ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 98A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
3. apríla 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2014/C 098A/01

Oznámenie o verejnom výberovom konaní EPSO/AST/131/14 – Asistenti (AST 3) – Jadrová inšpekcia

1

 

2014/C 098A/02

Prehľad výberových konaní V Ú. v. EÚ C A

9

SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

3.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 98/1


OZNÁMENIE O VEREJNOM VÝBEROVOM KONANÍ

EPSO/AST/131/14 – ASISTENTI (AST 3)

JADROVÁ INŠPEKCIA

2014/C 098 A/01

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konanie na základe odborných predpokladov a formou skúšok na vytvorenie rezervného zoznamu s cieľom prijať do služobného pomeru asistentov (1).

Cieľom tohto výberového konania je vytvoriť rezervný zoznam na obsadenie voľných pracovných miest úradníkov v Európskej komisii, najmä na Generálnom riaditeľstve pre energetiku (GR ENER) v Luxemburgu a v útvaroch Spoločného výskumného centra (JRC), ktorých aktivity zahŕňajú kontrolu jadrovej bezpečnosti, konkrétne v Inštitúte pre transuránové prvky (ITU) v Karlsruhe (Nemecko), v Inštitúte energetiky (IE) v Pettene (Holandsko) a na riaditeľstve „Správa pracoviska v Ispre“ (ISD) v Ispre (Taliansko).

Pred podaním prihlášky si dôkladne prečítajte Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie C 60 A z 1. marca 2014, ako aj na webovej stránke úradu EPSO.

Tieto pravidlá, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť oznámenia o verejnom výberovom konaní, vám pomôžu pochopiť pravidlá výberových konaní a podmienky registrácie.

OBSAH

I.

VŠEOBECNÝ RÁMEC

II.

NÁPLŇ PRÁCE

III.

PODMIENKY PRIJATIA DO VÝBEROVÉHO KONANIA

IV.

VSTUPNÉ TESTY

V.

PRIJATIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA A VÝBER NA ZÁKLADE ODBORNÝCH PREDPOKLADOV

VI.

VEREJNÉ VÝBEROVÉ KONANIE

VII.

REZERVNÝ ZOZNAM

VIII.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

I.   VŠEOBECNÝ RÁMEC

Počet miest pre úspešných uchádzačov: 32

II.   NÁPLŇ PRÁCE

Úlohou GR ENER v oblasti kontroly jadrovej bezpečnosti je zabezpečiť rešpektovanie práv a povinností týkajúcich sa nezneužívania jadrového materiálu, ako sú opísané v kapitole VII Zmluvy o Euratome, ktorou sa zavádza systém Euratomu na kontrolu bezpečnosti.

Úlohou Spoločného výskumného centra (JRC) je poskytovať vedeckú a technickú podporu pri tvorbe, vývoji, vykonávaní a monitorovaní politík Európskej únie zameranú na zákazníka. Ako útvar Komisie slúži JRC ako referenčné vedecko-technické centrum Únie.

Úlohou jadrových inšpektorov je kontrolovať správnosť vyhlásení a správ, ktoré predložili prevádzkovatelia jadrových zariadení, vykonávať fyzické kontroly jadrového materiálu a pripravovať správy o svojich zisteniach. Pod dohľadom nadriadených sú takisto zodpovední za komunikáciu s prevádzkovateľmi, vnútroštátnymi zainteresovanými stranami a medzinárodnými organizáciami. Takisto sa od nich môže požadovať, aby prispievali k vývoju, inštalácii a údržbe zariadení na vykonávanie kontroly bezpečnosti.

