ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 245

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
28. júla 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 245/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 245/02

Vec C-11/14 P: Odvolanie podané 13. januára 2014: Associazione sportiva Taranto calcio Srl proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 19. novembra 2013 vo veci T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl/Talianska republika

2

2014/C 245/03

Vec C-95/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Taliansko) 27. februára 2014 – Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

2

2014/C 245/04

Vec C-195/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 18. apríla 2014 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG

3

2014/C 245/05

Vec C-199/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 22. apríla 2014 – János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

4

2014/C 245/06

Vec C-204/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 23. apríla 2014 – István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

4

2014/C 245/07

Vec C-230/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 12. mája 2014 – Weltimmo s.r.o/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

5

2014/C 245/08

Vec C-233/14: Žaloba podaná 12. mája 2014 – Európska komisia/Holandské kráľovstvo

6

2014/C 245/09

Vec C-264/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 2. júna 2014 – Skatteverket/David Hedqvist

7

 

Všeobecný súd

2014/C 245/10

Vec T-286/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júna 2014 – Intel/Komisia (Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Trh mikroprocesorov — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 82 ES a článku 54 Dohody o EHP — Zľava za exkluzivitu — Čisté obmedzenia — Kvalifikácia ako zneužívajúce konanie — Analýza rovnako efektívneho konkurenta — Medzinárodná právomoc Komisie — Vyšetrovacia povinnosť prináležiaca Komisii — Hranice — Právo na obhajobu — Zásada riadnej správy vecí verejných — Celková stratégia — Pokuty — Jediné a nepretržité porušenie — Usmernenia k metóde stanovovania pokút z roku 2006)

8

2014/C 245/11

Vec T-488/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júna 2014 – Sarc/Komisia (Štátna pomoc — Licenčná zmluva týkajúca sa počítačového programu — Rozhodnutie konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci — Žaloba o neplatnosť — Neexistencia významného vplyvu na konkurenčné postavenie — Neprípustnosť — Procesné práva dotknutých osôb — Prípustnosť — Nezačatie formálneho vyšetrovacieho konania — Neexistencia vážnych ťažkostí — Výhoda)

9

2014/C 245/12

Vec T-293/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júna 2014 – Syria International Islamic Bank/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zjavne nesprávne posúdenie — Dôkazné bremeno — Návrh na náhradu škody)

9

2014/C 245/13

Vec T-352/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. júna 2014 – Grupo Flexi de León/ÚHVT (FLEXI) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva FLEXI — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

10

2014/C 245/14

Vec T-401/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júna 2014 – Klingel/ÚHVT – Develey (JUNGBORN) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo — Slovná ochranná známka JUNGBORN — Skoršia národná slovná ochranná známka BORN — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

11

2014/C 245/15

Vec T-486/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júna 2014 – Golam/ÚHVT – Pentafarma (METABOL) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva METABOL — Skoršia národná slovná ochranná známka METABOL – MG — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

11

2014/C 245/16

Vec T-4/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júna 2014 – Communicaid Group/Komisia (Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytnutie jazykového vzdelávania pre pracovníkov inštitúcií, orgánov a agentúr Únie v Bruseli — Odmietnutie ponúk uchádzača — Zásada transparentnosti — Zákaz diskriminácie — Rovnosť zaobchádzania — Článok 94 rozpočtového nariadenia — Kritériá výberu — Povinnosť odôvodnenia — Kritériá hodnotenia ponúk — Zjavne nesprávne posúdenie)

12

2014/C 245/17

Vec T-62/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júna 2014 – Golam/ÚHVT – Glaxo Group (METABIOMAX) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva METABIOMAX — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva BIOMAX — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

13

2014/C 245/18

Vec T-85/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. júna 2014 – K-Swiss/ÚHVT – Künzli SwissSchuh (Paralelné pásiky na topánke) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca paralelné pásiky na topánke — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009])

13

2014/C 245/19

Vec T-281/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júna 2014 – Golam/ÚHVT – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva METABIOMAX — Skoršia národná slovná ochranná známka metabiarex — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

14

2014/C 245/20

Vec T-204/14: Žaloba podaná 28. marca 2014 – Victor International/ÚHVT – Ovejero Jiménez a Becerra Guibert (VICTOR)

14

2014/C 245/21

Vec T-210/14: Žaloba podaná 1. apríla 2014 – Mederer/ÚHVT – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

15

2014/C 245/22

Vec T-211/14: Žaloba podaná 3. apríla 2014 – Klement/ÚHVT – Bullerjan (tvar rúry)

16

2014/C 245/23

Vec T-212/14: Žaloba podaná 31. marca 2014 – PSL/ÚHVT – Consortium Ménager Parisien (Zobrazenie hodiniek)

17

2014/C 245/24

Vec T-227/14: Žaloba podaná 11. apríla 2014 – CBM Creative Brands Marken/ÚHVT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Trecolore)

17

2014/C 245/25

Vec T-228/14: Žaloba podaná 14. apríla 2014 – CBM Creative Brands Marken/ÚHVT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

18

2014/C 245/26

Vec T-266/14: Žaloba podaná 28. apríla 2014 – Argus Security Projects/Komisia

19

2014/C 245/27

Vec T-284/14: Žaloba podaná 5. mája 2014 – Dyckerhoff Polska/Komisia

20

2014/C 245/28

Vec T-292/14: Žaloba podaná 28. apríla 2014 – Cyprus/ÚHVT (XAΛΛOYMI)

21

2014/C 245/29

Vec T-293/14: Žaloba podaná 28. apríla 2014 – Cyprus/ÚHVT (HALLOUMI)

21

2014/C 245/30

Vec T-316/14: Žaloba podaná 1. mája 2014 – PKK/Rada

22

2014/C 245/31

Vec T-326/14: Žaloba podaná 8. mája 2014 – Novomatic/ÚHVT – Granini France (HOT JOKER)

23

2014/C 245/32

Vec T-337/14: Žaloba podaná 8. mája 2014 – Rezon OOD/ÚHVT – mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

24

2014/C 245/33

Vec T-352/14: Žaloba podaná 21. mája 2014 – The Smiley Company/ÚHVT – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

25

2014/C 245/34

Vec T-375/14: Žaloba podaná 30. mája 2014 – Al Naggar/Rada

25

2014/C 245/35

Vec T-376/14: Žaloba podaná 30. mája 2014 – Yassin/Rada

26

2014/C 245/36

Vec T-377/14: Žaloba podaná 30. mája 2014 – Ezz/Rada

27

2014/C 245/37

Vec T-378/14: Žaloba podaná 30. mája 2014 – Salama/Rada

27

2014/C 245/38

Vec T-392/14: Žaloba podaná 4. júna 2014 – Gutser/Komisia

28

2014/C 245/39

Vec T-393/14: Žaloba podaná 4. júna 2014 – Ingeperfil/Komisia

29

2014/C 245/40

Vec T-394/14: Žaloba podaná 4. júna 2014 – Turon & Ros/Komisia

29

2014/C 245/41

Vec T-397/14: Žaloba podaná 6. júna 2014 – Sociedad Española Inmuebles y Locales/Komisia

