ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 323

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
18. septembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

2014/C 323/01

Predslov

1

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Dvor audítorov

2014/C 323/02

Ročná účtovná závierka európskeho dvora audítorov za rozpočtový rok 2013

2

SK

 


18.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 323/1


PREDSLOV

2014/C 323/01

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorej je Dvor audítorov poverený kontrolou všetkých príjmov a výdavkov Únie, a ustanovenia článku 319 tejto zmluvy týkajúce sa udeľovania absolutória, sú príjmové a výdavkové účty Dvora audítorov počínajúc rozpočtovým rokom 1987 každoročne overované nezávislým audítorom.

Správy nezávislého audítora Dvora audítorov o účtovnej závierke Dvora audítorov za rozpočtové roky 1987 až 1991 sa zasielali len predsedovi výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu.

Od rozpočtového roku 1992 sa správy nezávislého audítora uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s rozhodnutím, ktoré prijalo kolégium Dvora audítorov na svojom zasadnutí dňa 8. júla 1993.

Za Dvor audítorov

Eduardo RUIZ GARCÍA

generálny tajomník Európskeho dvora audítorov


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

18.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 323/2


ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2013

2014/C 323/02

OBSAH

Osvedčenie účtovnej závierky

Správa nezávislého audítora

Účtovná závierka a vysvetľujúce poznámky

Súvaha k 31. decembru 2013

Výkaz o finančných výsledkoch

Tabuľka toku hotovosti

Výkaz zmien čistých aktív

Účtovné metódy a poznámky k účtovnej závierke

1.

Všeobecné informácie

2.

Právny základ a účtovné pravidlá

3.

Poznámky k súvahe

4.

Poznámky k výkazu o finančných výsledkoch

5.

Iné významné zverejnené údaje

Rozpočtové údaje za rok 2013

A.

Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia

B.

Zosúladenie hospodárskeho výsledku s rozpočtovým výsledkom

Nezávislá správa o overení

OSVEDČENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Osvedčenie ročnej účtovnej závierky Európskeho dvora audítorov za rok 2013

Ročná účtovná závierka Európskeho dvora audítorov za rok 2013 bola zostavená v súlade s hlavou IX nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, účtovnými pravidlami schválenými účtovníkom Komisie, a účtovnými zásadami a metódami schválenými mnou.

Preberám zodpovednosť za zostavenie a predloženie ročnej účtovnej závierky Európskeho dvora audítorov v súlade s článkom 68 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Od povoľujúceho úradníka, ktorý osvedčil spoľahlivosť týchto informácií, som získal všetky informácie potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá zachytáva aktíva a pasíva Európskeho dvora audítorov a plnenie rozpočtu.

Týmto osvedčujem, že na základe týchto informácií a kontrol, ktoré som považoval za potrebné na schválenie účtovnej závierky, som získal primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu, výsledky transakcií a toky hotovosti Európskeho dvora audítorov.

V Luxemburgu 28. mája 2014

Isidoro RODRÍGUEZ DE LAS PARRAS

účtovník Európskeho dvora audítorov


I NEZÁVISLÁ AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

Vedeniu

Európskeho dvora audítorov

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Európskeho dvora audítorov, ktorá pozostáva zo súvahy zostavenej k 31. decembru 2013, z výkazu o finančných výsledkoch, tabuľky toku hotovosti a výkazu zmien čistých aktív za rok končiaci k tomuto dátumu, zo zhrnutia hlavných účtovných metód a z iných vysvetľujúcich poznámok a ktorá sa začína na strane 8 a končí sa na strane 17.

Zodpovednosť vedenia za účtovnú závierku

Vedenie zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie účtovnej závierky v súlade s nariadením Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách a za takú vnútornú kontrolu, ktorú vedenie určí, že je potrebná, aby sa zabezpečilo zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou úlohou je na základe auditu vyjadriť k tejto účtovnej závierke stanovisko. Audit sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi prijatými pre Luxembursko dozorným výborom finančného sektora („Commission de Surveillance du Secteur Financier“). Podľa požiadaviek týchto štandardov sme konali v súlade s etickými pravidlami a audit naplánovali a vykonali tak, aby sme získali primeranú istotu, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Pri audite sme použili postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a informáciách uvedených v účtovnej závierke. Výber postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizika, či účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri hodnotení tohto rizika audítor zohľadňuje vnútornú kontrolu účtovnej jednotky zameranú na zostavenie a verné zobrazenie účtovnej závierky, pričom jeho cieľom nie je vyjadriť názor o účinnosti vnútornej kontroly účtovnej jednotky, ale vymedziť za daných okolností náležité audítorské postupy. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že sme získali dostatočné a primerané audítorské dôkazy na vyjadrenie nášho stanoviska.

Stanovisko

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne finančnú situáciu Európskeho dvora audítorov k 31. decembru 2013, jeho finančnú výkonnosť a peňažné toky za uvedený rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V Luxemburgu 28. mája 2014

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

v zastúpení

Pierre KRIER


ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY

Súvaha k 31. decembru 2013

(EUR)

 

Poznámka

31. december 2013

31. december 2012

Neobežný majetok

 

 

 

Nehmotný majetok

3.1.

4 1 48  978

2 2 71  343

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

3.2.

9 5 6 10  315

9 5 4 37  237

Pohľadávky

 

25

25

 

 

9 9 7 59  318

9 7 7 08  605

Obežný majetok

 

 

 

Pohľadávky

3.3.

3 89  149

1 5 87  108

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

3.4.

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

 

 

1 2 8 68  957

2 5 2 12  151

Aktíva spolu

 

11 2 6 28  275

12 2 9 20  756

Dlhodobé pasíva

 

 

 

Zamestnanecké požitky

3.5.

6 6 3 74  932

5 8 9 35  308

Ostatné záväzky

3.6.

1 75  000

1 75  000

 

 

6 6 5 49  932

5 9 1 10  308

Krátkodobé pasíva

 

 

 

Rezervy

3.7.

1 0 52  207

3 0 66  916

Záväzky

3.8.

1 4 2 80  819

2 3 7 02  306

 

 

1 5 3 33  026

2 6 7 69  222

Pasíva spolu

 

8 1 8 82  958

8 5 8 79  530

Čisté aktíva

 

3 0 7 45  317

3 7 0 41  227

Kumulatívny prebytok/deficit

 

3 7 0 41  226

3 9 4 60  724

Výsledok hospodárenia za daný rok

 

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Čisté aktíva

 

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

Sprievodné poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Výkaz o finančných výsledkoch

(EUR)

 

Poznámka

2013

2012

Prostriedky prevedené z Komisie na ostatné inštitúcie

4.1.

11 2 8 00  000

11 7 7 95  049

Príjmy z administratívnej činnosti

4.2.

1 7 3 09  843

1 9 3 04  343

Iné prevádzkové príjmy

4.3.

30  268

45  439

Prevádzkové príjmy spolu

4.4

13 0 1 40  111

13 7 1 44  831

Náklady na zamestnancov

4.5.

(9 9 3 47  366)

(10 3 4 41  065)

Náklady súvisiace s dlhodobým majetkom

3.1. – 3.2. a 4.6.

(5 9 88  272)

(3 3 51  126)

Ostatné administratívne náklady

4.7.

(1 9 7 88  770)

(2 3 5 43  939)

Prevádzkové náklady

4.8.

(12  695)

(18  586)

Prevádzkové náklady spolu

 

(12 5 1 37  103)

(13 0 3 54  716)

Prebytok/(deficit) z prevádzkových činností

 

5 0 03  008

6 7 90  115

Finančné príjmy

4.9.

646

59  336

Finančné náklady

4.10.

(20  020)

(20  025)

Pohyb v dôchodkoch (- náklad, + výnos)

3.5. a 4.11.

(1 1 2 79  543)

(9 2 48  924)

Prebytok/(deficit) z mimoprevádzkových činností

 

(1 1 2 98  917)

(9 2 09  613)

Výsledok hospodárenia za daný rok

 

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Sprievodné poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Tabuľka toku hotovosti

(EUR)

 

2013

2012

Výsledok hospodárenia za daný rok

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Prevádzkové činnosti – Úpravy

 

 

Amortizácia

1 97  753

2 09  828

Odpisy

5 7 61  980

3 1 39  253

Zvýšenie/(zníženie) rezerv

(2 0 14  710)

2 1 68  917

(Zvýšenie)/zníženie pohľadávok

1 1 97  959

(1 1 63  164)

 

 

 

Zvýšenie/(zníženie) záväzkov

(9 4 21  487)

1 2 8 43  333

 

 

 

Čisté toky hotovosti z prevádzkových činností

(1 0 5 74  414)

1 4 7 78  669

Peňažné toky z investičných činností

 

 

Nákup hmotného a nehmotného dlhodobého majetku (-)

(8 0 38  985)

(4 4 5 35  664)

Výnosy z hmotného a nehmotného dlhodobého majetku (+)

28  540

2  043

Čisté toky hotovosti z investičných činností

(8 0 10  445)

(4 4 5 33  621)

Zvýšenie/(zníženie) zamestnaneckých požitkov

7 4 39  624

5 2 70  865

Čistý prírastok/(úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

(1 1 1 45  235)

(2 4 4 84  087)

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia

2 3 6 25  043

4 8 1 09  130

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

Sprievodné poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Výkaz zmien čistých aktív

(EUR)

Čisté aktíva

2013

2012

Zostatok na začiatku účtovného obdobia

3 7 0 41  226

3 9 4 60  724

Výsledok hospodárenia za daný rok

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Zostatok na konci účtovného obdobia

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

Sprievodné poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Účtovné metódy a poznámky k účtovnej závierke

1.    Všeobecné informácie

Európsky dvor audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“) bol zriadený na základe Bruselskej zmluvy z 22. júla 1975 a svoju činnosť začal v októbri 1977 so sídlom v Luxemburgu.

Poslanie Európskeho dvora audítorov

Dvor audítorov je inštitúcia EÚ, ktorá je na základe Zmluvy poverená kontrolovať finančné prostriedky Európskej únie. Ako externý audítor EÚ prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Európskej únie.

Dvor audítorov vykonáva audity, prostredníctvom ktorých hodnotí príjmy a výdavky finančných prostriedkov EÚ. Overuje, či boli finančné operácie riadne zaúčtované a zverejnené, zákonne a riadne vykonané a riadené tak, aby bola dosiahnutá hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Dvor audítorov oznamuje výsledky svojich auditov prostredníctvom jasných, relevantných a objektívnych správ. Rovnako predkladá svoje stanoviská k otázkam finančného hospodárenia.