Náplň práce jadrových inšpektorov zahŕňa najmä:

vykonávanie inšpekcií v jadrových zariadeniach, ktoré zahŕňajú všetky fázy jadrového palivového cyklu (t. j. ťažbu štiepnych materiálov, konverziu, obohacovanie, výrobu jadrového paliva, prevádzku jadrových reaktorov, prepracovanie vyhoreného jadrového paliva, nakladanie s odpadom a jeho konečné uskladnenie). Cieľom týchto inšpekcií je skontrolovať technické charakteristiky týchto zariadení a preskúmať podkladové dokumenty pripojené k vyhláseniam o účtovnej evidencii, ktoré predložili prevádzkovatelia, s cieľom zistiť, či zodpovedajú skutočnosti. Kontrola zahŕňa vykonávanie kvantitatívnych a kvalitatívnych meraní, odoberanie vzoriek, ako aj analýzu nameraných údajov, údajov z kamerových monitorovacích systémov a zapečatených údajov,

overovanie súladu a koherentnosti vyhlásení o účtovnej evidencii jadrového materiálu, ktoré predložili prevádzkovatelia jadrových zariadení. Patrí sem vkladanie údajov do počítačového účtovného systému, analýza anomálií, ktoré systém zaznamená, a následné sledovanie týchto anomálií spolu s príslušným prevádzkovateľom jadrového zariadenia,

účasť na príprave opatrení kontroly bezpečnosti pre jednotlivé jadrové zariadenia, zastupovanie Komisie na stretnutiach s prevádzkovateľmi, vnútroštátnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami, ako je napríklad Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), a vypracúvanie podrobných správ,

analýzu vzoriek jadrového materiálu a vzoriek odobraných sterom vykonávanú buď v laboratóriách priamo na mieste, alebo v laboratóriách Európskej komisie. Patrí sem kalibrácia a kvalifikačné testovanie zariadenia na analýzu, ako aj zaobchádzanie s rádioaktívnymi vzorkami v kontrolovanom prostredí,

vývoj, prípravu a kalibráciu zariadenia a nástrojov, ktoré sa použijú počas inšpekcie priamo na mieste, a inštaláciu a údržbu meracích zariadení a zariadení dozoru vrátane systémov dozoru kamerovým monitorovacím zariadením a elektronických systémov vodotesnosti v jadrových zariadeniach.

Za jednotlivé úlohy môžu zodpovedať rôzne tímy. Napriek tomu, že uchádzač môže byť odborníkom na jednu alebo druhú skupinu úloh, multidisciplinárne schopnosti vo všetkých uvedených oblastiach sa budú považovať za výhodu. Jadroví inšpektori sa podporujú v tom, aby v priebehu rokov vystriedali viacero tímov.

Tieto činnosti sa riadia ustanoveniami Zmluvy o Euratome a súvisiacimi sekundárnymi právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými dohodami, ktorých je Európske spoločenstvo pre atómovú energiu zmluvnou stranou. Zahŕňajú časté služobné cesty a vyžadujú si prístup do kontrolovaných priestorov jadrových zariadení. Vzhľadom na časté osamotené umiestnenie jadrových zariadení sa od inšpektorov vyžaduje, aby mali vodičský preukaz.

Jadroví inšpektori musia prejsť bezpečnostnou previerkou.

III.   PODMIENKY PRIJATIA DO VÝBEROVÉHO KONANIA

K dátumu uzávierky online registrácie musíte spĺňať všetky nasledujúce všeobecné a osobitné podmienky:

1.

Všeobecné podmienky

a)

Byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie.

b)

Mať všetky práva náležiace občanovi.

c)

Mať splnené povinnosti, ktoré vám vyplývajú z právnych predpisov týkajúcich sa vojenskej služby.

d)

Poskytovať záruku bezúhonnosti nevyhnutnú na vykonávanie funkcie.

2.

Osobitné podmienky

2.1.

Vzdelanie

postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom buď v technickej oblasti, alebo v oblasti zameranej na prírodné alebo aplikované vedy, ako napríklad na jadrovú fyziku, jadrovú chémiu, ochranu proti žiareniu, rádiobiológiu, fyziku, chémiu, inžinierstvo,

ALEBO

všeobecné alebo technické vyššie sekundárne vzdelanie, osvedčené dokladom o ukončení štúdia, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, a následná minimálne trojročná odborná prax v príslušnom odbore.