30

2014/C 245/42

Vec T-409/14: Žaloba podaná 2. júna 2014 – Marcuccio/Súdny dvor

30

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 245/43

Vec F-50/14: Žaloba podaná 3. júna 2014 – ZZ/Komisia

32

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

2014/C 245/01

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 235, 21.7.2014

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 223, 14.7.2014

Ú. v. EÚ C 212, 7.7.2014

Ú. v. EÚ C 202, 30.6.2014

Ú. v. EÚ C 194, 24.6.2014

Ú. v. EÚ C 184, 16.6.2014

Ú. v. EÚ C 175, 10.6.2014

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/2


Odvolanie podané 13. januára 2014: Associazione sportiva Taranto calcio Srl proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 19. novembra 2013 vo veci T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl/Talianska republika

(Vec C-11/14 P)

2014/C 245/02

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Associazione sportiva Taranto calcio Srl (v zastúpení: N. Russo, avvocato)

Ďalší účastník konania: Talianska republika

Uznesením z 30. apríla 2014 Súdny dvor (šiesta komora) odvolanie zamietol.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Taliansko) 27. februára 2014 – Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

(Vec C-95/14)

2014/C 245/03

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Milano

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)

Žalované: FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

Prejudiciálne otázky

1.

Bránia pri správnom výklade články 34, 35 a 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie uplatneniu článku 3 ods. 2 vnútroštátneho zákona č. 8 zo 14. januára 2013, ktorý stanovuje povinnosť uvádzať krajinu pôvodu výrobkov, ktoré boli spracované v zahraničí a ktoré sú označované talianskym výrazom „pelle“ (koža), na výrobky z kože, ktorá bola legálne spracovaná alebo uvedená na trh v iných členských štátoch Európskej únie, keďže takýto zákon je opatrením s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenie, ktoré je zakázané článkom [34] ZFEÚ a nie je odôvodnené článkom 36 Zmluvy?

2.

Bránia pri správnom výklade články 34, 35 a 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie uplatneniu článku 3 ods. 2 vnútroštátneho zákona č. 8 zo 14. januára 2013, ktorý stanovuje povinnosť uvádzať krajinu pôvodu výrobkov, ktoré boli spracované v zahraničí a ktoré sú označované talianskym výrazom „pelle“ (koža), na výrobky z kože spracovanej v krajinách mimo Európskej únie, ktoré ešte neboli legálne uvedené na trh v Únii, keďže takýto zákon je opatrením s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenie, ktoré je zakázané článkom [34] ZFEÚ a nie je odôvodnené článkom 36 Zmluvy?

3.

Bránia pri správnom výklade články 3 a 5 smernice 94/11/ES (1) uplatneniu článku 3 ods. 2 vnútroštátneho zákona č. 8 zo 14. januára 2013, ktorý stanovuje povinnosť uvádzať krajinu pôvodu výrobkov, ktoré boli spracované v zahraničí a ktoré sú označované talianskym výrazom „pelle“ (koža) na výrobky z kože, ktorá bola legálne spracovaná alebo uvedená na trh v iných členských štátoch Európskej únie?

4.

Bránia pri správnom výklade články 3 a 5 smernice 94/11/ES uplatneniu článku 3 ods. 2 vnútroštátneho zákona č. 8 zo 14. januára 2013, ktorý stanovuje povinnosť uvádzať krajinu pôvodu výrobkov z kože spracovanej v krajinách mimo Európskej únie, ktoré ešte neboli legálne uvedené na trh v Únii?

5.

Bráni pri správnom výklade článok 60 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (2) z 9. októbra 2013 uplatneniu článku 3 ods. 2 vnútroštátneho zákona č. 8 zo 14. januára 2013, ktorý stanovuje povinnosť uvádzať krajinu pôvodu výrobkov, ktoré boli spracované v zahraničí a ktoré sú označované talianskym výrazom „pelle“ (koža), na výrobky z kože, ktorá bola spracovaná v členských štátoch Európskej únie, a ktoré ešte neboli legálne uvedené na trh v Únii?

6.

Bráni pri správnom výklade článok 60 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013 uplatneniu článku 3 ods. 2 vnútroštátneho zákona č. 8 zo 14. januára 2013, ktorý stanovuje povinnosť uvádzať krajinu pôvodu výrobkov, ktoré boli spracované v zahraničí a ktoré sú označované talianskym výrazom „pelle“ (koža), na výrobky z kože spracovanej v krajinách mimo Európskej únie, ktoré ešte neboli legálne uvedené na trh v Únii?


(1)  Ú. v. ES L 100, s. 37; Mim. vyd. 13/013, s. 173.

(2)  Ú. v. EÚ L 269, s. 1.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 18. apríla 2014 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG

(Vec C-195/14)

2014/C 245/04

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca a navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Žalovaná a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Teekanne GmbH & Co. KG

Prejudiciálna otázka

Smie označovanie, prezentácia a reklama potravín na základe vzhľadu, opisu alebo zobrazenia vzbudiť dojem o prítomnosti určitej zložky v potravine, hoci v skutočnosti táto zložka prítomná nie je a toto vyplýva iba zo zoznamu zložiek podľa článku 3 ods. 1 bodu 2 smernice 2000/13/ES? (1)


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Ú. v. ES L 109, s. 29; Mim. vyd. 15/005, s. 75), naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady č. 2013/20/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti bezpečnosti potravín, veterinárnej a fytosanitárnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, s. 234).


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 22. apríla 2014 – János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Vec C-199/14)

2014/C 245/05

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: János Kárász

Žalovaný: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 17 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že odobratie a pozastavenie alebo prerušenie vyplácania starobného dôchodku, na ktorý existuje právo po dovŕšení určitého veku predstavujú porušenie vlastníckeho práva zakotveného v tomto ustanovení?


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 23. apríla 2014 – István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Vec C-204/14)

2014/C 245/06

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: István Tivadar Szabó

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Prejudiciálne otázky

1.

Je vnútroštátny súd v konaní o žalobe proti rozhodnutiu správneho orgánu, ktorého cieľom je súdna kontrola rozhodnutia prijatého správnym orgánom členského štátu na základe žaloby podanej dotknutou fyzickou osobou, povinný preskúmať, či vnútroštátna právna úprava, na ktorej sa zakladá správne rozhodnutie, je v rozpore s niektorým ustanovením práva Únie, ktoré by bolo priamo uplatniteľné a dôležité pre danú vec?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku: Je tak vnútroštátny súd povinný konať z úradnej moci alebo iba v prípade, že niektorý z účastníkov konania výslovne namieta porušenie práva Únie?

3.

Môžu sa článok 26 ods. 2 ZFEÚ, články ZFEÚ 35 a 56 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že sú v rozpore s právnou úpravou členského štátu, ktorú obsahujú články 24/C a 24/D zákona o všeobecnom daňovom konaní, ak v zmysle tejto právnej úpravy maďarská obchodná spoločnosť, ktorá vykonáva svoju obchodnú činnosť sčasti v iných členských štátoch Európskej únie, nemôže prijať do zamestnania ako štatutára maďarského občana, ktorý bol predtým štatutárom v inej obchodnej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na vnútornom trhu iba na základe toho, že tejto inej obchodnej spoločnosti vznikol určitý daňový dlh, ak sa vznik takéhoto dlhu nepripisuje uvedenému maďarskému občanovi v jeho postavení bývalého štatutára?


