ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 421

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
24. novembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 421/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 421/02

Vec C-374/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd – Bulharsko) – Valimar OOD/Načalnik na Mitnica Varna (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dumping — Železné alebo oceľové laná a káble s pôvodom v Ruskej federácii — Nariadenie (ES) č. 384/96 — Článok 2 ods. 8 a 9 a článok 11 ods. 2, 3, 9 a 10 — Predbežné preskúmanie — Preskúmanie z dôvodu uplynutia platnosti antidumpingových opatrení — Platnosť nariadenia (ES) č. 1279/2007 — Stanovenie vývoznej ceny na základe predajov do tretích krajín — Spoľahlivosť vývozných cien — Zohľadnenie cenových záväzkov — Zmena okolností — Uplatnenie inej metódy než tej, ktorá bola použitá pri pôvodnom prešetrovaní)

2

2014/C 421/03

Vec C-399/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. októbra 2014 – Spolková republika Nemecko/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Vonkajšia činnosť Európskej únie — Článok 218 ods. 9 ZFEÚ — Určenie pozície, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v orgáne zriadenom medzinárodnou dohodou — Medzinárodná dohoda, ktorej Európska únia nie je zmluvnou stranou — Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) — Pojem akty s právnymi účinkami — Odporúčania OIV)

3

2014/C 421/04

Vec C-426/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof 's-Hertogenbosch – Holandsko) – X/Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2003/96/ES — Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny — Článok 2 ods. 4 písm. b) — Energetické výrobky s dvojitým používaním — Pojem)

3

2014/C 421/05

Vec C-441/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV/Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právo obchodných spoločností — Smernica 2003/71/ES — Článok 3 ods. 1 — Povinnosť zverejniť prospekt pri verejnej ponuke cenných papierov — Nútená dražba cenných papierov)

4

2014/C 421/06

Vec C-487/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo – Španielsko) – Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Letecká doprava — Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb v Európskej únii — Nariadenie (ES) č. 1008/2008 — Voľná tvorba cien — Zaregistrovanie batožiny — Dodatočná cena — Pojem letecké cestovné — Ochrana spotrebiteľa — Uloženie pokuty dopravcovi z dôvodu nekalej zmluvnej podmienky — Pravidlo vnútroštátneho práva, podľa ktorého preprava cestujúceho a zaregistrovanie batožiny musia byť zahrnuté do základnej ceny letenky — Zlučiteľnosť s právom Únie)

5

2014/C 421/07

Vec C-562/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus – Estónsko) – MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Štrukturálne fondy — Nariadenia (ES) č. 1083/2006 a 1080/2006 — Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) — Operačný program zameraný na podporu európskej územnej spolupráce medzi Estónskou republikou a Lotyšskou republikou — Rozhodnutie monitorovacieho výboru o zamietnutí podpory — Ustanovenie stanovujúce, že rozhodnutia tohto výboru nemožno napadnúť — Článok 267 ZFEÚ — Akt prijatý inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie — Charta základných práv Európskej únie — Vykonanie práva Únie — Článok 47 — Právo na účinnú súdnu ochranu — Právo na prístup k súdom — Určenie členského štátu, ktorého súdy majú právomoc rozhodnúť o opravnom prostriedku)

5

2014/C 421/08

Vec C-3/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus – Estónsko) – AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Antidumping — Nariadenie (ES) č. 661/2008 — Konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku — Podmienky oslobodenia — Článok 3 ods. 1 — Prvý nezávislý zákazník v Únii — Nadobudnutie hnojiva s dusičnanom amónnym sprostredkovateľskou spoločnosťou — Prepustenie tovaru — Žiadosť o vyhlásenie neplatnosti colných vyhlásení — Rozhodnutie 2008/577/ES — Colný kódex — Články 66 a 220 — Chyba — Nariadenie (EHS) č. 2454/93 — Článok 251 — Následná kontrola)

6

2014/C 421/09

Vec C-7/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Förvaltningsrätten i Stockholm – Švédsko) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Skupina na účely DPH — Interná fakturácia služieb poskytovaných hlavnou spoločnosťou usadenou v tretej krajine svojej pobočke, ktorá je členom skupiny na účely DPH v členskom štáte — Zdaniteľnosť poskytnutých služieb)

7

2014/C 421/10

Vec C-47/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná poľnohospodárska politika — Spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory — Režim jednotnej platby — Pojem trvalé pasienky — Pôda určená na pestovanie tráv alebo iných bylinných kŕmnych plodín, ktorá nie je súčasťou režimu striedania plodín aspoň päť rokov — Pôda preoraná a vysiata počas tohto obdobia bylinnou kŕmnou plodinou odlišnou od tej, ktorá sa tam pestovala predtým)

8

2014/C 421/11

Vec C-101/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Nemecko) – U/Stadt Karlsruhe (Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (ES) č. 2252/2004 — Časť 1 dokumentu 9303 Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) — Minimálne bezpečnostné normy cestovných pasov a cestovných dokladov vydaných členskými štátmi — Prístrojom snímateľný cestovný pas — Uvedenie rodného priezviska na strane cestovného pasu s osobnými údajmi — Prezentácia mena bez rizika zámeny)

9

2014/C 421/12

Vec C-127/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. októbra 2014 – Guido Strack/Európska komisia (Odvolanie — Právo byť vypočutý — Právo na zákonného sudcu — Prístup k dokumentom inštitúcií — Čiastočné zamietnutie prístupu odvolateľa k dotknutým dokumentom — Pôvodné rozhodnutie o zamietnutí — Vznik implicitného rozhodnutia o zamietnutí — Nahradenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí výslovnými rozhodnutiami — Záujem na konaní po prijatí výslovných rozhodnutí o zamietnutí — Výnimky z práva na prístup k dokumentom — Ochrana záujmu riadnej správy vecí verejných — Ochrana osobných údajov a obchodných záujmov)

10

2014/C 421/13

Vec C-205/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S a i. (Ochranné známky — Smernica 89/104/EHS — Článok 3 ods. 1 písm. e) — Zamietnutie alebo neplatnosť zápisu — Trojrozmerná ochranná známka — Detská nastaviteľná stolička Tripp Trapp — Označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru, ktorý vyplýva z povahy tovaru — Označenie, ktoré sa skladá z tvaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu)

10

2014/C 421/14

Vec C-242/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Commerz Nederland NV/Havenbedrijf Rotterdam NV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hospodárska súťaž — Štátna pomoc — Článok 107 ods. 1 ZFEÚ — Pojem pomoc — Záruky poskytnuté verejnoprávnym podnikom banke na účely priznania úverov tretím dlžníkom — Záruky vedome poskytnuté riaditeľom tohto verejnoprávneho podniku v rozpore s ustanoveniami jeho stanov — Prezumpcia nesúhlasu subjektu verejnej moci, ktorý je vlastníkom tohto podniku — Pripísateľnosť záruk štátu)

11

2014/C 421/15

Vec C-254/13: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel – Belgicko) – Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poplatky s rovnakým účinkom ako clo — Vnútroštátne zdanenie — Poplatok pri dovoze maštaľného hnoja dovezeného do regiónu Flámsko — Články 30 ZFEÚ a 110 ZFEÚ — Poplatok, ktorý je povinný uhradiť dovozca — Odlišné poplatky podľa toho, či maštaľný hnoj je dovezený alebo pochádza z regiónu Flámsko)

12

2014/C 421/16

Spojené veci C-308/13 P a C-309/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 18. septembra 2014 – Società Italiana Calzature SpA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Vicini SpA (Odvolania — Ochranné známky Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Zápis obrazových ochranných známok, ktoré obsahujú slovné prvky GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN a BY GIUSEPPE ZANOTTI — Námietka majiteľa slovných a obrazových ochranných známok Spoločenstva a národných ochranných známok, ktoré obsahujú slovný prvok ZANOTTI — Zamietnutie námietky odvolacím senátom)

13

2014/C 421/17

Vec C-341/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana finančných záujmov Únie — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Článok 3 — Konanie o nezrovnalostiach — Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) — Vymáhanie neoprávnene získaných vývozných náhrad — Premlčacia doba — Uplatnenie dlhšej vnútroštátnej premlčacej doby — Všeobecná premlčacia doba — Správne opatrenia a sankcie)

13

2014/C 421/18

Vec C-393/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. októbra 2014 – Rada Európskej únie/Alumina d.o.o., Európska komisia (Odvolanie — Dumping — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 464/2011 — Dovoz zeolitu A prachového s pôvodom v Bosne a Hercegovine — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 2 — Určenie normálnej hodnoty — Pojem bežný obchodný styk)

14

2014/C 421/19

Vec C-436/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. októbra 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené kráľovstvo] – E/B (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Články 8, 12 a 15 — Právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností — Konanie o osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má obvyklý pobyt v členskom štáte bydliska svojej matky — Dohoda o právomoci v prospech súdu členského štátu bydliska otca tohto dieťaťa — Dosah)

14

2014/C 421/20

Vec C-446/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Société Fonderie 2A/Ministre de l’Économie et des Finances (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Šiesta smernica o DPH — Článok 8 ods. 1 písm. a) — Určenie miesta dodávky tovaru — Dodávateľ usadený v inom členskom štáte ako je štát nadobúdateľa — Spracovanie tovaru v členskom štáte, v ktorom je usadený nadobúdateľ)

15

2014/C 421/21

Vec C-478/13: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 2. októbra 2014 – Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2001/18/ES — Zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) do životného prostredia — Uvedenie na trh — Článok 31 ods. 3 písm. b) — Miesto pestovania GMO — Povinnosť informovať príslušné orgány — Povinnosť vytvoriť verejný register — Lojálna spolupráca)

15

2014/C 421/22

Vec C-525/13: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie – Belgicko) – Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná poľnohospodárska politika — Nariadenie (ES) č. 2419/2001 — Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci — Žiadosť o pomoc na plochu — Článok 33 — Sankcie — Úmyselne spáchané nepresnosti)

16

2014/C 421/23

Vec C-549/13: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 18. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vergabekammer Arnsberg – Nemecko) – Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 56 ZFEÚ — Slobodné poskytovanie služieb — Obmedzenia — Smernica 96/71/ES — Postupy verejného obstarávania služieb — Vnútroštátna právna úprava, ktorá ukladá uchádzačom a ich subdodávateľom prijať záväzok vyplácať zamestnancom poskytujúcim služby, ktoré sú predmetom verejnej zákazky, minimálnu mzdu — Subdodávateľ usadený v inom členskom štáte)

17

2014/C 421/24

Vec C-501/13 P: Odvolanie podané 18. septembra 2013: Page Protective Services Ltd proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 9. júla 2013 vo veci T-221/13, Page Protective Services Ltd/Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

17

2014/C 421/25

Vec C-246/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Taliansko) 21. mája 2014 – Vittoria De Bellis a i./Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

18

2014/C 421/26

Vec C-380/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 8. augusta 2014 – Dorothea Eckert a Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

18

2014/C 421/27

Vec C-408/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgicko) 28. augusta 2014 – Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP)

18

2014/C 421/28

Vec C-421/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Španielsko) 10. septembra 2014 – Banco Primus S.A./Jesús Gutiérrez García

19

2014/C 421/29

Vec C-422/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Španielsko) 12. septembra 2014 – Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir, S.L., a Fondo de Garantia Salarial

20

2014/C 421/30

Vec C-427/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 18. septembra 2014 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA Veloserviss

21

2014/C 421/31

Vec C-429/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 18. septembra 2014 – AS Air Baltic Corporation/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

21

2014/C 421/32

Vec C-430/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 19. septembra 2014 – Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis

22

2014/C 421/33

Vec C-440/14 P: Odvolanie podané 23. septembra 2014: National Iranian Oil Company proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 16. júla 2014 vo veci T-578/12, National Iranian Oil Company/Rada

22

2014/C 421/34

Vec C-441/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 24. septembra 2014 – DI, konajúci v mene Ajos A/S/Dedičia po Karstenovi Eigilovi Rasmussenovi

24

2014/C 421/35

Vec C-447/14 P: Odvolanie podané 25. septembra 2014: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 16. júla 2014 vo veci T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg/Európska komisia

25

 

Všeobecný súd

2014/C 421/36

Vec T-68/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2014 – Soliver/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s autosklom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Dohody o rozdelení trhov a výmene citlivých obchodných informácií — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Jediné a pokračujúce porušenie — Účasť na porušení)

27

2014/C 421/37

Vec T-177/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Alcoa Trasformazioni/Komisia (Štátna pomoc — Elektrická energia — Zvýhodnená tarifa — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Výhoda — Povinnosť odôvodnenia — Výška pomoci — Nová pomoc)

27

2014/C 421/38

Spojené veci T-208/11 a T-508/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – LTTE/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom v rámci boja proti terorizmu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Uplatniteľnosť nariadenia (ES) č. 2580/2001 na situácie ozbrojeného konfliktu — Možnosť označiť orgán tretieho štátu za príslušný orgán v zmysle spoločnej pozície 2001/931/SZBP — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov — Odkaz na teroristické činy — Potreba rozhodnutia príslušného orgánu v zmysle spoločnej pozície 2001/931)

28

2014/C 421/39

Vec T-291/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Portovesme/Komisia (Štátna pomoc — Elektrická energia — Zvýhodnená tarifa — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem štátna pomoc — Nová pomoc — Rovnosť zaobchádzania — Primeraná lehota)

29

2014/C 421/40

Vec T-308/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Eurallumina/Komisia (Štátna pomoc — Elektrina — Preferenčná sadzba — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem štátna pomoc — Nová pomoc)

30

2014/C 421/41

Vec T-542/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2014 – Alouminion/Komisia (Štátna pomoc — Hliník — Zvýhodnená sadzba za elektrickú energiu poskytnutá na základe zmluvy — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za protiprávnu a nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Výpoveď zmluvy — Právne pozastavenie účinkov výpovede zmluvy v konaní o nariadení predbežného opatrenia — Nová pomoc)

30

2014/C 421/42

Vec T-297/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Evropaïki Dynamiki/Komisia (Mimozmluvná zodpovednosť — Verejné zákazky na služby — Oznámenie informácií, ktoré údajne spôsobujú ujmu na povesti žalobkyne, Komisiou tretím osobám — Nemajetková ujma — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom)

31

2014/C 421/43

Vec T-342/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2014 – Fuchs/ÚHVT – Les complices (hviezda v kruhu) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej hviezdu v kruhu — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia národná obrazová ochranná známka zobrazujúce hviezdu v kruhu — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Výmaz skoršej ochrannej známky Spoločenstva — Zachovanie záujmu na konaní — Čiastočné nezastavenie konania)

32

2014/C 421/44

Vec T-444/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Novartis/ÚHVT – Tenimenti Angelini (LINEX) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LINEX — Skoršia národná slovná ochranná známka LINES PERLA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 76 ods. 1 in fine nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

32

2014/C 421/45

Vec T-515/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2014 – El Corte Inglés/ÚHVT – English Cut (The English Cut) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva The English Cut — Národná slovná ochranná známka a skoršie obrazové ochranné známky Spoločenstva El Corte Inglés — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia pravdepodobnosti asociácie — Súvislosť medzi označeniami — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009)

33

2014/C 421/46

Vec T-517/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Alro/Komisia (Štátna pomoc — Elektrina — Zvýhodnené tarify — Rozhodnutie začať konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Žaloba o neplatnosť — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Opatrenie pomoci, ktoré bolo v celom rozsahu vykonané, a to sčasti ku dňu rozhodnutia a sčasti ku dňu podania žaloby — Neprípustnosť)

34

2014/C 421/47

Vec T-529/12 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2014 – Bermejo Garde/EHSV (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Prijímanie — Oznámenie o voľnom pracovnom mieste — Vymenovanie na miesto riaditeľa — Späťvzatie kandidatúry odvolateľa — Vymenovanie iného uchádzača — Návrhy na zrušenie — Zrušenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste v konaní na prvom stupni napadnuté z dôvodu nedostatku právomoci autora aktu — Neexistencia výslovnej odpovede na všetky dôvody a argumenty formulované účastníkmi konania — Zásada riadnej správy vecí verejných — Neprípustnosť návrhov na zrušenie rozhodnutí prijatých na základe napadnutého oznámenia o voľnom pracovnom mieste — Článok 91 ods. 2 Štatútu — Návrh na náhradu škody — Právo na účinnú súdnu ochranu — Povinnosť Súdu pre verejnú službu poskytnúť odôvodnenie — Vec v stave umožňujúcom rozhodnúť — Zamietnutie odvolania)

34

2014/C 421/48

Vec T-530/12 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. októbra 2014 – Bermejo Garde/EHSV (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Psychické obťažovanie — Protiprávne aktivity poškodzujúce záujmy Únie — Závažné porušenie služobných povinností úradníkov — Články 12a a 22a Služobného poriadku — Oznámenie vykonané žalobcom — Preradenie v nadväznosti na toto oznámenie — Nepredloženie veci úradu OLAF nadriadeným, ktorý dostal informácie — Akt nepriaznivo zasahujúci do právneho postavenia — Dobrá viera — Právo na obhajobu — Právomoc autora aktu)

35

2014/C 421/49

Vec T-129/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Alpiq RomIndustries a Alpiq RomEnergie/Komisia (Štátna pomoc — Elektrická energia — Zvýhodnené tarify — Rozhodnutie začať konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Žaloba o neplatnosť — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Opatrenie pomoci úplne vykonané ku dňu podania žaloby — Neprípustnosť)

36

2014/C 421/50

Vec T-262/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2014 – Skysoft Computersysteme/ÚHVT – British Sky Broadcasting Group a Sky IP International (SKYSOFT) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SKYSOFT — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SKY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

37

2014/C 421/51

Vec T-297/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Junited Autoglas Deutschland/ÚHVT – Belron Hungary (United Autoglas) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva United Autoglas — Skoršia národná obrazová ochranná známka AUTOGLASS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

37

2014/C 421/52

Vec T-640/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Federación Española de Hostelería/EACEA (Žaloba o neplatnosť — Program v oblasti celoživotného vzdelávania — Zmluva týkajúca sa projektu Virtuálny simulátor na výučbu jazykov pre osoby pracujúce v turizme (e-klient) — List obsahujúci predbežné informácie — Zmluvná povaha sporu — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Chýbajúce prekvalifikovanie zmluvy — Neprípustnosť)

38

2014/C 421/53

Vec T-444/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2014 – EMA/BU (Odvolanie — Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Zmluva n adobu určitú — Rozhodnutie o nepredĺžení — Právomoc Súdu pre verejnú službu — Článok 8 prvý odsek PZOZ — Povinnosť starostlivosti)

39

2014/C 421/54

Vec T-458/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Larrañaga Otaño/ÚHVT (GRAPHENE) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva GRAPHENE — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

39

2014/C 421/55

Vec T-459/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Larrañaga Otaño/ÚHVT (GRAPHENE) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva GRAPHENE — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009)

40

2014/C 421/56

Vec T-479/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2014 – Marchiani/Parlament (Právna úprava týkajúca sa výdavkov a náhrad poslancov Európskeho parlamentu — Príspevok na asistentskú parlamentnú výpomoc — Vrátenie neoprávnene vyplatených súm)

40

2014/C 421/57

Vec T-663/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2014 – Dvor audítorov/BF (Odvolanie — Verejná služba — Prijímanie — Vymenovanie na pracovné miesto riaditeľa ľudských zdrojov — Zamietnutie kandidatúry — Povinnosť odôvodniť správu podanú Komisiou na predbežný výber)

41

2014/C 421/58

Vec T-26/14 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Schönberger/Dvor audítorov (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2011 — Referenčné multiplikačné sadzby — Kontradiktórnosť)

41

2014/C 421/59

Vec T-215/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2014 – MPM-Quality a Eutech/ÚHVT – Elton hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva MANUFACTURE PRIM 1949 — Skoršie medzinárodné a národné ochranné známky PRIM — Zlá viera — Článok 165 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Články 41 a 56 nariadenia č. 207/2009 — Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 — Neexistencia riadneho používania skoršej ochrannej známky — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu]

42

2014/C 421/60

Vec T-410/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. septembra 2014 – Bitiqi a i./Komisia a i. (Žaloba o neplatnosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Misia Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (Eulex Kosovo) — Zmluvní zamestnanci — Rozhodnutia vedúceho misie neobnoviť pracovné zmluvy — Zjavný nedostatok právomoci)

43

2014/C 421/61

Vec T-447/13 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2014 – Marcuccio/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Náhrada nahraditeľných trov — Článok 92 ods. 1 rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu — Námietka paralelnej žaloby — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné)

43

2014/C 421/62

Vec T-706/14: Žaloba podaná 3. októbra 2014 – Holistic Innovation Institute/REA

44

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 421/63

Vec F-55/10 RENV: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. októbra 2014 – Moschonaki/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení — Prijímanie — Interné oznámenie o voľnom pracovnom mieste inštitúcie — Podmienky prijatia uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste — Voľná úvaha menovacieho orgánu)

46

2014/C 421/64

Vec F-103/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – CG/EIB (Verejná služba — Zamestnanci EIB — Psychické obťažovanie — Vyšetrovacie konanie — Rozhodnutie prezidenta o odložení sťažnosti — Stanovisko vyšetrovacieho výboru — Nesprávna definícia psychického obťažovania — Úmyselný charakter konania — Zistenie existencie a prejavov psychického obťažovania — Hľadanie príčinnej súvislosti — Neexistencia — Nezrovnalosti v stanovisku vyšetrovacieho výboru — Zjavne nesprávne posúdenie — Nesprávny služobný postup — Povinnosť dôverného zaobchádzania — Ochrana osobných údajov — Žaloba na náhradu škody)

46

2014/C 421/65

Vec F-115/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – CG/EIB (Verejná služba — Zamestnanci EIB — Vymenovanie — Pracovné miesto vedúceho oddelenia — Vymenovanie iného uchádzača než žalobkyne — Vady výberového konania — Povinnosť nestrannosti členov výberového panelu — Trestuhodné konanie predsedu výberového panelu voči žalobkyni — Konflikt záujmov — Ústny referát spoločný pre všetkých uchádzačov — Dokumenty poskytnuté pre ústny referát, ktoré môžu zvýhodniť jedného z uchádzačov — Uchádzač, ktorý sa zúčastnil prípravy poskytnutých dokumentov — Porušenie zásady rovnosti — Žaloba o neplatnosť — Návrh na náhradu škody)

47

2014/C 421/66

Vec F-26/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. septembra 2014 – Cerafogli/ECB (Verejná služba — Zamestnanci ECB — Prístup zamestnancov ECB k dokumentom týkajúcim sa pracovného pomeru — Pravidlá uplatňujúce sa na žiadosti zamestnancov ECB — Konanie pred podaním žaloby — Pravidlo zhody — Námietka nezákonnosti uvedená po prvý krát v žalobe — Prípustnosť — Právo na účinnú súdnu ochranu — Rokovanie s výborom zamestnancov o prijatí pravidiel uplatňujúcich sa na žiadosti zamestnancov ECB o prístupe k dokumentom týkajúcim sa pracovného pomeru)

48

2014/C 421/67

Vec F-153/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. mája 2014 – Forget/Komisia (Verejná služba — Úradník — Odmena — Rodinné prídavky — Príspevok na domácnosť — Podmienky priznania — Registrované partnerstvo podľa luxemburského práva — Dvojica stabilných partnerov v nemanželskom partnerskom vzťahu, ktorá má možnosť uzatvoriť civilné manželstvo — Úradník nespĺňajúci podmienky upravené v článku 1 ods. 2 písm. c) bode iv) prílohy VII služobného poriadku)

49

2014/C 421/68

Vec F-157/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. júna 2014 – BN/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Žaloba o neplatnosť — Úradník zaradený do platovej triedy AD 14 zaradený dočasne na pracovné miesto poradcu riaditeľa — Tvrdenie o psychickom obťažovaní zo strany generálneho riaditeľa — Dlhodobá nemocenská dovolenka — Rozhodnutie o vymenovaní na pracovné miesto poradcu na inom generálnom riaditeľstve — Povinnosť starostlivosti — Zásada riadnej správy veci verejných — Záujem služby — Pravidlo zhody medzi platovou triedou a pracovným miestom — Žaloba o náhradu škody — Škoda vyplývajúca z iného ako rozhodovacieho postupu)

49

2014/C 421/69

Vec F-7/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. septembra 2014 – Radelet/Európska komisia (Verejná služba — Úradníci pôsobiaci v tretích krajinách — Články 5 a 23 prílohy X služobného poriadku — Poskytnutie ubytovania inštitúciou — Povolenie udelené úradníkovi na prenájom ubytovacích priestorov — Žaloba o náhradu škody — Nemajetková ujma — Pridelenie nepohodlných a zdravotne závadných ubytovacích priestorov — Absencia dôkazu)

50

2014/C 421/70

Vec F-42/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. mája 2014 – CU/EHSV (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Zmluva na dobu neurčitú — Rozhodnutie o výpovedi zmluvy)

50

2014/C 421/71

Vec F-48/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – CW/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Hodnotiaca správa — Posúdenia a poznámky uvedené v hodnotiacej správe — Zjavne nesprávne posúdenia — Prekročenie právomoci — Absencia)

51

2014/C 421/72

Vec F-54/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. septembra 2014 – CV/EHSV (Verejná služba — Žaloba o náhradu škody — Správne vyšetrovanie — Disciplinárne konanie — Psychické obťažovanie)

52

2014/C 421/73

Vec F-107/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. októbra 2014 – de Brito Sequeira Carvalho/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Úradník na dôchodku — Disciplinárne konanie — Disciplinárny postih — Zrážky z dôchodku — Výsluch svedka disciplinárnou komisiou — Nevypočutie dotknutého úradníka — Nerešpektovanie práva byť vypočutý)

52

2014/C 421/74

Vec F-15/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 15. októbra 2014 – De Bruin/Parlament (Verejná služba — Úradník v skúšobnej dobe — Článok 34 služobného poriadku — Správa o skúšobnej dobe uvádzajúca nespôsobilosť úradníka v skúšobnej dobe — Predĺženie trvania skúšobnej doby — Prepustenie na konci skúšobnej doby — Dôvody prepustenia — Výkonnosť — Rýchlosť pri plnení pracovných úloh — Zjavne nesprávne posúdenia — Nezrovnalosti konania — Lehota určená výboru pre správy na vydanie stanoviska)

53

2014/C 421/75

Vec F-35/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2014 – DM/BEREC (Verejná služba — Zmluvný zamestnanec — Podmienky prijatia do zamestnania — Vstupná lekárska prehliadka — Článok 100 PZOZ — Výhrada týkajúca sa zdravotného stavu — Prepustenie na konci skúšobnej doby — Návrhy na zrušenie, ktoré sa stali bezpredmetnými — Neexistencia vplyvu — Zastavenie konania)

54

2014/C 421/76

Vec F-9/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. novembra 2013 – Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Lehota na podanie žaloby — Zmeškanie lehoty — Zjavne neprípustná žaloba)

54

2014/C 421/77

Vec F-22/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – Mészáros/Komisia (Verejná služba — Výberové konanie — Úspešný uchádzač z výberového konania zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/207/11 — Preverenie podmienok účasti na výberovom konaní na platovú triedu AD 7 menovacím orgánom — Odborná prax kratšia ako minimálna požadovaná dĺžka — Zjavne nesprávne posúdenie výberovej komisie — Späťvzatie ponuky zamestnania menovacím orgánom — Presne vymedzená právomoc menovacieho orgánu)

55

2014/C 421/78

Vec F-33/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 20. marca 2014 – Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku — Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby — Vlastnoručný podpis advokáta odlišný od vlastnoručného podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou — Zmeškanie lehoty na podanie žaloby — Zjavná neprípustnosť)

55

2014/C 421/79

Vec F-71/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. februára 2014 – CL/EEA (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Povinnosť poskytnúť pomoc — Článok 24 služobného poriadku — Morálne obťažovanie zo strany nadriadeného — Zamietnutie žiadosti o začatie administratívneho vyšetrovania — Zjavne neprípustná žaloba)

56

2014/C 421/80

Vec F-75/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 13. februára 2014 – Probst/Komisia (Verejná služba — Úradník — Príspevok na expatriáciu — Článok 4 prílohy VII služobného poriadku — Návrh na preskúmanie — Nové a podstatné skutočnosti — Zjavne neprípustná žaloba)

56

2014/C 421/81

Vec F-98/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. septembra 2014 – Moriarty/Parlament (Verejná služba — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2012 — Nezapísanie do zoznamu povýšených úradníkov — Žaloba, ktorá zjavne nemá žiadny právny základ)

57

2014/C 421/82

Vec F-118/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. septembra 2014 – Lebedef/Komisia (Verejná služba — Prekážky konania — Zjavná neprípustnosť)

57

2014/C 421/83

Vec F-39/14: Žaloba podaná 25. apríla 2014 – ZZ/Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

58

2014/C 421/84

Vec F-53/14: Žaloba podaná 12. júna 2014 – ZZ/Komisia

58

2014/C 421/85

Vec F-55/14: Žaloba podaná 17. júna 2014 – ZZ/Komisia

59

2014/C 421/86

Vec F-57/14: Žaloba podaná 25. júna 2014 – ZZ/Komisia

60

2014/C 421/87

Vec F-60/14: Žaloba podaná 30. júna 2014 – ZZ/Komisia

60

2014/C 421/88

Vec F-61/14: Žaloba podaná 7. júla 2014 – ZZ/Komisia

61

2014/C 421/89

Vec F-63/14: Žaloba podaná 11. júla 2014 – ZZ a i./Komisia

61

2014/C 421/90

Vec F-85/14: Žaloba podaná 26. augusta 2014 – ZZ a i./Komisia

62

2014/C 421/91

Vec F-89/14: Žaloba podaná 2. septembra 2014 – ZZ/Komisia

62

2014/C 421/92

Vec F-91/14: Žaloba podaná 5. septembra 2014 – ZZ a ZZ/Rada

63

2014/C 421/93

Vec F-95/14: Žaloba podaná 17. septembra 2014 – ZZ/ECB

63

2014/C 421/94

Vec F-121/11: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 31. marca 2014 – BO/Komisia

64

2014/C 421/95

Vec F-3/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 31. marca 2014 – CK/Komisia

64

2014/C 421/96

Vec F-83/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. apríla 2014 – Lecolier/Komisia

64

2014/C 421/97

Vec F-105/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 7. mája 2014 – Deweerdt a i./Dvor audítorov

65

2014/C 421/98

Vec F-123/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. apríla 2014 – Lecolier/Komisia

65

2014/C 421/99

Vec F-2/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 7. mája 2014 – Deweerdt a Lebrun/Dvor audítorov

65

2014/C 421/00

Vec F-18/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. apríla 2014 – Lecolier/Komisia

65

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

2014/C 421/01

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 409, 17.11.2014

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 395, 10.11.2014

Ú. v. EÚ C 388, 3.11.2014

Ú. v. EÚ C 380, 27.10.2014

Ú. v. EÚ C 372, 20.10.2014

Ú. v. EÚ C 361, 13.10.2014

Ú. v. EÚ C 351, 6.10.2014

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/2


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd – Bulharsko) – Valimar OOD/Načalnik na Mitnica Varna

(Vec C-374/12) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dumping - Železné alebo oceľové laná a káble s pôvodom v Ruskej federácii - Nariadenie (ES) č. 384/96 - Článok 2 ods. 8 a 9 a článok 11 ods. 2, 3, 9 a 10 - Predbežné preskúmanie - Preskúmanie z dôvodu uplynutia platnosti antidumpingových opatrení - Platnosť nariadenia (ES) č. 1279/2007 - Stanovenie vývoznej ceny na základe predajov do tretích krajín - Spoľahlivosť vývozných cien - Zohľadnenie cenových záväzkov - Zmena okolností - Uplatnenie inej metódy než tej, ktorá bola použitá pri pôvodnom prešetrovaní))

2014/C 421/02

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărchoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Valimar OOD

Žalovaný: Načalnik na Mitnica Varna

Výrok rozsudku

Preskúmanie položených otázok neodhalilo nič, čo by mohlo ovplyvniť platnosť nariadenia Rady (ES) č. 1279/2007 z 30. októbra 2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na určité železné alebo oceľové laná a káble s pôvodom v Ruskej federácii a ktorým sa zrušujú antidumpingové opatrenia na dovoz určitých železných alebo oceľových lán a káblov s pôvodom v Thajsku a Turecku.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 13.10.2012.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/3


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. októbra 2014 – Spolková republika Nemecko/Rada Európskej únie

(Vec C-399/12) (1)

((Žaloba o neplatnosť - Vonkajšia činnosť Európskej únie - Článok 218 ods. 9 ZFEÚ - Určenie pozície, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v orgáne zriadenom medzinárodnou dohodou - Medzinárodná dohoda, ktorej Európska únia nie je zmluvnou stranou - Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) - Pojem „akty s právnymi účinkami“ - Odporúčania OIV))

2014/C 421/03

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze, B. Beutler a N. Graf Vitzthum, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyňu: Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, E. Ruffer a D. Hadroušek, splnomocnení zástupcovia), Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: P. Frantzen, splnomocnená zástupkyňa), Maďarsko (v zastúpení: M. Z. Fehér a K. Szíjjártó, splnomocnení zástupcovia), Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M. Bulterman, B. Koopman a J. Langer, splnomocnení zástupcovia), Rakúska republika (v zastúpení: C. Pesendorfer, splnomocnená zástupkyňa), Slovenská republika (v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: J. Holmes, barrister)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: E. Sitbon a J.-P. Hix, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: F. Erlbacher, B. Schima a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spolková republika Nemecko je povinná nahradiť trovy konania.

3.

Česká republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Slovenská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj Európska komisia znášajú vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 10.11.2012.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/3


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof 's-Hertogenbosch – Holandsko) – X/Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Vec C-426/12) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2003/96/ES - Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny - Článok 2 ods. 4 písm. b) - Energetické výrobky s dvojitým používaním - Pojem))

2014/C 421/04

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: X

Žalovaný: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 ods. 4 písm. b) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že používanie jednak uhlia ako vykurovacieho paliva v postupe výroby cukru a jednak oxidu uhličitého, ktorý vznikne spaľovaním tohto energetického výrobku, na výrobu chemických hnojív nepredstavuje „dvojité používanie“ uvedeného energetického výrobku v zmysle tohto ustanovenia.

Naopak takéto „dvojité používanie“ predstavuje používanie jednak uhlia ako vykurovacieho paliva v postupe výroby cukru a jednak oxidu uhličitého, ktorý vznikne spaľovaním tohto energetického výrobku, na účely toho istého postupu výroby, ak je nesporné, že postup výroby cukru nemôže byť dokončený bez použitia oxidu uhličitého vzniknutého spaľovaním uhlia.

2.

Členský štát je oprávnený stanoviť vo svojom vnútroštátnom práve reštriktívnejšiu pôsobnosť pojmu „dvojité používanie“, než má v zmysle článku 2 ods. 4 písm. b) druhej zarážky smernice 2003/96, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2004/74, s cieľom uložiť daň z energetických výrobkov vyňatých z pôsobnosti tejto smernice.


(1)  Ú. v. EÚ C 399, 22.12.2012.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/4


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV/Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

(Vec C-441/12) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Právo obchodných spoločností - Smernica 2003/71/ES - Článok 3 ods. 1 - Povinnosť zverejniť prospekt pri verejnej ponuke cenných papierov - Nútená dražba cenných papierov))

2014/C 421/05

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV

Žalované: Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/11/ES z 11. marca 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť zverejniť prospekt pred každou verejnou ponukou cenných papierov sa neuplatňuje na nútenú dražbu cenných papierov, akou je dražba vo veci samej.


(1)  Ú. v. EÚ C 9, 12.1.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/5


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo – Španielsko) – Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Vec C-487/12) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Letecká doprava - Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb v Európskej únii - Nariadenie (ES) č. 1008/2008 - Voľná tvorba cien - Zaregistrovanie batožiny - Dodatočná cena - Pojem „letecké cestovné“ - Ochrana spotrebiteľa - Uloženie pokuty dopravcovi z dôvodu nekalej zmluvnej podmienky - Pravidlo vnútroštátneho práva, podľa ktorého preprava cestujúceho a zaregistrovanie batožiny musia byť zahrnuté do základnej ceny letenky - Zlučiteľnosť s právom Únie))

2014/C 421/06

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado Contencioso-Administrativo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vueling Airlines S.A.

Žalovaný: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Výrok rozsudku

Článok 22 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá leteckým prepravcom ukladá povinnosť prepraviť za každých okolností nielen cestujúceho, ale aj jeho zaregistrovanú batožinu, ak táto batožina spĺňa určité požiadavky týkajúce sa najmä jej hmotnosti, za cenu letenky a bez toho, aby mohli požadovať akýkoľvek príplatok za prepravu tejto batožiny.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/5


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus – Estónsko) – MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

(Vec C-562/12) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Štrukturálne fondy - Nariadenia (ES) č. 1083/2006 a 1080/2006 - Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) - Operačný program zameraný na podporu európskej územnej spolupráce medzi Estónskou republikou a Lotyšskou republikou - Rozhodnutie monitorovacieho výboru o zamietnutí podpory - Ustanovenie stanovujúce, že rozhodnutia tohto výboru nemožno napadnúť - Článok 267 ZFEÚ - Akt prijatý inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie - Charta základných práv Európskej únie - Vykonanie práva Únie - Článok 47 - Právo na účinnú súdnu ochranu - Právo na prístup k súdom - Určenie členského štátu, ktorého súdy majú právomoc rozhodnúť o opravnom prostriedku))

2014/C 421/07

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tartu Ringkonnakohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Žalovaný: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

za účasti: Eesti Vabariigi Siseministeerium

Výrok rozsudku

1.

Článok 263 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci operačného programu vyplývajúceho z nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999, ktorého cieľom je podpora európskej územnej spolupráce, žaloba proti rozhodnutiu monitorovacieho výboru, ktorým sa zamieta žiadosť o podporu, nespadá do právomoci Súdneho dvora Európskej únie.

2.

Článok 267 prvý odsek písm. b) ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že programová príručka prijatá monitorovacím výborom v rámci operačného programu vyplývajúceho z nariadenia č. 1083/2006, ako aj z nariadenia č. 1080/2006, ktorého cieľom je podpora európskej územnej spolupráce medzi dvoma členskými štátmi, o aký ide vo veci samej, nie je akt prijatý inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie, a preto Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc posúdiť platnosť ustanovení takejto príručky.

3.

Nariadenie č. 1083/2006 v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takému ustanoveniu programovej príručky prijatej monitorovacím výborom v rámci operačného programu uzavretého medzi dvoma členskými štátmi, ktorého cieľom je podpora európskej územnej spolupráce, v rozsahu, v akom toto ustanovenie nestanovuje, že rozhodnutie tohto monitorovacieho výboru, ktorým sa zamieta žiadosť o podporu, možno napadnúť na súde členského štátu.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 9.2.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/6


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus – Estónsko) – AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Vec C-3/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Antidumping - Nariadenie (ES) č. 661/2008 - Konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku - Podmienky oslobodenia - Článok 3 ods. 1 - Prvý nezávislý zákazník v Únii - Nadobudnutie hnojiva s dusičnanom amónnym sprostredkovateľskou spoločnosťou - Prepustenie tovaru - Žiadosť o vyhlásenie neplatnosti colných vyhlásení - Rozhodnutie 2008/577/ES - Colný kódex - Články 66 a 220 - Chyba - Nariadenie (EHS) č. 2454/93 - Článok 251 - Následná kontrola))

2014/C 421/08

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tartu Ringkonnakohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Baltic Agro AS

Žalovaný: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Výrok rozsudku

1.

Článok 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 661/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 a po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 384/96 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, sa má vykladať v tom zmysle, že spoločnosť usadenú v členskom štáte, ktorá kúpila dusičnan amónny ruského pôvodu prostredníctvom inej spoločnosti takisto usadenej v členskom štáte s cieľom jeho dovozu do Európskej únie, nemožno považovať za prvého nezávislého zákazníka v Európskej únii v zmysle tohto ustanovenia, a teda nemôže využiť oslobodenie od konečného antidumpingového cla stanovené nariadením č. 661/2008 pre tento dusičnan amónny.

2.

Článok 66 a článok 220 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby colný orgán vykonal dodatočný zápis antidumpingového cla do účtovnej evidencie, keď tak ako za okolností vo veci samej žiadosti o neplatnosť colných vyhlásení boli podané z dôvodu, že uvedenie príjemcu v nich bolo nesprávne, a tento orgán prijal uvedené vyhlásenia alebo vykonal túto kontrolu po podaní uvedených žiadostí.

3.

Článok 66 nariadenia č. 2913/92, zmeneného a doplneného nariadením č. 1791/2006, a článok 251 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009, sú v súlade so základným právom rovnosti pred zákonom zakotveným v článku 20 Charty základných práv Európskej únie v prípade, keď v rámci spoločného colného sadzobníka uvedeného v článkoch 28 ZFEÚ a 31 ZFEÚ uvedené ustanovenia nariadenia č. 2913/92, zmeneného a doplneného nariadením č. 1791/2006, a nariadenia č. 2454/93, zmeneného a doplneného nariadením č. 312/2009, neumožňujú na základe žiadosti vyhlásiť neplatnosť chybného colného vyhlásenia a priznať tak možnosť využiť oslobodenie od antidumpingového cla pre príjemcu, ktorý by toto oslobodenie mohol využiť, keby nedošlo k tejto chybe.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 2.3.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/7


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Förvaltningsrätten i Stockholm – Švédsko) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket

(Vec C-7/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty - Smernica 2006/112/ES - Skupina na účely DPH - Interná fakturácia služieb poskytovaných hlavnou spoločnosťou usadenou v tretej krajine svojej pobočke, ktorá je členom skupiny na účely DPH v členskom štáte - Zdaniteľnosť poskytnutých služieb))

2014/C 421/09

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Förvaltningsrätten i Stockholm

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Skandia America Corporation (USA), filial Sverige

Žalovaný: Skatteverket

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 ods. 1 a články 9 a 11 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že poskytovanie služieb hlavnou prevádzkarňou spoločnosti usadenej v tretej krajine jej pobočke v členskom štáte predstavuje zdaniteľné plnenie, ak je uvedená pobočka členom skupiny osôb, ktoré sa môžu považovať za jednu zdaniteľnú osobu na účely dane z pridanej hodnoty.

2.

Články 56, 193 a 196 smernice 2006/112 sa majú vykladať v tom zmysle, že v takej situácii, o akú ide vo veci samej, keď hlavná prevádzkareň spoločnosti usadenej v tretej krajine poskytuje služby za protihodnotu pobočke tej istej spoločnosti usadenej v členskom štáte a uvedená pobočka je členom skupiny osôb, ktoré sa môžu považovať za jednu zdaniteľnú osobu na účely dane z pridanej hodnoty v tomto členskom štáte, vzniká tejto skupine ako príjemcovi uvedených služieb povinnosť platiť splatnú daň z pridanej hodnoty.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 23.2.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/8


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

(Vec C-47/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločná poľnohospodárska politika - Spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory - Režim jednotnej platby - Pojem „trvalé pasienky“ - Pôda určená na pestovanie tráv alebo iných bylinných kŕmnych plodín, ktorá nie je súčasťou režimu striedania plodín aspoň päť rokov - Pôda preoraná a vysiata počas tohto obdobia bylinnou kŕmnou plodinou odlišnou od tej, ktorá sa tam pestovala predtým))

2014/C 421/10

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Martin Grund

Žalovaný: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Výrok rozsudku

Definícia „trvalých pasienkov“ uvedená v článku 2 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, sa má vykladať v tom zmysle, že sa týka aj poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa v súčasnosti už najmenej päť rokov využíva na pestovanie tráv alebo iných bylinných kŕmnych plodín, ale počas tohto obdobia sa preorala a vysiala sa bylinnou kŕmnou plodinou odlišnou od tej, ktorá sa tam pestovala predtým.


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 13.4.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/9


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Nemecko) – U/Stadt Karlsruhe

(Vec C-101/13) (1)

((Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Nariadenie (ES) č. 2252/2004 - Časť 1 dokumentu 9303 Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) - Minimálne bezpečnostné normy cestovných pasov a cestovných dokladov vydaných členskými štátmi - Prístrojom snímateľný cestovný pas - Uvedenie rodného priezviska na strane cestovného pasu s osobnými údajmi - Prezentácia mena bez rizika zámeny))

2014/C 421/11

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: U

Žalovaný: Stadt Karlsruhe

Výrok rozsudku

1.

Príloha k nariadeniu Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi, zmenenému a doplnenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 zo 6. mája 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby prístrojom snímateľná strana cestovného pasu s osobnými údajmi vydaného členskými štátmi spĺňala všetky povinné špecifikácie stanovené v časti 1 dokumentu 9303 Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO).

2.

Príloha k nariadeniu č. 2252/2004, zmenenému a doplnenému nariadením č. 444/2009, v spojení s časťou 1 dokumentu 9303 Medzinárodnej organizácie civilného letectva sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby v prípade, keď právo členského štátu stanovuje, že meno osoby sa skladá z jej krstných mien a priezviska, tento štát aj tak mohol zapísať rodné priezvisko buď ako primárny identifikátor v políčku 06 na prístrojom snímateľnej strane cestovného pasu s osobnými údajmi, alebo ako sekundárny identifikátor v políčku 07 tejto strany, alebo v jednotnom políčku zloženom z uvedených políčok 06 a 07.

3.

Príloha k nariadeniu č. 2252/2004, zmenenému a doplnenému nariadením č. 444/2009, v spojení s ustanoveniami časti 1 oddielu IV bodu 8.6 dokumentu 9303 Medzinárodnej organizácie civilného letectva sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby v prípade, keď právo členského štátu stanovuje, že meno osoby sa skladá z jej krstných mien a priezviska, mohol tento štát zapísať rodné priezvisko ako nepovinný osobný údaj do políčka 13 prístrojom snímateľnej strany cestovného pasu s osobnými údajmi.

4.

Príloha k nariadeniu č. 2252/2004, zmenenému a doplnenému nariadením č. 444/2009, v spojení s ustanoveniami časti 1 dokumentu 9303 Medzinárodnej organizácie civilného letectva sa má vzhľadom na článok 7 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že keď právo členského štátu stanovuje, že meno osoby sa skladá z jej krstných mien a priezviska, a tento štát sa rozhodne uvádzať rodné priezvisko držiteľa cestovného pasu v políčkach 06 a/alebo 07 prístrojom snímateľnej strany cestovného pasu s osobnými údajmi, musí v označení týchto políčok jednoznačným spôsobom uviesť, že sa tam uvádza rodné priezvisko.


(1)  Ú. v. EÚ C 156, 1.6.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/10


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. októbra 2014 – Guido Strack/Európska komisia

(Vec C-127/13 P) (1)

((Odvolanie - Právo byť vypočutý - Právo na zákonného sudcu - Prístup k dokumentom inštitúcií - Čiastočné zamietnutie prístupu odvolateľa k dotknutým dokumentom - Pôvodné rozhodnutie o zamietnutí - Vznik implicitného rozhodnutia o zamietnutí - Nahradenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí výslovnými rozhodnutiami - Záujem na konaní po prijatí výslovných rozhodnutí o zamietnutí - Výnimky z práva na prístup k dokumentom - Ochrana záujmu riadnej správy vecí verejných - Ochrana osobných údajov a obchodných záujmov))

2014/C 421/12

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Guido Strack (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: B. Conte a P. Costa de Oliveira, splnomocnené zástupkyne)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie Strack/Komisia (T-392/07, EU:T:2013:8) sa zrušuje v rozsahu, v akom Všeobecný súd uvedeným rozsudkom zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 24. júla 2007.

2.

V zostávajúcej časti sa vzájomné odvolanie zamieta.

3.

Odvolanie sa zamieta.

4.

Žaloba o neplatnosť sa zamieta v časti, v akej smeruje proti rozhodnutiu Európskej komisie, ktorým sa odvolateľovi zamieta prístup k výpisu z registra rozhodnutí o zamietnutí opakovaných žiadostí o prístup k dokumentom.

5.

Guido Strack znáša svoje vlastné trovy konania súvisiace s týmto konaním a je povinný nahradiť jednu tretinu trov konania Komisie.

6.

Európska komisia znáša dve tretiny trov konania súvisiacich s týmto konaním.

7.

Trovy konania súvisiace s konaním na prvom stupni, v ktorom bol prijatý rozsudok Strack/Komisia (T-392/07, EU:T:2013:8), sa nahradia podľa podmienok stanovených v bode 7 výroku uvedeného rozsudku.


(1)  Ú. v. EÚ C 147, 25.5.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/10


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S a i.

(Vec C-205/13) (1)

((Ochranné známky - Smernica 89/104/EHS - Článok 3 ods. 1 písm. e) - Zamietnutie alebo neplatnosť zápisu - Trojrozmerná ochranná známka - Detská nastaviteľná stolička „Tripp Trapp“ - Označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru, ktorý vyplýva z povahy tovaru - Označenie, ktoré sa skladá z tvaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu))

2014/C 421/13

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Hauck GmbH & Co. KG

Žalovaní: Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S

Výrok rozsudku

1.

Článok 3 ods. 1 písm. e) prvá zarážka prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že dôvod zamietnutia zápisu stanovený v tomto ustanovení možno uplatniť na označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru, ktorý predstavuje jednu či viaceré podstatné úžitkové vlastnosti, ktoré sú typické pre funkciu alebo druhové funkcie tohto tovaru, ktoré môže spotrebiteľ prípadne vyhľadávať aj pri tovaroch konkurentov.

2.

Článok 3 ods. 1 písm. e) tretia zarážka prvej smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že dôvod zamietnutia zápisu stanovený v tomto ustanovení možno uplatniť na označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru s viacerými vlastnosťami, ktoré mu môžu dodávať rôzne podstatné hodnoty. Vnímanie tvaru tovaru cieľovou skupinou verejnosti predstavuje iba jeden z prvkov posúdenia na účely určenia uplatniteľnosti predmetného dôvodu zamietnutia.

3.

Článok 3 ods. 1 písm. e) prvej smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že dôvody zamietnutia zápisu uvedené v prvej a tretej zarážke tohto ustanovenia nemožno uplatňovať kumulatívne.


(1)  Ú. v. EÚ C 189, 29.6.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/11


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Commerz Nederland NV/Havenbedrijf Rotterdam NV

(Vec C-242/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Hospodárska súťaž - Štátna pomoc - Článok 107 ods. 1 ZFEÚ - Pojem pomoc - Záruky poskytnuté verejnoprávnym podnikom banke na účely priznania úverov tretím dlžníkom - Záruky vedome poskytnuté riaditeľom tohto verejnoprávneho podniku v rozpore s ustanoveniami jeho stanov - Prezumpcia nesúhlasu subjektu verejnej moci, ktorý je vlastníkom tohto podniku - Pripísateľnosť záruk štátu))

2014/C 421/14

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Commerz Nederland NV

Žalovaná: Havenbedrijf Rotterdam NV

Výrok rozsudku

Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že na účely určenia, či sú záruky poskytnuté verejnoprávnym podnikom pripísateľné orgánu verejnej moci, ktorý ho ovláda, sú spolu so súborom indícií vyplývajúcich z okolností veci samej a kontextu, v ktorom nastali, relevantné okolnosti, podľa ktorých jednak jediný konateľ tohto podniku, ktorý poskytol tieto záruky, konal neoprávnene, prevzatie záruk vedome utajoval a porušil stanovy svojho podniku a jednak tento orgán verejnej moci by nesúhlasil s poskytnutím týchto záruk, ak by o nich bol informovaný. Tieto okolnosti sú v situácii, ako je situácia dotknutá vo veci samej, samy osebe spôsobilé vylúčiť takúto pripísateľnosť iba vtedy, ak z nich vyplýva, že dotknuté záruky boli poskytnuté bez účasti toho istého orgánu verejnej moci.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/12


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel – Belgicko) – Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij

(Vec C-254/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Poplatky s rovnakým účinkom ako clo - Vnútroštátne zdanenie - Poplatok pri dovoze maštaľného hnoja dovezeného do regiónu Flámsko - Články 30 ZFEÚ a 110 ZFEÚ - Poplatok, ktorý je povinný uhradiť dovozca - Odlišné poplatky podľa toho, či maštaľný hnoj je dovezený alebo pochádza z regiónu Flámsko))

2014/C 421/15

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van beroep te Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Orgacom BVBA

Žalovaná: Vlaamse Landmaatschappij

Výrok rozsudku

Článok 30 ZFEÚ bráni odvodu, aký je upravený v článku 21 ods. 5 dekrétu regiónu Flámsko z 23. januára 1991 o ochrane životného prostredia pred znečistením hnojivami v znení dekrétu z 28. marca 2003, ktorý sa uplatňuje iba pri dovoze prebytkov maštaľného hnoja a iných hnojív do regiónu Flámsko, ktorý sa vyberá od dovozcu, zatiaľ čo daň z prebytkov hnojiva vyrobeného na území Flámska sa vyberá od výrobcu, a ktorý sa vypočíta podľa odlišného postupu, než upravuje výpočet uvedenej dane. V tomto ohľade je nepodstatné, či členský štát, z ktorého sa prebytky hnoja dovážajú do regiónu Flámsko, uplatňuje zníženie zdanenia v prípade vývozu týchto prebytkov do iných členských štátov.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/13


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 18. septembra 2014 – Società Italiana Calzature SpA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Vicini SpA

(Spojené veci C-308/13 P a C-309/13 P) (1)

((Odvolania - Ochranné známky Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Zápis obrazových ochranných známok, ktoré obsahujú slovné prvky „GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN“ a „BY GIUSEPPE ZANOTTI“ - Námietka majiteľa slovných a obrazových ochranných známok Spoločenstva a národných ochranných známok, ktoré obsahujú slovný prvok „ZANOTTI“ - Zamietnutie námietky odvolacím senátom))

2014/C 421/16

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Società Italiana Calzature SpA (v zastúpení: A. Rapisardi a C. Ginevra, avvocati)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock, splnomocnený zástupca), Vicini SpA (v zastúpení: M. Franzosi a C. Giorgetti, avvocati)

Výrok rozsudku

1.

