ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 178

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
1. júna 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 178/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 178/02

Vec C-105/15 P: Odvolanie podané 4. marca 2015: Konstantinos Mallis a Elli Konstantinou Malli proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2014 vo veci T-327/13, Mallis a Malli/Komisia a Európska centrálna banka

2

2015/C 178/03

Vec C-106/15 P: Odvolanie podané 4. marca 2015: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2014 vo veci T-328/13, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisia a Európska centrálna banka

3

2015/C 178/04

Vec C-107/15 P: Odvolanie podané 4. marca 2015: Petros Chatzithoma a Elenitsa Khatzithoma proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2014 vo veci T-329/13, Petros Khatzithoma a Elenitsa Khatzithoma/Komisia a Európska centrálna banka

4

2015/C 178/05

Vec C-108/15 P: Odvolanie podané 4. marca 2015: Lella Khatziioannou proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2014 vo veci T-330/13, Lella Khatziioannou/Komisia a Európska centrálna banka

5

2015/C 178/06

Vec C-109/15 P: Odvolanie podané 4. marca 2015: Marinos Nikolaou proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2014 vo veci T-331/13, Marinos Nikolaou/Komisia a Európska centrálna banka

6

2015/C 178/07

Vec C-110/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 2. marca 2015 – Nokia Italia SpA a i./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) a i.

7

2015/C 178/08

Vec C-121/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 18. decembra 2014 – ANODE – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

8

2015/C 178/09

Vec C-124/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 12. marca 2015 – Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover

9

2015/C 178/10

Vec C-133/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 18. marca 2015 – H. C. Chavez-Vilchez a i./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) a i.

9

2015/C 178/11

Vec C-137/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Španielsko) 20. marca 2015 – María Pilar Plaza Bravo/Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

10

 

Všeobecný súd

2015/C 178/12

Vec T-527/09 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2015 – Ayadi/Komisia (Vrátenie veci po zrušení — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia namierené proti osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, so sieťou Al-Káida a s Talibanom — Nariadenie (ES) č. 881/2002 — Zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov osoby po jej zaradení na zoznam zostavený orgánom Organizácie Spojených národov — Zahrnutie mena tejto osoby do prílohy I nariadenia (ES) č. 881/2002 — Žaloba o zrušenie — Základné práva — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Právo na ochranu vlastníckeho práva)

11

2015/C 178/13

Vec T-121/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. marca 2015 – Conte a i./Rada (Žaloba o neplatnosť — Rybné hospodárstvo — Zachovanie rybárskych zdrojov — Zriadenie kontrolného, inšpekčného a vykonávacieho režimu Spoločenstva — Pojem právny akt — Pojem legislatívny akt — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť)

12

2015/C 178/14

Vec T-213/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. marca 2015 – Square/ÚHVT – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Späťvzatie prihlášky — Zastavenie konania)

12

2015/C 178/15

Vec T-111/15: Žaloba podaná 1. marca 2015 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia

13

2015/C 178/16

Vec T-115/15: Žaloba podaná 5. marca 2015 – Deza/ECHA

14

2015/C 178/17

Vec T-121/15: Žaloba podaná 6. marca 2015 – Fortischem/Komisia

15

2015/C 178/18

Vec T-122/15: Žaloba podaná 12. marca 2015 – Landeskreditbank Baden-Württemberg/ECB

17

2015/C 178/19

Vec T-143/15: Žaloba podaná 30. marca 2015 – Španielsko/Komisia

19

2015/C 178/20

Vec T-145/15: Žaloba podaná 29. marca 2015 – Rumunsko/Európska komisia

20

2015/C 178/21

Vec T-158/15: Žaloba podaná 1. apríla 2015 – Abertis Infraestructuras a Abertis Telecom Satélites/Komisia

21

2015/C 178/22

Vec T-163/15: Žaloba podaná 2. apríla 2015 – Delta Group agroalimentare/Komisia

22

2015/C 178/23

Vec T-167/15: Žaloba podaná 2. apríla 2015 – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/ÚHVT – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

23

2015/C 178/24

Vec T-256/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. marca 2015 – Hautau/Komisia

24

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 178/25

Vec F-33/15: Žaloba podaná 23. februára 2015 – ZZ/EHSV

25

2015/C 178/26

Vec F-34/15: Žaloba podaná 24. februára 2015 – ZZ/ESVČ

25

2015/C 178/27

Vec F-37/15: Žaloba podaná 3. marca 2015 – ZZ/Komisia

26

2015/C 178/28

Vec F-38/15: Žaloba podaná 6. marca 2015 – FJ/Parlament

26

2015/C 178/29

Vec F-39/15: Žaloba podaná 9. marca 2015 – ZZ/Komisia

27

2015/C 178/30

Vec F-40/15: Žaloba podaná 9. marca 2015 – ZZ/Rada

27

2015/C 178/31

Vec F-41/15: Žaloba podaná 9. marca 2015 – ZZ a i./CEPOL

28

2015/C 178/32

Vec F-42/15: Žaloba podaná 10. marca 2015 – ZZ/Komisia

28

2015/C 178/33

Vec F-43/15: Žaloba podaná 13. marca 2015 – ZZ/Komisia

29


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2015/C 178/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 171, 26.5.2015

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 155, 11.5.2015

Ú. v. EÚ C 146, 4.5.2015

Ú. v. EÚ C 138, 27.4.2015

Ú. v. EÚ C 127, 20.4.2015

Ú. v. EÚ C 118, 13.4.2015

Ú. v. EÚ C 107, 30.3.2015

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/2


Odvolanie podané 4. marca 2015: Konstantinos Mallis a Elli Konstantinou Malli proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2014 vo veci T-327/13, Mallis a Malli/Komisia a Európska centrálna banka

(Vec C-105/15 P)

(2015/C 178/02)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolatelia: Konstantinos Mallis a Elli Konstantinou Malli (v zastúpení: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Európska centrálna banka

Návrhy odvolateľov

Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie,

zrušil záver Všeobecného súdu, že námietke neprípustnosti sa vyhovuje a najmä zistenie, že „vyhlásenie Euroskupiny nemožno… považovať za akt, ktorý má právne účinky voči tretím osobám“ a v dôsledku toho voči odvolateľom a že napadnutým vyhlásením Euroskupina „veľmi všeobecne informovala o niektorých opatreniach, ktoré boli schválené na politickej úrovni s Cyperskou republikou“,

zrušil napadnuté uznesenie, ktorým bolo uložené Cyperskej republike zníženie hodnoty vkladov, pričom nepripísal žiadne konanie, akt alebo rozhodnutie Euroskupine alebo odvolateľom alebo odvolateľom v rámci Euroskupiny,

zrušil uloženie povinnosti odvolateľom nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádzajú odvolatelia štyri odvolacie dôvody. Konkrétne:

1.

Napadnuté uznesenie je poznačené nedostatočným odôvodnením a bolo vydané na základe nesprávneho výkladu skutkového a právneho stavu vo vzťahu k inštitúcii, ktorá skutočne prijala rozhodnutie o znížení hodnoty vkladov „bail in“.

2.

Napadnuté uznesenie bolo vydané v rozpore so všeobecnými právnymi zásadami tým, že Všeobecný súd nesprávne vyložil skutočnosť, že nezávisle od druhu a formy napadnutého rozhodnutia Euroskupiny bolo toto rozhodnutie v prejednávanej veci aktom napadnuteľným žalobou o neplatnosť.

3.

Napadnuté uznesenie je poznačené vadou tým, že Všeobecný súd pri vydaní uznesenia nepreskúmal právny a skutkový vzťah medzi Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou a Euroskupinou a tiež nepreskúmal skutočnosť, že na základe zásady príčinnej súvislosti (legal causation) a kritéria skutočného zodpovedného predstavovali akty Euroskupiny, akty Európskej centrálnej banky a Európskej komisie, ktoré mali konať v súlade so Zmluvou o EÚ a jej protokolmi, ako aj na základe sekundárneho práva.

V dôsledku toho Všeobecný súd nepreskúmal podstatu tvrdení a sporov odvolateľov a nesprávne tak zamietol žalobu o neplatnosť.

4.

