ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 201A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
18. júna 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2015/C 201A/01

Oznámenie o verejných výberových konaniach — EPSO/AD/310/15 — 1. kurátor (AD 7) — 2. múzejný pedagóg (AD 7) — 3. konzervátor – riadiaci pracovník pre konzerváciu a správu zbierok (AD 7) — EPSO/AST/136/15 — 1. asistent kurátora (AST 3) — 2. asistent pre konzerváciu a správu zbierok (AST 3)

1


SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

18.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 201/1


OZNÁMENIE O VEREJNÝCH VÝBEROVÝCH KONANIACH

EPSO/AD/310/15

1.

kurátor (AD 7)

2.

múzejný pedagóg (AD 7)

3.

konzervátor – riadiaci pracovník pre konzerváciu a správu zbierok (AD 7)

EPSO/AST/136/15

1.

asistent kurátora (AST 3)

2.

asistent pre konzerváciu a správu zbierok (AST 3)

(2015/C 201 A/01)

Dátum uzávierky: 23. júl 2015 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konania na základe odborných predpokladov a formou testov na vytvorenie rezervných zoznamov, z ktorých Európsky parlament prijme do verejnej služby nových administrátorov asistentov (funkčné skupiny AD a AST) pre Dom európskej histórie.

Počet miest pre úspešných uchádzačov podľa výberového konania a profilu:

Kurátor (AD 7): 20

Múzejný pedagóg (AD 7): 15

Konzervátor (riadiaci pracovník pre konzerváciu a správu zbierok) (AD 7): 5

Asistent kurátora (AST 3): 10

Asistent pre konzerváciu a správu zbierok (AST 3): 5.

Toto oznámenie o výberovom konaní a Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania uverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C 70 A z 27. februára 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) predstavujú právne záväzný rámec týchto výberových konaní.

Toto oznámenie sa týka dvoch výberových konaní, pričom každé z nich sa týka niekoľkých profilov. Môžete sa prihlásiť len na jeden profil v rámci každého výberového konania. Príslušnú voľbu vykonáte pri online registrácii. Po odoslaní online prihlášky ju už nemožno zmeniť.

PLNENIE AKÝCH ÚLOH MÔŽEM OČAKÁVAŤ?

Kurátori budú zodpovedať za prípravu múzejných výstav, najmä dočasných a putovných výstav, aktualizáciu stálych výstav, skúmanie obsahu a predmetov, obohacovanie zbierky múzea a za prípravu súvisiacich publikácií. Budú tiež reprezentovať Dom európskej histórie pred externými zainteresovanými stranami. Asistenti kurátora budú pomáhať kurátorovi (kurátorom) pri určitých úlohách, ktoré sú uvedené vyššie.

Múzejní pedagógovia budú zodpovedať za vypracovanie a vykonávanie stratégie vzdelávania a programov týkajúcich sa výstav. Budú zodpovedať za vytvorenie atraktívnej a rozmanitej ponuky vzdelávania pre všetky cieľové skupiny. Budú tiež v spojení so školami a realizovať semináre.

Konzervátori budú zodpovedať za ochranu zbierky a zapožičaných predmetov Domu európskej histórie: budú sa starať o monitorovanie prostredia na skladovanie a vystavovanie, viesť záznamy o konzervácii, posudzovať stav predmetov, navrhovať opatrenia na konzerváciu a obnovu a odhadovať náklady na tieto opatrenia. Budú takisto kontrolovať zmluvy s externými poskytovateľmi. Asistenti konzervátora budú konzervátorovi (konzervátorom) pomáhať pri určitých úlohách spojených s ochranou zbierky, ktoré sú uvedené vyššie.

Ďalšie informácie o bežných pracovných úlohách, ktoré sa majú vykonávať v rámci každého výberového konania a profilu, sú uvedené v PRÍLOHE I.

MÔŽEM SA ZÚČASTNIŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ?

Pri odosielaní svojej prihlášky musíte spĺňať VŠETKY tieto podmienky:

Všeobecné podmienky

Požívať všetky práva náležiace občanovi členského štátu EÚ.

Spĺňať všetky povinnosti vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov o vojenskej službe.

Poskytovať záruku bezúhonnosti nevyhnutnú na vykonávanie príslušných pracovných úloh.

Osobitné podmienky: jazyky

1. jazyk: minimálna úroveň – C1 v jednom z 24 úradných jazykov EÚ,

2. jazyk: minimálna úroveň – B2 v anglickom, vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku; 2. jazyk sa musí odlišovať od 1. jazyka.

Podrobnejšie informácie o jazykovej úrovni možno nájsť v spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky ( https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr).

Osobitné podmienky: kvalifikácia a pracovné skúsenosti

Podrobnejšie informácie o špecifickej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach podľa výberového konania a profilu možno nájsť v PRÍLOHE II.

Podrobnejšie informácie o diplomoch možno nájsť v prílohe I k Všeobecným pravidlám platným pre verejné výberové konania ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC).

Druhý zvolený jazyk musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina . Tieto tri jazyky sú hlavnými pracovnými jazykmi inštitúcií EÚ a noví zamestnanci musia byť v služobnom záujme schopní vo svojej každodennej práci okamžite fungovať a efektívne komunikovať aspoň v jednom z nich.

Ďalšie informácie o jazykových znalostiach potrebných pre výberové konania inštitúcií EÚ sú uvedené v PRÍLOHE III.

AKO BUDE PREBIEHAŤ VÝBEROVÉ KONANIE?

1.    Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami

Ak počet prihlásených uchádzačov v jednotlivých výberových konaniach a profiloch prekročí určitú hranicu určenú úradom EPSO, ktorý je menovacím orgánom, všetci uchádzači, ktorí svoju žiadosť odoslali v stanovenom termíne, budú pozvaní do jedného z akreditovaných centier úradu EPSO na súbor počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami.

Ak počet uchádzačov stanovenú hranicu neprekročí , tieto testy sa budú namiesto toho konať v hodnotiacom centre (bod 3).

Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami sa budú organizovať takto:

Test

Jazyk

Otázky

Trvanie

Požadovaný minimálny počet bodov

Verbálne uvažovanie

1. jazyk

20 otázok

35 min.

10 z 20

Numerické uvažovanie

1. jazyk

10 otázok

20 min.

numerické + abstraktné uvažovanie spolu: 10 z 20

Abstraktné uvažovanie

1. jazyk

10 otázok

10 min.

Tieto testy sú vyraďovacie a v nich získané body sa nepripočítajú k bodom z iných testov organizovaných v hodnotiacom centre.

2.    Výber na základe kvalifikácie

Najprv sa na základe údajov uvedených v online prihláške uchádzačov skontroluje splnenie podmienok účasti na výberovom konaní. Môže dôjsť k dvom rôznym scenárom:

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami organizujú vopred , spisy uchádzačov sa z hľadiska splnenia podmienok účasti na výberovom konaní skontrolujú v zostupnom poradí podľa počtu dosiahnutých bodov v týchto testoch, až kým počet spôsobilých uchádzačov nedosiahne hranicu uvedenú v bode 1. Ostatné spisy sa nebudú kontrolovať.

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami neorganizujú vopred , z hľadiska splnenia podmienok účasti na výberovom konaní sa skontrolujú spisy všetkých uchádzačov.

Len v prípade spôsobilých uchádzačov vybraných podľa vyššie uvedeného postupu sa potom pri výbere na základe kvalifikácie použijú informácie uvedené uchádzačmi v prihláške v časti s názvom „prehľad schopností“ (EN – Talent Screener, FR – évaluateur de talent, DE – Talentfilter). Výberová komisia pridelí každému výberovému kritériu váhu, ktorá bude odzrkadľovať jeho relatívny význam (1 až 3), a odpovediam každého uchádzača sa pridelia body od 0 do 4.

Výberová komisia potom body vynásobí váhou za každé kritérium a spočíta ich, aby vybrala tých uchádzačov, ktorých profil sa najlepšie zhoduje s úlohami, ktoré sa majú vykonávať.

Zoznam kritérií podľa výberových konaní a profilov je uvedený v PRÍLOHE II.

3.    Hodnotiace centrum

Do tejto fázy bude pozvaný maximálne trojnásobok hľadaného počtu úspešných uchádzačov podľa výberových konaní a profilov. Ak ste získali jedno z  najlepších hodnotení v rámci výberu na základe kvalifikácie, dostanete pozvanie do hodnotiaceho centra, s najväčšou pravdepodobnosťou do Bruselu , aby ste sa v priebehu jedného dňa alebo dvoch dní zúčastnili na testoch vo vašom 2. jazyku .

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami opísané v bode 1 neorganizujú vopred , podstúpite ich v hodnotiacom centre.

V hodnotiacom centre sa hodnotí sedem všeobecných schopností v rámci výberového konania pre AST a osem všeobecných schopností v rámci výberového konania pre AD, ako aj osobitné schopnosti požadované v každom výberovom konaní a profile, a to prostredníctvom štyroch testov (pohovorov s dôrazom na všeobecné a osobitné schopnosti, skupinovej úlohy a prípadovej štúdie), ako sa uvádza v týchto tabuľkách:

Schopnosť

Testy

1.

Analýza a riešenie problémov

prípadová štúdia

skupinová úloha

2.

Komunikovanie

prípadová štúdia

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

3.

Dosahovanie výsledkov a kvality

prípadová štúdia

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

4.

Vzdelávanie a rozvoj

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

5.

Stanovovanie priorít a organizácia práce

prípadová štúdia

skupinová úloha

6.

Odolnosť voči záťaži

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

7.

Tímová práca

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

8.

Riadenie (výlučne pre výberové konanie na úrovni AD)

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

Požadovaný minimálny počet bodov pre úroveň AST

3 body z 10 za každú schopnosť a celkovo 35 bodov zo 70

Požadovaný minimálny počet bodov pre úroveň AD

3 body z 10 za každú schopnosť a celkovo 40 bodov z 80

Váha všeobecných schopností

45 % z celkového počtu bodov


Schopnosť

Test

Osobitné schopnosti v danej oblasti

pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti

Požadovaný minimálny počet bodov (pre úrovne AST a AD)

50 bodov zo 100

Váha osobitných schopností

55 % z celkového počtu bodov

4.    Rezervný zoznam

Výberová komisia po skontrolovaní osvedčujúcich dokumentov uchádzačov zostaví pre jednotlivé výberové konania a profily rezervný zoznam spôsobilých uchádzačov, ktorí dosiahli najlepšie výsledky po hodnotiacom centre, kým sa nedosiahne hľadaný počet úspešných uchádzačov. Mená budú v zozname uvedené v abecednom poradí.

KEDY A KDE SA MÔŽEM PRIHLÁSIŤ?

Prihláste sa online prostredníctvom webovej stránky EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

23. júla 2015 do 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.


PRÍLOHA I

NÁPLŇ PRÁCE

EPSO/AD/310/15

1.   Kurátor (AD 7)

Kurátori budú zodpovedať za prípravu múzejných výstav, najmä dočasných a putovných výstav. Ich úlohou bude výskum obsahu a exponátov týchto výstav, ako aj kurátorstvo a príprava výstav v spolupráci s pripravovateľmi výstav. Zároveň budú zodpovedať za aktualizáciu stálej výstavy a za obohacovanie múzejnej zbierky.

Táto pozícia zahŕňa nasledujúce úlohy:

kurátorstvo dočasných a putovných výstav podľa najprísnejších muzeologických noriem,

aktualizáciu a obnovu stálej výstavy,

vyhľadávanie predmetov, obrazového materiálu, filmov a iného materiálu na vystavenie na výstavách,

výskum a obohacovanie častí vlastnej zbierky,

vypracúvanie výstavných textov a publikácií pre širokú verejnosť a podľa akademických štandardov,

spoluprácu s inými múzeami a so zainteresovanými stranami vo svojej oblasti pôsobnosti,

reprezentovanie Domu európskej histórie pred špecializovanou akademickou a múzejnou verejnosťou,

koordináciu tímu asistentov kurátorov.

2.   Múzejný pedagóg (AD 7)

Pedagógovia sa budú snažiť o zabezpečenie toho, aby si rôzne cieľové skupiny návštevníkov a jednotliví návštevníci zo svojej návštevy výstavy odniesli čo najlepšie poznatky.

Táto pozícia zahŕňa nasledujúce úlohy:

vývoj stratégie učenia a vzdelávania a vzdelávacích programov,

organizovanie realizácie týchto programov,

spoluprácu pri rozvoji vzdelávacej zložky dočasných a putovných výstav,

vypracovanie vzdelávacích zdrojov s cieľom priblížiť obsah múzea celému radu cieľových skupín,

spoluprácu s učiteľmi, školami, kolegami a poskytovateľmi služieb,

správu rôznych zmlúv o poskytovaní služieb,

riadenie tímu asistentov pedagógov,

účasť na zostavovaní obsahu výstav a spoluprácu v rámci multidisciplinárneho tímu,

uskutočňovanie návštev a seminárov zameraných na rôzne cieľové skupiny.