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 12. mája 2014 – Weltimmo s.r.o/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Vec C-230/14)

2014/C 245/07

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kúria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Weltimmo s.r.o

Žalovaný: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 28 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1) (ďalej len „smernica o ochrane údajov“) vykladať v tom zmysle, že vnútroštátna právna úprava členského štátu sa môže na území tohto štátu uplatniť na prevádzkovateľa usadeného výlučne v inom členskom štáte, ktorý prevádzkuje internetovú stránku sprostredkujúcu nehnuteľnosti a ponúka formou inzercie okrem iného nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území prvého uvedeného členského štátu, pričom vlastníci nehnuteľností poskytli svoje osobné údaje prostriedku (serveru) na uskladnenie a spracovanie údajov, ktorý patrí prevádzkovateľovi internetovej stránky a nachádza sa v inom členskom štáte?

2.

Má sa článok 4 ods. 1 písm. a) smernice o ochrane údajov vzhľadom na jej odôvodnenia 18 až 20 a jej článok 1 ods. 2 a článok 28 ods. 1 vykladať v tom zmysle, že Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (ďalej len „Úrad na ochranu údajov“) nemôže uplatniť maďarský zákon o ochrane údajov ako vnútroštátne právo na prevádzkovateľa internetovej stránky sprostredkujúcej nehnuteľnosti usadeného výlučne v inom členskom štáte, a to ani v prípade, ak tento prevádzkovateľ ponúka formou inzercie okrem iného maďarské nehnuteľnosti, ktorých vlastníci poskytli – pravdepodobne z územia Maďarska – údaje o svojich nehnuteľnostiach prostriedku (serveru) na uskladnenie a spracovanie údajov, ktorý patrí prevádzkovateľovi internetovej stránky a nachádza sa v inom členskom štáte?

3.

Je pre účely výkladu relevantné, že služba poskytovaná prevádzkovateľom údajov, ktorý prevádzkuje internetovú stránku, smeruje na územie iného členského štátu?

4.

Je pre účely výkladu relevantné, že údaje o nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území iného členského štátu a osobné údaje vlastníkov boli skutočne odovzdané z územia tohto iného členského štátu?

5.

Je pre účely výkladu relevantné, že osobné údaje súvisiace s uvedenými nehnuteľnosťami sú osobnými údajmi občanov iného členského štátu?

6.

Je pre účely výkladu relevantné, že vlastníci spoločnosti usadenej na Slovensku majú bydlisko v Maďarsku?

7.

Ak z odpovedí na predchádzajúce otázky vyplynie, že maďarský Úrad na ochranu údajov môže prejednať vec, no nemôže uplatniť vnútroštátne právo, ale musí uplatniť právo členského štátu sídla, má sa článok 28 ods. 6 smernice o ochrane údajov vykladať v tom zmysle, že maďarský Úrad na ochranu údajov môže vykonávať právomoci stanovené v článku 28 ods. 3 smernice o ochrane údajov len v súlade s právnymi predpismi členského štátu sídla, a preto nie je oprávnený uložiť pokutu?

8.

Možno vychádzať z toho, že pojem „adatfeldolgozás“ [správa údajov] použitý tak v článku 4 ods. 1 písm. a), ako aj v článku 28 ods. 6 [maďarského znenia] smernice o ochrane údajov je totožný s pojmom „adatkezelés“ [spracovanie údajov] použitým v terminológii uvedenej smernice?


(1)  Ú. v. EÚ L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/1015, s. 355.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/6


Žaloba podaná 12. mája 2014 – Európska komisia/Holandské kráľovstvo

(Vec C-233/14)

2014/C 245/08

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. van Beek a C. Gheorghiu)

Žalovaný: Holandské kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje,

určiť, že Holandské kráľovstvo si tým, že možnosť uplatniť zľavu z cestovného pri využívaní prostriedkov verejnej dopravy pre študentov, ktorí v Holandsku absolvujú svoje štúdium, obmedzila na študentov, ktorí sú v Holandsku zapísaní na súkromnej alebo verejnej vzdelávacej inštitúcii a študentov z iných členských štátov, ktorí v Holandsku vykonávajú pracovnú činnosť alebo v tomto štáte nadobudli povolenie na trvalý pobyt, si nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z článku 18 ZFEÚ (v spojení s článkami 20 a 21 ZFEÚ), ako aj z článku 24 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES (1) o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov,

zaviazať Holandské kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Kým holandskí študenti môžu v prostriedkoch verejnej dopravy využívať študentskú kartu (tzv. „OV-studentenkaart“), ktorá im v Holandsku umožňuje využívať prostriedky verejnej dopravy zadarmo alebo za znížené cestovné, študenti z iných členských štátov, ktorí v Holandsku nevykonávajú pracovnú činnosť alebo tu nezískali povolenie na trvalý pobyt, musia za využívanie týchto prostriedkov zaplatiť cestovné v plnej výške.

2.

Podľa názoru Komisie majú holandské zákonné ustanovenia za následok priamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, pretože s občanmi EÚ, ktorí nie sú občanmi Holandska, sa zaobchádza menej priaznivo ako s holandskými občanmi. Holandsko si preto nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z článku 18 ZFEÚ v spojení s článkami 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ.

3.

O diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti ide ďalej vtedy, ak vnútroštátna právna úprava, hoci je formulovaná neutrálne, v skutočnosti znevýhodňuje podstatne vyššie percento určitých osôb, ibaže je rozdielne zaobchádzanie odôvodnené objektívnymi faktormi, ktoré sa netýkajú diskriminácie na základe štátnej príslušnosti.

4.

Keďže v rámci programu Erasmus prichádza do Holandska podstatne viac zahraničných študentov ako je počet holandských študentov, ktorí sa rozhodli absolvovať celé svoje štúdium v zahraničí, a tejto poslednej uvedenej skupine študentov sa namiesto „OV-studentenkaart“ poskytuje „prenosné financovanie štúdia“ vo výške 83,13 eura mesačne (hodnota pre rok 2013), v konečnom dôsledku iba zahraniční študenti v Holandsku nezískajú ani plnenie ani výhodu v podobe vydania „OV-studentenkaart“. Uvedené predstavuje podľa názoru Komisie priamu diskrimináciu podľa článku 24 smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov.

5.

