ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 347

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
20. októbra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 347/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7769 – Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate) ( 1 )

1

2015/C 347/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7457 – CVC/Paroc) ( 1 )

1

2015/C 347/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7783 – Hellman & Friedman/Securitas Direct Group) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 347/04

Výmenný kurz eura

3

2015/C 347/05

Rozhodnutie Komisie z 19. októbra 2015, ktorým sa zriaďuje expertná skupina proti falšovaniu mincí zaoberajúca sa politikou Komisie a právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany euromincí proti falšovaniu

4


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2015/C 347/06

Výzva na predkladanie návrhov 2016 – EAC/A04/2015 – Program Erasmus+

7

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2015/C 347/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7777 – Solvay/Cytec) ( 1 )

11

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2015/C 347/08

Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

12

2015/C 347/09

Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

19


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

20.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 347/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.7769 – Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate)

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 347/01)

Dňa 8. októbra 2015 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32015M7769. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 347/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.7457 – CVC/Paroc)

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 347/02)

Dňa 12. februára 2015 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32015M7457. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 347/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.7783 – Hellman & Friedman/Securitas Direct Group)

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 347/03)

Dňa 14. októbra 2015 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32015M7783. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

20.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 347/3


Výmenný kurz eura (1)

19. októbra 2015

(2015/C 347/04)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1333

JPY

Japonský jen

135,29

DKK

Dánska koruna

7,4592

GBP

Britská libra

0,73170

SEK

Švédska koruna

9,3940

CHF

Švajčiarsky frank

1,0834

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,1850

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

27,083

HUF

Maďarský forint

309,51

PLN

Poľský zlotý

4,2367

RON

Rumunský lei

4,4183

TRY

Turecká líra

3,2849

AUD

Austrálsky dolár

1,5581

CAD

Kanadský dolár

1,4671

HKD

Hongkongský dolár

8,7832

NZD

Novozélandský dolár

1,6668

SGD

Singapurský dolár

1,5685

KRW

Juhokórejský won

1 280,57

ZAR

Juhoafrický rand

14,9509

CNY

Čínsky juan

7,2082

HRK

Chorvátska kuna

7,6265

IDR

Indonézska rupia

15 439,68

MYR

Malajzijský ringgit

4,7695

PHP

Filipínske peso

52,243

RUB

Ruský rubeľ

70,3984

THB

Thajský baht

40,073

BRL

Brazílsky real

4,4185

MXN

Mexické peso

18,6360

INR

Indická rupia

73,4435


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


20.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 347/4


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. októbra 2015,

ktorým sa zriaďuje expertná skupina proti falšovaniu mincí zaoberajúca sa politikou Komisie a právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany euromincí proti falšovaniu

(2015/C 347/05)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/512 (1) stanovuje, že Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti (ďalej len „generálne riaditeľstvo“) je zodpovedné za úlohy vzťahujúce sa na prípravu legislatívnych a regulačných iniciatív Komisie s cieľom ochraňovať euro proti falšovaniu a poskytovať podporu v tejto oblasti prostredníctvom odbornej prípravy a technickej pomoci. S cieľom koordinovať činnosti nevyhnutné na ochranu euromincí proti falšovaniu musí Komisia využívať odborné znalosti odborníkov v poradnom orgáne (2).

(2)

Z tohto dôvodu je potrebné zriadiť skupinu odborníkov pre oblasť ochrany euromincí proti falšovaniu a vymedziť jej úlohy a štruktúru.

(3)

Táto skupina by mala Komisii pomáhať pri príprave právnych predpisov alebo formulovaní politiky a poskytovať odborné znalosti pri príprave vykonávacích opatrení so zreteľom na ochranu euromincí proti falšovaniu. Mala by takisto nadviazať spoluprácu medzi verejnými orgánmi, ktoré sú zainteresované v oblasti ochrany eura proti falšovaniu.

(4)

Skupina by mala byť zložená z odborníkov z orgánov členských štátov, Európskej centrálnej banky (ECB) a Europolu.

(5)

Mali by sa stanoviť pravidlá pre zverejňovanie informácií členmi skupiny.

(6)

Osobné údaje by sa mali spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3). Je vhodné stanoviť obdobie uplatňovania tohto rozhodnutia. Komisia včas zváži účelnosť jeho predĺženia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predmet

Týmto sa zriaďuje expertná skupina Komisie proti falšovaniu mincí (ďalej len „ESFM“).

Článok 2

Úloha

Úlohou ESFM je:

a)

pomáhať Komisii pri príprave legislatívnych návrhov alebo delegovaných aktov alebo politických iniciatív na ochranu euromincí proti falšovaniu;

b)

nadviazať spoluprácu medzi vedúcimi národných centier pre analýzu mincí (CNAC) zriadených v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 (4), Komisiou, Európskym vedecko-technickým centrom (EVTC) (5), Európskou centrálnou bankou (ECB) a Europolom v záležitostiach týkajúcich sa politických iniciatív a činností zameraných na účinný boj proti falšovaniu;

c)

poskytovať Komisii poradenstvo a odborné znalosti pri vykonávaní právnych predpisov Únie, programov a politík, najmä pokiaľ ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 (6);

d)

vymieňať si skúsenosti a stanoviť osvedčené postupy na ochranu euromincí proti falšovaniu;

e)

zvýšiť informovanosť verejných orgánov, ktoré sú zapojené do ochrany eura proti falšovaniu, o budúcich hrozbách a sledovať vykonávanie účinných represívnych opatrení na politický boj proti falšovaniu;

f)

podporovať vzdelávacie iniciatívy na ochranu euromincí proti falšovaniu;

g)

podporovať a vypracúvať štúdie alebo technickú podporu na uľahčenie aktivít odhaľovania falšovania;

h)

diskutovať o otázkach, ktoré sa týkajú technických špecifikácií falšovania euromincí a bezpečnostných prvkov na ochranu euromincí proti falšovaniu.

Článok 3

Konzultácie

Komisia sa môže poradiť s ESFM o akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka ochrany euromincí proti falšovaniu.

Článok 4

Členstvo – vymenovanie

1.   Členmi sú členské štáty CNAC, ECB a Europol.

2.   Členovia informujú Komisiu o vymenovaných zástupcoch a náhradníkoch.

3.   Osobné údaje členov sa zbierajú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 5

Činnosť

1.   Príslušný útvar Komisie vymenuje predsedu skupiny.

2.   ESFM môže so súhlasom príslušného útvaru Komisie zriadiť podskupiny s cieľom preskúmať špecifické otázky na základe mandátu vymedzeného skupinou.

3.   Zástupca Komisie môže podľa potreby prizývať odborníkov, ktorí nie sú členmi ESFM a ktorí majú odbornú kvalifikáciu v prerokúvanej téme, aby sa zúčastnili na činnosti skupiny alebo podskupiny. Okrem toho zástupca Komisie môže štatút pozorovateľa udeliť jednotlivcom či organizáciám tak, ako je vymedzené v pravidle 8 ods. 3 horizontálnych pravidiel expertných skupín (7) a kandidátskych krajín.

4.   Členovia ESFM a ich zástupcovia, ako aj prizvaní experti a pozorovatelia dodržiavajú povinnosť zachovávať služobné tajomstvo stanovené v zmluvách a ich vykonávacích predpisoch, ako aj bezpečnostné predpisy Komisie týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností EÚ stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 (8) a (EÚ, Euratom) 2015/444 (9). Ak členovia tieto povinnosti nedodržia, Komisia môže prijať všetky primerané opatrenia.

5.   Zasadnutia ESFM sa konajú v priestoroch Komisie s výnimkou zasadnutí podskupín, ktoré sa môžu konať mimo priestorov Komisie. Komisia zabezpečuje sekretárske služby.

6.   ESFM prijme rokovací poriadok na základe štandardného rokovacieho poriadku pre skupiny odborníkov.

7.   Komisia uverejňuje všetky príslušné dokumenty týkajúce sa činností vykonávaných ESFM (ako napríklad programy zasadnutí, zápisnice a príspevky zúčastnených) buď ich začlenením do Registra expertných skupín Komisie a podobných subjektov alebo prostredníctvom odkazu z tohto registra na príslušné webové sídlo obsahujúce tieto dokumenty. Príslušné dokumenty sa neuverejnia v prípadoch, keď by uverejnenie dokumentu mohlo narušiť ochranu verejného alebo súkromného záujmu podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (10).

Článok 6

Výdavky na zasadnutia

1.   Osobám zúčastňujúcim sa na činnostiach ESFM a jej podskupín sa neposkytuje náhrada za služby, ktoré poskytujú.

2.   V súlade s platnými ustanoveniami Komisie uhrádza Komisia účastníkom cestovné náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s činnosťou ESFM. Cestovné náklady a diéty sa uhrádzajú rovnakým spôsobom členom podskupín.

3.   Refundácia za výdavky uvedené v ods. 2 sa poskytuje v medziach dostupných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú pridelené v rámci ročného postupu prideľovania finančných prostriedkov.

Článok 7

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje odo dňa jeho prijatia do 31. decembra 2025.

V Bruseli 19. októbra 2015

Za Komisiu

Pierre MOSCOVICI

člen Komisie


(1)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/512 z 25. marca 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/352/ES, ESUO, Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (Ú. v. EÚ L 81, 26.3.2015, s. 4).

(2)  Podľa článku 4 rozhodnutia Komisie 2005/37/ES z 29. októbra 2004, ktorým sa zriaďuje Európske vedecko-technické centrum (EVTC), sa vyžaduje, aby Komisia koordinovala činnosti nevyhnutné na ochranu euromincí proti falšovaniu prostredníctvom pravidelných stretnutí odborníkov na falšované mince (Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 73).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6).

(5)  Rozhodnutie Rady 2003/861/ES z 8. decembra 2003 o analýze a spolupráci s ohľadom na falšovanie euromincí (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 44).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 z 15. decembra 2010 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2010, s. 1).

(7)  C(2010) 7649 final.

(8)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

(9)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 45).


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

20.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 347/7


Výzva na predkladanie návrhov 2016 – EAC/A04/2015

Program Erasmus+

(2015/C 347/06)

1.   Úvod a ciele

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 (1), ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ako aj z ročných pracovných programov Erasmus+ 2015 a 2016. Program Erasmus+ sa vzťahuje na obdobie rokov 2014 až 2020. Všeobecné a konkrétne ciele programu Erasmus+ sú uvedené v článkoch 4, 5, 11 a 16 uvedeného nariadenia.

2.   Akcie

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania

Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

Spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus

Veľké podujatia Európskej dobrovoľníckej služby

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

Znalostné aliancie

Aliancie pre sektorové zručnosti

Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania

Budovanie kapacít v oblasti mládeže

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politiky

Štruktúrovaný dialóg: Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže

Činnosti Jean Monnet

Katedry programu Jean Monnet

Moduly programu Jean Monnet

Centrá excelentnosti programu Jean Monnet

Podpora programu Jean Monnet pre združenia

Siete programu Jean Monnet

Projekty programu Jean Monnet

Šport

Partnerstvá spolupráce

Malé partnerstvá spolupráce

Neziskové európske športové podujatia

3.   Oprávnenosť

Finančné prostriedky z programu Erasmus+ môže žiadať akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, ako aj na strategické partnerstvá v oblasti mládeže.

Programu Erasmus+ sa môžu zúčastniť tieto krajiny (2):

Všetkých akcií programu Erasmus+ sa v plnej miere môžu zúčastniť tieto krajiny zapojené do programu:

28 členských štátov Európskej únie,

krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

kandidátske krajiny EÚ: Turecko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko,

Niektorých akcií programu Erasmus+ sa okrem toho môžu zúčastniť organizácie z partnerských krajín.

