ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 26

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
26. januára 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 026/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 026/02

Spojené veci C-103/12 a C-165/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. novembra 2014 – Európsky parlament (C-103/12), Európska komisia (C-165/12)/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie 2012/19/EÚ — Právny základ — Článok 43 ods. 2 a 3 ZFEÚ — Dvojstranná dohoda o povolení využitia prebytku prípustného výlovu — Výber dotknutého tretieho štátu, ktorému Únia povolí využívať živé zdroje — Výhradná hospodárska zóna — Politické rozhodnutie — Určenie rybolovných možností)

2

2015/C 026/03

Spojené veci C-22/13, C-61/13 až C-63/13 a C-418/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli, Corte costituzionale – Taliansko) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13), Fortuna Russo (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari)/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú — Školstvo — Verejný sektor — Zastupovanie na neobsadených a voľných pracovných miestach do skončenia výberových konaní — Doložka 5 bod 1 — Opatrenia zamerané na zamedzenie zneužívania zmlúv na dobu určitú — Pojem, objektívne dôvody‘ odôvodňujúce také zmluvy — Sankcie — Zákaz zmeny na pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú — Neexistencia práva na náhradu škody)

3

2015/C 026/04

Vec C-66/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Green Network SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Vnútroštátny systém podpory spotreby elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie — Povinnosť pre výrobcov a dovozcov elektrickej energie dodať do vnútroštátnej siete určité množstvo elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo kúpiť zelené certifikáty od príslušného orgánu — Dôkaz tohto dodania, ktorý vyžaduje predloženie osvedčení o zelenom pôvode vyrobenej alebo dovezenej elektrickej energie — Akceptovanie osvedčení vydaných v treťom štáte podmienené uzatvorením dvojstrannej dohody medzi týmto tretím štátom a dotknutým členským štátom alebo dohody medzi správcom národnej siete tohto členského štátu a podobným orgánom uvedeného tretieho štátu — Smernica 2001/77/ES — Vonkajšia právomoc Spoločenstva — Lojálna spolupráca)

4

2015/C 026/05

Vec C-310/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Novo Nordisk Pharma GmbH/S (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 85/374/EHS — Ochrana spotrebiteľa — Zodpovednosť za chybné výrobky — Vecná pôsobnosť smernice — Osobitné systémy zodpovednosti existujúce v čase oznámenia smernice — Prípustnosť vnútroštátneho systému zodpovednosti, ktorý umožňuje získanie informácií o nežiaducich účinkoch farmaceutických výrobkov)

5

2015/C 026/06

Vec C-356/13: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 20. novembra 2014 – Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/676/EHS — Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov — Nedostatočná definícia vôd zasiahnutých znečistením alebo vôd, ktoré mohli byť zasiahnuté znečistením — Nedostatočné označenie ohrozených pásiem — Akčné programy — Neúplné opatrenia)

5

2015/C 026/07

Vec C-404/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of United Kingdom – Spojené kráľovstvo) – The Queen, na žiadosť ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Kvalita ovzdušia — Smernica 2008/50/ES — Limitné hodnoty oxidu dusičitého — Povinnosť požiadať o predĺženie lehoty predložením plánu kvality ovzdušia — Sankcie)

6

2015/C 026/08

Spojené veci C-581/13 P a C-582/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 20. novembra 2014 – Intra-Presse/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Golden Balls Ltd (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Článok 8 ods. 5 — Slovná ochranná známka GOLDEN BALLS — Námietka majiteľa skoršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva BALLON D'OR — Príslušná skupina verejnosti — Podobnosť označení — Pravdepodobnosť zámeny)

7

2015/C 026/09

Vec C-666/13: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 20. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf – Nemecko) – Rohm Semiconductor/Hauptzollamt Krefeld (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colná únia — Colné zaradenie — Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Položky 8541 a 8543 — Moduly slúžiace na vysielanie a prijímanie údajov na krátku vzdialenosť — Podpoložky 8543 89 95 a 8543 90 80 — Pojem časti alebo súčasti elektrických strojov, prístrojov a zariadení)

7

2015/C 026/10

Vec C-40/14: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 20. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de Cassation – Francúzsko) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colná únia a spoločný colný sadzobník — Oslobodenie od dovozného cla — Zvieratá špeciálne určené na laboratórne použitie — Verejná inštitúcia alebo schválená súkromná inštitúcia — Dovozca, ktorého zákazníkmi sú takéto inštitúcie — Obalové materiály a obalové schránky — Klietky slúžiace na prepravu zvierat)

8

2015/C 026/11

Vec C-487/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 4. novembra 2014 – SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

Vec C-488/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Oradea (Rumunsko) 4. novembra 2014 – SC Max Boegl România a iní/RA Aeroportul Oradea a iní

10

2015/C 026/13

Vec C-489/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England and Wales), Family Division (Spojené kráľovstvo) 4. novembra 2014 – A/B

10

2015/C 026/14

Vec C-491/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Španielsko) 5. novembra 2014 – Rossa dels Vents Assessoria S.L./U Hostels Albergues Juvenils S.L.

11

2015/C 026/15

Vec C-495/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale regionale di giusticia amministrativa de Trento (Taliansko) 6. novembra 2014 – Antonio Tita a i./Ministero della Giustizia a i.

12

2015/C 026/16

Vec C-499/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie van België (Belgicko) 10. novembra 2014 – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgické kráľovstvo

12

2015/C 026/17

Vec C-502/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 10. novembra 2014 – Buzzi Unicem SpA a i./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE a i.

13

2015/C 026/18

Vec C-509/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Španielsko) 13. novembra 2014 – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual a iní

14

2015/C 026/19

Vec C-514/14 P: Odvolanie podané 14. novembra 2014: Éditions Odile Jacob SAS proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. septembra 2014 vo veci T-471/11, Odile Jacob/Komisia

14

2015/C 026/20

Vec C-517/14 P: Odvolanie podané 17. novembra 2014: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 3. septembra 2014 vo veci T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Európska komisia

15

2015/C 026/21

Vec C-524/14 P: Odvolanie podané 20. novembra 2014: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 9. septembra 2014 vo veci T-461/12, Hansestadt Lübeck/Európska komisia

16

2015/C 026/22

Vec C-527/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 21. novembra 2014 – Ukamaka Mary Jecinta Oruche a Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Spolková republika Nemecko

19

2015/C 026/23

Vec C-530/14 P: Odvolanie podané 21. novembra 2014: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 11. septembra 2014 vo veci T-425/11, Grécko/Komisia

19

2015/C 026/24

Vec C-535/14 P: Odvolanie podané 24. novembra 2014: Vadzim Ipatau proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 23. septembra 2014 vo veci T-646/11, Ipatau/Rada

20

2015/C 026/25

Vec C-539/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Španielsko) 27. novembra 2014 – Juan Carlos Sánchez Morcillo a María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

21

2015/C 026/26

Vec C-540/14 P: Odvolanie podané 27. novembra 2014: DK Recycling und Roheisen GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. septembra 2014 vo veci T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH/Európska komisia

21

2015/C 026/27

Vec C-551/14 P: Odvolanie podané 2. decembra 2014: Arctic Paper Mochenwangen GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. septembra 2014 vo veci T-634/13, Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Európska komisia

22

 

Všeobecný súd

2015/C 026/28

Vec T-57/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. decembra 2014 – Castelnou Energía/Komisia (Štátna pomoc — Elektrická energia — Náhrada dodatočných nákladov na výrobu — Povinnosť verejnej služby vyrábať určité objemy elektrickej energie z domáceho uhlia — Mechanizmus prednostného odosielania — Rozhodnutie o nevznesení námietok — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Žaloba o neplatnosť — Osobná dotknutosť — Podstatný zásah do konkurenčného postavenia — Prípustnosť — Nezačatie konania vo veci formálneho zisťovania — Závažné ťažkosti — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Bezpečnosť zásobovania elektrickou energiou — Článok 11 ods. 4 smernice 2003/54/ES — Voľný pohyb tovaru — Smernica 2003/87/ES)

24

2015/C 026/29

Vec T-661/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. decembra 2014 – Talianska republika/Komisia (EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Mliečne výrobky — Pripísané príjmy — Kľúčové kontroly — Omeškanie — Paušálna finančná oprava — Právny základ — Článok 53 nariadenia (ES) č. 1605/2002 — Pretrvávanie)

25

2015/C 026/30

Vec T-75/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. decembra 2014 – Boehringer Ingelheim Pharma/ÚHVT – Nepentes Pharma (Momarid) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Momarid — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva LONARID — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Príslušná skupina verejnosti — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009)

25

2015/C 026/31

Vec T-272/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. decembra 2014 – Max Mara Fashion Group/ÚHVT – Mackay Stores (M&Co.) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva M&Co. — Ochranné známky Spoločenstva a skoršie obrazové národné ochranné známky MAX&Co. — Skoršia slovná národná ochranná známka MAX&CO. — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

26

2015/C 026/32

Spojené veci T-494/13 a T-495/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. decembra 2014 – Sales & Solutions/ÚHVT – Inceda (WATT a WATT) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva WATT a slovná ochranná známka Spoločenstva WATT — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

27

2015/C 026/33

Vec T-595/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. decembra 2014 – BSH/ÚHVT – LG Electronics (compressor technology) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva compressor technology — Skoršie národné slovné ochranné známky KOMPRESSOR — Dôvod týkajúci sa zamietnutia — Čiastočné zamietnutie zápisu — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

27

2015/C 026/34

Vec T-289/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – Ledra Advertising/Komisia a ECB (Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody — Program podpory stability Cypru — Protokol k dohode o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavretej medzi Cyperskou republikou a ESM — Právomoc Všeobecného súdu — Príčinná súvislosť — Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

28

2015/C 026/35

Vec T-290/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – CMBG/Komisia a ECB (Žaloba o neplatnosť a náhradu škody — Program podpory a stability Cypru — Memorandum o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavreté medzi Cyperskou republikou a EMS — Právomoc Všeobecného súdu — Príčinná súvislosť — Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

29

2015/C 026/36

Vec T-291/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – Eleftheriou a Papachristofi/Komisia a ECB (Žaloba o neplatnosť a náhradu škody — Program podpory a stability Cypru — Memorandum o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavreté medzi Cyperskou republikou a EMS — Právomoc Všeobecného súdu — Príčinná súvislosť — Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

29

2015/C 026/37

Vec T-292/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – Evangelou/Komisia a ECB (Žaloba o neplatnosť a náhradu škody — Program podpory a stability Cypru — Memorandum o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavreté medzi Cyperskou republikou a EMS — Právomoc Všeobecného súdu — Príčinná súvislosť — Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

30

2015/C 026/38

Vec T-293/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – Theophilou/Komisia (Žaloba o neplatnosť a náhradu škody — Program podpory a stability Cypru — Memorandum o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavreté medzi Cyperskou republikou a EMS — Právomoc Všeobecného súdu — Príčinná súvislosť — Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

31

2015/C 026/39

Vec T-294/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – Fialtor/Komisia a ECB (Žaloba o neplatnosť a náhradu škody — Program podpory a stability Cypru — Memorandum o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavreté medzi Cyperskou republikou a EMS — Právomoc Všeobecného súdu — Príčinná súvislosť — Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

31

2015/C 026/40

Vec T-298/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. novembra 2014 – LemonAid Beverages/ÚHVT – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania)

32

2015/C 026/41

Vec T-320/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – DelSolar (Wujiang)/Komisia (Dumping — Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Číne — Dočasné antidumpingové clo — Zastavenie konania)

33

2015/C 026/42

Vec T-125/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. októbra 2014 – Gappol Marzena Porczyńska/ÚHVT – Gap (ITM) (GAPPol) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Zrušenie napadnutého rozhodnutia — Zánik predmetu konania — Zastavenie konania)

33

2015/C 026/43

Vec T-674/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 27. novembra 2014 – SEA/Komisia (Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Povinnosť vymáhať pomoc poskytnutú verejným prevádzkovateľom letiska v prospech dcérskej spoločnosti poverenej službami spojenými so správou — Likvidácia dotknutej spoločnosti — Založenie novej spoločnosti poverenej poskytovaním služieb spojenými so správou — Rozhodnutie Komisie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci na účely preskúmania existencie hospodárskej kontinuity medzi dvoma spoločnosťami — Návrh na odklad výkonu — Zjavná neprípustnosť žaloby vo veci samej — Neprípustnosť — Nedostatok naliehavosti)

34

2015/C 026/44

Vec T-688/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 28. novembra 2014 – Airport Handling/Komisia (Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Povinnosť vymáhať pomoc poskytnutú verejným prevádzkovateľom letiska v prospech dcérskej spoločnosti poverenej službami spojenými so správou — Likvidácia dotknutej spoločnosti — Založenie novej spoločnosti poverenej poskytovaním služieb spojenými so správou — Rozhodnutie Komisie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci na účely preskúmania existencie hospodárskej kontinuity medzi dvoma spoločnosťami — Návrh na odklad výkonu — Zjavná neprípustnosť žaloby vo veci samej — Neprípustnosť — Nedostatok naliehavosti)

35

2015/C 026/45

Vec T-703/14 R: Uznesenie sudcu rozhodujúceho o nariadení predbežných opatrení z 27. októbra 2014 – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Komisia (Predbežné opatrenie — Subvencie — Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) — Rozhodnutie o vymáhaní adresované zmluvnému partnerovi — Návrh na odklad výkonu — Spor, v ktorom nemožno prijať predbežné opatrenia)

35

2015/C 026/46

Vec T-750/14: Žaloba podaná 6. novembra 2014 – Segimerus/ÚHVT – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

Vec T-753/14: Žaloba podaná 14. novembra 2014 – Ice Mountain Ibiza/ÚHVT – Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

Vec T-755/14: Žaloba podaná 14. novembra 2014 – Herbert Smith Freehills/Európska komisia

37

2015/C 026/49

Vec T-764/14: Žaloba podaná 14. novembra 2014 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/Komisia

38

2015/C 026/50

Vec T-770/14: Žaloba podaná 21. novembra 2014 – Taliansko/Komisia

39

2015/C 026/51

Vec T-774/14: Žaloba podaná 17. novembra 2014 – Ica Foods/ÚHVT – San Lucio (GROK)

40

2015/C 026/52

Vec T-777/14: Žaloba podaná 26. novembra 2014 – Fon Wireless/ÚHVT – Henniger (NEOFON – FON A I.)