Odvolania sa zamietajú.

2.

Società Italiana Calzature SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 233, 10.8.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/13


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

(Vec C-341/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Ochrana finančných záujmov Únie - Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 - Článok 3 - Konanie o nezrovnalostiach - Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) - Vymáhanie neoprávnene získaných vývozných náhrad - Premlčacia doba - Uplatnenie dlhšej vnútroštátnej premlčacej doby - Všeobecná premlčacia doba - Správne opatrenia a sankcie))

2014/C 421/17

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Cruz & Companhia Lda

Žalovaný: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

Výrok rozsudku

1.

Článok 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na konania začaté vnútroštátnymi orgánmi voči príjemcom pomoci Únie po tom, ako vnútroštátny orgán zodpovedný za vyplácanie vývozných náhrad v rámci Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) konštatoval nezrovnalosti.

2.

Premlčacia doba stanovená v článku 3 ods. 1 prvom pododseku nariadenia č. 2988/95 sa uplatní nielen v prípade konaní o nezrovnalostiach vedúcich k uloženiu správnych sankcií v zmysle článku 5 tohto nariadenia, ale aj v prípade konaní vedúcich k prijatiu správnych opatrení v zmysle článku 4 toho istého nariadenia. Hoci článok 3 ods. 3 toho istého nariadenia umožňuje členským štátom uplatňovať premlčacie doby, ktoré sú dlhšie než doby v trvaní troch alebo štyroch rokov stanovené v odseku 1 prvom pododseku tohto článku, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecného práva platných pred prijatím uvedeného nariadenia, uplatnenie dvadsaťročnej premlčacej doby ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa ochrany finančných záujmov Únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 7.9.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/14


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. októbra 2014 – Rada Európskej únie/Alumina d.o.o., Európska komisia

(Vec C-393/13 P) (1)

((Odvolanie - Dumping - Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 464/2011 - Dovoz zeolitu A prachového s pôvodom v Bosne a Hercegovine - Nariadenie (ES) č. 1225/2009 - Článok 2 - Určenie normálnej hodnoty - Pojem „bežný obchodný styk“))

2014/C 421/18

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci pôvodne G. Berrisch, neskôr D. Gerardin, avocats)

Ďalší účastníci konania: Alumina d.o.o. (v zastúpení: J.-F. Bellis a B. Servais, avocats), Európska komisia

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Rada Európskej únie je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 274, 21.9.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/14


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. októbra 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené kráľovstvo] – E/B

(Vec C-436/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Nariadenie (ES) č. 2201/2003 - Články 8, 12 a 15 - Právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností - Konanie o osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má obvyklý pobyt v členskom štáte bydliska svojej matky - Dohoda o právomoci v prospech súdu členského štátu bydliska otca tohto dieťaťa - Dosah))

2014/C 421/19

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: E

Žalovaný: B

Výrok rozsudku

Právomoc vo veci rodičovských práv a povinností dohodnutá v zmysle článku 12 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, v prospech súdu členského štátu, pred ktorým bolo na základe spoločnej dohody nositeľov rodičovských práv a povinností začaté konanie, zaniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia vyhláseného v rámci tohto konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 298, 12.10.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/15


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Société Fonderie 2A/Ministre de l’Économie et des Finances

(Vec C-446/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Šiesta smernica o DPH - Článok 8 ods. 1 písm. a) - Určenie miesta dodávky tovaru - Dodávateľ usadený v inom členskom štáte ako je štát nadobúdateľa - Spracovanie tovaru v členskom štáte, v ktorom je usadený nadobúdateľ))

2014/C 421/20

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Société Fonderie 2A

Žalovaný: Ministre de l’Économie et des Finances

Výrok rozsudku

Článok 8 ods. 1 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 95/7/ES z 10. apríla 1995 sa má vykladať v tom zmysle, že miesto dodania tovaru predávaného spoločnosťou so sídlom v jednom členskom štáte, nadobúdateľovi so sídlom v inom členskom štáte a na ktorom predávajúci nechal vykonať poskytovateľom služieb so sídlom v tomto druhom členskom štáte dokončovacie práce s cieľom urobiť tento tovar vhodným na dodanie, pred jeho zaslaním týmto poskytovateľom služieb nadobúdateľovi, treba považovať za nachádzajúce sa v členskom štáte, v ktorom má sídlo nadobúdateľ.


(1)  Ú. v. EÚ C 304, 19.10.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/15


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 2. októbra 2014 – Európska komisia/Poľská republika

(Vec C-478/13) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2001/18/ES - Zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) do životného prostredia - Uvedenie na trh - Článok 31 ods. 3 písm. b) - Miesto pestovania GMO - Povinnosť informovať príslušné orgány - Povinnosť vytvoriť verejný register - Lojálna spolupráca))

2014/C 421/21

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: D. Bianchi a M. Owsiany-Hornung, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)

Výrok rozsudku

1.

Poľská republika si tým, že nestanovila povinnosť informovať príslušné poľské orgány o mieste pestovania geneticky modifikovaných organizmov podľa časti C smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS, nevytvorila register týchto miest pestovania a nezverejnila informácie, ktoré sa ich týkajú, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 31 ods. 3 písm. b) tejto smernice.

2.

Poľská republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 336, 16.11.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/16


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie – Belgicko) – Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck

(Vec C-525/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločná poľnohospodárska politika - Nariadenie (ES) č. 2419/2001 - Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci - Žiadosť o pomoc „na plochu“ - Článok 33 - Sankcie - Úmyselne spáchané nepresnosti))

2014/C 421/22

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Cassatie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Vlaams Gewest

Žalovaná: Heidi Van Den Broeck

Výrok rozsudku

Článok 33 prvý odsek nariadenia Komisie (ES) č. 2419/2001 z 11. decembra 2001 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania integrovaného správneho a kontrolného systému pre určité programy pomoci spoločenstva, zriadeného nariadením Rady (EHS) č. 3508/92, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 118/2004 z 23. januára 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade úmyselnej nepresnosti zistenej v rámci žiadosti o pomoc na plochu sa farmárovi nevyplatí žiadna pomoc, na ktorú by mal právo na základe programu pomoci dotknutého touto žiadosťou a ktorá mohla byť poskytnutá na skupinu plodín dotknutú touto nepresnosťou.


(1)  Ú. v. EÚ C 377, 21.12.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/17


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 18. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vergabekammer Arnsberg – Nemecko) – Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund

(Vec C-549/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 56 ZFEÚ - Slobodné poskytovanie služieb - Obmedzenia - Smernica 96/71/ES - Postupy verejného obstarávania služieb - Vnútroštátna právna úprava, ktorá ukladá uchádzačom a ich subdodávateľom prijať záväzok vyplácať zamestnancom poskytujúcim služby, ktoré sú predmetom verejnej zákazky, minimálnu mzdu - Subdodávateľ usadený v inom členskom štáte))

2014/C 421/23

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vergabekammer Arnsberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Bundesdruckerei GmbH

Žalovaný: Stadt Dortmund

Výrok rozsudku

V takej situácii, o akú ide v konaní vo veci samej, v ktorej uchádzač chce vykonať verejnú zákazku výlučne prostredníctvom pracovníkov zamestnaných subdodávateľom so sídlom v členskom štáte odlišným od štátu, z ktorého pochádza verejný obstarávateľ, článok 56 ZFEÚ bráni uplatneniu právnych predpisov členského štátu, z ktorého pochádza tento verejný obstarávateľ, ktoré tomuto subdodávateľovi ukladajú povinnosť vyplácať uvedeným pracovníkom minimálnu mzdu stanovenú týmito právnymi predpismi.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/17


Odvolanie podané 18. septembra 2013: Page Protective Services Ltd proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 9. júla 2013 vo veci T-221/13, Page Protective Services Ltd/Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

(Vec C-501/13 P)

2014/C 421/24

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Page Protective Services Ltd (v zastúpení: J.-P. Hordies, avocat, za právnej pomoci E. Lock, solicitor)

Ďalší účastník konania: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

Uznesením z 2. októbra 2014 Súdny dvor (šiesta komora) zamietol odvolanie a rozhodol, že Page Protective Services Ltd znáša svoje vlastné trovy konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Taliansko) 21. mája 2014 – Vittoria De Bellis a i./Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

(Vec C-246/14)

2014/C 421/25

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani

Žalovaný: Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

Uznesením z 15. októbra 2014 Súdny dvor (piata komora) rozhodol, že zjavne nie je príslušný odpovedať na prejudiciálne otázky, ktoré mu boli položené.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 8. augusta 2014 – Dorothea Eckert a Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

(Vec C-380/14)

2014/C 421/26

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Rüsselsheim

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner

Žalovaná: Condor Flugdienst GmbH

Uznesením z 9. septembra 2014 nariadil predseda Súdneho dvora výmaz veci z registra Súdneho dvora.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgicko) 28. augusta 2014 – Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP)

(Vec C-408/14)

2014/C 421/27

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Aliny Wojciechowski

Odporca: Office national des pensions (ONP)

Prejudiciálna otázka

Bráni zásada lojálnej spolupráce a článok 4 ods. 3 ZEÚ na jednej strane a článok 34 ods. 1 Charty základných práv na druhej strane tomu, aby členský štát znížil alebo zamietol zamestnancovi starobný dôchodok splatný na základe plnení, ktoré poskytol v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu, ak súhrn odpracovaných rokov v tomto členskom štáte a v európskych inštitúciách prekročí podiel 1/1 zo stanoveného počtu odpracovaných v dĺžke 45 rokov upravený v článku 10a kráľovského nariadenia č. 50 z 24. októbra 1967 o starobných a pozostalostných dôchodkoch zamestnancov?


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Španielsko) 10. septembra 2014 – Banco Primus S.A./Jesús Gutiérrez García

(Vec C-421/14)

2014/C 421/28

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Oprávnená: Banco Primus S.A.

Povinný: Jesús Gutiérrez García

Prejudiciálne otázky

Prvá otázka:

1.

Má sa štvrté prechodné ustanovenie zákona 1/2013 vykladať v tom zmysle, že nemôže predstavovať prekážku ochrany spotrebiteľa?

2.

Je podľa smernice Rady 93/13/EHS (1) z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, a najmä jej článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 1, s cieľom zaručiť ochranu spotrebiteľov a užívateľov v súlade so zásadami ekvivalencie a efektivity, spotrebiteľovi dovolené odvolávať sa na existenciu nekalých podmienok aj po uplynutí lehoty stanovenej na tento účel vo vnútroštátnom právnom predpise, v dôsledku čoho musí vnútroštátny súd posúdiť uvedené podmienky?

3.

Je podľa smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, a najmä jej článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 1, s cieľom zaručiť ochranu spotrebiteľov a užívateľov v súlade so zásadami ekvivalencie a efektivity, vnútroštátny súd povinný ex offo posúdiť existenciu nekalej podmienky a následne z toho vyvodiť dôsledky, hoci predtým rozhodol v opačnom zmysle alebo odmietol toto posúdenie v právoplatnom rozhodnutí podľa vnútroštátneho procesného predpisu?

Druhá otázka:

4.

Na základe akých kritérií môže vzťah kvalita/cena ovplyvniť preskúmanie nekalosti nepodstatných podmienok zmluvy? V prípade takéhoto nepriameho preskúmania tohto druhu podmienok majú byť ako relevantné zohľadňované zákonné obmedzenia cien uložené vo vnútroštátnych právnych predpisoch? Môže dôjsť k tomu, že niektoré dojednania, ktoré sú vo všeobecnosti platné, stratia platnosť, ak cena transakcie sa bude javiť ako veľmi vysoká v porovnaní s bežnou trhovou cenou?

Tretia otázka:

5.

Možno na účely článku 4 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách zohľadňovať okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy, ak to vyplýva z preskúmania vnútroštátneho právneho predpisu?

Štvrtá otázka:

6.

Má sa článok 693 ods. 2 LEC v znení zákona 1/2013 vykladať v tom zmysle, že nemôže predstavovať prekážku ochrane záujmov spotrebiteľa?

7.

Má podľa smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, a najmä jej článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 1, s cieľom zaručiť ochranu spotrebiteľov a užívateľov v súlade so zásadami ekvivalencie a efektivity, vnútroštátny súd, ak zistí existenciu nekalej podmienky týkajúcej sa predčasnej splatnosti úveru, považovať túto podmienku za nedojednanú a vyvodiť z toho vyplývajúce dôsledky, hoci obchodník vyčkal, kým uplynie minimálna doba stanovená vo vnútroštátnom právnom predpise?


(1)  Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Španielsko) 12. septembra 2014 – Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir, S.L., a Fondo de Garantia Salarial

(Vec C-422/14)

2014/C 421/29

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Christian Pujante Rivera

Žalovaní: Gestora Clubs Dir, S.L., a Fondo de Garantia Salarial

Prejudiciálne otázky

1.

Pokiaľ dočasní zamestnanci, ukončenie zmlúv, ktorých z dôvodu riadneho splnenia dôvodu dočasnosti, patrí mimo priestoru uplatnenia a ochrany smernice 98/59 (1) o hromadnom prepúšťaní v dôsledku toho, čo je uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) tejto smernice (prejudiciálna otázka C-392/13 zatiaľ v konaní), je zlučiteľné s účelom smernice, aby – naopak – boli započítaní na účely určenia počtu zamestnancov „zvyčajne“ zamestnaných v pracovnom zariadení (alebo podniku v Španielsku) na účely výpočtu množstevného limitu hromadného prepúšťania (10 % z 30 zamestnancov) uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. a) bode i) smernice?

2.

Je pokyn „považovať“„ukončenie pracovnej zmluvy“ za „prepustenie“ špecifikovaný v druhom pododseku písm. b) článku 1 ods. 1 smernice 98/59 podmienený tým, že „ide aspoň o päť prepustení“? Má sa na účely takého považovania vykladať v tom zmysle, že takáto podmienka sa vzťahuje na „prepustenia“ vykonané alebo vyvolané zamestnávateľom podľa článku 1 ods. 1 písm. a) smernice a nie na minimálny počet „ukončení pracovnej zmluvy, ktoré za také možno považovať“?

3.

Zahŕňa pojem „ukončenie pracovnej zmluvy, ktoré je vyvolané na podnet zamestnávateľa z jedného alebo viacerých dôvodov, ktoré sa nevzťahujú na jednotlivých príslušných pracujúcich [zamestnancov – neoficiálny preklad]“ definovaný v poslednom pododseku článku 1 ods. 1 smernice 98/59 ukončenie zmluvy dohodnuté medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktoré, hoci k nemu došlo z podnetu zamestnanca, je odpoveďou na skoršiu zmenu pracovných podmienok z podnetu zamestnávateľa z dôvodu krízy podniku a ktoré je v konečnom dôsledku odškodňované sumou rovnakou ako neplatné prepustenie?


(1)  Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (Ú. v. ES L 225, s. 16; Mim. vyd. 05/003, s. 327)


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 18. septembra 2014 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Veloserviss“

(Vec C-427/14)

2014/C 421/30

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Valsts ieņēmumu dienests

Žalovaná: SIA „Veloserviss“

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 78 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, vykladať v tom zmysle, že zásada legitímnej dôvery obmedzuje možnosť zopakovať následnú kontrolu a zmeniť výsledky prvej následnej kontroly?

2.

Môže vnútroštátne právo členského štátu stanoviť postup vykonávania následných kontrol upravených v článku 78 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, a obmedzenia zmeny výsledkov kontrol?

3.

Má sa článok 78 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, vykladať v tom zmysle, že vnútroštátne právo môže stanoviť obmedzenia zmeny výsledkov prvej následnej kontroly, ak bola získaná informácia, že colná právna úprava bola uplatnená na základe nepresných alebo neúplných údajov, pričom táto informácia nebola známa v okamihu prijatia rozhodnutia týkajúceho sa prvej následnej kontroly?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 18. septembra 2014 – AS Air Baltic Corporation/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

(Vec C-429/14)

2014/C 421/31

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: AS Air Baltic Corporation

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 19, 22 a 29 Montrealského dohovoru vykladať v tom zmysle, že letecký dopravca je zodpovedný voči tretím osobám, okrem iného voči zamestnávateľovi cestujúcich, ktorý je právnickou osobou a s ktorým bola uzavretá zmluva o medzinárodnej preprave cestujúcich, za škodu spôsobenú meškaním letu, v dôsledku ktorého žalobcovi vo veci samej (zamestnávateľovi) vznikli dodatočné výdavky (napríklad zaplatenie diét)?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, má sa článok 29 Montrealského dohovoru vykladať v tom zmysle, že tieto tretie osoby majú právo uplatniť nárok voči leteckému dopravcovi na inom základe, napríklad podľa vnútroštátneho práva?


