ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 346

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 58
19. októbra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 346/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 346/02

Vec C-296/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovinsko) 18. júna 2015 – Medisanus d. o. o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Vec C-341/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien (Rakúsko) 8. júla 2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Vec C-360/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 13. júla 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV

4

2015/C 346/05

Vec C-366/15: Žaloba podaná 14. júla 2015 – Európska komisia/Rumunsko

5

2015/C 346/06

Vec C-390/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Trybunał Konstytucyjny (Poľsko) 20. júla 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Vec C-391/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Španielsko) 20. júla 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. a i./Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Vec C-416/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 29. júla 2015 – Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Vec C-419/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 30. júla 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Vec C-420/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgicko) 30. júla 2015 – trestné konanie proti  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Vec C-437/15 P: Odvolanie podané 10. augusta 2015 Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 4. júna 2015 vo veci T-222/14, Deluxe Laboratories/ÚHVT (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Vec C-455/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varbergs tingsrätt (Švédsko) 28. augusta 2015 – P/Q

11

2015/C 346/13

Vec C-459/15 P: Odvolanie podané 28. augusta 2015: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 25. júna 2015 vo veci T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Rada

11

 

Všeobecný súd

2015/C 346/14

Vec T-446/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 – Dow AgroSciences a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Komisia (Prípravky na ochranu rastlín — Účinná látka trifluralín — Nezaradenie do prílohy I smernice 91/414/EHS — Nariadenie (ES) č. 33/2008 — Skrátené konanie pre hodnotenie — Zjavne nesprávne posúdenie — Zásada zákazu diskriminácie — Proporcionalita)

13

2015/C 346/15

Vec T-234/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2015 – Amitié/Komisia (Rozhodcovská doložka — Grant — Finančná pomoc — Prerušenie vyplácania — Žiadosť o náhradu vykázaných nákladov — Náhrada škody — Úroky z omeškania — Oznámenie o dlhu — Zmluvná zodpovednosť — Protinávrh)

13

2015/C 346/16

Vec T-503/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. septembra 2015 – Spojené kráľovstvo/Komisia (EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Režim jednotnej platby — Kľúčové kontroly — Sekundárne kontroly)

15

2015/C 346/17

Vec T-564/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2015 – Ministry of Energy of Iran/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Nesprávne posúdenie — Porušenie základných práv — Proporcionalita)

15

2015/C 346/18

Vec T-577/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. septembra 2015 – NIOC a i./Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Entita pôsobiaca na nižšej ako štátnej úrovni — Aktívna legitimácia a záujem na konaní — Prípustnosť — Povinnosť odôvodnenia — Uvedenie a voľba právneho základu — Právomoc Rady — Zásada predvídateľnosti aktov Únie — Pojem pridružená entita — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Proporcionalita — Právo vlastniť majetok)

16

2015/C 346/19

Vec T-82/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Panasonic a MT Picture Display/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Svetový trh s elektrónkami pre obrazovky televízorov a počítačov — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a zosúladené postupy v oblasti cien, rozdelenia trhov, kapacít a výroby — Právo na obhajobu — Dôkaz o účasti na karteli — Jediné a pokračujúce porušenie — Usmernenia k metóde stanovenia pokút z roku 2006 — Proporcionalita — Pokuty — Neobmedzená právomoc)

17

2015/C 346/20

Vec T-84/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Samsung SDI a i./Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Celosvetový trh katódových trubíc pre televízory a počítačové obrazovky — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a konanie vo vzájomnej zhode v oblasti cien, rozdelenia trhov a objemu produkcie — Jediné a trvajúce protiprávne konanie — Dĺžka trvania protiprávneho konania — Spolupráca počas správneho konania — Oznámenie o spolupráci z roku 2006 — Zníženie sumy pokuty — Výpočet sumy pokuty — Zohľadnenie hodnoty predajov podnikov podľa kritéria miesta dodania — Zohľadnenie priemernej hodnoty predajov v dobe protiprávneho konania)

18

2015/C 346/21

Vec T-91/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – LG Electronics/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Celosvetový trh katódových trubíc pre televízory a počítačové obrazovky — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a konanie vo vzájomnej zhode v oblasti cien, rozdelenia trhov a objemu produkcie — Jediné a trvajúce protiprávne konanie — Pripísateľnosť protiprávneho konania spoločného podniku materskej spoločnosti — Rovnosť zaobchádzania — Metóda výpočtu pokuty — Zohľadnenie hodnoty predajov katódových trubíc v spracovaných výrobkoch — Premlčacia lehota — Proporcionalita — Dĺžka správneho konania)

19

2015/C 346/22

Vec T-92/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Philips/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Celosvetový trh katódových trubíc pre televízory a počítačové obrazovky — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a konanie vo vzájomnej zhode v oblasti cien, rozdelenia trhov a objemu produkcie — Jediné a trvajúce protiprávne konanie — Pripísateľnosť protiprávneho konania spoločného podniku materskej spoločnosti — Rovnosť zaobchádzania — Metóda výpočtu pokuty — Zohľadnenie hodnoty predajov katódových trubíc v spracovaných výrobkoch — Zohľadnenie priemernej hodnoty predajov v dobe protiprávneho konania — Zohľadnenie celkového obratu skupiny — Proporcionalita — Dĺžka správneho konania)

20

2015/C 346/23

Vec T-104/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Toshiba/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Svetový trh s elektrónkami pre obrazovky televízorov a počítačov — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a zosúladené postupy v oblasti cien, rozdelenia trhov, kapacít a výroby — Dôkaz o účasti na karteli — Jediné a pokračujúce porušenie — Pripísateľnosť porušenia — Spoločná kontrola — Pokuty — Neobmedzená právomoc)

21

2015/C 346/24

Vec T-245/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. septembra 2015 – Spojené kráľovstvo/Komisia (EPUZF — Záručná sekcia — EPUZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Režim jednotnej platby — Kľúčové kontroly — Dodatočné kontroly — Články 51, 53, 73 a 73a nariadenia (ES) č. 796/2004)

22

2015/C 346/25

Vec T-346/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 – Grécko/Komisia (EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Opatrenia na rozvoj vidieka — Agroenvironmentalistika — Primeranosť kontrol — Paušálne finančné opravy)

22

2015/C 346/26

Vec T-525/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 – H&M Hennes & Mauritz/ÚHVT – Yves Saint Laurent (Kabelky) (Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci kabelky — Skorší dizajn — Dôvod výmazu — Osobitý charakter — Článok 6 nariadenia (ES) č. 6/2002 — Povinnosť odôvodnenia)

23

2015/C 346/27

Vec T-526/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 – H&M Hennes & Mauritz/ÚHVT – Yves Saint Laurent (kabelky) (Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci kabelky — Skorší dizajn — Dôvod výmazu — Osobitý charakter — Článok 6 nariadenia (ES) č. 6/2002 — Povinnosť odôvodnenia)

24

2015/C 346/28

Vec T-714/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2015 – Gold Crest/ÚHVT (MIGHTY BRIGHT) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva MIGHTY BRIGHT — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

25

2015/C 346/29

Vec T-168/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Pérez Gutiérrez/Komisia (Mimozmluvná zodpovednosť — Verejné zdravie — Smernica 2001/37/ES — Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov — Farebné fotografie, ktoré Komisia navrhla ako zdravotné varovanie na obaloch tabakových výrobkov — Rozhodnutie 2003/641/ES — Nedovolené použitie podobizne zosnulej osoby — Osobná ujma vdovy zosnulej osoby)

25

2015/C 346/30

Vec T-225/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. septembra 2015 – iNET24 Holding/ÚHVT (IDIRECT24) (Ochranná známka Spoločenstva — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo — Slovná ochranná známka IDIRECT24 — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009)

26

2015/C 346/31

Vec T-254/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. septembra 2015 – Warenhandelszentrum/ÚHVT – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva NEW MAX — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva MAX — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

27

2015/C 346/32

Vec T-278/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Dairek Attoumi/ÚHVT – Diesel (DIESEL) (Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva DIESEL — Skoršia slovná medzinárodná ochranná známka DIESEL — Dôvod výmazu — Používanie označenia s rozlišovacou spôsobilosťou — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 6/2002 — Dôkaz o riadnom používaní — Prerušenie správneho konania)

28

2015/C 346/33

Vec T-530/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Verein StHD/ÚHVT (Zobrazenie čiernej stuhy) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva vyobrazujúcej čiernu stuhu — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

28

2015/C 346/34

Vec T-584/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Inditex/ÚHVT – Ansell (ZARA) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o výmaze — Slovná ochranná známka Spoločenstva ZARA — Riadne používanie — Článok 51 ods.1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009)

29

2015/C 346/35

Vec T-660/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – SV Capital/ABE (Hospodárska a menová politika — Žiadosť o začatie vyšetrovania z dôvodu údajného porušenia práva Únie — Rozhodnutie EBA — Rozhodnutie odvolacej rady európskych orgánov dohľadu — Vzatie do úvahy ex offo — Nedostatok právomoci pôvodcu aktu — Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Omeškanie — Čiastočná neprípustnosť)

30

2015/C 346/36

Vec T-344/15 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 1. septembra 2015 – Francúzsko/Komisia (Konanie o predbežnom opatrení — Prístup k dokumentom inštitúcií — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty odovzdané francúzskymi orgánmi Komisii v rámci postupu upraveného v smernici 98/34/ES — Námietka Francúzska proti sprístupneniu dokumentov — Rozhodnutie o sprístupnení dokumentov tretej osobe — Návrh na odklad vykonateľnosti — Naliehavosť — Fumus boni juris — Zváženie záujmov)

30

2015/C 346/37

Vec T-367/15: Žaloba podaná 9. júla 2015 – Renfe-Operadora/ÚHVT (AVE)

31

2015/C 346/38

Vec T-472/15 P: Odvolanie podané 13. augusta 2015: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 3. júna 2015 vo veci F-78/14, Gross/ESVČ

32

2015/C 346/39

Vec T-478/15: Žaloba podaná 21. augusta 2015 – Rumunsko/Komisia

33

2015/C 346/40

Vec T-501/15: Žaloba podaná 31. augusta 2015 – Holandsko/Komisia

35

2015/C 346/41

Vec T-502/15: Žaloba podaná 1. septembra 2015 – Španielsko/Komisia

36

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 346/42

Vec F-28/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 9. septembra 2015 – De Loecker/ESVČ (Verejná služba — Zamestnanci ESVČ — Dočasný zamestnanec — Vedúci delegácie v tretej krajine — Narušenie vzťahu dôvery — Preloženie do sídla ESVČ — Predčasné vypovedanie pracovnej zmluvy — Výpovedná lehota — Odôvodnenie rozhodnutia — Článok 26 služobného poriadku — Porušenie práva na obranu — Právo byť vypočutý)

38

2015/C 346/43

Vec F-9/15: Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 7. septembra 2015 – Verhelst/EMA

38


 


SK

 

S ohľadom na ochranu osobných dát nie je možné zobraziť niektoré údaje obsiahnuté v tomto vydaní, a preto bola publikovaná nová autentická verzia.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2015/C 346/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 337, 12.10.2015

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 328, 5.10.2015

Ú. v. EÚ C 320, 28.9.2015

Ú. v. EÚ C 311, 21.9.2015

Ú. v. EÚ C 302, 14.9.2015

Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015

Ú. v. EÚ C 279, 24.8.2015

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovinsko) 18. júna 2015 – Medisanus d. o. o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(Vec C-296/15)

(2015/C 346/02)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Medisanus d. o. o.

Odporkyňa: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Prejudiciálna otázka

1.

Má sa smernica 2004/18/ES (1), najmä jej článok 23 ods. 2 a 8 a článok 2, v spojení s ustanoveniami

smernice 2001/83/ES (2), najmä s jej článkom 83,

smernice 2002/98/ES (3), najmä s jej článkom 4 ods. 2,

ZFEÚ, najmä s jej článkom 18,

vykladať v tom zmysle, že bráni požiadavke na priemyselne vyrobené lieky „získané zo slovinskej plazmy“ (požiadavke vychádzajúcej z vnútroštátnej legislatívy Slovinskej republiky, t. j. z § 6 ods. 71 ZZdr-2)?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).

(2)  Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 2001, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES (Ú. v. ES L 33, 2003, s. 30; Mim. vyd. 15/007, s. 346).


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien (Rakúsko) 8. júla 2015 – Hans Maschek

(Vec C-341/15)

(2015/C 346/03)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Hans Maschek

Odporca: Magistratsdirektion der Stadt Wien

Prejudiciálne otázky

1.

Je vnútroštátna právna úprava, ako predmetné ustanovenie § 41a ods. 2 Wiener Besoldungsordnung z roku 1994, ktorá v zásade nepriznáva nárok na náhradu mzdy v zmysle článku 7 smernice 2003/88/ES (1) zamestnancovi, ktorý na vlastnú žiadosť skončil pracovný pomer k určitému dátumu, zlučiteľná s článkom 7 smernice 2003/88?

V prípade zápornej odpovede sa kladie otázka, či vnútroštátne ustanovenie, ktoré stanovuje, že každý zamestnanec, ktorý na vlastnú žiadosť končí služobný pomer, musí podniknúť všetko pre to, aby vyčerpal svoj zostávajúci nárok na dovolenku na zotavenie do konca svojho služobného pomeru a ďalej, že nárok na náhradu mzdy v prípade skončenia služobného pomeru na žiadosť zamestnanca vzniká len vtedy, ak by tento zamestnanec aj v prípade požiadania o dovolenku začínajúcu dňom podania žiadosti o ukončenie služobného pomeru nebol spôsobilý túto dovolenku vyčerpať v rozsahu zodpovedajúcom požadovanému nároku na náhradu nevyčerpanej dovolenky, [je zlučiteľné s článkom 7 smernice 2003/88?].

2.

Má sa usudzovať, že nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku vzniká len vtedy, ak zamestnanec, ktorý v dôsledku práceneschopnosti nebol spôsobilý vyčerpať svoj nárok na dovolenku bezprostredne pred skončením jeho pracovného pomeru, a) informoval svojho zamestnávateľa bez zbytočného odkladu (a teda v zásade pred momentom skončenia svojho pracovného pomeru) o tejto svojej práceneschopnosti (napr. v dôsledku ochorenia), a b) svoju práceneschopnosť (napr. v dôsledku ochorenia) bez zbytočného odkladu (a teda v zásade pred momentom skončenia svojho pracovného pomeru) zdokladoval (napríklad potvrdením od ošetrujúceho lekára)?

V prípade zápornej odpovede sa kladie otázka, či vnútroštátne ustanovenie, ktoré stanovuje, že nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku vzniká len vtedy, ak zamestnanec, ktorý v dôsledku svojej práceneschopnosti nebol spôsobilý vyčerpať svoj nárok na dovolenku bezprostredne pred ukončením jeho pracovného pomeru, a) informoval svojho zamestnávateľa bez zbytočného odkladu (a teda v zásade pred momentom skončenia svojho pracovného pomeru) o tejto svojej práceneschopnosti (napr. v dôsledku ochorenia), a b) svoju práceneschopnosť (napr. v dôsledku ochorenia) bez zbytočného odkladu (a teda v zásade pred momentom skončenia svojho pracovného pomeru) zdokladoval (napríklad potvrdením od ošetrujúceho lekára), je zlučiteľné s článkom 7 smernice 2003/88?

3.

Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (pozri rozsudky Súdneho dvora z 18. marca 2004, C-342/01 [Gomez], bod 31; z 24. januára 2012, C-282/10 [Dominguez], body 47-50; z 3. mája 2012, C-337/10 [Neidei], bod 37) sa členským štátom ponecháva možnosť priznať nárok na dovolenku alebo náhradu mzdy za dovolenku zákonom nad rámec minimálneho nároku priznaného článkom 7 smernice 2003/88. Nároky priznané článkom 7 smernice 2003/88 sú taktiež priamo uplatniteľné (pozri rozsudky Súdneho dvora z 24. januára 2012, C-282/10 [Dominguez], body 34 – 36; z 12. júna 2014, C-118/13 [Boilacke], bod 28).

So zreteľom na tento výklad článku 7 smernice 2003/88 má situácia, v ktorej vnútroštátny zákonodarca priznáva určitému okruhu osôb idúcemu výrazne nad rámec požiadaviek tohto ustanovenia smernice nárok na náhradu mzdy za dovolenku, za následok, že v dôsledku priameho účinku článku 7 smernice 2003/88 aj tie osoby, ktorým v rozpore so smernicou vnútroštátny zákon odoprel nárok na náhradu mzdy za dovolenku, majú nárok na náhradu mzdy za dovolenku idúci výrazne nad rámec požiadaviek tohto ustanovenia smernice na základe vnútroštátnej právnej úpravy len v rozsahu priznanom týmto ustanovením osobám zvýhodneným týmto ustanovením?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, Ú. v. EÚ L 299, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 13. júla 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV

(Vec C-360/15)

(2015/C 346/04)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: X BV

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 2 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (1) vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie sa uplatňuje na výber poplatkov zo strany orgánu členského štátu za spracovanie žiadosti o vydanie povolenia, ktoré sa týka času, miesta a spôsobu vykonania výkopových prác v súvislosti s osadením káblov pre verejnú elektronickú komunikačnú sieť?

2.

Má sa kapitola III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje aj na výlučne vnútroštátne situácie?

3.

Má sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu s ohľadom na svoje odôvodnenie 9 vykladať v tom zmysle, že neplatí pre vnútroštátnu úpravu, ktorá požaduje informovanie obecnej rady o plánovanom uskutočnení výkopových prác v súvislosti s osadením, údržbou a odstránením káblov pre verejnú elektronickú komunikačnú sieť, pričom obecná rada nie je oprávnená zakázať oznámené činnosti, ale zároveň má právo stanoviť podmienky, pokiaľ ide o miesto, čas, spôsob výkonu prác, ako aj s ohľadom na podporu spoločného využívania zariadení a na odsúhlasenie činností s prevádzkovateľmi ďalších podzemných stavieb?