41

2015/C 026/53

Vec T-778/14: Žaloba podaná 26. novembra 2014 – Ugly/ÚHVT – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

Vec T-781/14: Žaloba podaná 20. novembra 2014 – TVR Automotive/ÚHVT – Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 026/55

Vec F-4/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. decembra 2014 – Cwik/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Hodnotiaca správa — Hodnotené obdobie 1995 – 1997 — Výkon rozsudku Súdu prvého stupňa — Návrh na zrušenie hodnotiacej správy — Neobrátenie sa na spoločný hodnotiaci výbor — Vzniknuté omeškanie pri vypracovaní hodnotiacej správy — Žaloba o náhradu škody)

43

2015/C 026/56

Vec F-109/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 3. decembra 2014 – DG/ENISA (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Výpoveď zmluvy — Chýbajúce odôvodnenie — Nedodržanie postupu pri hodnotení — Zjavne nesprávne posúdenie)

43

2015/C 026/57

Vec F-110/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. decembra 2014 – Migliore/Komisia (Povýšenie — Certifikačný postup — Postup v roku 2013 — Vylúčenie žalobcu z konečného zoznamu úradníkov, ktorí sú oprávnení zúčastniť sa na programe školení — Článok 45a služobného poriadku)

44

2015/C 026/58

Vec F-142/11 DEP: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. decembra 2014 – Erik Simpson/Rada (Verejná služba — Konanie — Určenie výšky trov konania)

45

2015/C 026/59

Vec F-106/14: Žaloba podaná 9. októbra 2014 – ZZ/Komisia

45

2015/C 026/60

Vec F-108/14: Žaloba podaná 10. októbra 2014 – ZZ/Komisia

46

2015/C 026/61

Vec F-110/14: Žaloba podaná 15. októbra 2014 – ZZ/Komisia

46

2015/C 026/62

Vec F-112/14: Žaloba podaná 17. októbra 2014 – ZZ a i./Komisia

47

2015/C 026/63

Vec F-116/14: Žaloba podaná 23. októbra 2014 – ZZ/Komisia

47

2015/C 026/64

Vec F-118/14: Žaloba podaná 23. októbra 2014 – ZZ/Rada

48


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2015/C 026/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 16, 19.1.2015

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 7, 12.1.2015

Ú. v. EÚ C 462, 22.12.2014

Ú. v. EÚ C 448, 15.12.2014

Ú. v. EÚ C 439, 8.12.2014

Ú. v. EÚ C 431, 1.12.2014

Ú. v. EÚ C 421, 24.11.2014

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/2


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. novembra 2014 – Európsky parlament (C-103/12), Európska komisia (C-165/12)/Rada Európskej únie

(Spojené veci C-103/12 a C-165/12) (1)

((Žaloba o neplatnosť - Rozhodnutie 2012/19/EÚ - Právny základ - Článok 43 ods. 2 a 3 ZFEÚ - Dvojstranná dohoda o povolení využitia prebytku prípustného výlovu - Výber dotknutého tretieho štátu, ktorému Únia povolí využívať živé zdroje - Výhradná hospodárska zóna - Politické rozhodnutie - Určenie rybolovných možností))

(2015/C 026/02)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Európsky parlament (C-103/12), Európska komisia (C-165/12) (v zastúpení: L.G. Knudsen, I. Liukkonen a I. Díez Parra, splnomocnení zástupcovia (C-103/12), Európska komisia (v zastúpení: A. Bouquet a E. Paasivirta, splnomocnení zástupcovia (C-165/12)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: A. Westerhof Löfflerová a A. de Gregorio Merino, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, E. Ruffer a D. Hadroušek, splnomocnení zástupcovia), Španielske kráľovstvo (v zastúpení: N. Díaz Abad, splnomocnený zástupca), Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues, D. Colas a N. Rouam, splnomocnení zástupcovia), Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna a M. Szpunar, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Rady 2012/19/EÚ zo 16. decembra 2011 o schválení vyhlásenia o udelení rybolovných možností vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky vo výhradnej hospodárskej zóne pri pobreží Francúzskej Guyany, v mene Európskej únie, sa zrušuje.

2.

Účinky rozhodnutia 2012/19/EÚ sa zachovávajú až dovtedy, kým v primeranej lehote odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku nadobudne účinnosť nové rozhodnutie založené na vhodnom právnom základe, a síce na článku 43 ods. 2 ZFEÚ v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v) ZFEÚ.

3.

Rada Európskej únie je povinná nahradiť trovy konania.

4.

Česká republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika a Poľská republika znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 157, 2.6.2012.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/3


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli, Corte costituzionale – Taliansko) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13), Fortuna Russo (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari)/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

(Spojené veci C-22/13, C-61/13 až C-63/13 a C-418/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálna politika - Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP - Opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú - Školstvo - Verejný sektor - Zastupovanie na neobsadených a voľných pracovných miestach do skončenia výberových konaní - Doložka 5 bod 1 - Opatrenia zamerané na zamedzenie zneužívania zmlúv na dobu určitú - Pojem, objektívne dôvody‘ odôvodňujúce také zmluvy - Sankcie - Zákaz zmeny na pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú - Neexistencia práva na náhradu škody))

(2015/C 026/03)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Napoli, Corte costituzionale

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13), Fortuna Russo (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari (C-418/13)

Žalovaný: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

za účasti: Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), C-22/13, C-61/13 až C-62/13

Výrok rozsudku

Doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzatvorenej 18. marca 1999, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá do skončenia výberových konaní na prijatie stálych zamestnancov štátnych škôl umožňuje obnovovať pracovné zmluvy na dobu určitú na účely obsadenia neobsadených a voľných pracovných miest pedagogických pracovníkov, ako aj administratívnych, technických a pomocných zamestnancov bez toho, aby stanovila konkrétne lehoty na skončenie týchto výberových konaní, a súčasne vylučuje akúkoľvek možnosť pedagogických pracovníkov a uvedených zamestnancov získať náhradu škody, ktorá im prípadne vznikla z dôvodu takého obnovovania uvedených zmlúv. Zdá sa totiž, že táto právna úprava na jednej strane neumožňuje vyvodiť objektívne a transparentné kritériá na účely overenia, či obnovovanie uvedených zmlúv skutočne zodpovedá reálnej potrebe, môže viesť k dosiahnutiu sledovaného cieľa a je na tento účel nevyhnutné, a na strane druhej neobsahuje nijaké opatrenie zamerané na zamedzenie a sankcionovanie zneužívania opakovane uzatváraných pracovných zmlúv na dobu určitú, čo prináleží overiť vnútroštátnym súdom.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 23.3.2013.

Ú. v. EÚ C 141, 18.5.2013.

Ú. v. EÚ C 313, 26.10.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/4


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Green Network SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Vec C-66/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Vnútroštátny systém podpory spotreby elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie - Povinnosť pre výrobcov a dovozcov elektrickej energie dodať do vnútroštátnej siete určité množstvo elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo kúpiť „zelené certifikáty“ od príslušného orgánu - Dôkaz tohto dodania, ktorý vyžaduje predloženie osvedčení o zelenom pôvode vyrobenej alebo dovezenej elektrickej energie - Akceptovanie osvedčení vydaných v treťom štáte podmienené uzatvorením dvojstrannej dohody medzi týmto tretím štátom a dotknutým členským štátom alebo dohody medzi správcom národnej siete tohto členského štátu a podobným orgánom uvedeného tretieho štátu - Smernica 2001/77/ES - Vonkajšia právomoc Spoločenstva - Lojálna spolupráca))

(2015/C 026/04)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Green Network SpA

Žalovaná: Autorità per l'energia elettrica e il gas

za účasti: Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Výrok rozsudku

1.

Zmluva o ES sa má vykladať v tom zmysle, že vzhľadom na ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. septembra 2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou má Európske spoločenstvo výlučnú vonkajšiu právomoc, ktorá bráni takej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá podmieňuje oslobodenie od povinnosti získať zelené certifikáty z dôvodu dodania elektrickej energie dovezenej z tretieho štátu na národný trh spotreby predchádzajúcim uzatvorením dohody medzi členským štátom a dotknutým tretím štátom, na základe ktorej je zaručené, že takto dovezená elektrická energia je zelenou elektrickou energiou za tých istých podmienok, ako stanovuje článok 5 uvedenej smernice.

2.

Právo Únie bráni tomu, aby po tom, ako vnútroštátny súd vylúčil uplatnenie právnej úpravy, akou je vnútroštátna právna úprava uvedená v bode 1 výroku tohto rozsudku, z dôvodu nesúladu tejto právnej úpravy s právom Únie, tento súd substitučne uplatnil predchádzajúcu vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá je v zásade analogická s uvedenou právnou úpravou, ktorá podmieňuje oslobodenie od povinnosti získať zelené certifikáty z dôvodu dodania elektrickej energie dovezenej z tretieho štátu na národný trh spotreby predchádzajúcim uzatvorením dohody medzi správcom národnej siete a obdobným miestnym orgánom dotknutého tretieho štátu, ktorá určí spôsoby potrebných preverení na účely overenia, že takto dovezená elektrická energia je elektrickou energiou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie.


(1)  Ú. v. EÚ C 147, 25.5.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/5


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Novo Nordisk Pharma GmbH/S

(Vec C-310/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 85/374/EHS - Ochrana spotrebiteľa - Zodpovednosť za chybné výrobky - Vecná pôsobnosť smernice - Osobitné systémy zodpovednosti existujúce v čase oznámenia smernice - Prípustnosť vnútroštátneho systému zodpovednosti, ktorý umožňuje získanie informácií o nežiaducich účinkoch farmaceutických výrobkov))

(2015/C 026/05)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Novo Nordisk Pharma GmbH

Žalovaný: S

Výrok rozsudku

Smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky, zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/34/ES z 10. mája 1999, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá vytvára osobitný systém zodpovednosti v zmysle článku 13 tejto smernice, ktorý po novelizácii tejto právnej úpravy, ku ktorej došlo po oznámení uvedenej smernice dotknutému členskému štátu, stanovuje, že spotrebiteľ môže požadovať od výrobcu farmaceutického výrobku informácie o nežiaducich účinkoch tohto výrobku.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 7.9.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/5


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 20. novembra 2014 – Európska komisia/Poľská republika

(Vec C-356/13) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 91/676/EHS - Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov - Nedostatočná definícia vôd zasiahnutých znečistením alebo vôd, ktoré mohli byť zasiahnuté znečistením - Nedostatočné označenie ohrozených pásiem - Akčné programy - Neúplné opatrenia))

(2015/C 026/06)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: E. Manhaeve a K. Hermann, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)

Výrok rozsudku

1.

Poľská republika si tým, že nedostatočne identifikovala vody, ktoré by mohli byť zasiahnuté znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, že nedostatočne označila ohrozené pásma a že prijala akčné programy, ako tie upravené v článku 5 smernice Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, ktoré obsahovali opatrenia v nesúlade s touto smernicou, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 3 smernice 91/676 v spojení s jej prílohou I a z článku 5 uvedenej smernice v spojení s prílohou II časťou A bodom 2, ako aj prílohou III časťou 1 bodom 1 tejto smernice.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Poľská republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 344, 23.11.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/6


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of United Kingdom – Spojené kráľovstvo) – The Queen, na žiadosť ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Vec C-404/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Životné prostredie - Kvalita ovzdušia - Smernica 2008/50/ES - Limitné hodnoty oxidu dusičitého - Povinnosť požiadať o predĺženie lehoty predložením plánu kvality ovzdušia - Sankcie))

(2015/C 026/07)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court of United Kingdom

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: The Queen, na žiadosť: ClientEarth

Žalovaný: The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Výrok rozsudku

1.

Článok 22 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby bolo možné maximálne o päť rokov predĺžiť lehotu stanovenú v tejto smernici na dosiahnutie limitných hodnôt oxidu dusičitého, uvedených v jej prílohe XI, toto ustanovenie ukladá členskému štátu povinnosť o to požiadať a vypracovať plán kvality ovzdušia, ak sa vzhľadom na existujúce informácie a napriek tomu, že tento štát uplatňuje primerané opatrenia na znižovanie znečistenia životného prostredia, objektívne ukazuje, že v uvedenej lehote nebude možné v danej zóne alebo aglomerácii dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami. Smernica 2008/50 neobsahuje žiadnu výnimku z povinnosti vyplývajúcej z uvedeného článku 22 ods. 1.

2.

V prípade ak sa ukazuje, že v danej zóne alebo aglomerácii členského štátu nebude možné dosiahnuť limitné hodnoty oxidu dusičitého stanovené v prílohe XI smernice 2008/50 po termíne určenom v tejto prílohe na 1. január 2010 a tento členský štát nepožiadal o predĺženie tejto lehoty v súlade s článkom 22 ods. 1 smernice 2008/50, vypracovanie plánu kvality ovzdušia podľa článku 23 ods. 1 druhého pododseku tejto smernice neumožňuje samo osebe prísť k záveru, že tento členský štát si predsa len splnil povinnosti, ktoré sú mu uložené podľa článku 13 uvedenej smernice.

3.