Ďalšie podrobnosti o podmienkach účasti sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

4.   Rozpočet a trvanie projektov

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov dosahuje výšku 1 871,1 mil. EUR:

vzdelávanie a odborná príprava

:

1 645,6 mil. EUR (3)

mládež

:

186,7 mil. EUR

Jean Monnet

:

11,4 mil. EUR

šport

:

27,4 mil. EUR

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov i jeho samotné rozdelenie sú predbežné a môžu sa zmeniť v prípade, že dôjde k zmene ročných pracovných programov Erasmus+. Potenciálni žiadatelia majú možnosť pravidelne sa oboznamovať s ročnými pracovnými programami Erasmus+ a ich zmenami, ktoré sú uverejnené na adrese:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

a týkajú sa rozpočtu, ktorý je k dispozícii na každú akciu v rámci tejto výzvy.

Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a počet zapojených partnerov.

5.   Termín na predloženie žiadostí:

Všetky termíny na predloženie žiadostí uvedené nižšie vypršia o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Kľúčová akcia 1

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

2. február 2016

Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

2. február 2016

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

26. apríl 2016

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

4. október 2016

Spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus

18. február 2016

Veľké podujatia Európskej dobrovoľníckej služby

1. apríl 2016

Kľúčová akcia 2

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

2. február 2016

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

26. apríl 2016

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

4. október 2016

Znalostné aliancie, aliancie pre sektorové zručnosti

26. február 2016

Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania

10. február 2016

Budovanie kapacít v oblasti mládeže

2. február 2016

1. júl 2016

Kľúčová akcia 3

Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže

2. február 2016

26. apríl 2016

4. október 2016

Činnosti programu Jean Monnet

Katedry, moduly, centrá excelentnosti, podpora pre združenia, siete, projekty

25. február 2016

Športové akcie

Partnerstvá spolupráce, ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa športu 2016

21. január 2016

Partnerstvá spolupráce v oblasti športu, ktoré sa netýkajú Európskeho týždňa športu 2016

12. máj 2016

Malé partnerstvá spolupráce

12. máj 2016

Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa športu 2016

21. január 2016

Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa netýkajú Európskeho týždňa športu 2016

12. máj 2016

Podrobné pokyny na predloženie žiadostí sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

6.   Úplné informácie

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_sk.htm

Príručka k programu Erasmus+ je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie návrhov a podmienky účasti a financovania v nej uvedené platia v plnej miere aj v prípade tejto výzvy.


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  S výnimkou činností programu Jean Monnet, ktoré sú otvorené pre organizácie z celého sveta.

(3)  Táto suma zahŕňa finančné prostriedky určené na medzinárodný rozmer vyššieho vzdelávania (spolu 276,5 mil. EUR).


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

20.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 347/11


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7777 – Solvay/Cytec)

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 347/07)

1.

Európskej komisii bolo 13. októbra 2015 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Solvay SA („Solvay“, Belgicko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Cytec Industries Inc. („Cytec“, Spojené štáty americké).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Solvay: výskum, vývoj, výroba, marketing a predaj chemikálií a plastov vrátane ťažobných chemikálií na celom svete.

—   Cytec: dodávanie chemikálií, kompozitných materiálov a lepidiel pre široké spektrum priemyselných odvetví, ako je letecký priemysel, poľnohospodárstvo, obrana a ťažobný priemysel, na celom svete.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax +32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7777 – Solvay/Cytec na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


INÉ AKTY

Európska komisia

20.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 347/12


Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2015/C 347/08)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1).

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín  (2)

„MIEL DE LIÉBANA“

ES č.: ES-PDO-0005-01196 – 10.02.2014

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov:

„Miel de Liébana“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Španielsko.

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.4. Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla atď.)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

„Miel de Liébana“ je potravinový výrobok vytvorený včelami medonosnými v oblasti označovanej ako comarca Liébana z nektáru kvetov alebo výlučkov zo živých častí rastlín rastúcich v ekosystémoch oblasti Liébana, ktoré včely zberajú, pretvárajú, kombinujú s určitými nimi produkovanými látkami, ukladajú, dehydrujú, uchovávajú a nechávajú vyzrieť v plástoch v úli.

Druhy a typy:

Druhy medu, ktoré sa vyrábajú v danej oblasti a môže sa na ne vzťahovať chránené označenie pôvodu „Miel de Liébana“, sú:

—   Medovicový med: vyrobený z medovice z duba a duba cezmínového a z nektáru druhov Erica spp. (vresy), Rubus sp. (ostružina) a rôzneho percentuálneho podielu peľu, ktorý sa vyskytuje vo flóre v oblasti Liébana.

—   Jednodruhový vresový med: vyrobený z nektáru týchto druhov: Erica cinerea, Erica vagans, Erica tetralix, Erica cirialis a Calluna vulgaris (vres obyčajný).

Spoločné špecifické vlastnosti medov „Miel de Liébana“ s CHOP:

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Zrelosť:

 

obsah sacharózy

najviac 5 % (5 g/100 g)

vlhkosť

najviac 18,6 %

Stupeň čerstvosti (stanovený po výrobe):

 

hydroxymetylfurfural (HMF)

< 20 mg/kg

diastatická aktivita

25 – 55 Schadeho stupnice

Zhoršenie kvality:

 

obsah voľných kyselín

menej ako 50 meq/kg

Čistota:

 

tuhé látky nerozpustné vo vode

najviac 0,1 g/100 g

cudzie látky

so zvyškami prefiltrovanými cez sito s veľkosťou oka < 0,2 mm

Vlastnosti peľu:

Peľové spektrum medov „Miel de Liébana“ s CHOP musí odrážať vegetáciu oblasti, ktorú tvoria najmä tieto čeľade: Leguminosae, Ericaceae, Rosaceae, Fagaceae, Plantaginaceae, Asteraceae a Boraginaceae, ktorých druhy sú uvedené v tabuľke v bode 5.1.