V prípade, keď sa tomuto odvolaniu vyhovie, odvolatelia nebudú mať povinnosť nahradiť trovy tohto konania, ani trovy prvostupňového konania.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/3


Odvolanie podané 4. marca 2015: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2014 vo veci T-328/13, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisia a Európska centrálna banka

(Vec C-106/15 P)

(2015/C 178/03)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (v zastúpení: E. Efstathiou, K. Liasidou a K. Efstathiou, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Európska centrálna banka

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie,

zrušil záver Všeobecného súdu, že námietke neprípustnosti sa vyhovuje a najmä zistenie, že „vyhlásenie Euroskupiny nemožno… považovať za akt, ktorý má právne účinky voči tretím osobám“ a v dôsledku toho voči odvolateľom a že napadnutým vyhlásením Euroskupina „veľmi všeobecne informovala o niektorých opatreniach, ktoré boli schválené na politickej úrovni s Cyperskou republikou“,

zrušil napadnuté uznesenie, ktorým bolo uložené Cyperskej republike zníženie hodnoty vkladov, pričom nepripísal žiadne konanie, akt alebo rozhodnutie Euroskupine alebo odvolateľom alebo odvolateľom v rámci Euroskupiny,

zrušil uloženie povinnosti odvolateľke nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádza odvolateľka štyri odvolacie dôvody. Konkrétne:

1.

Napadnuté uznesenie je poznačené nedostatočným odôvodnením a bolo vydané na základe nesprávneho výkladu skutkového a právneho stavu vo vzťahu k inštitúcii, ktorá skutočne prijala rozhodnutie o znížení hodnoty vkladov „bail in“.

2.

Napadnuté uznesenie bolo vydané v rozpore so všeobecnými právnymi zásadami tým, že Všeobecný súd nesprávne vyložil skutočnosť, že nezávisle od druhu a formy napadnutého rozhodnutia Euroskupiny bolo toto rozhodnutie v prejednávanej veci aktom napadnuteľným žalobou o neplatnosť.

3.

Napadnuté uznesenie je poznačené vadou tým, že Všeobecný súd pri vydaní uznesenia nepreskúmal právny a skutkový vzťah medzi Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou a Euroskupinou a tiež nepreskúmal skutočnosť, že na základe zásady príčinnej súvislosti (legal causation) a kritéria skutočného zodpovedného predstavovali akty Euroskupiny, akty Európskej centrálnej banky a Európskej komisie, ktoré mali konať v súlade so Zmluvou o EÚ a jej protokolmi, ako aj na základe sekundárneho práva.

V dôsledku toho Všeobecný súd nepreskúmal podstatu tvrdení a sporu odvolateľky a nesprávne tak zamietol žalobu o neplatnosť.

4.

V prípade, keď sa tomuto odvolaniu vyhovie, odvolateľka nebude mať povinnosť nahradiť trovy tohto konania, ani trovy prvostupňového konania.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/4


Odvolanie podané 4. marca 2015: Petros Chatzithoma a Elenitsa Khatzithoma proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2014 vo veci T-329/13, Petros Khatzithoma a Elenitsa Khatzithoma/Komisia a Európska centrálna banka

(Vec C-107/15 P)

(2015/C 178/04)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolatelia: Petros Khatzithoma a Elenitsa Khatzithoma (v zastúpení: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Európska centrálna banka

Návrhy odvolateľov

Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie,

zrušil záver Všeobecného súdu, že námietke neprípustnosti sa vyhovuje a najmä zistenie, že „vyhlásenie Euroskupiny nemožno… považovať za akt, ktorý má právne účinky voči tretím osobám“ a v dôsledku toho voči odvolateľom a že napadnutým vyhlásením Euroskupina „veľmi všeobecne informovala o niektorých opatreniach, ktoré boli schválené na politickej úrovni s Cyperskou republikou“,

zrušil napadnuté uznesenie, ktorým bolo uložené Cyperskej republike zníženie hodnoty vkladov, pričom nepripísal žiadne konanie, akt alebo rozhodnutie Euroskupine alebo odvolateľom alebo odvolateľom v rámci Euroskupiny,

zrušil uloženie povinnosti odvolateľom nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádzajú odvolatelia štyri odvolacie dôvody. Konkrétne:

1.

Napadnuté uznesenie je poznačené nedostatočným odôvodnením a bolo vydané na základe nesprávneho výkladu skutkového a právneho stavu vo vzťahu k inštitúcii, ktorá skutočne prijala rozhodnutie o znížení hodnoty vkladov „bail in“.

2.

Napadnuté uznesenie bolo vydané v rozpore so všeobecnými právnymi zásadami tým, že Všeobecný súd nesprávne vyložil skutočnosť, že nezávisle od druhu a formy napadnutého rozhodnutia Euroskupiny bolo toto rozhodnutie v prejednávanej veci aktom napadnuteľným žalobou o neplatnosť.

3.

Napadnuté uznesenie je poznačené vadou tým, že Všeobecný súd pri vydaní uznesenia nepreskúmal právny a skutkový vzťah medzi Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou a Euroskupinou a tiež nepreskúmal skutočnosť, že na základe zásady príčinnej súvislosti (legal causation) a kritéria skutočného zodpovedného predstavovali akty Euroskupiny, akty Európskej centrálnej banky a Európskej komisie, ktoré mali konať v súlade so Zmluvou o EÚ a jej protokolmi, ako aj na základe sekundárneho práva.

V dôsledku toho Všeobecný súd nepreskúmal podstatu tvrdení a sporov odvolateľov a nesprávne tak zamietol žalobu o neplatnosť.

4.

V prípade, keď sa tomuto odvolaniu vyhovie, odvolatelia nebudú mať povinnosť nahradiť trovy tohto konania, ani trovy prvostupňového konania.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/5


Odvolanie podané 4. marca 2015: Lella Khatziioannou proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2014 vo veci T-330/13, Lella Khatziioannou/Komisia a Európska centrálna banka

(Vec C-108/15 P)

(2015/C 178/05)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Lella Khatziioannou (v zastúpení: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Európska centrálna banka

Návrhy odvolateľov

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie,

zrušil záver Všeobecného súdu, že námietke neprípustnosti sa vyhovuje a najmä zistenie, že „vyhlásenie Euroskupiny nemožno… považovať za akt, ktorý má právne účinky voči tretím osobám“ a v dôsledku toho voči odvolateľke a že napadnutým vyhlásením Euroskupina „veľmi všeobecne informovala o niektorých opatreniach, ktoré boli schválené na politickej úrovni s Cyperskou republikou“,

zrušil napadnuté uznesenie, ktorým bolo uložené Cyperskej republike zníženie hodnoty vkladov, pričom nepripísal žiadne konanie, akt alebo rozhodnutie Euroskupine alebo odvolateľom alebo odvolateľom v rámci Euroskupiny,

zrušil uloženie povinnosti odvolateľke nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádza odvolateľka štyri odvolacie dôvody. Konkrétne:

1.

Napadnuté uznesenie je poznačené nedostatočným odôvodnením a bolo vydané na základe nesprávneho výkladu skutkového a právneho stavu vo vzťahu k inštitúcii, ktorá skutočne prijala rozhodnutie o znížení hodnoty vkladov „bail in“.

2.

Napadnuté uznesenie bolo vydané v rozpore so všeobecnými právnymi zásadami tým, že Všeobecný súd nesprávne vyložil skutočnosť, že nezávisle od druhu a formy napadnutého rozhodnutia Euroskupiny bolo toto rozhodnutie v prejednávanej veci aktom napadnuteľným žalobou o neplatnosť.

3.

Napadnuté uznesenie je poznačené vadou tým, že Všeobecný súd pri vydaní uznesenia nepreskúmal právny a skutkový vzťah medzi Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou a Euroskupinou a tiež nepreskúmal skutočnosť, že na základe zásady príčinnej súvislosti (legal causation) a kritéria skutočného zodpovedného predstavovali akty Euroskupiny akty Európskej centrálnej banky a Európskej komisie, ktoré mali konať v súlade so Zmluvou o EÚ a jej protokolmi, ako aj na základe sekundárneho práva.

