ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 202

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
30. júna 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 202/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 202/02

Vec C-43/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. mája 2014 – Európska komisia/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Smernica 2011/82/EÚ — Cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky — Voľba právneho základu — Článok 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ — Článok 91 ZFEÚ — Zachovanie účinkov smernice v prípade zrušenia)

2

2014/C 202/03

Vec C-347/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg – Luxembursko) – Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Nariadenie (EHS) č. 574/72 — Rodinné dávky — Rodinné prídavky — Príspevok na výchovu — Elterngeld — Kindergeld — Výpočet rozdielového doplatku)

3

2014/C 202/04

Vec C-414/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 8. mája 2014 – Bolloré/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh so samoprepisovacím papierom — Pripísateľnosť porušenia, ktorého sa dopustila dcérska spoločnosť, materskej spoločnosti — Priama účasť materskej spoločnosti na porušení — Rovnosť zaobchádzania — Dĺžka správneho a súdneho konania — Primeraná lehota — Právo na obhajobu)

4

2014/C 202/05

Vec C-483/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof – Belgicko) – Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Charta základných práv Európskej únie — Zásady rovnosti a nediskriminácie — Vykonanie práva Únie — Pôsobnosť práva Únie — Neexistencia — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

4

2014/C 202/06

Vec C-591/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. mája 2014 – Bimbo, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Panrico, SA (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky BIMBO DOUGHNUTS — Skoršia španielska slovná ochranná známka DOGHNUTS — Relatívne dôvody zamietnutia — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny — Samostatné rozlišovacie postavenie prvku v zloženej slovnej ochrannej známke)

5

2014/C 202/07

Vec C-604/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – H. N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre podmienky priznania postavenia utečenca alebo postavenia osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu — Smernica 2005/85/ES — Minimálne štandardy pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca — Vnútroštátne procesné pravidlo podmieňujúce skúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu predchádzajúcim zamietnutím žiadosti smerujúcej k získaniu postavenia utečenca — Prípustnosť — Procesná autonómia členských štátov — Zásada efektivity — Právo na riadnu správu vecí verejných — Charta základných práv Európskej únie — Článok 41 — Nestrannosť a rýchlosť konania)

6

2014/C 202/08

Vec C-15/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Nemecko) – Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH/Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Verejné zmluvy na dodanie tovaru — Smernica 2004/18/ES — Uzavretie zmluvy bez vykonania verejného obstarávania — Uzavretie in house — Úspešný uchádzač právne odlišný od verejného obstarávateľa — Podmienka obdobnej kontroly — Verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač, medzi ktorými neexistuje vzťah kontroly — Tretí orgán verejnej moci, ktorý vykonáva nad verejným obstarávateľom čiastočnú kontrolu a nad úspešným uchádzačom kontrolu, ktorú možno kvalifikovať ako obdobnú — Interná horizontálna operácia)

7

2014/C 202/09

Vec C-35/13: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del Salame Felino a i. (Poľnohospodárstvo — Poľnohospodárske výrobky a potraviny — Nariadenie (EHS) č. 2081/92 — Článok 2 — Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu — Vecná pôsobnosť — Ochrana na vnútroštátnom území — Chýbajúca registrácia na úrovni Spoločenstva — Dôsledky — Ochrana označení výrobkov, pri ktorých neexistuje osobitná spojitosť medzi ich vlastnosťami a zemepisným pôvodom — Podmienky)

8

2014/C 202/10

Vec C-161/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Taliansko) – Idrodinamica Spurgo Velox a i./Acquedotto Pugliese SpA (Verejné zákazky — Odvetvie vodného hospodárstva — Smernica 92/13/EHS — Účinné a rýchle postupy preskúmavania — Lehoty na podanie žaloby — Dátum, od ktorého tieto lehoty začínajú plynúť)

9

2014/C 202/11

Vec C-162/14: Žaloba podaná 4. mája 2014 – Európska komisia/Poľská republika

10

2014/C 202/12

Vec C-179/14: Žaloba podaná 10. apríla 2014 – Komisia/Maďarsko

10

2014/C 202/13

Vec C-187/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 16. apríla 2014 – Skatteministeriet/DSV Road A/S

12

2014/C 202/14

Vec C-189/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) 16. apríla 2014 – Bogdan Chain/Atlanco LTD

12

2014/C 202/15

Vec C-198/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hovioikeus (Fínsko) 22. apríla 2014 – Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus

13

2014/C 202/16

Vec C-202/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Nantes (Francúzsko) 13. februára 2014 – Adiamix/Direction départementale des finances publiques – Pôle Gestion fiscale

14

2014/C 202/17

Vec C-207/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 25. apríla 2014 – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Slovinská republika – Ministerstvo pre poľnohospodárstvo a životné prostredie

15

2014/C 202/18

Vec C-209/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 25. apríla 2014 – NLB Leasing d.o.o./Slovinská republika – Ministrstvo za finance

15

2014/C 202/19

Vec C-633/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy – Poľsko) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, za účasti: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

16

 

Všeobecný súd

2014/C 202/20

Vec T-406/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2014 – Donau Chemie/Komisia [Hospodárska súťaž — Kartely — Trh acetylidu vápenatého a horčíka určený pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP, s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES — Určovanie cien a rozdelenie trhu — Prílohy — Článok 23 nariadenia (ES) čo 1/2003 — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút v roku 2006 — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca počas správneho konania — Povinnosť odôvodnenia — Rovnosť zaobchádzania — Proporcionalita — Platová schopnosť]

17

2014/C 202/21

Vec T-30/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2014 – Reagens/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s tepelnými cínovými stabilizátormi — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Určovanie cien, rozdeľovanie trhov a výmena citlivých obchodných informácií — Dĺžka trvania porušenia — Pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Základná suma pokuty — Poľahčujúce okolnosti — Platobná schopnosť — Rovnosť zaobchádzania — Proporcionalita — Neobmedzená súdna právomoc — Primeranosť výšky pokuty)

17

2014/C 202/22

Spojené veci T-458/10 až T-467/10 a T-471/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. mája 2014 – McBride a i./Komisia (Rybolov — Opatrenia na ochranu zdrojov rybného hospodárstva — Reštrukturalizácia odvetvia — Žiadosti o zvýšenie cieľov viacročného usmerňovacieho programu na účely zvýšenia bezpečnosti na plavidlách — Žiadosť Írska týkajúca sa rôznych lodí — Rozhodnutie prijaté po zrušení pôvodného rozhodnutia týkajúceho sa toho istého konania Všeobecným súdom — Nové rozhodnutie o zamietnutí — Nedostatok právomoci Komisie)

18

2014/C 202/23

Vec T-160/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2014 – Adler Modemärkte/ÚHVT – Blufin (MARINE BLEU) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva MARINE BLEU — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva BLUMARINE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

19

2014/C 202/24

Vec T-198/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2014 – Nemecko/Komisia (Aproximácia právnych predpisov — Smernica 2009/48/ES — Bezpečnosť hračiek — Limitné hodnoty pre nitrozamíny, nitrozovateľné látky, olovo, bárium, arzén, antimón a ortuť v hračkách — Rozhodnutie Komisie neschváliť v plnom rozsahu zachovanie odlišných vnútroštátnych ustanovení — Časovo obmedzené schválenie — Dôkaz o vyššej úrovni ochrany pre ľudské zdravie zabezpečenej vnútroštátnymi ustanoveniami)

20

2014/C 202/25

Vec T-247/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. mája 2014 – Argo Group International Holdings/ÚHVT – Arisa Assurances (ARIS) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ARIS — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva ARISA ASSURANCES S.A. — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Koexistencia skorších ochranných známok na trhu — Zásada amerického práva nazývaná Morehouse defense — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

20

2014/C 202/26

Vec T-366/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. mája 2014 – Katjes Fassin/ÚHVT (Yoghurt-Gums) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Yoghurt-Gums — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009]

21

2014/C 202/27

Vec T-200/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. mája 2014 – De Luca/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Menovanie — Zaradenie do platovej triedy — Vymenovanie na pracovné miesto vyššej funkčnej skupiny po uskutočnení verejného výberového konania — Zamietnutie žaloby v prvostupňovom konaní po vrátení Všeobecným súdom — Nadobudnutie platnosti nového Služobného poriadku — Prechodné ustanovenia — Článok 12 ods. 3 prílohy XIII Rokovacieho poriadku)

22

2014/C 202/28

Vec T-419/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. mája 2014 – Unión de Almacenistas de Hierros de España/Komisia [Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa dvoch španielskych konaní v oblasti hospodárskej súťaže — Implicitné zamietnutie prístupu — Výslovné rozhodnutie prijaté po podaní žaloby — Zastavenie konania]

22

2014/C 202/29

Vec T-103/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 6. mája 2014 – Frucona Košice/Komisia (Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Lieh a liehoviny — Odpustenie daňového dlhu v rámci kolektívneho insolvenčného konania — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti — Neexistencia fumus boni juris)

23

2014/C 202/30

Vec T-200/14: Žaloba podaná 27. marca 2014 – Ben Ali/Rada

23

2014/C 202/31

Vec T-207/14: Žaloba podaná 28. marca 2014 – Aluwerk Hettstedt/ECHA

24

2014/C 202/32

Vec T-208/14: Žaloba podaná 28. marca 2014 – Richard Anton/ECHA

25

2014/C 202/33

Vec T-217/14: Žaloba podaná 9. apríla 2014 – Gmina Kosakowo/Komisia

26

2014/C 202/34

Vec T-231/14 P: Odvolanie podané 15. apríla 2014: Európska agentúra pre lieky proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 5. februára 2014 vo veci F-29/13, Drakeford/EMA

27

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

2014/C 202/01

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 194, 24.6.2014

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 184, 16.6.2014

Ú. v. EÚ C 175, 10.6.2014

Ú. v. EÚ C 159, 26.5.2014

Ú. v. EÚ C 151, 19.5.2014

Ú. v. EÚ C 142, 12.5.2014

Ú. v. EÚ C 135, 5.5.2014

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/2


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. mája 2014 – Európska komisia/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(Vec C-43/12) (1)

((Žaloba o neplatnosť - Smernica 2011/82/EÚ - Cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky - Voľba právneho základu - Článok 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ - Článok 91 ZFEÚ - Zachovanie účinkov smernice v prípade zrušenia))

2014/C 202/02

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: T. van Rijn a R. Troosters, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: F. Drexler, A. Troupiotis a K. Zejdová, splnomocnení zástupcovia), Rada Európskej únie (v zastúpení: J. Monteiro a E. Karlsson, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovaných: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: J.-C. Halleux a T. Materne, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci S. Rodrigues a F. Libert, avocats), Írsko (v zastúpení: E. Creedon, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci N. Travers, BL), Maďarsko (v zastúpení: M. Z. Fehér, K. Szíjjártó a K. Molnár, splnomocnení zástupcovia), Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna a M. Szpunar, splnomocnení zástupcovia), Slovenská republika (v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa), Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk a C. Stege, splnomocnené zástupkyne), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: C. Murrell a S. Behzadi-Spencer, splnomocnené zástupkyne, za právnej pomoci J. Maurici a J. Holmes, barristers)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 288, s. 1) – Výber právneho základu – Nahradenie navrhovaného právneho základu v oblasti spoločnej dopravnej politiky iným právnym základom, ktorý spadá do oblasti policajnej spolupráce – Cieľ spočívajúci v zlepšení bezpečnosti cestnej premávky – Zachovanie účinkov smernice v prípade jej zrušenia

Výrok rozsudku

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky, sa zrušuje.

2.

Účinky smernice 2011/82 sú zachované, až kým v primeranej lehote, ktorá nesmie presiahnuť dvanásť mesiacov odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku, nenadobudne účinnosť nová smernica založená na vhodnom právnom základe, teda na článku 91 ods. 1 písm. c) ZFEÚ.

3.

Európsky parlament a Rada Európskej únie sú povinné nahradiť trovy konania.

4.

Belgické kráľovstvo, Írsko, Maďarsko, Poľská republika, Slovenská republika, Švédske kráľovstvo, ako aj Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znášajú vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 98, 31.3.2012.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/3


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg – Luxembursko) – Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering

(Vec C-347/12) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálne zabezpečenie - Nariadenie (EHS) č. 1408/71 - Nariadenie (EHS) č. 574/72 - Rodinné dávky - Rodinné prídavky - Príspevok na výchovu - „Elterngeld“ - „Kindergeld“ - Výpočet rozdielového doplatku))

2014/C 202/03

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Caisse nationale des prestations familiales

Odporcovia: Ulrike Wiering, Markus Wiering

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg – Výklad článku 1 písm. u) bodu i), článku 4 ods. 1 písm. h) a článku 76 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva v znení zmien a doplnení (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35) – Výklad článku 10 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia č. 1408/71 (Ú. v. ES L 74, s. 1; Mim. vyd. 05/001, s. 83) – Pojem „rodinná dávka“ – Pracovník bývajúci v Nemecku, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v Luxembursku – Kumulácia práv na rodinné dávky – Výpočet vyrovnávacieho príspevku vyplácaného Luxemburskom – Zohľadnenie nemeckých príspevkov na výchovu „Elterngeld“ a „Kindergeld“

Výrok rozsudku

Článok 1 písm. u) bod i) a článok 4 ods. 1 písm. h) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998, ako aj článok 10 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia č. 1408/71, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením č. 118/97, sa majú vykladať v tom zmysle, že v situácii, o akú ide vo veci samej, sa na účely výpočtu rozdielového doplatku, na ktorý môže migrujúcemu pracovníkovi vzniknúť nárok v členskom štáte jeho zamestnania, nemusia zohľadniť všetky rodinné dávky, ktoré poberá rodina tohto pracovníka na základe právnej úpravy členského štátu bydliska, lebo – s výhradou overení, ktoré má uskutočniť vnútroštátny súd – „Elterngeld“ stanovený nemeckou právnou úpravou nie je dávkou toho istého druhu v zmysle článku 12 nariadenia č. 1408/71 ako „Kindergeld“ stanovený touto právnou úpravou a rodinné prídavky stanovené luxemburskou právnou úpravou.


(1)  Ú. v. EÚ C 287, 22.9.2012.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/4


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 8. mája 2014 – Bolloré/Európska komisia

(Vec C-414/12 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Trh so samoprepisovacím papierom - Pripísateľnosť porušenia, ktorého sa dopustila dcérska spoločnosť, materskej spoločnosti - Priama účasť materskej spoločnosti na porušení - Rovnosť zaobchádzania - Dĺžka správneho a súdneho konania - Primeraná lehota - Právo na obhajobu))

2014/C 202/04

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Bolloré (v zastúpení: P. Gassenbach, C. Lemaire a O. de Juvigny, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: W. Mölls a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci N. Coutrelis, advokátka)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 27. júna 2012, Bolloré/Komisia (T-372/10), ktorým Všeobecný súd zamietol návrh na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia Komisie K(2010) 4160 v konečnom znení z 23. júna 2010 o uplatnení článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec KOMP/36.212 – Samoprepisujúci papier) – Rozhodnutie prijaté v nadväznosti na zrušenie prvého rozhodnutia – Pripísanie porušenia materskej spoločnosti ako priamemu pôvodcovi – Pokuta – Zákonnosť protiprávnych konaní a trestov – Rovnosť zaobchádzania – Primeraná lehota – Právo na obhajobu

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Bolloré je povinná nahradiť trovy tohto odvolacieho konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 355, 17.11.2012.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/4


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof – Belgicko) – Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV a i.

(Vec C-483/12) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Charta základných práv Európskej únie - Zásady rovnosti a nediskriminácie - Vykonanie práva Únie - Pôsobnosť práva Únie - Neexistencia - Nedostatok právomoci Súdneho dvora))

2014/C 202/05

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Grondwettelijk Hof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Pelckmans Turnhout NV

Žalovaní: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

za účasti: Ministerraad

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Grondwettelijk Hof – Belgicko – Výklad článku 6 ods. 3 ZEÚ, článkov 34 ZFEÚ, 35 ZFEÚ, 36 ZFEÚ, 56 ZFEÚ a 57 ZFEÚ, a článkov 15, 16, 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie – Vnútroštátny právny predpis upravujúci povinnosť dodržiavať v maloobchode jeden deň voľna v týždni – Výnimky stanovené pre obchody nachádzajúce sa na určitých miestach alebo predávajúce určitý tovar

Výrok rozsudku

Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc odpovedať na prejudiciálnu otázku, ktorú položil Grondwettelijk Hof (Belgicko).


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/5


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. mája 2014 – Bimbo, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Panrico, SA

(Vec C-591/12 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky BIMBO DOUGHNUTS - Skoršia španielska slovná ochranná známka DOGHNUTS - Relatívne dôvody zamietnutia - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 8 ods. 1 písm. b) - Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny - Samostatné rozlišovacie postavenie prvku v zloženej slovnej ochrannej známke))

2014/C 202/06

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Bimbo, SA, (v zastúpení: C. Prat, abogado, a R. Ciullo, barrister)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral a J. Crespo Carrillo, splnomocnení zástupcovia), Panrico, SA, (v zastúpení: D. Pellisé Urquiza, abogado)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 10. októbra 2012 vo veci T-569/10, Bimbo, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu o neplatnosť podanú prihlasovateľom slovnej ochrannej známky „BIMBO DOUGHNUTS“ pre tovary zaradené do triedy 30 proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) R 838/2009-4 zo 7. októbra 2010 zamietajúcemu odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, ktoré zamietlo zapísať uvedenú ochrannú známku v rámci námietky podanej majiteľom slovných medzinárodných a národných ochranných známok „DONUT“, „DOGHNUTS“ a „DONUTS“ a obrazových medzinárodných a národných ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „donuts“ pre tovary zaradené do triedy 30 – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Pravdepodobnosť zámeny

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Spoločnosť Bimbo SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 23.2.2013.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/6


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – H. N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Vec C-604/12) (1)

((Smernica 2004/83/ES - Minimálne ustanovenia pre podmienky priznania postavenia utečenca alebo postavenia osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu - Smernica 2005/85/ES - Minimálne štandardy pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca - Vnútroštátne procesné pravidlo podmieňujúce skúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu predchádzajúcim zamietnutím žiadosti smerujúcej k získaniu postavenia utečenca - Prípustnosť - Procesná autonómia členských štátov - Zásada efektivity - Právo na riadnu správu vecí verejných - Charta základných práv Európskej únie - Článok 41 - Nestrannosť a rýchlosť konania))

2014/C 202/07

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: H. N.

