ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 431

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
1. decembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 431/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

2014/C 431/02

Zloženie sľubu nového člena Súdneho dvora

2

2014/C 431/03

Voľba predsedov trojčlenných komôr

2

2014/C 431/04

Rozhodnutia prijaté Súdnym dvorom na generálnom zasadnutí 14. októbra 2014

2

2014/C 431/05

Zoznamy slúžiace na určenie zloženia rozhodovacích komôr

3

2014/C 431/06

Určenie komory poverenej vecami uvedenými v článku 107 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

4

2014/C 431/07

Určenie komory poverenej vecami uvedenými v článku 193 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

4

2014/C 431/08

Vymenovanie prvého generálneho advokáta

4


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 431/09

Vec C-488/13: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 9. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okrăžen săd – Tărgovište – Bulharsko) – Părva Investicionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Sijk Faundejšăn LLS/Eăr Propărti Developmănt – v nesăstojatelnost AD, Sindik na Eăr Propărti Developmănt – v nesăstojatelnost AD (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 1896/2006 — Pojem nepopreté peňažné pohľadávky — Konkurzné konanie — Mimosúdny vykonateľný titul týkajúci sa popretých pohľadávok — Návrh na výkon rozhodnutia z konkurznej podstaty na základe tohto titulu — Situácia, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia č. 1896/2006 — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

5

2014/C 431/10

Vec C-521/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 11. septembra 2014 – Think Schuhwerk GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 1 písm. b) — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Červené konce šnúrok od topánok — Článok 122 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné)

6

2014/C 431/11

Vec C-199/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 25. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 17 Charty základných práv Európskej únie — Vykonanie práva Únie — Neexistencia — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

6

2014/C 431/12

Vec C-204/14: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) zo 4. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Obchodná spoločnosť, ktorej vznikli daňové dlhy — Vedúci tejto spoločnosti, ktorý nemohol byť prijatý na vykonávanie funkcie vedúceho v inej spoločnosti — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Neuplatniteľnosť ustanovení práva Únie, ktorých výklad sa vyžaduje — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora — Otázky hypotetickej povahy — Zjavná neprípustnosť)

7

2014/C 431/13

Vec C-387/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajową Izbę Odwoławczą (Poľsko) 14. augusta 2014 – Esaprojekt Sp. z o.o./Województwo Łódzkie

7

2014/C 431/14

Vec C-397/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 20. augusta 2014 – Polkomtel Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9

2014/C 431/15

Vec C-400/14 P: Odvolanie podané 20. augusta 2014: Basic AG Lebensmittelhandel proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 26. júna 2014 vo veci T-372/11: Basic AG Lebensmittelhandel/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

9

2014/C 431/16

Vec C-404/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky (Česká republika) 25. augusta 2014 – Marie Matoušková, súdna komisárka v dedičskom konaní/Misha Martinus a Elisabeth Jekaterina Martinus, v zastúpení David Sedlák, opatrovník; Beno Jeriël Eljada Martinus

10

2014/C 431/17

Vec C-405/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 25. augusta 2014 – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

11

2014/C 431/18

Vec C-406/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Poľsko) 27. augusta 2014 – Wrocław – Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju

11

2014/C 431/19

Vec C-416/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Taliansko) 3. septembra 2014 – Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

12

2014/C 431/20

Vec C-425/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Taliansko) 17. septembra 2014 – Impresa Edilux srl, ako právna zástupkyňa ATI a Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

14

2014/C 431/21

Vec C-426/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Taliansko) 18. septembra 2014 – Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte

15

2014/C 431/22

Vec C-432/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil de prud’hommes de Paris (Francúzsko) 22. septembra 2014 – David Van der Vlist/Bio Philippe Auguste SARL

15

2014/C 431/23

Vec C-386/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 24. septembra 2014 – Európska komisia/Cyperská republika

16

2014/C 431/24

Vec C-93/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 9. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Navarra – Španielsko) – Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

16

2014/C 431/25

Vec C-130/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. septembra 2014 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

16

2014/C 431/26

Vec C-279/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 9. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hannover – Nemecko) – Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

16

2014/C 431/27

Vec C-316/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 25. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/28

Vec C-337/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/29

Vec C-364/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/30

Vec C-365/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

17

 

Všeobecný súd

2014/C 431/31

Vec T-453/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. októbra 2014 – Szajner/ÚHVT – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva LAGUIOLE — Skoršie francúzske obchodné meno Forge de Laguiole — Článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009)

18

2014/C 431/32

Vec T-268/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. októbra 2014 – Talianska republika/Komisia (Nevykonanie rozsudku Súdneho dvora určujúceho nesplnenie povinnosti — Penále — Rozhodnutie o úhrade penále — Povinnosť vymáhania — Podniky v konkurznom konaní — Predmet konkurzných konaní vo veci samej — Náležitá starostlivosť — Dôkazné bremeno)

19

2014/C 431/33

Vec T-405/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2014 – Justice & Environment/Komisia (Aproximácia právnych predpisov — Zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia — Konanie o povolení na uvedenie na trh — Žiadosť o vnútorné preskúmanie — Zrušenie napadnutých alebo dotknutých rozhodnutí — Zánik predmetu konania — Zastavenie konania)

19

2014/C 431/34

Vec T-354/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. septembra 2014 – Afepadi a i./Komisia (Žaloba o neplatnosť — Zdravotné tvrdenia používané na obaloch a v reklame na potraviny — Nariadenie (EÚ) č. 432/2012 — Odôvodnenia 11, 14 a 17 — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť)

20

2014/C 431/35

Vec T-59/13 P: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. októbra 2014 – BT/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Neobnovenie zmluvy — Článok 76 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu)

20

2014/C 431/36

Vec T-83/13 P: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2014 – BS/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Článok 73 služobného poriadku — Pravidlá o poistení pre prípad úrazu a choroby z povolania — Zásada kolegiality — Právna povaha sporu — Miera zásahu do telesnej a duševnej integrity — Odvolanie sčasti zjavne neprípustné a sčasti založené na zjavne nesprávnych dôvodoch)

21

2014/C 431/37

Vec T-230/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2014 – HTC Sweden/ÚHVT – Vermop Salmon (TWISTER) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania)

22

2014/C 431/38

Vec T-497/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2014 – Boston Scientific Neuromodulation/ÚHVT (PRECISION SPECTRA) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PRECISION SPECTRA — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

22

2014/C 431/39

Vec T-583/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. septembra 2014 – Shire Pharmaceutical Contracts/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Lieky na pediatrické použitie — Nariadenie (ES) č. 1901/2006 — Článok 37 — Predĺženie obdobia exkluzivity na trhu pre nepatentované lieky na ojedinelé ochorenia — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť)

23

2014/C 431/40

Vec T-286/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Röchling Oertl Kunststofftechnik/Komisia (Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris)

23

2014/C 431/41

Vec T-287/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Schaeffler Technologies/Komisia (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Štátna pomoc — Národná podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/42

Vec T-288/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Energiewerke Nord/Komisia (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Štátna pomoc — Národná podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/43

Vec T-294/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Klemme/Komisia (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Štátna pomoc — Národná podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/44

Vec T-295/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Autoneum Germany/Komisia (Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni iuris)

25

2014/C 431/45

Vec T-296/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Erbslöh/Komisia (Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/46

Vec T-297/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Walter Klein/Komisia (Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Národná podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/47

Vec T-298/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Erbslöh Aluminium/Komisia (Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/48

Vec T-300/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Fricopan Back/Komisia (Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/49

Vec T-301/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Michelin Reifenwerke/Komisia (Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris)

28

2014/C 431/50

Vec T-521/14: Žaloba podaná 4. júla 2014 – Švédsko/Komisia

28

2014/C 431/51

Vec T-642/14: Žaloba podaná 29. augusta 2014 – JP Divver Holding Company/ÚHVT (EQUIPMENT FOR LIFE)

29

2014/C 431/52

Vec T-660/14: Žaloba podaná 12. septembra 2014 – SV Capital/EBA

29

2014/C 431/53

Vec T-670/14: Žaloba podaná 19. septembra 2014 – Milchindustrie-Verband a Deutscher Raiffeisenverband/Komisia

30

2014/C 431/54

Vec T-681/14: Žaloba podaná 18. septembra 2014 – El-Quaddafi/Rada

31

2014/C 431/55

Vec T-682/14: Žaloba podaná 19. septembra 2014 – Mylan Laboratories a Mylan/Komisia

32

2014/C 431/56

Vec T-683/14 P: Odvolanie podané 16. septembra 2014: Rhys Morgan proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 8. júla 2014 vo veci F-26/13, Morgan/ÚHVT

33

2014/C 431/57

Vec T-684/14: Žaloba podaná 19. septembra 2014 – Krka/Komisia

34

2014/C 431/58

Vec T-685/14: Žaloba podaná 18. septembra 2014 – EEB/Komisia

35

2014/C 431/59

Vec T-689/14 P: Odvolanie podané 12. septembra 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 2. júla 2014 vo veci F-63/13, Psarras/ENISA

36

2014/C 431/60

Vec T-690/14: Žaloba podaná 19. septembra 2014 – Sony Computer Entertainment Europe/ÚHVT – Marpefa (Vieta)

37

2014/C 431/61

Vec T-701/14: Žaloba podaná 22. septembra 2014 – Niche Generics/Komisia

38

2014/C 431/62

Vec T-713/14: Žaloba podaná 10. októbra 2014 – IPSO/ECB

39

2014/C 431/63

Vec T-714/14: Žaloba podaná 8. októbra 2014 – Bonney/ÚHVT – Bruno (ATHEIST)

40

2014/C 431/64

Vec T-715/14: Žaloba podaná 9. októbra 2014 – NK Rosneft a i./Rada

40

2014/C 431/65

Vec T-718/14: Žaloba podaná 10. októbra 2014 – Hong Kong Group/ÚHVT – WE Brand (W E)

41

2014/C 431/66

Vec T-721/14: Žaloba podaná 13. októbra 2014 – Belgicko/Komisia

42

2014/C 431/67

Vec T-725/14: Žaloba podaná 14. októbra 2014 – Aalberts Industries/Komisia a Súdny dvor Európskej únie

43

2014/C 431/68

Vec T-727/14: Žaloba podaná 10. októbra 2014 – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/ÚHVT – H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/69

Vec T-728/14: Žaloba podaná 10. októbra 2014 – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/ÚHVT – H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/70

Vec T-592/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2014 – Ratioparts-Ersatzteile/ÚHVT – Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/71

Vec T-622/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2014 – Ratioparts-Ersatzteile/ÚHVT – Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/72

Vec T-706/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. októbra 2014 – Tui Deutschland/ÚHVT – Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

46

2014/C 431/73

Vec T-370/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. septembra 2014 – Petropars a i./Rada

46

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 431/74

Vec F-23/11 RENV: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. októbra 2014 – AY/Rada (Verejná služba — Úradníci — Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení — Povýšenie — Povyšovanie v roku 2010 — Porovnávacie hodnotenie zásluh — Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu)

47

2014/C 431/75

Vec F-86/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. októbra 2014 – van de Water/Parlament (Verejná služba — Práva a povinnosti úradníka — Vyhlásenie zámeru vykonávať zárobkovú činnosť po odchode zo služby — Článok 16 služobného poriadku — Zlučiteľnosť s legitímnymi záujmami inštitúcie — Zákaz)

47

2014/C 431/76

Vec F-59/14: Žaloba podaná 24. júna 2014 – ZZ/Európska komisia

48

2014/C 431/77

Vec F-75/14: Žaloba podaná 31. júla 2014 – ZZ/Spoločný podnik ECSEL

48

2014/C 431/78

Vec F-87/14: Žaloba podaná 1. septembra 2014 – ZZ/Rada

49

2014/C 431/79

Vec F-98/14: Žaloba podaná 29. septembra 2014 – ZZ/Rada

50


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2014/C 431/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 421, 24.11.2014

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 409, 17.11.2014

Ú. v. EÚ C 395, 10.11.2014

Ú. v. EÚ C 388, 3.11.2014

Ú. v. EÚ C 380, 27.10.2014

Ú. v. EÚ C 372, 20.10.2014

Ú. v. EÚ C 361, 13.10.2014

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/2


Zloženie sľubu nového člena Súdneho dvora

(2014/C 431/02)

C. Lycourgos, ktorý bol rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov Európskej únie z 24. septembra 2014 (1) vymenovaný na obdobie od 7. októbra 2014 do 6. októbra 2018 za sudcu Súdneho dvora, zložil 8. októbra 2014 sľub pred Súdnym dvorom.


