ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2014.031.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 31

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
1. februára 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 031/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 24, 25.1.2014

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 031/02

Vec C-566/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalsko) 5. novembra 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Vec C-577/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Spojené kráľovstvo) 14. novembra 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Vec C-580/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 18. novembra 2013 — Coty Germany GmbH/Stadtparkaksse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Vec C-584/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 19. novembra 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Vec C-602/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Španielsko) 25. novembra 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta a María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Vec C-610/13 P: Odvolanie podané 26. novembra 2013: Holandské kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-343/11, Holandsko/Komisia

5

2014/C 031/08

Vec C-623/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 28. novembra 2013 — Ministre de l’Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Vec C-632/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 3. decembra 2013 — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Vec C-641/13 P: Odvolanie podané 4. decembra 2013: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-2/07, Španielsko/Komisia

6

2014/C 031/11

Vec C-663/13: Žaloba podaná 13. decembra 2013 — Európska komisia/Rakúska republika

7

 

Všeobecný súd

2014/C 031/12

Vec T-116/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2013 — EMA/Komisia [Arbitrážna doložka — Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností prispievajúcich k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002/2006) — Zmluvy Dicoems a Cocoon — Nesúlad časti uplatnených výdavkov so zmluvnými požiadavkami — Ukončenie zmlúv — Vrátenie časti vyplatených súm — Náhrada škody — Protinávrh — Mimozmluvná zodpovednosť — Bezdôvodné obohatenie — Žaloba o neplatnosť — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Akt prijatý čisto v zmluvnom rámci, od ktorého je neoddeliteľný — Oznámenie o dlhu — Neprípustnosť]

8

2014/C 031/13

Vec T-467/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. decembra 2013 — Colgate-Palmolive/ÚHVT — dm-drogerie markt (360o SONIC ENERGY) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva 360o SONIC ENERGY — Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka SONIC POWER — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

8

2014/C 031/14

Vec T-591/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/ÚHVT — Henkel (SUPER GLUE) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva SUPER GLUE — Skoršia slovná ochranná známka Beneluxu SUPERGLUE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

9

2014/C 031/15

Vec T-79/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2013 — Cisco Systems a Messagenet/Komisia (Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Európske trhy komunikačných služieb cez internet — Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom — Zjavne nesprávne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia)

9

2014/C 031/16

Vec T-123/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2013 — Smartbook/ÚHVT (SMARTBOOK) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SMARTBOOK — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

10

2014/C 031/17

Vec T-487/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2013 — Eckes-Granini/ÚHVT — Panini (PANINI) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva PANINI — Skoršia národná slovná ochranná známka a skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva GRANINI — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

10

2014/C 031/18

Vec T-540/13: Žaloba podaná 1. októbra 2013 — Société européenne des chaux et liants/ECHA

10

2014/C 031/19

Vec T-566/13: Žaloba podaná 25. októbra 2013 — Hostel Tourist World/ÚHVT — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Vec T-575/13: Žaloba podaná 30. októbra 2013 — Lesaffre et Compagnie/ÚHVT — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Vec T-591/13: Žaloba podaná 8. novembra 2013 — Groupe Canal + a Canal + France/ÚHVT — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Vec T-593/13: Žaloba podaná 14. novembra 2013 — Siemag Tecberg Group/ÚHVT (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Vec T-600/13: AŽaloba podaná 15. novembra 2013 — Bimbo/ÚHVT (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Vec T-614/13: Žaloba podaná 26. novembra 2013 — Romonta/Komisia

13

2014/C 031/25

Vec T-621/13: Žaloba podaná 22. novembra 2013 — Pell Amar Cosmetics/ÚHVT — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

14

2014/C 031/26

Vec T-629/13: Žaloba podaná 28. novembra 2013 — Molda/Komisia

15

2014/C 031/27

Vec T-630/13: Žaloba podaná 28. novembra 2013 — DK Recycling und Roheisen/Komisia

15

2014/C 031/28

Vec T-631/13: Žaloba podaná 29. novembra 2013 — Raffinerie Heide/Komisia

16

2014/C 031/29

Vec T-634/13: Žaloba podaná 29. novembra 2013 — Arctic Paper Mochenwangen/Komisia

17

2014/C 031/30

Vec T-641/13: Žaloba podaná 3. decembra 2013 — Gemeente Bergen op Zoom/Komisia

18

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 031/31

Vec F-117/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2013 — Teughels/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Dôchodok — Prevod práv na dôchodok nadobudnutých vo vnútroštátnom režime dôchodkového zabezpečenia — Nariadenia upravujúce sadzby príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia Únie — Úprava poistno-matematických hodnôt — Potreba upraviť všeobecné vykonávacie ustanovenia — Časová pôsobnosť nových všeobecných vykonávacích ustanovení)

19

2014/C 031/32

Vec F-130/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2013 — Verile a Gjergji/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Dôchodok — Prevod práv na dôchodok nadobudnutých vo vnútroštátnom režime dôchodkového zabezpečenia — Nariadenia upravujúce sadzby príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia Únie — Úprava poistno-matematických hodnôt — Potreba upraviť všeobecné vykonávacie ustanovenia — Späťvzatie návrhu na výpočet započítania odpracovaných rokov — Zákonnosť — Podmienky)

19

2014/C 031/33

Vec F-125/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2013 — Sesma Merino/ÚHVT (Verejná služba — Úradníci — Hodnotiaca správa — Ciele 2011/2012 — Akt nespôsobujúci ujmu — Neprípustná žaloba)

20

2014/C 031/34

Vec F-142/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2013 — A/Komisia (Verejná služba — Sociálne zabezpečenie — Úraz alebo choroba z povolania — Článok 73 služobného poriadku — Čiastočná trvalá invalidita — Návrh na náhradu škody)

20

2014/C 031/35

Vec F-58/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. decembra 2013 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Rozhodnutie o odchode do dôchodku z dôvodu invalidity — Zrušenie Súdom prvého stupňa pre nedostatok odôvodnenia — Žiadosť o vykonanie rozsudku — Žiadosť o opätovné začlenenie — Zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa — Nedostatok záujmu na konaní — Článok 266 ZEÚ — Mimozmluvná zodpovednosť inštitúcie — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

20

2014/C 031/36

Spojené veci F-137/12, F-138/12, F-139/12 a F-141/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. decembra 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis a Hotz/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Certifikačný postup 2010 až 2011 — Vylúčenie zo zoznamu certifikovaných úradníkov — Zmier na podnet Súdu pre verejnú službu — Lehota na podanie sťažnosti — Sťažnosť po uplynutí lehoty — Pojem ospravedlniteľný omyl — Starostlivosť vyžadovaná od bežne informovaného úradníka — Informácie získané telefonicky — Dôkaz — Neprípustnosť)

21

2014/C 031/37

Vec F-2/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. decembra 2013 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Lehota na podanie žaloby — Jazyk zamietnutia sťažnosti — Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku — Kópia podpísaného návrhu doručená faxom v rámci lehoty na podanie žaloby — Nesúlad medzi touto kópiou a podpísaným originálom doručeným neskôr — Omeškanie žaloby — Zjavná neprípustnosť)

21

2014/C 031/38

Vec F-79/13: Žaloba podaná 12. novembra 2013 — ZZ/EMCDDA

22

2014/C 031/39

Vec F-111/13: Žaloba podaná 20. novembra 2013 — ZZ/Komisia

22

2014/C 031/40

Vec F-115/13: Žaloba podaná 29. novembra 2013 — ZZ/EEA

22

2014/C 031/41

Vec F-117/13: Žaloba podaná 30. novembra 2013 — ZZ/Frontex

23

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/1


2014/C 31/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 15, 18.1.2014

Ú. v. EÚ C 9, 11.1.2014

Ú. v. EÚ C 377, 21.12.2013

Ú. v. EÚ C 367, 14.12.2013

Ú. v. EÚ C 359, 7.12.2013

Ú. v. EÚ C 352, 30.11.2013

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalsko) 5. novembra 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

(Vec C-566/13)

2014/C 31/02

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Jorge Ítalo Assis dos Santos

Žalovaná: Banco de Portugal

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 130 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny právny predpis, ktorý ukladá centrálnej banke daného členského štátu povinnosť pozastaviť vyplácanie trinásteho a štrnásteho platu (mimoriadneho ročného príspevku na dovolenku a vianočného príspevku) zamestnancom uvedenej banky, ktorí odišli do starobného dôchodku, odporuje uvedenému článku, keďže má za následok zásah vlády (teda ústredného orgánu štátnej správy) do rozhodovacích právomocí banky týkajúcich sa jej personálnej politiky, čo je v rozpore so zásadou samostatnosti a nezávislosti centrálnych bánk?

2.

Má sa článok 123 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že… vnútroštátny právny predpis, ktorý ukladá povinnosť odovzdať orgánu pod kontrolou štátnej správy — ktorý je závislý od ministra hospodárstva a pôsobí pod jeho dohľadom a ktorého príjmy a výdavky tvoria súčasť všeobecného štátneho rozpočtu — sumu mimoriadnych príspevkov, ktorých vyplácanie je pozastavené, odporuje uvedenému článku 123, keďže porušuje zásadu zákazu financovania štátov centrálnymi bankami?

3.

Porušuje skutočnosť, že pozastavenie vyplácania trinásteho a štrnásteho platu je obmedzené na zamestnancov, ktorí odišli do starobného dôchodku, a nedotýka sa pracujúcich zamestnancov, zásadu rovnosti z hľadiska zákazu diskriminácie obsiahnutého v článkoch 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie (1)?


(1)  Ú. v. ES C 364, 2000, s. 1.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Spojené kráľovstvo) 14. novembra 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Vec C-577/13)

2014/C 31/03

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Žalovaný: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Ak patent po schválení neobsahuje patentový nárok, ktorý výslovne uvádza kombináciu dvoch aktívnych zložiek, ale možno ho zmeniť tak, aby takýto patentový nárok uvádzal, možno sa na takýto patent bez ohľadu na to, či sa takáto zmena patentu uskutočnila, odvolávať ako na „platný základný patent“ v zmysle článku 3 písm. a) nariadenia č. 469/2009/ES (1) (ďalej len „nariadenie“), pokiaľ ide o výrobok, ktorý obsahuje túto kombináciu zložiek?

b)

Možno sa na patent, ktorý bol po schválení zmenený, buď i) pred udelením dodatkového ochranného osvedčenia (ďalej len „DOO“), ako aj/alebo ii) po ňom odvolávať ako na „platný základný patent“ na účely splnenia podmienky stanovenej v článku 3 písm. a) uvedeného nariadenia?

c)

Ak žiadateľ požiada o udelenie DOO na výrobok zložený z aktívnych zložiek A a B v prípade, že

i)

po podaní žiadosti o udelenie DOO, ale pred jeho udelením je platný základný patent pre výrobok chránený európskym patentom (UK) (ďalej len „patent“) zmenený tak, že uvádza nárok, ktorý výslovne uvádza aktívne zložky A a B,

a

ii)

zmena patentu je podľa vnútroštátneho práva vždy účinná až odo dňa udelenia patentu,

je žiadateľ o udelenie DOO oprávnený odvolávať sa na patent v jeho zmenenej forme na účely splnenia podmienky stanovenej v článku 3 písm. a)?

2.

Je potrebné zohľadniť, či kombinácia aktívnych zložiek A a B predstavuje vynález, ktorý je odlišný a oddelený od výrobku obsahujúceho len aktívnu zložku A, na určenie, či v deň podania žiadosti o udelenie DOO na výrobok zložený z kombinácie aktívnych zložiek A a B boli splnené podmienky stanovené v článku 3, ak i) platný základný patent uvádza nárok vzťahujúci sa na výrobok obsahujúci aktívnu zložku A a ďalší nárok vzťahujúci sa na výrobok zložený z kombinácie aktívnych zložiek A a B a ii) pre výrobok obsahujúci aktívnu zložku A („výrobok X“) už bolo udelené DOO?

3.

Ak platný základný patent v zmysle článku 3 písm. a) „chráni“:

a)

výrobok obsahujúci aktívnu zložku A („výrobok X“) a

b)

výrobok zložený z kombinácie aktívnych zložiek A a B („výrobok Y“),

a ak:

c)

bolo udelené povolenie na uvedenie výrobku X na trh ako lieku,

d)

bolo vydané DOO na výrobok X a

e)

neskôr bolo udelené samostatné povolenie na uvedenie výrobku Y na trh ako lieku,

bráni nariadenie a najmä jeho článok 3 písm. c), článok 3 písm. d) a/alebo článok 13 ods. 1 tomu, aby bolo majiteľovi patentu vydané DOO na výrobok Y? Subsidiárne, ak na výrobok Y možno udeliť DOO, má sa doba jeho platnosti posudzovať s ohľadom na udelenie povolenia na uvedenie na trh pre výrobok X, alebo pre výrobok Y?

4.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku písm. a), kladnej odpovede na prvú otázku písm. b) bod i) a zápornej odpovede na prvú otázku písm. b) bod ii), a ak:

i)

v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia je žiadosť o DOO na výrobok podaná v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď výrobok získal povolenie na uvedenie na trh ako liek, v súlade so smernicami 2001/83/ES (2) alebo 2001/82/ES (3),

ii)

po podaní žiadosti o udelenie DOO príslušný úrad priemyselného vlastníctva vzniesol potenciálnu námietku proti udeleniu DOO podľa článku 3 písm. a) uvedeného nariadenia,

iii)

s cieľom vyhovieť uvedenej potenciálnej námietke, ktorú vzniesol príslušný úrad priemyselného vlastníctva, bola následne podaná žiadosť o zmenu platného základného patentu, na ktorý sa odvolával žiadateľ o udelenie DOO, a tejto žiadosti bolo vyhovené,

iv)

po zmene platného základného patentu je tento zmenený patent v súlade s článkom 3 písm. a),

bráni nariadenie o DOO tomu, aby príslušný úrad priemyselného vlastníctva uplatnil vnútroštátne procesné ustanovenia s cieľom umožniť a) prerušenie konania o žiadosti o udelenie DOO, aby umožnil žiadateľovi o udelenie DOO požiadať o zmenu základného patentu, a b) pokračovanie konania o uvedenej žiadosti od neskoršieho dátumu po tom, ako bola zmena patentu schválená, ak sa v konaní pokračuje:

po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa udelenia platného povolenia na uvedenie výrobku na trh ako lieku, ale

do šiestich mesiacov odo dňa vyhovenia žiadosti o zmenu platného základného patentu?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, s. 1).

(2)  Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktor[ou] sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, s. 67; Mim. vyd. 13/0 27, s. 69).

(3)  Smernica 2001/82/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktor[ou] sa ustanovuje Zákonník spoločenstva o veterinárnych liekoch (Ú. v. ES L 311, s. 1; Mim. vyd. 13/0 27, s. 3).


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 18. novembra 2013 — Coty Germany GmbH/Stadtparkaksse Magdeburg

(Vec C-580/13)

2014/C 31/04

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Coty Germany GmbH

Žalovaná: Stadtparkaksse Magdeburg

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 8 ods. 3 písm. e) smernice 2004/48/ES (1) vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá bankovej inštitúcii v takom prípade, o aký ide v konaní vo veci samej, dovoľuje, aby s odvolaním sa na bankové tajomstvo odmietla poskytnúť informáciu podľa článku 8 ods. 1 písm. c) tejto smernice o mene a adrese vlastníka účtu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 19. novembra 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

(Vec C-584/13)

2014/C 31/05

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolatelia: Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA

Odporcovia: Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 2 a článok 13 B písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS (1) zo 17. mája 1977 vykladať v tom zmysle, že plnenie spočívajúce v tom, že hospodársky subjekt nezávislý od predajcu ojazdených vozidiel po zaplatení paušálnej sumy zabezpečuje opravy mechanických porúch niektorých súčiastok ojazdených vozidiel, patrí do kategórie poistných plnení oslobodených od dane z pridanej hodnoty, alebo naopak, do kategórie poskytovania služieb?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977, o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Španielsko) 25. novembra 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta a María Isabel Sánchez García

(Vec C-602/13)

2014/C 31/06

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Odporcovia: Fernando Quintano Ujeta a María Isabel Sánchez García

Prejudiciálne otázky

1.

Keď vnútroštátny súd konštatuje existenciu nekalej zmluvnej podmienky týkajúcej sa úroku z omeškania, musí z toho podľa smernice Rady 93/13/EHS (1) z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a najmä podľa článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 1 tejto smernice s cieľom zabezpečiť ochranu spotrebiteľov a používateľov v súlade so zásadami ekvivalencie a efektivity vyvodiť dôsledok spočívajúci v neplatnosti akejkoľvek sadzby úroku z omeškania vrátane tej, ktorá môže vyplývať z doplňujúceho uplatnenia vnútroštátneho ustanovenia, akým môže byť článok 1 108 Občianskeho zákonníka (Código Civil), druhé prechodné ustanovenie zákona 1/2013 v spojení s článkom 114 hypotekárneho zákona (Ley Hipotecaria) alebo článok 4 RDL 6/2012, a to bez toho, aby musel zohľadniť prepočet, ktorý predajca alebo dodávateľ prípadne urobil v súlade s druhým prechodným ustanovením zákona 1/2013?

2.

Má sa druhé prechodné ustanovenie zákona 1/2013 vykladať v tom zmysle, že nemôže predstavovať prekážku ochrany záujmu spotrebiteľa?

3.

Keď vnútroštátny súd konštatuje existenciu nekalej podmienky týkajúcej sa predčasnej splatnosti, musí z toho podľa smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a najmä podľa článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 1 tejto smernice s cieľom zabezpečiť ochranu spotrebiteľov a používateľov v súlade so zásadami ekvivalencie a efektivity odvodiť, že táto podmienka nebola dohodnutá, a vyvodiť dôsledky, ktoré s tým súvisia, a to aj vtedy, ak predajca alebo dodávateľ čakal, kým uplynie minimálna lehota stanovená vo vnútroštátnom predpise?


(1)  Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/5


Odvolanie podané 26. novembra 2013: Holandské kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-343/11, Holandsko/Komisia

(Vec C-610/13 P)

2014/C 31/07

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M. K. Bulterman, M. A. M. de Ree, splnomocnené zástupkyne)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje:

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. septembra 2013 vo veci T-343/11,

ak sa spor nachádza v štádiu, že o ňom možno rozhodnúť, vydať v ňom konečné rozhodnutie, ktorým sa zruší uznesenie 2011/24/EU (1),

ak sa spor nenachádza v štádiu, že o ňom možno rozhodnúť, vrátiť vec na rozhodnutie Všeobecnému súdu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania vrátane konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: nesprávny výklad článku 8 v spojení s prílohou I bodmi 8 a 9, ako aj prílohou II bodom 1 nariadenia č. 1433/2003 (2), pretože výdavky na tlač na obaly boli posúdené ako výdavky na obaly a teda ako neoprávnené výdavky.

Druhý odvolací dôvod: nesprávny výklad článku 8 v spojení s prílohou I bodmi 8 a 9 nariadenia č. 1433/2003, pretože pri posudzovaní požiadaviek na opis reklamných akcií v operačnom programe sa uplatnilo nesprávne kritérium.

Tretí odvolací dôvod: nesprávne uplatnenie článku 7 nariadenia č. 1258/1999 (3) a článku 31 nariadenia č. 1290/2005 (4), pretože sa Komisii priznalo zjednodušenie dôkazného bremena.

Štvrtý odvolací dôvod: nesprávny výklad článku 6 nariadenia č. 1432/2005 (5) v spojení s článkom 11 nariadenia č. 2200/96 (6), pretože bolo konštatované, že organizácia výrobcov nebola oprávnená zameriavať sa na predaj prostredníctvom podriadených zamestnancov.

Piaty odvolací dôvod: nesprávny výklad článku 21 nariadenia č. 1432/2003, pretože bolo rozhodnuté, že je potrebné organizácii výrobcov FresQ odňať uznanie.

Šiesty odvolací dôvod: nesprávny výklad článku 7 ods. 4 nariadenia č. 1258/1999, článku 31 nariadenia č. 1290/2005 a zásady proporcionality v spojení s článkom 21 nariadenia č. 1432/2003, pretože všetky výdavky organizácie výrobcov FresQ boli vylúčené z financovania.


(1)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. apríla 2011, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 102, s. 33).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1433/2003 z 11. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 pokiaľ ide o operačné fondy, operačné programy a finančnú pomoc (Ú. v. ES L 203, s. 55; Mim. vyd. 03/039, s. 431).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. ES L 160, s. 203; Mim. vyd. 03/025, s. 414).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1432/2003 z 11. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 pokiaľ ide o podmienky na uznanie organizácií výrobcov a predbežné uznanie skupín výrobcov (Ú. v. ES L 203, s. 18; Mim. vyd. 03/039, s. 424).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Ú. v. ES L 297, s. 1; Mim. vyd. 03/020, s. 55).


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 28. novembra 2013 — Ministre de l’Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

(Vec C-623/13)

2014/C 31/08

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Ministre de l’Économie et des Finances

Odporca: Gérard de Ruyter

Prejudiciálna otázka

Majú zrážky dane z príjmov z majetku, akými sú sociálny príspevok z príjmov z majetku, príspevok na úhradu sociálneho dlhu vyrubený z tých istých príjmov, sociálne odvody vo výške 2 % a dodatočný príspevok k týmto odvodom, na základe samotnej skutočnosti, že sa podieľajú na financovaní francúzskych povinných systémov sociálneho zabezpečenia, priamu a relevantnú súvislosť s určitými časťami systému sociálneho zabezpečenia uvedenými v článku 4 nariadenia Rady (EHS) [č. 1408/71] zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (1), a spadajú tak do pôsobnosti tohto nariadenia?


(1)  Ú. v. ES L 149, s. 2.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 3. decembra 2013 — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

(Vec C-632/13)

2014/C 31/09

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Skatteverket

Odporkyňa: Hilkka Hirvonen

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 45 ZFEÚ ustanoveniam právnych predpisov členského štátu, podľa ktorých fyzická osoba — rezident iného členského štátu — ktorá získala všetky alebo takmer všetky svoje príjmy v prvom uvedenom členskom štáte — má právo voľby medzi dvomi úplne odlišnými systémami zdanenia, teda buď sa rozhodne, že bude podliehať zrážkovej dani, ktorá má nižšiu sadzbu, ale bez práva na také daňové úľavy, ktoré sa poskytujú podľa všeobecného systému dane z príjmu, alebo sa rozhodne pre zdanenie podľa všeobecného systému, a využije tak uvedené daňové úľavy?


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/6


Odvolanie podané 4. decembra 2013: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-2/07, Španielsko/Komisia

(Vec C-641/13 P)

2014/C 31/10

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: A. Rubio González, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor

vyhovel tomuto odvolaniu a čiastočne zrušil rozsudok Všeobecného súdu zo 16. septembra 2013 vo veci T-2/07, Španielske kráľovstvo/Európska komisia,

čiastočne zrušil, v rozsahu už uvedenom, rozhodnutie Komisie K(2006) 5103 z 20. októbra 2006, ktorým sa znižuje príspevok z Kohézneho fondu pre skupinu projektov s referenčným číslom 2001.ES.16.PE.050 a tykajúcich sa sanácie povodia rieky Júcar (Španielsko), podľa ktorého je zahrnutie skúsenosti medzi kritériá na zadanie protiprávny,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Nesprávne právne posúdenie, podľa ktorého je zahrnutie skúsenosti medzi kritériá na zadanie v rozpore s článkom 30 smernice 93/37  (1). Uvedené ustanovenie nezakazuje použitie kritérií spojených so skúsenosťou zhotoviteľa v čase zadania zákazky. Naopak, skúsenosť uchádzača možno posudzovať, pokiaľ ide o kritérium, ktorého účelom nie je posúdiť vhodnosť uchádzača, je odlišné od požiadavky solventnosti a má slúžiť k vyhodnoteniu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, pretože súvisí s predmetom zákazky a kvalitou jej realizácie.


(1)  Smernica Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác (Ú. v. ES L 199, s. 54; Mim. vyd. 06/002, s. 163).


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/7


Žaloba podaná 13. decembra 2013 — Európska komisia/Rakúska republika

(Vec C-663/13)

2014/C 31/11

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. Hetsch, K. Herrmann, T. Maxian Rusche, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Rakúska republika si tým, že buď pre celé spolkové územie, alebo pre niektoré jeho časti neuviedla do účinnosti potrebné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie článku 2 písm. a), b), d), f), g), h), a n), článku 3 ods. 4 písm. a) a b), článku 5, článku 13 ods. 1 písm. e), článku 13 ods. 6 druhého a tretieho pododseku, článku 14 ods. 2 až 5, článku 16 ods. 1 druhej vety, článku 16 ods. 3 prvého pododseku, článku 16 ods. 4 druhej vety, článku 16 ods. 6, článku 16 ods. 7, článku 16 ods. 8, článku 17 ods. 1 písm. c) vo vzťahu k biokvapalinám, článku 17 ods. 2 písm. c) vo vzťahu k biokvapalinám, článku 17 ods. 3 písm. b) časti i) vo vzťahu k iným členským štátom a tretím krajinám, článku 17 ods. 3 písm. a), b) bodu ii), článku 17 ods. 3 písm. c), článku 17 ods. 4 písm. a) až c), článku 17 ods. 8, článku 18 ods. 1 vo vzťahu k biokvapalinám, článku 19 ods. 1 a 3 vo vzťahu k biokvapalinám, prílohy II až V smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (1), respektíve že neoznámila tieto predpisy Komisii, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 27 ods. 1 tejto smernice,

uložiť Rakúskej republike podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ z dôvodu nesplnenia povinnosti oznámiť opatrenia na prebratie smernice, aby zaplatila penále vo výške 40 512 eur denne odo dňa vyhlásenia rozsudku Súdneho dvora, ktorý určí nesplnenie povinnosti, ktoré má byť zaplatené na účet vlastných prostriedkov Európskej únie,

zaviazať Rakúsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice uplynula 5. decembra 2010.


(1)  Ú. v. EÚ L 140, s. 16.


Všeobecný súd

1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/8


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2013 — EMA/Komisia

(Vec T-116/11) (1)

(Arbitrážna doložka - Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností prispievajúcich k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002/2006) - Zmluvy Dicoems a Cocoon - Nesúlad časti uplatnených výdavkov so zmluvnými požiadavkami - Ukončenie zmlúv - Vrátenie časti vyplatených súm - Náhrada škody - Protinávrh - Mimozmluvná zodpovednosť - Bezdôvodné obohatenie - Žaloba o neplatnosť - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Akt prijatý čisto v zmluvnom rámci, od ktorého je neoddeliteľný - Oznámenie o dlhu - Neprípustnosť)

2014/C 31/12

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Association médicale européenne (EMA) (Brusel, Belgicko), (v zastúpení: A. Franchi a L. Picciano, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: S. Delaude a F. Moro, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Gullo, advokát)

Predmet veci

Jednak hlavný návrh, ktorý smeruje po prvé k náhrade nákladov vynaložených pri plnení zmluvy č. 507126 zo 7. decembra 2003 o projekte Cocoon a zmluvy č. 507760 z 19. decembra 2003 o projekte Dicoems, ktoré boli uzavreté medzi Komisiou a žalobkyňou, po druhé k tomu, aby bolo rozhodnutie Komisie o ukončení týchto zmlúv vyhlásené za protiprávne, po tretie k zrušeniu príslušného oznámenia o dlhu a po štvrté k vyplateniu náhrady za vzniknutú škodu, a jednak subsidiárny návrh založený na mimozmluvnej zodpovednosti Komisie

Výrok rozsudku

1.

Žalobe Association médicale européenne (EMA) sa vyhovuje v rozsahu, v akom smeruje k náhrade priamych personálnych nákladov vzťahujúcich sa ku zmluvám Cocoon a Dicoems vo výške 17 231,28 eura, ako aj s nimi súvisiacich nepriamych nákladov vzniknutých pri plnení uvedených zmlúv.

2.

Žaloba EMA sa v zostávajúcej časti zamieta.

3.

Protinávrh Európskej komisie sa zamieta.

4.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania, vrátane trov konania vzniknutých v súvislosti s konaním o nariadení predbežného opatrenia vo veci T-116/11 R.


(1)  Ú. v. EÚ C 120, 16.4.2011.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/8


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. decembra 2013 — Colgate-Palmolive/ÚHVT — dm-drogerie markt (360o SONIC ENERGY)

(Vec T-467/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva 360o SONIC ENERGY - Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka SONIC POWER - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2014/C 31/13

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Colgate-Palmolive Company (New York, New York, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Zintler a G. Schindler, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 25. mája 2011 (R 1094/2010-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi dm-drogerie markt GmbH & Co. KG a Colgate-Palmolive Company

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť Colgate-Palmolive Company je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 319, 29.10.2011.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/9


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/ÚHVT — Henkel (SUPER GLUE)

(Vec T-591/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva SUPER GLUE - Skoršia slovná ochranná známka Beneluxu SUPERGLUE - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2014/C 31/14

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. (Jaworzno, Poľsko) (v zastúpení: M. Konieczyński a I. Kubiec, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Henkel Corp. (Gulph Mills, Pensylvánia, Spojené štáty) (v zastúpení: C. Rohnke a M. Jacob, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. septembra 2011 (vec R 1147/2010-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Henkel Corp. a Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j.

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 32, 4.2.2012.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/9


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2013 — Cisco Systems a Messagenet/Komisia

(Vec T-79/12) (1)

(Hospodárska súťaž - Koncentrácie - Európske trhy komunikačných služieb cez internet - Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom - Zjavne nesprávne posúdenie - Povinnosť odôvodnenia)

2014/C 31/15

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Cisco System,s Inc. (San José, Kalifornia, Spojené štáty) a Messagenet SpA (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo a K. Jörgens, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: N. Khan, S. Noë a C. Hödlmayr, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Microsoft Corp. (Seattle, Washington, Spojené štáty), (v zastúpení: G. Berrisch, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2011) 7279 zo 7. októbra 2011, ktorým sa koncentrácia, ktorá a sa týka nadobudnutia spoločnosti Skype Global Sàrl podnikom Microsoft Corp. (vec COMP/M.6281 — Microsoft/Skype), vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a s Dohodou o Európskom hospodárskom priestore (EHP)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Cisco Systems Inc. a Messagenet SpA znášajú vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Microsoft Corp.


(1)  Ú. v. EÚ C 109, 14.4.2012.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/10


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2013 — Smartbook/ÚHVT (SMARTBOOK)

(Vec T-123/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SMARTBOOK - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2014/C 31/16

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Smartbook AG (Offenburg, Nemecko) (v zastúpení: C. Milbradt, A. Schwarz a F. Reiling, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnený zástupca)

Vedľajší účastník podporujúci žalovaného: Qualcomm, Inc. (Dover, Delaware, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Renck, A. Leister a V. von Bomhard, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. decembra 2011 (vec R 799/2011-2) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia SMARTBOOK ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť Smartbook AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 157, 2.6.2012.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/10


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2013 — Eckes-Granini/ÚHVT — Panini (PANINI)

(Vec T-487/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva PANINI - Skoršia národná slovná ochranná známka a skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva GRANINI - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2014/C 31/17

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Nemecko) (v zastúpení: W. Berlit, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Panini SpA (Modena, Taliansko) (v zastúpení: F. Terrano, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. septembra 2012 (vec R 2393/2011-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Eckes-Granini Group GmbH a Panini SpA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť Eckes-Granini Group GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/10


Žaloba podaná 1. októbra 2013 — Société européenne des chaux et liants/ECHA

(Vec T-540/13)

2014/C 31/18

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Francúzsko) (v zastúpení: J. Dezarnaud, advokát)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhovel žiadosti spoločnosti ECL na jednoduché oslobodenie od pokuty, ktorá jej bola oznámená.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa domáha oslobodenia od správneho poplatku uloženého rozhodnutím SME(2013) 1665 ECHA z 21. mája 2013, ktorým sa konštatovalo, že žalobkyňa nespĺňa podmienky na priznanie zníženia poplatku stanoveného pre malé podniky, vzhľadom na jej opravné vyhlásenie predložené po tom, ako ECHA začala konanie na preverenie veľkosti podniku.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza niekoľko výhrad založených na:

skutočnosti, že prijatá sankcia je neprimeraná k pochybeniu, ktoré jej možno vytýkať,

skutočnosti, že napravila svoje vyhlásenie po prvej žiadosti na základe jednoduchej otázky ECHA,

skutočnosti, že je ospravedlniteľné, že si zle vyložila extrémne technický spis formulovaný jazykom, ktorý jej nie je vlastný,

absurdnosťou automatickej sankcie.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/11


Žaloba podaná 25. októbra 2013 — Hostel Tourist World/ÚHVT — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

(Vec T-566/13)

2014/C 31/19

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hostel Tourist World, SL (Sevilla, Španielsko) (v zastúpení: J. M. Bartrina Díaz, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: WRI Nominees Ltd (Luxemburg, Luxembursko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie vydané ÚHVT v rozsahu, v akom vyhovelo odvolaniu podanému spoločnosťou WRI Nominees Ltd, pokiaľ ide o zrušenie alebo neplatnosť ochrannej známky Spoločenstva č. 7 241 862, HOSTELTOURISTWORLD, pre triedy 39 a 43 medzinárodnej nomenklatúry,

v súlade s článkom 65 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 zamietol odvolanie podané spoločnosťou WRI Nominees Ltd v súvislosti s neplatnosťou ochrannej známky Spoločenstva č. 7 241 862„HOSTELTOURISTWORLD.COM“ pre triedy 35, 39 a 43 medzinárodnej nomenklatúry, alebo, pokiaľ tak nerozhodne, nariadil ÚHVT prijať opatrenia nevyhnutné na vyhovenie rozsudku, ktorým boli prijaté žalobné návrhy tejto žaloby,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová ochranná známka „Hostel Tourist World.com“, pre výrobky tried 35, 39 a 43 — ochranná známka Spoločenstva č. 7 241 862

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva: WRI Nominees Ltd.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 53 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia a článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 53 ods. 1 písm. c) toho istého nariadenia.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné vyhovenie odvolaniu WRI Nominees Ltd a čiastočné zrušenie rozhodnutia zrušovacieho oddelenia.

Dôvody žaloby:

porušenie článkov 63 a 64 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 53 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/11


Žaloba podaná 30. októbra 2013 — Lesaffre et Compagnie/ÚHVT — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

(Vec T-575/13)

2014/C 31/20

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lesaffre et Compagnie (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: T. De Haan a P. Péters, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Louis Baking Company, SL (Gérone, Španielsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v plnom rozsahu rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 30. augusta 2013 vo veci R 2333/2012-4 a

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Lesaffre v konaní pred Všeobecným súdom a pred odvolacím senátom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Louis Baking Company, SL.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: farebná obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „BAKING CENTER By TECHNOLINE“ pre tovary a služby zaradené do tried 30, 35 a 42 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 195 793.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: francúzska ochranná známka „BAKING CENTER“ pre služby zaradené do triedy 41.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/12


Žaloba podaná 8. novembra 2013 — Groupe Canal + a Canal + France/ÚHVT — Euronews (News+)

(Vec T-591/13)

2014/C 31/21

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francúzsko) a Canal + France (Issy-les-Moulineaux) (v zastúpení: L. Barissat, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Euronews (Ecully, Francúzsko)

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že existuje pravdepodobnosť zámeny alebo asociácie v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 medzi prihláškou ochrannej známky NEWS+ a skoršou francúzskou slovnou ochrannou známkou ACTU+ č. 063 457 667 pre napadnuté služby,

zmenil body 23 až 35 rozhodnutia odvolacieho senátu z 9. septembra 2013 a zamietol zápis prihlášky ochrannej známky NEWS+ č. 9 141 003,

subsidiárne zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu z 9. septembra 2013, ktorým sa zamietlo odvolanie a v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 potvrdilo napadnuté rozhodnutie, ktorým bola zamietnutá námietka podaná proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva NEWS+ č. 9 141 003 na základe skoršej ochrannej známky ACTU+ č. 063 457 667.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Euronews.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „News+“ pre služby v triedach 35, 38 a 41 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 141 003.

Majitelia ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyne.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: francúzska ochranná známka „ACTU+“ pre tovary a služby v triedach 9, 28, 35, 38, 39 a 41.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/12


Žaloba podaná 14. novembra 2013 — Siemag Tecberg Group/ÚHVT (Winder Controls)

(Vec T-593/13)

2014/C 31/22

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Siemag Tecberg Group GmbH (Haiger, Nemecko) (v zastúpení: T. Sommer, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. septembra 2013 vo veci R 1261/2013-4,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania,

určil dátum pojednávania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Winder Controls“ pre tovary a služby tried 7, 9, 35, 37, 41 a 42 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 542 412.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/13


AŽaloba podaná 15. novembra 2013 — Bimbo/ÚHVT (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

(Vec T-600/13)

2014/C 31/23

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bimbo, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: J. Carbonell Callicó, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu z 11. septembra 2013 a v dôsledku toho udelil obrazovú ochrannú známku Spoločenstva č. 11 094 381 pre všetky výrobky prihlásené do triedy 30,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania v súlade s článkom 87 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES“ pre výrobky zaradené do triedy 30 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 094 381.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009 a

porušenie článku 83 nariadenia č. 207/2009 v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, ako aj článkov 6 a 14 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/13


Žaloba podaná 26. novembra 2013 — Romonta/Komisia

(Vec T-614/13)

2014/C 31/24

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Nemecko) (v zastúpení: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow a A. Schulze, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje:

zrušiť rozhodnutie Komisie 2013/448/EU z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES v časti, v ktorej sa v článku 1 ods. 1 žalobkyni zamieta pridelenie kvót ako odškodnenie za neprimerané ťažkosti za tretie obchodovacie obdobie na trhu s emisiami pre roky 2013 až 2020 podľa § 9 ods. 5 nemeckého zákona o obchodovaní s emisiami skleníkových plynov,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality

Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie odporuje zásade proporcionality, pretože zákaz pridelenia emisných kvót ako odškodnenia za neprimerané ťažkosti je s ohľadom na ciele stanovené žalovanou nesprávny a okrem toho je hrubo neprimeraný v pomere k nevýhode, ktorá tým žalobkyni vzniká. Subsidiárne žalobkyňa na tomto mieste uvádza, že rozhodnutie 2011/278/EÚ (1) je v rozpore s právom Európskej únie.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení zásady subsidiarity

V rámci tohto žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore so zásadou subsidiarity, v zmysle ktorej sa musí činnosť Európskej únie obmedziť len na nevyhnutný rozsah. Na rozdiel od názoru, ktorý zastáva žalobkyňa členským štátom (aj keď len v obmedzenom rozsahu) je ponechané právo stanoviť pravidlá prideľovania kvót. K právnej úprave, ktorej prijatie naďalej patrí do právomoci členských štátov patrí úprava odškodnenia za neprimerané ťažkosti ako vyplýva z § 9 ods. 5 nemeckého zákona o obchodovaní s emisiami skleníkových plynov.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na zásahu do základných práv

V tejto súvislosti žalobkyňa uvádza, že napadnuté rozhodnutie zasahuje do jej základného práva na slobodné podnikanie, slobodu povolania a práva vlastniť majetok, pričom takéto zásahy nie sú odôvodnené Európskou úniou uznanými cieľmi všeobecného záujmu ani ochranou práv a slobôd iných.


(1)  2011/278/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii [oznámené pod číslom K(2011) 2772] (Ú. v. EÚ L 130, s. 1).


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/14


Žaloba podaná 22. novembra 2013 — Pell Amar Cosmetics/ÚHVT — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

(Vec T-621/13)

2014/C 31/25

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: rumunčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Rumunsko) (v zastúpení: E. Grecu, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Alva Management GmbH (Icking, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) vo veci R 388/2013-4 a

zaviazal žalovaného a ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka čiernej a bielej farby obsahujúca slovný prvok „Pell amar dr. Ionescu — Calinesti“ — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 10 109 981.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: ochranná známka Spoločenstva zapísaná pod č. 6 645 071, nemecká ochranná známka zapísaná pod č. 1 161 287, ako aj slovná ochranná známka „PERLAMAR“ zapísaná ako medzinárodná ochranná známka pod č. 588 232 a č. 657 169.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: nesprávne uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009, pretože medzi prihlasovanou ochrannou známkou a ochrannou známkou uvedenou na podporu námietky neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/15


Žaloba podaná 28. novembra 2013 — Molda/Komisia

(Vec T-629/13)

2014/C 31/26

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Molda AG (Dahlenburg, Nemecko) (v zastúpení: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow a A. Schulze, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje:

zrušiť rozhodnutie Komisie 2013/448/EU z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES v časti, v ktorej článok 1 ods. 1 žalobkyni zamieta pridelenie kvót ako odškodnenie za neprimerané ťažkosti za tretie obchodovacie obdobie na trhu s emisiami pre roky 2013 až 2020 podľa § 9 ods. 5 nemeckého zákona o obchodovaní s emisiami skleníkových plynov,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody:

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality

Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie odporuje zásade proporcionality, pretože zákaz pridelenia emisných kvót ako odškodnenia za neprimerané ťažkosti je s ohľadom na cieľ stanovený žalovanou nesprávny a okrem toho je hrubo neprimeraný v pomere k nevýhode, ktorá tým žalobkyni vzniká. Subsidiárne žalobkyňa na tomto mieste uvádza, že rozhodnutie 2011/278/EU (1) je v rozpore s právom Európskej únie.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení zásady subsidiarity

V rámci tohto žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore so zásadou subsidiarity, v zmysle ktorej sa musí činnosť Európskej únie obmedziť len na nevyhnutný rozsah. Na rozdiel od názoru, ktorý zastáva žalobkyňa, členským štátom (aj keď len v obmedzenom rozsahu) je ponechané právo stanoviť pravidlá prideľovania kvót. K právnej úprave, ktorej prijatie naďalej patrí do právomoci členských štátov, patrí úprava odškodnenia za neprimerané ťažkosti ako vyplýva z § 9 ods. 5 nemeckého zákona o obchodovaní s emisiami skleníkových plynov.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení práva štátnej pomoci Európskej únie

Žalobkyňa v rámci tohto žalobného dôvodu tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore so základnými pravidlami práva štátnej pomoci Európskej únie, v zmysle ktorých sa podnikom, ktoré sa dostali do finančných ťažkostí a ktoré prijmú dlhodobý program reštrukturalizácie, môže priznať finančná podpora v podobe reštrukturalizačnej štátnej pomoci. Takúto štátnu pomoc nemôže žalovaná zakázať.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na zásahu do základných práv

V tejto súvislosti žalobkyňa uvádza, že napadnuté rozhodnutie zasahuje do jej základného práva na slobodné podnikanie, slobodu povolania a práva vlastniť majetok, pričom takéto zásahy nie sú odôvodnené Európskou úniou uznanými cieľmi všeobecného záujmu, ani ochranou práv a slobôd iných.


(1)  2011/278/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii [oznámené pod číslom K(2011) 2772] (Ú. v. EÚ L 130, s. 1).


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/15


Žaloba podaná 28. novembra 2013 — DK Recycling und Roheisen/Komisia

(Vec T-630/13)

2014/C 31/27

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Nemecko) (v zastúpení: S. Altenschmidt, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje:

zrušiť rozhodnutie Komisie z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (1) [C(2013) 5666, 2013/448/EÚ], (Ú. v. EÚ L 240, s. 27) v časti, v ktorej článok 1 ods. 1 zamieta zápis zariadení s identifikačným kódom DE000000000001320 a DE-new-14220-0045 uvedených v prílohe I písm. A a písm. D do zoznamu zariadení patriacich do pôsobnosti smernice 2003/87/ES a príslušných predbežných ročných emisných kvót, ktoré sa majú týmto zariadeniam bezodplatne prideliť, ktorý Nemecko predložilo v súlade s článkom 11 ods. 1 smernice 2003/87/ES,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa v podstate nasledovné:

Napadnuté rozhodnutie je v rozsahu napádanom žalobkyňou v rozpore so smernicou 2003/87/ES a rozhodnutím 2011/278/EU (2). Toto rozhodnutie je preto nezlučiteľné so zásadou proporcionality a Chartou základných práv Európskej únie. Navyše nie je dostatočne odôvodnené.

V súvislosti so zamietnutím bezodplatného pridelenia kvót na zariadenia založeného zo strany žalobkyne na tom, že týmto zariadeniam Nemecko predbežne pridelilo viac bezodplatných kvót ako odškodnenie za neprimerané ťažkosti, žalobkyňa uvádza, že rozhodnutie 2011/278 na rozdiel od názoru Komisie takémuto prideleniu nebráni. Predovšetkým je osobitné pridelenie v prípadoch vyžadujúcich poskytnutie odškodnenia za neprimerané ťažkosti spôsobené obchodovaním s emisiami, zabezpečené ustanoveniami Charty základných práv Európskej únie, predovšetkým základným právom na slobodné podnikanie a právom vlastniť majetok, ako aj zásadou proporcionality.

Pokiaľ sa zamietnutie bezodplatného pridelenia kvót na zariadenia žalobkyne odôvodňuje tým, že Nemecko týmto zariadeniam predbežne pridelilo viac bezodplatných kvót na výrobu zinkového koncentrátu vo vysokej peci žalobkyne na základe časti zariadenia spojeného s emisiami z procesov, žalobkyňa namieta nezlučiteľnosť napadnutého rozhodnutia s rozhodnutím 2011/278, ako aj rozporuplné a nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia.

Žalobkyňa napokon namieta rozpor s požiadavkami spravodlivej správnej praxe v zmysle článku 41 Charty základných práv Európskej únie. Pred prijatím rozhodnutia sa žalobkyni neposkytla možnosť zaujať jej stanovisko.


(1)  Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. V. ES L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).

(2)  2011/278/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii [oznámené pod číslom K(2011) 2772] (Ú. v. EÚ L 130, s. 1).


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/16


Žaloba podaná 29. novembra 2013 — Raffinerie Heide/Komisia

(Vec T-631/13)

2014/C 31/28

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Nemecko) (v zastúpení: U. Karpenstein, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (1) (2013/448/EÚ, Ú. v. EÚ L 240, s. 27) v rozsahu, v akom sa v článku 1 ods. 1 v spojení s prílohou I bodom A zamietol jednak zápis žalobkyne do zoznamov predložených podľa článku 11 smernice 2003/87/ES a jednak predbežné celkové ročné množstvo emisných kvót, ktoré majú byť bezodplatne pridelené žalobkyni v uvedenej prílohe pod identifikačným kódom DE000000000000010,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nepoužití diskrečnej právomoci.

Žalobkyňa v tejto súvislosti okrem iného uvádza, že systém Únie týkajúci sa obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov pre tretie obdobie obchodovania (roky 2013 až 2020) nevylučuje prideľovanie v osobitných prípadoch tvrdostí a Komisiu nezbavuje povinnosti zohľadniť pri svojich rozhodnutiach základné práva podnikov a zásadu proporcionality. Komisia to prehliadla, a teda nepoužila diskrečnú právomoc, ktorú jej právo Únie priznáva.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení základných práv žalobkyne.

Žalobkyňa uvádza, že zamietnutie prideliť množstvo emisných kvót požadované príslušným vnútroštátnym orgánom porušuje základné práva žalobkyne, ktoré jej vyplývajú z článkov 17 a 16 Charty základných práv Európskej únie, ako aj zásadu proporcionality. Nedostatočné vybavenie kvótami, ktoré bolo žalobkyni nanútené, viedlo k očividným neprimeranostiam a tvrdosti voči nej, ktorá nie je úmyslom smernice 2003/87/ES. Vytvorenie situácie, ktorá ohrozuje existenciu podniku, ako je žalobkyňa, nie je na splnenie cieľov zakotvených v uvedenej smernici vhodné ani potrebné, ani primerané.


(1)  Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/17


Žaloba podaná 29. novembra 2013 — Arctic Paper Mochenwangen/Komisia

(Vec T-634/13)

2014/C 31/29

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (Wolpertswende, Nemecko) (v zastúpení: S. Kobes, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie žalovanej z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (1) [C(2013) 5666, Ú. v. EÚ L 240, s. 27] v časti, v ktorej článok 1 ods. 1 zamieta zahrnutie zariadenia s identifikačným kódom DE000000000000563 uvedeného v prílohe I písm. A do zoznamu zariadení patriacich do pôsobnosti smernice 2003/87/ES a príslušných predbežných ročných emisných kvót, ktoré sa majú týmto zariadeniam bezodplatne prideliť, ktorý Nemecko predložilo v súlade s článkom 11 ods. 1 Smernice 2003/87/EG,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa v podstate nasledovné:

Napadnuté rozhodnutie v rozsahu napádanom žalobkyňou je v rozpore so smernicou 2003/87/ES a rozhodnutím 2011/278/EÚ (2). Toto rozhodnutie je preto nezlučiteľné so zásadou proporcionality a Chartou základných práv Európskej únie. Navyše nie je dostatočne odôvodnené.

Rozhodnutie 2011/278/EÚ nebráni bezodplatnému prideleniu kvót ako odškodneniu za neprimerané ťažkosti. Predovšetkým si záruky poskytované Chartou základných práv Európskej únie, najmä základné právo na slobodné podnikanie alebo právo vlastniť majetok, ako aj zásada proporcionality vyžadujú osobitné pridelenie v prípadoch vyžadujúcich poskytnutie odškodnenia za neprimerané ťažkosti spôsobené obchodovaním s emisiami.

Žalobkyňa napokon namieta rozpor s požiadavkami spravodlivej správnej praxe v zmysle článku 41 Charty základných práv Európskej únie. Pred prijatím rozhodnutia sa žalobkyni neposkytla možnosť zaujať jej stanovisko.


(1)  Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. ES L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).

(2)  2011/278/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii [oznámené pod číslom K(2011) 2772] (Ú. v. EÚ L 130, s. 1).


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/18


Žaloba podaná 3. decembra 2013 — Gemeente Bergen op Zoom/Komisia

(Vec T-641/13)

2014/C 31/30

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Holandsko) (v zastúpení: T. Hovius a R. Pasma, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca napáda rozhodnutie Komisie z 2. októbra 2013 (1), v ktorom Komisia konštatovala, že nadobudnutie priemyselného pozemku vo vlastníctve Koninklijke Nedalco BV a Nedalco International BV obcou Bergen op Zoom nebolo štátnou pomocou v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza 3 žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 107 a/alebo článku 108 ZFEÚ

Komisia neuplatnila zásadu súkromného investora alebo ju prinajmenšom neuplatnila správne, v tejto súvislosti nezohľadnila relevantné skutočnosti a/alebo uplatnenie tejto zásady dostatočne neodôvodnila.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 107 a/alebo článku 108 ZFEÚ

Komisia nesprávne posúdila skutkové a/alebo právne skutočnosti a dopustila sa zjavne nesprávneho posúdenia týchto skutočností, keď rozhodla, že spoločnosť Nedalco nezískala (selektívnu) výhodu, ktorú by v bežnom obchodnom styku nemohla získať.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nerešpektovaní zásady náležitej starostlivosti a povinnosti odôvodnenia

Komisia pochybila, pretože nepreskúmala skutočnosti, ktoré uviedla obec a/alebo napadnuté rozhodnutie nezaložila na dostatočnom odôvodnení.


(1)  Ú. v. EÚ C 355, s. 1.


Súd pre verejnú službu

1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/19


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2013 — Teughels/Komisia

(Vec F-117/11) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodok - Prevod práv na dôchodok nadobudnutých vo vnútroštátnom režime dôchodkového zabezpečenia - Nariadenia upravujúce sadzby príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia Únie - Úprava poistno-matematických hodnôt - Potreba upraviť všeobecné vykonávacie ustanovenia - Časová pôsobnosť nových všeobecných vykonávacích ustanovení)

2014/C 31/31

Jazyk konania: francúzština.

Účastníci konania

Žalobkyňa: Catherine Teughels (Eppegem, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov, ktoré určuje žalobcov nárok na starobný dôchodok a výpočet odpracovaných rokov, ktoré sa majú zohľadniť na účely výpočtu tohto nároku

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pani Teughels.


(1)  Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012, s. 70.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/19


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2013 — Verile a Gjergji/Komisia

(Vec F-130/11) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodok - Prevod práv na dôchodok nadobudnutých vo vnútroštátnom režime dôchodkového zabezpečenia - Nariadenia upravujúce sadzby príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia Únie - Úprava poistno-matematických hodnôt - Potreba upraviť všeobecné vykonávacie ustanovenia - Späťvzatie návrhu na výpočet započítania odpracovaných rokov - Zákonnosť - Podmienky)

2014/C 31/32

Jazyk konania: francúzština.

Účastníci konania

Žalobcovia: Marco Verile (Cadrezzate, Taliansko) a Anduela Gjergji (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí o prevode práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služobného pomeru na Komisii na základe prepočítaného návrhu, ktorý predložil Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutia Európskej komisie z 20. mája 2011 a 19. mája 2011, ktorých adresátmi boli M. Verile a A. Gjergji, sa zrušujú.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pánovi Verile a pani Gjergji.


(1)  Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012, s. 22.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/20


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2013 — Sesma Merino/ÚHVT

(Vec F-125/12) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotiaca správa - Ciele 2011/2012 - Akt nespôsobujúci ujmu - Neprípustná žaloba)

2014/C 31/33

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Španielsko) (v zastúpení: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Faedo, R. Pethke a P. Saba, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za rok 2011, ako aj rozhodnutia stanovujúceho ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

A. Sesma Merino znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013, s. 72.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/20


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2013 — A/Komisia

(Vec F-142/12) (1)

(Verejná služba - Sociálne zabezpečenie - Úraz alebo choroba z povolania - Článok 73 služobného poriadku - Čiastočná trvalá invalidita - Návrh na náhradu škody)

2014/C 31/34

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: A (S., Francúzsko) (v zastúpení: B. Cambier, A. Paternostre a G. Ladrière, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Joris, splnomocnený zástupca, C. Mélotte, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie týkajúceho sa žiadosti o uznanie choroby z povolania, ktorú podal žalobca podľa článku 73 služobného poriadku, ktorým sa mu priznáva trvalá čiastočná invalidita v rozsahu 20 % a určuje sa dátum ustálenia na 25. februára 2010 a návrh na náhradu nemajetkovej a majetkovej ujmy žalobcu

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Európskej komisie z 11. januára 2012 o ukončení konania začatého podľa článku 73 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie v nadväznosti na chorobu z povolania, ktorá postihla A, sa zrušuje.

2.

Európska komisia je povinná zaplatiť A sumu vo výške 3 500 eur.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil A.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013, s. 77.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/20


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. decembra 2013 — Marcuccio/Komisia

(Vec F-58/12) (1)

(Verejná služba - Rozhodnutie o odchode do dôchodku z dôvodu invalidity - Zrušenie Súdom prvého stupňa pre nedostatok odôvodnenia - Žiadosť o vykonanie rozsudku - Žiadosť o opätovné začlenenie - Zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa - Nedostatok záujmu na konaní - Článok 266 ZEÚ - Mimozmluvná zodpovednosť inštitúcie - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

2014/C 31/35

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu vykonať rozsudok Súdu pre verejnú službu zo 4. novembra 2008 vo veci F-41/06, Marcuccio/Komisia, a z tohto dôvodu mu zveriť úlohy spojené s pracovným miestom vo funkčnej skupine zodpovedajúcej jeho platovej triede, ako aj návrh na náhradu škody

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu.

2.

Pán Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.


(1)  Ú. v. EÚ C 295, 29.9.2012, s. 33.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/21


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. decembra 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis a Hotz/Komisia

(Spojené veci F-137/12, F-138/12, F-139/12 a F-141/12) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Certifikačný postup 2010 až 2011 - Vylúčenie zo zoznamu certifikovaných úradníkov - Zmier na podnet Súdu pre verejnú službu - Lehota na podanie sťažnosti - Sťažnosť po uplynutí lehoty - Pojem ospravedlniteľný omyl - Starostlivosť vyžadovaná od bežne informovaného úradníka - Informácie získané telefonicky - Dôkaz - Neprípustnosť)

2014/C 31/36

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Fabrice Van Oost (Ville Pommerœul, Belgicko), Maria Belén Ibarra de Diego (Alicante, Španielsko), Nicolaos Theodoridis (Soignies, Belgicko) a Margarita Hotz (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia EPSO nezaradiť žalobcu do zoznamu osôb, ktoré uspeli v záverečných skúškach vo vzdelávaní, ktoré patrí do rámca certifikačného postupu, ako aj žiadosť o náhradu škody

Výrok

1.

Veci F-137/12, F-138/12 a F-139/12 sa vymažú z registra Súdu pre verejnú službu.

2.

Účastníci konania vo veciach F-137/12, F-138/12 a F-139/12 znášajú trovy konania podľa svojej dohody.

3.

Žaloba vo veci F-141/12 sa zamieta ako neprípustná.

4.

M. Hotz znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia v rámci konania vo veci F-141/12.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013, s. 75 a 76.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/21


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. decembra 2013 — Marcuccio/Komisia

(Vec F-2/13) (1)

(Verejná služba - Lehota na podanie žaloby - Jazyk zamietnutia sťažnosti - Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku - Kópia podpísaného návrhu doručená faxom v rámci lehoty na podanie žaloby - Nesúlad medzi touto kópiou a podpísaným originálom doručeným neskôr - Omeškanie žaloby - Zjavná neprípustnosť)

2014/C 31/37

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu smerujúcej k tomu, aby sa na jeho plat uplatňoval od mája 2001 do konca jeho pridelenia v Angole opravný koeficient podľa článkov 12 a 13 prílohy X služobného poriadku

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

Pán Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 4.5.2013, s. 30.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/22


Žaloba podaná 12. novembra 2013 — ZZ/EMCDDA

(Vec F-79/13)

2014/C 31/38

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaný: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu za účelom konštatovania, že nadriadený sa dopustil morálneho obťažovania, a rozhodnutia o nepredĺžení žalobcovej zmluvy a následne vykonanie nového nestranného prešetrenia a nahradenie materiálnej a nemateriálnej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľa o zamietnutí žiadosti žalobu z 11. septembra 2012,

zrušiť rozhodnutie o nepredĺžení žalobcovej zmluvy zo 14. septembra 2012,

zrušiť rozhodnutie predsedu správnej rady z 13. mája 2013 a rozhodnutie riaditeľa z 25. júna 2013 o zamietnutí sťažnosti žalobcu,

následne vykonať nové pravidelné, nezaujaté a nestranné prešetrenie,

nahradiť materiálnu ujmu utrpenú žalobcom, ktorá bola odhadnutá na sumu 430 202 eur,

nahradiť nemateriálnu ujmu utrpenú žalobcom, ktorá bola odhadnutá na sumu 120 000 eur,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/22


Žaloba podaná 20. novembra 2013 — ZZ/Komisia

(Vec F-111/13)

2014/C 31/39

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: F. Moyse, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie jednak rozhodnutia EPSO o nepripustení žalobcu do výberového konania EPSO/AD/231/12 (AD7) a o jeho opätovnom zaradení do výberového konania EPSO/AD/230/12 (AD5) a jednak rozhodnutia o jeho zápise na zoznam úspešných uchádzačov už uvádzaného výberového konania AD5 a priznanie náhrady za údajne spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobcu

zrušiť akty zo 16. júla 2012, z 3. septembra 2012, z 3. decembra 2012, z 13. februára 2013, z 15. marca 2013 a v rozsahu, v akom je to potrebné, akty zamietajúce sťažnosti žalobcu z 21. augusta 2013 a z 2. októbra 2013,

zaviazať Komisiu na náhradu škody žalobcu, ktorá bola ohodnotená na sumu 300 580 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/22


Žaloba podaná 29. novembra 2013 — ZZ/EEA

(Vec F-115/13)

2014/C 31/40

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: A. Bertolini, advokát)

Žalovaná: Európska environmentálna agentúra (EEA)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia neobnoviť zmluvu žalobkyne a následne ju opätovne prijať na miesto, ktoré zastávala, alebo iné vhodné miesto, alebo prípadne zaviazať žalovanú na náhradu jej materiálnej ujmy a v každom prípade nahradiť nemateriálnu ujmu, ktorú utrpela

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskej environmentálnej agentúry z 29. mája 2013, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobkyne z 1. mája 2013,

následne:

opätovne prijať žalobkyňu na miesto, ktoré zastávala v rámci EEA, predĺžením jej zmluvy v súlade s požiadavkami nariadení

subsidiárne a v prípade, ak vyššie uvedená požiadavka na opätovné prijatie nebude prijatá, zaviazať žalovanú na náhradu materiálnej ujmy, ktorú utrpela žalobkyňa, predbežne stanovenú ex aequo et bono ako rozdiel medzi platom, ktorý poberala ako zmluvný zamestnanec EEA najmenej po dobu trvanie jej pôvodnej zmluvy (tri roky),

v každom prípade zaviať žalovanú zaplatiť sumu stanovenú predbežne ex aequo et bono na 5 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy spolu s úrokmi z omeškania v zákonnej výške až do vyhlásenia rozsudku,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.


1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/23


Žaloba podaná 30. novembra 2013 — ZZ/Frontex

(Vec F-117/13)

2014/C 31/41

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepredĺžení zmluvy žalobcu, ktoré bolo prijaté po zrušení prvého rozhodnutia o nepredĺžení jeho zmluvy Súdom pre verejnú službu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Frontex z 19. februára 2013 o nepredĺžení zmluvy žalobcu,

vykonať v prípade, ak je to nevyhnutné, svoju plnú právomoc na zabezpečenie účinnosti svojho rozhodnutia,

zaviazať žalovanú náhradu trov konania.