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 19. septembra 2014 – Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis

(Vec C-430/14)

2014/C 421/32

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Valsts ieņēmumu dienests

Žalovaný: Artūrs Stretinskis

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 134 ods. 1 nariadenia Komisie č. 2454/93 (1) z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (2), ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie sa vzťahuje nielen na situácie, v ktorých sú zmluvnými stranami výlučne fyzické osoby, ale aj na situácie, v ktorých existuje rodinný alebo príbuzenský vzťah medzi riadiacim predstaviteľom jednej zo zmluvných strán – právnickej osoby – a druhou zmluvnou stranou (fyzickou osobou) alebo riadiacim predstaviteľom tejto zmluvnej strany (v prípade právnickej osoby)?

2.

V prípade kladnej odpovede, je súd, ktorému bola vec predložená na rozhodnutie, povinný podrobne analyzovať okolnosti veci, aby určil skutočný vplyv uplatňovaný v rámci právnickej osoby dotknutou fyzickou osobou?


(1)  Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 302, s. l; Mim. vyd. 02/004, s. 307.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/22


Odvolanie podané 23. septembra 2014: National Iranian Oil Company proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 16. júla 2014 vo veci T-578/12, National Iranian Oil Company/Rada

(Vec C-440/14 P)

2014/C 421/33

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: National Iranian Oil Company (v zastúpení: J.-M. Thouvenin, avocat)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok vyhlásený 16. júla 2014 siedmou komorou Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-578/12,

vyhovieť odvolateľke v žalobných návrhoch predložených pred Všeobecným súdom Európskej únie,

zaviazať ďalšieho účastníka odvolacieho konania na náhradu trov konania na oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania proti rozsudku Všeobecného súdu vyhlásenému 16. júla 2014, odvolateľka uvádza šesť odvolacích dôvodov.

Prvým odvolacím dôvodom odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bode 43 napadnutého rozsudku, keď prijal záver, že odkazom na článok 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 267/2012 (1), vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 945/2012 (2) treba chápať ako jasne uvádzajúce, že jeho právny základ predstavuje tento článok 46 ods. 2. Právny základ totiž predpisuje právnu formu, ktorú akt predstavujúci základ musí mať. Článok 46 ods. 2 nestanovuje žiadnu právnu formu.

Druhým odvolacím dôvodom odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bodoch 54 až 56 napadnutého rozsudku uviedol, že „z článku 215 ods. 2 nevyplýva, že individuálne reštriktívne opatrenia prijaté voči fyzickým alebo právnickým osobám, skupinám alebo neštátnym subjektom, musia byť prijaté podľa postupu stanoveného v článku 215 ods. 1 ZFEÚ“. Na jednej strane článok 215 ods. 1, jediné ustanovenie ZFEÚ venované reštriktívnym opatreniam, jasne uvádza, že postupom uplatniteľným na takéto opatrenia je postup, ktorý stanovuje a nepredvída žiadny iný postup. Na druhej strane článok 291 ZFEÚ je nezlučiteľný s článkom 215 ods. 2 ZFEÚ. Nakoniec a subsidiárne, článok 291 ods. 2 ZFEÚ nemožno považovať za článok, ktorý by mohol poskytovať Rade právny základ dopĺňajúci ten právny základ, ktorý predstavuje článok 215 ods. 2 ZFEÚ pre prijatie reštriktívnych opatrení.

Tretím odvolacím dôvodom, ktorý sa uvádza subsidiárne, pre prípad, že by sa rozhodlo, že použitie článku 291 ods. 2 ZFEÚ na odôvodnenie prijatia individuálnych reštriktívnych opatrení je právne možné v rámci politiky prijatia reštriktívnych opatrení pôvodne založených na článku 215 ZFEÚ, odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bodoch 74 až 83 svojho rozsudku v podstate konštatoval, že Rada Únie, použitím pojmu článku 291 ods. 2 „náležito odôvodnila“ použitie tohto odlišného postupu v danom prípade. Na jednej strane takto stanovená požiadavka odôvodnenia sa nesplnila odôvodnením, ktoré nebolo explicitné. Na druhej strane dokonca za predpokladu, že implicitné odôvodnenie by mohlo splniť túto požiadavku, v prejednávanej veci nie je splnená, keďže Všeobecný súd vykladal predmetné predpisy nesprávne.

Štvrtým odvolacím dôvodom, ktorý sa uvádza subsidiárne, pre prípad, že by sa rozhodlo, že použitie článku 291 ods. 2 ZFEÚ na odôvodnenie prijatia individuálnych reštriktívnych opatrení je právne možné v rámci politiky prijatia reštriktívnych opatrení založených na článku 215 ZFEÚ, odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bode 86 svojho rozsudku rozhodol, že článok 46 ods. 2 nariadenia č. 267/2012 „vyhradzuje Rade právomoc vykonať ustanovenia článku 23 ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia“, čo malo postačovať na splnenie povinnosti odôvodnenia, pokiaľ ide o uvedenie právneho základu tohto ustanovenia, ktorým mal byť článok 291 ods. 2 ZFEÚ. Podľa názoru odvolateľky Všeobecný súd dospel k tomuto záveru právne nesprávnym výkladom článku 46 ods. 2 nariadenia č. 267/2012.

Piatym odvolacím dôvodom, ktorý sa uvádza subsidiárne, pre prípad, že by sa rozhodlo, že použitie článku 291 ods. 2 ZFEÚ na odôvodnenie prijatia individuálnych reštriktívnych opatrení je právne možné v rámci politiky prijatia reštriktívnych opatrení pôvodne založených na článku 215 ZFEÚ, odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd v bode 87 svojho rozsudku pochybil, keď zastával názor, že povinnosť odôvodnenia právnych aktov Únie nezaväzuje Radu uviesť výslovne, že nariadenie (EÚ) č. 267/2012 je založené na článku 291 ods. 2 ZFEÚ, pokiaľ ide o právny základ článku 46 ods. 2 nariadenia č. 267/2012.

Šiestym odvolacím dôvodom odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bode 115 svojho rozsudku, keď konštatoval, že kritérium stanovené v článku 23 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 267/2012 (sporné kritérium) je v súlade so zásadami právneho štátu a všeobecnejšie s právom Európskej únie, pretože nie je „svojvoľné, ani vychádzajúce z voľnej úvahy“ a v bode 123 svojho rozsudku, že „sporné kritérium obmedzuje právomoc posúdenia Rady tým, že zavádza objektívne kritériá a zaručuje mieru predvídateľnosti požadovanú právom Únie“. Všeobecný súd tiež porušil právo odvolateľky na obhajobu. Odvolateľka najprv uvádza, že Všeobecný súd vyhlásil sporné kritérium za vyhovujúce právu Únie len za cenu jeho skreslenia, pričom ale zákonnosť treba posudzovať pri jeho podobe, tak ako je sporné kritérium uvedené v nariadení. V nadväznosti na to poznamenáva, že skutočnosť, že Všeobecný súd skreslil sporné kritérium, aby ho posúdil ako zákonné, porušuje právo odvolateľky na obhajobu tým, že ju zbavuje práva opierať sa o uvedený skreslený text, aby pripravila svoju obhajobu, pretože jej nebolo známe v akom zmysle bude skreslenie formulované, hoci je namietané. Nakoniec odvolateľka poukazuje na nekoherentnosť odôvodnenia Všeobecného súdu, čo odporuje jeho povinnosti odôvodnenia.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 945/2012 z 15. októbra 2012 , ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 282, s. 16).


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 24. septembra 2014 – DI, konajúci v mene Ajos A/S/Dedičia po Karstenovi Eigilovi Rasmussenovi

(Vec C-441/14)

2014/C 421/34

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Højesteret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: DI (Dansk Industri), konajúci v mene Ajos A/S

Žalovaný: Dedičia po Karstenovi Eigilovi Rasmussenovi

Prejudiciálne otázky

1.

Zahŕňa všeobecná zásada práva EÚ, zakazujúca diskrimináciu na základe veku, zákaz takej právnej úpravy, akou je dánska právna úprava, podľa ktorej zamestnanci nemajú nárok na odstupné, ak majú nárok na starobný dôchodok vyplácaný ich zamestnávateľom v rámci dôchodkového systému, do ktorého vstúpili pred dosiahnutím veku 50 rokov, bez ohľadu na to, či sa rozhodnú zostať na trhu práce, alebo odísť do dôchodku?

2.

Je zlučiteľné s právom EÚ, ak dánsky súd v spore medzi zamestnancom a súkromným zamestnávateľom, ktorý sa týka vyplatenia odstupného, ktoré zamestnávateľ podľa vnútroštátnej právnej úpravy opísanej v prvej otázke nie je povinný vyplatiť, ale tento výsledok nie je zlučiteľný so všeobecnou zásadou práva EÚ zakazujúcou diskrimináciu na základe veku, vyváži túto zásadu a jej priamy účinok so zásadou právnej istoty a súvisiacou zásadou ochrany legitímnych očakávaní a po tomto vyvážení dospeje k záveru, že zásada právnej istoty musí mať prednosť pred zásadou zákazu diskriminácie na základe veku, v dôsledku čoho zamestnávateľ podľa vnútroštátnej právnej úpravy nie je povinný vyplatiť odstupné? Vnútroštátny súd tiež žiada o usmernenie, pokiaľ ide o to, či skutočnosť, že zamestnanec môže – v závislosti od okolností – žiadať od štátu náhradu škody v dôsledku nezlučiteľnosti dánskych právnych predpisov s právom EÚ, má vplyv na otázku, či také vyváženie prichádza do úvahy.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/25


Odvolanie podané 25. septembra 2014: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 16. júla 2014 vo veci T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg/Európska komisia

(Vec C-447/14 P)

2014/C 421/35

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (v zastúpení: A. Kerkmann, advokátka)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH, Knochen-und Fett-Union GmbH (KFU)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Komisia (1) a ak sa domnieva, že má k dispozícii všetky nevyhnutné skutočnosti, aby rozhodol v spore vo veci samej, zrušil rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2012 C (2012) 2557 final o štátnej pomoci SA.25051 (C-19/10, ex NN 23/10), ktorú Nemecko poskytlo v prospech Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland Pfalz, im Saarland, im Rheingau Taunus Kreis und im Landkreis Limburg Weilburg a zaviazal Komisiu na náhradu všetkých trov konania spojených s odvolacím konaním a s konaním pred Všeobecným súdom,

subsidiárne zrušil napadnutý rozsudok a vrátil vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol vo veci samej, ako aj o trovách konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádza odvolateľka predovšetkým nasledujúce odvolacie dôvody.

Všeobecný súd nesprávne označil financovanie dodatočných kapacít príspevkami členov odvolateľky za štátnu pomoc domnievajúc sa, že odvolateľka musí byť vzhľadom na činnosti týkajúce sa zachovania kapacitných rezerv v prípade epizootickej nákazy na území, ktoré spadá do jej právomocí, označená za podnik v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Je pravda, že Všeobecný súd vychádza zo správneho predpokladu, že činnosti uskutočnené v rámci výkonu právomoci orgánu verejnej moci nemajú ekonomický charakter, ktorý by odôvodňoval uplatnenie pravidiel hospodárskej súťaže ZFEÚ. Všeobecný súd tiež správne zdôrazňuje, že ne nevyhnutné preskúmať osobitne každú činnosť odvolateľky, aby sa preverilo, či mohla konať v postavení orgánu verejnej moci. Nesprávne však prišiel k záveru, že zachovanie kapacitných rezerv v prípade epizootickej nákazy sa neuskutočňuje v rámci výkonu právomoci orgánu verejnej moci, ale predstavuje ekonomickú činnosť, ktorá označuje odvolateľku ako takú za podnik.

Okrem toho Všeobecný súd porušil povinnosť odôvodnenia svojich rozsudkov keď konštatoval, že odvolateľka nemala zo zachovaním dodatočných kapacít čisté náklady. Navyše nepreskúmal dôkazy žalobkyne, ktoré preukazujú vylúčenie krížového subvencovania ekonomických činností príspevkami.

V rozpore s názorom Všeobecného súdu predstavuje zachovanie kapacitných rezerv v prípade epizootickej nákazy, vrátene jej organizácie a financovania odvolateľkou, službu všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ). Z toho vyplýva, že napadnutý rozsudok porušuje článok 106 ods. 2 ZFEÚ a článok 107 ods. 1 ZFEÚ.

Okrem toho Všeobecný súd porušil aj článok 107 ods. 1 ZFEÚ keď konštatoval na jednej strane zvýhodnenie odvolateľky vzhľadom na skutočnosť, že podmienky rozsudku Súdneho dvora Altmark (2) neboli splnené a na strane druhej, že príspevky použité na sanáciu kontaminovaných lokalít predstavujú pomoc.

Navyše Všeobecný súd porušil článok 106 ods. 2 ZFEÚ keď konštatoval, že odvolateľka sa nemohla odvolávať na dôvod založený na porušení článku 106 ods. 2 ZFEÚ bez toho, aby spochybnila rámec Komisie o SVHZ.


(1)  EU:T:2014:676.

(2)  Rozsudok Altmarkt, C-280/00, EU:C:2003:415.


Všeobecný súd

24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2014 – Soliver/Komisia

(Vec T-68/09) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Európsky trh s autosklom - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES - Dohody o rozdelení trhov a výmene citlivých obchodných informácií - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Jediné a pokračujúce porušenie - Účasť na porušení“))

2014/C 421/36

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Soliver NV (Roulers, Belgicko) (v zastúpení: H. Gilliams, J. Bocken a T. Baumé, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouquet, M. Kellerbauer a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 6815 v konečnom znení z 12. novembra 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.125 – Autosklo), zmeneného a doplneného rozhodnutím Komisie K(2009) 863 v konečnom znení z 11. februára 2009, v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, a subsidiárne návrh na zníženie pokuty, ktorá bola žalobkyni týmto rozhodnutím uložená

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 písm. d) a článok 2 písm. d) rozhodnutia Komisie K(2008) 6815 v konečnom znení z 12. novembra 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.125 – Autosklo), zmeneného a doplneného rozhodnutím Komisie K(2009) 863 v konečnom znení z 11. februára 2009, sa zrušujú jednak v rozsahu, v akom sa v nich konštatuje účasť spoločnosti Soliver NV na protiprávnom karteli na trhu s autosklom v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v období od 19. novembra 2001 do 11. marca 2003, a jednak v rozsahu, v akom bola tejto spoločnosti z dôvodu tejto účasti uložená pokuta vo výške 4 3 96  000 eur.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 90, 18.4.2009.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/27


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Alcoa Trasformazioni/Komisia

(Vec T-177/10) (1)

((„Štátna pomoc - Elektrická energia - Zvýhodnená tarifa - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Výhoda - Povinnosť odôvodnenia - Výška pomoci - Nová pomoc“))

2014/C 421/37

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso, Taliansko) (v zastúpení: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, F. Salerno, G. Scassellati Sforzolini a G. Rizza, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Di Bucci a É. Gippini Fournier, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2010/460/ES z 19. novembra 2009 o opatreniach štátnej pomoci C 38/A/04 (ex NN 58/04) a C 36/B/06 (ex NN 38/06), ktoré Taliansko poskytlo v prospech spoločnosti Alcoa Trasformazioni (Ú. v. EÚ L 227, 2010, s. 62)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Alcoa Trasformazioni Srl znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii, vrátane trov konania súvisiacich s konaním o nariadení predbežného opatrenia.

3.

Talianska republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 19.6.2010.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/28


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – LTTE/Rada

(Spojené veci T-208/11 a T-508/11) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom v rámci boja proti terorizmu - Zmrazenie finančných prostriedkov - Uplatniteľnosť nariadenia (ES) č. 2580/2001 na situácie ozbrojeného konfliktu - Možnosť označiť orgán tretieho štátu za príslušný orgán v zmysle spoločnej pozície 2001/931/SZBP - Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov - Odkaz na teroristické činy - Potreba rozhodnutia príslušného orgánu v zmysle spoločnej pozície 2001/931“))

2014/C 421/38

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Dánsko) (v zastúpení: V. Koppe, A. M. van Eik a T. Buruma, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: G. Étienne a E. Finnegan, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: vo veci T-208/11 pôvodne M. Bulterman, N. Noort a C. Schillemans, splnomocnené zástupkyne, neskôr, rovnako ako vo veci T-508/11, C. Wissels, M. Bulterman a J. Langer, splnomocnení zástupcovia), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: pôvodne S. Behzadi-Spencer, H. Walker a S. Brighouse, neskôr S. Behzadi-Spencer, H. Walker a E. Jenkinson, splnomocnené zástupkyne, za právnej pomoci M. Gray, barrister) (vedľajší účastník konania iba vo veci T-208/11) a Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Castillo de la Torre a S. Boelaert, neskôr F. Castillo de la Torre a É. Cujo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Pôvodne vo veci T-208/11 návrh na zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 83/2011 z 31. januára 2011, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 610/2010 (Ú. v. EÚ L 28, s. 14), a vo veci T-508/11 návrh na zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 687/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušujú vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 610/2010 a (EÚ) č. 83/2011 (Ú. v. EÚ L 188, s. 2) v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú žalobkyne

Výrok rozsudku

1.

Vykonávacie nariadenia Rady (EÚ) č. 83/2011 z 31. januára 2011, č. 687/2011 z 18. júla 2011, č. 1375/2011 z 22. decembra 2011, č. 542/2012 z 25. júna 2012, č. 1169/2012 z 10. decembra 2012, č. 714/2013 z 25. júla 2013, č. 125/2014 z 10. februára 2014 a č. 790/2014 z 22. júla 2014, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a zrušujú vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 610/2010, 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 a 125/2014, sa zrušujú v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú organizácie Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

2.

Účinky vykonávacieho nariadenia č. 790/2014 sa zachovávajú na obdobie troch mesiacov od vyhlásenia tohto rozsudku.

3.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli LTTE.

4.

Holandské kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Európska komisia znášajú vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 179, 18.6.2011.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/29


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Portovesme/Komisia

(Vec T-291/11) (1)

((„Štátna pomoc - Elektrická energia - Zvýhodnená tarifa - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom - Pojem štátna pomoc - Nová pomoc - Rovnosť zaobchádzania - Primeraná lehota“))

2014/C 421/39

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Portovesme Srl (Rím, Taliansko) (v zastúpení: F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati a A. Vinci, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Di Bucci a É. Gippini Fournier, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na úplné alebo „v rozsahu považovanom za primeraný“ čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2011/746/EÚ z 23. februára 2011 o štátnej pomoci, ktorú poskytlo Taliansko spoločnostiam Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA a Syndial SpA [Opatrenia štátnej pomoci C 38/B/04 (ex NN 58/04) a C 13/06 (ex N 587/05)] (Ú. v. EÚ L 309, s. 1), a subsidiárne návrh na zrušenie uvedeného rozhodnutia v rozsahu, v akom je v ňom nariadené vrátenie predmetnej pomoci

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Portovesme Srl je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 232, 6.8.2011.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/30


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Eurallumina/Komisia

(Vec T-308/11) (1)

((Štátna pomoc - Elektrina - Preferenčná sadzba - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom - Pojem štátna pomoc - Nová pomoc))

2014/C 421/40

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Eurallumina SpA (Portoscuso, Taliansko) (v zastúpení: V. Leone, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Di Bucci a É. Gippini Fournier, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie, v časti týkajúcej sa žalobkyne, rozhodnutia Komisie 2011/746/EÚ z 23. februára 2011 o štátnej pomoci, ktorú poskytlo Taliansko spoločnostiam Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA a Syndial SpA [Opatrenia štátnej pomoci C 38/B/04 (ex NN 58/04) a C 13/06 (ex N 587/05)] (Ú. v. EÚ L 309, s. 1), subsidiárne, návrh na zrušenie článkov 2 a 3 uvedeného rozhodnutia v rozsahu, v akom sa týmto rozhodnutím ukladá povinnosť vrátiť pomoc, ktorá bola poskytnutá žalobkyni, a subsidiárne v druhom rade, návrh na zrušenie článku 3 toho istého rozhodnutia tiež v časti týkajúcej žalobkyne

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Eurallumina Spoločenstva je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 238, 13.8.2011.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/30


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2014 – Alouminion/Komisia

(Vec T-542/11) (1)

((„Štátna pomoc - Hliník - Zvýhodnená sadzba za elektrickú energiu poskytnutá na základe zmluvy - Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za protiprávnu a nezlučiteľnú s vnútorným trhom - Výpoveď zmluvy - Právne pozastavenie účinkov výpovede zmluvy v konaní o nariadení predbežného opatrenia - Nová pomoc“))

2014/C 421/41

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alouminion AE (Maroussi, Grécko) (v zastúpení: G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos a N. Keramidas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Triantafyllou a É. Gippini Fournier, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci V. Chatzopoulos, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atény, Grécko) (v zastúpení: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, E. Salaka a C. Synodinos, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2012/339/EÚ z 13. júla 2011 o štátnej pomoci č. SA.26117 – C 2/10 (ex NN 62/09) poskytnutej Gréckom podniku Aluminium of Greece SA (Ú. v. EÚ L 166, 2012, s. 83)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie 2012/339/EÚ z 13. júla 2011 o štátnej pomoci č. SA.26117 – C 2/10 (ex NN 62/09) poskytnutej Gréckom podniku Aluminium of Greece SA sa zrušuje.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Alouminion AE.

3.

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 370, 17.12.2011.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/31


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Evropaïki Dynamiki/Komisia

(Vec T-297/12) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Verejné zákazky na služby - Oznámenie informácií, ktoré údajne spôsobujú ujmu na povesti žalobkyne, Komisiou tretím osobám - Nemajetková ujma - Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom“))

2014/C 421/42

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: V. Christianos a S. Paliou, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: S. Lejeune a S. Delaude, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci E. Petritsi, advokát)

Predmet veci

Návrh na náhradu ujmy údajne spôsobenej z dôvodu, že Komisia listom z 3. júla 2007 oznámila tretím osobám určité informácie týkajúce sa jednak správneho vyšetrovania Komisiou týkajúceho sa žalobkyne, jednak politiky Komisie v oblasti zamestnávania pracovníkov

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 273, 8.9.2012.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/32


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2014 – Fuchs/ÚHVT – Les complices (hviezda v kruhu)

(Vec T-342/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej hviezdu v kruhu - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia národná obrazová ochranná známka zobrazujúce hviezdu v kruhu - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Výmaz skoršej ochrannej známky Spoločenstva - Zachovanie záujmu na konaní - Čiastočné nezastavenie konania“))

2014/C 421/43

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Max Fuchs (Freyung, Nemecko) (v zastúpení: C. Onken, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Les Complices SA (Montreuil-sous-Bois, Francúzsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho ÚHVT z 8. mája 2012 (vec R 2040/2011-5), týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťou Les Complices SA a Maxom Fuchsom

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Max Fuchs je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 295, 29.9.2012.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/32


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Novartis/ÚHVT – Tenimenti Angelini (LINEX)

(Vec T-444/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LINEX - Skoršia národná slovná ochranná známka LINES PERLA - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 76 ods. 1 in fine nariadenia (ES) č. 207/2009 - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 421/44

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Novartis AG (Bazilej, Švajčiarsko) (v zastúpení: M. Douglas, avocat)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Taliansko) (v zastúpení: R. Almaraz Palmero, avocat)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. augusta 2012 (vec R 414/2011-4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Tenimenti Angelini SpA a Novartis AG

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 6. augusta 2012 (vec R 414/2011-4) sa zrušuje.

2.

ÚHVT znáša vlastné trovy konania a trovy konania, ktoré vynaložila žalobkyňa.

3.

Vedľajší účastník konania znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 399, 22.12.2012.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/33


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2014 – El Corte Inglés/ÚHVT – English Cut (The English Cut)

(Vec T-515/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva The English Cut - Národná slovná ochranná známka a skoršie obrazové ochranné známky Spoločenstva El Corte Inglés - Relatívne dôvody zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Neexistencia pravdepodobnosti asociácie - Súvislosť medzi označeniami - Neexistencia podobnosti označení - Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“))

2014/C 421/45

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: El Corte Inglés, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: E. Seijo Veiguela, J. L. Rivas Zurdo a I. Munilla Muñoz, avocats)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: The English Cut, SL (Málaga, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. septembra 2012 (vec R 1673/2011-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi El Corte Inglés, SA, a The English Cut, SL

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

El Corte Inglés, SA, sa zaväzuje na náhradu trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/34


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Alro/Komisia

(Vec T-517/12) (1)

((„Štátna pomoc - Elektrina - Zvýhodnené tarify - Rozhodnutie začať konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ - Žaloba o neplatnosť - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Opatrenie pomoci, ktoré bolo v celom rozsahu vykonané, a to sčasti ku dňu rozhodnutia a sčasti ku dňu podania žaloby - Neprípustnosť“))

2014/C 421/46

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alro SA (Slatina, Rumunsko) (v zastúpení: C. Quigley, QC, O. Bretz, solicitor, a S. Verschuur, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: É. Gippini Fournier a T. Maxian Rusche, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

V prvom rade návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C (2012) 2517 final z 25. apríla 2012 začať konanie stanovené v článku 108 ods. 2 ZFEÚ týkajúceho sa štátnej pomoci SA 33624 (2012/C) (ex 2011/NN) – Rumunsko – Zvýhodnené tarify za elektrickú energiu pre Alro Slatina SA a subsidiárne návrh na zrušenie rozhodnutia C (2012) 2517 final v rozsahu, v akom sa uplatňuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2009

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa odmieta ako neprípustná.

2.

Alro SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 32, 2.2.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/34


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2014 – Bermejo Garde/EHSV

(Vec T-529/12 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Prijímanie - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Vymenovanie na miesto riaditeľa - Späťvzatie kandidatúry odvolateľa - Vymenovanie iného uchádzača - Návrhy na zrušenie - Zrušenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste v konaní na prvom stupni napadnuté z dôvodu nedostatku právomoci autora aktu - Neexistencia výslovnej odpovede na všetky dôvody a argumenty formulované účastníkmi konania - Zásada riadnej správy vecí verejných - Neprípustnosť návrhov na zrušenie rozhodnutí prijatých na základe napadnutého oznámenia o voľnom pracovnom mieste - Článok 91 ods. 2 Štatútu - Návrh na náhradu škody - Právo na účinnú súdnu ochranu - Povinnosť Súdu pre verejnú službu poskytnúť odôvodnenie - Vec v stave umožňujúcom rozhodnúť - Zamietnutie odvolania“))

2014/C 421/47

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Moises Bermejo Garde (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, avocat)

Ďalší účastník konania: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) (v zastúpení: M. Lernhart, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, avocat)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 25. septembra 2012, Bermejo Garde/EHSV (F-51/10, zatiaľ neuverejnený v Zbierke), ktorým sa navrhuje čiastočné zrušenie tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 25. septembra 2012, Bermejo Garde/CESE (F-51/10) sa zrušuje v rozsahu, v akom zamietol návrh na náhradu škody žalobcu bez odôvodnenia.

2.

Odvolanie sa v zostávajúcej časti zamieta.

3.

Návrh na náhradu škody formulovaný pánom Moises Bermejo Garde na Súde pre verejnú službu sa zamieta.

4.

Pán Bermejo Garde znáša svoje vlastné trovy konania na tomto stupni.

5.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) znáša svoje vlastné trovy konania tak v konaní na Súde pre verejnú službu, ako aj v tomto konaní a je povinný nahradiť trovy konania pána Bermejo Garde v konaní na prvom stupni.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 23.2.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/35


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. októbra 2014 – Bermejo Garde/EHSV

(Vec T-530/12 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Psychické obťažovanie - Protiprávne aktivity poškodzujúce záujmy Únie - Závažné porušenie služobných povinností úradníkov - Články 12a a 22a Služobného poriadku - Oznámenie vykonané žalobcom - Preradenie v nadväznosti na toto oznámenie - Nepredloženie veci úradu OLAF nadriadeným, ktorý dostal informácie - Akt nepriaznivo zasahujúci do právneho postavenia - Dobrá viera - Právo na obhajobu - Právomoc autora aktu“))

2014/C 421/48

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Moises Bermejo Garde (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, avocat)

Ďalší účastník konania: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) (v zastúpení: pôvodne G. Nijborg, neskôr U. Schwab a M. Lernhart, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, avocat)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 25. septembra 2012, Bermejo Garde/EHSV (F-41/10, zatiaľ neuverejnený v Zbierke), ktorým sa navrhovalo zrušenie tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvého senátu) z 25. septembra 2012, Bermejo Garde/EHSV (F-41/10), sa zrušuje v rozsahu, v akom boli zamietnuté návrhy pána Bermejo Garde na zrušenie rozhodnutia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) č. 133/10 A z 24. marca 2010 o ukončení výkonu jeho predchádzajúcich funkcií a rozhodnutia EHSV č. 184/10 A z 13.apríla 2010 o jeho preradení.

2.

V zostávajúcej časti sa odvolanie zamieta.

3.

Vec sa vracia na prejednanie Súdu pre verejnú službu.

4.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 23.2.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/36


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Alpiq RomIndustries a Alpiq RomEnergie/Komisia

(Vec T-129/13) (1)

((„Štátna pomoc - Elektrická energia - Zvýhodnené tarify - Rozhodnutie začať konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ - Žaloba o neplatnosť - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Opatrenie pomoci úplne vykonané ku dňu podania žaloby - Neprípustnosť“))

2014/C 421/49

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Alpiq RomIndustries Srl (Bukurešť, Rumunsko) a Alpiq RomEnergie Srl (v zastúpení: H. Wollmann a F. Urlesberger, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C (2012) 2542 final z 25. apríla 2012 o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ týkajúceho sa štátnej pomoci SA 33451 (2012/C) (ex 2012/NN) – Rumunsko – Zvýhodnené tarify v zmluvách medzi Hidroelectrica S.A. a obchodníkmi s elektrickou energiou

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Alpiq RomIndustries Srl a Alpiq RomEnergie Srl sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 141, 18.5.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/37


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2014 – Skysoft Computersysteme/ÚHVT – British Sky Broadcasting Group a Sky IP International (SKYSOFT)

(Vec T-262/13) (1)

((Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SKYSOFT - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SKY - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009))

2014/C 421/50

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Nemecko) (v zastúpení: P. Ehrlinger a T. Hagen, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock a N. Bambara, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastníci v konaní pred Všeobecným súdom: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Spojené kráľovstvo) a Sky IP International Ltd (Isleworth) (v zastúpení: J. Barry, S. Wright, solicitors, a P. Roberts, barrister)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. marca 2013 (vec R 2503/2011-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi na jednej strane British Sky Broadcasting Group plc a Sky IP International Ltd, a na druhej strane Skysoft Computersysteme GmbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Skysoft Computersysteme GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/37


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Junited Autoglas Deutschland/ÚHVT – Belron Hungary (United Autoglas)

(Vec T-297/13) (1)

((Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva United Autoglas - Skoršia národná obrazová ochranná známka AUTOGLASS - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009))

2014/C 421/51

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: C. Weil, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: M. Rajh a J. Crespo Carrillo, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Belron Hungary Kft – Zug Branch (Zug, Švajčiarsko) (v zastúpení: L. Christy, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. apríla 2013 (vec R 206/2012-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Belron Hungary Kft – Zug Branch a Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 215, 27.7.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/38


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Federación Española de Hostelería/EACEA

(Vec T-640/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Program v oblasti celoživotného vzdelávania - Zmluva týkajúca sa projektu ‚Virtuálny simulátor na výučbu jazykov pre osoby pracujúce v turizme (e-klient)‘ - List obsahujúci predbežné informácie - Zmluvná povaha sporu - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Chýbajúce prekvalifikovanie zmluvy - Neprípustnosť“))

2014/C 421/52

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Federación Española de Hostelería (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: B. Miguelsanz Roldán, F. J. del Nogal Méndez, R. Fernández Flores a P. Abad Marco, avocats)

Žalovaná: Agence exécutive „Éducation, audiovisuel et culture“ (EACEA) (v zastúpení: H. Monet a A. Jaume, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne de J. L. Buendía Sierra, N. Ruiz García a A. Balcells Cartagena, neskôr J. L. Buendía Sierra a A. Balcells Cartagena, avocats)

Predmet veci

Návrh na zrušenie listu EACEA z 5. apríla 2013 obsahujúceho predbežné informácie, ktorým bola žalobkyňa informovaná o povinnosti vrátiť sumu 1 81  686,11 eura po vykonaní auditu projektu „Virtuálny simulátor na výučbu jazykov pre osoby pracujúce v turizme (e-klient)“

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Federación Española de Hostelería je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 245, 24.8.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/39


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2014 – EMA/BU

(Vec T-444/13 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Zmluva n adobu určitú - Rozhodnutie o nepredĺžení - Právomoc Súdu pre verejnú službu - Článok 8 prvý odsek PZOZ - Povinnosť starostlivosti“))

2014/C 421/53

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska agentúra pre lieky (EMA) (v zastúpení: T. Jabłoński a N. Rampal Olmedo, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Waelbroeck a A. Duron, avocats)

Ďalší účastník konania: BU (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Orlandi, avocat

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 26. júna 2013, BU/EMA (F-135/11, F-51/12 a F-110/12, Zb. VS, EU:F:2013:93), ktorým sa navrhovalo zrušenie tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Európska agentúra pre lieky (EMA) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania BU v rámci tohto konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 325, 9.11.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/39


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Larrañaga Otaño/ÚHVT (GRAPHENE)

(Vec T-458/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva GRAPHENE - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 421/54

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Joseba Larrañaga Otaño (Saint-Sébastien, Španielsko) a Mikel Larrañaga Otaño (Saint-Sébastien) (v zastúpení: F. Bueno Salamero, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: O. Mondéjar Ortuño, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. júna 2013 (vec R 208/2013-2) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia GRAPHENE ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Joseba Larrañaga Otaño a Mikel Larrañaga Otaño sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 313, 26.10.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/40


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Larrañaga Otaño/ÚHVT (GRAPHENE)

(Vec T-459/13) (1)

((Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva GRAPHENE - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009))

2014/C 421/55

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Joseba Larrañaga Otaño (Saint-Sébastien, Španielsko) a Mikel Larrañaga Otaño (Saint-Sébastien) (v zastúpení: F. Bueno Salamero, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: Ó. Mondéjar Ortuño, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. júna 2013 (vec R 210/2013-2), týkajúca sa prihlášky slovného označenia GRAPHENE ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Joseba Larrañaga Otaño a Mikel Larrañaga Otaño sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 313, 26.10.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/40


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2014 – Marchiani/Parlament

(Vec T-479/13) (1)

((„Právna úprava týkajúca sa výdavkov a náhrad poslancov Európskeho parlamentu - Príspevok na asistentskú parlamentnú výpomoc - Vrátenie neoprávnene vyplatených súm“))

2014/C 421/56

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jean-Charles Marchiani (Toulon, Francúzsko) (v zastúpení: C.-S. Marchiani, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: N. Lorenz a C. Karamarcos, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 4. júla 2013 o vymáhaní sumy 1 07  694,72 eura od žalobcu a príslušného debetného príkazu z 5. júla 2013

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Jean-Charles Marchiani je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 336, 16.11.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/41


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2014 – Dvor audítorov/BF

(Vec T-663/13 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Prijímanie - Vymenovanie na pracovné miesto riaditeľa ľudských zdrojov - Zamietnutie kandidatúry - Povinnosť odôvodniť správu podanú Komisiou na predbežný výber“))

2014/C 421/57

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Dvor audítorov Európskej únie (v zastúpení: T. Kennedy a J. Vermer, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: BF (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: L. Levi, avocat)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) zo 17. októbra 2013, BF/Dvor Audítorov (F-69/11, zatiaľ neuverejnený v Zbierke), a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Dvor audítorov Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli BF v rámci tohto konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/41


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Schönberger/Dvor audítorov

(Vec T-26/14 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2011 - Referenčné multiplikačné sadzby - Kontradiktórnosť“))

2014/C 421/58

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: O. Mader, avocat)

Ďalší účastník konania: Dvor audítorov Európskej únie (v zastúpení: B. Schäfer a I. Ní Riagáin Düro, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozhodnutiu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 5. novembra 2013, Schönberger/Dvor audítorov (F-14/12, Zb. VS, EU:F:2013:167), a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 5. novembra 2013, Schönberger/Dvor audítorov (F-14/12), sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia Súdu pre verejnú službu.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 93, 29.3.2014.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/42


Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2014 – MPM-Quality a Eutech/ÚHVT – Elton hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

(Vec T-215/12) (1)

([Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Obrazová ochranná známka Spoločenstva MANUFACTURE PRIM 1949 - Skoršie medzinárodné a národné ochranné známky PRIM - Zlá viera - Článok 165 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Články 41 a 56 nariadenia č. 207/2009 - Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 - Neexistencia riadneho používania skoršej ochrannej známky - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu])

2014/C 421/59

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyne: MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, Česká republika) a Eutech a.s. (Šternberk, Česká republika) (v zastúpení: M. Kyjovský, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Gája a D. Botis, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Elton hodinářská, a.s. (Nové Město nad Metují, Česká republika) (v zastúpení: T. Matoušek, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. marca 2012 (vec R 826/2014-4) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi MPM-Quality v.o.s. a Eutech a.s. na jednej strane a Elton hodinářská a.s. na druhej strane

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

MPM-Quality v.o.s. a Eutech a.s. sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 273, 8.9.2012.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/43


Uznesenie Všeobecného súdu z 30. septembra 2014 – Bitiqi a i./Komisia a i.