Kombinácia peľu druhov Eucalyptus sp. (eukalyptus), Helianthus annuus (slnečnica), Olea europaea (oliva), Cistus ladanifer (cist ladanový), Thymus sp. (tymián), Lavandula stoechas (francúzska levanduľa) a Rosmarinus officinalis (rozmarín) nesmie presiahnuť 5 % celkového peľového spektra.

Ďalšie vlastnosti špecifických druhov medu:

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

 

Elektrická vodivosť (mS/cm)

Farba (mm Pfundova stupnica)

Popol (g/100 g)

Fruktóza + glukóza (g/100 g)

Medovica

0,970 – 1,430

≥ 102

0,65 – 0,75

60 – 66

Vres

0,845 – 1,280

90 – 119

0,65 – 0,70

≥ 67

Vlastnosti peľu:

 

Špecifický peľ (%)

Medovica

Okrem peľu druhov Rubus spp. a Erica spp. a iných peľov z flóry charakteristickej pre oblasť Liébana prevažuje medovica z duba a duba cezmínového.

Vres

Musí obsahovať najmenej 45 % peľu z vresu (druhy Erica spp.) spolu s rôznym percentuálnym podielom iných peľov z flóry charakteristickej pre oblasť Liébana.

Organoleptické vlastnosti:

 

Fyzický stav

Farba

Vôňa

Chuť

Medovica

Tekutá konzistencia, s veľmi nízkou tendenciou ku kryštalizácii.

Veľmi tmavá jantárová žltá, niekedy takmer čierna, s čierno-hnedými odtieňmi, zrkadliaci lesk.

Drevnatá s nízkou intenzitou a stálosťou.

S miernou sladovou zložkou.

S výraznými slanými zložkami, ktoré vyvažujú sladkosť typickú pre všetky medy.

Vres

Pastózna konzistencia. Stredná tendencia ku kryštalizácii (jemná granulácia).

Jantárovo žltá až veľmi tmavá jantárovo žltá s červenkasto-hnedými odtieňmi.

V prípade výrazného ochladenia pri skladovaní v zime sa farba môže zmeniť na svetlú jantárovo žltú.

Výrazne kvetová s priemernou intenzitou a stálosťou.

Mierne horká a stála, s veľmi výraznou slanou príchuťou.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)

3.5.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Všetky stupne výroby a stáčania medov z oblasti Liébana sa musia vykonať v rámci vymedzenej oblasti.

3.6.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď.

V záujme zaručenia kvality a zabezpečenia kontroly sa všetky procesy, ktoré sú súčasťou metódy výroby medu „Miel de Liébana“, musia vykonávať v strediskách nachádzajúcich sa v rámci vymedzenej zemepisnej oblasti, pretože v prípade vykonávania týchto činností na inom mieste by sa výrobok musel prepravovať do zariadení mimo danú oblasť a jeho kvalita by sa mohla znížiť v dôsledku teploty, vlhkosti a absorpcie cudzích látok alebo pachov počas prepravy. Tým sa minimalizuje aj riziko zmiešania výrobku s inými medmi, na ktoré sa nevzťahuje toto CHOP.

Z dôvodov uvedených vyššie sa musí balenie vykonávať v baliacich strediskách nachádzajúcich sa v rámci výrobnej oblasti.

Výrobok sa musí baliť do priehľadných bezfarebných sklenených fliaš, ktoré sú hermeticky uzatvorené, aby sa zabránilo strate prirodzenej vône a prenikaniu pachov, vlhkosti atď., a fľaše musia byť zapečatené, aby sa zaručilo, že neboli otvorené.

Balený med musí byť hustý alebo kryštalizovaný.

Hromadný predaj je zakázaný.

3.7.   Špecifické pravidlá označovania

Okrem povinných informácií stanovených v nariadeniach o označovaní a prezentácii potravín musia byť na označení výrazne uvedené tieto informácie:

Názov označenia pôvodu: „Miel de Liébana“.

Slová „Denominación Geográfica Protegida“ alebo písmená „DOP“ a zodpovedajúce logo Európskej únie.

Druh medu: „Miel de Mielada“ alebo „Monofloral de Brezo“ (v závislosti od vlastností peľu uvedených v opise výrobku).

Vlastné logo označenia pôvodu uvedené nižšie.

Kontrolné číslo s názvom kontrolného orgánu alebo pomocné označenie.

Image

FARBY

:

 

ŽLTÁ

:

PANTONE 130C

HNEDÁ

:

PANTONE 4695C

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Oblasť výroby medu „Miel de Liébana“ s CHOP zahŕňa všetky obce oblasti comarca Liébana v autonómnom spoločenstve Kantábria.

Medzi tieto obce patria:

Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso a Vega de Liébana.

Zahŕňajú celkovú plochu 570 km2.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

5.1.1.   Prírodné faktory

Oblasť comarca Liébana leží v srdci Kantaberského pohoria. Je prirodzene vymedzená svojou morfológiou a fyziognómiou a obkolesená niektorými najvyššími vrcholmi Kantábrie, ktoré tvoria jej prirodzenú hranicu. Pohoria zasahujú do stredu oblasti, pričom vytvárajú hlboké, úzke údolia so strmými svahmi, ktoré sa zbiehajú pri meste Potes, zemepisnom a administratívnom centre.

Oblasť má kruhový tvar, je to rozľahlá kaldera obklopená masívnymi vápencovými stenami, ohraničená horským pásmom Picos de Europa. Nadmorská výška je najnižšia v strede, približne 300 m n. m., na okraji dosahuje 2 600 m n. m.

Z geologického hľadiska prevažujú karbónske horniny. Centrálny a východný masív horského pásma Picos de Europa a severnú časť oblasti tvorí vápenec zo staršieho karbónu ovplyvnený krasovými procesmi. Rýchlo erodujúca bridlica a pieskovec na dne údolí pochádzajú z mladšieho karbónu.

