ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2014.071.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 71

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
8. marca 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 071/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 61, 1.3.2014

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 071/02

Vec C-567/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 5. novembra 2013 — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 071/03

Vec C-573/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 12. novembra 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Vec C-586/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 20. novembra 2013 — Martin Meat Kft./Géza Simonfay a Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

Vec C-589/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 19. novembra 2013 — F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Vec C-594/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 21. novembra 2013 — go fair Zeitarbeit OHG/Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Vec C-609/13 P: Odvolanie podané 25. novembra 2013: Duravit AG a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-364/10, Duravit AG a i./Európska komisia

4

2014/C 071/08

Vec C-612/13 P: Odvolanie podané 26. novembra 2013: ClientEarth proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2013 vo veci T-111/11, ClientEarth/Komisia

5

2014/C 071/09

Vec C-615/13 P: Odvolanie podané 27. novembra 2013: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2013 vo veci T-214/11: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

6

2014/C 071/10

Vec C-629/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gliwicach (Poľsko) 2. decembra 2013 — Adarco Invest sp. z o.o. so sídlom v Petrosani (Rumunsko) pobočka v Poľsku v meste Tarnowskie Góry

6

2014/C 071/11

Vec C-633/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 3. decembra 2013 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Vec C-645/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španielsko) 5. decembra 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena a i.

7

2014/C 071/13

Vec C-657/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 12. decembra 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Vec C-659/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 13. decembra 2013 — C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Vec C-664/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) 13. decembra 2013 — VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija/Kaspars Nīmanis

9

2014/C 071/16

Vec C-671/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 17. decembra 2013 — VĮ Indėlių ir investicijų draudimas a Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Vec C-673/13 P: Odvolanie podané 17. decembra 2013: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 8. októbra 2013 vo veci T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Európska komisia

10

2014/C 071/18

Vec C-681/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 23. decembra 2013 — Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Vec C-686/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 27. decembra 2013 — X AB/Skatteverket

11

2014/C 071/20

Vec C-2/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 3. januára 2014 — trestné konanie proti Thi Bich Ngoc Nguyen a Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Vec C-4/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 6. januára 2014 — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Vec C-44/14: Žaloba podaná 27. januára 2014 — Španielske kráľovstvo/Európsky parlament a Rada Európskej únie

13

 

Všeobecný súd

2014/C 071/23

Vec T-384/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding a SKW Stahl-Metallurgie/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhu — Právo na obhajobu — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Povinnosť odôvodnenia — Pokuty — Rovnosť zaobchádzania — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca počas správneho konania — Proporcionalita — Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006)

14

2014/C 071/24

Vec T-391/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Evonik Degussa a AlzChem/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhu — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Pokuty — Spolupráca počas správneho konania — Priťažujúce okolnosti — Recidíva — Poľahčujúce okolnosti — Proporcionalita — Dĺžka trvania porušenia — Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006)

14

2014/C 071/25

Vec T-395/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Gigaset/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhu — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Povinnosť odôvodnenia — Pokuty — Dĺžka trvania porušenia — Rovnosť zaobchádzania — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca počas správneho konania — Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006)

15

2014/C 071/26

Vec T-528/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. januára 2014 — Hubei Xinyegang Steel/Rada [Dumping — Dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Číne — Určenie hroziacej ujmy — Článok 3 ods. 9 a článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 3 ods. 9 a článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1225/2009]]

15

2014/C 071/27

Vec T-216/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2014 — Progust/ÚHVT — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva IMPERIA — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva IMPERIAL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

16

2014/C 071/28

Vec T-495/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. januára 2014 — Streng/ÚHVT — Gismondi (PARAMETRICA) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PARAMETRICA — Skoršia národná slovná ochranná známka parameta — Relatívny dôvod zamietnutia — Nepredloženie dôkazov v jazyku námietkového konania — Pravidlo 19 ods. 2 a 3 a pravidlo 98 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95]

17

2014/C 071/29

Vec T-600/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2014 — Schuhhaus Dielmann/ÚHVT — Carrera (Carrera panamericana) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo Carrera panamericana — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva CARRERA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009]

17

2014/C 071/30

Vec T-158/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. januára 2014 — European Dynamics Belgium a i./EMA (Verejné obstarávanie služieb — Verejné obstarávanie — Externé poskytovanie služieb v oblasti softwarových aplikácií — Rozhodnutie o umiestnení ponuky uchádzača na druhé miesto na účely kaskádovej zmluvy — Kritériá hodnotenia ponúk — Pridanie kritéria hodnotenia ponúk, ktoré nebolo stanovené v zmluvných dokumentoch — Vyhodnotenie kritéria výberu počas hodnotiacej fázy — Transparentnosť)

18

2014/C 071/31

Vec T-221/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Sunrider/ÚHVT — Nannerl (SUN FRESH) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SUN FRESH — Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva, Beneluxu a národné ochranné známky SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH a SUNNYFRESH — Relatívny dôvod zamietnutia — Dôkaz o riadnom používaní skorších ochranných známok — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

18

2014/C 071/32

Vec T-513/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — NCL/ÚHVT (NORWEGIAN GETAWAY) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva NORWEGIAN GETAWAY — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009]

19

2014/C 071/33

Vec T-514/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — NCL/ÚHVT (NORWEGIAN BREAKAWAY) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva NORWEGIAN BREAKAWAY — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009]

19

2014/C 071/34

Vec T-551/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Coppenrath-Verlag/ÚHVT — Sembella (Rebella) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Rebella — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SEMBELLA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 — Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009]

19

2014/C 071/35

Vec T-47/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. januára 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/ÚHVT — Vieweg (goldstück) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva goldstück — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva GOLDSTEIG — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

20

2014/C 071/36

Vec T-68/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Novartis/ÚHVT (CARE TO CARE) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CARE TO CARE — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

20

2014/C 071/37

Vec T-174/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Komisia/BO (Odvolanie — Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Sociálne zabezpečenie — Náhrada cestovných výdavkov — Cestovné výdavky z dôvodov jazykovej výučby — Článok 19 ods. 2 spoločných pravidiel pre zdravotné poistenie úradníkov Európskych spoločenstiev — Hlava II, kapitola 12, bod 2.5 všeobecných vykonávacích pravidiel úhrad liečebných nákladov)

20

2014/C 071/38

Vec T-134/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. januára 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Komisia (Žaloba o neplatnosť a o zodpovednosť — Zmluvy o finančnej pomoci Únie na projekty v oblasti výskumu a vývoja — Námietka neprípustnosti — Neprekvalifikovanie záverov — Neprípustnosť)

21

2014/C 071/39

Spojené veci T-116/13 P a T-117/13 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. januára 2014 — Lebedef/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Správa o služobnom postupe — Hodnotené obdobia 2008 a 2009 — Výkon funkcie na polovičný úväzok na účely odborového zastupovania — Hodnotiace správy zahrňujúce úlohy vykonávané v útvare pridelenia — Vymenovanie do odborovej funkcie — Zamietnutie žalôb v prvostupňovom konaní ako zjavne nedôvodných — Odvolanie sčasti zjavne neprípustné a sčasti zjavne nedôvodné)

21

2014/C 071/40

Vec T-303/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. januára 2014 — Miettinen/Rada [Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Stanovisko právnej služby Rady — Zamietnutie prístupu — Zverejnenie po podaní žaloby — Dodatočná bezpredmetnosť žaloby — Nedostatok záujmu na konaní — Zastavenie konania]

22

2014/C 071/41

Vec T-650/13: Žaloba podaná 4. decembra 2013 — Lomnici/Parlament

22

2014/C 071/42

Vec T-677/13: Žaloba podaná 19. decembra 2013 — Axa Versicherung/Komisia

22

2014/C 071/43

Vec T-717/13: Žaloba podaná 27. decembra 2013 — Chair Entertainment Group/ÚHVT — Libelle (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Vec T-718/13: Žaloba podaná 27. decembra 2013 — The Directv Group/ÚHVT — Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Vec T-720/13: Žaloba podaná 30. decembra 2013 — Gat Microencapsulation/ÚHVT — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Vec T-8/14: Žaloba podaná 7. januára 2014 — Mogyi/ÚHVT (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

Vec T-9/14: Žaloba podaná 7. januára 2014 — Mogyi/ÚHVT (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Vec T-13/14: Žaloba podaná 7. januára 2014 — Maďarsko/Komisia

25

2014/C 071/49

Vec T-14/14: Žaloba podaná 6. januára 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i./Rada

26

2014/C 071/50

Vec T-45/14: Žaloba podaná 20. januára 2014 — HTTS a Bateni/Rada

27

2014/C 071/51

Vec T-54/14: Žaloba podaná 23. januára 2014 — Goldfish a i./Komisia

28

2014/C 071/52

Vec T-136/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. januára 2014 — Hanwha SolarOne a i./Parlament a i.

28

2014/C 071/53

Vec T-555/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. januára 2014 — MHCS/ÚHVT — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 071/54

Vec F-60/09 RENV: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. októbra 2013 — Birkhoff/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Postúpenie Súdu pre verejnú službu po zrušení — Odmena — Rodinné prídavky — Príspevok na nezaopatrené dieťa — Dieťa, ktoré je ťažko choré alebo postihnuté invaliditou, ktorá mu bráni zarábať si na živobytie — Žiadosť o predĺženie vyplácania príspevku)

29

2014/C 071/55

Vec F-15/10: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2013 — Andres a i./ECB (Verejná služba — Zamestnanci ECB — Reforma systému sociálneho zabezpečenia — Zmrazenie dôchodkového plánu — Vykonávanie dôchodkového systému — Konzultácia s dozorným výborom — Konzultácia s výborom zamestnancov — Konzultácia s generálnou radou — Konzultácia s radou guvernérov — Trojročné vyhodnotenie dôchodkového plánu — Porušenie podmienok zamestnávania — Zjavne nesprávne posúdenie — Zásada proporcionality — Nadobudnuté práva — Zásada právnej istoty a predvídateľnosti — Povinnosť informovania)

29

2014/C 071/56

Vec F-92/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — Faita/EHSV (Verejná služba — Psychické obťažovanie — Žiadosť o pomoc — Dôvody rozhodnutia)

30

2014/C 071/57

Vec F-124/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2013 — Possanzini/Frontex (Verejná služba — Zamestnanci Frontex-u — Dočasný zamestnanec — Správa o služobnom postupe obsahujúca negatívne hodnotenia overovateľa, ktoré neboli oznámené dotknutému subjektu — Nepredĺženie zmluvy na dobu určitú — Rozhodnutie založené na stanovisku overovateľa — Právo na obranu — Porušenie — Spor finančného charakteru — Neobmedzená právomoc)

30

2014/C 071/58

Spojené veci F-20/12 a F-43/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — Wurster/EIRR (Verejná služba — Zamestnanci EIRR — Dočasný zamestnanec — Postup hodnotenia riadiacich schopností zamestnancov EIRR novo pridelených na miesto stredného manažmentu — Preradenie na miesto mimo manažmentu — Právo byť vypočutý — Pôsobnosť zákona — Uplatnenie ex offo — Nahradenie dôvodov vykonané ex offo sudcom)

31

2014/C 071/59

Spojené veci F-23/12 a F-30/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — Glantenay a i./Komisia (Verejná služba — Všeobecné výberové konania — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/204/10 — Výber na základe kritérií — Vylúčenie uchádzačov bez konkrétneho preskúmania ich diplomov a ich odbornej praxe)

31

2014/C 071/60

Vec F-38/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2013 — BP/FRA (Verejná služba — Zamestnanci Agentúry Európskej únie pre základné práva — Zmluvný zamestnanec — Nepredĺženie zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú — Preloženie na miesto v inej službe až do skončenia zmluvy — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

32

2014/C 071/61

Vec F-46/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — Höpcke/Komisia (Verejná služba — Verejné výberové konanie — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AST/111/10 — Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov — Pokyn vypracovať text s maximálnou dĺžkou — Nedodržanie)

32

2014/C 071/62

Vec F-52/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 7. novembra 2013 — Cortivo/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Opravný koeficient — Členský štát bydliska — Pojem — Hlavné bydlisko — Bydlisko rozdelené medzi dva členské štáty — Doklady — Legitímna dôvera)

32

2014/C 071/63

Spojené veci F-72/12 a F-10/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. novembra 2013 — Roulet/Komisia (Verejná služba — Odmena — Článok 66 služobného poriadku — Bývalý dočasný zamestnanec v platovej triede AD 12 — Prijatie ako úradníka v platovej triede AD 6 — Vyplácanie odmeny rovnakej ako odmena úradníka v platovej triede AD 12 — Zjavný omyl — Náhrada neoprávnených platieb na základe článku 85 služobného poriadku)

33

2014/C 071/64

Vec F-84/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — CN/Rada (Verejná služba — Článok 78 služobného poriadku — Posudková komisia — Lekárska správa — Lekárske údaje psychiatrickej a psychologickej povahy — Lekárske tajomstvo — Prístup — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

33

2014/C 071/65

Vec F-113/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2013 — Balionyte-Merle/Komisia (Verejná služba — Verejné výberové konanie — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/204/10 — Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov — Hodnotenie všeobecných schopností uchádzačov — Hodnotenie na základe výkonov uchádzačov počas skúšok v hodnotiacom centre — Súlad medzi číselnou známkou a popisom uvedeným v doklade o spôsobilosti)

34

2014/C 071/66

Vec F-122/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. novembra 2013 — Arguelles Arias/Rada (Verejná služba — Zmluvný zamestnanec — Zmluva na dobu neurčitú — Výpoveď — Obsadené miesto vyžadujúce si oprávnenie v oblasti bezpečnosti — Oprávnenie, ktoré zamietol vnútroštátny bezpečnostný orgán — Rozhodnutie zmenené odvolacím orgánom — Závery vnútroštátneho bezpečnostného orgánu a odvolacieho orgánu, ktorými nie viazaný OOUPZ)

34

2014/C 071/67

Vec F-60/09 DEP: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 5. decembra 2013 — Birkhoff/Komisia (Verejná služba — Konanie — Určenie výšky trov konania — Zastavenie konania)

34

2014/C 071/68

Vec F-49/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 2. decembra 2013 — Pachtitis/Komisia (Úradníci — Verejné výberové konanie EPSO/AD/77/06 — Prístup k dokumentom — Žiadosť o prístup k odpovediam na prístupových testoch — Zrušenie výsledkov testov — Nedostatok záujmu na konaní — Zastavenie konania)

35

2014/C 071/69

Vec F-127/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. októbra 2013 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku — Žaloba podaná faxom v lehote stanovenej pre podanie žaloby predĺženej o lehotu desiatich dní z dôvodu vzdialenosti — Žaloba odoslaná poštou v nasledujúcich desiatich dňoch — Nedostatok zhody medzi obidvoma žalobami — Oneskorené podanie žaloby)

35

2014/C 071/70

Vec F-133/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. decembra 2013 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Mimozmluvná zodpovednosť Únie — Náhrada škody vzniknutej tým, že inštitúcia zaslala advokátovi žalobcu list o trovách na ťarchu žalobcu — Čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná žaloba — Článok 94 rokovacieho poriadku)

35

2014/C 071/71

Vec F-145/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. októbra 2013 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku — Žaloba podaná faxom v lehote stanovenej pre podanie žaloby predĺženej o lehotu desiatich dní z dôvodu vzdialenosti — Žaloba odoslaná poštou v nasledujúcich desiatich dňoch — Nedostatok zhody medzi obidvoma žalobami — Oneskorené podanie žaloby)

36

2014/C 071/72

Vec F-47/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. decembra 2013 — Debaty/Rada (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2012 — Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu — Medziinštitucionálne preloženie v priebehu povyšovania, ktoré predchádzalo povyšovaniu, počas ktorého by nadobudlo účinnosť prípadné rozhodnutie o povýšení — Inštitúcia, ktorá je príslušná rozhodnúť o povýšení preloženého úradníka)

36

2014/C 071/73

Vec F-134/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 27. januára 2014 — Loescher/Rada

36

2014/C 071/74

Vec F-136/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 27. januára 2014 — Carpenito/Rada

37

2014/C 071/75

Vec F-49/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 23. októbra 2013 — Moragrega Arroyo/Rada

37

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/1


2014/C 71/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 61, 1.3.2014

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014

Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014

Ú. v. EÚ C 39, 8.2.2014

Ú. v. EÚ C 31, 1.2.2014

Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014

Ú. v. EÚ C 15, 18.1.2014

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 5. novembra 2013 — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt.

(Vec C-567/13)

2014/C 71/02

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Törvényszék

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai

Žalovaná: Raiffeisen Bank Zrt.

Prejudiciálne otázky

1.

Poškodzuje spotrebiteľa súdne konanie, v ktorom žalobca v spore pred miestnym súdom týkajúcom sa určenia neplatnosti zmluvy (všeobecných zmluvných podmienok) vo svojej žalobe tiež navrhne určiť, že niektorá podmienka zmluvy, ktorá je predmetom sporu, je nekalá, čím založí príslušnosť iného súdu, ktorým je župný súd (törvényszék)? V spore začatom na návrh druhej zmluvnej strany totiž spotrebiteľ môže pred miestnym súdom namietať nekalosť zmluvnej podmienky, (1) zatiaľ čo uplatnenie nároku spotrebiteľa na župnom súde je spojené s vyššími poplatkami.

2.

Bola by situácia vyrovnanejšia, ak by spotrebiteľ v konaní začatom na základe jeho návrhu na určenie neplatnosti zmluvy na miestnom súde tiež mohol namietať nekalosť určitých podmienok tejto zmluvy, pričom by z tohto dôvodu nezanikla príslušnosť tohto miestneho súdu?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

(Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 12. novembra 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Vec C-573/13)

2014/C 71/03

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaná: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

Žalobca: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa ustanovenie článku 23 ods. 1 druhej vety nariadenia č. 1008/2008/ES (1) vykladať v tom zmysle, že konečnú cenu, ktorá sa má zaplatiť, treba v rámci elektronického rezervačného systému uviesť pri prvej informácii o cenách za letecké dopravné služby?

2.

Má sa ustanovenie článku 23 ods. 1 druhej vety nariadenia č. 1008/2008/ES vykladať v tom zmysle, že konečnú cenu, ktorá sa má zaplatiť, treba v rámci elektronického rezervačného systému uviesť iba za konkrétnu leteckú dopravnú službu, ktorú si zákazník vyberie, alebo za každú zobrazenú leteckú dopravnú službu?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008/ES z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, s. 3).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 20. novembra 2013 — Martin Meat Kft./Géza Simonfay a Ulrich Salburg

(Vec C-586/13)

2014/C 71/04

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Martin Meat Kft.

Žalovaní: Géza Simonfay a Ulrich Salburg

Prejudiciálne otázky

1.

Možno podľa práva Únie, najmä podľa definície pojmu „pridelenie pracovníkov“ uvedenej v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vydanom v spojených veciach C-307/09 až C-309/09, (1) hovoriť o pridelení pracovníkov, ak sa mandatár zaviaže prostredníctvom vlastných pracovníkov spracovávať polovičky hovädzích trupov v bitúnku mandanta v priestoroch, ktoré mu prenajal mandant, a baliť ich do balení mäsa pripravených na predaj, pričom mandatárovi patrí odmena v závislosti od počtu kilogramov spracovaného mäsa a mandatár musí strpieť zníženie ceny dohodnutej za spracovanie mäsa v prípade, ak toto spracovanie nemá dostatočnú kvalitu, s prihliadnutím na to, že v hostiteľskom členskom štáte mandatár poskytuje služby výlučne samotnému mandantovi a mandant vykonáva kontrolu kvality spracovávania mäsa?

2.

Uplatňuje sa základná zásada, ktorú obsahuje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vydaný v spojených veciach C-307/09 až C-309/09, podľa ktorej možno obmedziť pridelenie pracovníkov počas platnosti prechodných ustanovení týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov obsiahnutých v zmluvách o pristúpení členských štátov, ktoré k Európskej únii pristúpili 1. mája 2004, aj na vyslanie pracovníkov uskutočnené v rámci pridelenia pracovníkov, prostredníctvom ktorého podnik so sídlom v členskom štáte, ktorý pristúpil k Európskej únii 1. mája 2004, vyslal pracovníkov do Rakúska, ak k uvedenému vyslaniu došlo v odvetví, ktoré nie je chránené podľa zmlúv o pristúpení?


(1)  Rozsudok súdneho dvora (druhá komora) z 10. februára 2011.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 19. novembra 2013 — F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

(Vec C-589/13)

2014/C 71/05

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

Odporca: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 56 ZES (teraz článok 63 ZFEÚ) vykladať v tom zmysle, že bráni systému zdanenia kapitálových výnosov, ktoré dosiahla rakúska súkromná nadácia, a príjmov z predaja podielových listov, ktorý stanovuje daňové zaťaženie súkromnej nadácie v podobe „zálohy na daň“ na účely zaistenia tuzemského jednorazového zdanenia len pre prípad, že na základe dohody o zamedzení dvojitého zdanenia dochádza na strane príjemcu príspevku zo súkromnej nadácie k oslobodeniu od dane z kapitálových výnosov, ktorej samotné príspevky podliehajú?


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 21. novembra 2013 — „go fair“ Zeitarbeit OHG/Finanzamt Hamburg-Altona

(Vec C-594/13)

2014/C 71/06

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa:„go fair“ Zeitarbeit OHG

Žalovaný: Finanzamt Hamburg-Altona

Prejudiciálne otázky

1.

O výklade článku 132 ods. 1 písm. g) smernice Rady 2006/112/ES 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1):

a)

Môže členský štát uplatniť voľnú úvahu, ktorá mu je priznaná na uznanie zariadenia ako subjektu sociálnej povahy, v tom zmysle, že síce uzná osoby, ktoré svoje plnenia poskytujú sociálnym poisťovniam a poisťovniam pre prípad odkázanosti (Sozial- und Pflegekassen), ale nie opatrovateľov so štátnou skúškou, ktorí poskytujú služby priamo odkázaným osobám?

b)

Pokiaľ sa opatrovatelia so štátnou skúškou majú uznať za subjekt sociálnej povahy: Vyplýva uznanie agentúry dočasného zamestnávania, ktorá prideľuje opatrovateľov so štátnou skúškou uznaným opatrovateľským zariadeniam (cieľové zariadenia), z uznania prideleného personálu?

2.

O výklade článku 134 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty:

Je pridelenie opatrovateľov so štátnou skúškou na účely výkonu opatrovateľských služieb cieľového zariadenia (užívateľa) ako transakcia, ktorá úzko súvisí so sociálnou starostlivosťou a sociálnym zabezpečením, nevyhnutné, ak cieľové zariadenie nemôže vykonávať činnosť bez personálu?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/4


Odvolanie podané 25. novembra 2013: Duravit AG a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-364/10, Duravit AG a i./Európska komisia

(Vec C-609/13 P)

2014/C 71/07

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľky: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (v zastúpení: Dr. U. Soltész, LL.M. a C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Rada Európskej únie

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú:

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-364/10 v rozsahu, v akom sa ním zamietla žaloba odvolateliek,

zrušiť článok 1 ods. 1, články 2 a 3 rozhodnutia Komisie K(2010) 4185 v konečnom znení z 23. júna 2010 vo veci COMP/39.092 — Kúpeľňové doplnky a príslušenstvo podľa článku 263 ods. 4 v celom rozsahu, pokiaľ sa týka odvolateliek,

subsidiárne (k návrhu č. 2) zrušiť alebo podstatne znížiť pokuty uložené odvolateľkám vyššie uvedeným rozhodnutím,

ďalej subsidiárne (k návrhom č. 2 a č. 3) vrátiť vec Všeobecnému súdu, aby o nej znovu rozhodol v súlade s právnym posúdením v rozsudku Súdneho dvora,

v každom prípade uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré odvolateľky vynaložili v konaní pred Všeobecným súdom a Súdnym dvorom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky uvádzajú celkovo šesť odvolacích dôvodov.

Po prvé, Všeobecný súd porušil článok 31 nariadenia č. 1/2003, zásadu prezumpcie neviny a právo na spravodlivý proces (článok 47 a článok 48 ods. 1 v spojení s článkom 52 ods. 3 Charty základných práv a článkom 6 ods. 1 a 2 EDĽP), pretože napriek výslovnému návrhu odmietol v celom rozsahu preskúmať napadnuté rozhodnutie, vychádzal v prospech skutkových a právnych zistení Komisie z domnienky správnosti a pri stanovení výšky pokuty v dostatočnej miere neuplatnil vlastné posúdenie.

Po druhé, Všeobecný súd postupoval v rozpore s článkom 263 ZFEÚ, porušil práva žalobkýň na účinný prostriedok nápravy (článok 47 ods. 1 Charty základných práv) a porušil zásadu rovnosti zbraní, pretože nedostatočne vykonal preskúmanie zákonnosti a na ujmu odvolateliek prekročil hranice tohto preskúmania.

Po tretie, Všeobecný súd vo viacerých ohľadoch zjavne skreslil obsah spisu spôsobom, ktorý môže mať na rozhodnutie rozhodujúci vplyv, a v dôsledku toho sa dopustil právne nesprávneho posúdenia a porušil ustálené zásady dokazovania.

Po štvrté, Všeobecný súd sa dopustil procesných chýb a postupoval v rozpore s článkom 48 ods. 2 rokovacieho poriadku, porušil práva žalobkýň na obranu, ako aj práva žalobkýň na spravodlivý proces a porušil zásadu rovností zbraní tým, že na ujmu odvolateliek zohľadnil nepoužiteľné a oneskorene predložené dôkazy, ako aj oneskorené vyjadrenie Komisie a nesprávne zamietol s nedostatočným odôvodnením všetky návrhy odvolateliek na vykonanie dôkazov.

Po piate, Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 101 ZFEÚ a porušil svoju povinnosť odôvodnenia, keď konštatoval, že Komisia postupovala správne, keď odvolateľkám vytýkala účasť na jednotnom porušení týkajúcom sa viacerých výrobkov v súvislosti s armatúrami, sprchovými kútmi a sanitárnymi výrobkami.

Po šieste, Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 101 ZFEÚ, pretože pri posúdení výmeny informácií podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ použil nesprávne kritérium, predpokladal povinnosť odvolateliek dištancovať sa od diskusií s osobami, ktoré nie sú súťažiteľmi a údajné „pokusy o dohody“ týkajúce sa niektorých podnetov v zväzoch zahŕňajúcich viacero výrobkov posúdil ako dokonané porušenie článku 101 ZFEÚ.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/5


Odvolanie podané 26. novembra 2013: ClientEarth proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2013 vo veci T-111/11, ClientEarth/Komisia

(Vec C-612/13 P)

2014/C 71/08

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: ClientEarth (v zastúpení: P. Kirch, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2013 vo veci T-111/11,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza na podporu svojho odvolania tri dôvody.

1.

Prvým odvolacím dôvodom tvrdí, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia pri výklade pojmu „vyšetrovanie“ a spojenia „porušila ochrana … účelu … vyšetrovania“ uvedených v tretej zarážke článku 4 ods. 2 nariadenia č. 1049/2001 (1).

Všeobecný súd sa dopustil chyby, keď kategoricky vyhlásil, že „sporné štúdie patria do rámca vyšetrovacích činností Komisie v zmysle článku 4 ods. 2 tretej zarážky nariadenia č. 1049/2001“.

Podľa prvej časti tohto odvolacieho dôvodu Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho výkladu pojmu „vyšetrovanie“.

Druhá časť tohto odvolacieho dôvodu: Aj keby sa pripustilo, že išlo o vyšetrovanie, Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď nesprávne vyložil pojem „porušila“. Všeobecný súd spojil význam slova zverejniť s významom porušiť bez toho, aby konkrétne preukázal, akým spôsobom by zverejnenie presne porušilo „účel“ vyšetrovaní.

2.

Druhým odvolacím dôvodom tvrdí, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď porušil článok 4 ods. 1, 2 a 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, podpísaného v Aarhuse 25. júna 1998 a schváleného v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 (2).

Tento odvolací dôvod sa delí na päť tvrdení. Po prvé Všeobecný súd sa dopustil chyby, keď článok 4 ods. 4 písm. c) Aarhuského dohovoru vyložil reštriktívne. Po druhé Všeobecný súd nesprávne uplatnil predmetné opatrenie s ohľadom na Aarhuský dohovor. Po tretie Všeobecný súd porušil svoju povinnosť vykladať Aarhuský dohovor v súlade s medzinárodným obyčajovým právom. Po štvrté Všeobecný súd sa dopustil chyby, keď odmietol, že by článok 4 a článok 4 ods. 4 písm. c) Aarhuského dohovoru mali priamu uplatniteľnosť. Napokon sa Všeobecný súd dopustil pochybenia pri uplatnení práva, keď pripustil výnimku z uplatnenia Aarhuského dohovoru, ktorá sa zakladala na „osobitostiach“ Európskej únie.

3.

Tretím odvolacím dôvodom tvrdí, že Všeobecný súd porušil článok 6 ods. 1 nariadenia č. 1367/2006 (3), ako aj článok 4 ods. 2 in fine a článok 4 ods. 3 nariadenia č. 1049/2001.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď odmietol uznať existenciu prevažujúceho verejného záujmu na zverejnení, len na základe posúdenia tvrdení predložených žalobkyňou. Tento prístup je v rozpore s ustanoveniami nariadenia č. 1049/2001, ako aj príslušnej judikatúry. Tvrdenia, ktoré v tejto súvislosti predložila žalobkyňa, nemôžu samy osebe predstavovať dôvod, pre ktorý by existencia prevažujúceho verejného záujmu bola popretá, pretože dôkazné bremeno na preukázaní prevažujúcich okolností nespočíva na žalobkyni. Uvedenie do rovnováhy jednotlivých záujmov v súvislosti so zverejnením musí vykonať príslušná inštitúcia.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).

(2)  2005/370/ES: Rozhodnutie zo 17. februára 2005 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Ú. v. EÚ L 124, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, s. 13).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/6


Odvolanie podané 27. novembra 2013: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2013 vo veci T-214/11: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

(Vec C-615/13 P)

2014/C 71/09

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolatelia: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (v zastúpení: P. Kirch, advokát)

Ďalší účastníci konania: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska komisia

Návrhy odvolateľov

Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2013 vo veci T-214/11,

zaviazal EFSA na náhradu všetkých trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolatelia uvádzajú tri odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod založený na nesprávnom uplatnení právneho pojmu „osobné údaje“, ako je definovaný v článku 2 nariadenia č. 45/2001 (1).

Všeobecný súd dospel k nesprávnemu záveru, že kombinácie mien a stanovísk tvoria „osobné údaje“. Pojem „osobné údaje“ nezahŕňa stanoviská poskytnuté v rámci verejnej konzultácie, na ktorej sa majú zúčastniť odborníci, ktorých mená a ďalšie osobné údaje sú verejné, z dôvodu ich odborných znalostí.

2.

Druhý odvolací dôvod založený na nesprávnom uplatnení článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1049/2001 (2) a článku 8 písm. b) nariadenia č. 45/2001, pokiaľ ide o rozsah, postup a podstatu týchto ustanovení, najmä tým, že neposúdil a nezvážil všetky záujmy chránené týmito ustanoveniami.

Všeobecný súd plne nezohľadnil všetky aspekty ustanovení, ktoré sa mali uplatniť: článok 4 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1049/2001 a článok 8 písm. b) nariadenia č. 45/2001. Takisto neposúdil a nezohľadnil rôzne záujmy chránené v rámci oboch ustanovení.

3.

Tretí odvolací dôvod založený na porušení článku 5 ZEÚ tým, že Všeobecný súd uložil žalobcom neprimerané dôkazné bremeno a požadoval od nich, aby preukázali nevyhnutnosti poskytnutia informácií a rozsah chránených oprávnených záujmov.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, s. 1; Mim. vyd. 13/026, s. 102).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gliwicach (Poľsko) 2. decembra 2013 — Adarco Invest sp. z o.o. so sídlom v Petrosani (Rumunsko) pobočka v Poľsku v meste Tarnowskie Góry

(Vec C-629/13)

2014/C 71/10

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Adarco Invest sp. z o.o. so sídlom v Petrosani (Rumunsko) pobočka v Poľsku v meste Tarnowskie Góry

Prejudiciálna otázka

Bránia články 49 a 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj článok 1 jedenástej smernice Rady o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu (1), právnej úprave, podľa ktorej sa v členskom štáte zamietne výmaz pobočky spoločnosti, ktorá má sídlo v inom členskom štáte, z obchodného registra, ak sa táto pobočka nezrušila v súlade s konaním, ktoré je stanovené pre prípad likvidácie pobočky tuzemskej spoločnosti s ručením obmedzeným, zatiaľ čo na výmaz pobočky tuzemskej spoločnosti z registra sa nevyžaduje postupovanie podľa tohto konania? V prípade tuzemských spoločností sa pobočky zapisujú iba do registra tuzemskej spoločnosti a táto spoločnosť je povinná predložiť konsolidovanú ročnú účtovnú súvahu zahŕňajúcu materskú spoločnosť a jej pobočky, zatiaľ čo pobočky zahraničných spoločností sa zapisujú do obchodného registra samostatne a tieto pobočky do registra vkladajú iba ročnú účtovnú súvahu pobočky.


(1)  Ú. v. ES L 395, s. 36; Mim. vyd. 17/001, s. 100.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 3. decembra 2013 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Vec C-633/13)

2014/C 71/11

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie

Žalovaný: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a pridružených prostriedkov (prístupová smernica) (1) vykladať v tom zmysle, že v rámci povinností týkajúcich sa kontroly cien môžu národné regulačné orgány uložiť operátorom, ktorí majú významný vplyv na trhu, povinnosť neuplatňovať neprimerane vysoké sadzby za ukončenie volania v telefónnej sieti týchto operátorov?


(1)  Ú. v. ES L 108, s. 7; Mim. vyd. 13/029, s. 323.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španielsko) 5. decembra 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena a i.

(Vec C-645/13)

2014/C 71/12

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Žalovaní: Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Senas, Victoriana Pérez Bicéntez

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa toto ustanovenie vykladať tak, že za predpokladu, že právne predpisy členského štátu nestanovujú právo podať opravný prostriedok na vyšší súd v prípade, keď sa v rámci hypotekárneho exekučného konania zamietne návrh na neuplatnenie zmluvnej podmienky z dôvodu, že je nekalá, na jednej strane nie sú poskytnuté primerané a účinné prostriedky, ktoré by zabránili ďalšiemu uplatňovaniu nekalých podmienok v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi zo strany predajcov alebo dodávateľov, a na druhej strane sa nerešpektuje právo požiadať príslušné súdy o rozhodnutie, či sú zmluvné podmienky navrhované pre všeobecné uplatňovanie nekalé, aby mohli uplatniť vhodné a účinné prostriedky na zabránenie ďalšieho uplatňovania takých podmienok?

2.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, môže vnútroštátny súd na dosiahnutie primeranej a účinnej ochrany spotrebiteľa pred nekalými podmienkami ex offo priznať spotrebiteľovi právo, aby vyšší súd preskúmal rozhodnutie prvostupňového súdu, ktorý zamietol návrh na neuplatnenie zmluvnej podmienky z dôvodu, že je údajne nekalá?


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 12. decembra 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden

(Vec C-657/13)

2014/C 71/13

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Verder LabTec GmbH & Co. KG

Žalovaný: Finanzamt Hilden

Prejudiciálna otázka

Je zlučiteľné so slobodou usadiť sa v zmysle článku 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keď v prípade prevodu majetku z vnútroštátnej na zahraničnú prevádzkareň toho istého podniku vnútroštátne právo stanovuje, že ide o odber na mimopodnikové účely, s následkom, že odhalením skrytých rezerv vzniká zisk z odberu a ďalšia vnútroštátna právna úprava poskytuje možnosť zisk z odberu rozdeliť rovnomerne na päť alebo desať rokov?


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 13. decembra 2013 — C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Vec C-659/13)

2014/C 71/14

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: C & J Clark International Ltd

Odporca: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Prejudiciálne otázky

1.

Je nariadenie Rady (ES) č. 1472/2006 (1) neplatné v rozsahu, v akom porušuje článok 2 ods. 7 písm. b) a článok 9 ods. 5 základného antidumpingového nariadenia [nariadenie Rady (ES) č. 384/96 (2)] vzhľadom na to, že Komisia neposúdila žiadosti o trhovohospodársky prístup a individuálny prístup podané vyvážajúcimi výrobcami v Číne a vo Vietname, ktorí neboli zaradení do vzorky v súlade s článkom 17 základného antidumpingového nariadenia?

2.

Je nariadenie Rady (ES) č. 1472/2006 neplatné v rozsahu, v akom porušuje článok 2 ods. 7 písm. c) základného antidumpingového nariadenia [nariadenie Rady (ES) č. 384/96] vzhľadom na to, že Komisia nerozhodla do troch mesiacov po začatí prešetrovania žiadostí o trhovohospodársky prístup predložených vyvážajúcimi výrobcami v Číne a vo Vietname, ktorí neboli zaradení do vzorky v súlade s článkom 17 základného antidumpingového nariadenia?

3.

Je nariadenie Rady (ES) č. 1472/2006 neplatné v rozsahu, v akom porušuje článok 2 ods. 7 písm. c) základného antidumpingového nariadenia [nariadenie Rady (ES) č. 384/96] vzhľadom na to, že Komisia nerozhodla do troch mesiacov po začatí prešetrovania žiadostí o trhovohospodársky prístup predložených vyvážajúcimi výrobcami v Číne a vo Vietname, ktorí boli zaradení do vzorky v súlade s článkom 17 základného antidumpingového nariadenia?

4.

Je nariadenie Rady (ES) č. 1472/2006 neplatné v rozsahu, v akom porušuje článok 3, článok 4 ods. 1, článok 5 ods. 4 a článok 17 základného antidumpingového nariadenia [nariadenie Rady (ES) č. 384/96] vzhľadom na to, že na účely platného posúdenia ujmy a následne aj príčinnej súvislosti zo strany Komisie bola spolupráca výrobcov výrobného odvetvia Spoločenstva nedostatočná?

5.

Je nariadenie Rady (ES) č. 1472/2006 neplatné v rozsahu, v akom porušuje článok 3 ods. 2 základného antidumpingového nariadenia [nariadenie Rady (ES) č. 384/96] a článok 253 ES vzhľadom na to, že podľa spisu týkajúceho sa zisťovania bola ujma výrobného odvetvia Spoločenstva posúdená na základe vecne chybných údajov, a vzhľadom na to, že nariadenie neobsahuje vysvetlenie, prečo sa na tento dôkaz neprihliadalo?

6.

Je nariadenie Rady (ES) č. 1472/2006 neplatné v rozsahu, v akom porušuje článok 3 ods. 7 základného antidumpingového nariadenia [nariadenie Rady (ES) č. 384/96] vzhľadom na to, že dôkladne neoddelilo a neodlíšilo vplyv iných faktorov, o ktorých je známe, že spôsobujú ujmu, od vplyvu údajných dumpingových dovozov?

7.

V akom rozsahu sa môžu súdy členských štátov dovolávať výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1472/2006 uskutočneného Súdnym dvorom v rámci vecí C-249/10 P, Brosmann, a C-247/10 P, Zhejiang Aokang, na účely rozhodnutia, že clo nebolo podľa článku 236 Colného kódexu Spoločenstva [nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (3)] dlžné na základe právnych predpisov, a to vo vzťahu k spoločnostiam, ktoré tak ako odvolatelia vo veciach Brosmann a Zhejiang Aokang neboli zaradené do vzorky, ale predložili žiadosti o trhovohospodársky prístup a individuálny prístup, ktoré neboli preskúmané?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1472/2006 z 5. októbra 2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitej obuvi so zvrškom z usne s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a vo Vietname (Ú. v. EÚ L 275, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 56, s. 1; Mim. vyd. 11/010, s. 45).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) 13. decembra 2013 — VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija/Kaspars Nīmanis

(Vec C-664/13)

2014/C 71/15

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administratīvā apgabaltiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Odporca: Kaspars Nīmanis

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES (1) z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch v spojení s prvou vetou odôvodnenia 2 tejto smernice vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá stanovuje, že jediným prostriedkom na preukázanie, že osoba má obvyklé bydlisko v uvedenom štáte (Lotyšsko), je ohlásené bydlisko tejto osoby? Pod pojmom „ohlásené bydlisko“ treba rozumieť povinnosť osoby podľa vnútroštátnej právnej úpravy zapísať sa do štátneho registra, aby táto osoba dala najavo, že na ohlásenej adrese je dostupná na účely svojich právnych vzťahov so štátom a s orgánmi miestnej správy.


(1)  Ú. v. EÚ L 403, s. 18.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 17. decembra 2013 — VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ a Nemaniūnas

(Vec C-671/13)

2014/C 71/16

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ a Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Dotknuté osoby: Vitoldas Guliavičius a AB bankas „Snoras“, v konkurze

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 7 ods. 2 v spojení s bodom 12 prílohy I smernice 94/19 (1) chápať a vykladať v tom zmysle, že ak členský štát vylúči z pôsobnosti ochrany vkladateľov úverovej inštitúcie, ktorí vlastnia dlhové cenné papiere (vkladové certifikáty) vydané touto inštitúciou, toto vylúčenie možno uplatniť len v prípade, ak majú uvedené vkladové certifikáty všetky znaky finančného nástroja v zmysle smernice 2004/39 (2) (aj s prihliadnutím na ďalšie právne akty Únie, napríklad nariadenie Európskej centrálnej banky č. 25/2009), vrátane obchodovateľnosti na sekundárnom trhu?

2.

Ak sa dotknutý členský štát rozhodne prebrať smernice 94/19 a 97/9 (3) do vnútroštátneho práva takým spôsobom, že systémy ochrany vkladateľov a investorov sú upravené v tom istom legislatívnom akte (tom istom zákone), má sa článok 7 ods. 2 v spojení s bodom 12 prílohy I smernice 94/19 a článok 2 ods. 2 smernice 97/9 — vzhľadom na článok 2 ods. 3 smernice 97/9 — chápať a vykladať v tom zmysle, že na vlastníkov vkladových certifikátov a dlhopisov sa musí vzťahovať niektorý zo systémov ochrany na účely uvedených smerníc?

3.

Vzhľadom na to, že podľa vnútroštátnej právnej úpravy sa na vlastníkov vkladových certifikátov a dlhopisov vydaných úverovou inštitúciou nevzťahuje ani jeden z možných systémov ochrany stanovených smernicami 94/19 a 97/9:

a)

sú článok 3 ods. 1, článok 7 ods. 1 (zmenený a doplnený smernicou 2009/14) a článok 10 ods. 1 smernice 94/19 a článok 1 ods. 1 tej istej smernice, ktorý vymedzuje pojem vklad, vo vzájomnej súvislosti dostatočne jasné, presné a bezpodmienečné a zakladajú subjektívne práva v dostatočnej miere na to, aby ich mohli jednotlivci uvádzať v konaní pred vnútroštátnym súdom na podporu svojich nárokov na náhradu voči orgánu ochrany zriadenému štátom, ktorý je poverený vyplácaním uvedenej náhrady?

b)

sú článok 2 ods. 2 a článok 4 ods. 1 smernice 97/9 dostatočne jasné, presné a bezpodmienečné a zakladajú subjektívne práva v dostatočnej miere na to, aby ich mohli jednotlivci uvádzať v konaní pred vnútroštátnym súdom na podporu svojich nárokov na náhradu voči orgánu ochrany zriadenému štátom, ktorý je poverený vyplácaním uvedenej náhrady?

c)

v prípade kladnej odpovede na otázky uvedené v písmenách a) a b), ktorý z dvoch možných systémov ochrany má vnútroštátny súd použiť na rozhodnutie sporu medzi jednotlivcom a úverovou inštitúciou, ktorého vedľajším účastníkom je orgán ochrany zriadený štátom, ktorý je poverený správou systémov ochrany vkladateľov a investorov?

4.

Majú sa článok 2 ods. 2 a článok 4 ods. 2 smernice 97/9 (v spojení s prílohou I tejto smernice) chápať a vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa systém náhrad pre investorov nevzťahuje na investorov, ktorí vlastnia dlhové cenné papiere vydané úverovou inštitúciou, z dôvodu typu finančných nástrojov (dlhové cenné papiere) a vzhľadom na to, že poistník (úverová inštitúcia) nepreviedol ani nepoužil finančné prostriedky alebo cenné papiere investorov bez súhlasu investorov? Má skutočnosť, že úverová inštitúcia, ktorá vydala dlhové cenné papiere (emitent), je zároveň uschovávateľom týchto finančných nástrojov (sprostredkovateľom), a že investované finančné prostriedky nie sú oddelené od ostatných finančných prostriedkov, ktorými úverová inštitúcia disponuje, význam pre výklad citovaných ustanovení smernice 97/9, pokiaľ ide o ochranu investorov?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. ES L 135, 1994, s. 5; Mim. vyd. 06/002, s. 252).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 6/007, s. 263).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, s. 22; Mim. vyd. 6/002, s. 311).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/10


Odvolanie podané 17. decembra 2013: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 8. októbra 2013 vo veci T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Európska komisia

(Vec C-673/13 P)

2014/C 71/17

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders, P. Oliver, P. Ondrůšek, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu,

podľa článku 61 Štatútu Súdneho dvora buď sám s konečnom platnosťou rozhodol o prvom a treťom žalobnom dôvode, alebo aby vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie o týchto žalobných dôvodoch, a

zaviazal odporcov na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza jeden odvolací dôvod, podľa ktorého Všeobecný súd nesprávne vyložil pojem informácie, ktoré sa „týkajú emisií do životného prostredia“ uvedený v prvej vete článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (1) („Aarhuské nariadenie“), pričom vyvrátil stanovisko Komisie, podľa ktorého je tento pojem potrebné vykladať v zhode a súlade s ostatnými predmetnými ustanoveniami. Tento odvolací dôvod má tri časti:

i)

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia tým, že nezohľadnil potrebu zabezpečiť „vnútorný“ súlad nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (2) v spojení s článkom 6 ods. 1 Aarhuského nariadenia, v spojení s článkom 4 ods. 4 Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia („Aarhuský dohovor“);

ii)

Všeobecný súd mal zohľadniť ustanovenia o dôvernosti nachádzajúce sa v sektorovej právnej úprave o prípravkoch na ochranu rastlín, a to smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (3) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (4); a

iii)

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia tým, že nezohľadnil potrebu vyložiť článok 6 ods. 1 Aarhuského nariadenia, pokiaľ je to možné, v súlade s Chartou základných práv a Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva („dohoda TRIPS“).


(1)  Ú. v. EÚ L 264, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 145, s. 43.

(3)  Ú. v. ES L 230, s. 1; Mim. vyd. 03/011, s. 332.

(4)  Ú. v. EÚ L 309, s. 1.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 23. decembra 2013 — Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD

(Vec C-681/13)

2014/C 71/18

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka kasačného opravného prostriedku: Diageo Brands BV

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Simiramida-04 EOOD

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 34 bod 1 nariadenia (ES) č. 44/2001 (1) vykladať v tom zmysle, že tento dôvod neuznania zahŕňa aj prípad, v ktorom rozhodnutie súdu členského štátu, v ktorom bolo vydané, je v zjavnom rozpore s právom Únie a tento súd si bol toho vedomý?

2.

a)

Má sa článok 34 bod 1 nariadenia (ES) č. 44/2001 vykladať v tom zmysle, že úspešnému dovolávaniu sa tohto dôvodu neuznania bráni okolnosť, že účastník konania, ktorý sa dovoláva tohto dôvodu neuznania, opomenul v členskom štáte vydania rozhodnutia podať v ňom dostupné opravné prostriedky?

b)

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku písm. a): Mení na tom niečo skutočnosť, že podanie opravných prostriedkov je v členskom štáte vydania rozhodnutia bezúčelné, pretože treba vychádzať z toho, že by to neviedlo k prijatiu iného rozhodnutia?

3.

Má sa článok 14 smernice 2004/48/ES (2) vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie zahŕňa aj trovy konania účastníkov konania, ktoré im vzniknú v právnom spore v členskom štáte z dôvodu návrhu na náhradu škody, keď sa návrh a obrana týkajú údajnej zodpovednosti žalovaného účastníka konania za zhabanie a vyjadrenia, ktoré uvedený účastník konania urobil na účely vymožiteľnosti svojich práv z ochrannej známky v inom členskom štáte, pričom v tejto súvislosti vzniká otázka týkajúca sa uznania rozhodnutia súdu posledného uvedeného členského štátu v prvom uvedenom členskom štáte?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 27. decembra 2013 — X AB/Skatteverket

(Vec C-686/13)

2014/C 71/19

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: X AB

Žalovaný: Skatteverket

Prejudiciálna otázka

Je vnútroštátna právna úprava, v zmysle ktorej štát pôvodu neumožňuje odpočítať kurzovú stratu zahrnutú do kapitálového výnosu alebo straty z obchodných podielov v spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, v rozpore s článkom 49 ZFEÚ a článkom 63 ZFEÚ, ak systém štátu pôvodu nezapočítava kapitálový výnos alebo stratu z týchto obchodných podielov do zdaniteľného príjmu?


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 3. januára 2014 — trestné konanie proti Thi Bich Ngoc Nguyen a Nadine Schönherr

(Vec C-2/14)

2014/C 71/20

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Thi Bich Ngoc Nguyen

Nadine Schönherr

Ďalší účastník konania: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Prejudiciálna otázka

Sú lieky podľa definície smernice 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (1), ktoré obsahujú „určené látky“ uvedené v nariadeniach (ES) č. 273/2004 (2) a (ES) č. 111/2005 (3), podľa článku 2 písm. a) týchto nariadení v každom prípade vyňaté z pôsobnosti týchto nariadení, alebo to platí iba v prípade, keď je zloženie liekov také, že ich nemožno v zmysle uvedených nariadení jednoducho použiť alebo extrahovať ľahko dostupnými alebo ekonomicky výhodnými prostriedkami?


(1)  Ú. v. ES L 311, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog (Ú. v. EÚ L 47, s. 1; Mim. vyd. 15/008, s. 46).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 22, 2005, s. 1).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 6. januára 2014 — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

(Vec C-4/14)

2014/C 71/21

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Christophe Bohez

Odporkyňa v odvolacom konaní: Ingrid Wiertz

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 1 ods. 2 nariadenia Brusel I (1) vykladať v tom zmysle, že spory, v ktorých ide o vymáhanie pokuty (astreinte), ktorá bola stanovená v spore týkajúcom sa rodičovskej starostlivosti a práva styku s dieťaťom na účely zabezpečenia hlavnej povinnosti, nespadajú do pôsobnosti nariadenia?

2.

Ak vyššie uvedené spory spadajú do pôsobnosti nariadenia Brusel I, má sa článok 49 tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že pokuta stanovená za každý deň, ktorá je v členskom štáte pôvodu vykonateľná priamo v stanovenej výške, ktorej konečná výška sa však môže meniť na základe návrhu alebo tvrdení povinného, je v členskom štáte vykonateľná až vtedy, keď sa v členskom štáte pôvodu osobitne určí jej konečná výška?

3.

Ak vyššie uvedené spory nespadajú do pôsobnosti nariadenia Brusel I, má sa článok 47 ods. 1 nariadenia Brusel IIa (2) vykladať v tom zmysle, že presadzovacie a zabezpečovacie opatrenia, ktoré sa týkajú rodičovskej starostlivosti a práva styku s dieťaťom, patria k vykonaniu v zmysle tohto ustanovenia, ktoré sa riadi právnym poriadkom členského štátu výkonu, alebo ich možno považovať za súčasť rozhodnutia o rodičovskej starostlivosti a o práve styku s dieťaťom, ktoré je podľa nariadenia Brusel IIa vykonateľné v inom členskom štáte?

4.

Keď sa navrhuje vymáhanie pokuty v inom členskom štáte, musí sa žiadať, aby sa v členskom štáte, v ktorom bolo rozhodnutie prijaté, osobitne stanovila konečná výška vymáhateľnej pokuty, a to aj vtedy, keď sa na vymáhanie nevzťahuje nariadenie Brusel I?

5.

Ak je pokuta (astreinte) stanovená na účely zabezpečenia vykonateľnosti rodičovského práva styku s dieťaťom vykonateľná v inom členskom štáte, bez toho, aby v členskom štáte pôvodu bola osobitne stanovená konečná výška vymáhateľnej pokuty:

a)

Je napriek tomu podmienkou vymáhania pokuty posúdenie toho, či bolo právo styku s dieťaťom porušené z dôvodov, ktorých zohľadnenie bolo vzhľadom na práva dieťaťa nevyhnutné, a

b)

ak áno, ktorý súd je príslušný na posúdenie týchto okolností, presnejšie povedané,

i)

je právomoc súdu štátu výkonu vždy obmedzená len na posúdenie toho, či sa údajné porušenie rodičovského práva styku s dieťaťom zakladalo na dôvode, ktorý výslovne vyplýva z rozhodnutia vo veci samej, alebo

ii)

vyplýva z práv dieťaťa chránených v Charte základných práv Únie, že súd štátu výkonu má rozsiahlejšiu právomoc alebo povinnosť posúdiť, či bolo právo styku s dieťaťom porušené z dôvodov, ktorých zohľadnenie bolo nevyhnutné na ochranu práv dieťaťa?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. ES L 338, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/13


Žaloba podaná 27. januára 2014 — Španielske kráľovstvo/Európsky parlament a Rada Európskej únie

(Vec C-44/14)

2014/C 71/22

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: A. Rubio González, splnomocnený zástupca)

Žalovaní: Európsky parlament a Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť článok 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 z 22. októbra 2013 (1), ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR),

zaviazať žalované inštitúcie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Porušenie článku 4 Schengenského protokolu v spojení s článkom 5 tohto protokolu. Článok 19 nariadenia Eurosur stanovuje postup ad hoc účasti Spojeného kráľovstva a Írska na systéme Eurosur prostredníctvom dohôd o spolupráci. Stanovuje pritom postup účasti týchto členských štátov, ktorý ide nad rámec článku 4 Schengenského protokolu, ktorý hmotno-právne kladie Spojené kráľovstvo a Írsko na rovnakú úroveň s tretími krajinami nepatriacimi do Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 295, s. 11.


Všeobecný súd

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/14


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding a SKW Stahl-Metallurgie/Komisia

(Vec T-384/09) (1)

(Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES - Určenie cien a rozdelenie trhu - Právo na obhajobu - Pripísateľnosť protiprávneho správania - Povinnosť odôvodnenia - Pokuty - Rovnosť zaobchádzania - Poľahčujúce okolnosti - Spolupráca počas správneho konania - Proporcionalita - Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006)

2014/C 71/23

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyne: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Nemecko) a SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (v zastúpení: pôvodne A. Birnstiel, S. Janka a S. Dierckens, advokáti, neskôr A. Birnstiel a S. Janka)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: N. von Lingen a A. Antoniadis, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Böhlke, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyne: Gigaset AG (predtým Arques Industries AG) (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: C. Grave, A. Scheidtmann a B. Meyring, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 5791 v konečnom znení z 22. júla 2009 týkajúceho sa konania o uplatnení článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.396 — Činidlá na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň, ako aj subsidiárne návrh na zrušenie alebo zníženie výšky pokuty uloženej žalobkyniam uvedeným rozhodnutím

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG a SKW Stahl-Metallurgie GmbH znášajú vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

3.

Gigaset AG znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/14


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Evonik Degussa a AlzChem/Komisia

(Vec T-391/09) (1)

(Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES - Určenie cien a rozdelenie trhu - Pripísateľnosť protiprávneho správania - Pokuty - Spolupráca počas správneho konania - Priťažujúce okolnosti - Recidíva - Poľahčujúce okolnosti - Proporcionalita - Dĺžka trvania porušenia - Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006)

2014/C 71/24

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Evonik Degussa GmbH (Essen, Nemecko) a AlzChem AG, predtým AlzChem Trostberg GmbH, predtým AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Nemecko) (v zastúpení: C. Steinle, O. Andresen a I. Bodenstein, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: N. von Lingen a A. Antoniadis, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Böhlke, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 5791 v konečnom znení z 22. júla 2009 vydaného v konaní podľa článku [81] ES a článku 53 Dohovoru o EHP (vec COMP/39.396 — Činidlá na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň, ako aj subsidiárne návrh na zmenu uvedeného rozhodnutia smerujúci jednak k zrušeniu pokuty uloženej žalobkyniam alebo k zníženiu jej výšky, a jednak k zaviazaniu spoločnosti SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG spoločne a nerozdielne s ostatnými žalobkyňami na zaplatenie celej výšky uvedenej pokuty

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 písm. g) a h) rozhodnutia Komisie K(2009) 5791 v konečnom znení z 22. júla 2009 vydaného v konaní podľa článku [81] ES a článku 53 Dohovoru o EHP (vec COMP/39.396 — Činidlá na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) sa zrušuje v časti týkajúcej sa spoločností Evonik Degussa GmbH a AlzChem AG, pričom sa však zdôraznilo, že toto zrušenie nemá vplyv na oslobodzujúci účinok každého zaplatenia jednou alebo druhou spoločnosťou z titulu pokuty, ktorá im bola uložená spoločne a nerozdielne za porušenie konštatované v článku 1 písm. f) uvedeného rozhodnutia s ohľadom na spoločnosť SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG, a pokuty, ktorá jej bola uložená v článku 2 písm. g) rovnakého rozhodnutia.

2.

Pri porušení konštatovanom v prípade spoločností Evonik Degussa a AlzChem v článku 1 písm. f) rozhodnutia K(2009) 5791 v konečnom znení sú uložené tieto pokuty:

2,49 milióna eur spoločnostiam Evonik Degussa a AlzChem zodpovedným spoločne a nerozdielne, pričom bolo zdôraznené, že spoločnosti Evonik Degussa a AlzChem zaplatili túto pokutu sumami vyplatenými spoločnosťou SKW Stahl-Technik z titulu pokuty, ktorá jej bola uložená článku 2 písm. f) a g) rovnakého rozhodnutia,

1,24 milióna eur spoločnosti Evonik Degussa ako jedinej zodpovednej za zaplatenie tejto pokuty.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Spoločnosti Evonik Degussa a AlzChem znášajú dve tretiny svojich vlastných trov konania a sú povinné nahradiť dve tretiny trov konania, ktoré vznikli Európskej komisii. Komisia znáša jednu tretinu svojich vlastných trov konania a je povinná nahradiť jednu tretinu trov konania, ktoré vznikli spoločnostiam Evonik Degussa a AlzChem.


(1)  Ú. v. EÚ C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/15


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Gigaset/Komisia

(Vec T-395/09) (1)

(Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES - Určenie cien a rozdelenie trhu - Pripísateľnosť protiprávneho správania - Povinnosť odôvodnenia - Pokuty - Dĺžka trvania porušenia - Rovnosť zaobchádzania - Poľahčujúce okolnosti - Spolupráca počas správneho konania - Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006)

2014/C 71/25

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gigaset AG, predtým Arques Industries AG (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: C. Grave, B. Meyring a A. Scheidtmann, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: N. von Lingen a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Böhlke, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 5791 v konečnom znení z 22. júla 2009 vydaného v konaní podľa článku [81] ES a článku 53 Dohovoru o EHP (vec COMP/39.396 — Činidlá na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, ako aj subsidiárne návrh na zníženie výšky pokuty uloženej žalobkyni uvedeným rozhodnutím

Výrok rozsudku

1.

Výška pokuty uloženej spoločnosti Gigaset AG podľa článku 2 písm. f) rozhodnutia Komisie K(2009) 5791 v konečnom znení z 22. júla 2009 vydaného v konaní podľa článku [81] ES a článku 53 Dohovoru o EHP (vec COMP/39.396 — Činidlá na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) sa stanovuje na 12,3 milióna eur.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Spoločnosť Gigaset znáša 90 % svojich vlastných trov konania, ako aj 90 % trov konania, ktoré vznikli Európskej komisii, s výnimkou trov konania súvisiacich s konaním o nariadení predbežného opatrenia. Komisia znáša 10 % svojich vlastných trov konania a 10 % trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Gigaset, s výnimkou trov konania súvisiacich s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/15


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. januára 2014 — Hubei Xinyegang Steel/Rada

(Vec T-528/09) (1)

(Dumping - Dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Číne - Určenie hroziacej ujmy - Článok 3 ods. 9 a článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 3 ods. 9 a článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1225/2009])

2014/C 71/26

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (Chuang Ši, Čína) (v zastúpení: F. Carlin, barrister, Q. Azau, advokát, A. MacGregor, solicitor, a N. Niejahr, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. O’Connor, solicitor)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne H. van Vliet a M. França, neskôr M. França a J.-F. Brakeland, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen, advokát), ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Česká republika), ArcelorMittal Tubular Products Roman SA (Roman, Rumunsko), Benteler Stahl/Rohr GmbH (Paderborn, Nemecko), Ovako Tube & Ring AB (Hofors, Švédsko), Rohrwerk Maxhütte GmbH (Sulzbach-Rosenberg, Nemecko), Dalmine SpA (Dalmine, Taliansko), Silcotub SA (Zalău, Rumunsko), TMK-Artrom SA (Slatina, Rumunsko), Tubos Reunidos SA (Amurrio, Španielsko), Vallourec Mannesmann Oil & Gas France (Aulnoye-Aymeries, Francúzsko), V & M France (Boulogne-Billancourt, Francúzsko), V & M Deutschland GmbH (Düsseldorf, Nemecko), Voestalpine Tubulars GmbH (Linz, Rakúsko) a Železiarne Podbrezová a.s. (Podbrezová, Slovensko) (v zastúpení: G. Berrisch, G. Wolf, advokáti, a N. Chesaites, barrister)

Predmet veci

Návrh na zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 926/2009 z 24. septembra 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 262, s. 19)

Výrok rozsudku

1.

Nariadenie Rady (ES) č. 926/2009 z 24. septembra 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 262, s. 19), sa zrušuje v rozsahu, v akom ukladá antidumpingové clá na vývozy výrobkov vyrobených spoločnosťou Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd a vyberá dočasné clá uložené na tieto vývozy.

2.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené spoločnosťou Hubei Xinyegang Steel Co.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

4.

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, V & M France, V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH a Železiarne Podbrezová a.s. znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 51, 27.2.2010.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/16


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2014 — Progust/ÚHVT — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

(Vec T-216/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva IMPERIA - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva IMPERIAL - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2014/C 71/27

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Progust, SL (Girone, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne M. E. López Camba, J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela a I. Munilla Muñoz, neskôr J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela a I. Munilla Muñoz, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: V. Melgar, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Sopralex & Vosmarques SA (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: P. Maeyaert a V. Fossoul, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 27. januára 2011 (vec R 1036/2010-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Sopralex & Vosmarques SA a Progust, SL

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Progust, SL je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 194, 2.7.2011.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/17


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. januára 2014 — Streng/ÚHVT — Gismondi (PARAMETRICA)

(Vec T-495/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PARAMETRICA - Skoršia národná slovná ochranná známka parameta - Relatívny dôvod zamietnutia - Nepredloženie dôkazov v jazyku námietkového konania - Pravidlo 19 ods. 2 a 3 a pravidlo 98 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95)

2014/C 71/28

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Michael Streng (Erding, Nemecko) (v zastúpení: A. Pappert, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Fulvio Gismondi (Rím, Taliansko) (v zastúpení: A. Masetti Zannini de Concina, G. Petrocchi, M. Bucarelli a F. Bellan, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 19. júla 2011 (vec R 1348/2010-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Michaelom Strengom a Fulviom Gismondim

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Michael Streng je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 347, 26.11.2011.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/17


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2014 — Schuhhaus Dielmann/ÚHVT — Carrera (Carrera panamericana)

(Vec T-600/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo Carrera panamericana - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva CARRERA - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia č. 207/2009)

2014/C 71/29

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG (Darmstadt, Nemecko) (v zastúpení: W. Göpfert, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Carrera SpA (Caldiero, Taliansko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. septembra 2011 (vec R 1989/2010-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Carrera SpA a Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 32, 4.2.2012.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. januára 2014 — European Dynamics Belgium a i./EMA

(Vec T-158/12) (1)

(Verejné obstarávanie služieb - Verejné obstarávanie - Externé poskytovanie služieb v oblasti softwarových aplikácií - Rozhodnutie o umiestnení ponuky uchádzača na druhé miesto na účely kaskádovej zmluvy - Kritériá hodnotenia ponúk - Pridanie kritéria hodnotenia ponúk, ktoré nebolo stanovené v zmluvných dokumentoch - Vyhodnotenie kritéria výberu počas hodnotiacej fázy - Transparentnosť)

2014/C 71/30

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyne: European Dynamics Belgium SA (Brusel, Belgicko), European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembursko), Εvropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) a European Dynamics UK Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky (EMA) (v zastúpení: T. Jabłoński a C. Maignen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne H.-G. Kamann a E. Arsenidou, neskôr H.-G. Kamann a A. Dritsa, advokáti)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia EMA/67882/2012 Európskej agentúry pre lieky z 31. januára 2012 o umiestnení ponuky žalobkýň na druhé miesto na účely podpisu rámcovej zmluvy vo verejnom obstarávaní EMA/2011/17/ICT týkajúcom sa poskytovania externých služieb v oblasti softwarových aplikácií, a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Εvropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE a European Dynamics UK Ltd sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 184, 23.6.2012.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Sunrider/ÚHVT — Nannerl (SUN FRESH)

(Vec T-221/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SUN FRESH - Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva, Beneluxu a národné ochranné známky SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH a SUNNYFRESH - Relatívny dôvod zamietnutia - Dôkaz o riadnom používaní skorších ochranných známok - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2014/C 71/31

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Sunrider Corporation (Torrance, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: N. Dontas a K. Markakis, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Rakúsko) (v zastúpení: A. Thünken, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 26. marca 2012 (vec R 2401/2010-4), ktoré sa týka námietkového konania medzi The Sunrider Corporation a Nannerl GmbH & Co. KG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

The Sunrider Corporation je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 217, 21.7.2012.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — NCL/ÚHVT (NORWEGIAN GETAWAY)

(Vec T-513/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva NORWEGIAN GETAWAY - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2014/C 71/32

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Spojené štáty) (v zastúpení: N. Grüger, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. septembra 2012 (vec R 1014/2012-4) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia NORWEGIAN GETAWAY ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

NCL Corporation Ltd znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — NCL/ÚHVT (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Vec T-514/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva NORWEGIAN BREAKAWAY - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2014/C 71/33

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Spojené štáty) (v zastúpení: N. Grüger, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. septembra 2012 (vec R 1017/2012-4) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia NORWEGIAN BREAKAWAY ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

NCL Corporation Ltd znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Coppenrath-Verlag/ÚHVT — Sembella (Rebella)

(Vec T-551/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Rebella - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SEMBELLA - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 - Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009)

2014/C 71/34

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG (Münster, Nemecko) (v zastúpení: D. Pohl, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Poch, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Sembella GmbH (Timelkam, Rakúsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. októbra 2012 (vec R 1681/2011-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Sembella GmbH a Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 23.2.2013.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. januára 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/ÚHVT — Vieweg (goldstück)

(Vec T-47/13) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva goldstück - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva GOLDSTEIG - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2014/C 71/35

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Nemecko) (v zastúpení: S. Biagosch, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Poch, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Christin Vieweg (Sonneberg, Nemecko) (v zastúpení: J. Pröll, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. novembra 2012 (vec R 2589/2011-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH a Christin Vieweg

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 23.3.2013.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Novartis/ÚHVT (CARE TO CARE)

(Vec T-68/13) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CARE TO CARE - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2014/C 71/36

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Novartis AG (Bazilej, Švajčiarsko) (v zastúpení: M. Douglas, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: M. Rajh a J. Crespo Carrillo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 29. novembra 2012 (vec R 953/2012-1), ktoré sa týka prihlášky slovného označenia CARE TO CARE ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Novartis AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 13.4.2013.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Komisia/BO

(Vec T-174/13 P) (1)

(Odvolanie - Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Sociálne zabezpečenie - Náhrada cestovných výdavkov - Cestovné výdavky z dôvodov jazykovej výučby - Článok 19 ods. 2 spoločných pravidiel pre zdravotné poistenie úradníkov Európskych spoločenstiev - Hlava II, kapitola 12, bod 2.5 všeobecných vykonávacích pravidiel úhrad liečebných nákladov)

2014/C 71/37

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: BO (Amman, Jordánsko) (v zastúpení: L. Levi, M. Vandenbussche a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 15. januára 2013, BO/Komisia (F-27/11, zatiaľ neuverejnený v Zbierke), ktoré smeruje k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré BO vynaložil v konaní na tomto stupni.


(1)  Ú. v. EÚ C 164, 8.6.2013.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/21


Uznesenie Všeobecného súdu z 13. januára 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Komisia

(Vec T-134/12) (1)

(Žaloba o neplatnosť a o zodpovednosť - Zmluvy o finančnej pomoci Únie na projekty v oblasti výskumu a vývoja - Námietka neprípustnosti - Neprekvalifikovanie záverov - Neprípustnosť)

2014/C 71/38

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: M. Jiménez Perona, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: R. Lyal a B. Conte, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Rivas Andrés a X. García García, advokáti)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia uvedeného v liste Komisie z 13. januára 2012 o vymáhaní súm uvedených v oznámeniach o dlhu zodpovedajúcich finančnému auditu, ktorý bol u žalobkyne vykonaný, a na druhej strane návrh na mimozmluvnú zodpovednosť smerujúci k odsúdeniu Komisie na zaplatenie škody a úrokov vo výške 732 768 eur

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA, znáša okrem svojich vlastných trov konania aj trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii, vrátane trov konania týkajúcich sa konania o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 157, 2.6.2012.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/21


Uznesenie Všeobecného súdu z 13. januára 2014 — Lebedef/Komisia

(Spojené veci T-116/13 P a T-117/13 P) (1)

(Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie - Správa o služobnom postupe - Hodnotené obdobia 2008 a 2009 - Výkon funkcie na polovičný úväzok na účely odborového zastupovania - Hodnotiace správy zahrňujúce úlohy vykonávané v útvare pridelenia - Vymenovanie do odborovej funkcie - Zamietnutie žalôb v prvostupňovom konaní ako zjavne nedôvodných - Odvolanie sčasti zjavne neprípustné a sčasti zjavne nedôvodné)

2014/C 71/39

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Dve odvolania podané proti uzneseniam Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 12. decembra 2013, Lebedef/Komisia (F-70/11 a F-109/11, zatiaľ neuverejnené v Zbierke), smerujúce k zrušeniu týchto uznesení

Výrok

1.

Odvolania sa zamietajú.

2.

Giorgio Lebedef znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia v rámci tohto konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 147, 25.5.2013.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/22


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. januára 2014 — Miettinen/Rada

(Vec T-303/13) (1)

(Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Stanovisko právnej služby Rady - Zamietnutie prístupu - Zverejnenie po podaní žaloby - Dodatočná bezpredmetnosť žaloby - Nedostatok záujmu na konaní - Zastavenie konania)

2014/C 71/40

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Samuli Miettinen (Espoo, Fínsko) (v zastúpení: O. Brouwer, E. Raedts, advokáti, a A. Villette, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: K. Pellinghelli a É. Sitbon, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na neplatnosť rozhodnutia Rady z 25. marca 2013, ktorým sa žalobcovi zamieta úplný prístup k stanovisku č. 15309/12 vypracovanému právnou službou Rady

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Rada Európskej únie znáša trovy konania.

3.

Konanie o návrhoch na vstup vedľajšieho účastníka do konania, ktoré podali Švédske kráľovstvo a Fínska republika, sa zastavuje.


(1)  Ú. v. EÚ C 215, 27.7.2013.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/22


Žaloba podaná 4. decembra 2013 — Lomnici/Parlament

(Vec T-650/13)

2014/C 71/41

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobca: Zoltán Lomnici (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: Z. Lomnici Jr., advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Výboru pre petície Európskeho parlamentu zo 17. októbra 2013 o petícii č. 1298/2012.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca poukazuje na nesplnenie povinnosti odôvodnenia a porušenie práva každého občana Únie na spravodlivý proces. V tejto súvislosti okrem iného uvádza, že jeho petícia bola odložená bez odôvodenia, že nebol predvolaný a že rozhodnutie mu nebolo oznámené.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/22


Žaloba podaná 19. decembra 2013 — Axa Versicherung/Komisia

(Vec T-677/13)

2014/C 71/42

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Axa Versicherung AG (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: C. Bahr, S. Dethof a A. Malec, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté zamietnutie,

subsidiárne, čiastočne zrušil napadnuté zamietnutie,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa napáda rozhodnutia Komisie z 29. októbra 2013, ktoré sa týkajú opakovaných žiadostí žalobkyne o prístup k spisom Komisie vo veci COMP/39.125 — autosklo.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti konkrétne a individuálne preskúmať požadované dokumenty podľa článkov 2 a 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. (1)

Žalobkyňa na tomto mieste tvrdí, že Komisia nedodržala svoju povinnosť konkrétne a individuálne preskúmať požadované dokumenty podľa článkov 2 a 4 nariadenia č. 1049/2001. Namiesto toho protiprávne kategorizovala dotknuté dokumenty na základe formálnych kritérií.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 4 ods. 2 prvej a tretej zarážky, ako aj článku 4 ods. 3 druhého pododseku nariadenia č. 1049/2001 z dôvodu odmietnutia prístupu k špecifickým dokumentom spisov.

V rámci tohto žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že Komisia vyložila protiprávne príliš široko rozsah pôsobnosti výnimky uvedenej v článku 4 ods. 2 nariadenia č. 1049/2001. Žalobkyňa si myslí, že neboli narušené ani obchodné záujmy podľa článku 4 ods. 2 prvej zarážky nariadenia č. 1049/2001 a že Komisia sa ani nemôže odvolávať na ochranu účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly podľa článku 4 ods. 2 tretej zarážky nariadenia č. 1049/2001.

Okrem toho nebol vážne narušený rozhodovací proces (článok 4 ods. 3 druhý pododsek nariadenia č. 1049/2001).

Navyše Komisia neprávom neuznala prevažujúci verejný záujem na zverejnení požadovaných dokumentov.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 4 ods. 6 nariadenia č. 1049/2001 z dôvodu úplného odmietnutia prístupu k špecifickým dokumentom.

Žalobkyňa na tomto mieste tvrdí, že Komisia neposkytla ani čiastočne prístup k predmetným dokumentom, a tým porušila článok 4 ods. 6 nariadenia č. 1049/2001. Žalobkyňa uvádza, že Komisia v rozpore s pravidlami nariadenia č. 1049/2001 nepreskúmala čiastočné poskytnutie dokumentov k dispozícii.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 4 ods. 2 prvej a tretej zarážky, ako aj článku 4 ods. 3 druhého pododseku a článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1049/2001 z dôvodu odmietnutia prístupu k úplnému zneniu obsahu spisov Komisie.

V rámci tohto žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že Komisia príliš široko vykladá výnimky článku 4 nariadenia č. 1049/2001, aj pokiaľ ide o žiadosť žalobkyne o prístup k úplnému zneniu obsahu. Žalobkyňa si myslí, že ani v tomto prípade nemôžu byť narušené obchodné záujmy podľa článku 4 ods. 2 prvej zarážky nariadenia č. 1049/2001 a účel inšpekcií, vyšetrovania a kontroly podľa článku 4 ods. 2 tretej zarážky nariadenia č. 1049/2001.

Okrem toho tvrdí, že ani ochrana súkromia podľa článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1049/2001 nie je narušená.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti odôvodnenia.

Žalobkyňa v tejto súvislosti uvádza, že Komisia uviedla iba všeobecné tvrdenia pre zamietnutie prístupu k obsahu spisov a nezabezpečila zaobchádzanie s jednotlivými dokumentmi alebo so správne vytvorenými kategóriami dokumentov, ako požadujú právne predpisy.


(1)  Nariadenie (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. EÚ L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/23


Žaloba podaná 27. decembra 2013 — Chair Entertainment Group/ÚHVT — Libelle (SHADOW COMPLEX)

(Vec T-717/13)

2014/C 71/43

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chair Entertainment Group LLC (Utah, Spojené štáty) (v zastúpení: E. Armijo Chávarri, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Libelle AG (Stuttgart, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 1. októbra 2013 vo veci R 776/2011-2,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „SHADOW COMPLEX“ pre tovary a služby v triede 9 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8 235 434.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka „DBShadow“ pre tovary a služby v triedach 9 a 42 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 457 944, slovná ochranná známka „BusinessShadow“ pre tovary a služby v triedach 9 a 42 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 3 749 439, nemecká slovná ochranná známka „BusinessShadow“ pre tovary a služby v triedach 9 a 42 a nemecká slovná ochranná známka „FSShadow“ pre tovary a služby v triedach 9 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie odvolaniu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/24


Žaloba podaná 27. decembra 2013 — The Directv Group/ÚHVT — Bolloré (DIRECTV)

(Vec T-718/13)

2014/C 71/44

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Spojené štáty) (v zastúpení: F. Valentin, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Francúzsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 11. októbra 2013 vo veci R 1812/2012-2 a následne uznal platnosť napadnutej ochrannej známky.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na výmaz: slovná ochranná známka „DIRECTV“ pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 41 a 42 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 163 138.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha výmazu ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: čiastočné zrušenie ochrannej známky Spoločenstva.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia a zrušenie ochrannej známky Spoločenstva v celom rozsahu.

Dôvody žaloby: porušenie článku 15 nariadenia č. 207/2009.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/24


Žaloba podaná 30. decembra 2013 — Gat Microencapsulation/ÚHVT — BASF (KARIS)

(Vec T-720/13)

2014/C 71/45

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Rakúsko) (v zastúpení: S. Soler Lerma a M. C. March Cabrelles, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom bolo odvolanie odvolateľky/žalobkyne zamietnuté,

zaviazal ÚHVT a vedľajších účastníkov konania na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Gat Microencapsulation AG.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „KARIS“ pre zoznam tovarov a služieb tried 1, 5 a 35.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: BASF SE.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: ochranná známka Spoločenstva „CARYX“ pre tovary tried 1 a 5; medzinárodná ochranná známka „CARYX“ pre tovary tried 1 a 5; maďarská ochranná známka, talianska ochranná známka a ochranná známka Beneluxu „AKRIS“ pre tovary triedy 5.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zamietnutie námietky.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/25


Žaloba podaná 7. januára 2014 — Mogyi/ÚHVT (Just crunch it…)

(Vec T-8/14)

2014/C 71/46

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mogyi Kft. (Csávoly, Maďarsko) (v zastúpení: Zs. Klauber, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

nariadil zverejnenie prihlášky ochrannej známky s výnimkou pre „chlieb, pekárske a cukrárske výrobky“ (trieda 30) a „poľnohospodárske produkty, obilniny“ (trieda 31).

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Just crunch it...“ pre tovary a služby tried 29, 30, 31 a 35 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 10 713 485.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: čiastočné zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zrušenie napadnutého rozhodnutia rozhodnutím R 1921/2012-1.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/25


Žaloba podaná 7. januára 2014 — Mogyi/ÚHVT (Just crunch it…)

(Vec T-9/14)

2014/C 71/47

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mogyi Kft. (Csávoly, Maďarsko) (v zastúpení: Zs. Klauber, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

nariadil zverejnenie prihlášky ochrannej známky s výnimkou pre „chlieb, pekárske a cukrárske výrobky“ (trieda 30) a „poľnohospodárske produkty, obilniny“ (trieda 31).

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „Just crunch it...“ pre tovary a služby tried 29, 30, 31 a 35 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 10 716 711.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: čiastočné zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zrušenie napadnutého rozhodnutia rozhodnutím R 1922/2012-1.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/25


Žaloba podaná 7. januára 2014 — Maďarsko/Komisia

(Vec T-13/14)

2014/C 71/48

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobca: Maďarsko (v zastúpení: M. Z. Fehér a K. Szíjjártó, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2013) 7136 final z 31. októbra 2013 o čiastočnom vrátení vnútroštátnej finančnej pomoci poskytnutej organizáciám výrobcov na operačné programy vykonávané v Maďarsku v roku 2011,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza, že Komisia prekročila svoje právomoci, čím porušila relevantné ustanovenia práva Únie, keď určila sumu vnútroštátnej finančnej pomoci poskytnutej v roku 2011 organizáciám výrobcov pôsobiacich v odvetví ovocia a zeleniny, ktorá bude Maďarsku čiastočne uhradená.

Žalobca tvrdí, že právo Únie nestanovuje možnosť, aby Komisia vo svojom rozhodnutí o čiastočnom vrátení vnútroštátnej finančnej pomoci poskytnutej podľa článku 103e nariadenia (ES) č. 1234/2007 (1) organizáciám výrobcov pôsobiacich v odvetví ovocia a zeleniny rozhodla o vrátení iba tých súm, ktoré Maďarsko uviedlo vo svojej žiadosti o povolenie poskytnutia vnútroštátnej pomoci ako „odhadované“ alebo „predpokladané“ sumy.

Žalobca zastáva názor, že podľa článku 103e nariadenia č. 1234/2007 sa povolenie vnútroštátnej pomoci zo strany Komisie vzťahuje na poskytnutie pomoci, a nie na stanovenie maximálnej výšky pomoci, ktorá môže byť poskytnutá. Táto maximálna výška je jednoznačne stanovená v nariadení č. 1234/2007, ktoré uvádza, že vnútroštátna finančná pomoc nemôže prekročiť 80 % finančných príspevkov členov alebo samotných organizácií výrobcov do operačných fondov. Pravidlá týkajúce sa čiastočného vrátenia vnútroštátnej pomoci Spoločenstvom tiež neumožňujú, aby Komisia pri povoľovaní uvedeného vrátenia stanovila ako maximálnu sumu tú sumu, ktorú členský štát uviedol vo svojej žiadosti o povolenie, či už ako celkovú výšku pomoci alebo ako výšku pomoci určenú pre jednotlivé organizácie výrobcov, najmä keď uvedené oznámenie maďarskej vlády uvádzalo sumy, ktoré boli iba plánované alebo odhadované.

Žalobca rovnako tvrdí, že Komisia má právo overiť, či pomoc, ktorá bola skutočne poskytnutá, neprekročila vyššie uvedenú hranicu 80 %, a že požadované vrátenie neprekročí 60 % poskytnutej pomoci, ale nie stanoviť ako maximálnu výšku vrátenia tú sumu, ktorá je uvedená v žiadosti o povolenie, najmä vtedy, pokiaľ táto žiadosť zdôrazňuje, že údaje v nej uvedené sú odhadované a dočasné. Pokiaľ sa v priebehu roka z určitých dôvodov zmení suma vnútroštátnej pomoci poskytnutá určitej organizácii výrobcov, čiastočné vrátenie Spoločenstva sa prizná len na skutočne poskytnutú pomoc, pokiaľ budú splnené požiadavky, ktoré v tejto súvislosti stanovuje právo Únie.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 299, s. 1).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/26


Žaloba podaná 6. januára 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i./Rada

(Vec T-14/14)

2014/C 71/49

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teherán, Irán), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teherán), Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Irán), IRISL Europe GmbH (Hamburg, Nemecko), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Irán), Irano — Misr Shipping Co. (Teherán), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teherán), Shipping Computer Services Co. (Teherán), Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Teherán), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Teherán) a Valfajr 8th Shipping Line Co. (Teherán) (v zastúpení: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, a M. Taher, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady 2013/497/SZBP z 10. októbra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 272, s. 46), a nariadenie Rady (EÚ) č. 971/2013 z 10. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 272, s. 1),

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že pre napadnuté opatrenia neexistuje riadny právny základ, ktorý zahŕňa ako kritérium pre zaradenie na zoznam spojenie so žalobcom v prvom rade (ďalej len „IRISL“), krátko po tom, čo bol IRISL úspešný so svojou žalobou o neplatnosť.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada porušila legitímne očakávania žalobcov a zásady účelnosti, právnej istoty, non bis in idem, res iudicata a zákaz diskriminácie.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada porušila právo žalobcov na obhajobu tým, že neinformovala IRISL alebo iných žalobcov o tom, že zamýšľa vydať napadnuté opatrenia a tým, že žalobcom neposkytla príležitosť vyjadriť pripomienky.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté opatrenia porušujú základné práva žalobcov, vrátane práva na rešpektovanie ich dobrého mena a vlastníctva.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada zneužila svoju právomoc tým, že prijala napadnuté opatrenia, keďže zameranie sa na IRISL a spojené spoločnosti za okolností rozsudku Všeobecného súdu nie je riadnym použitím jej právomoci.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/27


Žaloba podaná 20. januára 2014 — HTTS a Bateni/Rada

(Vec T-45/14)

2014/C 71/50

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobcovia: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburg, Nemecko) a Naser Bateni (Hamburg) (v zastúpení: M. Schlingmann a F. Lautenschlager, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa v prvom rade navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne v prvom rade,

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne v prvom rade,

zaviazal Radu na náhradu trov konania, najmä trov konania, ktoré vznikli žalobkyni v prvom rade.

Žalobca v druhom rade navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu v rozsahu, v akom sa týka žalobcu v druhom rade,

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu v rozsahu, v akom sa týka žalobcu v druhom rade,

zaviazal Radu na náhradu trov konania, najmä trov konania, ktoré vznikli žalobcovi v druhom rade.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na protiprávnosti a nepoužiteľnosti zmeneného znenia rozhodnutia 2010/413/SZBP a nariadenia (EÚ) č. 267/2012 (1) podľa článku 277 ZFEÚ.

Žalobcovia v tejto súvislosti okrem iného tvrdia, že Rada zmenila právny základ pre zaradenie žalobcov na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, aby tak voči nim mohla zaviesť obmedzujúce opatrenie. Rada preto pri zmene právneho základu zjavne zneužila svoju posudzovaciu právomoc.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení práva na účinnú súdnu ochranu a porušení povinnosti odôvodnenia.

Žalobcovia v tejto súvislosti v podstate tvrdia, že Rada ich zaradenie na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia odôvodnila len nedostatočne. Pre podstatné skutočnosti, o ktoré sa Rada pri svojom rozhodovaní opierala, chýba akékoľvek odôvodnenie.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na neexistencii dôvodu pre zaradenie žalobcov na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

Žalobcovia v rámci tohto žalobného dôvodu namietajú, že odôvodnenie uvedené Radou obsahovo nezodpovedá dôvodom pre opätovné zaradenie žalobcov na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení vlastníckeho práva, slobody podnikania, práva na rešpektovanie rodinného života, ako aj porušenia zásady proporcionality.

Žalobcovia nakoniec tvrdia, že ich opätovné zaradenie na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, porušuje ich vlastnícke právo a slobodu podnikania, ako aj právo žalobcu v druhom rade na rešpektovanie rodinného života. Domnievajú sa, že ich zaradenie na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, predstavuje neprimeraný zásah, je zjavne nevhodné k dosiahnutiu cieľov sledovaných napadnutými právnymi aktmi a v každom prípade ide nad rámec toho, čo je pre dosiahnutie týchto cieľov nevyhnutné.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, s. 1).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/28


Žaloba podaná 23. januára 2014 — Goldfish a i./Komisia

(Vec T-54/14)

2014/C 71/51

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Goldfish BV (Zoutkamp, Holandsko), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) a Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (v zastúpení: P. Glazener a B. Winters, advocaten)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

čiastočne alebo v celom rozsahu zrušil rozhodnutie adresované žalobkyniam,

zrušil alebo znížil pokutu, ktorá im bola uložená,

prijal opatrenia, ktoré považuje za primerané,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyne napádajú rozhodnutie Komisie z 27. novembra 2013 v konaní podľa článku 101 ZFEÚ (AT.39633 — Krevety).

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 101 ZFEÚ a článku 2 nariadenia č. 1/2003 (1) tým, že Komisia použila tajne nahraté zvukové nahrávky ako dôkaz porušenia článku 101 ZFEÚ.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 101 ZFEÚ a článku 2 nariadenia č. 1/2003 tým, že Komisia použila poznámky z tajne nahratých zvukových nahrávok ako dôkaz porušenia článku 101 ZFEÚ.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na protiprávnom odmietnutí Komisie uplatniť bod 35 usmernení (2), pretože Komisia odmietla zohľadniť skutočnosť, že žalobkyne nie sú schopné zaplatiť pokutu.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).

(2)  Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003

(Ú. v. EÚ C 210, 2006, s. 2).


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/28


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. januára 2014 — Hanwha SolarOne a i./Parlament a i.

(Vec T-136/13) (1)

2014/C 71/52

Jazyk konania: angličtina

Predseda piatej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 123, 27.4.2013.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/28


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. januára 2014 — MHCS/ÚHVT — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

(Vec T-555/13) (1)

2014/C 71/53

Jazyk konania: angličtina

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 377, 21.12.2013.


Súd pre verejnú službu

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/29


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. októbra 2013 — Birkhoff/Komisia

(Vec F-60/09 RENV)

(Verejná služba - Úradníci - Postúpenie Súdu pre verejnú službu po zrušení - Odmena - Rodinné prídavky - Príspevok na nezaopatrené dieťa - Dieťa, ktoré je ťažko choré alebo postihnuté invaliditou, ktorá mu bráni zarábať si na živobytie - Žiadosť o predĺženie vyplácania príspevku)

2014/C 71/54

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Nemecko) (v zastúpení: C. Inzillo, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Postúpenie po zrušení — Verejná služba — Zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu o predĺženie vyplácania príspevku na nezaopatrené dieťa podľa článku 2 piateho odseku prílohy VII služobného poriadku

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pánovi Birkhoffovi vo veci F-60/09 a vo veci T-10/11 P.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania vo veci F-60/09 RENV.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/29


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2013 — Andres a i./ECB

(Vec F-15/10) (1)

(Verejná služba - Zamestnanci ECB - Reforma systému sociálneho zabezpečenia - Zmrazenie dôchodkového plánu - Vykonávanie dôchodkového systému - Konzultácia s dozorným výborom - Konzultácia s výborom zamestnancov - Konzultácia s generálnou radou - Konzultácia s radou guvernérov - Trojročné vyhodnotenie dôchodkového plánu - Porušenie podmienok zamestnávania - Zjavne nesprávne posúdenie - Zásada proporcionality - Nadobudnuté práva - Zásada právnej istoty a predvídateľnosti - Povinnosť informovania)

2014/C 71/55

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Carlos Andres a i. (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: C. Kroppenstedt a F. Malfrère, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane, návrh na zrušenie výplatných listín žalobcov z júna 2009, ako aj všetkých nasledujúcich výplatných listín a tých, ktoré budú vydané, v rozsahu, v akom tieto listiny predstavujú uskutočnenie reformy dôchodkového systému prijatej 4. mája 2009. Na druhej strane, žaloba o náhradu škody vzniknutej žalobcom

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

C. Andres a 168 ďalších žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe, znášajú svoje trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej centrálnej banke.


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 22.5.2010, s. 54.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/30


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — Faita/EHSV

(Vec F-92/11) (1)

(Verejná služba - Psychické obťažovanie - Žiadosť o pomoc - Dôvody rozhodnutia)

2014/C 71/56

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Carla Faita (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) (v zastúpení: M. Arsène a L. Camarena Januzec, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Troncoso Ferrer a F.-M. Hislaire, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o zamietnutí sťažnosti žalobkyne namierenej na uznanie chýb v súvislosti s neposkytnutím pomoci a porušením povinnosti starostlivosti voči nej, ako aj s prijatím opatrení na verejné uvedenie jej zásluh a schopností, a návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Carla Faita znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tri štvrtiny trov konania, ktoré vynaložil Európsky hospodársky a sociálny výbor.

3.

Európsky hospodársky a sociálny výbor je povinný nahradiť štvrtinu svojich trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 347, 26.11.2011, s. 46.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/30


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2013 — Possanzini/Frontex

(Vec F-124/11) (1)

(Verejná služba - Zamestnanci Frontex-u - Dočasný zamestnanec - Správa o služobnom postupe obsahujúca negatívne hodnotenia overovateľa, ktoré neboli oznámené dotknutému subjektu - Nepredĺženie zmluvy na dobu určitú - Rozhodnutie založené na stanovisku overovateľa - Právo na obranu - Porušenie - Spor finančného charakteru - Neobmedzená právomoc)

2014/C 71/57

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Daniele Possanzini (Pisa, Taliansko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) (v zastúpení: S. Vuorensola a H. Caniard, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o predĺžení pracovnej zmluvy žalobcu ako dočasného zamestnanca

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie z 28. marca 2011 o nepredĺžení pracovnej zmluvy D. Possanziniho ako dočasného zamestnanca, ktoré prijal výkonný riaditeľ Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, sa zrušuje.

2.

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie je povinná zaplatiť D. Possanzinimu sumu 5 000 eur ako náhradu ujmy.

3.

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli D. Possanzinimu.


(1)  Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012, s. 72.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/31


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — Wurster/EIRR

(Spojené veci F-20/12 a F-43/12) (1)

(Verejná služba - Zamestnanci EIRR - Dočasný zamestnanec - Postup hodnotenia riadiacich schopností zamestnancov EIRR novo pridelených na miesto stredného manažmentu - Preradenie na miesto mimo manažmentu - Právo byť vypočutý - Pôsobnosť zákona - Uplatnenie ex offo - Nahradenie dôvodov vykonané ex offo sudcom)

2014/C 71/58

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Barbara Wurster (Vilnius, Litva) (v zastúpení: pôvodne T. Bontinck a S. Woog, advokáti, neskôr T. Bontinck a S. Greco, advokáti)

Žalovaný: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIRR) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia žalovaného o preradení žalobkyne z miesta vedúcej činností na miesto vedúcej pracovnej skupiny, ktoré si nevyžaduje manažérske schopnosti. Na druhej strane návrh na zrušenie rozhodnutia riaditeľky EIRR zamietajúceho návrh žalobkyne smerujúci k získaniu príplatku za vykonávanie manažérskych úloh za obdobie od 1. júna do 30. septembra 2011

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie riaditeľky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť z 8. septembra 2011 o preradení pani Wurster na miesto vedúcej pracovnej skupiny strediska pre zdroje a dokumentáciu sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila pani Wurster.


(1)  Ú. v. EÚ C 138, 12.5.2012, s. 35; Ú. v. EÚ C 200, 7.7.2012, s. 21.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/31


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — Glantenay a i./Komisia

(Spojené veci F-23/12 a F-30/12) (1)

(Verejná služba - Všeobecné výberové konania - Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/204/10 - Výber na základe kritérií - Vylúčenie uchádzačov bez konkrétneho preskúmania ich diplomov a ich odbornej praxe)

2014/C 71/59

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Jérôme Glantenay a i. (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalobca: Marco Cecchetto (Rovigo, Taliansko) (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie všeobecného výberového konania EPSO/AD/204/10 o nepripustení žalobcov do ďalšej fázy výberového konania

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutia výberovej komisie všeobecného výberového konania EPSO/AD/204/10 o vylúčení prihlášok pánov Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees a Skrobich, ako aj pani Venckunaite a pani Załęska z výberového konania bez toho, aby boli tieto prihlášky preskúmané v druhej fáze výberu na základe kritérií stanovených v oznámení o výberovom konaní, sa zrušujú.

2.

Vo zvyšnej časti sa žaloby vo veciach F-23/12 a F-30/12 zamietajú.

3.

Európska komisia znáša deväť desatín svojich vlastných trov konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili páni Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees a Skrobich, ako aj pani Venckunaite a pani Załęska.

4.

Pani Cruceru znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť jednu desatinu trov konania Európskej komisie.


(1)  Ú. v. EÚ C 138, 12.5.2012, s. 35; Ú. v. EÚ C 138, 12.5.2012, s. 36.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/32


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2013 — BP/FRA

(Vec F-38/12) (1)

(Verejná služba - Zamestnanci Agentúry Európskej únie pre základné práva - Zmluvný zamestnanec - Nepredĺženie zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú - Preloženie na miesto v inej službe až do skončenia zmluvy - Žaloba o neplatnosť - Žaloba o náhradu škody)

2014/C 71/60

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: BP (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokátky)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (v zastúpení: M. Kjærum, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Agentúry Európskej únie pre základné práva o nepredĺžení zmluvy zmluvného zamestnanca so žalobcom a rozhodnutia o jeho preložení na iné oddelenie agentúry, ako aj návrh na náhradu škody a úrokov za údajne utrpenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

BP znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Agentúry Európskej únie pre základné práva.


(1)  Ú. v. EÚ C 138, 12.5.2012, s. 37.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/32


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — Höpcke/Komisia

(Vec F-46/12) (1)

(Verejná služba - Verejné výberové konanie - Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AST/111/10 - Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov - Pokyn vypracovať text s maximálnou dĺžkou - Nedodržanie)

2014/C 71/61

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dagmar Höpcke (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie EPSO/AST/111/10 nezapísať meno žalobkyne do zoznamu úspešných uchádzačov tohto výberového konania

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Dagmar Höpcke znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 184, 23.6.2012, s. 25.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/32


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 7. novembra 2013 — Cortivo/Parlament

(Vec F-52/12) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Opravný koeficient - Členský štát bydliska - Pojem - Hlavné bydlisko - Bydlisko rozdelené medzi dva členské štáty - Doklady - Legitímna dôvera)

2014/C 71/62

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Francúzsko) (v zastúpení: A. Salerno, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: M. Ecker a S. Alves, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Návrh na zrušenie na jednej strane rozhodnutia, ktorým sa za hlavné bydlisko žalobkyne stanovuje Luxemburg, a na druhej strane rozhodnutia, ktoré obsahuje oznámenie o zmene práv žalobkyne na dôchodok a ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2010 zrušuje opravný koeficient pre Francúzsko

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Maria Luisa Cortivo znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament.


(1)  Ú. v. EÚ C 200, 7.7.2012, s. 22.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/33


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. novembra 2013 — Roulet/Komisia

(Spojené veci F-72/12 a F-10/13) (1)

(Verejná služba - Odmena - Článok 66 služobného poriadku - Bývalý dočasný zamestnanec v platovej triede AD 12 - Prijatie ako úradníka v platovej triede AD 6 - Vyplácanie odmeny rovnakej ako odmena úradníka v platovej triede AD 12 - Zjavný omyl - Náhrada neoprávnených platieb na základe článku 85 služobného poriadku)

2014/C 71/63

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Josiane Roulet (Ottignies, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia zamietajúceho žiadosť o odškodnenie podanú žalobkyňou na základe článku 90 ods. 1 služobného poriadku z dôvodu pochybení pri stanovení jej práv pri nástupe do služby a omeškania pri ich náprave. Ďalej návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie o vymáhaní odmeny žalobkyne, predtým dočasnej zamestnankyne v platovej triede A4 (AD 12), potom úradníčky v platovej triede AD 6, podľa článku 85 služobného poriadku

Výrok rozsudku

1.

Žaloby v spojených veciach F-72/12 a F-10/13 sa zamietajú.

2.

J. Roulet znáša svoje trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 258, 25.8.2012, s. 29; Ú. v. EÚ C 108, 13.4.2013, s. 39.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/33


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — CN/Rada

(Vec F-84/12) (1)

(Verejná služba - Článok 78 služobného poriadku - Posudková komisia - Lekárska správa - Lekárske údaje psychiatrickej a psychologickej povahy - Lekárske tajomstvo - Prístup - Žaloba o neplatnosť - Žaloba o náhradu škody)

2014/C 71/64

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CN (Brumath, Francúzsko) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J. Herrmann a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa žalobcovi zamieta priamy prístup ku konečnej správe obsahujúcej závery posudkovej komisie a prístup k diagnóze tretieho lekára tejto komisie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

CN znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Rada Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 295, 29.9.2012, s. 35.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/34


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2013 — Balionyte-Merle/Komisia

(Vec F-113/12) (1)

(Verejná služba - Verejné výberové konanie - Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/204/10 - Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov - Hodnotenie všeobecných schopností uchádzačov - Hodnotenie na základe výkonov uchádzačov počas skúšok v hodnotiacom centre - Súlad medzi číselnou známkou a popisom uvedeným v doklade o spôsobilosti)

2014/C 71/65

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie o nezapísaní žalobkyne do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania EPSO/AD/204/10 a návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

V. Balionyte-Merle znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013, s. 710.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/34


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. novembra 2013 — Arguelles Arias/Rada

(Vec F-122/12) (1)

(Verejná služba - Zmluvný zamestnanec - Zmluva na dobu neurčitú - Výpoveď - Obsadené miesto vyžadujúce si oprávnenie v oblasti bezpečnosti - Oprávnenie, ktoré zamietol vnútroštátny bezpečnostný orgán - Rozhodnutie zmenené odvolacím orgánom - Závery vnútroštátneho bezpečnostného orgánu a odvolacieho orgánu, ktorými nie viazaný OOUPZ)

2014/C 71/66

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bruno Arguelles Arias (Awans, Belgicko) (v zastúpení: J. Lecuyer, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. Bisch, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Rady o prepustení žalobcu a návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bruno Arguelles Arias znáša svoje trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Rada Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013, s. 72.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/34


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 5. decembra 2013 — Birkhoff/Komisia

(Vec F-60/09 DEP)

(Verejná služba - Konanie - Určenie výšky trov konania - Zastavenie konania)

2014/C 71/67

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Gerhard Birkhoff (Isny, Nemecko) (v zastúpení: C. Inzillo, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Výrok

1.

Konanie o návrhu na určenie výšky trov konania vo veci F-60/09 DEP, Birkhoff/Komisia, sa zastavuje.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania vynaložené v rámci tohto konania o určenie výšky trov konania.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/35


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 2. decembra 2013 — Pachtitis/Komisia

(Vec F-49/12)

(Úradníci - Verejné výberové konanie EPSO/AD/77/06 - Prístup k dokumentom - Žiadosť o prístup k odpovediam na prístupových testoch - Zrušenie výsledkov testov - Nedostatok záujmu na konaní - Zastavenie konania)

2014/C 71/68

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Dimitrios Pachtitis (Atény, Grécko) (v zastúpení: pôvodne P. Giatagantzidis a K. Kyriazi, neskôr P. Giatagantzidis a A. Féréti, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Currall a I. Chatzigiannis, neskôr J. Currall a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí vstúpili do konania na podporu žalobcu: Helénska republika (v zastúpení: E.-M. Mamouna a K. Boskovits, splnomocnení zástupcovia), Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk a S. Johannesson, splnomocnené zástupkyne), Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) (v zastúpení: H. Hijmans, splnomocnený zástupca)

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Pán Pachtitis a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.

3.

Helénska republika, Švédske kráľovstvo a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, vedľajší účastníci konania, znášajú svoje vlastné trovy konania.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/35


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. októbra 2013 — Marcuccio/Komisia

(Vec F-127/12)

(Verejná služba - Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku - Žaloba podaná faxom v lehote stanovenej pre podanie žaloby predĺženej o lehotu desiatich dní z dôvodu vzdialenosti - Žaloba odoslaná poštou v nasledujúcich desiatich dňoch - Nedostatok zhody medzi obidvoma žalobami - Oneskorené podanie žaloby)

2014/C 71/69

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí náhrady ujmy, ktorú žalobca utrpel v dôsledku oneskoreného odoslania dokumentu nazvaného „bill of lading“ týkajúceho sa prepravy jeho osobných vecí z Luandy (Angola), kam bol vyslaný, do Talianska

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

Pán Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/35


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. decembra 2013 — Marcuccio/Komisia

(Vec F-133/12)

(Verejná služba - Úradníci - Mimozmluvná zodpovednosť Únie - Náhrada škody vzniknutej tým, že inštitúcia zaslala advokátovi žalobcu list o trovách na ťarchu žalobcu - Čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná žaloba - Článok 94 rokovacieho poriadku)

2014/C 71/70

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu o získanie náhrady škody vzniknutej tým, že žalovaná zaslala list týkajúci sa žalobcu jeho advokátovi, vrátane náhrady škody

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako z časti zjavne neprípustná a z časti zjavne nedôvodná.

2.

Pán Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.

3.

Pán Marcuccio je povinný zaplatiť Súdu sumu 2 000 eur.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/36


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. októbra 2013 — Marcuccio/Komisia

(Vec F-145/12)

(Verejná služba - Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku - Žaloba podaná faxom v lehote stanovenej pre podanie žaloby predĺženej o lehotu desiatich dní z dôvodu vzdialenosti - Žaloba odoslaná poštou v nasledujúcich desiatich dňoch - Nedostatok zhody medzi obidvoma žalobami - Oneskorené podanie žaloby)

2014/C 71/71

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu o valorizáciu jeho invalidného dôchodku

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

Pán Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/36


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. decembra 2013 — Debaty/Rada

(Vec F-47/13) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2012 - Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu - Medziinštitucionálne preloženie v priebehu povyšovania, ktoré predchádzalo povyšovaniu, počas ktorého by nadobudlo účinnosť prípadné rozhodnutie o povýšení - Inštitúcia, ktorá je príslušná rozhodnúť o povýšení preloženého úradníka)

2014/C 71/72

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Pierre Debaty (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. Bisch, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia nezahrnúť žalobcu do zoznamu úradníkov funkčnej skupiny AD navrhnutých na povýšenie za rok 2012

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne bez právneho základu.

2.

P. Debaty znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Rada Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013, s. 63.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/36


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 27. januára 2014 — Loescher/Rada

(Vec F-134/12) (1)

2014/C 71/73

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013, s. 74.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/37


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 27. januára 2014 — Carpenito/Rada

(Vec F-136/12) (1)

2014/C 71/74

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013, s. 75.


8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/37


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 23. októbra 2013 — Moragrega Arroyo/Rada

(Vec F-49/13) (1)

2014/C 71/75

Jazyk konania: francúzština

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 215, 27.7.2013, s. 20.