3.   Konzervátor – riadiaci pracovník pre konzerváciu a správu zbierok (AD 7)

Konzervátor bude zodpovedať za ochranu vlastnej zbierky a zapožičaných predmetov. Požaduje sa všeobecná znalosť konzervačných techník pri rôznych materiáloch.

Táto pozícia zahŕňa nasledujúce úlohy:

správu múzejnej zbierky a riadenie toku muzeálnych predmetov,

dohľad nad realizáciou stratégie rozširovania zbierky Domu európskej histórie,

prípravu rozhodnutí o otázkach súvisiacich so zbierkou, ako sú akvizície, otvorený prístup k zbierkam a otázky týkajúce sa autorských práv,

dohľad, monitorovanie a kontrolu prostredia, v ktorom sa zbierka bude skladovať alebo vystavovať,

skúmanie stavu predmetov,

vedenie úplných konzervačných záznamov o stave predmetov vrátane vizuálnych záznamov,

vykonávanie preventívnych konzervačných opatrení pri predmetoch,

dohľad nad konzervačnými opatreniami, ktoré vykonávajú externí zmluvní partneri,

navrhovanie reštauračných úprav a odhad nákladov na ne,

tvorbu a dodržiavanie primeraných noriem, udržiavanie kroku s najnovšími technikami a postupmi v oblasti správy zbierky a konzervácie prostredníctvom výskumu a odbornej prípravy,

vedenie tímu asistentov konzervátora.

EPSO/AST/136/15

1.   Asistent kurátora (AST 3)

Asistenti kurátora budú pomáhať kurátorovi (kurátorom) zodpovednému (zodpovedným) za určité oblasti stálej výstavy. V oblasti ich kompetencie sa od nich bude vyžadovať, aby vykonávali výskum obsahu a predmetov výstav a zbierky múzea a aby prispievali k správe a organizácii dočasných a putovných výstav.

Táto pozícia zahŕňa nasledujúce úlohy:

pomoc kurátorom pri ich výskume obsahu a zbierky,

pomoc pri výskume obsahu,

asistovanie pri výskume predmetov, obrazového materiálu, filmov a iného materiálu na vystavenie na výstavách,

poskytovanie organizačnej podpory pri príprave dočasných a putovných výstav,

asistovanie pri príprave textov a publikácií v súvislosti s výstavami pre širokú verejnosť a zároveň podľa akademických štandardov,

spoluprácu s inými múzeami a so zainteresovanými stranami v oblasti svojej pôsobnosti.

2.   Asistent pre konzerváciu a správu zbierok (AST 3)

Asistent pre konzerváciu a správu zbierok bude pomáhať riadiacemu pracovníkovi pre konzerváciu a správu zbierok pri ochrane a správe vlastnej zbierky a zapožičaných predmetov. Títo asistenti budú zodpovedať za manipuláciu s predmetmi, kontrolu stavu predmetov, konzervačné opatrenia, prepravu predmetov a súvisiace záležitosti.

Táto pozícia zahŕňa nasledujúce úlohy:

monitorovanie a kontrolu prostredia, v ktorom sa zbierka bude skladovať alebo vystavovať,

skúmanie stavu predmetov,

vedenie úplných konzervačných záznamov o stave predmetov vrátane vizuálnych záznamov,

vykonávanie preventívnych konzervačných opatrení pri predmetoch,

dohľad nad konzervačnými opatreniami, ktoré vykonávajú externí zmluvní partneri,

navrhovanie reštauračných úprav a odhad nákladov na ne,

riadenie adekvátneho balenia a prepravy doručovaných a odosielaných predmetov a dohľad nad týmito činnosťami, skúmanie stavu zapožičaných predmetov,

vyvíjanie a dodržiavanie primeraných noriem, udržiavanie kroku s najnovšími technikami a postupmi v oblasti konzervácie prostredníctvom výskumu a odbornej prípravy,

pomoc pri organizácii prepravy predmetov vrátane kuriérskych služieb.

