ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 80

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
7. marca 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2015/C 080/01

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

1

2015/C 080/02

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2015/375 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

2

 

Európska komisia

2015/C 080/03

Výmenný kurz eura

3

2015/C 080/04

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 5. júna 2013 k návrhu rozhodnutia vo Veci C.39226 (1) – Lundbeck – Spravodajca: Česká republika

4

2015/C 080/05

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 17. júna 2013 k návrhu rozhodnutia vo veci C.39226 (2) – Lundbeck – Spravodajca: Česká republika

5

2015/C 080/06

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 19. júna 2013, ktoré sa týka konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (Vec AT.39226 – Lundbeck) [oznámené pod číslom C(2013) 3803]

13

2015/C 080/08

Stiahnutie návrhov Komisie

17


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2015/C 080/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

24

2015/C 080/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7529 – Mohawk/International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7553 – PAI/Lion Adventure) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

26

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2015/C 080/12

Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

27


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/1


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

(2015/C 80/01)

Nasledujúce informácie sú určené osobám a subjektom, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k rozhodnutiu Rady 2013/255/SZBP (1), ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/383 (2), a v prílohe II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 36/2012 (3), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2015/375 (4) o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii.

Rada Európskej únie rozhodla, že osoby a subjekty, ktoré sa nachádzajú v uvedených prílohách by sa mali zaradiť do zoznamu osôb a subjektov v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP a v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012. Dôvody označenia týchto osôb a subjektov sa uvádzajú v príslušných záznamoch v týchto prílohách.

Dotknuté osoby a subjekty sa upozorňujú na možnosť podať príslušným orgánom daného členského štátu alebo štátov, ako sa uvádza na webových stránkach v prílohe IIa k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012, žiadosť o získanie povolenia použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 16 nariadenia).

Dotknuté osoby a subjekty môžu pred 31. marcom 2015 predložiť Rade spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedené zoznamy, pričom túto žiadosť zašlú na adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotknuté osoby a subjekty sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a v článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 64, 7.3.2015, s. 41.

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 64, 7.3.2015, s. 10.


7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/2


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2015/375 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

(2015/C 80/02)

Dotknuté osoby sa upozorňujú na nasledujúce informácie v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1):

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 (2) vykonávané vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2015/375 (3).

Prevádzkovateľom tohto spracovania údajov je Rada Európskej únie zastúpená generálnym riaditeľom GR C (zahraničné veci, rozširovanie, civilná ochrana) Generálneho sekretariátu Rady a oddelenie poverené spracovaním je oddelenie 1C GR C, ktoré môžete kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Cieľom spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 36/2012 vykonávaným vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/375.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia do zoznamu ustanovené v uvedenom nariadení.

Zhromaždené osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné na správnu identifikáciu dotknutých osôb, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Zhromaždené osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 20 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia (ES) č. 45/2001, žiadosti o prístup, ako aj žiadosti o opravu alebo námietky budú zodpovedané v súlade s oddielom 5 rozhodnutia Rady 2004/644/ES (4).

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.


(1)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 64, 7.3.2015, s. 10.

(4)  Ú. v. EÚ L 296, 21.9.2004, s. 16.


Európska komisia

7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/3


Výmenný kurz eura (1)

6. marca 2015

(2015/C 80/03)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,0963

JPY

Japonský jen

131,48

DKK

Dánska koruna

7,4514

GBP

Britská libra

0,72200

SEK

Švédska koruna

9,1893

CHF

Švajčiarsky frank

1,0700

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,5420

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

27,297

HUF

Maďarský forint

303,78

PLN

Poľský zlotý

4,1178

RON

Rumunský lei

4,4410

TRY

Turecká líra

2,8275

AUD

Austrálsky dolár

1,3990

CAD

Kanadský dolár

1,3666

HKD

Hongkongský dolár

8,5055

NZD

Novozélandský dolár

1,4627

SGD

Singapurský dolár

1,5004

KRW

Juhokórejský won

1 203,83

ZAR

Juhoafrický rand

12,9134

CNY

Čínsky juan

6,8651

HRK

Chorvátska kuna

7,6205

IDR

Indonézska rupia

14 182,39

MYR

Malajzijský ringgit

3,9923

PHP

Filipínske peso

48,282

RUB

Ruský rubeľ

65,2170

THB

Thajský baht

35,531

BRL

Brazílsky real

3,2949

MXN

Mexické peso

16,6451

INR

Indická rupia

68,4064


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/4


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 5. júna 2013 k návrhu rozhodnutia vo Veci C.39226 (1) – Lundbeck

Spravodajca: Česká republika

(2015/C 80/04)

1.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, že príslušné strany uzavreli dohody v zmysle článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP, ktoré mali za cieľ obmedziť hospodársku súťaž.

2.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, že nasledujúce dohody a rozšírenia dohôd v príslušnom časovom rámci predstavovali jediné a trvajúce porušenie právnych predpisov:

dohody spoločnosti Merck so spoločnosťou Lundbeck,

dohody spoločnosti Arrow so spoločnosťou Lundbeck,

dohoda spoločnosti Alpharma so spoločnosťou Lundbeck a

dohoda spoločnosti Ranbaxy so spoločnosťou Lundbeck.

3.

Poradný výbor súhlasí s návrhom rozhodnutia Európskej komisie, pokiaľ ide o záver, že dohody medzi adresátmi mohli mať významný vplyv na obchod medzi členskými štátmi EÚ a zmluvnými stranami Dohody o EHP.

4.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, že podmienky článku 101 ods. 3 ZFEÚ nie sú splnené.

5.

Poradný výbor súhlasí s návrhom rozhodnutia Európskej komisie, pokiaľ ide o všetkých adresátov rozhodnutia, a najmä pokiaľ ide o zodpovednosť materskej spoločnosti.

6.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie, pokiaľ ide o trvanie porušovania právnych predpisov.

7.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/5


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 17. júna 2013 k návrhu rozhodnutia vo veci C.39226 (2) – Lundbeck

Spravodajca: Česká republika

(2015/C 80/05)

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že adresátom návrhu rozhodnutia by mala byť uložená pokuta.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o základné sumy pokút pre spoločnosť Lundbeck.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že spoločnosti Lundbeck by sa vzhľadom na dlhé trvanie vyšetrovania mala základná suma znížiť o 10 %. Menšina členov nesúhlasí.

4.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečnú sumu pokút pre spoločnosť Lundbeck. Menšina členov sa vyjadrenia zdržala.

5.

Poradný výbor súhlasí s prístupom Komisie, v rámci ktorého sa pri výpočte pokút pre výrobcov generických liekov vychádza z prevodnej hodnoty.

6.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že výrobcom generických liekov by sa vzhľadom na dlhé trvanie vyšetrovania mala suma znížiť o 10 %. Menšina členov nesúhlasí.

7.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečné sumy pokút pre výrobcov generických liekov. Menšina členov sa vyjadrenia zdržala.

8.

Poradný výbor súhlasí s rozhodnutím Komisie zamietnuť v tomto prípade žiadosť o uznanie platobnej neschopnosti.

9.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/6


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

Lundbeck (AT.39226)

(2015/C 80/06)

I.   SÚVISLOSTI

1.

Tento prípad sa týka dohôd o výrobe a predaji antidepresíva citalopram, ktoré v roku 2002 uzavrela farmaceutická spoločnosť Lundbeck vyrábajúca originálne lieky a spoločnosti vyrábajúce generické lieky.

2.

Vyšetrovanie Komisie sa začalo na základe informácií, ktoré dostala od dánskeho orgánu hospodárskej súťaže v októbri 2003. Bolo prerušené vyšetrovaním v súvislosti s hospodárskou súťažou vo farmaceutickom sektore, ktoré trvalo od januára 2008 do júla 2009 (2).

3.

V januári 2010 Komisia začala konanie proti spoločnosti Lundbeck a v júli 2012 proti štyrom skupinám podnikov vyrábajúcich generické lieky zapojených do porušovania práva, keď odoslala oznámenie námietok.

II.   PÍSOMNÝ POSTUP

1.   Oznámenie námietok

4.

Komisia vydala 24. júla 2012 oznámenie námietok voči spoločnostiam Lundbeck, Alpharma, A.L. Industrier, Arrow, Resolution Chemicals, GUK, Merck a Ranbaxy (3). Vyjadrila v ňom svoj predbežný názor, že dohody o urovnaní uzatvorené medzi spoločnosťou vyrábajúcou originálne lieky a spoločnosťami vyrábajúcimi generické lieky predstavujú tzv. dohody pay-for-delay (o finančnej kompenzácii za odloženie vstupu lacnejšieho generika na trh), a teda predstavujú obmedzenie hospodárskej súťaže vo forme porušenia článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP.

2.   Prístup k spisu

5.

Všetky strany dostali prístup k spisu vo forme DVD v auguste 2012.

6.

V septembri 2012 spoločnosť Alpharma a neskôr aj iné strany podali podrobnú žiadosť o sprístupnenie všetkých redigovaných častí takzvaných dokumentov Matrix zo spisu Komisie. Na základe týchto žiadostí sa GR pre hospodársku súťaž obrátilo na spoločnosť Lundbeck, ktorá dokumenty Matrix poskytla, a požiadala ju o povolenie sprístupniť redigované časti týchto dokumentov. Proces poskytnutia súhlasu s ich sprístupnením trval niekoľko mesiacov.

3.   Lehota pre odpoveď na oznámenie námietok

7.

GR pre hospodársku súťaž pôvodne stanovilo stranám pre ich odpovede na oznámenie námietok lehotu 10 týždňov, ktorá bola raz predĺžená o asi 3 týždne. Keď spoločnosť Alpharma požiadala o jej ďalšie predĺženie s odôvodnením, že skôr, než odpovie na oznámenie námietok, chce vidieť dokumenty Matrix, GR pre hospodársku súťaž poskytlo ďalšie predĺženie lehoty, ktoré však už označilo za konečné. Informovalo strany, že im bude poskytnutá možnosť doplniť svoje odpovede, ak budú dokumenty Matrix sprístupnené až po uplynutí lehoty. Spoločnosti Alpharma, Arrow, GUK a Merck následne trvali na predĺžení lehoty, až pokým nebudú mať k dispozícii chýbajúce dokumenty.

8.

Po tom, ako GR pre hospodársku súťaž túto žiadosť zamietlo, uvedené štyri strany postúpili túto záležitosť týkajúcu sa predĺženia lehoty na poskytnutie odpovedí na oznámenie námietok mne. Tvrdili, že ak by museli svoje odpovede poskytnúť skôr, než im bude poskytnutý plný prístup k spisu, predstavovalo by to porušenie ich práva na obhajobu, keďže dokumenty Matrix obsahujú informácie dôležité pre ich obhajobu.

Pozastavenie plynutia lehoty

9.

