ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 374

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
22. októbra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 374/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7392 – Advent International/Corialis) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 374/02

Výmenný kurz eura

2

2014/C 374/03

Nová národná strana obehových euromincí

3


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2014/C 374/04

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

4

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 374/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7416 – RREEF/ECE/PalaisQuartier) ( 1 )

5


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

22.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 374/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.7392 – Advent International/Corialis)

(Text s významom pre EHP)

(2014/C 374/01)

Dňa 14. októbra 2014 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32014M7392. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

22.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 374/2


Výmenný kurz eura (1)

21. októbra 2014

(2014/C 374/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2762

JPY

Japonský jen

136,20

DKK

Dánska koruna

7,4470

GBP

Britská libra

0,79000

SEK

Švédska koruna

9,2004

CHF

Švajčiarsky frank

1,2068

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,3670

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

27,613

HUF

Maďarský forint

306,38

LTL

Litovský litas

3,4528

PLN

Poľský zlotý

4,2184

RON

Rumunský lei

4,4170

TRY

Turecká líra

2,8584

AUD

Austrálsky dolár

1,4475

CAD

Kanadský dolár

1,4356

HKD

Hongkongský dolár

9,8987

NZD

Novozélandský dolár

1,5965

SGD

Singapurský dolár

1,6222

KRW

Juhokórejský won

1 345,98

ZAR

Juhoafrický rand

14,0062

CNY

Čínsky juan

7,8147

HRK

Chorvátska kuna

7,6665

IDR

Indonézska rupia

15 308,47

MYR

Malajzijský ringgit

4,1648

PHP

Filipínske peso

57,147

RUB

Ruský rubeľ

52,3621

THB

Thajský baht

41,196

BRL

Brazílsky real

3,1766

MXN

Mexické peso

17,2351

INR

Indická rupia

78,1047


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


22.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 374/3


Nová národná strana obehových euromincí

(2014/C 374/03)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Lotyšsko.

Motív : Lotyšské predsedníctvo v Rade EÚ.

Vecný opis vzoru : Vzor zobrazuje oficiálne logo lotyšského predsedníctva Rady Európskej únie. Logo je doplnené nápisom LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ (LOTYŠSKÉ PREDSEDNÍCTVO RADY EÚ) a webovou lokalitou predsedníctva „EU2015.LV“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad : 2 milióny mincí.

Približný dátum vydania : január 2015.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1, o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

22.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 374/4


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

(2014/C 374/04)

1.   V súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 (1) o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, Komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne preskúmanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie dňom uvedeným ďalej v tabuľke.

2.   Postup

Výrobcovia z Únie môžu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu a ujmy.

V prípade, že sa Komisia rozhodne preskúmať dotknuté opatrenia, dostanú dovozcovia, vývozcovia, zástupcovia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia z Únie príležitosť doplniť tvrdenia uvedené v žiadosti o preskúmanie, vyvrátiť ich alebo predložiť k nim pripomienky.

3.   Lehota

Výrobcovia z Únie môžu na základe vyššie uvedených skutočností predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie na adresu Európskej komisie: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1000 Brussels (2), a to kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, avšak najneskôr tri mesiace pred dátumom uvedeným ďalej v tabuľke.

4.   Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti (3)

Cyklamát sodný

Čínska ľudová republika

Indonézia

Antidumpingové clo

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 492/2010 (Ú. v. EÚ L 140, 8.6.2010, s. 2).

9.6.2015


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Platnosť opatrenia uplynie o polnoci v deň uvedený v tomto stĺpci.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

22.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 374/5


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7416 – RREEF/ECE/PalaisQuartier)

(Text s významom pre EHP)

(2014/C 374/05)

1.

Európskej komisii bolo 14. októbra 2014 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik RREEF Spezial Invest GmbH („RREEF“, Nemecko), kontrolovaný skupinou Deutsche Bank Gruppe, a podnik ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG („ECE“, Nemecko), kontrolovaný spoločnosťou KG CURA Vermögensverwaltung GmbH & Co. (Nemecko), získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách nepriamu spoločnú kontrolu nad nehnuteľnosťou Shoppingcenter MyZeil („MyZeil“, Nemecko), ktorý je súčasťou portfólia nehnuteľností spoločnosti PalaisQuartier GmbH & Co. KG („PalaisQuartier“, Nemecko), prostredníctvom kúpy akcií a uzatvorením mandátnej zmluvy, pričom podnik RREEF prostredníctvom kúpy akcií získa aj výlučnú nepriamu kontrolu nad štyrmi nehnuteľnosťami, ktoré patria do portfólia nehnuteľností spoločnosti PalaisQuartier.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

RREEF: správa otvorených fondov nehnuteľností v Nemecku a investície do nehnuteľností na celom svete,

ECE: poradenstvo a obstarávanie obchodov v súvislosti s nákupom, prípravou, plánovaním a výstavbou obchodných objektov a iného nehnuteľného majetku, ako aj sprostredkovanie prenájmu takýchto nehnuteľností, ich správa, hospodárenie s nimi a ich predaj,

PalaisQuartier je portfóliom nehnuteľností, ktoré pozostáva z obchodného centra (MyZiel), viacpodlažnej garáže, kancelárskej budovy, priestorov pre gastronómiu a organizovanie akcií a hotela.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Európska komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.

Európska komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Európskej komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7416 – RREEF/ECE/PalaisQuartier na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).