ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.CA2014.074.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 74A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
13. marca 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2014/C 074A/01

Oznámenie o verejnom výberovom konaní – EPSO/AD/276/14 – Administrátori (AD 5)

1

PREHĽAD VÝBEROVÝCH KONANÍ v Ú. v. EÚ C A

Pripojený je zoznam Ú. v. EÚ C A, ktoré boli vydané počas tohto roku.

Ak nie je uvedené inak, Ú. v. EÚ vyšli vo všetkých jazykoch.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

13.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 74/1


OZNÁMENIE O VEREJNOM VÝBEROVOM KONANÍ

EPSO/AD/276/14

ADMINISTRÁTORI (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konanie formou skúšok na vytvorenie rezervného zoznamu s cieľom prijať do služobného pomeru administrátorov (1).

Cieľom tohto výberového konania je vytvoriť rezervný zoznam na obsadenie voľných pracovných miest úradníkov v inštitúciách Európskej únie.

Pred podaním prihlášky si dôkladne prečítajte Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie C 60 A z 1. marca 2014, ako aj na webovej stránke úradu EPSO.

Tieto pravidlá, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť oznámenia o verejnom výberovom konaní, vám pomôžu pochopiť pravidlá výberových konaní a podmienky registrácie.

OBSAH

I.

VŠEOBECNÝ RÁMEC

II.

NÁPLŇ PRÁCE

III.

PODMIENKY PRIJATIA DO VÝBEROVÉHO KONANIA

IV.

VSTUPNÉ TESTY

V.

HODNOTIACE CENTRUM

VI.

REZERVNÝ ZOZNAM

VII.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

I.   VŠEOBECNÝ RÁMEC

Počet miest pre úspešných uchádzačov: 137

II.   NÁPLŇ PRÁCE

Platová trieda AD 5 je trieda, na úrovni ktorej začínajú svoju kariéru v inštitúciách EÚ absolventi vysokoškolského štúdia. Administrátori prijatí do tejto triedy môžu pod vedením vykonávať v inštitúciách tri hlavné pracovné činnosti: tvoriť politiky, podieľať sa na operatívnom plnení úloh a riadiť zdroje. Hľadáme najmä uchádzačov s potenciálom kariérneho rastu.

Všeobecnou úlohou administrátorov je podporovať činiteľov s rozhodovacími právomocami pri plnení úloh ich inštitúcie alebo orgánu.

Hlavné úlohy, ktoré sa môžu v závislosti od inštitúcie líšiť, zahŕňajú:

návrh programov a akčných plánov, ich vykonávanie, súvisiace následné činnosti a kontrolu,

riadenie zdrojov vrátane personálu, financií a vybavenia,

pomoc činiteľom s rozhodovacími právomocami ústnou alebo písomnou formou,

vypracúvanie stručných analytických správ o politikách,

vonkajšiu komunikáciu, ako aj vnútorné podávanie správ a komunikáciu,

vzťahy s vonkajšími zainteresovanými stranami a s členskými štátmi,

koordináciu a konzultácie na medziútvarovej a medziinštitucionálnej úrovni, pokiaľ ide o politiky,

koordináciu pracovných skupín vytvorených členskými štátmi, inštitúciami a ďalšími vonkajšími zainteresovanými stranami,

vypracúvanie zmlúv, prípravu výziev na predloženie návrhov a zadávanie zákaziek a účasť v hodnotiacich výboroch, ktoré sledujú postupy výberu a verejného obstarávania.

III.   PODMIENKY PRIJATIA DO VÝBEROVÉHO KONANIA

K dátumu uzávierky elektronickej registrácie musíte spĺňať všetky nasledujúce všeobecné a osobitné podmienky:

1.

Všeobecné podmienky

a)

Byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie.

b)

Mať všetky práva náležiace občanovi.

c)

Mať splnené povinnosti, ktoré vám vyplývajú z právnych predpisov týkajúcich sa vojenskej služby.

d)

Poskytovať záruku bezúhonnosti nevyhnutnú na vykonávanie funkcie.

2.

Osobitné podmienky

2.1.

Vzdelanie

Vzdelanie zodpovedajúce minimálne trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené diplomom.

Študenti posledného ročníka vysokoškolského štúdia sa môžu zúčastniť na výberovom konaní pod podmienkou, že diplom získajú najneskôr do 31. júla 2014.

2.2.

Odborná prax

Nevyžaduje sa žiadna odborná prax.

2.3.

Jazykové znalosti (2)

1. jazyk

hlavný jazyk:

výborná znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie

2. jazyk

druhý jazyk (povinne odlišný od 1. jazyka):

uspokojivá znalosť anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka.

Na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (veľká komora) vo veci C-566/10 P, Talianska republika/Komisia, inštitúcie EÚ uvádzajú dôvody obmedzenia možnosti výberu druhého jazyka v tomto výberovom konaní na limitovaný počet úradných jazykov EÚ.

