ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 448

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
15. decembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 448/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 448/02

Vec C-399/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 18. augusta 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. a i./Slobodný štát Sasko

2

2014/C 448/03

Vec C-412/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 29. augusta 2014 – Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Vec C-433/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Domenicovi Rosovi

4

2014/C 448/05

Vec C-434/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Raffaelovi Mignonemu

4

2014/C 448/06

Vec C-435/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Maurovi Barlettovi

5

2014/C 448/07

Vec C-436/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Davidovi Cazzorlovi

6

2014/C 448/08

Vec C-437/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Nicolovi Seminariovi

6

2014/C 448/09

Vec C-439/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 24. septembra 2014 – SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Vec C-448/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Nemecko) 26. septembra 2014 – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Vec C-452/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 29. septembra 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Vec C-454/14: Žaloba podaná 30. septembra 2014 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

9

2014/C 448/13

Vec C-455/14 P: Odvolanie podané 29. septembra 2014: H proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 10. júla 2014 vo veci T-271/10: H/Rada Európskej únie, Európska komisia, Policajná misia Európskej únie v Bosne a Hercegovine (EUPM)

10

2014/C 448/14

Vec C-458/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 3. októbra 2014 – Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

Vec C-460/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 6. októbra 2014 – Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Vec C-462/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 8. októbra 2014 – trestné konanie proti Lorenzovi Carluccimu

12

2014/C 448/17

Vec C-465/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 9. októbra 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland a H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Vec C-467/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bergamo (Taliansko) 13. októbra 2014 – trestné konanie proti Chiare Baldovej

14

2014/C 448/19

Vec C-472/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen (Švédsko) 20. októbra 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB/Anders Rantén/Riksåklagaren

15

 

Všeobecný súd

2014/C 448/20

Vec T-362/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Vtesse Networks/Komisia (Štátna pomoc — Pomoc na rozmiestnenie širokopásmových sietí nasledujúcej generácie v regióne Cornwall a Isles of Scilly — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ — Žaloba o neplatnosť — Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného postavenia — Aktívna legitimácia — Procesné práva dotknutých osôb — Čiastočná neprípustnosť — Neexistencia pochybností odôvodňujúcich začatie konania vo veci formálneho zisťovania)

16

2014/C 448/21

Vec T-422/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Computer Resources International (Luxembourg)/Komisia (Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie počítačových služieb v oblasti vývoja softvéru, údržby, poradenstva a pomoci pri rôznych druhoch počítačových aplikácií — Zamietnutie ponuky uchádzača — Ponuka s neobvykle nízkou cenou — Článok 139 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 — Povinnosť odôvodnenia — Voľba právneho základu — Zneužitie právomoci)

17

2014/C 448/22

Vec T-632/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. novembra 2014 – Grécko/Komisia (EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Schéma nárokov na jednotné platby — Lojálna spolupráca — Spravodlivé zaobchádzanie — Proporcionalita — Vnútroštátna rezerva — Kritériá prideľovania — Paušálna finančná oprava — Riziko pre fondy — Nariadenie (ES) č. 1493/1999 — Sektor vinárstva — Režimy destilácie a platieb v prospech využívania niektorých muštov — Pomoc na reštrukturalizáciu a rekonverziu vinohradov)

17

2014/C 448/23

Vec T-283/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. novembra 2014 – FIS’D/Komisia (Akčný program Erasmus Mundus — Rámcová dohoda o partnerstve — Osobitná dohoda o grante — Rozhodnutie EACEA o vypovedaní rámcovej dohody a zmene osobitnej dohody — Odvolanie v správnom konaní na Komisiu — Rozhodnutie Komisie o zamietnutí odvolania v správnom konaní ako nedôvodného — Porušenie dohôd a administratívnej a finančnej príručky)

18

2014/C 448/24

Spojené veci T-307/12 a T-408/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Mayaleh/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Funkcie guvernéra Centrálnej banky Sýrie — Žaloba o neplatnosť — Oznámenie aktu obsahujúceho reštriktívne opatrenia — Lehota na podanie žaloby — Prípustnosť — Právo na obhajobu — Spravodlivý proces — Povinnosť odôvodnenia — Dôkazné bremeno — Právo na účinnú súdnu ochranu — Proporcionalita — Právo vlastniť majetok — Právo na súkromie a rodinný život — Uplatnenie obmedzení v oblasti vstupu na štátneho príslušníka členského štátu — Voľný pohyb občanov Únie)

19

2014/C 448/25

Vec T-463/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. novembra 2014 – Popp a Zech/ÚHVT – Müller-Boré & Partner (MB) (Ochranná známka spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva MB — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva MB&P — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a článok 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009)

20

2014/C 448/26

Vec T-669/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Komisia/Thomé (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Prijímanie — Oznámenie o výberovom konaní — Odmietnutie prijatia — Existencia diplomu, ktorý je v súlade s oznámením o výberovom konaní z dôvodu uznania — Majetková a nemajetková ujma)

20

2014/C 448/27

Vec T-166/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. októbra 2014 – Ben Ali/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku — Zmrazenie finančných prostriedkov — Predĺženie — Dôsledky zrušenia opatrení spočívajúcich v zmrazení finančných prostriedkov — Zastavenie konania — Mimozmluvná zodpovednosť — Žaloba zjavne bez právneho základu)

21

2014/C 448/28

Vec T-327/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Mallis a Malli/Komisia a ECB (Žaloba o neplatnosť — Program podpory pre stabilitu Cypru — Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre — Nesprávne označenie žalovaného v žalobe — Neprípustnosť)

22

2014/C 448/29

Vec T-328/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisia a ECB (Žaloba o neplatnosť — Program podpory pre stabilitu Cypru — Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre — Nesprávne označenie žalovaného v žalobe — Neprípustnosť)

22

2014/C 448/30

Vec T-329/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Chatzithoma/Komisia a ECB (Žaloba o neplatnosť — Program podpory pre stabilitu Cypru — Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre — Nesprávne označenie žalovaného v žalobe — Neprípustnosť)

23

2014/C 448/31

Vec T-330/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Chatziioannou/Komisia a ECB (Žaloba o neplatnosť — Program podpory pre stabilitu Cypru — Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre — Nesprávne označenie žalovaného v žalobe — Neprípustnosť)

24

2014/C 448/32

Vec T-331/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Nikolaou/Komisia a ECB (Žaloba o neplatnosť — Program podpory pre stabilitu Cypru — Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre — Nesprávne označenie žalovaného v žalobe — Neprípustnosť)

24

2014/C 448/33

Vec T-332/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Christodoulou a Stavrinou/Komisia a ECB (Žaloba o neplatnosť — Program podpory pre stabilitu Cypru — Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre — Nesprávne označenie žalovaného v žalobe — Neprípustnosť)

25

2014/C 448/34

Vec T-517/14: Žaloba podaná 7. júla 2014 – Pelikan/ÚHVT – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Vec T-662/14: Žaloba podaná 15. septembra 2014 – Maďarsko/Komisia

26

2014/C 448/36

Vec T-678/14: Žaloba podaná 22. septembra 2014 – Slovensko v. Komisia

27

2014/C 448/37

Vec T-698/14: Žaloba podaná 19. septembra 2014 – European Dynamics Luxembursko a Evropaïki Dynamiki/Komisia

28

2014/C 448/38

Vec T-699/14: Žaloba podaná 27. septembra 2014 – Topps Europe/Komisia

29

2014/C 448/39

Vec T-703/14: Žaloba podaná 2. októbra 2014 – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Komisia

30

2014/C 448/40

Vec T-705/14: Žaloba podaná 26. septembra 2014 – Unichem Laboratories/Komisia

31

2014/C 448/41

Vec T-709/14: Žaloba podaná 3. októbra 2014 – Tri-Ocean Trading/Rada

32

2014/C 448/42

Vec T-716/14: Žaloba podaná 9. októbra 2014 – Tweedale/EÚBP

33

2014/C 448/43

Vec T-719/14: Žaloba podaná 10. októbra 2014 – Tri Ocean Energy/Rada

34

2014/C 448/44

Vec T-735/14: Žaloba podaná 24. októbra 2014 – Gazprom Neft/Rada

35

2014/C 448/45

Vec T-736/14: Žaloba podaná 27. októbra 2014 – Monster Energy/ÚHVT – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Vec T-741/14: Žaloba podaná 27. októbra 2014 – Hersill/ÚHVT – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 448/47

Vec F-4/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 6. novembra 2014 – DH/Parlament (Verejná služba — Úradník v skúšobnej lehote — Článok 34 služobného poriadku — Správa o skúšobnej lehote preukazujúca zjavnú nespôsobilosť úradníka v skúšobnej lehote — Predĺženie trvania skúšobnej lehoty — Nové pridelenie — Prepustenie na konci skúšobnej lehoty — Podmienky priebehu skúšobnej lehoty — Odborná nespôsobilosť — Povinnosť starostlivosti — Zásada riadnej správy vecí verejných)

38

2014/C 448/48

Vec F-68/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 5. novembra 2014 – CY/ECB (Smrť žalobcu — Opätovné otvorenie ústnej časti konania — Vzdanie sa právneho nástupcu pokračovania v konaní — Zastavenie konania)

38

2014/C 448/49

Vec F-90/14: Žaloba podaná 4. septembra 2014 – ZZ/Európska komisia

39

2014/C 448/50

Vec F-92/14: Žaloba podaná 10. septembra 2014 – ZZ/Európsky parlament

40

2014/C 448/51

Vec F-99/14: Žaloba podaná 29. septembra 2014 – ZZ/Rada

40

2014/C 448/52

Vec F-100/14: Žaloba podaná 29. septembra 2014 – ZZ a i./Rada

41

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2014/C 448/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 439, 8.12.2014

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 431, 1.12.2014

Ú. v. EÚ C 421, 24.11.2014

Ú. v. EÚ C 409, 17.11.2014

Ú. v. EÚ C 395, 10.11.2014

Ú. v. EÚ C 388, 3.11.2014

Ú. v. EÚ C 380, 27.10.2014

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 18. augusta 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. a i./Slobodný štát Sasko

(Vec C-399/14)

(2014/C 448/02)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Grüne Liga Sachsen e.V. a i.

Žalovaný: Slobodný štát Sasko

Prizvaný: Landeshauptstadt Dresden

Vedľajší účastník konania: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 6 ods. 2 smernice Rady 92/43/EHS (1) z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch“) vykladať v tom zmysle, že projekt výstavby mosta, ktorý bol povolený pred zaradením územia do zoznamu lokalít európskeho významu a ktorý priamo neslúži na správu územia, musí byť pred uskutočnením podrobený preskúmaniu posúdenia vplyvu, ak územie bolo zaradené do zoznamu po vydaní povolenia, ale pred začiatkom uskutočnenia a pred vydaním povolenia sa uskutočnil len odhad rizík/predbežné posúdenie?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Musí vnútroštátny úrad pri dodatočnom preskúmaní dodržať podmienky článku 6 ods. 3 a 4 smernice o biotopoch už vtedy, keď ich preventívne chcel dodržať pri odhade rizík/predbežnom posúdení pred vydaním povolenia?

3.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku a zápornej odpovede na druhú otázku:

Aké požiadavky musí na základe článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch spĺňať dodatočné preskúmanie povolenia vydaného pre projekt, a k akému dátumu sa má toto preskúmanie vzťahovať?

4.

Musí sa v rámci doplňujúceho konania, ktoré slúži na nápravu zistenej chyby dodatočného preskúmania podľa článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch alebo posúdenia vplyvu podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch, prostredníctvom relevantných úprav požiadaviek posúdenia zohľadniť, že stavebné dielo sa mohlo postaviť a mohlo sa začať užívať, pretože rozhodnutie o schválení plánu výstavby bolo ihneď vykonateľné a konanie o predbežnom opatrení bolo právoplatne zamietnuté? Platí to v každom prípade pre následne nevyhnutné posúdenie alternatív v rámci rozhodnutia podľa článku 6 ods. 4 smernice o biotopoch?


(1)  Ú. v. ES L 206, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 29. augusta 2014 – Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

(Vec C-412/14)

(2014/C 448/03)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Rüsselsheim

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Dagmar Wedel, Rudi Wedel

Žalovaná: Condor Flugdienst GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Musia sa mimoriadne okolnosti v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (1) vzťahovať priamo na rezervovaný let?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: koľko predchádzajúcich letov lietadla použitého pri plánovanom lete je relevantných na to, aby išlo o mimoriadne okolnosti? Existuje časové obmedzenie na zohľadnenie mimoriadnych okolností počas predchádzajúcich letov? Ak áno, ako sa má stanoviť?

3.

V prípade, že sú mimoriadne okolnosti, ktoré nastanú pri predchádzajúcich letoch, relevantné pre neskorší let, musia sa primerané opatrenia, ktoré majú prijať prevádzkujúce letecké spoločnosti podľa článku 5 ods. 3 nariadenia, vzťahovať len na zabránenie mimoriadnym okolnostiam alebo aj na odvrátenie dlhšieho meškania?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Domenicovi Rosovi

(Vec C-433/14)

(2014/C 448/04)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Bari

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Domenico Rosa

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie č. 72 zo 16. februára 2012 [v spojených veciach C-72/10 a C-77/10], vykladať v tom zmysle, že bránia vyhláseniu verejného obstarávania týkajúceho sa udelenia koncesií platných kratšie ako boli licencie udeľované v minulosti v prípade, keď bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené z dôvodu nápravy následkov nezákonného vylúčenia určitého počtu prevádzkovateľov zo skorších verejných obstarávaní?

2.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v uvedenom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia možnosti, aby bola kratšia doba platnosti koncesií udeľovaných vo verejnom obstarávaní ako bola doba platnosti koncesií udeľovaných v minulosti dostatočne odôvodnená požiadavkou rovnakého uplynutia doby platnosti koncesií?

3.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v uvedenom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vyžadujúcemu bezplatné postúpenie použitia hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania a zberu hry, v prípade ukončenia činnosti z dôvodu uplynutia doby platnosti koncesie alebo z dôvodu rozhodnutia o zániku alebo odobratí?


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Raffaelovi Mignonemu

(Vec C-434/14)

(2014/C 448/05)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Bari

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Raffaele Mignone

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie č. 72 zo 16. februára 2012 [v spojených veciach C-72/10 a C-77/10], vykladať v tom zmysle, že bránia vyhláseniu verejného obstarávania týkajúceho sa udelenia koncesií platných kratšie ako boli licencie udeľované v minulosti v prípade, keď bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené z dôvodu nápravy následkov nezákonného vylúčenia určitého počtu prevádzkovateľov zo skorších verejných obstarávaní?

2.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v uvedenom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vyžadujúcemu bezplatné postúpenie použitia hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania a zberu hry, v prípade ukončenia činnosti z dôvodu uplynutia doby platnosti koncesie alebo z dôvodu rozhodnutia o zániku alebo odobratí?

3.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v uvedenom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vyžadujúcemu bezplatné postúpenie použitia hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania a zberu hry, v prípade ukončenia činnosti z dôvodu uplynutia doby platnosti koncesie alebo z dôvodu rozhodnutia o zániku alebo odobratí?


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Maurovi Barlettovi

(Vec C-435/14)

(2014/C 448/06)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Bari

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Mauro Barletta

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie č. 72 zo 16. februára 2012 [v spojených veciach C-72/10 a C-77/10], vykladať v tom zmysle, že bránia vyhláseniu verejného obstarávania týkajúceho sa udelenia koncesií platných kratšie ako boli licencie udeľované v minulosti v prípade, keď bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené z dôvodu nápravy následkov nezákonného vylúčenia určitého počtu prevádzkovateľov zo skorších verejných obstarávaní?

2.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v uvedenom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia možnosti, aby bola kratšia doba platnosti koncesií udeľovaných vo verejnom obstarávaní ako bola doba platnosti koncesií udeľovaných v minulosti dostatočne odôvodnená požiadavkou rovnakého uplynutia doby platnosti koncesií?

3.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v uvedenom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vyžadujúcemu bezplatné postúpenie použitia hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania a zberu hry, v prípade ukončenia činnosti z dôvodu uplynutia doby platnosti koncesie alebo z dôvodu rozhodnutia o zániku alebo odobratí?


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Davidovi Cazzorlovi

(Vec C-436/14)

(2014/C 448/07)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Bari

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Davide Cazzorla

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie č. 72 zo 16. februára 2012 [v spojených veciach C-72/10 a C-77/10], vykladať v tom zmysle, že bránia vyhláseniu verejného obstarávania týkajúceho sa udelenia koncesií platných kratšie ako boli licencie udeľované v minulosti v prípade, keď bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené z dôvodu nápravy následkov nezákonného vylúčenia určitého počtu prevádzkovateľov zo skorších verejných obstarávaní?

2.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v uvedenom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia možnosti, aby bola kratšia doba platnosti koncesií udeľovaných vo verejnom obstarávaní ako bola doba platnosti koncesií udeľovaných v minulosti dostatočne odôvodnená požiadavkou rovnakého uplynutia doby platnosti koncesií?

3.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v uvedenom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vyžadujúcemu bezplatné postúpenie použitia hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania a zberu hry, v prípade ukončenia činnosti z dôvodu uplynutia doby platnosti koncesie alebo z dôvodu rozhodnutia o zániku alebo odobratí?


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Nicolovi Seminariovi

(Vec C-437/14)

(2014/C 448/08)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Bari

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Nicola Seminario

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie č. 72 zo 16. februára 2012 [v spojených veciach C-72/10 a C-77/10], vykladať v tom zmysle, že bránia vyhláseniu verejného obstarávania týkajúceho sa udelenia koncesií platných kratšie ako boli licencie udeľované v minulosti v prípade, keď bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené z dôvodu nápravy následkov nezákonného vylúčenia určitého počtu prevádzkovateľov zo skorších verejných obstarávaní?

2.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v uvedenom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia možnosti, aby bola kratšia doba platnosti koncesií udeľovaných vo verejnom obstarávaní ako bola doba platnosti koncesií udeľovaných v minulosti dostatočne odôvodnená požiadavkou rovnakého uplynutia doby platnosti koncesií?

3.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v uvedenom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vyžadujúcemu bezplatné postúpenie použitia hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania a zberu hry, v prípade ukončenia činnosti z dôvodu uplynutia doby platnosti koncesie alebo z dôvodu rozhodnutia o zániku alebo odobratí?


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 24. septembra 2014 – SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

(Vec C-439/14)

(2014/C 448/09)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SC Star Storage SA

Žalovaný: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia uvedené v článku 1 ods. 1 treťom pododseku a ods. 3 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (1), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007 (2), vykladať tak, že bránia právnej úprave, ktorá podmieňuje prístup k postupom preskúmavania rozhodnutí verejných obstarávateľov povinnosťou vopred zložiť záruku, akou je „záruka za riadne správanie“ podľa článkov 271a a 271b [Ordonanța de urgență a Guvernului (mimoriadne nariadenie vlády)] č. 34/2006?


(1)  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, s. 31).


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Nemecko) 26. septembra 2014 – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

(Vec C-448/14)

(2014/C 448/10)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Davitas GmbH

Žalovaný: Stadt Aschaffenburg

za účasti: Landesanwaltschaft Bayern

Prejudiciálna otázka

Je produkt s názvom „De Tox Forte“, ktorý predáva žalobkyňa, potravinou alebo prídavnou látkou s novou molekulovou štruktúrou v zmysle článku 1 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 258/97 (1)?

Na kladnú odpoveď na túto otázku postačuje, že tento produkt obsahujúci zložku klinoptilolit vo svojej osobitnej primárnej molekulovej štruktúre ešte nebol pred 15. májom 1997 použitý ako potravina, alebo je okrem toho potrebné, aby tento produkt bol vyrábaný postupom, ktorý vedie k novej alebo zámerne modifikovanej molekulovej štruktúre, a teda musí ísť o látku, ktorá predtým v takejto forme v prírodnom prostredí neexistovala?


(1)  Nariadenie (ES) č. 258/97 Európskeho Parlamentu a Rady z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, s. 1; Mim.vyd. 13/018, s. 244).


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 29. septembra 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

(Vec C-452/14)

(2014/C 448/11)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaní v prvom stupni a, pokiaľ ide o AIFA, odvolateľ: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Žalobkyňa v prvom stupni a odporkyňa v konaní o odvolaní: Doc Generici srl

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 3 ods. 2 písm. a) aktuálneho znenia nariadenia Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 (1) vykladať tak, že za zmeny povolenia na uvedenie lieku na trh typu I – konkrétne, pokiaľ ide o prejednávanú vec, typu I A – sa má v prípade, ak ide o rovnaké zmeny týkajúce sa viacerých povolení na uvedenie lieku na trh, ktoré vlastní ten istý držiteľ, uhradiť iba jeden poplatok, a to v rozsahu stanovenom v uvedenom článku, alebo toľko poplatkov, koľko povolení je danou zmenou dotknutých?

2.

Existuje za okolností, aké nastali v prejednávanej veci, právo alebo, ako usudzuje Consiglio di Stato, povinnosť vnútroštátneho súdu obrátiť sa na Súdny dvor s prejudiciálnou otázkou?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre hodnotenie liekov (Ú. v. ES L 35, s. 1; Mim. vyd. 13/015, s. 3).


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/9


Žaloba podaná 30. septembra 2014 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(Vec C-454/14)

(2014/C 448/12)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano a D. Loma-Osorio Lerena, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že tým, že v prípade každej zo skládok uvedených v bode 26 tejto žaloby [skládky nie nebezpečných odpadov Ortuella v Baskicku a Zurita a Juan Grande na Kanárskych ostrovoch] sa neprijali opatrenia potrebné na to, aby prevádzkujúcemu subjektu bolo uložené vypracovať plán úpravy skládky a zabezpečiť úplné vykonanie uvedeného plánu v súlade s požiadavkami smernice, s výnimkou požiadaviek uvedených v bode 1 prílohy I, v lehote ôsmych rokov od dátumu uvedeného v odseku 1 článku 18 smernice Rady 1999/31/ES (1) z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov, si Španielske kráľovstvo nesplnilo povinnosti, ktoré mu pre každú z uvedených skládok vyplývajú z článku 14 písm. c) uvedenej smernice,

určiť, že tým, že v prípade každej zo skládok uvedených v bode 37 tejto žaloby [9 skládok nie nebezpečného odpadu [Vélez Rubio (Almería), Alcolea de Cinca (Huesca), Sariñena (Huesca), Tamarite de Litera (Huesca), Somontano – Barbastro (Huesca), Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), Barranco Seco (Puntallana, La Palma), Jumilla (Murcia) a Legazpia (Guipuzkoa)] a 19 skládok inertného odpadu [Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cádiz), Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), Las Canteras (Jimena y Bedmar, Jaén), Hoya del Pino (Siles, Jaén), Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Sevilla), El Patarín (Alcalá de Guadaira, Sevilla), Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Sevilla), Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Sevilla), El Chaparral (Écija, Sevilla), Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Sevilla), Carretera 3118 Fuente Leona – Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), Llanos del Campo (Grazalema – Benamahoma, Cádiz) Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Sevilla), Las Zorreras (Aldeira, Granada), Carretera de los Villares (Andújar, Jaén), La Chacona (Cabra, Córdoba) a el Chaparral – La Sombrerera (Puerto Serrano, Cádiz)] sa neprijali opatrenia na čo najskoršie uzatvorenie v súlade s ustanovením písm. g) článku 7 a článkom 13 smernice 1999/31 zariadení, ktoré nezískali podľa jej článku 8 povolenie na pokračovanie vo svojej činnosti, si Španielske kráľovstvo nesplnilo povinnosti, ktoré mu v prípade každej z uvedených skládok ukladá článok 14 písm. b) uvedenej smernice,

zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Vyšetrovania, ktoré Komisia viedla v rámci konania o nesplnenie povinností 2001/2071 a analýza odpovedí španielskych orgánov umožnili preukázať nesplnenie povinností podľa smernice 1999/31 uvedených v odôvodnenom stanovisku, ktoré vyplývajú z článku 14 písm. a) a c) smernice 1999/31, ako aj povinností podľa článku 14 písm. b) uvedenej smernice.

Táto žaloba sa týka tiež skládky Barranco de Sedases, ktorá je predmetom konania o nesplnenie povinností 2012/4068 a vo vzťahu ku ktorej, okrem vyššie uvedeného, Španielske kráľovstvo nesplnilo povinnosti, ktoré mu ukladá článok 14 písm. b) smernice 1999/31.

Analýza týchto odpovedí umožnila Komisii vylúčiť z konania 45 skládok, ktoré buď nemožno považovať za skládky existujúce k 16. júlu 2001, alebo boli schválené a upravené v súlade so smernicou 1999/31. Vzhľadom na to, že situácia nesplnenia pretrváva, keďže španielske orgány v jednotlivých prípadoch neprijali opatrenia potrebné na to, aby prevádzkujúcemu subjektu bolo uložené vypracovať plán úpravy skládky a zabezpečiť úplné vykonanie uvedeného plánu v súlade s požiadavkami smernice, a keďže sa neprijali opatrenia na čo najskoršie uzatvorenie zariadení, ktoré nezískali povolenie na pokračovanie ich prevádzky, Španielske kráľovstvo nesplnilo povinnosti, ktoré mu vznikajú podľa článku 14 písm. c) a písm. b) smernice 1999/31, Komisia sa rozhodla podať túto žalobu na Súdny dvor.


(1)  Ú. v. ES L 182, s. 1; Mim. vyd. 15/004, s. 228


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/10


Odvolanie podané 29. septembra 2014: H proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 10. júla 2014 vo veci T-271/10: H/Rada Európskej únie, Európska komisia, Policajná misia Európskej únie v Bosne a Hercegovine („EUPM“)

(Vec C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: H (v zastúpení: M. Velardo, avvocato)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľa

zrušiť uznesenie Všeobecného súdu z 10. júla 2014 vo veci T-271/10 H/Rada Európskej únie, Európska komisia a „EUPM“ v rozsahu, v akom bol zamietnutý návrh odvolateľa na zrušenie rozhodnutia zo 7. apríla 2010 podpísaného vedúcim úradu EUPM, ktorým bol žalobca pridelený na pozíciu „Trestnoprávny poradca-prokurátor“ v regionálnej kancelárii v Banja Luke (Bosna a Hercegovina), a ak je to nevyhnutné, aj rozhodnutie z 30. apríla 2010 podpísané vedúcim misie, uvedené v článku 6 rozhodnutia Rady 2009/906/SZBP z 8. decembra 2009 o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BaH) (1), ako aj v druhom rade náhrada škody,

vrátiť vec Všeobecnému súdu,

zaviazať žalovanú v prvostupňovom konaní na náhradu trov tohto konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ uvádza tieto odvolacie dôvody:

porušenie práva na obhajobu,

porušenie článku 114 rokovacieho poriadku,

nesprávne právne posúdenie,

porušenie európskeho práva.


(1)  Ú. v. EÚ L 322, s. 22.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 3. októbra 2014 – Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

(Vec C-458/14)

(2014/C 448/14)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Promoimpresa srl

Žalovaní: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

Prejudiciálna otázka

Bránia zásady slobody usadiť sa, nediskriminácie a ochrany hospodárskej súťaže, uvedené v článkoch 49 ZFEÚ, 56 ZFEÚ a 106 ZFEÚ, ako aj kritérium odôvodnenosti, obsiahnuté v tejto Zmluve, vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré v dôsledku neskorších legislatívnych zásahov vedú k opakovanému odkladu konca platnosti koncesií týkajúcich sa hospodársky významného majetku štátu na pobreží morí, jazier a riek, ktorých doba platnosti sa zo zákona predlžuje na najmenej 11 rokov, čím sa zachováva výlučné právo jedného koncesionára na využívanie predmetného majetku na hospodárske účely, hoci obdobie platnosti jemu udelenej koncesie už uplynulo, s tým dôsledkom, že iným záujemcom sa odníma akákoľvek možnosť získať predmetný majetok do užívania na základe verejného výberového konania?


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 6. októbra 2014 – Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Vec C-460/14)

(2014/C 448/15)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Johannes Evert Antonius Massar

Žalovaný: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa pojem „správne konanie“ v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 87/344/EHS Rady z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa poistenia právnej ochrany (1) vykladať v tom zmysle, že pod neho spadá konanie pred UWV, v ktorom zamestnávateľ žiada o vydanie súhlasu s prepustením tak, aby mohol skončiť pracovný pomer s poisteným zamestnancom požívajúcim právnu ochranu?

2.

V prípade, že odpoveď na otázku 1 závisí od znakov osobitného konania, prípadne v spojení so skutkovou podstatou a okolnosťami jednotlivého prípadu: Na základe akých znakov, skutkových podstát a okolností má vnútroštátny súd v tomto prípade určiť, či sa uvedené konanie má posudzovať v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) tejto smernice?


(1)  Ú. v. ES L 185, s. 77; Mim. vyd. 06/001, s. 187.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 8. októbra 2014 – trestné konanie proti Lorenzovi Carluccimu

(Vec C-462/14)

(2014/C 448/16)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Bari

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Lorenzo Carlucci

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie č. 72 zo 16. februára 2012 [v spojených veciach C-72/10 a C-77/10], vykladať v tom zmysle, že bránia vyhláseniu verejného obstarávania týkajúceho sa udelenia koncesií platných kratšie ako boli licencie udeľované v minulosti v prípade, keď bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené z dôvodu nápravy následkov nezákonného vylúčenia určitého počtu prevádzkovateľov zo skorších verejných obstarávaní?

2.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v uvedenom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia možnosti, aby bola kratšia doba platnosti koncesií udeľovaných vo verejnom obstarávaní ako bola doba platnosti koncesií udeľovaných v minulosti dostatočne odôvodnená požiadavkou rovnakého uplynutia doby platnosti koncesií?

3.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, ako sú vyložené v uvedenom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vyžadujúcemu bezplatné postúpenie použitia hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania a zberu hry, v prípade ukončenia činnosti z dôvodu uplynutia doby platnosti koncesie alebo z dôvodu rozhodnutia o zániku alebo odobratí?


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 9. októbra 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland a H. Rothwangl

(Vec C-465/14)

(2014/C 448/17)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Centrale Raad van Beroep

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Odporcovia: F. Wieland a H. Rothwangl

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 3 a článok 94 ods. 1 a 2 nariadenia (EHS) č. 1408/71 (1) vykladať v tom zmysle, že bývalému námorníkovi, ktorý bol členom posádky námornej lode s domovským prístavom v členskom štáte, nemal bydlisko na pevnine a nebol štátnym príslušníkom členského štátu, nemožno po pristúpení štátu, ktorého bol štátnym príslušníkom, k Únii (resp. k právnemu predchodcovi Únie) alebo po tom, ako nariadenie (EHS) č. 1408/71 nadobudlo účinnosť pre tento štát, (čiastočne) odoprieť nárok na starobný dôchodok iba preto, lebo uvedený bývalý námorník v čase (požadovaného) poistenia nebol štátnym príslušníkom (prvého uvedeného) členského štátu?

2.

Má sa článok 18 ZFEÚ a článok 45 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bránia takej úprave členského štátu, podľa ktorej je námorník, ktorý bol členom posádky námornej lode s domovským prístavom v tomto členskom štáte, nemal bydlisko na pevnine a nebol štátnym príslušníkom členského štátu, vylúčený z účasti na dôchodkovom poistení, hoci podľa tejto úpravy sa za poistenca považuje námorník, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu, kde má námorná loď svoj domovský prístav, a inak sa nachádza v rovnakej situácii, keď štát, ktorého štátnym príslušníkom je prvý uvedený námorník, medzičasom – v čase stanovenia dôchodku – pristúpil k Únii (k jej právnemu predchodcovi) alebo keď nariadenie (EHS) č. 1408/71 medzitým nadobudlo účinnosť pre tento štát?

3.

Má sa na prvú a druhú otázku odpovedať rovnako v prípade (bývalého) námorníka, ktorý bol v čase výkonu svojich činností štátny príslušník členského štátu, ktorý neskôr pristúpil k Únii (k jej právnemu predchodcovi), ale v čase pristúpenia alebo nadobudnutia účinnosti nariadenia (EHS) č. 1408/71 pre uvedený štát a v čase uplatnenia svojho nároku na starobný dôchodok nebol štátny príslušník členského štátu, na ktorého sa však posledné uvedené nariadenie podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 859/2003 (2) napriek tomu uplatní?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 859/2003 zo 14. mája 2003, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (EHS) č. 574/72 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 124, s. 1; Mim. vyd. 05/004, s. 317).


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bergamo (Taliansko) 13. októbra 2014 – trestné konanie proti Chiare Baldovej

(Vec C-467/14)

(2014/C 448/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Bergamo

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Chiara Baldo

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, takisto vo vzťahu k zásadám uvedeným v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie č. 72 zo 16. februára 2012 [v spojených veciach C-72/10 a C-77/10], vykladať v tom zmysle, že bránia vyhláseniu verejného obstarávania týkajúceho sa udelenia koncesií platných kratšie ako boli licencie udeľované v minulosti?

2.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, takisto vo vzťahu k zásadám uvedeným v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie č. 72 zo 16. februára 2012, vykladať v tom zmysle, že bránia možnosti, aby bola kratšia doba platnosti koncesií udeľovaných vo verejnom obstarávaní ako bola doba platnosti koncesií udeľovaných v minulosti dostatočne odôvodnená požiadavkou rovnakého uplynutia doby platnosti koncesií?

3.

Majú sa článok 49 a nasl. ZFEÚ a článok 56 a nasl. ZFEÚ, takisto vo vzťahu k zásadám uvedeným v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie č. 72 zo 16. februára 2012, vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vyžadujúcemu bezplatné postúpenie použitia hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania a zberu hry, v prípade ukončenia činnosti z dôvodu uplynutia doby platnosti koncesie alebo z dôvodu rozhodnutia o zániku alebo odobratí?


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen (Švédsko) 20. októbra 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB/Anders Rantén/Riksåklagaren

(Vec C-472/14)

(2014/C 448/19)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta domstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Canadian Oil Company Sweden AB/Aktiebolag, Anders Rantén

Odporca: Riksåklagaren

Prejudiciálne otázky

1.

Odporuje nariadeniu REACH (1), ak osoba, ktorá v rámci podnikania dovezie do Švédska chemický výrobok – na ktorý sa vzťahuje registračná povinnosť podľa nariadenia REACH –, musí v súlade so švédskymi právnymi predpismi prihlásiť tento výrobok na Kemikalieinspektionen na účely registrácie v švédskom registri výrobkov?

2.

Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, odporuje prihlasovacia povinnosť podľa švédskych právnych predpisov článku 34 ZFEÚ s prihliadnutím na výnimky uvedené v článku 36 ZFEÚ?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, s. 1).


Všeobecný súd

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/16


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Vtesse Networks/Komisia

(Vec T-362/10) (1)

((„Štátna pomoc - Pomoc na rozmiestnenie širokopásmových sietí nasledujúcej generácie v regióne Cornwall a Isles of Scilly - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom - Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ - Žaloba o neplatnosť - Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného postavenia - Aktívna legitimácia - Procesné práva dotknutých osôb - Čiastočná neprípustnosť - Neexistencia pochybností odôvodňujúcich začatie konania vo veci formálneho zisťovania“))

(2014/C 448/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: H. Mercer, QC)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Stromsky a L. Armati, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Poľská republika (v zastúpení: pôvodne M. Szpunar a B. Majczyna, neskôr B. Majczyna, splnomocnení zástupcovia), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: pôvodne S. Behzadi-Spencer a L. Seeboruth, neskôr L. Seeboruth, J. Beeko a L. Christie, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne K. Bacon, neskôr S. Lee, barristers) a British Telecommunications plc (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: pôvodne M. Nissen a J. Gutiérrez Gisbert, neskôr M. Nissen a G. van de Walle de Ghelcke a napokon G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés, advokáti, a J. Holmes, barrister)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K (2010) 3204 z 12. mája 2010, ktorým bola pomoc „Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband“ poskytnutá z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj na podporu rozmiestnenia širokopásmových sietí budúcej generácie v regióne Cornwall a Isles of Scilly vyhlásená za zlučiteľnú s článkom 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ (štátna pomoc N 461/2009 – Spojené kráľovstvo)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Vtesse Networks Ltd znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a British Telecommunications plc.

3.

Poľská republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 288, 23.10.2010.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/17


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Computer Resources International (Luxembourg)/Komisia

(Vec T-422/11) (1)

((„Verejné zákazky na služby - Verejné obstarávanie - Poskytovanie počítačových služieb v oblasti vývoja softvéru, údržby, poradenstva a pomoci pri rôznych druhoch počítačových aplikácií - Zamietnutie ponuky uchádzača - Ponuka s neobvykle nízkou cenou - Článok 139 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 - Povinnosť odôvodnenia - Voľba právneho základu - Zneužitie právomoci“))

(2014/C 448/21)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Computer Resources International (Luxembourg) SA (Dommeldange, Luxembursko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne S. Delaude a D. Calciu, neskôr S. Delaude, splnomocnené zástupkyne, za právnej pomoci E. Petritsi, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie z 22. júla 2011, ktorým sa na jednej strane zamietajú ponuky predložené konzorciom, ktoré tvorí žalobkyňa spolu s ďalšou spoločnosťou, pokiaľ ide o časti č. 1 a 3 verejného obstarávania AO 10340 týkajúceho sa poskytovania počítačových služieb v oblasti vývoja softvéru, údržby, poradenstva a pomoci pri rôznych druhoch počítačových aplikácií (Ú. v. EÚ 2011/S 66-106099), a na druhej strane sa rámcová zmluva zadáva iným uchádzačom

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Computer Resources International (Luxembourg) SA je povinná nahradiť trovy konania, vrátane trov konania spojených s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 290, 1.10.2011.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/17


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. novembra 2014 – Grécko/Komisia

(Vec T-632/11) (1)

((„EPUZF - ‚Záručná‘ sekcia - EPZF a EPFRV - Výdavky vylúčené z financovania - Nariadenie (ES) č. 1782/2003 - Schéma nárokov na jednotné platby - Lojálna spolupráca - Spravodlivé zaobchádzanie - Proporcionalita - Vnútroštátna rezerva - Kritériá prideľovania - Paušálna finančná oprava - Riziko pre fondy - Nariadenie (ES) č. 1493/1999 - Sektor vinárstva - Režimy destilácie a platieb v prospech využívania niektorých muštov - Pomoc na reštrukturalizáciu a rekonverziu vinohradov“))

(2014/C 448/22)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Helénska republika (v zastúpení: I. Chalkias a S. Papaïoannou, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Triantafyllou a A. Marcoulli, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/689/EÚ zo 14. októbra 2011, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 270, s. 33) v rozsahu, v akom vylučuje určité výdavky vynaložené Gréckom

Výrok rozsudku

1.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/689/EÚ zo 14. októbra 2011, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), sa zrušuje v rozsahu, v akom ukladá Helénskej republike paušálnu opravu týkajúcu sa udeľovania práv vnútroštátnej rezervy novým poľnohospodárom.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Európska komisia a Helénska republika znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 39, 11.2.2012.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/18


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. novembra 2014 – FIS’D/Komisia

(Vec T-283/12) (1)

((„Akčný program Erasmus Mundus - Rámcová dohoda o partnerstve - Osobitná dohoda o grante - Rozhodnutie EACEA o vypovedaní rámcovej dohody a zmene osobitnej dohody - Odvolanie v správnom konaní na Komisiu - Rozhodnutie Komisie o zamietnutí odvolania v správnom konaní ako nedôvodného - Porušenie dohôd a administratívnej a finančnej príručky“))

(2014/C 448/23)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: FIS’D – Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Taliansko) (v zastúpení: pôvodne S. Bariatti a A. Sodano, neskôr F. Sutti a A. Boso Caretta, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne M. Van Hoof, neskôr C. Cattabriga a D. Roussanov a napokon C. Cattabriga, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (EACEA) (v zastúpení: H. Monet, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci M. Merola a C. Santacroce, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie z 12. apríla 2012 [ref. Ares (2012) 446225], ktorým sa zamieta odvolanie podané žalobkyňou proti rozhodnutiu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) z 13. januára 2011 o predčasnom vypovedaní rámcovej zmluvy o partnerstve č. 2011-0181, ktorú uzavrela s Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Univerzita stredomorských štúdií v Reggio Calabria, Taliansko) a zmenila osobitnú dohodu o grante, ktorú uzavrela s uvedenou univerzitou

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

FIS’D – Formazione integrata superiore del design znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

3.

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (EACEA) znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 243, 11.8.2012.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Mayaleh/Rada

(Spojené veci T-307/12 a T-408/13) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii - Zmrazenie finančných prostriedkov - Funkcie guvernéra Centrálnej banky Sýrie - Žaloba o neplatnosť - Oznámenie aktu obsahujúceho reštriktívne opatrenia - Lehota na podanie žaloby - Prípustnosť - Právo na obhajobu - Spravodlivý proces - Povinnosť odôvodnenia - Dôkazné bremeno - Právo na účinnú súdnu ochranu - Proporcionalita - Právo vlastniť majetok - Právo na súkromie a rodinný život - Uplatnenie obmedzení v oblasti vstupu na štátneho príslušníka členského štátu - Voľný pohyb občanov Únie“))

(2014/C 448/24)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Adib Mayaleh (Damask, Sýria) (v zastúpení: G. Karouni a C. Dumont, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix a V. Piessevaux, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie po prvé vykonávacieho rozhodnutia Rady 2012/256/SZBP zo 14. mája 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 126, s. 9), po druhé vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 410/2012 zo 14. mája 2012, ktorým sa vykonáva článok 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 126, s. 3), po tretie rozhodnutia Rady 2012/739/CFSP z 29. novembra 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii a o zrušení rozhodnutia 2011/782/SZBP (Ú. v. EÚ L 330, s. 21), po štvrté vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 363/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 111, s. 1, korigendum Ú. v. EÚ L 127, s. 27), po piate rozhodnutia Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147, s. 14)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba vo veci T-307/12 sa zamieta.

2.

O žalobe vo veci T-408/13 netreba rozhodovať.

3.

Adib Mayaleh je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 273, 8.9.2012.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/20


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. novembra 2014 – Popp a Zech/ÚHVT – Müller-Boré & Partner (MB)

(Vec T-463/12) (1)

((„Ochranná známka spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva MB - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva MB&P - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Článok 42 ods. 2 a článok 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“))

(2014/C 448/25)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Eugen Popp (Mníchov, Nemecko) a Stefan M. Zech (Mníchov) (v zastúpení: pôvodne C. Rohnke a M. Jacob, neskôr M. Jacob a F. Thiering, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Müller-Boré & Partner Patentanwälte (Mníchov) (v zastúpení: pôvodne T. Koerl a E. Celenk, neskôr K. Kern a B. Maneth, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 19. júla 2012 (vec R 506/2011-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Müller-Boré & Partner Patentanwälte na jednej strane a Eugenom Poppom a Stefanom M. Zechom na druhej strane

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Eugen Popp a Stefan M. Zech sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 379, 8.12.2012.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Komisia/Thomé

(Vec T-669/13 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Prijímanie - Oznámenie o výberovom konaní - Odmietnutie prijatia - Existencia diplomu, ktorý je v súlade s oznámením o výberovom konaní z dôvodu uznania - Majetková a nemajetková ujma“))

(2014/C 448/26)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Florence Thomé (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) zo 7. októbra 2013, Thomé/Komisia (F-97/12, Zb. VS, EU:F:2013:142) a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/21


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. októbra 2014 – Ben Ali/Rada

(Vec T-166/13) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Obmedzujúce opatrenia prijaté voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku - Zmrazenie finančných prostriedkov - Predĺženie - Dôsledky zrušenia opatrení spočívajúcich v zmrazení finančných prostriedkov - Zastavenie konania - Mimozmluvná zodpovednosť - Žaloba zjavne bez právneho základu“))

(2014/C 448/27)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francúzsko) (v zastúpení: A. de Saint Rémy, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: G. Étienne a A. De Elera, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Rady 2013/72/SZBP z 31. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku (Ú. v. EÚ L 32, s. 20), v rozsahu, v akom sa toto rozhodnutie týka žalobcu a návrh na zaplatenie náhrady škody

Výrok

1.

Konanie o návrhoch na zrušenie rozhodnutia Rady 2013/72/SZBP z 31. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku, sa zastavuje v rozsahu, v akom sa týka Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Ben Ali a Rada Európskej únie znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 156, 1.6.2013.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/22


Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Mallis a Malli/Komisia a ECB

(Vec T-327/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Program podpory pre stabilitu Cypru - Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre - Nesprávne označenie žalovaného v žalobe - Neprípustnosť“))

(2014/C 448/28)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Konstantinos Mallis (Larnaka, Cyprus) a Elli Konstantinou Malli (Larnaka) (v zastúpení: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, avocats)

Žalované: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders, J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, avocats)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vyhlásenia Eurogroup z 25. marca 2013 týkajúceho sa najmä reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Konstantinos Mallis znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/22


Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisia a ECB

(Vec T-328/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Program podpory pre stabilitu Cypru - Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre - Nesprávne označenie žalovaného v žalobe - Neprípustnosť“))

(2014/C 448/29)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (Nikózia, Cyprus) (v zastúpení: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, avocats)

Žalované: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders, J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, avocats)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vyhlásenia Eurogroup z 25. marca 2013 týkajúceho sa najmä reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/23


Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Chatzithoma/Komisia a ECB

(Vec T-329/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Program podpory pre stabilitu Cypru - Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre - Nesprávne označenie žalovaného v žalobe - Neprípustnosť“))

(2014/C 448/30)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Petros Chatzithoma (Makedonitissa, Cyprus) a Elenitsa Chatzithoma (Makedonitissa) (v zastúpení: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, avocats)

Žalované: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders, J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, avocats)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vyhlásenia Eurogroup z 25. marca 2013 týkajúceho sa najmä reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Petros Chatzithoma a Elenitsa Chatzithoma znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/24


Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Chatziioannou/Komisia a ECB

(Vec T-330/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Program podpory pre stabilitu Cypru - Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre - Nesprávne označenie žalovaného v žalobe - Neprípustnosť“))

(2014/C 448/31)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lella Chatziioannou (Nikózia, Cyprus) (v zastúpení: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, avocats)

Žalované: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders, J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, avocats)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vyhlásenia Eurogroup z 25. marca 2013 týkajúceho sa najmä reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Lella Chatziioannou znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/24


Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Nikolaou/Komisia a ECB

(Vec T-331/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Program podpory pre stabilitu Cypru - Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre - Nesprávne označenie žalovaného v žalobe - Neprípustnosť“))

(2014/C 448/32)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Marinos Nikolaou (Strovolos, Cyprus) (v zastúpení: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, avocats)

Žalované: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders, J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, avocats)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vyhlásenia Eurogroup z 25. marca 2013 týkajúceho sa najmä reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Marinos Nikolaou znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/25


Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Christodoulou a Stavrinou/Komisia a ECB

(Vec T-332/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Program podpory pre stabilitu Cypru - Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre - Nesprávne označenie žalovaného v žalobe - Neprípustnosť“))

(2014/C 448/33)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Chrysanthi Christodoulou (Paphos, Cyprus) a Maria Stavrinou (Larnaka, Cyprus) (v zastúpení: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, avocats)

Žalované: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders, J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, avocats)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vyhlásenia Eurogroup z 25. marca 2013 týkajúceho sa najmä reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Chrysanthi Christodoulou a Maria Stavrinou znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/26


Žaloba podaná 7. júla 2014 – Pelikan/ÚHVT – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

(Vec T-517/14)

(2014/C 448/34)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hannover, Nemecko) (v zastúpení: A. Nordemann, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Francúzsko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka „be.bag“ – medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu č. 1192/2013-1.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. apríla 2014 vo veci R 1192/2013-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/26


Žaloba podaná 15. septembra 2014 – Maďarsko/Komisia

(Vec T-662/14)

(2014/C 448/35)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobca: Maďarsko (v zastúpení: M. Z. Fehér a G. Koós, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil článok 45 ods. 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu, v rozsahu, v akom obsahuje formuláciu „zo zoznamu zostaveného podľa článku 4 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 zvolia druhy, ktoré sú najvhodnejšie z ekologického hľadiska, čím sa vylúčia druhy, ktoré zjavne nie sú miestneho pôvodu“,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza, že prijatý článok 45 ods. 8 napadnutého nariadenia prekračuje rámec splnomocnenia stanovený nariadením (EÚ) č. 1307/2013 (1), a v skutočnosti odníma podstatu možnostiam poskytnutým členským štátom tým, že ukladá obmedzujúcu podmienku, ktorá predpokladá nový výklad možností priznaných uvedeným štátom základným legislatívnym aktom.

Žalobca takisto tvrdí, že odôvodnenia v napadnutom nariadení nepredstavujú dostatočné a podrobné odôvodnenie. Podľa jeho názoru zmena splnomocňujúceho ustanovenia takéhoto rozsahu v praxi neumožňuje jasne pochopiť splnomocňujúce ustanovenie, o ktoré sa Komisia opierala, a jeho presný rozsah, čo prakticky znemožňuje skúmanie potrebné z hľadiska právnej istoty.

Žalobca tiež uvádza, že prijaté predpisy prijaté Komisiou zavádzajú diskrimináciu, pokiaľ ide o rastlinné druhy nazývané mladiny s krátkodobým striedaním, a konkrétne vo vzťahu k poľnohospodárom, ktorí ich chcú pestovať. Výsadby alebo pestovatelia obidvoch druhov sa nachádzajú v rovnakej situácii, pričom nie je odôvodnené rozlišovanie medi nimi na základe druhov, ktoré chcú vysiať.

Ďalej žalobca tvrdí, že pri vyjednávaní týkajúcom sa splnomocňujúceho nariadenia Komisia bránila tomu, aby členské štáty mali možnosť kvalifikovať ako plochy využívané v ekologickom záujme plochy, na ktorých rastú mladiny s krátkodobým striedaním. Podľa žalobcu všetko nasvedčuje tomu, že Komisia chcela tejto možnosti zabrániť prostredníctvom napadnutého predpisu, čím sa dopustila prekročenia právomoci.

Napokon žalobca tvrdí, že napadnuté nariadenie porušuje najmä zásadu právnej istoty, keďže jednak jeho článok 45 ods. 8 nie je v niektorých aspektoch jasný, a jednak preto, že nariadenie nezaručuje dostatočné prechodné obdobie pred nadobudnutím účinnosti na účely prípravy na takúto významnú zmenu. Tvrdí, že bola porušená tiež zásada legitímnej dôvery, keďže Komisia v ustanoveniach o nadobudnutí účinnosti nezohľadnila, že v poľnohospodárstve je nevyhnutné dlhšie prechodné obdobie. Rovnako tvrdí, že napadnutý akt porušuje právo vlastniť majetok zakotvené v článku 17 Charty základných práva Európskej únie.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, s. 608).


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/27


Žaloba podaná 22. septembra 2014 – Slovensko v. Komisia

(Vec T-678/14)

(2014/C 448/36)

Jazyk konania: slovenčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Slovenská republika (v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil rozhodnutie Komisie, obsiahnuté v liste z 15. júla 2014, ktorým Komisia požaduje od Slovenskej republiky sprístupnenie finančných prostriedkov zodpovedajúcich strate tradičných vlastných zdrojov, za neplatné; a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nedostatku právomoci Komisie

Podľa Slovenskej republiky Komisia na vydanie napadnutého rozhodnutia nemá právomoc. Žiadne ustanovenie práva EÚ nezveruje Komisii právomoc konať tak, ako konala vydaním napadnutého rozhodnutia, a to právomoc, aby v nadväznosti na vyčíslenie výšky straty tradičných vlastných zdrojov v podobe nevybratého dovozného cla zaviazala členský štát, ktorý nebol zodpovedný za vymeranie a výber uvedeného cla, aby sprístupnil finančné prostriedky v ňou stanovenej výške, ktorá podľa nej zodpovedá uvedenej strate.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení požiadavky právnej istoty

Ak by aj Komisia na vydanie napadnutého rozhodnutia právomoc mala (quod non), v tomto prípade Komisia podľa Slovenskej republiky porušila zásadu právnej istoty. Povinnosť Slovenskej republiky, ktorú jej ukladá napadnuté rozhodnutie, podľa jej názoru pred jeho vydaním nebolo možné rozumne predvídať.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nesprávnom vykonaní právomoci zo strany Komisie

Ak by aj Komisia na vydanie napadnutého rozhodnutia právomoc mala a vydaním napadnutého rozhodnutia by zároveň konala v súlade so zásadou právnej istoty (quod non), svoju právomoc podľa Slovenskej republiky v tomto prípade nevykonala správne. V prvom rade sa Komisia dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, nakoľko žiada od Slovenskej republiky finančné prostriedky napriek tomu, že k strate tradičných vlastných zdrojov nedošlo vôbec, resp. k nej nedošlo v priamom dôsledku udalostí, ktoré Komisia pripisuje Slovenskej republike. V druhom rade sa Komisia dopustila porušenia práva Slovenskej republiky na obhajobu a zásady riadnej správy vecí verejných.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozhodnutia

Slovenská republika v rámci tohto žalobného dôvodu tvrdí, že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia má viaceré nedostatky, kvôli ktorým je potrebné ho označiť za nedostatočné, čo predstavuje porušenie podstatných procesných predpisov a je zároveň v rozpore s požiadavkami právnej istoty. Komisia podľa Slovenskej republiky v napadnutom rozhodnutí neuviedla právny základ napadnutého rozhodnutia. Taktiež vôbec neobjasnila pôvod a základ niektorých svojich záverov. Napokon je odôvodnenie napadnutého rozhodnutia podľa Slovenskej republiky v určitom ohľade zmätočné.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/28


Žaloba podaná 19. septembra 2014 – European Dynamics Luxembursko a Evropaïki Dynamiki/Komisia

(Vec T-698/14)

(2014/C 448/37)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyne: European Dynamics Luxembursko SA (Ettelbrück, Luxembursko) Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014) z 11. júla 2014, ktorým Komisia zaradila ponuku žalobkýň v rámci časti 1 sporného verejného obstarávania na štvrté miesto,

zrušil rozhodnutie Komisie DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014) z 31. júla 2014, ktorým Komisia vylúčila ponuku žalobkýň v rámci časti 2 sporného verejného obstarávania,

zrušil rozhodnutie Komisie DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014) z 31. júla 2014, ktorým Komisia zaradila ponuku žalobkýň v rámci časti 3 sporného verejného obstarávania na tretie miesto,

uložil Komisii povinnosť nahradiť škodu, ktorú utrpeli žalobkyne v dôsledku straty príležitosti na zaradenie na prvé miesto v súvislosti s troma časťami rámcovej zmluvy, pričom túto škodu odhadujú jednotlivo na sumu 8 00  000 eur v prípade časti 1, sumu 4 00  000 eur v prípade časti 2 a sumu 2 00  000 eur v prípade časti 3, spolu s úrokmi plynúcimi odo dňa vyhlásenia rozsudku; a

uložil Komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania vynaložené žalobkyňami.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyne namietajú, že napadnuté rozhodnutia, ktorými Komisia odmietla ich ponuku v rámci verejnej súťaže DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III pre tri samostatné projekty (časti), musí byť na základe článku 263 ZFEÚ zrušené pre porušenie právnych predpisov Únie, konkrétne z troch nasledujúcich dôvodov:

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení povinnosti odôvodnenia Komisiou, keďže Komisia poskytla nedostatočné odôvodnenie v súvislosti s technickou ponukou žalobkýň.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení finančného nariadenia, ako aj jeho vykonávacieho nariadenia, a súťažných podkladov Komisiou v súvislosti s otázkou ponúk s neobvykle nízkou cenou.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady slobodnej hospodárskej súťaže zo strany Komisie, keďže Komisia stanovila záväzné podmienky na predloženie ponúk s tým, že uchádzačom neumožnila voľne vypracovať takúto ponuku s cieľom výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/29


Žaloba podaná 27. septembra 2014 – Topps Europe/Komisia

(Vec T-699/14)

(2014/C 448/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Topps Europe Ltd (Milton Keynes, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: R. Vidal a A. Penny, solicitors a B. Kennelly, barrister)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 15. júla 2014 vo veci AT.39899 – Poskytovanie licencií na práva duševného vlastníctva v súvislosti so zberateľskými predmetmi týkajúcimi sa futbalu, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne, že množstvo vnútroštátnych riadiacich orgánov futbalu a hráčskych združení spoločne s Panini S.p.A., Union des Associations Européennes de Football, Fédération Internationale de Football Association, Fédération Française de Football, Associazione Italiana Calciatori, Real Federación Española de Fútbol a Deutscher Fußball-Bund porušili články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov, ktoré žalobkyňa vynaložila v tomto konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že žalovaná závažným spôsobom porušila procesné práva žalobkyne a ako taká vychádzala z nesprávneho právneho posúdenia.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že rozhodnutie žalovanej vychádza z nesprávneho skutkového stavu a je postihnuté zjavne nesprávnym posúdením, a že žalovaná ako taká vychádzala z nesprávneho právneho posúdenia a/alebo nesprávneho posúdenia skutkového stavu.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/30


Žaloba podaná 2. októbra 2014 – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Komisia

(Vec T-703/14)

(2014/C 448/39)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Diktyo Amyntikon Biomichanion Net (Kaisariani, Grécko) (v zastúpení: K. Damis, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

nariadil znalecký posudok s účelom preskúmania údajných zistení z audítorskej správy audítorskej spoločnosti KPMG AG, na základe ktorej Európska komisia nesprávne a nezákonne uznala, že „neexistuje dostatok alternatívnych dôkazov na potvrdenie vyžiadaných nákladov na zamestnancov“. Táto skutočnosť je obzvlášť dôležitá pri riešení sporu, keďže náklady na zamestnancov majú vplyv na všetky nepriame náklady. Žalobkyňa okrem iného zdôrazňuje, že audítorská správa spoločnosti KPMG AG vo vzťahu, ku ktorej spoločnosť DABNET AB predložila písomné námietky a žiadosť o preskúmanie spolu s konečnými dôkazmi, bola schválená Európskou komisiou bez dostatočného odôvodnenia alebo bez toho, aby boli dané odpovede na dôkazy, a

vyhlásil po prvé, že oznámenie o dlhu č. 3241409008, ktoré bolo zaslané žalobkyni 31. júla 2014 a v ktorom sa požadovalo vrátenie sumy vo výške 64  574,73 eura v súvislosti so zmluvou o dielo FP7-SME-2007-222303 „FIREROB“, na základe záverov auditu 12-ΒΑ176-003, je v rozpore so zmluvnými záväzkami Komisie a nemá právny základ a po druhé, že náklady, ktoré žalobkyňa predložila v rámci spornej zmluvy, sú oprávnené náklady a následne uložil Komisii povinnosť vystaviť dobropis na sumu 64  574,73 eura.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na rozhodcovskej doložke. Žalobkyňa tvrdí po prvé, že predložené dôkazy v plnom rozsahu preukazujú zapojenie zamestnancov žalobkyne do projektu „FIREROB“, po druhé, že sa neuvádza v žiadnom bode audítorskej správy, že zamestnanci žalobkyne nedokončili dielo vykonávané v rámci zmluvy „FIREROB“ alebo že žalobkyňa predložila nepravdivé informácie a po tretie, že žalobkyňa sa zaviazala vytvoriť pracovné miesta pre 12,2 osôb na mesiac a vytvorila celkovo pracovné miesta pre 21,92 osôb na mesiac bez toho, aby požadovala zmenu už schváleného rozpočtu.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na zneužití práva. Žalobkyňa tvrdí, že žiadosť Komisie týkajúca sa vrátenia sumy vo výške 64  574,73 eura, inými slovami sumy, ktorá zodpovedá približne päťnásobku priamej subvencii poskytnutej žalobkyni (13  474,00 eur) za dielo, ktoré žalobkyňa riadne vykonala, je neprimerané a v rozpore so zásadou plnenia zmlúv v dobrej viere.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady ochrany legitímnych očakávaní. Žalobkyňa tvrdí, že jej nebolo legitímne poskytnuté právo na priamu podporu svojich právoplatných námietok priamo audítorovi vymenovanému Európskou komisiou a na objasnenie nepodložených tvrdení v predbežnej audítorskej správe.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na zásade proporcionality. Žalobkyňa tvrdí, že na základe článku II.24 ods. 1 prílohy II zmluvy „FIREROB“ Komisia nemá povinnosť vyžadovať náhradu škody, vzhľadom na to, že žalobkyňa vykonala dielo, ktoré bolo ohodnotené veľmi pozitívne a ktoré podľa správy Európskej komisie o technickom vykonávaní viedlo k dosiahnutiu vedeckých výsledkov na veľmi vysokej úrovni.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/31


Žaloba podaná 26. septembra 2014 – Unichem Laboratories/Komisia

(Vec T-705/14)

(2014/C 448/40)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Unichem Laboratories Ltd (Mumbaj, India) (v zastúpení: S. Mobley, H. Sheraton a K. Shaw, solicitors)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 9. júla 2014 týkajúce sa konania podľa článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní EÚ [vec Comp/AT. 39.612 – perindopril (Servier)] ako celok a v každom prípade zrušil a/alebo znížil uloženú pokutu, v rozsahu, v akom sa vzťahuje na Unichem, a

zaviazal Komisiu, aby znášala svoje vlastné trovy konania a nahradila trovy, ktoré vynaložila Unichem v súvislosti s týmto konaním.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dvanásť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia nemá právomoc na vydanie rozhodnutia voči Unichem podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, Komisia neuplatnila právne kritérium „objektívnej nevyhnutnosti“ v súvislosti s určením, či sa na dohodu o urovnaní patentového sporu vzťahuje článok 101 ods. 1 ZFEÚ.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia porušila zásadu rovnosti zaobchádzania tým, že neuplatnila na urovnanie Unichem usmernenia k nariadeniu o blokovej výnimke pri prevode technológií.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia vychádzala z nesprávneho právneho posúdenia, keď urovnanie vymedzila ako porušenie článku 101 ods. 1 ZFEÚ „na základe predmetu“.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia nesprávne uplatnila svoje vlastné údajné kritérium porušenia článku 101 ods. 1 ZFEÚ „na základe predmetu“ na osobitné skutkové okolnosti týkajúce sa Unichem.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia vychádzala z nesprávneho právneho posúdenia, keď dospela k záveru, že dohoda o urovnaní má protisúťažné dôsledky.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia porušila svoju povinnosť podľa článku 296 uviesť dôvody, prečo sa domnievala, že Unichem je priamo zodpovedná na porušenie článku 101 ods. 1 ZFEÚ, hoci nie je priamym konkurentom Servier.

8.

Ôsmy žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že, alternatívne, Komisia vychádzala z nesprávneho právneho posúdenia, keď neuznala, že dohoda o urovnaní zodpovedá kritériám na priznanie výnimky podľa článku 101 ods. 3 ZFEÚ.

9.

Deviaty žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia porušila právo na obhajobu, zásadu riadnej správy vecí verejných a povinnosť nekonať zneužívajúcim spôsobom, aby získala chránené dokumenty, ktoré sa mali použiť proti Unichem.

10.

Desiaty žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia porušila všeobecnú zásadu EÚ rovnosti zaobchádzania pri výpočte pokuty, keďže s Unichem zaobchádzala rozdielne v porovnaní so Servier, bez objektívneho odôvodnenia.

11.

Jedenásty žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia porušila všeobecnú zásadu EÚ proporcionality, svoje vlastné usmernenia pre ukladanie pokút a predchádzajúcu ustálenú prax, keď uložila pokutu Unichem.

12.

Dvanásty žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia porušila povinnosť odôvodnenia podľa článku 296 ZFEÚ v súvislosti so svojom výpočtom pokuty a posúdením závažnosti údajného porušenia Unichem.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/32


Žaloba podaná 3. októbra 2014 – Tri-Ocean Trading/Rada

(Vec T-709/14)

(2014/C 448/41)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tri-Ocean Trading (George Town, Kajmanské ostrovy) (v zastúpení: P. Saini, QC, B. Kennelly, barrister, a N. Sheikh, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/488/SZBP z 22. júla 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii a vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) č. 793/2014 z 22. júla 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada nesplnila kritérium na zaradenie do zoznamu, konkrétne, že dotknutá osoba bola „zodpovedná za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii“ alebo osoba „ktorá má prospech z režimu alebo ho podporuje“, alebo osoba spojená s takou osobou. Rade sa nepodarilo dokázať, že dôvody uvádzané voči dotknutému subjektu boli riadne podložené.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada porušila práva žalobkyne na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Žalobkyni neboli v žiadnom štádiu poskytnuté „závažné a dôveryhodné dôkazy“ alebo „konkrétne dôkazy a informácie“ na podporu veci, ktoré by odôvodňovali reštriktívne opatrenia voči žalobkyni, ako to vyžaduje judikatúra Všeobecného súdu.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada neposkytla žalobkyni dostatočné dôvody na jej zaradenie do zoznamu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada vážne porušila základné práva žalobkyne na majetok a na dobré meno. Reštriktívne opatrenia boli uložené bez náležitých záruk, ktoré by umožnili žalobkyni účinne predložiť svoju vec Rade. Rada nepreukázala, že obzvlášť závažný zásah do majetkových práv žalobkyne je dôvodný a primeraný. Zásah do práv žalobkyne presahuje finančné dôsledky a taktiež mal za následok poškodenie jej dobrého mena.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia. V rozpore s jediným dôvodom na jej zahrnutie do zoznamu, neexistujú žiadne dostupné informácie alebo dôkazy o tom, že žalobkyňa skutočne „podporila režim v Sýrii“ a že z neho mala prospech.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/33


Žaloba podaná 9. októbra 2014 – Tweedale/EÚBP

(Vec T-716/14)

(2014/C 448/42)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Antony C. Tweedale (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: B. Kloostra, advokát)

Žalovaný: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že v súvislosti s rozhodnutím Komisie z 10. augusta 2011 EÚBP konal v rozpore s Aarhuským dohovorom, nariadením (ES) č. 1049/2001 a nariadením (ES) č. 1367/2006,

zrušil rozhodnutie EÚBP z 30. júla 2014,

zaviazal EÚBP na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že EÚBP tým, že prijal napadnuté rozhodnutie, konal v rozpore s článkom 4 ods. 4 Dohovoru Organizácie Spojených národov o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z 25. júna 1998 (ďalej len „Aarhuský dohovor“), ktorý bol schválený rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005, ako aj v rozpore s článkom 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (ďalej len „Aarhuské nariadenie“) a článkom 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. EÚBP v napadnutom rozhodnutí v rozpore s týmito ustanoveniami neuznal povinnosť sprístupniť informácie týkajúce sa emisií do životného prostredia, uvedené vo vyžiadaných dokumentoch.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že EÚBP tým, že prijal napadnuté rozhodnutie, konal v rozpore s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001, ako aj v rozpore so svojou povinnosťou konať tak, aby výklad dôvodu zamietnutia, uvedeného v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001 na základe článku 4 ods. 4 Aarhuského dohovoru, bol v súlade s Aarhuským dohovorom.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/34


Žaloba podaná 10. októbra 2014 – Tri Ocean Energy/Rada

(Vec T-719/14)

(2014/C 448/43)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tri Ocean Energy (Káhira, Egypt) (v zastúpení: P. Saini, QC, B. Kennelly, barrister, a N. Sheikh, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/678/SZBP z 26. septembra 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii a vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) č. 1013/2014 z 26. septembra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada nesplnila kritérium na zaradenie do zoznamu, konkrétne, že dotknutá osoba bola „zodpovedná za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii“ alebo osoba „ktorá má prospech z režimu alebo ho podporuje“, alebo osoba spojená s takou osobou. Rade sa nepodarilo dokázať, že dôvody uvádzané voči dotknutému subjektu boli riadne podložené.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada porušila práva žalobkyne na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Žalobkyni neboli v žiadnom štádiu poskytnuté „závažné a dôveryhodné dôkazy“ alebo „konkrétne dôkazy a informácie“ na podporu veci, ktoré by odôvodňovali reštriktívne opatrenia voči žalobkyni, ako to vyžaduje judikatúra Všeobecného súdu.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada neposkytla žalobkyni dostatočné dôvody na jej zaradenie do zoznamu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada vážne porušila základné práva žalobkyne na majetok a dobré meno. Reštriktívne opatrenia boli uložené bez náležitých záruk, ktoré by umožnili žalobkyni účinne predložiť svoju vec Rade. Rada nepreukázala, že obzvlášť závažný zásah do majetkových práv žalobkyne je dôvodný a primeraný. Zásah do práv žalobkyne presahuje finančné dôsledky a taktiež mal za následok poškodenie jej dobrého mena.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia. V rozpore s jediným dôvodom na jej zahrnutie do zoznamu, neexistujú žiadne dostupné informácie alebo dôkazy o tom, že žalobkyňa skutočne „podporila režim v Sýrii“ a že z neho mala prospech. Rada taktiež nesprávne označila žalobkyňu ako „Tri Ocean Trading tiež známa ako Tri-Ocean Energy“ naznačujúc, že tieto dve právnické osoby sú rovnaké. Žalobkyňa je samostatná spoločnosť, odlišná od Tri Ocean Trading.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/35


Žaloba podaná 24. októbra 2014 – Gazprom Neft/Rada

(Vec T-735/14)

(2014/C 448/44)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gazprom Neft OAO (Petrohrad, Rusko) (v zastúpení: L. Van den Hende a S. Cogman, lawyers)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil článok rozhodnutia Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014,

zrušil článok 3 a článok 4 ods. 3 a 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014, a

zaviazal Radu na náhradu trov, ktoré žalobkyňa vynaložila v tomto konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že bol porušený článok 296 ZFEÚ.

Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie SZBP a napadnuté nariadenie neobsahujú dostatočné odôvodnenie a sú preto v rozpore s článkom 296 ZFEÚ.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že neexistuje dostatočný právny základ pre napadnuté ustanovenia.

Žalobkyňa tvrdí, že článok 215 ZFEÚ nie je vhodným právnym základom na prijatie napadnutých ustanovení napadnutého nariadenia, keďže neexistuje dostatočná spojitosť medzi žalobkyňou a (i) ruskou vládou a (ii) zrejmým cieľom, ktorý sa sankcie snažia dosiahnuť. Týmito zásadami by sa malo rovnako riadiť použitie článku 29 ZEÚ ako právneho základu na reštriktívne opatrenia voči tretím štátom.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že boli porušené zásada proporcionality a zásada ochrany základných práv.

Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté ustanovenia nie sú v súlade so zásadou proporcionality a zásadou ochrany základných práv. Napadnuté ustanovenia sú neprimeraným zásahom do slobodného podnikania žalobkyne a práva žalobkyne vlastniť majetok, keďže nie sú primerané na dosiahnutie svojich cieľov (a preto nie sú nevyhnutné) a v každom prípade ukladajú bremeno, ktoré výrazným spôsobom prevyšuje akýkoľvek možný úžitok.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/36


Žaloba podaná 27. októbra 2014 – Monster Energy/ÚHVT – Home Focus (MoMo Monsters)

(Vec T-736/14)

(2014/C 448/45)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Monster Energy Company (Corona, Spojené štáty) (v zastúpení: P. Brownlow, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Home Focus Developement Ltd (Tortola, Britské Panenské ostrovy)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka „MoMo Monsters“ – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 5 13  372.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. augusta 2014 vo veci R 1167/2013-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/37


Žaloba podaná 27. októbra 2014 – Hersill/ÚHVT – KCI Licensing (VACUP)

(Vec T-741/14)

(2014/C 448/46)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hersill, SL (Móstoles, Španielsko) (v zastúpení: M. Aznar Alonso, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 9 43  499.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. augusta 2014 vo veci R 1520/2013-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za dôvodnú a zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal ÚHVT a ďalšieho účastníka konania pred odvolaním senátom, ak vystupujú ako účastníci v tomto konaní, na náhradu trov konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 a pravidla 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


Súd pre verejnú službu

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/38


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 6. novembra 2014 – DH/Parlament

(Vec F-4/14) (1)

((Verejná služba - Úradník v skúšobnej lehote - Článok 34 služobného poriadku - Správa o skúšobnej lehote preukazujúca zjavnú nespôsobilosť úradníka v skúšobnej lehote - Predĺženie trvania skúšobnej lehoty - Nové pridelenie - Prepustenie na konci skúšobnej lehoty - Podmienky priebehu skúšobnej lehoty - Odborná nespôsobilosť - Povinnosť starostlivosti - Zásada riadnej správy vecí verejných))

(2014/C 448/47)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: DH (v zastúpení: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: S. Alves a M. Ecker, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobcu na konci skúšobnej lehoty

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

DH znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament.


(1)  Ú. v. EÚ C 61, 1.3.2014, s. 22.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/38


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 5. novembra 2014 – CY/ECB

(Vec F-68/13) (1)

((Smrť žalobcu - Opätovné otvorenie ústnej časti konania - Vzdanie sa právneho nástupcu pokračovania v konaní - Zastavenie konania))

(2014/C 448/48)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: CY (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: E. Carlini a F. Feyerbacher, splnomocnení zástupcovia, B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o skončení administratívneho vyšetrovania vedeného z dôvodu psychického obťažovania, ktorého obeťou bol žalobca a správy o vyšetrovaní, ako aj priznanie náhrady hmotnej škody a nemajetkovej ujmy, ktoré údajne utrpel

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 274, 21.9.2013, s. 31.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/39


Žaloba podaná 4. septembra 2014 – ZZ/Európska komisia

(Vec F-90/14)

(2014/C 448/49)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: Hans-Robert Ilting, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Po prvé návrh na zrušenie rozhodnutia o neposkytnutí žalobcovi príspevku na dieťa od 1. septembra 2013 z dôvodu, že jeho dieťa sa už nezúčastňuje na „vzdelávaní alebo odbornej príprave“ v zmysle článku 2 prílohy VII služobného poriadku, po druhé návrh na uloženie povinnosti zamestnávateľovi naďalej vyplácať žalobcovi tento príspevok a spätne od 1. septembra 2013 nahradiť mu všetky liečebné náklady v súvislosti s jeho dcérou

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu

zrušil rozhodnutie žalovanej, číslo spisu HR.D.2/AS/ac/Ares(2014) z 5. júna 2014 o jeho sťažnosti zapísanej 12. februára 2014 u HR.D.2 – „Oddelenie sťažností a dohľadu nad konaním“ pod číslom spisu R/227/14,

zaviazal menovací orgán, aby jeho dcéru bez prerušenia a spätne od 1. septembra 2013 uznal za nezaopatrené dieťa zúčastňujúce sa na vzdelávaní, a z tohto dôvodu bez prerušenia a spätne od 1. septembra 2013 naďalej vyplácal príspevok na dieťa pre jeho dcéru, ako aj bez prerušenia a spätne od 1. septembra 2013 jeho dcére naďalej poskytoval náhradu liečebných nákladov.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/40


Žaloba podaná 10. septembra 2014 – ZZ/Európsky parlament

(Vec F-92/14)

(2014/C 448/50)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: Günther Maximini, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Po prvé návrh na zrušenie zamietajúceho rozhodnutia Parlamentu, ktorým Parlament odmietol zabrániť škode, ktorá žalobcovi vznikla z dôvodu porušenia jeho osobnostných práv a ustanovení nariadenia 45/2011 v rámci rozhodovania v predchádzajúcej veci a po druhé, žiadosť o náhradu nemajetkovej ujmy spolu s úrokmi z omeškania z dôvodu údajne spôsobenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu:

zrušil rozhodnutie žalovaného z 5. marca 2014, ktorým sa zamietla žiadosť žalobcu zo 16. decembra na náhradu škody, ako aj konkludentné zamietnutie jeho sťažnosti z 24. marca 2014 podanej proti tomuto rozhodnutiu, ako aj subsidiárne dodatočne vydané rozhodnutie o zamietnutí z 29. júla 2014 vydané nezistiteľným vystaviteľom,

zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 30  000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy spolu s úrokmi z omeškania vo výške 5 % nad základnou úrokovou sadzbou zo sumy 25  000 eur od 1. februára 2014, a zo sumy 5  000 eur od 1. mája 2014,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania, vrátane trov konania pred podaním žaloby, ako aj všetkých nevyhnutných výdavkov a nákladov žalobcu.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/40


Žaloba podaná 29. septembra 2014 – ZZ/Rada

(Vec F-99/14)

(2014/C 448/51)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Čiastočné zrušenie dvoch oznámení zamestnancom Rady v rozsahu, v akom spájajú nárok na náhradu cestovných výdavkov z miesta výkonu práce na miesto pôvodu a na čas na cestu s nárokom na príspevok na expatriáciu a na príspevok na zahraničné bydlisko, a uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť žalovanej náhradu škody za údajne spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobkyne

zrušiť na základe článku 270 ZFEÚ rozhodnutie obsiahnuté v Oznámení zamestnancom 13/14 (rozhodnutie č. 2/2014) z 9. januára 2014, ktoré zmenilo a doplnilo pravidlá vzťahujúce sa na čas na cestu v nadväznosti na to, že od 1. januára 2014 je účinné ustanovenie článku 7 prílohy V Služobného poriadku, ako aj Oznámenie zamestnancom 9/12 (rozhodnutie č. 12/2014), ktoré zmenilo a doplnilo pravidlá cestovných výdavkov v nadväznosti na to, že od 1. januára 2014 je účinné ustanovenie článku 8 prílohy VII Služobného poriadku, pričom tieto ustanovenia boli zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, uverejneným v Úradnom vestníku EÚ L 287 z 29.10.2013. Návrh na zrušenie je obmedzený na časť týchto oznámení zamestnancom, ktorá spája nárok na náhradu cestovných výdavkov a na čas na cestu s nárokom na príspevok na expatriáciu alebo na príspevok na zahraničné bydlisko, a na článok 6 Oznámenia zamestnancom 9/14, ktorý zavádza nové kritériá stanovenia miesta pôvodu,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 1 69  051,96 eura ako náhradu spôsobenej majetkovej ujmy a sumu 40  000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť náhradu škody a úroky z omeškania a kompenzačné úroky v sadzbe 6,75 eura za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu,

uložiť Rade povinnosť nahradiť trovy konania.


15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/41


Žaloba podaná 29. septembra 2014 – ZZ a i./Rada

(Vec F-100/14)

(2014/C 448/52)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Vyhlásenie neuplatniteľnosti článku 7 prílohy V a článku 8 prílohy VII služobného poriadku úradníkov, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, a zrušenie rozhodnutí o odňatí náhrady cestovných výdavkov z miesta výkonu práce do miesta pôvodu a nezohľadnení času na cestu

Návrhy žalobcov

vyhlásiť za protiprávny článok 7 prílohy V služobného poriadku a článok 8 prílohy VII služobného poriadku,

zrušiť rozhodnutie už nepriznať čas na cestu a náhradu ročných cestovných výdavkov žalobcom od roku 2014,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.