ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 135

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
5. mája 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 135/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 129, 28.4.2014

1

2014/C 135/02

Rozhodnutie Súdneho dvora z 25. marca 2014 o zákonných sviatkoch a súdnych prázdninách

2

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 135/03

Vec C-222/12: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus – Estónsko) – A Karuse AS/Politsei-ja Piirivalveamet (Cestná doprava  — Nariadenie (ES) č. 561/2006  — Povinnosť používať tachograf  — Výnimka pre vozidlá používané v súvislosti s údržbou ciest  — Vozidlo prepravujúce štrk z miesta nakládky na miesto, kde sa vykonávajú práce na údržbe cesty)

3

2014/C 135/04

Vec C-366/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmudnd gGmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania  — Šiesta smernica o DPH  — Oslobodenia  — Článok 13 A ods. 1 písm. b)  — Dodávka tovarov  — Dodávka cytostatických liekov v rámci ambulantnej starostlivosti  — Plnenia poskytnuté rôznymi zdaniteľnými osobami  — Článok 13 A ods. 1 písm. c)  — Poskytovanie lekárskej starostlivosti  — Lieky predpísané zmluvným lekárom vykonávajúcim svoju činnosť v rámci nemocnice  — Úzko súvisiace plnenia  — Vedľajšie plnenia k poskytovaniu lekárskej starostlivosti  — Vecne a hospodársky neoddeliteľné plnenia)

4

2014/C 135/05

Vec C-375/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Grenoble – Francúzsko) – Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme (Návrh na začatie prejudiciálneho konania  — Článok 63 ZFEÚ  — Voľný pohyb kapitálu  — Článok 49 ZFEÚ  — Sloboda usadiť sa  — Daň z príjmov fyzických osôb  — Mechanizmus obmedzenia výšky priamych daní v závislosti od príjmov  — Dvojstranná daňová zmluva s cieľom zamedziť dvojitému zdaneniu  — Zdanenie dividend, ktoré rozdeľuje spoločnosť usadená v inom členskom štáte a v prípade ktorých už bola zaplatená zrážková daň  — Nezohľadnenie alebo čiastočné zohľadnenie dane zaplatenej v tomto inom členskom štáte na účely výpočtu hornej hranice dane  — Článok 65 ZFEÚ  — Obmedzenie  — Odôvodnenie)

5

2014/C 135/06

Vec C-456/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van Staate – Holandsko) – O/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/B (Smernica 2004/38/ES  — Článok 21 ods. 1 ZFEÚ  — Právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov  — Oprávnené osoby  — Právo na pobyt štátneho príslušníka tretieho štátu, rodinného príslušníka občana Únie, v členskom štáte, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom  — Návrat občana Únie do tohto členského štátu po krátkodobých pobytoch v inom členskom štáte)

6

2014/C 135/07

Vec C-457/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State – Holandsko) – S/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G (Článok 20 ZFEÚ, článok 21 ods. 1 ZFEÚ a článok 45 ZFEÚ  — Smernica 2004/38/ES  — Právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov  — Oprávnené osoby  — Právo na pobyt štátneho príslušníka tretieho štátu, rodinného príslušníka občana Únie, v členskom štáte, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom  — Občan Únie, ktorý má bydlisko a je štátny príslušník toho istého členského štátu  — Pracovné činnosti  — Pravidelné dochádzanie do iného členského štátu)

7

2014/C 135/08

Vec C-464/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – ATP Pension Sevice A/S/Skatteministeriet (Šiesta smernica o DPH  — Oslobodenia od dane  — Článok 13 B písm. d) body 3 a 6  — Podielové fondy  — Zamestnanecké dôchodkové systémy  — Správa  — Oslobodenia od dane pre plnenia týkajúce sa vkladov, bežných účtov, platieb a prevodov)

8

2014/C 135/09

Vec C-512/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État – Francúzsko) – Octapharma France SAS/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé (Aproximácia právnych predpisov  — Smernica 2001/83/ES  — Smernica 2002/98/ES  — Pôsobnosť  — Nestabilizovaný krvný derivát  — Plazma upravená pomocou priemyselného procesu  — Súbežné alebo výlučné uplatňovanie smerníc  — Možnosť členského štátu stanoviť pre plazmu prísnejší režim ako pre lieky)

9

2014/C 135/10

Vec C-548/12: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Krefeld – Nemecko) – Marc Brogsitter/Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf (Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti  — Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach  — Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Osobitné právomoci  — Článok 5 body 1 a 3  — Žaloba na určenie občianskoprávnej zodpovednosti  — Zmluvná alebo mimozmluvná povaha)

10

2014/C 135/11

Vec C-599/12: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge – Belgicko) – Jetair NV, BTW-eenhied BTWE Travel4you/FOD Financiën (DPH  — Osobitná úprava týkajúca sa cestovných kancelárií  — Plnenia uskutočnené mimo územia Európskej únie  — Šiesta smernica 77/388/EHS  — Článok 28 ods. 3  — Smernica 2006/112/ES  — Článok 370  — Klauzula standstill  — Zmena vnútroštátnej legislatívy počas lehoty na prebratie)

10

2014/C 135/12

Spojené veci C-29/13 a C-30/13: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad – Bulharsko) – Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Návrh na začatie prejudiciálneho konania  — Colný kódex Spoločenstva  — Články 243 a 245  — Nariadenie (EHS) č. 2454/93  — Článok 181a  — Rozhodnutie, ktoré možno napadnúť opravným prostriedkom  — Prípustnosť súdnej žaloby bez predchádzajúceho podania odvolania v správnom konaní  — Zásada rešpektovania práva na obhajobu)

11

2014/C 135/13

Vec C-38/13: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Białymstoku – Poľsko) – Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Návrh na začatie prejudiciálneho konania  — Sociálna politika  — Smernica 1999/70/ES  — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP  — Doložka 4  — Pojem pracovnoprávne podmienky  — Výpovedná doba v prípade pracovnej zmluvy na dobu určitú  — Rozdielne zaobchádzanie so stálymi pracovníkmi)

13

2014/C 135/14

Vec C-52/13: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Návrh na začatie prejudiciálneho konania  — Smernica 2006/114/ES  — Pojmy klamlivá reklama a porovnávacia reklama  — Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej sú klamlivá reklama a nepovolená porovnávacia reklama dve odlišné protiprávne konania)

13

2014/C 135/15

Vec C-107/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Veliko Tărnovo – Bulharsko) – FIRIN OOD/Direktor na Direkcija Obžalvane i danăčno osiguritelna praktika – Veliko Tărnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Spoločný systém dane z pridanej hodnoty  — Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe  — Zaplatenie preddavkov  — Nepriznanie práva na odpočítanie dane  — Podvod  — Úprava odpočítanej dane, keď sa zdaniteľné plnenie neuskutočnilo  — Podmienky)

14

2014/C 135/16

Vec C-132/13: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landegericht Köln – Nemecko) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania  — Aproximácia právnych predpisov  — Smernica 2006/95/ES  — Pojem elektrické zariadenie  — Označenie CE o zhode  — Kryty na viacpólové elektrické konektory)

15

2014/C 135/17

Vec C-155/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Comissione Tributaria regionale di Mestre-Venezia – Taliansko) – Società Italiana Commercio e Servizi srl v likvidácii (SICES) a i./Agenzia Dogane Ufficio delle dogane di Venezia (Poľnohospodárstvo  — Nariadenie (ES) č. 341/2007  — Článok 6 ods. 4  — Colné kvóty  — Cesnak čínskeho pôvodu  — Dovozné licencie  — Neprevoditeľnosť práv vyplývajúcich z dovozných licencií  — Obchádzanie  — Zneužitie práva)

16

2014/C 135/18

Vec C-190/13: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no3 de Barcelona – Španielsko) – Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra (Sociálna politika  — Smernica 1999/70/ES  — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP  — Univerzity  — Externí profesori  — Opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú  — Doložka 5 bod 1  — Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužívaniu zmlúv na dobu určitú  — Pojem objektívne dôvody odôvodňujúce uzatvorenie takýchto zmlúv  — Doložka 3  — Pojem pracovná zmluva na dobu neurčitú  — Sankcie  — Nárok na odstupné  — Rozdielne zaobchádzanie medzi stálymi pracovníkmi)

17

2014/C 135/19

Vec C-204/13: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. marca (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg (Dane  — Daň z pridanej hodnoty  — Vznik a rozsah práva na odpočítanie dane  — Zrušenie spoločnosti spoločníkom  — Nadobudnutie časti klientely tejto spoločnosti  — Vecný vklad do inej spoločnosti  — Zaplatenie dane na vstupe  — Možné odpočítanie)

18

2014/C 135/20

Vec C-30/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 22. januára 2014 – Ryanair Ltd/PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

Vec C-42/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 27. januára 2014 – Minister Finansów/Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

19

2014/C 135/22

Vec C-49/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Španielsko) 3. februára 2014 – Finanmadrid E.F.C., SA/Jesús Vicente Albán Zambrano a i.

20

2014/C 135/23

Vec C-54/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia Madrid (Španielsko) 5. februára 2014 – Rafael Villafañez Gallego a María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2014/C 135/24

Vec C-56/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgicko) 5. februára 2014 – Openbaar Ministerie/Marc Emiel Melanie De Beuckeleer, Michiel Martinus Zeews, Staalbeton NV/SA

21

2014/C 135/25

Vec C-61/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale regionale di giiustizia amministrativa di Trento (Taliansko) 7. februára 2014 – Orrizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino a i.

21

2014/C 135/26

Vec C-63/14: Žaloba podaná 10. februára 2014 – Európska komisia/Francúzska republika

22

2014/C 135/27

Vec C-70/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugalsko) 10. februára 2014 – Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

Vec C-75/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Španielsko) 11. februára 2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA/Francisco Javier Rodríguez Barbero a María Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

Vec C-88/14: Žaloba podaná 21. februára 2014 – Európska komisia/Európsky parlament, Rada Európskej únie

24

2014/C 135/30

Vec C-102/14 P: Odvolanie podané 4. marca 2014: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, S.A. proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 13. januára 2014 vo veci T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Komisia

25

2014/C 135/31

Vec C-114/14: Žaloba podaná 10. marca 2014 – Európska komisia/Švédske kráľovstvo

26

2014/C 135/32

Vec C-116/14: Žaloba podaná 10. marca 2014 – Európska komisia/Portugalská republika

27

2014/C 135/33

Vec C-121/14: Žaloba podaná 12. marca 2014 – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Európsky parlament, Rada Európskej únie

28

 

Všeobecný súd

2014/C 135/34

Vec T-292/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Cemex a i./Komisia (Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Povinnosť odôvodnenia  — Proporcionalita)

29

2014/C 135/35

Vec T-293/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Holcim (Deutschland) a Holcim/Komisia (Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Povinnosť odôvodnenia  — Proporcionalita)

29

2014/C 135/36

Vec T-296/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Cementos Portland Valderrivas/Komisia (Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Dostatočne vážne nepriame dôkazy  — Súdne preskúmanie  — Proporcionalita)

30

2014/C 135/37

Vec T-297/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Buzzi Unicem/Komisia (Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Zásada riadnej správy vecí verejných  — Povinnosť odôvodnenia  — Proporcionalita)

31

2014/C 135/38

Vec T-302/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – HeidelbergCement/Komisia (Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Povinnosť odôvodnenia  — Proporcionalita)

31

2014/C 135/39

Vec T-305/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Italmobiliare/Komisia (Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Zásada riadnej správy vecí verejných  — Povinnosť odôvodnenia  — Proporcionalita)

32

2014/C 135/40

Vec T-306/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Schwenk Zement/Komisia (Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Povinnosť odôvodnenia  — Proporcionalita)

32

2014/C 135/41

Vec T-131/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Lardini/ÚHVT (Pripojenie kvetu na golier) (Ochranná známka Spoločenstva  — Prihláška ochrannej známky Spoločenstva pozostávajúca z pripojenia kvetu na golier  — Absolútny dôvod zamietnutia  — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti  — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

33

2014/C 135/42

Vec T-134/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2014 – FESI/Rada (Žaloba o neplatnosť  — Dumping  — Rozšírenie konečného antidumpingového cla zavedeného na dovozy určitej obuvi so zvrškom z usne s pôvodom vo Vietname a v Číne na dovozy určitej obuvi so zvrškom z usne pochádzajúcej z Macaa  — Združenie zastupujúce nezávislých dovozcov  — Neexistencia osobnej dotknutosti  — Právny akt, ktorý obsahuje vykonávacie opatrenia  — Neprípustnosť)

34

2014/C 135/43

Vec T-430/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. marca 2014 – Magnesitas de Rubián a i./Komisia (Životné prostredie  — Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia  — Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách v odvetviach výroby cementu, vápna a oxidu horečnatého  — Návrh na zastavenie konania  — Zamietnutie  — Späťvzatie  — Výmaz)

34

2014/C 135/44

Vec T-158/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. marca 2014 – Magnesitas de Rubián a i./Parlament a Rada (Životné prostredie  — Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia životného prostredia  — Individuálne rozhodnutie nachádzajúce sa v článku 13 ods. 7 smernice 2010/75/EÚ  — Návrh na zastavenie konania  — Zamietnutie  — Späťvzatie  — Výmaz)

35

2014/C 135/45

Vec T-411/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. marca 2014 – Hemofarm/ÚHVT – Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) (Ochranná známka Spoločenstva  — Námietkové konanie  — Späťvzatie námietky  — Zastavenie konania)

36

2014/C 135/46

Veci T-240/12 a T-211/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2014 – Eni/Komisia (Hospodárska súťaž  — Kartely  — Trh s butadiénovým kaučukom a butadiénstyrénovým kaučukom vyrábaným emulznou polymerizáciou  — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES  — Čiastočné zrušenie a oprava Všeobecným súdom rozhodnutia Komisie  — Opätovné začatie konania  — Nové oznámenie o výhradách  — Ukončenie konania  — Zastavenie konania)

36

2014/C 135/47

Veci T-241/12 a T-210/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2014 – Versalis/Komisia (Hospodárska súťaž  — Kartely  — Trh s butadiénovým kaučukom a butadiénstyrénovým kaučukom vyrábaným emulznou polymerizáciou  — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES  — Čiastočné zrušenie a oprava Všeobecným súdom rozhodnutia Komisie  — Opätovné začatie konania  — Nové oznámenie o výhradách  — Ukončenie konania  — Zastavenie konania)

37

2014/C 135/48

Vec T-518/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. marca 2014 – Spirlea/Komisia (Žaloba o neplatnosť  — Verejné zdravie  — Rozhodnutie o ukončení postupu v rámci pilotného projektu EÚ  — Odloženie sťažnosti  — Nezačatie konania o nesplnení povinnosti  — Neprípustnosť)

38

2014/C 135/49

Vec T-187/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. februára 2014 – Jannatian/Rada (Žaloba o neplatnosť  — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika  — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu  — Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia  — Lehota na podanie žaloby  — Omeškanie  — Neprípustnosť)

38

2014/C 135/50

Vec T-578/13 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 13. februára 2014 – Luxembourg Pamol (Cyprus) a Luxembourg Industries/Komisia (Predbežné opatrenie  — Konanie o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh  — Uverejnenie dokumentov o zaradení účinnej látky do zoznamu  — Zamietnutie žiadosti o dôverné zaobchádzanie s určitými informáciami  — Návrh na odklad výkonu  — Prípustnosť  — Naliehavosť  — Fumus boni juris  — Zváženie záujmov)

39

2014/C 135/51

Vec T-1/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 7. marca 2014 – Aluminios Cortizo a Cortizo Cartera/Komisia (Predbežné opatrenie  — Štátna pomoc  — Pomoc poskytnutá španielskymi orgánmi v prospech zoskupení hospodárskych záujmov (ZHZ) a ich investorov  — Daňový režim uplatniteľný na určité dohody o finančnom lízingu pri nadobudnutí lodí (španielsky systém daňového lízingu)  — Návrh na odklad výkonu  — Nedodržanie formálnych náležitostí  — Neprípustnosť)

40

2014/C 135/52

Vec T-506/12 P: Odvolanie podané 12. marca 2014: Eva Cuallado Martorell proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 18. septembra 2012 vo veci F-96/09, Cuallado Martorell/Komisia

40

2014/C 135/53

Vec T-11/14: Žaloba podaná 3. januára 2014 – Grundig Multimedia/ÚHVT (Pianissimo)

41

2014/C 135/54

Vec T-36/14: Žaloba podaná 15. januára 2014 – St’art a i./Komisia

42

2014/C 135/55

Vec T-65/14: Žaloba podaná 28. januára 2014 – Bank Refah Kargaran/Rada

43

2014/C 135/56

Vec T-74/14: Žaloba podaná 31. januára 2014 – Francúzsko/Komisia

44

2014/C 135/57

Vec T-76/14: Žaloba podaná 4. feburára 2014 – Morningstar/Komisia

45

2014/C 135/58

Vec T-77/14: Žaloba podaná 4. februára 2014 – EE/ÚHVT (zobrazenie bielych bodov na sivom podklade)

46

2014/C 135/59

Vec T-78/14: Žaloba podaná 4. februára 2014 – Benediktinerabtei St. Bonifaz/ÚHVT – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

Vec T-81/14: Žaloba podaná 6. februára 2014 – Energy Brands/ÚHVT – Smart Wines (SMARTWATER)

47

2014/C 135/61

Vec T-84/14: Žaloba podaná 6. februára 2014 – Harrys Pubar/ÚHVT – Harry’s New York Bar (HARRY’S NEW YORK BAR)

48

2014/C 135/62

Vec T-85/14: Žaloba podaná 7. februára 2014 – Infocit/ÚHVT – DIN (DINKOOL)

48

2014/C 135/63

Vec T-89/14: Žaloba podaná 10. februára 2014 – Export Development Bank of Iran/Rada

49

2014/C 135/64

Vec T-90/14: Žaloba podaná 3. februára 2014 – Secolux/Komisia a CdT

50

2014/C 135/65

Vec T-93/14: Žaloba podaná 10. februára 2014 – St’art a i./Komisia

51

2014/C 135/66

Vec T-94/14: aloba podaná 11. februára 2014 – EE/ÚHVT (zobrazenie farebného motívu)

52

2014/C 135/67

Vec T-96/14: Žaloba podaná 11. februára 2014 – Vimeo/ÚHVT – PT Comunicações (VIMEO)

52

2014/C 135/68

Vec T-130/14 P: Odvolanie podané 24. februára 2014: Rada Európskej únie proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 12. decembra 2013 vo veci F-142/11, Simpson/Rada

53

2014/C 135/69

Vec T-132/14: Žaloba podaná 24. februára 2014 – Albis Plastic/ÚHVT – IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

Vec T-135/14: Žaloba podaná 20. februára 2014 – Kicktipp/ÚHVT – Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

Vec T-136/14: Žaloba podaná 24. februára 2014 – Tilda Riceland Private/ÚHVT – Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

Vec T-137/14: Žaloba podaná 24. februára 2014 – I Castellani/ÚHVT – Chomarat (Device of a circle)/ÚHVT

55

2014/C 135/73

Vec T-140/14: Žaloba podaná 28. februára 2014 – Bora Creations/ÚHVT (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

Vec T-143/14: Žaloba podaná 3. marca 2014 – EE/ÚHVT (zobrazenie bielych bodov na žltom podklade)

57

2014/C 135/75

Vec T-144/14: Žaloba podaná 3. marca 2014 – EE/ÚHVT (zobrazenie bielych bodov na podklade vo farbe slonoviny)

57

2014/C 135/76

Vec T-156/14: Žaloba podaná 7. marca 2014 – Volkswagen/ÚHVT (StartUp)

58

2014/C 135/77

Vec T-162/14: Žaloba podaná 28. februára 2014 – Canadian Solar Emea a i./Rada

58

2014/C 135/78

Vec T-163/14: Žaloba podaná 28. februára 2014 – Canadian Solar Emea a i./Rada

59

2014/C 135/79

Vec T-168/14: Žaloba podaná 13. marca 2014 – Pérez Gutiérrez/Komisia

60

2014/C 135/80

Vec T-119/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. februára 2014 – USFSPEI a Loescher/Rada

61

2014/C 135/81

Vec T-600/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. februára 2014 – Bimbo/ÚHVT (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/1


2014/C 135/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 129, 28.4.2014

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 112, 14.4.2014

Ú. v. EÚ C 102, 7.4.2014

Ú. v. EÚ C 93, 29.3.2014

Ú. v. EÚ C 85, 22.3.2014

Ú. v. EÚ C 78, 15.3.2014

Ú. v. EÚ C 71, 8.3.2014

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/2


ROZHODNUTIE SÚDNEHO DVORA

z 25. marca 2014

o zákonných sviatkoch a súdnych prázdninách

2014/C 135/02

SÚDNY DVOR

so zreteľom na článok 24 ods. 2, 4 a 6 rokovacieho poriadku,

keďže v súlade s týmto ustanovením je potrebné stanoviť zoznam oficiálnych sviatkov a vymedziť dni súdnych prázdnin,

PRIJÍMA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zoznam oficiálnych sviatkov v zmysle článku 24 ods. 4 a 6 rokovacieho poriadku je stanovený takto:

Nový rok,

Veľkonočný pondelok,

1. máj,

Nanebovstúpenie Pána,

Turíčny pondelok,

23. jún,

15. august,

1. november,

25. december,

26. december.

Článok 2

Na obdobie od 1. novembra 2014 do 31. októbra 2015 sú dni súdnych prázdnin v zmysle článku 24 ods. 2 a 6 rokovacieho poriadku stanovené takto:

Vianoce 2014: od pondelka 15. decembra 2014 do nedele 4. januára 2015 vrátane,

Veľká noc 2015: od pondelka 30. marca 2015 do nedele 12. apríla 2015 vrátane,

leto 2015: od piatka 17. júla 2015 do nedele 30. augusta 2015 vrátane.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť v deň svojho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 25. marca 2014

Tajomník

A. CALOT ESCOBAR

Predseda

V. SKOURIS


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/3


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus – Estónsko) – A Karuse AS/Politsei-ja Piirivalveamet

(Vec C-222/12) (1)

((Cestná doprava - Nariadenie (ES) č. 561/2006 - Povinnosť používať tachograf - Výnimka pre vozidlá používané v súvislosti s údržbou ciest - Vozidlo prepravujúce štrk z miesta nakládky na miesto, kde sa vykonávajú práce na údržbe cesty))

2014/C 135/03

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tartu Ringkonnakohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A Karuse AS

Žalovaný: Politsei- ja Piirivalveamet

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Tartu Ringkonnakohus – Výklad článku 13 ods. 1 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, s. 1) – Povinnosť používať tachograf – Výnimka z povinnosti pre vozidlá používané v súvislosti s údržbou ciest – Vyklápacie nákladné vozidlo s prípustnou celkovou hmotnosťou 25,5 tony, ktoré po verejnej ceste prepravuje štrk zo štrkoviska na miesto, na ktorom sa vykonáva oprava a údržba cesty

Výrok rozsudku

Pojem „vozidlá používané v súvislosti s údržbou ciest“ uvedený v článku 13 ods. 1 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85, týkajúci sa vozidiel, ktoré môžu byť oslobodené od používania tachografu, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na vozidlá prepravujúce materiál na miesto, kde sa vykonáva údržba cesty, pod podmienkou, že preprava v celom rozsahu a výlučne súvisí s vykonaním uvedených prác a má k nim doplnkovú povahu. Posúdenie, či ide o taký prípad, prináleží vnútroštátnemu súdu pri zohľadnení všetkých relevantných okolností veci samej.


(1)  Ú. v. EÚ C 209, 14.7.2012.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/4


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmudnd gGmbH

(Vec C-366/12) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Šiesta smernica o DPH - Oslobodenia - Článok 13 A ods. 1 písm. b) - Dodávka tovarov - Dodávka cytostatických liekov v rámci ambulantnej starostlivosti - Plnenia poskytnuté rôznymi zdaniteľnými osobami - Článok 13 A ods. 1 písm. c) - Poskytovanie lekárskej starostlivosti - Lieky predpísané zmluvným lekárom vykonávajúcim svoju činnosť v rámci nemocnice - Úzko súvisiace plnenia - Vedľajšie plnenia k poskytovaniu lekárskej starostlivosti - Vecne a hospodársky neoddeliteľné plnenia))

2014/C 135/04

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Finanzamt Dortmund-West

Žalovaná: Klinikum Dortmudnd gGmbH

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Bundesfinanzhof – Výklad článku 13 A ods. 1 písm. b) šiestej smernice Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) – Pojem plnenie úzko súvisiace s nemocničnou alebo lekárskou starostlivosťou – Plnenie, ktoré nie je službou v zmysle článku 6 smernice – Plnenie poskytnuté inou zdaniteľnou osobou, než je osoba poskytujúca nemocničnú alebo lekársku starostlivosť – Plnenie úzko súvisiace s lekárskou starostlivosťou, ktorá nie je oslobodená od dane

Výrok rozsudku

Taká dodávka tovarov, ako sú cytostatické lieky dotknuté vo veci samej, predpísané v rámci ambulantnej liečby rakoviny zmluvnými lekármi, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci nemocnice, nemôže byť oslobodená od dane z priadnej hodnoty podľa článku 13 A ods. 1 písm. c) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2005/92/ES z 12. decembra 2005, ibaže by táto dodávka nebola vecne a hospodársky oddeliteľná od hlavného poskytovania lekárskej starostlivosti, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 366, 24.11.2012.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/5


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Grenoble – Francúzsko) – Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme

(Vec C-375/12) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 63 ZFEÚ - Voľný pohyb kapitálu - Článok 49 ZFEÚ - Sloboda usadiť sa - Daň z príjmov fyzických osôb - Mechanizmus obmedzenia výšky priamych daní v závislosti od príjmov - Dvojstranná daňová zmluva s cieľom zamedziť dvojitému zdaneniu - Zdanenie dividend, ktoré rozdeľuje spoločnosť usadená v inom členskom štáte a v prípade ktorých už bola zaplatená zrážková daň - Nezohľadnenie alebo čiastočné zohľadnenie dane zaplatenej v tomto inom členskom štáte na účely výpočtu hornej hranice dane - Článok 65 ZFEÚ - Obmedzenie - Odôvodnenie))

2014/C 135/05

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal administratif de Grenoble

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Margaretha Bouanich

Žalovaný: Direction départementale des finances publiques de la Drôme

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Tribunal administratif de Grenoble – Výklad článkov 49 ZFEÚ, 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ – Vnútroštátna právna úprava v oblasti dane z príjmov fyzických osôb obmedzujúca daňovníkovi výšku časti splatných priamych daní – Mechanizmus „daňového štítu“ – Dvojstranná daňová zmluva – Zdanenie dividend, ktoré rozdeľuje spoločnosť usadená v inom členskom štáte a v prípade ktorých už bola zaplatená zrážková daň – Čiastočné zohľadnenie súm zrážkovej dane na účely výpočtu hornej hranice dane – Odôvodnenie tejto právnej úpravy koherenciou daňového systému, rovnomerným rozdelením daňovej právomoci medzi členské štáty alebo iným naliehavým dôvodom všeobecného záujmu

Výrok rozsudku

Články 49 ZFEÚ, 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, podľa ktorej ak rezident tohto členského štátu, ktorý je akcionárom spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, získa dividendy zdanené v oboch štátoch a dvojité zdanenie je vyrovnané započítaním daňového kreditu v štáte, ktorého je táto osoba rezidentom, v rovnakej výške, ako je daň zaplatená v štáte spoločnosti rozdeľujúcej zisk, mechanizmus obmedzenia výšky rôznych priamych daní v určitom percentuálnom podiele príjmov dosiahnutých počas roka nezohľadní alebo len čiastočne zohľadní daň zaplatenú v štáte spoločnosti rozdeľujúcej zisk.


(1)  Ú. v. EÚ C 319, 20.10.2012.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/6


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van Staate – Holandsko) – O/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/B

(Vec C-456/12) (1)

((Smernica 2004/38/ES - Článok 21 ods. 1 ZFEÚ - Právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov - Oprávnené osoby - Právo na pobyt štátneho príslušníka tretieho štátu, rodinného príslušníka občana Únie, v členskom štáte, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom - Návrat občana Únie do tohto členského štátu po krátkodobých pobytoch v inom členskom štáte))

2014/C 135/06

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van Staate

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: O, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Žalovaní: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, B

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Raad van State – Holandsko – Výklad článkov 20 ZFEÚ, 21 ZFEÚ, 45 ZFEÚ a 56 ZFEÚ a článku 3 ods. 1, článku 6 a článku 7 ods. 1 a ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005 s. 46) – Právo na vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie – Návrat občana Únie do členského štátu svojho pôvodu po pobyte v inom členskom štáte ako občan Únie v zmysle článku 21 ZFEÚ a ako príjemca služieb v zmysle článku 56 ZFEÚ – Analogické uplatnenie smernice ako vo veciach C-370/90 (Singh) a C-291/05 (Eind)

Výrok rozsudku

Článok 21 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, v ktorej občan Únie rozvinul alebo začal rodinný život so štátnym príslušníkom tretieho štátu počas stáleho pobytu v inom členskom štáte ako členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, podľa podmienok stanovených v článku 7 ods. 1 a 2 alebo článku 16 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla . apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, a v súlade s nimi, sa analogicky uplatnia ustanovenia tejto smernice, keď sa uvedený občan Únie vráti so svojím rodinným príslušníkom do svojho členského štátu pôvodu. Podmienky priznania odvodeného práva na pobyt štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, rodinnému príslušníkovi tohto občana Únie, v členskom štáte pôvodu tohto občana Únie, by totiž nemali byť v zásade prísnejšie ako podmienky stanovené uvedenou smernicou pre priznanie odvodeného práva na pobyt štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, rodinnému príslušníkovi občana Únie, ktorý vykonal svoje právo na voľný pohyb a usadil sa v inom členskom štáte než v členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/7


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State – Holandsko) – S/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G

(Vec C-457/12) (1)

((Článok 20 ZFEÚ, článok 21 ods. 1 ZFEÚ a článok 45 ZFEÚ - Smernica 2004/38/ES - Právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov - Oprávnené osoby - Právo na pobyt štátneho príslušníka tretieho štátu, rodinného príslušníka občana Únie, v členskom štáte, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom - Občan Únie, ktorý má bydlisko a je štátny príslušník toho istého členského štátu - Pracovné činnosti - Pravidelné dochádzanie do iného členského štátu))

2014/C 135/07

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: S, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Žalovaní: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Raad van State – Holandsko – Výklad článkov 20 ZFEÚ, 21 ZFEÚ, 45 ZFEÚ a 56 ZFEÚ a článku 3 ods. 1, článku 6 a článku 7 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005 s. 46) – Oprávnené osoby, pokiaľ ide o právo voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov – Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je rodinným príslušníkom občana Únie s bydliskom v členskom štáte pôvodu pracujúceho v inom členskom štáte pre v ňom usadeného zamestnávateľa – Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je rodinným príslušníkom občana Únie s bydliskom a pracujúcim v členskom štáte pôvodu, ktorý sa však v rámci svojej práce často presúva do iného členského štátu

Výrok rozsudku

Ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát zamietol právo na pobyt štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, rodinnému príslušníkovi občana Únie, keď má tento občan štátnu príslušnosť uvedeného členského štátu a aj jeho bydlisko je v tomto členskom štáte, ale pravidelne v rámci svojich pracovných činností vykonáva pohyb do iného členského štátu.

Článok 45 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že rodinnému príslušníkovi občana Únie, štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, priznáva odvodené právo na pobyt v členskom štáte, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom, ak má uvedený občan bydlisko v tomto členskom štáte, ale v postavení pracovníka pravidelne vykonáva pohyb do iného členského štátu v zmysle uvedeného ustanovenia, pokiaľ by zamietnutie priznania takéhoto práva na pobyt malo odradzujúci účinok na skutočný výkon práv, ktoré dotknutému pracovníkovi priznáva článok 45 ZFEÚ, overenie čoho prináleží vnútroštátnemu súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/8


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – ATP Pension Sevice A/S/Skatteministeriet

(Vec C-464/12) (1)

((Šiesta smernica o DPH - Oslobodenia od dane - Článok 13 B písm. d) body 3 a 6 - Podielové fondy - Zamestnanecké dôchodkové systémy - Správa - Oslobodenia od dane pre plnenia týkajúce sa vkladov, bežných účtov, platieb a prevodov))

2014/C 135/08

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ATP Pension Sevice A/S

Žalovaný: Skatteministeriet

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Østre Landsret – Výklad článku 13 B písm. d) bodov 3 a 6 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) – Oslobodenia pre plnenia týkajúce sa vkladových alebo bežných účtov a pre správu spoločných investičných fondov – Poskytovanie služieb týkajúcich sa platieb do dôchodkového fondu

Výrok rozsudku

1.

Článok 13 B písm. d) bod 6 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie sa môže vzťahovať na dôchodkové fondy, o aké ide vo veci samej, pokiaľ sú financované príjemcami vyplácaných dôchodkov, že úspory sú investované na základe zásady rozloženia rizík a že investičné riziko znášajú účastníci. V tomto ohľade je irelevantné, že príspevky odvádza zamestnávateľ, že ich výška vyplýva z kolektívnych zmlúv medzi organizáciami zamestnávateľov a odborovými organizáciami, že finančné podmienky návratnosti úspor sú diverzifikované, že príspevky sú odpočítateľné podľa pravidiel uplatniteľných na dane z príjmov, alebo že je možné k nim doplniť akcesorický prvok poistenia.

2.

Článok 13 B písm. d) bod 6 smernice 77/388 sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „správa podielových fondov“ v zmysle tohto ustanovenia sa vzťahuje na poskytovanie služieb, ktorými subjekt realizuje nároky účastníkov voči dôchodkovým fondom prostredníctvom vytvorenia účtov a pripísania odvedených príspevkov na ich účty v dôchodkovom systéme. Tento pojem sa takisto vzťahuje na služby v oblasti účtovníctva a informatiky, ktoré sú uvedené v prílohe II smernice Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), znemenej a doplnenej smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2001/107/ES a 2001/108/ES z 21. januára 2002.

3.

Článok 13 B písm. d) bod 3 smernice 77/388 sa má vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od DPH stanovené v tomto ustanovení, týkajúce sa plnení súvisiacich s platbami a prevodmi sa uplatní na poskytovanie služieb, ktorými subjekt zhmotňuje nároky účastníkov voči dôchodkovým fondom prostredníctvom vytvorenia účtov týchto oprávnených osôb v systéme dôchodkových fondov a pripísania príspevkov uvedených účastníkov na ich účet, ako aj na plnenia, ktoré sú k týmto službám akcesorické alebo ktoré spolu s nimi tvoria jediné hospodárske plnenie.


(1)  Ú. v. EÚ C 9, 12.1.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/9


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État – Francúzsko) – Octapharma France SAS/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

(Vec C-512/12) (1)

((Aproximácia právnych predpisov - Smernica 2001/83/ES - Smernica 2002/98/ES - Pôsobnosť - Nestabilizovaný krvný derivát - Plazma upravená pomocou priemyselného procesu - Súbežné alebo výlučné uplatňovanie smerníc - Možnosť členského štátu stanoviť pre plazmu prísnejší režim ako pre lieky))

2014/C 135/09

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Octapharma France SAS

Žalovaní: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Conseil d’État (Francúzsko) – Výklad článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 136, s. 34; Mim. vyd. 13/034, s. 262) – Výklad článku 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES (Ú. v. EÚ L 33, s. 30; Mim. vyd. 15/007, s. 346), a článku 168 ZFEÚ – Nestále výrobky z krvi – Plazma upravená pomocou priemyselného procesu – Súčasné uplatnenie dvoch smerníc alebo uplatnenie ustanovení jedinej smernice 2001/83/ES z dôvodu menej prísnej povahy režimu zavedeného smernicou 2002/98/ES – Možnosť členského štátu prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne ustanovenia stanovujúce v prípade plazmy upravenej pomocou priemyselného procesu prísnejší režim, než je režim liekov – De facto neuplatnenie ustanovení smernice 2001/83/ES týkajúcich sa podmienky pre predchádzajúce povolenie na umiestnenie na trh

Výrok rozsudku

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, sa majú vykladať v tom zmysle, že plazma z celej krvi na transfúzne použitie upravená pomocou metódy zahŕňajúcej priemyselný proces patrí podľa článku 109 smernice 2001/83 do pôsobnosti smernice 2002/98, pokiaľ ide o jej odber a skúšanie, a do pôsobnosti smernice 2001/83, zmenenej a doplnenej smernicou 2004/27, pokiaľ ide o jej spracovanie, uskladňovanie a distribúciu, pod podmienkou, že zodpovedá definícii lieku podľa článku 1 bodu 2 tejto smernice.

2.

Článok 4 ods. 2 smernice 2002/98 v spojení s článkom 168 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že umožňuje prijať alebo zachovávať v platnosti vnútroštátne ustanovenia, podľa ktorých plazma upravená pomocou metódy zahŕňajúcej priemyselný proces podlieha prísnejšiemu režimu než lieky, iba pokiaľ ide o jej odber a skúšanie


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/10


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Krefeld – Nemecko) – Marc Brogsitter/Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf

(Vec C-548/12) (1)

((Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Osobitné právomoci - Článok 5 body 1 a 3 - Žaloba na určenie občianskoprávnej zodpovednosti - Zmluvná alebo mimozmluvná povaha))

2014/C 135/10

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Krefeld

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Marc Brogsitter

Žalovaná: Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Landgericht Krefeld – Výklad článku 5 bodu 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) – Osobitná právomoc – Žaloba podaná na súde príslušnom v oblasti nároku na náhradu škody z mimozmluvnej zodpovednosti – Situácia, v ktorej došlo k nezákonnému konaniu v rámci zmluvy medzi jej autorom a poškodeným a súd miesta, kde malo dôjsť k plneniu základnej povinnosti, sa nachádza v inom členskom štáte – Určenie príslušného súdu

Výrok rozsudku

Žaloby na určenie občianskoprávnej zodpovednosti, ako sú tie v prejednávanej veci, ktoré majú povahu mimozmluvnej zodpovednosti vo vnútroštátnom práve, je potrebné považovať za žaloby spadajúce do „zmluvných vecí“ v zmysle článku 5 bodu 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ak vytýkané správanie možno považovať za nedodržanie zmluvných povinností, ktoré môžu byť určené s ohľadom na predmet zmluvy.


(1)  Ú. v. EÚ C 101, 6.4.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/10


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge – Belgicko) – Jetair NV, BTW-eenhied BTWE Travel4you/FOD Financiën

(Vec C-599/12) (1)

((DPH - Osobitná úprava týkajúca sa cestovných kancelárií - Plnenia uskutočnené mimo územia Európskej únie - Šiesta smernica 77/388/EHS - Článok 28 ods. 3 - Smernica 2006/112/ES - Článok 370 - Klauzula „standstill“ - Zmena vnútroštátnej legislatívy počas lehoty na prebratie))

2014/C 135/11

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Jetair NV, BTW-eenhied BTWE Travel4you

Žalovaný: FOD Financiën

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Rechtbank van eerste aanleg te Brugge – Výklad článkov 49 ZFEÚ a 63 ZFEÚ, článku 26 ods. 3 a článku 28 ods. 3 písm. a) šiestej smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) – Výklad a platnosť článkov 153, 309 a 370 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) – Osobitný režim pre cestovné kancelárie – Služby v súvislosti so zájazdmi mimo EÚ, na ktoré sa použijú iné zdaniteľné osoby – Neoslobodenie – Zásady rovnosti, daňovej neutrality a proporcionality

Výrok rozsudku

1.

Článok 28 ods. 3 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia a článok 370 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty nebránia tomu, aby členský štát pred 1. januárom 1978, t. j. počas lehoty na prebratie šiestej smernice, prijal ustanovenie, ktorým sa mení jeho platná právna úprava v tom zmysle, že dani z pridanej hodnoty podliehajú plnenia cestovných kancelárií týkajúce sa ciest mimo Únie.

2.

Členský štát neporušuje článok 309 smernice 2006/112, ak v prípade plnení týkajúcich sa ciest mimo Únie nepovažuje poskytovanie služieb cestovných kancelárií za sprostredkovateľskú činnosť, ktorá je od dane oslobodená, a uplatní na tieto plnenia daň z pridanej hodnoty, ak podliehali tejto dani už k 1. januáru 1978.

3.

Článok 370 smernice 2006/112 v spojení s prílohou X časťou A bodom 4 tejto smernice neporušuje právo Únie, keď členským štátom poskytuje možnosť pokračovať v zdaňovaní služieb cestovných kancelárií súvisiacich s cestami mimo Európskej únie.

4.

Členský štát neporušuje právo Únie, a najmä nie zásady rovnosti zaobchádzania, proporcionality a daňovej neutrality, keď zaobchádza s cestovnými kanceláriami v zmysle článku 26 ods. 1 šiestej smernice 77/388 a článku 306 smernice 2006/112 inak ako so sprostredkovateľmi a keď prijal pravidlo, akým je kráľovský dekrét z 28. novembra 1999, podľa ktorého sa pri cestách mimo Európskej únie zdaňujú len plnenia týchto cestovných kancelárií, avšak nie plnenia sprostredkovateľov.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 23.3.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/11


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad – Bulharsko) – Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(Spojené veci C-29/13 a C-30/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Colný kódex Spoločenstva - Články 243 a 245 - Nariadenie (EHS) č. 2454/93 - Článok 181a - Rozhodnutie, ktoré možno napadnúť opravným prostriedkom - Prípustnosť súdnej žaloby bez predchádzajúceho podania odvolania v správnom konaní - Zásada rešpektovania práva na obhajobu))

2014/C 135/12

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen sad Sofia-grad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Global Trans Lodzhistik OOD

Žalovaný: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Administrativen sad Sofia-grad – Výklad článkov 243 a 245 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307), ako aj článku 181a ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3) – Zásady práva na obhajobu a právnej sily rozhodnutej veci – Právo podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu colného orgánu o dodatočnom vymáhaní cla aj v prípade konečného rozhodnutia uvedeného orgánu – Prípustnosť podania súdnej žaloby bez podania predchádzajúceho odvolania v správnom konaní – Rozhodnutie colného orgánu porušujúce procesné požiadavky – Povinnosť súdu rozhodnúť v takom prípade o žalobe bez ohľadu na povinnosti podať predchádzajúce odvolanie v správnom konaní

Výrok rozsudku

1.

Jednak rozhodnutie, akým je niektoré z dotknutých rozhodnutí vo veci samej, ktorých predmetom je oprava určenia colnej hodnoty tovaru na základe článku 30 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 82/97 Európskeho parlamentu a Rady z 19. decembra 1996, a ktorými bolo deklarantovi oznámené dodatočné vymáhanie daňového dlhu z titulu dane z pridanej hodnoty, predstavuje napadnuteľný akt v zmysle článku 243 tohto nariadenia č. 2913/92. Okrem toho s ohľadom na všeobecné zásady dodržiavania práva na obhajobu a právnej sily rozhodnutej veci článok 245 uvedeného nariadenia č. 2913/92 nebráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá na účely obranu voči rozhodnutiam colných orgánov stanovuje dva rozličné opravné prostriedky, keďže táto právna úprava neporušuje zásadu ekvivalencie ani zásadu efektivity.

2.

Článok 243 nariadenia č. 2913/92 nepodmieňuje prípustnosť podania súdnej žaloby proti rozhodnutiam prijatým na základe článku 181a ods. 2 nariadenia č. 2454/93, zmeneného a doplneného nariadením č. 3254/94, tým, že tieto rozhodnutia musia byť predtým napadnuté odvolaním v správnom konaní.

3.

Článok 181a ods. 2 nariadenia č. 2454/93, zmeneného a doplneného nariadením č. 3254/94, sa má vykladať v tom zmysle, že rozhodnutie prijaté na základe tohto článku musí byť považované za konečné a priamo napadnuteľné žalobou na nezávislom súde, a to aj v prípade, ak jeho prijatím bolo porušené právo dotknutého byť vypočutý a vzniesť námietky.

4.

V prípade porušenia práva dotknutého byť vypočutý a vzniesť námietky podľa článku 181a ods. 2 nariadenia č. 2454/93, zmeneného a doplneného nariadením č. 3254/94, prináleží vnútroštátnemu súdu, aby s ohľadom na osobitné okolnosti predmetného prípadu, ktorý prejednáva, a na požiadavky zásad ekvivalencie a efektivity určil, či v prípade, že rozhodnutie, ktorého prijatím bola porušená zásada práva na obhajobu, musí byť zrušené, je povinný rozhodnúť o žalobe proti tomuto rozhodnutiu alebo či môže zvážiť vrátenie veci príslušnému správnemu orgánu.


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 13.4.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/13


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Białymstoku – Poľsko) – Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(Vec C-38/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálna politika - Smernica 1999/70/ES - Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP - Doložka 4 - Pojem „pracovnoprávne podmienky“ - Výpovedná doba v prípade pracovnej zmluvy na dobu určitú - Rozdielne zaobchádzanie so stálymi pracovníkmi))

2014/C 135/13

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Małgorzata Nierodzik

Žalovaný: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sąd Rejonowy w Białymstoku – Výklad článku 1 smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368), ako aj doložiek 1 a 4 prílohy tejto smernice – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca nevýhodnejšiu výpovednú dobu pre zmluvy na dobu určitú ako pre zmluvy na dobu neurčitú

Výrok rozsudku

Doložka 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá na výpoveď pracovnej zmluvy na dobu určitú v dĺžke viac ako šesť mesiacov stanovuje možnosť uplatniť pevnú dvojtýždňovú výpovednú dobu nezávislú od počtu rokov, ktoré odpracoval dotknutý pracovník, hoci výpovedná doba v prípade zmlúv na dobu neurčitú závisí od počtu rokov, ktoré dotknutý pracovník odpracoval, a môže trvať od dvoch týždňov do troch mesiacov, pokiaľ sa tieto dve kategórie pracovníkov nachádzajú v porovnateľných situáciách.


(1)  Ú. v. EÚ C 141, 18.5.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/13


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Vec C-52/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2006/114/ES - Pojmy „klamlivá reklama“ a „porovnávacia reklama“ - Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej sú klamlivá reklama a nepovolená porovnávacia reklama dve odlišné protiprávne konania))

2014/C 135/14

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint

Žalovaní: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

za účasti: Cg srl, Tacoma srl

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Consiglio di Stato – Výklad smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. EÚ L 376, s. 21) – Pojem „klamlivá reklama a porovnávacia reklama“ – Vnútroštátna právna úprava, ktorá nielen zakazuje samotnú reklamu, ktorá je klamlivá a súčasne aj nepovolená, ale zároveň stanovuje, že klamlivá reklama a porovnávacia reklama sú dve odlišné protiprávne konania

Výrok rozsudku

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ ide o ochranu obchodníkov, týka sa klamlivej reklamy a nepovolenej porovnávacej reklamy ako dvoch samostatných protiprávnych konaní a že na účely zákazu a sankcionovania klamlivej reklamy nie je potrebné, aby takáto reklama predstavovala aj nepovolenú porovnávaciu reklamu.


(1)  Ú. v. EÚ C 123, 27.4.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/14


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Veliko Tărnovo – Bulharsko) – FIRIN OOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno osiguritelna praktika“ – Veliko Tărnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(Vec C-107/13) (1)

((Spoločný systém dane z pridanej hodnoty - Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe - Zaplatenie preddavkov - Nepriznanie práva na odpočítanie dane - Podvod - Úprava odpočítanej dane, keď sa zdaniteľné plnenie neuskutočnilo - Podmienky))

2014/C 135/15

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen sad Veliko Tărnovo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: FIRIN OOD

Žalovaný: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno osiguritelna praktika“ – Veliko Tărnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Administrativen săd Veliko Tărnovo – Výklad článku 168 písm. a) v spojení s článkom 65, článkom 90 ods. 1 a článkom 185 ods. 1, ako aj článku 205 v spojení s článkom 168 písm. a) a článkom 193 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) – Zásady neutrality DPH, efektivity a proporcionality – Odpočet dane zaplatenej na vstupe – Poskytnutie preddavkov pred dodaním za presne stanovený tovar – Nepriznanie odpočtu pri zaplatení preddavku, pokiaľ nedošlo k dodaniu tovaru – Možnosť dodávateľa opraviť pôvodne uskutočnený odpočet a vplyv na nepriznanie takého odpočtu – Nepriznanie odpočtu DPH príjemcovi plnenia z dôvodu spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti za zaplatenie dane inou zdaniteľnou osobou – Označenie osoby spoločne a nerozdielne zodpovednej za zaplatenie na základe domnienok založených na inštitútoch občianskeho práva

Výrok rozsudku

Článok 65, článok 90 ods. 1, článok 168 písm. a), článok 185 ods. 1 a článok 193 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že vyžadujú, aby sa odpočítanie dane z pridanej hodnoty, ktoré vykonal príjemca faktúry vystavenej na účely zaplatenia preddavku týkajúceho sa dodania tovaru, upravilo, pokiaľ sa za okolností, aké sú vo veci samej, toto dodanie tovaru napokon neuskutočnilo, aj keby dodávateľ bol naďalej povinný túto daň zaplatiť a preddavok by nevrátil.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 4.5.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/15


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landegericht Köln – Nemecko) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH

(Vec C-132/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Aproximácia právnych predpisov - Smernica 2006/95/ES - Pojem „elektrické zariadenie“ - Označenie CE o zhode - Kryty na viacpólové elektrické konektory))

2014/C 135/16

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landegericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Žalovaná: ILME GmbH

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Landgericht Köln – Výklad článkov 1, 8 a 10, ako aj príloh II až IV smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (Ú. v. EÚ L 374, s. 10) – Pojem „elektrické zariadenie“ – Zákaz pripevniť označenie „CE“ o zhode na kryty pre viacpólové konektory predávané ako súčiastky

Výrok rozsudku

Článok 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia sa má vykladať v tom zmysle, že kryty na viacpólové konektory určené na priemyselné použitie, o aké ide vo veci samej, spadajú pod pojem „elektrické zariadenie“ v zmysle tohto ustanovenia a musí byť v dôsledku toho na nich pripevnené označenie CE, ak ich správne zabudovanie v súlade s účelom, na ktorý boli vyrobené, nemôže v žiadnom prípade porušiť ich súlad s požiadavkami bezpečnosti, z hľadiska ktorých boli kontrolované.


(1)  Ú. v. EÚ C 164, 8.6.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/16


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Comissione Tributaria regionale di Mestre-Venezia – Taliansko) – Società Italiana Commercio e Servizi srl v likvidácii (SICES) a i./Agenzia Dogane Ufficio delle dogane di Venezia

(Vec C-155/13) (1)

((Poľnohospodárstvo - Nariadenie (ES) č. 341/2007 - Článok 6 ods. 4 - Colné kvóty - Cesnak čínskeho pôvodu - Dovozné licencie - Neprevoditeľnosť práv vyplývajúcich z dovozných licencií - Obchádzanie - Zneužitie práva))

2014/C 135/17

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Comissione Tributaria regionale di Mestre-Venezia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Società Italiana Commercion e Srvicio srl, v likvidácii (SICES), Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co., Agricola Lusia srl, Romagnoli Fratelli SpA, Agrimediterranea srl, Parini Francesco, Duoccio srl, Centro di Assistenza Doganale Triveneto Service srl, Novafruit srl, Evergreen Fruit Promotion srl

Žalovaná: Agenzia Dogane Ufficio delle dogane di Venezia

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia – Výklad článku 6 nariadenia Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 90, s. 12) – Neprevoditeľnosť práv vyplývajúcich z licencií „A“ – Spoločnosti, ktoré sú držiteľmi dovozných licencií a kúpili čínsky cesnak pred jeho dovozom prostredníctvom spoločnosti, ktorá nie je držiteľom takýchto licencií, a po zaplatení ciel dotknutý cesnak opätovne predali uvedenej spoločnosti

Výrok rozsudku

Článok 6 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín sa má vykladať v tom zmysle, že v zásade nebráni plneniam, ktorými dovozca, ktorý je držiteľom dovozných licencií so zníženou colnou sadzbou, kúpi tovar mimo územia Európskej únie od hospodárskeho subjektu, ktorý sám je tradičným dovozcom v zmysle článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, avšak už vyčerpal svoje vlastné dovozné licencie so zvýhodnenou colnou sadzbou, a následne mu tovar predá späť po tom, ako ho dovezie do Únie. Takéto plnenia však predstavujú zneužitie práva, pokiaľ boli vytvorené umelo výlučne s cieľom uplatniť zvýhodnenú colnú sadzbu. Overenie existencie zneužívajúceho postupu si od vnútroštátneho súdu vyžaduje, aby zohľadnil všetky skutočnosti a okolnosti prejednávanej veci, vrátane obchodných plnení predchádzajúcich dotknutému dovozu a nasledujúcich po ňom.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 22.6.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/17


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no3 de Barcelona – Španielsko) – Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra

(Vec C-190/13) (1)

((Sociálna politika - Smernica 1999/70/ES - Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP - Univerzity - Externí profesori - Opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú - Doložka 5 bod 1 - Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužívaniu zmlúv na dobu určitú - Pojem „objektívne dôvody“ odôvodňujúce uzatvorenie takýchto zmlúv - Doložka 3 - Pojem „pracovná zmluva na dobu neurčitú“ - Sankcie - Nárok na odstupné - Rozdielne zaobchádzanie medzi stálymi pracovníkmi))

2014/C 135/18

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social no3 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Antonio Márquez Samohano

Žalovaná: Universitat Pompeu Fabra

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona – Výklad doložiek 3 a 5 prílohy smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368) – Pracovné zmluvy uzatvárané so správnym orgánom – Vysokoškolský učitelia – Absencia opatrení zameraných na predchádzanie zneužívania opakovaného uzatvárania zmlúv na dobu určitú

Výrok rozsudku

Doložka 5 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá univerzitám umožňuje obnovovať pracovné zmluvy na dobu určitú opakovane uzatvorené s externými profesormi bez akéhokoľvek obmedzenia, pokiaľ ide o maximálnu dĺžku a počet obnovení takýchto zmlúv, pokiaľ je uzavretie týchto zmlúv objektívne odôvodnené v zmysle bodu 1 písm. a) tejto doložky, čo prináleží preskúmať vnútroštátnemu súdu. Tomuto súdu však tiež prináleží konkrétne overiť, že v konaní vo veci samej má predmetné obnovovanie opakovane uzatvorených pracovných zmlúv na dobu určitú za cieľ pokryť dočasné potreby a že taká právna úprava, o akú ide vo veci samej, sa v skutočnosti nepoužila na uspokojenie trvalých a dlhodobých potrieb univerzít v oblasti zamestnávania pedagogických pracovníkov.


(1)  Ú. v. EÚ C 189, 29.6.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/18


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. marca (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg

(Vec C-204/13) (1)

((Dane - Daň z pridanej hodnoty - Vznik a rozsah práva na odpočítanie dane - Zrušenie spoločnosti spoločníkom - Nadobudnutie časti klientely tejto spoločnosti - Vecný vklad do inej spoločnosti - Zaplatenie dane na vstupe - Možné odpočítanie))

2014/C 135/19

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Finanzamt Saarlouis

Žalovaný: Heinz Malburg

Predmet veci

Bundesfinanzhof – Výklad článku 4 ods. 1 a 2, ako aj článku 17 ods. 2 písm. a) šiestej smernice Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 009/01, s. 23) – Vznik a rozsah práva na odpočítanie dane zaplatenej na vstupoch – Získanie časti klientely zrušenej spoločnosti jedným z jej spoločníkov s cieľom vložiť ju ako vecný vklad do novej spoločnosti – Možnosť odpočítania dane zaplatenej na vstupe

Výrok rozsudku

Článok 4 ods. 1 a 2, ako aj článok 17 ods. 2 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu: spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 95/7/ES z 10. apríla 1995, sa musí vykladať vzhľadom na zásadu neutrality dane z pridanej hodnoty v tom zmysle, že spoločník spoločnosti založenej podľa občianskeho práva, zaoberajúcej sa daňovým poradenstvom, ktorý získa od tejto spoločnosti časť klientely iba na ten účel, aby ju bezprostredne potom bezodplatne prenechal na podnikateľské účely novovzniknutej spoločnosti založenej podľa občianskeho práva, zaoberajúcej sa daňovým poradenstvom, v ktorej je hlavným spoločníkom, ale bez toho, aby bola táto klientela zaúčtovaná do majetku novozaloženej spoločnosti, nemá právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe z predmetného nadobudnutia klientely.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 22.6.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 22. januára 2014 – Ryanair Ltd/PR Aviation BV

(Vec C-30/14)

2014/C 135/20

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Ryanair Ltd

Odporkyňa: PR Aviation BV

Prejudiciálna otázka

Vzťahuje sa účinok [smernice o právnej ochrane databáz] (1) aj na databázy on-line, ktoré nie sú chránené autorským právom podľa kapitoly II smernice ani právom sui generis podľa kapitoly III, a to v tom zmysle, že v tejto súvislosti nemožno pri uplatnení (či už v zmysle, alebo nie) článku 6 ods. 1 a článku 8 v spojení s článkom 15 [smernice o právnej ochrane databáz] zmluvne obmedziť slobodu využívať tieto databázy?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 9/96/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, s. 20; Mim. vyd. 13/015, s. 459).


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 27. januára 2014 – Minister Finansów/Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

(Vec C-42/14)

2014/C 135/21

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ kasačného opravného prostriedku: Minister Finansów

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa ustanovenia článku 14 ods. 1, článku 15 ods. 1 a článku 24 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) vykladať v tom zmysle, že o dodávky elektriny, tepla a vody, ako aj o služby v oblasti likvidácie odpadu, ktoré prenajímateľ poskytuje nájomcovi, ktorý tieto tovary a služby priamo využíva, ide vtedy, keď tieto predmety a služby dodáva do príslušných priestorov tretia strana, ktorá sa na ne špecializuje, a prenajímateľ je zmluvnou stranou príslušných dodávateľských zmlúv a iba náklady, ktoré za to vznikajú, presúva na nájomcu, ktorý tieto predmety a služby fakticky využíva?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Zvyšujú náklady za elektrinu, teplo, zásobovanie vodou a likvidáciu odpadu, ktoré využíva nájomca priestorov, základ dane (nájomné) v zmysle článku 73 smernice 2006/112/ES alebo predmetné dodávky a služby predstavujú plnenia, ktoré sú oddelené od služby prenájmu priestorov?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Španielsko) 3. februára 2014 – Finanmadrid E.F.C., SA/Jesús Vicente Albán Zambrano a i.

(Vec C-49/14)

2014/C 135/22

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia de Cartagena

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Finanmadrid E.F.C., SA

Odporcovia: Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa smernica 93/13/EHS (1) vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je platná právna úprava španielskeho konania o platobnom rozkaze – články 815 a 816 LEC –, v ktorej sa povinne nevyžaduje preskúmanie nekalých podmienok ani účasť sudcu, pokiaľ to súdny tajomník nepovažuje za vhodné alebo pokiaľ dlžníci nepodajú odpor, z dôvodu sťaženia alebo znemožnenia súdneho preskúmania zmlúv, ktoré môžu obsahovať nekalé podmienky, ex offo?

2.

Má sa smernica 93/13/EHS vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je španielsky právny poriadok, ktorý nedovoľuje ex offo pri začatí konania preskúmať v neskoršom exekučnom konaní súdny exekučný titul – nariadenie vydané súdnym tajomníkom, ktorým sa končí konanie o platobnom rozkaze – a existenciu nekalých podmienok v zmluve, na základe ktorej bolo vydané uvedené nariadenie, ktorého výkon sa navrhuje, lebo podľa vnútroštátneho práva existuje prekážka rozhodnutej veci – články 551 LEC a 552 LEC v spojení s článkom 816 ods. 2 LEC?

3.

Má sa Charta základných práv Európskej únie (2) vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava konania o platobnom rozkaze a postup výkonu súdnych titulov, v ktorej nie je stanovené súdne preskúmanie vo všetkých prípadoch počas určovacej fázy a ktorá ani vo vykonávacej fáze neumožňuje, aby sudca, ktorý rozhoduje v tejto fáze, preskúmal rozhodnutie súdneho tajomníka?

4.

Má sa Charta základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá neumožňuje ex offo preskúmať, či bolo dodržané právo byť vypočutý, lebo existuje prekážka rozhodnutej veci?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).

(2)  Ú. v. ES C 364, 2000, s. 1.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia Madrid (Španielsko) 5. februára 2014 – Rafael Villafañez Gallego a María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Vec C-54/14)

2014/C 135/23

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia no34 de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Rafael Villafañez Gallego a María Pérez Anguio

Žalovaná: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 3 ods. 1 a 2 smernice Rady 93/13/EHS (1) z 5. apríla 1993 vykladať v tom zmysle, že dohoda medzi bankou a dlžníkom spotrebiteľom, ktorou sa nielenže menia podmienky pre obmedzenia úrokových sadzieb, ale spotrebiteľovi sa tiež ukladá povinnosť nahradiť výdavky spojené so zmenou notárskej zápisnice o poskytnutí úveru a zriadení záložného práva k nehnuteľnosti spísanou bankou a spotrebiteľom, ktorú navrhla banka ako jednu z dvoch možností na zmenu ekonomických podmienok hypotekárneho úveru a ktorú spotrebiteľ dobrovoľne prijal, na základe dohody dosiahnutej po rokovaniach medzi bankou a poisťovňou, ktorej poistencom je spotrebiteľ, v prospech jej poistencov a v ich záujme, je individuálne dohodnutou podmienkou?

2.

V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku, má sa článok 3 ods. 1 smernice 93/13/EHS v spojení s jej článkom 6 ods. 1 – pokiaľ ide o nekalú povahu zmluvnej podmienky – vykladať v tom zmysle, že vzhľadom na účel a predmet dohody medzi bankou a poisťovňou vylučuje dohodu, aká je opísaná v predchádzajúcej otázke?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgicko) 5. februára 2014 – Openbaar Ministerie/Marc Emiel Melanie De Beuckeleer, Michiel Martinus Zeews, Staalbeton NV/SA

(Vec C-56/14)

2014/C 135/24

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyca: Openbaar Ministerie

Žalovaní: Marc Emiel Melanie De Beuckeleer, Michiel Martinus Zeews, Staalbeton NV/SA

Prejudiciálna otázka

Je povinnosť predchádzajúceho vyhlásenia LIMOSA pre pracovníkov, tak ako je upravená v článkoch 137 až 152 programového zákona z 27. decembra 2006, v rozpore s voľným pohybom služieb zakotveným v článku 49 ES a článku 56 ZFEÚ?


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale regionale di giiustizia amministrativa di Trento (Taliansko) 7. februára 2014 – Orrizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona „San Valentino“ a i.

(Vec C-61/14)

2014/C 135/25

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Orrizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato

Žalovaní: Azienda Pubblica di Servizi alla persona „San Valentino“ – Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Segretario Generale del Tribunal Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

Vedľajší účastník konania: Associazione Infermieristica D & F. Care

Prejudiciálna otázka

Bránia zásady stanovené smernicou Rady 89/665/EHS (1)… z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, zmenenou a doplnenou smernicou Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 (2) [a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ESz 11. decembra 2007 (3)], vnútroštátnym právnym predpisom, akými sú článok 13 ods. 1a, 1c a 6a a článok 14 ods. 3b dekrétu prezidenta republiky č. 115 z 30. mája 2002 (v znení neskorších predpisov), ktorými sa zvýšil súdny poplatok za prístup k spravodlivosti v rámci správneho súdnictva v oblasti verejných zákaziek?


(1)  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246).

(2)  Smernica Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb (Ú. v. ES L 209, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 322).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, s. 31).


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/22


Žaloba podaná 10. februára 2014 – Európska komisia/Francúzska republika

(Vec C-63/14)

2014/C 135/26

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: B. Stromsky, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Francúzska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Francúzska republika si tým, že neprijala v stanovených lehotách všetky opatrenia potrebné na vymoženie od príjemcu štátnej pomoci vyhlásenej za protiprávnu a nezlučiteľnú s vnútorným trhom článkom 2 ods. 1 rozhodnutia Komisie 2013/435/EÚ z 2. mája 2013 o štátnej pomoci. SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN), ktorú Francúzsko poskytlo spoločnosti Société Nationale Corse Méditerranée a spoločnosti Compagnie Méridionale de Navigation (1), že nezrušila v stanovených lehotách všetky platby pomoci uvedené v tomto článku 2 ods. 1 a neinformovala Komisiu v stanovenej lehote o opatreniach prijatých na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 288 štvrtého odseku ZFEÚ a článkov 3, 4 a 5 uvedeného rozhodnutia,

zaviazať Francúzsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota, počas ktorej bola Francúzska republika povinná vymôcť protiprávne vyplatenú pomoc spoločnosti SNCM uplynula štyri mesiace po oznámení rozhodnutia.


(1)  Ú. v. EÚ L 220, s. 20.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugalsko) 10. februára 2014 – Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

(Vec C-70/14)

2014/C 135/27

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA

Žalovaný: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

Prejudiciálna otázka

Vzhľadom na to, že Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, IFAP – Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IP, konštatoval, že „vývozné náhrady možno poskytnúť len na výrobky zahrnuté:

v kóde nomenklatúry vývozných náhrad 0207 12 10 9900, ktorý zodpovedá takzvaným „70-percentným kurčatám“, ktoré nemajú úplne skostnatené končeky hrudného koša, stehenné a holenné kosti, alebo

v kóde nomenklatúry vývozných náhrad 0207 12 10 9190, ktorý zodpovedá takzvaným „65-percentným kurčatám“, ktoré nemajú úplne skostnatené končeky hrudného koša, stehenné a holenné kosti“, a vzhľadom na to, že podnik v skutočnosti vyviezol vyčerpané nosnice (nosnice po porážke po skončení obdobia znášania vajec, keď je ich kostra úplne osifikovaná), spadá výrobok „vyčerpané nosnice“ pod opis tovaru „Ostatné“ s kódmi výrobku č. 0207 12 10 9900 a 0207 12 90 9190 uvedeného v prílohe I nariadenia (EHS) č. 3846/87 (1), zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 2319/2002 (2) z 13. decembra 2002, nariadením Komisie (ES) č. 2180/2003 (3) z 5. decembra 2003, nariadením Komisie (ES) č. 2199/2004 (4) z 10. decembra 2004 a nariadením Komisie (ES) č. 2091/2005 (5) z 15. decembra 2005 o uverejnení nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady na roky 2003, 2004, 2005 a 2006?


(1)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 zo 17. decembra 1987, ktorým sa ustanovuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady (Ú. v. ES L 366, s. 1; Mim. vyd. 03/007, s. 325).

(2)  Ú. v. ES L 325, s. 35.

(3)  Ú. v. EÚ L 335, s. 1; Mim. vyd. 03/041, s. 440.

(4)  Ú. v. EÚ L 380, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 343, s. 1.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Španielsko) 11. februára 2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA/Francisco Javier Rodríguez Barbero a María Ángeles Barbero Gutiérrez

(Vec C-75/14)

2014/C 135/28

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA

Odporcovia: Francisco Javier Rodríguez Barbero a María Ángeles Barbero Gutiérrez

Prejudiciálne otázky

1.

Má vnútroštátny súd v súlade so smernicou Rady 93/13/EHS (1) z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, najmä s článkom 6 ods. 1 smernice, a s cieľom zabezpečiť ochranu spotrebiteľov a používateľov v súlade so zásadami ekvivalencie a efektivity, keď posudzuje existenciu nekalej podmienky týkajúcej sa úrokov z omeškania pri hypotekárnych úveroch, konštatovať neplatnosť zmluvnej podmienky a jej nezáväznosť, alebo naopak upraviť zmluvnú podmienku o úrokoch tým, že oprávneného alebo veriteľa poverí prepočítaním úrokov?

2.

Stanovuje druhé prechodné ustanovenie zákona č. 1/2013 zo 14. mája (Ley 1/2013 de 14 de mayo) jednoznačné obmedzenie ochrany záujmov spotrebiteľa, keď súdnemu orgánu implicitne ukladá povinnosť upraviť zmluvnú podmienku týkajúcu sa úrokov z omeškania, ktorá bola posúdená ako nekalá, tým, že prepočíta dohodnuté úroky a ponechá v platnosti zmluvnú podmienku, ktorá bola nekalá, namiesto vyhlásenia neplatnosti zmluvnej podmienky a jej nezáväznosti pre spotrebiteľa?

3.

Odporuje druhé prechodné ustanovenie zákona č. 1/2013… smernici 93/13/EHS …, najmä jej článku 6 ods. 1, keď znemožňuje uplatnenie zásad ekvivalencie a efektivity v oblasti ochrany spotrebiteľa a obchádza uplatnenie sankcie neplatnosti a nezáväznosti vo vzťahu k zmluvným podmienkam týkajúcim sa úrokov z omeškania, ktoré boli posúdené ako nekalé, dohodnutým v hypotekárnych úveroch uzavretých pred účinnosťou zákona č. 1/2013?


(1)  Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/24


Žaloba podaná 21. februára 2014 – Európska komisia/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(Vec C-88/14)

2014/C 135/29

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders, B. Martenczuk, G. Wils, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaní: Európsky parlament, Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť článok 1 body 1 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1289/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (1) v rozsahu, v akom sa v tomto článku zavádza nový článok 4b,

vyhlásiť účinky zrušených ustanovení a každého opatrenia prijatého na jeho vykonanie za konečné až do nahradenia uvedených ustanovení v primeranej lehote aktmi prijatými v súlade so Zmluvou a výkladom uvedeným v rozsudku Súdneho dvora,

zaviazať žalovaných na náhradu trov konania.

Subsidiárne, v prípade, že Súdny dvor rozhodne, že uvedené ustanovenia sú neoddeliteľné od zvyšnej časti napadnutého nariadenia, Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1289/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti v celom rozsahu,

vyhlásil účinky zrušeného nariadenia a každého opatrenia prijatého na jeho vykonanie za konečné až do nahradenia uvedeného nariadenia v primeranej lehote aktmi prijatými v súlade so Zmluvou a výkladom uvedeným v rozsudku Súdneho dvora,

zaviazal žalovaných na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia navrhuje zrušenie článku 1 bodov 1 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1289/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

 (2)

v rozsahu, v akom sa v tomto článku zavádza nový článok 4b. Subsidiárne, v prípade, že Súdny dvor rozhodne, že uvedené ustanovenia sú neoddeliteľné od zvyšnej časti napadnutého nariadenia, Komisia navrhuje zrušenie uvedeného nariadenia v celom rozsahu.

Komisia zastáva názor, že vyššie uvedené ustanovenia sú nezlučiteľné s článkom 290 a článkom 291 ZFEÚ v rozsahu, v akom stanovujú použitie delegovaných aktov, keďže predmetné delegované akty nedopĺňajú ani nemenia legislatívny akt, ale ho vykonávajú.


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 74.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, s. 74.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/25


Odvolanie podané 4. marca 2014: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, S.A. proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 13. januára 2014 vo veci T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Komisia

(Vec C-102/14 P)

2014/C 135/30

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, S.A. (v zastúpení: M. Jiménez Perona, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť v celom rozsahu uznesenie Všeobecného súdu (druhá komora) z 13. januára 2014 vo veci T-134/12, ktorým bola žaloba o neplatnosť zamietnutá ako neprípustná,

subsidiárne zrušiť jednu alebo viac častí uvedeného uznesenia:

zrušiť uznesenie pokiaľ ide o pomoc získanú na projekty vymenované na prvej strane žaloby o neplatnosť,

zrušiť uznesenie pokiaľ ide o neprípustnosť návrhu na náhradu škody týkajúceho sa projektu BeyWatch,

zrušiť rozhodnutie pokiaľ ide o neprípustnosť návrhu na náhradu škody týkajúceho sa projektu Indect,

zrušiť rozhodnutie pokiaľ ide o neprípustnosť návrhov na náhradu škody týkajúcich sa iných projektov,

vrátiť vec o ktorej sa rozhodlo uznesením Všeobecnému súdu na nové konanie vo veci,

subsidiárne vrátiť Všeobecnému súdu jednu alebo viacero častí veci, u ktorých to Súdny dvor bude považovať za vhodné, aby Všeobecný súd o nich meritórne konal

zaviazať Komisiu na náhradu trov tohto konania, ako aj trov konania T-134/12, ktoré sa týka rovnakých dôvodov.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Uznesenie vychádza z nesprávneho posúdenia skutkového stavu pri posudzovaní dôkazov, keďže Všeobecný súd nezohľadnil určité doklady, ktoré predložila odvolateľka v rámci jej žaloby. Odvolateľka zastáva názor, že Všeobecný súd neprihliadal na skutočnosti, opomenutia a doklady, ktoré mali pre odôvodnenie uznesenia veľký význam.

Uznesenie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia pri posudzovaní dôkazov, keďže Všeobecný súd zastával názor, že možno postupovať len podľa postupu uvedeného v článku 272 ZFEÚ a nie podľa postupu uvedeného v článku 263 ZFEÚ.

Uznesenie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia, keďže Všeobecný súd neskúmal skutočnosť, že Komisia uviedla odvolateľku do omylu o tom, že oznámenia o dlhu predstavujú konečný akt prijatý pri výkone jej vlastných právomocí a teda, že môžu byť predmetom žaloby. Všeobecný súd porušil zásadu rovnosti a zákazu diskriminácie zakotvenú v článku 20 Charty základných práv Európskej únie.

Uznesenie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia pri posudzovaní dôkazov, keďže Všeobecný súd nezohľadnil skutočnosti, opomenutia a doklady uvedené v prvých odsekoch odvolania.

Uznesenie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia pri posudzovaní nedostatočnosti odôvodnenia a absencie akejkoľvek poznámky Komisie týkajúcej sa veľkej časti tvrdení, ktoré odvolateľka uviedla v rámci svojej žaloby o neplatnosť.

Uznesenie vychádza z nesprávneho posúdenia skutkového stavu a nesprávneho právneho posúdenia pri posudzovaní dôkazov o neprípustnosti návrhu na náhradu škody týkajúceho sa projektu BeyWatch, ktorá ohrozuje jeho realizovateľnosť. Odvolateľka preukázala, že žaloba o mimozmluvnú zodpovednosť je dôvodná a že všetky podmienky uložené judikatúrou Spoločenstva na podanie takýchto žalôb sú splnené.

Uznesenie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia pri posudzovaní dôkazov o neprípustnosti návrhu na náhradu škody týkajúceho sa projektu Indect, keďže Všeobecný súd zastával názor, že jediným možným právnym postupom bol postup zmluvnej zodpovednosti, hoci podľa judikatúry Spoločenstva jediným právnym prostriedkom, ktorý umožňuje založiť zodpovednosť Komisie za nedostatočné odôvodnenie je mimozmluvná zodpovednosť.

Uznesenie vychádza z nesprávneho posúdenia skutkového stavu a nesprávneho právneho posúdenia pri posudzovaní dôkazov o neprípustnosti návrhov na náhradu škody týkajúcich sa ostatných projektov, keďže Všeobecný súd rozšíril svoju právomoc, ako by išlo o konanie z úradnej moci.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/26


Žaloba podaná 10. marca 2014 – Európska komisia/Švédske kráľovstvo

(Vec C-114/14)

2014/C 135/31

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Enegren a L. Lozano Palacios, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Švédske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Švédske kráľovstvo tým, že neoslobodilo poskytovanie poštových služieb vykonávaných verejnou poštovou službou a dodanie tovaru s nimi súvisiaceho a tým, že neoslobodilo dodanie poštových známok platných pre použitie v rámci poštových služieb na svojom území, za ich nominálnu hodnotu, si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 132 ods. 1 písm. a) a článku 135 ods. 1 písm. h) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1),

uložiť Švédskemu kráľovstvu povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Európska komisia podala žalobu na Švédske kráľovstvo z nasledujúcich dôvodov.

Článok 132 ods. 1 písm. a) smernice 2006/112 stanovuje, že členské štáty oslobodia od dane poskytovanie služieb a dodanie tovaru s nimi súvisiaceho, ktoré uskutočňujú verejné pošty.

Článok 135 ods. 1 písm. h) smernice 2006/112 stanovuje, že členské štáty oslobodia od dane dodanie poštových známok platných pre použitie v rámci poštových služieb za ich nominálnu hodnotu.

Švédske kráľovstvo zverilo Posten AB povinnosti univerzálnej služby, ktoré zodpovedajú trvalému poskytovaniu poštových služieb stanovenej kvality na všetkých miestach na ich území za prijateľné ceny pre všetkých užívateľov v súlade s článkom 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (2).

Komisia sa domnieva, že Posten AB bola poverená univerzálnymi službami uvedenými v článku 3 smernice 97/67, ktoré predstavujú verejnú poštovú službu v zmysle článku 132 smernice 2006/112.

Švédske kráľovstvo neoslobodilo poskytovanie poštových služieb vykonávaných Posten AB a ani dodanie poštových známok platných pre použitie v rámci poštových služieb na svojom území, za ich nominálnu hodnotu.


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14; Mim. vyd. 06/003, s. 71.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/27


Žaloba podaná 10. marca 2014 – Európska komisia/Portugalská republika

(Vec C-116/14)

2014/C 135/32

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: N. Yerrell a P. Guerra e Andrade, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Portugalská republika si tým, že neprijala a neoznámila požadované usmernenia, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú podľa článku 8 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES (1) z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry,

zaviazať Portugalskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa znenia článku 8 ods. 1 smernice 2008/96, ak usmernenia ešte neexistujú, členské štáty v záujme podpory príslušných subjektov pri uplatňovaní tejto smernice zabezpečia, aby sa tieto usmernenia prijali najneskôr do 19. decembra 2011.

Viac ako dva roky po uplynutí lehoty uloženej na prijatie predmetných usmernení ich Portugalsko ešte neprijalo.

Podľa článku 8 ods. 2 smernice 2008/96, členské štáty oznámia Komisii vyššie uvedené usmernenia do troch mesiacov odo dňa ich prijatia.

Portugalsko neprijalo usmernenia a teda nesplnilo si ani vyššie uvedenú povinnosť oznámenia.


(1)  Ú. v. EÚ L 319, s. 59.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/28


Žaloba podaná 12. marca 2014 – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(Vec C-121/14)

2014/C 135/33

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: M. Holt, splnomocnený zástupca, D.J. Rhee, barrister)

Žalovaní: Európsky parlament, Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil článok 29 a prílohu II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 (1) z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010, a to v rozsahu, v akom v uvedených ustanoveniach dochádza k rozšíreniu za Londýn, ktorý je v pôvodnej prílohe nariadenia (EÚ) č. 913/2010 Koridorom č. 2 (teraz nazvanej Koridor Severné more – Stredozemie) a

zaviazal Európsky parlament a Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Ustanovenia napadnutého aktu dotknuté touto žalobou o neplatnosť majú za následok zmenu a doplnenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 (2) z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu takým spôsobom, že zoznam „počiatočných koridorov nákladnej dopravy“ uvedený v prílohe tohto nariadenia sa v prílohe II napadnutého aktu nahrádza zoznamom nových „počiatočných koridorov nákladnej dopravy“.

Jedným z následkov tejto zmeny a doplnenia je to, že Spojené kráľovstvo je povinné zúčastniť sa na zavedení koridoru nákladnej dopravy „Severné more – Stredozemie“, z čoho vyplýva povinnosť do 10. novembra 2016 zaviesť trasu medzi Londýnom a inými členskými štátmi na tomto koridore a do 20. novembra 2018 zaviesť trasu z Londýna do Glasgowa, Edinburghu, Southamptonu a Felixstowe. Spojené kráľovstvo neschválilo takéto rozšírenie počiatočného koridoru vymedzeného v nariadení (EÚ) č. 913/2010.

Spojené kráľovstvo teda navrhuje uvedené zrušenie z týchto dôvodov:

a)

Rozšírenia „počiatočných koridorov nákladnej dopravy“, ktoré vyplývajú z článku 29 napadnutého aktu, majú za cieľ realizáciu cieľov článku 170 ZFEÚ v spojení s politikou transeurópskej dopravy. V dôsledku toho, keďže články 170 až 172 ZFEÚ sú vo vzťahu k takýmto opatreniam lex specialis, tieto opatrenia môžu byť prijaté len na základe a v súlade s týmito ustanoveniami.

b)

Rozšírenia „počiatočných koridorov nákladnej dopravy“, ktoré vyplývajú z článku 29 napadnutého aktu, sú po prvé projektmi spoločného záujmu (v zmysle článku 171 ods. 1 ZFEÚ a po druhé sa týkajú územia každého členského štátu, ktorý je povinný zúčastniť sa na ich zavedení. Na tomto základe sa o rozšíreniach v rozsahu, v akom sa dotýkajú Spojeného kráľovstva, rozhodlo v rozpore s požiadavkou schválenia dotknutého členského štátu uvedenou v článku 172 ods. 2 ZFEÚ.

c)

Ustanovenia prílohy II napadnutého aktu, ktoré od Spojeného kráľovstva vyžadujú, aby sa zúčastnilo na zavedení koridoru Severné more – Stredozemie na svojom území (i) za Londýn (to znamená do Glasgowa, Edinburghu, Southamptonu a Felixstowe) resp. (ii) akýmkoľvek iným spôsobom, sú oddeliteľné od zvyšnej časti tejto prílohy. Okrem toho sa v každom prípade celistvosť prílohy II napadnutého aktu (a článku 29) odlišuje a je oddeliteľná od zvyšnej časti predmetného nariadenia.


(1)  Ú. v. EÚ L 348, s. 129.

(2)  Ú. v. EÚ L 276, s. 22.


Všeobecný súd

5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/29


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Cemex a i./Komisia

(Vec T-292/11) (1)

((„Hospodárska súťaž - Správne konanie - Rozhodnutie o žiadosti o informácie - Potreba požadovaných informácií - Povinnosť odôvodnenia - Proporcionalita“))

2014/C 135/34

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Cemex SAB. de CV (Monterrey, Mexiko), New Sunward Holding BV (Amsterdam, Holandsko), Cemex España, SA (Madrid, Španielsko), Cemex Deutschland AG (Ratingen, Nemecko), Cemex UK (Egham, Spojené kráľovstvo), Cemex Czech Operations s.r.o. (Praha, Česká republika), Cemex France Gestion (Rungis, Francúzsko), Cemex Austria AG (Langenzersdorf, Rakúsko) (v zastúpení: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez a B. Martínez Corral, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: É. Gippini Fournier, F. Castilla Contreras a C. Hödlmayr, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Rivas Andrés, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2011) 2360 v konečnom znení z 30. marca 2011 týkajúceho sa konania podľa článku 18 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (vec 39520 – cement a výrobky súvisiace s cementom)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion a Cemex Austria AG sú povinné nahradiť trovy konania, vrátane trov konania spojených s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 238, 13.8.2011.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/29


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Holcim (Deutschland) a Holcim/Komisia

(Vec T-293/11) (1)

((„Hospodárska súťaž - Správne konanie - Rozhodnutie o žiadosti o informácie - Potreba požadovaných informácií - Povinnosť odôvodnenia - Proporcionalita“))

2014/C 135/35

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Holcim (Deutschland) AG (Hamburg, Nemecko) a Holcim Ltd (Zürich, Švajčiarsko) (v zastúpení: P. Niggemann a K. Gaßner, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: M. Kellerbauer, R. Sauer a C. Hödlmayr, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Böhlke, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2011) 2363 v konečnom znení z 30. marca 2011 týkajúceho sa konania podľa článku 18 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (vec 39520 – cement a výrobky súvisiace s cementom)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Holcim (Deutschland) AG a Holcim Ltd sú povinné nahradiť trovy konania, vrátane trov konania spojených s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 238, 13.8.2011.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/30


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Cementos Portland Valderrivas/Komisia

(Vec T-296/11) (1)

((„Hospodárska súťaž - Správne konanie - Rozhodnutie o žiadosti o informácie - Potreba požadovaných informácií - Dostatočne vážne nepriame dôkazy - Súdne preskúmanie - Proporcionalita“))

2014/C 135/36

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cementos Portland Valderrivas, SA (Pampelune, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, A. Lamadrid de Pablo a N. Ruiz García, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Castilla Contreras, C. Urraca Caviedes a C. Hödlmayr, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Rivas, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2011) 2368 v konečnom znení z 30. marca 2011 týkajúceho sa konania podľa článku 18 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (vec 39520 – cement a výrobky súvisiace s cementom)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Cementos Portland Valderrivas, SA, je povinná nahradiť trovy konania, vrátane trov konania spojených s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 238, 13.8.2011.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/31


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Buzzi Unicem/Komisia

(Vec T-297/11) (1)

((„Hospodárska súťaž - Správne konanie - Rozhodnutie o žiadosti o informácie - Potreba požadovaných informácií - Zásada riadnej správy vecí verejných - Povinnosť odôvodnenia - Proporcionalita“))

2014/C 135/37

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Buzzi Unicem SpA (Casale Monferrato, Taliansko) (v zastúpení: C. Osti a A. Prastaro, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne B. Gencarelli, L. Malferrari a C. Hödlmayr, neskôr L. Malferrari a C. Hödlmayr, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Merola, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2011) 2356 v konečnom znení z 30. marca 2011 týkajúceho sa konania podľa článku 18 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (vec 39520 – cement a výrobky súvisiace s cementom)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Buzzi Unicem SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 30.7.2011.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/31


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – HeidelbergCement/Komisia

(Vec T-302/11) (1)

((„Hospodárska súťaž - Správne konanie - Rozhodnutie o žiadosti o informácie - Potreba požadovaných informácií - Povinnosť odôvodnenia - Proporcionalita“))

2014/C 135/38

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalokyňa: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Nemecko) (v zastúpení: U. Denzel, T. Holzmüller a P. Pichler, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: M. Kellerbauer, R. Sauer a C. Hödlmayr, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Böhlke, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2011) 2361 v konečnom znení z 30. marca 2011 týkajúceho sa konania podľa článku 18 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (vec 39520 – cement a výrobky súvisiace s cementom)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

HeidelbergCement AG je povinná nahradiť trovy konania, vrátane trov konania spojených s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 238, 13.8.2011.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/32


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Italmobiliare/Komisia

(Vec T-305/11) (1)

((„Hospodárska súťaž - Správne konanie - Rozhodnutie o žiadosti o informácie - Potreba požadovaných informácií - Zásada riadnej správy vecí verejných - Povinnosť odôvodnenia - Proporcionalita“))

2014/C 135/39

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Italmobiliare SpA (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: pôvodne M. Siragusa, F. Moretti, L. Nascimbene, G. Rizza a M. Piergiovanni, neskôr M. Siragusa, F. Moretti, L. Nascimbene a G. Rizza, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne B. Gencarelli, L. Malferrari, É. Gippini Fournier a C. Hödlmayr, neskôr L. Malferrari, É. Gippini Fournier a C. Hödlmayr, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Malaguti, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2011) 2364 v konečnom znení z 30. marca 2011 týkajúceho sa konania podľa článku 18 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (vec 39520 – cement a výrobky súvisiace s cementom)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Italmobiliare SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 232, 6.8.2011.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/32


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Schwenk Zement/Komisia

(Vec T-306/11) (1)

((„Hospodárska súťaž - Správne konanie - Rozhodnutie o žiadosti o informácie - Potreba požadovaných informácií - Povinnosť odôvodnenia - Proporcionalita“))

2014/C 135/40

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Schwenk Zement KG (Ulm, Nemecko) (v zastúpení: M. Raible, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: M. Kellerbauer, R. Sauer a C. Hödlmayr, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Böhlke, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2011) 2367 v konečnom znení z 30. marca 2011 týkajúceho sa konania podľa článku 18 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (vec 39520 – cement a výrobky súvisiace s cementom)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie K(2011) 2367 v konečnom znení z 30. marca 2011 týkajúce sa konania podľa článku 18 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (vec 39520 – cement a výrobky súvisiace s cementom) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka jedenásteho okruhu otázok uvedených v dotazníku tvoriacom jeho prílohu I.

2.

Schwenk Zement KG znáša dve tretiny vlastných trov konania a je povinná nahradiť dve tretiny trov konania, ktoré vznikli Európskej komisii. Komisia znáša tretinu vlastných trov konania a je povinná nahradiť tretinu trov konania, ktoré vynaložila Schwenk Zement.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.


(1)  Ú. v. EÚ C 238, 13.8.2011.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/33


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Lardini/ÚHVT (Pripojenie kvetu na golier)

(Vec T-131/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška ochrannej známky Spoločenstva pozostávajúca z pripojenia kvetu na golier - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 135/41

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lardini Srl (Filottrano, Taliansko) (v zastúpení: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi a N. Parrotta, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock a N. Bambara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 13. decembra 2012 (vec R 2578/2011-1) týkajúcemu sa prihlášky označenia pozostávajúceho z pripojenia kvetu na golier ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Lardini Srl je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 141, 18.5.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/34


Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2014 – FESI/Rada

(Vec T-134/10) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Dumping - Rozšírenie konečného antidumpingového cla zavedeného na dovozy určitej obuvi so zvrškom z usne s pôvodom vo Vietname a v Číne na dovozy určitej obuvi so zvrškom z usne pochádzajúcej z Macaa - Združenie zastupujúce nezávislých dovozcov - Neexistencia osobnej dotknutosti - Právny akt, ktorý obsahuje vykonávacie opatrenia - Neprípustnosť“))

2014/C 135/42

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fédération européenne de l’industrie du sport (FESI) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Vermulst a Y. van Gerven, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne J. P. Hix a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Berrisch, advokát a N. Chesaites, barrister, neskôr J. P. Hix a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: H. van Vliet a M. França, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1294/2009 z 22. decembra 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitej obuvi so zvrškom z usne s pôvodom vo Vietname a v Čínskej ľudovej republike, rozšírené na dovoz určitej obuvi so zvrškom z usne zasielanej z OAO Macao, ktorá má, alebo nemá deklarovaný pôvod v OAO Macao, na základe preskúmania pred uplynutím platnosti v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 (Ú. v. EÚ L 352, 2009, s. 1)

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Fédération européenne de l’industrie du sport (FESI) znáša vlastné trovy konania a trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

3.

Európska Komisia znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 148, 5.6.2010.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/34


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. marca 2014 – Magnesitas de Rubián a i./Komisia

(Vec T-430/10) (1)

((„Životné prostredie - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia - Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách v odvetviach výroby cementu, vápna a oxidu horečnatého - Návrh na zastavenie konania - Zamietnutie - Späťvzatie - Výmaz“))

2014/C 135/43

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Španielsko), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Španielsko) a Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Atény, Grécko) (v zastúpení: H. Brokelmann a P. Martínez-Lage Sobredo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Alcover San Pedro, S. Petrova a E. Sanfrutos Cano, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

V prvom rade návrh na zrušenie kapitoly 3 referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách v odvetviach výroby cementu, vápna a oxidu horečnatého (Ú. v. EÚ C 166, s. 5) s názvom „Odvetvie oxidu horečnatého“ (suchým spôsobom z prírodne získaného magnezitu), ako aj odkazov na odvetvie oxidu horečnatého v uvedenom dokumente, a subsidiárne návrh na zrušenie odseku 3.5.5.4 uvedeného dokumentu

Výrok

1.

Návrh na zastavenie konania sa zamieta.

2.

Vec T-430/10 sa vymaže z registra Všeobecného súdu.

3.

Magnesitas de Rubián, SA, Magnesitas Navarras, SA, a Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 317, 20.11.2010.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/35


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. marca 2014 – Magnesitas de Rubián a i./Parlament a Rada

(Vec T-158/11) (1)

((„Životné prostredie - Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia životného prostredia - Individuálne rozhodnutie nachádzajúce sa v článku 13 ods. 7 smernice 2010/75/EÚ - Návrh na zastavenie konania - Zamietnutie - Späťvzatie - Výmaz“))

2014/C 135/44

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Španielsko), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Španielsko) a Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Atény, Grécko) (v zastúpení: H. Brokelmann a P. Martínez-Lage Sobredo, advokáti)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: pôvodne M. Gómez-Leal, I. Anagnostopoulou a L. Visaggio, neskôr M. Gómez-Leal a M. Visaggio, splnomocnení zástupcovia) a Rada Európskej únie (v zastúpení: F. Florindo Gijón a K. Michoel, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaných: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne A. Alcover San Pedro a L. Banciella Rodríguez-Miñón, neskôr S. Petrova a E. Sanfrutos Cano, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie individuálneho rozhodnutia nachádzajúceho sa v článku 13 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, s. 17) v rozsahu, v akom ukladá členským štátom povinnosť dodržiavať závery o najlepších dostupných technikách nachádzajúce sa odseku 3.5 referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách v odvetviach výroby cementu, vápna a oxidu horečnatého (Ú. v. EÚ C 166, s. 5) v podmienkach povolení vydaných príslušnými orgánmi pre zariadenia na výrobu oxidu horečnatého podriadené povoleniu v zmysle uvedenej smernice

Výrok

1.

Návrh na zastavenie konania sa zamieta.

2.

Vec T-158/11 sa vymaže z registra Všeobecného súdu.

3.

Magnesitas de Rubián, SA, Magnesitas Navarras, SA a Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

4.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 7.5.2011.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/36


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. marca 2014 – Hemofarm/ÚHVT – Laboratorios Diafarm (HEMOFARM)

(Vec T-411/11) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Späťvzatie námietky - Zastavenie konania“))

2014/C 135/45

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hemofarm AD farmaceutsko-hemijska industrija Vršac (Vršac, Srbsko) (v zastúpení: D. Cañadas Arcas, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Laboratorios Diafarm, SA (Barberà del Vallès, Španielsko) (v zastúpení: E. Sugrañes Coca, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. mája 2011 (vec R 298/2010-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Laboratorios Diafarm, SA a Hemofarm AD farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 22.10.2011.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/36


Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2014 – Eni/Komisia

(Veci T-240/12 a T-211/13) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s butadiénovým kaučukom a butadiénstyrénovým kaučukom vyrábaným emulznou polymerizáciou - Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES - Čiastočné zrušenie a oprava Všeobecným súdom rozhodnutia Komisie - Opätovné začatie konania - Nové oznámenie o výhradách - Ukončenie konania - Zastavenie konania“))

2014/C 135/46

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Eni SpA (Rím, Taliansko) (v zastúpení: G. M. Roberti a I. Perego, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Bottka, G. Conte, R. Striani a T. Vecchi, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Vo veci T-240/12 návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktoré je obsiahnuté v liste z 23. apríla 2012, ktorým sa žalobkyni oznamuje zámer Komisie opätovne začať konanie a prijať nové oznámenie o výhradách, a vo veci T-211/13 návrh na zrušenie rozhodnutí Komisie C(2013) 1200 final z 26. februára 2013 a C(2012) 1199 final z 27. februára 2013, opätovné začatie konanie a zaslanie žalobkyni nového oznámenia o výhradách vo veci AT. 40032 BR/ESBR – Opakované porušenie po čiastočnom zrušení Všeobecným súdom rozhodnutia Komisie K (2006) 5700 v konečnom znení z 29. novembra 2006 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/F/38.638 – Butadiénový kaučuk a butadiénstyrénový kaučuk vyrábaný emulznou polymerizáciou)

Výrok

1.

Veci T-240/12 a T-211/13 sa spájajú na účely spoločného uznesenia.

2.

Konanie o týchto žalobách sa zastavuje.

3.

Eni SpA a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 217, 21.7.2012.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/37


Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2014 – Versalis/Komisia

(Veci T-241/12 a T-210/13) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s butadiénovým kaučukom a butadiénstyrénovým kaučukom vyrábaným emulznou polymerizáciou - Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES - Čiastočné zrušenie a oprava Všeobecným súdom rozhodnutia Komisie - Opätovné začatie konania - Nové oznámenie o výhradách - Ukončenie konania - Zastavenie konania“))

2014/C 135/47

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Versalis SpA (San Donato Milanese, Taliansko) (v zastúpení: F. Moretti, L. Nascimbene a M. Siragusa, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Bottka, G. Conte, R. Striani a T. Vecchi, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Vo veci T-241/12 návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktoré je obsiahnuté v liste z 23. apríla 2012, ktorým sa žalobkyni oznamuje zámer Komisie opätovne začať konanie a prijať nové oznámenie o výhradách, a vo veci T-210/13 návrh na zrušenie rozhodnutí Komisie C(2013) 1200 final z 26. februára 2013 a C(2012) 1199 final z 27. februára 2013, opätovné začatie konanie a zaslanie žalobkyni nového oznámenia o výhradách vo veci AT. 40032 BR/ESBR – Opakované porušenie po čiastočnom zrušení Všeobecným súdom rozhodnutia Komisie K (2006) 5700 v konečnom znení z 29. novembra 2006 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/F/38.638 – Butadiénový kaučuk a butadiénstyrénový kaučuk vyrábaný emulznou polymerizáciou)

Výrok

1.

Veci T-241/12 a T-210/13 sa spájajú na účely spoločného uznesenia.

2.

Konanie o týchto žalobách sa zastavuje.

3.

Versalis SpA a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 227, 28.7.2012.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/38


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. marca 2014 – Spirlea/Komisia

(Vec T-518/12) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Verejné zdravie - Rozhodnutie o ukončení postupu v rámci pilotného projektu EÚ - Odloženie sťažnosti - Nezačatie konania o nesplnení povinnosti - Neprípustnosť“))

2014/C 135/48

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Darius Nicolai Spirlea (Capezzano Pianore, Taliansko) a Mihaela Spirlea (Capezzano Pianore) (v zastúpení: V. Foerster a T. Pahl, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Sipos a G. Wilms, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne S. Centeno Huerta, neskôr J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie o ukončení pilotného postupu EÚ č. 2070/11/SNCO, ktorý bol uvedený v liste z 27. septembra 2012 adresovanom žalobcom pod referenčným číslom SANCO/A2/AM/kva (2012) 1245353

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Darius Nicolai Spirlea a Mihaela Spirlea znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

3.

Španielske kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 32, 2.2.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/38


Uznesenie Všeobecného súdu z 20. februára 2014 – Jannatian/Rada

(Vec T-187/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu - Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia - Lehota na podanie žaloby - Omeškanie - Neprípustnosť“))

2014/C 135/49

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Mahmoud Jannatian (Teherán, Irán) (v zastúpení: E. Rosenfeld a S. Monnerville, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: F. Naert a M. Bishop, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie spoločnej pozície Rady 2008/479/SZBP z 23. júna 2008, ktorou sa vykonáva spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 163, s. 43); rozhodnutia Rady 2008/475/ES z 23. júna 2008, ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 163, s. 29); spoločnej pozície Rady 2008/652/SZBP zo 7. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 213, s. 58); rozhodnutia Rady 2009/840/SZBP zo 17. novembra 2009, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 303, s. 64); nariadenia Rady (ES) č. 1100/2009 zo 17. novembra 2009, ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/475/ES (Ú. v. EÚ L 303, s. 31); rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, s. 39); rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP (Ú. v. EÚ L 281, s. 81); nariadenie Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 (Ú. v. EÚ L 281, s. 1) a nariadenia Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, s. 1) v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Mahmoud Jannatian znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 15.6.2013.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/39


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 13. februára 2014 – Luxembourg Pamol (Cyprus) a Luxembourg Industries/Komisia

(Vec T-578/13 R)

((„Predbežné opatrenie - Konanie o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh - Uverejnenie dokumentov o zaradení účinnej látky do zoznamu - Zamietnutie žiadosti o dôverné zaobchádzanie s určitými informáciami - Návrh na odklad výkonu - Prípustnosť - Naliehavosť - Fumus boni juris - Zváženie záujmov“))

2014/C 135/50

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd (Nikózia, Cyprus) a Luxembourg Industries Ltd (Tel-Aviv, Izrael) (v zastúpení: C. Mereu a K. Van Maldegem, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. von Rintelen a P. Ondrůšek, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie oznámeného žalobkyniam listom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) z 8. októbra 2013, ktorým sa zamietla ich žiadosť o dôverné zaobchádzanie s určitými informáciami obsiahnutými v niektorých častiach preskúmania (Peer Review Report) a záverečnom dodatku týkajúcom sa účinnej látky fosfonátov draselných, ktorá bola podaná podľa článku 14 smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, s. 1; Mim. vyd. 03/011, s. 332) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 188/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o postup posudzovania účinných látok, ktoré dva roky po oznámení uvedenej smernice neboli na trhu (Ú. v. EÚ L 53, s. 51)

Výrok

1.

Výkon rozhodnutia Komisie oznámeného Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd a Luxembourg Industries Ltd listom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) z 8. októbra 2013, ktorým sa zamietla ich žiadosť o dôverné zaobchádzanie s určitými informáciami obsiahnutými v niektorých častiach preskúmania (Peer Review Report) a záverečnom dodatku týkajúcom sa účinnej látky fosfonátov draselných sa odkladá.

2.

Európskej komisii sa ukladá povinnosť zakázať EÚBP, aby uverejnil verziu častí preskúmania (Peer Review Report) a záverečného dodatku týkajúceho sa účinnej látky fosfonátov draselných, ktorá je podrobnejšia než verzia obsahujúca utajované skutočnosti obsiahnuté v liste Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd a Luxembourg Industries Ltd z 25. februára 2013, zahrnuté do prílohy A 3 hlavnej žaloby.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/40


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 7. marca 2014 – Aluminios Cortizo a Cortizo Cartera/Komisia

(Vec T-1/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Pomoc poskytnutá španielskymi orgánmi v prospech zoskupení hospodárskych záujmov (ZHZ) a ich investorov - Daňový režim uplatniteľný na určité dohody o finančnom lízingu pri nadobudnutí lodí (španielsky systém daňového lízingu) - Návrh na odklad výkonu - Nedodržanie formálnych náležitostí - Neprípustnosť“))

2014/C 135/51

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Aluminios Cortizo, SA (Padrón, Španielsko) a Cortizo Cartera, SL (Padrón) (v zastúpení: A. Beiras Cal, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Di Bucci, M. Afonso, É. Gippini Fournier a P. Němečková, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu najmä rozhodnutia Komisie C (2013) 4426 final zo 17. júla 2013 týkajúceho sa štátnej pomoci SA. 21233 C/2011 (ex NN/2011, ex CP 137/2006) – Daňový režim uplatniteľný na určité dohody o finančnom lízingu

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/40


Odvolanie podané 12. marca 2014: Eva Cuallado Martorell proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 18. septembra 2012 vo veci F-96/09, Cuallado Martorell/Komisia

(Vec T-506/12 P)

2014/C 135/52

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Nemecko) (v zastúpení: C. Pinto Cañón, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy

Odvolateľka navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhovel odvolaniu podanému proti rozsudku Súdu pre verejnú službu, druhej komory, vo veci F-96/09, napadnutý rozsudok čiastočne zrušil, konkrétne jeho výrok, a to v rozsahu, v akom nevyhovel návrhu na zrušenie rozhodnutia námietkového súdu o zamietnutí pripustenia odvolateľky k ústnej skúške a rozhodnutia, ktorým bolo zamietnuté zrušenie rozhodnutí, ktorými bolo zamietnuté predložiť jej opravené písomné skúšky, ako aj individuálny hodnotiaci hárok týkajúci sa uvedených skúšok,

v celom rozsahu vyhovel tvrdeniam predloženým v prvostupňovom konaní, s výnimkou napadnutia rozhodnutí o zamietnutí písomných skúšok b) a c) v rozsahu, vakom bol týmito rozhodnutiami odmietnutý prístup k písomným skúškam odvolateľky a hodnotiacim hárkom každej skúšky, ktoré tento súd zostavil, keďže boli odvolateľke doručené listom z EPSO zo 16. júna 2010, body 72 a 73,

potvrdil zaviazanie Komisie na náhradu trov konania na prvom stupni a zaviazal Komisiu na náhradu trov predmetného odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustil Súd pre verejnú službu, keď zamietol určité tvrdenia, ktoré odvolateľka uviedla vo svojej žalobe, pričom porušil právo na účinnú súdnu ochranu, ktoré priznáva článok 47 Charty základných práv Európskej únie.

V tomto ohľade odvolateľka tvrdí, že Súd pre verejnú službu považoval žalobu za oneskorenú vzhľadom na určité tvrdenia, ktoré v nej boli uvedené, čím porušil zásadu pro actione, pretože počítal začiatok lehoty na podanie žaloby odo dňa vytýkaného konania a nezohľadnil administratívnu sťažnosť podanú odvolateľkou podľa článku 90 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na porušení článku 41 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie a článku 296 ZFEÚ, keďže konštatoval, že samotné oznámenie bodového hodnotenia dosiahnutého vo verejnom výberovom konaní uchádzačke bez ďalšieho odôvodnenia predstavuje dostatočné odôvodnenie.

Vzhľadom na úvahu Súdu prvého stupňa, že všetky úkony hodnotiacej komisie sú dôverné, čo predpokladá ochranu imunity rozhodnutí, odvolateľka sa dovoláva možnosti súdneho preskúmania rozhodnutí hodnotiacej komisie na základe rozlíšenia, že do rámca jej činnosti technického hodnotenia spadá „jadro rozhodnutia“ a jeho „okolnosti“.

3.

Tretí odvolací dôvod je založený na porušení článkov 42 a 52 Charty základných práv Európskej únie.

Odvolateľka v tejto súvislosti uvádza, že Súd pre verejnú službu sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že uchádzačka verejného výberového konania nemá v rozpore s dosiahnutým hodnotením právo na prístup k opraveným písomným skúškam, čím porušil jej právo na prístup k dokumentom.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/41


Žaloba podaná 3. januára 2014 – Grundig Multimedia/ÚHVT (Pianissimo)

(Vec T-11/14)

2014/C 135/53

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Švajčiarsko) (v zastúpení: S. Walter, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 5. novembra 2013 vo veci R 441/2013-4,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania, vrátane trov konania vynaložených v konaní pred ÚHVT.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Pianissimo“ pre tovary triedy 7 – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 102 266.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/42


Žaloba podaná 15. januára 2014 – St’art a i./Komisia

(Vec T-36/14)

2014/C 135/54

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: St’art – Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles (Mons, Belgicko), Stichting Cultuur – Ondernemen (Amsterdam, Holandsko) a Angel Capital Innovations Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: L. Dehin a C. Brüls, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú a následne zrušil napadnuté akty:

buď rozhodnutie Európskej komisie s neznámym dátumom prijatia o ukončení projektu „Factor SI.2.609157-2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011“ a následnom ukončení poskytovania dotácií konzorciu tvorenému žalobkyňami,

alebo rozhodnutie, ktoré ho potvrdilo, prijaté 29. novembra 2013,

zaviazal protistranu na náhradu trov konania vrátane nákladov advokáta a žiadateľa.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti odôvodnenia a porušení práva na spravodlivé zaobchádzanie a všeobecnej zásady dobrej viery pri vykonávaní dohôd a podmienok zmlúv v rozsahu, v akom bolo odôvodnenie poskytnuté Komisiou neprimerané a žiadna z podmienok vypovedania zmluvy nebola splnená. Žalobkyne uvádzajú, že skutočnosť, že ciele stanovené v projekte boli splnené prostredníctvom iným spôsobom, čím zanikol cieľ projekt, nie je platným dôvodom na vypovedanie zmluvy o poskytnutí dotácie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na prekročení a zneužití právomocí, ako aj na porušení práva na dobrú správu vecí verejných, zásady kontradiktórnosti a všeobecnej zásady „patere legem quam ipse fecisti“, keďže Komisia neuviedla skutočnosti umožňujúce na jednej strane zistiť, či preskúmala pripomienky konzorcia, ktorého sú žalobkyne súčasťou, a na strane druhej poznať dôvody zamietnutia týchto pripomienok.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/43


Žaloba podaná 28. januára 2014 – Bank Refah Kargaran/Rada

(Vec T-65/14)

2014/C 135/55

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bank Refah Kargaran (Teherán, Irán) (v zastúpení: J.-M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013, v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne,

zrušil rozhodnutie Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013 v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne,

vyhlásil, že nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 sa voči žalobkyni neuplatní,

vyhlásil, že rozhodnutie 2010/413/SZBP sa voči žalobkyni neuplatní,

subsidiárne zrušil vykonávacie nariadenie a rozhodnutie, ktoré sú uvedené v prvých dvoch zarážkach týchto návrhov, a to od 20. januára 2014,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza osem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nedostatku odôvodnenia, čo je v rozpore s článkom 296 ZFEÚ, lebo vykonávacie opatrenie, ktoré vykonáva zápis žalobkyne na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia, neuvádza výslovne právny základ, na ktorom bolo prijaté.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na neexistencii právneho základu, keďže právnym základom napadnutého vykonávacieho nariadenia je nariadenie č. 267/2012 (1), ktoré sa musí považovať za neuplatniteľné na žalobkyňu, lebo pri jeho prijatí bola porušená povinnosť odôvodnenia stanovená v článku 296 ZFEÚ a článok 215 ZFEÚ a ďalej jeho článok 23 ods. 2 písm. d), ktorý predstavuje právny základ zápisu žalobkyne na zoznam uvedený v prílohe IX nariadenia č. 267/2012, je v rozpore so Zmluvami a Chartou základných práv Európskej únie.

3.

Tretí, štvrtý, piaty a šiesty žalobný dôvod sú založené na i) nesprávnom právnom posúdení, ii) nesprávnom skutkovom zistení a zjavne nesprávnom posúdení, iii) porušení práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu, a na iv) porušení zásady proporcionality.

4.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tom, že článok 20 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2010/413 (2), ktorý predstavuje právny základ sankcie, ktorá bola uložená žalobkyni, sa musí vyhlásiť za neuplatniteľný na žalobkyňu, pretože toto ustanovenie je v rozpore so Zmluvami, Chartou základných práv Európskej únie a zásadou proporcionality. Žalobkyňa tvrdí, že rozhodnutie zapísať ju na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia, sa teda musí zrušiť.

5.

Ôsmy žalobný dôvod je založený na tom, že napadnutá sankcia sa od 20. januára 2014 stala protiprávnou, keďže Rada k tomuto dátumu uznala, že Irán už nepokračuje v jadrovej činnosti, ktorá bola príčinou tejto sankcie. Žalobkyňa tvrdí, že sankcia teda stráca svoj účel.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, s. 39).


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/44


Žaloba podaná 31. januára 2014 – Francúzsko/Komisia

(Vec T-74/14)

2014/C 135/56

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas a J. Bousin, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v celom rozsahu rozhodnutie Európskej komisie č. C(2013) 7066 final z 20. novembra 2013 týkajúce sa štátnej pomoci č. SA.16237 poskytnutej Francúzskom v prospech Société Nationale Corse Méditerranée,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa svojou žalobou domáha zrušenia rozhodnutia Európskej komisie č. C(2013) 7066 final z 20. novembra 2013, v ktorom Komisia dospela k záveru, že zvyšok pomoci na reštrukturalizáciu, oznámený francúzskymi úradmi dňa 18. februára 2002 vo výške 15,81 miliónov eur a ďalšie tri opatrenia, ktoré francúzske orgány prijali v roku 2006 v prospech Société Nationale Corse Méditerranée (ďalej len „SNCM“), a to prevod 75% SNCM za zápornú cenu 158 miliónov eur, zvýšenie základného imania o 8,75%, zapísané na Compagnie générale maritime et financière (ďalej len „CGMF“) a záloha na bežný účet vo výške 38,5 miliónov eur, predstavuje protiprávnu štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Komisia preto nariadila ich vrátenie.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení práva žalobkyne na obranu, spočívajúce v tom, že Komisia po vydaní rozsudku Všeobecného súdu z 11. septembra 2012, Corsica Ferries France/Komisia (T- 565/08, zatiaľ neuverejnený v Zbierke) odmietla opätovne začať konanie vo veci formálneho zisťovania.

2.

Druhý žalobný dôvod, uvádzaný subsidiárne v prípade, pokiaľ by Všeobecný súd dospel k záveru, že Komisia po vydaní rozsudku z 11. septembra 2012 správne odmietla opätovne začať konanie vo veci formálneho zisťovania, je založený na porušení pojmu štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, spočívajúcom v tom, že podľa Komisie sa opatrenia z roku 2006 mali kvalifikovať ako štátnu pomoc v zmysle tohto ustanovenia. Tento žalobný dôvod pozostáva z troch častí. Žalobkyňa sa domnieva, že Komisia porušila článok 107 ods. 1 ZFEÚ:

tým, že sa domnievala, že prevod 75% SNCM za zápornú cenu 158 miliónov eur sa mal kvalifikovať ako štátna pomoc a že v prejednávanej veci nebol splnený test súkromného investora,

tým, že sa domnievala, že vklad do základného imania vo výške 8,75 miliónov eur sa mal kvalifikovať ako štátna pomoc,

tým, že sa domnievala, že záloha za bežný účet vo výške 38,5 miliónov eur v prospech zamestnancov SNCM sa mal kvalifikovať ako štátna pomoc v zmysle citovaného ustanovenia.

3.

Tretí žalobný dôvod, uvádzaný subsidiárne v prípade, pokiaľ by Všeobecný súd dospel k záveru, že Komisia po vydaní rozsudku z 11. septembra 2012 správne odmietla opätovne začať konanie vo veci formálneho zisťovania, je založený na porušení článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ spočívajúcom v tom, že podľa Komisie vklad do základného imania vo výške 15, 81 miliónov eur, oznámený v roku 2002 z dôvodu pomoci na reštrukturalizáciu, sa mal kvalifikovať ako štátna pomoc nezlučiteľná so spoločným trhom.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na nedostatku odôvodnenia.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/45


Žaloba podaná 4. feburára 2014 – Morningstar/Komisia

(Vec T-76/14)

2014/C 135/57

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Morningstar, Inc. (Chicago, Spojené štáty) (v zastúpení: S. Kinsella, K. Daly a P. Harisson, solicitors)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie vo veci COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes z 20.decembra 2012 a uverejnené v Úradnom vestníku 12. novembra 2013 (Ú. v. EÚ C 326, s. 4),

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, a

prijal akékoľvek ďalšie opatrenie, ak to bude Všeobecný súd považovať za vhodné.

Dôvody a hlavné tvrdenia

V prejednávanej veci sa žalobkyňa domáha zrušenia rozhodnutia, ktoré Komisia prijala v rámci veci COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes v konaní podľa článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP, ktoré sa týkalo postupu spoločnosti Thomson Reuters vyvolávajúceho prekážky pre zmenu poskytovateľa toku konsolidovaných údajov v reálnom čase. Sporným rozhodnutím prijatým podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (1) Komisia rozhodla o závažnosti určitých záväzkov spoločnosti Thomson Reuters a o tom, že už nie je odôvodnené, aby konala. Žalobkyňa je konkurentkou spoločnosti Thomson Reuters.

Na podporu žaloby uvádza žalobkyňa štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia sa prijatím uvedeného rozhodnutia dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keďže záväzky zjavne nestačili na vyriešenie problémov v oblasti hospodárskej súťaže uvedených v rozhodnutí.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia konala ultra vires, keďže prekročila právomoci, ktoré jej priznala Európska rada, a toto rozhodnutie preto nemá riadny právny základ.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady proporcionality.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia porušila svoju povinnosť uviesť odôvodnenie.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/46


Žaloba podaná 4. februára 2014 – EE/ÚHVT (zobrazenie bielych bodov na sivom podklade)

(Vec T-77/14)

2014/C 135/58

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: EE Ltd (Hatfield, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: P. Brownlow, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. októbra 2013 vo veci R 704/2013-1.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazové označenie znázorňujúce zobrazenie bielych bodov na sivom podklade pre tovary a služby v triedach 7, 9, 16, 25, 35 – 39, 41, 42 a 45, prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 388 386.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: prihlasovaná ochranná známka nie je spôsobilá na zápis.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) NOZS.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/46


Žaloba podaná 4. februára 2014 – Benediktinerabtei St. Bonifaz/ÚHVT – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

(Vec T-78/14)

2014/C 135/59

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Benediktinerabtei St. Bonifaz Köperschaft des öffentlichen Rechts (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: G. Würtenberger a R. Kunze, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 14. novembra 2013 vo veci R 1272/2012-1 týkajúce sa námietkového konania č. B 1 754 228 (prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 255 811),

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známka a vzory) na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „Genuss für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455“ pre tovary zaradené do triedy 29 (prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 255 811).

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Andechser Molkerei Scheitz GmbH.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: národná ochranná známka a ochranná známka Spoločenstva obsahujúca slovné prvky „ANDECHSER NATUR“ a „ANDECHSER NATUR SEIT 1908“ pre tovary a služby zaradené do tried 29 a 35.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: prijatie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 76 ods. 1 druhej vety nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 75 druhej vety nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/47


Žaloba podaná 6. februára 2014 – Energy Brands/ÚHVT – Smart Wines (SMARTWATER)

(Vec T-81/14)

2014/C 135/60

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Energy Brands, Inc. (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: D. Stone a R. Allos, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Smart Wines GmbH (Kolín, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 19. novembra 2013 vo veci R 903/2013-2,

zaviazal ÚHVT a ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „SMARTWATER“ zapísaná pre tovary zaradené do tried 30, 32 a 33 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8 400 194.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: prihláška skoršej ochrannej známky č. 5 853 601 – slovná ochranná známka „SMART WINES“ zapísaná pre tovary zaradené do tried 30 a 33.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. a) a b) a článku 8 ods. 5 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/48


Žaloba podaná 6. februára 2014 – Harrys Pubar/ÚHVT – Harry’s New York Bar (HARRY’S NEW YORK BAR)

(Vec T-84/14)

2014/C 135/61

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Harrys Pubar AB (Göteborg, Švédsko) (v zastúpení: L.-E. Ström, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Harry’s New York Bar SA (Paríž, Francúzsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 14. novembra 2013 vydané v spojených veciach R 1038/2012-1 a R 1045/2012-1,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „HARRY’S NEW YORK BAR“ pre tovary a služby zaradené do tried 25, 30, 32 a 43 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 3 383 445.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: švédske ochranné známky č. 356 009, 320 026, 315 142, 55 6513-1066 pre tovary a služby zaradené do tried 25 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné vyhovenie odvolaniu vo veci R 1038/2012-1 a zamietnutie odvolania vo veci R 1045/2012-1.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 4 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/48


Žaloba podaná 7. februára 2014 – Infocit/ÚHVT – DIN (DINKOOL)

(Vec T-85/14)

2014/C 135/62

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Infocit– Prestação de Serviços, Comérico e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (v zastúpení: A. Oliveira, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: DIN – Deutsche Institut für Normung eV (Berlín, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 12. novembra 2013 vo veci R 1106/2012-2.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „DINKOOL“ zapísaná pre tovary zaradené do tried 7, 9 a 11 – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 768 061.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: medzinárodná obrazová ochranná známka č. 229 048 obsahujúca slovný prvok „DIN“ pre tovary zaradené do tried 1 až 34 a skoršia nemecká nezapísaná slovná ochranná známka „DIN“.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu, zrušenie napadnutého rozhodnutia a zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky Spoločenstva v celom rozsahu.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 4 a 5 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/49


Žaloba podaná 10. februára 2014 – Export Development Bank of Iran/Rada

(Vec T-89/14)

2014/C 135/63

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Export Development Bank of Iran (Teherán, Irán) (v zastúpení: J.-M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013, v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne,

zrušil rozhodnutie Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013, v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne,

vyhlásil, že nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 sa voči žalobkyni neuplatní,

vyhlásil, že rozhodnutie 2010/413/SZBP sa voči žalobkyni neuplatní,

subsidiárne zrušil vykonávacie nariadenie a rozhodnutie uvedené v prvých dvoch zarážkach týchto návrhov, a to od 20. januára 2014,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza deväť žalobných dôvodov, z ktorých osem je v podstate totožných alebo podobných so žalobnými dôvody predloženými v rámci veci T-65/14, Bank Refah Kargaran/Rada.

Žalobkyňa okrem toho uvádza žalobný dôvod založený na porušení zásad rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/50


Žaloba podaná 3. februára 2014 – Secolux/Komisia a CdT

(Vec T-90/14)

2014/C 135/64

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luxembursko) (v zastúpení: N. Prüm-Carré, avocat)

Žalované: Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie (CdT) a Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 3. decembra 2013, ktorá konala vo svojom mene a v mene ďalších verejných obstarávateľov t. j. Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie a Úradu pre publikácie Európskej únie, ktorým sa odmietla jej ponuka predložená pre časť 1, „Kontrola bezpečnosti, starostlivosti a životného prostredia“ v rámci verejného obstarávania č. 02/2013/0IL „Kontrola bezpečnosti“ a ktorým sa sporná zákazka pridelila inému uchádzačovi,

uložiť Európskej komisii povinnosť zaplatiť sumu 467 186,08 eur z dôvodu náhrady utrpenej škody, spolu so zákonnými úrokmi z omeškania od dňa pridelenia zákazky až do zaplatenia dlžnej sumy,

uložiť Európskej komisii povinnosť uhradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nezrovnalostiach v konaní a na tom, že žalobkyne boli oznámené protichodné údaje o výške prijatej ponuky pre časť 1. Žalobkyňa uvádza, že

buď je výška ponuky úspešného uchádzača, ktorá je uvedená v liste Komisie z 11. decembra 2013, ktorým sa oznámili žalobkyni charakter a výhody úspešnej ponuky, nesprávna, lebo je príliš nízka. V takom prípade, nemala žalobkyňa prístup k správnej informácii týkajúcej sa úspešnej ponuky pokiaľ ide o cenu, čo predstavuje porušenie povinnosti odôvodnenia,

alebo hodnota pridelenej zákazky uvedenej v oznámení o jej pridelení z 24. decembra 2013 (1) je nesprávna, pretože je veľmi vysoká. V takom prípade oznámenie o pridelení zákazky neodráža hodnotu úspešnej ponuky, čo predstavuje porušenie povinnosti transparentnosti,

alebo výška úspešnej ponuky, ktorá je uvedená v liste Komisie z 11. decembra 2013 a hodnota zákazky tak ako je uvedená v oznámení o pridelení zákazky sú správne. V takom prípade sa zákazka pridelila za cenu vyššiu ako úspešná ponuka, čo predstavuje vážne porušenie zásady transparentnosti, rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na nezrovnalosti úspešnej ponuky, pretože úspešný uchádzač nemôže vzhľadom na ponúknutú cenu riadne splniť všetky požadované služby so zamestnancami disponujúcimi požadované kvalifikácie.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na ponuke s neobvykle nízkou cenou. Žalobkyňa uvádza, že v danej veci existujú viaceré indície, ktoré smerujú k záveru, že úspešná ponuka nezodpovedá ekonomickej realite. Komisia si mala preto od úspešného uchádzača vyžiadať presné zloženie jeho ponuky v súlade s článkom 151 delegovaného nariadenia č. 1268/12 (2).

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie v prípravnej fáze a pri hodnotení ponúk. Žalobkyňa uvádza:

vzhľadom na to, že úspešnému uchádzačovi boli pridelené predchádzajúce zákazky, mal k dispozícii informácie týkajúce sa miest, poskytovaných služieb a Komisiou skutočne požadovaného objemu týchto služieb, ktorého ho zvýhodňovali, si preto mala Komisia vyžiadať vysvetlenie od žalobkyne podľa článku 160 ods. 3 delegovaného nariadenia č. 1268/2012,

Komisia zohľadnila kvalitu už vykonaných služieb, ktoré poskytoval uchádzač, ktorému boli pridelené predchádzajúce zákazky, pri hodnotení predložených ponúk pokiaľ išlo o rozhodnutie o pridelení budúcich zákazok.


(1)  Ú. v. EÚ 2013/S 249-433951.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, s. 1).


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/51


Žaloba podaná 10. februára 2014 – St’art a i./Komisia

(Vec T-93/14)

2014/C 135/65

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: St’art – Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles (Mons, Belgicko), Stichting Cultuur – Ondernemen (Amsterdam, Holandsko) a Angel Capital Innovations Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: L. Dehin a C. Brüls, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú a následne zrušil napadnutý akt:

t. j. rozhodnutie s neznámym dátumom prijatia vypracované Európskou komisiou 29. novembra 2012 o vrátení sumy vo výške 140 500,01 eur spoločnosťou EDC v rámci trhu „Factor SI.2.609157-2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011“, o prijatí oznámenia o dlhu za týmto účelom a požadovaní v prípade, ak je to potrebné, spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti ostatných členov konzorcia.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení práva na dobrú správu vecí verejných a najmä povinnosti odôvodnenia, ako aj na porušení zásady zákonnosti v rozsahu, v akom je rozhodnutie Komisie o prikročení k vráteniu záloh vyplatených spoločnosti EDC v rámci projektu „C-I Factor“ a uvádzaní spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti žalobkýň, členov konzorcia, v tejto súvislosti založené na nezákonnom rozhodnutí o ukončení zmluvy o poskytnutí dotácií.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na prekročení a zneužití právomocí, ako aj na porušení práva na dobrú správu vecí verejných, zásady kontradiktórnosti a všeobecnej zásady „patere legem quam ipse fecisti“, keďže Komisia neuviedla skutočnosti umožňujúce na jednej strane zistiť, či preskúmala pripomienky konzorcia, ktorého sú žalobkyne súčasťou, a na strane druhej poznať dôvody zamietnutia týchto pripomienok. Žalobkyne tiež vytýkajú Komisii, že im neumožnila výkon povinností vyplývajúcich zo zmluvy s cieľom napraviť prípadné zlyhania spoločnosti EDC.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/52


aloba podaná 11. februára 2014 – EE/ÚHVT (zobrazenie farebného motívu)

(Vec T-94/14)

2014/C 135/66

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: EE Ltd (Hatfield, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: P. Brownlow, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. novembra 2013 vo veci R 495/2013-1.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazové označenie znázorňujúce farebný motív pre tovary a služby v triedach 7, 9, 16, 25, 28, 35 – 39, 41, 42 a 45, prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 177 631.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: prihlasovaná ochranná známka nie je spôsobilá na zápis.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) NOZS.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/52


Žaloba podaná 11. februára 2014 – Vimeo/ÚHVT – PT Comunicações (VIMEO)

(Vec T-96/14)

2014/C 135/67

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vimeo LLC (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Poulter a M. Macdonald, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: PT Comunicações, SA (Lisabon, Portugalsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 27. novembra 2013 vo veci R 1092/2013-2,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „VIMEO“ pre služby zaradené do tried 38, 41 a 42 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 843 061.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „meo“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 16, 35, 37, 38, 41 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/53


Odvolanie podané 24. februára 2014: Rada Európskej únie proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 12. decembra 2013 vo veci F-142/11, Simpson/Rada

(Vec T-130/14 P)

2014/C 135/68

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. Bisch, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Erik Simpson (Brusel, Belgicko)

Návrhy

Odvolateľka navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozsudok Európskeho súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. decembra 2013 vo veci F-124/11, Erik Simpson/Rada Európskej únie, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady Európskej únie z 9. decembra 2010 a ukladá Rade Európskej únie povinnosť nahradiť vlastné trovy konania a trovy konania E. Simpsona,

vrátil vec Súdu pre verejnú službu,

uložil žalobcovi v prvom stupni povinnosť nahradiť trovy tohto konania

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza odvolací dôvod vychádzajúci z tvrdenia, že záver Súdu pre verejnú službu, podľa ktorého je zrušené rozhodnutie nezákonné z dôvodu porušenia povinnosti odôvodnenia, je založené na nesprávnom predpoklade z dôvodu skreslenia dôkazov a preto ho nemožno potvrdiť.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/53


Žaloba podaná 24. februára 2014 – Albis Plastic/ÚHVT – IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

(Vec T-132/14)

2014/C 135/69

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Albis Plastic GmbH (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: C. Klawitter, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: IQAP Masterbatch Group, SL (Masíes de Roda, Španielsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje:

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 3. decembra 2013 vo veci R 1015/2012-2,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: slovná ochranná známka „ALCOLOR“ pre tovary a služby v triede 1 – ochranná známka Spoločenstva č. 3 073 889.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: IQAP Masterbatch Group, SL.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: národná obrazová ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok „ALCOLOR“ pre tovary a služby v triede 2, ako aj obchodné meno spoločnosti „ALCOLOR“, ktoré sa v obchodnom styku v Španielsku používa pre „farbivá“.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu a vrátenie veci výmazovému oddeleniu.

Dôvody žaloby: porušenie článku 53 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 a príslušných vykonávacích predpisov.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/54


Žaloba podaná 20. februára 2014 – Kicktipp/ÚHVT – Società Italiana Calzature (kicktipp)

(Vec T-135/14)

2014/C 135/70

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kicktipp GmbH (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: A. Dreyer, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Società Italiana Calzature Srl

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 12. decembra 2013 vo veci R 1061/2012-2,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „kicktipp“ pre tovary a služby tried 25, 35, 38 a 41 – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8 874 281.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: talianske ochranné známky č. 348 149, 905 554, 905 554 pre tovary triedy 25.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/55


Žaloba podaná 24. februára 2014 – Tilda Riceland Private/ÚHVT – Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

(Vec T-136/14)

2014/C 135/71

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (v zastúpení: S. Malyncz, barrister, N. Urwin a D. Sills, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Siam Grains Co. Ltd (Bankok, Thajsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 18. decembra 2013 vo veci R 1086/2012-4,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka v čiernej a bielej farbe obsahujúca slovné prvky „BASMATI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE“ pre tovary triedy 30 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 3 520 641.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: skoršia nezapísaná ochranná známka a skoršie označenie, používané v obchodnom styku a označujúce triedu tovarov „‚BASMATI‘ používané v Spojenom kráľovstve vo vzťahu k, ryži“.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/55


Žaloba podaná 24. februára 2014 – I Castellani/ÚHVT – Chomarat (Device of a circle)/ÚHVT

(Vec T-137/14)

2014/C 135/72

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: I Castellani Srl (Meldola, Taliansko) (v zastúpení: M. Caramelli, F. Boscariol de Roberto, I. Gatto a D. Martucci, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Compagnie Chomarat (Paríž, Francúzsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 13. decembra 2013 vo veci R 1001/2012-2,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na zrušenie: obrazová ochranná známka zobrazujúca kruh, zapísaná pre tovary zaradené do triedy 19 – prihláška ochrannej známky č. 2 844 033.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha zrušenia ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: čiastočne prijatie návrhu na zrušenie.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie ochrannej známky Spoločenstva č. 2 844 033.

Dôvody žaloby: porušenie článku 51 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/56


Žaloba podaná 28. februára 2014 – Bora Creations/ÚHVT (gel nails at home)

(Vec T-140/14)

2014/C 135/73

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bora Creations, SL (Ceufa, Španielsko) (v zastúpení: R. Lange, G. Hild a E. Schalast, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje:

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 5. decembra 2013 vo veci R 450/2013-1,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „gel nails at home“ pre tovary v triedach 3, 8, 11 a 21 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 331 634.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/57


Žaloba podaná 3. marca 2014 – EE/ÚHVT (zobrazenie bielych bodov na žltom podklade)

(Vec T-143/14)

2014/C 135/74

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: EE Ltd (Hatfield, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: P. Brownlow, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 27. novembra 2013 vo veci R 703/2013-2

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazové označenie znázorňujúce zobrazenie bielych bodov na žltom podklade pre tovary a služby v triedach 7, 9, 16, 25, 35-39, 41, 42 a 45, prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 388 311

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: prihlasovaná ochranná známka nie je spôsobilá na zápis

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) NOZS


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/57


Žaloba podaná 3. marca 2014 – EE/ÚHVT (zobrazenie bielych bodov na podklade vo farbe slonoviny)

(Vec T-144/14)

2014/C 135/75

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: EE Ltd (Hatfield, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: P. Brownlow, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. januára 2014 vo veci R 705/2013-1

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazové označenie znázorňujúce zobrazenie bielych bodov na podklade vo farbe slonoviny pre tovary a služby v triedach 7, 9, 16, 25, 35-39, 41, 42 a 45, prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 388 493

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: prihlasovaná ochranná známka nie je spôsobilá na zápis

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) NOZS


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/58


Žaloba podaná 7. marca 2014 – Volkswagen/ÚHVT (StartUp)

(Vec T-156/14)

2014/C 135/76

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Volkswagen AG (Wolfsburg, Nemecko) (v zastúpení: U. Sander, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 7. januára 2014 vo veci R 1335/2013-4,

zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „StartUp“ pre tovary a služby zaradené do tried 12, 28, 35 a 37 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 792 009.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/58


Žaloba podaná 28. februára 2014 – Canadian Solar Emea a i./Rada

(Vec T-162/14)

2014/C 135/77

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Canadian Solar Emea GmbH (Mníchov, Nemecko), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Čína), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Čína), Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Čína) a Csi Solar Power (China), Inc. (Suzhou) (v zastúpení: A. Willems, S. De Knop a J. Charles, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú,

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1238/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky (Ú. v. EÚ L 325, s. 1) v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že inštitúcie stanovením antidumpingových opatrení na fotovoltické moduly na báze kryštalického kremíka a hlavné komponenty odosielané z Čínskej ľudovej republiky, hoci v oznámení o začatí konania sa uvádzali len fotovoltické moduly na báze kryštalického kremíka a hlavné komponenty s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, porušili článok 5 ods. 10 a 11 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (1).

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že inštitúcie stanovením antidumpingových opatrení na fotovoltické moduly, ktoré neboli predmetom antidumpingového vyšetrovania, porušili články 1 a 17 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že inštitúcie uplatnením metódy, ktorá sa netýka trhovej ekonomiky, na výpočet dumpingového rozpätia výrobkov z krajín s trhovou ekonomikou porušili článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že inštitúcie tým, že uskutočnili jediné vyšetrovanie pre dva odlišné výrobky (t. j. fotovoltické moduly na báze kryštalického kremíka a články), porušili článok 1 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že inštitúcie tým, že nepreskúmali žiadosti žalobkýň o zaobchádzanie za podmienok v trhovej ekonomike, porušili článok 2 ods. 7 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tvrdení, inštitúcie tým, že osobitne nevyčíslili ujmu spôsobenú priemyslu Únie dumpingovým dovozom aj ostatnými známymi okolnosťami, a v dôsledku toho stanovili clo vo výške, ktorá presahuje to, čo je nevyhnutné na náhradu ujmy priemyslu Únie spôsobenej dumpingovým dovozom, porušili článok 3 a článok 9 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, s. 51).


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/59


Žaloba podaná 28. februára 2014 – Canadian Solar Emea a i./Rada

(Vec T-163/14)

2014/C 135/78

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Canadian Solar Emea GmbH (Mníchov, Nemecko), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Čína), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Čína), Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Čína) a Csi Solar Power (China), Inc. (Suzhou) (v zastúpení: A. Willems, S. De Knop a J. Charles, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú,

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1239/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky (Ú. v. EÚ L 325, s. 66) v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že inštitúcie stanovením vyrovnávacích opatrení na fotovoltické moduly na báze kryštalického kremíka a hlavné komponenty odosielané z Čínskej ľudovej republiky, hoci v oznámení o začatí konania sa uvádzali len fotovoltické moduly na báze kryštalického kremíka a hlavné komponenty s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, porušili článok 10 ods. 12 a 13 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 (1).

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že inštitúcie stanovením vyrovnávacích opatrení na fotovoltické moduly na báze kryštalického kremíka a hlavné komponenty, ktoré neboli predmetom vyšetrovania v súvislosti so subvencovaním, porušili články 1 a 27 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že inštitúcie tým, že uskutočnili jediné vyšetrovanie pre dva odlišné výrobky (t. j. fotovoltické moduly na báze kryštalického kremíka a články), porušili článok 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 597/2009.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 188, s. 93).


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/60


Žaloba podaná 13. marca 2014 – Pérez Gutiérrez/Komisia

(Vec T-168/14)

2014/C 135/79

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Španielsko) (v zastúpení: J. Soler Puebla, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že došlo k nezákonnému zásahu do práva na ochranu cti, rodinného súkromia a vlastných obrazových prejavov z dôvodu použitia obrazovej snímky, na ktorej je Patrick Johannes Jacquemyn bez súhlasu, keď Európska komisia zaradila jeho fotografiu do súboru obrazových snímok zdravotných výstrah pre tabakové výrobky v Európskej únii,

zaviazal Komisiu na úhradu sumy 181 104 eur žalobkyni ako ušlého zisku,

zaviazal Komisiu na zaplatenie žalobkyni sumy 1 cent z balíčka alebo tabakového výrobku označeného obrazovou snímkou, na ktorej je Patrick Jacquemyn, ktorá celková suma bude určená pri vykonaní rozsudku a ktorá v súčasnosti predstavuje dvadsaťsedem miliónov päťstoosemdesiatosem tisíc päťsto dvadsaťštyri eur (27 588 524 eur),

zaviazal Komisiu na zaplatenie žalobkyni odškodnenia za zisk dosiahnutý nedovoleným použitím obrazovej snímky, na ktorej je Patrick Jacquemyn, ktorý v Španielsku, bydlisku žalobkyne a Patricka Jacquemyna dosahuje sumu 13 790 000 eur.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetom tohto konania je žaloba o mimozmluvnú zodpovednosť podaná s cieľom získať náhradu škody spôsobenej nedovoleným použitím obrazovej snímky na ktorej je Patrick Johannes Jacquemyn, manžel žalobkyne, zo strany Európskej komisie v zdravotných výstrahách, ktoré musia byť povinne uvedené na všetkých tabakových výrobkoch v Európskej únii.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza, že smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 a jej článok 5 ods. 3 boli vykonané rozhodnutím Komisie 2003/641/ES z 5. septembra 2003 o používaní farebných fotografií alebo iných obrázkov ako zdravotných výstrah na baleniach tabakových výrobkov. V nadväznosti na to Komisia prijala rozhodnutie C(2005) 1452 z 26. mája 2005 o súbore vybraných zdrojových dokumentov obsahujúcich farebné fotografie alebo iné obrázky pre každú dodatočnú výstrahu uvedenú v zozname v prílohe 1 k smernici 2001/37/ES neskôr zmenené a doplnené rozhodnutím C(2006) 1502 z 13. apríla 2006.

Táto smernica a rozhodnutia s obrazovými snímkami, ktoré majú byť uvedené na obaloch tabaku boli prebraté do právneho poriadku každého členského štátu Únie. Konkrétne v Španielsku ich preberal Real decreto 639/2010 zo 14. mája. Španielsko zo 42 obrázkov ponúkaných Európskou komisiou vybralo 14, medzi ktorými sa nachádzal obrázok na ktorom je Patrick Jacquemyn.

Žalobkyňa uvádza, že pán Jacquemyn bol hospitalizovaný v Hospital de Barcelona od 21. júna do 16. augusta 2002, kde bol 22 dní v kóme. Odvtedy sa na internete objavilo viacero obrázkov, na ktorých je pán Jacquemyn, keďže išlo o klinický prípad chronickej obštruktívnej broncho-pneumopatie a bola mu vykonaná obtiažna intubácia a tracheotómia, ktoré boli predmetom štúdia, bez toho, aby na toto šírenie obrazových snímok dal svoj súhlas.

Týmto nedovoleným použitím jeho obrazového prejavu počas jeho kómy došlo k zaradeniu jednej z jeho fotografií do súboru obrazových snímok pre zdravotné výstrahy potom, čo táto fotografia bola spracovaná reklamnou agentúrou angažovanou pre kampaň.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/61


Uznesenie Všeobecného súdu z 20. februára 2014 – USFSPEI a Loescher/Rada

(Vec T-119/12) (1)

2014/C 135/80

Jazyk konania: francúzština

Predseda ôsmej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 165, 9.6.2012.


5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/61


Uznesenie Všeobecného súdu z 24. februára 2014 – Bimbo/ÚHVT (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

(Vec T-600/13) (1)

2014/C 135/81

Jazyk konania: španielčina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 31, 1.2.2014.