ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 207A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
3. júla 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2014/C 207A/01

Oznámenie o verejných výberových konaniach — EPSO/AD/284/14 – prekladatelia pre nemecký jazyk (DE) — EPSO/AD/285/14 – prekladatelia pre grécky jazyk (EL) — EPSO/AD/286/14 – prekladatelia pre španielsky jazyk (ES) — EPSO/AD/287/14 – prekladatelia pre švédsky jazyk (SV)

1

 

2014/C 207A/02

Prehľad výberových konaní V Ú. v. EÚ C A

8

SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

3.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 207/1


OZNÁMENIE O VEREJNÝCH VÝBEROVÝCH KONANIACH

EPSO/AD/284/14 – PREKLADATELIA PRE NEMECKÝ JAZYK (DE)

EPSO/AD/285/14 – PREKLADATELIA PRE GRÉCKY JAZYK (EL)

EPSO/AD/286/14 – PREKLADATELIA PRE ŠPANIELSKY JAZYK (ES)

EPSO/AD/287/14 – PREKLADATELIA PRE ŠVÉDSKY JAZYK (SV)

2014/C 207 A/01

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konania formou testov na vytvorenie rezervných zoznamov s cieľom prijať do pracovného pomeru prekladateľov (1) (AD 5).

Cieľom týchto výberových konaní je vytvoriť rezervné zoznamy na obsadenie voľných pracovných miest úradníkov v inštitúciách Európskej únie.

Pred podaním prihlášky si dôkladne prečítajte Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie C 60 A z 1. marca 2014, ako aj na webovej stránke úradu EPSO.

Tieto pravidlá, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť oznámenia o verejnom výberovom konaní, vám pomôže pochopiť pravidlá výberových konaní a podmienky registrácie.

OBSAH

I.

VŠEOBECNÝ RÁMEC

II.

NÁPLŇ PRÁCE

III.

PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ

IV.

VSTUPNÉ TESTY

V.

PREKLADOVÉ TESTY

VI.

HODNOTIACE CENTRUM

VII.

REZERVNÉ ZOZNAMY

VIII.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

I.   VŠEOBECNÝ RÁMEC

1.

Počet miest pre úspešných uchádzačov

 

Variant 1

Variant 2

EPSO/AD/284/14 – DE

41

16

EPSO/AD/285/14 – EL

46

9

EPSO/AD/286/14 – ES

44

4

EPSO/AD/287/14 – SV

21

13

2.

Poznámky

Každé z výberových konaní zahŕňa dva varianty. Môžete sa prihlásiť len do jedného výberového konania a vybrať si len jeden variant.

Príslušnú voľbu vykonáte pri online registrácii. Po potvrdení tejto voľby a odoslaní prihlášky ju už nemožno zmeniť.

Tieto výberové konania sú určené pre uchádzačov, ktorí dokonale ovládajú  (2) , písomne aj ústne, jazyk výberového konania (na úrovni materského jazyka alebo na rovnocennej úrovni) a ktorí majú výbornú znalosť prvého a druhého zdrojového jazyka. Ak takúto úroveň nedosahujete, neodporúčame vám prihlásiť sa.

II.   NÁPLŇ PRÁCE

AD 5 je platová trieda, od ktorej začínajú kariéru v európskych inštitúciach administrátori, či už jazykoví alebo iní.

Hlavnou úlohou jazykového administrátora (prekladateľa) je prispievať k plneniu poslania inštitúcie alebo orgánu, pre ktorý pracuje, a to zabezpečením veľmi kvalitných prekladov v stanovenej lehote a poskytovaním jazykového poradenstva.

K úlohám jazykového administrátora (prekladateľa) patria preklady, revízie a terminologický výskum z najmenej dvoch zdrojových jazykov do hlavného jazyka. Témy, ktoré sú často zložité, sa zvyčajne týkajú politiky, práva, ekonómie, financií, vedy a techniky a zahŕňajú všetky oblasti činnosti Európskej únie. Tieto úlohy vyžadujú intenzívne používanie nástrojov informačných technológií a kancelárskych aplikácií určených na túto prácu.

III.   PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ

K dátumu uzávierky online registrácie musíte spĺňať všetky nasledujúce všeobecné a osobitné podmienky:

1.

Všeobecné podmienky

a)

Byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie.

b)

Požívať všetky občianske práva.

c)

Spĺňať všetky náležitosti týkajúce sa vojenskej služby.

d)

Poskytovať záruku bezúhonnosti nevyhnutnú na vykonávanie danej funkcie.

2.

