ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 261

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
11. augusta 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 261/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 261/02

Vec C-511/12: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 10. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Central Administrativo Norte – Portugalsko) – Joaquim Fernando Macedo Maia a i./Fundo de Garantia Salarial, IP (Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 80/987/EHS — Smernica 2002/74/ES — Ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa — Záručné inštitúcie — Obmedzenie platobnej povinnosti záručných inštitúcií — Mzdové nároky, ktorých splatnosť nastala viac ako šesť mesiacov pred podaním žaloby na vyhlásenie platobnej neschopnosti zamestnávateľa)

2

2014/C 261/03

Vec C-608/12 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. mája 2014 – Greinwald GmbH/Nicolas Wessang, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Článok 169 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Povinný obsah odvolania)

3

2014/C 261/04

Vec C-27/13: Uznesenie Súdneho dvora (veľká komora) zo 4. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht – Nemecko) – Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (Článok 99 rokovacieho poriadku — Štátna pomoc — Články 107 a 108 ZFEÚ — Výhody priznané verejnoprávnym podnikom prevádzkujúcim letisko nízko nákladovej leteckej spoločnosti — Rozhodnutie Komisie vykonať formálne zisťovanie — Povinnosť súdov členských štátov postupovať v súlade s posúdením Komisie vykonaným v tomto rozhodnutí týkajúcim sa existencie pomoci)

3

2014/C 261/05

Vec C-89/13: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 30. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli – Taliansko) – Luigi D’Aniello a i./Poste Italiane SpA (Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Zásada zákazu diskriminácie — Vnútroštátne právne predpisy upravujúce režim odškodnenia v prípade protiprávneho časového obmedzenia pracovnej zmluvy, ktorý je odlišný od režimu uplatniteľného v prípadoch protiprávneho ukončenia pracovnej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú — Hospodárske dôsledky — Porovnateľnosť žiadostí)

4

2014/C 261/06

Vec C-153/13: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 3. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bardejov – Slovensko) – Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/13/EHS — Uplatnenie ratione temporis — Skutkové okolnosti pred pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

5

2014/C 261/07

Vec C-285/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 12. júna 2014 – Bimbo, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Caffè KIMBO — Námietkové konanie — Skoršia slovná národná ochranná známka BIMBO — Všeobecne známa ochranná známka — Čiastočné zamietnutie námietky — Zjavne neprípustné odvolanie)

5

2014/C 261/08

Vec C-287/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 22. mája 2014 – Bilbaína de Alquitranes, SA, a i./Európska chemická agentúra (ECHA) (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Nariadenie č. 1907/2006 (nariadenie REACH) — Článok 59 a príloha XIII — Identifikácia látky smola, uhoľnodechtová, vysokoteplotná, ako látky, ktorá vzbudzuje veľmi veľké obavy a na ktorú treba uplatniť povoľovacie konanie — Rovnosť zaobchádzania)

6

2014/C 261/09

Vec C-329/13: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat Wien – Rakúsko) – Ferdinand Stefan/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wassserwirtschaft (Článok 99 rokovacieho poriadku — Smernica 2003/4/ES — Platnosť — Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí — Výnimka z povinnosti zverejniť informácie o životnom prostredí, pokiaľ zverejnenie negatívne ovplyvní možnosť každej osoby na spravodlivý proces — Fakultatívny charakter tejto výnimky pre členské štáty — Článok 6 ZEÚ — Článok 47 druhý odsek Charty)

6

2014/C 261/10

Vec C-350/13: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 5. júna 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (predtým Augstākās tiesas Senāts) – Lotyšsko] – Antonio Gramsci Shipping Corp. a i./Aivars Lembergs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Uznávanie a výkon predbežných a ochranných opatrení — Zrušenie pôvodného rozhodnutia — Trvanie na návrhu na začatie prejudiciálneho konania — Zastavenie konania)

7

2014/C 261/11

Vec C-374/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. apríla 2014 – Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Prihláška slovnej ochrannej známky METROINVEST — Námietka majiteľa národnej obrazovej ochrannej známky a prihlasovateľa obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej slovný prvok METRO v modrej a žltej farbe — Zamietnutie zápisu)

7

2014/C 261/12

Vec C-411/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. mája 2014 – Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)/Sanco, SA (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Obrazová ochranná známka zobrazujúca kurča — Námietka majiteľa národnej obrazovej ochrannej známky zobrazujúcej kurča — Čiastočné zamietnutie námietky)

8

2014/C 261/13

Vec C-412/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. apríla 2014 – Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 34 ods. 1, článok 75 a článok 77 ods. 1 — Skoršia národná a medzinárodná obrazová ochranná známka MEDINET — Uplatnenie seniority skoršej národnej ochrannej známky — Odmietnutie)

8

2014/C 261/14

Vec C-414/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 20. mája 2014 – Reber Holding GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Anna Klusmeier (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Slovná ochranná známka Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Námietka majiteľa skorších obrazových národných ochranných známok W. Amadeus Mozart)

9

2014/C 261/15

Vec C-448/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. júna 2014 – Delphi Technologies, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 1 písm. b) — Slovná ochranná známka INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Reklamný slogan — Zamietnutie zápisu — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti)

9

2014/C 261/16

Vec C-500/13: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 5. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — DPH — Smernica 2006/112/ES — Odpočet dane zaplatenej na vstupe — Investičný majetok — Nehnuteľný majetok — Úpravy odpočtov — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje obdobie úpravy v trvaní desať rokov)

10

2014/C 261/17

Vec C-600/13: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 30. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Matera – Taliansko) – Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 34 ZFEÚ, 35 ZFEÚ, 37 ZFEÚ, 56 ZFEÚ a 60 ZFEÚ — Smernica 2006/123/ES — Vnútroštátne právne predpisy vyhradzujúce notárom činnosť spočívajúcu vo vyhotovovaní a overovaní listín pri predaji nehnuteľností — Zjavná neprípustnosť)

10

2014/C 261/18

Vec C-683/13: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 19. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal do Trabalho da Covilhã – Portugalsko) – Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA a i./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Spracovanie osobných údajov — Smernica 95/46/ES — Článok 2 — Pojem „osobné údaje — Články 6 a 7 — Zásady týkajúce sa kvality údajov a zákonnosti spracovania údajov — Článok 17 — Bezpečnosť spracovania údajov — Pracovný čas pracovníkov — Register pracovného času — Prístup príslušného vnútroštátneho orgánu zodpovedného za kontrolu pracovných podmienok — Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť prístup k registru pracovného času spôsobom umožňujúcim bezprostrednú konzultáciu tohto registra)

11

2014/C 261/19

Vec C-13/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău (Rumunsko) 15. januára 2014 – Municipiul Piatra Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

12

2014/C 261/20

Vec C-167/14: Žaloba podaná 7. apríla 2014 – Európska komisia/Helénska republika

12

2014/C 261/21

Vec C-240/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 12. mája 2014 – Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

14

2014/C 261/22

Vec C-269/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 30. mája 2014 – Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

15

2014/C 261/23

Vec C-285/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 11. júna 2014 – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d’Auvergne/Brasserie Bouquet SA

16

2014/C 261/24

Vec C-289/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 12. júna 2014 – Brit Air SA/Ministère des finances et des comptes publics

16

2014/C 261/25

Vec C-8/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2014 – Európska komisia/Slovinská republika, vedľajší účastníci: Belgické kráľovstvo a Holandské kráľovstvo

17

2014/C 261/26

Vec C-9/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2014 – Európska komisia/Slovinská republika, za účasti: Belgické kráľovstvo a Holandské kráľovstvo

17

2014/C 261/27

Vec C-46/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 27. mája 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Datenschutzbehörde (predtým Datenschutzkommission) – Rakúsko] – H/E

17

2014/C 261/28

Vec C-121/13: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora zo 7. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Wedding – Nemecko) – Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

18

2014/C 261/29

Vec C-207/13: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z 13. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Holandsko) – Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman, konajúci pod obchodným menom Rederij Waddentransport/Minister van Infrastructuur en Milieu, za účasti: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

18

2014/C 261/30

Vec C-284/13 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 3. apríla 2014 – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Európska komisia

18

2014/C 261/31

Vec C-292/13 P: Uznesenie predsedu šiestej komory Súdneho dvora z 21. mája 2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Impexmetal S.A.

18

2014/C 261/32

Vec C-415/13 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. mája 2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Impexmetal S.A.

19

2014/C 261/33

Vec C-458/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Andreas Grund, ako správca v konkurznom konaní začatom vo veci majetku SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler/Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

19

2014/C 261/34

Spojené veci C-475/13 a C-476/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. mája 2014 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13)/easyJet Airline Co. Ltd

19

2014/C 261/35

Vec C-493/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 4. apríla 2014 – Európska komisia/Estónska republika

19

2014/C 261/36

Vec C-558/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 4. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove – Slovensko) – CD Consulting s. r. o./Marián Vasko

20

2014/C 261/37

Vec C-571/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank – Anstalt des öffentlichen Rechts

20

2014/C 261/38

Vec C-629/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 30. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gliwicach – Poľsko) – konanie začaté na návrh spoločnosti Adarco Invest sp. z o.o. so sídlom v Petrosani (Rumunsko), pobočka v Poľsku v meste Tarnowskie Góry

20

2014/C 261/39

Vec C-658/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 13. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hannover – Nemecko) – Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

20

2014/C 261/40

Vec C-661/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko) – Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

21

2014/C 261/41

Vec C-680/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main – Nemecko) – Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

21

2014/C 261/42

Vec C-46/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

21

 

Všeobecný súd

2014/C 261/43

Vec T-564/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2014 – Quimitécnica.com a de Mello/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s fosfátmi pre živočíšne krmivá — Pokuty — Zaplatenie v splátkach — Rozhodnutie Komisie nariaďujúce zriadenie bankovej zábezpeky — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita)

22

2014/C 261/44

Vec T-372/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2014 – Basic/ÚHVT – Repsol YPF (basic) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva basic — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva BASIC — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť služieb — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

22

2014/C 261/45

Vec T-541/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2014 – Fundação Calouste Gulbenkian/ÚHVT – Gulbenkian (GULBENKIAN) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva GULBENKIAN — Všeobecne známa národná ochranná známka, obchodné meno a skoršie národné logá Fundação Calouste Gulbenkian — Relatívne dôvody zamietnutia — Dôkaz o existencii skorších práv — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 90 písm. a) rokovacieho poriadku)

23

2014/C 261/46

Vec T-314/14: Žaloba podaná 29. apríla 2014 – Borde a Carbonium/Komisia

24

2014/C 261/47

Vec T-317/14: Žaloba podaná 7. mája 2014 – Klement/ÚHVT – Bullerjan (forma pece)

24

2014/C 261/48

Vec T-323/14: Žaloba podaná 7. mája 2014 – Bankia/ÚHVT – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

25

2014/C 261/49

Vec T-334/14: Žaloba podaná 14. mája 2014 – Roca Sanitario/ÚHVT – Villeroy & Boch (vodovodné kohútiky)

26

2014/C 261/50

Vec T-336/14: Žaloba podaná 15. mája 2014 – Société des produits Nestlé/ÚHVT (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

27

2014/C 261/51

Vec T-340/14: Žaloba podaná 15. mája 2014 – Kľujev/Rada

27

2014/C 261/52

Vec T-341/14: Žaloba podaná 15. mája 2014 – Kľujev/Rada

29

2014/C 261/53

Vec T-343/14: Žaloba podaná 19. mája 2014 – Cipriani/ÚHVT – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

29

2014/C 261/54

Vec T-351/14: Žaloba podaná 20. mája 2014 – Construlink/ÚHVT – Wit-Software (GATEWIT)

30

2014/C 261/55

Vec T-362/14: Žaloba podaná 27. mája 2014 – REWE-Zentral/ÚHVT – Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

31

2014/C 261/56

Vec T-364/14: Žaloba podaná 23. mája 2014 – Penny-Markt/ÚHVT – Boquoi Handels (B! O)

32

2014/C 261/57

Vec T-367/14: Žaloba podaná 28. mája 2014 – August Storck/ÚHVT – Chiquita Brands (Fruitfuls)

33

2014/C 261/58

Vec T-370/14: Žaloba podaná 23. mája 2014 – Petropars a i./Rada

33

2014/C 261/59

Vec T-371/14: Žaloba podaná 26. mája 2014 – NICO/Rada

34

2014/C 261/60

Vec T-372/14: Žaloba podaná 26. mája 2014 – HK Intertrade/Rada

35

2014/C 261/61

Vec T-373/14: Žaloba podaná 26. mája 2014 – Petro Suisse Intertrade/Rada

36

2014/C 261/62

Vec T-380/14: Žaloba podaná 30. mája 2014 – Pšonka/Rada

37

2014/C 261/63

Vec T-381/14: Žaloba podaná 30. mája 2014 – Pšonka/Rada

38

2014/C 261/64

Vec T-387/14: Žaloba podaná 2. júna 2014 – salesforce.com/ÚHVT (MARKETINGCLOUD)

39

2014/C 261/65

Vec T-400/14: Žaloba podaná 4. júna 2014 – Premo/ÚHVT – Prema Semiconductor (PREMO)

39

2014/C 261/66

Vec T-402/14: Žaloba podaná 6. júna 2014 – FCC Aqualia/ÚHVT – Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

40

2014/C 261/67

Vec T-405/14: Žaloba podaná 31. mája 2014 – Javorskaja/Rada a i.

41

2014/C 261/68

Vec T-455/14: Žaloba podaná 17. júna 2014 – Pirelli & C./Komisia

42

2014/C 261/69

Vec T-456/14: Žaloba podaná 16. júna 2014 – TAO/AFI a SFIE/Parlament a Rada

43

2014/C 261/70

Vec T-457/14 P: Odvolanie podané 18. júna 2014: Thierry Rouffaud proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 9. apríla 2014 vo veci F-59/13, Rouffaud/ESVČ

44

2014/C 261/71

Vec T-464/14 P: Odvolanie podané 20. júna 2014: Risto Nieminen proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 10. apríla 2014 vo veci F-81/12, Nieminen/Rada

45

2014/C 261/72

Vec T-466/14: Žaloba podaná 24. júna 2014 – Španielsko/Komisia

45

2014/C 261/73

Vec T-471/14: Žaloba podaná 25. júna 2014 – Ibercaja Banco a i./Komisia

46

2014/C 261/74

Vec T-472/14: Žaloba podaná 25. júna 2014 – Joyería Tous/Komisia

47

2014/C 261/75

Vec T-473/14: Žaloba podaná 25. júna 2014 – Corporación Alimentaria Guissona a Naviera Muriola/Komisia

47

2014/C 261/76

Vec T-474/14: Žaloba podaná 25. júna 2014 – Cesáreo Martín-Sanz a i./Komisia

48

2014/C 261/77

Vec T-476/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Poal Investments XXI a i./Komisia

49

2014/C 261/78

Vec T-477/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Caamaño Sistemas Metálicos a i./Komisia

50

2014/C 261/79

Vec T-478/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Industrias Espadafor a i./Komisia

50

2014/C 261/80

Vec T-482/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria/Komisia

51

2014/C 261/81

Vec T-483/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Banco de Albacete/Komisia

52

2014/C 261/82

Vec T-484/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Monthisa Residencial/Komisia

52

2014/C 261/83

Vec T-485/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Bon Net/ÚHVT – Aldi (Bon Appétit!)

53

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

2014/C 261/01

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 245, 28.7.2014

Ú. v. EÚ C 235, 21.7.2014

Ú. v. EÚ C 223, 14.7.2014

Ú. v. EÚ C 212, 7.7.2014

Ú. v. EÚ C 202, 30.6.2014

Ú. v. EÚ C 194, 24.6.2014

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/2


Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 10. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Central Administrativo Norte – Portugalsko) – Joaquim Fernando Macedo Maia a i./Fundo de Garantia Salarial, IP

(Vec C-511/12) (1)

((Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 80/987/EHS - Smernica 2002/74/ES - Ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa - Záručné inštitúcie - Obmedzenie platobnej povinnosti záručných inštitúcií - Mzdové nároky, ktorých splatnosť nastala viac ako šesť mesiacov pred podaním žaloby na vyhlásenie platobnej neschopnosti zamestnávateľa))

2014/C 261/02

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Central Administrativo Norte

Účastníci konania

Žalobcovia: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira David

Žalovaný: Fundo de Garantia Salarial, IP

Výrok

Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/74/ES z 23. septembra 2002, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá nezaručuje mzdové nároky, ktorých splatnosť nastala viac ako šesť mesiacov pred podaním žaloby na vyhlásenie platobnej neschopnosti zamestnávateľa, hoci zamestnanci zažalovali na súde pred začiatkom tohto obdobia ich zamestnávateľa s cieľom dosiahnuť určenie výšky týchto nárokov a ich nútený výkon.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/3


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. mája 2014 – Greinwald GmbH/Nicolas Wessang, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-608/12 P) (1)

((Odvolanie - Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Článok 169 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Povinný obsah odvolania))

2014/C 261/03

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Greinwald GmbH (v zastúpení: C. Onken, Rechtsanwältin)

Ďalší účastníci konania: Nicolas Wessang (v zastúpení: A. Grolée, advokátka), Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Výrok

1.

Hlavné odvolanie a vzájomné odvolanie sa zamietajú.

2.

Greinwald GmbH je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s hlavným odvolaním.

3.

Nicolas Wessang je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti so vzájomným odvolaním.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 2.3.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/3


Uznesenie Súdneho dvora (veľká komora) zo 4. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht – Nemecko) – Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

(Vec C-27/13) (1)

((Článok 99 rokovacieho poriadku - Štátna pomoc - Články 107 a 108 ZFEÚ - Výhody priznané verejnoprávnym podnikom prevádzkujúcim letisko nízko nákladovej leteckej spoločnosti - Rozhodnutie Komisie vykonať formálne zisťovanie - Povinnosť súdov členských štátov postupovať v súlade s posúdením Komisie vykonaným v tomto rozhodnutí týkajúcim sa existencie pomoci))

2014/C 261/04

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Účastníci konania

Žalobkyňa: Flughafen Lübeck GmbH

Žalovaná: Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

Výrok

1.

Ak Európska komisia začala na základe článku 108 ods. 3 ZFEÚ formálne zisťovanie upravené v druhom odseku uvedeného článku vo veci neohláseného prebiehajúceho opatrenia, vnútroštátny súd, ktorý koná o žiadosti o prerušenie výkonu tohto opatrenia a o vymoženie už vyplatených súm, je povinný prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby vyvodil dôsledky z prípadného porušenia povinnosti pozastaviť výkon uvedeného opatrenia.

Na tento účel môže vnútroštátny súd rozhodnúť buď o pozastavení výkonu dotknutého opatrenia a spojiť s ním vymoženie už vyplatených súm, alebo nariadiť predbežné opatrenie s cieľom zabezpečiť na jednej strane záujmy dotknutých strán a na druhej strane potrebný účinok rozhodnutia Komisie o začatí formálneho zisťovania.

2.

V situácii, o akú ide v konaní vo veci samej, nemôže vnútroštátny súd prerušiť konanie až do skončenia formálneho zisťovania.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 15.6.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/4


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 30. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli – Taliansko) – Luigi D’Aniello a i./Poste Italiane SpA

(Vec C-89/13) (1)

((Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálna politika - Smernica 1999/70/ES - Zásada zákazu diskriminácie - Vnútroštátne právne predpisy upravujúce režim odškodnenia v prípade protiprávneho časového obmedzenia pracovnej zmluvy, ktorý je odlišný od režimu uplatniteľného v prípadoch protiprávneho ukončenia pracovnej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú - Hospodárske dôsledky - Porovnateľnosť žiadostí))

2014/C 261/05

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Napoli

Účastníci konania

Žalobcovia: Luigi D’Aniello, Ester Di Vaio, Anna Di Benedetto, Antonella Camelio, Angela Leva, Alessia Romano, Emilia Aloia, Cira Oligo, Ottavio Russo, Guiseppe D’Ambra, Stefano Caputo, Ilaria Pappagallo, Maurizio De Rosa, Gianluca Liguori, Dario Puzone, Vincenzo De Luca, Guido Gorbari, Raffaella D’Ambrosio

Žalovaná: Poste Italiane SpA

Výrok

S výhradou možnosti poskytnutej členským štátom na základe doložky 8 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, treba doložku 4 bod 1 tejto rámcovej dohody vykladať v tom zmysle, že nevyžaduje rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o hospodárske dôsledky v prípade protiprávneho časového obmedzenia pracovnej zmluvy a hospodárske dôsledky v prípade protiprávneho ukončenia pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú.


(1)  Ú. v. EÚ C 156, 1.6.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/5


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 3. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bardejov – Slovensko) – Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka

(Vec C-153/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 93/13/EHS - Uplatnenie ratione temporis - Skutkové okolnosti pred pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii - Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora))

2014/C 261/06

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresný súd Bardejov

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pohotovosť s.r.o.

Žalovaný: Ján Soroka

za účasti: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Výrok

Súdny dvor Európskej únie zjavne nie je príslušný odpovedať na otázky, ktoré mu položil Okresný súd Bardejov (Slovensko) rozhodnutím z 15. februára 2013.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 22.6.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/5


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 12. júna 2014 – Bimbo, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

(Vec C-285/13 P) (1)

((Odvolanie - Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 8 - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Caffè KIMBO - Námietkové konanie - Skoršia slovná národná ochranná známka BIMBO - Všeobecne známa ochranná známka - Čiastočné zamietnutie námietky - Zjavne neprípustné odvolanie))

2014/C 261/07

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Bimbo, SA (v zastúpení: N. Fernández Fernández-Pacheco, advokát)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca), Café do Brasil SpA (v zastúpení: M. Mostardini a F. Mellucci, advokáti)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Bimbo, SA, je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/6


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 22. mája 2014 – Bilbaína de Alquitranes, SA, a i./Európska chemická agentúra (ECHA)

(Vec C-287/13 P) (1)

((Odvolanie - Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Nariadenie č. 1907/2006 (nariadenie REACH) - Článok 59 a príloha XIII - Identifikácia látky smola, uhoľnodechtová, vysokoteplotná, ako látky, ktorá vzbudzuje veľmi veľké obavy a na ktorú treba uplatniť povoľovacie konanie - Rovnosť zaobchádzania))

2014/C 261/08

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. (v zastúpení: K. Van Maldegem, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska chemická agentúra (ECHA) (v zastúpení: M. Heikillä, W. Broere a T. Zbihlej, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Stuyck a A.-M. Vandromme, advokáti)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/6


Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat Wien – Rakúsko) – Ferdinand Stefan/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wassserwirtschaft

(Vec C-329/13) (1)

((Článok 99 rokovacieho poriadku - Smernica 2003/4/ES - Platnosť - Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí - Výnimka z povinnosti zverejniť informácie o životnom prostredí, pokiaľ zverejnenie negatívne ovplyvní možnosť každej osoby na spravodlivý proces - Fakultatívny charakter tejto výnimky pre členské štáty - Článok 6 ZEÚ - Článok 47 druhý odsek Charty))

2014/C 261/09

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Účastníci konania

Žalobca: Ferdinand Stefan

Žalovaný: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wassserwirtschaft

Výrok

Pri preskúmaní položených otázok sa nepreukázali nijaké skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť platnosť smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS.


(1)  Ú. v. EÚ C 274, 21.9.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/7


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 5. júna 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (predtým Augstākās tiesas Senāts) – Lotyšsko] – Antonio Gramsci Shipping Corp. a i./Aivars Lembergs

(Vec C-350/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Nariadenie (ES) č. 44/2001 - Uznávanie a výkon predbežných a ochranných opatrení - Zrušenie pôvodného rozhodnutia - Trvanie na návrhu na začatie prejudiciálneho konania - Zastavenie konania))

2014/C 261/10

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa (predtým Augstākās tiesas Senāts)

Účastníci konania

Žalobcovia: Antonio Gramsci Shipping Corp., Apollo Holdings Corp., Arctic Seal Shipping Co. Ltd, Atlantic Leader Shipping Co. Ltd, Cape Wind Trading Co.Ltd, Clipstone Navigation SA, Dawnlight Shipping Co. Ltd, Dzons Rids Shipping Co., Faroship Navigation Co. Ltd, Gaida Shipping Co., Gevostar Shipping Co. Ltd, Hose Marti Shipping Co., Imanta Shipping Co. Ltd, Kemeri Navigation Co., Klements Gotvalds Shipping Co., Latgale Shipping Co. Ltd, Limetree Shipping Co. Ltd, Majori Shipping Co. Ltd, Noella Marītime Co. Ltd, Razna Shipping Co., Sagewood Trading Inc., Samburga Shipping Co. Ltd, Saturn Trading Co., Taganroga Shipping Co., Talava Shipping Co. Ltd, Tangent Shipping Co. Ltd, Viktorio Shipping Co., Wilcox Holding Ltd, Zemgale Shipping Co. Ltd, Zoja Shipping Co. Ltd

Žalovaný: Aivars Lembergs

Výrok

Konanie o návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšsko) rozhodnutím z 12. júna 2013, sa zastavuje.


