ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.373.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 373

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
20. decembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

 

Európsky parlament
Rada
Európska komisia

2013/C 373/01

Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

1

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 373/02

Vyhlásenia Komisie (rámcový program)

12

2013/C 373/03

Vyhlásenia Komisie (pravidlá účasti)

16

2013/C 373/04

Vyhlásenie Komisie k článku 5 ods. 7 špecifického programu

18

2013/C 373/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii [Vec COMP/M.7057 – Suntory/Glaxosmithkline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business)] ( 1 )

19

2013/C 373/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.7044 – Blackstone/Cambourne/Goldman Sachs/Rothesay) ( 1 )

19

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2013/C 373/07

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

20

 

Európska komisia

2013/C 373/08

Výmenný kurz eura

22

2013/C 373/09

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Európska rada pre výskum

23

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2013/C 373/10

Výzva na predloženie návrhov – EACEA 24/13 – Program spolupráce s krajinami nástroja pre spoluprácu s priemyselnými krajinami (ICI) v oblasti vzdelávania – Spolupráca v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy medzi Európskou úniou a Austráliou, Európskou úniou a Japonskom a Európskou úniou a Kórejskou republikou – Výzva na predloženie návrhov 2013 na projekty spoločnej mobility (JMP) a projekty spoločných akademických diplomov (JDP)

27

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 373/11

Oznámenie o uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

30

2013/C 373/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés) ( 1 )

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

Európsky parlament Rada Európska komisia

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/1


MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA

z 2. decembra 2013

medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

2013/C 373/01

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKA KOMISIA,

ďalej len „inštitúcie“,

SA DOHODLI TAKTO:

1.

Účelom tejto dohody prijatej v súlade s článkom 295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je zaviesť rozpočtovú disciplínu a zlepšiť fungovanie ročného rozpočtového postupu a spoluprácu medzi inštitúciami v rozpočtových otázkach, ako aj zabezpečiť riadne finančné hospodárenie.

2.

Rozpočtová disciplína v tejto dohode sa vzťahuje na všetky výdavky. Dohoda je počas svojej platnosti záväzná pre všetky inštitúcie.

3.

Touto dohodou sa nemenia príslušné rozpočtové právomoci inštitúcií, ktoré sú stanovené v zmluvách, v nariadení Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (1) („nariadenie o viacročnom finančnom rámci“), a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (2) („nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

4.

Akákoľvek zmena tejto dohody si vyžaduje vzájomnú dohodu všetkých inštitúcií.

5.

Táto dohoda pozostáva z troch častí:

Časť I obsahuje doplňujúce ustanovenia, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca, a ustanovenia o osobitných nástrojoch, ktoré nie sú zahrnuté do viacročného finančného rámca.

Časť II sa týka medziinštitucionálnej spolupráce v priebehu rozpočtového postupu.

Časť III obsahuje ustanovenia týkajúce sa riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie.

6.

Táto dohoda nadobúda platnosť 23. decembra 2013 a nahrádza Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (3).

ČASŤ I

VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC A OSOBITNÉ NÁSTROJE

A.   Ustanovenia týkajúce sa viacročného finančného rámca

7.

Informácie o operáciách, ktoré nie sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie, a o predvídateľnom vývoji jednotlivých kategórii vlastných zdrojov Únie sa orientačne uvádzajú v samostatných tabuľkách. Tieto informácie sa spolu s dokumentmi priloženými k návrhu rozpočtu aktualizujú každý rok.

8.

Inštitúcie na účely riadneho finančného hospodárenia v čo najväčšej miere zabezpečia, aby boli v priebehu rozpočtového postupu a počas prijímania rozpočtu k dispozícii dostatočné rezervy nepresahujúce stropy v jednotlivých okruhoch viacročného finančného rámca okrem podokruhu 1b „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“.

Aktualizácia prognóz týkajúcich sa platobných rozpočtových prostriedkov po roku 2020

9.

V roku 2017 bude Komisia aktualizovať prognózy platobných rozpočtových prostriedkov po roku 2020. V tejto aktualizácii sa zohľadnia všetky relevantné informácie vrátane skutočného plnenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ako aj prognózy plnenia. Zohľadnia sa takisto pravidlá určené na zaistenie riadneho vývoja platobných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami a prognózami rastu hrubého národného dôchodku Únie.

B.   Ustanovenia týkajúce sa osobitných nástrojov, ktoré nie sú zahrnuté do viacročného finančného rámca

Rezerva na núdzovú pomoc

10.

Keď Komisia usúdi, že je potrebné použiť prostriedky z rezervy na núdzovú pomoc, predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov z tejto rezervy do príslušných rozpočtových riadkov.

Akémukoľvek návrhu Komisie na presun prostriedkov z tejto rezervy však predchádza preskúmanie možnosti prerozdelenia rozpočtových prostriedkov.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

Presun prostriedkov z tejto rezervy sa vykoná v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Fond solidarity Európskej únie

11.

Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie, ako je stanovené v príslušnom základnom právnom akte, Komisia navrhne ich mobilizáciu. Ak existuje možnosť prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, pre ktorý sa požadujú dodatočné výdavky, Komisia túto skutočnosť zohľadní pri vypracovávaní potrebného návrhu a v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách použije vhodný rozpočtový nástroj. Rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov fondu solidarity prijmú spoločne Európsky parlament a Rada. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

Nástroj flexibility

12.

Komisia vypracuje návrh na mobilizáciu nástroja flexibility po preskúmaní všetkých možností na prerozdelenie rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, pre ktorý sa požadujú dodatočné výdavky.

V návrhu sa stanovia potreby, ktoré treba pokryť, a príslušná suma. Návrh pre ktorýkoľvek rozpočtový rok možno predložiť v priebehu rozpočtového postupu.

Rozhodnutie o mobilizácii nástroja flexibility prijmú spoločne Európsky parlament a Rada. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

Dohoda sa dosiahne v rámci ročného rozpočtového postupu.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

13.

Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ako sa stanovuje v príslušnom základnom akte, Komisia navrhne ich mobilizáciu. Rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov fondu na prispôsobenie sa globalizácii prijmú spoločne Európsky parlament a Rada. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov fondu na prispôsobenie sa globalizácii Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

Presuny týkajúce sa fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Mimoriadna rezerva

14.

Mobilizáciu mimoriadnej rezervy alebo jej časti navrhuje Komisia po dôkladnej analýze všetkých ostatných finančných možností. Takýto návrh sa môže predložiť len v súvislosti s návrhom opravného alebo ročného rozpočtu, ktorého prijatie by si takýto návrh vyžadoval. K návrhu na mobilizáciu mimoriadnej rezervy Komisia prikladá návrh na prerozdelenie prostriedkov v rámci existujúceho rozpočtu, a to vo významnej sume odôvodnenej na základe analýzy Komisie.

Rozhodnutie mobilizovať mimoriadnu rezervu prijmú spoločne Európsky parlament a Rada súčasne so schválením opravného alebo všeobecného rozpočtu Únie, ktorého prijatie mimoriadna rezerva uľahčuje. Európsky parlament a Rada konajú v súlade s pravidlami hlasovania pre schvaľovanie všeobecného rozpočtu Únie stanovenými v článku 314 ZFEÚ.

ČASŤ II

ZLEPŠENIE MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ROZPOČTU

A.   Postup medziinštitucionálnej spolupráce

15.

Podrobnosti týkajúce sa medziinštitucionálnej spolupráce počas rozpočtového postupu sú uvedené v prílohe.

Rozpočtová transparentnosť

16.

Komisia vypracuje výročnú správu, ktorá bude sprevádzať všeobecný rozpočet Únie a v ktorej sa zhromaždia informácie, ktoré sú k dispozícii a nemajú dôverný charakter, týkajúce sa:

aktív a pasív Únie vrátané tých, ktoré vyplývajú z operácií prijímania a poskytovania pôžičiek vykonávaných Úniou v súlade s jej právomocami podľa zmlúv,

príjmov, výdavkov, aktív a pasív Európskeho rozvojového fondu (ERF), Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a iných prípadných budúcich mechanizmov vrátane trustových fondov,

výdavky, ktoré členské štáty vynaložili v rámci posilnenej spolupráce, pokiaľ nie sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie.

B.   Začlenenie finančných ustanovení do legislatívnych aktov

17.

Každý legislatívny akt, ktorý sa týka viacročných programov prijatých prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu, obsahuje ustanovenie, v ktorom zákonodarca stanovuje finančné krytie príslušného programu.

V priebehu ročného rozpočtového postupu bude táto suma predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu.

Európsky parlament a Rada a Komisia sa zaväzujú, že sa pri vypracovaní návrhu rozpočtu neodchýlia od tejto sumy o viac ako 10 %, a to počas celého obdobia trvania príslušného programu, ak sa nevyskytnú nové, objektívne a dlhodobé okolnosti, ktoré budú jasne a presne odôvodnené, pričom sa zohľadnia výsledky získané pri vykonávaní programu, najmä na základe hodnotení. Žiadne zvýšenie vyplývajúce z takejto zmeny neprekročí existujúci strop príslušného okruhu, a to bez toho, aby bolo dotknuté použitie nástrojov uvedených v nariadení o viacročnom finančnom rámci a v tejto dohode.

Tento bod sa nevzťahuje na rozpočtové prostriedky pre súdržnosť, schválené prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu a vopred pridelené členským štátom, ktoré obsahujú finančnú referenčnú sumu na celé obdobie trvania programu, ani na prostriedky pre veľké projekty uvedené v článku 16 nariadenia o viacročnom finančnom rámci.

18.