4.

Má sa článok 4 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie sa uplatní na rozhodnutie o vydaní povolenia, ktoré sa týka miesta, času a spôsobu uskutočnenia výkopových prác v súvislosti s osadením káblov pre verejnú elektronickú komunikačnú sieť, bez toho, aby bol predmetný vnútroštátny orgán oprávnený zakázať tieto práce ako také?

5.

a)

Ak sa článok 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu s ohľadom na odpovede na predchádzajúce otázky uplatňuje na tento prípad: Má potom tento predpis priamy účinok?

b)

V prípade kladnej odpovede na otázku 5a): Možno náklady, ktoré sa majú fakturovať na základe článku 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, v tomto prípade vypočítať na základe odhadovaných nákladov všetkých konaní o žiadosti, na základe nákladov na všetky žiadosti, ktoré sú porovnateľné s predmetnou žiadosťou, alebo na základe nákladov konkrétnych žiadostí?

c)

V prípade kladnej odpovede na otázku 5a): Podľa akých kritérií sa ku konkrétnym žiadostiam o vydanie povolenia majú započítať nepriame a fixné náklady v zmysle článku 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu?


(1)  Ú. v. EÚ L 376, s. 36.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/5


Žaloba podaná 14. júla 2015 – Európska komisia/Rumunsko

(Vec C-366/15)

(2015/C 346/05)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Rumunsko

Návrhy žalobkyne

určiť, že Rumunsko tým, že neprijalo všetky právne a správne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (1), alebo v každom prípade tým, že neoznámilo tieto opatrenia Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu boli uložené v článku 2 ods. 1 tejto smernice,

zaviazať Rumunsko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice do vnútroštátneho právneho poriadku uplynula 22. augusta 2013.


(1)  Ú. v EÚ L 135, s. 14.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Trybunał Konstytucyjny (Poľsko) 20. júla 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Vec C-390/15)

(2015/C 346/06)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Trybunał Konstytucyjny (Ústavný súd)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) (Ombudsman)

Ďalší účastníci: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Prezident Sejmu Poľskej republiky), Prokurator Generalny (Generálny prokurátor)

Prejudiciálne otázky

1.

Je bod 6 prílohy III smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) v znení zmenenom a doplnenom smernicou Rady 2009/47/ES z 5. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty (2) neplatný, pretože v rámci legislatívneho konania nebola dodržaná podstatná formálna náležitosť konzultácie s Európskym parlamentom?

2.

Je článok 98 ods. 2 smernice 2006/112/ES uvedenej v prvej otázke v spojení s bodom 6 prílohy III tejto smernice neplatný, pretože v rozsahu, v akom vylučuje uplatnenie zníženej sadzby dane na knihy, ktoré sú vydávané v elektronickej podobe a na iné elektronické publikácie, je v rozpore so zásadou daňovej neutrality?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 116, s. 18.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Španielsko) 20. júla 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. a i./Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(Vec C-391/15)

(2015/C 346/07)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Marina del Mediterráneo, S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa, S.L., Marina del Mediterráneo Estepona, S.L., Marina del Mediterráneo Este, S.L., Marinas del Mediterráneo Torre, S.L., Marina del Mediterráneo Marbella, S.L., Gómez Palma, S.C., Enrique Alemán, S.A., Cyes Infraestructuras, S.A., Cysur Obras y Medioambiente, S.A.

Žalovaná: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Ďalší účastníci konania: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, U.T.E. Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A., a Ayuntamiento de Marbella

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 1 ods. 1 a článok 2 ods. 1 písm. a) a b) smernice 89/665 (1) vzhľadom na zásady lojálnej spolupráce a potrebného účinku smernice vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, akú predstavuje článok 310 ods. 2 zákona 30/2007 z 30. októbra o verejných zákazkách (Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público) [v súčasnosti článok 40 ods. 2 kráľovského legislatívneho dekrétu 3/2011, ktorým sa schvaľuje konsolidované znenie zákona o verejných zákazkách (Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público)], v rozsahu, v akom bráni prípustnosti osobitného opravného prostriedku v oblasti verejného obstarávania proti aktom verejného obstarávateľa, ktoré sa týkajú priebehu konania, medzi ktoré patrí napríklad rozhodnutie o pripustení ponuky uchádzača, v súvislosti s ktorým sa namieta nedodržanie ustanovení o preukázaní technickej a ekonomickej spoľahlivosti uvedených vo vnútroštátnej právnej úprave a v právnej úprave Únie?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, majú článok 1 ods. 1 a článok 2 ods. 1 písm. a) a b) smernice 89/665 priamy účinok?


(1)  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. EÚ L 395, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246).


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 29. júla 2015 – Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Vec C-416/15)

(2015/C 346/08)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Selena România Srl

Žalovaný: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Vedľajší účastník konania: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 21/2013  (1), ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Taiwane a Thajsku, alebo nie vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje aj na dovoz vykonávaný rezidentmi Európskej únie z Taiwanu pred 17. januárom 2013, t. j. v roku 2012, v každom prípade však po prijatí vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 791/2011  (2), ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike?

2.

Vzťahuje sa konečné antidumpingové clo, tak ako sa vymedzuje v článku 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 21/2013, aj na prípady dovozu vykonávaného rezidentmi Európskej únie z Taiwanu pred 17. januárom 2013 a tiež pred prijatím nariadenia Komisie (EÚ) č. 437/2012  (3), ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Taiwane a v Thajsku, a na základe ktorého sa zavádza registrácia takého dovozu, v každom prípade však po prijatí vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 791/2011?


(1)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 21/2013 z 10. januára 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Taiwane a Thajsku, alebo nie (Ú. v. EÚ L 11, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 791/2011 z 3. augusta 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 204, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 437/2012 z 23. mája 2012, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Taiwane a v Thajsku, a na základe ktorého sa zavádza registrácia takého dovozu (Ú. v. EÚ L 134, s. 12).


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 30. júla 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Vec C-419/15)

(2015/C 346/09)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Žalovaná: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni článok 33 ods. 2 prvá veta nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (1) držiteľovi licencie, ktorý nebol zapísaný do registra dizajnov spoločenstva, konať a uplatniť práva z dôvodu porušenia zapísaného dizajnu spoločenstva?

2.

V prípade zápornej odpovede na otázku 1: Môže držiteľ výlučnej licencie dizajnu spoločenstva uplatniť so súhlasom majiteľa práv právo na náhradu škody, ktorú utrpel, v právnom spore podľa článku 32 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva, ktorý sám začne, alebo môže len vstúpiť do právneho sporu o porušenie dizajnu spoločenstva podľa ods. 4 tohto nariadenia, ktorý začal samotný majiteľ práv?


(1)  Ú. v. ES L 3, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgicko) 30. júla 2015 – trestné konanie proti  U (*1)

(Vec C-420/15)

(2015/C 346/10)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

 U (*1)

Prejudiciálna otázka

Sú články 2 a 3 kráľovského nariadenia z 20. júla 2001 o registrácii vozidiel (arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules) v rozpore s článkami 18, 20, 45, 49 a 56 Zmluvy o fungovaní [Európskej] únie, keďže vozidlá patriace osobe s bydliskom v inom členskom štáte Európskej únie, než je Belgicko, zaregistrované v tomto inom členskom štáte sa na ich prevádzku v Belgicku – aj keď len na účely prejazdu cez tento štát – musia zaregistrovať v Belgicku, pokiaľ má táto osoba bydlisko aj v Belgicku?


(*1)  Údaje odstránené v rámci zaistenia ochrany jednotlivcov v spojitosti so spracovaním osobných dát.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/9


Odvolanie podané 10. augusta 2015 Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 4. júna 2015 vo veci T-222/14, Deluxe Laboratories/ÚHVT (Deluxe)

(Vec C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania: Deluxe Laboratories, Inc.

Návrhy odvolateľa

zrušiť napadnutý rozsudok,

zaviazať žalobkyňu na náhradu trov konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

ÚHVT sa domnieva, že napadnutý rozsudok musí byť zrušený z dôvodu, že Všeobecný súd porušil ustanovenie prvej vety článku 75 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva (1) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) a ods. 2 tohto nariadenia z dôvodov podrobnejšie uvedených nižšie, ktoré možno zhrnúť takto:

1.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keďže vylúčil možnosť všeobecného odôvodnenia v súvislosti s rôznymi výrobkami a službami, keď vnímanie označenia s ohľadom na každý z nich je jednotné a teda odôvodnenie týkajúce sa každého z nich sa zdá byť nemenné.

2.

Uloženie povinnosti, aby ÚHVT opakoval systematicky rovnaké odôvodnenie pre každý z výrobkov alebo služieb alebo rovnaké kategórie výrobkov alebo služieb by znamenalo zmeniť povinnosť odôvodnenia na čisto formálnu povinnosť.