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/7


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. apríla 2014 – Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

(Vec C-374/13 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Prihláška slovnej ochrannej známky METROINVEST - Námietka majiteľa národnej obrazovej ochrannej známky a prihlasovateľa obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej slovný prvok „METRO“ v modrej a žltej farbe - Zamietnutie zápisu))

2014/C 261/11

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (v zastúpení: J. Carbonell Callicó, abogado)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. (v zastúpení: J.-C. Plate, advokát)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL, je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/8


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. mája 2014 – Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)/Sanco, SA

(Vec C-411/13 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Obrazová ochranná známka zobrazujúca kurča - Námietka majiteľa národnej obrazovej ochrannej známky zobrazujúcej kurča - Čiastočné zamietnutie námietky))

2014/C 261/12

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Sanco, SA (v zastúpení: A. Segura Roda, advokát)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 7.9.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/8


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. apríla 2014 – Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-412/13 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 34 ods. 1, článok 75 a článok 77 ods. 1 - Skoršia národná a medzinárodná obrazová ochranná známka MEDINET - Uplatnenie seniority skoršej národnej ochrannej známky - Odmietnutie))

2014/C 261/13

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (v zastúpení: R. Kunze a G. Würtenberger, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G: Schneider, splnomocnený zástupca)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 298, 12.10.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/9


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 20. mája 2014 – Reber Holding GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Anna Klusmeier

(Vec C-414/13 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Slovná ochranná známka Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM - Námietka majiteľa skorších obrazových národných ochranných známok W. Amadeus Mozart))

2014/C 261/14

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Reber Holding GmbH & Co. KG (v zastúpení: M. Geitz, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa), Anna Klusmeier (v zastúpení: G. Schmitt-Gaedke, Rechtsanwalt)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Reber Holding GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 298, 12.10.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/9


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. júna 2014 – Delphi Technologies, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

(Vec C-448/13 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 7 ods. 1 písm. b) - Slovná ochranná známka INNOVATION FOR THE REAL WORLD - Reklamný slogan - Zamietnutie zápisu - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti))

2014/C 261/15

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Delphi Technologies, Inc. (v zastúpení: C. Albrecht a J. Heumann, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Delphi Technologies, Inc., je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 313, 26.10.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/10


Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 5. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów

(Vec C-500/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - DPH - Smernica 2006/112/ES - Odpočet dane zaplatenej na vstupe - Investičný majetok - Nehnuteľný majetok - Úpravy odpočtov - Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje obdobie úpravy v trvaní desať rokov))

2014/C 261/16

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gmina Międzyzdroje

Žalovaný: Minister Finansów

Výrok

Články 167, 187 a 189 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ako aj zásada neutrality sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia ustanoveniam vnútroštátneho práva, o aké ide vo veci samej, ktoré v prípadoch, kedy použitie investičného majetku podlieha zmene účelu použitia – najskôr na transakcie, pri ktorých nevzniká právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, a potom na transakcie, pri ktorých vzniká takéto právo – stanovujú desaťročné obdobie úpravy, ktoré začína plynúť od chvíle odovzdania tohto majetku do užívania, a v dôsledku toho vylučujú jednorazovú úpravu počas jedného zdaňovacieho obdobia.


(1)  Ú. v. EÚ C 367, 14.12.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/10


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 30. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Matera – Taliansko) – Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli

(Vec C-600/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Články 34 ZFEÚ, 35 ZFEÚ, 37 ZFEÚ, 56 ZFEÚ a 60 ZFEÚ - Smernica 2006/123/ES - Vnútroštátne právne predpisy vyhradzujúce notárom činnosť spočívajúcu vo vyhotovovaní a overovaní listín pri predaji nehnuteľností - Zjavná neprípustnosť))

2014/C 261/17

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Giudice di pace di Matera

Účastníci konania

Žalobkyňa: Intelcom Service Ltd

Žalovaný: Vincenzo Mario Marvulli

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozhodnutím Giudice di pace di Matera (Taliansko) z 22. apríla 2013 je zjavne neprípustný.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/11


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 19. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal do Trabalho da Covilhã – Portugalsko) – Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA a i./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

(Vec C-683/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Spracovanie osobných údajov - Smernica 95/46/ES - Článok 2 - Pojem „osobné údaje - Články 6 a 7 - Zásady týkajúce sa kvality údajov a zákonnosti spracovania údajov - Článok 17 - Bezpečnosť spracovania údajov - Pracovný čas pracovníkov - Register pracovného času - Prístup príslušného vnútroštátneho orgánu zodpovedného za kontrolu pracovných podmienok - Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť prístup k registru pracovného času spôsobom umožňujúcim bezprostrednú konzultáciu tohto registra))

2014/C 261/18

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal do Trabalho da Covilhã

Účastníci konania

Žalobcovia: Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, Domingos Sequeira de Almeida, Luis Mesquita Soares Moutinho, Rui Teixeira Soares de Almeida, André de Carvalho e Sousa

Žalovaný: Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

Výrok

1.

Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že register pracovného času, akým je dotknutý register vo veci samej, ktorý obsahuje údaje o čase, kedy jednotliví pracovníci začínajú a končia pracovnú zmenu, ako aj údaje o prestávkach alebo čase, ktorý nie je do pracovného času zahrnutý, je zahrnutý do pojmu „osobné údaje“ v zmysle tohto ustanovenia.

2.

Článok 6 ods. 1 písm. b) a c), ako aj článok 7 písm. c) a e) smernice 95/46 sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je dotknutá úprava vo veci samej, ktorá zamestnávateľovi ukladá povinnosť zabezpečiť príslušnému vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za kontrolu pracovných podmienok prístup k registru pracovného času, a umožniť mu tak bezprostrednú konzultáciu tohto registra, za predpokladu, že táto povinnosť je nevyhnutná na to, aby tento orgán mohol vykonávať kontrolu uplatňovania právnej úpravy o pracovných podmienkach, najmä pokiaľ ide o pracovný čas.

3.

Je úlohou vnútroštátneho súdu preskúmať, či povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť príslušnému vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za kontrolu pracovných podmienok prístup k registru pracovného času, a umožniť mu tak bezprostrednú konzultáciu tohto registra, je možné považovať za nevyhnutnú to, aby tento orgán mohol vykonávať kontrolu a tak prispievať k účinnejšiemu uplatňovaniu právnej úpravy o pracovných podmienkach, najmä pokiaľ ide o pracovný čas, a v prípade, ak je to možné, či sankcie uložené s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie požiadaviek uložených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, rešpektujú zásadu proporcionality.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău (Rumunsko) 15. januára 2014 – Municipiul Piatra Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Vec C-13/14)

2014/C 261/19

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bacău

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Municipiul Piatra Neamț

Žalovaný: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Uznesením z 12. júna 2014 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že návrh na začatie prejudiciálneho konania je zjavne neprípustný.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/12


Žaloba podaná 7. apríla 2014 – Európska komisia/Helénska republika

(Vec C-167/14)

2014/C 261/20

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Zavvos a E. Manhaeve)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

konštatovať, že Helénska republika si tým, že neprijala všetky opatrenia na vykonanie rozsudku, ktorý 25. októbra 2007 vyhlásil Súdny dvor vo veci C-440/06, Komisia/Helénska republika, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 260 ods. 1 ZFEÚ,

uložiť Helénskej republike povinnosť zaplatiť Komisii navrhované penále vo výške 47  462,40 eur za každý deň omeškania s vykonaním rozsudku vo veci C-440/06 odo dňa vyhlásenia rozsudku v prejednávanej veci až do dňa vykonania rozsudku vyhláseného vo veci C-440/06,

uložiť Helénskej republike povinnosť zaplatiť Komisii dennú paušálnu sumu vo výške 5  191,20 eur odo dňa vyhlásenia rozsudku vo veci C-440/06 až do dňa vyhlásenia rozsudku v prejednávanej veci alebo do dňa vykonania rozsudku vyhláseného vo veci C-440/06, pokiaľ by k jeho vykonaniu došlo skôr,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Pokiaľ ide o metódy výpočtu sankcií, Komisia uvádza:

A –

Dôležitosť právnych predpisov Únie, ktoré sú predmetom porušenia, akými sú články 3 a 4 smernice 91/271/EHS (1) z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd, ktorá sa týka zberu, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd a čistenia a vypúšťania odpadovej vody z určitých priemyselných odvetví. Cieľom tejto smernice je chrániť životné prostredie pred nepriaznivými vplyvmi vyššie uvedeného vypúšťania odpadovej vody.

Komisia tvrdí, že vypúšťanie odpadovej vody, ktorá nebola čistená (teda ktorá nebola nijako spracovaná z dôvodu nedostatkov v integrovanom zbernom systéme a/alebo v čističkách), do povrchových vôd spôsobuje znečistenie, ktoré charakterizuje nerovnováha kyslíka, zatiaľ čo prísun živín (najmä zlúčenín dusíka a fosforu) výrazne zasahuje do kvality týchto vôd a priľahlých ekosystémov (čím ohrozujú napríklad populácie rýb).

Okrem toho, pokiaľ ide o komunálne odpadové vody, ktoré neboli dostatočne očistené (spracovanie, ktoré neobsahuje sekundárne čistenie alebo obsahuje sekundárne čistenie, ktoré nie je v súlade so smernicou), samotný odkaz na primárne čistenie nie je dostatočný na zabránenie akéhokoľvek rizika znečistenia a zníženia kvality vody a susediacich ekosystémov. Rozsiahle vypúšťanie živín (zlúčenín dusíka a fosforu) do povrchových vôd je totiž základný činiteľ zvyšovania tzv. eutrofizácie (rozmnoženia rias a vodných rastlín), ktorá zvyšuje riziko nerovnováhy kyslíka vo vode, vymiznutia populácií rýb a iných vodných organizmov a ujmy, ktorú môžu utrpieť susediace pozemné ekosystémy. To je aj dôvod, pre ktorý článok 4 smernice 91/271/EHS stanovuje, že všetky komunálne odpadové vody z aglomerácií s p. k. viac ako 15  000 prejdú pred vypustením sekundárnym čistením alebo ekvivalentným čistením.

Komisia tvrdí, že s ohľadom na uvedené zber a čistenie všetkej komunálnej odpadovej vody pochádzajúcej z gréckych aglomerácií s p. k. viac ako 15  000 má primárnu dôležitosť pri ochrane a zlepšení kvality povrchových vôd, vodných ekosystémov a pozemných ekosystémov, ktoré sú priamo závislé od dotknutých vôd, ale aj na zabezpečenie celkového a správneho uplatnenia iných smerníc Európskej únie.

Napriek vynaloženému úsiliu a opatreniam prijatým gréckymi orgánmi je však k dnešnému dňu jasné, že šesť aglomerácií s p. k. viac ako 15  000 z celkového počtu 23 aglomerácií, ktorých sa týka rozsudok z 25. októbra 2007 (z toho päť z východného regiónu Attiky, ktorý je jedným z regiónov z najväčšou demografickou hustotou v Grécku), nie je v súlade s článkami 3 a 4 smernice 91/271/EHS. V týchto aglomeráciách žije 1 24  000 obyvateľov (16  000 v Lefkimmi, 25  000 v Nea Makri, 17  000 v Markopoulose, 20  000 v Koropi, 18  000 v Rafine a 28  000 v Artemide).

B –

Následky porušenia na záujmy všeobecnej povahy a najmä následky vyplývajúce z nedostatočného vykonania rozsudku Súdneho dvora predstavujú významné riziká pre znečistenie životného prostredia a majú následky pre ľudské zdravie. Ako už bolo totiž uvedené, nedostatočné vykonanie rozsudku Súdneho dvora C-440/06 vedie k eutrofizácii povrchových vôd, ktorá môže ohroziť medzi iným priaznivý ekologický a chemický stav a ochranu vodných a pozemných ekosystémov. Komisia následne tvrdí, že nedostatočné vykonanie rozsudku môže mať vplyv aj na vykonanie iných smerníc EÚ, akými sú smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (2) z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES (3) z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, a smernica Rady 92/43/EHS (4) z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Komisia okrem toho uvádza, že nedostatočné vykonanie rozsudku Súdneho dvora zasahuje do možnosti občanov ťažiť z dostatočne čistých povrchových vôd, aby mohli uskutočňovať rekreačné činnosti (rybolov, kúpanie, plachtenie, chôdza a pod.). Rovnako je pravdepodobné, že nedostatočné vykonanie rozsudku ovplyvňuje ako kvalitu vôd určených na ľudskú spotrebu, tak aj samotné ľudské zdravie.


(1)  Ú. v. ES L 135, s. 40; Mim. vyd. 15/002, s. 26

(2)  Ú. v. ES L 327, s. 1; Mim. vyd. 15/005, s. 275.

(3)  Ú. v. EÚ L 64, s. 37

(4)  Ú. v. ES L 206, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 12. mája 2014 – Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

(Vec C-240/14)

2014/C 261/21

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Korneuburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Eleonore Prüller-Frey

Žalovaní: Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 2 ods. 1 písm. a) a písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd (1), článok 3 písm. c) a g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (2), ako aj článok 1 ods. 1 Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (3), ktorý bol podpísaný v Montreale 28. mája 1999, vykladať v tom zmysle, že právo na náhradu škody v prípade poškodenej,

ktorá bola cestujúcou v lietadle, ktorého miesto odletu a príletu sa nachádzalo na tom istom mieste jedného členského štátu,

a ktorú pilot prepravoval bezplatne,

s cieľom pozrieť si z výšky nehnuteľnosť, ktorá bola predmetom plánovaného obchodu, a

a ktorá pri páde lietadla utrpela fyzické zranenie,

treba posudzovať výlučne podľa článku 17 Montrealského dohovoru a vnútroštátne právo sa neuplatní?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

2.

Majú sa článok 33 Montrealského dohovoru a článok 67 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (4) vykladať v tom zmysle, že právomoc prejednávať a rozhodovať o nárokoch na náhradu škody, ktoré sú uvedené v prvej otázke, treba posúdiť výlučne podľa článku 33 Montrealského dohovoru?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

3.

Majú sa článok 29 Montrealského dohovoru a článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (5) vykladať v tom zmysle, že bránia takým vnútroštátnym pravidlám, ktoré priznávajú poškodenému uvedenému v prvej otázke oprávnenie podať priamu žalobu proti poisťovateľovi zodpovednosti pôvodcu škody?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

4.

Majú sa článok 7 ods. 1 písm. f) Druhej smernice Rady z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, na uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služby a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS (6) a článok 18 nariadenia Rím II vykladať v tom zmysle, že podmienky priamej žaloby, ktorú podala poškodená uvedená v prvej otázke proti poisťovateľovi zodpovednosti pôvodcu škody, treba posúdiť podľa právnej úpravy tretieho štátu, ak

právny poriadok, ktorý treba uplatniť podľa povahy deliktu, upravuje priamu žalobu vo svojom zákone o poistných zmluvách,

zmluvné strany poistnej zmluvy uskutočnia voľbu práva v prospech právneho poriadku tretieho štátu,

podľa ktorého sa uplatní právo toho štátu, v ktorom má poisťovateľ svoje sídlo, a

právny poriadok tohto členského štátu upravuje priamu žalobu aj vo svojom zákone o poistných zmluvách?


(1)  Ú. v. ES L 285, s. 1; Mim. vyd. 07/003, s. 489.

(2)  Ú. v. EÚ L 138, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 160.

(3)  Ú. v. ES L 194, s. 39; Mim. vyd. 07/005, s. 491.

(4)  Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42.

(5)  Ú. v. EÚ L 199, s. 40.

(6)  Ú. v. ES L 172, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 198.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 30. mája 2014 – Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

(Vec C-269/14)

2014/C 261/22

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

Ďalší účastníci: Suomen Taksiliitto ry, Turun Seudun Invataksit ry, Hämeen Taksi Oy, Itä-Suomen Maakunnallinen Taksi Oy, Kainuun Taksivälitys Oy, Keski-Suomen Taksi Oy, Lounais-Suomen Taxidata Oy, Pohjois-Suomen Taksi Oy

Prejudiciálne otázky

1.

Má byť judikatúra Súdneho dvora Európskej únie týkajúca sa koncesií na služby chápaná v tom zmysle, že sa nevzťahuje na komplexnú právnu úpravu, ktorá zahŕňa vyplácanie náhrad, za ktoré nesie určitý orgán organizačnú zodpovednosť, prostredníctvom systému poskytovania priamych náhrad, a zároveň systém objednávok jázd taxíkom, za ktorý tento orgán nie je zodpovedný?

2.

Aký význam treba pripísať nepriamemu dôsledku, ktorý z tejto úpravy vyplýva, a to, že systém objednávok slúži na to, aby sa znížili cestovné náklady, ktoré má Kansaneläkelaitos hradiť z verejných prostriedkov?


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 11. júna 2014 – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d’Auvergne/Brasserie Bouquet SA

(Vec C-285/14)

2014/C 261/23

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolatelia: Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d’Auvergne

Odporca: Brasserie Bouquet SA

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 ods. 2 smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (1) vykladať v tom zmysle, že pracovať na základe licencie znamená len vyrábať na základe licencie na využívanie patentu alebo ochrannej známky alebo toto ustanovenie možno vykladať v tom zmysle, že pracovať na základe licencie znamená vyrábať podľa výrobného postupu, ktorý patrí tretej osobe a ktorá jeho používanie povolila?


(1)  Ú. v. ES L 316, s. 21; Mim. vyd. 09/001, s. 206.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 12. júna 2014 – Brit Air SA/Ministère des finances et des comptes publics

(Vec C-289/14)

2014/C 261/24

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Brit Air SA

Odporca: Ministère des finances et des comptes publics

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa ustanovenia článku 2 ods. 1 a článku 10 ods. 2 smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 (1) vykladať v tom zmysle, že paušálna suma v percentách z ročného obratu dosiahnutého na linkách prevádzkovaných vo franchisingu, a znovu uhradená leteckou spoločnosťou, ktorá vydala na účet iného letenky, ktoré prepadli, predstavuje nezdaniteľnú náhradu zaplatenú tejto spoločnosti, nahrádzajúcu spôsobenú nahraditeľnú škodu z dôvodu zbytočnej mobilizácie jej prepravných prostriedkov alebo sumu zodpovedajúcu príjmom z vystavených a prepadnutých leteniek?

2.

V prípade, ak má táto suma zodpovedať cene vystavených a prepadnutých leteniek, majú sa tieto ustanovenia vykladať v tom zmysle, že vystavenie letenky možno považovať za uskutočnenie služby prepravy a že sumy, ktoré si letecká spoločnosť ponechá, ak letenku jej majiteľ nevyužil a letenka prepadla, podliehajú dani z pridanej hodnoty?

3.

Za tohto predpokladu má byť vybraná daň odvedená do štátneho rozpočtu spoločnosťou Air France alebo spoločnosťou Brit Air už v okamihu zaplatenia ceny, aj keď je možné, že sa cesta neuskutoční z dôvodov na strane klienta?


(1)  Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/17


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2014 – Európska komisia/Slovinská republika, vedľajší účastníci: Belgické kráľovstvo a Holandské kráľovstvo

(Vec C-8/13) (1)

2014/C 261/25

Jazyk konania: slovinčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 2.3.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/17


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2014 – Európska komisia/Slovinská republika, za účasti: Belgické kráľovstvo a Holandské kráľovstvo

(Vec C-9/13) (1)

2014/C 261/26

Jazyk konania: slovinčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 2.3.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/17


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 27. mája 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Datenschutzbehörde (predtým Datenschutzkommission) – Rakúsko] – H/E

(Vec C-46/13) (1)

2014/C 261/27

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 147, 25.5.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/18


Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora zo 7. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Wedding – Nemecko) – Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

(Vec C-121/13) (1)

2014/C 261/28

Jazyk konania: nemčina

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 164, 8.6.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/18


Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z 13. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Holandsko) – Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman, konajúci pod obchodným menom Rederij Waddentransport/Minister van Infrastructuur en Milieu, za účasti: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

(Vec C-207/13) (1)

2014/C 261/29

Jazyk konania: holandčina

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 189, 29.6.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/18


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 3. apríla 2014 – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Európska komisia

(Vec C-284/13 P) (1)

2014/C 261/30

Jazyk konania: angličtina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 215, 27.7.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/18


Uznesenie predsedu šiestej komory Súdneho dvora z 21. mája 2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Impexmetal S.A.

(Vec C-292/13 P) (1)

2014/C 261/31

Jazyk konania: poľština

Predseda šiestej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 215, 27.7.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/19


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. mája 2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Impexmetal S.A.

(Vec C-415/13 P) (1)

2014/C 261/32

Jazyk konania: poľština

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 274, 21.9.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/19


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Andreas Grund, ako správca v konkurznom konaní začatom vo veci majetku SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler/Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

(Vec C-458/13) (1)

2014/C 261/33

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 344, 23.11.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/19


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. mája 2014 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13)/easyJet Airline Co. Ltd

(Spojené veci C-475/13 a C-476/13) (1)

2014/C 261/34

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz vecí.


(1)  Ú. v. EÚ C 359, 7.12.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/19


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 4. apríla 2014 – Európska komisia/Estónska republika

(Vec C-493/13) (1)

2014/C 261/35

Jazyk konania: estónčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 344, 23.11.2013.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/20


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 4. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove – Slovensko) – CD Consulting s. r. o./Marián Vasko

(Vec C-558/13) (1)

2014/C 261/36

Jazyk konania: slovenčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/20


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank – Anstalt des öffentlichen Rechts

(Vec C-571/13) (1)

2014/C 261/37

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/20


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 30. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gliwicach – Poľsko) – konanie začaté na návrh spoločnosti Adarco Invest sp. z o.o. so sídlom v Petrosani (Rumunsko), pobočka v Poľsku v meste Tarnowskie Góry

(Vec C-629/13) (1)

2014/C 261/38

Jazyk konania: poľština

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 71, 8.3.2014.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/20


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 13. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hannover – Nemecko) – Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

(Vec C-658/13) (1)

2014/C 261/39

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 85, 22.3.2014.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/21


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko) – Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

(Vec C-661/13) (1)

2014/C 261/40

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 28.4.2014.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/21


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main – Nemecko) – Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

(Vec C-680/13) (1)

2014/C 261/41

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 85, 22.3.2014.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/21


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

(Vec C-46/14) (1)

2014/C 261/42

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 142, 12.5.2014.


Všeobecný súd

11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/22


Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2014 – Quimitécnica.com a de Mello/Komisia

(Vec T-564/10) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Európsky trh s fosfátmi pre živočíšne krmivá - Pokuty - Zaplatenie v splátkach - Rozhodnutie Komisie nariaďujúce zriadenie bankovej zábezpeky - Povinnosť odôvodnenia - Proporcionalita“))

2014/C 261/43

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, SA (Lordelo, Portugalsko) a José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: J. Calheiros a A. de Albuquerque, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Mongin, V. Bottka a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Marques Mendes, advokát)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia údajne obsiahnutého v liste účtovníka Komisie z 8. októbra 2010 týkajúceho sa zaplatenia pokuty uloženej žalobcom rozhodnutím Komisie K(2010) 5004 v konečnom znení z 20. júla 2010 prijatým v rámci konania o uplatnení článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/38.886 – Fosfáty pre živočíšne krmivá) v rozsahu, v akom žalobcom ukladá zriadenie bankovej zábezpeky v banke, ktorá dlhodobo získala finančný rating „AA“, aby sa vyhovelo návrhu na zaplatenie v splátkach

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, SA, a José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, znášajú vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 19.2.2011.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/22


Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2014 – Basic/ÚHVT – Repsol YPF (basic)

(Vec T-372/11) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva basic - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva BASIC - Relatívny dôvod zamietnutia - Podobnosť služieb - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 261/44

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Basic AG Lebensmittelhandel (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: D. Altenburg a H. Bickel, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Repsol YPF, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J.-B. Devaureix, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 31. marca 2011 (vec R 1440/2010-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Repsol YPF, SA, a Basic AG Lebensmittelhandel

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Basic AG Lebensmittelhandel je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 10.9.2011.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/23


Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2014 – Fundação Calouste Gulbenkian/ÚHVT – Gulbenkian (GULBENKIAN)

(Vec T-541/11) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva GULBENKIAN - Všeobecne známa národná ochranná známka, obchodné meno a skoršie národné logá Fundação Calouste Gulbenkian - Relatívne dôvody zamietnutia - Dôkaz o existencii skorších práv - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Článok 90 písm. a) rokovacieho poriadku“))

2014/C 261/45

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fundação Calouste Gulbenkian (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: G. Marín Raigal, P. López Ronda a G. Macias Bonilla, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: V. Melgar, splnomocnená zástupkyňa)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Micael Gulbenkian (Oeiras, Portugalsko) (v zastúpení: J. Pimenta a A. Sebastião, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. júla 2011 (vec R 1436/2010-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťou Fundação Calouste Gulbenkian a Micaelom Gulbenkianom

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Fundação Calouste Gulbenkian je povinná nahradiť trovy konania.

3.

Micael Gulbenkian je v zmysle článku 90 písm. a) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu povinný uhradiť Súdnemu dvoru Európskej únie sumu vo výške 1  807,48 eur.