Keďže Holandsko doposiaľ neprijalo všetky potrebné opatrenia na ukončenie rozdielneho zaobchádzania so zahraničnými študentmi, pokiaľ ide o možnosť požiadať o študentskú kartu na prostriedky verejnej dopravy („OV-studentenkaart“), dospela Komisia k záveru, že Holandsko si nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z článku 18 ZFEÚ (v spojení s článkami 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ), ako aj z článku 24 ods. 2 smernice 2004/38/ES.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 2. júna 2014 – Skatteverket/David Hedqvist

(Vec C-264/14)

2014/C 245/09

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skatteverket

Žalovaný: David Hedqvist

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 2 ods. 1 smernice o DPH (1) vykladať v tom zmysle, že transakcie v takej podobe, ktorá sa považuje za výmenu virtuálnej meny za tradičnú menu a naopak, uskutočňované za protihodnotu pripočítavanú poskytovateľom do výmenného kurzu v momente jeho stanovenia, predstavujú poskytovanie služby za protihodnotu?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa článok 135 ods. 1 smernice o DPH vykladať v tom zmysle, že také výmenné transakcie, ako boli opísané, sú oslobodené od dane?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 347, 2006, s. 1)


Všeobecný súd

28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/8


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júna 2014 – Intel/Komisia

(Vec T-286/09) (1)

((„Hospodárska súťaž - Zneužitie dominantného postavenia - Trh mikroprocesorov - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 82 ES a článku 54 Dohody o EHP - Zľava za exkluzivitu - ‚Čisté‘ obmedzenia - Kvalifikácia ako zneužívajúce konanie - Analýza rovnako efektívneho konkurenta - Medzinárodná právomoc Komisie - Vyšetrovacia povinnosť prináležiaca Komisii - Hranice - Právo na obhajobu - Zásada riadnej správy vecí verejných - Celková stratégia - Pokuty - Jediné a nepretržité porušenie - Usmernenia k metóde stanovovania pokút z roku 2006“))

2014/C 245/10

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Intel Corp. (Wilmington, Delaware, Spojené štáty) (v zastúpení: pôvodne K. Bacon, barrister, M. Hoskins, N. Green, QC, S. Singla, barrister, I. Forrester, QC, A. Parr, R. Mackenzie, solicitors, a D. Piccinin, barrister, neskôr I. Forrester, A. Parr, R. Mackenzie a D. Piccinin)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Christoforou, N. Khan, V. Di Bucci a M. Kellerbauer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Spojené štáty) (v zastúpení: J.-F. Belis, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Union fédérale des consomateurs – Que choisir (UFC – Que choisir) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: pôvodne J. Franck, neskôr E. Nasry, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 3726 v konečnom znení z 13. mája 2009 týkajúceho sa konania podľa článku 82 [ES] a článku 54 Dohody o EHP (vec COMP/C-3/37.990 – Intel), ako aj subsidiárne návrh na zrušenie alebo zníženie pokuty uloženej žalobcovi

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Intel Corp. znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie, okrem jej trov konania, ktoré vznikli z dôvodu vedľajšieho účastníctva Association for Competitive Technology, Inc., a Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir).

3.

Association for Competitive Technology znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii z dôvodu jej vedľajšieho účastníctva.


(1)  Ú. v. EÚ C 220, 12.9.2009.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/9


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júna 2014 – Sarc/Komisia

(Vec T-488/11) (1)

((„Štátna pomoc - Licenčná zmluva týkajúca sa počítačového programu - Rozhodnutie konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci - Žaloba o neplatnosť - Neexistencia významného vplyvu na konkurenčné postavenie - Neprípustnosť - Procesné práva dotknutých osôb - Prípustnosť - Nezačatie formálneho vyšetrovacieho konania - Neexistencia vážnych ťažkostí - Výhoda“))

2014/C 245/11

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV (Bussum, Holandsko) (v zastúpení: H. Speyart a R. Bolhaar, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: H. van Vliet, K. Talabér-Ritz a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne C. Wissels, M. Noort et B. Koopman, neskôr C. Wissels, M. Noort, J. Langer a M. Bulterman, splnomocnení zástupcovia) a Technische Universiteir Delft (Delft, Holandsko) (v zastúpení: R. van den Tweel a P. Huurnink, advokáti)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie K(2011) 642 v konečnom znení z 10. mája 2011 v konaní v oblasti štátnej pomoci NN 68/2010 – Holandsko, ktorým sa na konci predbežného štádia skúmania určuje, že licenčná zmluva týkajúca sa používania zdrojového kódu počítačového programu uzavretá Technische Universiteit Delft a Delftship BV nepredstavuje štátnu pomoc

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii a Technische Universiteit Delft.

3.

Holandské kráľovstvo znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 331, 12.11.2011.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/9


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júna 2014 – Syria International Islamic Bank/Rada

(Vec T-293/12) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zjavne nesprávne posúdenie - Dôkazné bremeno - Návrh na náhradu škody“))

2014/C 245/12

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Syria International Islamic Bank PJSC (Damask, Sýria) (v zastúpení: G. Laguesse a J.-P. Buyle, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: B. Driessen a D. Gicheva, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak návrh na zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 544/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva článok 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 165, s. 20) a vykonávacieho rozhodnutia Rady 2012/335/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, (Ú. v. EÚ L 165, s. 80) v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 544/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva článok 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, sa v rozsahu, v akom sa týka Syria International Islamic Bank PJSC, zrušuje.

2.

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/335/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, sa v rozsahu, v akom sa týka Syria International Islamic Bank, zrušuje.

3.

Návrh na náhradu škody sa zamieta ako neprípustný.

4.

Syria International Islamic Bank znáša jednu štvrtinu svojich vlastných trov konania.

5.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tri štvrtiny trov konania, ktoré vynaložila Syria International Islamic Bank.


(1)  Ú. v. EÚ C 258, 25.8.2012.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/10


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. júna 2014 – Grupo Flexi de León/ÚHVT (FLEXI)

(Vec T-352/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva FLEXI - Absolútne dôvody zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 245/13

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Grupo Flexi de León, SA de CV (León, Mexiko) (v zastúpení: M. Zarobe, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. mája 2012 (vec R 1335/2011-2) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia FLEXI ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Grupo Flexi de León, SA de CV, je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 331, 27.10.2012.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/11


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júna 2014 – Klingel/ÚHVT – Develey (JUNGBORN)

(Vec T-401/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo - Slovná ochranná známka JUNGBORN - Skoršia národná slovná ochranná známka BORN - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 245/14

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Nemecko) (v zastúpení: T. Zeiher, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Nemecko) (v zastúpení: R. Kunz-Hallstein a H. Kunz-Hallstein, advokáti)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) z 9. júla 2012 týkajúcemu sa námietkového konania medzi Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG a Robert Klingel OHG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Robert Klingel OHG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 331, 27.10.2012.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/11


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júna 2014 – Golam/ÚHVT – Pentafarma (METABOL)

(Vec T-486/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva METABOL - Skoršia národná slovná ochranná známka METABOL – MG - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 245/15

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sofia Golam (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Trovas, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA (Prior Velho, Portugalsko)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 19. júla 2012 (vec R 1901/2011–1) týkajúceho sa námietkového konania medzi Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA, a pani Sofiou Golam

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pani Sofia Golam je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 9, 12.1.2013.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/12


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júna 2014 – Communicaid Group/Komisia

(Vec T-4/13) (1)

((„Verejné zákazky na služby - Verejné obstarávanie - Poskytnutie jazykového vzdelávania pre pracovníkov inštitúcií, orgánov a agentúr Únie v Bruseli - Odmietnutie ponúk uchádzača - Zásada transparentnosti - Zákaz diskriminácie - Rovnosť zaobchádzania - Článok 94 rozpočtového nariadenia - Kritériá výberu - Povinnosť odôvodnenia - Kritériá hodnotenia ponúk - Zjavne nesprávne posúdenie“))