Poznámka: Tieto tri roky nemôžu byť započítané do počtu rokov požadovanej odbornej praxe.

2.2.

Odborná prax

Odborná prax v trvaní minimálne tri roky, z toho dva roky v oblasti jadrovej fyziky, jadrovej chémie, ochrany proti žiareniu, rádiobiológie, fyziky, chémie, inžinierstva alebo iných relevantných odborov v technickej oblasti alebo v oblasti aplikovaných vied, získaná v rámci jadrového priemyslu, v stredisku jadrového výskumu, v národnom alebo medzinárodnom verejnom orgáne alebo inej príslušnej oblasti.

Ďalšie vzdelávanie súvisiace s požadovanou špecializáciou, na ktorom sa uchádzač zúčastnil po získaní požadovaného vysokoškolského vzdelania, sa môže započítať do praxe v maximálnej dĺžke jedného roka.

Táto odborná prax sa berie do úvahy len vtedy, ak bola nadobudnutá po získaní diplomu, ktorý umožňuje účasť na tomto výberovom konaní.

2.3.

Jazykové znalosti  (2)

1. jazyk

Hlavný jazyk:

výborná znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie

2. jazyk

druhý jazyk (povinne odlišný od 1. jazyka):

uspokojivá znalosť anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka.

Na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (veľká komora) vo veci C-566/10 P, Talianska republika/Komisia, inštitúcie EÚ uvádzajú dôvody obmedzenia možnosti výberu druhého jazyka v tomto výberovom konaní na limitovaný počet úradných jazykov EÚ.

Uchádzačov si preto dovoľujeme informovať, že možnosti druhého jazyka boli v rámci tohto výberového konania vymedzené v súlade so služobným záujmom, ktorý vyžaduje, aby novoprijatí kolegovia dokázali vo svojej každodennej práci okamžite fungovať a efektívne v nej komunikovať. V opačnom prípade by bolo vážne ohrozené účinné fungovanie inštitúcií.

Z hľadiska jazykov používaných v internej komunikácii, ako aj vzhľadom na potreby útvarov týkajúce sa externej komunikácie a vybavovania úradných vecí z dlhej praxe inštitúcií EÚ vyplýva, že najpoužívanejšími jazykmi sú aj naďalej angličtina, francúzština a nemčina. Anglický, francúzsky a nemecký jazyk sú okrem toho jazyky, ktoré sú ako druhý jazyk najviac používané v Európskej únii a ktoré sa ako druhý jazyk učí najviac ľudí. Tento trend potvrdzujú aj súčasné vzdelávacie a profesijné štandardy, podľa ktorých sa od uchádzačov o pracovné miesta v EÚ očakáva, že ovládajú aspoň jeden z uvedených jazykov. Pri vyvažovaní služobného záujmu a schopností uchádzačov, ako aj so zreteľom na osobitný druh tohto výberového konania je preto legitímne organizovať testy v uvedených troch jazykoch, aby sa zaručilo, že všetci uchádzači ovládajú aspoň jeden z nich natoľko, že sú v ňom schopní pracovať, a to bez ohľadu na to, aký je ich hlavný jazyk. Prostredníctvom takéhoto posúdenia osobitných kompetencií môžu inštitúcie EÚ vyhodnotiť schopnosť uchádzačov okamžite podávať výsledky v prostredí, ktoré sa takmer zhoduje s realitou daného pracovného miesta.

Z rovnakých dôvodov je vhodné obmedziť jazyk na komunikáciu medzi uchádzačom a inštitúciou vrátane jazyka, v ktorom sa majú vyplniť prihlášky. Pomocou tejto požiadavky sa takisto zabezpečí, že údaje uchádzačov na ich vlastných prihláškach sa môžu lepšie porovnávať a kontrolovať.

V záujme rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi sa okrem toho od všetkých uchádzačov vrátane tých, ktorých hlavný jazyk patrí medzi uvedené tri jazyky, vyžaduje, aby spravili test v druhom jazyku vybranom spomedzi uvedených troch jazykov.

Nie je tým dotknutá neskoršia jazyková odborná príprava zameraná na získanie schopnosti pracovať v treťom jazyku v súlade s článkom 45 ods. 2 služobného poriadku.

IV.   VSTUPNÉ TESTY

Vstupné testy sa uskutočňujú na počítači a organizuje ich úrad EPSO. Stupeň náročnosti testov určuje výberová komisia, ktorá na základe návrhov úradu EPSO schvaľuje aj ich znenie.

Vstupné testy na počítačoch sa uskutočnia len v prípade, ak počet prihlásených uchádzačov prekročí určitú hranicu. Túto hranicu stanoví riaditeľ úradu EPSO, ktorý je menovacím orgánom, po uzávierke prihlášok. Táto hranica Vám bude oznámená prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO.

V opačnom prípade prebehne testovanie schopností v oblasti uvažovania v hodnotiacom centre (pozri oddiel VI bod 2).

1.

Pozvanie na testy

Na testy budete pozvaní, ak ste svoju prihlášku potvrdili v uvedenej lehote (pozri oddiel VIII).

Upozornenie:

1.

potvrdením prihlášky zároveň vyhlasujete, že spĺňate všeobecné a osobitné podmienky uvedené v oddiele III;

2.

pre účasť na testoch si musíte rezervovať termín; túto rezerváciu je nutné vykonať v lehote, ktorá vám bude oznámená prostredníctvom používateľského konta EPSO.

2.

Typ a hodnotenie testov

Súbor testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je preveriť vaše schopnosti v oblasti uvažovania:

Test a)

verbálne uvažovanie

Hodnotenie: 0 až 20 bodov

Požadovaný minimálny počet bodov: 10 bodov

Test b)

numerické uvažovanie

Hodnotenie: 0 až 10 bodov

Test c)

abstraktné uvažovanie

Hodnotenie: 0 až 10 bodov

 

Požadovaný minimálny počet bodov v testoch b) a c) spolu je 10 bodov

3.

Jazyk testov

1. jazyk

V.   PRIJATIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA A VÝBER NA ZÁKLADE ODBORNÝCH PREDPOKLADOV

1.   Postup

Na základe informácií, ktoré ste uviedli v prihláške, sa najprv preskúmajú všeobecné a osobitné podmienky a uskutoční sa výber na základe posúdenia vašich odborných predpokladov.

a)

Posúdia sa odpovede na otázky týkajúce sa všeobecných a osobitných podmienok a stanoví sa, či budete zaradení do zoznamu uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky podmienky prijatia do výberového konania.

Ak sa najskôr uskutočnia vstupné testy, preskúmajú sa všeobecné a osobitné podmienky podľa zostupného poradia bodov dosiahnutých vo vstupných testoch len po hranicu, ktorú určí menovací orgán  (3) , a to v prípade tých uchádzačov, ktorí:

dosiahli požadovaný minimálny počet bodov a zároveň najlepšie hodnotenie vo vstupných testoch a

spĺňajú podmienky na prijatie do výberového konania.