Uchádzačov si preto dovoľujeme informovať, že možnosti druhého jazyka boli v rámci tohto výberového konania vymedzené v súlade so služobným záujmom, ktorý vyžaduje, aby novoprijatí kolegovia dokázali vo svojej každodennej práci okamžite fungovať a efektívne v nej komunikovať. V opačnom prípade by bolo vážne ohrozené účinné fungovanie inštitúcií.

Z hľadiska jazykov používaných v internej komunikácii, ako aj vzhľadom na potreby útvarov týkajúce sa externej komunikácie a vybavovania úradných vecí z dlhej praxe inštitúcií EÚ vyplýva, že najpoužívanejšími jazykmi sú aj naďalej angličtina, francúzština a nemčina. Anglický, francúzsky a nemecký jazyk sú okrem toho jazyky, ktoré sú ako druhý jazyk najviac používané v Európskej únii a ktoré sa ako druhý jazyk učí najviac ľudí. Tento trend potvrdzujú aj súčasné vzdelávacie a profesné štandardy, podľa ktorých sa od uchádzačov o pracovné miesta v EÚ očakáva, že ovládajú aspoň jeden z uvedených jazykov. Pri vyvažovaní služobného záujmu a potrieb a schopností uchádzačov, ako aj so zreteľom na osobitný druh tohto výberového konania je preto legitímne organizovať testy v uvedených troch jazykoch, aby sa zaručilo, že všetci uchádzači ovládajú aspoň jeden z nich natoľko, že sú v ňom schopní pracovať, a to bez ohľadu na to, aký je ich hlavný jazyk. Prostredníctvom takéhoto posúdenia osobitných kompetencií môžu inštitúcie EÚ vyhodnotiť schopnosť uchádzačov okamžite podávať výsledky v prostredí, ktoré sa takmer zhoduje s realitou daného pracovného miesta.

Z rovnakých dôvodov je vhodné obmedziť jazyk na komunikáciu medzi uchádzačom a inštitúciou vrátane jazyka, v ktorom sa majú vyplniť prihlášky. Pomocou tejto požiadavky sa takisto zabezpečí, že údaje uchádzačov na ich vlastných prihláškach sa môžu lepšie porovnávať a kontrolovať.

V záujme rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi sa okrem toho od všetkých uchádzačov vrátane tých, ktorých hlavný jazyk patrí medzi uvedené tri jazyky, vyžaduje, aby spravili test v druhom jazyku vybranom spomedzi uvedených troch jazykov.

Nie je tým dotknutá neskoršia jazyková odborná príprava zameraná na získanie schopnosti pracovať v treťom jazyku v súlade s článkom 45 ods. 2 služobného poriadku.

IV.   VSTUPNÉ TESTY

Vstupné testy sa uskutočňujú na počítači a organizuje ich úrad EPSO. Stupeň náročnosti testov určuje výberová komisia, ktorá na základe návrhov úradu EPSO schvaľuje aj ich znenie.

1.

Pozvanie na testy

Na testy budete pozvaní, ak ste svoju prihlášku potvrdili v uvedenej lehote (pozri oddiel VII).

Upozornenie:

1.

potvrdením prihlášky zároveň vyhlasujete, že spĺňate všeobecné a osobitné podmienky uvedené v oddiele III;

2.

pre účasť na testoch si musíte rezervovať termín; túto rezerváciu je nutné vykonať v lehote, ktorá vám bude oznámená prostredníctvom používateľského konta EPSO.

2.

Typ a hodnotenie testov

Súbor testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je preveriť všeobecné schopnosti uchádzačov, pokiaľ ide o ich:

Test a)

verbálne uvažovanie.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov.

Test b)

numerické uvažovanie.

Hodnotenie: 0 až 10 bodov.

Požadovaný minimálny počet bodov: 5 bodov.

Test c)

abstraktné uvažovanie.

Hodnotenie: 0 až 10 bodov.

 

Požadovaný minimálny počet bodov v testoch a) a c) spolu je 15 bodov.

Test d)

situačné rozhodovanie.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov.

Požadovaný minimálny počet bodov: 24 bodov.

3.

Jazyk testov

1. jazyk pre testy a), b) a c).

2. jazyk pre test d).

V.   HODNOTIACE CENTRUM

1.

Pozvanie do hodnotiaceho centra

Do hodnotiaceho centra budete pozvaní:

ak ste dosiahli požadovaný minimálny počet bodov v každom zo vstupných testov,

ak ste v testoch a), c), a d) dosiahli jedno z najlepších hodnotení (3) a

ak na základe preskúmania informácií, ktoré ste uviedli v elektronickej prihláške (4), spĺňate všeobecné a osobitné podmienky uvedené v oddiele III.

Vstupný test b) je vyraďovací, ale body v ňom získané sa nebudú pripočítavať k bodom z ostatných testov s cieľom určiť uchádzačov, ktorí sa pozvú do hodnotiaceho centra.

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra zodpovedá približne 2,5-násobku počtu miest pre úspešných uchádzačov uvedenému v tomto oznámení o verejnom výberovom konaní a uverejní sa na webovej stránke úradu EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Hodnotiace centrum

V hodnotiacom centre sa hodnotia vaše všeobecné schopnosti (5) prostredníctvom týchto testov, ktorých obsah potvrdzuje výberová komisia:

e)

prípadová štúdia;

f)

skupinová úloha;

g)

ústna prezentácia;

h)

štruktúrovaný pohovor.

Budete pozvaní do hodnotiaceho centra na účasť na prípadovej štúdii (6) (ktorá je súčasťou skúšok v hodnotiacom centre) a na ďalšie skúšky, ktoré sa zvyčajne konajú v Bruseli počas jedného dňa alebo jedného a pol dňa.

Každá z týchto všeobecných schopností sa bude testovať podľa tohto modelu:

 

Prípadová štúdia

Skupinová úloha

Ústna prezentácia

Štruktúrovaný pohovor

Analýza a riešenie problémov

x

 

x

 

Komunikácia

x

 

x

 

Dosahovanie výsledkov a kvality

x

 

x

 

Vzdelávanie a vývoj

 

x

 

x

Prioritizácia úloh a organizácia práce

x

x

 

 

Odolnosť voči záťaži

 

 

x

x

Práca v kolektíve

 

x

 

x

Riadenie

 

x

 

x

3.

Jazyky v hodnotiacom centre

2. jazyk.

4.

Hodnotenie

0 až 10 bodov za každú zo všeobecných schopností,

požadovaný minimálny počet bodov:

 

3 body za každú schopnosť,

 

50 z 80 bodov za všetkých 8 všeobecných schopností.

VI.   REZERVNÝ ZOZNAM

1.

Zaradenie do rezervného zoznamu

Výberová komisia vás zaradí do rezervného zoznamu,

ak patríte medzi uchádzačov (7), ktorí dosiahli požadovaný minimálny počet bodov a zároveň jedno z najlepších hodnotení za všetky skúšky v hodnotiacom centre (pozri oddiel I – počet miest pre úspešných uchádzačov),

a ak podľa podkladových dokumentov spĺňate všetky podmienky prijatia do výberového konania.

Uvedené požiadavky sa kontrolujú v zostupnom poradí podľa výsledkov až do dosiahnutia hranice počtu uchádzačov, ktorí môžu byť zaradení do rezervného zoznamu a ktorí skutočne spĺňajú všetky podmienky prijatia do výberového konania.

Podkladové dokumenty uchádzačov pod touto hranicou sa nebudú posudzovať. Ak z tejto kontroly vyplynie, že informácie (8), ktoré uchádzači uviedli vo svojej elektronickej prihláške, nie sú podložené príslušnými podkladovými dokumentmi, dotknutí uchádzači budú z výberového konania vylúčení.

2.

Poradie

Uchádzači sú v zozname zoradení podľa abecedy.

VII.   AKO SA PRIHLÁSIŤ?

1.

Elektronická registrácia

Zaregistrovať sa musíte elektronicky podľa pokynov uvedených na webovej stránke úradu EPSO, a najmä v príručke pre elektronickú registráciu.

Dátum uzávierky (vrátane potvrdenia): 15. apríl 2014 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

2.

Spis uchádzača

Ak patríte medzi uchádzačov, ktorí boli pozvaní do hodnotiaceho centra, musíte priniesť (9) svoj úplný spis uchádzača (podpísanú elektronickú prihlášku a podkladové dokumenty).

Podmienky: pozri bod 2.1.7 Všeobecných pravidiel platných pre verejné výberové konania.


(1)  Každý odkaz v tomto oznámení na osobu mužského pohlavia sa automaticky vzťahuje aj na osobu ženského pohlavia.

(2)  Pozri Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky – minimálna požadovaná úroveň: 1. jazyk = C1, 2. jazyk = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  V prípade, že by viacero uchádzačov získalo rovnaký počet bodov potrebný na umiestnenie sa na poslednom mieste, všetci títo uchádzači budú pozvaní do hodnotiaceho centra.

(4)  Tieto informácie budú overené na základe podkladových dokumentov ešte pred zostavením rezervného zoznamu (pozri oddiel VI bod 1 a oddiel VII bod 2).

(5)  Podrobné informácie o týchto schopnostiach sú uvedené v bode 1.2 Všeobecných pravidiel platných pre verejné výberové konania.

(6)  Prípadové štúdie sa z organizačných dôvodov môžu konať v testovacích centrách, ktoré sa nachádzajú v členských štátoch, nezávisle od ostatných skúšok, ktoré sa vykonávajú v hodnotiacom centre.

(7)  V prípade, že by sa na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci títo uchádzači budú zapísaní do rezervného zoznamu.

(8)  Informácie uvedené v prihláške kontroluje v prípade všeobecných podmienok úrad EPSO a v prípade osobitných podmienok výberová komisia.

(9)  Dátum, kedy sa musíte dostaviť do hodnotiaceho centra, vám bude oznámený v dostatočnom predstihu prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO.