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AD/248/13 vyhlásenom na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor úradníkov platovej triedy AD6 v odbore správy budov v oblastiach Bezpečnosť budov a Stavebné inžinierstvo pre techniku budov sa zrušujú.

3.

Európska komisia znáša okrem svojich vlastných trov konania trovy konania Talianskej republiky vo veci T-124/13 a trovy konania Španielskeho kráľovstva vo veci T-191/13.

4.

Španielske kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania týkajúce sa svojho vedľajšieho účastníctva vo veci T-124/13.


(1)  Ú. v. EÚ C 164, 8.6.2013.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/30


Rozsudok Všeobecného súdu z 18. septembra 2015 – Petro Suisse Intertrade/Rada

(Spojené veci T-156/13 a T-373/14) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní - Zmrazenie finančných prostriedkov - Žaloba o neplatnosť - Vnútroštátny územný celok - Aktívna legitimácia a záujem na konaní - Prípustnosť - Právo byť vypočutý - Oznamovacia povinnosť - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obhajobu - Zjavne nesprávne posúdenie - Vlastnícke právo“))

(2015/C 389/31)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Švajčiarsko) (v zastúpení: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington a D. Sellers, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bishop a I. Rodios, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie jednak rozhodnutia Rady 2012/829/SZBP z 21. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 356, s. 71), ako aj vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1264/2012 z 21. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 356, s. 55), a jednak rozhodnutia Rady obsiahnutého v liste zo 14. marca 2014, ktorým zostávajú v platnosti reštriktívne opatrenia prijaté voči žalobkyni

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Petro Suisse Intertrade Co. SA znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 147, 25.5.2013.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/31


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Holandsko/Komisia

(Spojené veci T-261/13 a T-86/14) (1)

((„HICP - Nariadenie (ES) č. 2494/95 - Harmonizované indexy spotrebiteľských cien pri stálych daňových sadzbách (HICP-CT) - Nariadenie (EÚ) č. 119/2013 - Indexy cien bývania vo vlastnom obydlí - Nariadenie (EÚ) č. 93/2013 - Eurostat - Postup vo výboroch - Vykonávacie opatrenia - Regulačný postup s kontrolou“))

(2015/C 389/32)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: vo veci T-261/13, M. Bulterman, J. Langer a B. Koopman, a vo veci T-86/14, M. Bulterman a J. Langer, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: M. Clausen a P. van Nuffel, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Vo veci T-261/13 v prvom rade návrh na zrušenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 119/2013 z 11. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP): prenos a rozširovanie podindexov HICP, pokiaľ ide o tvorbu harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien pri stálych daňových sadzbách (Ú. v. EÚ L 41, s. 1), a subsidiárne návrh na zrušenie článku 1 bodu 2 nariadenia č. 119/2013, ako aj vo veci T-86/14 návrh na zrušenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 93/2013 z 1. februára 2013, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, pokiaľ ide o stanovenie indexov cien bývania vo vlastnom obydlí (Ú. v. EÚ L 33, s. 14), a subsidiárne návrh na zrušenie článku 4 ods. 1 nariadenia č. 93/2013

Výrok rozsudku

1.

Vo veci T-261/13 článok 1 bod 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 119/2013 z 11. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP): prenos a rozširovanie podindexov HICP, pokiaľ ide o tvorbu harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien pri stálych daňových sadzbách, sa zrušuje.

2.

Vo veci T-86/14 článok 4 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 93/2013 z 1. februára 2013, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, pokiaľ ide o stanovenie indexov cien bývania vo vlastnom obydlí, sa zrušuje.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Holandského kráľovstva.


(1)  Ú. v. EÚ C 189, 29.6.2013.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/32


Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – VECCO a i./Komisia

(Vec T-360/13) (1)

((„REACH - Zahrnutie oxidu chrómového do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii - Použitia alebo kategórie použitia vyňaté z požiadavky na autorizáciu - Pojem ‚existujúce osobitné právne predpisy Spoločenstva ukladajúce minimálne požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia pre používanie látky‘ - Zjavne nesprávne posúdenie - Proporcionalita - Právo na obhajobu - Zásada riadnej správy vecí verejných“))

(2015/C 389/33)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Nemecko) a ďalších 185 žalobkýň, ktorých názvy sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: C. Mereu, K. Van Maldegem, advokáti, a J. Beck, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: K. Talabér-Ritz a J. Tomkin, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobcov: Assogalvanica (Padova, Taliansko) a ďalších 31 vedľajších účastníkov konania, ktorých mená a názvy sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: C. Mereu a K. Van Maldegem, advokáti, a J. Beck, solicitor)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska chemická agentúra (ECHA) (v zastúpení: W. Broere, M. Heikkilä a T. Zbihlej, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 348/2013 zo 17. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 108, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) a žalobkyne, ktorých názvy sú uvedené v prílohe I, znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania Európskej komisie.

3.

Assogalvanica a ostatní vedľajší účastníci konania, ktorých mená a názvy sú uvedené v prílohe II, znášajú svoje vlastné trovy konania.

4.

Európska chemická agentúra (ECHA) znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 7.9.2013.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/33


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra – Mocek a Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/ÚHVT – Lacoste (KAJMAN)

(Vec T-364/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva KAJMAN - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca krokodíla - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Návrhy na zrušenie a zmenu podané vedľajším účastníkom konania - Článok 134 ods. 3 rokovacieho poriadku z 2. mája 1991“))

(2015/C 389/34)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Eugenia Mocek a Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Poľsko) (v zastúpení: K. Grala a B. Szczepaniak, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne P. Geroulakos, neskôr D. Gája, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Lacoste SA (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: P. Gaultier, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. mája 2013 (vec R 2466/2010-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťou Lacoste SA na jednej strane a spoločnosťou Eugenia Mocek a Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna na druhej strane

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Návrhy na zrušenie a zmenu rozhodnutia, ktoré podala Lacoste SA, sa zamietajú.

3.

Eugenia Mocek a Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna znáša všetky trovy konania súvisiace so žalobou a vlastné trovy konania spojené s návrhmi na zrušenie a zmenu rozhodnutia podanými Lacoste SA.

4.

Lacoste SA znáša vlastné trovy konania spojené s jej návrhmi na zrušenie a zmenu rozhodnutia.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 7.9.2013.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/34


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – L’Oréal/ÚHVT – Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Vec T-400/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Spoločenstva AINHOA - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka NOA - Relatívne dôvody zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/35)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: L’Oréal (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: H. Granado Carpenter a L. Polo Carreño, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: O. Mondéjar Ortuño a A. Schifko, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Španielsko) (v zastúpení: L. Montoya Terán a J.-B. Devaurieux, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. júna 2013 (vec R 1643/2012-1), ktoré sa týkalo konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami L’Oréal a Cosmetica Cabinas, SL

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť L’Oréal je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 298, 12.10.2013.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/35


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – L’Oréal/ÚHVT – Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Vec T-426/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie vo veci zrušenia - Slovná ochranná známka Spoločenstva AINHOA - Riadne používanie ochrannej známky - Článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“))

(2015/C 389/36)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: L’Oréal (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: H. Granado Carpenter a L. Polo Carreño, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: O. Mondéjar Ortuño a A. Schifko, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Španielsko) (v zastúpení: L. Montoya Terán a J.-B. Devaurieux, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. júna 2013 (vec R 1642/2012-1), ktoré sa týka konania vo veci zrušenia medzi L’Oréal a Cosmetica Cabinas, SL

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

L’Oréal je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 304, 19.10.2013.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/36


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Nemecko/Komisia

(Vec T-557/13) (1)

((„EPUZF - Záručná sekcia - EPZF a EPFRV - Výdavky vylúčené z financovania - Výdavky uskutočnené v rámci európskeho režimu stanovenia kvót pre výrobu zemiakového škrobu - Právo na obranu“))

(2015/C 389/37)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nemecká spolková republika (v zastúpení: T. Henze a J. Möller. splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a P. Rossi, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M.K. Bultermann, C.S. Schillemans a J. Langer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/433/EÚ z 13. augusta 2013, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 219, s. 49) v rozsahu, v akom uplatňuje finančnú opravu na Spolkovú republiku Nemecko v rámci európskeho režimu stanovenia kvót pre výrobu zemiakového škrobu pre roky 2003 až 2005 v sume 6 1 92  951,34 eura

Výrok rozsudku

1.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/433/EÚ z 13. augusta 2013, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa zrušuje v rozsahu, v akom uplatňuje finančnú opravu na Spolkovú republiku Nemecko v rámci európskeho režimu stanovenia kvót pre výrobu zemiakového škrobu pre roky 2003 až 2005.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.

3.

Holandské kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 9, 11.1.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/37


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Ecolab USA/ÚHVT (GREASECUTTER)

(Vec T-610/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo - Slovná ochranná známka GREASECUTTER - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Spojené štáty) (v zastúpení: G. Hasselblatt a V. Töbelmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. septembra 2013 (vec R 1704/2012-2) týkajúcemu sa medzinárodného zápisu označujúceho Európske spoločenstvo slovnej ochrannej známky GREASECUTTER

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ecolab USA, Inc. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/37


Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Vec T-624/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Obrazová ochranná známka Darjeeling - Skoršie kolektívne slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva DARJEELING - Relatívne dôvody zamietnutia - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/39)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Tea Board (Kalkata, India) (v zastúpení: A. Nordemann a M. Maier, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnená zástupkyňa)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Delta Lingerie (Cachan, Francúzsko) (v zastúpení: G. Marchais a P. Martini-Berthon, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. septembra 2013 (vec R 1504/2012-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi The Tea Board a Delta Lingerie

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 17. septembra 2013 (vec R 1504/2012-2) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka tovarov označených prihlasovanou ochrannou známkou patriacich do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a „služieb spojených s maloobchodným predajom dámskej spodnej bielizne a dámskej bielizne, voňaviek, toaletných vôd a kozmetického tovaru, bielizne pre domácnosť a kúpeľovej bielizne“ označených prihlasovanou ochrannou známkou a patriacich do triedy 35 v zmysle uvedenej dohody.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/38


Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(Vec T-625/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Obrazová ochranná známka Darjeeling collection de lingerie - Skoršie kolektívne slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva DARJEELING - Relatívne dôvody zamietnutia - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/40)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Tea Board (Kalkata, India) (v zastúpení: A. Nordemann a M. Maier, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Delta Lingerie (Cachan, Francúzsko) (v zastúpení: G. Marchais a P. Martini-Berthon, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. septembra 2013 (vec R 1502/2012-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi The Tea Board a Delta Lingerie

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 17. septembra 2013 (vec R 1502/2012-2) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka tovarov označených prihlasovanou ochrannou známkou patriacich do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a „služieb spojených s maloobchodným predajom dámskej spodnej bielizne a dámskej bielizne, voňaviek, toaletných vôd a kozmetického tovaru, bielizne pre domácnosť a kúpeľovej bielizne“ označených prihlasovanou ochrannou známkou a patriacich do triedy 35 v zmysle uvedenej dohody.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/39


Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

(Vec T-626/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Obrazová ochranná známka Darjeeling collection de lingerie - Skoršie kolektívne slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva DARJEELING - Relatívne dôvody zamietnutia - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/41)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Tea Board (Kalkata, India) (v zastúpení: A. Nordemann a M. Maier, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Delta Lingerie (Cachan, Francúzsko) (v zastúpení: G. Marchais a P. Martini-Berthon, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. septembra 2013 (vec R 1501/2012-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi The Tea Board a Delta Lingerie

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 17. septembra 2013 (vec R 1501/2012-2) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka tovarov označených prihlasovanou ochrannou známkou patriacich do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a „služieb spojených s maloobchodným predajom dámskej spodnej bielizne a dámskej bielizne, voňaviek, toaletných vôd a kozmetického tovaru, bielizne pre domácnosť a kúpeľovej bielizne“ označených prihlasovanou ochrannou známkou a patriacich do triedy 35 v zmysle uvedenej dohody.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/40


Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Vec T-627/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Obrazová ochranná známka Darjeeling - Skoršie kolektívne slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva DARJEELING - Relatívne dôvody zamietnutia - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/42)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Tea Board (Kalkata, India) (v zastúpení: A. Nordemann a M. Maier, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Delta Lingerie (Cachan, Francúzsko) (v zastúpení: G. Marchais a P. Martini-Berthon, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 11. septembra 2013 (vec R 1387/2012-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi The Tea Board a Delta Lingerie

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 11. septembra 2013 (vec R 1387/2012-2) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka tovarov označených prihlasovanou ochrannou známkou patriacich do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a „služieb spojených s maloobchodným predajom dámskej spodnej bielizne a dámskej bielizne, voňaviek, toaletných vôd a kozmetického tovaru, bielizne pre domácnosť a kúpeľovej bielizne“ označených prihlasovanou ochrannou známkou a patriacich do triedy 35 v zmysle uvedenej dohody.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/41


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Reed Exhibitions/ÚHVT (INFOSECURITY)

(Vec T-633/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva INFOSECURITY - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povinnosť odôvodnenia“))

(2015/C 389/43)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Reed Exhibitions Ltd (Richmond, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Malynicz, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Poch a S. Hanne, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu ÚHVT z 10. septembra 2013 (vec R 1544/2012-5) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia INFOSECURITY ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Reed Exhibitions Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – Copernicus-Trademarks/ÚHVT – Bolloré (BLUECO)

(Vec T-684/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BLUECO - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva BLUECAR - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Návrh vedľajšieho účastníka konania na zmenu rozhodnutia - Článok 65 ods. 4 nariadenia č. 207/2009“))

(2015/C 389/44)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: L. Pechan a S. Körber, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Bolloré SA (Érgue-Gaberic, Francúzsko) (v zastúpení: pôvodne B. Fontaine, neskôr O. Legrand, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 8. októbra 2013 (vec R 2029/2012-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Bolloré SA a Copernicus-Trademarks Ltd

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Návrhy na zmenu predložené spoločnosťou Bolloré SA sa zamietajú.

3.

Copernicus-Trademarks Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Gat Microencapsulation/ÚHVT – BASF (KARIS)

(Vec T-720/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva KARIS - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva a skoršia medzinárodná ochranná známka CARYX - Skoršie národné slovné ochranné známky a skoršia ochranná známka Beneluxu AKRIS - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/45)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gat Microencapsulation GmbH, pôvodne Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Rakúsko) (v zastúpení: S. Soler Lerma a M. C. March Cabrelles, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: I. Harrington, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: BASF SE (Ludwigshafen, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná voči rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu ÚHVT z 28. októbra 2013 (vec R 1862/2012-5), ktoré sa týka námietkového konania medzi BASF SE a Gat Microencapsulation AG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Gat Microencapsulation GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 71, 8.3.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/43


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Tilda Riceland Private/ÚHVT – Siam Grains (BASmALI)

(Vec T-136/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva BASmALI - Skoršia nezapísaná ochranná známka alebo skoršie označenie BASMATI - Relatívny dôvod zamietnutia - Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/46)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (v zastúpení: S. Malynicz, barrister, N. Urwin a D. Sills, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos a P. Bullock, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thajsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. decembra 2013 (vec R 1086/2012-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Tilda Riceland Private Ltd a Siam Grains Co. Ltd

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 18. decembra 2013 (vec R 1086/2012-4) sa zrušuje.

2.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  Ú. v. EÚ C 135, 5.5.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/44


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Cristiano di Thiene/ÚHVT – Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Vec T-193/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva AERONAUTIKA - Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva NAUTICA a NAUTICA BLUE - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/47)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Taliansko) (v zastúpení: F. Fischetti a F. Celluprica, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock a N. Bambara, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, Spojené štáty) (v zastúpení: C. Hawkes, solicitor, a B. Brandreth, barrister)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. januára 2014 (vec R 96/2013-4), ktoré sa týka námietkového konania medzi Nautica Apparel, Inc., a Cristiano di Thiene SpA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Cristiano di Thiene SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 19.5.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/45


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – PRIMAGAZ/ÚHVT (PRIMA KLIMA)

(Vec T-195/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva PRIMA KLIMA - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva PRIMAGAZ - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Príslušná skupina verejnosti - Podobnosť výrobkov a služieb - podobnosť označení - Rozlišovacia spôsobilosť slovného prvku propagačnej povahy - Porovnanie z koncepčného hľadiska - Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/48)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Compagnie de gaz de pétrole PRIMAGAZ SA (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: D. Régnier, avocat)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Gerhard Reeh (Radnice, Česká republika) (v zastúpení: W. Riegger, advokát)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. januára 2014 (vec R 2304/2012-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Compagnie de gaz de pétrole PRIMAGAZ SA a Gerhardom Reehom

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 7. januára 2014 (vec R 2304/2012-1) sa zrušuje v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol odvolanie, o ktorom rozhodoval v súvislosti s výrobkami „Osvetľovacie prístroje Osvetľovacie, vykurovacie, sušiace, vetracie prístroje; filtre aktívneho uhlia pre oblasť vetrania“.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 10.6.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/46


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Schroeder/Rada a Komisia

(Vec T-205/14) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Dumping - Dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov s pôvodom v Číne - Nariadenie (ES) č. 1355/2008 vyhlásené za neplatné Súdnym dvorom - Škoda, ktorú údajne utrpela žalobkyňa po prijatí nariadenia - Žaloba o náhradu škody - Vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov - Prípustnosť - Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom - Článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 1225/2009] - Povinnosť náležitej starostlivosti - Príčinná súvislosť“))

(2015/C 389/49)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: K. Landry, advokát)

Žalované: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci pôvodne D. Geradin a N. Tuominen, neskôr N. Tuominen, advokáti) a Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o náhradu škody smerujúca k získaniu náhrady škody údajne utrpenej prijatím nariadenia Rady (ES) č. 1355/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 350, s. 35), vyhlásené za neplatné rozsudkom z 22. marca 2012, GLS (C-338/10, Zb., EU:C:2012:158)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

I. Schroeder KG (GmbH & Co.) je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 212, 7.7.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/46


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Hüpeden/Rada a Komisia

(Vec T-206/14) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Dumping - Dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov s pôvodom v Číne - Nariadenie (ES) č. 1355/2008 vyhlásené za neplatné Súdnym dvorom - Škoda, ktorú žalobkyňa údajne utrpela v dôsledku prijatia nariadenia - Žaloba o náhradu škody - Vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov - Prípustnosť - Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom - Článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 1225/2009] - Povinnosť náležitej starostlivosti - Príčinná súvislosť“))

(2015/C 389/50)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: K. Landry, avocat)

Žalované: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci pôvodne D. Geradin a N. Tuominen, neskôr N. Tuominen, advokáti), a Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o náhradu škody, ktorá žalobcovi údajne vznikla v dôsledku prijatia nariadenia Rady (ES) č. 1355/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 350, s. 35), vyhláseného za neplatné rozsudkom z 22. marca 2012, GLS (C-338/10, Zb., EU:C:2012:158)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 212, 7.7.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/47


Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – Bopp/ÚHVT (vyobrazenie zeleného osemuholníkového rámu)

(Vec T-209/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva spočívajúcej vo vyobrazení zeleného osemuholníkového rámu - Absolútny dôvod zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/51)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Carsten Bopp (Glashütten, Nemecko) (v zastúpení: C. Russ, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne A. Pohlmann, neskôr S. Hanne, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. januára 2014 (vec R 1276/2013-1) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia spočívajúceho vo vyobrazení zeleného osemuholníkového rámu ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Carsten Bopp je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 19.5.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/48


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Klement/ÚHVT – Bullerjan (Tvar rúry)

(Vec T-211/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie vo veci zrušenia - Trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva - Tvar rúry - Riadne používanie ochrannej známky - Článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povaha používania ochrannej známky - Tvar, ktorý sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“))

(2015/C 389/52)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Toni Klement (Dippoldiswalde, Nemecko) (v zastúpení: J. Weiser a A. Grohmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Poch, D. Botis a A. Schifko, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. januára 2014 (vec R 927/2013-1) týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi Tonim Klementom a spoločnosťou Bullerjan GmbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Toni Klement je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 245, 28.7.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/49


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Klement/ÚHVT – Bullerjan (Tvar pece)

(Vec T-317/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie vo veci zrušenia - Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva - Tvar pece - Riadne používanie ochrannej známky - Článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povaha použitia známky - Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“))

(2015/C 389/53)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Toni Klement (Dippoldiswalde, Nemecko) (v zastúpení: J. Weiser a A. Grohmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne D. Walicka, neskôr A. Poch, D. Botis a A. Schifko, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 27. februára 2014 (vec R 1656/2013-1) týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi pánom Tonim Klementom a pani Bullerjan GmbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Toni Klement je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 261, 11.8.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/49


Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – August Storck/ÚHVT (2good)

(Vec T-366/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva 2good - Ochranná známka tvorená reklamným sloganom - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/54)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: August Storck KG (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum a T. Melchert, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 27. februára 2014 (vec R 996/2013-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia 2good ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

August Storck KG je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/50


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Sequoia Capital Operations/ÚHVT – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Vec T-369/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Spoločenstva SEQUOIA CAPITAL - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SEQUOIA - Relatívny dôvod zamietnutia - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Pravdepodobnosť zámeny“))

(2015/C 389/55)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: F. Delord, A. Rendle, solicitors, a G. Hollingworth, barrister)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne A. Pohlmann, neskôr S. Hanne, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Sequoia Capital LLP (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. marca 2014 (vec R 1457/2013-4) týkajúcemu sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi Sequoia Capital LLP a Sequoia Capital Operations LLC

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Sequoia Capital Operations LLC znáša trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/51


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Rintisch/ÚHVT – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Vec T-382/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvá - Slovná ochranná známka PROTICURD - Skoršie národné slovné ochranné známky PROTI a PROTIPLUS - Skoršia národná obrazová ochranná známka Proti Power - Relatívny dôvod zamietnutia - Prípustnosť - Článok 59 nariadenia (ES) č. 207/2009 a článok 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 216/96 - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia č. 207/2009 - Riadne používanie skorších ochranných známok - Článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“))

(2015/C 389/56)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Bernhard Rintisch (Bottrop, Nemecko) (v zastúpení: A. Dreyer, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Francúzsko) (v zastúpení: C. Hertz-Eichenrode, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. marca 2014 (vec R 609/2011-4), ktoré sa týka námietkového konania medzi Bernhardom Rintischom a Compagnie laitière européenne SA

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 14. marca 2014 (vec R 609/2011-4) sa zrušuje.

2.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli Bernhardovi Rintisch.

3.

Compagnie laitière européenne SA znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 25.8.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/51


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Volkswagen/ÚHVT (ULTIMATE)

(Vec T-385/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ULTIMATE - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/57)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Volkswagen AG (Wolfsburg, Nemecko) (v zastúpení: U. Sander, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. marca 2014 (vec R 1787/2013-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia ULTIMATE ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Volkswagen AG znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/52


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Mechadyne International/ÚHVT (FlexValve)

(Vec T-588/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva FlexValve - Absolútne dôvody zamietnutia - Opisný charakter - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Porušenie práva na obranu - Povinnosť odôvodnenia - článok 75 nariadenia č. 207/2009“))

(2015/C 389/58)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Spojené štáty) (v zastúpení: S. von Petersdorff-Campen a E. Schaper, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne A. Pohlmann, neskôr S. Hanne, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. júna 2014 (vec R 2435/2013-4), ktoré sa týkalo návrhu na zápis obrazového označenia FlexValve ako ochrannej známky Spoločenstva.

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Mechadyne International Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 361, 13.10.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/53


Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – BSH/ÚHVT (PerfectRoast)

(Vec T-591/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky PerfectRoast - Zamietnutie zápisu - Absolútne dôvody zamietnutia - Opisný charakter - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/59)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: S. Biagosch, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. júna 2014 (vec R 359/2014-5) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia PerfectRoast

Výrok

1.

Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 16. júna 2014 (vec R 359/2014-5) sa zrušuje v rozsahu, v akom ním bolo zamietnuté odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka o zamietnutí prihlášky ochrannej známky Spoločenstva PerfectRoast, pokiaľ ide o „ohrievače vody“, „ponorné ohrievače“ a „variče na vajcia“.

2.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 351, 6.10.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/54


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Dellmeier/ÚHVT – Dell (LEXDELL)

(Vec T-641/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LEXDELL - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva DELL - Relatívne dôvody zamietnutia - Narušenie rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky - Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“))

(2015/C 389/60)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alexandra Dellmeier (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne J. Khöber, neskôr H. Eckermann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Dell, Inc. (Round Rock, Texas, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Renck a E. Nicolás Gómez, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. júna 2014 (vec R 966/2013-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Dell, Inc. a pani Alexandrou Dellmeierovou

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pani Alexandra Dellmeier je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 380, 27.10.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/54


Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – Grundig Multimedia/ÚHVT (DetergentOptimiser)

(Vec T-707/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky DetergentOptimiser - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Rovnosť zaobchádzania“))

(2015/C 389/61)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Švajčiarsko) (v zastúpení: S. Walter a M. Neuner, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: I. Harrington, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. júla 2014 (vec R 172/2014-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia DetergentOptimiser ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Grundig Multimedia AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 409, 17.11.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/55


Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – Société européenne des chaux et liants/ECHA

(Vec T-540/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - REACH - Uloženie správneho poplatku za chybu pri vyhlásení týkajúcom sa veľkosti podniku - Jazykový režim - Lehota na podanie žaloby - Neprípustnosť“))

(2015/C 389/62)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Francúzsko) (v zastúpení: J. Dezarnaud, advokát)

Žalovaná: Európska chemická angentúra (ECHA) (v zastúpení: M. Heikkilä, A. Iber a C. Schultheiss, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia ECHA SME (2013) 1665 z 21. mája 2013 v rozsahu, v akom žalobkyni ukladá zaplatenie správneho poplatku

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Société européenne des chaux et liants znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska chemická agentúra (ECHA).


(1)  Ú. v. EÚ C 31, 1.2.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/56


Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2015 – Kafetzakis a i./Parlament a i.

(Vec T-38/14) (1)

((„Žaloba na nečinnosť a žaloba o náhradu škody - Reštrukturalizácia gréckeho verejného dlhu - Účasť súkromného sektoru - Ujma založená na znížení hodnoty dlhopisov poskytnutých ako odstupné - Vyhlásenie hláv štátov a vlád eurozóny a orgánov Únie - Vyhlásenie Euroskupiny - Neupresnenie vzťahu príčinnej súvislosti s uplatňovanou ujmou - Neprípustnosť“))

(2015/C 389/63)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Georgios Kafetzakis (Atény, Grécko) a 102 ďalších žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe uznesenia (v zastúpení: C. Papadimitriou, advokát)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: A. Troupiotis a L. Visaggio, splnomocnení zástupcovia), Európska rada, Euroskupina, Rada Európskej únie (v zastúpení: A. de Gregorio Merino, M. Balta a E. Dumitriu-Segnana, splnomocnení zástupcovia), Európska komisia (v zastúpení: M. Konstantinidis, J.-P. Keppenne a B. Smulders, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: P. Papapaschalis a P. Senkovic, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Po prvé návrh, ktorým sa má určiť, že žalovaní protiprávne neprijali nevyhnutné legislatívne opatrenia tak, aby dlhopisy, ktoré vlastnia žalobcovia – prepustení zamestnanci Olympiaki Aeroporia – neboli dotknuté plánom účasti súkromného sektoru na programe financovania dlhu (PSI), ktorým došlo ku zníženiu hodnoty dlhu gréckeho štátu, a po druhé návrh na náhradu škody, ktorá údajne žalobcom vznikla v dôsledku tejto protiprávnej nečinnosti

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Georgios Kafetzakis a 102 ďalších žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe uznesenia sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 292, 1.9.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/56


Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2015 – Arvanitis a i./Parlament a i.

(Vec T-350/14) (1)

((„Žaloba na nečinnosť a žaloba o náhradu škody - Ukončenie činnosti spoločnosti Olympiaki Aeroporia (OA) - Ujma údajne spôsobená dočasným zamestnancom OA v dôsledku nečinnosti žalovaných spočívajúca v tom, že nedohliadali na uplatňovanie právnych noriem Európskej únie pri ich prepustení - Nespresnenie príčinnej súvislosti uvádzanej ujmy so správaním žalovaných - Neprípustnosť“))

(2015/C 389/64)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Athanasios Arvanitis (Rodos, Grécko) a ďalších 47 žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe k uzneseniu (v zastúpení: C. Papadimitriou, avocat)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: L. Visaggio a A. Troupiotis, splnomocnení zástupcovia), Európska rada, Eurogroup, Rada Európskej únie (v zastúpení: A. de Gregorio Merino a M. Balta, splnomocnení zástupcovia), Európska komisia (v zastúpení: J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia), a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: P. Papapaschalis a P. Senkovic, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na určenie, že žalovaní v rozpore s právom opomenuli dohliadať na riadne uplatňovanie niektorých právnych noriem Európskej únie pri prepustení žalobcov, a návrh na priznanie náhrady škody údajne spôsobenej žalobcom v dôsledku tejto nečinnosti a opatrení prijatých gréckymi orgánmi v nadväznosti na určité rozhodnutia Komisie, Eurogroup a Európskej centrálnej banky

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Athanasios Arvanitis a ďalších 47 žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe k uzneseniu, sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 439, 8.12.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/57


Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2015 – Grigoriadis a i./Parlament a i.

(Vec T-413/14) (1)

((„Žaloba na nečinnosť a žaloba o náhradu škody - Reštrukturalizáciu gréckeho verejného dlhu - Zapojenie súkromného sektora - Ujma vyplývajúca zo zníženia hodnoty pohľadávok - Vyhlásenia hláv štátov alebo predsedov vlád eurozóny a inštitúcií Únie - Vyhlásenie Eurogroup - Nespresnenie príčinnej súvislosti s uvádzanou ujmou - Neprípustnosť“))

(2015/C 389/65)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Grigoris Grigoriadis (Atény, Grécko), Faidra Grigoriadou, (Atény), Ioannis Tsolias (Solún, Grécko), Dimitrios Alexopoulos (Solún), Nikolaos Papageorgiou (Atény) a Ioannis Marinopoulos, (Atény) (v zastúpení: C. Papadimitriou, avocat)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: A. Troupiotis a L. Visaggio, splnomocnení zástupcovia); Európska rada; Eurogroup; Rada Európskej únie (v zastúpení: A. de Gregorio Merino a M. Balta, splnomocnení zástupcovia); Európska komisia (v zastúpení: J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia); a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: P. Papapaschalis a P. Senkovic, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na určenie, že žalovaní v rozpore s právom nekonali s cieľom, aby dlhopisy držané žalobcami neboli dotknuté programom účasti súkromného sektora na programe financovania dlhu (PSI), znižujúcim hodnotu gréckeho štátneho dlhu, a návrh na náhradu škody údajne spôsobenej žalobcom v dôsledku tohto protiprávneho opomenutia

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou a Ioannis Marinopoulos sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 439, 8.12.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/58


Uznesenie Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Nieminen/Rada

(Vec T-464/14 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Hodnotené obdobie 2010 a 2011 - Rozhodnutie nepovýšiť odvolateľa do platovej triedy AD 12 - Právo na spravodlivý proces - Právo na obranu - Rozsah súdneho preskúmania na prvom stupni - Zjavne nesprávne posúdenie - Neexistencia nesprávne právneho posúdenia a skreslenia - Odvolanie, ktoré je zjavne bez právneho základu“))

(2015/C 389/66)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Risto Nieminen (Kraainem, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, neskôr J.-N. Louis, avocats)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a E. Rebasti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 10. apríla 2014, Nieminen/Rada (F-81/12, RecFP, EU:F:2014:50) a týkajúce sa zrušenia tohto rozsudku

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Risto Nieminen je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 261, 11.8.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/59


Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. októbra 2015 – GEA Group/ÚHVT (engineering for a better world)

(Vec T-545/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva engineering for a better world - Výlučne potvrdzujúce rozhodnutie - Právoplatnosť potvrdzujúceho rozhodnutia - Vzatie do úvahy ex offo - Neprípustnosť“))

(2015/C 389/67)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: GEA Group AG (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: J. Schneiders, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne A. Pohlmann, neskôr S. Hanne, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 2. júna 2014 (vec R 303/2014-4) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia engineering for a better world ako ochrannej známky Spoločenstva.

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

GEA Group AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 339, 29.9.2014.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/59


Žaloba podaná 28. augusta 2015 – Oltis Group/Európska komisia

(Vec T-497/15)

(2015/C 389/68)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Oltis Group a.s. (Olomouc, Česká republika) (v zastúpení: P. Konečný, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie o zamietnutí prihlášky resp. prihlášok žalobkyne do programov pre inovácie – The Innovation Programme IP 4 – IT Solutions for Attractive Railway Services a The Innovation Programme IP 5 – Technologies for Sustainable & Attractive European Freight v rámci projektu Shift2Rail,

priznal žalobkyni náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu žaloby žalobkyňa uvádza nasledujúce žalobné dôvody:

1.

Zneužitie právomoci zo strany hodnotiaceho orgánu

V tejto súvislosti žalobkyňa okrem iného tvrdí, že hodnotiaci orgán nemohol pri svojom postupe nahradiť výlučné právo žalobkyne zlúčiť viacero samostatných prihlášok na získanie postavenia asociovaného člena spoločného podniku Shift2Rail do jednej, a týmto svojím konaním sa dopustil nesprávneho posúdenia. Ďalej sa žalobkyňa domnieva, že v prípade, že podanie dvoch samostatných prihlášok do rôznych programov pre inovácie od jedného uchádzača nie je podľa hodnotiaceho orgánu v súlade so zadávacou dokumentáciou, keď táto dokumentácia takýto prípad nerieši, mala by byť na túto skutočnosť upozornená podľa časti 8.2 zadávacej dokumentácie, a teda jej malo byť ponechané právo s podanými prihláškami disponovať.

2.

Postup hodnotiaceho orgánu v rozpore so zadávacou dokumentáciou

Na tomto mieste žalobkyňa tvrdí, že hodnotiaci orgán nepostupoval v súlade so zadávacou dokumentáciou, keď bez toho, aby ju vyrozumel alebo vyzval na odstránenie prípadných nejasností resp. nedostatkov, disponoval s prihláškami žalobkyne.

Ďalej je žalobkyňa presvedčená, že hodnotiaci orgán mal jej žiadosti posudzovať (aj bodovať) oddelene, a to aj po ich zlúčení do jednej prihlášky, keďže len týmto postupom je možné dosiahnuť naplnenie zásady objektívneho preskúmania a hodnotenia. Postup hodnotiaceho orgánu, keď prihlášky žalobkyne hodnotil spoločne, a teda aj bodoval hodnotiace kritériá spoločne, je zavádzajúci, diskriminačný, v rozpore so samotnou základnou zásadou zadávacej dokumentácie, a vedie k nepreskúmateľnému rozhodnutiu.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/60


Žaloba podaná 23. septembra 2015 – Portugalsko/Komisia

(Vec T-550/15)

(2015/C 389/69)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão a J. Saraiva de Almeida, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie C(2015) 4076 (1) v rozsahu, v akom bola z financovania Európskou úniou vylúčená suma 8 2 60  006,65 eura, zodpovedajúca výdavkom vykázaným Portugalskou republikou v rámci opatrenia „Ostatné priame podpory – Ovce a kozy“ v hospodárskych rokoch 2010, 2011 a 2012,

zaviazal Komisiu sa náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tieto žalobné dôvody:

A –

Vo vzťahu k hospodárskym rokom 2009 a 2010 – Kontroly v priebehu retenčného obdobia:

1.

nesprávny výklad a uplatnenie ustanovení článku 34 ods. 2 nariadenia č. 796/2004 (2), týkajúcich sa konceptu kontrol, ktoré sa majú vykonávať „v priebehu retenčného obdobia“;

2.

porušenie zásady zákazu retroaktivity spočívajúce v tom, že Komisia uplatnila článok 2 bod 10 nariadenia (EU) č. 1368/2011 (3) so spätnou účinnosťou v rozpore s právom, lebo právne predpisy Únie stanovili kontroly na mieste rozložené „na celé retenčné obdobie“ až na základe zmeny článku 41 nariadenia č. 1122/2009 (4);

3.

porušenie zásady ochrany legitímnych očakávaní a zásady právnej istoty, lebo tieto zásady vyžadujú, aby všetky akty orgánov, ktoré vyvolávajú právne účinky, boli jasné, presné a aby sa s nimi dotknuté osoby oboznámili tak, aby mohli s istotou určiť okamih, od ktorého je daný akt súčasťou právneho poriadku a odkedy začína vyvolávať právne účinky;

4.

porušenie zásady rovnosti spočívajúce v tom, že neexistencia vykonávacích pokynov k článku 34 ods. 2 – ktoré, keby existovali, museli by mať písomnú podobu – predstavuje oslabenie uvedenej zásady, lebo nie je zaručené, že opatrenia budú v súlade s touto zásadou prijímané jednotne pre všetky členské štáty;

5.

porušenie zásady proporcionality a porušenie článku 5 ZEÚ, lebo kontroly na mieste vykonávané portugalskými orgánmi spoľahlivo dosiahli cieľ stanovený v dotknutých právnych predpisoch bez ohľadu na to, či k nim dochádza na začiatku, ako presadzuje Komisia, alebo v pokročilejšom štádiu, či bližšie ku koncu, ak sú vykonávané v priebehu retenčného obdobia a zároveň náhodne a nepredvídateľne.

B –

Vo vzťahu k hospodárskemu roku 2011 – Nové požiadavky právnych predpisov na elektronickú identifikáciu:

1.

porušenie článku 11 nariadenia (ES) č. 885/06 (5) spočívajúce v tom, že rozhodnutie nie je riadne odôvodnené, lebo jeho odôvodnenie a argumenty v ňom obsiahnuté sú nepresné, a teda v rozpore so zmyslom a cieľom článku 11 ods. 1 nariadenia č. 885/2006;

2.

porušenie článku 31 ods. 2 nariadenia č. 1290/2005 (6) a porušenie zásady proporcionality spočívajúce v tom, že v prejednávanom spore nedošlo k splneniu všetkých štyroch požiadaviek uvedených v pokynoch Komisie vydaných pre predmetnú oblasť, pričom sa vyžaduje, aby všetky tieto štyri požiadavky boli splnené kumulatívne.


(1)  Rozhodnutie z 22. júna 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 182, s. 39).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 141, s. 18; Mim. vyd. 03/044, s. 243).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1368/2011 z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1121/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V uvedeného nariadenia, a nariadenie (ES) č. 1122/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 341, s. 33).

(4)  Nariadenie komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, s. 65).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (Ú. v. EÚ L 171, s. 90).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, s. 1).


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/62


Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Portugalsko/Komisia

(Vec T-551/15)

(2015/C 389/70)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão a J. Saraiva de Almeida, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie C(2015) 4076 (1) v rozsahu, v akom bola z financovania Európskou úniou vylúčená suma 5 01  445,57 eura, zodpovedajúca výdavkom vykázaným Portugalskou republikou v rámci opatrenia týkajúceho sa ľanu a konope v hospodárskom roku 1999/2000,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 5 ods. 2 nariadenia č. 729/70 (2), spočívajúci v tom, že Komisia nepreukázala porušenie pravidiel týkajúcich sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov;

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 5 ods. 2 nariadenia č. 729/70, spočívajúci v tom, že neboli splnené podmienky pre uplatnenie paušálnej finančnej opravy vo výške 25 %, ktoré Komisia stanovila v jednotných pokynoch uvedených v dokumente č. VI/5330/97 (3);

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení článku 31 nariadenia č. 1290/2005 (4) v súvislosti s výdavkami vynaloženými skôr ako v priebehu predchádzajúcich 24 mesiacov, spočívajúci v tom, že napadnuté rozhodnutie vylúčením výdavkov vynaložených v rokoch 1999 a 2000 z financovania Spoločenstva odopiera financovanie výdavkov vynaložených viac ako 24 mesiacov pred písomným oznámením, v ktorom Komisia oznámila portugalským orgánom výsledky šetrenia vyplývajúce zo zrušenia rozhodnutia Komisie z 28. apríla 2006 (5).


(1)  Rozhodnutie z 22. júna 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 182, s. 39).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 729/70 z 21. apríla 1970 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 94, s. 13).

(3)  Dokument Komisie č. VI/5330/97-PT z 23. decembra 1997„Všeobecné pokyny týkajúce sa výpočtu finančných dôsledkov pri príprave rozhodnutia o audite účtov záručnej sekcie EPUZF“.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2006/334/ES z 28. apríla 2006, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Ú. v. EÚ L 124, s. 21).


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/63


Žaloba podaná 24. septembra 2015 – Universidad Internacional de la Rioja/ÚHVT – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

(Vec T-561/15)

(2015/C 389/71)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Španielsko) (v zastúpení: C. Lema Devesa a A. Porras Fernandez-Toledano, abogados)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Universidad de la Rioja (Logroño, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Spoločenstva obsahujúca slovné prvky „UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR“ – prihláška č. 11 738 093.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu ÚHVT z 22. júna 2015 vo veci R 1914/2014-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu v akom sa ním zamietol zápis ochrannej známky Spoločenstva č. 11 738 093 a tým vyhovel zápisu,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

napadnuté rozhodnutie dostatočne neidentifikuje priemerných spotrebiteľov dotknutých tovarov a služieb,

napadnuté rozhodnutie nevykonalo primeranú analýzu pravdepodobnosti zámeny.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/64


Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Aldi/ÚHVT – Rouard (GOURMET)

(Vec T-572/15)

(2015/C 389/72)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Nemecko) (v zastúpení: C. Fürsen a N. Bertram, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Pierre-André Rouard (Madrid, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľka spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Spoločenstva obsahujúca slovný prvok „GOURMET“ – prihláška č. 1 0 5 09  446.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. júla 2015 vo veci R 1985/2013-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 63 nariadenia č. 207/2009 v spojení s pravidlom 20 ods. 7 nariadenia č. 2868/95,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/65


Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júla 2015 – Greenwood Houseware (Zhuhai) a i./Rada

(Vec T-191/10) (1)

(2015/C 389/73)

Jazyk konania: angličtina

Predseda štvrtej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/65


Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – db-Technologies Deutschland/ÚHVT – MIP Metro (Sigma)

(Vec T-267/15) (1)

(2015/C 389/74)

Jazyk konania: nemčina

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 245, 27.7.2015.


Súd pre verejnú službu

23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/66


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. októbra 2015 – DI/EASO

(Vec F-113/13)

((Verejná služba - Zamestnanci EASO - Zmluvný zamestnanec - Skúšobná doba - Prepustenie z dôvodu zjavne nedostatočnej práce - Žaloba o neplatnosť - Zhoda medzi žalobou a sťažnosťou - Neexistencia - Zjavná neprípustnosť - Žaloba o náhradu škody))

(2015/C 389/75)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: DI (v zastúpení: I. Vlaic, avocat)

Žalovaný: Európsky podporný úrad pre azyl (v zastúpení: L. Cerdán Ortiz-Quintana, splnomocnený zástupca, D. Waelbroeck a A. Duron, avocats)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) vypovedať pracovnú zmluvu žalobcu po skúšobnej dobe, ktorá bola predĺžená o tri mesiace

Výrok

1.

Zamietnutie žaloby ako zjavne neprípustnej.

2.

DI znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky podporný úrad pre azyl.


23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/66


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 15. októbra 2015 – Drakeford/EMA

(Vec F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.