Dvor audítorov presadzuje povinnosť zodpovednosť sa a transparentnosť a pomáha Európskemu parlamentu a Rade dohliadať nad plnením rozpočtu EÚ, najmä počas postupu udeľovania absolutória. Dvor audítorov je odhodlaný byť efektívnou organizáciou a stáť v popredí vývoja v oblasti kontroly verejného sektora a verejnej správy.

Rozpočtový rok Dvora audítorov trvá od 1. januára do 31. decembra.

2.    Právny základ a účtovné pravidlá

2.1.   Odôvodnenie predloženia

Účtovná závierka Dvora audítorov sa zostavuje v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (1) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (2) o pravidlách uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.2.   Účtovné zásady

Podľa článku 144 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa vo finančných výkazoch uvádzajú informácie vrátane informácií o účtovných metódach takým spôsobom, ktorý zabezpečí, že budú relevantné, spoľahlivé, porovnateľné a zrozumiteľné. Rozpočtové účty musia byť v súlade s rozpočtovými zásadami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách. Musia podávať pravdivý a reálny obraz o rozpočtových príjmových a výdavkových operáciách.

Účtovná závierka sa zostavuje v súlade s účtovnými pravidlami Európskej únie (účtovné pravidlá EÚ), ktoré vychádzajú z Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor. Tieto účtovné pravidlá prijíma účtovník Komisie po porade s ostatnými inštitúciami.

2.3.   Ocenenie zostatkov a transakcií v cudzej mene

Transakcie v cudzej mene sú prevedené na euro vo výmennom kurze platnom v čase transakcie.

Kurzové zisky a straty, ktoré sú výsledkom vysporiadania transakcií v cudzej mene a koncoročného prevedenia výmenných kurzov peňažných aktív a pasív denominovaných v cudzích menách, sú uvedené vo výkaze výsledku hospodárenia.

Koncoročné zostatky peňažných aktív a pasív denominovaných v cudzích menách sú prevedené na euro vo výmennom kurze platnom 31. decembra.

2.4.   Nehmotný majetok

Nadobudnuté licencie na počítačový softvér sa vykazujú v obstarávacej cene zníženej o akumulovanú amortizáciu a straty vyplývajúce zo zníženia hodnoty. Tieto aktíva sa odpisujú lineárne počas štyroch rokov. Vnútorne vytvorený nehmotný majetok sa kapitalizuje po splnení príslušných kritérií účtovných pravidiel EÚ. Medzi náklady, ktoré možno kapitalizovať, patria všetky náklady, ktoré sa dajú priamo priradiť a sú nevyhnutné na vytvorenie, výrobu a prípravu majetku na prevádzkyschopnosť v súlade so zámermi vedenia. Náklady súvisiace s výskumnými činnosťami, nekapitalizované náklady na vývoj a náklady na údržbu sa vykazujú ako vzniknuté výdavky.

2.5.   Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Všetky nehnuteľnosti, stroje a zariadenia sa vykazujú v historickej cene zníženej o kumulatívne odpisy a straty zo znehodnotenia. Historická cena zahŕňa výdavky, ktoré priamo súvisia s obstaraním alebo výstavbou daného aktíva.

Následné náklady sú zahrnuté do účtovnej hodnoty aktíva, prípadne sú vykázané ako samostatné aktívum, ak je pravdepodobné, že Dvoru audítorov budú v súvislosti s uvedenou položkou plynúť budúce ekonomické úžitky a že výdavky možno spoľahlivo stanoviť. Náklady na opravy a údržbu sa účtujú do výkazu o finančných výsledkoch počas rozpočtového obdobia, v ktorom vznikli. Keďže si Dvor audítorov nepožičiava peniaze na financovanie nadobudnutia nehnuteľností, strojov a zariadenia, náklady na prijaté úvery v súvislosti s týmito kúpami neexistujú.

Pozemky a umelecké diela sa neodpisujú, pretože sa považujú za položky s nekonečnou životnosťou. Nedokončený majetok sa neodpisuje, pretože tento majetok ešte nie je k dispozícii na používanie. Odpisy ostatných aktív sa vypočítajú na základe lineárnej metódy tak, že k ich obstarávacej cene sa počas predpokladanej doby životnosti priradí ich zostatková hodnota, a to takýmto spôsobom:

Budovy

25 rokov alebo očakávaná životnosť

Stroje, prístroje a zariadenia

4, 8 rokov

Inventár a motorové vozidlá

4, 8, 10 rokov

Počítače

4 roky

Úpravy prenajatých budov

doba prenájmu

Iné vybavenie a inštalácia

4, 6, 8 rokov

2.6.   Zamestnanecké požitky

Zamestnanecké požitky predstavujú budúce dôchodkové nároky členov Dvora audítorov. Podľa článku 19 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 z 18. októbra 1977, ktorým sa určujú platové pomery členov Dvora audítorov (3), sa výplata dávok stanovených v tomto dôchodkovom poistení zapisuje do rozpočtu Únie a členské štáty spoločne garantujú vyplatenie týchto dávok.