V dôsledku toho Všeobecný súd nepreskúmal podstatu tvrdení a sporu odvolateľky a nesprávne tak zamietol žalobu o neplatnosť.

4.

V prípade, keď sa tomuto odvolaniu vyhovie, odvolateľka nebude mať povinnosť nahradiť trovy tohto konania, ani trovy prvostupňového konania.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/6


Odvolanie podané 4. marca 2015: Marinos Nikolaou proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2014 vo veci T-331/13, Marinos Nikolaou/Komisia a Európska centrálna banka

(Vec C-109/15 P)

(2015/C 178/06)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Marinos Nikolaou (v zastúpení: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Európska centrálna banka

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie,

zrušil záver Všeobecného súdu, že námietke neprípustnosti sa vyhovuje a najmä zistenie, že „vyhlásenie Euroskupiny nemožno… považovať za akt, ktorý má právne účinky voči tretím osobám“ a v dôsledku toho voči odvolateľovi a že napadnutým vyhlásením Euroskupina „veľmi všeobecne informovala o niektorých opatreniach, ktoré boli schválené na politickej úrovni s Cyperskou republikou“,

zrušil napadnuté uznesenie, ktorým bolo uložené Cyperskej republike zníženie hodnoty vkladov, pričom nepripísal žiadne konanie, akt alebo rozhodnutie Euroskupine alebo odvolateľom alebo odvolateľom v rámci Euroskupiny,

zrušil uloženie povinnosti odvolateľovi nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádza odvolateľ štyri odvolacie dôvody. Konkrétne:

1.

Napadnuté uznesenie je poznačené nedostatočným odôvodnením a bolo vydané na základe nesprávneho výkladu skutkového a právneho stavu vo vzťahu k inštitúcii, ktorá skutočne prijala rozhodnutie o znížení hodnoty vkladov „bail in“.

2.

Napadnuté uznesenie bolo vydané v rozpore so všeobecnými právnymi zásadami tým, že Všeobecný súd nesprávne vyložil skutočnosť, že nezávisle od druhu a formy napadnutého rozhodnutia Euroskupiny bolo toto rozhodnutie v prejednávanej veci aktom napadnuteľným žalobou o neplatnosť.

3.

Napadnuté uznesenie je poznačené vadou tým, že Všeobecný súd pri vydaní uznesenia nepreskúmal právny a skutkový vzťah medzi Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou a Euroskupinou a tiež nepreskúmal skutočnosť, že na základe zásady príčinnej súvislosti (legal causation) a kritéria skutočného zodpovedného predstavovali akty Euroskupiny, akty Európskej centrálnej banky a Európskej komisie, ktoré mali konať v súlade so Zmluvou o EÚ a jej protokolmi, ako aj na základe sekundárneho práva.

V dôsledku toho Všeobecný súd nepreskúmal podstatu tvrdení a sporu odvolateľa a nesprávne tak zamietol žalobu o neplatnosť.

4.

V prípade, keď sa tomuto odvolaniu vyhovie, odvolateľ nebude mať povinnosť nahradiť trovy tohto konania, ani trovy prvostupňového konania.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 2. marca 2015 – Nokia Italia SpA a i./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) a i.

(Vec C-110/15)

(2015/C 178/07)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Odporcovia: Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), v likvidácii, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica), Associazione produttori televisivi (Apt)

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni právo Spoločenstva – a najmä odôvodnenie 31 a článok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES – vnútroštátnej právnej úprave [predovšetkým článku 71e LDA (legge sul diritto d’autore – taliansky autorský zákon) v spojení s článkom 4 vyhlášky z 30. decembra 2009], ktorá stanovuje, že v prípade médií a zariadení nadobudnutých na účely, ktoré zjavne nesúvisia so súkromným kopírovaním – čiže určených výlučne na profesionálne použitie –, sa kritériá pre „ex ante“ oslobodenie od platenia kompenzácie ponechávajú na súkromnoprávne dojednanie – alebo „slobodné vyjednávanie“ – s osobitným dôrazom na „aplikačné protokoly“ uvedené v citovanom článku 4, a to bez uplatnenia všeobecných ustanovení a akejkoľvek záruky rovnakého zaobchádzania medzi SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori – Talianska spoločnosť autorov a vydavateľov) a subjektmi povinnými platiť kompenzáciu alebo ich odvetvovými združeniami?

2.

Bráni právo Spoločenstva – a najmä odôvodnenie 31 a článok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES (1) – vnútroštátnej právnej úprave (predovšetkým článku 71e LDA v spojení s vyhláškou z 30. decembra 2009 a s pokynmi SIAE vo veci vrátenia zaplatených kompenzácií), ktorá stanovuje, že v prípade médií a zariadení nadobudnutých na účely, ktoré zjavne nesúvisia so súkromným kopírovaním – čiže určených výlučne na profesionálne použitie –, môže o vrátenie zaplatenej sumy žiadať iba konečný používateľ a nie výrobca príslušných médií a zariadení?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 017/001, s. 230).


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 18. decembra 2014 – ANODE – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

(Vec C-121/15)

(2015/C 178/08)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa zásah členského štátu, ktorým sa etablovanému prevádzkovateľovi ukladá povinnosť navrhnúť koncovému odberateľovi dodávku zemného plynu za regulované tarify, pričom však nebráni tak etablovanému dodávateľovi, ako ani alternatívnym dodávateľom predkladať konkurenčné ponuky za ceny nižšie, ako sú regulované tarify, považovať za zásah, ktorý vedie k určovaniu úrovne cien za dodávky zemného plynu koncovým odberateľom nezávisle od slobodnej súťaže na trhu a samotnou svojou povahou predstavuje prekážku dosiahnutia konkurenčného trhu so zemným plynom uvedeného v článku 3 ods. 1 smernice 2009/73/ES (1)?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, podľa akých kritérií sa má posudzovať súlad takéhoto zásahu členského štátu do ceny dodávky zemného plynu koncovému odberateľovi so smernicou 2009/73/ES?

Predovšetkým:

a)

V akom rozsahu a za akých podmienok umožňuje článok 106 ods. 2 Zmluvy v spojení s článkom 3 ods. 2 smernice 2009/73/ES členským štátom sledovať zásahom do cien dodávok zemného plynu koncovým odberateľom iné ciele ako zachovanie ceny dodávky na primeranej úrovni, ako sú bezpečnosť dodávky a územná súdržnosť?

b)

Umožňuje článok 3 ods. 2 smernice 2009/73/ES najmä vzhľadom na ciele bezpečnosti dodávok a územnej súdržnosti zásah členského štátu do určovania ceny za dodávku zemného plynu založený na zásade pokrytia celkových nákladov etablovaného dodávateľa a môžu náklady, ktoré majú byť pokryté tarifami, zahŕňať aj iné zložky ako reprezentatívny podiel dlhodobých dodávok?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, s. 94).


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 12. marca 2015 – Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Vec C-124/15)

(2015/C 178/09)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Salutas Pharma GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Hannover

Prejudiciálna otázka

Má sa kombinovaná nomenklatúra v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1777/2001 zo 7. septembra 2001 (2), vykladať v tom zmysle, že šumivé tablety s obsahom vápnika 500 mg v tablete, ktoré sa používajú na prevenciu a liečbu nedostatku vápnika a na podporu špeciálnej terapie zameranej na prevenciu a liečbu osteoporózy a v prípade ktorých sa na etikete dospelým odporúča maximálna denná dávka 3 tablety (= 1  500 mg), majú byť zaradené do podpoložky 3004 9000?


(1)  Ú. v. ES L 256, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382.

(2)  Ú. v. ES L 240, s. 1.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 18. marca 2015 – H. C. Chavez-Vilchez a i./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) a i.

(Vec C-133/15)

(2015/C 178/10)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Centrale Raad van Beroep

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: H. C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X. V. Garcia Perez, J. Uwituze, Y. R. L. Wip, I. O. Enowassam, A. E. Guerrero Chavez

Odporcovia: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb), College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Gravenhage, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam

Prejudiciálne otázky

1.