Legislatívne akty, ktoré sa týkajú viacročných programov a ktoré nie sú prijímané prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu, nebudú obsahovať „sumu považovanú za potrebnú“.

Ak by Rada vyjadrila záujem zahrnúť referenčnú sumu, táto suma sa bude považovať za vyjadrenie vôle zákonodarcu a neovplyvní rozpočtové právomoci Európskeho parlamentu a Rady uvedené v ZFEÚ. Na tento účel sa toto ustanovenie uvedie vo všetkých legislatívnych aktoch, ktoré obsahujú takúto referenčnú sumu.

Ak bola referenčná suma predmetom dohody po zmierovacom postupe uvedenom v spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 4. marca 1975 (4), bude sa považovať za referenčnú sumu v zmysle bodu 17 tejto dohody.

C.   Výdavky týkajúce sa rybárskych dohôd

19.

Výdavky týkajúce sa rybárskych dohôd podliehajú týmto osobitným pravidlám:

Komisia sa zaväzuje, že bude Európsky parlament pravidelne informovať o príprave a priebehu rokovaní vrátane ich vplyvov na rozpočet.

Inštitúcie sa zaväzujú, že v priebehu legislatívneho postupu, ktorý sa týka rybárskych dohôd, vynaložia všetko úsilie na to, aby všetky postupy prebehli čo najrýchlejšie.

Sumy stanovené v rozpočte na nové rybárske dohody alebo na obnovenie rybárskych dohôd, ktoré nadobúdajú platnosť po 1. januári príslušného rozpočtového roka, sa zahrnú do rezervy.

Ak sa ukáže, že rozpočtové prostriedky týkajúce sa rybárskych dohôd (vrátane rezervy) sú nedostatočné, Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade informácie potrebné na výmenu názorov prostredníctvom trialógu, prípadne v zjednodušenej forme, vo vzťahu k príčinám tejto situácie a opatreniam, ktoré sa môžu prijať podľa stanovených postupov. V prípade potreby Komisia navrhne vhodné opatrenia.

Komisia štvrťročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade podrobné informácie o vykonávaní platných rybárskych dohôd a finančnú prognózu na zostávajúcu časť roka.

20.

Zástupcovia Európskeho parlamentu sa môžu zúčastňovať so štatútom pozorovateľa na dvojstranných a viacstranných konferenciách, na ktorých sa rokuje o medzinárodných rybárskych dohodách, s ohľadom na právomoci Európskeho parlamentu v oblasti rybárskych dohôd a súlad s bodmi 25 a 26 rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (5).

21.

Bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné postupy, ktorými sa riadi rokovanie o rybárskych dohodách sa Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtovej spolupráce zaväzujú, že dosiahnu včasnú dohodu o primeranom financovaní rybárskych dohôd.

D.   Výdavky týkajúce sa rezervy na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva

22.

Rozpočtové prostriedky pre rezervu na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva ustanovené v článku 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (6) sa zahrnú priamo do všeobecného rozpočtu Únie. Všetky prostriedky v rezerve, ktoré sa nesprístupnili pre krízové opatrenia, sa uhradia ako priame platby.

Výdavky súvisiace s opatreniami pre prípad krízových situácií, ktoré nastali medzi 16. októbrom a koncom rozpočtového roka, sa môžu financovať z rezervy nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s požiadavkami stanovenými v treťom odseku.

Ak sa Komisia domnieva, že je potrebné použiť prostriedky z tejto rezervy, predloží v súlade s príslušným legislatívnym aktom Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov z tejto rezervy do rozpočtových riadkov, z ktorých sa financujú opatrenia, ktoré považuje za potrebné. Akémukoľvek návrhu Komisie na presun s cieľom použiť rezervu však predchádza preskúmanie možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov.

Presuny z rezervy sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

E.   Financovanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)

23.

Celková suma operačných výdavkov na SZBP sa v plnej výške zahrnie do jednej rozpočtovej kapitoly s názvom SZBP. Táto suma je určená na pokrytie skutočných predvídateľných potrieb stanovených v rámci zostavovania návrhu rozpočtu na základe prognóz, ktoré každoročne pripravuje vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“), a zároveň sa ponecháva primeraná rezerva na nepredvídané akcie. Do rezervy sa nesmú zahrnúť žiadne finančné prostriedky SZBP.

24.

V prípade výdavkov na SZBP, ktoré sa uhrádzajú zo všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkom 41 Zmluvy o Európskej únii, sa inštitúcie budú snažiť v zmierovacom výbore a na základe návrhu rozpočtu vypracovaného Komisiou dospieť každý rok k dohode o výške operačných výdavkov, ktoré sa uhrádzajú zo všeobecného rozpočtu Únie, a o rozdelení uvedenej sumy medzi články rozpočtovej kapitoly SZBP, ako sa navrhuje vo štvrtom odseku tohto bodu. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, Európsky parlament a Rada zahrnú do rozpočtu sumu uvedenú v predchádzajúcom rozpočte, alebo sumu navrhovanú v návrhu rozpočtu, podľa toho, ktorá z týchto súm je nižšia.

Celková suma operačných výdavkov na SZBP sa rozdelí medzi články rozpočtovej kapitoly SZBP tak, ako sa navrhuje vo štvrtom odseku. Každý článok bude zahŕňať už prijaté nástroje, predpokladané nástroje, ktoré zatiaľ neboli prijaté, a všetky ostatné budúce ale nepredvídané nástroje, ktoré má Rada prijať počas príslušného rozpočtového roka.

Keďže Komisia je na základe nariadenia o rozpočtových pravidlách oprávnená autonómne presúvať rozpočtové prostriedky medzi článkami v rámci rozpočtovej kapitoly SZBP, zabezpečí sa v tejto súvislosti nevyhnutná flexibilnosť potrebná na rýchle vykonávanie akcií SZBP. V prípade, že suma rozpočtovej kapitoly SZBP počas rozpočtového roka nie je dostatočná na pokrytie potrebných výdavkov, Európsky parlament a Rada budú na návrh Komisie hľadať urýchlene riešenie, pričom sa zohľadní článok 3 nariadenia o viacročnom finančnom rámci a bod 10 tejto dohody.

V rámci rozpočtovej kapitoly SZBP by mohli byť články, do ktorých sa zahrnú akcie SZBP, označené takto:

jednotlivé hlavné misie, ako sa uvádza v článku 49 ods. 1 písm. g) nariadenia o rozpočtových pravidlách,

operácie krízového riadenia, predchádzanie konfliktom, riešenie a stabilizácia, monitorovanie a zavádzanie mierových a bezpečnostných procesov,

nešírenie zbraní a odzbrojenie,

núdzové opatrenia,

prípravné a následné opatrenia,

osobitní zástupcovia Európskej únie.

25.

Každý rok konzultuje vysoký predstaviteľ s Európskym parlamentom výhľadový dokument, ktorý sa predloží do 15. júna príslušného roku a v ktorom sa stanovia hlavné aspekty a základné možnosti SZBP vrátane finančných vplyvov na všeobecný rozpočet Únie, hodnotenia opatrení zavedených v roku n – 1 a posúdenie koordinácie a komplementarity SZBP s ostatnými vonkajšími finančnými nástrojmi Únie. Vysoký predstaviteľ bude okrem toho v rámci pravidelného politického dialógu o SZBP pravidelne informovať Európsky parlament prostredníctvom spoločných konzultačných zasadnutí, ktoré sa majú schváliť najneskôr na zasadnutí zmierovacieho výboru a ktoré sa majú konať najmenej päťkrát za rok. Účasť na uvedených zasadnutiach určí samostatne Európsky parlament a Rada, pričom zohľadnia ciele a povahu informácií, ktoré sa na týchto zasadnutiach vymieňajú.

Komisia bude vyzvaná k účasti na týchto zasadnutiach.

Ak Rada prijme rozhodnutie v oblasti SZBP, ktoré je spojené so vznikom výdavkov, vysoký predstaviteľ zašle bezodkladne, a v každom prípade najneskôr do piatich pracovných dní po prijatí rozhodnutia Európskemu parlamentu odhad predpokladaných nákladov (ďalej len „finančný výkaz“), najmä nákladov, ktoré sa týkajú časového rámca, zamestnancov, využívania priestorov a inej infraštruktúry, prepravných zariadení, požiadaviek na odborné vzdelávanie a bezpečnostných opatrení.

Každý štvrťrok bude Komisia informovať Európsky parlament a Radu o vykonávaní akcií SZBP a o finančných prognózach na zostávajúcu časť rozpočtového roka.

F.   Zapojenie inštitúcií, pokiaľ ide o rozvojovú politiku a Európsky rozvojový fond

26.

Komisia nadviaže neformálny dialóg s Európskym parlamentom o otázkach rozvojovej politiky bez ohľadu na zdroje ich financovania. Právomoc kontroly, ktorú má Európsky parlament pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond (ERF) sa na dobrovoľnej báze zosúladí s právomocou kontroly, ktorú má vo vzťahu k všeobecného rozpočtu Únie, najmä vo vzťahu k nástroju financovania rozvojovej spolupráce, a to podľa podrobných podmienok, ktoré sa vymedzia počas neformálneho dialógu.

Európsky parlament a Rada berú na vedomie, že Komisia s cieľom okrem iného posilniť demokratickú kontrolu rozvojovej politiky má v úmysle navrhnúť, aby sa od roku 2021 ERF začlenil do rozpočtu.

G.   Spolupráca inštitúcií počas rozpočtového postupu týkajúceho sa administratívnych výdavkov

27.

Úspory vyplývajúce zo stropu pre okruh 5, ako sa uvádza v prílohe k viacročnému finančnému rámcu, sa pomerne rozdelia medzi všetky inštitúcie, ako aj ostatné orgány Únie na základe ich príslušného podielu na administratívnych rozpočtoch.

