ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 129

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
28. apríla 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 129/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 112, 14.4.2014

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 129/02

Spojené veci C-337/12 P až C-340/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. marca 2014 – Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistic A/S/Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Zápis označení predstavovaných povrchom s čiernymi bodkami — Vyhlásenie neplatnosti — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) — Skreslenie dôkazov)

2

2014/C 129/03

Vec C-409/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Patent- und Markensenat – Rakúsko) – Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH (Ochranné známky — Smernica 2008/95/ES — Článok 12 ods. 2 písm. a) — Zrušenie — Ochranná známka, ktorá sa v dôsledku konania alebo nekonania svojho majiteľa stala v obchode bežným názvom výrobku alebo služby, pre ktoré bola zapísaná — Vnímanie slovného označenia KORNSPITZ predajcami na jednej strane a konečnými užívateľmi na strane druhej — Strata rozlišovacej spôsobilosti len z pohľadu konečných užívateľov)

3

2014/C 129/04

Vec C-458/12: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) zo 6. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Trento – Taliansko) – Lorenzo Amatori a i./Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Prevod podnikov — Zachovanie práv zamestnancov — Smernica 2001/23/ES — Prevod pracovnoprávnych vzťahov v prípade zmluvného prevodu časti podniku, ktorú nemožno považovať za samostatný hospodársky subjekt existujúci už pred prevodom)

4

2014/C 129/05

Vec C-595/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – Loredana Napoli/Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 2006/54/ES — Rovnosť zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania — Kurz odbornej prípravy na účely získania postavenia úradníka — Vylúčenie z dôvodu dlhodobej neprítomnosti — Neprítomnosť z dôvodu materskej dovolenky)

5

2014/C 129/06

Spojené veci C-606/12 a C-607/12: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. marca 2014 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podala Commissione tributaria provinciale Genova – Taliansko) – Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Článok 17 ods. 2 písm. f) — Podmienka opätovného zaslania tovaru do členského štátu, z ktorého sa pôvodne odoslal alebo prepravil)

5

2014/C 129/07

Vec C-206/13: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 6. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Taliansko) – Cruciano Siragusa/Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Charta základných práv Európskej únie — Všeobecné zásady práva Únie — Vykonanie práva Únie — Pôsobnosť práva Únie — Dostatočná súvislosť — Neexistencia — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

6

2014/C 129/08

Vec C-650/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance et de proximité de Bordeaux (Francúzsko) 9. decembra 2013 – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

7

2014/C 129/09

Vec C-661/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 13. decembra 2013 – Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

7

2014/C 129/10

Vec C-6/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 9. januára 2014 – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

8

2014/C 129/11

Vec C-10/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 13. januára 2014 – J.B.G.T. Miljoen/Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/12

Vec C-14/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 15. januára 2014 – X/Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/13

Vec C-17/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 16. januára 2014 – Société générale SA/Staatssecretaris van Financiën

10

2014/C 129/14

Vec C-20/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 17. januára 2014 – BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz

11

2014/C 129/15

Vec C-62/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverfassungsgericht (Nemecko) 10. februára 2014 – Peter Gauweiler a i.

11

2014/C 129/16

Vec C-65/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Nivelles (Belgicko) 10. februára 2014 – Charlotte Rosselle/Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

13

2014/C 129/17

Vec C-84/14 P: Odvolanie podané 18. februára 2014: Forgital Italy SpA proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 4. decembra 2013 vo veci T-438/10, Forgital Italy SpA/Rada Európskej únie

14

2014/C 129/18

Vec C-100/14 P: Odvolanie podané 28. februára 2014: European Medical Association Asbl (EMA) proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 11. decembra 2013 vo veci T-116/11, European Medical Association/Európska komisia

14

2014/C 129/19

Vec C-113/14: Žaloba podaná 10. marca 2014 – Spolková republika Nemecko/Európsky parlament, Rada Európskej únie

15

 

Všeobecný súd

2014/C 129/20

Vec T-592/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – El Corte Inglés/ÚHVT – Technisynthese (BTS) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BTS — Skoršia obrazová národná ochranná známka a skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva TBS — Relatívny dôvod zamietnutia —  — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

17

2014/C 129/21

Spojené veci T-102/11 a T-369/12 až T-371/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – American Express Marketing & Development Corp./ÚHVT – (IP ZONE) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihlášky slovných ochranných známok Spoločenstva IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE a EUROPEAN IP ZONE — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

17

2014/C 129/22

Vec T-202/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – Al-Asad/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zaradenie jednotlivca na zoznamy dotknutých osôb — Osobné väzby s predstaviteľmi režimu — Právo na obranu — Spravodlivý proces — Povinnosť odôvodnenia — Dôkazné bremeno — Právo na účinnú súdnu ochranu — Proporcionalita — Právo vlastniť majetok — Právo na súkromný život)

18

2014/C 129/23

Vec T-315/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – Tubes Radiatori/ÚHVT – Antrax It (Radiateur) (Dizajn Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci radiátor na kúrenie — Skorší dizajn — Dôvod výmazu — Nedostatok osobitého charakteru — Nedostatok odlišného celkového dojmu — Článok 5 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 — Saturácia v danom odbore — Povinnosť odôvodnenia)

19

2014/C 129/24

Vec T-348/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – Globosat Programadora/ÚHVT – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SPORT TV INTERNACIONAL — Skoršia obrazová národná ochranná známka SPORTV — Relatívny dôvod zamietnutia — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a článok 22 nariadenia (ES) č. 2868/95)

19

2014/C 129/25

Vec T-381/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – Borrajo Canelo/ÚHVT – Tecnoazúcar (PALMA MULATA) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Spoločenstva PALMA MULATA — Riadne používanie — Článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť)

20

2014/C 129/26

Vec T-430/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. marca 2014 – Heinrich/ÚHVT – Komisia (European Network Rapid Manufacturing (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva European Network Rapid Manufacturing — Absolútny dôvod zamietnutia — Napodobenina symbolu medzinárodnej medzivládnej organizácie — Článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 6b Parížskeho dohovoru)

20

2014/C 129/27

Vec T-373/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – Alsteens/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Predĺženie zmluvy — Zjavná neprípustnosť žaloby v prvostupňovom konaní — Právo byť vypočutý — Oddeliteľnosť dodatku o predĺžení zmluvy)

21

2014/C 129/28

Vec T-41/14: Žaloba podaná 15. januára 2014 – Argo Development and Manufacturing/ÚHVT – Clapbanner (Reklamné predmety)

22

2014/C 129/29

Vec T-43/14: Žaloba podaná 13. januára 2014 – Heidrick & Struggles International/ÚHVT – (THE LEADERSHIP COMPANY)

22

2014/C 129/30

Vec T-53/14: Žaloba podaná 20. januára 2014 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Komisia

23

2014/C 129/31

Vec T-56/14: Žaloba podaná 24. januára 2014 – Evyap/ÚHVT – Megusto Trading (DURU)

24

2014/C 129/32

Vec T-58/14: Žaloba podaná 27. januára 2014 – Stührk Delikatessen Import/Komisia

25

2014/C 129/33

Vec T-59/14: Žaloba podaná 23. januára 2014 – Blackrock/ÚHVT – (INVESTING FOR A NEW WORLD)

26

2014/C 129/34

Vec T-61/14: Žaloba podaná 28. januára 2014 – Monster Energy/ÚHVT – Balaguer (icexpersso + energy coffee)

26

2014/C 129/35

Vec T-68/14: Žaloba podaná 29. januára 2014 – Post Bank Iran/Rada

27

2014/C 129/36

Vec T-71/14: Žaloba podaná 30. januára 2014 – Swatch/ÚHVT – Panavision Europe (SWATCHBALL)

29

2014/C 129/37

Vec T-87/14: Žaloba podaná 7. februára 2014 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines a iní/Rada

30

2014/C 129/38

Vec T-97/14: Žaloba podaná 13. februára 2014 – Harry’s New York Bar/ÚHVT – Harrys Pubar AB (HARRY’S NEW YORK BAR)

31

2014/C 129/39

Vec T-107/14: Žaloba podaná 14. februára 2014 – Helénska republika/Komisia

31

2014/C 129/40

Vec T-116/14: Žaloba podaná 17. feburára 2014 – Bunge Argentina/Rada

33

2014/C 129/41

Vec T-132/14: Žaloba podaná 17. februára 2014 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/ÚHVT – Arçelik (Aqua Perfect)

34

2014/C 129/42

Vec T-145/14: Žaloba podaná 3. marca 2014 – adidas/ÚHVT – Shoe Branding Europe (Dva súbežné pruhy)

35

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 129/43

Vec F-128/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. marca 2014 – CR/Parlament (Verejná služba — Odmena — Rodinné prídavky — Príspevok na nezaopatrené dieťa — Náhrada neoprávnených platieb — Úmysel uviesť administratívu do omylu — Dôkaz — Nepoužiteľnosť päťročnej lehoty na požadovanie vrátenia neoprávnených platieb proti administratíve — Námietka nezákonnosti — Konanie pred podaním žaloby — Pravidlo zhody — Námietka nezákonnosti uvádzaná po prvý krát v žalobe — Prípustnosť)

36

2014/C 129/44

Vec F-77/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 5. marca 2014 – DC/Europol (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Invalidita — Podpora v invalidite — Výpočet úroku — Návrh na náhradu škody — Zjavná neprípustnosť)

36

2014/C 129/45

Vec F-119/13: Žaloba podaná 11. decembra 2013 – ZZ/Komisia

37

2014/C 129/46

Vec F-125/13: Žaloba podaná 20. decembra 2013 – ZZ/ÚHVT

37

 

Korigendá

2014/C 129/47

Korigendum k oznámeniu v Úradnom vestníku vo veci T-689/13 (Úradný vestník Európskej únie C 85 z 22. marca 2014)

39

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/1


2014/C 129/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 112, 14.4.2014

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 102, 7.4.2014

Ú. v. EÚ C 93, 29.3.2014

Ú. v. EÚ C 85, 22.3.2014

Ú. v. EÚ C 78, 15.3.2014

Ú. v. EÚ C 71, 8.3.2014

Ú. v. EÚ C 61, 1.3.2014

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/2


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. marca 2014 – Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistic A/S/Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Spojené veci C-337/12 P až C-340/12 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Zápis označení predstavovaných povrchom s čiernymi bodkami - Vyhlásenie neplatnosti - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) - Skreslenie dôkazov))

2014/C 129/02

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistic A/S (v zastúpení: H. Pernez, advokát)

Ďalší účastníci konania: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (v zastúpení: S. Verea, K. Muraro a M. Balestriero, avocats), Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Montguiral, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Odvolania podané proti rozsudkom Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 8. mája 2012 – Yoshida Metal Industry/ÚHVT – Pi-Design a i. (T-331/10 a T-416/10), ktorými Všeobecný súd zrušil rozhodnutia R 1235/2008-1 a R 1237/2008-1 prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) z 20. mája 2010, ktorými sa zrušujú rozhodnutia výmazového oddelenia o zamietnutí návrhov na vyhlásenie neplatnosti, ktorý podala spoločnosť Pi-Design (T-331/10) a spoločnosti Pi-Design, Bodum France a Bodum Logistics A/S (T-416/10) týkajúcich sa obrazovej ochrannej známky zobrazujúcej plochu pokrytú čiernymi kruhmi zapísanej pre výrobky zaradené v triedach 8 a 21 – Výklad článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva – Označenie pozostávajúce výlučne z tvaru výrobku, ktorý je potrebný na dosiahnutie technického výsledku

Výrok rozsudku

1.