2014/C 245/16

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Communicaid Group Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, QC, a M. Gray, barrister)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: S. Delaude a S. Lejeune, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci P. Wytinck a B. Hoorelbeke, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie, v celom rozsahu alebo čiastočne, rozhodnutí, ktorými Komisia zamietla zaradiť Communicaid Group na prvé miesto v súvislosti s časťami 1, 2, 4, 7, 8 a 9 v rámci verejného obstarávania HR/R3/PR/2012/002 týkajúceho sa rámcových dohovorov o poskytovaní jazykového vzdelávania pre pracovníkov inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej Únie v Bruseli (Belgicko)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Communicaid Group Ltd je povinná nahradiť trovy konania vrátane trov, ktoré vznikli v rámci konania o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 71, 9.3.2013.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júna 2014 – Golam/ÚHVT – Glaxo Group (METABIOMAX)

(Vec T-62/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva METABIOMAX - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva BIOMAX - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 245/17

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sofia Golam (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Trovas, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Glaxo Group Ltd (Greenford, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: G. Ballas a N. Prentoulis, advokáti)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. októbra 2012 (vec R 2089/2011-2) týkajúceho sa námietkového konania medzi Glaxo Group Ltd a pani Sofiou Golam

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pani Sofia Golam je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 23.3.2013.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. júna 2014 – K-Swiss/ÚHVT – Künzli SwissSchuh (Paralelné pásiky na topánke)

(Vec T-85/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásení neplatnosti - Obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca paralelné pásiky na topánke - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“))

2014/C 245/18

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: K-Swiss, Inc. (Westlake, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: R. Niebel a K. Tasma, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: Ó. Mondéjar Ortuño, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Künzli SwissSchuh AG (Windish, Švajčiarsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. októbra 2012 (vec R 174/2011-2) týkajúcemu sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi Künzli SwissSchuh AG a K Swiss, Inc

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

K Swiss, Inc., je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 123, 27.4.2013.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/14


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júna 2014 – Golam/ÚHVT – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX)

(Vec T-281/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva METABIOMAX - Skoršia národná slovná ochranná známka metabiarex - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 245/19

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sofia Golam (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Trovas, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: meta Fackler Arzneimittel GmbH (Springe, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. marca 2013 (vec R 2022/2011-2) týkajúceho sa námietkového konania medzi meta Fackler Arzneimittel GmbH a pani Sofiou Golam

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pani Sofia Golam je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 215, 27.7.2013.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/14


Žaloba podaná 28. marca 2014 – Victor International/ÚHVT – Ovejero Jiménez a Becerra Guibert (VICTOR)

(Vec T-204/14)

2014/C 245/20

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Victor International GmbH (Elmshorn, Nemecko) (v zastúpení: R. Kaase a J. Plate, lawyers)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Gregorio Ovejero Jiménez a María Luisa Cristina Becerra Guibert (Alicante, Španielsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 22. januára 2014 vo veci R 2208/2012-2 v rozsahu, v akom sa vyhovuje námietke,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania,

zaviazal vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania pred ÚHVT.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „VICTOR“ pre tovary a služby v triedach 25, 28 a 35 – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8 409 963.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Gregorio Ovejero Jiménez a María Luisa Cristina Becerra Guibert.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: viaceré vnútroštátne obrazové ochranné známky obsahujúce slovný prvok „Victoria“ pre tovary a služby v triedach 25 a 35.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Dôvody žaloby: porušenie článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 42 ods. 2 a 4 nariadenia č. 207/2009 a pravidla 22 ods. 3 a 4 nariadenia č. 2868/95; porušenie článku 15 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 a porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/15


Žaloba podaná 1. apríla 2014 – Mederer/ÚHVT – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

(Vec T-210/14)

2014/C 245/21

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mederer GmbH (Fürth, Nemecko) (v zastúpení: C. Sachs a O. Ruhl, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Cadbury Netherlands International Holdings BV (Breda, Holandsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 16. decembra 2013 vo veci R 225/2013-5,

uložil žalovanému povinnosť a ďalšiemu účastníkovi konania nahradiť trovy konania pred ÚHVT a pred Všeobecným súdom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Mederer GmbH.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „Gummi Bear-Rings“ pre tovary triedy 30 – medzinárodný zápis č. 1 051 028 označujúci Európsku úniu.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Cadbury Netherlands International Holdings BV.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: národná obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „Gummy“.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/16


Žaloba podaná 3. apríla 2014 – Klement/ÚHVT – Bullerjan (tvar rúry)

(Vec T-211/14)

2014/C 245/22

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Toni Klement (Dippolddiswalde, Nemecko) (v zastúpení: J. Weiser, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Nemecko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 9. januára 2014 vo veci R 927/2013-1 tak, aby sa vyhovelo odvolaniu, ktoré podal, a aby bola v celom rozsahu vymazaná ochranná známka Spoločenstva č. 3723822,

alternatívne zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil ÚHVT a prípadnému majiteľovi ochrannej známky Spoločenstva/možnému vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy tohto konania a trovy odvolacieho konania pred ÚHVT.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na výmaz: trojrozmerná ochranná známka predstavujúca rúru pre tovary triedy 11 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 3723822.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Účastník, ktorý sa domáha výmazu ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: zamietnutie návrhu na výmaz.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie návrhu na výmaz.

Dôvody žaloby: porušenie článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 15 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/17


Žaloba podaná 31. marca 2014 – PSL/ÚHVT – Consortium Ménager Parisien (Zobrazenie hodiniek)

(Vec T-212/14)

2014/C 245/23

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: PSL Ltd (Kowloon, Hong–Kong) (v zastúpení: R. Dissmann a J. Bogatz, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Consortium Ménager Parisien (Paríž, Francúzsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 20. januára 2014 vo veci R 1495/2012-3,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania pred Všeobecným súdom a konania pred odvolacím senátom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: dizajn zobrazujúci hodinky pre tovary patriace do triedy 10-02 – dizajn Spoločenstva č. 1 600 560-0001.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník konania, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: Consortium Ménager Parisien.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: nedostatok osobitého charakteru v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o dizajnoch Spoločenstva.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia a vyhlásenie napadnutého dizajnu za neplatný.