Od každej inštitúcie, orgánu alebo agentúry sa očakáva, že predloží odhad výdavkov v ročnom rozpočtovom postupe v súlade s usmerneniami uvedenými v prvom odseku.

S cieľom neutralizovať dodatočnú kapacitu vytvorenú nárastom pracovného času na 40 hodín týždenne sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli na postupnom znížení počtu zamestnancov o 5 %, ako sa uvádza v pláne pracovných miest z 1. januára 2013 (7). Toto zníženie by sa malo vzťahovať na všetky inštitúcie, orgány a agentúry a malo by sa vykonať v rokoch 2013 až 2017. Znížením nie sú dotknuté rozpočtové práva Európskeho parlamentu a Rady.

ČASŤ III

RIADNE FINANČNÉ HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ÚNIE

A.   Spoločné hospodárenie

28.

Komisia zabezpečí, aby sa Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov na ich žiadosť poskytli všetky informácie a dokumentácia, ktoré sa považujú za potrebné na výkon právomocí Európskeho parlamentu, Rady alebo Dvora audítorov podľa ZFEÚ a ktoré súvisia s finančnými prostriedkami Únie vynaloženými prostredníctvom medzinárodných organizácií, ktoré sa poskytli na základe dohôd o overovaní uzatvorenými s týmito organizáciami.

Hodnotiaca správa

29.

V hodnotiacej správe stanovenej v článku 318 ZFEÚ Komisia rozlíši vnútorné politiky, ktoré sú zamerané na stratégiu Európa 2020, od vonkajších politík a použije viac informácií týkajúcich sa výkonnosti vrátane výsledkov auditu týkajúcich sa výkonnosti, aby posúdila financie Únie na základe dosiahnutých výsledkov.

Finančné plánovanie

30.

Komisia dvakrát za rok, prvý raz v apríli alebo v máji, a druhýkrát v decembri alebo v januári (po prijatí všeobecného rozpočtu Únie) predloží (spolu s dokumentmi priloženými k návrhu rozpočtu) úplný finančný plán pre okruhy 1 (okrem podokruhu 1b: „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“), 2 (životné prostredie a rybárstvo), 3 a 4 viacročného finančného rámca. V tomto pláne, rozdelenom podľa okruhov, oblastí politík a rozpočtových riadkov, by mali byť uvedené:

a)

platné právne predpisy s rozlíšením medzi viacročnými programami a ročnými akciami:

v prípade viacročných programov by Komisia mala uviesť postup, na základe ktorého boli prijaté (riadny alebo mimoriadny legislatívny postup), ich trvanie, celkový finančný balík, sumy pridelené na administratívne výdavky,

v prípade ročných akcií (pilotné projekty, prípravné akcie, agentúry) a akcií financovaných na základe výsadných práv Komisie by Komisia mala uviesť viacročné odhady a zostávajúce rezervy v rámci schválených stropov stanovených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (8),

b)

prejednávané legislatívne návrhy: prejednávané návrhy Komisie s najnovšou aktualizáciou.

Komisia by mala zvážiť možnosť krížových odkazov medzi jej finančným a legislatívnym plánom, aby sa dosiahli presnejšie a spoľahlivejšie prognózy. Komisia by pri každom legislatívnom návrhu mala uviesť, či je zahrnutý do plánu na apríl alebo december. Európsky parlament a Rada by mali byť informované najmä o:

a)

všetkých nových legislatívnych aktoch, ktoré sa prijali, a všetkých prejednávaných návrhoch, ktoré sa predložili, ale nezahrnuli do plánu na apríl alebo december (s príslušnými sumami);

b)

právnych predpisoch, ktoré sú zahrnuté do ročného legislatívneho pracovného programu Komisie, pričom sa uvedie, či akcie môžu mať finančný vplyv.

V prípade potreby by mala Komisia vždy uviesť zmenu plánu vyplývajúcu z nových legislatívnych návrhov.

B.   Agentúry a európske školy

31.

Komisia pred predložením svojho návrhu zriadiť novú agentúru vypracuje riadne, súhrnné a objektívne posúdenie vplyvu, v ktorom zohľadní okrem iného nevyhnutný počet zamestnancov a kompetencie, aspekty nákladov a výnosov, subsidiaritu a proporcionalitu, dosah na vnútroštátne činnosti a činnosti Únie a rozpočtové vplyvy na príslušný výdavkový okruh. Na základe tejto informácie a bez toho, aby boli dotknuté legislatívne postupy upravujúce zriadenie agentúry, sa Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtovej spolupráce zaviažu, že sa včas dohodnú na financovaní navrhovanej agentúry.

Postup zahŕňa tieto fázy:

po prvé, Komisia bude systematicky predkladať každý návrh na zriadenie novej agentúry na prvom zasadnutí trialógu, ktoré sa bude konať po prijatí jej návrhu, predloží finančný výkaz priložený k návrhu právneho aktu, ktorým sa navrhuje zriadenie agentúry, a uvedie jeho dôsledky na zostávajúce obdobie finančného plánovania,

po druhé, Komisia počas legislatívneho procesu pomáha zákonodarcovi pri posudzovaní finančných dôsledkov navrhovaných zmien. Takéto finančné dôsledky by sa mali zvážiť počas príslušných legislatívnych trialógov,

po tretie, Komisia pred uzavretím legislatívneho procesu predloží aktualizovanú účtovnú závierku, pričom zohľadní potenciálne úpravy zo strany zákonodarcu; uvedená konečná účtovná závierka sa zaradí do programu záverečného legislatívneho trialógu a formálne ju schváli zákonodarca. Zaradí sa aj do programu následného rozpočtového trialógu (v naliehavých prípadoch v zjednodušenej forme) s cieľom dosiahnuť dohodu o financovaní,

po štvrté, dohoda, ktorá sa dosiahne počas trialógu, pričom sa zohľadní rozpočtové posúdenie zo strany Komisie, pokiaľ ide o obsah legislatívneho procesu, sa potvrdí v spoločnom vyhlásení. Uvedená dohoda podlieha schváleniu Európskym parlamentom a Radou v súlade s ich rokovacími poriadkami.

Rovnaký postup sa uplatní v prípade akejkoľvek zmeny právneho aktu týkajúceho sa agentúry, ktorý by mal dopad na zdroje danej agentúry.

Ak sa úlohy agentúry podstatne zmenia bez zmeny právneho aktu, ktorým sa zriaďuje daná agentúra, Komisia informuje Európsky parlament a Radu prostredníctvom revidovaného finančného výkazu, a to takým spôsobom, aby sa Európskemu parlamentu a Rade umožnilo včas dosiahnuť dohodu o financovaní agentúry.

32.

V rozpočtovom postupe by sa mali náležite zohľadniť relevantné ustanovenia spoločného prístupu pripojeného k spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach podpísanému 19. júla 2012.

33.

V prípade, že Rada guvernérov zamýšľa zriadiť novú európsku školu, uplatní sa v súvislosti s vplyvom na všeobecný rozpočet Únie mutatis mutandis podobný postup.

V Bruseli 9. decembra 2013

Za Radu

predseda

J. BERNATONIS

Za Komisiu

J. LEWANDOWSKI

člen Komisie

V Štrasburgu 10. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ


(1)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 20 decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s.1.).

(3)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. ES C 89, 22.4.1975, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 z 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(7)  Rada a Komisia už vykonali prvé zníženie vo výške 1 % zamestnancov vo svojich plánoch pracovných miest z 1. januára 2013.

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Medziinštitucionálna spolupráca počas rozpočtového postupu

Časť A   Harmonogram rozpočtového postupu

1.

Inštitúcie sa každý rok v dostatočnom predstihu pred začiatkom rozpočtového postupu dohodnú na základe súčasnej praxe na pragmatickom harmonograme.

Časť B   Priority rozpočtového postupu

2.

V dostatočnom predstihu pred prijatím návrhu rozpočtu zo strany Komisie sa zvolá trialóg, na ktorom sa prediskutujú možné priority pre rozpočet v nastávajúcom rozpočtovom roku.

Časť C   Zostavenie návrhu rozpočtu a aktualizácia odhadov

3.

Inštitúcie, okrem Komisie, sa vyzývajú, aby prijali svoj výkaz odhadov do konca marca.

4.

Komisia každý rok predloží návrh rozpočtu, v ktorom stanoví skutočné požiadavky Únie na financovanie.

Zohľadní:

a)

prognózy členských štátov v súvislosti so štrukturálnymi fondmi;

b)

schopnosť využitia rozpočtových prostriedkov, pričom sa snaží zachovať striktný vzťah medzi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami;

c)

možnosti zavedenia nových politík prostredníctvom pilotných projektov, nových prípravných akcií alebo oboch alebo pokračovania vo vykonávaní viacročných akcií, ktoré sa majú skončiť po tom, ako sa zhodnotí, či bude možné zabezpečiť prijatie základného právneho aktu v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách (vymedzenie základného právneho aktu, nevyhnutnosť základného právneho aktu v záujme plnenia a výnimky);

d)

potrebu zabezpečiť, aby akákoľvek zmena výdavkov v súvislosti s predchádzajúcim rozpočtovým rokom bola v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny.

5.

Pokiaľ to bude možné, inštitúcie sa budú vyhýbať vytváraniu rozpočtových položiek so zanedbateľnými sumami výdavkov na operácie.

6.

Európsky parlament a Rada sa tiež zaväzujú, že zohľadnia posúdenie možností plnenia rozpočtu, ktoré uviedla Komisia v jej návrhoch a v súvislosti s plnením bežného rozpočtu.