Koniec PRÍLOHY I, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA II

KVALIFIKÁCIA, PRACOVNÉ SKÚSENOSTI A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

EPSO/AD/310/15

Kurátor (AD 7)

1.   Kvalifikácia a pracovné skúsenosti

Minimálne 4 roky ukončeného vysokoškolského štúdia v oblasti histórie alebo v podobnej súvisiacej oblasti, osvedčeného diplomom, a následne minimálne 6 rokov pracovných skúseností v oblasti súvisiacej s profilom.

2.   Výberové kritériá

Pri výbere na základe kvalifikácie výberová komisia berie do úvahy tieto kritériá:

1.

PhD v oblasti histórie alebo v podobnej oblasti súvisiacej s uvedenou náplňou práce;

2.

postgraduálne vzdelanie, iné ako PhD, v oblasti histórie, muzeológie alebo v inej podobnej oblasti súvisiacej s uvedenou náplňou práce;

3.

pracovné skúsenosti v oblasti kurátorstva historických výstav;

4.

pracovné skúsenosti v oblasti skúmania obsahu a/alebo výstavných predmetov rôzneho druhu, ako sú predmety, obrazy a/alebo videozáznamy;

5.

pracovné skúsenosti v oblasti skúmania a/alebo obohacovania zbierky múzea;

6.

pracovné skúsenosti s prípravou textov pre širokú verejnosť, najmä textov súvisiacich s výstavami, katalógových článkov a hovoreného slova pre audiovizuálne diela;

7.

pracovné skúsenosti s prípravou textov podľa akademických štandardov;

8.

pracovné skúsenosti v oblasti uplatňovania odborných noriem v múzejníctve;

9.

účasť v medzinárodných odborných sieťach a/alebo na medzinárodných konferenciách v oblastiach súvisiacich s uvedenou náplňou práce;

10.

pracovné skúsenosti s riadením tímu;

11.

pracovné skúsenosti s prácou v medzinárodnom a/alebo interdisciplinárnom prostredí;

12.

pracovné skúsenosti v oblasti písania textov v anglickom, vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku.

Múzejný pedagóg (AD 7)

1.   Kvalifikácia a pracovné skúsenosti

Minimálne 4 roky ukončeného vysokoškolského štúdia v oblasti múzejnej pedagogiky, muzeológie, histórie alebo v súvisiacich oblastiach, osvedčeného diplomom, a následne minimálne 6 rokov pracovných skúseností v oblasti súvisiacej s profilom.

2.   Výberové kritériá

Pri výbere na základe kvalifikácie výberová komisia berie do úvahy tieto kritériá:

1.

pracovné skúsenosti v oblasti prípravy programu múzea;

2.

pracovné skúsenosti v oblasti navrhovania a/alebo vykonávania vzdelávacích činností, ako sú semináre a/alebo prehliadky so sprievodcom pre rôzne cieľové skupiny;

3.

pracovné skúsenosti v oblasti navrhovania vzdelávacích prvkov výstav (napr. praktický materiál);

4.

pracovné skúsenosti v oblasti navrhovania a/alebo vypracovania vzdelávacieho materiálu prispôsobeného obsahu výstav a/alebo cieľovým skupinám;

5.

pracovné skúsenosti v oblasti navrhovania verejných prieskumov a/alebo prieskumov spokojnosti návštevníkov;

6.

pracovné skúsenosti v oblasti uplatňovania odborných noriem v múzejníctve;

7.

účasť v medzinárodných odborných sieťach a/alebo na medzinárodných konferenciách v oblastiach súvisiacich s uvedenou náplňou práce;

8.

pracovné skúsenosti v oblasti projektového riadenia vrátane riadenia projektových tímov;

9.

pracovné skúsenosti v oblasti postupov verejného obstarávania;

10.

pracovné skúsenosti s prácou v medzinárodnom a/alebo interdisciplinárnom prostredí;

11.

pracovné skúsenosti v oblasti písania textov v anglickom, vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku.

Konzervátor – riadiaci pracovník pre konzerváciu a správu zbierok (AD 7)

1.   Kvalifikácia a pracovné skúsenosti

Minimálne 4 roky ukončeného vysokoškolského štúdia v oblasti konzervátorstva/reštaurátorstva, muzeológie alebo v súvisiacich oblastiach, osvedčeného diplomom, a následne minimálne 6 rokov pracovných skúseností v oblasti súvisiacej s profilom.

2.   Výberové kritériá

Pri výbere na základe kvalifikácie výberová komisia berie do úvahy tieto kritériá:

1.

postgraduálnu prípravu v oblasti konzervácie, muzeológie alebo v oblasti súvisiacej s uvedenou náplňou práce;

2.

pracovné skúsenosti v oblasti správy zbierky a/alebo predmetov;

3.

pracovné skúsenosti v oblasti posudzovania stavu predmetov a/alebo pri odhadovaní nevyhnutnosti reštaurátorských opatrení a/alebo nákladov na takéto opatrenia;

4.

pracovné skúsenosti v oblasti kontroly klimatických a svetelných podmienok pri skladovaní, vo výstavných sálach a/alebo vo vitrínach;

5.

pracovné skúsenosti v oblasti manipulácie s predmetmi;

6.

pracovné skúsenosti v oblasti práce s informáciami o klimatických a bezpečnostných podmienkach výstavných priestorov (tzv. facility reports);

7.

pracovné skúsenosti v oblasti preventívnej konzervácie rôznych predmetov alebo materiálov;

8.

pracovné skúsenosti v oblasti uplatňovania odborných noriem v múzejníctve;

9.

účasť v medzinárodných odborných sieťach a/alebo na medzinárodných konferenciách v oblastiach súvisiacich s uvedenou náplňou práce;

10.

pracovné skúsenosti s riadením tímu;

11.

pracovné skúsenosti s prácou v medzinárodnom a/alebo interdisciplinárnom prostredí;

12.

pracovné skúsenosti v oblasti písania textov v anglickom, vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku.

EPSO/AST/136/15

Asistent kurátora (AST 3)

1.   Kvalifikácia a pracovné skúsenosti

Postsekundárne vzdelanie v oblasti histórie alebo v súvisiacej oblasti, osvedčené diplomom, a následne minimálne 3 roky pracovných skúseností v oblasti múzejných výstav

alebo

sekundárne vzdelanie, osvedčené dokladom o ukončení štúdia, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, a následne minimálne 6 rokov pracovných skúseností v oblasti súvisiacej s profilom, z ktorých musia byť minimálne 3 roky v oblasti múzejných výstav.

2.   Výberové kritériá

Pri výbere na základe kvalifikácie výberová komisia berie do úvahy tieto kritériá:

1.

postgraduálne vzdelanie v oblasti histórie, muzeológie alebo v inej oblasti súvisiacej s uvedenou náplňou práce;

2.

pracovné skúsenosti v oblasti kurátorstva historických výstav;

3.

pracovné skúsenosti v oblasti skúmania obsahu a/alebo výstavných predmetov rôzneho druhu, ako sú predmety, obrazy a/alebo videozáznamy;

4.

pracovné skúsenosti s prípravou textov pre širokú verejnosť, najmä textov súvisiacich s výstavami, katalógových článkov a/alebo hovoreného slova pre audiovizuálne diela;

5.

pracovné skúsenosti v oblasti uplatňovania odborných noriem v múzejníctve;

6.

účasť v medzinárodných odborných sieťach a/alebo na medzinárodných konferenciách v oblastiach súvisiacich s uvedenou náplňou práce;

7.

pracovné skúsenosti s prácou v medzinárodnom a/alebo interdisciplinárnom prostredí;

8.

pracovné skúsenosti v oblasti písania textov v anglickom, vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku.

Asistent pre konzerváciu a správu zbierok (AST 3)

1.   Kvalifikácia a pracovné skúsenosti

Postsekundárne vzdelanie v oblasti konzervátorstva/reštaurátorstva, osvedčené diplomom, a následne aspoň 3 roky pracovných skúseností v oblasti súvisiacej s profilom

ALEBO

sekundárne vzdelanie, osvedčené dokladom o ukončení štúdia, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, a následne minimálne 6 rokov pracovných skúseností v oblasti súvisiacej s profilom.

2.   Výberové kritériá

Pri výbere na základe kvalifikácie výberová komisia berie do úvahy tieto kritériá:

1.

pracovné skúsenosti v oblasti konzervačných techník pri rôznych predmetoch alebo materiáloch;

2.

pracovné skúsenosti v oblasti konzervačných a/alebo reštaurátorských techník pri rôznych predmetoch alebo materiáloch;

3.

pracovné skúsenosti v oblasti posudzovania stavu predmetov a/alebo pri odhadovaní nevyhnutnosti reštaurátorských opatrení a/alebo nákladov na takéto opatrenia;

4.