V prípade, ak si členský štát nesplnil požiadavky vyplývajúce mu z článku 13 ods. 1 druhého pododseku smernice 2008/50 a zároveň nepožiadal o predĺženie lehoty za podmienok stanovených v článku 22 tejto smernice, prislúcha príslušnému vnútroštátnemu súdu, ktorý bude prípadne takú vec prejednávať, aby prijal voči vnútroštátnym orgánom potrebné opatrenie, akým je uloženie povinnosti, aby daný orgán vypracoval plán vyžadovaný touto smernicou za podmienok v nej stanovených.


(1)  Ú. v. EÚ C 274, 21.9.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/7


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 20. novembra 2014 – Intra-Presse/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Golden Balls Ltd

(Spojené veci C-581/13 P a C-582/13 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 8 ods. 1 písm. b) - Článok 8 ods. 5 - Slovná ochranná známka GOLDEN BALLS - Námietka majiteľa skoršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva BALLON D'OR - Príslušná skupina verejnosti - Podobnosť označení - Pravdepodobnosť zámeny))

(2015/C 026/08)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Intra-Presse (v zastúpení: P. Péters, advocaat, T. de Haan, advokát)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca), Golden Balls Ltd (v zastúpení: M. Edenborough QC)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudky Všeobecného súdu Európskej únie Golden Balls/ÚHVT – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T–448/11, EU:T:2013:456) a Golden Balls/ÚHVT – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T–437/11, EU:T:2013:441) sa zrušujú v rozsahu, v akom sa v nich zamietli dva návrhy na zrušenie podané spoločnosťou Intra-Presse SAS

2.

Odvolania sa v zostávajúcej časti zamietajú.

3.

Bod 2 výroku rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 22. júna 2011 (vec R 1432/2010-1) a bod 2 výroku rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 26. mája 2011 (vec R 1310/2010-1) sa zrušujú.

4.

Intra-Presse SAS, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) a Golden Balls Ltd znášajú vlastné trovy konania vynaložené tak v prvostupňovom konaní, ako aj v odvolacom konaní.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/7


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 20. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf – Nemecko) – Rohm Semiconductor/Hauptzollamt Krefeld

(Vec C-666/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Colná únia - Colné zaradenie - Spoločný colný sadzobník - Kombinovaná nomenklatúra - Položky 8541 a 8543 - Moduly slúžiace na vysielanie a prijímanie údajov na krátku vzdialenosť - Podpoložky 8543 89 95 a 8543 90 80 - Pojem časti alebo súčasti elektrických strojov, prístrojov a zariadení))

(2015/C 026/09)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Rohm Semiconductor GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Krefeld

Výrok rozsudku

1.

Kombinovaná nomenklatúra nachádzajúca sa v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1832/2002 z 1. augusta 2002, sa má vykladať v tom zmysle, že na moduly, z ktorých je každý jeden tvorený vzájomným prepojením diódy vyžarujúcej svetlo, fotodiódy a niekoľkých ďalších polovodičových zariadení a môžu sa používať ako infračervené vysielače/prijímače, pokiaľ sú napájané elektrinou zo zariadení, do ktorých sú zabudované, sa vzťahuje položka 8543 tejto nomenklatúry.

2.

Kombinovaná nomenklatúra nachádzajúca sa v prílohe I nariadenia č. 2658/87, zmeneného a doplneného nariadením č. 1832/2002, sa má vykladať v tom zmysle, že moduly, ako sú tie, o ktoré ide vo veci samej, zabudované do zariadení, pričom pre ich mechanické alebo elektrické fungovanie nie sú nevyhnutné, nepredstavujú časti alebo súčasti v zmysle podpoložky 8543 90 80 tejto nomenklatúry, ale že na tieto moduly sa vzťahuje podpoložka 8543 89 95 uvedenej nomenklatúry týkajúca sa iných elektrických strojov a prístrojov alebo zariadení, ktoré majú individuálne funkcie a nie sú špecifikované alebo zahrnuté inde v kapitole 85 tejto nomenklatúry.


(1)  Ú. v. EÚ C 85, 22.3.2014.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/8


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 20. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de Cassation – Francúzsko) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL

(Vec C-40/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Colná únia a spoločný colný sadzobník - Oslobodenie od dovozného cla - Zvieratá špeciálne určené na laboratórne použitie - Verejná inštitúcia alebo schválená súkromná inštitúcia - Dovozca, ktorého zákazníkmi sú takéto inštitúcie - Obalové materiály a obalové schránky - Klietky slúžiace na prepravu zvierat))

(2015/C 026/10)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon

Žalovaná: Utopia SARL

Výrok rozsudku

1.

Článok 60 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém spoločenstva pre oslobodenie od cla, zmeneného a doplneného Aktom o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ sú zvieratá špeciálne určené na laboratórne použitie, ktoré dovozca dováža na územie Európskej únie, určené verejnej inštitúcii alebo schválenej súkromnej inštitúcii zaoberajúcej sa hlavne vzdelávaním alebo vedeckým výskumom, tento dovozca má nárok na oslobodenie od dovozného cla upravené v tomto článku pre tento typ tovaru, hoci sám nie je takouto inštitúciou.

2.

Všeobecné pravidlo 5 písm. b) kombinovanej nomenklatúry obsiahnutej v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1789/2003 z 11. septembra 2003, treba vykladať v tom zmysle, že klietky slúžiace na prepravu živých zvierat určených na laboratórny výskum nepatria do kategórie obalových materiálov a obalových schránok, ktoré musia byť zatriedené s tovarmi, ktoré obsahujú.


(1)  Ú. v. EÚ C 102, 7.4.2014.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 4. novembra 2014 – SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Vec C-487/14)

(2015/C 026/11)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SC Total Waste Recycling SRL

Žalovaná: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa vychádzať z toho, že preprava odpadu, ktorá sa vykonáva „spôsobom, ktorý nie je vecne uvedený v oznámení“, v zmysle článku 2 bodu 35 písm. d) nariadenia (ES) č. 1013/2006 (1), sa týka spôsobu dopravy uvedeného v prílohách IA a IB tohto nariadenia (cestná, železničná/koľajová, morská, letecká, vnútrozemská vodná)?

2.

Môže neinformovanie orgánu v prípade podstatnej zmeny v podrobnostiach alebo podmienkach odsúhlasenej prepravy, ako sa uvádza v článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1013/2006, viesť ku konštatovaniu, že preprava odpadu sa vykonáva „spôsobom, ktorý nie je vecne uvedený v oznámení“, v zmysle článku 2 bodu 35 písm. d) uvedeného nariadenia a že v dôsledku toho ide o nezákonnú prepravu odpadu?

3.

Treba sa domnievať, že dochádza k podstatnej zmene v podrobnostiach alebo podmienkach odsúhlasenej prepravy v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1013/2006, ak sa vstup prepravy odpadu do uvedenej krajiny tranzitu uskutoční cez iný hraničný priechod ako ten, ktorý je uvedený v súhlase alebo v doklade o oznámení?

4.

V prípade, ak sa preprava odpadu, ktorá vstúpi do krajiny tranzitu cez iné miesto, než aké je uvedené v súhlase alebo v doklade o oznámení, má považovať za nezákonnú prepravu odpadu, možno pokladať za primeranú pokutu uloženú z tohto dôvodu, ktorej výška sa rovná výške pokuty, ktorá sa ukladá tomu, kto poruší povinnosť získať súhlas a predložiť predchádzajúce písomné oznámenie?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, s. 1).


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Oradea (Rumunsko) 4. novembra 2014 – SC Max Boegl România a iní/RA Aeroportul Oradea a iní

(Vec C-488/14)

(2015/C 026/12)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Oradea

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: SC Max Boegl România SRL, SC UTI Grup SA, Astaldi SpA, SC Construcții Napoca SA

Žalovaný: RA Aeroportul Oradea, SC Porr Construct SRL, Teerag-Asdag Aktiengesellschaft, SC Col-Air Trading SRL, AVZI SA, Trameco SA, Iamsat Muntenia SA

Prejudiciálna otázka

 (1)  (2)  (3)
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek

(1)  Ú. v. ES L 395, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246.

(2)  Ú. v. ES L 76, s. 14, Mim. vyd. 06/001, s. 315.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, s. 31).


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England and Wales), Family Division (Spojené kráľovstvo) 4. novembra 2014 – A/B

(Vec C-489/14)

(2015/C 026/13)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: A

Žalovaný: B

Prejudiciálne otázky

1.

Čo znamená slovo „potvrdí“ na účely článku 19 ods. 1 a 3 (1) za okolností, keď

a)

navrhovateľ v konaní na súde, ktorý začal konať ako prvý (ďalej len „prvé konanie“), neurobí v prvom konaní v podstate nijaké úkony po prvom pojednávaní a najmä nepredloží návrh (assignation) v lehote na konanie o žalobe (requête), v dôsledku čoho sa prvé konanie skončí bez rozhodnutia uplynutím času v súlade s miestnym (francúzskym) právom prvého konania, konkrétne 30 mesiacov po prvom zmierovacom pojednávaní;

b)

prvé konanie sa skončí tak, ako bolo uvedené vyššie, veľmi krátko (tri dni) po začatí konania na súde, ktorý začal konať ako druhý (ďalej len „druhé konanie“), v Anglicku, v dôsledku čoho vo Francúzsku nie je nijaký rozsudok ani akékoľvek nebezpečenstvo nezlučiteľných rozsudkov medzi prvým konaním a druhým konaním, a

c)

na základe časového pásma Spojeného kráľovstva by účastník konania v prvom konaní po skončení prvého konania vždy mohol podať návrh na rozvod vo Francúzsku, skôr než by druhý účastník konania mohol podať návrh na rozvod v Anglicku?

2.

Znamená slovo „potvrdí“ konkrétne, že navrhovateľ v prvom konaní musí urobiť ďalšie úkony v prvom konaní s náležitou starostlivosťou a rýchlosťou pre vyriešenie sporu (či už súdom, alebo zmierom), alebo je navrhovateľ v prvom konaní po tom, čo už zabezpečil právomoc podľa článku 3 a článku 19 ods. 1, oprávnený neurobiť nijaké konkrétne úkony smerujúce k rozhodnutiu prvého konania, ako bolo uvedené vyššie, a tým jednoducho zabezpečiť pozastavenie druhého konania a zablokovať celý spor?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000. (Ú. v. ES L 338, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243)


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Španielsko) 5. novembra 2014 – Rossa dels Vents Assessoria S.L./U Hostels Albergues Juvenils S.L.

(Vec C-491/14)

(2015/C 026/14)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Rossa dels Vents Assessoria S.L.

Žalovaná: U Hostels Albergues Juveniles S.L.

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES (1) z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok vykladať v tom zmysle, že výlučné právo majiteľa ochrannej známky zabrániť všetkým tretím osobám v používaní rovnakých alebo podobných označení ako jeho ochranná známka v obchodnom styku sa vzťahuje aj na majiteľa neskoršej ochrannej známky bez toho, aby bolo potrebné túto druhú ochrannú známku najskôr vyhlásiť za neplatnú?


(1)  Ú. v. EÚ L 299, s. 25.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale regionale di giusticia amministrativa de Trento (Taliansko) 6. novembra 2014 – Antonio Tita a i./Ministero della Giustizia a i.

(Vec C-495/14)

(2015/C 026/15)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale regionale di giusticia amministrativa de Trento

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini

Žalovaní: Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Prejudiciálne otázky

Bránia zásady stanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES (1) z 11. decembra 2007, smernicou Rady 89/665/EHS (2) a smernicou Rady 92/13/EHS (3), pokiaľ ide o zlepšenie účinnosti postupov preskúmavania v oblasti verejného obstarávania, talianskej vnútroštátnej právnej úprave, ako je tá, ktorá sa týka jednotného príspevku upraveného v článku 9, článku 13 ods. 6a a 6a.1 a článku 14 ods. 3b dekrétu prezidenta republiky č. 115 z 30. mája 2002 (postupne zmeneného následnými legislatívnymi aktmi), a článku 1 ods. 27 zákona č. 228 z 24. decembra 2012, ktoré upravujú vysoké sumy z titulu jednotného príspevku na prístup k správnemu súdnictvu v oblasti postupov verejného obstarávania?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, s. 31).

(2)  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246).

(3)  Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, s. 14; Mim. vyd. 06/001, s. 315).


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie van België (Belgicko) 10. novembra 2014 – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgické kráľovstvo

(Vec C-499/14)

(2015/C 026/16)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Cassatie van België

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Belgické kráľovstvo

Prejudiciálna otázka

Treba tovar balený v súpravách na predaj v malom, ktoré sú na colnici prihlásené v samostatných baleniach, pretože je to odôvodnené, avšak v ich prípade je zjavné, že tvoria súpravu a sú určené na to, aby sa na predaj v malom ponúkali ako celok, považovať v zmysle pravidla 3 b) Všeobecných pravidiel pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry podľa prílohy I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (1) z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, v znení zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) č. 1214/2007 (2) z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, za tovar balený v súpravách na predaj v malom aj vtedy, keď bol tovar po podaní colného vyhlásenia a s ohľadom na uplatnenie pri predaji v malom zabalený spoločne?


(1)  Ú. v. ES L 256, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382.

(2)  Ú. v. EÚ L 286, s. 1.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 10. novembra 2014 – Buzzi Unicem SpA a i./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE a i.

(Vec C-502/14)

(2015/C 026/17)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Buzzi Unicem SpA, Colacem SpA, Cogne Acciai Speciali SpA, Olon SpA, Laterlite SpA

Žalovaní: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico

Prejudiciálne otázky

1.

Je rozhodnutie Európskej komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 v časti, v ktorej v rámci výpočtu kvót, ktoré sa majú bezodplatne prideliť, nezohľadňuje percento emisií súvisiacich so spaľovaním odpadových plynov – alebo procesných hutníckych plynov – ani emisií súvisiacich s teplom vyrobeným kogeneráciou, čím porušuje článok 290 ZFEÚ a článok 10a ods. 1, 4 a 5 smernice 2003/87/ES (1), prekračuje rámec oprávnenia vyplývajúceho z uvedenej smernice a dostáva sa do rozporu s cieľmi smernice (podpora účinnejších energetických technológií a ochrana potrieb hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti)?

2.

Je rozhodnutie Európskej komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 neplatné s ohľadom na zásady potrebného účinku a proporcionality v Únii stanovené v článku 5 ZEÚ, keďže neoprávnene viedlo k poškodeniu legitímnej dôvery žalujúcich spoločností držať majetok, spočívajúci v množstve kvót, ktoré im bolo prechodne pridelené na základe ich nároku vyplývajúceho z ustanovení smernice, s tým dôsledkom, že žalobcovia boli zbavení hospodárskeho prospechu súvisiaceho s týmto majetkom?

3.

Je rozhodnutie Európskej komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 neplatné, v časti, v ktorej v rámci výpočtu kvót, ktoré sa majú bezodplatne prideliť, nezohľadnilo emisie zariadení, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice až od roku 2013 v rozsahu, v akom sú zahrnuté do systému obchodovania s emisnými kvótami smernicou 2009/29/ES?

4.

Je rozhodnutie Európskej komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 neplatné v časti, v ktorej sa vymedzuje pojem medziodvetvový korekčný faktor, vzhľadom na to, že rozhodnutie je v rozpore s článkom 296 druhým odsekom ZFEÚ a článkom 41 Charty základných práv EÚ, keďže v ňom chýba náležité odôvodnenie?

5.

Je rozhodnutie Európskej komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 neplatné v časti, v ktorej sa vymedzuje pojem medziodvetvový korekčný faktor, vzhľadom na to, že toto rozhodnutie je v rozpore s procesnými postupmi stanovenými v článkoch 10a ods. 1 a 23 ods. 3 smernice 2003/87/ES?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Španielsko) 13. novembra 2014 – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual a iní

(Vec C-509/14)

(2015/C 026/18)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Odporcovia v odvolacom konaní: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios S.L. a FOGASA

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 1 písm. b) smernice Rady 2001/23/ES (1) z 12. marca 2001 v spojení s článkom 4 ods. 1 tejto smernice takému výkladu španielskych právnych predpisov určených na zabezpečenie jej účinnosti, ktorý vylučuje povinnosť prevziať práva a povinnosti v prípade, ak verejnoprávny podnik, ktorý je poverený poskytovaním služby vyplývajúcej z jeho vlastnej činnosti, ktorá si vyžaduje potrebné hmotné prostriedky, a ktorú uskutočňoval prostredníctvom zákazky, pričom dodávateľovi uložil povinnosť používať tieto prostriedky, ktoré vlastní, sa rozhodne nepredĺžiť platnosť zákazky a priamo prevziať jej uskutočňovanie s využitím vlastných zamestnancov a vylúčením zamestnancov, ktorých zamestnával dodávateľ, takže služba sa naďalej poskytuje s jedinou zmenou, ktorá vyplýva z nahradenia zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť a ich podriadenia inému zamestnávateľovi?


(1)  Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Ú. v. ES L 82, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 98).


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/14


Odvolanie podané 14. novembra 2014: Éditions Odile Jacob SAS proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. septembra 2014 vo veci T-471/11, Odile Jacob/Komisia

(Vec C-514/14 P)

(2015/C 026/19)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Éditions Odile Jacob SAS (v zastúpení: J.-F. Bellis, O. Fréget a L. Eskenazi, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia, Lagardère SCA, Wendel

Návrhy odvolateľky

vyhlásiť toto odvolanie za prípustné a dôvodné,

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 5. septembra 2014 vo veci T-471/11, Editions Odile Jacob SAS/Európska komisia a rozhodnúť o spore, ktorý bol predmetom tohto konania,

vyhovieť návrhom predloženým odvolateľkou v prvom stupni a zrušiť rozhodnutie č. SG-Greffe(2011) D/C(2011)3503 z 13. mája 2011 vydané vo veci COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP po vyhlásení rozsudku Všeobecného súdu z 13. septembra 2010 vo veci T-452/04, Editions Odile Jacob SAS/Európska komisia, ktorým Komisia opätovne schválila spoločnosť Wendel ako nadobúdateľa aktív prevedených v súlade so záväzkami pripojenými k rozhodnutiu Komisie zo 7. januára 2004, ktorým sa povoľuje koncentrácia Lagardère/Natexis/VUP,

uložiť Európskej komisii a vedľajším účastníkom konania povinnosť nahradiť trovy konania v oboch stupňoch vrátane trov spojených s konaním o nariadení predbežného opatrenia a s konaním o oprave.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza 3 odvolacie dôvody.

Po prvé, odvolateľka tvrdí že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nerozhodol, že Komisia porušila článok 266 ZFEÚ a článok 47 Charty základných práv. Vada, ktorá mala vplyv na zákonnosť prvého rozhodnutia o schválení taktiež spôsobila nezákonnosť napadnutého rozhodnutia, keďže toto rozhodnutie neodstránilo nepriaznivé účinky vyplývajúce zo skutočnosti, že mandatár nebol nezávislý počas celkového obdobia výkonu svojich úloh. V dôsledku toho, prijatie napadnutého rozhodnutia Komisiou predstavuje podľa názoru odvolateľky, poškodzovanie pravidiel spravodlivého súdneho konania a bráni účinnosti súdnej kontroly preskúmania jej úkonov.

Po druhé, odvolateľka sa domnieva, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v tom, že podľa jeho názoru môže rozhodnutie o podmienenom povolení tvoriť právny základ nového rozhodnutia o schválení.

Po tretie, odvolateľka vytýka Všeobecnému súdu, že porušil právne kritériá posúdenia nezávislosti nadobúdateľa aktív prevedených prevodcom a že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a skreslenia skutkového stavu viazaného na toto posúdenie.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/15


Odvolanie podané 17. novembra 2014: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 3. septembra 2014 vo veci T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Európska komisia

(Vec C-517/14 P)

(2015/C 026/20)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (v zastúpení: M. Loschelder, V. Schoene, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Holandské kráľovstvo, Nederlandse Zuivelorganisatie

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje

zrušiť napadnuté uznesenie a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1121/2010 z 2. decembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Edam Holland (CHZO)] (1),

podporne vrátiť vec Všeobecnému súdu,

zaviazať Komisiu na náhradu nevyhnutných trov konania žalobcu v konaní pred Všeobecným súdom a v odvolacom konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd zastáva názor, že žalobca nemá právny záujem na podaní žaloby, pretože napadnuté nariadenie obsahuje spresnenie, že „Edam“ je druhové označenie. Dotknutá formulácia v nariadení o zápise je však len tautologická. Zrušenie nariadenia o zápise by preto, na rozdiel toho, čo uvádza Všeobecný súd, poskytlo členom výhodu zakladajúcu ich právny záujem na podaní žaloby. Z toho dôvodu je žaloba prípustná. Z rovnakého dôvodu je aj opodstatnená. Presnenia sa totiž dovolávali holandskí navrhovatelia. Komisia sa preto dopustila pochybenia, keď napriek tomu spresnenie nevykonala.

Druhý odvolací dôvod: Žalobca tvrdil, že v minulosti jeho členovia dodávali mlieko do Holandska, ktoré tam mohlo byť spracované na syr Gouda alebo Edam a pravdepodobne na Goudu alebo Edam spracované bolo. Všeobecný súd z toho nevyvodil existenciu právneho záujmu. Toto tvrdenie je totiž zo skutkového hľadiska nepresné. Všeobecný súd sa tým dopustil skreslenia skutkového stavu, pretože toto tvrdenie bolo presné. Okrem toho podľa Všeobecného súdu nepodal žalobca svoju námietku a žalobu v mene „výrobcov mlieka“. To tiež predstavuje skreslenie skutkového stavu, pretože námietka bola podaná za členov žalobcu, keďže títo spracovávajú mlieko (mlieko predávané do Holandska je spracované mlieko) a uvádzajú na trh mlieko a syry.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd zastáva názor, že zamietnutie námietky nepredstavuje riadny právny záujem na podaní žaloby žalobcom. Z právneho hľadiska nebola totiž námietka podaná žalobcom, ale Spolkovou republikou Nemecko. To nezodpovedá právnemu stavu podľa základného nariadenia č. 510/2006 (2) a pokiaľ ide o základné nariadenie sa o tejto otázke, na rozdiel o toho, čo uvádza Všeobecný súd, zatiaľ ešte nerozhodovalo. Medzi základným nariadením č. 510/2006 a predchádzajúcim nariadením, teda nariadením (EHS) č. 2081/92 (3), existujú rozdiely, ktoré Všeobecný súd neskúmal, a ktoré vedú v každom prípade k tomu, že takí navrhovatelia, ako je žalobca, si uplatnia svoje právo na námietku podľa základného nariadenia.

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd odmietol tvrdenie žalobcu, podľa ktorého modrý symbol CHZO EÚ poskytuje holandským výrobcom konkurenčnú výhodu voči členom žalobcu. To je nesprávne. Konkurenčná výhoda existuje a tvorí pre členov žalobcu právny záujem na tom, aby bolo nariadenie o zápise zrušené.


(1)  Ú. v. EÚ L 317, s. 14.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, Ú. v. EÚ L 93, s. 12.

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, Ú. v. EÚ L 208, s. 1.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/16


Odvolanie podané 20. novembra 2014: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 9. septembra 2014 vo veci T-461/12, Hansestadt Lübeck/Európska komisia

(Vec C-524/14 P)

(2015/C 026/21)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche, R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Hansestadt Lübeck, predtým Flughafen Lübeck GmbH

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje:

zrušiť napadnutý rozsudok;

prehlásiť žalobu na prvom stupni za neprípustnú,

podporne: prehlásiť žalobu na prvom stupni za bezpredmetnú,

podporne: prehlásiť za neopodstatnenú tú časť štvrtého žalobného dôvodu, ktorou sa vytýka porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ v súvislosti s kritériom selektivity, a pokiaľ ide o ostatné časti štvrtého žalobného dôvodu, ako aj o prvý až tretí a piaty žalobný dôvod, vrátiť vec na Všeobecný súd,

zaviazať žalobkyňu na prvom stupni na náhradu trov prvostupňového konania a trov odvolacieho konania, resp. podporne v prípade, že vec sa vráti Všeobecnému súdu, vyhradiť rozhodnutie o trovách prvostupňového konania a o trovách odvolacieho konania konečnému rozsudku.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: neexistencia osobnej dotknutosti

Podľa názoru Všeobecného súdu je Hansestadt Lübeck vo svojom postavení právneho nástupcu verejného podniku, ktorý až do 1. januára 2013 prevádzkoval letisko Lübeck, napadnutým rozhodnutím osobne dotknuté, pretože tento verejný podnik na základe poskytovania štátnej pomoci vykonával právomoci, ktoré boli prenesené iba na neho. Tento záver vychádza z tohto skutkového stavu: Verejný podnik navrhuje (letiskový) cenník regulačnému orgánu (spolkovej) krajiny, ktorý je oprávnený cenník schváliť alebo zamietnuť (body 29 až 34 sporného rozsudku).

Podľa názoru Komisie Všeobecný súd síce správne zistil skutkový stav, avšak verejný podnik, ktorý až do 1. januára 2013 prevádzkoval letisko Lübeck, po právnej stránke nesprávne považoval za schvaľovací orgán, ktorý vykonával vlastné, iba jemu prenesené právomoci. Podľa judikatúry Súdneho dvora je pri preskúmaní osobnej dotknutosti verejného alebo súkromného subjektu, ktorý vykonáva program pomoci (tak ako verejný podnik, ktorý až do 1. januára 2013 prevádzkoval letisko Lübeck), rozhodujúce, či svoju správu a politiku môže určovať sám, alebo ich určí štát (1). Skutkový stav zistený Všeobecným súdom ukazuje, že štát tieto právomoci má, a to z dvoch dôvodov. Cenník musí byť najprv schválený regulačným orgánom (spolkovej) krajiny. Sám regulačný orgán je viazaný predpismi spolkového práva o letiskových poplatkoch. Samotná skutočnosť, že prevádzkovateľ letiska musí cenník navrhnúť, preto neznamená, že sám môže určiť svoju správu a ciele sledované cenníkom.

Konštatovaním, že právomoc vykonať prípravný krok k poskytnutiu pomoci (v tomto prípade navrhnutie cenníka regulačnému orgánu) predstavuje výkon určitej vlastnej právomoci poskytovať pomoc, sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pretože pojem „osobne dotknutý“ vyložil príliš široko.

Druhý odvolací dôvod: neexistencia právneho záujmu na podaní žaloby

Všeobecný súd zastáva názor, že Hansestadt Lübeck má vo svojom postavení právneho nástupcu verejného podniku, ktorý až do 1. januára 2013 prevádzkoval letisko Lübeck, ešte aj po predaji letiska Lübeck súkromnému investorovi právny záujem na podaní žaloby. Všeobecný súd nepovažoval za nevyhnutné určiť, či povinnosť prerušiť program pomoci skončila 1. januára 2013, pretože cenník na základe okolností, že sa už nepoužili žiadne štátne prostriedky, už nepredstavoval štátnu pomoc. Aj pokiaľ by to tak bolo, žalobkyňa na prvom stupni by si podľa názoru Všeobecného súdu zachovala právny záujem na podaní žaloby, pretože konanie vo veci formálneho zisťovania ešte neskončilo a napadnuté rozhodnutie preto ešte vyvoláva právne účinky.