7.

V záujme riadneho finančného hospodárenia a kvôli účinku hlavných zmien rozpočtovej nomenklatúry v hlavách a kapitolách o zodpovednosti útvarov Komisie za predkladanie správ o hospodárení sa Európsky parlament a Rada zaväzujú prediskutovať s Komisiou všetky takéto hlavné zmeny počas zmierovacieho postupu.

8.

V záujme vzájomne ústretovej a dobrej spolupráce medzi inštitúciami sa Európsky parlament a Rada zaväzujú, že budú udržiavať pravidelné a aktívne kontakty na všetkých úrovniach prostredníctvom ich príslušných vyjednávačov počas celého rozpočtového postupu, a najmä počas zmierovacieho obdobia. Európsky parlament a Rada sa zaväzujú, že počas zmierovacieho obdobia v spolupráci s Komisiou zabezpečia včasnú a neustálu vzájomnú výmenu relevantných informácií a dokumentov na formálnej aj neformálnej úrovni, a podľa potreby uskutočnia technické alebo neformálne rokovania. Komisia zabezpečí, aby Európsky parlament a Rada mali včasný a rovnaký prístup k informáciám a dokumentom.

9.

V súlade s článkom 314 ods. 2 ZFEÚ môže Komisia až do zvolania Zmierovacieho výboru zmeniť návrh rozpočtu, pokiaľ je to potrebné, a to aj prostredníctvom opravného listu, ktorým aktualizuje odhady výdavkov na poľnohospodárstvo. Komisia predloží informácie o týchto aktualizáciách Európskemu parlamentu a Rade, hneď ako sú k dispozícii. Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade všetky náležite odôvodnenia, ktoré si od nej vyžiadajú.

Časť D   Rozpočtový postup pred zmierovacím postupom

10.

Trialóg sa zvolá v dostatočnom predstihu pred čítaním v Rade s cieľom umožniť inštitúciám vymeniť si názory o návrhu rozpočtu.

11.

Aby Komisia mohla v dostatočnom predstihu zhodnotiť vykonateľnosť zmien, ktoré plánuje zaviesť Európsky parlament a Rada a ktorými sa zriaďujú nové prípravné akcie alebo pilotné projekty alebo ktorými sa predlžuje trvanie existujúcich akcií alebo projektov, Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o svojich zámeroch v tomto ohľade, aby sa prvá diskusia mohla uskutočniť už na uvedenom trialógu.

12.

Trialóg sa môže zvolať pred hlasovaním pléna Európskeho parlamentu.

Časť E   Zmierovací postup

13.

Ak Európsky parlament schváli pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady, predseda Rady vezme na tej istej plenárnej schôdzi na vedomie rozdiely v pozíciách týchto dvoch inštitúcií a oznámi predsedovi Európskeho parlamentu svoj súhlas s bezodkladným zvolaním Zmierovacieho výboru. List, ktorým sa zvoláva Zmierovací výbor, sa odošle najneskôr prvý pracovný deň týždňa nasledujúceho po skončení parlamentnej schôdze, na ktorej sa hlasovalo v pléne, a zmierovacie obdobie začne nasledujúci deň. Lehota v dĺžke 21 dní sa vypočíta v súlade s nariadením Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (1).

14.

Ak Rada nemôže súhlasiť so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi odhlasovanými Európskym parlamentom, potvrdí svoju pozíciu listom, ktorý zašle pred dátumom určeným pre prvé zasadnutie počas zmierovacieho postupu. Zmierovací výbor v takom prípade pokračuje v súlade s podmienkami stanovenými v nasledujúcich bodoch.

15.

Zmierovaciemu výboru predsedajú spoločne zástupca Európskeho parlamentu a zástupca Rady. Zasadnutiam Zmierovacieho výboru predsedá spolupredseda z tej inštitúcie, ktorá zasadnutie organizuje. Každá inštitúcia v súlade so svojím rokovacím poriadkom vymenuje účastníkov na každé zasadnutie a vymedzí ich rokovací mandát. Európsky parlament a Rada sú v Zmierovacom výbore zastúpené na primeranej úrovni, čo každej delegácii umožňuje, aby politicky zaviazala svoju príslušnú inštitúciu, a že môže byť dosiahnutý skutočný pokrok smerom ku konečnej dohode.

16.

V súlade s článkom 314 ods. 5 druhým pododsekom ZFEÚ sa Komisia zúčastňuje na postupoch Zmierovacieho výboru a vyvinie všetky iniciatívy potrebné na zblíženie pozície Európskeho parlamentu a Rady.

17.

Trialógy sa uskutočňujú na rôznych úrovniach zastúpenia počas celého zmierovacieho postupu s cieľom vyriešiť zostávajúce problémy a pripraviť podmienky pre dosiahnutie dohody v Zmierovacom výbore.

18.

Zasadnutia Zmierovacieho výboru a trialógy sa striedavo uskutočňujú v priestoroch Európskeho parlamentu a Rady s cieľom rovnomerného využívania zariadení vrátane tlmočníckeho vybavenia.

19.

Inštitúcie sa vopred dohodnú na dátumoch zasadnutí Zmierovacieho výboru a trialógov.

20.

Zmierovaciemu výboru sa poskytne jednotný súbor dokumentov (podkladové dokumenty), v ktorých sa porovnajú jednotlivé etapy rozpočtového postupu (2). Uvedené dokumenty obsahujú číselné údaje podľa jednotlivých rozpočtových riadkov, celkové sumy podľa okruhov finančného rámca a súhrnný dokument s číselnými údajmi a poznámkami o všetkých rozpočtových riadkoch, ktoré sa považujú za technicky „otvorené“. Bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie Zmierovacieho výboru, sa v osobitnom dokumente uvedú všetky rozpočtové riadky, ktoré sa považujú za technicky uzavreté (3). Uvedené dokumenty sa klasifikujú podľa rozpočtovej nomenklatúry.

K podkladovým dokumentom pre Zmierovací výbor sa pripoja aj ďalšie dokumenty vrátane listu Komisie o vykonateľnosti pozície Rady a pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu a akýkoľvek list alebo listy od ostatných inštitúcií k pozícii Rady alebo pozmeňujúcim a opravným návrhom Európskeho parlamentu.

21.

S cieľom dosiahnuť dohodu do konca zmierovacieho obdobia sa prostredníctvom trialógov:

vymedzí rozsah rokovaní o rozpočtových otázkach, ktoré je potrebné riešiť,

schváli zoznam rozpočtových riadkov, ktoré sa považujú za technicky uzavreté s výhradou dosiahnutia konečnej dohody o celom rozpočte na rozpočtový rok,

prerokujú otázky uvedené v prvej zarážke s cieľom dosiahnuť možné dohody, ktoré má schváliť Zmierovací výbor,

budú riešiť tematické otázky vrátane okruhov viacročného finančného rámca.

Počas každého trialógu alebo ihneď po ňom sa spoločne vypracujú predbežné závery, a zároveň sa dohodne program nadchádzajúceho zasadnutia. Uvedené závery zaznamená inštitúcia, ktorá hostí dané zasadnutie trialógu a po 24 hodinách sa považujú za predbežne schválené bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie Zmierovacieho výboru.

22.

Na zasadnutiach Zmierovacieho výboru sú na prípadné schválenie k dispozícii závery z uvedených trialógov a dokument spolu s rozpočtovými riadkami, o ktorých sa dosiahla predbežná dohoda.

23.

Spoločný návrh podľa článku 314 ods. 5 ZFEÚ zostavia sekretariáty Európskeho parlamentu a Rady s pomocou Komisie. Tvorí ho sprievodný list, ktorý predsedovia dvoch delegácií adresujú predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady a ktorý obsahuje dátum dosiahnutia dohody v Zmierovacom výbore a prílohy, ktoré zahŕňajú:

číselné údaje podľa jednotlivých riadkov za všetky rozpočtové položky a celkové sumy podľa okruhov viacročného finančného rámca,

súhrnný dokument uvádzajúci číselné údaje a konečné znenie všetkých riadkov, ktoré sa počas zmierovacieho postupu zmenili,

zoznam riadkov, ktoré sa v porovnaní s návrhom rozpočtu alebo pozíciou Rady k nemu nezmenili.

Zmierovací výbor môže tiež schváliť závery a prípadné spoločné vyhlásenia v súvislosti s rozpočtom.

24.

Spoločný návrh sa preloží do úradných jazykov inštitúcií Únie (útvarmi Európskeho parlamentu) a predloží sa Európskemu parlamentu a Rade na schválenie v lehote štrnástich dní od dosiahnutia dohody o spoločnom návrhu podľa bodu 23.

Rozpočet je predmetom právno-lingvistickej finalizácie po prijatí spoločného návrhu spojením príloh spoločného návrhu s rozpočtovými riadkami, ktoré sa počas zmierovacieho postupu nezmenili.

25.

Inštitúcia, ktorá hostí dané zasadnutie (trialóg alebo zasadnutie Zmierovacieho výboru), zabezpečí na zasadnutiach Zmierovacieho výboru tlmočenie v rámci kompletného jazykového režimu a na trialógoch v rámci jazykového režimu ad hoc.

Inštitúcia, ktorá hostí dané zasadnutie, zabezpečí kopírovanie a distribúciu dokumentov na zasadnutie.

Útvary uvedených troch inštitúcií spolupracujú pri transformovaní výsledkov rokovaní s cieľom finalizovať spoločný návrh.

Časť F   Opravné rozpočty

Všeobecné zásady

26.