Oblasť Liébana má vzhľadom na svoju orografickú komplexnosť vlastnú výraznú mikroklímu, ktorá z nej robí stredozemnú enklávu v regióne ovplyvňovanom atlantickým podnebím.

V oblasti Liébana sú priemerné teploty v rozsahu od najvyššej teploty 21 °C do najnižšej teploty 8 °C, veľmi bežné sú časté mrazy počas troch až štyroch mesiacov v roku.

Je to veľmi vlhká oblasť s ročným priemerom 2 000 litrov zrážok na meter štvorcový na vrcholoch, ale len 700 litrov v strede údolia, ktoré môže byť až tri mesiace bez zrážok.

Oblasť Liébana má cennú prírodu, ktorá je mimoriadne dobre chránená a iba málo zmenená ľudskou činnosťou. Pokrytie lesmi dosahuje 41 % a okrem toho je tu teraz sedem chránených oblastí s rozlohou viac ako 32 % územia. Dve z týchto chránených oblastí sú chránené na vnútroštátnej úrovni – národný park Picos de Europa a lokalita Área de Protección del Oso Pardo – a päť na európskej úrovni. Z týchto piatich oblastí sú dve lokality s európskym významom (Río Deva a Liébana) a tri sú osobitne chránené územia (Sierra de Peña Sagra, Desfiladero de la Hermida a Liébana).

Vďaka kombinácii všetkých týchto faktorov je oblasť domovom veľkého množstva rozličných rastlín a vyskytujú sa tu druhy lesa a flóry, ktoré rastú v atlantickom podnebí, spolu s typicky stredozemskými druhmi.

Pri skúškach peľu v mede sa zistilo 40 druhov peľu. Najdôležitejšie boli zaradené do zoznamu hlavných medonosných rastlín v oblasti Liébana, v ktorom sú uvedené názvy čeľadí a druhov spolu s ich významom pre včelárstvo a fenológiou:

MEDONOSNÁ FLÓRA

(Čeľaď, vedecký názov, bežný názov)

VÝZNAM PRE VČELÁRSTVO

FENOLÓGIA

(Obdobie kvitnutia)

ERICACEAE

druh Erica sp. (vres)

N

máj – október

Calluna vulgaris (vres obyčajný)

N

júl – september

ROSACEAE

Rubus ulmifolius (ostružina brestolistá)

NP

jún – august

Prunus spinosa L. (trnka)

NP

apríl – máj

Crataegus monogyna (hloh jednosemenný)

NP

apríl – máj

LEGUMINOSAE

druh Trifolium sp. (ďatelina)

N

apríl – júl

Cytisus cantabricus (escoba)

NP

apríl – august

Genista florida a G. obtusiramea (piorno, escobón)

NP

máj – august

druh Medicago

NP

marec – september

FAGACEAE

Quercus pyrenaica (dub pyrenejský)

PM

máj – september

Quercus petraea (dub zimný)

PM

máj – september

Quercus ilex rotundifolia (dub cezmínový)

PM

máj – september

Quercus suber (dub korkový)

PM

máj – september

Castanea sativa Miller (gaštan jedlý)

NPM

máj – september

BORAGINACEAE

Echium vulgare (hadinec obyčajný)

N

marec – máj

ASTERACEAE

druhy Centaurea

N

máj – júl

PLANTAGINACEAE

Druh Plantago (skorocel)

P

máj – september

(N = nektár, P = peľ, M = medovica)

Medonosné druhy, ktoré sa vyskytujú v danej oblasti, kvitnú v rôznych časoch, takže včely majú od marca do novembra na výber veľké množstvo rastlín.

Spôsob, akým včely využívajú túto medonosnú flóru, dodáva medu z oblasti Liébana jedinečné, charakteristické vlastnosti.

Výrobok je ľahko rozpoznateľný na základe poznatkov o peľovom spektre v medoch z oblasti Liébana, špecifickej medonosnej flóre v danej oblasti a skutočnosti, že tieto druhy medu obsahujú minimálne množstvo obilného peľu a iných peľov, ktoré sa bežne nachádzajú v medoch vyrobených na Pyrenejskom poloostrove.

5.1.2.   Ľudské faktory

Včelári v oblasti Liébana pokračujú v tradícii, ktorá siaha storočia do minulosti. Začiatky včelárstva boli spojené s potrebou vyrábať vosk, ktorý bol cennou komoditou vidieckeho hospodárstva. Dokument Cartulario de Santo Toribio de Liébana obsahuje text, ktorý svedčí o využití vosku ako platidla za pôdu predanú v roku 933.

Prvé zmienky o samotnom mede z oblasti Liébana sa našli v dokumente libros de tazmías (záznamy o desiatkoch) z konca 16. storočia, v ktorom sú uvedené desiatky požadované cirkvou, medzi nimi aj med.

Tieto historické zmienky dopĺňajú záznamy z oblasti kuchárskeho umenia (dezerty, ako sú „merdoso“, ktorý sa piekol raz za rok po zabíjačke, „frisuelos“ (palacinky) s medom a „orujo“ (brandy z výliskov ovocia alebo hrozna) s medom), ktoré všetky svedčia o tejto tradícii.

Medzi včelárske postupy, ktoré chovatelia včiel zdedili po svojich predkoch, patria:

Používanie drevených úľov.

Úle sa presúvajú z nízko položených oblastí do oblastí ležiacich vyššie nad morom (podľa sezóny) s cieľom plne využiť potenciál medonosnej flóry v oblasti.

Včely nie sú v čase tvorby medu umelo kŕmené.

Včely sa vyberajú tradičnou metódou ometania.

Med sa stáča odstreďovaním za studena alebo dekantáciou plástov, nikdy nie tlakom.