V prípade, že by sa na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci títo uchádzači postúpia do fázy výberu na základe odborných predpokladov. Online prihlášky uchádzačov pod touto hranicou sa nebudú posudzovať.

b)

Výberová komisia potom na základe posúdenia odborných predpokladov uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky prijatia do výberového konania, vyberie tých uchádzačov, ktorých odborné predpoklady (najmä diplomy a odborná prax) najlepšie zodpovedajú náplni práce a výberovým kritériám uvedeným v tomto oznámení o verejnom výberovom konaní. Tento výber sa realizuje výlučne na základe informácií, ktoré ste uviedli v časti prihlášky s názvom „prehľad schopností“, na základe tohto hodnotenia:

každému výberovému kritériu sa pridelia body 1 až 3, a to podľa významu, ktorý mu výberová komisia prikladá,

výberová komisia preskúma odpovede uchádzačov a každej odpovedi pridelí známku 0 až 4 v závislosti od kvalifikácie uchádzača. Tieto známky sa vynásobia bodmi za každú otázku a spočítajú sa, čím sa získa počet celkových dosiahnutých bodov.

Výberová komisia potom zostaví poradie uchádzačov podľa počtu celkových dosiahnutých bodov. Počet uchádzačov pozvaných (4) do hodnotiaceho centra zodpovedá maximálne trojnásobku počtu miest pre úspešných uchádzačov. Tento počet bude uverejnený na webovej stránke úradu EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Kontrola informácií, ktoré uchádzač uviedol vo svojej prihláške

Po testoch v hodnotiacom centre a po zohľadnení výsledkov úrad EPSO overí, či informácie, ktoré uchádzači uviedli vo svojich online prihláškach, spĺňajú všeobecné podmienky, a výberová komisia na základe podkladových dokumentov poskytnutých uchádzačmi overí, či spĺňajú osobitné podmienky a výberové kritériá. V rámci hodnotenia odborných predpokladov sa podkladové dokumenty zoberú do úvahy len na účely potvrdenia odpovedí uvedených v časti prihlášky s názvom „prehľad schopností“. Ak z tejto kontroly vyplynie, že uvedené informácie (5) nie sú podložené príslušnými podkladovými dokumentmi, dotknutí uchádzači budú z výberového konania vylúčení.

Kontrola sa vykonáva podľa zostupného poradia dosiahnutých bodov u uchádzačov, ktorí dosiahli požadovaný minimálny počet bodov a zároveň najlepšie hodnotenie v testoch d), e), f) a g) v hodnotiacom centre (pozri oddiel VI bod 2). Títo uchádzači musia v prípade potreby takisto dosiahnuť požadovaný minimálny počet bodov v testoch všeobecných schopností a), b) a c). Táto kontrola sa robí až do dosiahnutia hranice počtu uchádzačov, ktorí môžu byť zaradení do rezervného zoznamu a ktorí skutočne spĺňajú všetky podmienky na prijatie do výberového konania. Podkladové dokumenty uchádzačov, ktorí nedosiahnu túto hranicu, sa nekontrolujú.

3.   Výberové kritériá

Výberová komisia pri výbere na základe posúdenia odborných predpokladov zohľadní tieto kritériá:

1.

Odbornú prax v oblasti vývoja experimentálnych metód v oblasti jadrovej fyziky, jadrovej chémie, ochrany proti žiareniu, rádiobiológie, fyziky, chémie, inžinierstva alebo iných príslušných relevantných odborov v technickej oblasti alebo v oblasti aplikovaných vied vrátane uskutočňovania experimentov, ich analýzy a hodnotenia.

2.

Odbornú prax v oblasti používania experimentálnych metód v oblasti jadrovej fyziky, jadrovej chémie, ochrany proti žiareniu, rádiobiológie, fyziky, chémie, inžinierstva alebo iných príslušných relevantných odborov v technickej oblasti alebo v oblasti aplikovaných vied vrátane uskutočňovania experimentov, ich analýzy a hodnotenia.

3.

Odbornú prax v oblasti vývoja metód merania v oblasti jadrovej fyziky, jadrovej chémie, ochrany proti žiareniu, rádiobiológie, fyziky, chémie, inžinierstva alebo iných príslušných relevantných odborov v technickej oblasti alebo v oblasti aplikovaných vied.

4.

Odbornú prax v oblasti používania metód merania v oblasti jadrovej fyziky, jadrovej chémie, ochrany proti žiareniu, rádiobiológie, fyziky, chémie, inžinierstva alebo iných príslušných relevantných odborov v technickej oblasti alebo v oblasti aplikovaných vied.

5.

Odbornú prax v oblasti informatiky súvisiacu s vývojom alebo používaním experimentálnych metód alebo metód merania v oblasti jadrovej fyziky, jadrovej chémie, ochrany proti žiareniu, rádiobiológie, fyziky, chémie, inžinierstva alebo iných príslušných relevantných odborov v technickej oblasti alebo v oblasti aplikovaných vied.

6.

Odbornú prax v oblasti informatiky súvisiacu so správou databáz a aplikáciami na vedenie účtovníctva.

7.

Odbornú prax súvisiacu s regulačnými aspektmi v oblasti jadrovej energie.

8.

Odbornú prax v oblasti účtovnej evidencie jadrového materiálu.

9.

Medzinárodné skúsenosti aspoň v jednej z uvedených oblastí (kritériá 1 až 8) vrátane skúseností získaných prostredníctvom spolupráce s príslušnými medzinárodnými organizáciami.

10.

Skúsenosti s rokovaním s tretími stranami, napr. orgánmi členských štátov, zástupcami prevádzkovateľov zariadení alebo spoločností.

VI.   VEREJNÉ VÝBEROVÉ KONANIE

1.

Pozvanie

Ak patríte medzi uchádzačov, ktorí (6):

podľa informácií, ktoré uviedli pri online registrácii, spĺňajú všeobecné a osobitné podmienky prijatia do výberového konania uvedené v oddiele III

a

dosiahli jedno z najlepších hodnotení v rámci výberu na základe posúdenia odborných predpokladov,

budete pozvaní na testy do hodnotiaceho centra, ktoré sa obyčajne konajú v Bruseli (7) a trvajú jeden alebo dva dni.

2.

Hodnotiace centrum

Podstúpite tri druhy hodnotenia, ktorého obsah potvrdzuje výberová komisia:

schopnosti v oblasti uvažovania (ak tieto schopnosti neboli overené už predtým pri vstupných testoch) prostredníctvom:

a)

testu verbálneho uvažovania;

b)

testu numerického uvažovania;

c)

testu abstraktného uvažovania;

osobitné schopnosti sa budú hodnotiť prostredníctvom:

d)

štruktúrovaného pohovoru o vašich schopnostiach v danej oblasti, založeného na odpovediach uvedených v časti prihlášky s názvom „prehľad schopností“;

všeobecné schopnosti  (8) sa budú hodnotiť prostredníctvom:

e)

prípadovej štúdie;

f)

skupinovej úlohy;

g)

štruktúrovaného pohovoru o vašich všeobecných schopnostiach.

Každá z týchto všeobecných schopností sa bude testovať podľa tohto modelu:

 

Prípadová štúdia

Skupinová úloha

Štruktúrovaný pohovor

Analýza a riešenie problémov

x

x

 

Komunikácia

x

 

x

Dosahovanie výsledkov a kvality

x

 

x

Vzdelávanie a rozvoj

 

x

x

Stanovovanie priorít a organizácia práce

x

x

 

Odolnosť voči záťaži

 

x

x

Tímová práca

 

x

x


3.

Jazyky v hodnotiacom centre

1. jazyk pre testy a), b) a c).

2. jazyk pre testy d), e), f) a g).

4.

Hodnotenie a váha

Schopnosti v oblasti uvažovania

a)

test verbálneho uvažovania: 0 až 20 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 10 bodov;

b)

test numerického uvažovania: 0 až 10 bodov;

c)

test abstraktného uvažovania: 0 až 10 bodov

požadovaný minimálny počet bodov získaný v testoch b) a c): 10 bodov.

Testy a), b) a c) sú vyraďovacie, ale ich výsledky sa nepripočítajú k ostatným výsledkom z hodnotiaceho centra.

Osobitné schopnosti [test d)]

0 až 100 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 50 bodov.

Váha: 55 % z celkového počtu bodov.

Všeobecné schopnosti [testy e), f) a g)]

0 až 10 bodov za každú zo všeobecných schopností

požadovaný minimálny počet bodov:

3 body za každú schopnosť

a

35 zo 70 bodov za všetkých 7 všeobecných schopností.

Váha: 45 % z celkového počtu bodov.

VII.   REZERVNÝ ZOZNAM

1.

Zaradenie do rezervného zoznamu

Výberová komisia vás zaradí do rezervného zoznamu,

ak patríte medzi uchádzačov (9), ktorí dosiahli požadovaný minimálny počet bodov vo všetkých testoch a) až g) spolu a zároveň jedno z najlepších hodnotení v testoch d), e), f) a g) v hodnotiacom centre (pozri počet miest pre úspešných uchádzačov, oddiel I bod 1),

a ak podľa podkladových dokumentov spĺňate všetky podmienky prijatia do výberového konania.

2.

Poradie

Uchádzači sú v zozname zoradení podľa abecedy.

VIII.   AKO SA PRIHLÁSIŤ?

1.

Online registrácia

Zaregistrovať sa musíte online podľa pokynov uvedených na webovej stránke úradu EPSO, a najmä v príručke pre online registráciu.

Dátum uzávierky (vrátane potvrdenia): 6. máj 2014 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

2.

Spis uchádzača

Ak patríte medzi uchádzačov, ktorí boli pozvaní do hodnotiaceho centra, musíte priniesť (10) svoj úplný spis uchádzača (podpísanú online prihlášku a podkladové dokumenty).

Podmienky: pozri bod 2.1.7 Všeobecných pravidiel platných pre verejné výberové konania.


(1)  Každý odkaz v tomto oznámení na osobu mužského pohlavia sa automaticky vzťahuje aj na osobu ženského pohlavia.

(2)  Pozri Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky – minimálna požadovaná úroveň: 1. jazyk = C1, 2. jazyk = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  Tento počet zodpovedá hranici uvedenej v druhom odseku oddiele IV.

(4)  Uchádzači, ktorí neboli pozvaní do hodnotiaceho centra, dostanú výsledky hodnotenia, ako aj informácie o bodoch, ktoré výberová komisia pridelila jednotlivým otázkam.

(5)  Tieto informácie budú overené na základe podkladových dokumentov ešte pred zostavením rezervného zoznamu (pozri oddiel VII bod 1 a oddiel VIII bod 2).

(6)  V prípade, že by viacero uchádzačov získalo rovnaký počet bodov potrebný na umiestnenie sa na poslednom mieste, všetci títo uchádzači budú pozvaní do hodnotiaceho centra.

(7)  Testy schopností v oblasti uvažovania sa z organizačných dôvodov môžu konať v testovacích centrách, ktoré sa nachádzajú v členských štátoch, nezávisle od ostatných skúšok, ktoré sa vykonávajú v hodnotiacom centre.

(8)  Podrobné informácie o týchto schopnostiach sú uvedené v bode 1.2 Všeobecných pravidiel platných pre verejné výberové konania.

(9)  V prípade, že by sa na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci títo uchádzači budú zapísaní do rezervného zoznamu.

(10)  Dátum, kedy sa musíte dostaviť do hodnotiaceho centra, vám bude oznámený v dostatočnom predstihu prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO.


3.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 98/9


PREHĽAD VÝBEROVÝCH KONANÍ V Ú. V. EÚ C A

2014/C 098 A/02

Pripojený je zoznam Ú. v. EÚ C A, ktoré boli vydané počas tohto roku.

Ak nie je uvedené inak, Ú. v. EÚ vyšli vo všetkých jazykoch.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98