So zreteľom na to, že opravné rozpočty sa často zameriavajú na osobitné a niekedy naliehavé otázky, inštitúcie sa dohodnú na nasledujúcich zásadách s cieľom zabezpečiť potrebnú medziinštitucionálnu spoluprácu na účely hladkého a rýchleho rozhodovacieho procesu v prípade opravných rozpočtov a, pokiaľ je to možné, vyhnú sa tomu, aby museli zvolávať zmierovacie zasadnutie kvôli opravným rozpočtom.

27.

Pokiaľ je to možné, inštitúcie sa usilujú obmedziť počet opravných rozpočtov.

Harmonogram

28.

Komisia vopred informuje Európsky parlament a Radu o možných termínoch prijatia návrhov opravných rozpočtov bez toho, aby bol dotknutý konečný dátum prijatia.

29.

V súlade so svojimi internými rokovacími poriadkami sa Európsky parlament a Rada snažia preskúmať návrh opravného rozpočtu, ktorý vypracovala Komisia, a to čo najskôr po jeho prijatí Komisiou.

30.

Na účely urýchlenia postupu Európsky parlament a Rada zabezpečia čo najväčšiu možnú koordinovanosť svojich pracovných harmonogramov s cieľom umožniť súvislé a súčinné vedenie postupov, smerujúce k zosúladeniu pozícií. Usilujú sa preto čo najskôr vytvoriť indikatívny časový plán pre rôzne fázy vedúce ku konečnému prijatiu opravného rozpočtu.

Európsky parlament a Rada prihliadajú na relatívnu naliehavosť opravného rozpočtu a na potrebu schváliť ho včas, aby bol účinný počas príslušného rozpočtového roka.

Spolupráca počas čítania

31.

Inštitúcie spolupracujú v dobrej viere počas celého postupu, aby, pokiaľ je to možné, umožnili prijatie opravných rozpočtov v začiatočnej fáze postupu.

Ak je to vhodné a ak existuje potenciálny názorový rozdiel, Európsky parlament alebo Rada pred prijatím svojej konečnej pozície k opravnému rozpočtu alebo Komisia môžu kedykoľvek navrhnúť zvolanie osobitného trialógu s cieľom diskutovať o rozdieloch a pokúsiť sa dosiahnuť kompromis.

32.

Všetky návrhy opravných rozpočtov, ktoré vypracovala Komisia a ktoré neboli s konečnou platnosťou schválené, sa pravidelne zaraďujú do programu trialógov plánovaných v rámci ročného rozpočtového postupu. Komisia predloží návrhy opravných rozpočtov a, pokiaľ je to možné, Európsky parlament a Rada oznámia svoju príslušnú pozíciu pred zasadnutím trialógu.

33.

V prípade, že sa počas trialógu dosiahne kompromis, Európsky parlament a Rada sa zaväzujú, že pri rokovaní o opravnom rozpočte v súlade s ZFEÚ a ich rokovacími poriadkami zohľadnia výsledky trialógu.

Spolupráca po čítaní

34.

V prípade, že Európsky parlament schváli pozíciu Rady bez zmien, opravný rozpočet bude prijatý v súlade s ZFEÚ.

35.

Ak Európsky parlament prijme pozmeňujúce návrhy väčšinou svojich poslancov, uplatňuje sa článok 314 ods. 4 písm. c) ZFEÚ. Pred zasadnutím zmierovacieho výboru sa však zvolá trialóg:

v prípade dohody dosiahnutej počas trialógu a pod podmienkou súhlasu Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o výsledky trialógu, zmierovací postup sa ukončí výmenou listov bez toho, aby musel zasadať Zmierovací výbor,

ak sa počas trialógu nedosiahne žiadna dohoda, Zmierovací výbor zasadne a zorganizuje si prácu v súlade s okolnosťami, s cieľom ukončiť rozhodovací proces, pokiaľ je to možné, pred uplynutím dvadsaťjedendňovej lehoty stanovenej v článku 314 ods. 5 ZFEÚ. Zmierovací výbor môže ukončiť svoju činnosť výmenou listov.

Časť G   Nesplatené záväzky

36.

Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť riadny vývoj celkových platobných rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom na záväzky, aby sa zabránilo akémukoľvek nadmernému presúvaniu nesplatených záväzkov z jedného roku do nasledujúceho, inštitúcie sa dohodli na podrobnom monitorovaní úrovne nesplatených záväzkov s cieľom zmierniť riziko brzdenia vykonávania programov Únie pre nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov na konci viacročného finančného rámca.

S cieľom zabezpečiť zvládnuteľnú úroveň a profil pre platby vo všetkých okruhoch by sa mali vo všetkých okruhoch prísne uplatňovať pravidlá na zrušenie viazanosti, a to najmä pravidlá na automatické zrušenie viazanosti.

Uvedené inštitúcie sa v priebehu rozpočtového postupu pravidelne stretávajú s cieľom spoločne posúdiť aktuálny stav a výhľad plnenia rozpočtu v bežnom roku a v budúcich rokoch. Uskutočňuje sa to v podobe osobitných medziinštitucionálnych zasadnutí na primeranej úrovni, pred ktorými Komisia poskytne podrobné informácie o aktuálnom stave, členené podľa finančných prostriedkov a členských štátov, týkajúce sa plnenia platieb, doručených žiadostí o preplatenie a revidovaných prognóz. Predovšetkým s cieľom zabezpečiť, aby Únia dokázala plniť všetky svoje finančné záväzky vyplývajúce z existujúcich záväzkov a budúcich záväzkov v období 2014 – 2020 v súlade s článkom 323 ZFEÚ, Európsky parlament a Rada v súvislosti s požadovanou úrovňou platobných rozpočtových prostriedkov analyzujú odhady Komisie o diskutujú o nich.


(1)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

(2)  Medzi tieto etapy patrí: rozpočet na bežný rozpočtový rok (vrátane prijatých opravných rozpočtov); pôvodný návrh rozpočtu; pozícia Rady k návrhu rozpočtu; pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu k pozícii Rady a opravné listy predložené Komisiou (ak ich ešte v celom rozsahu neschválili všetky inštitúcie).

(3)  Za technicky uzavretý sa považuje taký rozpočtový riadok, v súvislosti s ktorým nemajú Európsky parlament a Rada žiadne nezhody a v súvislosti s ktorým sa nepredložil žiaden opravný list.


OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/12


Vyhlásenia Komisie (rámcový program)

2013/C 373/02

VYHLÁSENIE KOMISIE

Pokiaľ ide o rámcový program Horizont 2020, Európska komisia navrhuje pri rozhodovaní o financovaní výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek zo zdrojov EÚ vychádzať z rovnakého etického rámca ako v 7. rámcovom programe.

Európska komisia navrhuje pokračovanie tohto etického rámca, pretože na základe skúseností predstavuje zodpovedný prístup k oblasti vedy, ktorá je veľkým prísľubom, a pretože sa osvedčil v kontexte výskumného programu, na ktorom sa podieľajú výskumníci z mnohých krajín, v ktorých existujú veľmi rozdielne regulácie.

1.

Rozhodnutím o rámcovom programe Horizont 2020 sa z financovania z prostriedkov Spoločenstva výslovne vylučujú tri oblasti výskumu:

výskumné aktivity, ktoré sa zaoberajú klonovaním človeka na reprodukčné účely;

výskumné aktivity zamerané na modifikáciu genetického dedičstva človeka, v dôsledku ktorej by sa takáto zmena mohla stať dedičnou;

výskumné činnosti určené na vytváranie ľudských embryí výlučne na účely výskumu alebo na účely získania kmeňových buniek, okrem iného aj prostredníctvom prenosu jadra somatických buniek.

2.

Nebude financovaná nijaká činnosť zakázaná vo všetkých členských štátoch. V členskom štáte nebude financovaná nijaká činnosť, ktorá je v tomto štáte zakázaná.

3.

Rozhodnutie o programe Horizont 2020 a ustanovenia o etickom rámci upravujúcom financovanie výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek zo zdrojov Spoločenstva v nijakom prípade nepredstavujú hodnotenie regulačných alebo etických rámcov upravujúcich takýto výskum v členských štátoch.

4.

Výzvou na predkladanie návrhov Európska komisia výslovne nevyžaduje používanie ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Používanie ľudských kmeňových buniek, či už ide o bunky dospelých jedincov alebo embryonálne bunky, závisí od posúdenia vedcov vzhľadom na ciele, ktoré chcú dosiahnuť. V praxi sa zďaleka najväčšia časť prostriedkov Spoločenstva určených na výskum kmeňových buniek venuje na používanie kmeňových buniek dospelých jedincov. Nie je dôvod, prečo by sa to malo v rámci programu Horizont 2020 výrazne zmeniť.

5.

Každý projekt navrhujúci používanie ľudských embryonálnych kmeňových buniek musí úspešne prejsť vedeckým hodnotením, v priebehu ktorého nezávislí vedeckí odborníci posudzujú potrebu používania takýchto kmeňových buniek na dosiahnutie vedeckých cieľov.

6.

Návrhy, ktoré úspešne prejdú vedeckým hodnotením, sa potom podrobia prísnemu etickému posúdeniu, ktoré organizuje Európska komisia. V tomto etickom posúdení sa vezmú do úvahy zásady Charty základných práv EÚ a príslušných medzinárodných dohôd, ako je Dohovor Rady Európy o ľudských právach a biomedicíne podpísaný v Oviede 4. apríla 1997 a jeho dodatkové protokoly, či Všeobecná deklarácia o ľudskom genóme a ľudských právach, ktorú prijalo UNESCO. Etické posúdenie je aj príležitosťou overiť, či sa v návrhoch dodržiavajú pravidlá platné v štátoch, v ktorých má prebiehať výskum.

7.

V osobitných prípadoch môže etické posúdenie trvať počas celého životného cyklu projektu.

8.

Pre každý projekt navrhujúci používanie ľudských embryonálnych kmeňových buniek je ešte pred jeho začatím potrebné požiadať o súhlas príslušný vnútroštátny alebo miestny výbor pre etické záležitosti. Musia sa dodržiavať všetky vnútroštátne pravidlá a postupy vrátane otázok, ako je rodičovský súhlas, neprítomnosť finančného motívu atď. Bude sa overovať, či projekt zahŕňa aj zmienky o licenčných a kontrolných opatreniach prijímaných príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má prebiehať výskum.

9.

Návrh, ktorý úspešne prejde vedeckým hodnotením, vnútroštátnym alebo miestnym etickým posúdením a európskym etickým posúdením, bude individuálne predložený na schválenie členským štátom zastúpeným výborom konajúcim v súlade s postupom preskúmania. Nebude financovaný nijaký projekt týkajúci sa využívania ľudských embryonálnych kmeňových buniek, ktorý nezíska súhlas členských štátov.

10.

Európska komisia bude ďalej pracovať na širokom sprístupnení výsledkov výskumu kmeňových buniek financovaného Spoločenstvom všetkým výskumným pracovníkom v konečnom záujme pacientov vo všetkých krajinách.

11.

Európska komisia podporí akcie a iniciatívy prispievajúce ku koordinovaniu a racionalizácii výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek v rámci zodpovedného etického prístupu. Komisia bude aj naďalej podporovať Európsky register línií ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Podpora takéhoto registra umožní monitorovanie existujúcich ľudských embryonálnych kmeňových buniek v Európe, prispeje k maximalizácii jeho využívania vedcami a môže pomôcť vyhnúť sa zbytočným deriváciám nových línií kmeňových buniek.

12.

Európska komisia bude pokračovať v súčasnej praxi a nebude výboru konajúcemu v súlade s postupom preskúmania predkladať návrhy projektov obsahujúce výskumné aktivity, ktoré ničia ľudské embryá, vrátane obstarávania kmeňových buniek. Vylúčenie financovania tohto kroku výskumu však nebráni vo financovaní následných krokov týkajúcich sa ľudských embryonálnych kmeňových buniek zo strany Spoločenstva.

Vyhlásenie o energetike

„Komisia uznáva základnú úlohu, ktorú bude v budúcnosti plniť energetická účinnosť vo fáze konečného používateľa a obnoviteľné zdroje energie, uznáva význam lepších sietí a uskladňovania pri maximalizácii ich potenciálu, ako aj potrebu prijať opatrenia v oblasti trhu na budovanie kapacity, zlepšiť správu a prekonať prekážky trhu, aby sa mohli realizovať riešenia energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Bude sa usilovať zaistiť, aby sa aspoň 85 % rozpočtu programu Horizont 2020 určeného na riešenie úloh v oblasti energetiky vyčlenilo na oblasti nefosílnych palív, v ktorých sa minimálne 15 % celkového rozpočtu na oblasť energetiky vynakladá na činnosti uvádzania existujúcich technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti na trh v rámci programu Inteligentná energia – Európa III. Tento program sa bude vykonávať pomocou špecializovanej riadiacej štruktúry a bude zahŕňať tiež podporu uplatňovania politiky v oblasti udržateľnej energie, budovania kapacít a mobilizácie financovania na podporu investícií, ako to bolo doteraz.

Zostávajúca časť bude venovaná technológiám na základe fosílnych palív a rozvojovým možnostiam, ktoré sa považujú za kľúčové pre dosiahnutie cieľov vízie do roku 2050 a podporu transformácie na udržateľný energetický systém.

Pokrok pri dosahovaní týchto cieľov sa bude sledovať a Komisia bude pravidelne vypracúvať správu o dosiahnutom pokroku.“

Vyhlásenie k článku 6 ods. 5

„Bez toho, aby bol dotknutý každoročný rozpočtový postup, Komisia má v úmysle predstaviť v kontexte štruktúrovaného dialógu s Európskym parlamentom výročnú správu o vykonávaní rozpisu rozpočtu uvedeného v prílohe II k programu Horizont 2020 podľa priorít a osobitných cieľov v rámci týchto priorít vrátane uplatňovania článku 6 ods. 5.“

Vyhlásenie k článku 12

„Komisia na žiadosť predloží príslušnému výboru Európskeho parlamentu schválené pracovné programy.“

Vyhlásenie k známke excelentnosti

„Zásahy na úrovni Únie umožňujú, aby sa vďaka celoeurópskej hospodárskej súťaži vyberali tie najlepšie návrhy, a výkonnosť tak môže dosahovať špičkovú úroveň a špičkovému výskumu a inováciám sa dostáva viac pozornosti.

Komisia sa domnieva, že pozitívne hodnotené návrhy Európskej rady pre výskum patriace do rámca činností Marie Skłodowska-Curie, činnosti vytvárania tímov, nástroja pre MSP vo fáze 2 alebo návrhy spoločného projektu, ktoré nemohli byť financované z rozpočtových dôvodov, napriek tomu splnili kritérium excelentnosti v rámci programu Horizont 2020.

Tieto informácie možno po schválení účastníkmi oznámiť zodpovedným orgánom.

Komisia preto víta iniciatívy na financovanie takýchto projektov z vnútroštátnych, regionálnych alebo súkromných zdrojov. V tomto kontexte musí kľúčovú úlohu zohrávať aj politika súdržnosti prostredníctvom posilňovania kapacít.“

Vyhlásenie k šíreniu excelentnosti a rozširovaniu účasti

„Komisia je odhodlaná prijať a vykonávať opatrenia na odstránenie rozdielu v oblasti rozvoja a inovácií v Európe v rámci nového okruhu ‚Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti‘. Úroveň financovania týchto opatrení nebude nižšia ako suma vynaložená v siedmom rámcovom programe na opatrenia zamerané na ‚rozširovanie účasti‘.

Nové činnosti európskej spolupráce v oblasti vedy a techniky v kontexte ‚rozširovania účasti‘ by sa mali podporovať z rozpočtu určeného na ‚šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti‘. Činnosti európskej spolupráce v oblasti vedy a techniky, ktoré do tohto okruhu nepatria a ktoré by si podľa všetkého vyžadovali rovnaký objem prostriedkov, by sa mali podporovať z rozpočtu na okruh 6 – Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti.

Väčšina činností týkajúcich sa nástroja politickej podpory a nadnárodných sietí národných kontaktných miest by sa mala tiež podporovať z rozpočtu vyčleneného na okruh 6 – Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti.“

Vyhlásenie k nástroju MSP

„Podpora MSP v rámci programu Horizont 2020 má veľký význam a je dôležitou súčasťou pri dosahovaní cieľa podporovať inovácie, ekonomický rast a vytváranie pracovných príležitostí. Komisia preto zabezpečí, aby bola podpora MSP v rámci Horizontu 2020 zjavná, najmä prostredníctvom nástroja pre MSP v pracovných programoch, usmerneniach a komunikačných činnostiach. Vyvinie sa maximálne úsilie na to, aby sa MSP uľahčilo identifikovať a využívať príležitosti, ktoré im poskytujú piliere ‚spoločenské výzvy‘ a ‚vedúce postavenie v oblasti podporných a priemyselných technológií (LEIT)‘.

Nástroj pre MSP sa bude vykonávať prostredníctvom jednotnej centralizovanej štruktúry riadenia, ktorá bude zodpovedná za hodnotenie a riadenie projektov, vrátane využívania spoločných systémov v oblasti informačných technológií a obchodných postupov.

Nástroj pre MSP má prilákať najambicióznejšie inovačné projekty MSP. Bude sa vykonávať najmä prístupom zdola nahor prostredníctvom trvalej otvorenej výzvy na predkladanie návrhov prispôsobenej potrebám MSP, ako sa uvádza v osobitnom cieli ‚inovácie v MSP‘, pričom sa zohľadnia priority a ciele pilierov ‚LEIT‘ a ‚spoločenské výzvy‘ a akceptujú návrhy týkajúce sa oboch oblastí zároveň, ktoré podporujú prístup zdola nahor. Táto výzva sa môže prehodnocovať či obnovovať každé dva roky, aby sa zohľadnili dvojročné strategické programy. Prípadne sa môžu dodatočne k uvedenej výzve organizovať výzvy týkajúce sa osobitných tém strategického významu. Tieto výzvy využijú koncept a postupy nástroja pre MSP, ako aj jeho spoločné kontaktné miesto pre záujemcov a služby odborného vedenia a poradnej činnosti.“


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/16


Vyhlásenia Komisie (pravidlá účasti)

2013/C 373/03

Vyhlásenie o nástroji „Rýchlym tempom k inováciám“

„Komisia plánuje zabezpečiť primerané zviditeľnenie nástroja Rýchlym tempom k inováciám (FTI) vo výskumnej a inovačnej komunite prostredníctvom zvyšovania informovanosti a komunikačných aktivít pred pilotnou výzvou v roku 2015.

Komisia neplánuje vopred obmedziť trvanie akcií FTI. Pri hodnotení dosahu návrhu treba dostatočne zohľadniť faktory, ako je citlivosť z časového hľadiska a medzinárodná súťaž, aby sa umožnila flexibilita podľa rôznych špecifík v rámci rôznych oblastí aplikovaného výskumu.

Okrem hĺbkového posúdenia uskutočneného v rámci priebežného hodnotenia programu Horizont 2020 bude pilotný projekt FTI predmetom neustáleho monitorovania všetkých praktických aspektov spojených s predkladaním, hodnotením, výberom a zostavovaním rozpočtu návrhov v rámci výzvy FTI počnúc prvým hraničným dátumom v roku 2015.