Záväzky za tieto budúce platby dôchodkov sa účtujú a uvádzajú v súlade s účtovným pravidlom EÚ č. 12 „Zamestnanecké požitky“. Metodika výpočtu týchto záväzkov zohľadňuje charakteristiku dôchodkového systému, ktorý je definovaný v účtovnom pravidle IPSAS č. 25.

Poistnomatematické záväzky sa určujú priebežne zohľadňujúc pritom sľúbené požitky počas aktívneho života a predpokladaný nárast platov. Poistnomatematická metóda oceňovania použitá na výpočet týchto záväzkov je „metóda projektovanej jednotky kreditu“.

Tieto záväzky sa znižujú o odhadovanú výšku daní, ktoré sa uplatnia na budúce platby dôchodkov, pretože tieto dane sa vracajú späť do rozpočtu EÚ ako príjmy.

Dôchodkové záväzky sa prepočítavajú každý rok v čase vykazovania. Vo výkaze o finančných výsledkoch náklady na dôchodky za rok tvoria dôchodky vyplatené v priebehu roka a úprava dôchodkových záväzkov na konci roka, obe očistené od daní. Poistnomatematické zisky a straty sa uvádzajú vo výkaze výsledku hospodárenia.

Pokiaľ ide o potenciálny „dôchodkový program“, Dvor audítorov v súčasnosti nemá nijaký majetok určený na financovanie dôchodkových záväzkov.

2.7.   Rezervy

Rezervy sa vykazujú vtedy, keď má Dvor audítorov v súčasnosti právne alebo zmluvné záväzky voči tretím stranám v dôsledku minulých udalostí, ak je pravdepodobné, že na vyrovnanie týchto záväzkov bude potrebné vynaložiť prostriedky, a ak je zároveň možné spoľahlivo odhadnúť sumu záväzkov. Na budúce prevádzkové straty sa rezervy netvoria. Výška rezerv odráža najlepší odhad očakávaných výdavkov, ktoré sa predpokladajú na vyrovnanie súčasných záväzkov ku dňu zostavenia výkazov.

2.8.   Vykazovanie výdavkov

Podľa účtovných pravidiel EÚ sa transakcie a udalosti vykazujú vo finančných výkazoch v období, s ktorým súvisia. Na konci účtovného obdobia sa časovo rozlíšené výdavky vykazujú na základe odhadovanej výšky prevádzaného záväzku za dané obdobie. Výpočet časovo rozlíšených výdavkov sa vykoná v súlade s podrobnými operačnými a praktickými usmerneniami s cieľom zabezpečiť, aby finančné výkazy poskytovali pravdivý a reálny obraz.

3.    Poznámky k súvahe

NEOBEŽNÝ MAJETOK

3.1.   Nehmotný majetok

Pohyby nehmotného majetku v roku 2013:

(EUR)

 

Hrubá účtovná hodnota

k 1. januáru 2013

Prírastky

Hrubá účtovná hodnota

k 31. decembru 2013

Kumulovaná amortizácia a zníženie hodnoty

k 31. decembru 2013

Čistá účtovná hodnota

k 31. decembru 2013

Počítačové programy

1 4 03  346

1 49  047

1 5 52  393

(1 2 64  183)

2 88  210

Nedokončený nehmotný majetok

1 9 34  427

1 9 26  341

3 8 60  768

 

3 8 60  768

Spolu

3 3 37  773

2 0 75  388

5 4 13  161

(1 2 64  183)

4 1 48  978

V roku 2013 neboli zaznamenané žiadne náklady na výskumné činnosti.

3.2.   Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Pohyby v nehnuteľnostiach, strojoch a zariadeniach v roku 2013:

(EUR)

 

Hrubá účtovná hodnota

k 1. januáru 2013

Prírastky

Úbytky

Prevod

Hrubá účtovná hodnota k 31. decembru 2013

Kumulovaná amortizácia a zníženie hodnoty k 31. decembru 2013

Čistá účtovná hodnota

k 31. decembru 2013

Pozemky

7 76  631

 

 

 

7 76  631

 

7 76  631

Budovy

12 2 8 59  988

6  658

 

 

12 2 8 66  646

(3 7 1 78  783)

8 5 6 87  863

Stroje a zariadenia

6 52  847

1 05  224

(5  368)

 

7 52  703

(3 38  700)

4 14  003

Počítače

4 7 30  767

1 2 39  504

(1 1 71  654)

 

4 7 98  617

(3 2 06  316)

1 5 92  301

Inventár a motorové vozidlá

4 4 46  526

3 98  659

(2 59  961)

 

4 5 85  224

(1 6 90  621)

2 8 94  603

Iné vybavenie a inštalácia

1 8 91  828

68  569

(1 42  385)

 

1 8 18  012

(1 7 22  180)

95  832

Nedokončený hmotný majetok

4  099

4 1 44  983

 

4 1 49  082

 

4 1 49  082

Spolu

13 5 3 62  686

5 9 63  597

(1 5 79  368)

13 9 7 46  915

(4 4 1 36  600)

9 5 6 10  315

OBEŽNÝ MAJETOK

3.3.   Pohľadávky

(EUR)

 

31. december 2013

31. december 2012

Bežné pohľadávky súvisiace najmä s prevodom národných dôchodkových práv zamestnancami