Dôvody žaloby: porušenie článku 6 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/17


Žaloba podaná 11. apríla 2014 – CBM Creative Brands Marken/ÚHVT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Trecolore)

(Vec T-227/14)

2014/C 245/24

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Švajčiarsko) (v zastúpení: U. Lüken, M. Grundmann a N. Kerger, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rím, Taliansko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. januára 2014 vo veci R 253/2013-1 v rozsahu, v akom prvý odvolací senát zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a vyhovel námietke voči prihláške č. 9 877 325 pre tovary tried 18 a 25,

zamietol námietku proti prihláške č. 9 877 325 v celom rozsahu,

zložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Trecolore“ pre tovary a služby patriace do tried 18, 25 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 877 325.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Aeronautica Militare – Stato Maggiore.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná a obrazová národná ochranná známka a ochranná známka Spoločenstva „FRECCE TRICOLORI“ zapísaná pre tovary a služby patriace do tried 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 a 41.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zrušenie sporného rozhodnutia.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/18


Žaloba podaná 14. apríla 2014 – CBM Creative Brands Marken/ÚHVT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

(Vec T-228/14)

2014/C 245/25

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Švajčiarsko) (v zastúpení: U. Lüken, M. Grundmann a N. Kerger, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rím, Taliansko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. januára 2014 vo veci R 594/2013-1 v rozsahu, v akom prvý odvolací senát potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia zamietajúceho prihlášku ochrannej známky Spoločenstva č. 009 877 391 pre tovary tried 18 a 25 a služby „maloobchodné služby, aj cez web stránky a telešoping, vo vzťahu k oblečeniu, obuvi, pokrývkam hlavy, slnečným okuliarom, vzácnym kovom a ich zliatinám, ako aj z nich vyrobeným alebo nimi pokovovaným tovarom, šperkom, drahokamom, hodinám a časomeračským nástrojom, koži a imitáciám kože, ako aj tovarom z nich, zvieracej koži a kožušinám, cestovným kufrom a cestovným taškám, taškám, kabelkám, peňaženkám, náprsným taškám, kľúčenkám, ruksakom, vreckám, dáždnikom, slnečníkom a vychádzkovým paliciam, bičom, konským postrojom a sedlárskym výrobkom“ patriacim do triedy 35,

zamietol námietku proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva č. 009 877 391 v celom rozsahu,

zložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „TRECOLORE“ pre tovary a služby patriace do tried 18, 25 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 877 391.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Aeronautica Militare – Stato Maggiore.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná a obrazová národná ochranná známka a ochranná známka Spoločenstva „FRECCE TRICOLORI“ zapísaná pre tovary a služby patriace do tried 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 a 41.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/19


Žaloba podaná 28. apríla 2014 – Argus Security Projects/Komisia

(Vec T-266/14)

2014/C 245/26

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Cyprus) (v zastúpení: T. Bontinck a E. van Nuffel d’Heynsbroeck, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie EUBAM-u v Líbyi nevybrať ponuku podanú spoločnosťou Argus v rámci verejného obstarávania týkajúceho sa poskytovania bezpečnostných služieb v rámci pomocnej misie Európskej únie na účely integrovaného riadenia hraníc v Líbyi (zmluva EUBAM-13-020) a zadať verejnú zákazku spoločnosti Garda,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 110 finančného nariadenia (1), pravidiel stanovených v súťažných podkladoch na zadanie verejnej zákazky, konkrétne body 4.1 a 12.1 pokynov pre uchádzačov, a na porušení zásad rovnosti zaobchádzania uchádzačov a zákazu diskriminácie v rozsahu, v akom EUBAM nepreskúmala možnosti vybraného uchádzača vykonať zákazku v súlade s požiadavkami trhu alebo neuplatnila svoju diskrečnú právomoc na posúdenie očakávaných technických kvalít prijatej ponuky s minimálnou mierou dôkladnosti, ktorá by sa dala očakávať.

Žalobkyňa tvrdí, že vážne nedostatky vybraného uchádzača a jeho neschopnosť vykonať zákazku, ktorá mu bola zadaná, svedčia o tom, že ide o nereálnu ponuku, ktorá nemala byť obstarávateľom prijatá.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na podstatnej zmene pôvodných podmienok zákazky, ktorá mohla zmeniť výsledok verejného obstarávania.

Žalobkyňa tvrdí, že ak by bola vybraná ponuka posúdená s prihliadnutím na podmienky, za ktorých vybraná spoločnosť vykoná zákazku, pomer medzi bodmi zadanými vybranému uchádzačovi a žalobkyni za všetky hodnotiace kritéria by bol opačný.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení povinnosti odôvodnenia v rozsahu, v akom verejný obstarávateľ nedodržal článok 113 finančného nariadenia a článok 161 ods. 2 delegovaného nariadenia (2), pretože charakteristiky a výhody týkajúce sa vybranej ponuky neboli oznámené v lehote pätnástich kalendárnych dní v nadväznosti na žiadosť žalobkyne.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, s. 1).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, s. 1).


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/20


Žaloba podaná 5. mája 2014 – Dyckerhoff Polska/Komisia

(Vec T-284/14)

2014/C 245/27

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Nowiny, Poľsko) (v zastúpení: K. Kowalczyk, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 240, s. 27).

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod

Prijaté rozhodnutie je v rozpore s právom EÚ, predovšetkým smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 a s rozhodnutím Komisie 2010/2/EÚ z 24. decembra 2009.

2.

Druhý žalobný dôvod

Porušenie zásady rovnosti zaobchádzania z dôvodu stanovenia jednotného medziodvetvového korekčného faktora pre všetky odvetvia a v dôsledku toho nezohľadnenia skutočnosti, že s odvetviami, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka, vrátane odvetvia výroby cementu, sa musí zaobchádzať inak ako s odvetviami, ktoré nečelia takémuto vysokému riziku,

a porušenie zásady proporcionality.

3.

Tretí žalobný dôvod

Podľa článku 277 ZFEÚ neuplatniteľnosť článku 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES a článku 15 ods. 3 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ, na základe ktorých bolo prijaté sporné rozhodnutie v rozsahu, v akom je možné uplatniť tieto ustanovenia bez ohľadu na článok 10a ods. 12 až 18 smernice 2003/87/ES, článok 16 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ a rozhodnutie Komisie 2010/2/EÚ, ktoré potvrdzujú potrebu osobitne postupovať v týchto odvetviach a pododvetviach, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka a neuplatniteľnosť medziodvetvového korekčného faktora pre všetky odvetvia prijatého Komisiou.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/21


Žaloba podaná 28. apríla 2014 – Cyprus/ÚHVT (XAΛΛOYMI)

(Vec T-292/14)

2014/C 245/28

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cyperská republika (v zastúpení: S. Malynicz, barrister, a V. Marsland, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 19. februára 2014 vo veci R 1849/2013-4,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „XAΛΛOYMI“ pre tovary triedy 29 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 578 473.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) a b) nariadenia č. 207/2009.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/21


Žaloba podaná 28. apríla 2014 – Cyprus/ÚHVT (HALLOUMI)

(Vec T-293/14)

2014/C 245/29

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cyperská republika (v zastúpení: S. Malynicz, barrister, a V. Marsland, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 19. februára 2014 vo veci R 1503/2013-4,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „HALLOUMI“ pre tovary triedy 29 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 570 124.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) a b) nariadenia č. 207/2009.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/22


Žaloba podaná 1. mája 2014 – PKK/Rada

(Vec T-316/14)

2014/C 245/30

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kurdistan Workers’ Party (PKK) (v zastúpení: A. van Eik, T. Buruma a M. Wijngaarden, lawyers)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie nariadenie rady (EÚ) č. 125/2014 (1) v rozsahu, v akom sa týka PKK (a.k.a KADEK a.ka Kongra-GEL),

vyhlásil, že nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 (2) sa na PKK neuplatňuje (a.k.a KADEK a.ka Kongra-GEL),

subsidiárne určil, že je opodstatnené prijať miernejšie opatrenie ako ponechanie mena žalobkyne na zozname,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza osem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 125/2014 je neplatné v rozsahu, v akom sa dotýka PKK a/alebo že nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 nemožno uplatniť z dôvodu nenadržania práva ozbrojeného konfliktu.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 125/2014 je neplatné v rozsahu, v akom sa dotýka PKK, pretože PKK nemožno kvalifikovať ako „teroristickú organizáciu“ v zmysle článku 1 ods. 3 spoločnej pozície Rady 2001/931/SZBP (3).