Rozsudky Všeobecného súdu Európskej únie z 8. mája 2012, Yoshida Metal Industry/ÚHVT – Pi-Design a i. (Znázornenie trojuholníkovej plochy s čiernymi bodkami) (T-331/10), ako aj Yoshida Metal Industry/ÚHVT – Pi-Design a i. (Znázornenie plochy s čiernymi bodkami) (T-416/10) sa zrušujú.

2.

Veci sa vracajú pred Všeobecný súd Európskej únie.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 295, 29.9.2012.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/3


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Patent- und Markensenat – Rakúsko) – Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH

(Vec C-409/12) (1)

((Ochranné známky - Smernica 2008/95/ES - Článok 12 ods. 2 písm. a) - Zrušenie - Ochranná známka, ktorá sa v dôsledku konania alebo nekonania svojho majiteľa stala v obchode bežným názvom výrobku alebo služby, pre ktoré bola zapísaná - Vnímanie slovného označenia „KORNSPITZ“ predajcami na jednej strane a konečnými užívateľmi na strane druhej - Strata rozlišovacej spôsobilosti len z pohľadu konečných užívateľov))

2014/C 129/03

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Patent- und Markensenat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Žalovaná: Pfahnl Backmittel GmbH

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Oberster Patent- und Markensenat – Výklad článku 12 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25) – Dôvody zrušenia – Zapísaná slovná ochranná známka, ktorá sa vzhľadom na neudávanie existencie ochrannej známky zo strany prostredníkov stala pre spotrebiteľov bežným označením príslušného tovaru – Neexistujúce alternatívne označenie príslušného tovaru – Nečinnosť majiteľa ochrannej známky

Výrok rozsudku

1.

Článok 12 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, ako je situácia vo veci samej, možno majiteľovi ochrannej známky zrušiť práva priznané touto ochrannou známkou vo vzťahu k výrobku, pre ktorý je zapísaná, ak sa v dôsledku konania alebo nekonania tohto majiteľa stala bežným názvom tohto výrobku z pohľadu len konečných užívateľov tejto ochrannej známky.

2.

Článok 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že za „nekonanie“ v zmysle tohto ustanovenia možno považovať skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky nenabádal predajcov k tomu, aby vo väčšom rozsahu používali túto ochrannú známku na účely predaja výrobku, pre ktorý je uvedená ochranná známka zapísaná.

3.

Článok 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že zrušenie práv priznaných majiteľovi ochrannej známky nevyžaduje určiť, či pre výrobok, ktorého ochranná známka sa stala v obchode bežným názvom, existujú iné názvy.


(1)  Ú. v. EÚ C 399, 22.12.2012.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/4


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) zo 6. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Trento – Taliansko) – Lorenzo Amatori a i./Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl

(Vec C-458/12) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálna politika - Prevod podnikov - Zachovanie práv zamestnancov - Smernica 2001/23/ES - Prevod pracovnoprávnych vzťahov v prípade zmluvného prevodu časti podniku, ktorú nemožno považovať za samostatný hospodársky subjekt existujúci už pred prevodom))

2014/C 129/04

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Trento

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Lorenzo Amatori, Adrian Gottardi

Žalované: Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Tribunale di Trento – Výklad článku 1 ods. 1 písm. a) a b) a článku 3 ods. 1 smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Ú. v. ES L 82, s. 16; Mim. vyd. 05/004 s. 98) – Zmluvný prevod časti závodu, ktorú nemožno považovať za samostatný hospodársky subjekt existujúci už pred prevodom a nad ktorou prevádzajúci podnik po prevode vykonáva rozhodujúcu kontrolu prostredníctvom úzkych obchodných vzťahov a spoločného podnikateľského rizika, na iný podnik – Vnútroštátna právna úprava, ktorá nepodmieňuje právne nástupníctvo v pracovnoprávnych vzťahoch súhlasom zamestnancov časti prevádzaného podniku

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 ods. 1 písm. a) a b) smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá pri prevode časti podniku umožňuje, aby sa z prevádzateľa na nadobúdateľa previedli pracovnoprávne vzťahy, aj keď prevádzaná časť podniku nie je funkčne samostatným hospodárskym subjektom, ktorý existoval už pred svojím prevodom.

2.

Článok 1 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2001/23 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá umožňuje prevod pracovnoprávnych vzťahov z prevádzateľa na nadobúdateľa, a to v prípade, keď má po prevode časti dotknutého podniku tento prevádzateľ nad nadobúdateľom výrazne nadradené postavenie.


(1)  Ú. v. EÚ C 389, 15.12.2012.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/5


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – Loredana Napoli/Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

(Vec C-595/12) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálna politika - Smernica 2006/54/ES - Rovnosť zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania - Kurz odbornej prípravy na účely získania postavenia úradníka - Vylúčenie z dôvodu dlhodobej neprítomnosti - Neprítomnosť z dôvodu materskej dovolenky))

2014/C 129/05

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Loredana Napoli

Žalovaný: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Výklad článku 2 ods. 2 písm. c), článku 14 ods. 2 a článku 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, s. 23) – Priamy účinok – Kurz na účely nadobudnutia postavenia úradníka – Vnútroštátna právna úprava, ktorá v prípade odôvodnenej neúčasti dlhšej než po sebe nasledujúcich 30 dní upravuje vylúčenie z kurzu a zápis do nasledujúceho kurzu – Neprítomnosť v dôsledku materskej dovolenky

Výrok rozsudku

1.

Článok 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá z dôvodov verejného záujmu vylučuje ženu na materskej dovolenke z odbornej prípravy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť jej zamestnania a je nevyhnutná na to, aby táto pracovníčka mohla byť vymenovaná na miesto stáleho úradníka, ako aj na účely zlepšenia jej pracovných podmienok, pričom jej však zaručuje právo účasti na nasledujúcej odbornej príprave, ktorej uskutočnenie je z časového hľadiska neisté.

2.

Článok 14 ods. 2 smernice 2006/54 sa neuplatňuje na takú právnu úpravu, ako je dotknutá vo veci samej, ktorá nevyhradzuje určitú činnosť výlučne pracovníkom mužského pohlavia, ale spôsobuje oneskorenie prístupu k tejto činnosti pracovníčkam, ktoré nemohli absolvovať úplnú odbornú prípravu z dôvodu povinnej materskej dovolenky.

3.

Ustanovenia článku 14 ods. 1 písm. c) a článku 15 smernice 2006/54 sú dostatočne jasné, presné a nepodmienené na to, aby mali priamy účinok.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 23.3.2013.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/5


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. marca 2014 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podala Commissione tributaria provinciale Genova – Taliansko) – Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli

(Spojené veci C-606/12 a C-607/12) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dane - DPH - Smernica 2006/112/ES - Článok 17 ods. 2 písm. f) - Podmienka opätovného zaslania tovaru do členského štátu, z ktorého sa pôvodne odoslal alebo prepravil))

2014/C 129/06

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione tributaria provinciale Genova

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Dresser Rand SA

Žalovaná: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli

Predmet veci

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania – Commissione tributaria provinciale di Genova – Výklad článku 17 ods. 2 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) – Premiestnenie do iného členského štátu – Pojem práca na uvedenom tovare – Overenie kompatibility s inými tovarmi – Podmienka opätovného zaslania tovaru do členského štátu, z ktorého sa pôvodne odoslal alebo prepravil – Možnosť posudzovať odoslanie ako premiestnenie do iného členského štátu v prípade odoslania do členského štátu odlišného od štátu, z ktorého tovar prišiel

Výrok rozsudku

Článok 17 ods. 2 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby sa odoslanie alebo preprava tovaru nepovažovala za premiestnenie do iného členského štátu, musí byť nevyhnutne tento tovar, po tom, čo sa ukončili práce na tomto tovare v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava uvedeného tovaru končí, opätovne zaslaný zdaniteľnej osobe do členského štátu, z ktorého bol tento tovar pôvodne odoslaný alebo prepravený.


(1)  Ú. v. EÚ C 101, 6.4.2013.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/6


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 6. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Taliansko) – Cruciano Siragusa/Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

(Vec C-206/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Charta základných práv Európskej únie - Všeobecné zásady práva Únie - Vykonanie práva Únie - Pôsobnosť práva Únie - Dostatočná súvislosť - Neexistencia - Nedostatok právomoci Súdneho dvora))

2014/C 129/07

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Cruciano Siragusa

Žalovaný: Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Výklad článku 17 ods. 1 Charty základných práv – Zásada proporcionality – Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca akúkoľvek zmenu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v oblasti ochrany krajiny jej vlastníkom vydaním predchádzajúceho povolenia – Povinnosť zbúrania nehnuteľnosti v prípade neexistencie povolenia, a to aj pokiaľ vlastník a posteriori preukáže, že vykonaná zmena nie je v rozpore so záujmom ochrany krajiny

Výrok rozsudku

Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc odpovedať na otázku položenú Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Taliansko).


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance et de proximité de Bordeaux (Francúzsko) 9. decembra 2013 – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Vec C-650/13)

2014/C 129/08

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal d’instance et de proximité de Bordeaux

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Thierry Delvigne

Žalovaní: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 49 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby ustanovenie vnútroštátneho práva ponechalo v platnosti zákaz, ktorý je navyše neurčitý a neproporcionálny, spočívajúci v tom, že na osoby odsúdené pred nadobudnutím účinnosti miernejšieho trestného zákona, a to zákona č. 94-89 z 1. februára 1994, sa vzťahuje miernejší trest?

2.

Má sa článok 39 Charty základných práv Európskej únie uplatniteľný na voľby do Európskeho parlamentu vykladať v tom zmysle, že zaväzuje členské štáty Európskej únie nestanoviť všeobecný, neurčitý a automatický zákaz vykonávať občianske a politické práva, aby nevznikla nerovnosť zaobchádzania medzi štátnymi príslušníkmi členských štátov?


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 13. decembra 2013 – Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

(Vec C-661/13)

2014/C 129/09

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Astellas Pharma Inc.

Žalovaná: Polpharma SA Pharmaceutical Works

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 10 ods. 6 smernice 2001/83/ES (1) vykladať v tom zmysle, že výnimka z patentovej ochrany platí aj pre také zásobovacie konania, ktorými tretia osoba z čisto komerčných dôvodov ponúkne alebo dodá výrobcovi generických liekov účinnú látku chránenú patentom, ktorú výrobca generických liekov zamýšľa použiť na realizáciu štúdií a skúšok na získanie povolenia na uvedenie na trh alebo na schválenie podľa práva o liekoch v zmysle článku 10 ods. 6 smernice 2001/83/ES?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

a)

Závisí zvýhodnenie tretej osoby od toho, či výrobca generických liekov, ktorého zásobuje, skutočne použije účinnú látku danú mu k dispozícii na zvýhodnené štúdie alebo skúšky v zmysle článku 10 ods. 6 smernice 2001/83/ES? Platí výnimka z patentovej ochrany v takom prípade aj vtedy, keď tretia osoba nevie o tom, že jej odberateľ zamýšľa použiť účinnú látku zvýhodneným spôsobom a ani sa o tom neubezpečila?

Alebo závisí zvýhodnenie tretej osoby len od toho, či sa môže tretia osoba v čase jej zásobovacích konaní na základe všetkých okolností (napr. zamerania zásobovaného podniku, malého množstva účinnej látky danej k dispozícii, čoskoro očakávaného uplynutia patentovej ochrany dotknutej účinnej látky, skúseností o spoľahlivosti odberateľa) oprávnene domnievať, že zásobovaný výrobca generických liekov bude používať účinnú látku výlučne danú mu k dispozícii na zvýhodnené skúšky alebo štúdie v rámci schválenia uvedenia na trh?

b)

Musí tretia osoba v súvislosti s uskutočnením jej zásobovacích konaní vykonať vlastné opatrenia na to, aby jej odberateľ použil účinnú látku skutočne len na zvýhodnené skúšky alebo štúdie, a odlišujú sa tieto opatrenia, ktoré musí vykonať, na základe toho, či sa účinná látka chránená patentom len ponúka alebo aj dodáva?


(1)  Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, s. 67) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch spoločenstva, týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Ú. v. EÚ L 136, s. 34; Mim. vyd. 13/034, s. 262).


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 9. januára 2014 – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

(Vec C-6/14)

2014/C 129/10

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaní a navrhovatelia opravného prostriedku: Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG

Žalobca a odporca v konaní o opravnom prostriedku: Fridolin Santer

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (1) vykladať v tom zmysle, že osoba na palube vrtuľníka leteckého dopravcu Spoločenstva,

ktorá je síce prepravovaná na zmluvnom základe (konkrétne na základe zmluvy medzi leteckým dopravcom a zamestnávateľom pasažiera),

avšak účelom prepravy je uskutočniť určitú pracovnú úlohu (konkrétne odstrel lavíny), a

ktorá sa na uskutočnení tejto úlohy aktívne zúčastňuje tým, že pôsobí ako „navigátor znalý miesta“ a na pokyn pilota má otvoriť počas letu dvere vrtuľníka, a potom ich určitým spôsobom a po určitú dobu držať otvorené,

a)

je „cestujúcim“ alebo

b)

patrí k „členom letovej posádky a palubného personálu“?

2.

Ak je odpoveď na otázku 1a) kladná

má sa článok 17 ods. 1 Montrealského dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu z 28. mája 1999 (2) vykladať tak, že pod pojem „cestujúci“ sa zahŕňa aj „cestujúceho“ v zmysle článku 3 písm. g) nariadenia (ES) č. 785/2004?

3.

Ak je odpoveď na otázku 2 záporná,

Má sa článok 17 ods. 1 Montrealského dohovoru vykladať tak, že osoba na palube vrtuľníka leteckého dopravcu Spoločenstva sa za podmienok uvedených v otázke 1 považuje za „cestujúceho“?


(1)  Ú. v. EÚ L 138, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 160.

(2)  Ú. v. ES L 194, s. 39; Mim. vyd. 07/005, s. 491.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 13. januára 2014 – J.B.G.T. Miljoen/Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-10/14)

2014/C 129/11

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: J.B.G.T. Miljoen

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciálne otázky

1.

Musí sa v prípade uplatnenia článku 63 ZFEÚ porovnanie medzi nerezidentmi a rezidentmi v takej veci, ako je tá prejednávaná, keď štát, v ktorom sa nachádza zdroj príjmov, zrazil z vyplatenia dividend daň z dividend, vzťahovať aj na daň z príjmov vyberanú z príjmov z dividend, od ktorej sa v prípade rezidentov odpočíta daň z dividend?

2.

Musí sa v prípade kladnej odpovede na prvú otázku pri porovnaní, či je efektívne daňové zaťaženie nerezidenta vyššie než v prípade rezidenta, uskutočniť porovnanie medzi holandskou daňou z dividend zrazenou nerezidentovi a holandskou daňou z príjmov, ktorú má zaplatiť rezident a ktorá sa vypočíta na základe paušálneho príjmu, ktorý možno v roku vyplatenia dividend pripočítať k celkovému vlastníctvu investičných podielov v holandských spoločnostiach, alebo vyžaduje právo Európskej únie uplatnenie iného porovnávacieho kritéria?


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 15. januára 2014 – X/Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-14/14)

2014/C 129/12

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: X

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciálne otázky

1.

Musí sa v prípade uplatnenia článku 63 ZFEÚ porovnanie medzi nerezidentmi a rezidentmi vo veci, ako je prejednávaná vec, keď štát, v ktorom sa nachádza zdroj príjmov, zrazil z vyplatenia dividend daň z dividend, vzťahovať aj na daň z príjmov vyberanú z príjmov z dividend, na ktorú sa v prípade rezidentov započíta daň z dividend?

2.

Musí sa v prípade kladnej odpovede na prvú otázku pri porovnaní, či je efektívne daňové zaťaženie nerezidenta vyššie než v prípade rezidenta, porovnať holandská daň z dividend odvedená za nerezidenta s holandskou daňou z príjmov, ktorú má zaplatiť rezident a ktorá sa vypočíta na základe paušálneho príjmu, ktorý možno v roku vyplatenia dividend pripočítať k celkovému vlastníctvu investičných podielov v holandských spoločnostiach, alebo vyžaduje právo Európskej únie uplatnenie iného porovnávacieho kritéria? Treba pri tomto porovnaní vziať do úvahy aj majetok rezidenta oslobodený od dane, a pokiaľ áno, do akej miery (pozri rozsudok Súdneho dvora zo 17. októbra 2013, Welte, C-181/12 [omissis])?

3.

Je v prípade kladnej odpovede na prvú otázku pri porovnaní, či sa zrážková daň, ktorá má prípadne diskriminačný charakter, z právneho hľadiska účinne neutralizuje na základe dohody o zamedzení dvojitého zdanenia, dostatočné, že i) táto dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia upravuje zníženie dane v štáte bydliska započítaním zrážkovej dane a že v konkrétnom prípade, hoci táto možnosť neexistuje v neobmedzenom rozsahu; ii) zníženie dane, ktoré umožnil štát bydliska, vedie k úplnej kompenzácii diskriminačnej časti zrážkovej dane, pretože sa zdaňujú len tzv. očistené dividendy?


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 16. januára 2014 – Société générale SA/Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-17/14)

2014/C 129/13

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Société générale SA

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciálne otázky

1.

Musí sa v prípade uplatnenia článku 63 ZFEÚ porovnanie medzi nerezidentmi a rezidentmi v takej veci, ako je tá prejednávaná, keď štát, v ktorom sa nachádza zdroj príjmov, odviedol z vyplatenia dividend daň z dividend, vzťahovať aj na daň z príjmov právnických osôb, na ktorú sa v prípade rezidentov započíta daň z dividend?

2.

a)

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Treba pri porovnaní zohľadniť všetky výdavky súvisiace z hospodárskeho hľadiska s akciami, z ktorých pochádzajú dividendy?

b)

V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku: Treba predsa zohľadniť prípadné započítanie kúpených dividend a finančné zaťaženie, ktoré je prípadne spôsobené vlastníctvom predmetných akcií?

3.

Je v prípade kladnej odpovede na prvú otázku pri porovnaní, či sa zrážková daň, ktorá má prípadne diskriminačný charakter, z právneho hľadiska účinne neutralizuje na základe dohody o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej štátom, v ktorom sa nachádza zdroj príjmov, dostatočné, že i) táto dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia upravuje zníženie dane v štáte bydliska započítaním zrážkovej dane a že v konkrétnom prípade, hoci táto možnosť neexistuje v neobmedzenom rozsahu; ii) zníženie dane vedie k tomu, že holandské daňové zaťaženie nie je pre nerezidenta vyššie než pre rezidenta? Je v prípade nedostatočnej kompenzácie v roku, keď sa vyplatili dividendy, pri posúdení neutralizácie relevantná možnosť, že nemožno presunúť započítanú časť a možnosť započítania nemožno uplatniť v nasledujúcich rokoch?


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 17. januára 2014 – BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz

(Vec C-20/14)

2014/C 129/14

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundespatentgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: BGW Marketing- & Management-Service GmbH

Odporca: Bodo Scholz

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95/ES (1) vykladať v tom zmysle, že v prípade totožných alebo podobných tovarov a služieb možno konštatovať pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, ak sa sekvencia písmen s rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá má dominantné postavenie v staršom obrazovo-slovnom označení s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, prevezme do novšieho slovného označenia tretej osoby tak, že sa k tejto sekvencii písmen priradí s ňou súvisiaca opisujúca syntagma, ktorá sekvenciu písmen vysvetľuje ako skratku opisných slov?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25).


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverfassungsgericht (Nemecko) 10. februára 2014 – Peter Gauweiler a i.

(Vec C-62/14)

2014/C 129/15

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverfassungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

I.   Konanie o ústavnej sťažnosti

Sťažovatelia: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber a i., Johann Heinrich von Stein a i.

Vedľajší účastníci konania: Deutscher Bundestag, Bundesregierung

II.   Konanie o právomociach ústavných orgánov

Navrhovateľka: Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Odporca: Deutscher Bundestag

Vedľajší účastník konania: Bundesregierung

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Je rozhodnutie Rady guvernérov ECB zo 6. septembra 2012 o Technical features of Outright Monetary Transactions nezlučiteľné s článkom 119 a článkom 127 ods. 1 a 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj s článkami 17 až 24 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, pretože presahuje mandát Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky, ktorý je upravený v uvedených ustanoveniach, a zasahuje do právomocí členských štátov?

Vyplýva prekročenie mandátu Európskej centrálnej banky najmä z toho, že rozhodnutie Rady guvernérov ECB zo 6. septembra 2012

aa)

nadväzuje na hospodársko-politické programy pomoci Európskeho nástroja finančnej stability alebo Európskeho mechanizmu pre stabilitu (podmienenosť)?

bb)

stanovuje nákup štátnych dlhopisov len určitých členských štátov (selektívnosť)?

cc)

stanovuje nákup štátnych dlhopisov určitých členských štátov dodatočne k programom pomoci Európskeho nástroja finančnej stability alebo Európskeho mechanizmu pre stabilitu (paralelnosť)?

dd)

by mohlo spôsobiť neúčinnosť limitov a podmienok programov pomoci Európskeho nástroja finančnej stability alebo Európskeho mechanizmu pre stabilitu (obchádzanie)?

b)

Je rozhodnutie Rady guvernérov ECB zo 6. septembra 2012 o Technical features of Outright Monetary Transactions nezlučiteľné so zákazom menového financovania rozpočtov, ktorý je zakotvený v článku 123 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

Bráni zlučiteľnosti s článkom 123 Zmluvy o fungovaní Európskej únie najmä to, že rozhodnutie Rady guvernérov ECB zo 6. septembra 2012

aa)

nestanovuje žiadne kvantitatívne obmedzenie nákupu štátnych dlhopisov (objem)?

bb)

nestanovuje žiaden časový odstup medzi emisiou štátnych dlhopisov na primárnom trhu a ich nákupom Európskym systémom centrálnych bánk na sekundárnom trhu (tvorba trhových cien)?

cc)

umožňuje, aby sa všetky odkúpené štátne dlhopisy držali až do ich splatnosti (zásah do trhovej logiky)?

dd)

neobsahuje žiadne špecifické požiadavky týkajúce sa bonity štátnych dlhopisov, ktoré sa majú odkupovať (riziko neplnenia)?

ee)

stanovuje, že s Európskym systémom centrálnych bánk sa bude zaobchádzať rovnako ako so súkromnými a inými vlastníkmi štátnych dlhopisov (odpustenie dlhov)?

2.

Subsidiárne, v prípade, že Súdny dvor nebude považovať rozhodnutie Rady guvernérov zo 6. septembra 2012 o Technical features of Outright Monetary Transactions za akt inštitúcie Európskej únie, a preto za spôsobilý predmet návrhu podľa článku 267 prvého odseku písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie:

a)

Majú sa články 119 a 127 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj články 17 až 24 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky vykladať v tom zmysle, že umožňujú Eurosystému, alternatívne alebo kumulatívne,

aa)

podmieniť nákup štátnych dlhopisov existenciou a dodržiavaním hospodársko-politických programov pomoci Európskeho nástroja finančnej stability alebo Európskeho mechanizmu pre stabilitu (podmienenosť)?

bb)

nakupovať štátne dlhopisy len určitých členských štátov (selektívnosť)?

cc)

nakupovať štátne dlhopisy určitých členských štátov dodatočne k programom pomoci Európskeho nástroja finančnej stability alebo Európskeho mechanizmu pre stabilitu (paralelnosť)?

dd)

spôsobiť neúčinnosť limitov a podmienok programov pomoci Európskeho nástroja finančnej stability alebo Európskeho mechanizmu pre stabilitu (obchádzanie)?

b)

Má sa článok 123 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať, vzhľadom na zákaz menového financovania rozpočtov, v tom zmysle, že umožňuje Eurosystému, alternatívne alebo kumulatívne,

aa)

nakupovať štátne dlhopisy bez kvantitatívneho obmedzenia (objem)?

bb)

nakupovať štátne dlhopisy bez povinného minimálneho časového odstupu od ich emisie na primárnom trhu (tvorba trhových cien)?

cc)

držať všetky odkúpené štátne dlhopisy až do ich splatnosti (zásah do trhovej logiky)?

dd)

odkupovať štátne dlhopisy bez minimálnych požiadaviek týkajúcich sa ich bonity (riziko neplnenia)?

ee)

akceptovať rovnaké zaobchádzanie s Európskym systémom centrálnych bánk ako so súkromnými a inými vlastníkmi štátnych dlhopisov (odpustenie dlhov)?

ff)

ovplyvňovať tvorbu cien vyjadrením zámeru kúpy alebo iným spôsobom, ktorý sa uskutoční v časovej súvislosti s emisiou štátnych dlhopisov členských štátov eurozóny (povzbudzovanie na prvú kúpu)?


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Nivelles (Belgicko) 10. februára 2014 – Charlotte Rosselle/Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

(Vec C-65/14)

2014/C 129/16

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail de Nivelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Charlotte Rosselle

Žalovaní: Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

Dobrovoľný vedľajší účastník konania: Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH)

Prejudiciálna otázka

Porušuje kráľovské nariadenie z 3. júla 1996, ktorým sa vykonáva zákon o povinnom zdravotnom poistení a poistení dávok koordinovaný 14. júla 1994, vo svojej hlave III kapitole III oddieloch 1 a 2 smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (1) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (2) tým, že nestanovuje oslobodenie od uplynutia skúšobnej doby pre stálu zamestnankyňu verejnej služby, ktorá bola z osobných dôvodov zaradená mimo činnej služby a ktorá je na materskej dovolenke, zatiaľ čo stála zamestnankyňa verejnej služby, ktorá odstúpila z funkcie alebo bola prepustená, je od uplynutia skúšobnej doby oslobodená?


(1)  Ú. v. ES L 348, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 110.

(2)  Ú. v. EÚ L 204, s. 23.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/14


Odvolanie podané 18. februára 2014: Forgital Italy SpA proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 4. decembra 2013 vo veci T-438/10, Forgital Italy SpA/Rada Európskej únie

(Vec C-84/14 P)

2014/C 129/17

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Forgital Italy SpA (v zastúpení: R. Mastroianni, V. Turinetti di Priero, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť uznesenie vyhlásené 4. decembra 2013 vo veci T-438/10, ktorým Všeobecný súd Európskej únie zamietol ako neprípustnú žalobu o neplatnosť nariadenia Rady (EÚ) č. 566/2010 Rady z 29. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky (Ú. v. EÚ L 163, s. 4), a to v rozsahu, v akom mení popis určitých výrobkov, vo vzťahu ku ktorým sa pozastavuje uplatnenie všeobecných ciel spoločného colného sadzobníka,

vrátiť vec T-438/10 na Všeobecný súd Európskej únie, aby rozhodol spor vo veci samej v zmysle článku 61 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie,

zaviazať Radu a Komisia na náhradu trov tohto konania, ako aj prvostupňového konania vo veci T-438/10.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že došlo k porušeniu článku 113 rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, práva na účinný prostriedok nápravy podľa článku 47 Charty základných práv Európskej únie, všeobecnej zásady účinnej súdnej ochrany práv a k porušenie práva na obhajobu. Tvrdí, že Všeobecný súd Európskej únie sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď z úradnej povinnosti uplatnil námietku neprípustnosti žaloby podanej odvolateľkou vo veci T-438/10 bez toho, aby uviedol vecné a právne dôvody, na ktorých založil uvedenú námietku a bez toho, aby umožnil účastníkom konania vyjadriť sa v tejto súvislosti, ako to stanovuje článok 113 rokovacieho poriadku Všeobecného súdu. V tomto zmysle je irelevantné, že Všeobecný súd zaslal účastníkom konania otázku týkajúcu vplyvu jeho uznesenia z 5. februára 2013 (vec T-551/11, BSI/Rada) na vec T-438/10, keďže na rozdiel od toho, čo tvrdí Všeobecný súd, účastníci konania z toho nemuseli vyvodiť, že Všeobecný súd zvažuje možnosť uplatniť z úradnej povinnosti námietku neprípustnosti.

V druhom rade sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia týkajúceho výkladu článku 263 ods. 4 poslednej časti vety ZFEÚ v spojení so všeobecnou zásadou účinnej súdnej ochrany upravenou v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Nariadenie Rady (EÚ) č. 566/2010 z 29. júna 2010 nepredstavuje normatívny akt obsahujúci vykonávacie opatrenia.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/14


Odvolanie podané 28. februára 2014: European Medical Association Asbl (EMA) proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 11. decembra 2013 vo veci T-116/11, European Medical Association/Európska komisia

(Vec C-100/14 P)

2014/C 129/18

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: European Medical Association Asbl (EMA) (v zastúpení: A. Franchi, L. Picciano, G. Gangemi, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-116/11 vyhlásený 11. decembra 2013 a vrátiť vec Všeobecnému súdu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

EMA sa obrátila na Súdny dvor s odvolaním proti rozsudku vyhlásenému 11. decembra 2013 vo veci T-116/11, v ktorom Všeobecný súd zamietol žalobu podanú EMA na základe článkov 268, 272 a 340 ZFEÚ s cieľom získania náhrady nákladov na zamestnancov v súvislosti so zmluvami 507760 Dicoems a 507126 Cocoon.

Na podporu svojho odvolania EMA uvádza tieto odvolacie dôvody:

 

Prvý odvolací dôvod. Nesprávny výklad zmluvných ustanovení a právnych predpisov a zjavne nesprávne posúdenie dôkazov.

EMA sa domnieva, že v rozsudku došlo k nesprávnemu výkladu zmluvných ustanovení a platných právnych predpisov, ako aj k zjavne nesprávnemu posúdeniu dôkazov, keď sa rozhodlo, že Komisia oprávnene dospela k záveru, že určité fakturované, avšak ešte neuhradené náklady EMA neznášala a neboli zapísané v účtovníctve odvolateľky ku dňu vyhotovenia osvedčenia o audite v zmysle belgických účtovných predpisov.

 

Druhý odvolací dôvod. Zjavne nesprávne posúdenie dôkazov a nedostatok odôvodnenia.

EMA sa domnieva, že vo viacerých častiach rozsudku došlo k vážnym procesným vadám spočívajúcim v tom, že tieto časti sú neodôvodnené alebo odôvodnené nedostatočne a protichodne. Navyše Všeobecný súd sa dopustil mnohých opomenutí a zjavne nesprávnych posúdení dôkazov predložených v tejto veci. Z rozsudku vyplýva, že Všeobecný súd často opomenul posúdiť dôkazy predložené EMA, keď v skutočnosti opomenul rozhodnúť o návrhoch uvedených žalobkyňou v jej žalobe a v jej replike. V mnohých bodoch Všeobecný súd bezpodmienečne vychádzal zo záverov záverečnej správy o účtovnom audite uskutočnenom na účet Komisie v súvislosti so zmluvami Cocoon a Dicoems, hoci tieto závery boli predmetom výhrad EMA v rámci jej žaloby vo veci samej.

 

Tretí odvolací dôvod. Nesprávne uplatnenie zásady dobrej viery a lojálnej spolupráce pri výkone zmluvy.

EMA sa domnieva, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia belgického práva, pokiaľ ide o uplatnenie zásady dobrej viery a lojálnej spolupráce pri výkone zmluvy. Pri uskutočňovaní projektov Dicoems a Cocoon Komisia nesplnila svoje kontrolné povinnosti upravené článku 11.3.4 všeobecných zmluvných podmienok, ktoré osobitným spôsobom stanovujú povinnosť Komisie dohliadať nad riadnym výkonom projektu z vedeckého, technologického a finančného hľadiska. Všeobecný súd sa nesprávne domnieval, že Komisia neporušila svoju kontrolnú povinnosť, ani nijaké osobitné zmluvné ustanovenie a že teda oprávnene pristúpila k okamžitému ukončeniu oboch zmlúv týkajúcich sa projektov Dicoems a Cocoon, pričom tiež odmietla návrh na rozdelenie ujmy vyplývajúcej zo zmlúv.

 

Štvrtý odvolací dôvod. Porušenie zásad práva Spoločenstva.

EMA sa odvoláva na mnohé porušenia práva Spoločenstva, ktorých sa dopustil Všeobecný súd, najmä pokiaľ ide o nesprávne uplatnenie zásad proporcionality a zákazu diskriminácie, ako aj o práva odvolateľky na obhajobu.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/15


Žaloba podaná 10. marca 2014 – Spolková republika Nemecko/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(Vec C-113/14)

2014/C 129/19

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze, A. Wiedemann, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaní: Európsky parlament, Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

zrušiť článok 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2012 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (2), ktorý sa odvoláva na článok 7 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013,

konštatovať zachovanie účinkov citovaných ustanovení až do účinnosti právnych predpisov prijatých na správnom právnom základe,

zaviazať žalovaných na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Spolková republika Nemecko navrhuje zrušenie článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 bolo prijaté ako celok za účelom spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na základe článku 43 ods. 2 ZFEÚ.

Podľa spolkovej vlády však článok 7 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 predstavuje „opatrenia týkajúce sa stanovenia ceny“ v zmysle článku 43 ods. 3 ZFEÚ. Preto spolková vláda zastáva názor, že článok 7 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nemal byť prijatý na základe článku 43 ods. 2 ZFEÚ, ale na základe článku 43 ods. 3 ZFEÚ. Domnieva sa tak, že článok 7 nariadenia č. (EÚ) č. 1308/2013 spočíva na nesprávnom právnom základe.

Spolková vláda sa domnieva, že z dôvodu právnej istoty a transparentnosti je potrebné zrušiť aj článok 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013, ktorý sa odvoláva na článok 7 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Odvolávajúc sa na právnu úpravu článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorý je podľa spolkovej vlády potrebné zrušiť, vyvoláva článok 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 nesprávny dojem, že spočíva na správnom právnom základe a je v súlade s právnymi predpismi.

Podľa spolkovej vlády je potrebné tiež za účelom ochrany vyšších záujmov, z dôvodu ochrany dôvery poľnohospodárskych prevádzkovateľov, ako aj všeobecne z dôvodu právnej istoty podľa článku 264 ods. 2 ZFEÚ konštatovať zachovanie účinkov citovaných ustanovení až do účinnosti právnych predpisov prijatých na správnom právnom základe.


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, s. 12.


Všeobecný súd

28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/17


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – El Corte Inglés/ÚHVT – Technisynthese (BTS)

(Vec T-592/10) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BTS - Skoršia obrazová národná ochranná známka a skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva TBS - Relatívny dôvod zamietnutia - Podobnosť označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 129/20

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: El Corte Inglés, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne M. López Camba a J.-L. Rivas Zurdo, neskôr J.-L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela a I. Munilla Muñoz, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Technisynthese SARL (Saint-Pierre-Montelimart, Francúzsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. septembra 2010 (vec R 1380/2009-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Technisynthese SARL a El Corte Inglés, SA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

El Corte Inglés, SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 12.3.2011.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/17


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – American Express Marketing & Development Corp./ÚHVT – (IP ZONE)

(Spojené veci T-102/11 a T-369/12 až T-371/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihlášky slovných ochranných známok Spoločenstva IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE a EUROPEAN IP ZONE - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 129/21

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: American Express Marketing & Development Corp. (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda a S. Kirschstein-Freund, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo a P. Bullock, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloby podané proti rozhodnutiam druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 1. decembra 2010 (vec R 1125/2010-2) a z 12. júna 2012 (veci R 1451/2011-2, R 1452/2011-2 a R 1453/2011-2), týkajúcim sa prihlášok označenia IP ZONE a označení EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE a EUROPEAN IP ZONE ako ochranných známok Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

American Express Marketing & Development Corp. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 130, 30.4.2011.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – Al-Asad/Rada

(Vec T-202/12) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zaradenie jednotlivca na zoznamy dotknutých osôb - Osobné väzby s predstaviteľmi režimu - Právo na obranu - Spravodlivý proces - Povinnosť odôvodnenia - Dôkazné bremeno - Právo na účinnú súdnu ochranu - Proporcionalita - Právo vlastniť majetok - Právo na súkromný život“))

2014/C 129/22

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bušra Al-Asad (Damask, Sýria) (v zastúpení: G. Karouni a C. Dumont, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: G. Étienne a M.-M. Joséphidès, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie po prvé vykonávacieho rozhodnutia Rady 2012/172/SZBP z 23. marca 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 87, s. 103), po druhé rozhodnutia Rady 2012/739/SZBP z 29. novembra 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii a o zrušení rozhodnutia 2011/782/SZBP (Ú. v. EÚ L 330, s. 21), po tretie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 363/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 111, s. 1), a po štvrté rozhodnutia Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147, s. 14) v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú žalobkyne

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bušra Al Asad je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 217, 21.7.2012.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – Tubes Radiatori/ÚHVT – Antrax It (Radiateur)

(Vec T-315/12) (1)

((„Dizajn Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci radiátor na kúrenie - Skorší dizajn - Dôvod výmazu - Nedostatok osobitého charakteru - Nedostatok odlišného celkového dojmu - Článok 5 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 - Saturácia v danom odbore - Povinnosť odôvodnenia“))

2014/C 129/23

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tubes Radiatori Srl (Resana, Taliansko) (v zastúpení: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero a P. Menapace, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne F. Mattina, neskôr P. Bullock, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Antrax It Srl (Resana) (v zastúpení: L. Gazzola, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 3. apríla 2012 (vec R 953/2011-3) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Antrax It Srl a Tubes Radiatori Srl

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 3. apríla 2012 (vec R 953/1011 3) sa ruší.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Tubes Radiatori Srl.

4.

Antrax It Srl znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 273, 8.9.2012.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – Globosat Programadora/ÚHVT – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Vec T-348/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SPORT TV INTERNACIONAL - Skoršia obrazová národná ochranná známka SPORTV - Relatívny dôvod zamietnutia - Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky - Článok 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a článok 22 nariadenia (ES) č. 2868/95“))

2014/C 129/24

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brazília) (v zastúpení: S. Micallef, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Sport TV Portugal, SA (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: B. Braga da Cruz a J. Pimenta, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. mája 2012 (vec R 2079/2010-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Globosat Programadora Ltda a Sport TV Portugal, SA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Globosat Programadora Ltda je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 13.10.2012.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – Borrajo Canelo/ÚHVT – Tecnoazúcar (PALMA MULATA)

(Vec T-381/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie vo veci zrušenia - Slovná ochranná známka Spoločenstva PALMA MULATA - Riadne používanie - Článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“))

2014/C 129/25

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Ana Borrajo Canelo (Madrid, Španielsko), Carlos Borrajo Canelo (Madrid) a Luis Borrajo Canelo (Madrid) (v zastúpení: A. Gómez López, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Tecnoazúcar (Havana, Kuba) (v zastúpení: J. Carbonell Callicó, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 21. mája 2012 (vec R 2265/2010-2) týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo a Luis BOrrajo Canelo na jednej strane a Tecnoazúcar na strane druhej

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo a Luis Borrajo Canelo sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 10.11.2012.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. marca 2014 – Heinrich/ÚHVT – Komisia (European Network Rapid Manufacturing

(Vec T-430/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Obrazová ochranná známka Spoločenstva European Network Rapid Manufacturing - Absolútny dôvod zamietnutia - Napodobenina symbolu medzinárodnej medzivládnej organizácie - Článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Článok 6b Parížskeho dohovoru“))

2014/C 129/26

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Heinrich Beteiligungs GmbH (Witten, Nemecko) (v zastúpení: A. Theis, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Európska komisia

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. júla 2012 (vec R 793/2011-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Európskou komisiou a Heinrich Beteiligungs GmbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Heinrich Beteiligungs GmbH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 355, 17.11.2012.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/21


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2014 – Alsteens/Komisia

(Vec T-373/13 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Predĺženie zmluvy - Zjavná neprípustnosť žaloby v prvostupňovom konaní - Právo byť vypočutý - Oddeliteľnosť dodatku o predĺžení zmluvy“))

2014/C 129/27

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, D. de Abreau Caldas a J.-N. Louis, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Odvolanie proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 8. mája 2013, Alsteens/Komisia (F-87/12, zatiaľ neuverejnené v Zbierke) smerujúce k zrušeniu tohto uznesenia

Výrok rozsudku

1.

Uznesenie Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 8. mája 2013, Alsteens/Komisia (F 87/12) sa ruší.

2.

Vec sa vracia Súdu pre verejnú službu na ďalšie konania.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 325, 9.11.2013.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/22


Žaloba podaná 15. januára 2014 – Argo Development and Manufacturing/ÚHVT – Clapbanner (Reklamné predmety)

(Vec T-41/14)

2014/C 129/28

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Argo Development and Manufacturing Ltd (Raanana, Izrael) (v zastúpení: B. Brisset, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Clapbanner Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 22. októbra 2013 vo veci R 981/2012-3,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaný dizajn Spoločenstva, ktorý je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: dizajn výrobku „reklamné predmety“ – zapísaný pod číslom 1 684 325-0001.

Majiteľ dizajnu Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobkyňa.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: tvrdilo sa, že dizajnu chýbala novosť (článok 5 nariadenia č. 6/2002) a osobitý charakter (článok 6 nariadenia č. 6/2002).

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: vyhlásenie dizajnu za neplatný.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu a zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Dôvody žaloby: porušenie článkov 4, 5 a 6 nariadenia č. 6/2002.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/22


Žaloba podaná 13. januára 2014 – Heidrick & Struggles International/ÚHVT – (THE LEADERSHIP COMPANY)

(Vec T-43/14)

2014/C 129/29

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Heidrick & Struggles International (Chicago, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Norris, barrister)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 10. októbra 2013 vo veci R 338/2013-2,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „THE LEADERSHIP COMPANY“ pre služby v triedach 35 a 44 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 031 457.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/23


Žaloba podaná 20. januára 2014 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Komisia

(Vec T-53/14)

2014/C 129/30

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (Ottobrunn, Nemecko) (v zastúpení: M. Núñez Müller a T. Becker, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

konštatoval, že žalobkyňa v rámci zmlúv SES6-CT-2004-502596 (HyWays), SES6-CT-2005-019813 (HyApproval) a SES6-CT-2005-513542 (HarmonHy) uzatvorenými medzi Komisiou a žalobkyňou a inými, vypočítala svoje náklady na projekt v súlade s uplatniteľnými zmluvnými ustanoveniami, najmä s článkom II.19 všeobecných podmienok a Komisia teda porušila svoje zmluvné povinnosti, keď pri vystavovaní svojich ťarchopisov č. 3 241 314 522 a 3 241 315 423 (HyWays), č. 3 241 314 527 a 3 241 314 526 (HyApproval) ako aj č. 3 241 314 519 a 3 241 313 756 (HarmonHy) vypočítala náklady na projekt žalobkyne odlišným spôsobom,

konštatoval, že žalobkyňa dostala v rámci zmluvy SES6-CT-2004-502596 (HyWays) len finančný príspevok Spoločenstva vo výške 495 269,48 eura erhalten hat a Komisia pri vystavovaní svojich ťarchopisov č. 3 241 314 522 a 3 241 315 423 teda nesprávne vychádzala z toho, že žalobkyni bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 604 240,79 eur,

konštatoval, že náklady, ktoré Komisia v rámci zmluvy SES-CT-2005-019813 (HyApproval) reklasifikovala na základe Final Audit Report z 15. júla 2011 z Management (MGT) na Research (RTD), sú v skutočnosti náklady na Management,

konštatoval, že žalobkyňa nie je povinná zaplatiť v rámci vyššie uvedených zmlúv náhradu škody (liquidated damages) podľa článku II.30 všeobecných podmienok,

konštatoval, že Komisia vydala neprávom vyššie uvedené ťarchopisy, s výnimkou čiastky vo výške 1 323,02 eura týkajúcej sa ťarchopisu č. 3 241 314 523 (HyWays), čiastky vo výške 3 870,02 eura týkajúcej sa ťarchopisu č. 3 241 314 527 (HyApproval), ako aj čiastky vo výške 16 868,66 eura týkajúcej sa ťarchopisu č. 3 241 314 519 (HarmonHy) a že žalobkyňa Komisia nedlhuje čiastky uvedené v týchto ťarchopisoch s výnimkou tu uvedených čiastok,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod

Žalobkyňa uvádza v rámci prvého žalobného dôvodu, že použila metódu výpočtu svojich nákladov na projekt, ktorá je v súlade s článkom II.19 všeobecných podmienok spornej zmluvy. Preto zastáva názor, že Komisia nebola oprávnená spochybniť ňou uplatnenú metódu výpočtu nákladov na projekt a použiť pri vydávaní sporných ťarchopisov odchylnú metódu výpočtu.

2.

Druhý žalobný dôvod

Žalobkyňa tu uvádza, že žalobkyňa dostala v projekte HyWays len finančnú čiastku vo výške 495 269,48 eura. Komisia pri vydávaní ťarchopisov v dôsledku toho vychádzala neprávom z toho, že žalobkyni poskytla finančný príspevok vo výške 604 240,79 eura.

3.

Tretí žalobný dôvod

Žalobkyňa uvádza v rámci tretieho žalobného dôvodu, že Komisia v projekte HyApproval neprávom reklasifikovala určité náklady z kategórie „management“ na „research“.

4.

Štvrtý žalobný dôvod

Žalobkyňa tu uvádza, že Komisia nemá právo od nej žiadať náhradu škody podľa článku II.30 všeobecných podmienok spornej zmluvy.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/24


Žaloba podaná 24. januára 2014 – Evyap/ÚHVT – Megusto Trading (DURU)

(Vec T-56/14)

2014/C 129/31

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ș. (Istanbul, Turecko) (v zastúpení: J. Güell Serra, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Megusta Trading GmbH (Zurich, Švajčiarsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. novembra 2013 vo veci R 1861/2012-4,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka čiernej a bielej farby pre tovary v triede 3 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 10 185 148.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: národné ochranné známky č. 225 515, 192 722, 29 149, 31 665 a medzinárodná ochranná známka č. 802 256 pre tovary v triede 3.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v plnom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/25


Žaloba podaná 27. januára 2014 – Stührk Delikatessen Import/Komisia

(Vec T-58/14)

2014/C 129/32

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG (Marne, Nemecko) (v zastúpení: J. Sparr, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie č. C(2013) 8286 final z 27. novembra 2013 vo veci AT.39633 – Krevety, oznámené žalobkyni 29. novembra 2013 v rozsahu, v akom a jej týka,

subsidiárne zrušil v celom rozsahu pokutu uloženú žalobkyni,

prípadne ďalej subsidiárne znížil výšku pokuty uloženej žalobkyni a určil jej sumu na výšku nepresahujúcu 188 300 eur,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza najmä tieto žalobné dôvody:

Komisia sa dopustila nesprávneho posúdenia keď rozhodla, že žalobkyňa sa zúčastnila na celkovom kartely v Holandsku, Belgicku, Francúzsku a Nemecku, keďže žalobkyňa len zohľadnila cenový rámec dvoch spoločností s vplyvným postavením na trhu určený pre kupujúceho v severnom Nemecku a následne sa tak zúčastnila len na protisúťažnej dohode s obmedzenou územnou a materiálnou pôsobnosťou.

Žalobkyňa poukazuje na skutočnosť, že ani nepodporovala, ani nemala vedomosti o dohodách medzi ostatnými účastníkmi, ktoré konštatoval Komisia a ktoré sa týkali sa cien, objemu, ako aj rozdelenia zákazníkov na trhoch v Holandsku, Belgicku a Francúzsku.

Žalobkyňa uvádza, že skutočnosti, ktoré Komisia správne konštatovala, neboli sčasti zohľadnené a s časti boli predmetom nesprávneho posúdenia v rozpore s ich datovaním a obsahom. Žalobkyňa v tomto kontexte tiež zdôrazňuje nezohľadnenie množstva poľahčujúcich okolností v rámci určenia výšky pokuty.

Navyše sa žalobkyňa domnieva, že usmernenia Komisie k metóde stanovenia pokút z roku 2006 a ich uplatnenia sú protiprávne a v rozpore so zásadou presnosti, ako aj s rámcom stanovenia výšky pokuty.

Subsidiárne žalobkyňa uvádza, že počas sporného konania sa Komisia značne odklonila od metódy stanovenej usmerneniami pre výpočet pokút. Neprihliadala tak na skutočnosť, že je viazaná svojimi vlastnými usmerneniami a tým prekročila mieru voľnej úvahy, ktorá jej bola udelená. Navyše Komisia v danom prípade stanovila výšku pokút uložených účastníkom na uvedenom celkovom kartely svojvoľne a v rozpore so svojimi vlastnými zisteniami týkajúcimi sa závažnosti jednotlivých porušení priznala hlavným účastníkom a podnecovateľom tohto kartelu vyššie zníženie ako žalobkyni.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/26


Žaloba podaná 23. januára 2014 – Blackrock/ÚHVT – (INVESTING FOR A NEW WORLD)

(Vec T-59/14)

2014/C 129/33

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Blackrock, Inc. (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: S. Malynicz, barrister, K. Gilbert a M. Blair, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 31. októbra 2013 vo veci R 573/2013-1,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „INVESTING FOR A NEW WORLD“ pre služby v triedach 35 a 36 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 144 706.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: nezapísanie prihlasovanej ochrannej známky z dôvodu nespôsobilosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/26


Žaloba podaná 28. januára 2014 – Monster Energy/ÚHVT – Balaguer (icexpersso + energy coffee)

(Vec T-61/14)

2014/C 129/34

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Monster Energy Company (Corona, Spojené štáty) (v zastúpení: P. Brownlow, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Luis Yus Balaguer (Movera, Španielsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 15. novembra 2013 vo veci R 821/2013-2,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „icexpresso + energy coffee“ pre výrobky a služby v triedach 9, 30, 32 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 950 403.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: staršie ochranné známky: prihlášky ochranných známok Spoločenstva č. 8 445 711, č. 8 815 722 a č. 8 815 748 pre výrobky v triedach 5 a 32.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/27


Žaloba podaná 29. januára 2014 – Post Bank Iran/Rada

(Vec T-68/14)

2014/C 129/35

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Post Bank Iran (Teherán, Irán) (v zastúpení: D. Luff, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil odsek 1 prílohy rozhodnutia Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 306, s. 18),

zrušil odsek 1 prílohy vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 306, s. 3),

vyhlásil článok 20 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP (1), zmeneného a doplneného článkom 1 ods. 7 rozhodnutia Rady 2012/35/SZBP (2) z 23. januára 2012 a článok 23 ods. 2 písm. d) ako aj článok 46 ods. 2 nariadenia 267/2013 (3) z 23. marca 2012 za neuplatniteľné na žalobkyňu,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Všeobecný súd je príslušný na preskúmanie odseku 1 prílohy rozhodnutia Rady 2013/661/SZBP ako aj odseku 1 prílohy vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1154/2013 a ich súladu so všeobecnými zásadami Európskeho práva.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP zmenené a doplnené článkom 1 ods. 7 rozhodnutia Rady 2012/35/SZBP z 23. januára 2012 a nariadenie Rady č. 267/2013 z 23. marca 2012 porušujú právo Únie a mali by byť vyhlásené za neuplatniteľné na žalobkyňu, čím by boli určené za neplatné rozhodnutie Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013 a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013, ktoré z nich vychádzajú a to z týchto dôvodov:

Článok 46 ods. 2 nariadenia Rady č. 267/2012 z 23. marca 2012 porušuje článok 215 ZFEÚ, keďže umožňuje Rade rozhodnúť o sankciách voči žalobkyni bez dodržania postupu stanoveného v článku 215 ZFEÚ.

Článok 20 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP, zmeneného a doplneného článkom 1 ods. 7 rozhodnutia Rady 2012/35/SZBP z 23. januára 2012 a článok 23 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 267/2013 z 23. marca 2012 porušujú základné ľudské práva chránené článkami 2, 21 a 23 ZEU a Chartou základných práv EÚ, keďže udeľujú Rade ničím neobmedzené právomoci rozhodnúť o tom, ktorú osobu a subjekt chce Rada sankcionovať, keď sa Rada rozhodne, že takáto osoba alebo subjekt podporujú iránsku vládu.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia a nesprávneho posúdenia skutkového stavu, keď prijala rozhodnutie Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013 v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne z týchto dôvodov:

Konkrétny dôvod zaradenia Post Bank Iran na zoznam nie je odôvodnený. Žalobkyňa jasne poprela, že by poskytovala finančnú podporu iránskej vláde. Navyše žalobkyňa neposkytovala podporu iránskemu šíreniu jadrových zbraní. Preto neboli splnené požiadavky článku 20 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP (následne zmeneného a doplneného článkom 1 ods. 7 rozhodnutia Rady 2012/35/SZBP z 23. januára 2012, článkom 1 ods. 8 rozhodnutia Rady 2012/635/SZBP z 15. októbra 2012 a článkom 1 ods. 2 rozhodnutia Rady 2012/829/SZBP z 21. decembra 2012) a požiadavky článku 23 ods. 2 písm. d) nariadenia Rady (EÚ) č. 267/2012 (následne zmeneného a doplneného článkom 1 ods. 11 nariadenia Rady 1263/2012 z 21. decembra 2012).

Sankcionovaním Post Bank Iran iba na základe dôvodu, že je to vládou vlastnená spoločnosť, Rada diskriminovala žalobkyňu v porovnaní s inými iránskymi spoločnosťami vo verejnom vlastníctve, ktoré nie sú sankcionované. Takýmto postupom Rada porušila zásady rovnosti, zákazu diskriminácie a riadnej správy vecí verejných.

Rada neuviedla primerané odôvodnenie svojho rozhodnutia o ponechaní žalobkyne na zozname sankcionovaných subjektov. Odkazujúc na „dopad opatrení v kontexte cieľov politiky Únie“ Rada opomenula špecifikovať druh dopadu na ktorý odkazuje a ako majú opatrenia zabezpečiť takýto dopad.

Ponechaním žalobkyne na zozname sankcionovaných spoločností Rada zneužila svoje právomoci. Rada prakticky odmietla podriadiť sa rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-13/11. Rada ohrozila inštitucionálnu štruktúru Európskej únie a právo žalobkyne na spravodlivosť a jej uplatnenie. Rada sa tiež vyhla vlastnej zodpovednosti a povinnostiam podľa rozhodnutia Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013 a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013, ako boli jasne špecifikované Radou a Všeobecným súdom v jeho vyššie citovanom rozsudku.

Rada porušila zásadu legitímnej dôvery, keď sa nepodriadila rozsudku Všeobecného súdu vyhlásenému v konaní, ktorého bola účastníkom proti žalobkyni a v ktorom Rada neuspela, keď sa nepodriadila ani odôvodneniu rozsudku, keď sa dopustila nesprávneho skutkového posúdenia týkajúceho sa podnikania žalobkyne a jej údajnej úlohy vo vzťahu k iránskej vláde, keď nevykonala žiadne skúmanie týkajúce sa skutočnej úlohy a podnikania žalobkyne v Iráne, hoci to bolo uvedené Všeobecným súdom ako dôležitý aspekt režimu sankcií Únie voči Iránu a keď zachovala sankcie aj po 20. januári 2014, čo je dátum, keď Únia rozhodla o súhlase s činnosťami vytvárajúcimi pre Irán zisky, keďže Irán už nie je považovaný za zapojený do činností šírenia jadrových zbraní.

Rada porušila zásadu proporcionality. Sankcie sú zamerané na činnosti Iránu v šírení jadrových zbraní. Rada nepreukázala a nemôže preukázať, že žalobkyňa priamo alebo nepriamo poskytovala podporu šíreniu jadrových zbraní v Iráne. Rada už ani netvrdí, že žalobkyňa konkrétne napomáha šíreniu jadrových zbraní v Iráne. Vzhľadom na nedostatok vplyvu sankcií na šírenie jadrových zbraní, cieľ sankcií neodôvodňuje zrušenie výhod, vyplývajúcich žalobkyni z rozsudku Všeobecného súdu, ani tlak vyvolaný na celkový systém súdnej ochrany v Únii, bez ďalšieho poukazovania na porušenie vlastníckeho práva žalobkyne a jej práva na výkon podnikania. Tento záver podporuje prijatie nariadenia Rady o zrušení určitých sankcií z 20. januára 2014, ktoré vychádzalo z konštatovania, že Irán sa už nezapája do činností šírenia jadrových zbraní.


(1)  Rozhodnutie Rady z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, s. 39).

(2)  Rozhodnutie Rady 2012/35/SZBP z 23. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 19, s. 22).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, s. 1).


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/29


Žaloba podaná 30. januára 2014 – Swatch/ÚHVT – Panavision Europe (SWATCHBALL)

(Vec T-71/14)

2014/C 129/36

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Swatch AG (Biel, Švajčiarsko) (v zastúpení: P. González-Bueno Catalán de Ocón, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Panavision Europe Ltd (Greenford, Spojené kráľovstvo)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 11. novembra 2013 vo veci R 470/2012-2.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „SWATCHBALL“ pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 6 543 524.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: medzinárodné zápisy a zápisy ochrannej známky Spoločenstva, a to obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „swatch“ a slovnej ochrannej známky „SWATCH“.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/30


Žaloba podaná 7. februára 2014 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines a iní/Rada

(Vec T-87/14)

2014/C 129/37

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teherán, Irán), Hafize Darya shipping lines (HDSL) (Teherán), Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Irán), IRISL Europe GmbH (Hamburg, Nemecko), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm, Island, Irán), Irano Misr Shipping Co. (Teherán), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teherán), Shipping Computer Services Co. (Teherán), Soroush Sarzamin Asatir Ship management (Teherán), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Teherán) a Valfajr 8th Shipping Line Co. (Teherán) (v zastúpení: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister a M. Taher, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady 2013/685/SZBP z 26. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 316, s. 46) a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1203/2013 z 26. novembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 316, s. 1) v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcov,

nariadil neuplatňovanie rozhodnutia Rady 2013/497/SZBP z 10. októbra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 272, s. 46) a nariadenia Rady (EÚ) č. 971/2013 z 10. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 272, s. 1),

zaviazal Radu na náhradu trov konania žalobcov.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia sa vo svojej žalobe smerujúcej k určeniu protiprávnosti októbrových opatrení odvolávajú na „námietku protiprávnosti“ z dôvodu neexistencie náležitého právneho základu týchto opatrení, porušenia legitímnej dôvery žalobcov a zásad právoplatnosti, právnej istoty, non bis in idemres iudicata, diskriminácie IRISL a neodôvodneného alebo neproporciálneho porušenia jeho základných práv, porušenia práv žalobcov na obhajobu a zneužitia právomoci Rady.

Na podporu svojej žaloby o neplatnosť napadnutých opatrení uvádzajú žalobcovia tieto dôvody:

1.

Prvý žalobný dôvod založený na neexistencii náležitého právneho základu napadnutých opatrení.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že Rada sa vo svojich rozhodnutiach dopustila zjavného pochybenia, keď do nich zahrnula každého zo žalobcov.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že Rada porušila práva žalobcov na obhajobu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté opatrenia porušili legitímnu dôveru žalobcov a zásady právoplatnosti, právnej istoty, res iudicata, non bis in idem a zákazu diskriminácie.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté opatrenia neodôvodnene alebo neproporciálne porušili základné práva žalobcov, najmä ich právo na rešpektovanie ich dobrého mena a rešpektovanie ich majetku.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/31


Žaloba podaná 13. februára 2014 – Harry’s New York Bar/ÚHVT – Harrys Pubar AB (HARRY’S NEW YORK BAR)

(Vec T-97/14)

2014/C 129/38

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Harry’s New York Bar SA (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: S. Arnaud, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Harrys Pubar AB (Göteborg, Švédsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 14. novembra 2013 vydané v spojených veciach R 1038/2012-1 a R 1045/2012-1,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „HARRY’S NEW YORK BAR“ pre tovary a služby zaradené do tried 25, 30, 32 a 43 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 3 383 445.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: švédske ochranné známky č. 356 009, 320 026, 315 142, 556 513-1066 pre tovary a služby zaradené do tried 25 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné vyhovenie odvolaniu vo veci R 1038/2012-1 a zamietnutie odvolania vo veci R 1045/2012-1.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 4 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/31


Žaloba podaná 14. februára 2014 – Helénska republika/Komisia

(Vec T-107/14)

2014/C 129/39

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Helénska republika (v zastúpení: I. Chalkias, E. Leutheriotou a A. Vasilopoulou)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/763/EÚ z 12. decembra 2013, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2013) 8743] a uverejnené v Úradnom vestníku L 338/2013, v jeho kapitolách, ktoré z financovania Európskou úniou vylučujú tieto výdavky: a) v celkovej sume 78 813 783,87 eur, uskutočnené Helénskou republikou v oblasti jednotnej pomoci v priebehu rokov 2008-2010 a b) v sume 22 230 822,10 eur, uskutočnené Helénskou republikou v oblasti krížového plnenia v priebehu rokov 2006-2010,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa tieto žalobné dôvody.

1.

Pokiaľ ide o opravu uloženú napadnutým rozhodnutím v rámci režimu jednotnej pomoci nariadenia č. 1782/2003 (1) (právo na pomoc).

 

Prvý dôvod na zrušenie:

nedostatok právneho základu na uloženie opráv, pokiaľ ide o výpočet práv na jednotnú pomoc a rozdelenie štátnej rezervy a nesprávny výklad a uplatnenie článkov 42 a 43 nariadenia č. 1782/2003, článkov 21 a 28 ods. 1 a 2, nariadenia č. 795/2004 (2) a článku 231 nariadenia č. 1290/2005 (3),

nezákonné uloženie paušálnych opráv v rámci režimu jednotnej pomoci, pretože neexistuje platný právny základ na uplatnenie starých usmernení dokumentu VI/5530/1997 na novú SPP a na režim jednotnej pomoci; v takom prípade predstavuje uplatnenie starých usmernení na novú SPP nesprávne použitie voľnej úvahy Európskej únie v oblasti finančných opráv, ktoré súčasne citeľne porušuje zásadu proporcionality.

 

Druhý dôvod na zrušenie týkajúci sa zohľadnenia všetkých krmovinárskych plôch pri výpočte referenčných súm:

Komisia navrhuje paušálnu opravu 5 %, čím porušuje zásady právnej istoty a proporcionality a prekračuje svoju mieru voľnej úvahy, keďže by nemala navrhnúť nijakú opravu; inak by ju mala obmedziť na 2 %.

 

Tretí dôvod na zrušenie týkajúci sa zohľadnenia všetkých krmovinárskych plôch pri výpočte referenčných súm:

porušenie článku 4 nariadenia č. 2529/2001, čo vedie k tomu, že základ pre výpočet navrhovanej paušálnej opravy je nesprávny, keďže oprava sa má obmedziť na sumu 162 920 267,28 eur pre rok 2007, na sumu 162 528 761,38 eur pre rok 2008 a na sumu 161 343 586,94 eur pre rok 2009.

 

Štvrtý dôvod na zrušenie týkajúci sa rozdelenia štátnej rezervy:

nesprávny výklad ustanovení článku 42 nariadenia č. 1782/2003 a článku 21 nariadenia č. 795/2004 (kritériá rozdelenia štátnej rezervy) a nesprávne posúdenie skutkových okolností.

 

Piaty dôvod na zrušenie týkajúci sa rozdelenia štátnej rezervy:

nedostatok podmienok vyžadovaných na uplatnenie nariadenia č. 1290/2005, pretože zistenia Komisie týkajúce sa štátnych kritérií na rozdelenie štátnej rezervy nepredstavujú porušenie tohto nariadenia; nesprávny výklad a uplatnenie článku 31 nariadenia č. 1290/2005 a usmernení dokumentu VI/5530/1997, pretože na jednej strane za predpokladu, že sú správne, výhrady Komisie, pokiaľ ide o kritériá rozdelenia štátnej rezervy neviedli k zaplateniu súm iným osobám ako prijímateľom a nespôsobili riziko straty pre fond; na druhej strane dotknuté výhrady nesúvisia s nevykonaním kľúčovej kontroly a neodôvodňujú v dôsledku toho uloženie paušálnej opravy 10 %.

2.

Pokiaľ ide o opravu uloženú napadnutým rozhodnutím v oblasti krížového plnenia.

 

Šiesty dôvod na zrušenie:

dokument Komisie AGRI-2005-64043, ktorý bol prijatý 9. júna 2006, nemôže predstavovať zákonný základ na uloženie finančnej opravy. V každom prípade nemôže byť použitý retroaktívne na uloženie opravy pre rok žiadostí 2006.

 

Siedmy dôvod na zrušenie osobitne pre rok žiadostí 2008:

finančné opravy boli uložené v rozpore s postupom podľa článku 11 nariadenia č. 885/2006 a článku 31 nariadenia č. 1290/2005.

V každom prípade v nadväznosti na nesprávne posúdenie skutkových okolností a nedostatok odôvodnenia Komisia dospela k záveru, že nedostatky sú preukázané, pokiaľ ide o kľúčové kontroly v oblasti krížového plnenia.

 

Ôsmy dôvod na zrušenie: nesprávne uplatnenie dokumentu AGRI-2005-64043:

prekročenie hraníc voľnej úvahy, ktorou disponuje Komisia, čo viedlo k uloženiu neprimeraných opráv vzhľadom na zistené nezrovnalosti, keďže oprava 5 % bola uložená pre rok 2006 a 2007,

chyba pri určení základu pre výpočet uloženej opravy.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, s. 1; Mim. vyd. 03/040, s. 269).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 795/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 141, s. 1; Mim. vyd. 03/044, s. 226).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, s. 1).


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/33


Žaloba podaná 17. feburára 2014 – Bunge Argentina/Rada

(Vec T-116/14)

2014/C 129/40

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bunge Argentina SA (Buenos Aires, Argentína) (v zastúpení: J. Bellis a R. Luff, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, s. 2) v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že inštitúcie sa dopustili zjavne nesprávneho posúdenia skutkového stavu, keď rozhodli, že prišlo k skresleniu výrobných nákladov na sójové bôby a sójový olej, čo odôvodnilo uplatnenie druhého pododseku článku 2 ods. 5 základného antidumpingového nariadenia (1).

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že druhý pododsek článku 2 ods. 5 základného antidumpingového nariadenia, ako je uvedený inštitúciami v tejto veci, sa nemôže uplatniť na dovozy z členského štátu WTO, keďže je to v rozpore s antidumpingovou dohodou WTO.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že posúdenie ujmy nezohľadnilo okolnosti, ktoré prerušujú príčinnú súvislosť medzi údajnou ujmou a údajnými dumpingovými dovozmi v rozpore s článkom 3 ods. 7 základného antidumpingového nariadenia.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 , o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, s. 51).


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/34


Žaloba podaná 17. februára 2014 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/ÚHVT – Arçelik (Aqua Perfect)

(Vec T-132/14)

2014/C 129/41

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: S. Biagosch, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Arçelik AS (Istanbul, Turecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 9. decembra 2013 vo veci R 314/2013-4,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „AquaPerfect“ pre tovary v triede 7 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 10 330 454.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva „waterPerfect“ pre tovary v triede 7 č. 9 444 118 .

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné prijatie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie namietaného rozhodnutia a zamietnutie námietky.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/35


Žaloba podaná 3. marca 2014 – adidas/ÚHVT – Shoe Branding Europe (Dva súbežné pruhy)

(Vec T-145/14)

2014/C 129/42

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: adidas (Herzogenaurach, Nemecko) (v zastúpení: V. von Bomhard a J. Fuhrmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgicko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 28. novembra 2013 vo veci R 1208/2012-2,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: ochranná známka („iný druh ochrannej známky“) pre obuv v triede 25 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8 398 141.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 3 517 646, 3 517 612, 3 517 588, 3 517 661, 4 269 072, 6 081 889; prihlášky nemeckej ochrannej známky č. 944 624, 944 623, 399 50 559, 897 134; prihláška medzinárodnej ochrannej známky č. 391 692 pre výrobky v triedach 18, 25 a 28; a nezapísaná ochranná známka/označenie používané v obchodnom styku v Nemecku.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 4 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


Súd pre verejnú službu

28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/36


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. marca 2014 – CR/Parlament

(Vec F-128/12) (1)

((Verejná služba - Odmena - Rodinné prídavky - Príspevok na nezaopatrené dieťa - Náhrada neoprávnených platieb - Úmysel uviesť administratívu do omylu - Dôkaz - Nepoužiteľnosť päťročnej lehoty na požadovanie vrátenia neoprávnených platieb proti administratíve - Námietka nezákonnosti - Konanie pred podaním žaloby - Pravidlo zhody - Námietka nezákonnosti uvádzaná po prvý krát v žalobe - Prípustnosť))

2014/C 129/43

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CR (v zastúpení: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: V. Montebelle-Demogeot a E. Taneva, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. Bisch, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o vymáhaní všetkých príspevkov na nezaopatrené dieťa podľa článku 85 ods. 2 služobného poriadku, ktoré žalobca neoprávnene poberal a nie iba príspevkov, ktoré neoprávnene poberal počas uplynulých piatich rokov

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

CR znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskemu parlamentu.

3.

Rada Európskej únie, ako vedľajší účastník konania, znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013, s. 73.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/36


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 5. marca 2014 – DC/Europol

(Vec F-77/13) (1)

((Verejná služba - Zamestnanci Europolu - Invalidita - Podpora v invalidite - Výpočet úroku - Návrh na náhradu škody - Zjavná neprípustnosť))

2014/C 129/44

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: DC (v zastúpení: W. Brouwer, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol) (v zastúpení: D. C. Newmann a J. Arnould, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia stanovujúceho úroky, o ktoré sa zvyšuje suma zaplatená z dôvodu úplnej pracovnej neschopnosti v dôsledku dvoch úrazov, ku ktorým došlo počas dvoch služobných ciest

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

DC znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskemu policajnému úradu.


(1)  Ú. v. EÚ C 352, 30.11.2013, s. 27.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/37


Žaloba podaná 11. decembra 2013 – ZZ/Komisia

(Vec F-119/13)

2014/C 129/45

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ (v zastúpení: D. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o prevode práv žalobcov na dôchodok do dôchodkového systému Únie, ktoré uplatňujú nové Všeobecné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa článkov 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia o výpočte bonifikácie ich práv na dôchodok získaných pred ich nástupom do služobného pomeru v Komisii,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/37


Žaloba podaná 20. decembra 2013 – ZZ/ÚHVT

(Vec F-125/13)

2014/C 129/46

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie hodnotiacej správy za rok 2012 týkajúcej sa obdobia od 1. októbra 2011 do 31. decembra 2012, ako aj cieľov stanovených pre obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 a návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť hodnotiacu správu (Appraisal Report) z 15. marca 2012 týkajúcu sa žalobcu za obdobie od 1. októbra 2011 do 31. decembra 2012,

zrušiť ciele, ktoré ÚHVT stanovil žalobcovi pre obdobie od januára 2013 do decembra 2013,

zaviazať ÚHVT zaplatiť žalobcovi primeranú náhradu škody, ktorej výška je ponechaná na posúdení Súdu pre verejnú službu, ako odškodnenie za morálnu a nemateriálnu ujmu, ktorú utrpel,

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.


Korigendá

28.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/39


Korigendum k oznámeniu v Úradnom vestníku vo veci T-689/13

(Úradný vestník Európskej únie C 85 z 22. marca 2014 )

2014/C 129/47

Oznámenie v Ú. v. EÚ vo veci T-689/13, Bilbaina de Alquitranes a i./Komisia má znieť takto:

„Žaloba podaná 20. decembra 2013 – Bilbaina de Alquitranes a i./Komisia

(Vec T-689/13)

2014/C 85/37

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Bilbaína de Alquitranes SA (Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Španielsko), Deza a.s. (Valašské Meziříčí Česká republika), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Španielsko), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Dánsko), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Spojené kráľovstvo), Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Holandsko), Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Nemecko) Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgicko), Rütgers Poland Sp. Z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Poľsko), Bawtry Carbon Interantional Ltd (Doncaster, Spojené kráľovstvo), Grupo Ferroatlántica, SA (La Coruña, Španielsko), SGL Carbon GmbH (Meitingen, nemecko) SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Rakúsko), SGL Carbon (Passy, Francúzsko), SGL Carbon, SA (La Coruña, Španielsko), SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Poľsko), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Nemecko) a Tokai Erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Nemecko) (v zastúpení: K. Van Maldegem a C. Mereu, advokáti)

Žalovaná: Európska Komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil napadnutý akt v rozsahu, v akom sa ním smola, uhoľnodechtová, vysokoteplotná (ďalej len „CTPHT“) klasifikuje ako H400 a H410, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyne sa domáhajú čiastočného zrušenia nariadenia Komisie (EÚ) č. 944/2013 z 2. októbra 2013, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (ďalej len „nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok“, Ú. v. EÚ L 261, s. 5), v rozsahu, v akom sa ním smola, uhoľnodechtová, vysokoteplotná (CAS 65996-93-2, ďalej len „CTPHT“) klasifikuje ako H400 (Aquatic Acute 1) a H410 (Aquatic Chronic 1) (ďalej len „napadnutý akt“).

Žalobkyne na podporu svojej žaloby uvádzajú tri žalobné dôvody:

1.

Prvým žalobným dôvodom tvrdia, že napadnutý akt je protiprávny, pretože tento akt porušuje ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok pokiaľ ide o klasifikáciu látok podľa ich toxickosti vo vodnom prostredí, ako aj štúdie, ktoré musia byť na tieto účely akceptované, a porušuje aj zásadu rovnosti zaobchádzania, pretože jeho autor nezohľadnil štúdie vykonané v súlade s usmerneniami o uplatňovaní nariadenia REACH a usmerneniami OECD, a vyžadoval vykonať skúšky, ktoré sa nezakladajú na žiadnej štandardizovanej a akceptovanej metóde.

2.

Druhým žalobným dôvodom tvrdia, že napadnutý akt je protiprávny, pretože sa zakladá na zjavne nesprávnom posúdení, keďže jeho autor nevzal do úvahy zásadité vlastnosti, ktoré sú charakteristické pre CTPHT a ktoré najmä majú veľký význam pri skúškach ultrafialovým žiarením a pri uplatnení metódy súčtu; ďalej boli týmto aktom stanovené M-koeficienty pre zložky polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) bez primeraného preskúmania štúdii, na ktorých sa zakladal, a zamietnuté informácie predložené žalobkyňami bez primeraného odôvodnenia.

3.

Tretím žalobným dôvodom tvrdia, že napadnuté rozhodnutie je protiprávne, pretože porušuje zásady práva Únie transparentnosti a práva na obhajobu.“