Treba článok 20 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že tento článok členskému štátu bráni v tom, aby štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý vykonáva každodennú a skutočnú opateru svojho maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym príslušníkom tohto členského štátu, odoprel právo na pobyt v tomto členskom štáte?

2.

Je pre odpoveď na túto otázku relevantná skutočnosť, že tento rodič nevykonáva právnu, finančnú a/alebo emocionálnu starostlivosť sám a ďalej, že nie je vylúčené, že druhý rodič, ktorý je štátnym príslušníkom tohto členského štátu, by de facto mohol byť schopný postarať sa o dieťa? Je rodič so štátnou príslušnosťou tretej krajiny v tomto prípade povinný hodnoverne preukázať, že druhý rodič nemôže prevziať rodičovskú starostlivosť o dieťa, takže dieťa by bolo nútené opustiť územie Únie, keby sa rodičovi so štátnou príslušnosťou tretej krajiny odoprelo právo na pobyt?


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Španielsko) 20. marca 2015 – María Pilar Plaza Bravo/Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

(Vec C-137/15)

(2015/C 178/11)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: María Pilar Plaza Bravo

Odporca: Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 4 ods. 1 smernice Rady 79/7/E[H]S (1) z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením za okolností, akými sú okolnosti prejednávaného sporu, vnútroštátnej právnej úprave, na základe ktorej sa pri výpočte sumy dávky v úplnej nezamestnanosti vyplývajúcej zo straty jediného zamestnania na kratší pracovný čas na všeobecne stanovenú maximálnu sumu uplatní podielový koeficient, ktorý zodpovedá percentuálnemu podielu kratšieho pracovného času na pracovnom čase porovnateľného pracovníka, ktorý pracuje na plný úväzok, s prihliadnutím na to, že v tomto členskom štáte sú pracovníkmi na kratší pracovný čas prevažne ženy?


(1)  Ú. v. ES L 6, s. 24; Mim. vyd. 05/001, s. 215.


Všeobecný súd

1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/11


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2015 – Ayadi/Komisia

(Vec T-527/09 RENV) (1)

((„Vrátenie veci po zrušení - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Obmedzujúce opatrenia namierené proti osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, so sieťou Al-Káida a s Talibanom - Nariadenie (ES) č. 881/2002 - Zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov osoby po jej zaradení na zoznam zostavený orgánom Organizácie Spojených národov - Zahrnutie mena tejto osoby do prílohy I nariadenia (ES) č. 881/2002 - Žaloba o zrušenie - Základné práva - Právo na obhajobu - Právo na účinnú súdnu ochranu - Právo na ochranu vlastníckeho práva“))

(2015/C 178/12)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Chafiq Ayadi (Dublin, Írsko) (v zastúpení: H. Miller, solicitor, P. Moser, QC, E. Grieves, barrister, a R. Graham, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: E. Paasivirta, T. Scharf a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Írsko (v zastúpení: E. Creedon, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci pôvodne E. Regan a N. Travers, SC, neskôr N. Travers), a Rada Európskej únie (v zastúpení: E. Finnegan a G. Étienne, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie nariadenia Komisie (ES) č. 954/2009 z 13. októbra 2009, ktorým sa stoštrnástykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al Káida a Talibanom (Ú. v. EÚ L 269, s. 20) v rozsahu, v akom sa týka žalobcu

Výrok rozsudku

1.

Nariadenie Komisie (ES) č. 954/2009 z 13. októbra 2009, ktorým sa stoštrnástykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al Káida a Talibanom, sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka Chafiqa Ayadiho.

2.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Chafiqa Ayadiho, ako aj čiastky vyplatené Všeobecným súdom v súvislosti s poskytnutím právnej pomoci.

3.

Írsko a Rada Európskej únie znášajú vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 148, 5.6.2010.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/12


Uznesenie Všeobecného súdu z 26. marca 2015 – Conte a i./Rada

(Vec T-121/10) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Rybné hospodárstvo - Zachovanie rybárskych zdrojov - Zriadenie kontrolného, inšpekčného a vykonávacieho režimu Spoločenstva - Pojem právny akt - Pojem legislatívny akt - Neexistencia osobnej dotknutosti - Neprípustnosť“))

(2015/C 178/13)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Giovanni Conte (Pomezia, Taliansko), Casa del Pescatore Soc. coop. rl, Civitanova Marche (Taliansko), Guidotti Giovanni & Figli Snc (Termoli, Taliansko), Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl (Civitanova Marche), Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) (Manfredonia, Taliansko) (v zastúpení: P. Cavasola, G. Micucci a V. Cannizzaro, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne A. Westerhof Löfflerová a A. Lo Monaco, neskôr A. Westerhof Löfflerová a S. Barbagallo, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: K. Banks a D. Bianchi, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, s. 1), a konkrétne článkov 9 a 10, článku 14 ods. 1, 2, 3, 4 a 5, článku 15, článku 17 ods. 1, článku 58 ods. 1, 2, 3 a 5, článku 59 ods. 2 a 3, článku 60 ods. 4 a 5, článku 62 ods. 1, článku 63 ods. 1, článkov 64 a 65, článku 66 ods. 1 a 3, článku 67 ods. 1, článku 68, článku 73 ods. 8, článku 92 ods. 2 a článku 103 tohto nariadenia

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Giovanni Conte, Casa del Pescatore Soc. coop. rl, Guidotti Giovanni & Figli Snc, Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl, a Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) znášajú vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 22.5.2010.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/12


Uznesenie Všeobecného súdu z 30. marca 2015 – Square/ÚHVT – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE)

(Vec T-213/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Späťvzatie prihlášky - Zastavenie konania“))

(2015/C 178/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Square, Inc. (San Francisco, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Graf, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: V. Melgar, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (Tarbes, Francúzsko) (v zastúpení: A. Lecomte a R. Zeineh, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 31. januára 2013 (vec R 775/2012-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a Square, Inc.

Výrok

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje.

2.

Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/13


Žaloba podaná 1. marca 2015 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia

(Vec T-111/15)

(2015/C 178/15)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Ryanair Ltd (Dublin, Írsko) a Airport Marketing Services Ltd (Dublin, Írsko) (v zastúpení: G. Berrisch, E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, lawyers, a B. Byrne, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil článok 1 ods. 2, článok 2 ods. 4, články 3, 4 a 5 rozhodnutia Európskej komisie z 23. júla 2014 o štátnej pomoci SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) poskytnutej Francúzsku v prospech Priemyselnej a obchodnej komory v Angoulême, SNC-Lavalin, Ryanair a Airport Marketing Services,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení zásady riadnej správy vecí verejných zakotvenej v článku 41 Charty základných práv Európskej únie a práva žalobcov na obhajobu, pretože Komisia im odoprela prístup k spisu, a neumožnila im tak vyjadriť ich stanovisko.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ, pretože Komisia nesprávne pričítala uzavretie dohôd Airport Service Agreement a Marketing Services Agreement Francúzsku.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ, pretože Komisia nesprávne uplatnila zásadu investora v trhovom hospodárstve.

Žalobca tvrdí, že Komisia nesprávne odmietla oprieť sa o porovnávaciu analýzu, ktorá by viedla k záveru, že žalobcom nebola poskytnutá pomoc. Namiesto toho Komisia na výpočet ziskovosti letiska použila zjavne nedostatočné, neoverené a nespoľahlivé údaje, uplatnila príliš krátky časový horizont, opomenula sieťové externality, ktoré letisko mohlo očakávať od svojho vzťahu so spoločnosťou Ryanair, neprisúdila správnu hodnotu marketingovým službám a odmietla dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu letiska o nákupe takých služieb.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 1 a článku 108 ods. 2 ZFEÚ, pretože Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodla, že pomoc spoločnostiam Ryanair a Airport Marketing Services zodpovedá kumulovaným okrajovým stratám letiska v Angoulême a nie skutočnému zisku spoločností Ryanair a Airport Marketing Services. Komisia mala skúmať, v akom rozsahu boli údajné výhody skutočne poskytované cestujúcim spoločnosti Ryanair. Okrem toho sa Komisii nepodarilo vyčísliť nijakú konkurenčnú výhodu, ktorá (údajne) vznikla spoločnosti Ryanair prostredníctvom letiska v Angoulême na základe podhodnotených platobných tokov. Komisia napokon riadne nevysvetlila, prečo bolo nutné vrátiť čiastku pomoci špecifikovanú v rozhodnutí s cieľom vrátiť situáciu do pôvodného stavu pred platbou pomoci.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/14