Osobitné podmienky

2.1.

Vzdelanie

Vzdelanie zodpovedajúce minimálne trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené diplomom o ukončení štúdia.

2.2.

Odborná prax

Nevyžaduje sa žiadna odborná prax.

2.3.

Jazykové znalosti

VARIANT 1

 

1. jazyk

Hlavný jazyk

dokonalé ovládanie jazyka výberového konania,

2. jazyk

prvý zdrojový jazyk (povinne odlišný od 1. jazyka)

výborná znalosť anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka,

3. jazyk

druhý zdrojový jazyk (povinne odlišný od 1. a 2. jazyka)

výborná znalosť anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka.

VARIANT 2

 

1. jazyk

Hlavný jazyk

dokonalé ovládanie jazyka výberového konania,

2. jazyk

prvý zdrojový jazyk (povinne odlišný od 1. jazyka)

výborná znalosť anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka,

3. jazyk

druhý zdrojový jazyk (povinne odlišný od 1. jazyka a od nemčiny, angličtiny a francúzštiny)

výborná znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie.

 

Na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (veľká komora) vo veci C-566/10 P, Talianska republika/Komisia, inštitúcie EÚ uvádzajú dôvody, pre ktoré je výber druhého jazyka v tomto výberovom konaní obmedzený len na určitý počet úradných jazykov EÚ.

 

Uchádzačov si preto dovoľujeme informovať, že možnosti výberu druhého jazyka boli v rámci tohto výberového konania vymedzené v súlade so služobným záujmom, ktorý si vyžaduje, aby novoprijatí zamestnanci dokázali vo svojej každodennej práci okamžite fungovať a efektívne v nej komunikovať. V opačnom prípade by sa mohlo vážne narušiť efektívne fungovanie inštitúcií.

 

Vzhľadom na jazyky používané v internej komunikácii, ako aj na potreby útvarov týkajúce sa externej komunikácie a vybavovania úradných vecí z dlhodobej praxe inštitúcií EÚ vyplýva, že najpoužívanejšími jazykmi sú angličtina, francúzština a nemčina. Anglický, francúzsky a nemecký jazyk sú okrem toho najpoužívanejšími druhými jazykmi v Európskej únii a jazykmi, ktoré sa ako druhý jazyk učí v Európskej únii najviac ľudí. Z toho vyplýva, že ovládanie aspoň jedného z uvedených jazykov zodpovedá úrovni vzdelania a odbornej spôsobilosti, ktoré možno v súčasnosti očakávať od uchádzačov o pracovné miesta v inštitúciách EÚ. V záujme zosúladenia služobného záujmu so schopnosťami uchádzačov, ako aj so zreteľom na osobitný druh tohto výberového konania je preto odôvodnené organizovať testy v uvedených troch jazykoch, aby sa zaručilo, že všetci uchádzači ovládajú aspoň jeden z nich natoľko, že sú v ňom schopní pracovať, a to bez ohľadu na to, aký je ich hlavný jazyk. Prostredníctvom takéhoto posúdenia osobitných kompetencií môžu inštitúcie EÚ vyhodnotiť schopnosť uchádzačov okamžite podávať výsledky v prostredí, ktoré sa takmer zhoduje s realitou daného pracovného miesta.

 

Z rovnakých dôvodov sa obmedzuje aj výber jazyka, v ktorom prebieha komunikácia medzi uchádzačom a inštitúciou a v ktorom sa vypĺňajú prihlášky. Prostredníctvom tejto požiadavky sa takisto zabezpečí lepšie porovnanie a kontrola údajov, ktoré uchádzači uvádzajú vo svojich prihláškach.

 

V záujme rovnakého zaobchádzania sa okrem toho od všetkých uchádzačov vrátane tých, ktorých hlavný jazyk patrí medzi uvedené tri jazyky, vyžaduje, aby absolvovali test v druhom jazyku, ktorý si vyberú spomedzi uvedených troch jazykov.

 

Uvedená skutočnosť nemá vplyv na možnosť ďalšej jazykovej prípravy zameranej na získanie schopnosti pracovať v treťom jazyku v súlade s článkom 45 ods. 2 služobného poriadku.

IV.   VSTUPNÉ TESTY

Vstupné testy sa uskutočňujú na počítači a organizuje ich úrad EPSO. Stupeň náročnosti testov určuje výberová komisia, ktorá na základe návrhov úradu EPSO schvaľuje aj ich znenie.

1.

Pozvanie

Na testy budete pozvaní, ak ste svoju prihlášku potvrdili v uvedenej lehote (pozri oddiel VIII).

Upozornenie:

1.

potvrdením prihlášky zároveň vyhlasujete, že spĺňate všeobecné a osobitné podmienky uvedené v oddiele III;

2.

pre účasť na testoch si musíte rezervovať termín; túto rezerváciu je nutné uskutočniť v lehote, ktorá vám bude oznámená prostredníctvom používateľského konta EPSO.

2.

Typ a hodnotenie testov

Súbor testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je preveriť vaše schopnosti v oblasti uvažovania:

Test a)

verbálne uvažovanie

hodnotenie: 0 až 20 bodov

Test b)

numerické uvažovanie

hodnotenie: 0 až 10 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 4 body

Test c)

abstraktné uvažovanie

hodnotenie: 0 až 10 bodov

 

požadovaný minimálny súčet bodov v testoch a) a c): 15 bodov

Test d)

jazykové porozumenie

hodnotenie: 0 až 12 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 6 bodov

Test e)

jazykové porozumenie

hodnotenie: 0 až 12 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 6 bodov

3.

Jazyk testov

1. jazyk: testy a), b) a c)

2. jazyk: test d)

3. jazyk: test e)

V.   PREKLADOVÉ TESTY

1.

Pozvanie na testy

Budete hodnotení z hľadiska vašich osobitných schopností v rámci prekladových testov, ktorých obsah schvaľuje výberová komisia, a to

ak ste dosiahli požadovaný minimálny počet bodov v každom zo vstupných testov,

ak ste (3) v testoch a), c), d) a e) spolu dosiahli jedno z najlepších hodnotení a

ak na základe preskúmania informácií, ktoré ste uviedli v elektronickej prihláške (4), spĺňate všeobecné a osobitné podmienky uvedené v oddiele III.

Vstupný test b) je vyraďovací, ale body zaň sa nebudú pripočítavať k bodom z ostatných testov na určenie uchádzačov, ktorých treba pozvať na prekladové testy.

Počet uchádzačov pozvaných na prekladové testy zodpovedá v rámci jednotlivých výberových konaní a variantov približne 3-násobku počtu miest pre úspešných uchádzačov uvedenému v tomto oznámení o verejných výberových konaniach, avšak nesmie presiahnuť 4-násobok počtu miest pre úspešných uchádzačov (5). Tento počet sa uverejní na webovej stránke úradu EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

Prekladové testy sa budú konať v testovacích centrách, ktoré sa nachádzajú v členských štátoch.

2.

Typ a hodnotenie testov

Test f)

je preklad z 2. jazyka do 1. jazyka (s pomocou slovníka).

Trvanie: 60 minút.

Test g)

je preklad z 3. jazyka do 1. jazyka (s pomocou slovníka).

Trvanie: 60 minút.

Za každý prekladový test možno získať 0 až 80 bodov.

Požadovaný minimálny počet bodov za každý test: 40 bodov.

Ak uchádzač nezíska v teste f) požadovaný minimálny počet bodov, test g) sa neopravuje.

VI.   HODNOTIACE CENTRUM

1.

Pozvanie

Ak ste získali požadovaný minimálny počet bodov a jedno z najlepších hodnotení z prekladových testov, budete pozvaní na testy do hodnotiaceho centra, ktoré sa obyčajne konajú v Bruseli a trvajú jeden deň.

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra zodpovedá v rámci jednotlivých výberových konaní a variantov približne 2-násobku počtu miest pre úspešných uchádzačov uvedenému v tomto oznámení o verejných výberových konaniach a uverejní sa na webovej stránke úradu EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Hodnotiace centrum

V hodnotiacom centre sa hodnotia vaše všeobecné schopnosti (6) vo vašom prvom zdrojovom jazyku prostredníctvom týchto testov, ktorých obsah schvaľuje výberová komisia:

h)

štruktúrovaný pohovor;

i)

skupinová úloha;

j)

ústna prezentácia.

Každá zo všeobecných schopností sa bude testovať podľa tohto modelu:

 

Štruktúrovaný pohovor

Skupinová úloha

Ústna prezentácia

Analýza a riešenie problémov

 

x

x

Komunikácia

x

 

x

Dosahovanie výsledkov a kvality

x

 

x

Vzdelávanie a rozvoj

x

x

 

Stanovovanie priorít a organizácia práce

 

x

x

Odolnosť voči záťaži

x

 

x

Tímová práca

x

x

 

Riadenie

x

x

 


3.

Hodnotenie

0 až 80 bodov za všetky všeobecné schopnosti (10 bodov za každú všeobecnú schopnosť);

požadovaný minimálny počet bodov: 40 bodov za všetkých 8 všeobecných schopností.

4.

Váha

Celková známka vychádzajúca zo všetkých prekladových testov (osobitné schopnosti) a z testov v hodnotiacom centre (všeobecné schopnosti) sa vypočíta takto:

Osobitné schopnosti: testy f) a g): 65 % z celkového počtu bodov.

Všeobecné schopnosti: testy h), i) a j): 35 % z celkového počtu bodov.

VII.   REZERVNÉ ZOZNAMY

1.

Zaradenie do rezervných zoznamov

Výberová komisia vás zaradí do rezervného zoznamu

ak patríte medzi uchádzačov (7), ktorí dosiahli požadovaný minimálny počet bodov a jedno z najlepších hodnotení v rámci všetkých prekladových testov a testov v hodnotiacom centre

a ak podľa osvedčujúcich dokumentov spĺňate všetky podmienky účasti.

Uvedené požiadavky sa overujú v zostupnom poradí podľa výsledkov až do dosiahnutia hranice počtu uchádzačov, ktorí môžu byť zaradení do rezervného zoznamu a ktorí skutočne spĺňajú všetky podmienky prijatia do výberového konania.

Osvedčujúce dokumenty uchádzačov, ktorí nedosiahli túto hranicu, sa nebudú posudzovať. Ak z tejto kontroly vyplynie, že informácie (8), ktoré uchádzači uviedli vo svojej elektronickej prihláške, nie sú podložené príslušnými osvedčujúcimi dokumentmi, dotknutí uchádzači budú z výberového konania vylúčení.

2.

Poradie

Uchádzači sú v zoznamoch rozdelení podľa výberového konania a variantu a zoradení podľa abecedy.

VIII.   AKO SA PRIHLÁSIŤ?

1.

Online registrácia

Zaregistrovať sa musíte online podľa pokynov uvedených na webovej stránke úradu EPSO, konkrétne v pokynoch pre online registráciu.

Dátum uzávierky (vrátane potvrdenia): 5. august 2014 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

2.

Spis uchádzača

Ak patríte medzi uchádzačov, ktorí boli pozvaní do hodnotiaceho centra, musíte priniesť (9) svoj úplný spis uchádzača (podpísanú online prihlášku a osvedčujúce dokumenty).

Podmienky: pozri bod 2.1.7 Všeobecných pravidiel platných pre verejné výberové konania.


(1)  Každý odkaz v tomto oznámení na osobu mužského pohlavia sa automaticky vzťahuje aj na osobu ženského pohlavia.

(2)  Pozri Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky – (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp) – minimálna úroveň požadovaná pre funkciu prekladateľa: 1. jazyk = C2, 2. jazyk = C1, 3. jazyk = C1.

(3)  V prípade, že by sa na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci títo uchádzači budú pozvaní na prekladové testy.

(4)  Tieto informácie budú overené na základe osvedčujúcich dokumentov ešte pred zostavením rezervného zoznamu (pozri oddiel VII bod 1 a oddiel VIII bod 2).

(5)  Tieto obmedzenia by sa mohli výnimočne prekročiť v prípadoch, ak by to bolo nutné pre zaradenie uchádzačov s rovnakým počtom bodov alebo pre zabránenie nepriaznivému dosahu zrušenia otázky na uchádzača.

(6)  Podrobné informácie o týchto schopnostiach sú uvedené v bode 1.2 Všeobecných pravidiel platných pre verejné výberové konania.

(7)  V prípade, že by sa na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci títo uchádzači budú zapísaní do rezervného zoznamu.

(8)  Informácie uvedené v prihláške kontroluje v prípade všeobecných podmienok úrad EPSO a v prípade osobitných podmienok výberová komisia.

(9)  Dátum, kedy sa musíte dostaviť do hodnotiaceho centra, vám bude oznámený v dostatočnom predstihu prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO.


3.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 207/8


PREHĽAD VÝBEROVÝCH KONANÍ V Ú. V. EÚ C A

2014/C 207 A/02

Pripojený je zoznam Ú. v. EÚ C A, ktoré boli vydané počas tohto roku.

Ak nie je uvedené inak, Ú. v. EÚ vyšli vo všetkých jazykoch.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98

 

99

 

108

 

109

 

116

 

119

 

133

 

134

 

136

 

137

(DE/EN/FR)

140

 

145

 

152

 

160

 

163

 

164

 

176

 

178

 

180

 

182

 

185

 

186

 

188

 

195

 

207