2  768

2  030

Rôzne pohľadávky týkajúce sa hlavne záloh na mzdy a služobné cesty

1 89  485

2 00  942

Poplatky budúcich období za prenájmy budov a zmluvy na informačné technológie

1 95  197

1 3 82  757

Pohľadávka od subjektov EÚ

1  699

1  379

Spolu

3 89  149

1 5 87  108

3.4.   Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

(EUR)

 

31. december 2013

31. december 2012

Zálohový účet

1  000

1  000

Bežný bankový účet

3 32  783

2 6 27  191

Zverenecký účet

1 2 1 46  025

2 0 9 96  852

Spolu

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

Dňa 27. januára 2010 bol medzi Európskym dvorom audítorov a luxemburskou bankou Banque et Caisse d’épargne de l’État otvorený zverenecký účet, ktorý umožňuje Dvoru audítorov spravovať rozpočet, ktorý mu rozpočtový orgán pridelil na stavebný projekt budovy K3 (pozri bod 5.3).

Dvor audítorov používa zverenecký účet len za istých podmienok, ktoré sú uvedené v zmluve s luxemburskou bankou Banque et Caisse d’épargne de l’État.

Výlučným príjemcom platieb vykonávaných zo zvereneckého účtu je prevádzkový bankový účet konzorcia, ktoré koná ako manažér projektu. Tento prevádzkový bankový účet používa výlučne manažér projektu na zaplatenie faktúr stavebných spoločností.

DLHODOBÉ PASÍVA

3.5.   Zamestnanecké požitky

Záväzok vypočítava úrad Eurostat za pomoci kvalifikovaného nezávislého odborníka s ohľadom na zavedenú metodiku a definíciu príslušných poistnomatematických predpokladov.

Záväzky na platby budúcich dôchodkov sa počítajú bez daní zrazených z výplaty budúcich dôchodkov (pozri tiež bod 2.6).

(EUR)

 

31. december 2013

31. december 2012

Hrubá suma

8 1 9 44  360

7 2 8 04  580

Sadzba dane (%) (4)

19,00 %

19,05 %

Dane

1 5 5 69  428

1 3 8 69  273

Suma bez dane

6 6 3 74  932

5 8 9 35  308

Rozdiel v čistých záväzkoch na dôchodky členov

7 4 39  624

5 2 70  865

Plán dôchodkov pre členov je stanovený plán požitkov. Stanovené požitky v tomto kontexte sú:

prechodný príspevok (vyplácaný po ukončení mandátu tri roky),

starobný dôchodok,

invalidný dôchodok a príspevok,

dôchodok pre pozostalú osobu (vyplácaný po smrti člena, či k tomu dôjde počas dôchodku alebo pred odchodom do dôchodku).

Kategórie príjemcov, pre ktorých sa záväzok musí vypočítať:

aktívni členovia,

neaktívni členovia s prechodným príspevkom,

neaktívni členovia po prechodnom období (odložené dôchodky),

členovia na dôchodku,

trvale postihnutí,

dočasne postihnutí,

pozostalí manželia/manželky,

siroty.

Pri hodnotení záväzkov na platby dôchodkov sa pracuje s premennými týkajúcimi sa hospodárskych a demografických aspektov. Hlavné poistnomatematické predpoklady:

Poistnomatematický predpoklad

31. december 2012

31. december 2013

Priemerný vekový rozdiel medzi ženatými mužmi a vydatými ženami

3 roky

3 roky

Pravdepodobnosť stavu manželského u mužov

89 %

81 %

Pravdepodobnosť stavu manželského u žien

24 %

49 %

Rodinný stav

Stav k referenčnému dátumu

Stav k referenčnému dátumu

Koeficient pre dôchodky sirôt a rozvedených manželov

0 %

0 %

Predpokladaný dôchodkový vek

65

65

Očakávaná inflácia v priebehu trvania systému

1,7 %

1,5 %

Nominálna diskontná sadzba

3,3 %

3,3 %

Skutočná diskontná sadzba

1,6 %

1,8 %

Všeobecný rast platov

0,0 %

- 0,1 %

Všeobecné precenenie dôchodkov

0,0 %

- 0,1 %

Vývoj individuálnej mzdy

Žiadny (s výnimkou nového vymenovania)

Žiadny (s výnimkou nového vymenovania)

Tabuľka úmrtnosti zdravých ľudí

2008 ICSLT (5)

2013 ICSLT (5)

Tabuľka úmrtnosti invalidov

Miera zodpovedajúca zdravej osobe vo veku nad 3 roky

Miera zodpovedajúca zdravej osobe vo veku nad 3 roky

3.6.   Ostatné záväzky

Suma 1 75  000 EUR je podľa zmluvy splatná v čase ukončenia prenájmu budovy K9.

KRÁTKODOBÉ PASÍVA

3.7.   Rezervy

Dňa 11. januára 2012 sa Komisia rozhodla podať proti Rade žalobu na Súdny dvor za neschválenie ročnej úpravy odmien zamestnancov EÚ za rok 2011. Súdny dvor vo svojom rozsudku z 19. novembra 2013 (C-63/12) dospel k záveru, že Komisia musí podať nový návrh na úpravu platov za rok 2011. Dňa 14. apríla 2014 Rada schválila pozíciu Európskeho parlamentu k návrhu nariadení o ročnej úprave odmien a dôchodkov zamestnancov EÚ o 0 % za rok 2011 a 0,8 % za rok 2012 (splatné k 1. júlu 2012).