(1)  Ú. v. EÚ L 284, 30.9.2014, s. 46.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/2


Voľba predsedov trojčlenných komôr

(2014/C 431/03)

Na svojom zasadnutí 7. októbra 2014 sudcovia Súdneho dvora v súlade s článkom 12 ods. 2 rokovacieho poriadku zvolili na obdobie od 7. októbra 2014 do 6. októbra 2015 za predsedu ôsmej komory A. Ó Caoimha, za predsedu siedmej komory J.-C. Bonichota, za predsedu desiatej komory Ch. Vajdu, za predsedu šiestej komory S. Rodina a za predsedníčku deviatej komory K. Jürimäeovú.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/2


Rozhodnutia prijaté Súdnym dvorom na generálnom zasadnutí 14. októbra 2014

(2014/C 431/04)

Súdny dvor na svojom generálnom zasadnutí 14. októbra 2014 rozhodol o pridelení C. Lycourgosa do druhej a siedmej komory.

Druhá a siedma komora sú v dôsledku toho zložené takto:

Druhá komora:

predsedníčka komory R. Silva de Lapuerta,

sudcovia J.-C. Bonichot, A. Arabadžiev, J. L. Da Cruz Vilaça a C. Lycourgos.

Siedma komora:

predseda komory J.-C. Bonichot,

sudcovia A. Arabadžiev, J. L. Da Cruz Vilaça a C. Lycourgos.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/3


Zoznamy slúžiace na určenie zloženia rozhodovacích komôr

(2014/C 431/05)

Na svojom generálnom zasadnutí 14. októbra 2014 Súdny dvor zostavil zoznam s cieľom určiť zloženie veľkej komory takto:

A. Rosas

C. Lycourgos

E. Juhász

K. Jürimäe

A. Borg Barthet

F. Biltgen

J. Malenovský

S. Rodin

E. Levits

Ch. Vajda

A. Ó Caoimh

J. L. Da Cruz Vilaça

J.-C. Bonichot

C. G. Fernlund

A. Arabadžiev

E. Jarašiūnas

C. Toader

A. Prechal

M. Safjan

M. Berger

D. Šváby

Na svojom generálnom zasadnutí 14. októbra 2014 Súdny dvor zostavil zoznam s cieľom určiť zloženie druhej päťčlennej komory takto:

J.-C. Bonichot

C. Lycourgos

A. Arabadžiev

J. L. Da Cruz Vilaça

Na svojom generálnom zasadnutí 14. októbra 2014 Súdny dvor zostavil zoznam s cieľom určiť zloženie siedmej trojčlennej komory takto:

A. Arabadžiev

J. L. Da Cruz Vilaça

C. Lycourgos


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/4


Určenie komory poverenej vecami uvedenými v článku 107 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

(2014/C 431/06)

Súdny dvor na svojom generálnom zasadnutí 7. októbra 2014 určil na obdobie od 7. októbra 2014 do 6. októbra 2015 štvrtú komoru ako komoru, ktorá je v súlade s článkom 11 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora poverená vecami uvedenými v článku 107 rokovacieho poriadku.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/4


Určenie komory poverenej vecami uvedenými v článku 193 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

(2014/C 431/07)

Súdny dvor na svojom generálnom zasadnutí 7. októbra 2014 určil na obdobie od 7. októbra 2014 do 6. októbra 2015 prvú komoru ako komoru, ktorá je v súlade s článkom 11 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora poverená vecami uvedenými v článku 193 rokovacieho poriadku.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/4


Vymenovanie prvého generálneho advokáta

(2014/C 431/08)

Na svojom generálnom zasadnutí 7. októbra 2014 Súdny dvor vymenoval na obdobie od 7. októbra 2014 do 6. októbra 2015 M. Watheleta za prvého generálneho advokáta.


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/5


Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 9. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okrăžen săd – Tărgovište – Bulharsko) – „Părva Investicionna Banka“ AD, „UniKredit Bulbank“ AD, „Sijk Faundejšăn“ LLS/„Eăr Propărti Developmănt – v nesăstojatelnost“ AD, Sindik na „Eăr Propărti Developmănt – v nesăstojatelnost“ AD

(Vec C-488/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nariadenie (ES) č. 1896/2006 - Pojem „nepopreté peňažné pohľadávky“ - Konkurzné konanie - Mimosúdny vykonateľný titul týkajúci sa popretých pohľadávok - Návrh na výkon rozhodnutia z konkurznej podstaty na základe tohto titulu - Situácia, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia č. 1896/2006 - Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora))

(2014/C 431/09)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okrăžen săd – Tărgovište

Účastníci konania

Žalobkyne:„Părva Investicionna Banka“ AD, „UniKredit Bulbank“ AD, „Sijk Faundejšăn“ LLS

Žalovaní:„Eăr Propărti Developmănt – v nesăstojatelnost“ AD, Sindik na „Eăr Propărti Developmănt – v nesăstojatelnost“ AD

za účasti: Nacionalna agencija za prichodite, „Aset Menidžmant“ EAD, „Ol Sijz Bălgarija“ OOD, „Si Dži Ef – akcionerna obšnost“ AD, „Silvăr Bijč“ EAD, „Rudersdal“ EOOD, „Kota Enerdži“ EAD, Čavdar Angelov Angelov

Výrok

Súdny dvor Európskej únie zjavne nemá právomoc odpovedať na otázku, ktorú položil Okrăžen săd – Tărgovište (Bulharsko).


(1)  Ú. v. EÚ C 344, 23.11.2013.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/6


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 11. septembra 2014 – Think Schuhwerk GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-521/13 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 7 ods. 1 písm. b) - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Červené konce šnúrok od topánok - Článok 122 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu - Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné))

(2014/C 431/10)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Think Schuhwerk GmbH (v zastúpení: M. Gail, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Think Schuhwerk GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 344, 23.11.2013.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/6


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 25. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Vec C-199/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 17 Charty základných práv Európskej únie - Vykonanie práva Únie - Neexistencia - Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora))

(2014/C 431/11)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania

Žalobca: János Kárász

Žalovaný: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Výrok

Súdny dvor Európskej únie zjavne nemá právomoc odpovedať na otázku položenú rozhodnutím Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) z 25. marca 2014.


(1)  Ú. v. EÚ C 245, 28.7.2014.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/7


Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) zo 4. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Vec C-204/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Obchodná spoločnosť, ktorej vznikli daňové dlhy - Vedúci tejto spoločnosti, ktorý nemohol byť prijatý na vykonávanie funkcie vedúceho v inej spoločnosti - Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Neuplatniteľnosť ustanovení práva Únie, ktorých výklad sa vyžaduje - Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora - Otázky hypotetickej povahy - Zjavná neprípustnosť))

(2014/C 431/12)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania

Žalobca: István Tivadar Szabó

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Výrok

1.

Súdny dvor Európskej únie zjavne nemá právomoc odpovedať na tretiu otázku, ktorú položil Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko).

2.

Ďalšie otázky položené uvedeným vnútroštátnym súdom sú zjavne neprípustné.


(1)  Ú. v. EÚ C 245, 28.7.2014.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajową Izbę Odwoławczą (Poľsko) 14. augusta 2014 – Esaprojekt Sp. z o.o./Województwo Łódzkie

(Vec C-387/14)

(2014/C 431/13)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajową Izba Odwoławczą

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Esaprojekt Sp. z o.o.

Odporca: Województwo Łódzkie

Prejudiciálne otázky

1.

Pripúšťa článok 51 v spojení so zásadou rovnosti a nediskriminačného zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi a transparentného konania, ktorá je zakotvená v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (ďalej ako „smernica 2004/18/ES“) (1), aby jeden hospodársky subjekt v rámci vysvetlenia alebo doplnenia podkladov uviedol iné uskutočnené zákazky (t. j. vykonané dodávky) ako tie, ktoré uviedol na zozname dodávok, ktoré boli súčasťou ponuky; môže odkázať predovšetkým na verejné zákazky, ktoré uskutočnil iný hospodársky subjekt, keď v ponuke neuviedol, že môže disponovať jeho zdrojmi?

2.

Treba článok 51 smernice 2004/18/ES vo svetle rozsudku Súdneho dvora z 10. októbra 2013 vo veci C-336/12, Manova, z ktorého vyplýva, že „zásada rovnosti zaobchádzania sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby verejný obstarávateľ požiadal uchádzača po uplynutí lehoty stanovenej na podávanie prihlášok do verejného obstarávania o poskytnutie dokumentov opisujúcich situáciu tohto uchádzača, akými sú zverejnené účtovné závierky, v prípade ktorých sa dá objektívne overiť, že existovali už pred uplynutím lehoty stanovenej na prihlásenie sa do výberového konania, ak predmetné súťažné podklady ich poskytnutie nepožadovali výslovne pod hrozbou vylúčenia prihlášky“, vykladať v tom zmysle, že doplnenie podkladov je prípustné len vtedy, keď sa týka podkladov, v prípade ktorých sa dá objektívne overiť, že existovali už pred uplynutím lehoty stanovenej na podanie ponúk alebo na prihlásenie sa do výberového konania, alebo tým spôsobom, že Súdny dvor naznačil len jednu z týchto možností a doplnenie podkladov je prípustné aj v iných prípadoch, napríklad dodatočným predložením dokumentov, ktoré pred uplynutím tejto lehoty neexistovali, ale napriek tomu môžu objektívnym spôsobom potvrdiť splnenie podmienok, ktorými je podmienená účasť?

3.

Pokiaľ by odpoveď na druhú otázku mala znieť v tom zmysle, že je možné doplniť aj iné dokumenty ako tie, ktoré sú uvedené v rozsudku vo veci Manova, C-336/12, je potom možné doplniť podklady pochádzajúce od hospodárskeho subjektu, tretej osoby ako subdodávateľa alebo od iných hospodárskych subjektov, o ktorých zdroje sa opiera hospodársky subjekt, ak tieto neboli spomenuté v rámci ponuky?

4.

Umožňuje článok 44 v spojení s článkom 48 ods. 2 písm. a), ako aj so zásadou rovnosti zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi, ktorá je zakotvená v článku 2 smernice 2004/18/ES, odvolávať sa na zdroje iného hospodárskeho subjektu, o ktorých sa hovorí v článku 48 ods. 3, a to takým spôsobom, že sa kvalifikácia a prax dvoch hospodárskych subjektov, ktoré samostatne nedosahujú kvalifikáciu a prax, ktoré požaduje verejný obstarávateľ, spoja, keď je táto spôsobilosť nedeliteľná (to znamená, že podmienku účasti na výberovom konaní musí v plnej miere splniť jeden hospodársky subjekt) a uskutočnenie zákazky je nedeliteľné (predstavuje celok)?

5.

Umožňuje článok 44 v spojení s článkom 48 ods. 2 písm. a), ako aj so zásadou rovnosti zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi, ktorá je zakotvená v článku 2 smernice 2004/18/ES, odvolávať sa na skúsenosti skupiny hospodárskych subjektov, a to takým spôsobom, že hospodársky subjekt, ktorý uskutočnil verejnú zákazku ako člen skupiny hospodárskych subjektov, sa môže odvolať na realizáciu prostredníctvom tejto skupiny, a to bez ohľadu na to, aký bol jeho podiel na uskutočnení tejto zákazky, alebo sa môže odvolávať len na svoju vlastnú skúsenosť, ktorú v skutočnosti nadobudol a získal pri uskutočnení príslušnej časti zákazky, ktorá mu bola pridelená v rámci skupiny?

6.

Možno článok 45 ods. 2 písm. g) smernice 2004/18/ES, podľa ktorého možno z účasti na zadávacom konaní vylúčiť hospodársky subjekt, ktorý bol uznaný vinným zo skresľovania skutočností pri poskytovaní informácií alebo z ich neposkytnutia, vykladať v tom zmysle, že sa z konania vylúči hospodársky subjekt, ktorý poskytol nesprávne informácie, ktoré ovplyvnili alebo mohli ovplyvniť výsledok zadávacieho konania, za predpokladu, že vina za príslušné uvedenie do omylu vyplýva výlučne z poskytnutia nesprávnych informácií verejnému obstarávateľovi, ktoré ovplyvnili rozhodnutie verejného obstarávateľa o vylúčení hospodárskeho subjektu (a zamietnutie jeho ponuky), a to bez ohľadu na to, či hospodársky subjekt konal úmyselne a cieľavedome alebo nevedome, z ľahkovážnosti, neúmyselne alebo nerešpektoval náležitú starostlivosť? Možno len v prípade hospodárskeho subjektu, ktorý poskytol nesprávne informácie (ktoré sa nezhodujú so skutočnosťou), predpokladať, že „bol uznaný vinným zo skresľovania skutočností pri poskytovaní informácií požadovaných… alebo ich neposkytnutia“, alebo aj v prípade hospodárskeho subjektu, ktorý síce poskytol správne informácie, avšak spôsobom, ktorý bol zameraný na to, aby verejný obstarávateľ dospel k presvedčeniu, že hospodársky subjekt spĺňa požiadavky, ktoré stanovil, hoci to tak nie je?

7.