Žaloba podaná 5. marca 2015 – Deza/ECHA

(Vec T-115/15)

(2015/C 178/16)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Česká republika) (v zastúpení: P. Dejl, advokát)

Žalovaná: Európska chemická agentúra

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie výkonného riaditeľa Európskej chemickej agentúry ED/108/2014 z 12. decembra 2014 o aktualizácii a doplnení záznamu o látke DEHP na zozname látok navrhovaných na zahrnutie do prílohy XIV nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1),

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie je ultra vires

Žalobkyňa na tomto mieste tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je ultra vires, lebo (i) nariadenie č. 1907/2006 nepriznáva žalovanej právomoc aktualizovať zoznam látok navrhovaných na zahrnutie do prílohy XIV v zmysle článku 59 ods. 1 uvedeného nariadenia, (ii) vydaniu napadnutého rozhodnutia predchádzal postup žalovanej, ktorý je v rozpore s článkom 59 nariadenia č. 1907/2006, a (iii) napadnuté rozhodnutie a postup žalovanej predchádzajúci jeho vydaniu obchádza postup stanovený na tento účel Radou Európskej únie a Európskym parlamentom.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore so zásadou právnej istoty

Žalobkyňa v tejto súvislosti tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore so zásadou právnej istoty, lebo (i) toto rozhodnutie identifikuje bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) ako látku narúšajúcu endokrinnú činnosť v situácii, keď právo Európskej únie nestanovuje definíciu takejto látky, resp. kritériá pre jej identifikáciu, a keď túto definíciu, resp. kritériá pripravuje Európska komisia na základe nariadenia a rozhodnutia Rady a Parlamentu, a (ii) toto rozhodnutie bolo vydané v čase, keď stále ešte, hoci v pokročilej fáze, prebieha konanie o povolení látky DEHP identifikovanej ako látka poškodzujúca reprodukciu podľa článku 57 písm. c) nariadenia č. 1907/2006.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie nie je založené na presvedčivých a objektívnych vedeckých zisteniach

Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je nesprávne, lebo nie je založené na presvedčivých a objektívnych vedeckých zisteniach preukazujúcich, že DEHP spĺňa všetky kritériá stanovené v článku 57 písm. f) nariadenia č. 1907/2006.

4.

Štvrtý žalobný dôvod vychádzajúci z porušenia práv žalobkyne a zásad zakotvených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Charte základných práv Európskej únie

V tejto súvislosti žalobkyňa uplatňuje, že napadnuté rozhodnutie a postup žalovanej predchádzajúci vydaniu tohto rozhodnutia porušuje jej práva a zásady zakotvené v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Charte základných práv Európskej únie, a to najmä zásadu právnej istoty, právo na spravodlivý proces a právo nerušene užívať svoj majetok.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, s. 1).


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/15


Žaloba podaná 6. marca 2015 – Fortischem/Komisia

(Vec T-121/15)

(2015/C 178/17)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fortischem a.s. (Nováky, Slovensko) (v zastúpení: C. Arhold, P. Hodál a M. Staroň, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil články 1, 3, 4 a 5 rozhodnutia Komisie z 15. októbra 2014 o štátnej pomoci SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) poskytnutej Slovenskom podniku NCHZ,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ

Žalobkyňa tvrdí, že rozhodnutie Komisie, ktorým sa vyhlásenie spoločnosti Novácke chemické závody a.s. v konkurze (ďalej len „NCHZ“) za strategickú spoločnosť v zmysle slovenského zákona z 5. novembra 2009 o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) posúdilo ako štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, porušuje uvedený článok, keďže nie sú splnené všetky podmienky vzniku štátnej pomoci.

Žalobkyňa tvrdí, že uvedené vyhlásenie nespôsobilo presun štátnych zdrojov, keďže štátu nevzniklo žiadne dodatočné bremeno v porovnaní so situáciou, ktorá by nastala, ak by boli uplatnené obvyklé konkurzné pravidlá. Spoločnosti NCHZ neposkytlo ani hospodársku výhodu, keďže, po prvé, veritelia by si beztak zvolili pokračovanie v prevádzke a dočasný zákaz prepúšťania bol len v prospech štátu a nie danej spoločnosti. Po druhé, uplatnenie zákona spĺňa kritérium subjektu pôsobiaceho v trhovom hospodárstve, keďže bolo hospodárskou výhodou pre verejných veriteľov.

Napokon žalobkyňa tvrdí, že ak by aj Komisia mala pravdu a uplatnenie zákona by sa malo posúdiť ako štátna pomoc v prospech NCHZ, Komisia sa dopustila zjavného nesprávneho posúdenia pri výpočte výšky štátnej pomoci.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení povinnosti starostlivého a nestranného skúmania

Žalobkyňa tvrdí, že Komisia mala povinnosť na jednej strane informovať slovenskú vládu o skutočnosti, že považuje úroveň podrobnosti analýzy ex post, ktorú táto vláda predložila, za nedostatočnú, a na druhej strane uviesť, aké dodatočné informácie alebo objasnenia má slovenská vláda poskytnúť. Navyše žalobkyňa tvrdí, že Komisia pred prijatím rozhodnutia o vymáhaní nepožiadala o informácie týkajúce sa konečných údajov.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení článku 296 ods. 2 ZFEÚ a povinnosti odôvodnenia

Žalobkyňa uvádza, že Komisia neposkytla žiadne odôvodnenie, prečo by v tomto konkrétnom prípade NCHZ nepokračovala v prevádzke bez uplatnenia zákona, a neodpovedala ani na tvrdenia slovenskej vlády o hospodárskych záujmoch verejných veriteľov na pokračovaní v prevádzke.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ a článku 108 ods. 2 ZFEÚ, ako aj článku 14 ods. 1 nariadenia o procesných pravidlách tým, že vymáhanie pomoci rozšírila aj na žalobkyňu

Žalobkyňa tvrdí, že v jej prospech nebola poskytnutá žiadna štátna pomoc, keďže predajná cena bola v trhovej hodnote. Podľa žalobkyne argumentácia a pochybnosti Komisie v súvislosti s otázkou, či ceny, ktoré za aktíva NCHZ zaplatila Via Chem a následne Fortischem, zodpovedajú trhovým cenám, sú nesprávne z viacerých dôvodov. V prvom rade tvrdí, že keďže dôkazné bremeno prináleží Komisii, nestačí, aby Komisia vyjadrila pochybnosti. Po druhé, keďže predaj sa uskutočnil v rámci konkurzného konania pod dohľadom konkurzného súdu, ktorý má povinnosť konať v záujme veriteľov spoločnosti v úpadku, existuje predpoklad, že aktíva boli predané za najvyššiu možnú cenu. Po tretie, bolo začaté transparentné a bezpodmienečné verejné obstarávanie, ktoré tak zaručovalo najvyššiu dosiahnuteľnú cenu na trhu; možnosť ponuky so záväzkami nemala žiadny vplyv na kúpnu cenu. Po štvrté, bez ohľadu na skutočnosť, že podmienky predaja medzi Via Chem a Fortischem nemajú žiadnu relevantnosť vzhľadom na trhovú cenu prvého predaja, kúpna cena dojednaná medzi súkromnými subjektmi v trhovom hospodárstve je považovaná za trhovú cenu aj bez vereného obstarávania.

Žalobkyňa ďalej tvrdí, že je zjavné, že prevod aktív NCHZ na Via Chem a neskôr na žalobkyňu nemôže byť považovaný za pokus obchádzať rozhodnutie Komisie o vymáhaní, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, táto vec je tak vzdialená od typického prípadu obchádzania, že dokonca aj Komisia priznáva, že nemá žiadny dôkaz o úmysle vyhnúť sa vymáhaniu. Po druhé, bez ohľadu na to prichádza k záveru, že existuje hospodárska kontinuita, a teda môže rozšíriť vymáhanie na žalobkyňu. Záver Komisie však nadväzuje na chybnú analýzu založenú na nesprávnom posúdení jednotlivých kritérií, nezohľadnení dôkazného bremena a nesprávnom chápaní celkového konceptu hospodárskej kontinuity vo veciach týkajúcich sa štátnej pomoci.