(Vec T-410/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Misia Európskej únie na ‚podporu právneho štátu‘ v Kosove (Eulex Kosovo) - Zmluvní zamestnanci - Rozhodnutia vedúceho misie neobnoviť pracovné zmluvy - Zjavný nedostatok právomoci“))

2014/C 421/60

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Burim Bitiqi (Londýn, Spojené kráľovstvo), Arlinda Gjebrea (Priština, Kosovo), Anna Gorska (Varšava, Poľsko), Agim Hajdini (Londýn), Josefa Martínez Estéve (Valencia, Španielsko), Denis Vasile Miron (Bukurešť, Rumunsko), James Nicholls (Swindon, Spojené kráľovstvo), Zornitsa Popova Glodzhani (Varna, Bulharsko), Andrei Mihai Popovici (Bukurešť) a Amaia San José Ortiz (Llodio, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne A. Coolen, D. de Abreu Caldas, É. Marchal a J.-N. Louis, neskôr D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, avocats)

Žalovaní: Európska komisia (v zastúpení: F. Erlbacher a A.-C. Simon, splnomocnení zástupcovia), Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (v zastúpení: S. Marquardt, É. Chaboureau a M. Silva, splnomocnení zástupcovia) a Eulex Kosovo (v zastúpení: B. Borchardt, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci A. Fouquet Dörte, avocat)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaných: Rada Európskej únie (v zastúpení: A. Vitro a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenia rozhodnutí vedúceho misie Európskej únie na „podporu právneho štátu“ v Kosove (Eulex Kosovo) z 27. mája a 2. júla 2013 neobnoviť pracovné zmluvy žalobcov

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Burim Bitiqi, Arlinda Gjebrea, Anna Gorska, Agim Hajdini, Josefa Martínez Estéve, Denis Vasile Miron, James Nicholls, Zornitsa Popova Glodzhani, Andrei Mihai Popovici, Amaia San José Ortiz sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Eulex Kosovo.

3.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 325, 9.11.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/43


Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2014 – Marcuccio/Komisia

(Vec T-447/13 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Náhrada nahraditeľných trov - Článok 92 ods. 1 rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu - Námietka paralelnej žaloby - Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“))

2014/C 421/61

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, neskôr C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (samosudca) z 18. jún 2013, Marcuccio/Komisia (F-143/11, Zb. VS, EU:F:2013:81), ktorého predmetom je zrušenie tohto uznesenia

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Luigi Marcuccio znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou v rámci tejto veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 291, 5.10.2013.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/44


Žaloba podaná 3. októbra 2014 – Holistic Innovation Institute/REA

(Vec T-706/14)

2014/C 421/62

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Holistic Innovation Institute, SLU (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: R. Muñiz García, abogado)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre výskum (REA)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie, ktoré vylučuje žalobcu z projektov INACHUS a ZONeSEC,

odškodnil žalobcu a zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 7 81  250 eur, ktorá zodpovedá dvom projektom, z ktorých bol žalobca vylúčený, zvýšenej o zákonný úrok od dátumu splatnosti a

odškodnil žalobcu a zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy, ktorú stanoví znalec určený Všeobecným súdom, za ďalšiu škodu, ktorú žalobcovi spôsobilo vylúčenie z projektov.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba smeruje proti rozhodnutiu Výkonnej agentúry pre výskum Európskej komisie z 24. júla 2014, ARES (2014) 2461172, ktorou sa ukončili rokovania a zamietla účasť žalobcu v projektoch INACHUS (607522) a ZONeSEC (607292) výzvy na predkladanie ponúk FP7-SEC-2013-1, Siedmeho rámcového programu.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na zjavnej absencii odôvodnenia rozhodnutia, keďže rozhodnutie obsahuje len zdanlivé odôvodnenie.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na skutočnosti, že nezávislí hodnotitelia sa o projektoch s účasťou spoločnosti – žalobcu vyslovili kladne.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na skutočnosti, že po týchto informáciách žalovaná zmenila kritérium ako odvetné opatrenie smerujúce proti riaditeľovi žalobcu, ktorý predtým žaloval Európsku komisiu v súvislosti so sporom týkajúcim sa spoločnosti Rose Visión S.L.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že zástupcovia žalovanej vykonávali nátlak na ostatných účastníkov projektov, aby vylúčili žalobcu pred rozhodnutím, čím sa usilovali vyhnúť prijatiu napadnutého rozhodnutia.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na vzniku škody a ďalšej ujmy žalobcu, ktorá bola spôsobená konaním žalovanej.


Súd pre verejnú službu

24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/46


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. októbra 2014 – Moschonaki/Komisia

(Vec F-55/10 RENV)

((Verejná služba - Úradníci - Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení - Prijímanie - Interné oznámenie o voľnom pracovnom mieste inštitúcie - Podmienky prijatia uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste - Voľná úvaha menovacieho orgánu))

2014/C 421/63

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chrysanthe Moschonaki (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Vrátenie veci po zrušení – Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta zohľadnenie kandidatúry žalobkyne na miesto asistentky v knižnici a návrh na uloženie povinnosti Komisii na zaplatiť určitú sumu žalobkyni ako náhradu za majetkovú a nemajetkovú ujmu

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie z 30. septembra 2009, ktorým Európska komisia zamietla kandidatúru pani Moschonakiovej na miesto „asistentky v knižnici/dokumentaristky“, sa zamieta.

2.

Európska komisia je povinná zaplatiť pani Moschonakiovej sumu vo výške 5  000 eur.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy, ktoré vznikli pani Moschonakiovej vo veciach F–55/10, T–476/11 P a F–55/10 RENV.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/46


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – CG/EIB

(Vec F-103/11) (1)

((Verejná služba - Zamestnanci EIB - Psychické obťažovanie - Vyšetrovacie konanie - Rozhodnutie prezidenta o odložení sťažnosti - Stanovisko vyšetrovacieho výboru - Nesprávna definícia psychického obťažovania - Úmyselný charakter konania - Zistenie existencie a prejavov psychického obťažovania - Hľadanie príčinnej súvislosti - Neexistencia - Nezrovnalosti v stanovisku vyšetrovacieho výboru - Zjavne nesprávne posúdenie - Nesprávny služobný postup - Povinnosť dôverného zaobchádzania - Ochrana osobných údajov - Žaloba na náhradu škody))

2014/C 421/64

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: CG (v zastúpení: pôvodne N. Thieltgen, neskôr J.-N. Louis a D. de Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: EIB (v zastúpení: G. Nuvoli a T. Gilliams, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (v zastúpení: I. Chatelier a H. Kranenborg, neskôr I. Chatelier a A. Buchta, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žiadosť o zrušenie rozhodnutia prezidenta EIB o nepodniknutí žiadnych krokov v dôsledku vyšetrovania v súvislosti s údajným psychickým obťažovaním a zrušenie záverov vyšetrovacieho výboru, ako aj návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prezidenta Európskej investičnej banky z 27. júla 2011 sa zrušuje.

2.

Európska investičná banka je povinná zaplatiť CG sumu vo výške 35  000 eur.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Európska investičná banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila CG.

5.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov ako vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 6, 7.1.2012, s. 25.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/47


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – CG/EIB

(Vec F-115/11) (1)

((Verejná služba - Zamestnanci EIB - Vymenovanie - Pracovné miesto vedúceho oddelenia - Vymenovanie iného uchádzača než žalobkyne - Vady výberového konania - Povinnosť nestrannosti členov výberového panelu - Trestuhodné konanie predsedu výberového panelu voči žalobkyni - Konflikt záujmov - Ústny referát spoločný pre všetkých uchádzačov - Dokumenty poskytnuté pre ústny referát, ktoré môžu zvýhodniť jedného z uchádzačov - Uchádzač, ktorý sa zúčastnil prípravy poskytnutých dokumentov - Porušenie zásady rovnosti - Žaloba o neplatnosť - Návrh na náhradu škody))

2014/C 421/65

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: CG (v zastúpení: pôvodne N. Thieltgen, avocat, neskôr J.-N. Louis a D. de Abreu Caldas, avocats)

Žalovaná: Európska investičná banka (EIB) (v zastúpení: G. Nuvoli a T. Gilliams, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia prezidenta EIB o vymenovaní iného uchádzača než žalobkyne na pracovné miesto vedúceho oddelenia v rámci EIB a žiadosť o náhradu škody.

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prezidenta Európskej investičnej banky z 28. júla 2011 o vymenovaní pána A na pracovné miesto vedúceho oddelenia „Riziková a cenová politika“ sa zrušuje.

2.

Európska investičná banka je povinná zaplatiť CG sumu 25  000 eur.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Európska investičná banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené CG.


(1)  Ú. v. EÚ C 6, 7.1.2012, s. 28.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/48


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. septembra 2014 – Cerafogli/ECB

(Vec F-26/12) (1)

((Verejná služba - Zamestnanci ECB - Prístup zamestnancov ECB k dokumentom týkajúcim sa pracovného pomeru - Pravidlá uplatňujúce sa na žiadosti zamestnancov ECB - Konanie pred podaním žaloby - Pravidlo zhody - Námietka nezákonnosti uvedená po prvý krát v žalobe - Prípustnosť - Právo na účinnú súdnu ochranu - Rokovanie s výborom zamestnancov o prijatí pravidiel uplatňujúcich sa na žiadosti zamestnancov ECB o prístupe k dokumentom týkajúcim sa pracovného pomeru))

2014/C 421/66

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini a S. Lambrinoc, splnomocnení zástupcovia, D. Waegenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia ECB, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobkyne o prístup k dokumentom, ako aj návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie z 21. júna 2011, ktorým zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva pre „Ľudské zdroje, rozpočet a organizáciu“ Európskej centrálnej banky čiastočne zamietol žiadosť o prístup k niektorým dokumentom predloženú pani Cerafogliovou 20. mája 2011, sa zrušuje.

2.

Európska centrálna banka je povinná zaplatiť pani Cerafogliovej sumu vo výške 1  000 eur.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Európska centrálna banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila pani Cerafogliová.


(1)  Ú. v. EÚ C 184, 23.6.2012, s. 22.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/49


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. mája 2014 – Forget/Komisia

(Vec F-153/12) (1)

((Verejná služba - Úradník - Odmena - Rodinné prídavky - Príspevok na domácnosť - Podmienky priznania - Registrované partnerstvo podľa luxemburského práva - Dvojica stabilných partnerov v nemanželskom partnerskom vzťahu, ktorá má možnosť uzatvoriť civilné manželstvo - Úradník nespĺňajúci podmienky upravené v článku 1 ods. 2 písm. c) bode iv) prílohy VII služobného poriadku))

2014/C 421/67

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Claude Forget (Steinfort, Luxembursko) (v zastúpení: M. Kerger, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. Bisch, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa partnerke žalobcu zamieta priznanie nároku na príspevok na domácnosť a na pozostalostný dôchodok

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Forget znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

3.

Rada Európskej únie znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 23.2.2013, s. 26.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/49


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. júna 2014 – BN/Parlament

(Vec F-157/12) (1)

((Verejná služba - Úradníci - Žaloba o neplatnosť - Úradník zaradený do platovej triedy AD 14 zaradený dočasne na pracovné miesto poradcu riaditeľa - Tvrdenie o psychickom obťažovaní zo strany generálneho riaditeľa - Dlhodobá nemocenská dovolenka - Rozhodnutie o vymenovaní na pracovné miesto poradcu na inom generálnom riaditeľstve - Povinnosť starostlivosti - Zásada riadnej správy veci verejných - Záujem služby - Pravidlo zhody medzi platovou triedou a pracovným miestom - Žaloba o náhradu škody - Škoda vyplývajúca z iného ako rozhodovacieho postupu))

2014/C 421/68

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: BN (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Tymen, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: O. Caisou-Rousseau a V. Montebello-Demogeot, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o preložení žalobcu a implicitného rozhodnutia s retroaktívnym účinkom o ukončení jeho funkcie poradcu riaditeľa riaditeľstva Európskeho parlamentu a návrh na náhradu spôsobenej škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Európsky parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy, ktoré vznikli BN.


(1)  Ú. v. EÚ C 71, 9.3.2013, s. 31.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/50


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. septembra 2014 – Radelet/Európska komisia

(Vec F-7/13) (1)

((Verejná služba - Úradníci pôsobiaci v tretích krajinách - Články 5 a 23 prílohy X služobného poriadku - Poskytnutie ubytovania inštitúciou - Povolenie udelené úradníkovi na prenájom ubytovacích priestorov - Žaloba o náhradu škody - Nemajetková ujma - Pridelenie nepohodlných a zdravotne závadných ubytovacích priestorov - Absencia dôkazu))

2014/C 421/69

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Luc Radelet (Antananarivo, Madagaskar) (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a C. Ehrbar, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia zamietajúceho sťažnosť proti rozhodnutiu prijatom ako odpoveď na žiadosť žalobcu prideleného k delegácii Komisie v Antananarivo, Madagaskar, ktorým sa domáha náhrady škody za ťažkosti vzniknuté pri jeho usadení sa vo vyššie uvedenom meste

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Radelet znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.


(1)  Ú. v. EÚ C 114, 20.4.2013, s. 47.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/50


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. mája 2014 – CU/EHSV

(Vec F-42/13) (1)

((Verejná služba - Dočasný zamestnanec - Zmluva na dobu neurčitú - Rozhodnutie o výpovedi zmluvy))

2014/C 421/70

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CU (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, avocats)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor (v zastúpení: pôvodne M. Arsène a L. Camarena Januzec, splnomocnení zástupcovia, F.-M. Hislaire a M. Troncoso Ferrer, avocats, neskôr M. Pascua Mateo a L. Camarena Januzec, splnomocnení zástupcovia, F.-M. Hislaire a M. Troncoso Ferrer, avocats)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia o výpovedi pracovnej zmluvy žalobcu a návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá mu údajne vznikla

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. októbra 2012 a z 31. januára 2013, ktorými sa vypovedá pracovná zmluva dočasného zamestnanca uzavretá na dobu neurčitú, sa zrušujú.

2.

Európsky hospodársky a sociálny výbor je povinný zaplatiť CU sumu 25  000 eur.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Európsky hospodársky a sociálny výbor znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené CU.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013, s. 61.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/51


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – CW/Parlament

(Vec F-48/13) (1)

((Verejná služba - Úradníci - Hodnotiaca správa - Posúdenia a poznámky uvedené v hodnotiacej správe - Zjavne nesprávne posúdenia - Prekročenie právomoci - Absencia))

2014/C 421/71

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: CW (v zastúpení: C. Bernard-Glanz, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: M. Dean a S. Alves, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za rok 2011

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

CW znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy, ktoré vznikli Európskemu parlamentu.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013, s. 63.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/52


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. septembra 2014 – CV/EHSV

(Vec F-54/13) (1)

((Verejná služba - Žaloba o náhradu škody - Správne vyšetrovanie - Disciplinárne konanie - Psychické obťažovanie))

2014/C 421/72

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CV (v zastúpení: T. Bontinck a A. Guillerme, advokáti)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor (v zastúpení: pôvodne M. Arsène a L. Camarena Januzec, splnomocnení zástupcovia, F.-M. Hislaire a M. Troncoso Ferrer, advokáti, neskôr M. Pascua Mateo a L. Camarena Januzec, splnomocnení zástupcovia, F.-M. Hislaire a M. Troncoso Ferrer, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia EHSV, ktorým sa zamietla sťažnosť podaná žalobcom na základe článku 90 ods. 1 služobného poriadku s cieľom získať náhradu škody, ktorá mu vznikla z dôvodu údajnej neústupčivosti či dokonca obťažovania zo strany administratívy

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013, s. 64.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/52


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. októbra 2014 – de Brito Sequeira Carvalho/Komisia

(Vec F-107/13) (1)

((Verejná služba - Úradníci - Úradník na dôchodku - Disciplinárne konanie - Disciplinárny postih - Zrážky z dôchodku - Výsluch svedka disciplinárnou komisiou - Nevypočutie dotknutého úradníka - Nerešpektovanie práva byť vypočutý))

2014/C 421/73

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: É. Boigelot a R. Murru, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Ehrbar, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie o uložení disciplinárneho postihu žalobcovi podľa článku 9 ods. 2 prílohy IX služobného poriadku a návrh na náhradu škody za údajne vzniknutú nemajetkovú ujmu a na náhradu už zrazených súm

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Európskej komisie zo 14. marca 2013, ktorým sa pánovi de Brito Sequeira Carvalhovi ukladá disciplinárny postih spočívajúci v zrážkach štvrtiny z čistej mesačnej sumy jeho dôchodku na obdobie dvoch rokov, sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pánovi de Brito Sequeira Carvalhovi.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014, s. 41.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/53


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 15. októbra 2014 – De Bruin/Parlament

(Vec F-15/14) (1)

((Verejná služba - Úradník v skúšobnej dobe - Článok 34 služobného poriadku - Správa o skúšobnej dobe uvádzajúca nespôsobilosť úradníka v skúšobnej dobe - Predĺženie trvania skúšobnej doby - Prepustenie na konci skúšobnej doby - Dôvody prepustenia - Výkonnosť - Rýchlosť pri plnení pracovných úloh - Zjavne nesprávne posúdenia - Nezrovnalosti konania - Lehota určená výboru pre správy na vydanie stanoviska))

2014/C 421/74

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Evert Anton De Bruin (Lent, Holandsko) (v zastúpení: A. Salerno, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: M. Dean a M. Ecker, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Parlamentu o vypovedaní pracovnej zmluvy žalobcu na konci obdobia predĺženia jeho skúšobnej doby

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán De Bruin znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament.


(1)  Ú. v. EÚ C 184, 16.6.2014, s. 40.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/54


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2014 – DM/BEREC

(Vec F-35/12) (1)

((Verejná služba - Zmluvný zamestnanec - Podmienky prijatia do zamestnania - Vstupná lekárska prehliadka - Článok 100 PZOZ - Výhrada týkajúca sa zdravotného stavu - Prepustenie na konci skúšobnej doby - Návrhy na zrušenie, ktoré sa stali bezpredmetnými - Neexistencia vplyvu - Zastavenie konania))

2014/C 421/75

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: DM (v zastúpení: pôvodne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, neskôr D. Abreau Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaný: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (v zastúpení: M. Chiodi, splnomocnený zástupca, D. Waelbroeck, A. Duron, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o uplatnení výhrady týkajúcej sa zdravotného stavu na žalobcu od dátumu jeho nástupu do zamestnania a rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti žalobcu

Výrok uznesenia

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil DM.


(1)  Ú. v. EÚ C 138, 12.5.2012, s. 37.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/54


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. novembra 2013 – Marcuccio/Komisia

(Vec F-9/13) (1)

((Verejná služba - Lehota na podanie žaloby - Zmeškanie lehoty - Zjavne neprípustná žaloba))

2014/C 421/76

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie pristúpiť k započítaniu sumy zodpovedajúcej trovám konania, na ktorých náhradu ju zaviazal Všeobecný súd vo veci T-176/04, proti vyššej sume, ktorú musí žalobca zaplatiť v nadväznosti na uznesenie vo veci T-241/03

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

Pán Marcuccio znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.


(1)  Ú. v. EÚ C 215, 27.7.2013, s. 20.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/55


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – Mészáros/Komisia

(Vec F-22/13) (1)

((Verejná služba - Výberové konanie - Úspešný uchádzač z výberového konania zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov - Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/207/11 - Preverenie podmienok účasti na výberovom konaní na platovú triedu AD 7 menovacím orgánom - Odborná prax kratšia ako minimálna požadovaná dĺžka - Zjavne nesprávne posúdenie výberovej komisie - Späťvzatie ponuky zamestnania menovacím orgánom - Presne vymedzená právomoc menovacieho orgánu))

2014/C 421/77

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Mátyás Támas Mészáros (Krakov, Poľsko) (v zastúpení: M. Pecyna, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o zamestnanie žalobcu, ktorú predložil ESTAT, a o tom, že žalobca nespĺňa podmienky účasti na výberovom konaní EPSO/AD/207/11

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán Mészáros.


(1)  Ú. v. EÚ C 291, 5.10.2013, s. 7.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/55


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 20. marca 2014 – Marcuccio/Komisia

(Vec F-33/13)

((Verejná služba - Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku - Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby - Vlastnoručný podpis advokáta odlišný od vlastnoručného podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou - Zmeškanie lehoty na podanie žaloby - Zjavná neprípustnosť))

2014/C 421/78

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa a L. Mansullo, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veci

Návrh na zrušenie zamietnutia návrhu žalobcu, ktorým žiadal o zaplatenie kompenzačného príspevku za nečerpané dni dovolenky z dôvodu, že bol od 4. januára 2002 do 31. mája 2005 na nemocenskej dovolenke

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

Pán Marcuccio znáša vlastné trovy konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/56


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. februára 2014 – CL/EEA

(Vec F-71/13) (1)

((Verejná služba - Dočasný zamestnanec - Povinnosť poskytnúť pomoc - Článok 24 služobného poriadku - Morálne obťažovanie zo strany nadriadeného - Zamietnutie žiadosti o začatie administratívneho vyšetrovania - Zjavne neprípustná žaloba))

2014/C 421/79

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CL (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas, avocats)

Žalovaná: Európska environmentálna agentúra (v zastúpení: O. Cornu, splnomocnený zástupca, B. Wägenbaur, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie zamietnutia žiadosti žalobcu o začatie administratívneho vyšetrovania na účely preukázania alebo spresnenia skutočností týkajúcich sa obťažovania

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

CL znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej environmentálnej agentúre.


(1)  Ú. v. EÚ C 274, 21.9.2013, s. 32.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/56


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 13. februára 2014 – Probst/Komisia

(Vec F-75/13) (1)

((Verejná služba - Úradník - Príspevok na expatriáciu - Článok 4 prílohy VII služobného poriadku - Návrh na preskúmanie - Nové a podstatné skutočnosti - Zjavne neprípustná žaloba))

2014/C 421/80

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Norbert Probst (Genval, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, neskôr D. Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia nepriznať žalobcovi nárok na príspevok na expatriáciu

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

Pán Probst znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.


(1)  Ú. v. EÚ C 274, 21.9.2013, s. 34.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/57


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. septembra 2014 – Moriarty/Parlament

(Vec F-98/13) (1)

((Verejná služba - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2012 - Nezapísanie do zoznamu povýšených úradníkov - Žaloba, ktorá zjavne nemá žiadny právny základ))

2014/C 421/81

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Rainer Moriarty (Colmar-Berg, Luxembursko) (v zastúpení: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: E. Despotopoulou a E. Taneva, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa určil zoznam úradníkov povýšených za rok 2012 v rozsahu, v akom na jednej strane neuvádza meno žalobcu medzi úradníkmi platovej triedy AST 6, ktorí neprešli atestačným postupom a ktorí boli povýšení do platovej triedy AST 7, a v akom na druhej strane obsahuje meno iného úradníka

Výrok uznesenia

1.

Žaloba, ktorú podal pán Moriarty, sa zamieta ako žaloba, ktorá zjavne nemá žiadny právny základ.

2.

Pán Moriarty znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament.


(1)  Ú. v. EÚ C 367, 14.12.2013, s. 40.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/57


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. septembra 2014 – Lebedef/Komisia

(Vec F-118/13) (1)

((Verejná služba - Prekážky konania - Zjavná neprípustnosť))

2014/C 421/82

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie správy o služobnom postupe vzťahujúcej sa na obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002 a na zrušenie bodov za zásluhy pridelených pri povyšovaní za rok 2003

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

Giorgio Lebedef znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014, s. 53.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/58


Žaloba podaná 25. apríla 2014 – ZZ/Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

(Vec F-39/14)

2014/C 421/83

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Pappas, advokát)

Žalovaný: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia nepredĺžiť zmluvu žalobcu a náhrada spôsobenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie ESMA/2013/ED/23 z 28. júna 2013 o nepredĺžení zmluvy žalobcu,

zaviazať žalovaného na náhradu škody vo výške 20  000 eur za spôsobenú nemajetkovú ujmu,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/58


Žaloba podaná 12. júna 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-53/14)

2014/C 421/84

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: V. Simeons, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o odňatí príspevku na nezaopatrené dieťa, ktorý bol žalobkyni priznaný v prospech jej matky a zrušení účasti na Spoločnom systéme zdravotného poistenia európskych inštitúcií (SSZP), a zrušenie rozhodnutí o povinnosti vrátiť platby uhradené žalobkyni

Návrhy žalobkyne

zrušiť tri rozhodnutia PMO.1 z 20. augusta 2013 o zrušení rozhodnutí, ktorými jej bol pôvodne priznaný príspevok na starostlivosť o jej matku v období od 1. marca 2010 do 28. februára 2013 (rozhodnutia z 11. mája 2010, 5. mája 2011 a 16. januára 2012),

zrušiť rozhodnutie PMO.3 z 25. septembra 2013 o zrušení účasti jej matky na SSZP a ktorým sa jej oznamuje povinnosť vrátiť náhradu zdravotných výdavkov,

zrušiť rozhodnutie PMO.1 z 23. októbra 2013 o povinnosti vrátiť neoprávnené platby podľa článku 85 SP,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie z 12. marca 2014 o zamietnutí sťažnosti,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/59


Žaloba podaná 17. júna 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-55/14)

2014/C 421/85

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: L. Levi, A. Tymen, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o neobnovení zmluvy so žalobkyňou, ktorá mala byť uzatvorená na dobu neurčitú.

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 31. októbra 2013 týkajúce sa neobnovenia zmluvy zmluvného zamestnanca so žalobkyňou, ktorá mala byť uzatvorená na dobu neurčitú,

zrušiť rozhodnutie orgánu povereného uzatváraním pracovných zmlúv (OPUZ) zo 6. marca 2014 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne z 15. novembra 2013 v rozsahu, v akom obsahuje nové skutočnosti, ktoré neboli uvedené v rozhodnutí z 31. októbra 2013,

priznať žalobkyni náhradu škody vo výške 20  000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu všetkých trov konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/60


Žaloba podaná 25. júna 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-57/14)

2014/C 421/86

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Massaux, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia uložiť disciplinárny postih žalobcovi spočívajúci v napomenutí v nadväznosti na disciplinárne šetrenie a návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 19. marca 2014, oznámené 20. marca 2014 a ak je to potrebné, rozhodnutie zo 6. septembra 2013, ktoré prijalo GR Ľudské zdroje a bezpečnosť,

uložiť Komisii povinnosť vyplatiť žalobcovi sumu ohodnotenú ex aequo et bono vo výške 5  000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/60


Žaloba podaná 30. júna 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-60/14)

2014/C 421/87

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie navrhovaného započítania odpracovaných rokov do dôchodku súvisiaceho s prevodom dôchodkových nárokov žalobcu do dôchodkového systému Únie, na ktorý sa uplatňujú nové všeobecné vykonávacie ustanovenia k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcu

prehlásiť za protiprávny a teda za neuplatniteľný článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku,

zrušiť rozhodnutie zo 4. novembra 2013 o bonifikácii dôchodkových nárokov nadobudnutých žalobcom pred jeho nástupom do služobného pomeru, v rámci ich prevodu do dôchodkového systému inštitúcií Európskej únie na základe všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/61


Žaloba podaná 7. júla 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-61/14)

2014/C 421/88

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Salerno, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD13 v rámci povyšovania za rok 2013

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD13 v rámci povyšovania za rok 2013,

zaviazať Komisiu na náhradu všetkých trov konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/61


Žaloba podaná 11. júla 2014 – ZZ a i./Komisia

(Vec F-63/14)

2014/C 421/89

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: S. Orlandi, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o prevode dôchodkových nárokov žalobcov do dôchodkového systému Únie, na ktorý sa uplatňujú nové všeobecné vykonávacie ustanovenia k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcov

prehlásiť za protiprávny a teda za neuplatniteľný článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku,

zrušiť rozhodnutia o bonifikácii dôchodkových nárokov nadobudnutých žalobcami pred nástupom do služobného pomeru, v rámci ich prevodu do dôchodkového systému inštitúcií Európskej únie na základe všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/62


Žaloba podaná 26. augusta 2014 – ZZ a i./Komisia

(Vec F-85/14)

2014/C 421/90

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Komisia

Predmet a opis sporu

Neuplatniteľnosť článku 7 prílohy V a článku 8 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, a zrušenie rozhodnutí o odňatí náhrady cestovných výdavkov z miesta výkonu práce do miesta pôvodu a nezohľadnení času na cestu

Návrhy žalobcov

vyhlásiť za nezákonný článok 7 prílohy V služobného poriadku a článok 8 prílohy VII služobného poriadku,

zrušiť rozhodnutie o vylúčení ďalšieho priznávania času na cestu a náhrady ročných cestovných výdavkov žalobcom od roku 2014,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/62


Žaloba podaná 2. septembra 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-89/14)

2014/C 421/91

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o zamietnutí nároku na príspevok na expatriáciu a uloženie povinnosti ho vyplatiť, vrátane úrokov od žalobcovho nástupu do služby

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí žalobcovho nároku na príspevok na expatriáciu, ktoré menovací orgán (PMO) prijal 11. novembra 2013 a bolo oznámené 19. novembra 2013,

uložiť žalovanej povinnosť vyplatiť žalobcovi tento príspevok od jeho nástupu do služobného pomeru v Komisii,

uložiť žalovanej povinnosť vyplatiť žalobcovi úroky v sadzbe uplatňovanej ECB pri operáciách refinancovania, zo zodpovedajúcej sumy každého z týchto príspevkov, odo dňa splatnosti až do ich úplného splatenia,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/63


Žaloba podaná 5. septembra 2014 – ZZ a ZZ/Rada

(Vec F-91/14)

2014/C 421/92

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a ZZ (v zastúpení: D. de Abreu Caldas a M. de Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Rada

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o prevode práv žalobcov na dôchodok do dôchodkového systému Únie, v ktorých boli uplatnené nové všeobecné vykonávacie ustanovenia k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie o výpočte započítaných rokov na práva na dôchodok odpracovaných žalobcom v prvom rade pred jeho nástupom do služobného pomeru v Rade, ako aj rozhodnutie o konečnom stanovení počtu odpracovaných rokov žalobcu v druhom rade na základe článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/63


Žaloba podaná 17. septembra 2014 – ZZ/ECB

(Vec F-95/14)

2014/C 421/93

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výkonnej rady ECB o neposkytnutí dodatočného zvýšenia platu žalobcovi v roku 2014 v rámci každoročného preskúmania miezd a odmien

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výkonnej rady prijaté 25. februára 2014 a oznámené zamestnancom 3. marca 2014, ktorým sa žalobcovi v roku 2014 nepriznáva dodatočné zvýšenie platu,

zrušiť rozhodnutie prijaté 1. júla 2014 a doručeného 8. júla 2014 o zamietnutí osobitného opravného prostriedku,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie príslušného vedúceho oddelenia/GR-H, ktorým nezvážil ani nenavrhol dodatočné zvýšenie platu žalobcu, implicitne oznámené rozhodnutím výkonnej rady z 25. februára 2014 a rozhodnutím o zamietnutí osobitného opravného prostriedku z 1. júla 2014,

uložiť povinnosť nahradiť majetkovú ujmu pozostávajúcu zo straty možnosti získania zvýšenia platu v roku 2014 vyčíslenú na 54  635 eur alebo alternatívne zo zrušenia konania vedúceho k prijatiu rozhodnutia z 25. februára 2014 a uložiť ECB povinnosť zorganizovať nové konanie týkajúce sa poskytnutia dodatočného zvýšenia platu v roku 2014,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu vyčíslenú ex aequo et bono na 5  000 eur,

zaviazať ECB na náhradu všetkých trov konania.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/64


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 31. marca 2014 – BO/Komisia

(Vec F-121/11) (1)

2014/C 421/94

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012, s. 72.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/64


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 31. marca 2014 – CK/Komisia

(Vec F-3/13) (1)

2014/C 421/95

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 4.5.2013, s. 31.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/64


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. apríla 2014 – Lecolier/Komisia

(Vec F-83/13) (1)

2014/C 421/96

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 344, 23.11.2013, s. 69.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/65


Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 7. mája 2014 – Deweerdt a i./Dvor audítorov

(Vec F-105/13) (1)

2014/C 421/97

Jazyk konania: francúzština

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 15, 18.1.2014, s. 21.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/65


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. apríla 2014 – Lecolier/Komisia

(Vec F-123/13) (1)

2014/C 421/98

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014, s. 54.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/65


Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 7. mája 2014 – Deweerdt a Lebrun/Dvor audítorov

(Vec F-2/14) (1)

2014/C 421/99

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 61, 1.3.2014, s. 22.


24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/65


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. apríla 2014 – Lecolier/Komisia

(Vec F-18/14)

2014/C 421/100

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.