Pripúšťa článok 44 v spojení s článkom 48 ods. 2 písm. a), ako aj so zásadou rovnosti zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi, ktorá je zakotvená v článku 2 smernice 2004/18/ES, aby sa hospodársky subjekt odvolával na svoju skúsenosť takým spôsobom, že sa hospodársky subjekt odvoláva na dve alebo viaceré zmluvy spoločne ako na jednu zákazku, hoci obstarávateľ nestanovil túto možnosť ani v oznámení, ani v zadávacích podkladoch?


(1)  Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 20. augusta 2014 – Polkomtel Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Vec C-397/14)

(2014/C 431/14)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Polkomtel Sp. z o.o.

Žalovaný: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Vedľajší účastník konania: Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie (teraz Orange Polska S.A. w Warszawie)

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 28 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (1) (Ú. v. ES L 108, s. 51; Mim. vyd. 13/029, s. 367), v pôvodnom znení, vykladať v tom zmysle, že prístup k negeografickým číslam treba zabezpečiť nielen koncovým užívateľom z iných členských štátov, ale aj koncovým užívateľom z členského štátu príslušného operátora verejnej komunikačnej siete s tým, že preskúmanie splnenia tejto povinnosti zo strany národného regulačného orgánu by podliehalo požiadavkám vyplývajúcim zo zásady efektivity práva Únie a zásady výkladu vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Má sa článok 28 smernice 2002/22 v spojení s článkom 16 Charty základných práv vykladať v tom zmysle, že na splnenie povinnosti uvedenej v prvom ustanovení možno použiť postup stanovený pre národné regulačné orgány v článku 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica) (2)?

3.

Má sa článok 8 ods. 3 smernice 2002/19 v spojení s článkom 28 smernice 2002/22 a článkom 16 Charty základných práv, alebo článok 8 ods. 3 smernice 2002/19 v spojení s článkom 5 ods. 1 smernice 2002/19 a článkom 16 Charty základných práv vykladať v tom zmysle, že s cieľom zabezpečiť koncovým užívateľom vnútroštátneho operátora verejnej komunikačnej siete prístup k službám, pri ktorých sa využívajú negeografické čísla poskytované v sieti iného vnútroštátneho operátora, národný regulačný orgán môže stanoviť zásady započítania medzi operátormi z titulu nadviazania spojenia formou využitia poplatkov za ukončenie spojenia stanovených podľa článku 13 smernice 2002/19 pre jedného z týchto operátorov na základe znášaných nákladov, ak operátor navrhoval uplatnenie takéhoto poplatku počas neúspešných rokovaní vedených na účely splnenia povinnosti uvedenej v článku 4 smernice 2002/19?


(1)  Ú. v. ES L 108, s. 51; Mim. vyd. 13/029, s. 367.

(2)  Ú. v. ES L 108, s. 7; Mim. vyd. 13/029, s. 323.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/9


Odvolanie podané 20. augusta 2014: Basic AG Lebensmittelhandel proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 26. júna 2014 vo veci T-372/11: Basic AG Lebensmittelhandel/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-400/14 P)

(2014/C 431/15)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Basic AG Lebensmittelhandel (v zastúpení: D. Altenburg, T. Haug, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Repsol YPF, SA

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 26. júna 2014 (vec T-372/11) a vrátiť vec Všeobecnému súdu na opätovné preskúmanie,

uložiť odporcovi povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Navrhovateľka spochybňuje výklad Všeobecného súdu týkajúci sa definície „distribučnej služby“, ktorý je z právneho hľadiska otázkou, ktorou je potrebné sa zaoberať v rámci posúdenia podobnosti služieb ako prvou. Navrhovateľka tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne vnímal právny základ, keď následne posudzoval pravdepodobnosť zámeny medzi dotknutými ochrannými známkami.

Navrhovateľka poukazuje na to, že hlavnou úlohou Súdneho dvora Európskej únie (ESD) je poskytovať jednotný výklad pojmov a rozsahu jednotlivých služieb (rozsudok Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, bod 33; rozsudok Zino Davidoff a Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99, EU:C:2001:617, body 42 a 43), ako aj na rozsudok IP Translator (C-307/10), podľa ktorého musia byť tovary a služby definovateľné objektívnym spôsobom, aby plnili funkciu ochrannej známky ako označenia pôvodu, pričom ESD žiada o „dostatočne presnú a jasnú“ definíciu pojmu „distribučné služby“.

Podľa názoru navrhovateľky majú „distribučné“ služby veľmi úzky rozsah a zahŕňajú len činnosti „dopravy, balenia a skladovania tovarov“, nie však „maloobchodné a veľkoobchodné“ služby. Navrhovateľka ďalej poukazuje na to, že Súdny dvor v rozsudku „Praktiker“ uviedol, že cieľom „maloobchodných“ služieb (trieda 35) je, na rozdiel od služieb patriacich do triedy 39, predaj tovaru spotrebiteľom, pričom táto činnosť spočíva „najmä vo výbere sortimentu výrobkov ponúkaných na predaj a v ponuke rôznych plnení, ktoré vedú spotrebiteľa k tomu, aby uzavrel uvedený obchod radšej s dotknutým obchodníkom než s konkurentom“.

Podľa názoru navrhovateľky nie je možné opomenúť všeobecnú klasifikáciu „distribúcie“ v triede 39 Nicejskej klasifikácie, keďže ESD postavil svoju argumentáciu v rozsudku Praktiker výslovne na vysvetlivkách triedy 35 Nicejskej klasifikácie (C-418/02, bod 36).

Vzhľadom na to treba rozsudok Všeobecného súdu zrušiť a vec vrátiť na opätovné preskúmanie.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky (Česká republika) 25. augusta 2014 – Marie Matoušková, súdna komisárka v dedičskom konaní/Misha Martinus a Elisabeth Jekaterina Martinus, v zastúpení David Sedlák, opatrovník; Beno Jeriël Eljada Martinus

(Vec C-404/14)

(2014/C 431/16)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší soud České republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Marie Matoušková, súdna komisárka v dedičskom konaní

Dotknuté účastníčky dedičského konania: Misha Martinus a Elisabeth Jekaterina Martinus, v zastúpení David Sedlák, opatrovník; Beno Jeriël Eljada Martinus

Prejudiciálna otázka

Pokiaľ je za maloletého jeho opatrovníkom uzavretá dedičská dohoda, ktorá ku svojej platnosti vyžaduje schválenie súdom, ide zo strany súdu o opatrenie v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b) alebo o opatrenie v zmysle článku 1 ods. 3 písm. f) nariadenia č. 2201/2003 (1) o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000?


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1; Mim. vyd. 19/06, s. 243.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 25. augusta 2014 – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

(Vec C-405/14)

(2014/C 431/17)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: PST CLC a.s.

Žalovaný: Generální ředitelství cel

Prejudiciálne otázky

Bolo nariadenie Komisie (ES) č. 384/2004 (1) z 1. marca 2004 týkajúce sa zatriedenia určitých tovarov v kombinovanej nomenklatúre, platné v dobe jeho účinnosti od 22.3.2004 do 22.12.2009 v rozsahu bodu 2 jeho prílohy, v ktorom sa stanovilo, že výrobky pozostávajúce z chladiaceho telesa „heat sink“ a z ventilátora patria do podpoložky 8414 59 30 KN, a bolo teda uplatniteľné na teraz prejednávanú vec?


(1)  Ú. v. EÚ L 64, s. 21; Mim. vyd. 02/016, s. 60.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Poľsko) 27. augusta 2014 – Wrocław – Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju

(Vec C-406/14)

(2014/C 431/18)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Wrocław – Miasto na prawach powiatu

Žalovaný: Minister Infrastruktury i Rozwoju

Prejudiciálne otázky

1.

Je v zmysle článku 25 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (1) prípustné, aby verejný obstarávateľ v zadávacích podkladoch stanovil, že dodávateľ musí najmenej 25 % prác zo zákazky uskutočniť vlastnými prostriedkami?

2.

Ak je odpoveď na prvú otázku záporná: Má uplatnenie požiadavky opísanej v prvej otázke v rámci konania o zadanie verejnej zákazky za následok také porušenie predpisov práva Európskej únie, ktoré vyžaduje finančnú opravu v zmysle článku 98 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (2)?


(1)  Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132.

(2)  Ú. v. EÚ L 210, s. 25.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Taliansko) 3. septembra 2014 – Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

(Vec C-416/14)

(2014/C 431/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA

Odporcovia: Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno (Daňový úrad – Provinčné riaditeľstvo v Bellune, odbor kontroly), Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza (Daňový úrad – Provinčné riaditeľstvo vo Vicenze, odbor kontroly)

Prejudiciálne otázky

1.

Je s právom Únie (smernicou 1999/5 (1), ako aj smernicami 2002/19 (2), 2002/20 (3), 2002/21 (4), 2002/22 (5)) zlučiteľná vnútroštátna právna úprava, vzťahujúca sa na koncové zariadenia pre službu pozemnej mobilnej rádiovej komunikácie a vyplývajúca z ustanovenia článku 2 ods. 4 zákonného dekrétu č. 4/2014, neskôr zmeneného na zákon č. 50/2014, v spojení s článkom 160 legislatívneho dekrétu č. 259/2003 a s článkom 21 sadzobníka pripojeného k dekrétu prezidenta republiky č. 641/1972, ktorá prirovnáva koncové zariadenia k rádiovým staniciam, s tým dôsledkom, že vo vzťahu k užívateľovi stanovuje povinnosť získať nielen všeobecné povolenie, ale aj príslušnú licenciu na prevádzku rádiovej stanice, ktoré majú slúžiť ako základ zdanenia?

Je z tohto dôvodu zlučiteľná s právom Únie, a to pokiaľ ide konkrétne o používanie koncových zariadení, požiadavka Talianskej republiky uložiť užívateľom týchto zariadení povinnosť získať všeobecné povolenie a licenciu pre rádiovú stanicu, a to v situácii, keď sa uvedenie na trh, voľný pohyb a uvedenie do prevádzky v prípade koncových zariadení plne spravuje právom Únie (smernica 1999/5), ktoré všeobecné povolenie a/alebo licenciu nijak neupravuje?

Všeobecné povolenie a licenciu pritom vnútroštátne právo stanovuje:

napriek skutočnosti, že všeobecné povolenie je opatrením, ktoré sa nedotýka užívateľov koncových zariadení, ale iba podnikov, ktorých zámerom je poskytovať siete a služby elektronickej komunikácie (článku 1, 2 a 3 smernice o povolení 2002/20),

napriek tomu, že koncesia sa stanovuje v prípade individuálnych práv na používanie rádiových frekvencií a práv na používanie čísel, t. j. situácií, ktoré v nijakom prípade nesúvisia s používaním koncových zariadení,

napriek skutočnosti, že legislatíva Únie nepredpisuje v prípade koncových zariadení nijakú povinnosť získať všeobecné povolenie alebo licenciu,

napriek tomu, že podľa článku 8 smernice 1999/5 členské štáty „nesmú na svojom území zakázať, obmedziť alebo brániť uviesť na trh a do prevádzky prístroje označené značkou CE“,

napriek vecnej a regulačnej odlišnosti a rozdielom medzi rádiovou stanicou a koncovými zariadeniami pre službu pozemnej mobilnej rádiovej komunikácie.

2.

Je s právom Únie (smernicou 1999/5 a smernicou 2002/22, najmä článkom 20) zlučiteľná vnútroštátna právna úprava vyplývajúca z ustanovenia článku 2 ods. 4 zákonného dekrétu č. 4/2014, neskôr zmeneného na zákon č. 50/2014, v spojení s článkom 160 legislatívneho dekrétu č. 259/2003, článkom 21 sadzobníka pripojeného k dekrétu prezidenta republiky č. 641/1972 a článkom 3 ministerskej vyhlášky 33/1990, na základe ktorej:

môže zmluva uvedená v článku 20 smernice 2002/22 – uzatvorená medzi operátorom a užívateľom s cieľom úpravy obchodných vzťahov medzi spotrebiteľmi a koncovými užívateľmi s jedným podnikom alebo viacerými podnikmi poskytujúcimi pripojenie a príslušné služby – platiť „sama osebe“ aj ako doklad, ktorý nahrádza všeobecné povolenie a/alebo licenciu na prevádzku rádiovej stanice, bez akéhokoľvek zásahu alebo činnosti či kontroly orgánu verejnej moci?

musí zmluva obsahovať aj údaje o druhu koncového zariadenia a príslušnom typovom schválení (ktoré článok 8 smernice 1999/5 nevyžaduje)?

3.