Od strán sa spravidla skutočne nevyžaduje, aby svoje odpovede na oznámenie námietok poskytli skôr, než im bude poskytnutý plný prístup k spisu, a pred vybavením všetkých žiadostí o dodatočný prístup k spisu. S cieľom posúdiť dôležitosť dokumentov Matrix pre obhajobu strán a skutočnosť, či postup GR pre hospodársku súťaž spočívajúci v snahe urýchliť proces poskytovania odpovedí na oznámenie námietok môže byť vzhľadom na význam dokumentov Matrix pre obhajobu strán výnimočne akceptovateľný v záujme efektivity konania, som pozastavil plynutie lehoty stanovenej zo strany GR pre hospodársku súťaž (4).

10.

Žiadosť o dodatočný prístup sa týkala 29 dokumentov (ID), ktoré obsahovali asi 4 000 redigovaných strán. Dokumenty boli súčasťou sporu spoločnosti Lagap v Spojenom kráľovstve a súbežne prebiehajúcich sporov v iných európskych krajinách. Týkali sa výrobných procesov a boli získané počas inšpekcií vo veci porušenia patentu v priestoroch spoločnosti, ktorá sa volá Matrix. Redakcia častí dokumentov bola vykonaná v dôsledku tzv. consent order (príkazu, s ktorým strany vyjadrili súhlas) vydaného v Spojenom kráľovstve a príkazov na nezverejnenie informácií vydaných inými vnútroštátnymi sudcami rozhodujúcimi v patentových sporoch.

11.

Na moju žiadosť vypracovalo GR pre hospodársku súťaž spolu so spoločnosťami Lundbeck a Matrix harmonogram, v ktorom je stanovené, kedy ostatné strany získajú prístup k požadovaným dokumentom Matrix. Všetky dokumenty zo Spojeného kráľovstva boli následne k dispozícii krátko pred koncom roka 2012 a dokumenty pochádzajúce zo súbežne prebiehajúcich sporov potom do 31. januára 2013.

Predĺženie lehoty

12.

Dňa 18. decembra 2012 som sa rozhodol poskytnúť stranám ďalšie predĺženie lehoty na poskytnutie odpovedí na oznámenie námietok. Svoje odpovede teda museli poskytnúť po tom, ako dostali príležitosť vidieť všetky dokumenty Matrix týkajúce sa sporu v Spojenom kráľovstve, avšak predtým, než im boli sprístupnené ostatné dokumenty zo súbežne prebiehajúcich sporov, t. j. v období od 9. do 14. januára 2013.

13.

Pri svojom rozhodnutí som zohľadnil právo strán na riadne vypočutie a verejný záujem, pokiaľ ide o efektívnosť konania. Podľa môjho názoru boli dokumenty Matrix týkajúce sa sporu v Spojenom kráľovstve pre obhajobu strán užitočné, nie však „dôležité“, ako niektoré z nich tvrdili. Naproti tomu dokumenty Matrix týkajúce sa súbežne prebiehajúcich sporov prispeli len malým množstvom informácií k informáciám už obsiahnutým v dokumentoch pochádzajúcich zo sporu v Spojenom kráľovstve. Preto som dospel k záveru, že právo strán na obhajobu bude zaistené, ak budú mať pred poskytnutím odpovedí na oznámenie námietok možnosť vidieť dokumenty pochádzajúce zo sporu v Spojenom kráľovstve. Takisto som zohľadnil skutočnosť, že GR pre hospodársku súťaž stranám poskytlo možnosť doplniť svoje odpovede, ak si to po získaní plného prístupu k dokumentom Matrix budú želať. Všetky štyri strany predložili odpovede v danej lehote a žiadna z nich nevyužila právo doplniť svoju odpoveď na základe tých dokumentov Matrix, ktoré boli sprístupnené až po uplynutí stanovenej lehoty.

14.

Keďže sa na mňa potom už žiadna strana v súvislosti s dokumentmi Matrix neobrátila, považujem vec za vyriešenú.

4.   Procedurálne námietky vznesené v odpovediach na oznámenie námietok

15.

Spoločnosti Alpharma, Arrow, GUK, Lundbeck a Merck vzniesli v ich odpovediach na oznámenie námietok určité procedurálne námietky, avšak len voči GR pre hospodársku súťaž. V súvislosti s právom na obhajobu spoločnosti Alpharma, GUK a Merck uviedli, že nadmerná dĺžka trvania vyšetrovania Komisie predstavuje porušenie ich práva na obhajobu (5). V každom prípade však tvrdili, že trvanie konania bolo príliš dlhé a Komisia by z tejto skutočnosti mala vyvodiť primerané dôsledky. Obidve časti tejto námietky budem analyzovať ďalej v texte.

16.

V článku 41 Charty ľudských práv EÚ sa stanovuje, že inštitúcie Európskej únie musia v rámci administratívnych konaní reagovať v primeranej lehote. Primeranosť trvania konania treba posudzovať s prihliadnutím na individuálne okolnosti každého prípadu. Najmä je však potrebné preskúmať súvislosti, rozličné procedurálne kroky, ktoré musí Komisia vykonať, správanie strán počas konania a komplexnosť prípadu (6).

17.

Na základe informácií, ktoré som mal k dispozícii, sa zdá, že súvislosti prípadu ani jeho komplexnosť, rozličné procedurálne kroky, ako boli opísané v oznámení námietok, a rozhodne ani správanie strán neodôvodňujú nadmerné trvanie konania v dĺžke 8 rokov a 9 mesiacov počnúc dátumom, kedy Komisia začala vyšetrovanie, do dátumu zaslania oznámenia námietok.

18.

V prípade, že by sa dospelo k záveru, že administratívne konanie bolo neprimerane dlhé, Komisii by sa znemožnilo uloženie pokút iba vtedy, ak by strany mohli preukázať, že skutočnosť, že Komisia nerealizovala administratívne konanie v primeranej lehote, naozaj oslabila alebo negatívne ovplyvnila ich právo na obhajobu (7). Dôkazné bremeno nesú strany, ktoré musia predložiť presvedčivé dôkazy.

19.

Po preskúmaní predložených dôkazov som dospel k záveru, že strany po právnej stránke dostatočne nepreukázali, že nezvyčajne dlhé trvanie vyšetrovania predstavuje porušenie ich práva na obhajobu. Najmä v odpovedi na podrobnú námietku spoločnosti Alpharma som uviedol, že v prvom rade strana musí zabezpečiť, aby ani plynutie času, ani predaj podniku zapojeného do predpokladaného porušenia práva nespôsobili údajné ťažkosti s predložením všetkých možných existujúcich dôkazov, ktoré zbavujú obvinenia, alebo aby predloženie takýchto dokumentov úplne neznemožnili Podľa judikatúry je povinnosťou podnikov postarať sa o zabezpečenie riadneho uchovávania záznamov v ich účtovníctve alebo spisoch, ktoré umožňujú zistiť podrobnosti o ich činnostiach s cieľom poskytnúť potrebné dôkazy v prípade právneho alebo administratívneho konania. Takáto povinnosť sa uplatňuje aj vtedy, ak bol predmetný segment podnikania predaný už dosť dávno pred začatím vyšetrovania (8). Podobná povinnosť existuje v súvislosti s prístupom k bývalým zamestnancom. Ďalej sa zdá, že spoločnosť Alpharma neuviedla s presnosťou, aká sa požaduje v judikatúre (9), povahu a rozsah informácií zbavujúcich obvinenia, ktoré sa postupom času údajne stratili.

20.

Záver, ku ktorému som dospel, že právo strán na obhajobu nebolo porušené, neznamená, že by značná dĺžka trvania vyšetrovacej fázy predstavovala zanedbateľnú skutočnosť. Vzhľadom na právo na dobrú správu vecí verejných a v súlade s judikatúrou (10) zastávam názor, že prvá fáza administratívneho konania bola neprimerane dlhá. Táto skutočnosť by sa mala zohľadniť pri stanovovaní výšky pokuty.

5.   Prístup k odpovediam ostatných strán

21.

GR pre hospodársku súťaž poskytlo všetkým stranám prístup ku kópiám verzií odpovedí iných strán na oznámenie námietok, ktoré nemajú dôverný charakter. Strany dostali možnosť poskytnúť pred ústnym vypočutím písomné pripomienky. Spoločnosti Alpharma, Lundbeck a Ranbaxy poskytli dodatočné pripomienky pred ústnym vypočutím a spoločnosť AL Industrier ich poskytla po vypočutí.

III.   ÚSTNE VYPOČUTIE

22.

Všetky strany konania okrem spoločnosti Resolution Chemicals uplatnili svoje právo na vypočutie v rámci ústneho vypočutia, ktoré sa uskutočnilo 14. a 15. marca 2013.

IV.   POSTUP PO ÚSTNOM VYPOČUTÍ

1.   Opis skutočností

23.

Komisia zaslala 12. apríla 2013 spoločnostiam Alpharma, Arrow, GUK, Lundbeck a Ranbaxy opis skutočností. Ďalší opis skutočností zaslala 6. mája 2013 spoločnosti Merck, ktorá je bývalou materskou spoločnosťou podniku GUK, a spoločnosti A.L. Industrier, ktorá je bývalou materskou spoločnosťou podniku Alpharma. Všetky strany mali 10 kalendárnych dní na poskytnutie odpovedí.

2.   Predĺženie lehoty

24.

Po doručení opisu skutočností požiadali spoločnosti Alpharma, Arrow, GUK a Lundbeck najprv GR pre hospodársku súťaž a po zamietnutí tejto žiadosti mňa o predĺženie lehoty pre poskytnutie odpovedí na opis skutočností.

25.

Spoločnosť GUK požadovala, aby som pozastavil lehotu na poskytnutie jej odpovede na opis skutočností dovtedy, kým neprijmem rozhodnutie o námietkach, že Komisia mala vydať doplňujúce oznámenie námietok v súvislosti s niektorými dôkazmi uvedenými v opise skutočností a nový opis skutočností ozrejmujúci zamýšľané použitie niektorých dôkazov (pozri oddiel IV.4.).

26.

V rámci rozsahu mojej pôsobnosti môžem preskúmať námietky spoločnosti GUK a ostatných strán, neexistuje však základ, ktorý by mi umožňoval prijať v tejto záležitosti rozhodnutie. To znamená, že nemôžem ani pozastaviť plynutie lehoty.

27.

Všetkým štyrom stranám boli predĺžené lehoty o rozličný čas v závislosti od ich individuálnych okolností. Všetky strany predložili odpovede v týchto príslušných lehotách.

3.   Prístup k odpovediam ostatných strán

28.

GR pre hospodársku súťaž poskytlo všetkým stranám prístup ku kópiám verzií odpovedí ostatných strán na opis skutočností, ktoré nemajú dôverný charakter, a poskytlo im možnosť vyjadriť pripomienky k týmto odpovediam. Pripomienky poskytla iba spoločnosť Lundbeck.

4.   Procedurálne námietky v súvislosti s opisom skutočností

29.

Spoločnosti Arrow, GUK a Lundbeck vzniesli dve procedurálne námietky v súvislosti s opisom skutočností. Keď GR pre hospodársku súťaž tieto námietky zamietlo, strany sa obrátili na mňa, aby som vec preskúmal.

Bolo doplňujúce oznámenie námietok potrebné?

30.

Po prvé, tri strany v súvislosti s 10 zo 62 bodov opisu skutočností namietali, že nové dôkazy a ich zamýšľané použitie, ako ich uviedla Komisia, presahujú rámec potvrdenia námietok uvedených v oznámení námietok. Uviedli, že Komisia v týchto bodoch v podstatnej miere preformulovala námietky, pridala ďalšie námietky alebo zmenila podstatu porušenia práva. Strany teda spochybnili, či takéto dôkazy môžu byť uvedené v opise skutočností a či si takáto situácia nevyžaduje doplňujúce oznámenie námietok, ak má Komisia v úmysle sa o tieto dôkazy opierať.

31.

Doplňujúce oznámenie námietok sa vyžaduje v prípade, že Komisia vznesie dodatočné námietky alebo v podstatnej miere námietky zmení (11), zatiaľ čo opis skutočností postačuje, ak iba prezentuje nové dôkazy pokladané za užitočné na podporu námietok už uvedených v oznámení námietok (12). Opis skutočností je v plnej miere zlučiteľný s dodržiavaním práva na obhajobu, najmä ak sa uplatní na účely vyvrátenia tvrdení strán počas správneho konania (13).

32.

Po analýze 10 bodov opisu skutočností, v prípade ktorých strany tvrdili, že je potrebné vydať doplňujúce oznámenie námietok, som v žiadnom z týchto bodov nenašiel dodatočné námietky, ani zmenu podstaty námietok. Tieto body, ako aj ostatné body opisu skutočností, sú to do veľkej miery reakciou na pripomienky strán k oznámeniu námietok. Je možné, že niektoré z námietok strán boli vyvolané nedostatočným vysvetlením zamýšľaného použitia nových dôkazov (pozri ďalej v texte). V každom prípade si však zahrnutie nových dôkazov, aj keď sú čiastočne iného druhu ako už uvedené dôkazy, nevyžaduje vydanie doplňujúceho oznámenia námietok. Preto som dospel k záveru, že právo strán na obhajobu nebolo pridaním 10 bodov v opise skutočností, voči ktorým strany namietali, porušené.

Nejasný opis skutočností?

33.

Po druhé, v súvislosti s celkovo 23 z 62 bodov opisu skutočností strany tvrdili, že opis skutočností je nejasný, nejednoznačný alebo príliš stručný, pokiaľ ide o zamýšľané použitie niektorých z nových dôkazov zo strany Komisie. Tieto body sa čiastočne kryjú s 10 bodmi, v prípade ktorých strany požadujú vydanie doplňujúceho oznámenia námietok.

34.

Strany najmä namietali, že súvislosť medzi dôkazmi a námietkami uvedenými v oznámení námietok nie je jasná. Uvádzali, že údajná nejasnosť sťažuje ich schopnosť obhájiť sa.

35.

Aby boli adresáti schopní účinne sa vyjadriť k novým dôkazom, musí byť v opise skutočností uvedený bod oznámenia námietok, ktorého sa dôkazy týkajú, a vysvetlenie relevantnosti nových dôkazov k už oznámeným námietkam (14).

36.

Hoci súhlasím s tým, že Komisia mohla lepšie vysvetliť zamýšľané použitie nových dôkazov, nezastávam názor, že by to ovplyvnilo právo strán na obhajobu.

37.

Po prvé, okrem jedného prípadu sa v opise skutočností pri každom novom dôkaze odkazuje na bod alebo oddiel oznámenia námietok a uvádza sa tu, ako ho Komisia zamýšľa použiť.

38.

Po druhé, v prípade, v ktorom sa v opise skutočností neodkazuje na príslušný bod v oznámení námietok, rovnako ako v tých prípadoch, v ktorých zamýšľané použitie nových dôkazov údajne nebolo uvedené jasne, je možné z obsahu opisu skutočností a oznámenia námietok primerane vyvodiť relevantnosť nových dôkazov pre konkrétnu námietku (15).

39.

Tento záver sa potvrdil v odpovediach strán na opis skutočností. Je z nich zjavné, že strany v prípade každého z 23 bodov boli schopné pochopiť význam nových dôkazov pre námietky, ktoré boli voči nim vznesené, alebo tento význam aspoň primerane vyvodiť. V tejto súvislosti chcem uviesť, že ak niektorá strana neposkytla odpoveď na jeden údajne nejasný bod, tak minimálne jedna iná strana na tento bod odpovedala a správne identifikovala súvislosť nového dôkazu s námietkou, ku ktorej sa vzťahuje.

40.

Ak v jednom prípade jedna strana odpovedá odkazom na inú námietku, než na ktorú reaguje iná strana, je to najpravdepodobnejšie spôsobené inými príčinami, než údajnou nejasnosťou opisu skutočností.

41.

Dospel som preto k záveru, že kritizované body opisu skutočností neovplyvnili schopnosť strán účinne uplatniť svoje právo na obhajobu a že konštatované nedostatky neovplyvnili výsledok konania.

5.   Iné procedurálne námietky týkajúce sa opisu skutočností

Lundbeck

42.

Spoločnosť Lundbeck sa 22. mája 2013, asi mesiac po svojej odpovedi na opis skutočností, na mňa opäť obrátila s tým, že opis skutočností negatívne ovplyvnil jej právo na riadny proces a obhajobu. Hoci tu opäť použila väčšinu argumentov už uvedených vyššie, spoločnosť Lundbeck vzniesla aj dve nové námietky (16).

43.

Po prvé, spoločnosť Lundbeck tvrdila, že Komisia si nesplnila svoju povinnosť viesť konanie nestranne a objektívne. Komisia vraj ignorovala dôkazy, ktoré potvrdzujú názory spoločnosti Lundbeck a spoločností vyrábajúcich generické lieky, a nekriticky prijíma dôkazy, ktoré podľa všetkého okrajovo podporujú jej tvrdenia. Z opisu skutočností je údajne opäť zjavné, že Komisia neposúdila dôkazy uvedené v spise správne, objektívne a neskreslene, že nezohľadnila všetky relevantné dôkazy vrátane postrehov spoločnosti Lundbeck a že nevylúčila sporné alebo inak nepostačujúce dôkazy.

44.

Po podrobnom preskúmaní argumentov a bez toho, aby som prejudikoval závažné námietky spoločnosti Lundbeck vo veci samej, zastávam názor, že námietky tejto strany nie sú opodstatnené. Právo na dobrú správu vecí verejných zahŕňa povinnosť starostlivo a nestranne preskúmať všetky relevantné aspekty daného prípadu (17). Nejde však o zaujatosť, ak Komisia nesúhlasí s argumentmi vznesenými niektorou stranou. Zaujatosťou nie je ani pretrvávajúci rozdielny výklad príslušných dôkazov. V opise skutočností sú len uvedené nové fakty. Neobsahuje diskusiu o argumentoch, ani sa v ňom nehodnotia dôkazy predložené stranami v reakcii na oznámenie námietok. K tomuto kroku sa pristupuje v plne odôvodnenom konečnom rozhodnutí. Preto sa nezdá byť vhodné posudzovať objektivitu a nestrannosť konania Komisie na takomto základe. Aj keď zohľadním oznámenie námietok a vyjadrenia Komisie na verejnom vypočutí, nedomnievam sa, že námietky spoločnosti Lundbeck sú opodstatnené.

45.

Po druhé, spoločnosť Lundbeck uviedla, že bol porušený článok 6 ods. 3 písm. d) Európskeho dohovoru o ľudských právach, pretože opis skutočností vychádza z informácií najmä od jednej tretej strany, ktorá sa nezúčastňovala konania, a to bez toho, aby spoločnosť Lundbeck dostala príležitosť vypočuť túto tretiu stranu a overiť si vierohodnosť jej vyjadrení.

46.

Túto námietku pokladám za neodôvodnenú. V rámci administratívneho konania Komisia nie je povinná poskytovať stranám možnosť vypočuť tretie strany v súvislosti s ich vyjadreniami, ktoré poskytli Komisii. Právo strán na obhajobu bolo dodržané, ak sú vyjadrenia použité Komisiou zaznamenané v spise, ak sú sprístupnené stranám a ak po prijatí konečného rozhodnutia môžu byť napadnuté na európskych súdoch (18). Tak tomu bolo aj v tomto prípade. Spoločnosť Lundbeck dostala prístup k predmetným vyjadreniam pred ústnym vypočutím a dostala možnosť vyjadriť sa k nim.

47.

Takisto je potrebné uviesť, že spoločnosť Lundbeck túto námietku vzniesla v rámci konania veľmi neskoro. Ak sa spoločnosť Lundbeck domnievala, že pre jej obhajobu je relevantné vypočutie tretej osoby v rámci administratívneho konania, mohla Komisii navrhnúť, aby túto tretiu stranu pozvala na ústne vypočutie alebo aby zorganizovala trojstranné stretnutie, ako sa uvádza v osvedčených postupoch (19). Podľa informácií, ktoré mám dispozícii, spoločnosť Lundbeck nič také nenavrhla.

48.

Na základe uvedených skutočností som dospel k záveru, že právo spoločnosti Lundbeck na obhajobu nebolo porušené.

Alpharma

49.

Dňa 3. júna 2013, päť týždňov po doručení odpovede na opis skutočností, som dostal list od spoločnosti Alpharma, v ktorom boli vznesené tri hlavné námietky (20).

50.

Po prvé, strana tvrdila, že je pravdepodobné, že Komisia do značnej miery zmení vo svojom konečnom rozhodnutí zistenia týkajúce sa spoločnosti Alpharma, a to minimálne pokiaľ ide o tieto tri aspekty – potenciálna hospodárska súťaž, prevedená hodnota a právny a ekonomický kontext. Spoločnosť Alpharma požiadala Komisiu, aby dostala možnosť vyjadriť svoje pripomienky k revidovaným zisteniam pred prijatím konečného rozhodnutia.

51.

Pozorne som analyzoval návrh rozhodnutia vzhľadom na vyjadrenie spoločnosti Alpharma a uvedené tri aspekty. Nezistil som, že by v návrhu rozhodnutia boli zmenené námietky alebo že by sa tu prezentovali nové dôkazy, ktoré spoločnosť nedostala možnosť pripomienkovať, či už po zaslaní oznámenia námietok, alebo následne po zaslaní opisu skutočností. Skutočnosť, že GR pre hospodársku súťaž zamietlo žiadosť spoločnosti Alpharma, teda nepredstavuje porušenie práva strany na vypočutie.

52.

Po druhé, spoločnosť Alpharma tvrdí, že obsah oznámenia námietok už nie je správny, pokiaľ ide o päť predbežných zistení týkajúcich sa spoločnosti Alpharma: právny a ekonomický kontext, spojenie medzi platbou a obmedzením vstupu, výška prevedenej hodnoty, potenciálna hospodárska súťaž a rozsah dohody o urovnaní. Oznámenie námietok je, pokiaľ ide o týchto päť zistení, pri ktorých sa následne preukázalo, že sú nesprávne, údajne založené na domnienkach. Podľa spoločnosti Alpharma tieto nedostatky neboli napravené ani v opise skutočností. Dokument skôr prezentuje nové dôkazy, ktoré sú v rozpore s faktami uvedenými v oznámení námietok. V súvislosti s touto mätúcou a vzájomne si protirečiacou spleťou faktov a tvrdení spoločnosť Alpharma tvrdí, že Komisia nevysvetlila, ktoré z faktov pokladá za správne, a z toho dôvodu bolo ťažké pochopiť, o ktoré dôkazy sa Komisia opiera a aké obvinenia vznáša proti spoločnosti Alpharma. Uvádza, že za takýchto okolností sa spoločnosť Alpharma nemôže riadne hájiť. Na základe toho ma spoločnosť Alpharma požiadala, aby som Komisii odporučil, aby pred prijatím konečného rozhodnutia vydala doplňujúce oznámenie námietok alebo poskytla vysvetlenie, v ktorom by boli jasne uvedené námietky vznesené voči spoločnosti a fakty, o ktoré sa tieto námietky opierajú.

53.

Túto procedurálnu otázku som takisto podrobne preskúmal, pričom som neprihliadal na závažné tvrdenia spoločnosti Alpharma. Jej požiadavku však nemôžem pokladať za odôvodnenú.

54.

Strana už dostala odpoveď na otázku, ktoré fakty Komisia pokladá za správne. Po tom, ako spoločnosť Alpharma upozornila na tento istý problém GR pre hospodársku súťaž, dostala odpoveď, že Komisia sa domnieva, že nové fakty uvedené v opise skutočností sú správne. V tejto súvislosti je takisto potrebné uviesť, že veľkú väčšinu nových faktov uvedených v opise skutočností a týkajúcich sa spoločnosti Alpharma poskytla sama strana až po vydaní oznámenia námietok, hoci GR pre hospodársku súťaž požiadalo o poskytnutie týchto informácií už v marci 2011.

55.

V opise skutočností, ktorý strana dostala, sa pri každom novom fakte uvádza, ktorej časti oznámenia námietok sa týka a aký je jeho význam pre námietku. Spoločnosť Alpharma teda bola schopná poskytnúť pripomienky k týmto novým dôkazom a ich významu pre námietky. V rozpore s tým, na čo, zdá sa, poukazuje spoločnosť Alpharma, Komisia nie je povinná uvádzať v opise skutočností alebo oznámení námietok, ktorý z faktov pôvodne uvedených v oznámení námietok podľa jej názoru už nie je správny vzhľadom na následne nájdené dôkazy. Takisto nie je Komisia povinná predložiť právne posúdenie nových faktov. Ako už bolo uvedené, Komisia je povinná vydať doplňujúce oznámenie námietok iba vtedy, ak chce pozmeniť existujúce námietky. Preto zastávam názor, že právo spoločnosti Alpharma na obhajobu nebolo porušené.

56.

V rámci rozsahu svojej pôsobnosti nie je úradník pre vypočutie oprávnený Komisii formálne odporúčať, aby pre nejakú stranu ozrejmila určité námietky alebo svoj výklad určitých faktov, o ktoré sa námietky opierajú, ako sa pravdepodobne domnieva spoločnosť Alpharma.

57.

Po tretie, spoločnosť Alpharma, hoci len v súvislosti s jedným bodom, tvrdila, že v opise skutočností nie je riadne vysvetlené zamýšľané použitie nových faktov zo strany Komisie. Nezastávam názor, že by bolo porušené právo tejto strany na obhajobu a odkazujem tu na moju analýzu podobných námietok vznesených inými stranami v súvislosti s týmto konaním, ktorá je uvedená v oddiele IV.4. V každom prípade však odpoveď spoločnosti Alpharma na opis skutočností preukazuje, že strana bola schopná pochopiť obsah opisu skutočností.

58.

Spoločnosť Alpharma poukázala aj na nadmernú dĺžku trvania administratívneho konania. Pokiaľ ide o túto otázku, odkazujem takisto na moju analýzu podobných námietok, ktorá je uvedená v oddiele II. 4.

V.   NÁVRH ROZHODNUTIA

59.

Podľa môjho názoru sa návrh rozhodnutia týka iba námietok, ku ktorým strany dostali možnosť vyjadriť sa.

60.

Dospel som k záveru, že všetci aktéri mohli v tomto prípade účinne uplatniť svoje procedurálne práva.

V Bruseli 17. júna 2013

Michael ALBERS


(1)  Podľa článkov 16 and 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29) („rozhodnutie 2011/695/EU“).

(2)  http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/

(3)  H. Lundbeck A/S a Lundbeck Limite, Xellia Pharmaceuticals ApS a Alpharma LLC (teraz pod názvom Zoetis Products LLC) („Alpharma“), A.L. Industrier AS, Arrow Generics Limited a Arrow Group ApS („Arrow“), Resolution Chemicals Limited, Generics [Spojené kráľovstvo] Limited, Merck KGaA, a Ranbaxy (Spojené kráľovstvo) Limited a Ranbaxy Laboratories Limited („Ranbaxy“).

(4)  Situácia v tomto prípade bola podľa môjho názoru podobná situácii opísanej v odôvodnení 15 rozhodnutia 2011/695/EÚ a je dôvodom pre podobné rozhodnutie o pozastavení plynutia lehoty.

(5)  Alpharma tento názor zopakovala v mne adresovanom liste z 3. júna 2013.

(6)  Vec T-228/97, Irish Sugar/Komisia, Zb. 1999, s. II-02969, bod 278.

(7)  Vec T-99/04, AC-Treuhand AG/Komisia, Zb. 2008, s. II-1501, bod 58.

(8)  Vec T-587/08, Fresh del Monte Produce Inc./Komisia, Zb. 2013, zatiaľ neuverejnené, body 683 a 684.

(9)  Vec C-105/04, P Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Komisia (FEG), Zb. 2006, s. I-08725, body 56 až 60.

(10)  Vec T-240/07, Heineken Nederland BV and Heineken NV/Komisia, Zb. 2011, s. II-03355, body 290 a 291.

(11)  Pozri vec T-111/08, MasterCard Inc. a iní/Komisia, Zb. 2012, zatiaľ neuverejnené, bod 268.

(12)  Pozri vec T-23/99, LR AF 1998 A/S, predtým Løgstør Rør A/S/Komisia, Zb. 2002, s. II-1705, body 190 a 193; pozri aj spojené veci T-236/01, T-239/01, T-244/01 až T-246/01, T-251/01 a T-252/01, Tokai Carbon a iní/Komisia, Zb. 2004, s. II-1181, bod 45; a vec T-340/03, France Télécom SA/Komisia, Zb. 2007, s. II-107, bod 30.

(13)  MasterCard Inc. a iní/Komisia, už citované, bod 273.

(14)  LR AF 1998 A/S, už citované, bod 191; pozri aj vec T-353/06, Vermeer Infrastructuur BV/Komisia, Zb. 2012, zatiaľ neuverejnené, bod 182.

(15)  Predmetná situácia, v ktorej nie je jednoduché identifikovať súvislosť medzi opisom skutočností a oznámením námietok, sa podľa môjho názoru podobá situácii, s ktorou bol konfrontovaný Všeobecný súd vo veci T-11/89, Shell/Komisia, Zb.1992, s. 11-757, body 56 a 62; pozri aj spojené veci T-191/98 a T-212/98 až T-214/98, Atlantic Container Line AB a iní/Komisia Zb. 2003, s. II-03275, bod 162; a vec T-13/89, ICI/Komisia, Zb. 1992, s. II-1021, bod 35. Test uplatnený na túto druhú situáciu by teda mal byť aplikovateľný aj tu.

(16)  Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Lundbeck mi predložila podrobné námietky vo veľmi neskorom štádiu konania, sa im môžem venovať iba stručne.

(17)  Vec T-31/99, ABB Asea Brown Boveri/Komisia, Zb. 2002, s. ECR II-1881, bod 99.

(18)  Vec T-439/07, Coats Holdings Ltd./Komisia, Zb. 2012, zatiaľ neuverejnené, body 174 a 175.

(19)  Pozri Oznámenie Komisie o osvedčených postupoch vedenia konania podľa článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 308, 20.10.2011, s. 6), body 68 a 69.

(20)  Vzhľadom na to, že spoločnosť Alpharma v mne adresovanom liste poukázala na niekoľko otázok a predložila veľmi komplexné a podrobné námietky v dosť neskorom štádiu konania, môžem sa im venovať iba stručne.


7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/13


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 19. júna 2013,

ktoré sa týka konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP

(Vec AT.39226 – Lundbeck)

[oznámené pod číslom C(2013) 3803]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2015/C 80/07)

Komisia prijala 19. júna 2013 rozhodnutie týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP. V súlade s ustanoveniami článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komisia týmto uverejňuje mená dotknutých strán a hlavný obsah rozhodnutia vrátane všetkých uložených pokút, pričom sa zohľadňuje oprávnený záujem podnikov chrániť svoje obchodné tajomstvá

1.   ÚVOD

1.

Toto rozhodnutie sa týkalo šiestich dohôd, ktoré v rokoch 2002 a 2003 platili medzi dánskym výrobcom originálnych liekov, spoločnosťou Lundbeck, na jednej strane a každým zo štyroch výrobcov generických liekov na strane druhej. Toto rozhodnutie sa týkalo týchto výrobcov generických liekov:

—   Merck KGaA (Generics [UK]): dve dohody so spoločnosťou Lundbeck, jedna týkajúca sa Spojeného kráľovstva (od 24. januára 2002 do 1. novembra 2003), jedna týkajúca sa EHP s výnimkou Spojeného kráľovstva (od 22. októbra 2002 do 22. októbra 2003),

—   Arrow: dve dohody so spoločnosťou Lundbeck, jedna týkajúca sa Spojeného kráľovstva (od 24. januára 2002 do 20. októbra 2003), jedna týkajúca sa Dánska (od 3. júna 2002 do 1. apríla 2003),

—   Alpharma: jedna dohoda so spoločnosťou Lundbeck týkajúca sa EHP (od 22. februára 2002 do 30. júna 2003) a

—   Ranbaxy: jedna dohoda so spoločnosťou Lundbeck týkajúca sa EHP (od 16. júna 2002 do 31. decembra 2003).

Komisia vo svojom rozhodnutí konštatovala, že dohody medzi spoločnosťou Lundbeck a každým z príslušných výrobcov generických liekov predstavovali štyri porušenia právnych predpisov.

2.

Výrobkom, ktorého sa porušenia týkali, bolo antidepresívum citalopram buď v podobe účinnej farmaceutickej látky (active pharmaceutical ingredient – API), alebo v podobe lieku.

3.

V čase uzavretia dohôd sa už skončila platnosť patentov a ochrany údajov spoločnosti Lundbeck, ktoré sa týkali zlúčeniny citalopram a dvoch originálnych výrobných procesov. Spoločnosť Lundbeck však ešte stále mala niekoľko patentov na procesy, ktoré jej poskytovali výhradné práva na určité, no nie všetky nové spôsoby výroby citalopramu v prípade uznania platnosti takýchto patentov a ich porušenia. Akýkoľvek podnik používajúci buď originálne výrobné procesy, alebo akýkoľvek výrobný proces, na ktorý sa nevzťahujú platné patenty spoločnosti Lundbeck na procesy, by však v zásade mohol s generickým citalopramom voľne vstúpiť na trhy EHP za predpokladu, že by príslušný výrobok a proces jeho výroby spĺňali regulačné požiadavky uplatniteľné v EHP v danom čase.

4.

Dohody boli uzavreté v kontexte prinajmenšom potenciálneho patentového sporu (2) medzi spoločnosťou Lundbeck a príslušným výrobcom generických liekov, ktorý sa týkal (plánovaného) uvedenia citalopramu na trh v podobe účinnej farmaceutickej látky (API) alebo v podobe lieku výrobcom generických liekov v geografickej oblasti, na ktorú sa dohoda vzťahovala. Pred príslušnými dohodami spoločnosť Lundbeck obvykle tvrdila, že došlo k porušeniu jedného alebo viacerých jej patentov na procesy, a príslušný výrobca generických liekov zvyčajne tvrdil, že k porušeniu daných patentov nedošlo alebo že patenty, na ktoré sa odvolávala spoločnosť Lundbeck, sú neplatné. Každá dohoda bola uzavretá pred vydaním rozhodnutia súdu v týchto sporoch medzi príslušnými účastníkmi sporu, a to aj prostredníctvom predbežných opatrení a všetky okrem jednej (dohoda spoločnosti Lundbeck so spoločnosťou Alpharma, ktorá sa týkala EHP) boli uzavreté pred začiatkom sporového konania.

5.

Riešenie patentových sporov predstavuje v zásade všeobecne uznávaný a legitímny spôsob ukončenia súkromných nezhôd. Môže navyše ušetriť čas a úsilie súdom alebo príslušným správnym orgánom, ako sú patentové úrady, a preto môže byť vo verejnom záujme.

6.

Z pohľadu práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže je dôležité to, že pre tieto dohody bolo charakteristické, že zahŕňali prevod hodnoty zo spoločnosti Lundbeck na potenciálneho alebo skutočného konkurenčného výrobcu generických liekov, ktorý bol spojený s dohodou s týmto konkurenčným výrobcom, že počas platnosti dohody nebude v príslušnej geografickej oblasti na trh uvádzať generický citalopram. Pri určení hodnoty, ktorú spoločnosť Lundbeck previedla, sa zohľadnil obrat alebo zisky, ktoré výrobca generických liekov očakával pri úspešnom vstupe na trh. Predmetnými dohodami sa nevyriešil žiadny patentový spor, iba sa odsunuli problémy súvisiace s potenciálnym vstupom generických liekov na trh. Takisto sa zistilo, že dohody neobsahovali žiadny záväzok spoločnosti Lundbeck zdržať sa konania o porušení povinnosti v prípade, že by výrobca generických liekov vstúpil na trh s generickým citalopramom po uplynutí platnosti dohody. Napokon spoločnosť Lundbeck vďaka príslušným dohodám dosiahla výsledky, ktoré by nemohla dosiahnuť presadením svojich patentov na procesy na vnútroštátnych súdoch: Predmetné dohody zabránili príslušnému výrobcovi generických liekov v predaji generického citalopramu bez ohľadu na to, či by sa výrobou takéhoto citalopramu porušili patenty spoločnosti Lundbeck na procesy, alebo nie.

2.   POSTUP

7.

Komisia sa o predmetných dohodách prvýkrát dozvedela v októbri 2003 na základe informácií od dánskeho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže. V období od decembra 2003 do októbra 2005 Komisia zozbierala ďalšie informácie. V októbri 2005 Komisia vykonala inšpekcie podľa článku 20 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003 okrem iného v priestoroch spoločnosti H. Lundbeck A/S. V roku 2006 viacerým účastníkom poslala žiadosti o informácie. Odpovede na tieto žiadosti o informácie boli preskúmané v roku 2007.

8.

V januári 2008 sa Komisia rozhodla začať rozsiahle vyšetrovanie vo farmaceutickom odvetví podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1/2003. Záverečná správa z vyšetrovania v odvetví bola uverejnená 8. júla 2009.

9.

V decembri 2009 Komisia vykonala ďalšie inšpekcie. Dňa 7. januára 2010 Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania proti spoločnosti Lundbeck. V roku 2010 a v prvej polovici roku 2011 počas prípravy tohto rozhodnutia Komisia poslala spoločnosti Lundbeck, výrobcom generických liekov, s ktorými boli uzavreté príslušné dohody, ich materským spoločnostiam a tretím stranám značný počet žiadostí o informácie. Komisia začala 24. júla 2012 konanie proti výrobcom generických liekov, ktorí uzavreli príslušné dohody so spoločnosťou Lundbeck, a vydala oznámenie námietok adresované spoločnosti Lundbeck a uvedeným výrobcom generických liekov.

10.

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie 5. júna 2013 a 17. júna 2013 vydal priaznivé stanoviská k návrhu rozhodnutia. Úradník pre vypočutie vydal svoju záverečnú správu 17. júna 2013.

3.   ZHRNUTIE PRÁVNEHO POSÚDENIA KOMISIE

11.

Na základe judikatúry Súdneho dvora Európskej únie Komisia vo svojom rozhodnutí dospela k záveru, že dohody o vyriešení patentových sporov, rovnako ako akékoľvek iné dohody, podliehajú právu Únie v oblasti hospodárskej súťaže.

12.

Aj keď obmedzenia uvedené v dohode o vyriešení patentového sporu zostávajú v rozsahu pôsobnosti patentu, je možné, že takáto dohoda sa za určitých okolností musí považovať za dohodu v rozpore s právom v oblasti hospodárskej súťaže.

13.

Aby sa zistilo, či každá dohoda, na ktorú sa vzťahuje toto rozhodnutie, mohla svojou podstatou obmedziť hospodársku súťaž, Komisia vykonala analýzu konkrétnych skutočností týkajúcich sa jednotlivých dohôd s cieľom zistiť, či:

výrobca generických liekov a výrobca originálnych liekov boli aspoň potenciálnymi konkurentmi,

sa výrobca generických liekov zaviazal v dohode počas jej platnosti obmedziť svoje nezávislé úsilie o vstup na jeden alebo viac trhov EHP s generickým výrobkom a

dohoda súvisela s prevodom hodnoty od výrobcu originálnych liekov, ktorým sa podstatne znížila motivácia výrobcu generických liekov nezávisle sa usilovať o vstup na jeden alebo viac trhov EHP s generickým výrobkom.

V posúdení Komisie sa zohľadnil hospodársky a právny kontext, ktorý viedol k uzavretiu dohody, skutočný obsah a ciele dohody a subjektívne úmysly každej zmluvnej strany, preukázané skutkovými okolnosťami.

14.

V tomto prípade sa zohľadnili aj iné dôležité faktory, konkrétne: skutočnosť, že pri určení hodnoty, ktorú spoločnosť Lundbeck previedla, sa zohľadnil obrat alebo zisky, ktoré výrobca generických liekov očakával pri úspešnom vstupe na trh; skutočnosť, že spoločnosť Lundbeck nemohla získať obmedzenia vstupu prostredníctvom presadenia svojich patentov na procesy, keďže povinnosti uložené výrobcovi generických liekov v dohode prekračujú rámec práv udelených majiteľom patentov na procesy, a skutočnosť, že dohoda neobsahovala záväzok spoločnosti Lundbeck zdržať sa konania o porušení, ak by výrobca generických liekov vstúpil na trh s generickým citalopramom po uplynutí platnosti dohody.

15.

Komisia vykonala aj analýzu argumentov účastníkov, ktoré sa týkali existencie zdôvodnenia dohôd podľa článku 101 ods. 3 zmluvy, a zistila, že podmienky tohto ustanovenia neboli splnené. Účastníci tvrdili, že boli dosiahnuté výhody napríklad v podobe ušetrených nákladov na sporové konanie a zlepšenia distribúcie vlastných výrobkov spoločnosti Lundbeck prostredníctvom distribučných dohôd s dvoma výrobcami generických liekov. Účastníkom sa však nepodarilo dostatočne podložiť tvrdenie o údajných výhodách, a najmä preukázať, že obmedzenia uložené výrobcom generických liekov vyplývajúce z dohôd boli nevyhnutné na dosiahnutie takýchto výhod. Účastníci nepreukázali ani to, že by takéto výhody prevážili nad nevýhodami, ktoré by pre spotrebiteľov vyplývali z obmedzení stanovených v dohodách.

16.

Na základe uvedenej analýzy Komisia dospela k záveru, že šesť dohôd, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie, predstavuje obmedzenie hospodárskej súťaže podľa cieľa, ktoré zodpovedá štyrom samostatným porušeniam článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP.

4.   ADRESÁTI

17.

Adresátmi rozhodnutia Komisie boli tieto spoločnosti:

Lundbeck Limited

H. Lundbeck A/S

Generics [UK] Limited

Merck KGaA

Arrow Generics Limited

Arrow Group ApS

Resolution Chemicals Limited

Xellia Pharmaceuticals ApS

Zoetis Products LLC

A.L. Industrier AS

Ranbaxy (UK) Limited

Ranbaxy Laboratories Limited.

5.   POKUTY

18.

Komisia za predmetné štyri porušenia uložila spoločnosti Lundbeck pokuty v celkovej výške 93 766 000 EUR. Tieto pokuty sa vypočítali v súlade so všeobecnou metodikou usmernení Komisie o pokutách (3). Vzhľadom na skutočnosť, že štyri porušenia spoločnosti Lundbeck sa týkali rovnakého výrobku, citalopramu, a vo veľkej miere aj rovnakých geografických oblastí a období, a s cieľom zabrániť potenciálnemu neprimeranému výsledku vyplývajúcemu z uloženia viacerých pokút súčasne sa Komisia v rámci diskrečnej právomoci rozhodla uplatniť korekčný koeficient, ktorý bol vhodný na dosiahnutie odrádzajúceho účinku za osobitných okolností tohto prípadu.

19.

Komisia uložila predmetným štyrom výrobcom generických liekov (alebo ich právnym nástupcom) pokuty v celkovej výške 52 239 000 EUR. Keďže sa títo výrobcovia dohodli, že nebudú predávať generický citalopram v geografickej oblasti, na ktorú sa jednotlivé dohody vzťahovali, a preto v príslušnej geografickej oblasti nemali žiadny alebo len veľmi obmedzený odbyt, Komisia uplatnila bod 37 usmernení o pokutách. Komisia konkrétne pri stanovení základných súm pokuty pre príslušného výrobcu generických liekov zohľadnila hodnotu prevedenú na daného výrobcu generických liekov v rámci príslušnej(-ých) dohody (dohôd).

20.

Pri stanovení súm pokút sa zohľadnilo dlhé trvanie vyšetrovania Komisie. Z tohto dôvodu sa všetkým účastníkom suma pokuty znížila.

21.

