ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 454

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
17. decembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

2014/C 454/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

1

2014/C 454/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

4

2014/C 454/03

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

9

2014/C 454/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

12

2014/C 454/05

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

15

2014/C 454/06

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

18

2014/C 454/07

Výkaz príjmov a výdavkov európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 3

22

2014/C 454/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

26

2014/C 454/09

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

30

2014/C 454/10

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

35

2014/C 454/11

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

38

2014/C 454/12

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

43

2014/C 454/13

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

46

2014/C 454/14

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

49

2014/C 454/15

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 – Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 – Nomenklatúra bola zmenená v roku 2014 a číselné údaje v rozpočte za rok 2013 sú v záujme zachovania jasnosti uvedené v súlade s novou nomenklatúrou

52

2014/C 454/16

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

56

2014/C 454/17

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

59

2014/C 454/18

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

64

2014/C 454/19

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

68

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

SK

 


IV Informácie

17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/1


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2014/C 454/01)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Hlava 1 – Súčet

41 682 444

88 453

41 770 897

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

 

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

 

p.m.

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

 

p.m.

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

 

p.m.

2 5

RÔZNE PRÍJMY

 

 

Hlava 2 – Súčet

1 072 174

 

1 072 174

 

CELKOVÝ SÚČET

42 754 618

88 453

42 843 071

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

220 000

 

220 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

 

5 000

 

Hlava 1 – Súčet

23 719 644

 

23 719 644

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 215 000

 

3 215 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

270 000

 

270 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (5)

505 400

 

505 400

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

 

12 000

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

230 000

 

230 000

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

 

10 000

 

Hlava 2 – Súčet

4 242 400

 

4 242 400

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA

 

 

 

 

Hlava 3 – Súčet

14 792 574

88 453

14 881 027

 

CELKOVÝ SÚČET

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/4


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2014/C 454/02)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECVNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

 

p.m.

1 1

VONKAJŠIE OPATRENIA — TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

 

p.m.

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

20 018 500

 

20 018 500

1 3

DG EAC - EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

125 000

 

125 000

 

Hlava 1 – Súčet

20 143 500

 

20 143 500

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

2 213 538,63

+ 150 200,00

2 363 738,63

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

 

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

24 682,22

24 682,22

 

Hlava 4 – Súčet

2 238 220,85

150 200,00

2 388 420,85

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 8 – Súčet

p.m.

 

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

+14 552,88

14 552,88

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

14 552,88

14 552,88

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 10 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

22 381 720,85

164 752,88

22 546 473,73

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 015 000,00

13 015 000,00

– 644 100,00

– 644 100,00

12 370 900,00

12 370 900,00

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

110 000,00

110 000,00

+5 000,00

+5 000,00

115 000,00

115 000,00

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

306 000,00

306 000,00

+15 300,00

+15 300,00

321 300,00

321 300,00

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

 

 

 

Hlava 1 – Súčet

13 443 000,00

13 443 000,00

– 623 800,00

– 623 800,00

12 819 200,00

12 819 200,00

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

610 334,00

610 334,00

–61 300,00

–61 300,00

549 034,00

549 034,00

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

761 616,00

761 616,00

+ 113 620,00

+ 113 620,00

875 236,00

875 236,00

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

105 600,00

105 600,00

+ 329 932,88

+ 329 932,88

435 532,88

435 532,88

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

108 450,00

108 450,00

–5 000,00

–5 000,00

103 450,00

103 450,00

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

31 000,00

31 000,00

–4 000,00

–4 000,00

27 000,00

27 000,00

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Hlava 2 – Súčet

1 717 000,00

1 717 000,00

373 252,88

373 252,88

2 090 252,88

2 090 252,88

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

872 100

872 100

+85 000,00

+85 000,00

957 100,00

957 100,00

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 361 400

3 361 400

+ 180 100,00

+ 180 100,00

3 541 500,00

3 541 500,00

3 2

PREVÁDZKA

750 000

750 000

 

 

750 000

750 000

 

Hlava 3 – Súčet

4 983 500

4 983 500

265 100,00

265 100,00

5 248 600,00

5 248 600,00

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

 

 

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

2 213 538,63

2 213 538,63

+ 150 200,00

+ 150 200,00

2 363 738,63

2 363 738,63

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

24 682,22

24 682,22

24 682,22

24 682,22

4 4

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

 

 

 

Hlava 4 – Súčet

2 238 220,85

2 238 220,85

150 200,00

150 200,00

2 388 420,85

2 388 420,85

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

 

 

 

Hlava 8 – Súčet

 

 

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

 

 

 

Hlava 9 – Súčet

 

 

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

 

 

 

Hlava 10 – Súčet

 

 

 

CELKOVÝ SÚČET

22 381 720,85

22 381 720,85

164 752,88

164 752,88

22 546 474

22 546 474

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky

Platby

2014

2015

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2014

145 951

145 951

Rozpočtové prostriedky na rok 2014

957 100

811 149

145 951

Súčet

1 103 051

957 100

145 951

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky

Platby

2014

2015

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2014

1 367 124

1 367 124

Rozpočtové prostriedky na rok 2014

3 541 500

2 174 376

1 367 124

Súčet

4 908 624

3 541 500

1 367 124

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky

Platby

2014

2015

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2014

181 304

181 304

Rozpočtové prostriedky na rok 2014

750 000

568 696

181 304

Súčet

931 304

750 000

181 304


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/9


Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/03)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

14 794 000

–41

14 793 959

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

650 000

 

650 000

 

Hlava 1 – Súčet

15 444 000

–41

15 443 959

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

389 962,64

2 214,38

392 177,02

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

 

 

Hlava 2 – Súčet

389 962,64

2 214,38

392 177,02

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 3 – Súčet

p.m.

 

p.m.

4

INÉ PRÍJMY

4 1

ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA

 

9 105,05

9 105,05

 

Hlava 4 – Súčet

 

9 105,05

9 105,05

 

CELKOVÝ SÚČET

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957,92

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 1 – Súčet

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957 ,92

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

 

Hlava 2 – Súčet

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

3 777 495,07

 

3 777 495,07

 

Hlava 3 – Súčet

3 777 495,07

 

3 777 495,07

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

650 000

 

650 000

 

Hlava 4 – Súčet

650 000

 

650 000

5

REZERVY

 

 

CELKOVÝ SÚČET

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/12


Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/04)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

56 727 000

2 039 000

58 766 000

 

Hlava 2 – Súčet

56 727 000

2 039 000

58 766 000

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 588 000

132 000

1 720 000

 

Hlava 3 – Súčet

1 588 000

132 000

1 720 000

 

CELKOVÝ SÚČET

58 315 000

2 171 000

60 486 000

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

29 045 000

5 613 636

34 658 636

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 000 000

– 294 723

705 277

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

115 000

 

115 000

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

450 000

– 109 000

341 000

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

25 000

–17 000

8 000

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

900 000

 

900 000

 

Hlava 1 – Súčet

31 535 000

5 192 913

36 727 913

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 183 000

– 110 263

3 072 737

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 778 000

–95 600

2 682 400

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

169 000

– 113 400

55 600

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

350 000

– 106 050

243 950

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

250 000

–8 500

241 500

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

330 000

11 100

341 100

 

Hlava 2 – Súčet

7 060 000

– 422 713

6 637 287

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

Hlava 3 – Súčet

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

CELKOVÝ SÚČET

58 315 000

2 171 000

60 486 000


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/15


Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2014/C 454/05)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

39 757 500

3 806 800

43 564 300

 

Hlava 1 – Súčet

39 757 500

3 806 800

43 564 300

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 2 – Súčet

p.m.

 

p.m.

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 138 400

– 344 100

2 794 300

 

Hlava 3 – Súčet

3 138 400

– 344 100

2 794 300

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

363 250

 

363 250

 

Hlava 4 – Súčet

363 250

 

363 250

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

8 450 950

1 095 241

9 546 191

 

Hlava 5 – Súčet

8 450 950

1 095 241

9 546 191

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

 

p.m.

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 6 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

51 710 100

4 557 941

56 268 041

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

24 762 300

–1 002 270

23 760 030

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

107 400

 

107 400

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

279 500

15 000

294 500

1 5

MOBILITA

p.m.

 

p.m.

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

92 000

 

92 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

2 000

 

2 000

1 9

DÔCHODKY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 1 – Súčet

25 243 200

– 987 270

24 255 930

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 549 100

–17 900

2 531 200

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 720 000

190 000

2 910 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

710 500

–4 000

706 500

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

250 400

26 000

276 400

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

231 800

–5 000

226 800

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

30 000

 

30 000

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

140 800

–6 000

134 800

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

25 000

12 000

37 000

 

Hlava 2 – Súčet

6 657 600

195 100

6 852 700

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

14 703 000

1 890 000

16 593 000

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

705 000

 

705 000

3 2

VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT

937 000

 

937 000

 

Hlava 3 – Súčet

16 345 000

1 890 000

18 235 000

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

Hlava 10 – Súčet

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

CELKOVÝ SÚČET

51 710 100

4 557 941

56 268 041


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/18


Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/06)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

77 523 000

 

77 523 000

 

Hlava 1 – Súčet

77 523 000

 

77 523 000

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU

2 296 000

 

2 296 000

 

Hlava 2 – Súčet

2 296 000

 

2 296 000

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 3 – Súčet

p.m.

 

p.m.

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

72 222

72 222

 

Hlava 4 – Súčet

p.m.

72 222

72 222

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

 

p.m.

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

79 819 000

72 222

79 891 222

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

37 742 000

37 742 000

 

 

37 742 000

37 742 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

190 000

190 000

 

 

190 000

190 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 155 000

1 155 000

 

 

1 155 000

1 155 000

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

912 000

912 000

 

 

912 000

912 000

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 513 000

1 513 000

 

 

1 513 000

1 513 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Hlava 1 – Súčet

41 517 000

41 517 000

 

 

41 517 000

41 517 000

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 060 000

5 060 000

72 222

72 222

5 132 222

5 132 222

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 122 000

3 122 000

 

 

3 122 000

3 122 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

458 000

458 000

 

 

458 000

458 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

179 000

179 000

 

 

179 000

179 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

417 000

417 000

 

 

417 000

417 000

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

318 000

318 000

 

 

318 000

318 000

 

Hlava 2 – Súčet

9 554 000

9 554 000

72 222

72 222

9 626 222

9 626 222

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV

7 354 000

7 354 000

 

 

7 354 000

7 354 000

3 1

HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC

8 820 000

8 820 000

 

 

8 820 000

8 820 000

3 2

STRATÉGIA A KOORDINÁCIA VEDY

3 162 000

3 162 000

 

 

3 162 000

3 162 000

3 3

VONKAJŠIE VZŤAHY

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

KOMUNIKÁCIE

1 100 000

1 100 000

 

 

1 100 000

1 100 000

3 5

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI

8 312 000

8 312 000

 

 

8 312 000

8 312 000

 

Hlava 3 – Súčet

28 748 000

28 748 000

 

 

28 748 000

28 748 000

 

CELKOVÝ SÚČET

79 819 000

79 819 000

72 222

72 222

79 891 222

79 891 222


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/22


Výkaz príjmov a výdavkov európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 3

(2014/C 454/07)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

51 979 475

52 238 145

 

 

51 979 475

52 238 145

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

3 158 033,80

3 158 033,80

2 338 160,19

2 338 160,19

5 496 193,99

5 496 193,99

 

Hlava 2 – Súčet

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

 

CELKOVÝ SÚČET

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 747 000

19 747 000

19 500

19 500

19 766 500

19 766 500

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

275 000

275 000

 

 

275 000

275 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

70 000

70 000

6 185,12

6 185,12

76 185,12

76 185,12

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

445 000

445 000

 

 

445 000

445 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

21 083,50

21 083,50

 

 

21 083,50

21 083,50

 

Hlava 1 – Súčet

20 858 083,50

20 858 083,50

25 685,12

25 685,12

20 883 768,62

20 883 768,62

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 277 000

3 277 000

 

 

3 277 000

3 277 000

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

320 560

320 560

91 346,08

91 346,08

411 906,08

411 906,08

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

68 000

68 000

 

 

68 000

68 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

132 500

132 500

 

 

132 500

132 500

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

245 000

245 000

 

 

245 000

245 000

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

 

Hlava 2 – Súčet

4 153 060

4 153 060

91 346,08

91 346,08

4 244 406,08

4 244 406,08

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SATELITNÝ AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS) A NÁMORNÝ DOHĽAD

2 110 625

2 085 625

1 956 952,19

1 956 952,19

4 067 577,19

4 042 577,19

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

3 862 425

3 679 795

152 000

152 000

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

80 000

80 000

 

 

80 000

80 000

3 3

SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

920 000

897 500

 

 

920 000

897 500

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

ŠTÚDIE

337 550

335 050

 

 

337 550

335 050

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

650 000

655 000

 

 

650 000

655 000

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

19 709 765,30

19 960 828,30

112 176,80

112 176,80

19 821 942,10

20 073 005,10

3 9

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 606 000

1 841 237

 

 

1 606 000

1 841 237

 

Hlava 3 – Súčet

30 126 365,30

30 385 035,30

2 221 128,99

2 221 128,99

32 347 494,29

32 606 164,29

 

CELKOVÝ SÚČET

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/26


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2014/C 454/08)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

8 820 666

 

8 820 666

 

Hlava 1 – Súčet

8 820 666

 

8 820 666

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

264 792

 

264 792

 

Hlava 2 – Súčet

264 792

 

264 792

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

640 000

–23 621

616 379

 

Hlava 3 – Súčet

640 000

–23 621

616 379

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

30 000

–23 540

6 460

 

Hlava 4 – Súčet

30 000

–23 540

6 460

 

CELKOVÝ SÚČET

9 755 458

–47 161

9 708 297

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 895 504

– 574 997

4 320 507

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

220 000

–20 956

199 044

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

155 000

7 500

162 500

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

675 826

160 097

835 923

 

Hlava 1 – Súčet

5 946 330

– 428 356

5 517 974

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 022 900

–96 618

926 282

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

51 000

–31 000

20 000

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

53 600

–2 850

50 750

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

417 500

398 863

816 363

 

Hlava 2 – Súčet

1 545 000

268 395

1 813 395

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

678 500

185 826

864 326

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

291 628

–13 755

277 873

3 6

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 294 000

–59 271

1 234 729

 

Hlava 3 – Súčet

2 264 128

112 800

2 376 928

 

CELKOVÝ SÚČET

9 755 458

–47 161

9 708 297

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda

2013

2014

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

3

3

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

9

9

AD 8

7

7

AD 7

6

6

AD 6

AD 5

3

Trieda AD spolu

31

34

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

6

6

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

5

3

AST 1

Trieda AST spolu

16

14

Zamestnanci spolu:

47

48


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/30


Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/09)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Hlava 1 – Súčet

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

RÔZNE PRÍJMY

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 2 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Hlava 1 – Súčet

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

301 000

90 000

391 000

 

Hlava 2 – Súčet

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Hlava 3 – Súčet

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

CELKOVÝ SÚČET

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Medzisúčet AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

28

27

27

Súčet

108

105

103

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Spolu FG

337

336

330

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

Spolu

337

336

330


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/35


Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/10)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

 

Hlava 2 – Súčet

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

16 331 000

– 779 000

15 552 000

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 049 350

– 202 440

846 910

 

Hlava 1 – Súčet

17 380 350

– 981 440

16 398 910

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

3 086 000

– 706 000

2 380 000

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

1 533 000

– 303 000

1 230 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

199 600

7 490

207 090

 

Hlava 2 – Súčet

4 818 600

–1 001 510

3 817 090

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

Hlava 3 – Súčet

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

CELKOVÝ SÚČET

27 476 150

–2 992 150

24 484 000


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/38


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/11)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

89 197 000

 

89 197 000

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

 

p.m.

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

4 534 377

4 534 377

 

Hlava 9 – Súčet

89 197 000

4 534 377

93 731 377

 

CELKOVÝ SÚČET

89 197 000

4 534 377

93 731 377

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

20 043 000

– 175 000

19 868 000

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

150 000

 

150 000

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

300 000

 

300 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

65 000

 

65 000

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

800 000

175 000

975 000

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10 000

 

10 000

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

 

 

Hlava 1 – Súčet

21 368 000

 

21 368 000

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

5 140 000

 

5 140 000

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKÁCIE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

375 000

 

375 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 690 000

 

1 690 000

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

40 000

 

40 000

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

615 000

 

615 000

2 6

INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ

675 000

 

675 000

 

Hlava 2 – Súčet

12 575 000

 

12 575 000

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

42 117 000

 

42 117 000

3 1

ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR

6 030 000

 

6 030 000

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

1 000 000

 

1 000 000

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

457 000

 

457 000

3 6

PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

600 000

 

600 000

 

Hlava 3 – Súčet

55 254 000

 

55 254 000

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

VONKAJŠIE VZŤAHY

 

4 534 377

4 534 377

 

Hlava 4 – Súčet

 

4 534 377

4 534 377

 

CELKOVÝ SÚČET

89 197 000

4 534 377

93 731 377

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

2012 obsadené k 31.12.2012

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

11

10

AD 11

8

8

8

AD 10

6

6

5

AD 9

8

8

6

AD 8

43

43

39

AD 7

8

8

2

AD 6

6

6

6

AD 5

2

2

1

AD spolu

98

98

83

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

6

AST 7

11

11

11

AST 6

13

14

14

AST 5

17

17

16

AST 4

4

4

4

AST 3

4

4

3

AST 2

AST 1

AST spolu

54

55

54

Hlavný súčet

152

153

137

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Spolu

87

87

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

78

78

Spolu

165

165


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/43


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2014/C 454/12)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

60 700

60 700

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

4 534 377

 

4 534 377

 

Hlava 9 – Súčet

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

CELKOVÝ SÚČET

93 731 377

4 213 700

97 945 077

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

150 000

 

150 000

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

300 000

 

300 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

65 000

–54 000

11 000

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

975 000

1 500

976 500

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10 000

–3 500

6 500

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

 

 

Hlava 1 – Súčet

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKÁCIE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

375 000

585 000

960 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

40 000

10 000

50 000

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

615 000

 

615 000

2 6

INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ

675 000

 

675 000

 

Hlava 2 – Súčet

12 575 000

15 000

12 590 000

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

1 000 000

 

1 000 000

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

457 000

110 000

567 000

3 6

PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

600 000

 

600 000

 

Hlava 3 – Súčet

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

VONKAJŠIE VZŤAHY

4 534 377

 

4 534 377

 

Hlava 4 – Súčet

4 534 377

 

4 534 377

 

CELKOVÝ SÚČET

93 731 377

4 213 700

97 945 077


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/46


Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/13)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

14 176 000

– 745 000

13 431 000

 

Hlava 1 – Súčet

14 176 000

– 745 000

13 431 000

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO V RÁMCI VÝKONNEJ AGENTÚRY

 

 

 

 

Hlava 2 – Súčet

 

 

 

 

CELKOVÝ SÚČET

14 176 000

– 745 000

13 431 000

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

10 051 000

–1 016 000

9 035 000

1 2

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

697 000

–16 000

681 000

 

Hlava 1 – Súčet

10 748 000

–1 032 000

9 716 000

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ ÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

2 094 000

–42 000

2 052 000

2 2

IKT

680 000

120 000

800 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

106 000

70 000

176 000

 

Hlava 2 – Súčet

2 880 000

148 000

3 028 000

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

548 000

139 000

687 000

 

Hlava 3 – Súčet

548 000

139 000

687 000

 

CELKOVÝ SÚČET

14 176 000

– 745 000

13 431 000


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/49


Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/14)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK VÝKONNEJ AGENTÚRE PRE VÝSKUM (REA) Z ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Hlava 2 – Súčet

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

 

 

Hlava 3 – Súčet

 

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

 

 

Hlava 4 – Súčet

 

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

141 168

141 168

 

Hlava 9 – Súčet

141 168

141 168

 

CELKOVÝ SÚČET

52 162 600

– 626 400

51 536 200

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Hlava 1 – Súčet

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

320 350

–75 190

245 160

 

Hlava 2 – Súčet

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Hlava 3 – Súčet

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

CELKOVÝ SÚČET

52 162 600

– 626 400

51 536 200


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/52


Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2014 (1) – Opravný rozpočet č. 1

Nomenklatúra bola zmenená v roku 2014 a číselné údaje v rozpočte za rok 2013 sú v záujme zachovania jasnosti uvedené v súlade s novou nomenklatúrou

(2014/C 454/15)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

37 500 000

–1 254 000

36 246 000

9 9

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

54 000

54 000

 

Hlava 9 – Súčet

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

 

CELKOVÝ SÚČET

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

25 566 400

– 423 900

25 142 500

1 2

PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 579 500

50 900

1 630 400

 

Hlava 1 – Súčet

27 145 900

– 373 000

26 772 900

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 460 000

– 250 000

4 210 000

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 415 000

– 235 000

2 180 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

158 100

2 500

160 600

 

Hlava 2 – Súčet

7 033 100

– 482 500

6 550 600

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

Hlava 3 – Súčet

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

CELKOVÝ SÚČET

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

AD 13

9

3

AD 12

3

5

AD 11

3

2

AD 10

3

AD 9

17

11

AD 8

40

34

AD 7

17

32

AD 6

7

8

AD 5

2

1

Funkčná skupina AD - spolu

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Funkčná skupina AST - spolu

Zamestnanci - spolu:

100

100


(1)  Podrobný rozpočet sa nachádza na webovej stránke agentúry ERCEA http://erc.europa.eu/


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/56


Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/16)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

15 122 387

 

15 122 387

 

Hlava 1 – Súčet

15 122 387

 

15 122 387

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

11 071 823

 

11 071 823

 

Hlava 2 – Súčet

11 071 823

 

11 071 823

3

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

6 580 000

43 000

6 623 000

 

Hlava 3 – Súčet

6 580 000

43 000

6 623 000

4

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

429 613

 

429 613

 

Hlava 4 – Súčet

429 613

 

429 613

6

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

6 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

 

20 320

20 320

 

Hlava 6 – Súčet

 

20 320

20 320

 

CELKOVÝ SÚČET

33 203 823

63 320

33 267 143

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

15 994 500

 

15 994 500

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

287 000

 

287 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

 

 

 

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

357 323

 

357 323

1 6

ŠKOLENIA

500 000

 

500 000

 

Hlava 1 – Súčet

17 138 823

 

17 138 823

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 140 250

63 320

4 203 570

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 680 000

 

1 680 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

 

100 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

854 549

 

854 549

2 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

16 500

 

16 500

 

Hlava 2 – Súčet

6 791 299

63 320

6 854 619

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

320 000

 

320 000

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

5 174 823

 

5 174 823

3 3

INŠPEKCIE RATINGOVEJ AGENTÚRY NA MIESTE

255 000

 

255 000

3 4

ŠTÚDIE A PRÁVNE PORADENSTVO

310 000

 

310 000

3 5

DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU

400 000

 

400 000

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

980 000

 

980 000

3 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

510 000

 

510 000

3 8

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

366 000

 

366 000

3 9

SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

957 878

 

957 878

 

Hlava 3 – Súčet

9 273 701

 

9 273 701

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

33 203 823

63 320

33 267 143


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/59


Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/17)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

Príspevok euratomu k prevádzkovým výdavkom

679 790 382,68

527 738 253,68

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 973 637,68

1 1 1

Prebytok prevádzkových výdavkov z predchádzajúcich rokov

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

679 790 382,68

527 746 693,01

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 982 077,01

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

Príspevok euratomu k administratívnym výdavkom

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Prebytok administratívnych výdavkov z predchádzajúcich rokov

1 872 577,68

1 872 577,68

 

 

1 872 577,68

1 872 577,68

 

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

43 000 000

43 000 000

 

 

43 000 000

43 000 000

 

Hlava 1 – Súčet

722 790 382,68

570 746 693,01

 

–67 764 616

722 790 382,68

502 982 077,01

2

ROČNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Hlava 2 – Súčet

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

Hlava 3 – Súčet

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

23 880 000

23 880 000

 

 

23 880 000

23 880 000

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

REPREZENTÁCIA

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

ŠKOLENIA

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

STÁŽE

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

Hlava 1 – Súčet

35 884 000

35 884 000

 

 

35 884 000

35 884 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

Hlava 2 – Súčet

7 116 000

7 116 000

 

 

7 116 000

7 116 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

650 098 382,68

506 486 693,01

 

–67 764 616

650 098 382,68

438 722 077,01

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER A PROJEKT DEMO

18 022 000

12 000 000

 

 

18 022 000

12 000 000

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

11 870 000

10 760 000

 

 

11 870 000

10 760 000

3 4

INÉ VÝDAVKY

4 200 000

2 900 000

 

 

4 200 000

2 900 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 3 – Súčet

854 190 382,68

655 146 693,01

 

–67 764 616

854 190 382,68

587 382 077,01

 

CELKOVÝ SÚČET

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/64


Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/18)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

14 656 000

 

14 656 000

 

Hlava 2 – Súčet

14 656 000

 

14 656 000

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

 

984 461

984 461

 

Hlava 4 – Súčet

 

984 461

984 461

 

CELKOVÝ SÚČET

14 656 000

984 461

15 640 461

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

5 322 000

5 322 000

 

 

5 322 000

5 322 000

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

151 000

151 000

 

 

151 000

151 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

178 000

178 000

 

 

178 000

178 000

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Hlava 1 – Súčet

6 143 000

6 143 000

 

 

6 143 000

6 143 000

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

665 000

665 000

 

 

665 000

665 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

528 000

528 000

 

 

528 000

528 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

86 000

86 000

 

 

86 000

86 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 067 000

1 067 000

 

 

1 067 000

1 067 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

140 000

140 000

 

 

140 000

140 000

 

Hlava 2 – Súčet

2 486 000

2 486 000

 

 

2 486 000

2 486 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

PODPORA ZAVEDENIA CEAS

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY ČELIACE MIMORIADNEMU TLAKU

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

SPOLUPRÁCA S PARTNERMI A SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Hlava 3 – Súčet

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO

4 1

ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

Hlava 4 – Súčet

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

CELKOVÝ SÚČET

14 656 000

14 656 000

984 461

984 461

15 640 461

15 640 461


17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/68


Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2014/C 454/19)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

14 656 000

 

14 656 000

 

Hlava 2 – Súčet

14 656 000

 

14 656 000

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

335 349

335 349

 

Hlava 3 – Súčet

335 349

335 349

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

984 461

– 322 681

661 780

 

Hlava 4 – Súčet

984 461

– 322 681

661 780

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

5 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

 

10 845

10 845

 

Hlava 5 – Súčet

 

10 845

10 845

 

CELKOVÝ SÚČET

15 640 461

23 513

15 663 974

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

4 903 000

4 903 000

35 000

35 000

4 938 000

4 938 000

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

290 000

290 000

30 000

30 000

320 000

320 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

320 000

320 000

10 000

10 000

330 000

330 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

60 000

60 000

5 000

5 000

65 000

65 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

398 000

398 000

20 000

20 000

418 000

418 000

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Hlava 1 – Súčet

6 143 000

6 143 000

100 000

100 000

6 243 000

6 243 000

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

775 100

775 100

30 349

30 349

805 449

805 449

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

454 000

454 000

150 845

150 845

604 845

604 845

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

80 300

80 300

65 000

65 000

145 300

145 300

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 077 000

1 077 000

 

 

1 077 000

1 077 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

99 600

99 600

 

 

99 600

99 600

 

Hlava 2 – Súčet

2 486 000

2 486 000

246 194

246 194

2 732 194

2 732 194

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

PODPORA ZAVEDENIA CEAS

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY ČELIACE MIMORIADNEMU TLAKU

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

SPOLUPRÁCA S PARTNERMI A SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Hlava 3 – Súčet

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO

4 1

ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

Hlava 4 – Súčet

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

CELKOVÝ SÚČET

15 640 461

15 640 461

23 513

23 513

15 663 974

15 663 974