Aby bola pilotná akcia účinná a s cieľom zabezpečiť uskutočnenie riadneho hodnotenia, to by si mohlo vyžiadať podporu až stovky projektov.“

Vyhlásenie o usmerneniach týkajúcich sa kritérií na uplatňovanie bonusu

„Pokiaľ ide o dodatočné odmeňovanie, zámerom Komisie je ihneď po prijatí pravidiel účasti a šírenia v programe Horizont 2020 vydať usmernenia týkajúce sa kritérií ich plnenia.“

Vyhlásenie k článku 42 o pravidlách účasti

„Komisia má v úmysle stanoviť časové obmedzenia v modelovej dohode o grante, pokiaľ ide o ochranu výsledkov, pričom sa zohľadnia časové obmedzenia RP7.“

Vyhlásenie k určovaniu priamych nákladov pre veľké výskumné infraštruktúry

„V odpovedi na žiadosti zainteresovaných strán sa Komisia zaväzuje objasniť otázku určovania priamych nákladov v prípade veľkých výskumných infraštruktúr podľa pravidiel uvedených v tomto vyhlásení.

Usmernenia týkajúce sa určovania priamych nákladov v prípade veľkých výskumných infraštruktúr v programe Horizont 2020 sa budú vzťahovať na náklady veľkých výskumných infraštruktúr v celkovej hodnote najmenej 20 miliónov EUR na daného príjemcu, vypočítané ako súčet historických hodnôt aktív jednotlivých výskumných infraštruktúr, ako sú vedené v poslednej uzavretej súvahe tohto príjemcu pred dátumom podpisu dohody o grante, alebo určené na základe nákladov výskumných infraštruktúr na prenájom a lízing.

Na hodnoty nižšie než je uvedená hraničná hodnota sa usmernenia týkajúce sa určovania priamych nákladov pre veľké výskumné infraštruktúry v programe Horizont 2020 vzťahovať nebudú. Jednotlivé nákladové položky sa môžu deklarovať ako oprávnené priame náklady v súlade s platnými ustanoveniami dohody o grante.

Vo všeobecnosti bude možné nárokovať ako priame náklady všetky náklady, ktoré spĺňajú všeobecné kritériá oprávnenosti a sú priamo spojené s vykonávaním akcie, a môžu jej byť preto priamo pripísané.

V prípade veľkej výskumnej infraštruktúry, ktorá sa využíva v projekte, pôjde za normálnych okolností o kapitalizované náklady a o prevádzkové náklady.

‚Kapitalizované náklady‘ sú náklady vynaložené na vytvorenie a/alebo obnovu veľkých výskumných infraštruktúr, ako aj niektoré náklady na špecifické opravy a údržbu veľkých výskumných infraštruktúr spolu s časťami alebo dôležitými neoddeliteľnými zložkami.

‚Prevádzkové náklady‘ sú náklady, ktoré príjemca vynakladá osobitne na prevádzku veľkej výskumnej infraštruktúry.

Naopak, niektoré náklady by sa bežne nemohli deklarovať ako priame náklady, ale považovali by sa za preplatené prostredníctvom paušálu na nepriame náklady, napr. náklady na prenájom, lízing alebo odpisy administratívnych budov a ústredia.

Ak náklady vznikajú len čiastočne v dôsledku činností projektu, môže sa deklarovať len časť, ktorá priamo súvisí s projektom.

Na tento účel musí systém príjemcu na vyčíslenie nákladov zabezpečiť presné vyjadrenie skutočnej aktuálnej hodnoty nákladov na projekt (t. j. skutočná spotreba a/alebo použitie na projekt). To nastane v prípade, že sa vyčíslenie získa na základe faktúry dodávateľa.

Vyčíslenie nákladov vo všeobecnosti súvisí s časom potrebným na projekt, ktorý musí zodpovedať skutočným hodinám/dňom/mesiacom použitia výskumnej infraštruktúry v rámci projektu. Celkový počet produktívnych hodín/dní/mesiacov musí zodpovedať úplnému potenciálu (plnej kapacite) výskumnej infraštruktúry. Výpočet plnej kapacity zahŕňa všetok čas, počas ktorého je výskumná infraštruktúra použiteľná, ale nepoužíva sa. Pri výpočte plnej kapacity sa však riadne zohľadnia skutočné obmedzenia, ako sú otváracie hodiny zariadenia, čas na opravy a údržbu (vrátane kalibrácie a skúšania).

Ak sa náklady dajú priradiť priamo výskumnej infraštruktúre, ale nie priamo v súvislosti s projektom z dôvodu technickým obmedzení, prijateľnou alternatívou je vyčíslenie týchto nákladov prostredníctvom jednotiek skutočného použitia relevantného pre projekt, s podporou presných technických špecifikácií a skutočných údajov, a ich určenia na základe systému analytického účtovania nákladov príjemcu.

Náklady a ich priame priradenie projektu musia byť podložené príslušnými dokladmi umožňujúcimi dostatočnú audítorskú kontrolu (audit trail).

Príjemca môže preukázať priame spojenie aj na základe presvedčivých alternatívnych dôkazov.

Útvary Komisie odporučia najlepšie postupy priameho priraďovania a predkladania dokladov (napr. v prípade kapitalizovaných nákladov: účtovné výkazy doplnené o postup odpisovania príjemcu ako súčasť jeho bežných účtovných zásad, preukazujúce výpočet potenciálneho použitia a ekonomického cyklu aktív a dôkaz o ich skutočnom použití na projekt, v prípade prevádzkových nákladov: špecifické explicitne označené faktúry súvisiace s veľkou výskumnou infraštruktúrou, zmluvy, trvanie projektu atď.).

Na žiadosť príjemcu s veľkými výskumnými infraštruktúrami a pri zohľadnení dostupných zdrojov a zásady nákladovej efektívnosti je Komisia pripravená uskutočniť hodnotenie ex-ante metodiky určovania priamych nákladov príjemcu jednoduchým a transparentným spôsobom s cieľom zabezpečiť právnu istotu. Tieto hodnotenia ex-ante sa v plnej miere zohľadnia počas auditov ex-post.

Okrem toho Komisia zriadi skupinu pozostávajúcu zo zástupcov príslušných organizácií zainteresovaných strán s cieľom posúdiť uplatňovanie usmernení.

Komisia potvrdzuje, že keď sa prijmú nariadenia o programe Horizont 2020, urýchlene prijme usmernenia na určovanie priamych nákladov v prípade veľkých výskumných infraštruktúr.“

Vyhlásenie k článku 3 a 4 (pravidlá účasti)

„Komisia má v úmysle zahrnúť do dohody o grante odkazy na vnútroštátne právo týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom a zachovávania dôverného charakteru s cieľom dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi rôznymi záujmami.“

Vyhlásenie k článku 28

(možnosť 100 % miery preplatenia v prípade neziskových právnických osôb pri akciách v oblasti inovácie)

„Komisia konštatuje, že aj neziskové subjekty môžu vykonávať hospodárske činnosti, ktoré sa približujú k trhu a ktorých dotovanie môže spôsobiť deformácie na vnútornom trhu. Komisia preto vopred posúdi, či sú oprávnené činnosti hospodárskej povahy, či sa účinne predchádza krížovým dotáciám hospodárskych činností a či má miera financovania hospodárskych oprávnených činností negatívne účinky na súťaž na vnútornom trhu, ktoré nie sú kompenzované jej pozitívnymi účinkami.“


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/18


Vyhlásenie Komisie k článku 5 ods. 7 špecifického programu

2013/C 373/04

„Komisia vyjadruje hlboké poľutovanie nad začlenením odseku 7 do článku 5, ktorým sa zavádza postup preskúmania uvedený v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 pri poskytovaní finančnej pomoci Únie na projekty alebo časti projektov, ktoré boli vybrané po každej výzve na predkladanie návrhov na základe pracovných programov uvedených v článku 5 špecifického programu na vykonávanie programu Horizont 2020. Komisia pripomína, že tento postup nenavrhla v žiadnom zo sektorových VFR aktov. Cieľom bolo zjednodušiť programy VFR v prospech príjemcov finančných prostriedkov EÚ. Pokiaľ by sa rozhodnutia o grante schvaľovali bez kontroly zo strany výboru uvedený postup by sa urýchlil a čas medzi podaním žiadosti a udelením grantu by sa skrátil v prospech príjemcov, pričom by sa zamedzilo zbytočnej byrokracii a nákladom. Komisia ďalej pripomína, že prijímanie rozhodnutí o grante je súčasťou jej inštitucionálnej výsady týkajúcej sa plnenia rozpočtu a z tohto dôvodu by sa nemali prijímať prostredníctvom komitológie.