Odporcovia: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Supreme Court – Výklad smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, s. 2; Mim. vyd. 19/007, s. 96) – Žiadosť o doplnkovú ochranu bez toho, aby bola predtým podaná žiadosť o postavenie utečenca

Výrok rozsudku

Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, ako ani zásada efektivity a právo na riadnu správu vecí verejných nebránia takému vnútroštátnemu procesnému pravidlu, o aké ide vo veci samej, ktoré skúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu podmieňuje predchádzajúcim zamietnutím žiadosti smerujúcej k získaniu postavenia utečenca, pokiaľ jednak žiadosť o priznanie postavenia utečenca a žiadosť o doplnkovú ochranu môžu byť podané spoločne a jednak toto vnútroštátne procesné pravidlo nevedie k tomu, že k skúmaniu žiadosti o doplnkovú ochranu dochádza v neprimeranej lehote, pričom preveriť tieto okolnosti prináleží vnútroštátnemu súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 23.3.2013.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/7


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Nemecko) – Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH/Datenlotsen Informationssysteme GmbH

(Vec C-15/13) (1)

((Verejné zmluvy na dodanie tovaru - Smernica 2004/18/ES - Uzavretie zmluvy bez vykonania verejného obstarávania - Uzavretie „in house“ - Úspešný uchádzač právne odlišný od verejného obstarávateľa - Podmienka „obdobnej kontroly“ - Verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač, medzi ktorými neexistuje vzťah kontroly - Tretí orgán verejnej moci, ktorý vykonáva nad verejným obstarávateľom čiastočnú kontrolu a nad úspešným uchádzačom kontrolu, ktorú možno kvalifikovať ako „obdobnú“ - „Interná horizontálna operácia“))

2014/C 202/08

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH

Žalovaná: Datenlotsen Informationssysteme GmbH

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Výklad pojmu „verejná zákazka“ obsiahnutého v článku 1 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132) – Uzavretie zmluvy medzi spoločnosťou a univerzitou, ktoré podliehajú kontrole rovnakým verejným orgánom, ktorý je verejným obstarávateľom v zmysle smernice (horizontálna operácia in-house) – Rozsah kontroly týmto verejným orgánom

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa má vykladať v tom zmysle, že zmluva, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uzavretá medzi na jednej strane univerzitou, ktorá je verejným obstarávateľom a ktorá je v oblasti nákupov tovaru a služieb kontrolovaná niektorou nemeckou spolkovou krajinou, a na druhej strane súkromnoprávnym podnikom, ktorý je vo vlastníctve spolkového štátu a nemeckých spolkových krajín vrátane uvedenej spolkovej krajiny, predstavuje verejnú zákazku v zmysle tohto ustanovenia, a preto musí podliehať pravidlám zadávania verejných zákaziek, ktoré stanovuje táto smernica.


(1)  Ú. v. EÚ C 114, 20.4.2013.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/8


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino“ a i.

(Vec C-35/13) (1)

((Poľnohospodárstvo - Poľnohospodárske výrobky a potraviny - Nariadenie (EHS) č. 2081/92 - Článok 2 - Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu - Vecná pôsobnosť - Ochrana na vnútroštátnom území - Chýbajúca registrácia na úrovni Spoločenstva - Dôsledky - Ochrana označení výrobkov, pri ktorých neexistuje osobitná spojitosť medzi ich vlastnosťami a zemepisným pôvodom - Podmienky))

2014/C 202/09

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Krafts Foods Italia SpA

Žalované: Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino“, La Felinese Salumi SpA, Salumificio Monpiù Srl, Salumi Boschi F.lli SpA, Gualerzi SpA, Alinovi Tullio di Alinovi Giorgio & C. Snc, Salumificio Gastaldi di Gastaldi Franco e C. Snc, Boschi Cav. Umberto SpA, Fereoli Mario & Figlio Snc, Salumificio Ducale Snc di Morini & Tortini, Fereoli Gino & Figlio Snc, Ronchei Srl, Salumificio B.R.B. Snc

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Corte suprema di cassazione – Výklad článku 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 208, s. 1; Mim. vyd. 03/013, s. 4) – Neregistrované označenie pôvodu bez právne záväzného rozhodnutia, ktorým by sa stanovili hranice zemepisnej oblasti výroby, špecifické pokyny týkajúce sa výroby a prípadné požiadavky, ktoré musia výrobcovia spĺňať, aby mali právo používať dané označenie – Možnosť zakázať používanie tohto označenia na štátnom území pre domáce výrobky nepochádzajúce z lokalít uvedených v označení z dôvodu nekalej súťaže

Výrok rozsudku

Nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 535/97 zo 17. marca 1997, sa má vykladať v tom zmysle, že nestanovuje režim ochrany pre zemepisné označenie, ktoré nie je registrované na úrovni Spoločenstva, ale toto označenie môže byť prípadne chránené podľa vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa zemepisných označení výrobkov, pri ktorých neexistuje osobitná spojitosť medzi ich vlastnosťami a zemepisným pôvodom, avšak pod podmienkou, že uplatňovanie tejto právnej úpravy jednak nespochybňuje ciele nariadenia č. 2081/92, zmeneného a doplneného nariadením č. 535/97, a jednak nebráni voľnému pohybu tovarov uvedenému v článku 28 ES, pričom overenie týchto skutočností je v právomoci vnútroštátneho súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 23.3.2013.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/9


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Taliansko) – Idrodinamica Spurgo Velox a i./Acquedotto Pugliese SpA

(Vec C-161/13) (1)

((Verejné zákazky - Odvetvie vodného hospodárstva - Smernica 92/13/EHS - Účinné a rýchle postupy preskúmavania - Lehoty na podanie žaloby - Dátum, od ktorého tieto lehoty začínajú plynúť))

2014/C 202/10

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Idrodinamica Spurgo Velox, Giovanni Putignano e figli srl, Cogeir srl, Splendor Sud srl, Sceap srl

Žalovaná: Acquedotto Pugliese SpA

za účasti: Tundo srl, Giovanni XXIII Soc. coop. arl

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Výklad článkov 1, 2a, 2c a 2f smernice Rady 1992/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, s. 14; Mim. vyd. 06/001, s. 315) – Lehota na podanie opravného prostriedku – Začiatok plynutia – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že lehota začína plynúť dňom doručenia konečného rozhodnutia o pridelení zákazky – Žalobca, ktorý sa o porušení predpisov v oblasti verejného obstarávania dozvedel po doručení uvedeného rozhodnutia

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 1 a 3, ako aj článok 2a ods. 2 posledný pododsek smernice Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, sa majú vykladať v tom zmysle, že lehota na podanie žaloby o neplatnosť proti rozhodnutiu o zadaní zákazky musí začať plynúť odznova v situácii, keď verejný obstarávateľ až po tomto rozhodnutí o zadaní zákazky, avšak pred podpísaním zmluvy prijal nové rozhodnutie, ktoré by mohlo mať vplyv na zákonnosť uvedeného rozhodnutia o zadaní zákazky. Táto lehota začína plynúť od okamihu oznámenia neskoršieho rozhodnutia uchádzačom alebo, pokiaľ k takémuto oznámeniu nedošlo, od okamihu, keď sa títo uchádzači o ňom dozvedeli.

V prípade, že sa uchádzač dozvie o údajnej nezákonnosti, ku ktorej došlo pred prijatím rozhodnutia o zadaní zákazky, až po uplynutí lehoty na podanie žaloby stanovenej vnútroštátnou právnou úpravou, právo na podanie žaloby proti tomuto rozhodnutiu sa mu zaručuje len v tejto lehote, ibaže by výslovné ustanovenie vnútroštátneho práva zaručovalo takéto právo v súlade s právom Únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 189, 29.6.2013.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/10


Žaloba podaná 4. mája 2014 – Európska komisia/Poľská republika

(Vec C-162/14)

2014/C 202/11

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Tokár a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Poľská republika si tým, že ponechala v platnosti také dôvody vylúčenia hospodárskych subjektov z konania pre zadanie verejnej zákazky, aké sú uvedené v článku 24 ods. 1 bodoch 1 a 1a zákona o verejných zákazkách (Prawo o zamówieniach publicznych), ktoré idú nad rámec materiálno-právnych kritérií taxatívneho výpočtu vylúčení obsiahnutých v článku 45 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (1), nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 45 ods. 2 tejto smernice,

zaviazať Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody vylúčenia hospodárskeho subjektu zo zadávacieho konania z dôvodu takých jeho odborných vlastností, aké sú uvedené v článku 24 ods. 1 bodoch 1 a 1a zákona o verejných zákazkách, to znamená po prvé z dôvodu, že hospodársky subjekt spôsobil škodu, o ktorej sa právoplatne rozhodlo, tým, že nevykonal alebo riadne nevykonal zákazky, a po druhé z dôvodu, že hospodársky subjekt bol stranou zmluvy, ktorú obstarávateľ zrušil, vypovedal alebo od nej odstúpil kvôli okolnostiam, za ktoré hospodársky subjekt nesie zodpovednosť, idú nad rámec podmienok vylúčenia uvedených v článku 45 ods. 2, a najmä v článku 45 ods. 2 písm. d) smernice 2004/18/ES.

Výklad poslednej uvedenej podmienky bol predmetom rozsudku Súdneho dvora vydaného vo veci C-465/11, Forposta und ABC Direct Contact. Súdny dvor v ňom rozhodol, že pod pojmom „porušenie odborných povinností“ obsiahnutým v článku 45 ods. 2 písm. d) smernice 2004/18/ES treba chápať akékoľvek protiprávne konanie hospodárskeho subjektu, ktoré ovplyvňuje jeho odbornú dôveryhodnosť. Poľské podmienky vylúčenia sa však neobmedzujú len na správania hospodárskych subjektov, ktoré svedčia o úmyselnom zavinení alebo určitej závažnej nedbanlivosti z ich strany, ale prikazujú obstarávateľovi automaticky vylúčiť hospodársky subjekt bez uskutočnenia predchádzajúceho posúdenia zavineného nedodržania záväzkov.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/10


Žaloba podaná 10. apríla 2014 – Komisia/Maďarsko

(Vec C-179/14)

2014/C 202/12

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Tokár a E. Montaguti, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

1.

Určil, že Maďarsko zavedením systému karty SZÉP upravenej dekrétom 55/2011 z 12. apríla a zmeneného zákonom CLVI z roku 2011 porušilo smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (1), keďže:

§ 13 dekrétu o karte SZÉP v spojení s § 2 ods. 2 písm. d) zákona XCVI z roku 1993, § 2 písm. b) zákona CXXXII z roku 1997 a § 1, § 2 ods. 1 a 2, § 55 ods. 1 a 3 a § 64 ods. 1 zákona IV z roku 2006 vylučuje možnosť, aby pobočky spoločností vydávali kartu SZÉP, čím porušuje článok 14 bod 3 a článok 15 ods. 2 písm. b) smernice 2006/123,

§ 13 dekrétu o karte SZÉP v spojení s § 1, § 2 ods. 1 a 2, § 55 ods. 1 a 3 a § 64 ods. 1 zákona IV z roku 2006, § 2 ods. 2 písm. d) zákona XCVI z roku 1993 a § 2 písm. b) zákona CXXXII z roku 1997 neuznáva na účely splnenia požiadaviek stanovených v § 13 písm. a), b) a c) dekrétu o karte SZÉP činnosť skupín spoločností, ktorých materská spoločnosť nie je spoločnosťou zriadenou podľa maďarského práva a členovia ktorých nemajú formu spoločnosti podľa maďarského práva, čím porušuje článok 15 ods. 1, 2 písm. b) a ods. 3 smernice 2006/123,

§ 13 dekrétu o karte SZÉP v spojení s § 1, § 2 ods. 1 a 2, § 55 ods. 1 a 3 a § 64 ods. 1 zákona IV z roku 2006, § 2 ods. 2 písm. d) zákona XCVI z roku 1993 a § 2 písm. b) zákona CXXXII z roku 1997 zachováva možnosť, aby banky a iné úverové inštitúcie vydávali kartu SZÉP, pretože iba tieto inštitúcie sú schopné splniť požiadavky § 13 dekrétu, čím porušuje článok 15 ods. 1, 2 písm. d) a ods. 3 smernice 2006/123,

§ 13 dekrétu o karte SZÉP odporuje článku 16 smernice 2006/123 tým, že vyžaduje existenciu prevádzky v Maďarsku pre vydávanie karty SZÉP.

2.

Subsidiárne určil, že systém karty SZÉP zavedený dekrétom 55/2011 z 12. apríla odporuje článkom 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ v rozsahu, v akom ustanovenia smernice 2006/123 citované v bode 1 nie sú uplatniteľné na ustanovenia uvedené v tomto bode.

3.

Určil, že systém poukážok Erzsébet upravený zákonom CLVI z roku 2011 a zákonom CIII z roku 2012, ktorý zavádza monopol pre vydávanie stravných poukážok v prospech verejných orgánov a ktorý sa stal účinným bez primeranej prechodnej doby a potrebných prechodných ustanovení odporuje článkom 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ, keďže § 1, § 5 a § 477 zákona CLVI z roku 2011 a § 2 ods. 1 a 2, § 6 a § 7 zákona CIII z roku 2012 zavádzajú neprimerané obmedzenia.

4.

Zaviazal Maďarsko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V roku 2011 Maďarsko novelizovalo právnu úpravu týkajúcu sa vydávania stravných poukážok na teplé a studené jedlá a rekreáciu udeľovaných podnikmi svojim zamestnancom, ktoré majú povahu vedľajších mzdových príjmov a podliehajú preto výhodnejšiemu daňovému režimu a režimu sociálneho zabezpečenia. Táto nová právna úprava sa stala účinnou 1. januára 2012, bez toho, aby jej predchádzala primeraná prechodná doba. Pred týmito zmenami vnútroštátna právna úprava nestanovovala osobitné podmienky týkajúce sa vydávania takýchto stravných poukážok alebo ich formy. V dôsledku zavedenia týchto zmien verejná inštitúcia Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (Maďarská národná nadácia pre rekreáciu) využíva pozíciu monopolu, pokiaľ ide o vydávanie poukážok na teplú stravu v papierovej podobe a poukážok na studenú stravu v papierovej alebo elektronickej podobe. Táto právna úprava tiež zavádza mimoriadne prísne podmienky vydávania poukážok na teplú stravu a rekreáciu, ktoré sa môžu vydávať iba v elektronickom formáte. Napadnuté opatrenia viedli k vylúčeniu z uvedeného trhu viacerých podnikateľských subjektov, ktoré na tomto trhu pôsobili už roky, predstavujú obmedzenie vstupu na tento trh pre nové podnikateľské subjekty a bránia v slobodnom poskytovaní služieb. Systém karty SZÉP tiež de facto vyhradzuje trh trom veľkým bankovým skupinám zriadeným podľa maďarského práva, zatiaľ čo vydávanie poukážok „Erzsébet“ je možné iba v rámci štátneho monopolu. Skutočnosť, že príjmy verejnej inštitúcie, ktorá má monopol, sú určené na úhradu sociálnych nákladov nepostačuje na odôvodnenie zavedených obmedzení. Podľa relevantných ustanovení Zmluvy o FEÚ a smernice 2006/123 je možné zaviesť obmedzenia slobody usadiť sa a slobodného poskytovania služieb, ak tieto obmedzenia nie sú diskriminačné, vyplývajú zo všeobecného záujmu a keď sú splnené požiadavky nevyhnutnosti a proporcionality.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, s. 36).


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 16. apríla 2014 – Skatteministeriet/DSV Road A/S

(Vec C-187/14)

2014/C 202/13

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skatteministeriet

Žalovaná: DSV Road A/S

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 203 ods. 1 Colného kódexu (1) vykladať v tom zmysle, že ide o odňatie spod colného dohľadu v situácii, o akú ide v konaní vo veci samej, ak sa predpokladá, že a) každý z dvoch vygenerovaných tranzitov v roku 2007, resp. 2008 sa týkal jedného a toho istého tovaru, alebo b) nemožno preukázať, že išlo o jeden a ten istý tovar?

2.

Má sa článok 204 Colného kódexu (2) vykladať v tom zmysle, že colný dlh vzniká v situácii, o akú ide v konaní vo veci samej, ak sa predpokladá, že a) každý z dvoch vygenerovaných tranzitov v roku 2007, resp. 2008 sa týkal jedného a toho istého tovaru, alebo b) nemožno preukázať, že išlo o jeden a ten istý tovar?

3.

Má sa článok 859 vykonávacích ustanovení (3) vykladať v tom zmysle, že za okolností, o aké ide v konaní vo veci samej, ide o porušenie povinností, ktoré nemalo významný vplyv na riadny priebeh colného konania, ak sa predpokladá, že a) každý z dvoch vytvorených tranzitov v roku 2007, resp. 2008 sa týkal toho istého tovaru, alebo b) nemožno preukázať, že išlo o ten istý tovar?

4.

Môže prvý členský štát, do ktorého bol tovar dovezený, odmietnuť zdaniteľnej osobe určenej členským štátom odpočet DPH pri dovoze podľa článku 168 písm. e) smernice o DPH (4), ak sa DPH pri dovoze vyberie od dopravcu predmetného tovaru, ktorý nie je dovozcom ani majiteľom tovaru, ale zásielku iba jednoducho prepravil a mal na starosti jej colné odoslanie ako súčasť svojich zasielateľských činností, ktoré podliehajú DPH?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).

(3)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3).

(4)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) 16. apríla 2014 – Bogdan Chain/Atlanco LTD

(Vec C-189/14)

2014/C 202/14

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Okresný súd v Nikózii)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Bogdan Chain

Žalovaná: Atlanco LTD

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa skutočnosť, že pôsobnosť článku 13 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 883/2004 (1) z 29. apríla 2004 a článku 14 ods. 5 písm. b) vykonávacieho nariadenia (2) zahŕňa „osobu, ktorá ako zamestnanec zvyčajne vykonáva činnosť v dvoch alebo viacerých členských štátoch“, vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj prípady, keď osoba na základe pracovnej zmluvy s jedným zamestnávateľom so sídlom v jednom členskom štáte EÚ vykonáva činnosť v dvoch ďalších členských štátoch EÚ, a to aj v prípade, že:

a)

druhý členský štát, v ktorom osoba bude pracovať, zatiaľ nie je ani nemohol byť v čase žiadosti o vydanie formulára Α1 určený vzhľadom na osobitú povahu práce – dočasná činnosť pracovníkov na krátke obdobia v rôznych členských štátoch Európskej únie,

alebo

b)

dĺžku trvania činnosti v prvom a/alebo druhom členskom štáte ešte nemožno určiť alebo predvídať vzhľadom na osobitú povahu práce – dočasná činnosť pracovníkov na krátke obdobia v rôznych členských štátoch Európskej únie?

2.

V prípade kladnej odpovede na otázky uvedené v bode 1, možno článok 14 ods. 5 písm. b) vykonávacieho nariadenia č. 987/2009 vykladať v tom zmysle, že na účely uplatňovania článku 13 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 883/2004 sa výraz „osobu, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch“, vzťahuje aj na situácie zahŕňajúce obdobia nečinnosti medzi dvomi pracovnými činnosťami vykonávanými v rôznych členských štátoch, počas ktorých sa na zamestnanca naďalej vzťahuje tá istá pracovná zmluva?

3.

V prípade kladnej odpovede na otázky uvedené v bode 1, bráni skutočnosť, že príslušný členský štát nevydá formulár A1, uplatňovaniu článku 13 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 883/2004?

4.

Ukladajú článok 16 ods. 5 a/alebo článok 20 ods. 1 alebo akýkoľvek iný článok vykonávacieho nariadenia č. 987/2009 členskému štátu povinnosť, aby na základe predbežného rozhodnutia členského štátu bydliska týkajúceho sa rozhodného práva vydal formulár A1 ex offo bez toho, aby dotyčný zamestnávateľ musel príslušnému členskému štátu predložiť žiadosť?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, s. 1).


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hovioikeus (Fínsko) 22. apríla 2014 – Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus

(Vec C-198/14)

2014/C 202/15

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Helsingin hovioikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Valev Visnapuu

Odporcovia: Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus

Prejudiciálne otázky

1.

Treba prípustnosť fínskej právnej úpravy dane z balení nápojov, podľa ktorej sa táto daň vyberá vtedy, keď obal nepatrí do systému návratu, namiesto článku 34 ZFEÚ posudzovať podľa článku 110 ZFEÚ? V prípade sporného systému návratu musí ísť o systém zálohovania, v prípade ktorého sa osoba, ktorá nápoje balí alebo dováža, sama alebo spôsobom, ktorý sa upravuje vo fínskom zákone o odpade alebo v príslušných právnych predpisoch platných pre provinciu Åland, stará o recykláciu alebo opakované použitie nápojových obalov, takže sa obal znovu použije alebo využije ako surovina.

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je uvedená právna úprava v súlade s článkom 1 ods. 1, článkami 7 a 15 smernice 94/62/ES (1), keď sa zohľadní aj článok 110 ZFEÚ?

3.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Je uvedená právna úprava v súlade s článkom 1 ods. 1, článkami 7 a 15 smernice 94/62/ES, keď sa zohľadní aj článok 34 ZFEÚ?

4.

V prípade zápornej odpovede na tretiu otázku: Treba fínsku právnu úpravu dane z balení nápojov považovať podľa článku 36 ZFEÚ za prípustnú?

5.

Možno požiadavku, aby osoba, ktorá alkoholické nápoje používa na obchodné účely, mala na svoju činnosť týkajúcu sa dovážaných alkoholických nápojov osobitné maloobchodné povolenie, keď fínsky kupujúci kúpil alkoholické nápoje cez internet alebo prostredníctvom predaja na diaľku od predávajúceho, ktorý pôsobí v inom členskom štáte a alkoholické nápoje do Fínska dováža, považovať za požiadavku týkajúcu sa existencie monopolu alebo za súčasť jeho fungovania, takže nie je v rozpore s ustanoveniami článku 34 ZFEÚ, ale treba ju vyhodnotiť v kontexte článku 37 ZFEÚ?

6.

V prípade kladnej odpovede na piatu otázku: Je vyžadovanie povolenia zlučiteľné s podmienkami pre štátne monopoly obchodnej povahy podľa článku 37 ZFEÚ?

7.

V prípade zápornej odpovede na piatu otázku a uplatnenia článku 34 ZFEÚ na prejednávaný prípad: Predstavuje fínska právna úprava, podľa ktorej sa pri objednávke alkoholických nápojov zo zahraničia cez internet alebo inak prostredníctvom obchodu na diaľku dovoz nápojov na účely osobnej spotreby povolí len vtedy, keď alkoholické nápoje doviezol sám objednávateľ alebo tretia osoba, ktorá je nezávislá od predávajúceho, a pre dovoz sa vyžaduje povolenie podľa zákona o alkohole, množstevné obmedzenie alebo opatrenie s rovnakým účinkom, ktoré je v rozpore s článkom 34 ZFEÚ?

8.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: Možno predmetnú právnu úpravu so zreteľom na ochranu zdravia a života ľudí považovať za opodstatnenú a primeranú?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, s. 10; Mim. vyd. 13/013, s. 349).


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Nantes (Francúzsko) 13. februára 2014 – Adiamix/Direction départementale des finances publiques – Pôle Gestion fiscale

(Vec C-202/14)

2014/C 202/16

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour administrative d’appel de Nantes

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Adiamix

Žalovaný: Direction départementale des finances publiques – Pôle Gestion fiscale

Prejudiciálne otázky

Súdny dvor má rozhodnúť o platnosti rozhodnutia Európskej komisie 2004/343/ES zo 16. decembra 2003 o systéme oslobodenia od dane stanovenom článkom 44f všeobecného daňového zákonníka pri prevzatí podnikov v ťažkostiach (1), a to z hľadiska kvalifikácie existujúceho systému pomoci.


(1)  Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2003 o systéme pomoci poskytnutej Francúzskom pri prevzatí podnikov v ťažkostiach [neoficiálny preklad] (Ú. v. L 108, s. 38).


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 25. apríla 2014 – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Slovinská republika – Ministerstvo pre poľnohospodárstvo a životné prostredie

(Vec C-207/14)

2014/C 202/17

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľka: Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.

Odporkyňa: Slovinská republika – Ministerstvo pre poľnohospodárstvo a životné prostredie

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 8 ods. 2 smernice 2009/54/ES (1) vykladať v tom zmysle, že „prírodnou minerálnou vodou z jedného a toho istého zdroja“ sa rozumie:

a)

voda pochádzajúca z jedného a toho istého vývodu, pričom sa ňou nerozumie voda, ktorá sa čerpá z rôznych vývodov, a to aj vtedy, ak ide o vodu, ktorá má svoj zdroj v tom istom kolektore podzemnej vody toho istého útvaru podzemnej vody v súlade s vymedzením pojmov „kolektor podzemnej vody“ a „útvar podzemnej vody“ podľa smernice 2000/60/ES (2);

b)

voda pochádzajúca z jedného a toho istého vývodu, pričom sa ňou nerozumie voda, ktorá sa čerpá z iných vývodov, a to aj vtedy, ak ide o vodu, ktorá má svoj zdroj v tom istom kolektore podzemnej vody toho istého útvaru podzemnej vody v súlade s vymedzením pojmov „kolektor podzemnej vody“ a „útvar podzemnej vody“ podľa smernice 2000/60/ES, kde by sa s týmto vymedzením pojmu mali brať do úvahy aj okolnosti, ako je napríklad vzdialenosť medzi vývodmi, ich hĺbka, špecifická kvalita vody z jednotlivých vývodov (napr. chemické a mikrobiologické zloženie), hydraulické prepojenie medzi vývodmi, otváranie alebo zatváranie kolektora podzemnej vody;

c)

všetka voda, ktorá má svoj zdroj v tom istom kolektore podzemnej vody toho istého útvaru podzemnej vody v súlade s vymedzením pojmov „kolektor podzemnej vody“ a „útvar podzemnej vody“ podľa smernice 2000/60/ES, bez ohľadu na skutočnosť, že vyviera na povrch z viacerých vývodov;

d)

všetka voda, ktorá má svoj zdroj v tom istom kolektore podzemnej vody toho istého útvaru podzemnej vody v súlade s vymedzením pojmov „kolektor podzemnej vody“ a „útvar podzemnej vody“ podľa smernice 2000/60/ES, bez ohľadu na skutočnosť, že vyviera na povrch z viacerých vývodov, kde by sa s týmto vymedzením pojmu mali brať do úvahy aj okolnosti, ako je napríklad vzdialenosť medzi vývodmi, ich hĺbka, špecifická kvalita vody z jednotlivých vývodov (napr. chemické a mikrobiologické zloženie), hydraulické prepojenie medzi vývodmi, otváranie alebo zatváranie kolektora podzemnej vody?

2.

Ak nemožno odpovedať kladne na niektoré z navrhovaných riešení opísaných v prvej otázke, má sa výklad pojmu „prírodné minerálne vody z jedného a toho istého zdroja“ zakladať na okolnostiach, ako je napríklad vzdialenosť medzi vývodmi, ich hĺbka, špecifická kvalita vody z jednotlivých vývodov, hydraulické prepojenie medzi vývodmi, otváranie alebo zatváranie kolektora podzemnej vody?


(1)  Ú. v. EÚ L 164, 26.06.2009, s. 45.

(2)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 25. apríla 2014 – NLB Leasing d.o.o./Slovinská republika – Ministrstvo za finance

(Vec C-209/14)

2014/C 202/18

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľka: NLB Leasing d.o.o.

Odporkyňa: Slovinská republika – Ministrstvo za finance

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 90 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES (1) z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať s ohľadom na okolnosti konania vo veci samej tak, že vrátenie predmetu lízingu (nehnuteľnosti) z dôvodu neplnenia finančných záväzkov nájomcu do držby prenajímateľa s cieľom následného predaja a započítania pohľadávok z lízingovej zmluvy predstavuje, hoci sa uskutočňuje po termíne splatnosti všetkých lízingových splátok, prípad „zrušenia, odstúpenia, ukončenia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia“ po dodaní, v ktorom sa má základ dane primerane znížiť?

2.

Majú sa článok 2 ods. 1, článok 14 a článok 24 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať tak, že cenu kúpnych opcií predstavujúcu väčšinu finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o finančnom lízingu, ktorú nájomca platil prenajímateľovi takým spôsobom, že z dôvodu neplnenia finančných záväzkov prenajímateľ opätovne získal predmet lízingu do svojej držby, predal ho tretej osobe a prebytok kúpnej ceny vyplývajúci z tohto predaja zaplatil nájomcovi, pričom v konečnom vyúčtovaní odpočítal aj cenu kúpnych opcií, treba považovať za protihodnotu za plnenie zmluvy a dodanie tovaru, ktoré ako také podlieha DPH; alebo za protihodnotu za službu nájmu alebo užívania nehnuteľnosti (ktorá je ako taká zo zákona alebo na základe rozhodnutia zdaniteľnej osoby predmetom DPH); alebo za náhradu škody za odstúpenie od zmluvy, uhrádzanú na odstránenie ujmy spôsobenej neplnením nájomcu, ktorá nie je priamo spojená s akýmkoľvek poskytovaním služieb za odplatu a ako taká nepodlieha DPH?

3.

V prípade, že sa na druhú otázku odpovie, že ide o protihodnotu za dodanie tovaru a plnenie zmluvy, bráni zásada neutrality DPH tomu, aby prenajímateľ zaplatil DPH na výstupe dvakrát, t. j. prvýkrát pri uzatvorení zmlúv o finančnom lízingu (aj za cenu kúpnych opcií, ktorá predstavovala väčšinu hodnoty zmluvy) a druhýkrát, v dôsledku neplnenia finančných záväzkov nájomcu, pri (následnom) predaji nehnuteľnosti tretej osobe, a to vzhľadom na skutočnosť, že daňová povinnosť vyplývajúca z tohto druhého prevodu zaťažovala prostredníctvom konečného vyúčtovania nájomcu?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/16


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy – Poľsko) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, za účasti: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

(Vec C-633/13) (1)

2014/C 202/19

Jazyk konania: poľština

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 71, 8.3.2014.


Všeobecný súd

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/17


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2014 – Donau Chemie/Komisia

(Vec T-406/09) (1)

([„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh acetylidu vápenatého a horčíka určený pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP, s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva - Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES - Určovanie cien a rozdelenie trhu - Prílohy - Článok 23 nariadenia (ES) čo 1/2003 - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút v roku 2006 - Poľahčujúce okolnosti - Spolupráca počas správneho konania - Povinnosť odôvodnenia - Rovnosť zaobchádzania - Proporcionalita - Platová schopnosť“])

2014/C 202/20

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Donau Chemie AG (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: S. Polster, W. Brugger a M. Brodey, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne N. von Lingen a M. Kellerbauer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci T. Eilmansberger, profesor, neskôr N. von Lingen a M. Kellerbauer)

Predmet veci

Návrh na zrušenie článku 2 rozhodnutia Komisie K(2009) 5791 v konečnom znení z 22. júla 2009 vydaného v konaní podľa článku 81 ES a článku 53 Dohovoru o EHP (vec COMP/39.396 – Činidlá na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) v rozsahu v akom sa týka žalobkyne, ako aj subsidiárne, žiadosť o zníženie pokuty uloženej žalobkyni uvedeným rozhodnutím.

Výrok rozsudku

1.

Suma pokuty uloženej spoločnosti Donau Chemie AG na základe článku 2 písm. c) rozhodnutia Komisie K(2009) 5791 v konečnom znení z 22. júla 2009 vydaného v konaní podľa článku 81 ES a článku 53 Dohovoru o EHP (vec COMP/39.396 – Činidlá na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) je stanovená na 4,35 milióna eur.

2.

Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta.

3.

Spoločnosť Donau Chemie znáša 90 % svojich vlastných trov konania, ako aj 90 % trov, ktoré vznikli Európskej komisii. Komisia znáša 10 % svojich vlastných trov konania a 10 % trov konania, ktoré vznikli Donau Chemie.


(1)  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2009.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/17


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2014 – Reagens/Komisia

(Vec T-30/10) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Európsky trh s tepelnými cínovými stabilizátormi - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP - Určovanie cien, rozdeľovanie trhov a výmena citlivých obchodných informácií - Dĺžka trvania porušenia - Pokuty - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 - Základná suma pokuty - Poľahčujúce okolnosti - Platobná schopnosť - Rovnosť zaobchádzania - Proporcionalita - Neobmedzená súdna právomoc - Primeranosť výšky pokuty“))

2014/C 202/21

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Taliansko) (v zastúpení: B. O’Connor, solicitor, L. Toffoletti, E. De Giorgi a D. Gullo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Bourke, F. Ronkes Agerbeek a P. Van Nuffel, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 8682 v konečnom znení z 11. novembra 2009 o konaní podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody EHP (vec COMP/C.38.589 – Tepelné stabilizátory), alebo subsidiárne návrh na zmenu sumy pokuty uloženej žalobcovi

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Reagens SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 27.3.2010.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. mája 2014 – McBride a i./Komisia

(Spojené veci T-458/10 až T-467/10 a T-471/10) (1)

((„Rybolov - Opatrenia na ochranu zdrojov rybného hospodárstva - Reštrukturalizácia odvetvia - Žiadosti o zvýšenie cieľov viacročného usmerňovacieho programu na účely zvýšenia bezpečnosti na plavidlách - Žiadosť Írska týkajúca sa rôznych lodí - Rozhodnutie prijaté po zrušení pôvodného rozhodnutia týkajúceho sa toho istého konania Všeobecným súdom - Nové rozhodnutie o zamietnutí - Nedostatok právomoci Komisie“))

2014/C 202/22

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Peter McBride (Downings, Írsko) (vec T-458/10), Hugh McBride (Downings) (T-459/10), Mullglen Ltd (Largy, Írsko) (T-460/10), Cathal Boyle (Fiafannon, Írsko) (vec T-461/10), Thomas Flaherty (Kilronan, Írsko) (vec T-462/10), Ocean Trawlers Ltd (Killybegs, Írsko) (vec T-463/10), Patrick Fitzpatrick (Killeany, Írsko) (vec T-464/10), Eamon McHugh (Killybegs) (vec T-465/10), Eugene Hannigan (Killybegs) (vec T-466/10), Larry Murphy (Castletownbere, Írsko) (vec T-467/10), Brendan Gill (Lifford, Írsko) (vec T-471/10) (v zastúpení: pôvodne A. Collins, SC, N. Travers, barrister, a D. Barry, solicitor, neskôr N. Travers, D. Barry a E. Barrington, barrister)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: vo veciach T-458/10 až T-467/10 pôvodne K. Banks, A. Bouquet a A. Szmytkowska, neskôr A. Bouquet a A. Szmytkowska, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Doherty, barrister, a vo veci T-471/10 A. Bouquet a A. Szmytkowska, za právnej pomoci de B. Doherty)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí Komisie K(2010) 4758, K(2010) 4748, K(2010) 4757, K(2010) 4751, K(2010) 4764, K(2010) 4750, K(2010) 4761, K(2010) 4767, K(2010) 4754, K(2010) 4753 a K(2010) 4752 z 13. júla 2010, ktorými sa zamietla žiadosť Írska o zvýšenie cieľov viacročného usmerňovacieho programu IV pre obdobie od 1. januára 1997 do 31. decembra 2001, s cieľom zohľadniť zvýšenie bezpečnosti na plavidlách Peadar Elaine II, Heather Jane II, Pacelli, Marie Dawn, Westward Isle, Golden Rose, Shauna Ann, Antartic, Niamh Eoghan, Menhaden a Brendelen, patriacich pánovi Peter McBride, pánovi Hugh McBride, Mullgen, pánovi Boyle, pánovi Flaherty, Ocean Trawlers, pánovi Fitzpatrick, pánovi McHugh, pánovi Hannigan, pánovi Murphy a pánovi Gill, stanovených po zrušení rozhodnutia Komisie č. 2003/245 zo 4. apríla 2003, ktoré sa týka žiadostí doručených Komisii o zvýšenie cieľov VUP IV na účely zvýšenia bezpečnosti, zdokonalenia plavby na mori, zlepšenia hygieny, kvality produktov a pracovných podmienok na plavidlách dlhších ako 12 m [neoficiálny preklad] (Ú. v. EÚ L 90, s. 48), v rozsudkoch Súdneho dvora zo 17. apríla 2008, Flaherty a.i./Komisia (C-373/06P, C-379/06P a C-382/06P, Zb. s. I-2649) a v rozsudkoch Všeobecného súdu z 13. júna 2006 Boyle a.i./Komisia (T-218/03 až T-240/03, Zb. s. II-1699)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutia Komisie K(2010) 4758, K(2010) 4748, K(2010) 4757, K(2010) 4751, K(2010) 4764, K(2010) 4750, K(2010) 4761, K(2010) 4767, K(2010) 4754, K(2010) 4753 a K(2010) 4752 z 13. júla 2010, ktorými sa zamietla žiadosť Írska o zvýšenie cieľov viacročného usmerňovacieho programu IV pre obdobie od 1. januára 1997 do 31. decembra 2001, aby sa tak zohľadnilo zvýšenie bezpečnosti na plavidlách žalobcov, sa zrušujú.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/19


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2014 – Adler Modemärkte/ÚHVT – Blufin (MARINE BLEU)

(Vec T-160/12) (1)

([„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva MARINE BLEU - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva BLUMARINE - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“])

2014/C 202/23

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Adler Modemärkte AG (Haibach, Nemecko) (v zastúpení: J.-C. Plate a R. Kaase, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Blufin SpA (Carpi, Taliansko) (v zastúpení: F. Caricato, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. februára 2012 (vec R 1955/2010-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Blufin SpA a Adler Modemärkte AG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Adler Modemärkte AG znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).

3.

Blufin SpA znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 184, 23.6.2012.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/20


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2014 – Nemecko/Komisia

(Vec T-198/12) (1)

((„Aproximácia právnych predpisov - Smernica 2009/48/ES - Bezpečnosť hračiek - Limitné hodnoty pre nitrozamíny, nitrozovateľné látky, olovo, bárium, arzén, antimón a ortuť v hračkách - Rozhodnutie Komisie neschváliť v plnom rozsahu zachovanie odlišných vnútroštátnych ustanovení - Časovo obmedzené schválenie - Dôkaz o vyššej úrovni ochrany pre ľudské zdravie zabezpečenej vnútroštátnymi ustanoveniami“))

2014/C 202/24

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze a A. Wiedmann, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: M. Patakia a G. Wilms, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2012/160/EÚ z 1. marca 2012 týkajúceho sa vnútroštátnych ustanovení oznámených nemeckou spolkovou vládou, ktorými sa zachovávajú hraničné hodnoty pre olovo, bárium, arzén, antimón, ortuť a nitrozamíny a nitrozovateľné látky v hračkách po nadobudnutí účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 80, s. 19)

Výrok rozsudku

1.

Nie je potrebné rozhodnúť o zákonnosti rozhodnutia Komisie 2012/160/EÚ z 1. marca 2012 týkajúceho sa vnútroštátnych ustanovení oznámených nemeckou spolkovou vládou, ktorými sa zachovávajú hraničné hodnoty pre olovo, bárium, arzén, antimón, ortuť a nitrozamíny a nitrozovateľné látky v hračkách po nadobudnutí účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 80, s. 19) v časti, ktorá sa týka bária.

2.

Článok 1 druhý pododsek rozhodnutia 2012/160 sa zrušuje v rozsahu, v akom obmedzil schválenie vnútroštátnych ustanovení upravujúcich limitné hodnoty pre olovo do 21. júla 2013.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a nahradí polovicu trov konania, ktoré vynaložila Spolková republika Nemecko.


(1)  Ú. v. EÚ C 200, 7.7.2012.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 20. mája 2014 – Argo Group International Holdings/ÚHVT – Arisa Assurances (ARIS)

(Vec T-247/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ARIS - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva ARISA ASSURANCES S.A. - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť označení - Koexistencia skorších ochranných známok na trhu - Zásada amerického práva nazývaná ‚Morehouse defense‘ - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 202/25

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Argo Group International Holdings Ltd (Hamilton, Bermudy, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: R. Hoy, S. Levine a N. Edbrooke, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Arisa Assurances SA (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: H. Bock, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. marca 2012 (vec R 193/2011-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Arisa Assurances SA a Argo Group International Holdings Ltd

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Argo Group International Holdings Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 243, 11.8.2012.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/21


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. mája 2014 – Katjes Fassin/ÚHVT (Yoghurt-Gums)

(Vec T-366/12) (1)

([„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Yoghurt-Gums - Absolútny dôvod zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“])

2014/C 202/26

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich-sur-le-Rhein, Nemecko) (v zastúpení: T. Schmitz, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 11. júna 2012 (vec R 523/2012-4) týkajúcemu sa zápisu obrazového označenia Yoghurt-Gums ako ochrannej známky Spoločenstva.

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Katjes Fassin GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 319, 20.10.2012.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/22


Rozsudok Všeobecného súdu z 20. mája 2014 – De Luca/Komisia

(Vec T-200/13 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Menovanie - Zaradenie do platovej triedy - Vymenovanie na pracovné miesto vyššej funkčnej skupiny po uskutočnení verejného výberového konania - Zamietnutie žaloby v prvostupňovom konaní po vrátení Všeobecným súdom - Nadobudnutie platnosti nového Služobného poriadku - Prechodné ustanovenia - Článok 12 ods. 3 prílohy XIII Rokovacieho poriadku“))

2014/C 202/27

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Patrizia De Luca (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Orlandi a J.-N. Louis, avocats, neskôr S. Orlandi)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca) a Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. Bisch, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 30. januára 2013, De Luca/Komisia (F-20/06 RENV, zatiaľ neuverejnený v Zbierke) a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Pani Patrizia De Luca a Európska komisia znášajú každý svoje vlastné trovy konania, ktoré vznikli v dvoch konaniach na Všeobecnom súde a v dvoch konaniach na Súde pre verejnú službu.

3.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania, ktoré vznikli v dvoch konaniach na Všeobecnom súde a v dvoch konaniach na Súde pre verejnú službu.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 15.6.2013.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/22


Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. mája 2014 – Unión de Almacenistas de Hierros de España/Komisia

(Vec T-419/13) (1)

([„Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty týkajúce sa dvoch španielskych konaní v oblasti hospodárskej súťaže - Implicitné zamietnutie prístupu - Výslovné rozhodnutie prijaté po podaní žaloby - Zastavenie konania“])

2014/C 202/28

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: A. Creus Carreras, A. Valiente Martin a C. Maldonado Márquez, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Baquero Cruz a F. Clotuche-Duvieusart, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým bol žalobkyni odmietnutý prístup k niektorým dokumentom týkajúcim sa korešpondencie, ktorú si medzi sebou vymenili Komisia a španielska Národná komisia pre hospodársku súťaž („Comisión Nacional de la Competencia“) v súvislosti s dvomi vnútroštátnymi konaniami, ktoré začala Comisión Nacional de la Competencia

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Konanie o návrhoch na vstup vedľajšieho účastníka do konania sa zastavuje.

3.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Unión de Almacenistas de Hierros de España.

4.

Spolková republika Nemecko a Španielske kráľovstvo znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 304, 19.10.2013.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/23


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 6. mája 2014 – Frucona Košice/Komisia

(Vec T-103/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Lieh a liehoviny - Odpustenie daňového dlhu v rámci kolektívneho insolvenčného konania - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Návrh na odklad výkonu - Neexistencia naliehavosti - Neexistencia fumus boni juris“))

2014/C 202/29

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Frucona Košice a.s. (Košice, Slovensko) (v zastúpení: K. Lasok, QC, B. Hartnett, J. Holmes, barristers, a O. Geiss, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: K. Walkerová a L. Armati, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie C(2013) 6261 final zo 16. októbra 2013 o štátnej pomoci SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005), ktorá bola poskytnutá Slovenskou republikou spoločnosti Frucona Košice, v rozsahu, v akom sa Slovenskej republike sa nariaďuje vymáhanie tejto pomoci

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/23


Žaloba podaná 27. marca 2014 – Ben Ali/Rada

(Vec T-200/14)

2014/C 202/30

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francúzsko) (v zastúpení: A. de Saint Remy, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

prijal opatrenie na zabezpečenie priebehu konania podľa článku 63 rokovacieho poriadku, ktorým bude Komisii uložené, aby predložila „všetky dokumenty týkajúce sa prijatia“ napadnutého nariadenia,

zrušil rozhodnutie Rady 2014/49/SZBP z 30. januára 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 81/2014 z 30. januára 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku,

zaviazal Radu Európskej únie, aby žalobcovi zaplatila celkovú sumu 1 00  000 eur ako náhradu celkovej ujmy,

zaviazal Radu Európskej únie, aby žalobcovi zaplatila sumu 30  000 eur ako náhradu jeho výdavkov na obranu vynaložených v tejto veci, ako aj v súlade s článkom 91 rokovacieho poriadku náhradu výdavkov vynaložených na obranu ako nahraditeľných trov konania,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza sedem žalobných dôvodov, ktoré sú v podstate totožné alebo podobné s tými, ktoré boli uvedené vo veci T–301/11, Ben Ali/Rada (1).


(1)  Ú. v. EÚ C 226, s. 29.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/24


Žaloba podaná 28. marca 2014 – Aluwerk Hettstedt/ECHA

(Vec T-207/14)

2014/C 202/31

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Aluwerk Hettstedt GmbH (Hettstedt, Nemecko) (v zastúpení: M. Ahlhaus a J. Schrotz, advokáti)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej chemickej agentúry č. SME(2013) 4525 z 21. januára 2014 a faktúru č. 1 0 0 46  841 z 23. januára 2014, a

zaviazal žalovanú na náhradu všetkých trov konania vrátane trov žalobkyne.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nedostatku právomoci žalovanej

Žalovaná nemala právomoc prijať napadnuté rozhodnutie SME(2013) 4525. Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (1), ako ani nariadenie (ES) č. 340/2008 (2) neoprávňuje žalovanú na vydanie osobitného rozhodnutia o tom, či žiadateľ o registráciu spĺňa kritériá SME.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958

Žalovaná, pokiaľ ide o celkovú komunikáciu so žalobkyňou, ignorovala svoju povinnosť komunikovať s osobou podliehajúcou právomoci členského štátu v úradnom jazyku tohto štátu. Toto porušenie práva zabránilo žalobkyni v splnení požiadaviek v súvislosti s preukázaním jej postavenia malého podniku.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté rozhodnutie je nedôvodné a správny poplatok uložený žalobkyni neprimeraný

Napadnuté rozhodnutie je nesprávne po vecnej stránke. Žalobkyňa mala nárok na zníženie poplatku v súlade s nariadením (ES) 340/2008. Faktúra žalovanej je nedôvodná, keďže správny poplatok bol žalobkyni uložený na základe nesprávneho postupu. Správnemu poplatku chýba zodpovedajúci právny základ a je neprimeraný.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/25


Žaloba podaná 28. marca 2014 – Richard Anton/ECHA

(Vec T-208/14)

2014/C 202/32

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Richard Anton KG (Grâfelfing, Nemecko) (v zastúpení: M. Ahlhaus a J. Schrotz, advokáti)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej chemickej agentúry č. SME(2013) 4524 z 21. januára 2014 a faktúru č. 1 0 0 46  845 z 23. januára 2014, a

zaviazal žalovanú na náhradu všetkých trov konania vrátane trov žalobkyne.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nedostatku právomoci žalovanej

Žalovaná nemala právomoc prijať napadnuté rozhodnutie SME(2013) 4524. Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (1) ako ani nariadenie (ES) č. 340/2008 (2) neoprávňujú žalovanú na vydanie osobitného rozhodnutia o tom, či žiadateľ o registráciu spĺňa kritériá SME.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958

Žalovaná, pokiaľ ide o celkovú komunikáciu so žalobkyňou, ignorovala svoju povinnosť komunikovať s osobou podliehajúcou právomoci členského štátu v úradnom jazyku tohto štátu. Toto porušenie práva zabránilo žalobkyni v splnení požiadaviek v súvislosti s preukázaním jej postavenia malého podniku.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté rozhodnutie je nedôvodné a správny poplatok uložený žalobkyni neprimeraný

Napadnuté rozhodnutie je nesprávne po vecnej stránke. Žalobkyňa mala nárok na zníženie poplatku v súlade s nariadením (ES) 340/2008. Faktúra žalovanej je nedôvodná, keďže správny poplatok bol žalobkyni uložený na základe nesprávneho postupu. Správnemu poplatku chýba zodpovedajúci právny základ a je neprimeraný.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/26


Žaloba podaná 9. apríla 2014 – Gmina Kosakowo/Komisia

(Vec T-217/14)

2014/C 202/33

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gmina Kosakowo (Kosakowo, Poľsko) (v zastúpení: M. Leśny, Rechtsberater [radca prawny])

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie vo veci SA. 35388 z 11. februára 2014, ktorým sa Poľsku nariaďuje, aby požiadalo letisko Gdynia-Kosakowo o vrátenie neoprávnene vyplatenej štátnej pomoci,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na

nesprávnom zistení skutkového stavu, z ktorého sa vychádzalo v napadnutom rozhodnutí.

2.

Druhý žalobný založený na

porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ v dôsledku toho, že sa Komisia nesprávne domnievala, že Gmina Kosakowo poskytla pomoc v rozpore s týmto ustanovením v situácii, keď nadobudnutie podielov v spoločnosti Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. touto jednotkou predstavovalo vyrovnanie transakcie v rámci zmluvy o prenájme pozemkov; okrem toho na nesprávnom uplatnení kritéria súkromného investora Európskou komisiou.

3.

Tretí dôvod založený na

porušení týchto procesných pravidiel: článku 107 ods. 1 ZFEÚ v spojení s článkom 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 v dôsledku nesprávneho uplatnenia kritéria súkromného investora; článku 7 ods. 5 v spojení s článkom 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 v dôsledku toho, že Komisia nesprávne stanovila výšku pomoci, ktorá sa mala vrátiť, a v ktorej boli zahrnuté aj výdavky na bezpečnosť a infraštruktúru; a článku 296 ods. 2 ZFEÚ v dôsledku neexistencie náležitého odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, v ktorom neboli obsiahnuté podstatné údaje umožňujúce zistenie jej dôvodov.


30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/27


Odvolanie podané 15. apríla 2014: Európska agentúra pre lieky proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 5. februára 2014 vo veci F-29/13, Drakeford/EMA

(Vec T-231/14 P)

2014/C 202/34

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska agentúra pre lieky (EMA) (v zastúpení: T. Jabłoński a N. Rampal Olmedo, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Ďalší účastník konania: David Drakeford (Dublin, Írsko)

Návrhy

Odvolateľka navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozsudok Súdu pre verejnú službu vo veci F-29/13 v rozsahu, v akom zrušuje rozhodnutie EMA neobnoviť ďalšiemu účastníkovi konania v odvolacom konaní zmluvu dočasného zamestnanca,

vyhovel návrhom predloženým odvolateľkou v konaní na prvom stupni, a teda zamietol žalobu ako v plnom rozsahu nedôvodnú,

uložil ďalšiemu účastníkovi konania v odvolacom konaní náhradu trov konania na tomto stupni, ako aj konania, ktoré prebehlo na Súde pre verejnú službu.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení Súdom pre verejnú službu v súvislosti s výkladom článku 8 prvého odseku Služobného poriadku ostatných zamestnancov Európskej únie, keďže Súd pre verejnú službu dospel k záveru, že výraz „každé ďalšie obnovenie“ treba vykladať tak, že sa vzťahuje na každý postup, ktorý vedie k tomu, že dočasný zamestnanec v zmysle článku 2 písm. a) Služobného poriadku ostatných zamestnancov Európskej únie pokračuje po skončení svojho pracovného pomeru na dobu určitú v pracovnom pomere v tomto postavení so svojim zamestnávateľom aj vtedy, keď je s týmto obnovením spojené zvýšenie platovej triedy alebo zmena vykonávaných funkcií.

2.

Druhý dôvod odvolania je založený na nesprávnom právnom posúdení Súdom pre verejnú službu v súvislosti s formuláciou výnimky z výkladu článku 8 prvého odseku Služobného poriadku ostatných zamestnancov Európskej únie.

3.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení Súdom pre verejnú službu spočívajúcom v tom, že uplatnil svoju neobmedzenú právomoc.