Na základe tohto rozhodnutia bola zaúčtovaná krátkodobá rezerva na neuhradené platby platov vo výške 0,8 % očistené o dane a zrážky na dôchodok.

3.8.   Záväzky

(EUR)

 

31. december 2013

31. december 2012

Bežné záväzky

14  393

4 45  830

Rôzne záväzky týkajúce sa platov a zamestnancov

(10  212)

3 44  427

Časovo rozlíšené náklady

1 4 1 07  180

2 2 8 64  727

Záväzky voči konsolidovaným subjektom EÚ, najmä voči Európskej rade a Parlamentu

1 69  458

47  322

Spolu

1 4 2 80  819

2 3 7 02  306

4.    Poznámky k výkazu o finančných výsledkoch

4.1.

„Prostriedky prevedené z Komisie na ostatné inštitúcie“: táto suma sa zhoduje s mesačnými žiadosťami o finančné prostriedky uskutočnenými Dvorom audítorov voči Komisii na doplnenie jeho bankového účtu.

4.2.

„Príjmy z administratívnej činnosti“: túto položku tvoria z väčšej časti zrážky z platov členov a zamestnancov v zmysle daní a sociálnych príspevkov.

4.3.

„Iné prevádzkové príjmy“ vznikajú okrem iného z kurzových ziskov.

4.4.

Príjmy boli vytvorené z devízových a nedevízových transakcií nasledovne:

(EUR)

 

2013

2012

Príjmy z devízových transakcií

22  378

41  910

Príjmy z nedevízových transakcií

13 0 1 17  733

13 7 1 02  921

Príjmy spolu

13 0 1 40  111

13 7 1 44  831

4.5.

„Náklady na zamestnancov“ tvoria platy členov, stálych zamestnancov, zmluvných a dočasných zamestnancov. Prechodné príspevky pre predchádzajúcich členov a dane z dôchodkov členov a prechodných príspevkov sú taktiež súčasťou položky „Pohyby v dôchodkoch“ (pozri bod 4.11).

4.6.

„Náklady súvisiace s dlhodobým majetkom“ pozostávajú z odpisov/amortizácie hmotného a nehmotného majetku.

4.7.

„Ostatné administratívne náklady“ zahŕňali predovšetkým tieto položky:

nájomné za budovy a súvisiace náklady,

informačné technológie a telekomunikácie,

výdavky na služobné cesty,

upratovacie a bezpečnostné služby.

4.8.

„Prevádzkové náklady“ vznikajú okrem iného z kurzových strát.

4.9.

„Finančné výnosy“ tvoria bankové úroky na bežných a zvereneckých účtoch Dvora audítorov.

4.10.

„Finančné náklady“ sú bankové poplatky za bežný a zverenecký účet Dvora audítorov.

4.11.

Položka „Pohyby v dôchodkoch“ zahŕňa všetky náklady spojené s dôchodkami členov Dvora audítorov. Patria sem dôchodky a prechodné príspevky vyplatené v priebehu roka, ako aj koncoročná úprava záväzku na všetky budúce platby dôchodkov, čo vysvetľuje rozdiel medzi uvedenými dvomi rokmi.

(EUR)

 

2 013

2 012

Rozdiel v čistých záväzkoch na dôchodky členov

7 4 39  624

5 2 70  865

Vyplatené dôchodky

2 7 15  911

2 5 90  511

Vyplatené dôchodky pre pozostalé osoby

3 25  474

3 50  485

Vyplatené prechodné príspevky

1 5 37  185

1 7 85  937

Vyplatené invalidné dôchodky

23  809

Dôchodky vyplatené v priebehu roka – medzisúčet

4 5 78  570

4 7 50  742

Opravný koeficient

1 62  071

1 63  476

Dane odpočítané od platieb

(9 00  722)

(9 36  159)

Pohyby v dôchodkoch spolu

1 1 2 79  543

9 2 48  924

5.    Iné významné zverejnené údaje

5.1.   Podmienené aktíva

V rámci zmluvných povinností poskytli dodávatelia tieto bankové záruky:

(EUR)

 

31. december 2013

31. december 2012

Cestovná kancelária

50  000

50  000

Renovácia budovy K1

2  500

2  500

Riadenie projektu budovy K3

7 1 96  680

7 0 96  680

Poisťovňa

1  361

1  361

Telekomunikácie

20  000

20  000

Spolu

7 2 70  541

7 1 70  541

5.2.   Záväzky na budúce financovanie

(EUR)

 

31. december 2013

31. december 2012

Operatívny lízing budov

5 60  000

2 5 79  580

Operatívny lízing IT, vozidiel a ostatných zariadení

2 3 73  573

1 0 44  344

Medzisúčet

2 9 33  573

3 6 23  924

Záväzky súvisiace s rozpočtovými prostriedkami, ktoré neboli zatiaľ použité – RAL (z francúzskeho termínu „Reste à liquider“) –, po odpočítaní položiek časového rozlíšenia za rok 2013

9 3 64  602

1 3 85  871

Spolu

1 2 2 98  175

5 0 09  795

RAL je položka rozpočtového účtovníctva, ktorá predstavuje hodnotu neuhradených záväzkov. Ide o rozdiel medzi uzavretými záväzkami a platbami, ktorý je spôsobený časovým posunom medzi uzavretím záväzku a vykonaním príslušnej platby.

5.3.   Stavebné projekty Dvora audítorov

Dvor audítorov začal využívať ústrednú budovu (budova K1) v roku 1988 a v roku 1990 ju kúpil spolu s pozemkom, na ktorom je postavená. Dvor audítorov podpísal v roku 1999 s Luxemburskom rámcovú dohodu, na základe ktorej získal právo využiť druhú plochu pozemkov počas obdobia 49 rokov (dobu je možné predĺžiť raz) na výstavbu prístavby (budova K2) za poplatok 1 EUR. Pri druhej prístavbe (budova K3) však z rôznych príčin pri realizácii projektu bolo potrebné, aby Luxembursko a Dvor audítorov uzavreli novú rámcovú dohodu 22. februára 2008.

V súvislosti s dvoma pozemkami vzťahujúcimi sa na dve spomínané prístavby (K2 a K3) štát odpredal tieto pozemky Dvoru audítorov za symbolickú cenu 1 EUR.

Ak by Dvor audítorov niekedy uvažoval o postúpení jednej alebo druhej budovy tretej strane, ktorá nebude orgánom alebo inštitúciou Únie, Dvor audítorov vráti pozemok do vlastníctva štátu za symbolickú cenu 1 EUR, pričom štát môže využiť možnosť odkúpiť budovu za cenu stanovenú nezávislým znalcom. V prípade, že sa štát rozhodne túto možnosť nevyužiť, poskytne kupujúcim budovy právo využívať pozemok.

V Luxembursku sa povolenie na používanie úradných budov vydáva na obdobie 15 rokov a po uplynutí tejto doby sa musia modernizovať, aby boli v súlade s platnými štandardmi v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Na základe týchto štandardov sa požadovali práce na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia v budove K1. Tieto práce boli ukončené, formálne konečné prijatie bolo potvrdené v roku 2010. Budova K2 začala slúžiť v novembri 2003 a prevádzková licencia („autorisation d’exploitation“) je platná do roku 2018.

Stavebné práce na budove K3 začali v marci 2010 a budova sa začala využívať 15. novembra 2012.

5.4.   Možná významná zodpovednosť pri sporoch  (6)

Nie je žiadna možná významná zodpovednosť pri sporoch.


(1)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 268, 20.10.1977, s. 1.

(4)  Zaokrúhlené

(5)  Tabuľka očakávanej dĺžky života zamestnancov medzinárodných verejných organizácií

(6)  Účtovné pravidlo EÚ č. 10 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva.


ROZPOČTOVÉ ÚDAJE ZA ROK 2013

A.   Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok sa počíta na základe údajov o plnení rozpočtu.

(EUR)

Platby z rozpočtových prostriedkov za rok 2013

(12 0 8 69  858)

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

(1 1 1 09  965)

Platby z rozpočtových prostriedkov na pripísané príjmy

(1 74  759)

Príkazy na vymáhanie za rok prijaté v priebehu roka 2013

1 7 3 14  791

Príkazy na vymáhanie vydané pred rokom 2013 a prijaté v priebehu roka 2013

Opravné položky k príkazom na vymáhanie z predchádzajúcich rokov

Platobné rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2013

(1 1 4 29  492)

Rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúcich rokov

1 2 6 77  899

Opravné položky k preneseným rozpočtovým prostriedkom z prechádzajúceho roka, ktoré sú k dispozícii k 31.12., pochádzajúce z pripísaných príjmov

4 52  139

Výsledok rozpočtového hospodárenia

(11 3 1 39  245)

Nedošlo k navýšeniu ani k zníženiu konečného rozpočtu v porovnaní s pôvodným rozpočtom.

B.   Zosúladenie hospodárskeho výsledku s rozpočtovým výsledkom

(EUR)

Výkaz výsledku hospodárenia za rok

(6 2 95  909)

Úprava položiek zaradených do výsledku hospodárenia, ale nie do výsledku rozpočtového hospodárenia

(9 0 9 10  188)

 

Rozdiel medzi časovým rozlíšením na konci predchádzajúceho roka a na konci bežného roka

(3 1 92  546)

 

Suma zo spojovacieho účtu s Komisiou zaúčtovaná na účte výsledku hospodárenia

(11 2 8 00  000)

 

Neuhradené faktúry na konci roka, ale zaúčtované do nákladov (trieda 6)

44  362

 

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

6 7 01  213

 

Rezervy

7 4 39  624

 

Rozdiel v znížení hodnoty

 

 

Príkazy na vymáhanie vydané v roku 20123 v triede 7, ktoré ešte neboli prijaté

(13  025)

 

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

1 1 1 09  965

 

Iné

(2 04  585)

 

Kurzové rozdiely

4  804

Úprava položiek zaradených do výsledku rozpočtového hospodárenia, ale nie do výsledku hospodárenia

(1 5 9 33  148)

 

Nadobudnutie majetku (uhradené v priebehu roka)

(6 5 23  653)

 

Príkazy na vymáhanie vydané pred rokom 2013 a prijaté v priebehu roka 2013

 

Platobné rozpočtové prostriedky prenesené do roka 2013

(1 1 4 29  492)

 

Zrušenie nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúceho roka

1 5 67  934

 

Opravné položky k preneseným rozpočtovým prostriedkom z prechádzajúceho roka, ktoré sú k dispozícii k 31.12., pochádzajúce z pripísaných príjmov