Stále sa používajú dymidlá a na pálenie sa používajú prírodné tradičné rastlinné produkty – zmesi sena získaného v oblasti a dubových (druhy Quercus spp.) a vavrínových (Laurus nobilis) listov – s cieľom vytvoriť studený, aromatický dym, ktorý nemení vlastnosti medu.

Teplota medu v žiadnej fáze výrobného procesu neprekročí hodnotu 40 °C a pasterizácia je zakázaná.

Väčšina využitých rojov bola získaná v oblasti a je prispôsobená tejto oblasti.

V súčasnosti je v oblasti 32 profesionálnych včelárov s 1 568 úľmi a piatimi zariadeniami na stáčanie a balenie medu. Niektorí včelári sú členmi združenia, ktoré bolo založené s cieľom propagovať med z oblasti Liébana, a raz ročne sa koná veľtrh Feria Apícola de Vega de Liébana (medový veľtrh vo Vega de Liébana).

5.2.   Špecifickosť výrobku

Medy z oblasti Liébana sa odlišujú najmä svojimi fyzikálnymi, chemickými, peľovými a organoleptickými vlastnosťami.

Sú to čerstvé medy (HMF ≤ 20 mg/kg medu, s diastatickou aktivitou 25 a 55 Schadeho stupnice).

Ide o prírodné medy, ktoré neboli vystavené intenzívnemu tepelnému spracovaniu. Nesmú sa zahriať na teplotu vyššiu ako 40 °C. Tým sa zaručí zachovanie vlastností získaných činnosťou včiel v danej oblasti a pôsobením jej flóry.

Ich charakteristické fyzikálne, chemické, organoleptické a peľové vlastnosti pochádzajú z vlastností flóry v danej oblasti, v ktorej sa druhy lesa a flóry rastúce v atlantickom podnebí neobvykle vyskytujú spolu s typicky stredozemskými a alpskými druhmi.

Štúdium rôznych peľových spektier týchto medov využívaných na označenie medu umožnilo stanoviť rastlinné druhy s významom pre včelárstvo, z ktorých pochádzajú (uvedené v tabuľke v bode 5.1.1), ktoré v prípade vresového medu zahŕňajú veľa druhov z čeľade Ericaceae a v prípade medovicového medu veľa druhov rodu Quercus, ktoré sú súčasťou medonosnej fauny v oblasti Liébana a ktorých nektár a medovica po spracovaní včelami odlišujú tento med od medu vyrobeného v iných oblastiach. Tým je preukázaná priama súvislosť medzi týmito druhmi medu a vymedzenou zemepisnou oblasťou, v ktorej sa vyrábajú.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP) alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

Stredozemský typ mikroklímy prevažujúcej v oblasti comarca Liébana, ktorá sa nachádza v blízkosti kantábrijského pobrežia a je obklopená vysokými horami oddeľujúcimi toto územie od iných oblastí comarca a Kantábrijského mora, dodáva oblasti jej špecifický charakter, čo prispieva k výskytu mimoriadne bohatej medonosnej flóry a vytvára charakteristické vlastnosti medu, ktorý sa tu vyrába.

Med z oblastí Liébana, identifikovaný na základe údajov o peľoch a výsledkov fyzikálnych, chemických a zmyslových skúšok, je charakteristický, jedinečný výrobok, ktorý priamo súvisí s flórou vyskytujúcou sa v ekosystémoch oblasti Liébana (klasifikovanej ako lokalita s európskym významom vďaka množstvu prirodzených prostredí s významom pre ochranu prírody, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 92/43/EHS).

Existuje dlhá tradícia výroby medu „Miel de Liébana“, ktorá pokračuje do dnešných dní a prejavuje sa v riadení úľov a v súčasných procesoch výroby. Vďaka špecifickej kvalite a v jej dôsledku získava tento med ocenenia a predáva sa na trhu pod týmto názvom viac ako 30 rokov.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 (3))

http://www.alimentosdecantabria.com/


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nahradené nariadením (EÚ) č. 1151/2012.

(3)  Pozri poznámku pod čiarou 2.


20.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 347/19


Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2015/C 347/09)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1).

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES“

EÚ č.: MULTI-PGI-0005-01343 – 23.4.2010

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Názov

„Rosée des Pyrénées Catalanes“.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Španielsko (spoločná žiadosť s Francúzskom).

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.1. Čerstvé mäso (a droby).

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

„Rosée des Pyrénées Catalanes“ je biele teľacie mäso z odolných plemien Bruna de los Pirineos, Aubrac alebo Gasconne alebo z kríženia matiek týchto odolných plemien so samcami plemien Charolaise, Limousine alebo Blonde d’Aquitaine.

Voľne sa pasúce teľatá ostávajú počas celého svojho života s matkami a kŕmia sa materským mliekom a trávou.

Ešte neodstavené sa zabíjajú vo veku piatich až ôsmich mesiacov, pričom minimálna hmotnosť jatočného tela je 110 kg.

Mäso sa môže predávať ako celé jatočné telo, polovica jatočného tela, štvrtka jatočného tela (zadná/predná jatočná štvrtka) alebo ako výseky mäsa (vrátane mletého mäsa).

Vhodné jatočné telá sa na stupnici EUROP klasifikujú ako E, U alebo R, pričom profily sa pohybujú od „extrémne vyklenutých“ po „rovné“ s vyvinutou svalovinou, ktorej hodnotenie sa pohybuje od „výnimočnej“ po „dobrú“.

Pretučnenosť jatočných tiel sa klasifikuje na stupnici EUROP stupňom 2 – 3.

Mäso je ružovej až svetločervenej farby. Tuk má bielu až krémovú farbu.

3.3.   Krmivo (len v prípade výrobkov živočíšneho pôvodu) a suroviny (len v prípade spracovaných výrobkov)

Teľatá sú kŕmené celý život materským mliekom a trávou.

Toto kŕmenie pokračuje bez odstavenia až po zabitie.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Chránené mäso je zo zvierat plemien uvedených v bode 3.2, ktoré sa narodili a boli odchované v zemepisnej oblasti vymedzenej v tomto chránenom zemepisnom označení.

Produkcia mäsa vo vymedzenej zemepisnej oblasti sa uskutočňuje v týchto fázach:

narodenie,

chov: teľatá sú počas celého svojho života s matkou na pasienkoch podniku až do sezónneho presunu zvierat, keď sa teľatá a ich matky môžu presunúť na horské pasienky. Teľatá postupne konzumujú menej mlieka a čoraz viac trávy.

Zvieratá nie sú odstavené.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, ktorého sa týka názov zapísaný v registri

Nie je nevyhnutné, aby sa zabitie a rozrábka uskutočnili v tejto oblasti.

Čas prepravy pred zabitím je obmedzený na tri hodiny, aby boli zvieratá vystavené čo najmenšiemu stresu a rušivým podnetom, čím sa zaručí kvalita hotového výrobku.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, ktorého sa týka názov zapísaný v registri

Názov chráneného zemepisného označenia „Rosée des Pyrénées Catalanes“ sa musí jasne uviesť na štítkoch spolu so symbolom chráneného zemepisného označenia EÚ a akýmikoľvek ďalšími informáciami, ktoré sa vyžadujú podľa platných právnych predpisov.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Oblasť chráneného zemepisného označenia, Katalánske Pyreneje, je kultúrne a geograficky homogénna oblasť, napriek tomu, že sa rozprestiera v dvoch rôznych štátoch.

V Katalánskych Pyrenejach (Španielsko):

Zemepisná oblasť zahŕňa všetky obce v horských okresoch: AltaRibagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès, Ripollès a. a. Val d’Aran, ako aj obce v „horských oblastiach“ okresov Alt Empordà (Albanyà, Maçanet de Cabrenys a La Vajol), Bages (Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, L’Estany, Moià, Mura, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages a Talamanca), Noguera (Àger, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, La Baronia de Rialb, Camarasa, Os de Balaguer a Vilanova de Meià), Osona (Alpens, Balenyà, El Brull, Centelles, Collsuspina, Espinelves, Folgueroles, Lluçà, Montesquiu, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí d’Albars, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Corcó, Seva, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Tona, Vidrà, Viladrau a Vilanova de Sau) a Pla de l’Estany (Sant Miquel de Campmajor).

V Katalánskych Pyrenejach (Francúzsko):

V departemente Pyrénées-Orientales zemepisná oblasť zahŕňa všetky obce, ktoré sú súčasťou kantónov Vinça, Sournia, Arles sur Tech, Prats de Mollo, Prades, Olette, Mont Louis a Saillagouse, ako aj niektoré obce v kantónoch Perpignan (Perpignan), Millas (Corbère a Corbère les Cabanes), Thuir (Thuir, Castelnou, Camelas, Caixas, Sainte Colombe de la Commanderie, Fourques, Tordères, Llauro a Passa), Latour de France (Belesta a Caramany), Céret (Montauriol, Calmeilles, Oms, Taillet, Reynes, Céret, Vivès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Maureillas las Illas, LesCluses, Le Perthus a l’Albère), Argelès (Montesquieu des Albères, Villelongue dels Monts, Laroque des Albères, Sorède a Argelès sur Mer) a Saint Paul de Fenouillet (Vira, Fenouillet, Caudiès de Fenouillèdes, Prugnanes, Fosse a Saint Martin).

Zemepisná oblasť v departemente Aude zahŕňa obce, ktoré susedia s departmentom Pyrénées-Orientales a nachádzajú sa v pyrenejskom pohorí, konkrétne všetky obce, ktoré sú súčasťou kantónov Axat, Belcaire, Mouthoumet a Quillan, ako aj niektoré obce v kantónoch Couiza (Arques, Bugarach, Camps sur l’Agly, Cassaignes, Couiza, Coustaussa, Cubières sur Cinoble, Fourtou, Luc sur Aude, Missègre, Peyrolles, Rennes le Château, Rennes les Bains, Serres, Sougraigne, Terroles a Valmigère), Lagrasse (Mayronnes a Saint Martin des Puits), Limoux (Alet les Bains, Bouriège, Bourigeole, Castelreng, Festes et Saint André, La Bezole, Saint Couat du Razès a Véraza), Saint Hilaire (Belcastel et Buc, Caunette sur Lauquet, Clermont sur Lauquet, Greffeil, Ladern sur Lauquet, Villardebelle a Villefloure), a Tuchan (Cucugnan, Duilhac sous Peyrepertuse, Maisons, Montgaillard, Padern a Rouffiac des Corbières).

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Geografia Katalánskych Pyrenejí je priaznivá na chov voľne sa pasúcich teliat. Pre túto oblasť sú charakteristické chodníky a horské pasienky vo vysokej a nízkej nadmorskej výške s rozľahlými prírodnými pastvinami pre zvieratá počas väčšiny roka, až kým sa nezhorší počasie. Táto oblasť je ovplyvnená Stredozemím (vlhkými a substredozemnými klimatickými podmienkami), čo znamená, že zvieratá môžu stráviť dlhší čas na letných pastvinách a horských lúkach, kde sa pasú až do jesene.

Veľké množstvo vody a dostatočné vystavenie slnku prispieva k rozvoju bohatej a charakteristickej flóry (najmä druhov ako kostrava lúčna – Festuca pratensis, kostrava horská – Festuca alpina, lipnica lúčna – Poa pratensis, reznačka laločnatá – Dactylis glomerata, ostrevka karpatská – Sesleria caerulea, stoklas vzpriamený – Bromus erectus, ovsík obyčajný – Arrhenatherum elatius), ktorá vytvára výborné trávnaté plochy na pasenie dobytka. Poľnohospodárom to takisto umožňuje, aby siali zmesi tráv a strukovín na lúkach v oblasti so stredne vysokými pohoriami a kŕmili dobytok v obdobiach, keď sú vysokohorské pastviny nedostupné. Medzi najbežnejšie kŕmne plodiny patrí ďatelina, mätonoh trváci, lucerna (alfalfa), vičenec vikolistý a kostrava.