Sú s predpismi práva Únie uvedenými vyššie zlučiteľné ustanovenia článku 2 ods. 1 zákonného dekrétu č. 4/2014, neskôr zmeneného na zákon č. 50/2014, v spojení s článkom 160 legislatívneho dekrétu č. 259/2003 a článkom 21 sadzobníka pripojeného k dekrétu prezidenta republiky č. 641/1972, ktoré stanovujú povinné všeobecné povolenie a následnú licenciu na prevádzku rádiovej stanice iba vo vzťahu k určitej kategórii užívateľov, t. j. účastníkov zmluvného vzťahu formálne nazvaného predplatné, kým všeobecné povolenie ani licenciu nepotrebujú iní užívatelia služieb elektronickej komunikácie na základe zmluvy, a to iba z dôvodu, že ich zmluvný vzťah má iný názov (= predplatená alebo paušálna služba)?

4.

Bráni článok 8 smernice 1999/5 vnútroštátnej právnej úprave, obsiahnutej v článku 2 ods. 4 zákonného dekrétu č. 4/2014, neskôr zmeneného na zákon č. 50/2014, článku 160 legislatívneho dekrétu č. 259/2003 a článku 21 sadzobníka pripojeného k dekrétu prezidenta republiky č. 641/1972, týkajúcej sa:

postupu správneho orgánu smerujúceho k vydaniu všeobecného povolenia a licencie na prevádzku rádiovej stanice,

zaplatenia správneho poplatku za vydanie týchto aktov,

keďže ide o konanie, ktoré môže predstavovať obmedzenie uvádzania do prevádzky, používania a voľného pohybu koncových zariadení?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a tu_nahrad_za_pevnu_medzeruRady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a tu_nahrad_za_pevnu_medzerukoncových telekomunikačných zariadeniach a tu_nahrad_za_pevnu_medzeruo vzájomnom uznávaní ich zhody (Ú. v. ES L 91, s. 10; Mim. vyd. 13/023, s. 254).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica) (Ú. v. ES L 108, s. 7; Mim. vyd. 13/029, s. 323).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Ú. v. ES L 108, s. 21; Mim. vyd. 13/029, s. 337).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, s. 33; Mim. vyd. 13/029, s. 349).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, s. 51; Mim. vyd. 13/029, s. 367).


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Taliansko) 17. septembra 2014 – Impresa Edilux srl, ako právna zástupkyňa ATI a Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Vec C-425/14)

(2014/C 431/20)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: Edilux srl, ako právna zástupkyňa ATI a Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Odporcovia: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni právo Európskej únie, najmä článok 45 smernice 2004/18/ES (1), vnútroštátnej právnej úprave, akou je článok 1 ods. 17 zákona č. 190/2012, ktorá verejným obstarávateľom umožňuje, aby ako zákonný dôvod vylúčenia spoločností zúčastňujúcich sa verejného obstarávania na účely zadania verejnej zákazky stanovili neprijatie záväzkov uvedených v tzv. protokoloch zákonnosti a vo všeobecnosti v dohodách uzavretých medzi verejnými obstarávateľmi a zúčastnenými spoločnosťami, ktorých cieľom je zabrániť prenikaniu organizovaného zločinu do oblasti zadávania verejných zákaziek, resp. nepreukázanie ich prijatia príslušnou písomnou dokumentáciou?

2.

Možno prípadné ustanovenia práva členského štátu o právomoci na vylúčenie zo súťaže opísané v predchádzajúcej prejudiciálnej otázke považovať v zmysle článku 45 smernice 2004/[18]/ES za výnimku zo zásady taxatívnosti dôvodov vylúčenia, a to na základe nadradenej požiadavky bojovať proti fenoménu spočívajúcemu v pokusoch páchateľov organizovanej trestnej činnosti preniknúť do postupov zadávania verejných zákaziek?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132)


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Taliansko) 18. septembra 2014 – Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte

(Vec C-426/14)

(2014/C 431/21)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Heart Life Croce Amica Srl

Žalovaný: Regione Piemonte

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni právo Únie v oblasti verejného obstarávania – v prejednávanej veci, keďže ide o vylúčené zmluvy, všeobecné zásady voľnej hospodárskej súťaže, zákazu diskriminácie, transparentnosti, proporcionality – vnútroštátnemu predpisu, ktorý umožňuje priame zadanie služby zdravotníckej prepravy dobrovoľníckym združeniam prevažne organizovaným na báze neplatenej práce a výlučné preplácanie účelne vynaložených nákladov?

2.

Zahŕňa pojem „výlučné preplácanie účelne vynaložených nákladov“, v prípade, ak je takýto druh zadania považovaný za zlučiteľný s právnymi predpismi Spoločenstva, aj „nepriame a všeobecné“ náklady v súvislosti s činnosťou, ktorú stabilne vykonávajú dobrovoľnícke združenia, ako mimoriadna údržba prostriedkov používaných pri službách, stravovanie prevádzkovateľov, mzdy administratívnych zamestnancov a administratívneho koordinátora vo vzťahu k poskytovaným službám, potrebné telefónne a rádiové spojenie medzi operačným strediskom služieb zdravotníckej prepravy a oddeleniami združenia?


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil de prud’hommes de Paris (Francúzsko) 22. septembra 2014 – David Van der Vlist/Bio Philippe Auguste SARL

(Vec C-432/14)

(2014/C 431/22)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil de prud’hommes de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: David Van der Vlist

Žalovaná: Bio Philippe Auguste SARL

Prejudiciálna otázka

Bráni všeobecná zásada zákazu diskriminácie na základe veku vnútroštátnej právnej úprave (článok L. 1243-10 francúzskeho zákonníka práce), podľa ktorej nemajú mladí zamestnanci počas svojich školských a vysokoškolských prázdnin nárok na príplatok za neistú situáciu, ktorý by im vznikol v prípade, ak by boli zamestnaní na základe zmluvy na dobu určitú, pokiaľ by sa im po skončení tejto zmluvy neponúkla pracovná zmluva na dobu neurčitú?


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/16


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 24. septembra 2014 – Európska komisia/Cyperská republika

(Vec C-386/13) (1)

(2014/C 431/23)

Jazyk konania: gréčtina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 7.9.2013.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/16


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 9. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Navarra – Španielsko) – Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Vec C-93/14) (1)

(2014/C 431/24)

Jazyk konania: španielčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 19.5.2014.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/16


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. septembra 2014 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(Vec C-130/14) (1)

(2014/C 431/25)

Jazyk konania: francúzština

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 159, 26.5.2014.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/16


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 9. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hannover – Nemecko) – Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

(Vec C-279/14) (1)

(2014/C 431/26)

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 303, 8.9.2014.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/17


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 25. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

(Vec C-316/14) (1)

(2014/C 431/27)

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 303, 8.9.2014.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/17


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

(Vec C-337/14) (1)

(2014/C 431/28)

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 315, 15.9.2014.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/17


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

(Vec C-364/14) (1)

(2014/C 431/29)

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 339, 29.9.2014.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/17


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

(Vec C-365/14) (1)

(2014/C 431/30)

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 329, 22.9.2014.


Všeobecný súd

1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 21. októbra 2014 – Szajner/ÚHVT – Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

(Vec T-453/11) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Spoločenstva LAGUIOLE - Skoršie francúzske obchodné meno Forge de Laguiole - Článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2014/C 431/31)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Gilbert Szajner (Niort, Francúzsko) (v zastúpení: A. Lakits-Josse, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Forge de Laguiole SARL (Laguiole, Francúzsko) (v zastúpení: F. Fajgenbaum, advokát)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu ÚHVT z 1. júna 2011 (vec R 181/2007-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Forge de Laguiole SARL a Gilbertom Szajnerom

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 1. júna 2011 (vec R 181/2007-1) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa vyhlásila neplatnosť slovnej ochrannej známky Spoločenstva LAGUIOLE, pokiaľ ide o iné tovary ako „ručné náradie a nástroje na ručný pohon; lyžice; pílky, holiace strojčeky, žiletky; holiace potreby; pilníky a kliešte na nechty, nožnice na nechty; súpravy na manikúru“, zaradené do triedy 8, „nože na papier“ zaradené do triedy 16, „vývrtky; otvárače fliaš“ a „štetky na holenie, toaletné potreby“ zaradené do triedy 21 a „orezávače cigár“ a „čističe fajok“ zaradené do triedy 34.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Forge de Laguiole SARL je povinná nahradiť jednu štvrtinu trov konania žalobcu a znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.

4.

Gilbert Szajner je povinný nahradiť jednu štvrtinu trov konania Forge de Laguiole a jednu štvrtinu trov konania ÚHVT a znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.

5.

ÚHVT znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 298, 8.10.2011.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 21. októbra 2014 – Talianska republika/Komisia

(Vec T-268/13) (1)

((„Nevykonanie rozsudku Súdneho dvora určujúceho nesplnenie povinnosti - Penále - Rozhodnutie o úhrade penále - Povinnosť vymáhania - Podniky v konkurznom konaní - Predmet konkurzných konaní vo veci samej - Náležitá starostlivosť - Dôkazné bremeno“))

(2014/C 431/32)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Di Bucci, G. Conte a B. Stromsky, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C (2013) 1264 final zo 7. marca 2013, ktorým nariadila Talianskej republike zaplatiť na účet „Vlastné zdroje Európskej únie“ sumu vo výške 1 6 5 33  000 eur ako penále

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/19


Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2014 – Justice & Environment/Komisia

(Vec T-405/10) (1)

((„Aproximácia právnych predpisov - Zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia - Konanie o povolení na uvedenie na trh - Žiadosť o vnútorné preskúmanie - Zrušenie napadnutých alebo dotknutých rozhodnutí - Zánik predmetu konania - Zastavenie konania“))

(2014/C 431/33)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Association/Vereniging Justice & Environment (Amsterdam, Holandsko) (v zastúpení: P. Černý, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne P. Oliver a D. Bianchi, neskôr D. Bianchi, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2010/135/EÚ z 2. marca 2010 o uvedení zemiaka (Solanum tuberosum L. línie EH92-527-1) geneticky modifikovaného na zvýšenie obsahu amylopektínu v škrobe na trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 53, s. 11) a rozhodnutia Komisie 2010/136/EÚ z 2. marca 2010, ktorým sa povoľuje uvedenie krmív vyrobených z geneticky modifikovaných zemiakov EH92-527-1 (BPS-25271-9) na trh a náhodný alebo z technických príčin nezamedziteľný výskyt takýchto zemiakov v potravinárskych a ostatných krmivárskych výrobkoch podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Ú. v. EÚ L 53, s. 15), ako aj rozhodnutia údajne obsiahnutého v liste Komisie zo 6. júla 2010 o zamietnutí žiadosti o vnútorné preskúmanie týchto rozhodnutí

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania a okrem toho je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Association/Vereniging Justice & Environment.


(1)  Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/20


Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. septembra 2014 – Afepadi a i./Komisia

(Vec T-354/12) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Zdravotné tvrdenia používané na obaloch a v reklame na potraviny - Nariadenie (EÚ) č. 432/2012 - Odôvodnenia 11, 14 a 17 - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Neprípustnosť“))

(2014/C 431/34)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi) (Barcelona, Španielsko), Elaborados Dietéticos, SA (Palma de Cervelló, Španielsko), Nova Diet, SA (Burgos, Španielsko), Laboratorios Vendrell, SA (Barcelona) a Ynsadiet, SA (Leganés, Španielsko) (v zastúpení: P. Velázquez González, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: S. Grünheid a P. Němečková, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Francúzska republika (v zastúpení: D. Colas a S. Menez, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie odôvodnení 11, 14 a 17 nariadenia Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012 o povolení určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 136, s. 1)

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi), Elaborados Dietéticos, SA, Nova Diet, SA, Laboratorios Vendrell, SA a Ynsadiet, SA, znášajú vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania Európskej komisie.


(1)  Ú. v. EÚ C 295, 29.9.2012.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/20


Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. októbra 2014 – BT/Komisia

(Vec T-59/13 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Neobnovenie zmluvy - Článok 76 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu“))

(2014/C 431/35)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: BT (Bukurešť, Rumunsko) (v zastúpení: N. Visan a G. Coca, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a A.-C. Simon, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 3. decembra 2012, BT/Komisia (F-45/12, Zb. VS, EU:F:2012:168), smerujúce k zrušeniu tohto uznesenia

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

BT znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii v rámci konania pred týmto súdom.


(1)  Ú. v. EÚ C 114, 20.4.2013.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/21


Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2014 – BS/Komisia

(Vec T-83/13 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Sociálne zabezpečenie - Článok 73 služobného poriadku - Pravidlá o poistení pre prípad úrazu a choroby z povolania - Zásada kolegiality - Právna povaha sporu - Miera zásahu do telesnej a duševnej integrity - Odvolanie sčasti zjavne neprípustné a sčasti založené na zjavne nesprávnych dôvodoch“))

(2014/C 431/36)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: BS (Messina, Taliansko) (v zastúpení: C. Pollicino, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Currall a V. Joris, neskôr J. Currall, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Gullo, advokát)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 12. decembra 2012, BS/Komisia (F-90/11, Zb. VS, EU:F:2012:188), ktorým sa navrhuje zrušenie tohto rozsudku

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

BS znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia v tomto stupni konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 101, 6.4.2013.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/22


Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2014 – HTC Sweden/ÚHVT – Vermop Salmon (TWISTER)

(Vec T-230/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti - Zastavenie konania“))

(2014/C 431/37)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: HTC Sweden AB (Söderköping, Švédsko) (v zastúpení: G. Hasselblatt a D. Kipping, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Nemecko) (v zastúpení: M. Ring a W. von der Osten-Sacken, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 31. januára 2013 (spojené veci R 1873/2011-1 a R 1881/2011-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Vermop Salmon GmbH a HTC Sweden AB

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Žalobkyňa a vedľajší účastník znášajú vlastné trovy konania a každý z nich je povinný nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli žalovanému.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 22.6.2013.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/22


Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2014 – Boston Scientific Neuromodulation/ÚHVT (PRECISION SPECTRA)

(Vec T-497/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PRECISION SPECTRA - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“))

(2014/C 431/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Boston Scientific Neuromodulation Corp. (Valencia, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: P. Rath a W. Festl-Wietek, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. mája 2013 (vec R 2099/2012-5) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia PRECISION SPECTRA ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Boston Scientific Neuromodulation Corp. je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 344, 23.11.2013.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/23


Uznesenie Všeobecného súdu z 3. septembra 2014 – Shire Pharmaceutical Contracts/Komisia

(Vec T-583/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Lieky na pediatrické použitie - Nariadenie (ES) č. 1901/2006 - Článok 37 - Predĺženie obdobia exkluzivity na trhu pre nepatentované lieky na ojedinelé ochorenia - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Neprípustnosť“))

(2014/C 431/39)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Shire Pharmaceutical Contracts Ltd (Hampshire, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley a M. Vickers, solicitors)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Sipos a V. Walsh, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia uvedeného v liste, ktorý Komisia 2. septembra 2013 poslala žalovanej, neskôr potvrdeného listom z 18. októbra 2013, týkajúceho sa možnosti nároku na odmenu za liek Xagrid stanoveného v článku 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 378, s. 1)

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Shire Pharmaceutical Contracts je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 377, 21.12.2013.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/23


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Röchling Oertl Kunststofftechnik/Komisia

(Vec T-286/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci - Návrh na odklad výkonu - Fumus boni juris“))

(2014/C 431/40)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Nemecko) (v zastúpení: T. Volz a B. Wißmann, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad právnych účinkov rozhodnutia, ktorým Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci týkajúce sa nemeckého zákona o obnoviteľných energiách

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/24


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Schaeffler Technologies/Komisia

(Vec T-287/14 R)

((„Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Štátna pomoc - Národná podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci - Návrh na odklad výkonu - Fumus boni juris“))

(2014/C 431/41)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Nemecko) (v zastúpení: T. Volz a B. Wißmann, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na prerušenie právnych účinkov rozhodnutia, ktorým Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci, pokiaľ ide o nemecký zákon o obnoviteľných zdrojoch

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/24


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Energiewerke Nord/Komisia

(Vec T-288/14 R)

((„Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Štátna pomoc - Národná podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci - Návrh na odklad výkonu - Fumus boni juris“))

(2014/C 431/42)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Energiewerke Nord GmbH (Rubenow, Nemecko) (v zastúpení: T. Volz a B. Wißmann, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na prerušenie právnych účinkov rozhodnutia, ktorým Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci, pokiaľ ide o nemecký zákon o obnoviteľných zdrojoch

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/25


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Klemme/Komisia

(Vec T-294/14 R)

((„Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Štátna pomoc - Národná podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci - Návrh na odklad výkonu - Fumus boni juris“))

(2014/C 431/43)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Nemecko) (v zastúpení: T. Volz a B. Wißmann, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na prerušenie právnych účinkov rozhodnutia, ktorým Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci, pokiaľ ide o nemecký zákon o obnoviteľných zdrojoch

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/25


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Autoneum Germany/Komisia

(Vec T-295/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci - Návrh na odklad výkonu - Fumus boni iuris“))

(2014/C 431/44)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Nemecko) (v zastúpení: T. Volz a B. Wißmann, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad právnych účinkov rozhodnutia, ktorým Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci týkajúcej sa nemeckého zákona o obnoviteľných zdrojoch energie

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/26


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Erbslöh/Komisia

(Vec T-296/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci - Návrh na odklad výkonu - Fumus boni juris“))

(2014/C 431/45)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Erbslöh AG (Velbert, Nemecko) (v zastúpení: T. Volz a B. Wißmann, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad právnych účinkov rozhodnutia, ktorým Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci týkajúce sa nemeckého zákona o obnoviteľných energiách

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/26


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Walter Klein/Komisia

(Vec T-297/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Národná podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov - Rozhodnutie Komisie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci - Návrh na odklad výkonu - Fumus boni juris“))

(2014/C 431/46)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Walter Klein GmbH & Co. KG (Wuppertal, Nemecko) (v zastúpení: T. Volz a B. Wißmann, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad právnych účinkov rozhodnutia, ktorým Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci ohľadom nemeckého zákona o obnoviteľných zdrojoch energií

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/27


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Erbslöh Aluminium/Komisia

(Vec T-298/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci - Návrh na odklad výkonu - Fumus boni juris“))

(2014/C 431/47)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Nemecko) (v zastúpení: T. Volz a B. Wißmann, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad právnych účinkov rozhodnutia, ktorým Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci týkajúce sa nemeckého zákona o obnoviteľných zdrojoch energie

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/27


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Fricopan Back/Komisia

(Vec T-300/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci - Návrh na odklad výkonu - Fumus boni juris“))

(2014/C 431/48)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Nemecko) (v zastúpení: T. Volz a B. Wißmann, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad právnych účinkov rozhodnutia, ktorým Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci týkajúce sa nemeckého zákona o obnoviteľných energiách

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/28


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. septembra 2014 – Michelin Reifenwerke/Komisia

(Vec T-301/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci - Návrh na odklad výkonu - Fumus boni juris“))

(2014/C 431/49)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Nemecko) (v zastúpení: T. Volz a B. Wißmann, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad právnych účinkov rozhodnutia, ktorým Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci týkajúce sa nemeckého zákona o obnoviteľných zdrojoch energie

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/28


Žaloba podaná 4. júla 2014 – Švédsko/Komisia

(Vec T-521/14)

(2014/C 431/50)

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobca: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk a K. Sparrman, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

konštatoval, že Európska komisia porušila článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupnení biocídnych výrobkov na trh a ich používaní, keď neprijala delegované akty týkajúce sa špecifikácie odborných kritérií na určenie vlastností narušujúcich endokrinnú sústavu,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 5 ods. 3 nariadenia o biocídnych výrobkoch (1) Komisia prijme delegované akty týkajúce sa špecifikácie odborných kritérií na určenie vlastností narušujúcich endokrinnú sústavu najneskôr do 13. decembra 2013. Žalobca uvádza, že Komisia neprijatím takýchto delegovaných aktov neprijala opatrenia, ktoré bola povinná prijať na základe tejto právnej úpravy. Žalobca požiadal Komisiu o prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia o biocídnych výrobkoch, pričom sa ale podľa jeho názoru Komisia vo svojej odpovedi k tejto žiadosti nevyjadrila s určitosťou v zmysle druhého odseku článku 265 ZFEÚ. Žalobca tvrdí, že Komisia do okamihu podania žaloby neprijala opatrenia, ktorými by ukončila údajné neprijatie takéhoto aktu. Podľa žalobcu disponuje Komisia údajmi týkajúcimi sa špecifikácie odborných kritérií na určenie a uplatnenie vlastností narušujúcich endokrinnú sústavu, ktoré sa podľa druhého a tretieho pododseku článku 5 ods. 3 nariadenia o biocídnych výrobkoch musia uplatniť do okamihu prijatia Komisiou delegovaných aktov obsahujúcich kritériá látok narušujúcich endokrinnú sústavu.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupnení biocídnych výrobkov na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, s. 1).


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/29


Žaloba podaná 29. augusta 2014 – JP Divver Holding Company/ÚHVT (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Vec T-642/14)

(2014/C 431/51)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Írsko) (v zastúpení: A. Franke, E. Bertram, lawyers)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodný zápis ochrannej známky „EQIUPMENT FOR LIFE“ označujúci Európsku úniu.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. júna 2014 vo veci R 64/2014-2

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/29


Žaloba podaná 12. septembra 2014 – SV Capital/EBA

(Vec T-660/14)

(2014/C 431/52)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: SV Capital OÜ (Tallinn, Estónsko) (v zastúpení: M. Greinoman, lawyer)

Žalovaný: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie EBA č. EBA C 2013 002 z 21. februára 2014 v celom jeho rozsahu,

zrušil rozhodnutie č. BoA 2014-CI-02 odvolacej rady Európskych orgánov dohľadu v rozsahu, v akom zamieta odvolanie,

vrátiť vec späť príslušnému orgánu EBA na preskúmanie dôvodnosti sťažnosti spoločnosti SV Capital OÜ z 24. októbra 2012 (v znení zmien a doplnení),

zviazať žalovaného na náhradu trov konania, vrátane trov konania súvisiacich s vyhlásením akéhokoľvek rozsudku alebo uznesenia Všeobecného Súdu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na nesprávnom posúdení skutkových okolností, pretože rozhodnutie č. EBA C 2013 002 uvádza, že „ani pani [RR] ani pán [OP] neboli zodpovedné osoby pobočky Nordea Bank Finland alebo nezastávali kľúčové miesto v zmysle usmernení EBA o správaní“, hoci odvolacia rada prijala dôkazy preukazujúce opak predložené žalobkyňou.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, podľa ktorého žalovaný urobil nesprávne posúdenie, pretože nezohľadnil skutočnosť po prvé, že Nordea je zapísaná na zozname 29 inštitúcií „systémovej svetovej dôležitosti“ zostavenom radou pre finančnú stabilitu, po druhé, že ide o finančné združenie, po tretie, že jej pobočka v Estónsku je veľmi dôležitá, a po štvrté, že vytýkané porušenia sú závažné.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 39 ods. 1 nariadenia EBA (1) a článok 16 kódexu dobrého administratívneho správania (2), pretože nebolo žalobkyni pred prijatím napadnutého rozhodnutia č. EBA C 2013 002 umožnené vyjadriť jej vlastný názor k odôvodneniam a konštatovaniam skutkových okolností žalovaného, lebo žalovaný neinformoval žalobkyňu o svojom úmysle nezačať vyšetrovanie, o ktoré žiadala Nordea Bank Finland a tento úmysel nezdôvodnil.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 3 ods. 3, 4 a 5 interných pravidiel EBA (3), pretože náhradník predsedu EBA nebol informovaný na základe utajených informácií návrhu rozhodnutia nezačať vyšetrovanie.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na prekročení právomoci a neprimeranom konaní EBA, pretože žalovaný nepreukázal svoju nestrannosť a vzhľadom na čas a úsilie vynaložené žalobkyňou na podloženie svojej sťažnosti a jej prípustnosti, neexistoval nijaký dôvod neukončiť túto vec odôvodneným rozhodnutím o jej dôvodnosti.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 2010, s. 12).

(2)  Rozhodnutie správnej rady EBA č. CD 006 z 12. januára 2011 o kódexe dobrého administratívneho správania EBA.

(3)  Rozhodnutie správnej rady EBA č. CD 054 z 5. júla 2012 o interných pravidlách postupu pri vyšetrovaní porušení práva Únie.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/30


Žaloba podaná 19. septembra 2014 – Milchindustrie-Verband a Deutscher Raiffeisenverband/Komisia

(Vec T-670/14)

(2014/C 431/53)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Milchindustrie-Verband e.V. (Berlín, Nemecko), Deutscher Raiffeisenverband e.V. (Berlín) (v zastúpení: I. Zenke a T. Heymann, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil oznámenie žalovanej 2014/C 200/01 z 28. júna 2014 o usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 v rozsahu, v akom sa v prílohe 3 neuvádza mliečny priemysel (NACE 10.51) napriek tomu, že spĺňa kritériá stanovené v oddiele 3.7.2 týchto usmernení,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod: prekročenie voľnej úvahy z dôvodu zjavne nesprávneho posúdenia pri voľbe referenčného časového rámca

Žalobcovia v tejto súvislosti tvrdia, že žalovaná pri stanovovaní usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 (1) porušila elementárne zásady výkonu voľnej úvahy tým, že pri výpočte intenzity obchodovania odvetví použila zastarané údaje napriek tomu, že už existovali nové údaje.

2.

Druhý žalobný dôvod: prekročenie voľnej úvahy z dôvodu nedostatočného zisťovania skutkového stavu

Žalobcovia tvrdia, že žalovaná navyše prekročila svoju voľnú úvahu, pretože na výpočet intenzity obchodovania nezistila a nevzala do úvahy všetky výrobky, ktoré mliečny priemysel skutočne vyrába. Vedie to k skreslenému znázorneniu situácie v hospodárskej súťaži.

3.

Tretí žalobný dôvod: porušenie podstatných formálnych náležitostí

Žalobcovia ďalej tvrdia, že žalovaná pri zaraďovaní hospodárskych odvetví do prílohy 3 alebo 5 usmernenia o štátnej pomoci porušila článok 296 ZFEÚ, keďže na žiadnom mieste neuviedla, ako a podľa akých údajov sa vypočítala a určila intenzita obchodovania. Dotknutým osobám sa tým bráni v účinnom uplatňovaní svojich práv.


(1)  Oznámenie Komisie – Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 200, s. 1).


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/31


Žaloba podaná 18. septembra 2014 – El-Quaddafi/Rada

(Vec T-681/14)

(2014/C 431/54)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Aisha Muammer Mohamed El-Quaddafi (Muscat, Omán) (v zastúpení: J. Jones, barrister)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

prijal opatrenie na zabezpečenie priebehu konania podľa článku 64 rokovacieho poriadku, ktorým by zaviazal Radu sprístupniť všetky informácie, ktoré viedli k zaradeniu žalobkyne do zoznamov v napadnutých opatreniach,

úplne alebo čiastočne zrušil rozhodnutie Rady 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi, zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2014/380/SZBP z 23. júna 2014 v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne,

úplne alebo čiastočne zrušil nariadenie Rady (EÚ) č. 204/2011 z 2. marca 2011, ako sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 689/2014 z 23. júna 2014, ktorým sa vykonáva článok 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne,

zaviazal Radu na náhradu trov konania žalobkyne.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd má právomoc preskúmať zákonnosť reštriktívnych opatrení, ktoré boli voči žalobkyni uložené Radou Európskej únie, prijatých na vykonanie režimu sankcií, o ktorom rozhodla Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov v súvislosti s Líbyou. Žalobkyňa tvrdí, že opatrenia EÚ vykonávajúce reštriktívne opatrenia, o ktorých sa rozhodlo na medzinárodnej úrovni, nie sú vylúčené zo súdneho preskúmania na základe dôvodu, že vykonávajú rezolúcie prijaté Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov podľa kapitoly VII Charty Organizácie Spojených národov.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd má právomoc uskutočniť úplné a vecné preskúmanie zákonnosti napadnutých opatrení EÚ, ktoré vykonávajú rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov ukladajúce reštriktívne opatrenia voči žalobkyni. To zahŕňa aj otázku, či boli dôvody, z ktorých vychádzala Rada pri svojich rozhodnutiach potvrdiť zaradenie žalobkyne do zoznamu, riadne opodstatnené a dostatočne podrobné a špecifické.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že napadnuté opatrenia EÚ porušujú práva žalobkyne na obhajobu a účinnú súdnu ochranu. Žalobkyňa tvrdí, že Rada jej neoznámila dôvody ani nijaké osobitné dôkazy, ktoré by opodstatňovali jej opakované zaradenie do zoznamu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že napadnuté opatrenia EÚ sú v rozpore so zásadou proporcionality a základnými právami žalobkyne, vrátane práva vlastniť majetok a práva na rešpektovanie rodinného a súkromného života.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že zaradenie žalobkyne do zoznamu je nedôvodné, nepresné, neopodstatnené a nedostatočne odôvodnené, keďže žalobkyňa nepredstavuje nijakú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Žalobkyňa tvrdí, že jej opakované zaraďovanie do zoznamu iba na základe rodinných vzťahov so zosnulým vedúcim predstaviteľom zvrhnutého Kaddáfího režimu je v rozpore s právom EÚ. Žalobkyňa ďalej tvrdí, že sa nijako nepodieľala na udalostiach v Líbyi, ktoré predstavovali hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/32


Žaloba podaná 19. septembra 2014 – Mylan Laboratories a Mylan/Komisia

(Vec T-682/14)

(2014/C 431/55)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, India) a Mylan, Inc. (Canonsburg, Spojené štáty) (v zastúpení: S. Kon, C. Firth a C. Humpe, solicitors)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil články 2, 7 a 8 rozhodnutia Komisie C (2014) 4955 final z 9. júla 2014 vo veci AT.39612 Perindopril (Servier) v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkýň, alebo

subsidiárne zrušil článok 7 rozhodnutia Komisie C (2014) 4955 final z 9. júla 2014 vo veci AT.39612 Perindopril (Servier) v rozsahu, v akom ukladá žalobkyniam pokutu, alebo

subsidiárnejšie znížil pokutu uloženú žalobkyniam podľa článku 7 rozhodnutia Komisie C (2014) 4955 final z 9. júla 2014 vo veci AT.39612 Perindopril (Servier), alebo

nakoniec subsidiárne zrušil články 2, 7 a 8 rozhodnutia Komisie C (2014) 4955 final z 9. júla 2014 vo veci AT.39612 Perindopril (Servier) v rozsahu, v akom sa týkajú spoločnosti Mylan Inc.,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, ktoré vznikli žalobkyniam.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú osem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že sporné rozhodnutie obsahuje skutkové nepresnosti a zjavne nesprávne posúdenie analýz relevantného skutkového, právneho a ekonomického kontextu, do ktorého spadá dohoda o vysporiadaní týkajúca sa patentu medzi spoločnosťami Mylan Laboratories (predtým Matrix Laboratories) a Servier.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že sporné rozhodnutie je z právneho a skutkového hľadiska chybné v zistení, že spoločnosť Matrix bola potencionálnym konkurentom spoločnosti Servier.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že sporné rozhodnutie z právneho hľadiska dostatočne nepreukázalo, že cieľom dohody o vysporiadaní týkajúcej sa patentu je obmedziť hospodársku súťaž v rozpore s článkom 101 ZFEÚ.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že sporné rozhodnutie z právneho hľadiska dostatočne nepreukázalo, že dohoda o vysporiadaní týkajúca sa patentu obmedzuje hospodársku súťaž v rozpore s článkom 101 ZFEÚ.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený subsidiárne na skutočnosti, že Komisia uložením pokuty žalobkyniam porušila článok 23 nariadenia č. 1/2003 (1), ako aj zásady proporcionality, nullum crimen nulla poena sine lege a právnej istoty.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený subsidiárnejšie na skutočnosti, že Komisia uložila pokutu, ktorá je vo vzťahu k závažnosti údajného porušenia zjavne neprimeraná.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že Komisia porušila procesné právo spoločnosti Mylan Inc. na obhajobu, keď v spornom rozhodnutí zmenila, bez doplňujúceho oznámenia námietok, domnienku o zodpovednosti spoločnosti Mylan Inc., ktorá sa odlišuje od domnienky, na základe ktorej bola určená predbežná zodpovednosť v oznámení námietok.

8.

Ôsmy žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že Komisia i) porušila zásadu osobnej zodpovednosti a prezumpcie neviny, keď považovala spoločnosť Mylan Inc. za zodpovednú za údajné porušenie spoločnosti Matrix, a ii) dopustila sa zjavne nesprávneho posúdenia pri zistení, že spoločnosť Mylan Inc. mala počas relevantného obdobia rozhodujúci vplyv na konanie spoločnosti Matrix.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch [101 ZFEÚ] a [102 ZFEÚ] (Ú. v. ES L 1, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/33


Odvolanie podané 16. septembra 2014: Rhys Morgan proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 8. júla 2014 vo veci F-26/13, Morgan/ÚHVT

(Vec T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Rhys Morgan (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: H. Tettenborn, advokát)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Odvolateľ navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozsudok Súdu pre verejnú službu z 8. júla 2014 vo veci F-26/13,

zrušil hodnotiacu správu žalobcu za obdobie od 1. októbra 2010 do 30. septembra 2011,

uložil ÚHVT povinnosť zaplatiť primeranú náhradu – nie nižšiu než 500 eur –, ktorej výšku stanoví Všeobecný súd na základe svojej diskrečnej právomoci, ako náhradu morálnej a nemajetkovej ujmy, ktorá bola žalobcovi spôsobená v dôsledku uvedenej hodnotiacej správy,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania na Súde pre verejnú službu a na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádza odvolateľ päť dôvodov.

1.

Prvý odvolací dôvod založený na tom, že Súd pre verejnú službu sa dopustil pochybenia, keď neuznal, že všeobecné posúdenie sa musí opierať o výkon úradníka počas hodnotiaceho obdobia ako celku.

2.

Druhý odvolací dôvod založený na tom, že Súd pre verejnú službu sa dopustil pochybenia, keď neuznal závažnosť procesných chýb, ktoré ÚHVT urobil.

3.

Tretí odvolací dôvod založený na tom, že Súd pre verejnú službu sa dopustil pochybenia, keď posudzoval žalobný dôvod založený na porušení zásady ochrany legitímnej dôvery.

4.

Štvrtý odvolací dôvod založený na tom, že Súd pre verejnú službu sa dopustil pochybení, keď posudzoval žalobný dôvod založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania.

5.

Piaty odvolací dôvod založený na tom, že Súd pre verejnú službu riadne nevyhodnotil, ba dokonca nepreskúmal dôkazy týkajúce sa žalobného dôvodu založeného na zneužití právomoci.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/34


Žaloba podaná 19. septembra 2014 – Krka/Komisia

(Vec T-684/14)

(2014/C 431/57)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovinsko) (v zastúpení: T. Ilešič a M. Kocmut, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie C (2014) 4955 final z 9. júla 2014 vo veci AT.39612 – Perindopril (Servier), ktoré bolo doručené žalobkyni 11. júla 2014 v rozsahu, v akom sa jej týka, predovšetkým jeho článok 4, článok 7 ods. 4 písm. a) a články 8 a 9,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania a ďalších trov a výdavkov, ktoré vznikli žalobkyni v súvislosti s touto vecou,

prijal ďalšie opatrenia potrebné z právneho hľadiska.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia nesprávne analyzovala právny, skutkový a ekonomický kontext situácie žalobkyne.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia dospela k nesprávnemu záveru, že žalobkyňa a spoločnosť Servier boli skutočnými alebo potencionálnymi konkurentmi podľa článku 101 ZFEÚ.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že záver Komisie, podľa ktorého bolo cieľom dohody o vysporiadaní týkajúcej sa patentu, ktorá bola uzatvorená medzi žalobkyňou a spoločnosťou Servier, obmedziť hospodársku súťaž podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ, vychádza z nesprávnych skutkových a právnych analýz, ako aj z nesprávneho uplatnenia zavedených zásad o obmedzeniach z hľadiska cieľa.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila právo žalobkyne na obhajobu tým, že nepreskúmala zmluvu o prevode a licenčnú zmluvu dôsledne a tým, že prišla k chybnému záveru, že táto zmluva vedie k obmedzeniu hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia prišla k nesprávnemu záveru, že zmluva uzatvorená medzi žalobkyňou a spoločnosťou Servier obmedzuje hospodársku súťaž z hľadiska účinku podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia neposúdila presne tvrdenia žalobkyne uvedené na základe článku 101 ods. 3 ZFEÚ.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/35


Žaloba podaná 18. septembra 2014 – EEB/Komisia

(Vec T-685/14)

(2014/C 431/58)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: European Environmenal Bureau (EEB) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Podskalská, lawyer)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie Ares(2014) 2317513 z 11. júla 2014, ktorým vyhlásila za neprípustnú žiadosť podanú žalobcom o interné preskúmanie týkajúce sa rozhodnutia Komisie C(2014) 2002 final z 31. marca 2014 o oznámení Bulharskej republiky o prechodnom národnom programe podľa článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách,

zrušil rozhodnutie Komisie C(2014) 2002 final z 31. marca 2014 o oznámení Bulharskej republiky o národnom prechodnom programe podľa článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, podľa ktorého rozhodnutie Komisie Ares(2014) 2317513 z 11. júla 2014 je v rozpore s článkom 17 Zmluvy o Európskej únii, článok 2 ods. 1 písm. g) a článok 10 nariadenia (ES) č. 1367/2006, Hospodárskou komisiou pre európsku dohodu Spojených národov pre prístup k informáciám Dohovor Európskej hospodárskej komisie Spojených národov o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia („dohovor UNECE“), v spojení s rozhodnutím Rady zo 17. februára 2005 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva dohovoru UNECE (2005/370/ES).

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, podľa ktorého rozhodnutie Komisie C(2014) 2002 final z 31. marca 2014 je v rozpore s článkom 17 Zmluvy o Európskej únii, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách, vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. februára 2012, ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa prechodných národných programov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ, dohovorom UNECE, v spojení s rozhodnutím Rady zo 17. februára 2005 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva dohovoru UNECE (2005/370/ES), smernicou 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/36


Odvolanie podané 12. septembra 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 2. júla 2014 vo veci F-63/13, Psarras/ENISA

(Vec T-689/14 P)

(2014/C 431/59)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) (v zastúpení: P. Empadinhas a C. Meidanis, advokáti)

Ďalší účastník konania: Aristidis Psarras (Candia, Grécko)

Návrhy

Odvolateľka navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v celom rozsahu rozsudok Súdu pre verejnú službu (ďalej len: „SVS“) z 2. júla 2014 vo veci F-63/13,

zamietol v celom rozsahu návrhy podané žalobcom vo veci F-63/13,

zaviazal žalobcu v prvom stupni na náhradu všetkých trov konania, ktoré vznikli v konaniach pred SVS ako aj pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza päť odvolacích dôvodov.

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na skreslení skutkových okolností týkajúcich sa udalostí zo 4. mája 2012 a nasledujúceho obdobia, ako aj na nesprávnom právnom posúdení článku 41 ods. 2 písm. a) Charty a článku 47 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (ďalej len „PZOZ“), v spojení s článkom 59 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „Služobný poriadok“).

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení článku 41 ods. 2 písm. a) Charty v rozsahu, v akom sa rozhodlo, že rozhodnutie o porušení tohto ustanovenia má za následok zrušenie ex lege napadnutého aktu, čím došlo k odklonu od judikatúry, podľa ktorej žalobca mal navyše preukázať, že v prípade, keby k porušeniu nedošlo, by bol obsah napadnutého aktu odlišný a na základe takéhoto nového výkladu ustanovenia obsiahnutého v rozhodnutí by predchádzajúca judikatúra viedla k „zbaveniu akéhokoľvek významu (ustanovenia)“.

3.

Tretí odvolací dôvod je založený na porušení povinnosti SVS rozhodnúť o námietkach neprípustnosti vznesených žalovanou v prvom stupni, na nedostatočnom odôvodnení, ako aj na porušení povinnosti dodržať postup pred podaním žaloby týkajúci sa nároku na náhradu škody.

4.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na porušení judikatúry, na základe ktorej zrušenie napadnutého aktu v zásade zodpovedá primeranej náhrade škody, na nedostatočnom odôvodnení, na tom, že SVS rozhodol ultra vires ako aj na zjavnom nesprávnom posúdení.

5.

Piaty odvolací dôvod je založený na podozrení chýbajúcej nestrannosti SVS.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/37


Žaloba podaná 19. septembra 2014 – Sony Computer Entertainment Europe/ÚHVT – Marpefa (Vieta)

(Vec T-690/14)

(2014/C 431/60)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Malynicz, barrister)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Marpefa, SL (Barcelona, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ: žalobkyňa.

Dotknutá ochranná známka: ochranná známka Spoločenstva č. 1 7 90  674.

Konanie pred ÚHVT: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 2. júla 2014 vo veci R 2100/2013-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil ÚHVT a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/38


Žaloba podaná 22. septembra 2014 – Niche Generics/Komisia

(Vec T-701/14)

(2014/C 431/61)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Niche Generics Ltd (Hitchin, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: E. Batchelor, M. Healy, solicitors, a F. Carlin, barrister)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie,

zrušil alebo znížil výšku pokuty, a

zaviazal Komisiu na náhradu jej vlastných trov konania a uložil jej povinnosť nahradiť trovy konania žalobkyne, ktoré jej vznikli v súvislosti s týmto konaním.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa svojou žalobou domáha čiastočného zrušenia rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 vo veci AT.39612 – Perindopril (Servier).

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jedenásť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia neurobila správne „nevyhnutne objektívne“ posúdenie toho, či patentová dohoda medzi žalobkyňou a spoločnosťou Servier spadá pod článok 101 ods. 1 ZFEÚ.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia porušila zásadu rovnosti zaobchádzania tým, že na žalobkyninu dohodu neuplatnila Usmernenia týkajúce sa výnimiek z nariadenia o transfere technológii.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia nesprávne z právneho hľadiska kvalifikovala dohodu ako porušenie článku 101 ods. 1 ZFEÚ na základe „cieľa“.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia nesprávne uplatnila vlastné posúdenie „porušenia cieľa“ na osobitné okolnosti týkajúce sa žalobkyne.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia nesprávne z právneho hľadiska dospela k záveru, že dohoda vykazuje účinky nekalej súťaže.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na alternatívnom tvrdení, že Komisia nesprávne z právneho hľadiska pripustila, že dohoda spĺňa kritéria na uplatnenie výnimky podľa článku 101 ods. 3 ZFEÚ.

7.

Siedmy žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia porušila žalobkinine právo na obhajobu a zásadu riadnej správy veci verejných tým, že viedla konanie s nátlakom, pokiaľ ide o dokumenty, ktoré sú predmetom právnej ochrany.

8.

Ôsmy žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia porušila zásadu rovnosti zaobchádzania pri výpočte pokuty tým, že zaobchádzala so žalobkyňou rozdielne ako so spoločnosťou Servier, a to bez objektívneho dôvodu.

9.

Deviaty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia porušila zásadu proporcionality, svoje vlastné usmernenia na udeľovanie pokút a ustálenú prax, keď žalobkyni uložila pokutu.

10.

Desiaty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia porušila článok 23 ods. 2 nariadenia Rady č. 1/2003 (1) tým, že išla nad rámec maximálnej 10 % hranice pokút.

11.

Jedenásty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia porušila svoju povinnosť odôvodnenia podľa článku 296 ZFEÚ v súvislosti s výpočtom pokuty a posúdením závažnosti žalobkyninho porušenia.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch [101 ZFEÚ] a [102 ZFEÚ] (Ú. v. EÚ L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/39


Žaloba podaná 10. októbra 2014 – IPSO/ECB

(Vec T-713/14)

(2014/C 431/62)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: International and European Public Services Organisation (IPSO) v Spolkovej republike Nemecko (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Výkonnej rady ECB z 30. mája 2014, zverejnené 16. júla 2014, ktorým stanovila maximálnu dĺžku niektorých zmlúv dočasných zamestnancov poverených úlohami sekretárskej a administratívnej povahy na dva roky,

zaviazal žalovanú na náhradu nemajetkovej ujmy ohodnotenej ex aequo et bono na 15  000 eur,

zaviazal žalovanú na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení práva žalobkyne na informácie a konzultácie tak, ako je to stanovené v článku 27 Charty základných práv Európskej únie a smernice č. 2002/14 (1) a spresnené a vykonané rámcovou dohodou o uznávaní, výmene informácií a konzultácii a dohodou ad hoc z januára 2014 o vytvorení pracovnej skupiny pre dočasných zamestnancov, ktoré boli uzatvorené medzi ECB a IPSO, na jednej strane, a na porušení týchto dohôd, na druhej strane.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení práva na dobrú správu vecí verejných a najmä na práve na vypočutie, na práve na prístup k informáciám, procesné práva stanovené v článku 41 Charty základných práv Európskej únie.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve – Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o zastúpení zamestnancov (Ú. v. ES L 80, s. 29; Mim. vyd. 05/004, s. 219).


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/40


Žaloba podaná 8. októbra 2014 – Bonney/ÚHVT – Bruno (ATHEIST)

(Vec T-714/14)

(2014/C 431/63)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: David Bonney (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: D. Farnsworth, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Vanessa Bruno (Paríž, Francúzsko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ: žalobca

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Spoločenstva „ATHEIST“ – prihláška č. 1 0 0 34  874.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. augusta 2014 vo veci R 803/2013-4.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zamietol námietku v rozsahu, v akom sa dotýka výrobkov a služieb zaradených do tried 18, 25 a 35,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/40


Žaloba podaná 9. októbra 2014 – NK Rosneft a i./Rada

(Vec T-715/14)

(2014/C 431/64)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: NK Rosneft OAO (Moskva, Rusko), RN-Shelf-Arctic OOO (Moskva), RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy Sakhalin, Rusko), RN-Exploration OOO (Moskva) a Tagulskoe OOO (Krasnojarsk, Rusko) (v zastúpení: T. Beazley, QC)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil článok 1 ods. 2 písm. b), c) a d) a článok 3 prílohy III rozhodnutia Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, zmeneného a doplneného rozhodnutím Rady 2014/659/SZBP z 8. septembra 2014,

zrušil články 3 a 3a a článok 4 ods. 3 a 4 prílohy II, článok 5 ods. 2 písm. b) a c) a článok 3 prílohy VI a článok 11 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, zmeneného a doplneného nariadením Rady (EÚ) č. 960/2014 z 8. septembra 2014,

prípadne zrušil nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 a rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP v rozsahu, v akom sa dotýkajú žalobkýň,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú deväť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Rada neuviedla dostatočné dôvody, ktoré by umožnili v plnom rozsahu preskúmať vecnú alebo procesnú legalitu ustanovení, ktorých zrušenia sa žalobkyne domáhajú („príslušné opatrenia“) a vzhľadom na príslušné opatrenia porušila právo žalobkýň na obhajobu a účinnú súdnu ochranu.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Rada urobila zjavne nesprávne posúdenie, ktoré by mohlo alebo ktoré odôvodňuje príslušné opatrenia v tom zmysle, že sú legitímne alebo oprávnené.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že príslušné opatrenia porušujú medzinárodné záväzky Únie podľa Dohody o partnerstve a spolupráci s Ruskom a/alebo Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Rada prijatím príslušných opatrení išla nad rámec svojej právomoci, alebo že tieto opatrenia sú protiprávne, pretože neexistuje nijaká zjavná racionálna alebo odôvodnená súvislosť medzi uvádzaným cieľom rozhodnutia Rady 2014/512/SZBP a prostriedkami na jeho dosiahnutie.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, podľa ktorého nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 nijakým spôsobom nedáva ustanoveniam rozhodnutia Rady 2014/512/SZBP vlastný účinok, takže Rada nemala právomoc na jeho prijatie, alebo v prípade, že túto právomoc mala, nemohla v súlade s právom prijať článok 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014, takže je a priori (prinajmenšom) v rozpore s uvedenými ustanoveniami rozhodnutia Rady 2014/512/SZBP, najmä jeho článkom 4.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Rada nemala právomoc prijať, alebo nemohla v súlade s právom prijať príslušné ustanovenia, pretože porušujú základnú zásadu rovnosti zaobchádzania a zákazu svojvoľných opatrení.

7.

Siedmy žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Rada nemala právomoc prijať, alebo nemohla v súlade s právom prijať príslušné ustanovenia, pretože sú neprimerané, alebo sa nepreukázali ako primerané k cieľu sledovanému rozhodnutím Rady 2014/512/SZBP. Navyše v dôsledku uvedenej neprimeranosti ustanovenia: a) zasahujú do legislatívnej právomoci Únie v zmysle spoločnej obchodnej politiky a b) predstavujú zakázaný zásah do základných práv žalobkýň na vlastníctvo a/alebo ich slobody podnikania.

8.

Ôsmy žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že najmä vzhľadom na to, že neboli príslušné opatrenia a ich povaha odôvodnené, aspoň časť účelu napadnutých ustanovení môže viesť k inému cieľu, akým je uvedený cieľ, a to v ďalšom samostatnom porušení právomocí, ktoré priznáva rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP.

9.

Deviaty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že boli porušené ústavné záruky právnej istoty, vrátane neobjasnenia kľúčových pojmov v príslušných opatreniach.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/41


Žaloba podaná 10. októbra 2014 – Hong Kong Group/ÚHVT – WE Brand (W E)

(Vec T-718/14)

(2014/C 431/65)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hong Kong Group Oy (Vantaa, Fínsko) (v zastúpení: J. Spåre, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: WE Brand Sàrl (Luxemburg, Luxembursko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka zobrazujúca slovný prvok „W E“ – prihláška č. 1 0 7 63  795.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. augusta 2014 vo veci R 2305/2013–2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a vyhovel zápisu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva podanej žalobkyňou,

uložil ÚHVT a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/42


Žaloba podaná 13. októbra 2014 – Belgicko/Komisia

(Vec T-721/14)

(2014/C 431/66)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: L. Van den Broeck a M. Jacobs za právnej pomoci P. Vlaemminck, advokát, a B. Van Vooren, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil odporúčanie Komisie 2014/478/EÚ zo 14. júla 2014 o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov využívajúcich služby online hazardných hier a o predchádzaní hraniu online hazardných hier v prípade maloletých osôb,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení zásady prenesenia právomocí podľa článku 5 ZEÚ, keďže sa neuviedol hmotnoprávny základ, ktorý oprávňuje Komisiu prijať napadnuté opatrenie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení zásady prenesenia právomocí, keďže Zmluvy nepriznávajú Komisii právomoc v oblasti hazardných hier prijať právny akt s harmonizačným účinkom.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady lojálnej spolupráce podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ a zásady inštitucionálnej rovnováhy podľa článku 13 ods. 2 ZEÚ, keďže Komisia nerešpektovala závery Rady z 10. decembra 2010 o „Rámci pre hazardné a stávkové hry v členských štátoch EÚ“ (dokument 16884/10).

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení zásady lojálnej spolupráce podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ vo vzťahu k členským štátom.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení článku 13 ods. 2 ZEÚ a článkov 288 a 289 ZEÚ, keďže napadnuté opatrenie predstavuje de facto skrytú smernicu. Žalobca okrem toho uvádza, že Komisia porušila článok 52 Charty základných práv Európskej únie, keď k obmedzeniu slobody prejavu a informácií podľa článku 11 Charty základných práv nevyužila zákon.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/43


Žaloba podaná 14. októbra 2014 – Aalberts Industries/Komisia a Súdny dvor Európskej únie

(Vec T-725/14)

(2014/C 431/67)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Aalberts Industries NV (Utrecht, Holandsko) (v zastúpení: R. Wesseling a M. Tuurenhout, advokáti)

Žalovaní: Európska komisia a Súdny dvor Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zaviazal Európsku úniu zastúpenú Súdnym dvorom alebo Európskou komisiu na náhradu škody, ktorá jej vznikla na základe porušenia jej práv a ktorá pozostáva z majetkovej ujmy vo výške 1 0 41  863 eur a z nemajetkovej ujmy vo výške 5 0 40  000 eur alebo zo sumy, ktorú Všeobecný súd určí podľa spravodlivosti, navýšenú o úroky z omeškania od 13. januára 2010 do dňa vyhlásenia rozsudku v prejednávanej veci, ktoré sú vypočítané podľa sadzby stanovenej ECB pre základné refinančné operácie, uplatniteľnej počas dotknutého obdobia, zvýšenej o dva body alebo podľa sadzby, stanovenej Všeobecným súdom podľa spravodlivosti,

zaviazal Európsku úniu zastúpenú Súdnym dvorom alebo Európskou komisiou na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa uvádza, že Všeobecný súd porušil jej právo na rozhodnutie v primeranej lehote vo veci T-385/06, Aalberts Industries N.V. a i./Komisia, v ktorej podala žalobu voči rozhodnutiu Komisie K(2006) 4180 v konečnom znení z 20. septembra 2006 o konaní podľa článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/F-1/38.121 – Tvarovky).

Žalobkyňa uvádza, že konanie trvalo štyri roky a tri mesiace, pričom vzhľadom na všetky okolnosti danej veci nemalo posúdenie Všeobecným súdom trvať dlhšie ako tri roky. Všeobecný súd tak porušil článok 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie, ktorý ukladá súdom Európskej únie povinnosť rozhodnúť o predložených veciach v primeranej lehote, a článok 6 ods. 1 EDĽP, ktorý priznáva jednotlivcom právo, aby bolo o ich sporoch rozhodnuté v primeranej lehote.

Na základe skutočnosti, že Všeobecný súd neukončil danú vec do troch rokov, utrpela žalobkyňa skutočnú a určitú ujmu. Táto ujma pozostáva z nákladov, ktoré jej vznikli pri refinancovaní bankovej zábezpeky, keďže rozhodnutie bolo prijaté po prekročení obdobia troch rokov.

Žalobkyňa utrpela aj nemajetkovú ujmu vzhľadom na skutočnosť, že bola považovaná za účastníčku nezákonného kartelu nezvyčajne dlho z dôvodu neprimeranej dĺžky konania pred Všeobecným súdom. Náhrada ujmy vo výške 5 % z pôvodne uloženej pokuty zodpovedá podľa Súdneho dvora primeranej náhrade ujmy, ktorá bola uložená v podobných prípadoch značného prekročenia lehoty určenej na preskúmanie pokút v prípade kartelov.

Žalobkyňa tvrdí, že vyššie uvedené potvrdzuje existenciu priamej príčinnej súvislosti medzi požadovanou náhradou škody a porušením zo strany Únie právnej normy udeľujúcej jednotlivcom práva. Z tejto skutočnosti tak vyplýva splnenie podmienok mimozmluvnej zodpovednosti Únie podľa článku 340 ods. 2 ZFEÚ.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/44


Žaloba podaná 10. októbra 2014 – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/ÚHVT – H. Young Holdings (animal)

(Vec T-727/14)

(2014/C 431/68)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition (New Brunswick, Spojené štáty) (v zastúpení: S. Malynicz, barrister)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: H. Young Holdings plc (Newbury, Spojené kráľovstvo)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca slovný prvok „animal“ – ochranná známka Spoločenstva č. 2 8 22  807.

Konanie pred ÚHVT: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 31. júla 2014 vo veci R 2054/2013-1.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil ÚHVT a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť svoje vlastné trovy konania a trovy konania žalobcu.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 37 písm. b) ii) nariadenia č. 2868/95.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/44


Žaloba podaná 10. októbra 2014 – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/ÚHVT – H. Young Holdings (animal)

(Vec T-728/14)

(2014/C 431/69)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition (New Brunswick, Spojené štáty) (v zastúpení: S. Malynicz, barrister)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: H. Young Holdings plc (Newbury, Spojené kráľovstvo)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca slovný prvok „animal“ – ochranná známka Spoločenstva č. 2 8 24  548.

Konanie pred ÚHVT: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 31. júla 2014 vo veci R 2058/2013-1.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil ÚHVT a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť svoje vlastné trovy konania a trovy konania žalobcu.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 37 písm. b) ii) nariadenia č. 2868/95.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/45


Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2014 – Ratioparts-Ersatzteile/ÚHVT – Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Vec T-592/13) (1)

(2014/C 431/70)

Jazyk konania: nemčina

Predseda piatej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/45


Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2014 – Ratioparts-Ersatzteile/ÚHVT – Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Vec T-622/13) (1)

(2014/C 431/71)

Jazyk konania: nemčina

Predseda piatej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 39, 8.2.2014.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/46


Uznesenie Všeobecného súdu z 1. októbra 2014 – Tui Deutschland/ÚHVT – Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

(Vec T-706/13) (1)

(2014/C 431/72)

Jazyk konania: nemčina

Predseda štvrtej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 61, 1.3.2014.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/46


Uznesenie Všeobecného súdu z 2. septembra 2014 – Petropars a i./Rada

(Vec T-370/14) (1)

(2014/C 431/73)

Jazyk konania: angličtina

Predseda siedmej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 261, 11.8.2014.


Súd pre verejnú službu

1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/47


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. októbra 2014 – AY/Rada

(Vec F-23/11 RENV) (1)

((Verejná služba - Úradníci - Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení - Povýšenie - Povyšovanie v roku 2010 - Porovnávacie hodnotenie zásluh - Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu))

(2014/C 431/74)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AY (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. F. Jensen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Rady nezaradiť žalobcu do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy AST 9 v rámci povyšovania v roku 2010 a návrh na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy. Vec T-167/12 P vrátená Všeobecným súdom po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

AY znáša všetky trovy konania vzniknuté vo veciach F-23/11, T-167/12 P a F-23/11 RENV a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie vo veci F-23/11.

3.

Rada Európskej únie znáša všetky trovy konania vo veciach T-167/12 P a F-23/11 RENV.


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 30.7.2011, s. 31.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/47


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. októbra 2014 – van de Water/Parlament

(Vec F-86/13) (1)

((Verejná služba - Práva a povinnosti úradníka - Vyhlásenie zámeru vykonávať zárobkovú činnosť po odchode zo služby - Článok 16 služobného poriadku - Zlučiteľnosť s legitímnymi záujmami inštitúcie - Zákaz))

(2014/C 431/75)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Robert van de Water (Grimbergen, Belgicko) (v zastúpení: P. Bentley, QC, a R. Bäuerle, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: N. Chemaï a M. Dean, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o zrušenie rozhodnutia zakazujúceho žalobcovi prijať funkciu poradcu premiéra Ukrajiny počas obdobia dvoch rokov od dátumu odchodu zo služby v Európskom parlamente

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

R. van de Water znáša svoje trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskemu parlamentu.


(1)  Ú. v. EÚ C 336, 16.11.2013, s. 31.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/48


Žaloba podaná 24. júna 2014 – ZZ/Európska komisia

(Vec F-59/14)

(2014/C 431/76)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: H. Mannes, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Verejná služba – Návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá žalobcovi vznikla v dôsledku straty možnosti byť zamestnaný Európskou úniou, ako aj na zaplatenie úrokov z omeškania, so zreteľom na rozsudok Súdu pre verejnú službu z 29. septembra 2010 vo veci Brune/Komisia, F-5/08

Návrhy žalobcu

zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá žalobcovi vznikla v dôsledku neoprávneného vylúčenia z výberového konania EPSO/AD/26/05, ako aj úrokov z omeškania,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania,

prípadne vyhlásiť rozsudok pre zmeškanie.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/48


Žaloba podaná 31. júla 2014 – ZZ/Spoločný podnik ECSEL

(Vec F-75/14)

(2014/C 431/77)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: V. A. Christianos, advokát)

Žalovaný: Spoločný podnik ECSEL

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotiacej správy žalobcu vypracovanej za rok 2012

Návrhy žalobcu

zrušiť napadnuté rozhodnutie, ktorým ARTEMIS zamietla sťažnosť žalobcu a zrušiť napadnutý akt prijatý 15. novembra 2013 odvolacím hodnotiteľom týkajúci sa odôvodneného odmietnutia žalobcu súhlasiť s obsahom hodnotiacej správy za rok 2012,

zaviazať spoločný podnik ECSEL na náhradu trov konania.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/49


Žaloba podaná 1. septembra 2014 – ZZ/Rada

(Vec F-87/14)

(2014/C 431/78)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Rady o úhrade nákladov na nemocničnú starostlivosť, ktoré vznikli žalobcovi a zaviazanie Rady na zaplatenie úrokov z omeškania a vyrovnávacích úrokov, na jednej strane, a na náhradu škody za údajne spôsobenú nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobcu

čiastočne zrušiť rozhodnutia Úradu pre plnenie nárokov v Bruseli v rozsahu, v akom vyplývajú zo zúčtovania č. 55 z 27. septembra 2013 týkajúcim sa žiadosti o úhradu nákladov na nemocničnú starostlivosť z 12. júla 2012 podanú žalobcom,

vyhlásiť neplatnosť listov z 19. novembra 2013 vedúceho Úradu pre plnenie nárokov týkajúcim sa nevyhoveniu údajnej žiadosti o predchádzajúce povolenie z 12. júla 2012 alebo ich subsidiárne zrušiť,

zrušiť v rozsahu, v akom je potrebné rozhodnutie menovacieho orgánu z 22. mája 2014 o zamietnutí sťažností predložených žalobcom 27. decembra 2013 a 18. februára 2014,

zaviazať žalovanú na zaplatenie úrokov z omeškania a vyrovnávacích úrokov odo dňa, keď boli vymáhané sumy splatné, ako aj na náhradu škody za spôsobenú nemajetkovú ujmu, ktorá vznikla žalobcovi,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.


1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/50


Žaloba podaná 29. septembra 2014 – ZZ/Rada

(Vec F-98/14)

(2014/C 431/79)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Čiastočné zrušenie dvoch oznámení zamestnancom Rady v rozsahu, v akom viažu náhradu cestovných výdavkov z miesta výkonu práce na miesto pôvodu a náhradu času na cestu na príspevok na expatriáciu a bydlisko v zahraničí, a zaviazanie žalovanej na náhradu škody za údajne spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobcu

zrušiť podľa článku 270 ZFEÚ rozhodnutie v Oznámení zamestnancom (ďalej len „OZ“) 13/14 (rozhodnutie č. 2/2014) z 9. januára 2014, ktorým sa menia podmienky času na cestu, po uplatnení článku 7 prílohy V služobného poriadku od 1. januára 2014, ako aj rozhodnutie v OZ 9/14 (rozhodnutie č. 12/2014), ktorým sa od 1. januára 2014 menia pravidlá cestovných výdavkov po uplatnení ustanovenia článku 8 prílohy VII služobného poriadku, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. l023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, uverejneným v Úradnom vestníku EÚ L 287 z 29. októbra 2013. Návrh na zrušenie je obmedzený na časť OZ, ktorá spája právo na náhradu cestovných výdavkov a na čas na cestu na príspevok na expatriáciu a bydlisko v zahraničí, ako aj na článok 6 OZ 9/14, ktorý zaviedol nové kritéria na určenie miesta pôvodu,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 1 65  596,42 eura za spôsobenú majetkovú ujmu, ako aj sumu 40  000 eur za nemajetkovú ujmu,

zaviazať žalovanú zaplatiť úroky z omeškania a vyrovnávacie úroky vo výške 6,75 % za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.