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 125/2014 je neplatné v rozsahu, v akom sa dotýka PKK, lebo nebolo prijaté nijaké rozhodnutie príslušného orgánu, ako požaduje článok 1 ods. 4 spoločnej pozície Rady 2001/931/SZBP.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 125/2014 je neplatné v rozsahu, v akom sa dotýka PKK, pretože časť rozhodnutia sa zakladá na informáciách získaných mučením alebo zlým zaobchádzaním, čím boli porušené základné práva a slobody, ktoré podporujú ich uplatňovanie v súlade s článkom 51 Listiny základných práv.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 125/2014 je neplatné v rozsahu, v akom sa dotýka PKK, pretože Rada neuskutočnila vlastnú kontrolu, ako požaduje článok 1 ods. 6 spoločnej pozície Rady 2011/931/SZBP.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 125/2014 je neplatné v rozsahu, v akom sa dotýka PKK, pretože nie je v súlade s požiadavkami proporcionality a subsidiarity.

7.

Siedmy žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 125/2014 je neplatné v rozsahu, v akom sa dotýka PKK, pretože nie je v súlade s povinnosťou odôvodnenia v súlade s článkom 296 ZFEÚ.

8.

Osmy žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 125/2014 je neplatné v rozsahu, v akom sa dotýka PKK, pretože porušuje právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu žalobkyne.


(1)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 125/2014 z 10. februára, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 714/2013.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu.

(3)  Spoločná pozícia Rady z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/23


Žaloba podaná 8. mája 2014 – Novomatic/ÚHVT – Granini France (HOT JOKER)

(Vec T-326/14)

2014/C 245/31

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Rakúsko) (v zastúpení: W. M. Mosing, lawyer)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Granini France (Macon, Francúzsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu zo 6. februára 2014 vo veci R 589/2013-2 a následkom toho zamietol námietku a zapísal ochrannú známku Spoločenstva č. 9 5 94  458 tak, ako sa navrhovalo,

nariadil, že žalovaný a – v prípade, že podá písomné stanovisko – ďalší účastník konania pred ÚHVT znášajú svoje vlastné trovy konania a zaväzujú sa na náhradu trov, ktoré vznikli žalobkyni v konaní pred Všeobecným súdom a v odvolacom konaní pred ÚHVT.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „HOT JOKER“ pre tovary v triedach 9 a 28 – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 594 458.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Granini France.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „joker +“ pre tovary v triedach 28 a 41.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009; porušenie článku 75 a nasl. nariadenia č. 207/2009; porušenie povinnosti ÚHVT vykonávať svoje právomoci v súlade so všeobecnými zásadami Európskej únie.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/24


Žaloba podaná 8. mája 2014 – Rezon OOD/ÚHVT – mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

(Vec T-337/14)

2014/C 245/32

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: bulharčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rezon OOD (Sofia, Bulharsko) (v zastúpení: P. Kănčev a T. Ignatova, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: mobile.international GmbH (Dreilinden, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 19. februára 2014 vo veci R 950/2013-1,

vyhovel návrhom, ktoré predložila oddeleniam a senátom ÚHVT,

vyhovel v celosti jej návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva, ktorej majiteľom je mobile.international GmbH,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania,

povolil ustanovenie znalcov na vypracovanie posudku o otázkach týkajúcich sa dôkazov v rámci žaloby.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: slovná ochranná známka „mobile.de proMotor“ pre služby zaradené do tried 35, 38, 41 a 42 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 4 8 96  643.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobkyňa.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: dôvod relatívnej neplatnosti založený na ustanoveniach článku 53 ods. 1 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 78 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 76 tohto nariadenia a pravidlom 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95, porušenie článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, kolízia medzi neskôr zapísanou ochrannou známkou Spoločenstva a skôr zapísanou národnou ochrannou známkou so zreteľom na rozšírenie EÚ.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/25


Žaloba podaná 21. mája 2014 – The Smiley Company/ÚHVT – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

(Vec T-352/14)

2014/C 245/33

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Smiley Company SPRL (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: I. Helbig, P. Hansmersmann a S. Rengshausen, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: The Swatch Group Management Services AG (Biel, Švajčiarsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. februára 2014 vo veci R 1497/2013-1,

zamietol námietku tým, že zmení napadnuté rozhodnutie a

zaviazal Úrad na náhradu trov konania, ktoré vynaložila žalobkyňa pred Všeobecným súdom, a zaviazal ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania, ktoré vynaložila žalobkyňa pred daným senátom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „HAPPY TIME“ pre tovary a služby zaradené do tried 14 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 10 106 813.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: The Swatch Group Management Services AG.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: medzinárodný zápis s vyznačením Európskej únie slovnej ochrannej známky „HAPPY HOURS“ pre služby zaradené do tried 35 a 37.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/25


Žaloba podaná 30. mája 2014 – Al Naggar/Rada

(Vec T-375/14)

2014/C 245/34

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Káhira, Egypt) (v zastúpení: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe a A. Yehia, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil rozhodnutie 2014/153 v rozsahu, v akom sa v ňom do 22. marca 2015 predlžuje platnosť reštriktívnych opatrení voči žalobkyni uvedených v rozhodnutí 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov konania na tomto stupni.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 1 rozhodnutia 2011/172 (1) v rozsahu, v akom samotná žalobkyňa ani nebola uznaná ako osoba zodpovedná za spreneveru verejných zdrojov a dokonca nebola ani za takú osobu označená, stala sa však predmetom reštriktívnych opatrení iba z tohto dôvodu, že je manželkou Ahmeda Abdelaziza Ezza (ďalej len „pán Ezz“).

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 6 ZEÚ v spojení s článkami 2 a 3 ZEÚ a článkami 47 a 48 Charty základných práv Európskej únie v rozsahu, v akom bolo 2014/153 (2) nesprávne založené na nevyvrátiteľnej domnienke, že žalobkyni v rámci konaní vedených proti nej v Egypte nehrozí porušenie jej základných práv.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článkov 7, 16 a 17 Charty základných práv Európskej únie v rozsahu, v akom rozhodnutie 2014/153 obsahuje neprimerané obmedzenia práva žalobkyne na súkromný život, majetkového práva a slobody podnikať.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článkov 41, 47 a 48 Charty základných práv Európskej únie v rozsahu, v akom rozhodnutie 2014/153 nebolo primerane a dostatočne odôvodnené a bolo prijaté za porušenia práva žalobkyne byť vypočutá.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení v rozsahu, v akom i) voči žalobkyni nikdy nebolo vedené trestné stíhanie z dôvodu sprenevery verejných zdrojov; ii) správanie pána Ezza bolo normálnym konaním v rámci obchodného života a teda sa nemohlo považovať za spreneveru verejných zdrojov, a iii) Rada v čase prijatia rozhodnutia 2014/153 nezohľadnila skutočnosť, že tri roky po prijatí prvých opatrení ostáva právna situácia pána Ezza prinajmenšom neistá.