Napokon žalobkyňa tvrdí, že prístup Komisie je ekonomicky deštruktívny a nepotrebný z hľadiska práva hospodárskej súťaže. Podľa žalobkyne sa Komisia snaží vytvoriť novú, omnoho prísnejšiu judikatúru, podľa ktorej by sa pôsobnosť transakcie mala stať rozhodujúcim kritériom, pričom kúpna cena by bola nanajvýš, ak vôbec, pomocným kritériom.

5.

Piaty žalobný dôvod alternatívne založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ a článku 108 ods. 2 ZFEÚ, ako aj článku 14 ods. 1 nariadenia o procesných pravidlách tým, že sa rozšírenie rozhodnutia o vymáhaní neobmedzilo na 60 % údajnej štátnej pomoci

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na porušení článku 296 ZFEÚ uvedením neprimeraných dôvodov týkajúcich sa hospodárskej kontinuity

Žalobkyňa uvádza, že z tvrdení uvedených v prvom žalobnom dôvode vyplýva, že odôvodnenie Komisie je nedostatočné na to, aby umožnilo Všeobecnému súdu vykonať súdne preskúmanie napadnutého rozhodnutia, a že žalobkyňa nemôže porozumieť dôvodom, ktoré viedli Komisiu k záveru o hospodárskej kontinuite.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/17


Žaloba podaná 12. marca 2015 – Landeskreditbank Baden-Württemberg/ECB

(Vec T-122/15)

(2015/C 178/18)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (Karlsruhe, Nemecko) (v zastúpení: A. Glos, K. Lackhoff a M. Benzing, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 5. januára 2015 (spisová značka ECB/SSM/15/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3) a zároveň rozhodol o zachovaní účinkov vyplývajúcich z nahradenia rozhodnutia ECB z 1. septembra 2014 (spisová značka ECB/SSM/14/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1),

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že ECB pri posúdení osobitných okolností uplatnila nesprávne kritérium.

Žalobkyňa v tomto žalobnom dôvode tvrdí, že ECB pri posúdení, či sa má žalobkyňa aj napriek tomu, že spĺňa kritérium veľkosti, kvalifikovať s ohľadom na osobitné okolnosti uvedené v článku 6 ods. 4 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 (1) v spojení s článkom 70 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (2) ako menej významná inštitúcia, vychádzala zo štyroch rôznych a nezlučiteľných kritérií. Každé z uvedených kritérií je samé osebe nesprávne.

Žalobkyňa ďalej uvádza, že podľa článku 70 ods. 1 nariadenia č. 468/2014 závisí existencia osobitných okolností v podstatnej miere od toho, či sú dané „osobitné skutkové okolnosti“, na základe ktorých je „neprimerané“ posúdiť inštitúciu ako významnú a teda ju podrobiť centrálnemu prudenciálnemu dohľadu ECB. Žalobkyňa za „neprimerané“ v zmysle článku 70 ods. 1 nariadenia č. 468/2014 považuje posúdenie inštitúcie ako významnej na základe jediného kritéria založeného na jej veľkosti, hoci takéto posúdenie nie je pre uskutočnenie cieľov nariadenia č. 1024/2013 nevyhnutné a postačoval by dohľad vykonávaný príslušným vnútroštátnym orgánom, ktorý podlieha makroprudenciálnemu dohľadu ECB.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení skutkových okolností

V tomto žalobnom dôvode žalobkyňa tvrdí, že s ohľadom na skutočnosti, ktoré uviedla na pojednávaní a pred administratívnym revíznym výborom, pre uskutočnenie cieľov nariadenia č. 1024/2013 ju nie je vôbec potrebné kvalifikovať ako významnú inštitúciu a zároveň jej posúdenie ako menej významnej inštitúcie je v celom rozsahu zlučiteľné so zásadami nariadenia č. 1024/2013. Posúdenie ECB v zmysle ktorého neexistujú osobitné skutočnosti je nesprávne.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení povinnosti odôvodnenia

Žalobkyňa tvrdí, že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia nie je koherentné a vnútorne si odporuje. ECB uvádza celkovo štyri kritériá posúdenia, ktoré navzájom nesúvisia a nie sú zlučiteľné.

Z napadnutého rozhodnutia nevyplývajú hlavné dôvody. Skutočnosti, ktoré uviedla ECB sa naopak obmedzujú na jednoduché konštatovania a popretia.

Rozhodnutie sa nezaoberá ani tvrdeniami, ktoré žalobkyňa uviedla v priebehu správneho konania. ECB predovšetkým neuvádza dôvody, prečo skutkové a právne okolnosti uvádzané žalobkyňou nepostačujú na vyvrátenie domnienky podľa článku 6 ods. 4 druhého pododseku nariadenia č. 1024/2013.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na zneužití právomoci z dôvodu, že ECB neuplatnila svoju voľnú úvahu

V rámci tohto žalobného dôvodu žalobkyňa namieta, že ECB porušila svoju povinnosť uplatniť v prejednávanej veci voľnú úvahu, ktorá jej vyplýva z článku 6 ods. 4 nariadenia č. 1024/2013 a článku 70 nariadenia č. 468/2014. ECB týmto spôsobom zneužila svoju právomoc.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na porušení povinnosti preskúmať a zohľadniť všetky vo veci relevantné skutočnosti

Žalobkyňa v tomto žalobnom dôvode tvrdí, že ECB porušila svoju povinnosť v rámci uplatnenia voľnej úvahy riadne a nezávislým spôsobom preskúmať a zohľadniť všetky skutkové a právne okolnosti prejednávanej veci. Predovšetkým nezohľadnila skutkové a právne okolnosti uvádzané žalobkyňou.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, s. 63).

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (Ú. v. EÚ L 141, s. 1).


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/19


Žaloba podaná 30. marca 2015 – Španielsko/Komisia

(Vec T-143/15)

(2015/C 178/19)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: M. Sampol Pucurull a M. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. januára 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v rozsahu, v akom sú vylúčené:

1.

podpory získané Španielskom pre autonómne spoločenstvo Andalúzia vo výške 3 5 86  250,48 eura a 1 8 66  977,31 eura (oddelené priame podpory) za roky 2009 a 2010,

2.

výdavky vynaložené Španielskym kráľovstvom pre autonómne spoločenstvo Kastília a León vo výške 2 1 23  619,66 eura (1  479,90 eura + 9 78  849,95 eura +  12  597,37 eura +  1  720,85 eura +  1 0 96  710,18 eura +  32  261,41 eura) v súvislosti s „prírodnými znevýhodneniami“ a „agroenviromentálnymi opatreniami“ za rozpočtové roky 2010 a 2011, a

zaviazal žalovanú inštitúciu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Španielske kráľovstvo sa domnieva, že napadnuté rozhodnutie musí byť zrušené z týchto dôvodov.

1.

Uložená paušálna oprava vo výške 5 4 53  227,79 eura (oddelené priame podpory) je v rozpore s článkom 27 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004, s článkom 31 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 a s článkami 3 a 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, z nasledujúcich dôvodov:

Komisia nesprávne vyložila článok 27 nariadenia (ES) č. 796/2004, keďže skutočnosť, že výsledky náhodných vzoriek za roky 2008 a 2009 boli horšie než výsledky rizikových vzoriek, neznamená porušenie tohto článku a teda nepredstavuje porušenie práva Únie vylučujúce financovanie poľnohospodárskych výdavkov podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Komisia nebola oprávnená dospieť k záveru, že došlo k porušeniu článku 27 nariadenia (ES) č. 796/2004, keďže dôkazy predložené Španielskym kráľovstvom v overovacom konaní preukázali vykonanie analýzy a prijatie vhodných opatrení na zlepšenie rizikového výberu, a teda nedošlo k porušeniu práva Únie vylučujúcemu financovanie poľnohospodárskych výdavkov podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1306/2013.

2.

Oprava vo výške 2 1 23  619,66 eura vykonaná v súvislosti s „prírodnými znevýhodneniami“ a „agroenviromentálnymi opatreniami“ musí byť zrušená z nasledujúcich dôvodov:

porušuje článok 10 ods. 2 a 4 a článok 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1975/2006, keďže Komisia sa domnieva, že Španielske kráľovstvo nesplnilo svoju povinnosť v oblasti kontrol, keďže v rámci opatrení súvisiacich s „prírodnými znevýhodneniami“ a „agroenviromentálnymi opatreniami“ nevykonalo prepočítanie zvierat počas kontrol vykonaných na území, ktorého sa dotknuté podpory týkajú. Tento žalobný dôvod pozostáva z dvoch častí, pričom Španielske kráľovstvo sa domnieva, že:

a)

povinnosť vykonať prepočítanie zvierat pri kontrolách vykonaných na území, ktorého sa dotknuté podpory týkajú, v rámci programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 pre oblasť Kastília a León je v rozpore s trvajúcou povahou koeficientu zaťaženia a so zásadou rovnosti zaobchádzania, a

b)

Komisia vykonala nesprávny výklad článku 10 ods. 2 a 4 v spojení s článkom 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1975/2006, keďže usúdila, že španielsky systém kontroly nebol prispôsobený overovaniu splnenia kritérií zaťaženia.

Toto rozhodnutie porušuje článok 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1082/2003, ako aj článok 26 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 796/2004, keďže Španielske kráľovstvo má k dispozícii spoľahlivé databázy hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ktoré predbežne aktualizuje stanoveným spôsobom.

Toto rozhodnutie porušuje článok 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005, keďže je zjavne neprimerané z dôvodu, že stanovuje finančnú opravu vo výške 5 % pre opatrenia dotknuté šetrením. Finančná oprava je neprimeraná, keďže porušenie pripisované španielskym orgánom bolo skutočné, takže prijaté rozhodnutie ide nad rámec toho, čo je vhodné a nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/20


Žaloba podaná 29. marca 2015 – Rumunsko/Európska komisia

(Vec T-145/15)

(2015/C 178/20)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Žalobca: Rumunsko (v zastúpení: R. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/103 zo 16. januára 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV),

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobca tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na neprávnom výkone právomoci Európskej komisie vylúčiť určité sumy z financovaní Európskej únie

Uplatnením paušálnych opráv stanovených vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2015/103 Komisia nesprávne vykonala svoju právomoc tým, že porušila článok 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, ako aj usmernenia Komisie pre uplatnenie finančných opráv definovaných v dokumente Komisie č. VI/5330/97 z 23. decembra 1997 nazvanom „Usmernenia na výpočet finančných dôsledkov pri príprave rozhodnutia o zúčtovaní výdavkov zo Záručnej sekcie EPUZF“.

Komisia mala povinnosť stanoviť opravy na základe určenia súm, ktoré neoprávnene vynaložilo Rumunsko a neuplatňovať paušálne opravy vzhľadom na to, že na jednej strane, to situácia nevyžadovala a na strane druhej, Rumunský štát poskytol Komisii potrebné informácie na stanovenie vypočítanej opravy. V tomto prípade nemožno zastávať názor, že bolo potrebné neprimerané úsilie Komisie na stanovenie vypočítanej opravy na základe skutočných strát finančných prostriedkov.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nedostatočnom a neprimeranom odôvodnení napadnutého rozhodnutia

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/103 nie je dostatočne a primerane odôvodnené, keďže pri prijímaní tohto rozhodnutia Komisia dostatočne neuviedla dôvody na uplatnenie paušálnej opravy na nezrovnalosti zistené v priebehu auditu a primerane neodôvodnila, prečo tvrdenia predložené Rumunskom týkajúce sa možnosti uplatniť vypočítanú opravu nemožno prijať a zohľadniť pri stanovení konečnej opravy.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality

Napadnuté rozhodnutie je v rozpore so zásadou proporcionality, keďže uplatnenie paušálnej opravy vo výške 10 % na výdavky za rok podania žiadosti 2009 a 5 % za rok podania žiadosti 2010 má za následok nadhodnotenie odhadu straty finančných prostriedkov Únie v dôsledku nezrovnalostí zistených v priebehu auditu, keďže uvedené sumy nezohľadňujú povahu a závažnosť porušenia, ani finančné dôsledky pre rozpočet Únie.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/21


Žaloba podaná 1. apríla 2015 – Abertis Infraestructuras a Abertis Telecom Satélites/Komisia

(Vec T-158/15)

(2015/C 178/21)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Abertis Infraestructuras, SA (Barcelona, Španielsko), Abertis Telecom Satélites, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J. Buendía Sierra, M. Maragall de Gispert, M. Santa María Fernández, J. Panero Rivas, abogados, a A. Balcells Cartagena, abogada)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

uznal a vyhovel dôvodom pre zrušenie uvedeným v tejto žalobe,

zrušil článok 1 rozhodnutia v rozsahu, v akom uvádza, že nový administratívny výklad článku 12 TRLIS [texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (konsolidované znenie španielskeho zákona o dani právnických osôb)] prijatý španielskymi správnymi orgánmi treba považovať za štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

zrušil článok 4 ods. 1 rozhodnutia v rozsahu, v akom ukladá, aby Španielske kráľovstvo ukončilo to, čo Komisia považuje za štátnu pomoc opísanú v článku 1 rozhodnutia,

zrušil článok 4 ods. 2, 3, 4 a 5 rozhodnutia v rozsahu, v akom Španielskemu kráľovstvu ukladajú vymáhať sumy, ktoré Komisia považuje za štátnu pomoc,

subsidiárne obmedzil rozsah povinnosti vrátenia pomoci uloženej Španielskemu kráľovstvu v článku 4 ods. 2 rozhodnutia, tak, aby táto podliehala rovnakým podmienkam, ako sú v uvedené v prvom a druhom rozhodnutí, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvádzaným vo veci T-826/14, Španielsko/Komisia, a vo veci T-12/15, Banco Santander a Santusa/Komisia.

Uvádza sa najmä nesprávne právne posúdenie pokiaľ ide o právnu kvalifikáciu opatrenia ako štátnej pomoci, identifikáciu adresáta opatrenia a považovanie administratívneho výkladu za pomoc, ktorá je odlišná od pomoci posúdenej v rozhodnutiach Komisie, ako aj porušenie zásad legitímnej dôvery, preklúzie a právnej istoty.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/22


Žaloba podaná 2. apríla 2015 – Delta Group agroalimentare/Komisia

(Vec T-163/15)

(2015/C 178/22)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Taliansko) (v zastúpení: V. Migliorini, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil za neplatný od samého počiatku a v každom prípade zrušil list generálneho riaditeľa Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Jerzyho Plewa č. ARES (2015) 528512 z 9. februára 2015 adresovaný pánovi Scabininovi, žalobkyninmu právnemu zástupcovi, doručený tým istým dňom, ktorým sa zamieta žiadosť žalobkyne z 13. januára 2015 o prijatí opatrenia podľa článku 219 ods. 1 alebo článku 221 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a najmä stanovenia vývozných náhrad podľa článku 196 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v sektore hydinového mäsa,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a porušení článku 219 ods. 1 a článku 221 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, s. 671).

Žalobkyňa v tejto súvislosti tvrdí, že konštatovanie Komisie, že obchodné štatistiky za prvých 11 mesiacov roku 2014 preukazujú 5 %-ný nárast vývozu v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2013, je vyvrátené v pravom stĺpci tabuľky nachádzajúcej sa na strane 19 tej istej správy Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov o situácii na trhu s hydinovým mäsom z 22 . januára 2015, citovanej Komisiou, z ktorej vyplýva, že počas prvých 11 mesiacov roku 2013 dosiahol vývoz hovädzieho mäsa z Únie 1  93 6 0 00  000 eur, kým počas prvých 11 mesiacov roka 2014 dosahoval len 1  88 6 8 38  000 eur, čo teda predstavovalo pokles o 2,5 % a nie nárast o 5 % a že Komisia tiež nesprávne posúdila ceny definované ako „stabilné“, pričom predstavovali výrazný pokles o približne 8 %, ako to vyplýva zo strany 9 správy, čím sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a porušenia článku 219 ods. 1, ako aj článku 221 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení podstatných formálnych náležitostí a najmä článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Žalobkyňa v tejto súvislosti tvrdí, že rozhodnutie Komisie zamietnuť žiadosť o prijatí opatrenia podľa článku 221 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 bolo prijaté bez predchádzajúceho stanoviska Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov a teda za porušenia podstatných formálnych náležitostí článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 uplatniteľného na základe odkazu v rámci článku 229 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, na ktorý sa odkazuje v článku 221 toho istého nariadenia.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/23


Žaloba podaná 2. apríla 2015 – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/ÚHVT – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

(Vec T-167/15)

(2015/C 178/23)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. (Veitsbronn, Nemecko) (v zastúpení: B. Bittner, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Freistaat Bayern (Mníchov, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Spoločenstva „NEUSCHWANSTEIN“.

Konanie pred ÚHVT: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu ÚHVT z 22. januára 2015 vo veci R 28/2014-5.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

označenie „NEUSCHWANSTEIN“ – ochrannú známku Spoločenstva č. 10 144 392 – vyhlásil za neplatné,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/24


Uznesenie Všeobecného súdu z 19. marca 2015 – Hautau/Komisia

(Vec T-256/12) (1)

(2015/C 178/24)

Jazyk konania: nemčina

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 227, 28.7.2012.


Súd pre verejnú službu

1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/25


Žaloba podaná 23. februára 2015 – ZZ/EHSV

(Vec F-33/15)

(2015/C 178/25)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: J.-N. Louis, N. de Montigny a D. Verbeke, avocats)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia menovacieho orgánu neprijať opatrenia na vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu z 26. februára 2013 vydaného vo veci F-124/10, Labiri/EHSV a návrh na náhradu škody za údajne utrpenú nemajetkovú ujmu.

Návrhy žalobkyne

zrušiť implicitné zamietavé rozhodnutie z 20. februára 2015 o sťažnosti žalobkyne podanej proti protiprávnemu zdržaniu sa menovacieho orgánu prijať opatrenia na vykonanie rozsudku z 26. februára 2013 vo veci F-124/10;

zaviazať Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zaplatiť žalobkyni z dôvodu nemajetkovej ujmy sumu 50,00 eur denne od 14. decembra 2007 do dňa, kedy budú vykonané opatrenia pomoci popísané v liste generálneho tajomníka Výboru regiónov z 27. mája 2010 a 100,00 eur denne od 26. februára 2013 do dňa prijatia opatrení na vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu;

zaviazať EHSV zaplatiť žalobkyni úroky z omeškania z týchto súm od 20. októbra 2014 do dňa ich skutočného zaplatenia na základe sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie zvýšenej o dva percentuálne body;

zaviazať EHSV na náhradu trov konania.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/25


Žaloba podaná 24. februára 2015 – ZZ/ESVČ

(Vec F-34/15)

(2015/C 178/26)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J.-N. Louis a N. de Montigny, avocats)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamietla sťažnosť týkajúca sa psychického obťažovania podaná žalobcom proti generálnemu riaditeľovi Európskej služby pre vonkajšiu činnosť

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 14. apríla 2014 Vysokej predstaviteľky Európskej únie, viceprezidentky Európskej komisie, o zamietnutí sťažnosti týkajúcej sa psychického obťažovania podanej žalobcom proti generálnemu riaditeľovi Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ),

zaviazať ESVČ na náhradu trov konania.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/26


Žaloba podaná 3. marca 2015 – ZZ/Komisia

(Vec F-37/15)

(2015/C 178/27)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: C. Mourato, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o zaplatenie dvojitého príspevku na presídlenie v dôsledku jeho presťahovania sa do Švajčiarska

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 19. mája 2014, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o zaplatenie príspevku na presídlenie zodpovedajúceho jeho dvojmesačnému základného platu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/26


Žaloba podaná 6. marca 2015 – FJ/Parlament

(Vec F-38/15)

(2015/C 178/28)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: FJ (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o náhradu niektorých nezdravotných výdavkov vynaložených na jeho syna

Návrhy žalobcu

primárne vyhlásiť nezákonnosť rozhodnutia menovacieho orgánu z 18. júna 2014 nenahradiť niektoré nezdravotné výdavky, ktoré sa nenahrádzajú zo spoločného systému zdravotného poistenia, a ktoré vyplývajú zo zdravotného postihnutia syna žalobcu,

subsidiárne nariadiť ustanovenie znalca v súlade s článkom 75 rokovacieho poriadku na účely určenia rozsahu pracovnej neschopnosti vyplývajúcej zo zdravotného postihnutia,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/27


Žaloba podaná 9. marca 2015 – ZZ/Komisia

(Vec F-39/15)

(2015/C 178/29)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J.-N. Louis a N. de Montigny, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie návrhu na prevod práv na dôchodok žalobcu v systéme dôchodkového zabezpečenia Únie, ktorý uplatňuje nové všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 15. októbra 2014, ktorým sa uskutočnil výpočet rokov započítaných do práv na dôchodok nadobudnutých pred vstupom žalobcu do služieb Komisie,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/27


Žaloba podaná 9. marca 2015 – ZZ/Rada

(Vec F-40/15)

(2015/C 178/30)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: T. Bontinck a A. Guillerme, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za rok 2013

Návrhy žalobcu

zrušiť hodnotiacu správu vytvorenú pre žalobcu za rok 2013,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/28


Žaloba podaná 9. marca 2015 – ZZ a i./CEPOL

(Vec F-41/15)

(2015/C 178/31)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i.

Žalovaná: Európska policajná akadémia (CEPOL)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí Európskej policajnej akadémie (CEPOL), ktorými sa žalobcom ukladá povinnosť vzdať sa svojej funkcie v CEPOL alebo sa presťahovať z Londýna do Budapešti, ktorá sa spája s finančnou ujmou a návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá im tým údajne bola spôsobená

Návrhy žalobcov

Zrušiť rozhodnutie CEPOL č. 17/2014/DIR z 23. mája 2014, ktorým sa stanovuje zmena sídla CEPOL do Budapešti v Maďarsku s účinnosťou od 1. októbra 2014, a ktorým sa žalobcom oznamuje, že „nerešpektovanie tohto pokynu sa bude považovať za vzdanie sa funkcie s účinnosťou od 30. septembra 2014“

v potrebnom rozsahu zrušiť tiež rozhodnutie CEPOL z 28. novembra 2014, ktorým sa zamietajú námietky žalobcov podané v období od 8. do 21. augusta 2014 proti vyššie uvedenému rozhodnutiu,

v potrebnom rozsahu zrušiť aj rozhodnutie CEPOL z 22. decembra 2014, ktorým CEPOL „prijal“ vzdanie sa funkcie dvoch zo žalobcov,

nahradiť majetkovú ujmu spôsobenú žalobcom,

nahradiť nemajetkovú ujmu spôsobenú žalobcom,

zaviazať CEPOL na náhradu všetkých trov konania, ktoré žalobcom vznikli v súvislosti s touto žalobou.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/28


Žaloba podaná 10. marca 2015 – ZZ/Komisia

(Vec F-42/15)

(2015/C 178/32)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Salerno, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie výplatnej listiny za máj 2014 v rozsahu, v akom sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 423/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2012 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ, ktoré samotné je protiprávne, keďže nestanovuje opravný koeficient pre odmeny vyplácané úradníkom pracujúcim v Luxemburgu, kde sú životné náklady podstatne vyššie ako v Bruseli

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, ktorým sa stanovuje výška jeho odmeny za máj 2014 v rozsahu, v akom sa na túto odmenu neuplatnil opravný koeficient,

zaviazať žalovanú na náhradu všetkých trov konania.


1.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/29


Žaloba podaná 13. marca 2015 – ZZ/Komisia

(Vec F-43/15)

(2015/C 178/33)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o neuznaní čiastočnej trvalej invalidity v rozsahu 2 % v dôsledku pracovného úrazu, ktorý utrpel žalobca

Návrhy žalobcu

zrušiť napadnuté rozhodnutie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.