pracovné skúsenosti v oblasti kontroly klimatických a svetelných podmienok pri skladovaní, vo výstavných sálach a/alebo vo vitrínach alebo pracovné skúsenosti v oblasti práce s informáciami o klimatických a bezpečnostných podmienkach výstavných priestorov (tzv. facility reports);

5.

pracovné skúsenosti v oblasti vedenia konzervačných záznamov o stave predmetov vrátane vizuálnych záznamov;

6.

pracovné skúsenosti v oblasti preventívnej konzervácie rôznych predmetov alebo materiálov;

7.

pracovné skúsenosti v oblasti riadenia adekvátneho balenia a prepravy doručovaných a/alebo odosielaných predmetov a/alebo dohľad nad týmito činnosťami;

8.

pracovné skúsenosti v oblasti uplatňovania odborných noriem v múzejníctve;

9.

účasť v medzinárodných odborných sieťach a/alebo na medzinárodných konferenciách v oblasti súvisiacej s uvedenou náplňou práce;

10.

pracovné skúsenosti s prácou v medzinárodnom a/alebo interdisciplinárnom prostredí;

11.

pracovné skúsenosti v oblasti písania textov v anglickom, vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku.

Koniec PRÍLOHY II, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA III

JAZYKY

Na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (veľká komora) vo veci C-566/10 P, Talianska republika/Komisia, inštitúcie EÚ uvádzajú dôvody, pre ktoré je výber druhého jazyka v tomto výberovom konaní obmedzený len na malý počet úradných jazykov EÚ.

Uchádzačov si preto dovoľujeme informovať, že možnosti výberu druhého jazyka boli v rámci tohto výberového konania vymedzené v súlade so služobným záujmom, ktorý si vyžaduje, aby novoprijatí zamestnanci dokázali vo svojej každodennej práci okamžite fungovať a efektívne komunikovať. V opačnom prípade by sa mohlo vážne narušiť efektívne fungovanie inštitúcií.

Z dlhodobej praxe inštitúcií EÚ vyplýva, že k najpoužívanejším jazykom v internej komunikácii v inštitúciách EÚ, a teda aj v Dome európskej histórie, patrí najmä angličtina, francúzština a nemčina. Tieto jazyky sú takisto najpotrebnejšie pri externej komunikácii a vybavovaní úradných vecí. Anglický, francúzsky a nemecký jazyk sú okrem toho najpoužívanejšími druhými jazykmi v Európskej únii a jazykmi, ktoré sa ako druhý jazyk učí v Európskej únii najviac ľudí. Z toho vyplýva, že ovládanie aspoň jedného z uvedených jazykov zodpovedá úrovni vzdelania a odbornej spôsobilosti, ktoré možno v súčasnosti očakávať od uchádzačov o pracovné miesta v inštitúciách EÚ. V záujme zosúladenia služobného záujmu a služobných potrieb so schopnosťami uchádzačov, ako aj so zreteľom na osobitný druh tohto výberového konania je preto odôvodnené organizovať testy v uvedených troch jazykoch, aby sa zaručilo, že všetci uchádzači ovládajú aspoň jeden z nich natoľko, že sú v ňom schopní pracovať, a to bez ohľadu na to, aký je ich hlavný jazyk. Prostredníctvom takéhoto posúdenia osobitných kompetencií môžu inštitúcie EÚ vyhodnotiť schopnosť uchádzačov okamžite pracovať v prostredí, ktoré sa takmer zhoduje s realitou daného pracovného miesta.

Z rovnakých dôvodov sa obmedzuje aj výber jazyka, v ktorom prebieha komunikácia medzi uchádzačom a inštitúciou a v ktorom sa vypĺňajú prihlášky. Prostredníctvom tejto požiadavky sa takisto zabezpečí, že pri porovnaní uchádzačov a kontrole ich prihlášok sa uplatnia jednotné kritériá.

V záujme rovnakého zaobchádzania sa okrem toho od všetkých uchádzačov vrátane tých, ktorých hlavný jazyk patrí medzi uvedené tri jazyky, vyžaduje, aby niektoré testy absolvovali v druhom jazyku, ktorý si vyberú spomedzi uvedených troch jazykov.

Uvedená skutočnosť nemá vplyv na možnosť ďalšej jazykovej prípravy zameranej na získanie schopnosti pracovať v treťom jazyku v súlade s článkom 45 ods. 2 služobného poriadku.

Koniec PRÍLOHY III, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu