ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 380

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
14. novembra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 380/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7775 – BTPS/CPPIB/Haymarket House) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2015/C 380/02

Rozhodnutie Rady z 10. novembra 2015, ktorým sa vymenúvajú člen a náhradník riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za Maďarsko

2

 

Európska komisia

2015/C 380/03

Výmenný kurz eura

4

2015/C 380/04

Nová národná strana obehových euromincí

5

2015/C 380/05

Nová národná strana obehových euromincí

6


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2015/C 380/06

Výzva na vyjadrenie záujmu – výzva na navrhnutie výrobkov, ktoré budú vhodnými markermi v plynových olejoch a petroleji

7

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2015/C 380/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

8

2015/C 380/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7832 – Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

9

2015/C 380/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé) ( 1 )

10

2015/C 380/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7825 – KKR/Selecta) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

11


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

14.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.7775 – BTPS/CPPIB/Haymarket House)

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 380/01)

Dňa 9. novembra 2015 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32015M7775. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

14.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/2


ROZHODNUTIE RADY

z 10. novembra 2015,

ktorým sa vymenúvajú člen a náhradník riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za Maďarsko

(2015/C 380/02)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (1), a najmä na jeho článok 8,

so zreteľom na zoznam kandidátov, ktorý Rade predložili vlády členských štátov a zamestnanecké a zamestnávateľské organizácie,

so zreteľom na zoznamy členov a náhradníkov Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

keďže:

(1)

Rada svojimi rozhodnutiami z 2. decembra 2013 (2) a 12. júna 2014 (3) vymenovala členov a náhradníkov riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na obdobie, ktoré sa končí 7. novembra 2016 s výnimkou niektorých členov a náhradníkov.

(2)

Vláda Maďarska navrhla kandidátov na dve neobsadené miesta,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za člena a náhradníka riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa na obdobie, ktoré sa končí 7. novembra 2016, týmto vymenúvajú:

I.   ZÁSTUPCOVIA VLÁDY

Krajina

Člen

Náhradník

Maďarsko

pani Katalin BALOGH

pán Gyula MADARÁSZ

Článok 2

Členov a náhradníkov, ktorí ešte nie sú navrhnutí, vymenuje Rada neskôr.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Radu

predseda

P. GRAMEGNA


(1)  Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2013, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. EÚ C 360, 10.12.2013, s. 8).

(3)  Rozhodnutie Rady z 12. júna 2014, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za Litvu a Maltu (Ú. v. EÚ C 182, 14.6.2014, s. 14); rozhodnutie Rady z 12. júna 2014, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za Francúzsko (Ú. v. EÚ C 186, 18.6.2014, s. 5).


Európska komisia

14.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/4


Výmenný kurz eura (1)

13. novembra 2015

(2015/C 380/03)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,0764

JPY

Japonský jen

132,04

DKK

Dánska koruna

7,4606

GBP

Britská libra

0,70705

SEK

Švédska koruna

9,3388

CHF

Švajčiarsky frank

1,0786

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,3320

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

27,032

HUF

Maďarský forint

312,23

PLN

Poľský zlotý

4,2429

RON

Rumunský lei

4,4452

TRY

Turecká líra

3,0960

AUD

Austrálsky dolár

1,5077

CAD

Kanadský dolár

1,4322

HKD

Hongkongský dolár

8,3429

NZD

Novozélandský dolár

1,6483

SGD

Singapurský dolár

1,5305

KRW

Juhokórejský won

1 257,07

ZAR

Juhoafrický rand

15,4459

CNY

Čínsky juan

6,8607

HRK

Chorvátska kuna

7,6155

IDR

Indonézska rupia

14 764,07

MYR

Malajzijský ringgit

4,7125

PHP

Filipínske peso

50,722

RUB

Ruský rubeľ

71,7143

THB

Thajský baht

38,643

BRL

Brazílsky real

4,0847

MXN

Mexické peso

18,0620

INR

Indická rupia

71,2000


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


14.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/5


Nová národná strana obehových euromincí

(2015/C 380/04)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Andorra

Motív : 25. výročie od podpisu dohody o colnej spolupráci s Európskou úniou

Vecný opis vzoru : V hornej časti vzoru je znázornená mapa Andorry, vo vnútri ktorej je zvýraznený erb kniežatstva. V dolnej časti vzoru sa nachádzajú dve opačne orientované preložené šípky symbolizujúce dohodu o colnej spolupráci medzi Andorrou a EÚ, roky „1990“ a „2015“, ktoré sa oslavujú (pričom rok 2015 je aj rokom vydania mince), ako aj názov vydávajúcej krajiny „ANDORRA“. V oblúku okolo mapy Andorry je vpísaný text „25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea“ (25. výročie od podpisu dohody o colnej spolupráci s Európskou úniou).

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad :

Dátum razby : december 2015


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


14.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/6


Nová národná strana obehových euromincí

(2015/C 380/05)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Andorra

Motív : 30. výročie od stanovenia veku plnoletosti a nadobudnutia občianskych práv pre mužov a ženy na 18 rokov.