3.

Odvolací senát výslovne určil dôvody, pre ktoré by bolo označenie vzťahu k akémukoľvek z dotknutých výrobkov alebo služieb vnímané iba ako údaj o vysokej kvalite tohto výrobku alebo služby.

4.

Postačuje, ak výrobky a služby majú spoločnú charakteristiku, aby bolo možné použiť jedno odôvodnenie v súvislosti so všetkými, ak označenie nemá v dôsledku tejto charakteristiky rozlišovaciu spôsobilosť. V prejednávanej veci je touto spoločnou charakteristikou to, že každý z dotknutých výrobkov alebo služieb bez výnimky môže mať vyššiu alebo nižšiu kvalitu, takže údaj o vysokej kvalite by bol vnímaný v súvislosti s každým z nich ako čisto predajný argument.

5.

Všeobecný súd pochybil tým, že nesprávne vyložil pojem „dostatočne homogénna“ kategória výrobkov alebo služieb, ktorý zaviedla judikatúra, v dôsledku čoho bezdôvodne obmedzil kritériá posúdenia tohto pojmu. V prejednávanej veci spoločná charakteristika konštatovaná odvolacím senátom umožňuje usúdiť, že dotknuté výrobky a služby tvoria dostatočne homogénnu kategóriu, ktorá umožňuje všeobecné odôvodnenie.

6.

Napadnutý rozsudok nie je v súlade s existujúcou judikatúrou, konkrétne s uznesením z 11. decembra 2014, C-253/14 P, FTI Touristik GmbH/ÚHVT (BigXtra), EU:C:2014:2445.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varbergs tingsrätt (Švédsko) 28. augusta 2015 – P/Q

(Vec C-455/15)

(2015/C 346/12)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Varbergs tingsrätt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: P

Žalovaný: Q

Prejudiciálna otázka

Musí Varbergs tingsrätt podľa článku 23 písm. a) nariadenia Brusel II (1) alebo iného ustanovenia a bez ohľadu na článok 24 tohto nariadenia odmietnuť uznať rozhodnutie súdu prvého stupňa v Šilute z 18. februára 2015, a pokračovať teda v konaní vo veci opatrovníckeho práva, ktoré pred ním práve prebieha?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, s. 1; Mim. vyd. 19/06, s. 243).


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/11


Odvolanie podané 28. augusta 2015: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 25. júna 2015 vo veci T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Rada

(Vec C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (v zastúpení: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea a J. Iriarte Ángel, advokáti)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (siedma komora) z 25. júna 2015 vo veci T-95/14,

rozhodnúť s konečnou platnosťou spor v tom zmysle, že sa vyhovie návrhom žalobkyne v prvom stupni, teraz odvolateľky; to znamená zrušiť článok 1 rozhodnutia 2013/661/SZBP (1) z 15. novembra 2013 a článok 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 1154/2013 (2) z 15. novembra 2013 v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú spoločnosti IOEC alebo môžu mať na ňu vplyv a odstrániť jej meno z príslušných príloh uvedených predpisov,

zaviazať Radu na náhradu trov konania na obidvoch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody:

Nesprávne právne posúdenia, keďže v rozsudku sa nesprávne konštatuje, že Rada splnila svoju povinnosť odôvodnenia a neporušila právo na účinnú súdnu ochranu.

Nesprávne právne posúdenie, keďže v rozsudku sa konštatuje, že opatrenia prijaté proti odvolateľke boli doložené dôkazmi, zatiaľ čo im v skutočnosti chýbal akýkoľvek faktický základ a rozsudok sa zakladá na domnienkach. To malo tiež za následok zneužitie právomoci a porušenie uplatniteľných právnych pravidiel a zásad týkajúcich sa rovnosti zaobchádzania.

Nesprávne právne posúdenie, keďže v rozsudku sa nesprávne konštatuje, že bolo rešpektované právo spoločnosti IOEC vlastniť majetok, ako aj zásada proporcionality.


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 306, s. 18).

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 306, s. 3).


Všeobecný súd

19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 – Dow AgroSciences a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Komisia

(Vec T-446/10) (1)

((„Prípravky na ochranu rastlín - Účinná látka trifluralín - Nezaradenie do prílohy I smernice 91/414/EHS - Nariadenie (ES) č. 33/2008 - Skrátené konanie pre hodnotenie - Zjavne nesprávne posúdenie - Zásada zákazu diskriminácie - Proporcionalita“))

(2015/C 346/14)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Spojené kráľovstvo) a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugalsko) (v zastúpení: K. Van Maldegem a C. Mereu, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne P. Ondrůšek a F. Wilman, neskôr P. Ondrůšek a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Stuyck, advokát)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia Komisie 2010/355/EÚ z 25. júna 2010 o nezaradení trifluralínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 160, s. 30)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Dow AgroSciences Ltd a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.


(1)  Ú. v. EÚ C 346, 18.12.2010.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2015 – Amitié/Komisia

(Vec T-234/12) (1)

((„Rozhodcovská doložka - Grant - Finančná pomoc - Prerušenie vyplácania - Žiadosť o náhradu vykázaných nákladov - Náhrada škody - Úroky z omeškania - Oznámenie o dlhu - Zmluvná zodpovednosť - Protinávrh“))

(2015/C 346/15)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Amitié Srl (Bologne, Taliansko) (v zastúpení: D. Bogaert, M. Picat a C. Siciliano, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Moro a S. Delaude, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne R. Van der Hout a A. Krämer, neskôr R. Van der Hout a A. Köhler, avocats)

Predmet veci

Žaloba podľa článku 272 ZFEÚ a článku 340 prvého odseku ZFEÚ, ktorej cieľom je, aby sa po prvé najskôr konštatovalo, že sumy prijaté žalobkyňou v rámci výkonu dohody o grante a dvoch dohôd o finančnej pomoci uzavretých medzi touto spoločnosťou a Spoločenstvom zastúpeným Komisiou, ako aj peňažné pokuty a úroky z omeškania, ktorých vrátenie alebo zaplatenie Komisia požaduje od žalobkyne vzhľadom na konečné závery finančného auditu, žalobkyňa nedlhuje alebo aspoň nedlhuje v plnom rozsahu, ďalej, že právo Komisie extrapolovať konečné závery auditu na dohodu o grante je premlčané a nakoniec, že Komisia uplatnila zmluvnú zodpovednosť Únie tým, že vzhľadom na predbežné závery finančného auditu prerušila vyplácanie súm dlžných žalobkyni z dôvodu výkonu dvoch ďalších dohôd o grante, a po druhé, aby sa Komisii uložila povinnosť zaplatiť žalobkyni jednak sumy, ktoré jej naďalej dlží na základe dohôd o grante, ktorých výkon bol prerušený a na základe ďalšej dohode o finančnej pomoci, ako aj úroky z omeškania, a tiež aj náhradu škody, ktorá by odškodnila žalobkyňu za ujmu utrpenú v dôsledku toho, že Komisia zneužívajúcim spôsobom uplatnila práva, ktoré jej vyplývajú z dohôd o finančnej pomoci alebo o grante podliehajúcich finančnému auditu a z dohôd o grante, ktorých výkon bol prerušený v nadväznosti na takýto audit

Výrok rozsudku

1.

Nie je namieste rozhodnúť o žalobných návrhoch Amitié Srl, aby sa zohľadnilo, že Európska komisia sa vzdala práva napadnúť sumy, ktoré ostala dlžná žalobkyni na základe výkonu dohody o grante s označením ECP-2007-DILI-517005 týkajúcej sa akcie Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), a dohody o grante s označením ECP-2008-DILI-538025 týkajúcej sa akcie Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Amitié je povinná zaplatiť Komisii po prvé sumu 50 458,23 eura zvýšenú o úroky z omeškania v ročnej sadzbe 4,5 % od 6. apríla 2012 až do úplného zaplatenia tejto sumy, po druhé sumu 261 947,36 eura zvýšenú o úroky z omeškania v ročnej sadzbe 4,25 % od 28. decembra 2012 až do úplného zaplatenia tejto sumy, po tretie sumu 358 712,35 eura zvýšenú o úroky z omeškania v ročnej sadzbe 4,5 % od 8. mája 2012 až do úplného zaplatenia tejto sumy, a po štvrté sumu 5 045,82 eura zvýšenú o úroky z omeškania v ročnej sadzbe 4,5 % od 23. júna 2012 až do úplného zaplatenia tejto sumy.

4.

Amitié znáša svoje trovy konania a je povinná nahradiť štyri pätiny trov konania Komisie.

5.