4 52  139

 

Platby dôchodkov (ide o rozpočtové platby, ale zaúčtované oproti opravným položkám)

 

 

Iné

(76)

Výsledok rozpočtového hospodárenia

(11 3 1 39  245)


NEZÁVISLÁ SPRÁVA O OVERENÍ

Vedeniu

Európskeho dvora audítorov

Preverili sme, že finančné zdroje pridelené Európskemu dvoru audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“) Európskou komisiou sa použili na plánované účely a že kontrolné postupy zavedené povoľujúcimi úradníkmi poskytujú potrebné záruky na zaistenie súladu finančných operácií s platnými pravidlami a nariadeniami pre finančné zdroje, ktoré boli poskytnuté a použité v roku končiacom 31. decembra 2013.

Za vedenie účtovníctva a záznamov a zavedenie a zabezpečenie vhodných kontrol je zodpovedné vedenie Dvora audítorov. Našou úlohou je vyjadriť výrok na základe nášho auditu.

Audit sme vykonali v súlade s medzinárodným štandardom pre overovacie zákazky „Overovacie zákazky, ktoré nie sú auditom ani previerkou historických finančných informácií“ (ISAE 3000) prijatým dozorným výborom finančného sektora („Commission de Surveillance du Secteur Financier“). Pri tomto štandarde sa vyžaduje, aby sme náš audit naplánovali a vykonali tak, aby sa dalo s primeranou istotou zistiť zneužitie zdrojov s významným vplyvom na účtovníctvo Dvora audítorov. Pri našej práci sme na základe testov a vzoriek preverovali predovšetkým dôkazné skutočnosti o tom, že:

zdroje pridelené Dvoru audítorov sa použili na plánované účely,

zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky na zaistenie súladu finančných operácií s platnými pravidlami a nariadeniami.

Ako kritéria sme pri našom audite použili tieto pravidlá a nariadenia:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet (ďalej len „rozpočet“) Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“),

delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (ďalej len „vykonávacie pravidlá“),

rozhodnutie Európskeho dvora audítorov č. 31/2013 o vnútorných pravidlách pre plnenie rozpočtu prijaté dňa 27. júna 2013. Tieto ustanovenia tvoria súčasť postupov stanovených v zmluvách alebo na ich základe uzatvorených dohôd, ktoré sa týkajú prevádzkového postupu súvisiaceho s plnením rozpočtu.

Ako kritériá sme použili najmä tieto vnútorné predpisy:

článok 7 – Podpisy – „Každá strana podieľajúca sa na príprave, kontrole a evidencii operácií, pri ktorých sa stanovujú a spätne získavajú príjmy alebo viažu sumy a uskutočňujú platby, potvrdí svoju účasť podpisom s uvedením dátumu.“

článok 8 – Stavebné projekty – „Predseda predloží Európskemu parlamentu a Rade akýkoľvek stavebný projekt, ktorý pravdepodobne bude mať významný finančný dosah na rozpočet Dvora audítorov. Skôr ako Dvor audítorov schváli zmluvný záväzok týkajúci sa takéhoto projektu, predloží príslušné oddelenie vysvetľujúci dokument, v ktorom sa zdôvodní zlučiteľnosť projektu s finančným rámcom.“

článok 11.2 – „Pred podpísaním osoby splnomocnené podpisovať bankové prevodné príkazy na úhradu overia predovšetkým, či bankové prevodné príkazy na úhradu zodpovedajú platobným príkazom.“

článok 17.2 – „K žiadosti o prevod sú priložené informácie vymenované v článku 17.2.“

článok 18.4 – „Účtovník sprístupní povoľujúcim úradníkom prostredníctvom ústredného IT systému zoznam súm, ktoré sa majú previesť. Povoľujúci úradníci zodpovedajú za to, že zabezpečia, aby na konci roka boli jedinými sumami, ktoré sa prevedú, sumy, ku ktorým existuje právny záväzok.“

článok 20 – Súpis majetku – „Súpis hmotného majetku sa vedie v spoločnej databáze prístupnej všetkým povoľujúcim úradníkom v súlade s postupmi ustanovenými generálnym tajomníkom po konzultácii s účtovníkom.“

článok 22.1 – Minimálne postupy riadenia a vnútornej kontroly – „Postupy riadenia a vnútornej kontroly navrhujú povoľujúci úradníci v súlade s minimálnymi štandardmi vnútornej kontroly prijatými Dvorom audítorov.“

Sme presvedčení, že audit poskytuje objektívny základ pre vyjadrenie nášho stanoviska.

Na základe našej práce opísanej v tejto správe sme nezistili žiadnu skutočnosť, ktorá by nás viedla k presvedčeniu, že zo všetkých významných hľadísk a na základe uvedených kritérií:

sa zdroje pridelené Dvoru audítorov nepoužili na plánované účely,

uplatňované kontrolné postupy neposkytujú potrebné záruky na zaistenie súladu finančných operácií s platnými pravidlami a nariadeniami.

Naša správa je určená výlučne na účely uvedené v prvom odseku a pre Vašu informáciu a nesmie sa použiť na žiadne iné účely ani poskytnúť iným stranám s výnimkou uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Luxemburg 28. mája 2014

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

audítorská spoločnosť

v zastúpení

Pierre KRIER