Vecný opis vzoru : Na vzore je zobrazená mladá osoba hlasujúca vo voľbách. Na hlasovacom lístku, ktorý drží, je napísané slovo „ANDORRA“. Na ľavej strane vzoru sa nachádzajú pamätné roky „1985“ a „2015“ (pričom rok 2015 je aj rokom vydania mince). Okolo celého vzoru je vpísaný kratší nápis týkajúci sa pamätnej udalosti „30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS“ (30. výročie od stanovenia veku plnoletosti na 18 rokov).

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad :

Dátum razby : december 2015


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

14.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/7


Výzva na vyjadrenie záujmu – výzva na navrhnutie výrobkov, ktoré budú vhodnými markermi v plynových olejoch a petroleji

(2015/C 380/06)

Týmto sa oznamuje korigendum k výzve na vyjadrenie záujmu z 11. septembra 2015 na predloženie návrhov výrobkov, ktoré budú vhodnými markermi v plynových olejoch a petroleji (Ú. v. EÚ C 299, s. 28).

Korigendum a výzva na vyjadrenie záujmu sú dostupné tomto hypertextovom odkaze:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

14.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/8


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 380/07)

1.

Komisii bolo 6. novembra 2015 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Aviva Life & Pensions UK Limited („UKLAP“, Spojené kráľovstvo), ktorý je súčasťou podniku Aviva Plc („Aviva“, Spojené kráľovstvo), a Public Sector Pension Investment Board („PSP“, Kanada), získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad portfóliom nehnuteľného majetku v Spojenom kráľovstve („cieľové portfólio“) prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Aviva: poskytuje širokú škálu poistných, sporivých a investičných produktov v 17 krajinách. Skupina Aviva pôsobí hlavne v Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku a v Kanade, vykonáva však činnosti aj v iných krajinách Európy a Ázie,

—   PSP: investuje získané čisté príspevky zamestnávateľov a zamestnancov a spravuje diverzifikované globálne portfólio vrátane akcií, dlhopisov a iných cenných papierov s pevným výnosom, ako aj investície do súkromného kapitálu, nehnuteľností, infraštruktúry a prírodných zdrojov,

—   cieľové portfólio: podiely na nehnuteľnom majetku vrátane vlastníctva, pachtu a iných podielov v štrnástich nehnuteľnostiach v centre Londýna. Podiely na nehnuteľnom majetku tvoriace cieľové portfólio v značnej miere pozostávajú z komerčných kancelárskych priestorov, ale zahŕňajú aj maloobchodné priestory a malé rezidenčné jednotky v dvoch nehnuteľnostiach.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax: +32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


14.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/9


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7832 – Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 380/08)

1.

Komisii bolo 6. novembra 2015 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. No 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Sandscape BV, v konečnom dôsledku kontrolovaný podnikom Gunvor Group Ltd. („Gunvor“, Cyprus) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Kuwait Petroleum Europoort BV („KPE“, Holandsko) prostredníctvom kúpy.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Gunvor: hlavná holdingová spoločnosť podniku Gunvor Group, ktorá pôsobí na hornom trhu veľkoobchodných dodávok a rafinácie ropy a v oblasti predaja rafinovaných ropných produktov priamo z rafinérie,

KPE: prevádzkuje rafinériu so sídlom v prístave v Rotterdame a zaoberá sa rafináciou ropy a predajom rafinovaných ropných produktov priamo z rafinérie.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax +32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7832 – Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


14.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/10


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé)

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 380/09)

1.

Komisii bolo 9. novembra 2015 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Vivalto Bel (Belgicko), CDC International Capital (Francúzsko) a Mubadala Developement Company PJSC („Mubadala“, Abú Zabí) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad skupinou Groupe Vivalto Santé (Francúzsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Vivalto Bel: rodinná holdingová spoločnosť, ktorá investuje najmä v sektore zdravotníctva,

—   CDC International Capital: dcérska spoločnosť podniku Caisse des Dépôts et Consignations zameraná na priame investície v spolupráci so štátnymi investičnými fondmi a medzinárodnými inštitucionálnymi investormi,

—   Mubadala: štátny fond v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch,

—   Groupe Vivalto Santé: prevádzkovateľ súkromných zdravotníckych zariadení vo Francúzsku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+ 32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


14.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/11


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7825 – KKR/Selecta)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 380/10)

1.

Komisii bolo 6. novembra 2015 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik KKR&Co LLP („KKR“, USA) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad podnikom Selecta AG („Selecta“, Švajčiarsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   podnik KKR: poskytovanie služieb správy alternatívnych aktív verejným a súkromným investorom na trhu.

—   podnik Selecta: poskytovanie predajných služieb, ako je napr. predaj spotrebného tovaru určeného do predajných automatov a iné súvisiace dodávky, ako aj zásobovanie a údržba predajných automatov na predaj potravín a nápojov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax +32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7825 – KKR/Selecta na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.