Komisia znáša jednu tretinu svojich trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 243, 11.8.2012.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/15


Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. septembra 2015 – Spojené kráľovstvo/Komisia

(Vec T-503/12) (1)

((„EPUZF - Záručná sekcia - EPZF a EPFRV - Výdavky vylúčené z financovania - Režim jednotnej platby - Kľúčové kontroly - Sekundárne kontroly“))

(2015/C 346/16)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: pôvodne C. Murrell, neskôr E. Jenkinson a M. Holt a napokon M. Holt, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Wyatt, QC, a V. Wakefield, barrister)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: N. Donnelly, P. Rossi a K. Skelly, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/500/EÚ zo 6. septembra 2012, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 244, s. 11) v rozsahu, v akom sa toto rozhodnutie týka štyroch položiek uvedených v jeho prílohe, ktoré sa týkajú paušálnej opravy vo výške 5 % uplatnenej na výdavky vynaložené v Severnom Írsku (Spojené kráľovstvo) v priebehu finančného roka 2008 vo výške 277 231,60 eura a 13 671 588,90 eura a finančného roka 2009 vo výške 270 398,26 eura a na 15 844 193,29 eura.

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znáša svoje vlastné trovy konania a je povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/15


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2015 – Ministry of Energy of Iran/Rada

(Vec T-564/12) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní - Zmrazenie finančných prostriedkov - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obhajobu - Právo na účinnú súdnu ochranu - Nesprávne posúdenie - Porušenie základných práv - Proporcionalita“))

(2015/C 346/17)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Ministry of Energy of Iran (Teherán, Irán) (v zastúpení: M. Lester, barrister)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bishop a A. de Elera, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Rady 2012/635/SZBP z 15. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 282, s. 58) a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 945/2012 z 15. októbra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 282, s. 16)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ministry of Energy of Iran je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 23.2.2013.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/16


Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. septembra 2015 – NIOC a i./Rada

(Vec T-577/12) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní - Zmrazenie finančných prostriedkov - Žaloba o neplatnosť - Entita pôsobiaca na nižšej ako štátnej úrovni - Aktívna legitimácia a záujem na konaní - Prípustnosť - Povinnosť odôvodnenia - Uvedenie a voľba právneho základu - Právomoc Rady - Zásada predvídateľnosti aktov Únie - Pojem pridružená entita - Zjavne nesprávne posúdenie - Právo na obhajobu - Právo na účinnú súdnu ochranu - Proporcionalita - Právo vlastniť majetok“))

(2015/C 346/18)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapur, Singapur); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (Londýn, Spojené kráľovstvo); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teherán, Irán); Karoon Oil & Gas Production Co. (Khuzestan, Irán); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teherán); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teherán); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khuzestan); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Irán); Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Irán); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khuzestan); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Irán); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khuzestan); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Irán); West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Irán); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Irán); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teherán); a Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Irán) (v zastúpení: J.-M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: V. Piessevaux a M. Bishop, splnomocnení zástupcovia)

Predmet

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia Rady 2012/635/SZBP z 15. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 282, s. 58), ako aj vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 945/2012 z 15. októbra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 282, s. 16) v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú žalobkýň, a na druhej strane návrh na určenie, že na žalobkyne sa neuplatňuje článok 20 ods. 1 písm. c) rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, s. 39), zmenené a doplnené rozhodnutím 2012/635, ako aj článok 23 ods. 2 písm. d) nariadenia Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, s. 1).

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) a Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Rada Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 79, 16.3.2013.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/17


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Panasonic a MT Picture Display/Komisia

(Vec T-82/13) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Svetový trh s elektrónkami pre obrazovky televízorov a počítačov - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP - Dohody a zosúladené postupy v oblasti cien, rozdelenia trhov, kapacít a výroby - Právo na obhajobu - Dôkaz o účasti na karteli - Jediné a pokračujúce porušenie - Usmernenia k metóde stanovenia pokút z roku 2006 - Proporcionalita - Pokuty - Neobmedzená právomoc“))

(2015/C 346/19)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Panasonic Corp. (Kadoma, Japonsko) a MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Japonsko) (v zastúpení: R. Gerrits a A.-H. Bischke, advokáti, M. Hoskins, QC, a S. K. Abram, barrister)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Biolan, M. Kellerbauer a G. Koleva, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2012) 8839 final z 5. decembra 2012, týkajúceho sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.437 – Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov), v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň, alebo subsidiárne návrh na zníženie sumy pokuty, ktorá bola uložená žalobkyniam

Výrok rozsudku

1.

Suma pokút uložených článkom 2 ods. 2 písm. f), h) a i) rozhodnutia Komisie C(2012) 8839 final z 5. decembra 2012, týkajúceho sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.437 – Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov), sa určuje na 128 866 000 eur, pokiaľ ide o Panasonic Corp., za jej priamu účasť na porušení týkajúcom sa trhu s farebnými elektrónkami pre televízory, na 82 826 000 eur, pokiaľ ide o Panasonic, Toshiba Corp. a MT Picture Display Co. Ltd, spoločne a nerozdielne, a na 7 530 000 eur, pokiaľ ide o Panasonic a MT Picture Display, spoločne a nerozdielne.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 101, 6.4.2013.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Samsung SDI a i./Komisia

(Vec T-84/13) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Celosvetový trh katódových trubíc pre televízory a počítačové obrazovky - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP - Dohody a konanie vo vzájomnej zhode v oblasti cien, rozdelenia trhov a objemu produkcie - Jediné a trvajúce protiprávne konanie - Dĺžka trvania protiprávneho konania - Spolupráca počas správneho konania - Oznámenie o spolupráci z roku 2006 - Zníženie sumy pokuty - Výpočet sumy pokuty - Zohľadnenie hodnoty predajov podnikov podľa kritéria miesta dodania - Zohľadnenie priemernej hodnoty predajov v dobe protiprávneho konania“))

(2015/C 346/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Kórejská republika), Samsung SDI Germany GmbH (Berlín, Nemecko), a Samsung SDI (Malajzia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malajzia) (v zastúpení: pôvodne G. Berrisch, avocat, D. Hull, solicitor, a L.-A. Grelier, avocat, neskôr M. Hull a L.-A. Grelier, neskôr L.-A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca, avocats, a J. Flynn, QC)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Biolan, G. Meessen a H. van Vliet, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie C(2012) 8839 final z 5. decembra 2012 v konaní podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.437 – katódové trubice pre televízory a počítačové obrazovky) a návrh na zníženie pokút uložených žalobcom

Výrok rozsudku

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje, pokiaľ ide o Samsung SDI Germany GmbH.

2.

Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta.

3.

Samsung SDI Co. Ltd a Samsung SDI (Malajzia) Bhd sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – LG Electronics/Komisia

(Vec T-91/13) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Celosvetový trh katódových trubíc pre televízory a počítačové obrazovky - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP - Dohody a konanie vo vzájomnej zhode v oblasti cien, rozdelenia trhov a objemu produkcie - Jediné a trvajúce protiprávne konanie - Pripísateľnosť protiprávneho konania spoločného podniku materskej spoločnosti - Rovnosť zaobchádzania - Metóda výpočtu pokuty - Zohľadnenie hodnoty predajov katódových trubíc v spracovaných výrobkoch - Premlčacia lehota - Proporcionalita - Dĺžka správneho konania“))

(2015/C 346/21)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: LG Electronics, Inc. (Soul, Kórejská republika) (v zastúpení: G. van Gerven a T. Franchoo, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne C. Hödlmayr, M. Kellerbauer a P. Van Nuffel, neskôr M. Kellerbauer, P. Van Nuffel a A. Biolan, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie C(2012) 8839 final z 5. decembra 2012 v konaní podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.437 – katódové trubice pre televízory a počítačové obrazovky) a subsidiárne návrh na zníženie pokút uložených žalobcovi

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

LG Electronics, Inc. je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Philips/Komisia

(Vec T-92/13) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Celosvetový trh katódových trubíc pre televízory a počítačové obrazovky - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP - Dohody a konanie vo vzájomnej zhode v oblasti cien, rozdelenia trhov a objemu produkcie - Jediné a trvajúce protiprávne konanie - Pripísateľnosť protiprávneho konania spoločného podniku materskej spoločnosti - Rovnosť zaobchádzania - Metóda výpočtu pokuty - Zohľadnenie hodnoty predajov katódových trubíc v spracovaných výrobkoch - Zohľadnenie priemernej hodnoty predajov v dobe protiprávneho konania - Zohľadnenie celkového obratu skupiny - Proporcionalita - Dĺžka správneho konania“))

(2015/C 346/22)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Holandsko) (v zastúpení: J. de Pree a S. Molin, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne C. Hödlmayr, M. Kellerbauer a P. Van Nuffel, neskôr M. Kellerbauer, P. Van Nuffel a A. Biolan, a napokon M. Kellerbauer, P. Van Nuffel a V. Bottka, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie C(2012) 8839 final z 5. decembra 2012 v konaní podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.437 – katódové trubice pre televízory a počítačové obrazovky) a subsidiárne návrh na zrušenie alebo zníženie pokuty uloženej žalobcovi

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Koninklijke Philips Electronics NV je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/21


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Toshiba/Komisia

(Vec T-104/13) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Svetový trh s elektrónkami pre obrazovky televízorov a počítačov - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP - Dohody a zosúladené postupy v oblasti cien, rozdelenia trhov, kapacít a výroby - Dôkaz o účasti na karteli - Jediné a pokračujúce porušenie - Pripísateľnosť porušenia - Spoločná kontrola - Pokuty - Neobmedzená právomoc“))

(2015/C 346/23)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Toshiba Corp. (Tokio, Japonsko) (v zastúpení: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz a P. Berghe, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: M. Biolan, V. Bottka a M. Kellerbauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2012) 8839 final z 5. decembra 2012, týkajúceho sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.437 – Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov), v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, ako aj subsidiárne návrh na zrušenie alebo zníženie sumy pokuty, ktorá jej bola uložená

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 ods. 2 písm. d) rozhodnutia Komisie C(2012) 8839 final z 5. decembra 2012, týkajúceho sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.437 – Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov), sa čiastočne zrušuje v rozsahu, v akom sa v ňom konštatuje, že Toshiba Corp. sa zúčastnila na celosvetovom karteli na trhu elektrónok pre farebné televízory od 16. mája 2000 do 31. marca 2003.

2.

Článok 2 ods. 2 písm. g) tohto rozhodnutia sa zrušuje v rozsahu, v akom sa ukladá pokuta 28 048 000 eur spoločnosti Toshiba z dôvodu jej priamej účasti na celosvetovom karteli na trhu elektrónok pre farebné televízory.

3.

Suma pokuty uloženej spoločnosti Toshiba v článku 2 ods. 2 písm. h) predmetného rozhodnutia spoločne a nerozdielne so spoločnosťami Panasonic Corp. a MT Picture Display Co. Ltd sa stanovuje na 82 826 000 eur.

4.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

5.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 114, 20.4.2013.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/22


Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. septembra 2015 – Spojené kráľovstvo/Komisia

(Vec T-245/13) (1)

((„EPUZF - Záručná sekcia - EPUZF a EPFRV - Výdavky vylúčené z financovania - Režim jednotnej platby - Kľúčové kontroly - Dodatočné kontroly - Články 51, 53, 73 a 73a nariadenia (ES) č. 796/2004“))

(2015/C 346/24)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: pôvodne C. Murrell, M. Holt a E. Jenkinson, neskôr M. Holt, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Wyatt, QC, a V. Wakefield, barrister)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P. Rossi a K. Skelly, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2013/123/EÚ z 26. februára 2013, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 67, s. 20), v rozsahu, v akom sa rozhodnutie týka položky v prílohe 1 týkajúcej sa extrapolovanej opravy výdavkov vo výške 5,19 %, ktoré vznikli Severnému Írsku (Spojené kráľovstvo) v rozpočtovom roku 2010, vo výške 16 513 582,57 eura.

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znáša okrem svojich vlastných trov konania trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 189, 29.6.2013.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/22


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 – Grécko/Komisia

(Vec T-346/13) (1)

((„EPUZF - Záručná sekcia - EPZF a EPFRV - Výdavky vylúčené z financovania - Opatrenia na rozvoj vidieka - Agroenvironmentalistika - Primeranosť kontrol - Paušálne finančné opravy“))

(2015/C 346/25)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Helénska republika (v zastúpení: pôvodne I.-K. Chalkias, X. Basakou a A.-E. Vasilopoulou, neskôr A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos a O. Tsirkinidou, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Marcoulli a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/214/EÚ z 2. mája 2013, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 123, s. 11)

Výrok rozsudku

1.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/214/EÚ z 2. mája 2013, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa zrušuje v časti, v ktorej ukladá Helénskej republike finančnú opravu 2 %, pokiaľ ide o agroenvironmentálne čiastkové opatrenia „Ekologického poľnohospodárstva“ a „Ekologického chovu“.

2.

Žaloba sa vo zvyšnej časti zamieta.

3.

Helénska republika a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 245, 24.8.2013.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/23


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 – H&M Hennes & Mauritz/ÚHVT – Yves Saint Laurent (Kabelky)

(Vec T-525/13) (1)

((„Dizajn Spoločenstva - Konanie o výmaze - Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci kabelky - Skorší dizajn - Dôvod výmazu - Osobitý charakter - Článok 6 nariadenia (ES) č. 6/2002 - Povinnosť odôvodnenia“))

(2015/C 346/26)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: H. Hartwig a A. von Mühlendahl, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Yves Saint Laurent SAS (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: N. Decker, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 8. júla 2013 (vec R 207/2012-3) týkajúcemu sa konania o výmaze medzi H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG a Yves Saint Laurent SAS

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tie, ktoré vznikli spoločnosti Yves Saint Laurent SAS v rámci konania pred odvolacím senátom Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/24


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 – H&M Hennes & Mauritz/ÚHVT – Yves Saint Laurent (kabelky)

(Vec T-526/13) (1)

((„Dizajn Spoločenstva - Konanie o výmaze - Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci kabelky - Skorší dizajn - Dôvod výmazu - Osobitý charakter - Článok 6 nariadenia (ES) č. 6/2002 - Povinnosť odôvodnenia“))

(2015/C 346/27)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: H. Hartwig a A. von Mühlendahl, avocats)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Yves Saint Laurent SAS (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: N. Decker, avocat)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 8. júla 2013 (vec R 208/2012-3) týkajúcemu sa konania o výmaze medzi spoločnosťami H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG a Yves Saint Laurent SAS

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania vrátane trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Yves Saint Laurent SAS v konaní pred odvolacím senátom Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2015 – Gold Crest/ÚHVT (MIGHTY BRIGHT)

(Vec T-714/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva MIGHTY BRIGHT - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 346/28)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gold Crest LLC (Goleta, Spojené štáty) (v zastúpení: P. Rath a W. Festl-Wietek, avocats)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Bonne, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 8. októbra 2013 (vec 2038/2012-2) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia MIGHTY BRIGHT ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Gold Crest LLC znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 61, 1.3.2014.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Pérez Gutiérrez/Komisia

(Vec T-168/14) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Verejné zdravie - Smernica 2001/37/ES - Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov - Farebné fotografie, ktoré Komisia navrhla ako zdravotné varovanie na obaloch tabakových výrobkov - Rozhodnutie 2003/641/ES - Nedovolené použitie podobizne zosnulej osoby - Osobná ujma vdovy zosnulej osoby“))

(2015/C 346/29)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Španielsko) (v zastúpení: J. Soler Puebla, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Baquero Cruz a C. Cattabriga, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o náhradu škody smerujúca jednak k získaniu náhrady škody údajne spôsobenej žalobkyni v dôsledku nedovoleného použitia podobizne jej zosnulého manžela medzi fotografiami navrhnutými Komisiou ako zdravotné varovanie na baleniach tabakových výrobkov, podľa článku 5 ods. 3 prvej zarážky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 194, s. 26; Mim. vyd. 15/006, s. 147), a rozhodnutia Komisie 2003/641/ES z 5. septembra 2003 o používaní farebných fotografií alebo iných obrázkov ako zdravotných výstrah na baleniach tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 226, s. 24; Mim. vyd. 15/007, s. 606), a jednak, k stiahnutiu podobizne jej zosnulého manžela a k zákazu jej používania v Európskej únii

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ana Pérez Gutiérrez je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 135, 5.5.2014.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 3. septembra 2015 – iNET24 Holding/ÚHVT (IDIRECT24)

(Vec T-225/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo - Slovná ochranná známka IDIRECT24 - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia č. 207/2009“))

(2015/C 346/30)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Švajčiarsko) (v zastúpení: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger a V. Dalichau, avocats)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne A. Pohlmann a S. Hanne, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. februára 2014 (vec 1867/2013-5) týkajúcemu sa medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, pokiaľ ide o slovnú ochrannú známku IDIRECT24

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

iNET24 Holding AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 184, 16.6.2014.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 3. septembra 2015 – Warenhandelszentrum/ÚHVT – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Vec T-254/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva NEW MAX - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva MAX - Relatívny dôvod zamietnutia - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 346/31)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Warenhandelszentrum Ltd (Neu-Ulm, Nemecko) (v zastúpení: F.-P. Hirschel, avocat)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne A. Pohlmann, neskôr S. Hanne, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hamburg, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 29. januára 2014 (vec R 2035/2012-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG a Warenhandelszentrum Ltd

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Warenhandelszentrum Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 194, 24.6.2014.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/28


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Dairek Attoumi/ÚHVT – Diesel (DIESEL)

(Vec T-278/14) (1)

((„Dizajn Spoločenstva - Konanie o výmaze - Zapísaný dizajn Spoločenstva DIESEL - Skoršia slovná medzinárodná ochranná známka DIESEL - Dôvod výmazu - Používanie označenia s rozlišovacou spôsobilosťou - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 6/2002 - Dôkaz o riadnom používaní - Prerušenie správneho konania“))

(2015/C 346/32)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Španielsko) (v zastúpení: E. Manresa Medina a J. Manresa Medina, avocats)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: O. Mondéjar Ortuño a V. Melgar, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Diesel SpA (Breganze, Taliansko) (v zastúpení: F. Celluprica a F. Fischetti, avocats)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 18. februára 2014 (vec R 855/2012-3) týkajúcemu sa konania o výmaze medzi Diesel SpA a pánom Mansour Dairek Attoumi.

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Mansour Dairek Attoumi je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/28


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Verein StHD/ÚHVT (Zobrazenie čiernej stuhy)

(Vec T-530/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva vyobrazujúcej čiernu stuhu - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 346/33)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zürich, Švajčiarsko) (v zastúpení: P. Brauns, avocat)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. mája 2014 (vec R 1940/2013-4) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia vyobrazujúceho čiernu stuhu ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 303, 8.9.2014.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/29


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Inditex/ÚHVT – Ansell (ZARA)

(Vec T-584/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o výmaze - Slovná ochranná známka Spoločenstva ZARA - Riadne používanie - Článok 51 ods.1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 346/34)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Španielsko) (v zastúpení: C. Duch Fonoll, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Zainab Ansell a Roger Ansell (Moshi, Tanzánia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 19. mája 2014 (vec R 1118/2013-2) týkajúcemu sa konania o neplatnosť medzi Zainab Ansell a Roger Ansell na jednej strane a Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) na strane druhej

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta

2.

Industria de Diseño Textil, SA je povinná znášať svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 339, 29.9.2014.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/30


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – SV Capital/ABE

(Vec T-660/14) (1)

((„Hospodárska a menová politika - Žiadosť o začatie vyšetrovania z dôvodu údajného porušenia práva Únie - Rozhodnutie EBA - Rozhodnutie odvolacej rady európskych orgánov dohľadu - Vzatie do úvahy ex offo - Nedostatok právomoci pôvodcu aktu - Žaloba o neplatnosť - Lehota na podanie žaloby - Omeškanie - Čiastočná neprípustnosť“))

(2015/C 346/35)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: SV Capital OÜ (Tallinn, Estónsko) (v zastúpení: M. Greinoman, advokát)

Žalovaný: Autorité bancaire européenne (ABE) (v zastúpení: J. Overett Somnier a Z. Giotaki, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci F. Tuytschaever, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Európska komisia (v zastúpení: W. Mölls a K.-P. Wojcik, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie na jednej strane rozhodnutia EBA C 2013 002 z 21. februára 2014, ktorým sa zamieta žiadosť žalobkyne o začatie vyšetrovania proti estónskym a fínskym orgánom finančného dohľadu na základe článku 17 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, s. 12) z dôvodu údajného porušenia práva Európskej únie a na druhej strane rozhodnutia odvolacej rady európskych orgánov dohľadu 2014-C1-02 zo 14. júla 2014, ktorým sa zamieta odvolanie proti tomuto rozhodnutiu

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie odvolacej komisie európskych orgánov dohľadu 2014-C1-02 zo 14. júla 2014 sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 431, 1.12.2014.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/30


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 1. septembra 2015 – Francúzsko/Komisia

(Vec T-344/15 R)

((„Konanie o predbežnom opatrení - Prístup k dokumentom inštitúcií - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty odovzdané francúzskymi orgánmi Komisii v rámci postupu upraveného v smernici 98/34/ES - Námietka Francúzska proti sprístupneniu dokumentov - Rozhodnutie o sprístupnení dokumentov tretej osobe - Návrh na odklad vykonateľnosti - Naliehavosť - Fumus boni juris - Zváženie záujmov“))

(2015/C 346/36)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas a F. Fize, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Baquero Cruz a F. Clotuche-Duvieusart, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad vykonateľnosti rozhodnutia GESTDEM 2014/6046 z 21. apríla 2015 týkajúceho sa potvrdzujúcej žiadosti o prístup k dokumentom na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331), ktorým Komisia sprístupnila dva dokumenty francúzskych orgánov, ktoré jej boli odovzdané v rámci postupu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337)

Výrok

1.

Vykonateľnosť rozhodnutia Európskej komisie GESTDEM 2014/6046 z 21. apríla 2015 týkajúceho sa potvrdzujúcej žiadosti o prístup k dokumentom na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktorým Komisia sprístupnila dva dokumenty francúzskych orgánov, ktoré jej boli odovzdané v rámci postupu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, sa odkladá.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/31


Žaloba podaná 9. júla 2015 – Renfe-Operadora/ÚHVT (AVE)

(Vec T-367/15)

(2015/C 346/37)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J.-B. Devaureix, advokát, a M. Hernández Sandoval, advokátka)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Spoločenstva obsahujúca slovný prvok „AVE“ – Žiadosť restitutio in integrum – prihláška č. 5 640 198.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu ÚHVT z 24. apríla 2015 vo veci R 712/2014-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a vyhovel žiadosti „restitutio in integrum“ a v dôsledku toho konštatoval prípustnosť odvolania podaného žalobkyňou proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia zo 4. februára 2014, a nariadil, aby o ňom piaty odvolacím senát ÚHVT rozhodol,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

neúplné uvedenie skutkových okolností v napadnutom rozhodnutí a nezrovnalosti v konaní, ktorými bolo porušené právo žalobkyne na obhajobu a povinnosť riadnej starostlivosti,

nesprávne posúdenie dôkazu, nepomer medzi formálnymi chybami, ktorých sa údajne dopustila žalobkyňa, a z toho vyvodenými dôsledkami, v dôsledku ktorých bolo žalobkyni odňaté jej právo odvolať sa proti rozhodnutiu poškodzujúcemu jej záujmy a neprimeraná prísnosť prijatého rozhodnutia,

porušenie práva žalobkyne na obranu v dôsledku nemožnosti napadnúť hmotnoprávne dôvody, o ktoré sa opiera vyhlásenie čiastočnej neplatnosti ochrannej známky „AVE“.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/32


Odvolanie podané 13. augusta 2015: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 3. júna 2015 vo veci F-78/14, Gross/ESVČ

(Vec T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (v zastúpení: S. Marquardt a M. Silva, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Philipp Oliver Gross (Brusel, Belgicko)

Návrhy

Odvolateľka navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 3. júna 2015 vo veci F-78/14 (Gross/ESVČ),

vyhovel návrhom, ktoré odvolateľka predložila pred súdom prvého stupňa,

uložil ďalšiemu účastníkovi odvolacieho konania povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza sedem odvolacích dôvodov, z ktorých sa niektoré týkajú systému hodnotenia a iné systému povyšovania.

O hodnotiacom systéme

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na porušení článku 43 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „Služobný poriadok“), pravidiel týkajúcich sa rozdelenia dôkazného bremena, zákazu rozhodnúť ultra petita a práv odvolateľky na obranu.

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na prekročení hraníc súdnej kontroly. Odvolateľka tvrdí, že Súd pre verejnú službu v napadnutom rozsudku viackrát prekročil hranice svojej kontroly a zdá sa, že jej chcel uložiť prijať určitý hodnotiaci systém.

3.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení pokiaľ ide o nedostatok objektivity nevyčísliteľného hodnotiaceho systému a porušenia článku 43 Služobného poriadku.

4.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na porušení článku 266 ZFEÚ v rozsahu, v akom čiastočným zrušením sporného rozhodnutia Súd pre verejnú službu znemožnil výkon napadnutého rozsudku bez poukázania na iné protiprávne konanie. Odvolateľka tvrdí, že ak je článok 4 napadnutého rozhodnutia neplatný, musí sa pri výkone napadnutého rozsudku uskutočniť nová analýza porovnania hodnotení zásluh odporcu s ostatnými úradníkmi spôsobilými na povýšenie v jeho platovej triede na základe hodnotiacich správ, ktoré podľa rozhodnutia Súdu pre verejnú službu, neumožňujú uskutočnenie tejto analýzy na báze objektívnosti a porovnateľnosti.

O systéme povyšovania

5.

Piaty odvolací dôvod je založený na porušení zákazu rozhodnúť ultra petite a práv odvolateľky na obranu.

6.

Šiesty odvolací dôvod je založený na porušení pravidiel týkajúcich sa rozdelenia dôkazného bremena.

7.