Za štyri porušenia boli uložené tieto konkrétne pokuty:

za porušenie medzi spoločnosťami Lundbeck a Merck:

H. Lundbeck A/S: 19 893 000 EUR,

z čoho spoločne a nerozdielne so spoločnosťou Lundbeck Limited: 5 306 000 EUR,

Merck KGaA: 21 411 000 EUR,

z čoho spoločne a nerozdielne so spoločnosťou Generics [UK] Limited: 7 766 843 EUR,

za porušenie medzi spoločnosťami Lundbeck a Arrow:

H. Lundbeck A/S: 12 951 000 EUR,

Arrow Group ApS: 9 975 000 EUR,

z čoho spoločne a nerozdielne so spoločnosťou Arrow Generics Limited: 9 360 000 EUR;

z tejto poslednej sumy spoločne a nerozdielne so spoločnosťou Resolution Chemicals Limited: 823 735 EUR,

za porušenie medzi spoločnosťami Lundbeck a Alpharma:

H. Lundbeck A/S: 31 968 000 EUR,

Zoetis Products LLC a Xellia Pharmaceuticals ApS spoločne a nerozdielne: 10 530 000 EUR,

z čoho spoločne a nerozdielne so spoločnosťou A.L. Industrier AS: 43 216 EUR,

za porušenie medzi spoločnosťami Lundbeck a Ranbaxy:

H. Lundbeck A/S: 28 954 000 EUR,

Ranbaxy Laboratories Limited a Ranbaxy (UK) Limited spoločne a nerozdielne: 10 323 000 EUR.

22.

Komisia uložila príslušným výrobcom povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania alebo správania, ktoré by malo rovnaký alebo podobný cieľ alebo následok.


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Termínom „patentový spor“, tak ako sa používa v rozhodnutí, sa označujú nezhody medzi dvoma alebo viacerými účastníkmi, ktoré sa týkajú patentu, a tento termín zahŕňa pojem patentového sporového konania ako jednu z možných fáz takéhoto sporu.

(3)  Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, 1.9.2006, s. 2).


7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/17


STIAHNUTIE NÁVRHOV KOMISIE

(2015/C 80/08)

Zoznam stiahnutých návrhov

Dokument

Medziinštitucionálny postup

Názov

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

COM(2010) 537

2010/0266/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

COM(2010) 539

2010/0267/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

COM(2010) 745

2010/0365/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/… z…, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008

COM(2010) 738

2010/0354/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o obchodné normy

COM(2010) 759

2010/0364/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov

COM(2010) 761

2010/0366/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi

COM(2010) 799

2010/0385/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

COM(2011) 193

2011/0075/NLE

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých typov pomoci, náhrad a cien súvisiacich s jednotnou spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

COM(2011) 663

2011/0290/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

COM(2013) 159

2013/0087/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určení miery úpravy priamych platieb ustanovenej v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013

COM(2013) 521

2013/0247/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

COM(2014) 175

2014/0097/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určení miery úpravy priamych platieb podľa nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2014

Rozpočet a ľudské zdroje

COM(2004) 509

2004/0172/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnej administratívnej pomoci pri ochrane finančných záujmov Spoločenstva proti podvodom a iným protiprávnym konaniam

COM(2010) 71

2010/0047/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

COM(2010) 72

2010/0048/APP

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013

COM(2012) 754

2012/0350/NLE

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2012 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

COM(2011) 518

2011/0225/NLE

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov

Hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá

COM(1998) 30

1998/0025/CNS

Návrh smernice Rady k daňovej úprave súkromných motorových vozidiel, ktoré sú v súvislosti so zmenou bydliska natrvalo premiestnené do iného členského štátu alebo ktoré sú prechodne používané v inom členskom štáte ako štáte, kde boli registrované

COM(2002) 456

2002/0246/CNS

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 77/270/Euratom, ktorým sa Komisia splnomocňuje na uzatváranie zmlúv Euratom o pôžičke na účely príspevkov na financovanie jadrových elektrární

COM(2002) 457

2002/0246/NLE

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 77/271/Euratom o vykonávaní rozhodnutia 77/270/Euratom, ktorým sa Komisia splnomocňuje na uzatváranie zmlúv Euratom o pôžičke na účely príspevkov na financovanie jadrových elektrární

COM(2005) 261

2005/0130/CNS

Návrh smernice Rady o daniach z osobných áut

COM(2006) 486

2006/0165/CNS

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/84/EHS o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje

COM(2010) 32

2010/0018/NLE

Návrh rozhodnutia Rady o stanovisku, ktoré má Únia zaujať v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Tureckou republikou o obchode s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie prílohy II k protokolu 1 uvedenej dohody, podľa nadobudnutia účinnosti harmonizovaného systému 2007

COM(2010) 34

2010/0019/NLE

Návrh rozhodnutia Rady o stanovisku, ktoré má Únia zaujať v asociačnej rade, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie prílohy II k protokolu 3 k rozhodnutiu č. 1/98 Asociačnej rady ES – Turecko z 25. februára 1998 o obchodnom režime pre poľnohospodárske výrobky týkajúce sa zoznamu opracovania alebo spracovania, ktoré sa musí vykonať na materiáloch bez pôvodu, aby vyrobený výrobok mohol získať štatút pôvodu, podľa nadobudnutia účinnosti harmonizovaného systému 2007

COM(2010) 778

2010/0378/NLE

Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Rade pre stabilizáciu a pridruženie vytvorenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie protokolu 4 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

COM(2011) 169

2011/0092/CNS

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

Zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovná mobilita

COM(2014) 239

2014/0131/NLE

Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Únie na 103. zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce v súvislosti s odporúčaním na doplnenie Dohovoru č. 29 Medzinárodnej organizácie práce z roku 1930 o nútenej alebo povinnej práci

Životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo

COM(2009) 189

2009/0057/COD

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov

COM(2009) 399

2009/0112/COD

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov

COM(2010) 572

2010/0290/NLE

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi

COM(2012) 155

2012/0077/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie

COM(2012) 471

2012/0232/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých technických a kontrolných opatreniach v Skagerraku a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 850/98 a nariadenia (ES) č. 1342/2008

COM(2012) 591

2012/0285/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu

COM(2013) 300

2013/0153/NLE

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v rámci komisie HELCOM a organizácie IMO v súvislosti s vymedzením Baltského mora ako oblasti kontroly emisií oxidov dusíka (NECA)

COM(2014) 397

2014/0201/COD

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení

Európska susedská politika a rokovania o rozšírení

COM(2008) 308

2008/0095/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1638/2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva

COM(2012) 92

2012/0041/NLE

Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Asociačnej rade EÚ – Turecko

COM(2012) 133

2012/0063/NLE

Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorú má prijať Európska únia v Spoločnom výbore EHP k zmene a doplneniu protokolu 4 (o pravidlách pôvodu) k Dohode o EHP

COM(2012) 329

2012/0159/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

Zahraničné veci a bezpečnostná politika

COM(2005) 281

2005/0121/CNS

Návrh rozhodnutia Rady o podpísaní protokolu k Rámcovej dohode o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

COM(2013) 289

2013/0155/NLE

Návrh rozhodnutia Rady o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

COM(2013) 653

 

Odporúčanie k rozhodnutiu Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej Komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Zdravie a bezpečnosť potravín

COM(2007) 90

2007/0037/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

COM(2013) 262

2013/0137/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu)

Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

COM(2010) 371

2010/0199/COD

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES o systémoch náhrad pre investorov

COM(2012) 84

2012/0035/COD

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do pôsobnosti verejných systémov zdravotného poistenia

COM(2012) 241

2012/0124/NLE

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty poverujú prerokovaním tých záležitostí v rámci konferencie Organizácie Spojených národov o zmluve o obchode so zbraňami (New York, 2. až 27. júl 2012), ktoré patria do výlučnej právomoci Únie

COM(2014) 85

2014/0043/NLE

Návrh odporúčania Rady týkajúceho sa európskych zásad kvality v oblasti cestovného ruchu

Medzinárodná spolupráca a rozvoj

COM(2008) 244

2008/0270/NLE

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa návrh rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí Medzinárodnej dohody o káve z roku 2007 Európskym spoločenstvom

Medziinštitucionálne vzťahy

COM(2013) 451

2013/0218/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

COM(2013) 452

2013/0220/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

COM(2013) 751

2013/0365/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť

COM(2010) 82

2010/0050/COD

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní

COM(2012) 35

2012/0022/APP

Návrh nariadenia Rady o štatúte európskej nadácie

Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo

COM(2009) 102

2009/0033/CNS

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis

Výskum, veda a inovácia

COM(2011) 931

2011/0460/NLE

Návrh rozhodnutia Rady o prijatí doplnkového výskumného programu pre projekt ITER (2014 – 2018)

Obchod

COM(2011) 380

2011/0167/NLE

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení obchodnej dohody o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými

Doprava

COM(2000) 802

2000/0326/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia európskych vôd ropnými látkami a o súvisiacich opatreniach

COM(2005) 353

2005/0141/APP

Návrh rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskom a Čiernou Horou o určitých aspektoch leteckých služieb

COM(2008) 700

 

Návrh rozhodnutia Rady o podpísaní protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa dohovor o režime plavby na Dunaji z 18. augusta 1948 (Belehradský dohovor)

COM(2009) 217

2009/0063/COD

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o poplatkoch za bezpečnostnú ochranu letectva

COM(2009) 229

2009/0066/APP

Návrh rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane a o uzavretí Doplnkovej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane; Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane; Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane

COM(2010) 653

2010/0320/NLE

Návrh rozhodnutia Rady o plnení podmienok Chorvátskou republikou, pokiaľ ide o dokončenie prvého prechodného obdobia podľa Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Republikou Čierna Hora, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru

COM(2011) 824

2011/0397/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách pozemnej obsluhy na letiskách Únie, ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/67/ES

Kodifikácie

COM(2008) 761

2008/0225/COD

Návrh nariadenia Rady uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

COM(2009) 446

2009/0123/COD

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady …/…/ES z […] o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (kodifikované znenie)

COM(2009) 535

2009/0151/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/… z […] o štatistike o odpadoch (kodifikované znenie)

COM(2009) 634

2009/0176/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (kodifikované znenie)

COM(2010) 179

2010/0095/COD

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie)

COM(2010) 184

2010/0098/CNS

Návrh nariadenia Rady (Euratom) stanovujúceho najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (prepracované znenie)

COM(2010) 507

2010/0260/COD

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek (kodifikované znenie)

COM(2010) 691

2010/0338/NLE

Návrh nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (kodifikované znenie)

COM(2012) 8

2012/0007/COD

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (prepracované znenie)


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/24


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 80/09)

1.

Komisii bolo 26. februára 2015 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky The Blackstone Group L.P. („Blackstone“, Spojené štáty americké) a Koala HoldCo, LLC [pridružený k podnikom TPG Global, LLC a TPG Special Situations Partners, LLC (spolu uvádzané ako „TPG“, Spojené štáty americké)] získajú spoločnú kontrolu nad podnikmi Acenden Ltd. („Acenden“, Spojené kráľovstvo) a AMS Decisions Advisers LLP („AMS“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Blackstone: celosvetový správca alternatívnych aktív a poskytovateľ služieb finančného poradenstva,

—   TPG: celosvetová súkromná investičná spoločnosť. Súkromné investičné fondy TPG investujú do radu podnikov prostredníctvom akvizícií a reštrukturalizácie podnikov,

—   Acenden: poskytovateľ služieb riadenia a správy hypoték pre hypotekárnych veriteľov v Spojenom kráľovstve a Írsku,

—   AMS: poskytovateľ služieb riadenia hypoték pre hypotekárnych veriteľov v Spojenom kráľovstve.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec možno posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky možno zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/25


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7529 – Mohawk/International Flooring Systems)

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 80/10)

1.

Komisii bolo 2. marca 2015 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Mohawk Industries, Inc („Mohawk“, USA) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom International Flooring Systems S.A („IFS“, Luxembursko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Mohawk Industries: Mohawk má hlavné sídlo v USA a je celosvetovým výrobcom a dodávateľom panelov na báze dreva, izolačného materiálu a širokej škály podlahovín vrátane kobercov, koberčekov, podláh z tvrdého dreva, laminátových podláh, keramických obkladačiek, kamenných a vinylových podláh. V rámci EHP podnik Mohawk pôsobí najmä prostredníctvom stopercentnej dcérskej spoločnosti Unilin,

—   IFS: IFS je skupina spoločností so sídlom v Luxembursku a pôsobí v oblasti výroby a dodávky vinylových podláh, laminátových podláh a panelov na báze dreva, najmä surových a potiahnutých MDF.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7529 – Mohawk/International Flooring Systems na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/26


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7553 – PAI/Lion Adventure)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 80/11)

1.

Komisii bolo 2. marca 2015 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik PAI Partners SAS („PAI“, Francúzsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Lion Adventure Coöperatief U.A. („Lion Adventure“, Holandsko) inými prostriedkami.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

PAI je súkromná spoločnosť pôsobiaca v oblasti súkromného kapitálu, ktorá riadi mnohé fondy, ktoré vlastnia spoločnosti pôsobiace v rozličných obchodných odvetviach a poskytuje týmto fondom poradenstvo,

Lion Adventure pôsobí v oblasti maloobchodného predaja športového vybavenia, oblečenia a obuvi a módy prostredníctvom svojich predajní „AS Adventure“, „Bever“, „Cotswold Outdoor“ a „North Face“ v Belgicku, Francúzsku, Luxembursku, Holandsku a Spojenom kráľovstve.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7553 – PAI/Lion Adventure na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


INÉ AKTY

Európska komisia

7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/27


Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2015/C 80/12)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť voči žiadosti námietku podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1).

ŽIADOSŤ O ZÁPIS ZARUČENEJ TRADIČNEJ ŠPECIALITY DO REGISTRA

NARIADENIE RADY (ES) č. 509/2006

o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín  (2)

„TRADITIONAL BRAMLEY APPLE PIE FILLING“

ES č.: UK-TSG-007-0057-5.11.2008

1.   Názov a adresa skupiny žiadateľov

Názov:

UK Apples & Pears Ltd

Adresa:

Forest Lodge

Bulls Hill

Walford

Ross-on-Wye

Herefordshire HR9 5RH

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1732529781

Fax

+44 1732529781

E-mail:

info@englishapplesandpears.co.uk

UK Apples & Pears Ltd je organizácia pestovateľov založená v roku 1987. V súčasnosti združuje 73 % britských komerčných pestovateľov jabĺk a hrušiek a aktívne sa zapája do programov podpory konzumácie čerstvých a spracovaných jabĺk na trhoch čerstvého ovocia, spracovania, cateringu a potravinárskych služieb, financovaných z prostriedkov EÚ.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Spojené kráľovstvo.

3.   Špecifikácia výrobku

3.1.   Názov (názvy) na zápis do registra [článok 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1216/2007 z 18. októbra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín  (3) ]

„Traditional Bramley Apple Pie Filling“.

3.2.   Ide o názov, ktorý

je špecifický sám osebe

vyjadruje špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

Názov (v preklade tradičná jablčníková plnka z odrody Bramley) odráža tradičné zloženie výrobku: pozostáva výhradne z jabĺk odrody Bramley, vody a cukru, prípadne trochy citrónovej šťavy a kukuričnej múky na zahustenie.

Kulinárska odroda Bramley sa pestuje osobitne na tento účel a vďaka jedinečnej kombinácii nízkeho podielu sušiny, vysokej koncentrácie kyseliny jablčnej a nízkej cukornatosti spolu s prv spomínanou absenciou prídavných látok dodáva plnke Traditional Bramley Apple Pie Filling príznačnú ostrosť chuti.

3.3.   Žiada sa o výhradu názvu podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006?

Zápis do registra s výhradou názvu

Zápis do registra bez výhrady názvu.

3.4.   Druh výrobku

Skupina 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované.

3.5.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na ktoré sa vzťahuje názov podľa bodu 3.1 [článok 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1216/2007]

Plnka Traditional Bramley Apple Pie Filling je homogénna zmes kúskov jabĺk odrody Bramley, cukru a vody. Na jej výrobu sa používajú len celé zrelé jablká s priemerom od 65 mm do 115 mm, ktoré nesmú mať na šupe výrazné škvrny či zárezy ani otlačené miesta. Jablká odrody Bramley sa musia nakrájať na kúsky s minimálnou požadovanou veľkosťou 15 mm, pričom na tvare nezáleží. Vo výslednej mase však musia byť jasne odlíšiteľné kusy ovocia s pevnou textúrou. Ich farebnosť sa pohybuje na škále rôznych odtieňov zelenej, ktorá je príznačná pre odrodu Bramley’s Seedling.

Pridať možno aj jablkové pyré a kukuričnú múku; v takom prípade by mal byť podiel jabĺk Bramley 97 % a zvyšok vlhkosť pridaná v priebehu tepelnej úpravy. Pyré sa pripravuje zo šupy, jadrovníka a dužiny jabĺk Bramley tak, že produkt sa vystaví teplu a pare. Následne sa pasíruje, aby sa zbavilo všetkej vláknitej hmoty a výsledkom by mala byť hustá hladká zelená až bledohnedá tekutina typická pre odrodu Bramley.

Pridať možno aj citrónovú šťavu.

Konečný produkt sa vyznačuje ostrou chuťou jabĺk Bramley. plnka Traditional Bramley Apple Pie Filling sa distribuuje veľkoobchodníkom, poskytovateľom potravinárskych služieb, pekárňam, spracovateľom a maloobchodníkom v rôznych obaloch.

Zoznam prísad plnky Traditional Bramley Apple Pie Filling:

 

kúsky jabĺk Bramley – minimálna veľkosť 15 mm

 

cukor

 

voda

 

jablčné pyré z odrody Bramley (voliteľné)

 

kukuričná múka (voliteľná)

 

citrónová šťava (voliteľná).

Množstvo použitých prísad sa líši v závislosti od výrobcu, treba však dodržať tieto technické podmienky:

 

jablká odrody Bramley – minimálne 40 %

 

cukor – maximálne 20 %

 

obsah vody – maximálna vodná aktivita by mala byť 0,97 aw

 

pH – pod 4

 

pevné látky – minimálne 2o Bx

 

viskozita – maximálny čas výtoku 8 pri použití výtokového viskozimetra (Fordov pohárik).

3.6.   Opis výrobného postupu poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na ktoré sa vzťahuje názov podľa bodu 3.1 [článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1216/2007]

Na výrobu plnky Traditional Bramley Apple Pie Filling sa používajú jablká Bramley. Pestujú sa v súlade s týmito podmienkami:

Pri všetkých zásielkach ovocia do výrobnej prevádzky sa uchovávajú úplné záznamy o pestovaní, zbere a skladovaní. Po úvodnej kontrole, či je zásielka vhodná na výrobu plnky Traditional Bramley Apple Pie Filling, jablká pred samotnou výrobou prebehnú vodným kúpeľom, strojovým triedením a manuálnou kontrolou na linke.

Na výrobu plnky Traditional Bramley Apple Pie Filling sa používajú jablká s priemerom od 65 mm do 115 mm. Vzhľadom na osobitý tvar jabĺk Bramley treba použiť primerané odborné postupy manipulácie a určovania veľkosti, aby sa zaistila presná príprava vstupných surovín.

Jablká musia byť zdravé, čisté, celé a zrelé, nesmú mať na šupe výrazné škvrny, zárezy ani otlačené miesta hlbšie než 0,5 mm, pehovitosť, hnilobu ani chrastavitosť. Keďže ovocie je mäkké, zariadenie na vodný kúpeľ a mechanické linky musia byť prispôsobené tak, aby sa počas prípravy a spracovania minimalizovali hoci i len slabé nárazy.

Jablká odrody Bramley’s Seedling sa vyznačujú pikantnou a ostrou chuťou. Príznačné sfarbenie sa pohybuje na škále od veľmi tmavej po svetlejšiu zelenú na celom povrchu jablka. Textúra by mala byť vo všeobecnosti chrumkavá, šťavnatá a pevná.

Mechanické odstraňovanie šupy a jadrovníka: keďže jablká Bramley majú nepravidelný tvar, na splnenie náročných špecifikácií komerčnej výroby plnky Traditional Bramley Apple Pie Filling je potrebné špecializované zariadenie na ich triedenie, manipuláciu a odstraňovanie šupy a jadrovníka. Manuálna dodatočná úprava jabĺk je nevyhnutná.

Príprava: nakrájané jablká Bramley majú jedinečné oxidačné vlastnosti, ktoré si vyžadujú špecializované techniky uvedené nižšie:

Jablká sa nakrájajú na potrebnú veľkosť. Kúsky majú obyčajne nepravidelnú veľkosť a tvar od 15-milimetrových kociek po 70-milimetrové prúžky, ktoré by v priereze nemali mať menej než 15 milimetrov. Táto nepravidelnosť je pre plnku Traditional Bramley Apple Pie Filling typická a je dôsledkom veľkosti a tvaru samotných jabĺk, metódy krájania a preferencií zákazníka či konzumenta.

Nakrájané jablká možno následne ponoriť do antioxidačného prípravku, aby dužina nezhnedla. Použitie citrónovej šťavy či kyseliny citrónovej alebo askorbovej ako antioxidantu je voliteľnou osobitnou fázou spracovania. Nie sú prísadou ani prídavnou látkou, a teda nemajú vplyv na zloženie výsledného produktu.

Jablká sa potom presúvajú priamo do prevádzky na plnenie jablčníkov alebo do chladených skladov a následne sa spracúvajú na plnku Traditional Bramley Apple Pie Filling – buď zahorúca, alebo zastudena.

Pridáva sa roztok vody a cukru, kým sa zmes rovnomerne nespojí. V tejto fáze možno podľa potreby pridať kukuričnú múku a/alebo jablčné pyré z odrody Bramley a/alebo citrónovú šťavu. Pyré musí byť vyrobené výlučne z jabĺk Bramley a nesmie obsahovať žiadne konzervačné látky.

3.7.   Špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny [článok 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1216/2007]

Plnka Traditional Bramley Apple Pie Filling je homogénna zmes čerstvých nakrájaných jabĺk Bramley, cukru a vody, pričom do nej možno pridať jablčné pyré z odrody Bramley, kukuričnú múku a citrónovú šťavu.