(1)  Ú. v. EÚ C 362, 10.12.2011.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/24


Žaloba podaná 29. apríla 2014 – Borde a Carbonium/Komisia

(Vec T-314/14)

2014/C 261/46

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Alexandre Borde (Paríž, Francúzsko) a Carbonium (Paríž) (v zastúpení: A. Herzberg, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutia žalovanej z 19. a 20. februára 2014, ktorými sa rozhodlo o zrušení pridelenia prvého žalobcu na Globálnu alianciu proti zmene klímy (GCCA) a na hodnotiace programy v rámci krajín AKT GCCA,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení základných procesných náležitostí, a to vrátane práva žalobcu byť vypočutý a povinnosti odôvodnenia rozhodnutí.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení Zmluvy o Európskej únii, Charty základných práv Európskej únie a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj na tom, že žalovaná porušila právo žalobcov na spravodlivé, nestranné zaobchádzanie, ktoré nie je svojvoľné, a právo žalobcov na ochranu ich dobrého mena.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutia predstavujú zneužitie právomocí žalovanej.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/24


Žaloba podaná 7. mája 2014 – Klement/ÚHVT – Bullerjan (forma pece)

(Vec T-317/14)

2014/C 261/47

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Toni Klement (Dippoldiswalde, Nemecko) (v zastúpení: J. Weiser, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Nemecko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu z 27. februára 2014 vo veci R 1656/2013-1 tak, že vyhovie odvolaniu, ktoré podal žalobca, a ochranná známka Spoločenstva 4 0 87  731 sa v celosti zruší,

subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil ÚHVT a prípadne majiteľovi ochrannej známky Spoločenstva/možnému vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy tohto konania a konania pred ÚHVT.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na zrušenie: trojrozmerná ochranná známka vyobrazujúca pec pre tovary v triede 11 – ochranná známka Spoločenstva zapísaná pod č. 4 0 87  731.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: Bullerjan GmbH.

Účastník, ktorý sa domáha zrušenia ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu na zrušenie.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 15 nariadenia č. 207/2009.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/25


Žaloba podaná 7. mája 2014 – Bankia/ÚHVT – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

(Vec T-323/14)

2014/C 261/48

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bankia, SA (Valencia, Španielsko) (v zastúpení: F. De Barba, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Banco ActivoBank (Portugal), SA (Lisabon, Portugalsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 14. februára 2014 vo veciach R 649/2013-2 a R 744/2013-2, tak aby bola ochranná známka Spoločenstva č. 1 0 1 25  284„BANKIA“ zapísaná pre všetky tovary a služby,

zaviazal namietateľku a/alebo ÚHVT na náhradu trov konania žalobkyne v odvolacom konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „Bankia“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 16, 35, 36, 38, 41 a 45 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 1 25  284.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Banco ActivoBank (Portugal), SA.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: národná ochranná známka „BANKY“ pre služby zaradené do triedy 36.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania BANKIA S.A. a čiastočné vyhovenie odvolaniu Banco ActivoBank (Portugal), SA a zamietnutie spornej ochrannej známky pre väčší počet služieb.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/26


Žaloba podaná 14. mája 2014 – Roca Sanitario/ÚHVT – Villeroy & Boch (vodovodné kohútiky)

(Vec T-334/14)

2014/C 261/49

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Roca Sanitario, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: R. Guerras Mazón, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Villeroy & Boch AG (Mettlach, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 21. februára 2014 vo veci R 812/2012-3,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania a prípadne aj ďalšieho účastníka konania, ak tento vstúpi do konania na podporu ÚHVT.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaný dizajn Spoločenstva, ktorý je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: dizajn vodovodného kohútika – dizajn Spoločenstva zapísaný pod č. 1 264 568-0004.

Majiteľ dizajnu Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: Villeroy & Boch AG.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: neexistencia novosti a osobitného charakteru vzhľadom na dizajn vodovodného kohútika ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom (č. 00 584 560-0004).

Rozhodnutie výmazového oddelenia: vyhovenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 6 nariadenia (ES) č. 6/2002 v spojení s článkom 25 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/27


Žaloba podaná 15. mája 2014 – Société des produits Nestlé/ÚHVT (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Vec T-336/14)

2014/C 261/50

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švajčiarsko) (v zastúpení: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht a S. Cobet-Nüse, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 12. marca 2014 vo veci R 149/2016-4,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: medzinárodný zápis slovnej ochrannej známky „NOURISHING PERSONAL HEALTH“ pre tovary zaradené do tried 5, 10, 41, 42 a 44 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 0 1 1 02  735.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 75 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/27


Žaloba podaná 15. mája 2014 – Kľujev/Rada

(Vec T-340/14)

2014/C 261/51

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Andrij Kľujev (Doneck, Ukrajina) (v zastúpení: R. Gherson, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v rozsahu, v akom sa uplatňuje na žalobcu:

rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine, a

nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobca šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený tvrdení, že článok 29 ZEÚ nepredstavoval riadny právny základ pre napadnuté rozhodnutie, pretože sťažnosť podaná na žalobcu, ho neidentifikovala ako osobu, ktorá ohrozuje právny štát alebo ľudské práva na Ukrajine v zmysle článku 21 ods. 2 a článku 23 ZEÚ. Žalobca tvrdí, že z dôvodu neplatnosti napadnutého rozhodnutia sa tak Rada nemohla na účely prijatia napadnutého nariadenia oprieť o článok 215 ods. 2 ZFEÚ. V čase prijatia reštriktívnych opatrení nebola, podľa žalobcu, voči nemu podaná žaloba alebo sťažnosť, v ktorých by sa tvrdilo, že jeho aktivity by mohli ohroziť právny štát alebo porušiť akékoľvek ľudské práva na Ukrajine.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada porušila práva žalobcu na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu, keďže základ, na ktorom je žalobca zaradený do zoznamu, vedie k verejnému prehláseniu o vine pred vydaním súdneho rozhodnutia, a keďže žalobcovi, napriek jeho žiadosti o informácie adresovanej Rade, nebola poskytnutá žiadna osobitná informácia v súvislosti s dôvodmi uvedenými v napadnutých opatreniach pre jeho zaradenie do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, ktorých sa týkajú reštriktívne opatrenia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada neposkytla žalobcovi dostatočné dôvody pre jeho zaradenie do zoznamu. Žalobca tvrdí, že neboli uvedené žiadne detaily o povahe správania žalobcu, ktoré viedlo k jeho zaradeniu do zoznamu. Žalobca ďalej tvrdí, že neboli uvedené žiadne údaje o úrade zodpovednom za trestné konanie údajne vedené proti žalobcovi, ani o dátume, kedy sa konanie malo proti žalobcovi začať.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada neodôvodnene a neprimerane porušila sťažovateľove základné práva vlastniť majetok a na dobré meno, keďže reštriktívne opatrenia nemali oporu v zákone a boli uložené bez riadnych záruk umožňujúcich žalobcovi účinne predložiť svoju vec Rade.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada vychádzala z vecne nesprávnych skutočností a dopustila sa zjavne nesprávneho posúdenia. Žalobca tvrdí, že podľa jemu dostupných informácií, sa voči nemu nevedie žiadne trestné konanie alebo vyšetrovanie v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov alebo ich protiprávnym prevodom mimo Ukrajinu.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada nezabezpečila relevantnosť a platnosť dôkazov pre zaradenie žalobcu do zoznamu, keďže nezohľadnila, či momentálne konajúci Generálny prokurátor Ukrajiny mal podľa ukrajinskej Ústavy právomoc začať voči žalobcovi vyšetrovanie a nezohľadnila, že vyšetrovanie vedené voči žalobcovi v Rakúsku sa skončilo z dôvodu nedostatočných dôkazov na podporu tvrdení proti žalobcovi za spreneveru štátnych finančných prostriedkov.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/29


Žaloba podaná 15. mája 2014 – Kľujev/Rada

(Vec T-341/14)

2014/C 261/52

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Sergij Kľujev (Doneck, Ukrajina) (v zastúpení: R. Gherson, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v rozsahu, v akom sa uplatňuje na žalobcu:

rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine, a

nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobca sedem žalobných dôvodov, z ktorých šesť je v podstate rovnakých alebo podobných ako tie, ktoré sú uvedené vo veci T-340/14, Kľujev/Rada.

Okrem toho žalobca uvádza žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada nesplnila kritérium na zaradenie žalobcu do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa uplatnia reštriktívne opatrenia, konkrétne, že osoba bola identifikovaná ako zodpovedná za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov alebo porušovanie ľudských práv na Ukrajine, keďže jediný dôvod na zaradenie žalobcu do zoznamu bol, že sa údajne proti nemu viedlo na Ukrajine vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávnym prevodom mimo Ukrajinu.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/29


Žaloba podaná 19. mája 2014 – Cipriani/ÚHVT – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(Vec T-343/14)

2014/C 261/53

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Arrigo Cipriani (Benátky, Taliansko) (v zastúpení: A. Vanzetti, S. Bergia, a G. Sironi, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Hotel Cipriani (Benátky, Taliansko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 14. marca 2014 vo veci R 242/2014-4 a na základe článkov 52 ods. 1 písm. b) a 53 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8.3 talianskeho zákonníka priemyselného vlastníctva vyhlásil neplatnosť ochrannej známky „Cipriani“ č. 1 15  824, ktorej majiteľom je Hotel Cipriani pre všetky tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,

subsidiárne pre všetky tovary a služby, ktoré nepatria medzi služby „hotelov a rezervácie hotelov“,

subsidiárne pokiaľ ide o službami „reštaurácií, kaviarní, jedální, barov, kateringu a dodávania hotových jedál a nápojov na okamžitú konzumáciu“,

vrátil vec ÚHVT, aby mohol vyhlásiť neplatnosť,

rozhodol o náhrade všetkých trov konania, ktoré vynaložil pán Cipriani.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: slovná ochranná známka „CIPRIANI“ pre tovary a služby zaradené do tried 16, 35 a 42 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 15  824.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: Hotel Cipriani.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobca.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: ochranná známka bola zapísaná v rozpore s dobrou vierou a porušuje právo na uznávané osobné meno „CIPRIANI“.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 53 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8.3 talianskeho zákonníka priemyselného vlastníctva,

porušenie článku 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/30


Žaloba podaná 20. mája 2014 – Construlink/ÚHVT – Wit-Software (GATEWIT)

(Vec T-351/14)

2014/C 261/54

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Construlink – Tecnologias de Informação, SA (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: M. Lopes Rocha, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Coimbra, Portugalsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. marca 2014 vo veci R 1059/2013-1,

určil, že prihláška ochrannej známky č. 1 0 1 28  262 GATEWIT je dôvodná v celom rozsahu,

uložil ÚHVT a namietateľovi povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „GATEWIT“ pre služby zaradené do triedy 42 – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 1 28  262.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Wit Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka so slovnými prvkami „wit software“ pre výrobky a služby zaradené do tried 9, 38 a 42, ako aj vnútroštátny zápis obchodného mena „Wit Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA“.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia a zamietnutie prihlášky ochrannej známky.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/31


Žaloba podaná 27. mája 2014 – REWE-Zentral/ÚHVT – Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

(Vec T-362/14)

2014/C 261/55

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: REWE-Zentral AG (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: M. Kinkeldey, S. Brandstätter a A. Wagner, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Vicente Gandia Pla, SA (Chiva, Španielsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. marca 2014 vo veci R 201/2013-1,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka so slovnými prvkami „MY PLANET“ pre výrobky zaradené do tried 25, 32 a 33 – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8 5 66  515.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Vicente Gandia Pla, SA.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka „EL MIRACLE PLANET“ pre výrobky zaradené do tried 25, 32 a 33.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 41 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/32


Žaloba podaná 23. mája 2014 – Penny-Markt/ÚHVT – Boquoi Handels (B! O)

(Vec T-364/14)

2014/C 261/56

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Penny-Markt GmbH (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: M. Kinkeldey, S. Brandstätter a A. Wagner, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Boquoi Handels OHG (Straelen, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 21. marca 2014 vo veci R 1201/2013-4,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok „B! O“, pre tovary tried 29, 30, 31 a 32 – ochranná známka Spoločenstva č. 1 0 0 38  008.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: Boquoi Handels OHG.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: národná ochranná známka a ochranná známka Spoločenstva „bo“ pre tovary a služby tried 5, 16, 21, 29, 31, 32, 33 a 35.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia zrušovacieho oddelenia a vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/33


Žaloba podaná 28. mája 2014 – August Storck/ÚHVT – Chiquita Brands (Fruitfuls)

(Vec T-367/14)