Siedmy odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení pokiaľ ide o porušenia článku 45 Služobného poriadku úradníkov odvolateľkou.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/33


Žaloba podaná 21. augusta 2015 – Rumunsko/Komisia

(Vec T-478/15)

(2015/C 346/39)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Žalobca: Rumunsko (v zastúpení: R. Radu, A. Buzoianu, E. Gane, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie prijaté listom č. BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 z 11. júna 2015, v ktorom ukladá Rumunsku povinnosť zaplatiť hrubú čiastku vo výške 1 079 513,09 eura z titulu vlastných zdrojov,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nedostatku právomoci Európskej komisie na prijatie napadnutého rozhodnutia

Právo Únie neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by zverilo Komisii právomoc poskytnúť uložiť členskému štátu povinnosť zaplatiť sumu peňazí zodpovedajúcu strate vlastných zdrojov Únie, t. j. strate, ku ktorej došlo znížením cla iným členským štátom povereným ich výmerom, výberom a odvodom do rozpočtu Únie z titulu vlastných tradičných zdrojov.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nedostatočnom a neprimeranom odôvodnení napadnutého rozhodnutia

Napadnuté rozhodnutie nie je dostatočne a primerane odôvodnené, ako to vyžaduje článok 296 ZFEÚ. Na jednej strane napadnuté rozhodnutie neobsahuje právny základ k jeho prijatiu, ktorý nemôže byť určený ani odkazom na iné skutočnosti v liste. Na druhej strane Komisia neuviedla v obsahu napadnutého rozhodnutia právne odôvodnenie, ktoré ju viedlo k uloženiu tejto platobnej povinnosti Rumunsku.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nesprávnom výkone právomoci Komisie

Rumunsko sa domnieva, že v rozsahu, v akom Všeobecný súd rozhodol, že uvedená inštitúcia konala v medziach právomocí, ktoré jej boli zverené Zmluvami, táto inštitúcia vykonávala svoju právomoc nesprávne za porušenia zásady dobrej správy vecí verejných a práva Rumunska na obhajobu.

Komisia porušila svoju povinnosť náležitej starostlivosti a dobrej správy vecí verejných tým, že riadne nepreskúmala všetky relevantné informácie, ktoré mala k dispozícii alebo nepožiadala o ďalšie potrebné informácie pred prijatím napadnutého rozhodnutia. Komisia nepreukázala priamu príčinnú súvislosť medzi skutočnosťami vytýkanými Rumunsku a stratou vlastných zdrojov Únie. Komisia okrem toho neodôvodnila sumu, ktorú požadovala od Rumunska odkazujúc na výšku ciel zodpovedajúcich hodnote predmetných tranzitných operácií, ale vychádzala z hodnoty zníženej Nemeckom.

Činnosť Komisie bola nepredvídateľná a neumožňovala Rumunsku vykonávať svoje práva na obhajobu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení požiadaviek právnej istoty a legitímnych očakávaní

Komisia neoznačila ani nespresnila právne predpisy, na základe ktorých uložila platobnú povinnosť a ich uplatnenie nemohlo byť predvídateľné pre Rumunsko. Rumunsko nemohlo pred doručením listu Komisie predvídať, ani poznať svoju povinnosť poskytnúť požadovanú sumu do rozpočtu Únie. Navyše Rumunsko sa domnieva, že Komisia porušila legitímne očakávania Rumunska prijatím napadnutého rozhodnutia a uložením povinnosti Rumunsku zaplatiť päť rokov po tom, čo nastali relevantné skutkové udalosti a napriek návrhom predloženým Komisiou počas dialógov vedených s rumunskými orgánmi počas tohto obdobia, pokiaľ ide o neexistenciu povinnosti z jej strany zaplatiť príslušné colné dlhy za predmetné tranzitné operácie.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/35


Žaloba podaná 31. augusta 2015 – Holandsko/Komisia

(Vec T-501/15)

(2015/C 346/40)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M. Bulterman, B. Koopman a H. Stergiou, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil rozhodnutie za neplatné

v rozsahu, v akom sa týka finančnej opravy vo výške 336 064,53 eura (2009), 403 863,66 eura (2010) a 230 786,49 eura (2011) vykonanej Európskou komisiou v súvislosti s prílišnou zhovievavosťou pri uplatňovaní sankčného systému,

v rozsahu, v akom sa týka finančnej opravy vykonanej v súvislosti s čiastočnou kontrolou 3 povinných požiadaviek (SMR) v roku 2009 (1 597 182 eur, 15,53 eura a 358,20 eura), 4 povinných požiadaviek (SMR) v roku 2010 (1 630 540,68 eura a 6 520,50 eura) a 4 povinných požiadaviek (SMR) v roku 2011 (1 631 326,51 eura), pretože Európska komisia sa nesprávne domnieva, že Holandsko porušilo povinnú požiadavku (SMR) na hospodárenie 8,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca žiada čiastočné zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1119 z 22. júna 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2015) 4076] (Ú. v. EÚ L 182, s. 39).

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 24 nariadenia (ES) č. 73/2009 (1) a článku 71 nariadenia (ES) č. 1122/2009 (2) na základe tvrdenia Komisie odporujúceho týmto ustanoveniam, že holandský sankčný systém je príliš zhovievavý.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článkov 3, 4 a 5 nariadenia (ES) č. 73/2009 na základe tvrdenia Komisie odporujúceho týmto ustanoveniam a zásade právnej istoty, že Holandsko vykonalo čiastočnú kontrolu povinnej požiadavky (SMR) na hospodárenie 8 uvedenej v prílohe II tohto nariadenia. Komisia sa nesprávne domnievala, že holandský sankčný systém nespĺňa všetky požiadavky nariadenia (ES) č. 21/2004 (3) a článkov 3, 4 a 5 nariadenia (ES) č. 73/2009.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, s. 16).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, s. 65).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, s. 8; Mim. vyd. 03/042, s. 56).


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/36


Žaloba podaná 1. septembra 2015 – Španielsko/Komisia

(Vec T-502/15)

(2015/C 346/41)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22. júna 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), v rozsahu, v akom sa týka Španielskeho kráľovstva,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

V súvislosti s autonómnym spoločenstvom Katalánsko:

1.

Uplatnená paušálna oprava v čistej výške 609 337,80 eura a použitá metóda výpočtu sú v rozpore s článkom 31 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a s usmerneniami v dokumente Komisie VI/5330/97 z 23. decembra 1997 (Pokyny pre výpočet finančných dopadov pri príprave rozhodnutí o schválení ročnej uzávierky záručnej sekcie EPZF) a dokumente AGRI 64043-2005 (Communication from the Commission, on how the Commission intends in the context of the EAGGF Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context of cross-compliance control system implemented by the Member State), keďže použitie paušálneho odhadu nie je vhodné, lebo Španielske kráľovstvo predložilo konkrétne hodnotenie skutočného rizika pre fond. Uplatnenie opravy zo strany Komisie je nie len nesprávne, ale aj neprimerané a nedôvodné.

2.

Kumulácia paušálnej opravy vo výške 2 % všeobecne a konkrétnej opravy vo výške 609 337,80 eura, ako aj metóda výpočtu sú v rozpore s článkom 31 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 a s dokumentmi Komisie o pokynoch pre výpočet finančných opráv, keďže v prípade toho istého porušenia povinnosti nemožno súčasne použiť a kumulovať dve metódy výpočtu. Takýto postup je nie len právne nesúdržný, ale aj úplne neprimeraný a neodôvodnený.

3.

Oprava uplatnená v súvislosti s rokom podania žiadosti 2009, rozpočtovým rokom 2011 a 2012, je v rozpore s článkom 31 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, predstavuje porušenie povinnosti lojálnej spolupráce a vedie k odňatiu práva Španielskeho kráľovstva na obhajobu, keďže Komisia neoprávnene predĺžila finančnú opravu aj na obdobie po uplynutí 24 mesiacov pred oznámením a pričom nedostatky boli navyše Španielskym kráľovstvom odstránené.

V súvislosti s autonómnym spoločenstvom Kanárske ostrovy:

4.

Uplatnená paušálna oprava vo výške 1 689 689,03 eura a použitá metóda výpočtu je sú rozpore s článkom 31 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 a s usmerneniami dokumentu Komisie AGRI/D/40474/2010-REV 1.


Súd pre verejnú službu

19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/38


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 9. septembra 2015 – De Loecker/ESVČ

(Vec F-28/14) (1)

((Verejná služba - Zamestnanci ESVČ - Dočasný zamestnanec - Vedúci delegácie v tretej krajine - Narušenie vzťahu dôvery - Preloženie do sídla ESVČ - Predčasné vypovedanie pracovnej zmluvy - Výpovedná lehota - Odôvodnenie rozhodnutia - Článok 26 služobného poriadku - Porušenie práva na obranu - Právo byť vypočutý))

(2015/C 346/42)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Stéphane De Loecker (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne J.-N. Louis a D. de Abreu Caldas, advokáti, neskôr J.-N. Louis a N. de Montigny, advokáti)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v zastúpení: S. Marquardt a M. Silva, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí vysokej predstaviteľky Európskej únie rozviazať zmluvu s dočasným agentom uzavretú so žalobcom, nevypočuť ho o skutkových okolnostiach psychického obťažovania, zamietnuť jeho návrh na vymenovanie externého vyšetrovateľa a zaregistrovať jeho sťažnosť ako návrh

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán De Loecker znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť všetky trovy konania, ktoré vznikli Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.


(1)  Ú. v. EÚ C 184, 16.6.2014, s. 44.


19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/38


Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 7. septembra 2015 – Verhelst/EMA

(Vec F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 118, 13.4.2015, s. 46.