Pokiaľ ide o ľudské činitele, v minulosti ťažné zvieratá alebo zvieratá určené na mäso porodili na jar a išli spolu s teľatami vyššie na letné pastviny, vďaka čomu sa pracovníci mohli venovať iným sezónnym činnostiam a mohli uschovať zásoby krmiva v nižších nadmorských výškach. Niektoré teľatá boli po návrate z letných pastvín zabité a skonzumované na miestnej úrovni alebo v rámci rodiny. Išlo o ekonomicky racionálny postup, keďže teľatá (nazývané Rosée) boli v letných mesiacoch kŕmené výlučne materským mliekom a pasienkovými trávami. Dnešná metóda chovu „Rosée des Pyrénées Catalanes“ vychádza z tejto tradície.

Osobitný charakter tohto chráneného zemepisného označenia pochádza z používaných odolných plemien (Bruna de los Pirineos, Aubrac a Gasconne), ktoré sú vhodné na túto metódu a chované vonku.

Teľatá chované touto výrobnou metódou dobre rastú vďaka ich strave počas chovu, čím sa získavajú zvieratá s dobre vytvarovanými jatočnými telami.

Plemeno „Rosée des Pyrénées Catalanes“ má výborne vyvinutú svalovinu, mäso je ružové až svetločervené a tuk má krémovú farbu, vďaka čomu sú jatočné telá a mäso vysoko cenené medzi mäsiarmi aj spotrebiteľmi. V tejto oblasti existuje stáročná tradícia konzumácie tohto druhu mäsa z neodstavených zvierat.

V Katalánskych Pyrenejach sa usporadúva niekoľko festivalov, jarmokov a trhov, pričom tieto podujatia majú silný poľnohospodársky ráz a miestny dobytok zohráva významnú úlohu. Patrí sem jarmok Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell (ktorý siaha až do 11. storočia), jarmoky v obciach Olette, Prats de Mollo a Vinça, ako aj túry cez horské pastviny regionálneho prírodného parku Katalánskych Pyrenejí. Veľký príliv turistov do regiónu pomohol podporiť znamenitú kvalitu tohto mäsa, čo znamená, že v uplynulých desaťročiach získalo toto mäso medzi spotrebiteľmi a odborníkmi dobré meno mimo výrobnej oblasti. Na túto tému sa v novinách pravidelne uvádza veľa článkov a zmienok, ktoré odkazujú na danú oblasť, napríklad v novinách L’Indépendant (2. júla 1992 a 11. júla 2013) a v širšie distribuovaných novinách, v časopise Patrimoine en région (22. vydanie, jar 2014) a na webových sídlach Le Guide des Gourmands (http://guidedesgourmands.fr) a Association des cuisiniers et restaurateurs du Roussillon (www.toques-blanches-du-roussillon.com). Distribučné reťazce výrobku tiež dosvedčujú jeho význam. Družstvá predávajú výrobok zásielkovým predajom a v mäsiarstvach v regióne sú osobitné miesta na vystavenie výrobku.

Charakteristické znaky „Rosée des Pyrénées Catalanes“ sú výsledkom:

špecifického prostredia, ktoré sa vyznačuje chodníkmi vhodnými pre systém chovu, ktorý spočíva vo voľnom pasení a zahŕňa dlhé obdobie na letných pastvinách,

slnečného podnebia a množstva vody v zemepisnej oblasti poskytujúcich správne podmienky pre bohatú a špecifickú flóru, ktorá prirodzene vytvára veľké pasienkové plochy. Vďaka tomuto podnebiu môžu byť trávnaté pastviny vysadené v oblastiach so stredne vysokými pohoriami, aby sa dobytok mohol kŕmiť, keď pasenie nie je možné,

používania plemien vhodných na túto metódu. Všetky použité plemená, Bruna de los Pirineos, Aubrac a Gasconne, sú odolné plemená typické pre región a disponujú kvalitami, ktoré sú užitočné vzhľadom na tradičné poľnohospodárske metódy v horských oblastiach, keďže dobytok znesie extrémne počasie, nepotrebuje veľa na prežitie vďaka schopnosti využívať rezervy vytvorené v čase, keď je dostatok potravy (sezónny presun zvierat), a je preto vhodný pre klimatické podmienky a reliéf terénu,

špecifického know-how (chov vo voľnom výbehu s malým počtom zvierat),

kŕmenia zvierat (len mliekom a pasienkovými trávami) súvisiaceho so systémom chovu, vďaka ktorému má mäso svoju typickú farbu a jemnosť a jatočné telá svoju konštitúciu. Materské mlieko pomáha správnemu rastu teliat, lebo poskytuje značné množstvo vápnika. Podporuje sa tým správny vývin kostí, čo pomáha teľatám dosahovať dobrú konštitúciu jatočného tela.

Celkovo sú teda zložité životné podmienky v týchto horských oblastiach neodškriepiteľnými výhodami vďaka kvalitnej produkcii úzko spojenej s krajinou. Odolné plemená sú schopné naplno využiť horné a dolné horské oblasti, čím napomáhajú obhospodarovať prírodné prostredie. Poľnohospodári oceňujú ich prínos (uznanie a dobré meno medzi spotrebiteľmi a distribútormi a vyššie ceny), čo im umožňuje udržať poľnohospodársky systém (z čoho má osoh aj zvyšok reťazca), zostať v náročných oblastiach a zachovať vidiecky spôsob života v horských dedinách.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

http://www.gencat.cat/alimentacio/pliego-rosee-pyrenees-catalanes

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCRoseedesPyreneescatalanes-FR-24-03-2015.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.