2014/C 261/57

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: August Storck KG (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: I. Rohr, A. C. Richter, P. Goldenbaum a T. Melchert, lawyers)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Chiquita Brands LLC (Charlotte, Spojené štáty)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 27. marca 2014 vo veci R 1580/2013-5,

nariadil žalovanému, aby znášal vlastné trovy konania a nahradil trovy konania žalobkyne, a v prípade, že Chiquita Brands LLC vstúpi ako ďalší účastník do konania, nariadil Chiquita Brands LLC, aby znášala vlastné trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na zrušenie: svetová ochranná známka „Fruitfuls“ pre tovary v triede 30 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5 0 14  519.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha zrušenia ochrannej známky Spoločenstva: Chiquita Brands LLC.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zrušenie ochrannej známky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/33


Žaloba podaná 23. mája 2014 – Petropars a i./Rada

(Vec T-370/14)

2014/C 261/58

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Petropars Ltd (Teherán, Irán), Petropars International FZE (Dubaj, Spojené arabské emiráty) a Petropars UK Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Zaiwalla, P. Reddy a Z. Burbeza, solicitors, a R. Blakeley, barrister)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie z marca 2014,

zrušil oznámenie z marca 2014 v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň, a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania vynaložené žalobkyňami.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že kritériá pre zaradenie na zoznam stanovené v článku 23 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 267/2012 (1) alebo článku 20 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2010/413 (2) neboli splnené a Rada sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď určila, že kritériá boli splnené a zostávajú splnené, pretože žalobkyne nie sú vo vlastníctve National Iranian Oil Company (NIOC), ani ich táto spoločnosť neovláda.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že kritériá pre zaradenie žalobkýň na zoznam neboli splnené, pretože Rada nepreukázala, že NIOC finančne podporovala iránsku vládu.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tom, že zachovanie účinnosti označenia žalobkýň je v každom prípade porušením ich základných práv a slobôd, vrátane ich práva na obchodovanie a vykonávanie obchodnej činnosti a na pokojné užívanie ich majetku, a/alebo je v rozpore so zásadou proporcionality. Žalobkyne ďalej tvrdia, že ich ponechanie na zozname predstavuje porušenie zásady prevencie a zásad ochrany životného prostredia a ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti, pretože môže spôsobiť značnú škodu na zdraví a bezpečnosti bežných iránskych pracovníkov a na životnom prostredí.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Rada porušila právo žalobkýň na obhajobu tým, že nevykonala úplné a riadne preskúmanie označenia žalobkýň a náležite neposúdila pripomienky, ktoré jej boli predložené.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, s. 39).


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/34


Žaloba podaná 26. mája 2014 – NICO/Rada

(Vec T-371/14)

2014/C 261/59

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Švajčiarsko) (v zastúpení: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey a D. Rovetta, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady uvedené v liste zo 14. marca 2014 zaslaného advokátom žalobkyne, týkajúce sa preskúmania zoznamu osôb a subjektov označených v prílohe II rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, zmeneného a doplneného rozhodnutím Rady 2012/635/SZBP z 15. októbra 2012, a v prílohe IX nariadenia (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, vykonaného vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 945/2012 z 15. októbra 2012, v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie predstavuje odmietnutie odstrániť žalobkyňu zo zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia,

spojil konanie o tejto veci s konaním o veci T-6/13 v súlade s článkom 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody, pričom uvádza, že odôvodnenie je nedostatočné a že Rada vychádzala zo zjavne nesprávneho posúdenia.

Žalobkyňa tvrdí, že nie je dcérskou spoločnosťou Naftiran Intertrade Company (NICO) Limited, keďže táto spoločnosť v Jersey už neexistuje, a v každom prípade aj keby žalobkyňa bola dcérskou spoločnosťou Naftiran Intertrade Company (NICO) Limited, Rada neodôvodnila, ako by to malo za následok hospodársky prospech štátu Irán, ktorý by bol v rozpore s cieľom sledovaným napadnutými opatreniami.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/35


Žaloba podaná 26. mája 2014 – HK Intertrade/Rada

(Vec T-372/14)

2014/C 261/60

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Hongkong) (v zastúpení: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, D. Sellers a N. Pilkington, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady uvedené v liste zo 14. marca 2014 zaslanom žalobcovým advokátom, ktoré sa týkalo zoznamu osôb a subjektov uvedených v prílohe II k rozhodnutiu Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2012/829/SZBP z 21. decembra 2012, a v prílohe IX nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, uplatňovaných na základe vykonávacieho nariadenie Rady (EÚ) č. 1264/2012 z 21. decembra 2012, v rozsahu v akom sa napadnutým rozhodnutím odmieta vymazanie žalobcu zo zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia,

spojil v súlade s článkom 50 ods. 1 rokovacieho poriadku toto konanie s konaním vo veci T-159/13,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody, podľa ktorých bolo rozhodnutie nedostatočne odôvodnené a Rada sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia.

Žalobca tvrdí, že hoci je pobočkou podniku uvedeného v zozname: National Iranian Oil Company (NIOC), Rada nepreukázala, že toto by znamenalo, že prijíma akékoľvek hospodárske výhody od štátu Irán, ktoré by boli v rozpore s cieľmi sledovanými spornými opatreniami. Okrem toho žalobca tvrdí, že Rada ho v skutočnosti nikdy neoznačila, a že táto chyba sa nedá opraviť prostredníctvom korigenda, ako to Rada spravila.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/36


Žaloba podaná 26. mája 2014 – Petro Suisse Intertrade/Rada

(Vec T-373/14)

2014/C 261/61

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Švajčiarsko) (v zastúpení: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, D. Sellers a N. Pilkington, lawyers)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady obsiahnuté v liste zo 14. marca 2014 zaslanom právnikom žalobkyne v súvislosti s preskúmaním zoznamu označených osôb a subjektov, ktorý sa nachádza v prílohe II rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, zmeneného a doplneného rozhodnutím Rady 2012/829/SZBP z 21. decembra 2012, a v prílohe IX nariadenia (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, vykonaného vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1264/2012 z 21. decembra 2012, a to v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie predstavuje zamietnutie odstránenia žalobkyne zo zoznamu osôb a subjektov, ktorým sú určené reštriktívne opatrenia,

spojil toto konanie s konaním vo veci T-156/13 v súlade s článkom 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

nariadil Rade, aby nahradila trovy tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody, v ktorých tvrdí, že odôvodnenie bolo nedostatočné a že Rada sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia.

Žalobkyňa tvrdí, že hoci je dcérskou spoločnosťou na zozname uvedenej spoločnosti National Iranian Oil Company (NIOC), Rada nepredložila nijaký dôkaz o tom, že by z toho pre Irán vyplývala hospodárska výhoda, ktorá by bola v rozpore s cieľom sledovaným napadnutými opatreniami.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/37


Žaloba podaná 30. mája 2014 – Pšonka/Rada

(Vec T-380/14)

2014/C 261/62

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Artem Viktorovyč Pšonka (Moskva, Rusko) (v zastúpení: C. Constantina a J.-M. Reymond, lawyers)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

na základe článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) čiastočne zrušil rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 a nariadenie Rady č. 208/2014 z 5. marca 2014 v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu a konkrétnejšie, nariadil:

odstrániť meno žalobcu z prílohy I nariadenia Rady č. 208/2014 z 5. marca 2014,

odstrániť meno žalobcu z prílohy I rozhodnutia Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014,

na základe článku 263 ZFEÚ čiastočne zrušil rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 a nariadenie Rady č. 208/2014 z 5. marca 2014 v rozsahu, v akom nie sú v súlade so spoločným návrhom,

zaviazal Radu, aby znášala trovy tejto žaloby a nahradila trovy žalobcovi.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu žaloby uvádza žalobca tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený tvrdení neexistencie právomoci Rady a na porušení prirodzených právomocí sudcu z dôvodu, že:

prijatie napadnutého nariadenia porušilo postup stanovený v článku 215 ods. 2 ZFEÚ, keďže nariadenie rozšírilo rozsah reštriktívnych opatrení v porovnaní so spoločným návrhom vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie, na ktorom sa nariadenie zakladalo,

zaradenie žalobcu do zoznamu viedlo k pranierovaniu osoby, ktorá nemohla využiť riadne konanie, a ktorá nebola odsúdená príslušným súdom zriadeným zákonom.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení zjavných pochybení pri posúdení skutkového stavu. Žalobca tvrdí, že pred alebo v čase prijatia napadnutých opatrení nebolo voči nemu začaté žiadne vyšetrovanie v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a/alebo ich protiprávnym prevodom mimo Ukrajinu. Okrem toho žalobca tvrdí, že ak by aj údajné vyšetrovanie existovalo, nemalo by žiadny skutkový alebo právny základ a bolo by motivované výlučne politicky. Žalobca napokon tvrdí, že dôvody uvedené Radou na zaradenie žalobcu do zoznamu nespĺňajú podmienky stanovené napadnutými opatreniami a nepodporujú ich žiadne dôkazy.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení porušenia základných práv žalobcu. Žalobca tvrdí, že:

Rada porušila článok 296 ZFEÚ tým, že žalobcovi neposkytla individuálne a osobitné skutkové a právne dôvody,

žalobcovi nebolo poskytnuté právo oboznámiť Radu so svojimi názormi,

napadnuté opatrenia identifikujú žalobcu ako zodpovedného za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov bez žiadneho rozsudku a žiadneho dôkazu v tejto súvislosti, čo predstavuje porušenie žalobcovho práva byť považovaný za nevinného, až kým sa jeho vina nepreukáže,

žalobca nebol informovaný o žiadnom dôkaze predloženom proti nemu, čím sa mu zabránilo, aby ho napadol na Všeobecnom súde, čo predstavuje porušenie jeho práva na účinnú súdnu ochranu,

žalobca je priamo zbavený svojich majetkových práv,

napadnuté sankcie sú neprimerané v porovnaní s okolnosťami prípadu a dostupnými dôkazmi a

spôsob, akým je žalobca v napadnutých opatreniach vykreslený, vážne poškodzuje jeho dobré meno.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/38


Žaloba podaná 30. mája 2014 – Pšonka/Rada

(Vec T-381/14)

2014/C 261/63

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Viktor Pavlovyč Pšonka (Moskva, Rusko) (v zastúpení: C. Constantina a J.-M. Reymond, lawyers)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

na základe článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) čiastočne zrušil rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 a nariadenie Rady č. 208/2014 z 5. marca 2014 v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu a konkrétnejšie, nariadil:

odstrániť meno žalobcu z prílohy I nariadenia Rady č. 208/2014 z 5. marca 2014,

odstrániť meno žalobcu z prílohy I rozhodnutia Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014,

na základe článku 263 ZFEÚ čiastočne zrušil rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 a nariadenie Rady č. 208/2014 z 5. marca 2014 v rozsahu, v akom nie sú v súlade so spoločným návrhom,

zaviazal Radu, aby znášala trovy tejto žaloby a nahradila trovy žalobcovi.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobca tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate rovnaké alebo podobné s tými, ktoré sú uvedené vo veci T-380/14, Pšonka/Rada.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/39


Žaloba podaná 2. júna 2014 – salesforce.com/ÚHVT (MARKETINGCLOUD)

(Vec T-387/14)

2014/C 261/64

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: salesforce.com, Inc. (San Francisco, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Nordemann, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. marca 2014 vo veci R 1852/2013-1,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „MARKETINGCLOUD“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 41 a 45 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 9 79  359.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: rozhodnutie, že ochranná známka nemá spôsobilosť na zápis.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/39


Žaloba podaná 4. júna 2014 – Premo/ÚHVT – Prema Semiconductor (PREMO)

(Vec T-400/14)

2014/C 261/65

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Premo, SL (Campanillas, Španielsko) (v zastúpení: E. Cornu, F. de Visscher a E. De Gryse, lawyers)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Prema Semiconductor GmbH (Mainz, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 1. apríla 2014 vo veci R 1000/2013-5,

subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom prijalo námietku v súvislosti s „induktormi“, „transformátormi“ a „hlukovými filtrami“,

zaviazal ÚHVT, a ak je to primerané vedľajšieho účastníka konania, na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu pre obrazovú ochrannú známku obsahujúcu slovný prvok „PREMO“ pre výrobky v triede 9 – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu č. 9 73  341.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Prema Semiconductor GmbH.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: národná slovná ochranná známka „PREMA“ pre výrobky v triede 9.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné prijatie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie pravidla 22 ods. 6 nariadenia Komisie č. 2868/95 a práv žalobkyne na obranu,

porušenie článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/40


Žaloba podaná 6. júna 2014 – FCC Aqualia/ÚHVT – Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

(Vec T-402/14)

2014/C 261/66

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: FCC Aqualia, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa a N. González-Alberto Rodríguez, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (Barcelona, Španielsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 13. marca 2014 vo veci R 1209/2013-1 a odmietol zápis ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 1 22  976„AQUALOGY“ pre služby patriace do tried 35, 37, 39, 40 a 42 na základe relatívnych dôvodov zamietnutia uvedených v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

subsidiárne, v celom rozsahu nevyhovel predchádzajúcemu návrhu na čiastočné zrušenie na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 v rozsahu, v akom toto rozhodnutie potvrdilo zamietnutie námietky podanej proti ochrannej známke Spoločenstva č. 1 0 1 22  976„AQUALOGY“ pre služby patriace do tried 35, 37, 39, 40 a 42, a v rozsahu, v akom sa týka dôvodov zamietnutia stanovených vo vyššie uvedenom článku, vrátil vec odvolaciemu senátu na opätovné preskúmanie v celom rozsahu,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka so slovným prvkom „AQUALOGY“ pre výrobky a služby zaradené do tried 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 1 22  976.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka „AQUALIA“ a národná obrazová ochranná známka so slovným prvkom „AQUALIA“ pre výrobky a služby zaradené do tried 7, 9, 32, 35, 36, 37, 39, 40 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/41


Žaloba podaná 31. mája 2014 – Javorskaja/Rada a i.