Jedinečné chuťové vlastnosti jabĺk Bramley a spomínaná absencia prídavných látok dodávajú plnke Traditional Bramley Apple Pie Filling príznačnú ostrosť. Chuť jabĺk charakterizuje vyváženosť cukru a kyseliny jablčnej. Väčšina ostatných odrôd má menej kyseliny a vyššiu cukornatosť, takže sú sladké a vhodné na konzumáciu, no chuť sa pri varení stráca. Jablká odrody Bramley na druhej strane obsahujú viac kyseliny jablčnej a menej cukru, takže majú silnejšiu a ostrejšiu chuť, ktorú si zachovajú aj pri tepelnej úprave.

Pevná textúra jabĺk Bramley je kľúčovou charakteristikou, vďaka ktorej sú po tepelnej úprave vlhké a „rozplývajú sa na jazyku“. Stolové jablká obsahujú až o 20 % viac sušiny než jablká Bramley, takže môžu byť húževnaté a mať nevyhovujúcu textúru.

Výskum britského inštitútu správneho hospodárenia (Good Housekeeping Institute) potvrdil, že na prípravu obľúbených varených receptov sú jablká Bramley lepšie než stolové jablká. V rámci výskumu porovnal odrodu Bramley s jablkami odrôd Granny Smith, Braeburn a Golden Delicious. Všetky jablká sa pripravovali rovnako podľa receptov z kuchárskej knihy inštitútu vrátane receptu na tradičný jablčník. Hodnotila sa chuť, textúra a celková kvalita po tepelnej úprave. Výskum preukázal, že odroda Bramley si v tradičnom britskom jablčníku viedla lepšie než všetky stolové odrody.

Nasledujúca tabuľka uvádza priemerné skóre (na stupnici do 9) zaznamenané spotrebiteľským degustačným panelom inštitútu zloženým z 12 dospelých mužov a žien všetkých vekových kategórií vrátane kuchárskeho tímu:

 

Golden Delicious

Braeburn

Bramley

Granny Smith

Vzhľad

5,2

5,8

6,9

6,2

Chuť

6,0

5,2

7,0

5,0

Textúra

5,5

4,9

6,5

5,5

Celková kvalita

5,2

5,4

6,7

5,0

Zoznam jedinečných vlastností plnky Traditional Bramley Apple Pie Filling:

Vyrába sa výlučne z „tradičných“ prísad: jablká odrody Bramley, voda, cukor a podľa preferencie jablčné pyré zo 100 % jabĺk Bramley, kukuričná múka a citrónová šťava. Žiadne prídavné látky.

Jedinečná chuť je výsledkom vysokého podielu kyseliny jablčnej a nízkej cukornatosti jabĺk Bramley.

Jablká s priemerom od 65 mm do 115 mm.

3.8.   Tradičný charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny [článok 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1216/2007]

Odrodu Bramley’s Seedling objavila okolo roku 1809 Mary Anne Brailsfordová (prírodný semenáčik, ktorého vývoj je dôsledkom jedinečného mierneho ostrovného podnebia). Stromček bol zasadený v záhrade v Southwelli v grófstve Nottinghamshire.

Plody štepenej odrody Bramley boli po prvýkrát predstavené výboru Kráľovskej záhradníckej spoločnosti (Royal Horticultural Society) pre ovocie 6. decembra 1876 a boli vysoko ocenené.

Počas viktoriánskej éry boli snahy vyšľachtiť odrody osobitne na prípravu dokonalého jablčníka. Na národnom kongrese jabĺk (National Apple Congress) v roku 1883 bola odroda Bramley vyhlásená za najvhodnejšiu do jablčníkov, a tak sa stala populárnou tradíciou.

V októbri 1887 získala odroda Bramley’s Seedling osvedčenie prvej triedy od výboru pre jablká na manchesterskej výstave pri príležitosti päťdesiateho výročia nástupu kráľovnej Viktórie na trón.

Bramley’s Seedling je jedinečná odroda určená osobitne na tepelnú úpravu (tieto jablká sa zväčša nejedia surové, keďže sú pre väčšinu ľudí prikyslé). Zaručujú osobitnú chuť i výnimočnú textúru, vďaka ktorým tradícia jablčníka vznikla a udržala sa.

Britom sa nepozdával americký koncept jablka v jablčníku, ktoré sa musí napichnúť na vidličku, ani francúzsky štýl dekoratívneho zdobenia plátkami. Na oba tieto účely si jablko po tepelnej úprave musí zachovať tvar, čiže musí byť menej kyslé, než správne jablko na varenie. Nevie sa, či bola skôr odroda alebo preferencie, no Bramley’s Seedling je najkyslejšie spomedzi všetkých jabĺk na varenie a britským testom prešlo na výbornú. Vďaka vysokej kyslosti a výslednej príznačnej ostrej ovocnej chuti sa používa dodnes.

Nezmenila sa ani pôvodná tradícia namočiť kúsky nakrájaných jabĺk Bramley do citrónovej (alebo inej kyslej) šťavy, aby nezhnedli. Verne odráža dnešný komerčný recept na plnku Traditional Bramley Apple Pie Filling.

Viacerí renomovaní šéfkuchári zo Spojeného kráľovstva priamo pre spoločnosť UK Apples & Pears potvrdili, že recept na plnku Traditional Bramley Apple Pie Filling sa od svojej popularizácie na národnom kongrese jabĺk v roku 1883 nezmenil.

„V gastronomickej branži pracujem päťdesiat rokov, a pokiaľ viem, tradičná anglická jablčníková plnka sa vyrába výlučne z odrody Bramley a cukru, prípadne trošky citrónovej šťavy a kukuričného škrobu,“ vraví Prue Leith, OBE.

„Jablko Bramley oslávilo v roku 2009 dvestoročnicu. Na jablčníkové plnky sa používa, odkedy sa v polovici 19. storočia začalo komerčne pestovať. Po celý ten čas sa recept na jablčníkovú plnku z odrody Bramley nezmenil – ide len o jablká Bramley, cukor, škrob (napríklad kukuričnú múku), konzervant (napríklad citrónovú šťavu) a vodu,“ tvrdí Phil Vickery

„Pokiaľ viem, recept na plnku Traditional Bramley Apple Pie Filling sa nezmenil: jablká Bramley, cukor, kukuričná múka, konzervant ako citrónová šťava a voda. Odroda Bramley je právom uznávaná ako najlepšia na varenie. Pochádza z Británie a vďaka jedinečným vlastnostiam, ako je zvýšená kyslosť a nízka cukornatosť, má aj po tepelnej úprave výraznú jablkovú chuť a skvelú textúru,“ vyjadril sa Antony Worrall Thompson, MOBG.

Niektoré jablčníkové plnky (aj z odrody Bramley) sa môžu vyrábať zo zmesi viacerých odrôd. Tie však nespĺňajú našu definíciu „tradičnej jablčníkovej plnky“, ktorá sa vyrába výlučne z odrody Bramley. Definícia nevyhovuje, ani keď sa použijú umelé konzervačné látky.

3.9.   Minimálne požiadavky a postupy kontroly špecifického charakteru [článok 4 nariadenia (ES) č. 1216/2007]

Požiadavky a postupy sú uvedené nižšie a týkajú sa osobitne komerčnej výroby plnky Traditional Bramley Apple Pie Filling:

Opis surového výrobku

Jablko odrody Bramley’s Seedling. Nie sú prípustné žiadne iné odrody.

Kvalita ovocia

Pri dodaní spracovateľovi musí byť ovocie zdravé, čisté, celé a zrelé. Na jablkách nesmú byť výrazné škvrny a nesmú mať zárezy ani otlačené miesta hlbšie než 0,5 mm.

Farba by mala byť typicky pre túto odrodu zelená, na škále od veľmi tmavej po svetlejšiu zelenú na celom povrchu jablka – nie žltozelená ani žltá.

Chyby

Treba minimalizovať tieto osobitné chyby: závažné otlaky (hĺbka > 0,5 mm), kráľovský plod, hniloba jadrovníka, horká škvrnitosť, značne zdeformované plody, poškodenie pri nízkej teplote, nadmerné poškodenie šupy, korkovatenie jadrovníka, hnilé jablká. Na väčšine šupy nesmie byť prítomná štítnička čiarkovitá.

Veľkosť plodov

Prijateľné sú plody veľkosti od 65 mm do 115 mm.

Textúra

Textúra by mala byť pevná a chrumkavá.

Spracovanie

Keďže ovocie je mäkké, počas prípravy a spracovania treba vytvoriť podmienky na minimalizáciu mechanických nárazov.

Jablká Bramley majú nepravidelný tvar, a tak je na splnenie špecifikácie potrebné špecializované zariadenie na ich triedenie, šúpanie, odstraňovanie jadrovníka a manipuláciu.

Po odstránení šupy a jadrovníka treba jablká skontrolovať a ručne orezať.

Jablká možno ponoriť do antioxidačného prípravku, ktorý sa následne strasie a scedí, aby sa odstránil prípadný prebytok.

Jablká sa pred použitím skladujú v chlade < 5 °C.

Výroba

Okrem uvedených prísad by plnka Traditional Bramley Apple Pie Filling mala obsahovať iba vodu, cukor a prípadne jablčné pyré z odrody Bramley a kukuričnú múku. Prípustné sú variácie receptu, ale nie prísad.

V procese miešania a pasírovania musí vzniknúť homogénna zmes s rozoznateľnými kúskami ovocia.

Pri každej šarži plnky sa na overenie splnenia parametrov špecifikácie kontroluje pH, celkový podiel rozpustných tuhých látok, viskozita, farba a chuť. Hodnoty sa môžu v závislosti od výrobcov líšiť podľa špecifikácií zákazníka. Výrobky musia byť označené tak, aby sa zaistila úplná vysledovateľnosť, a pri skladovaní/distribúcii sa musia udržiavať v chlade.

4.   Úrady alebo orgány overujúce dodržiavanie špecifikácie výrobku

4.1.   Názov a adresa

Názov:

The National Britannia Group

Adresa:

Caerphilly Business Park

Caerphilly CF83 3GG

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 2920852852

Fax

+44 2920867738

E-mail:

client_support@natbrit.com

Názov:

LawLabs Limited

Adresa:

Law Labs House

121 Shady Lane

Great Barr

Birmingham B44 9ET

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1212514000

Fax

+44 1212514040

E-mail:

market.lawlabs@bodycote.com

Oba kontrolné orgány sú akreditované podľa normy EN 45011. Audit v súlade s požiadavkami programu BRC Global Standards na potraviny (najnovšie vydanie 4, január 2005).

http://www.brc.org.uk/standards/default.asp

☒ Verejný

☐ Súkromný

4.2.   Osobitné úlohy úradu alebo orgánu

Kontrolný orgán zodpovedá za overenie celej špecifikácie.


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1. Nariadenie nahradené nariadením (EÚ) č. 1151/2012.

(3)  Ú. v. EÚ L 275, 19.10.2007, s. 3.