Prvé tvrdenie Všeobecného súdu je nesprávne, pretože aj v prípade neexistencie konečného rozhodnutia o skončení konania vo veci formálneho zisťovania môže napadnuté rozhodnutie stratiť svoj jediný právny účinok, totiž povinnosť prerušiť opatrenie pomoci po dobu vyšetrovania, pokiaľ toto opatrenie pomoci skončí z dôvodov, ktoré nemajú žiadnu súvislosť s konaním vo veci formálneho zisťovania (v tomto prípade privatizácia letiska).

Druhé tvrdenie Všeobecného súdu je v rozpore s judikatúrou, ktorá vyžaduje existujúci a pretrvávajúci záujem. V prejednávanom prípade sa riziko prerušenia opatrenia pred 1. januárom 2013 nenaplnilo, pretože letisko sa sprivatizovalo. Hansestadt Lübeck nepreukázalo svoj záujem na zachovaní žaloby po privatizácii letiska.

Z týchto dôvodov sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že žalobkyňa na prvom stupni má pretrvávajúci záujem.

Tretí odvolací dôvod: nesprávny výklad pojmu selektivita v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ

Aby bolo možné určiť, či je cenník verejného podniku selektívny, musí sa podľa názoru Všeobecného súdu preskúmať, či platí nediskriminačne pre všetkých užívateľov a potenciálnych užívateľov tovarov alebo služieb poskytovaných týmto verejným podnikom (bod 53 rozsudku).

Tento názor je v zjavnom rozpore s judikatúrou Súdneho dvora, podľa ktorej opatrenie nepredstavuje všeobecné opatrenie daňovej alebo hospodárskej politiky a je teda selektívne, ak platí iba pre určité hospodárske odvetvie alebo pre určité podniky tohto hospodárskeho odvetvia (2). Súdny dvor preto rozhodol, že zvýhodnené tarify pre tovary a služby stanovené verejným podnikom sú selektívne, aj keď ich môžu využiť všetci užívatelia a potenciálni užívatelia (3). Vo svojich návrhoch vo veci Deutsche Lufthansa uplatnil generálny advokát Mengozzi túto judikatúru na situáciu, ktorá presne zodpovedala prejednávanému prípadu, totiž na letiskový cenník so zľavami pre určitých veľkých užívateľov, a potvrdil selektivitu opatrenia (4).

Štvrtý odvolací dôvod: nedostatočné a rozporuplné odôvodnenie

Odôvodnenie Všeobecného súdu nie je správne. Po prvé chýba podstatná časť prieskumu selektivity, a to stanovenie cieľa, ktorý cenník sleduje. V súvislosti s týmto systémom sa totiž musí zistiť, ktorý podnik sa nachádza v porovnateľnej právnej a skutkovej situácii. Po druhé je odôvodnenie Všeobecného súdu rozporuplné, pretože najprv uplatňuje judikatúru týkajúcu sa selektivity daňových opatrení (body 51 a 53 sporného rozsudku) a potom konštatuje, že táto judikatúra nie je relevantná (bod 57 sporného rozsudku).

Piaty odvolací dôvod: nesprávne uplatnenie prísneho kritéria súdneho preskúmania na rozhodnutie o začatí konania

Všeobecný súd síce uvádza správne právne kritérium, vo svojom odôvodnení však celkom prehliada, že v prejednávanom prípade ide o rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania, ktoré podlieha len zjednodušenému súdnemu preskúmaniu, predovšetkým pokiaľ ide o odôvodnenie (5). V spornom rozsudku chýba akékoľvek vysvetlenie k tomu, prečo nebol cenník natoľko zjavne selektívny, že Komisia nemohla začať konanie vo veci formálneho zisťovania.


(1)  Rozsudok DEFI/Komisia, 282/85, Zb. 1986, 2649, bod 18.

(2)  Rozsudky Taliansko/Komisia, C-66/02, Zb. 2005, I-10901, bod 99, a Unicredito, C-148/04, Zb. 2005, I-11137, bod 45.

(3)  Pozri predovšetkým rozsudok GEMO, C-126/01, Zb. 2003, I-13769, body 35-39.

(4)  Návrhy generálneho advokáta vo veci Deutsche Lufthansa, C-284/12, Zb. 2013, I-00000, body 47 až 55.

(5)  Pozri posledné uznesenie Stahlwerk Bous/Komisia, T-172/14 R, Zb. s. II-0000, body 39 až 78 a tam uvedenú judikatúru.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 21. novembra 2014 – Ukamaka Mary Jecinta Oruche a Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Spolková republika Nemecko

(Vec C-527/14)

(2015/C 026/22)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Ukamaka Mary Jecinta Oruche a Nzubechukwu Emmanuel Oruche

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Ďalší účastníci konania: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

Prejudiciálna otázka

Treba článok 7 ods. 2 prvý pododsek smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (1) vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej úprave, ktorá prvý vstup rodinného príslušníka garanta podmieňuje tým, aby rodinný príslušník pred vstupom preukázal, že sa dokáže jednoduchým spôsobom dorozumieť po nemecky?


(1)  Ú. v. ES L 251, s. 12; Mim. vyd. 19/006, s. 224.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/19


Odvolanie podané 21. novembra 2014: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 11. septembra 2014 vo veci T-425/11, Grécko/Komisia

(Vec C-530/14 P)

(2015/C 026/23)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouchagiar a P.J. Loewenthal)

Ďalší účastník konania: Helénska republika

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 11. septembra 2014, oznámený Komisii 12. septembra 2014 vo veci T-425/11, Grécko/Komisia (ECLI: EU: T: 2014: 768),

vrátiť vec Všeobecnému súdu, aby o nej opätovne rozhodol,

rozhodnúť o trovách tohto konania neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie je založené na jedinom odvolacom dôvode: Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil článok 107 ods. 1 ZFEÚ, tým, že zastával názor, že sporné opatrenie nezvýhodňuje verejné kasína. Tento jediný odvolací dôvod Komisie pozostáva z troch častí.

Po prvé, v bodoch 52 až 58 napadnutého rozsudku Všeobecný súd porušil článok 107 ods. 1 ZFEÚ, tým, že zastával názor, že verejné kasína nezískavajú výhody platby nižšieho poplatku pre každého zákazníka pri vstupe na základe sporného opatrenia, keďže vyplatené sumy zodpovedali 80 % stanovených cien za vstupné vyberané verejnými a súkromnými kasínami.

Po druhé, v bodoch 59 až 68 napadnutého rozsudku Všeobecný súd porušil článok 107 ods. 1 ZFEÚ, tým, že zastával názor, že nepostačuje, aby Komisia hodnotila výhodu poskytnutú napadnutým opatrením ako de iure priamu daňovú diskrimináciu, ale že existenciu výhody mala Komisia zakladať na hospodárskej analýze následkov sporného opatrenia.

Po tretie, v bodoch 74 až 80 napadnutého rozsudku, Všeobecný súd porušil článok 107 ods. 1 ZFEÚ, tým, že zastával názor, že na jednej strane, realizovanie bezplatného vstupu nemohlo posilniť výhodu vyplývajúcu z napadnutého opatrenia, keďže toto opatrenie neposkytovalo výhodu a na strane druhej, na účely prijatia takéhoto argumentu Komisia musela preukázať, že počet povolených bezplatných vstupov bol v praxi neúmerne vysoký vo vzťahu k účelu gréckych právnych predpisov, ktoré toto realizovanie povolili, s následným porušením podmienok stanovených v predmetných vnútroštátnych právnych predpisoch.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/20


Odvolanie podané 24. novembra 2014: Vadzim Ipatau proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 23. septembra 2014 vo veci T-646/11, Ipatau/Rada

(Vec C-535/14 P)

(2015/C 026/24)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Vadzim Ipatau (v zastúpení: M. Michalauskas, advokát)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2014 (vec T-646/11),

rozhodnúť s konečnou platnosťou vo veci alebo vrátiť vec na rozhodnutie Všeobecnému súdu,

zaviazať Radu na náhradu trov konania, vrátane trov konania na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ uvádza štyri dôvody na podporu svojho odvolania.

V prvom rade odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil porušenia práva na účinnú súdnu ochranu, keď poprel, že by podanie žiadosti o právnu pomoc prerušilo plynutie lehoty stanovenej na podanie žaloby o neplatnosť proti napadnutému aktu.

V druhom rade vytýka Všeobecnému súdu, že sa dopustil porušenia práv na obhajobu. Všeobecný súd totiž rozhodol, že Rada nebola povinná oznámiť odvolateľovi dôkazy v jeho neprospech ani mu poskytnúť príležitosť byť vypočutý pred prijatím rozhodnutia 2012/642/SZBP (1) a vykonávacieho nariadenia č. 1017/2012 (2).

V treťom rade sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že dôvody stanovené v sporných aktoch sú dostatočné.

V poslednom rade sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že sporné akty neboli neproporcionálne.


(1)  Rozhodnutie Rady 2012/642/SZBP z 15. októbra 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Ú. v. EÚ L 285, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1017/2012 zo 6. novembra 2012, ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Ú. v. EÚ L 307, s. 7).


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Španielsko) 27. novembra 2014 – Juan Carlos Sánchez Morcillo a María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Vec C-539/14)

(2015/C 026/25)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Oprávnená: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Povinní: Juan Carlos Sánchez Morcillo a María del Carmen Abril García

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 7 ods. 1 smernice 93/13/EHS (1) v spojení s článkom 47, článkom 34 ods. 3 a článkom 7 Charty základných práv Európskej únie (2) vykladať v tom zmysle, že bráni procesnému ustanoveniu, akým je článok 695 ods. 4 španielskeho zákona o občianskom súdnom konaní, ktorý upravuje odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach proti exekúcii týkajúcej sa majetku zaťaženého hypotékou alebo záložným právom, pričom umožňuje podanie odvolania iba proti uzneseniu o zastavení exekúcie, neuplatnení nekalej zmluvnej podmienky alebo zamietnutí námietok založených na nekalej povahe niektorej zmluvnej podmienky, čo bezprostredne vedie k tomu, že oprávnený predajca alebo dodávateľ má viac možností podať odvolanie ako povinný spotrebiteľ?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).

(2)  Ú. v. ES C 364, s. 1.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/21


Odvolanie podané 27. novembra 2014: DK Recycling und Roheisen GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. septembra 2014 vo veci T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH/Európska komisia

(Vec C-540/14 P)

(2015/C 026/26)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: DK Recycling und Roheisen GmbH (v zastúpení: S. Altenschmidt a P.-A. Schütter, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 26. septembra 2014 vo veci T-630/13 v rozsahu, v akom v bode 2 výroku zamieta žalobu v zostávajúcej časti,

vyhovieť v plnom rozsahu návrhom predloženým na prvom stupni v bode 1 žaloby zrušením článku 1 ods. 1 rozhodnutia Komisie z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (C/2013) 5666, 2013/448/EÚ (1) v rozsahu, v akom sa do zoznamu zariadení patriacich do smernice 2003/87/ES zamieta zápis zariadení s identifikačným kódom DE000000000001320 a DE-new-14220-0045 uvedených v prílohe I bode A, ktorú Nemecko predložilo Komisii v súlade s článkom 11 ods. 1 smernice 2003/87/ES, ako aj príslušných predbežných ročných emisných kvót, ktoré sa majú týmto zariadeniam bezodplatne prideliť,

subsidiárne zrušiť rozsudok uvedený v bode 1 a vrátiť vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka vytýka porušenie práva Únie v zmysle článku 58 ods. 1 druhej vety tretej alternatívy Štatútu Súdneho dvora. V rozpore so základnými právami a zásadou proporcionality Všeobecný súd uznal, že Komisiou uskutočnené zamietnutie bezodplatného pridelenia emisných kvót na základe klauzuly neprimeraných ťažkostí je v súlade s právom Únie. Napadnutý rozsudok porušuje práva, ktoré odvolateľke vyplývajú z článkov 16 a 17 Charty základných práv Európskej únie.

V rámci predloženého odvolacieho dôvodu odvolateľka uvádza, že Komisia v rozhodnutí 2011/278/EÚ, v ustanoveniach týkajúcich sa bezodplatného pridelenia emisných kvót, nestanovila žiadne preventívne opatrenie zamerané na dostatočnú individuálnu ochranu základných práv. Podľa rozhodnutia 2011/278/EÚ sa bezodplatné pridelenie emisných kvót uskutočňuje na základe štandardných výpočtových faktorov. Rozhodnutie však neobsahuje pravidlo, ktoré by umožňovalo dodatočné bezodplatné pridelenie emisných kvót v takých prípadoch, keď pridelenie na základe štandardných výpočtových faktorov vedie v konkrétnom prípade k nadmernému zaťaženiu alebo k neprimeraným ťažkostiam.

Zamietnutie žaloby porušuje základné práva Charty a zásadu proporcionality. Všeobecný súd sa obmedzil na zohľadnenie typického zaťažujúceho vplyvu na systém obchodovania s emisiami a systém prideľovania kvót podľa rozhodnutia 2011/278/EÚ. V rozpore s judikatúrou Súdneho dvora Všeobecný súd úplne opomenul potrebnú individuálnu ochranu základných práv odvolateľky.


(1)  Ú. v. EÚ L 240, s. 27.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/22


Odvolanie podané 2. decembra 2014: Arctic Paper Mochenwangen GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. septembra 2014 vo veci T-634/13, Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Európska komisia

(Vec C-551/14 P)

(2015/C 026/27)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (v zastúpení: S. Kobes, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 26. septembra 2014 vo veci T-630/13 v rozsahu, v akom sa zamieta žaloba,

vyhovieť návrhu predloženému na prvom stupni zrušením článku 1 ods. 1 rozhodnutia Komisie z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (C/2013) 5666, 2013/448/EÚ (1) v rozsahu, v akom sa do zoznamu zariadení patriacich do smernice 2003/87/ES (2) zamieta zápis zariadení s identifikačným kódom DE000000000001320 a DE-new-14220-0045 uvedených v prílohe I bode A, ktorú Nemecko predložilo Komisii v súlade s článkom 11 ods. 1 smernice 2003/87/ES, ako aj príslušných predbežných ročných emisných kvót, ktoré sa majú týmto zariadeniam bezodplatne prideliť,

subsidiárne zrušiť rozsudok uvedený v bode 1 a vrátiť vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka vytýka porušenie práva Únie v zmysle článku 58 ods. 1 druhej vety tretej alternatívy Štatútu Súdneho dvora. V rozpore so základnými právami a zásadou proporcionality Všeobecný súd uznal, že Komisiou uskutočnené zamietnutie bezodplatného pridelenia emisných kvót na základe klauzuly neprimeraných ťažkostí je v súlade s právom Únie. Napadnutý rozsudok porušuje práva, ktoré odvolateľke vyplývajú z článkov 16 a 17 Charty základných práv Európskej únie.

V rámci predloženého odvolacieho dôvodu odvolateľka uvádza, že Komisia v rozhodnutí 2011/278/EÚ (3), v ustanoveniach týkajúcich sa bezodplatného pridelenia emisných kvót, nestanovila žiadne preventívne opatrenie zamerané na dostatočnú individuálnu ochranu základných práv. Podľa rozhodnutia 2011/278/EÚ sa bezodplatné pridelenie emisných kvót uskutočňuje na základe štandardných výpočtových faktorov. Toto rozhodnutie však neobsahuje pravidlo, ktoré by umožňovalo dodatočné bezodplatné pridelenie emisných kvót v takých prípadoch, keď pridelenie na základe štandardných výpočtových faktorov vedie v konkrétnom prípade k nadmernému zaťaženiu alebo k neprimeraným ťažkostiam.

Zamietnutie žaloby porušuje základné práva Charty a zásadu proporcionality. Všeobecný súd sa obmedzil na zohľadnenie typického zaťažujúceho vplyvu na systém obchodovania s emisiami a systém prideľovania kvót podľa rozhodnutia 2011/278/EÚ. V rozpore s judikatúrou Súdneho dvora Všeobecný súd úplne opomenul potrebnú individuálnu ochranu základných práv odvolateľky.


(1)  Ú. v. EÚ L 240, s. 27.

(2)  Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. ES L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).

(3)  Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (Ú. v. ES L 130, s. 1; Mim. vyd. 15/029, s. 257).


Všeobecný súd

26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/24


Rozsudok Všeobecného súdu z 3. decembra 2014 – Castelnou Energía/Komisia

(Vec T-57/11) (1)

((„Štátna pomoc - Elektrická energia - Náhrada dodatočných nákladov na výrobu - Povinnosť verejnej služby vyrábať určité objemy elektrickej energie z domáceho uhlia - Mechanizmus prednostného odosielania - Rozhodnutie o nevznesení námietok - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom - Žaloba o neplatnosť - Osobná dotknutosť - Podstatný zásah do konkurenčného postavenia - Prípustnosť - Nezačatie konania vo veci formálneho zisťovania - Závažné ťažkosti - Služby všeobecného hospodárskeho záujmu - Bezpečnosť zásobovania elektrickou energiou - Článok 11 ods. 4 smernice 2003/54/ES - Voľný pohyb tovaru - Smernica 2003/87/ES“))

(2015/C 026/28)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Castelnou Energía, SL (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne E. Garayar Gutiérrez, neskôr C. Fernández Vicién, A. Pereda Miquel a C. del Pozo de la Cuadra, neskôr C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril a D. Antón Vega a napokon C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril a C. Vila Gisbert, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: É. Gippini Fournier a C. Urraca, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyňu: Greenpeace-España (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne N. Ersbøll, S. Rating a A. Criscuolo, neskôr N. Ersbøll a S. Rating, advokáti)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne J. Rodríguez Cárcamo, neskôr M. Muñoz Pérez a N. Díaz Abad, neskôr N. Díaz Abad a S. Centeno Huerta a napokon A. Rubio González a M. Sampol Pucurull, abogados del Estado), Hidroeléctrica del Cantábrico, SA (Oviedo, Španielsko) (v zastúpení: J. Álvarez de Toledo Saavedra a J. Portomeñe López, advokáti), E.ON Generación, SL (Santander, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne E. Sebastián de Erice Malo de Molina a S. Rodríguez Bajón, neskôr S. Rodríguez Bajón, advokáti), Comunidad Autónoma de Castilla y León (v zastúpení: pôvodne K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte a M. Peristeraki, advokáti, neskôr S. Cisnal de Ugarte) a Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte a M. Peristeraki, advokáti, neskôr S. Cisnal de Ugarte a A. Baumann, advokáti)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie K (2010) 4499 z 29. septembra 2010 týkajúceho sa štátnej pomoci N 178/2010 oznámenej Španielskym kráľovstvom formou kompenzácie verejnej služby spojenej s mechanizmom prednostného odosielania v prospech elektrární, ktoré využívajú domáce uhlie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Castelnou Energía, SL znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

3.

Španielske kráľovstvo, Greenpeace-España, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, E.ON Generación, SL, Comunidad Autónoma de Castilla y León a Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 12.3.2011.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 2. decembra 2014 – Talianska republika/Komisia

(Vec T-661/11) (1)

((„EPUZF - Záručná sekcia - EPZF a EPFRV - Výdavky vylúčené z financovania - Mliečne výrobky - Pripísané príjmy - Kľúčové kontroly - Omeškanie - Paušálna finančná oprava - Právny základ - Článok 53 nariadenia (ES) č. 1605/2002 - Pretrvávanie“))

(2015/C 026/29)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci G. Aiello a P. Grasso, avvocati dello Stato)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P. Rossi a D. Nardi, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/689/ES zo 14. októbra 2011, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 270, s. 33) a to v rozsahu, v akom Talianskej republike ukladá paušálnu finančnú opravu vo výške 7 0 9 12  382 eur z dôvodu nezrovnalostí pri kontrolách týkajúcich sa mliečnych kvót zistených v talianskych regiónoch Abruzzo, Latium, Marche, Apúlia, Sardínia, Kalábria, Friuli-Venezia Giulia a Valle d’Aosta v obdobiach 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Talianska republika znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.


(1)  Ú. v. EÚ C 49, 18.2.2012.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 2. decembra 2014 – Boehringer Ingelheim Pharma/ÚHVT – Nepentes Pharma (Momarid)

(Vec T-75/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Momarid - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva LONARID - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Príslušná skupina verejnosti - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia č. 207/2009“))

(2015/C 026/30)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ingelheim, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne V. von Bomhard a D. Slopek, neskôr V. von Bomhard advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Nepentes Pharma sp. z.o.o. (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: C. Bercial Arias, K. Dimidjian-Lecompte a C. Casalonga, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 28. novembra 2012 (vec R 2292/2011-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG a Nepentes S.A.

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 28. novembra 2012 (vec R 2292/2011-4) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka „chemických výrobkov na farmaceutické účely“.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 101, 6.4.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 3. decembra 2014 – Max Mara Fashion Group/ÚHVT – Mackay Stores (M&Co.)

(Vec T-272/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva M&Co. - Ochranné známky Spoločenstva a skoršie obrazové národné ochranné známky MAX&Co. - Skoršia slovná národná ochranná známka MAX&CO. - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 026/31)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Max Mara Fashion Group Srl (Toríno, Taliansko) (v zastúpení: F. Terrano, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Mackay Stores Ltd (Renfrew, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: A. Gould, K. Passmore, solicitors, J. Baldwin, barrister a M. Hove, QC)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. marca 2013 (vec R 1199/2012-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Max Mara Fashion Group Srl a Mackay Stores Ltd

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Max Mara Fashion Group Srl je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/27


Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. decembra 2014 – Sales & Solutions/ÚHVT – Inceda (WATT a WATT)

(Spojené veci T-494/13 a T-495/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Obrazová ochranná známka Spoločenstva WATT a slovná ochranná známka Spoločenstva WATT - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 026/32)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sales & Solutions GmbH (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: K. Gründig-Schnelle, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Inceda Holding GmbH (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: J. Wald a D. Thrun, advokáti)

Predmet veci

Vo veci T-494/13 žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu z 15. júla 2013 (vec R 1192/2012_4) a vo veci T-495/13 žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu z 15. júla 2013 (vec R 1193/2012-4), ktoré sa týkajú konaní o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťou Inceda Holding GmbH a spoločnosťou Sales & Solutions GmbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloby sa zamietajú.

2.

Sales & Solutions GmbH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) a spoločnosti Inceda Holding GmbH v spojených veciach T-494/13 a T-495/13.


(1)  Ú. v. EÚ C 344, 23.11.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/27


Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. decembra 2014 – BSH/ÚHVT – LG Electronics (compressor technology)

(Vec T-595/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva compressor technology - Skoršie národné slovné ochranné známky KOMPRESSOR - Dôvod týkajúci sa zamietnutia - Čiastočné zamietnutie zápisu - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 026/33)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: S. Biagisch, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: M. Fischer a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: LG Electronics, Inc. (Soul, Južná Kórea)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) z 5. septembra 2013 (vec R 1176/2012-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi LG Electronics, Inc. a BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 39, 8.2.2014.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/28


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – Ledra Advertising/Komisia a ECB

(Vec T-289/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody - Program podpory stability Cypru - Protokol k dohode o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavretej medzi Cyperskou republikou a ESM - Právomoc Všeobecného súdu - Príčinná súvislosť - Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“))

(2015/C 026/34)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ledra Advertising Ltd (Nikózia, Cyprus) (v zastúpení: C. Paschalides, solicitor a A. Paschalides, advokát)

Žalovaní: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders a J.-P. Keppenne, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, advokáti)

Predmet veci

Po prvé návrh na zrušenie bodov 1.23 až 1.27 protokolu k dohode o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavretej medzi Cyperskou republikou a Európskym stabilizačným mechanizmom (ESM) 26. apríla 2013 a po druhé návrh na náhradu škody, ktorú žalobca údajne utrpel v dôsledku zahrnutia bodov 1.23 až 1.27 do protokolu k dohode a porušenia povinnosti náležitej starostlivosti zo strany Komisie

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ledra Advertising Ltd znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/29


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – CMBG/Komisia a ECB

(Vec T-290/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť a náhradu škody - Program podpory a stability Cypru - Memorandum o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavreté medzi Cyperskou republikou a EMS - Právomoc Všeobecného súdu - Príčinná súvislosť - Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“))

(2015/C 026/35)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CMBG Ltd (Tortola, Britské Panenské ostrovy, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: C. Paschalides, solicitor a A. Paschalides, advokát)

Žalovaní: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders a J.-P. Keppenne, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci de W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, advokáti)

Predmet veci

V prvom rade návrh na zrušenie bodov 1.23 až 1.27 memoranda o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavretého 26. apríla 2013 medzi Cyperskou republikou a Európskym mechanizmom pre stabilitu (EMS) a v druhom rade návrh na náhradu škody, ktorú žalobkyňa údajne utrpela v dôsledku začlenenia bodov 1.23 až 1.27 do tohto memoranda a porušenia povinnosti dohľadu zo strany Komisie

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

CMBG Ltd je povinná nahradiť svoje vlastné trovy konania a znáša trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/29


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – Eleftheriou a Papachristofi/Komisia a ECB

(Vec T-291/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť a náhradu škody - Program podpory a stability Cypru - Memorandum o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavreté medzi Cyperskou republikou a EMS - Právomoc Všeobecného súdu - Príčinná súvislosť - Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“))

(2015/C 026/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Andreas Eleftheriou (Dherynia, Cyprus), Eleni Eleftheriou (Dherynia) a Lilia Papachristofi (Dherynia) (v zastúpení: C. Paschalides, solicitor a A. Paschalides, advokát)

Žalovaní: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders a J.-P. Keppenne, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci de W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, advokáti)

Predmet veci

V prvom rade návrh na zrušenie bodov 1.23 až 1.27 memoranda o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavretého 26. apríla 2013 medzi Cyperskou republikou a Európskym mechanizmom pre stabilitu (EMS) a v druhom rade návrh na náhradu škody, ktorú žalobcovia údajne utrpeli v dôsledku začlenenia bodov 1.23 až 1.27 do tohto memoranda a porušenia povinnosti dohľadu zo strany Komisie

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou a Lilia Papachristofi sú povinní nahradiť svoje vlastné trovy konania a znášajú trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/30


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – Evangelou/Komisia a ECB

(Vec T-292/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť a náhradu škody - Program podpory a stability Cypru - Memorandum o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavreté medzi Cyperskou republikou a EMS - Právomoc Všeobecného súdu - Príčinná súvislosť - Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“))

(2015/C 026/37)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Christos Evangelou (Dherynia, Cyprus) a Yvonne Evangelou (Dherynia) (v zastúpení: C. Paschalides, solicitor a A. Paschalides, advokát)

Žalovaní: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders a J.-P. Keppenne, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci de W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, advokáti)

Predmet veci

V prvom rade návrh na zrušenie bodov 1.23 až 1.27 memoranda o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavretého 26. apríla 2013 medzi Cyperskou republikou a Európskym mechanizmom pre stabilitu (EMS) a v druhom rade návrh na náhradu škody, ktorú žalobcovia údajne utrpeli v dôsledku začlenenia bodov 1.23 až 1.27 do tohto memoranda a porušenia povinnosti dohľadu zo strany Komisie

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Christos Evangelou a Yvonne Evangelou sú povinní nahradiť svoje vlastné trovy konania a znášajú trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/31


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – Theophilou/Komisia

(Vec T-293/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť a náhradu škody - Program podpory a stability Cypru - Memorandum o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavreté medzi Cyperskou republikou a EMS - Právomoc Všeobecného súdu - Príčinná súvislosť - Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“))

(2015/C 026/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Christos Theophilou (Nikózia, Cyprus) a Eleni Theophilou (Nikózia, Cyprus) (v zastúpení: C. Paschalides, solicitor, a A. Paschalides, advokáti)

Žalovaní: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders a J.-P. Keppenne, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, advokáti

Predmet veci

V prvom rade návrh na zrušenie bodov 1.23 až 1.27 memoranda o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavretého 26. apríla 2013 medzi Cyperskou republikou a Európskym mechanizmom pre stabilitu (EMS) a v druhom rade návrh na náhradu škody, ktorú žalobcovia údajne utrpeli v dôsledku začlenenia bodov 1.23 až 1.27 do tohto memoranda a porušenia povinnosti dohľadu zo strany Komisie

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Christos Theophilou a Eleni Theophilou sú povinní nahradiť svoje vlastné trovy konania a znášajú trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/31


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – Fialtor/Komisia a ECB

(Vec T-294/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť a náhradu škody - Program podpory a stability Cypru - Memorandum o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavreté medzi Cyperskou republikou a EMS - Právomoc Všeobecného súdu - Príčinná súvislosť - Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“))

(2015/C 026/39)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fialtor Ltd (Belize City, Belize) (v zastúpení: C. Paschalides, solicitor a A. Paschalides, advokát)

Žalovaní: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders a J.-P. Keppenne, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci de W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, advokáti)

Predmet veci

V prvom rade návrh na zrušenie bodov 1.23 až 1.27 memoranda o porozumení o špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky uzavretého 26. apríla 2013 medzi Cyperskou republikou a Európskym mechanizmom pre stabilitu (EMS) a v druhom rade návrh na náhradu škody, ktorú žalobkyňa údajne utrpela v dôsledku začlenenia bodov 1.23 až 1.27 do tohto memoranda a porušenia povinnosti dohľadu zo strany Komisie

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Fialtor Ltd je povinná nahradiť svoje vlastné trovy konania a znáša trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/32


Uznesenie Všeobecného súdu z 11. novembra 2014 – LemonAid Beverages/ÚHVT – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid)

(Vec T-298/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti - Zastavenie konania“))

(2015/C 026/40)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: LemonAid Beverages GmbH (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: U. Lüken a J. Natzel, advokáti, a P. Brownlow, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Pret a Manger (Europe) Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: A. Tsoutsanis, advokát, a S. Croxon, solicitor)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 13. marca 2013 (vec R 276/2012-2) týkajúca sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Pret a Manger (Europe) Ltd a LemonAid Beverages GmbH

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Žalobkyňa a vedľajší účastník v konaní znášajú vlastné trovy konania, ako aj každý z nich polovicu trov konania vynaložených žalovaným.


(1)  Ú. v. EÚ C 215, 27.7.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/33


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – DelSolar (Wujiang)/Komisia

(Vec T-320/13) (1)

((„Dumping - Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Číne - Dočasné antidumpingové clo - Zastavenie konania“))

(2015/C 026/41)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: DelSolar (Wujiang) Ltd (Wujiang City, Čína) (v zastúpení: pôvodne L. Catrain González, advokát, E. Wright a H. Zhu, barristers, neskôr L. Catrain González a E. Wright)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a T. Maxian Rusche, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 513/2013 zo 4. júna 2013, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2013, ktorým sa zavádza registrácia tohto dovozu pochádzajúceho alebo odosielaného z Čínskej ľudovej republiky (Ú. v. EÚ L 152, s. 5) v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 215, 27.7.2013.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/33


Uznesenie Všeobecného súdu z 21. októbra 2014 – Gappol Marzena Porczyńska/ÚHVT – Gap (ITM) (GAPPol)

(Vec T-125/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Zrušenie napadnutého rozhodnutia - Zánik predmetu konania - Zastavenie konania“))

(2015/C 026/42)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: PP Gappol Marzena Porczyńska (Lodž, Poľsko) (v zastúpení: J. Gwiazdowska, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Gap (ITM), Inc. (San Francisco, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Siciarek, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 2. decembra 2013 (vec R 686/2013-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Gap (ITM), Inc., a PP Gappol Marzena Porczyńska

Výrok

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje.

2.

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili PP Gappol Marzena Porczyńska a Gap (ITM), Inc.


(1)  Ú. v. EÚ C 142, 12.5.2014.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/34


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 27. novembra 2014 – SEA/Komisia

(Vec T-674/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Povinnosť vymáhať pomoc poskytnutú verejným prevádzkovateľom letiska v prospech dcérskej spoločnosti poverenej službami spojenými so správou - Likvidácia dotknutej spoločnosti - Založenie novej spoločnosti poverenej poskytovaním služieb spojenými so správou - Rozhodnutie Komisie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci na účely preskúmania existencie hospodárskej kontinuity medzi dvoma spoločnosťami - Návrh na odklad výkonu - Zjavná neprípustnosť žaloby vo veci samej - Neprípustnosť - Nedostatok naliehavosti“))

(2015/C 026/43)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Società per azioni esercizi aeroportuali SEA (Segrate, Taliansko) (v zastúpení: F. Gatti, J.-F. Bellis, F. Di Gianni a A. Scalini, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: S. Noë a G. Conte, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na nariadenie predbežných opatrení, ktorého cieľom je v podstate odložiť výkon rozhodnutia Komisie C (2014) 4537 v konečnom znení z 9. júla 2014, začať konanie vo veci formálneho zisťovania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ týkajúce sa založenia spoločnosti Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) – Taliansko – Založenie spoločnosti Airport Handling]

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/35


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 28. novembra 2014 – Airport Handling/Komisia

(Vec T-688/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Povinnosť vymáhať pomoc poskytnutú verejným prevádzkovateľom letiska v prospech dcérskej spoločnosti poverenej službami spojenými so správou - Likvidácia dotknutej spoločnosti - Založenie novej spoločnosti poverenej poskytovaním služieb spojenými so správou - Rozhodnutie Komisie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci na účely preskúmania existencie hospodárskej kontinuity medzi dvoma spoločnosťami - Návrh na odklad výkonu - Zjavná neprípustnosť žaloby vo veci samej - Neprípustnosť - Nedostatok naliehavosti“))

(2015/C 026/44)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Airport Handling SpA (Somma Lombardo, Taliansko) (v zastúpení: R. Cafari Panico a F. Scarpellini, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: S. Noë a G. Conte, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na nariadenie predbežných opatrení, ktorého cieľom je v podstate odložiť výkon rozhodnutia Komisie C (2014) 4537 v konečnom znení z 9. júla 2014, začať konanie vo veci formálneho zisťovania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ týkajúce sa založenia spoločnosti Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) – Taliansko – Založenie spoločnosti Airport Handling]

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

Uznesenie z 29. septembra 2014 vydané vo veci T-688/14 R sa zrušuje.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/35


Uznesenie sudcu rozhodujúceho o nariadení predbežných opatrení z 27. októbra 2014 – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Komisia

(Vec T-703/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Subvencie - Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) - Rozhodnutie o vymáhaní adresované zmluvnému partnerovi - Návrh na odklad výkonu - Spor, v ktorom nemožno prijať predbežné opatrenia“))

(2015/C 026/45)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE (Kaisariani, Grécko) (v zastúpení: K. Damis, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: R. Lyal a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia o vymáhaní adresované žalobkyni v rámci dohody o subvencii a každého ďalšieho súvisiaceho úkonu

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/36


Žaloba podaná 6. novembra 2014 – Segimerus/ÚHVT – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

(Vec T-750/14)

(2015/C 026/46)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Segimerus Ltd (Preston, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: F. Henkel, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ: žalobkyňa.

Sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Spoločenstva „ELGO“ – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 2 92  498.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 22. augusta 2014 vo veci R 473/2014-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a vrátil vec námietkovému oddeleniu na rozhodovanie,

subsidiárne, zrušil napadnuté rozhodnutie a vrátil vec odvolaciemu senátu na rozhodovanie,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod:

Porušenie článku 75 druhej vety nariadenia č. 207/2009.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/36


Žaloba podaná 14. novembra 2014 – Ice Mountain Ibiza/ÚHVT – Etyam (ocean beach club ibiza)

(Vec T-753/14)

(2015/C 026/47)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Španielsko) (v zastúpení: J. L. Gracia Albero a F. Miazzetto, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Etyam, SL (Baleárske ostrovy, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Spoločenstva obsahujúca slovné prvky „ocean beach club ibiza“ – prihláška ochrannej známky č. 1 0 6 10  491.

Konanie pred ÚHVT: čiastočné námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 31. júla 2014 vo veci R 2293/2013-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie, a

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trov tohto konania, vrátane trov, ktoré do dnešného dňa vznikli v konaniach pred námietkovým oddelením a prvým odvolacím senátom ÚHVT na nižších stupňoch, ktoré viedli k podaniu tejto žaloby.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 75 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/37


Žaloba podaná 14. novembra 2014 – Herbert Smith Freehills/Európska komisia

(Vec T-755/14)

(2015/C 026/48)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Herbert Smith Freehills LLP (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: P. Wytinck, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie GESTDEM 2014/2070 z 24. septembra 2014 a

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania žalobkyne v tomto konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa svojou žalobou domáha zrušenia rozhodnutia GESTDEM 2014/2070 z 24. septembra 2014, ktorým Komisia zamietla žiadosť žalobkyne podľa nariadenia č. 1049/2001 (1) o prístup k určitým dokumentom súvisiacim s prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (2).

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia porušila článok 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001 v tom, že žiadny z nezverejnených dokumentov, ktoré Komisia identifikovala, nespadá pod výnimku týkajúcu sa ochrany súdneho konania.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia porušila článok 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001 v tom, že niektoré nezverejnené dokumenty, ktoré Komisia identifikovala, nespadajú pod výnimku týkajúcu sa ochrany právneho poradenstva.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia porušila článok 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001 v tom, že existuje prevažujúci verejný záujem na zverejnení dokumentov, ktoré boli identifikované podľa žiadosti žalobkyne o prístup k dokumentom.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. EÚ L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).

(2)  (Ú. v. EÚ L 127, s. 1).


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/38


Žaloba podaná 14. novembra 2014 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/Komisia

(Vec T-764/14)

(2015/C 026/49)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyne: European Dynamics Luxembourg SA (Luxemburg, Luxembursko) a Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: M. Sfyri a I. Ampazis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie č. Ares(2014) 2903214 z 5. septembra 2014, ktorým Komisia odmietla ponuku žalobkýň v rámci výzvy na predloženie ponuky v užšom konaní č. EuropeAid/135040/C/SER/MULTI,

nariadil uvedenie vecí do pôvodného stavu a

uložil Komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania žalobkýň.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú nasledujúce žalobné dôvody:

Podľa žalobkýň treba napadnuté rozhodnutie zrušiť v súlade s článkom 263 ZFEÚ z nasledujúcich dôvodov:

 

Po prvé, skúsenosti účastníkov sa vyhodnocovali v etape zadávacieho konania, hoci tieto skúsenosti už boli vyhodnotené v etape predbežného výberu.

 

Po druhé, Komisia porušila svoju povinnosť odôvodniť rozhodnutie tým, že uviedla nedostatočné odôvodnenie týkajúce sa známky, ktorú získala technická ponuka žalobkýň a tým, že v celom rozsahu neoznámila zloženie úspešného konzorcia, ani dôležité prvky finančnej ponuky.

 

Po tretie, Komisia sa dopustila viacerých prípadov zjavne nesprávneho posúdenia pri vyhodnocovaní technickej ponuky žalobkýň, pričom porušila aj zásadu rovnosti zaobchádzania s účastníkmi.

 

Po štvrté, Komisia porušila finančné nariadenie a v ňom stanovenú zásadu transparentnosti.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/39


Žaloba podaná 21. novembra 2014 – Taliansko/Komisia

(Vec T-770/14)

(2015/C 026/50)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: P. Gentili, avvocato dello Stato, a G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil oznámenie z 11. septembra 2014 R2014 Ref Ares (2014) 2975571, ktorou Európska komisia oznámila Talianskej republike 31. decembra 2013 automatické zrušenie zdrojov v súvislosti so záväzkami EFRR, na ktoré sa odkazuje v Programe cezhraničnej spolupráce Taliansko-Malta 2007 – 2013 a pri rozhodovaní o veci samej vyhlásil oprávnenosť výdavkov a žiadostí o platbu v predmetnom konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nedostatku odôvodnenia podľa článku 296 ods. 2 ZFEÚ

Žalobkyňa v tomto ohľade uvádza, že v napadnutom rozhodnutí pri strohom tvrdení, že chyba nachádzajúca sa v názve opravného rozhodnutia z 31. decembra 2012 nemala žiadny vplyv na obsah samotného rozhodnutia a vykonávania programu, Komisia nezohľadnila význam skutočnosti; že rozhodnutia o výdavkoch prijaté v Regióne mali byť predbežne kontrolované Dvorom audítorov; že medzi vyhlásením opravy a jej vykonaním uplynuli štyri mesiace bez toho, aby boli uvedené dôvody; že táto skutočnosť mohla viezť k vzniku podozrenia, že oprava, ktorá sa mala vykonať mala väčší význam ako tá, ktorá sa mala týkať len názvu rozhodnutia z 31. decembra 2012; a že Dvor audítorov potvrdil, že činnosť Regiónu, ktorý upustil od prijatia záväzkov pred oficiálnym uznaním opravy (28. marca 2013) bola správna, čím naznačuje, že činnosť v opačnom prípade by nebola správna.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení zásady partnerstva pri riadení štrukturálnych fondov a zásad spolupráce medzi členskými štátmi a Európskymi inštitúciami a rešpektovania ústavnej identity členských štátov.

Žalobkyňa v tomto ohľade uvádza, že Komisia nespolupracovala s členským štátom na účely umožnenia tomuto štátu vykonať čo najefektívnejšie operačný program, bez toho aby došlo k porušeniu povinnosti a že medzi iným nezohľadnil procesné obmedzenia vnútornej kontroly, najmä Dvoru audítorov, ktoré dotknutý štát musel podstúpiť.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení článku 96 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999

Žalobkyňa v tomto ohľade uvádza, že situácia, ktorá nastala v tomto prípade viedla k vzniku príčiny vyššej moci, ktorá bránila predloženiu žiadosti o platby v súvislosti s projektmi dotknutými týmto pozmeňujúcim rozhodnutím. Takto nasledovné okolnosti: pôvodná chyba, ktorej sa dopustila Komisia pri oznamovaní tohto rozhodnutia; prísľub bezodkladne nasledujúci po rýchlej oprave, týkajúcej sa len názvu; mlčanie, ktoré pretrvávalo namiesto toho štyri mesiace, čo naznačovalo, že existovali iné podstatnejšie chyby a obmedzenia na opravu, celkovo bránili vnútroštátnym správnym orgánom viezť konanie o riadení projektov až do žiadosti o platbu.

4.

Štvrtý a posledný žalobný dôvod založený na tvrdení žalobkyni, že došlo k porušeniu zásady proporcionality.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/40


Žaloba podaná 17. novembra 2014 – Ica Foods/ÚHVT – San Lucio (GROK)

(Vec T-774/14)

(2015/C 026/51)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ica Foods SpA (Pomezia, Taliansko) (v zastúpení: A. Nespega, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: San Lucio Srl (San Gervasio Bresciano, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka „GROK“ – Ochranná známka Spoločenstva č. 4 4 39  956.

Konanie pred ÚHVT: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. septembra 2014 vo veci R 1815/2013-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie týkajúce sa konania o vyhlásení neplatnosti č. 6374C proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva GROK č. 4439956, z dôvodu porušenia článkov 62 a 63 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a/alebo porušenia článku 8 nariadenia č. 40/94 a/alebo nedostatku odôvodnenia, z vyššie uvedených dôvodov,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článkov 62 a 63 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva z dôvodu, že ÚHVT neoznámila žalobkyni lehotu na predloženie pripomienok k žalobe, čím došlo k porušeniu práva byť vypočutý,

porušenie článku 8 nariadenia č. 40/94 a nedostatok odôvodnenia podobnosti výrobkov získaných z mlieka San Lucio a výrobkov, ktoré sú predmetom zápisu ochranných známok spoločnosti ICA,

porušenie článku 8 nariadenia č. 40/94 a nedostatok odôvodnenia podobnosti ochrannej známky GROK spoločnosti San Lucio a ochrannej známky CRIK CROK spoločnosti ICA,

porušenie článku 8 nariadenia č. 40/94 a nedostatok odôvodnenia dobrého mena ochrannej známky CRIK CROK spoločnosti ICA.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/41


Žaloba podaná 26. novembra 2014 – Fon Wireless/ÚHVT – Henniger (NEOFON – FON A I.)

(Vec T-777/14)

(2015/C 026/52)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fon Wireless Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: J. Devaureix a L. Montoya Terán, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Andreas Henniger (Starnberg, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Spoločenstva „Neofon“ – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 6 74  893.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. septembra 2014 vo veci R 2519/2013-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a následne vykonal potrebné kroky na zabezpečenie účinnosti rozhodnutia Všeobecného súdu,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/41


Žaloba podaná 26. novembra 2014 – Ugly/ÚHVT – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

(Vec T-778/14)

(2015/C 026/53)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ugly, Inc. (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert a C. Mackey, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Group Lottuss Corp., SL (Barcelona, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Spoločenstva „COYOTE UGLY“ – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 2 26  198.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. septembra 2014 vo veci R 1369/2013-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutia námietkového oddelenia a odvolacieho senátu a vrátil námietku námietkovému oddeleniu na nové preskúmanie,

uložil ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1, 2 a 4 nariadenia č. 207/2009.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/42


Žaloba podaná 20. novembra 2014 – TVR Automotive/ÚHVT – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Vec T-781/14)

(2015/C 026/54)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: A. von Mühlendahl a H. Hartwig, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Fabio Cardoni (Miláno, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška č. 1 1 1 32  602.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 8. septembra 2014 vo veci R 2532/2013-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal ÚHVT a Fabia Cardoniho, ak sa rozhodne vstúpiť do konania ako vedľajší účastník, na náhradu trov konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


Súd pre verejnú službu

26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/43


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. decembra 2014 – Cwik/Komisia

(Vec F-4/13) (1)

((Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie - Hodnotiaca správa - Hodnotené obdobie 1995 – 1997 - Výkon rozsudku Súdu prvého stupňa - Návrh na zrušenie hodnotiacej správy - Neobrátenie sa na spoločný hodnotiaci výbor - Vzniknuté omeškanie pri vypracovaní hodnotiacej správy - Žaloba o náhradu škody))

(2015/C 026/55)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michael Cwik (Terwuren, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa prijíma hodnotiaca správa žalobcu za obdobie rokov 1995 až 1997 a návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Európskej komisie z 12. marca 2012 týkajúce sa konečného vypracovania novej hodnotiacej správy pána Cwika za obdobie rokov1995 až 1997 sa zrušuje.

2.

Európska komisia je povinná zaplatiť pánovi Cwikovi sumu 15  000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy.

3.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

4.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán Cwik.


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 13.4.2013, s. 38.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/43


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 3. decembra 2014 – DG/ENISA

(Vec F-109/13) (1)

((Verejná služba - Dočasný zamestnanec - Výpoveď zmluvy - Chýbajúce odôvodnenie - Nedodržanie postupu pri hodnotení - Zjavne nesprávne posúdenie))

(2015/C 026/56)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: DG (v zastúpení: L. Levi a A. Tymen, avocats)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (v zastúpení: pôvodne P. Empadinhas, splnomocnený zástupca, C. Meidanis, avocat, neskôr P. Empadinhas a S. Purser, splnomocnení zástupcovia, C. Meidanis, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o ukončení pracovného pomeru žalobkyne a v dôsledku toho uloženie povinnosti ju opätovne začleniť a zaplatiť jej finančné dávky odo dňa nadobudnutia platnosti ukončenia jej pracovného pomeru až do jej opätovného začlenenia, s odpočítaním ušlého príjmu za toto obdobie, zvýšené o úroky z omeškania vypočítané na základe sadzby Európskej centrálnej banky zvýšenej o tri body, a uloženie povinnosti nahradiť morálnu ujmu žalobkyni

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

DG znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť.


(1)  Ú. v. EÚ C 15, 18.1.2014, s. 1.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/44


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. decembra 2014 – Migliore/Komisia

(Vec F-110/13) (1)

((Povýšenie - Certifikačný postup - Postup v roku 2013 - Vylúčenie žalobcu z konečného zoznamu úradníkov, ktorí sú oprávnení zúčastniť sa na programe školení - Článok 45a služobného poriadku))

(2015/C 026/57)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Nunzio Migliore (Sterrebeek, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Tymen a A. Blot, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým bol žalobca vylúčený zo zoznamu uchádzačov, ktorí sú oprávnení zúčastniť sa na programe školení „certifikácia“ v roku 2013

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Nunzio Migliore znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014, s. 41.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/45


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. decembra 2014 – Erik Simpson/Rada

(Vec F-142/11 DEP) (1)

((Verejná služba - Konanie - Určenie výšky trov konania))

(2015/C 026/58)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Erik Simpson (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. F. Jensen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD9 po úspešnom absolvovaní výberového konania EPSO/AD/113/07 „Vedúci oddelenia (AD9) v oblasti prekladov českého, estónskeho, maďarského, litovského, lotyšského, maltského, poľského, slovenského a slovinského jazyka“ a návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

Celková výška trov konania, ktoré Rada Európskej únie nahradí pánovi Simpsonovi z titulu nahraditeľných trov konania vo veci F-142/11 sa stanovuje na 8  600 eur spolu s daňou z pridanej hodnoty prípadne splatnej z tejto sumy.


(1)  Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012, s. 26.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/45


Žaloba podaná 9. októbra 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-106/14)

(2015/C 026/59)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o priznaní žalobcovi len 2,5 dňa dodatočnej dovolenky od 1. januára 2014 z titulu „dovolenky na návštevu domova“ namiesto toho, aby mu priznala „čas na cestu“ v dĺžke 5 dní, na ktoré mal nárok na základe článku 7 prílohy V Služobného poriadku úradníkov, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie komisie vyplývajúce z podstránky „Práva“ stánky SYSPER a potvrdené rozhodnutím Komisie č. R/396/14 z 2. júla 2014 o zamietnutí sťažnosti týkajúcej sa priznania žalobcovi len 2,5 dňa dodatočnej dovolenky od 1. januára 2014 z titulu „dovolenky na návštevu domova“ namiesto toho, aby mu priznala „čas na cestu“ v dĺžke 5 dní, na ktoré mal nárok na základe článku 7 prvý pododsek prílohy V Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, zmeneného a doplneného nariadením (EÚ, Euratom) Európskeho parlamentu a Rady č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie,

uložiť Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/46


Žaloba podaná 10. októbra 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-108/14)

(2015/C 026/60)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o započítaní práv na dôchodok žalobcu týkajúcich sa prevodu týchto práv do systému dôchodkového zabezpečenia Únie pri uplatňovaní nových VVU týkajúcich sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcu

vyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII za nezákonný,

zrušiť rozhodnutie zo 16. januára 2014 o započítaní práv na dôchodok získaných žalobcom pred nástupom do služby v rámci ich prevodu do systému dôchodkového zabezpečenia inštitúcií Európskej únie pri uplatňovaní všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,

uložiť Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/46


Žaloba podaná 15. októbra 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-110/14)

(2015/C 026/61)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o započítaní práv na dôchodok žalobcu v systéme dôchodkového zabezpečenia Únie pri uplatňovaní nových VVU týkajúcich sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcu

vyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII za nezákonný a čiastočne neuplatniteľný,

zrušiť rozhodnutie z 24. mája 2013 o započítaní práv na dôchodok získaných žalobcom pred nástupom do služby v rámci ich prevodu do systému dôchodkového zabezpečenia inštitúcií Európskej únie pri uplatňovaní všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,

uložiť Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/47


Žaloba podaná 17. októbra 2014 – ZZ a i./Komisia

(Vec F-112/14)

(2015/C 026/62)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí menovacieho orgánu zaradiť žalobcov podľa nových pravidiel služobného postupu a povyšovania uplatňovaných po reforme služobného poriadku úradníkov z 1. januára 2014 na pracovné miesto druhu „hlavný administrátor v prechodnom období“ v dôsledku čoho, podľa žalobcov, im bol odňatý nárok na povýšenie do platovej triedy AD 14, ďalej konštatovanie nezákonnosti článku 30 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, ktoré zaraďuje žalobcov na pracovné miesto druhu „hlavný administrátor v prechodnom období“,

vyhlásiť článok 30 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku za nezákonný,

uložiť Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/47


Žaloba podaná 23. októbra 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-116/14)

(2015/C 026/63)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Y. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie (EIOPA), ktorý zrušil predchádzajúce rozhodnutie, ktorým bol žalobca vymenovaný za dočasného zamestnanca v platovej triede AD 8 a návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorú žalobca údajne utrpel

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výkonného riaditeľa EIOPA z 24. februára 2014, ktorým bolo zrušené predchádzajúce rozhodnutie zo 7. novembra 2013, ktorým bol žalobca od 16. septembra 2013 predbežne vymenovaný za dočasného zamestnanca v platovej triede AD 8 v nadväznosti na výberové konanie začaté oznámením o voľnom pracovnom meste 1327TAAD08,

zrušiť rozhodnutie z 24. júla 2014, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobcom 25. marca 2014,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť majetkovú ujmu pozostávajúcu z rozdielu medzi mzdou vyplatenou žalobcovi v platovej triede AD 6 od 16. septembra 2013 a mzdou, ktorá sa viaže na platovú triedu AD 8, spolu s úrokmi z omeškania vypočítanými na základe sadzby Európskej centrálnej banky zvýšenej o 2 percentuálne body,

subsidiárne uložiť žalovanej povinnosť nahradiť majetkovú ujmu pozostávajúcu z rozdielu medzi mzdou v platovej triede AD 6 a mzdou v platovej triede AD 8 od 16. septembra 2013 a 24. februára 2014, spolu s úrokmi z omeškania vypočítanými na základe sadzby Európskej centrálnej banky zvýšenej o 2 percentuálne body,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu stanovenú ex aequo et bono na 20  000 eur,

uložiť Európskej komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania.


26.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/48


Žaloba podaná 23. októbra 2014 – ZZ/Rada

(Vec F-118/14)

(2015/C 026/64)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. C. Garcia-Hirschfeld)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí Rady týkajúcich sa zaradenia úradníkov platových tried AD 9 až AD 14 na pozíciách označovaných ako pozície s osobitnými zodpovednosťami na pracovné miesto druhu „vedúci oddelenia alebo rovnocenné pracovné miesto“ alebo „poradca alebo rovnocenné pracovné miesto“ pred 31. decembrom 2015 a neuvedenie žalobcu medzi úradníkov v tomto zaradení

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu č. 6/14 z 3. januára 2014 a následné rozhodnutie zadeliť 34 úradníkov Rady na pracovné miesto druhu „vedúci oddelenia alebo rovnocenné pracovné miesto“,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie z 23. júla 2014 o zamietnutí sťažnosti,

uložiť Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.