(Vec T-405/14)

2014/C 261/67

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Elena Javorskaja (Moskva, Rusko) (v zastúpení: D. Grisay, C. Hartman a Y. G. Georgiades, advokáti)

Žalovaní: Rada Európskej únie, Európska komisia, Európska centrálna banka (ECB) a Eurogroup, v zastúpení Radou Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu o mimozmluvnej zodpovednosti, ktorá je založená na článku 340 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, za prípustnú,

vyhlásil žalobu za dôvodnú vzhľadom na to, že opatrenia, ktoré rôzne inštitúcie Únie uložili Cyperskej republike, pokiaľ ide o zablokovanie bankových účtov, dostatočne podstatným spôsobom porušujú základné zásady práva Európskej únie, ktoré jednotlivcom priznávajú práva, čo predstavuje porušenie povinnosti z hľadiska článku 340 ZFEÚ,

rozhodol, že konanie Európskej únie predstavuje závažné a kvalifikované porušenie povinnosti, v dôsledku ktorého vznikla žalobkyni odhadovaná škoda so všetkými výhradami vo výške 3 2 99  855,45 EUR, s tým, že táto suma sa môže v priebehu konania zvýšiť alebo znížiť, predovšetkým pokiaľ ide o prípadne dlhované úroky a poplatky,

zaviazal Európsku úniu na zaplatenie vyššie uvedených súm,

zaviazal Európsku úniu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení mimozmluvnej povinnosti Európskej únie a najmä na porušení vlastníckeho práva a zásady zákazu diskriminácie.

Opatrenia, ktoré Európska únia uložila Cyperskej republike, totiž viedli k zablokovaniu účtov žalobkyne v Laïki Bank, bez toho, aby jej bolo vopred zaplatené primerané odškodnenie.

Európska únia tak zjavným a neprimeraných spôsobom porušila vlastnícke právo žalobkyne a – vzhľadom na to, že podľa európskych opatrení uložených cyperským orgánom boli v Laïki Bank garantované len vklady menšie ako 1 00  000 EUR – zásadu zákazu diskriminácie.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/42


Žaloba podaná 17. júna 2014 – Pirelli & C./Komisia

(Vec T-455/14)

2014/C 261/68

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pirelli & C. SpA (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza a P. Ferrari, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

 

v prvom rade

zrušil sporné rozhodnutie v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, osobitne jeho článok 1 bod 5 písm. d), článok 2 písm. g) a článok 4, výlučne pokiaľ ide o zahrnutie žalobkyne na zoznam osôb, ktorým je rozhodnutie určené,

 

subsidiárne

priznal žalobkyni výhodu poradia a právo namietať,

v prípade rozsudku v prospech spoločnosti Prysmian v rámci prípadnej žaloby o neplatnosť podanej touto spoločnosťou proti spornému rozhodnutiu, ktorý by bol prijatý na samostatnom konaní,

zrušil sporné rozhodnutie alebo zmenil jeho článok 2 písm. g) tak, že zníži pokutu uloženú solidárne spoločnosti Prysmian a žalobkyni,

 

v každom prípade

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba smeruje proti rozhodnutiu Komisie K(2014) 2139 v konečnom znení z 2. apríla 2014, týkajúcemu sa konania o uplatnení článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec AT.39610 – elektrické káble).

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení povinnosti odôvodnenia

Vo svojom prvom žalobnom dôvode Pirelli tvrdí, že Komisia vo svojom rozhodnutí neodpovedá na podrobné tvrdenia, ktoré boli predložené v súvislosti s neuplatniteľnosťou domnienky zodpovednosti materskej spoločnosti vo vzťahu Pirelli-Prysmian, a dokonca na ne ani nedokazuje. Rozhodnutie je teda absolútne neodôvodnené a je namieste ho zrušiť.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení všeobecných zásad a základných práv prostredníctvom uplatnenia domnienky výkonu rozhodujúceho vplyvu

Vo svojom druhom žalobnom dôvode žalobkyňa vytýka Komisii, že porušila jej základné práva zaručené článkami 48 a 49 niceskej charty a článok 6 ods. 2 a článok 7 ods. 1 EDĽP. Navyše pripísanie zodpovednosti Pirelli je porušením práva na majetok (článok 1 dodatkového protokolu k EDĽP a článok 14 EDĽP, ako aj články 17 a 21 niceskej charty) a je nezlučiteľné so zásadou neutrality uvedenou v článku 345 ZFEÚ. Nakoniec sa Komisia dopustila zjavného porušenia práva Pirelli na obhajobu zaručeného článkom 6 EDĽP, ako aj článkom 48 ods. 2 niceskej charty, keďže žalobkyňa sa z vecného hľadiska nemohla obhajovať vo vzťahu k porušeniu, ktoré sa jej vytýka, keďže nemohla predložiť nijaké užitočné dôkazy na vyvrátenie výhrad voči spoločnosti Prysmian.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na neuplatniteľnosti domnienky zodpovednosti materskej spoločnosti, keďže podmienky, ktoré by ju odôvodňovali, neboli splnené, a na porušení článku 101 ZFEÚ

Vo svojom treťom žalobnom dôvode žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa dopustila nesprávneho posúdenia, keď v prejednávanej veci uplatnila domnienku zodpovednosti materskej spoločnosti v rozpore s článkom 101 ZFEÚ, a že nezohľadnila, ako mala, osobitnosti vzťahu kontroly Pirelli-Prysmian.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality

Vo svojom štvrtom žalobnom dôvode žalobkyňa tvrdí, že uplatnenie domnienky zodpovednosti materskej spoločnosti v prejednávanej veci porušuje zásadu proporcionality upravenú v článku 5 ods. 4 ZEÚ, keďže nesmeruje k dosiahnutiu nijakého z cieľov sledovaných Komisiou jej uplatnením. Preto neexistoval nijaký dôvod na rozšírenie zodpovednosti zo spoločnosti Prysmian na spoločnosť Pirelli.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na porušení zásad proporcionality a rovnosti zaobchádzania tým, že došlo k nesprávnemu uplatneniu zásady solidarity vo vzťahu k spoločnostiam Pirelli a Prysmian, pokiaľ ide o povinnosť zaplatiť pokutu Komisii a subsidiárne tým, že nebola prijatá primeraná náprava vo vzťahu k tejto zásade

Vo svojom piatom žalobnom dôvode žalobkyňa tvrdí, že vyvodenie solidárnej zodpovednosti so spoločnosťou Prysmian voči spoločnosti Pirelli nielenže neumožňuje dosiahnuť ciele sledované Komisiou v oblasti sankcií, ale je dokonca nezlučiteľné s týmito cieľmi. Subsidiárne, s cieľom zohľadniť rôznu zodpovednosť pripisovanú spoločnostiam Prysmian a Pirelli mala Komisia priznať Pirelli aspoň výhodu poradia alebo právo namietať. Nakoniec Komisia tým, že primeraným spôsobom nezohľadnila odlišné situácie žalobkyne a spoločnosti Prysmian, porušila zásadu proporcionality a zásadu rovnosti zaobchádzania. Je preto namieste, aby príslušný súd zrušil časť sporného rozhodnutia týkajúcu sa pokuty alebo subsidiárne toto rozhodnutie v rámci výkonu svojej neobmedzenej súdnej právomoci zmenil tak, že prizná Pirelli výhodu poradia alebo právo namietať.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na protiprávnosti rozhodnutia v dôsledku porušenia článku 101 ZFEÚ a článkov 2 a 23 nariadenia (ES) č. 1/2003, pokiaľ ide o Prysmian

Vo svojom šiestom žalobnom dôvode žalobkyňa bráni svoje právo na (čiastočné alebo úplné) zrušenie rozhodnutia alebo aspoň na zníženie pokuty, ktoré by prípadne dosiahla spoločnosť Prysmian v rámci jej žaloby proti spornému rozhodnutiu a odkazuje na tvrdenia spoločnosti Prysmian s výnimkou tých, ktoré by boli v neprospech žalobkyne.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/43


Žaloba podaná 16. júna 2014 – TAO/AFI a SFIE/Parlament a Rada

(Vec T-456/14)

2014/C 261/69

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Association des Fonctionnaires Indépendants pour la Défense de la Fonction Publique Européenne (TAO/AFI) (Brusel, Belgicko) a Syndicat des Fonctionnaires Internationaux et Européens (SFIE) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, advokát)

Žalovaní: Rada Európskej únie a Európsky parlament

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu o neplatnosť za prípustnú v konaní pred Všeobecným súdom,

zrušil napadnuté nariadenia vrátane všetkých právnych účinkov,

uložil žalovaným povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobcovia uvádzajú jeden žalobný dôvod založený na porušení práv, ktoré im patria ako odborovým a profesijným organizáciám, konkrétne práva na konzultácie a práva na vyjednávanie.

Žalobcovia nemali možnosť sa vyjadriť ani vo fáze prípravy návrhov, ani vo fáze prerokovania napadnutých nariadení.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/44


Odvolanie podané 18. júna 2014: Thierry Rouffaud proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 9. apríla 2014 vo veci F-59/13, Rouffaud/ESVČ

(Vec T-457/14 P)

2014/C 261/70

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Thierry Rouffaud (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

Návrhy

Odvolateľ navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 9. apríla 2014 vo veci F-59/13 (Thierry Rouffaud/Európska služba pre vonkajšiu činnosť),

zaviazal ESVČ na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza tri odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na porušení práva na obranu v rozsahu, v akom Súd pre verejnú službu (SVS) upozornil účastníkov konania na otázku prípustnosti žaloby až tesne pred posledným úkonom dlhého konania, čím žalobcovi nedal možnosť pripraviť si primeranú argumentáciu.

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, pokiaľ ide o uplatnenie pravidla súladu, v rozsahu, v akom sa predmet a dôvod v sťažnosti a žalobe o neplatnosť úplne zhodovali.

3.

Tretí odvolací dôvod je založený na skreslení dôkazov a skutkových okolností v rozsahu, v akom SVS vo svojom rozsudku prevzal len obmedzenú časť obsahu dokumentov žalobcu, ktoré neviedli k vytvoreniu predstavy, ktorá by odrážala skutočnú situáciu po ukončení písomnej časti konania.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/45


Odvolanie podané 20. júna 2014: Risto Nieminen proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 10. apríla 2014 vo veci F-81/12, Nieminen/Rada

(Vec T-464/14 P)

2014/C 261/71

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Risto Nieminen (Kraainem, Belgicko) (v zastúpení: M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, advokáti)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy

Odvolateľ navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 10. apríla 2014 vo veci F-81/12 (Risto Nieminen/Rada),

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania v obidvoch stupňoch konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania, odvolateľ uvádza dva odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod založený na porušení práva na obranu v rozsahu, v akom Súd pre verejnú službu odvolateľovi vytýkal, že nepredložil dostatok dôkazov spôsobilých preukázať zjavne nesprávne posúdenie, pričom tento súd mal vedomosť o tom, že žalobca nemá reálnu možnosť takéto posúdenie preukázať a odmietol, že žalovaná bola povinná predložiť všetky relevantné dokumenty na účely posúdenia dôvodnosti tohto odvolacieho dôvodu.

2.