(1)  Rozhodnutie Rady 2011/172/SZBP z 21. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte (Ú. v. EÚ L 76, s. 63).

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/153/SZBP z 20. marca 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte (Ú. v. EÚ L 85, s. 9).


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/26


Žaloba podaná 30. mája 2014 – Yassin/Rada

(Vec T-376/14)

2014/C 245/35

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Káhira, Egypt) (v zastúpení: J. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe a A. Yehia, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil rozhodnutie 2014/153 v rozsahu, v akom sa v ňom do 22. marca 2015 predlžuje platnosť reštriktívnych opatrení voči žalobkyni uvedených v rozhodnutí 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov konania na tomto stupni.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov, ktoré sú v podstate totožné s dôvodmi uvedenými vo veci T-375/14, Al Naggar/Rada, alebo sú im podobné.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/27


Žaloba podaná 30. mája 2014 – Ezz/Rada

(Vec T-377/14)

2014/C 245/36

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ahmed Abdelaziz Ezz (Gizeh, Egypt) (v zastúpení: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe a A. Yehia, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil rozhodnutie 2014/153 v rozsahu, v akom sa v ňom do 22. marca 2015 predlžuje platnosť reštriktívnych opatrení voči žalobcovi uvedených v rozhodnutí 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov konania na tomto stupni.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza päť žalobných dôvodov, ktoré sú v podstate totožné s dôvodmi uvedenými vo veci T-375/14, Al Naggar/Rada, alebo sú im podobné.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/27


Žaloba podaná 30. mája 2014 – Salama/Rada

(Vec T-378/14)

2014/C 245/37

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Káhira, Egypt) (v zastúpení: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe a A. Yehia, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil rozhodnutie 2014/153 v rozsahu, v akom sa v ňom do 22. marca 2015 predlžuje platnosť reštriktívnych opatrení voči žalobkyni uvedených v rozhodnutí 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov konania na tomto stupni.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov, ktoré sú v podstate totožné s dôvodmi uvedenými vo veci T-375/14, Al Naggar/Rada, alebo sú im podobné.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/28


Žaloba podaná 4. júna 2014 – Gutser/Komisia

(Vec T-392/14)

2014/C 245/38

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gutser, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carillo de Albornoz a J. Corral García, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal Komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Rozhodnutie napadnuté v tomto konaní je totožné s rozhodnutím napadnutým vo veci T-515/13, Komisia/Španielsko, ktorá sa týkala daňového režimu uplatniteľného na určité dohody o finančnom lízingu, nazývaného aj „španielsky systém daňového lízingu“.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že napadnuté rozhodnutie je postihnuté porušením základných procesných požiadaviek a porušuje články 20, 21 a článok 41 ods. 1 Listiny základných práv Európskej únie, pretože bolo prijaté na základe vyšetrovania, pri ktorom došlo k podstatným pochybeniam.

2.

Druhý žalobný dôvod vychádza z porušenia článkov 107 ZFEÚ a 108 ZFEÚ tým, že v napadnutom rozhodnutí bol vyvodený záver, že opatrenia, ktoré boli predmetom sporu, predstavujú štátnu pomoc, pričom nebola preukázaná ich selektívna povaha.

3.

Tretí žalobný dôvod vychádza z porušenia článkov 107 ZFEÚ a 108 ZFEÚ tým, že v napadnutom rozhodnutí bol vyvodený záver, že opatrenia, ktoré boli predmetom sporu, predstavujú štátnu pomoc, pričom nebol preukázaný ich vplyv na obchod v rámci Spoločenstva.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia, čím porušila článok 107 Zmluvy, keď za príjemcu prípadnej štátnej pomoci označila investorov. Okrem toho je rozhodnutie postihnuté nedostatkom odôvodnenia.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení pri nariadení vrátenia pomoci v rozpore so zásadou právnej istoty, zásadou legitímneho očakávania a zásadou rovnosti zaobchádzania, ako aj v rozpore s článkom 14 nariadenia (ES) č. 659/1999.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/29


Žaloba podaná 4. júna 2014 – Ingeperfil/Komisia

(Vec T-393/14)

2014/C 245/39

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ingeperfil, SL (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: J. C. García Muñoz, J. I Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz a J. Corral García, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal Komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia sa zhodujú s dôvodmi a tvrdeniami uvedenými vo veci T-392/14.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/29


Žaloba podaná 4. júna 2014 – Turon & Ros/Komisia

(Vec T-394/14)

2014/C 245/40

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Inmobiliaria Turon & Ros, SL (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz a J. Corral García, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal Komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia sa zhodujú s dôvodmi a tvrdeniami uvedenými vo veci T-392/14.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/30


Žaloba podaná 6. júna 2014 – Sociedad Española Inmuebles y Locales/Komisia

(Vec T-397/14)

2014/C 245/41

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sociedad Española Inmuebles y Locales, SL (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, J. Corral García, abogados)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal Komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia sa zhodujú s dôvodmi a tvrdeniami uvedenými vo veci T-392/14.


28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/30


Žaloba podaná 2. júna 2014 – Marcuccio/Súdny dvor

(Vec T-409/14)

2014/C 245/42

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avvocato)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie, bez ohľadu na jeho formu, ktorým žalovaný zamietol žiadosť z 22. januára 2014, ktorú žalobca zaslal Súdnemu dvoru,

zaviazal žalovaného, aby mu nahradil sumu 25  000 eur alebo akúkoľvek nižšiu sumu, ktorú bude Všeobecný súd považovať za správnu a spravodlivú, ako náhradu ujmy, ktorú podľa vlastného názoru utrpel z dôvodu neprimeranej dĺžky trvania súdneho konania začatého na jeho návrh, alebo ako odškodnenie z dôvodu neprimeranej dĺžky trvania dotknutého konania,

zaviazal žalovaného na náhradu všetkých trov konania, poplatkov a odmien súvisiacich s týmto konaním.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba sa týka ujmy, ktorú žalobca podľa vlastného názoru utrpel z dôvodu údajne neprimeranej dĺžky konania vo veci T-236/02, Marcuccio/Komisia.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený absolútnom nedostatku odôvodnenia, najmä z dôvodu absolútne nedostatočného prešetrenia veci a porušenia povinnosti riadnej správy vecí verejných.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení práva a zjavne neprávnom posúdení.


Súd pre verejnú službu

28.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/32


Žaloba podaná 3. júna 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-50/14)

2014/C 245/43

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamieta žalobcov nárok na príspevok na expatriáciu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 3. októbra 2013, ktorým sa zamieta žalobcov nárok na príspevok na expatriáciu,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.