Druhý odvolací dôvod založený na skreslení dôkazov a skutkových okolností.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/45


Žaloba podaná 24. júna 2014 – Španielsko/Komisia

(Vec T-466/14)

2014/C 261/72

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: A. Rubio González, Abogado del Estado)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie zo 14. apríla 2014, ktorým sa konštatuje, že odpustenie dovozného cla podľa článku 236 v spojení s článkom 220 ods. 2 písm. b) colného kódexu Spoločenstva [nariadenie (EHS) č. 2913/92] je odôvodnené, a že odpustenie dovozného cla pre ostatné sumy v jednom konkrétnom prípade (vec REM 02/2013) nie je odôvodnené, a to v rozsahu, a v akom sa zamieta odpustenie dovozného cla neoprávnene považované za neodôvodnené, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení zásady riadnej správy veci verejných v súvislosti s článkom 872a nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3)

Žalobca v tejto súvislosti tvrdí, že rozhodnutie prijaté v rámci konania o odpustení, v ktorom si Komisia môže vyžiadať všetky dodatočné informácie, ktoré považuje za nevyhnutné a v ktorom musí informovať o dôvodoch prijatia nepriaznivého rozhodnutia, a obsahujúce odmietnutie z iných dôvodov, než aké boli uvedené v predchádzajúcom oznámení, je v rozpore s článkom 41 Charty základných práv Európskej únie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 220 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; 02/004, s. 307)

Žalobca sa domnieva, že sú splnené požiadavky vyplývajúce z ustálenej judikatúry, o ktoré sa v minulosti opieralo množstvo kladných rozhodnutí Komisie o odpustení cla v odvetví lovu tuniakov. Konkrétne sú splnené požiadavky na komplexnosť právnej úpravy, neuvedenie nesprávnych skutočností zo strany vývozcu, rozdielny výklad právnej úpravy na základe správnych informácií, čiastočnú zodpovednosť Komisie a na trvalý charakter chýb zo strany príslušných orgánov, ktoré nikdy neuplatňovali daný predpis správne.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/46


Žaloba podaná 25. júna 2014 – Ibercaja Banco a i./Komisia

(Vec T-471/14)

2014/C 261/73

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Ibercaja Banco, SA (Zaragoza, Španielsko), Banco Grupo Cajatres SA (Zaragoza) a Naviera Bósforo, AIE (Las Palmas de Gran Canaria, Španielsko) (v zastúpení: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom v ňom Komisia posúdila súbor opatrení, ktoré podľa nej tvoria španielsky systém finančného lízingu, ako novú štátnu pomoc, ktorá je nezlučiteľná s vnútorným trhom,

subsidiárne zrušil články 1 a 4 napadnutého rozhodnutia, ktoré identifikujú investorov AIE ako príjemcov údajnej pomoci a jediné subjekty, ktorým je určený príkaz na vrátenie pomoci,

subsidiárne zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom sa v ňom nariaďuje vrátenie údajnej pomoci,

zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom sa v ňom rozhodlo o zákonnosti súkromných zmlúv uzatvorených medzi investormi a inými subjektmi a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-700/13, Bankia/Komisia.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/47


Žaloba podaná 25. júna 2014 – Joyería Tous/Komisia

(Vec T-472/14)

2014/C 261/74

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Joyería Tous, SA (Lleida, Španielsko) (v zastúpení: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom súbor opatrení, ktoré podľa Komisie predstavujú takzvaný španielsky systém daňového leasingu, kvalifikuje ako novú štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

subsidiárne zrušil články 1 a 4 napadnutého rozhodnutia, ktoré ako príjemcov údajnej pomoci a ako jediných adresátov príkazu na vrátenie určujú investorov AIE (hospodárskych záujmových združení),

subsidiárne zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom nariaďuje vrátenie údajnej pomoci,

zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom rozhoduje o legalite súkromných zmlúv medzi investormi a ďalšími subjektmi, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú zhodné s dôvodmi a hlavnými tvrdeniami, ktoré boli uvedené vo veci T-700/13, Bankia/Komisia.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/47


Žaloba podaná 25. júna 2014 – Corporación Alimentaria Guissona a Naviera Muriola/Komisia

(Vec T-473/14)

2014/C 261/75

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Corporación Alimentaria Guissona, SA (Lleida, Španielsko) a Naviera Muriola, AIE (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom súbor opatrení, ktoré podľa Komisie predstavujú takzvaný španielsky systém daňového leasingu, kvalifikuje ako novú štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

subsidiárne zrušil články 1 a 4 napadnutého rozhodnutia, ktoré ako príjemcov údajnej pomoci a ako jediných adresátov príkazu na vrátenie určujú investorov AIE (hospodárskych záujmových združení),

subsidiárne zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom nariaďuje vrátenie údajnej pomoci,

zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom rozhoduje o legalite súkromných zmlúv medzi investormi a ďalšími subjektmi, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú zhodné s dôvodmi a hlavnými tvrdeniami, ktoré boli uvedené vo veci T-700/13, Bankia/Komisia


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/48


Žaloba podaná 25. júna 2014 – Cesáreo Martín-Sanz a i./Komisia

(Vec T-474/14)

2014/C 261/76

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Cesáreo Martín-Sanz, SA Transportes (Madrid, Španielsko), Transportes y Servicios de Minería, SA (Madrid), Inauto, Industrias del Automóvil, SA (Madrid), Premium Quality Investments, SL (Madrid) a Naviera Ispaster, AIE (Madrid) (v zastúpení: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom súbor opatrení, ktoré podľa Komisie predstavujú takzvaný španielsky systém daňového leasingu, kvalifikuje ako novú štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

subsidiárne zrušil články 1 a 4 napadnutého rozhodnutia, ktoré ako príjemcov údajnej pomoci a ako jediných adresátov príkazu na vrátenie určujú investorov AIE (hospodárskych záujmových združení),

subsidiárne zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom nariaďuje vrátenie údajnej pomoci,

zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom rozhoduje o legalite súkromných zmlúv medzi investormi a ďalšími subjektmi, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú zhodné s dôvodmi a hlavnými tvrdeniami, ktoré boli uvedené vo veci T-700/13, Bankia/Komisia.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/49


Žaloba podaná 26. júna 2014 – Poal Investments XXI a i./Komisia

(Vec T-476/14)

2014/C 261/77

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Poal Investments XXI, SL (Madrid, Španielsko), Poal Investments XXII, SL (Madrid), Naviera Cabo Vilaboa C-1658, AIE (Madrid) a Naviera Cabo Domaio C-1659, AIE (Madrid) (v zastúpení: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom súbor opatrení, ktoré podľa Komisie predstavujú takzvaný španielsky systém daňového leasingu, kvalifikuje ako novú štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

subsidiárne zrušil články 1 a 4 napadnutého rozhodnutia, ktoré ako príjemcov údajnej pomoci a ako jediných adresátov príkazu na vrátenie určujú investorov AIE (hospodárskych záujmových združení),

subsidiárne zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom nariaďuje vrátenie údajnej pomoci,

zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom rozhoduje o legalite súkromných zmlúv medzi investormi a ďalšími subjektmi, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú zhodné s dôvodmi a hlavnými tvrdeniami, ktoré boli uvedené vo veci T-700/13, Bankia/Komisia.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/50


Žaloba podaná 26. júna 2014 – Caamaño Sistemas Metálicos a i./Komisia

(Vec T-477/14)

2014/C 261/78

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Caamaño Sistemas Metálicos, SL (Coruña, Španielsko), Blumaq, SA (Castellón, Španielsko), Grupo Ibérica de Congelados, SA (Vigo, Španielsko) a Inversiones Rentaragon, SA (Zaragoza, Španielsko) (v zastúpení: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom súbor opatrení, ktoré podľa Komisie predstavujú takzvaný španielsky systém daňového leasingu, kvalifikuje ako novú štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

subsidiárne zrušil články 1 a 4 napadnutého rozhodnutia, ktoré ako príjemcov údajnej pomoci a ako jediných adresátov príkazu na vrátenie určujú investorov AIE (hospodárskych záujmových združení),

subsidiárne zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom nariaďuje vrátenie údajnej pomoci,

zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom rozhoduje o legalite súkromných zmlúv medzi investormi a ďalšími subjektmi, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú zhodné s dôvodmi a hlavnými tvrdeniami, ktoré boli uvedené vo veci T-700/13, Bankia/Komisia.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/50


Žaloba podaná 26. júna 2014 – Industrias Espadafor a i./Komisia

(Vec T-478/14)

2014/C 261/79

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Industrias Espadafor, SA (Granada, Španielsko), Tutichip, SAU (Barcelona, Španielsko), Locales, Actividades y Exclusivas Comerciales, SA (Vigo, Španielsko), RNB, SL (La Pobla de Vallbona, Španielsko) a Inversiones Antaviana, SA (Valencia, Španielsko) (v zastúpení: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom súbor opatrení, ktoré podľa Komisie predstavujú takzvaný španielsky systém daňového leasingu, kvalifikuje ako novú štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

subsidiárne zrušil články 1 a 4 napadnutého rozhodnutia, ktoré ako príjemcov údajnej pomoci a ako jediných adresátov príkazu na vrátenie určujú investorov AIE (hospodárskych záujmových združení),

subsidiárne zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom nariaďuje vrátenie údajnej pomoci,

zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom rozhoduje o legalite súkromných zmlúv medzi investormi a ďalšími subjektmi, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú zhodné s dôvodmi a hlavnými tvrdeniami, ktoré boli uvedené vo veci T-700/13, Bankia/Komisia.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/51


Žaloba podaná 26. júna 2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria/Komisia

(Vec T-482/14)

2014/C 261/80

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom súbor opatrení, ktoré podľa Komisie predstavujú takzvaný španielsky systém daňového leasingu, kvalifikuje ako novú štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

subsidiárne zrušil články 1 a 4 napadnutého rozhodnutia, ktoré ako príjemcov údajnej pomoci a ako jediných adresátov príkazu na vrátenie určujú investorov AIE (hospodárskych záujmových združení),

subsidiárne zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom nariaďuje vrátenie údajnej pomoci,

zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom rozhoduje o legalite súkromných zmlúv medzi investormi a ďalšími subjektmi, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú zhodné s dôvodmi a hlavnými tvrdeniami, ktoré boli uvedené vo veci T-700/13, Bankia/Komisia.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/52


Žaloba podaná 26. júna 2014 – Banco de Albacete/Komisia

(Vec T-483/14)

2014/C 261/81

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Banco de Albacete, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo a A. Biondi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom súbor opatrení, ktoré podľa Komisie predstavujú takzvaný španielsky systém daňového leasingu, kvalifikuje ako novú štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

subsidiárne zrušil články 1 a 4 napadnutého rozhodnutia, ktoré ako príjemcov údajnej pomoci a ako jediných adresátov príkazu na vrátenie určujú investorov AIE (hospodárskych záujmových združení),

subsidiárne zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom nariaďuje vrátenie údajnej pomoci,

zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom rozhoduje o legalite súkromných zmlúv medzi investormi a ďalšími subjektmi, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú zhodné s dôvodmi a hlavnými tvrdeniami, ktoré boli uvedené vo veci T-700/13, Bankia/Komisia.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/52


Žaloba podaná 26. júna 2014 – Monthisa Residencial/Komisia

(Vec T-484/14)

2014/C 261/82

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Monthisa Residencial, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: F. de Artíñano Rodríguez de Torres a J. Martínez Muro, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom súbor opatrení, ktoré podľa Komisie predstavujú takzvaný španielsky systém daňového leasingu, kvalifikuje ako novú štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

subsidiárne zrušil články 1 a 4 napadnutého rozhodnutia, ktoré ako príjemcov údajnej pomoci a ako jediných adresátov príkazu na vrátenie určujú investorov AIE (hospodárskych záujmových združení),

subsidiárne zrušil článok 4 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom v rozpore so všeobecnými zásadami Európskej únie nariaďuje vrátenie údajnej pomoci,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam, ktoré boli uvedené vo veci T-700/13, Bankia/Komisia.

Uvádza sa najmä nedodržanie článku 107 ods. 1 ZFEÚ a základnej zásady práva Európskej únie, ktorá sa týka legitímnej dôvery.


11.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 261/53


Žaloba podaná 26. júna 2014 – Bon Net/ÚHVT – Aldi (Bon Appétit!)

(Vec T-485/14)

2014/C 261/83

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bon Net OOD (Sofia, Bulharsko) (v zastúpení: A. Ivanova, advokátka)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim/Ruhr, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 14. apríla 2014 vo veci R 1199/2013-2.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka červenej, bielej a modrej farby obsahujúca slovný prvok „Bon Appétit!“ pre tovary v triede 29 – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8 6 93  764.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: zapísané národné ochranné známky.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.