Takisto sa domnieva, že toto začlenenie nemôže slúžiť ako precedens pre iné nástroje financovania.“


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/19


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

[Vec COMP/M.7057 – Suntory/Glaxosmithkline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business)]

(Text s významom pre EHP)

2013/C 373/05

Dňa 27. novembra 2013 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32013M7057. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/19


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.7044 – Blackstone/Cambourne/Goldman Sachs/Rothesay)

(Text s významom pre EHP)

2013/C 373/06

Dňa 29. novembra 2013 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32013M7044. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/20


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

2013/C 373/07

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Osoby uvedené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2011/72/SZBP (1) a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 101/2011 (2) o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku sa upozorňujú na tieto skutočnosti:

Zámerom Rady je zmeniť znenie odôvodneného stanoviska týkajúceho sa osôb uvedených v prílohe k rozhodnutiu Rady 2011/72/SZBP a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 101/2011 s výnimkou osôb uvedených ako č. 1, 4, 5, 25 a 46, a to takto:

„Osoba, voči ktorej viedli tuniské orgány súdne vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania týchto trestných činov: spolupáchateľstvo pri sprenevere verejných finančných prostriedkov verejným činiteľom; spolupáchateľstvo pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa s cieľom zadovážiť inému neoprávnený prospech a spôsobiť škodu verejnej správe a spolupáchateľstvo pri pôsobení na verejného činiteľa s cieľom priamo alebo nepriamo zadovážiť inému neoprávnený prospech.“

Zámerom Rady je zmeniť znenie odôvodneného stanoviska týkajúceho sa osoby uvedenej ako č. 1 v prílohe k rozhodnutiu Rady 2011/72/SZBP a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 101/2011, a to takto:

„Osoba, voči ktorej viedli tuniské orgány súdne vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania týchto trestných činov: sprenevera verejných finančných prostriedkov verejným činiteľom; zneužívanie právomoci verejného činiteľa s cieľom zadovážiť inému neoprávnený prospech a spôsobiť škodu verejnej správe a pôsobenie na verejného činiteľa s cieľom priamo alebo nepriamo zadovážiť inému neoprávnený prospech.“

Dotknuté osoby môžu zaslať Rade pripomienky spolu so sprievodnou dokumentáciou do 7. januára 2014, a to na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

V súlade s článkom 5 rozhodnutia 2011/72/SZBP a článkom 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 101/2011 sa všetky prijaté pripomienky zohľadnia na účely pravidelného preskúmavania zo strany Rady.


(1)  Ú. v. EÚ L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1.


Európska komisia

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/22


Výmenný kurz eura (1)

19. decembra 2013

2013/C 373/08

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3667

JPY

Japonský jen

142,55

DKK

Dánska koruna

7,4600

GBP

Britská libra

0,83490

SEK

Švédska koruna

8,9539

CHF

Švajčiarsky frank

1,2261

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,3830

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

27,657

HUF

Maďarský forint

299,38

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7028

PLN

Poľský zlotý

4,1739

RON

Rumunský lei

4,4813

TRY

Turecká líra

2,8338

AUD

Austrálsky dolár

1,5445

CAD

Kanadský dolár

1,4650

HKD

Hongkongský dolár

10,5964

NZD

Novozélandský dolár

1,6715

SGD

Singapurský dolár

1,7313

KRW

Juhokórejský won

1 449,92

ZAR

Juhoafrický rand

14,1911

CNY

Čínsky juan

8,3011

HRK

Chorvátska kuna

7,6358

IDR

Indonézska rupia

16 525,38

MYR

Malajzijský ringgit

4,4770

PHP

Filipínske peso

60,793

RUB

Ruský rubeľ

44,9955

THB

Thajský baht

44,370

BRL

Brazílsky real

3,2112

MXN

Mexické peso

17,7312

INR

Indická rupia

85,2490


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/23


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. decembra 2013,

ktorým sa zriaďuje Európska rada pre výskum

2013/C 373/09

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3 decembra 2013, ktorým sa zriaďuje špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 a 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť kontinuitu s akciami a činnosťami vykonávanými podľa rozhodnutia Rady 2006/972/ES (2) by Európska rada pre výskum (ďalej len „ERC“), ktorá sa má zriadiť podľa rozhodnutia 2013/743/EÚ, mala nahradiť ERC zriadenú rozhodnutím Komisie 2007/134/ES (3) a stať sa jej právnym nástupcom.

(2)

V článku 6 ods. 2 rozhodnutia 2013/743/EÚ sa stanovuje, že ERC sa skladá z nezávislej vedeckej rady a zo špecializovanej vykonávacej štruktúry. Špecializovaná vykonávacia štruktúra by sa mala zriadiť ako externá štruktúra v podobe výkonnej agentúry, ktorá sa zriadi osobitným aktom v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 (4).

(3)

Vedecká rada by sa mala skladať z vedcov, inžinierov a akademických pracovníkov s tou najlepšou povesťou. Jej členovia by mali konať nezávisle od cudzích záujmov a mali by sa vymenovať takým spôsobom, aby sa zaručila kontinuita práce vedeckej rady.

(4)

S cieľom zabezpečiť včasné vykonávanie špecifického programu vedecká rada ERC, zriadená rozhodnutím 2007/134/ES, už vypracovala predbežné predbežné stanoviská vzhľadom na očakávané opatrenia, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 7 rozhodnutia 2013/743/EÚ. Tieto predbežné stanoviská by vedecká rada zriadená týmto rozhodnutím mala potvrdiť alebo zavrhnúť.

(5)

Mali by sa stanoviť ustanovenia potrebné na to, aby vedecká rada mohla vykonávať svoju činnosť.

(6)

Mali by sa prijať ustanovenia na zabezpečenie bezproblémovej spolupráce medzi vedeckou radou a špecializovanou vykonávacou štruktúrou ERC.

(7)

Vedecká rada by mala mať prístup k dokumentom a údajom potrebným na svoju prácu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

(8)

V rozhodnutí 2013/743/EÚ sa stanovuje, že členovia vedeckej rady poberajú za uskutočňované úlohy honorár a na tento účel by sa mali stanoviť pravidlá.

(9)

Rozhodnutie 2007/134/ES by sa malo zrušiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zriadenie Európskej rady pre výskum

Európska rada pre výskum (ďalej len „ERC“) sa týmto zriaďuje na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020. Nahrádza Európsku radu pre výskum zriadenú rozhodnutím Komisie 2007/134/ES a stáva sa jej právnym nástupcom.

Článok 2

Členovia vedeckej rady

1.   Vedeckú radu tvorí predseda ERC a 21 ostatných členov. Týmto sa 21 osôb uvedených v prílohe I vymenúva za ostatných členov vedeckej rady na funkčné obdobie stanovené v danej prílohe.

2.   Členovia vykonávajú svoje úlohy nezávisle od akýchkoľvek vonkajších vplyvov. Včas informujú Komisiu o akomkoľvek konflikte záujmov, ktorý by mohol narušiť ich objektívnosť.

3.   Členovia sa vymenúvajú na obdobie štyroch rokov, ktoré je možné raz obnoviť. Člena možno vymenovať na kratšie obdobie ako maximálne funkčné obdobie s cieľom umožniť etapovité striedanie členov na základe rotácie. Členovia zostávajú vo funkcii, kým nie sú nahradení alebo kým sa neskončí ich funkčné obdobie.

4.   Komisia môže v náležite opodstatnených prípadoch ukončiť z vlastnej iniciatívy funkčné obdobie člena s cieľom zachovať integritu alebo kontinuitu vedeckej rady.

Článok 3

Činnosť vedeckej rady

1.   Vedecká rada prijme svoj rokovací poriadok, ako aj kódex správania týkajúci sa zachovania dôvernosti, konfliktu záujmov a spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

2.   Vedecká rada sa stretáva na plenárnych zasadnutiach v závislosti od toho, ako si to vyžaduje jej práca. Súhrnné zápisnice z plenárnych zasadnutí sa zverejňujú na webovej stránke ERC.

3.   Predseda v súlade s rokovacím poriadkom vedeckej rady môže rozhodnúť o tom, že jej zasadnutia budú neverejné.

4.   Vedecká rada môže zo svojich členov zostavovať stále výbory, pracovné skupiny a iné štruktúry na riešenie osobitných úloh vedeckej rady.

5.   Predbežné stanoviská vedeckej rady zriadenej rozhodnutím 2007/134/EC týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 7 rozhodnutia 2013/743/EÚ, vedecká rada zriadená týmto rozhodnutímpotvrdí alebo zamietne okamžite po svojom zriadení.

Článok 4

Spolupráca v rámci Európskej rady pre výskum

Vedecká rada a špecializovaná vykonávacia štruktúra zabezpečujú jednotnosť strategických a operačných aspektov všetkých činností ERC. Predseda ERC, podpredsedovia vedeckej rady a riaditeľ špecializovanej vykonávacej štruktúry sa zúčastňujú na pravidelných koordinačných stretnutiach v záujme zabezpečenia účinnej spolupráce.

Článok 5

Prístup k dokumentom a údajom

1.   Komisia a špecializovaná vykonávacia štruktúra poskytujú vedeckej rade dokumenty, údaje a pomoc, ktoré potrebuje na svoju prácu, aby mohla fungovať autonómne a nezávisle v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

2.   Členovia vedeckej rady používajú dokumenty a údaje poskytnuté v súlade s odsekom 1 iba na účely a úlohy, na ktoré boli poskytnuté, a sú viazaní povinnosťou zachovať ich dôvernosť.

3.   Vedecká rada prijme primerané organizačné a technické opatrenia na zaručenie bezpečnosti a dôvernosti dokumentov a údajov, aby sa predišlo akémukoľvek neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k nim, ich náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate alebo zmene údajov a dokumentov.

4.   Členovia vedeckej rady venujú náležitú pozornosť legitimite, primeranosti, relevantnosti, presnosti, nevyhnutnosti a časovému obmedzeniu zhromažďovania, spracovania a uchovávania osobných údajov.

5.   V prípade, že prístup k dokumentom a údajom alebo prístup k osobným údajom nie je možné poskytnúť z dôvodov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, dôvernosti, bezpečnosti alebo verejného záujmu, Komisia a špecializovaná vykonávacia štruktúra poskytne vedeckej rade písomné vysvetlenie dôvodov, ako aj všetky ďalšie informácie o predmetnej téme, ktorých poskytnutie považuje za prípustné v rámci ustanovení platných nariadení.

Článok 6

Vyplácanie honorárov členom vedeckej rady iným než predsedovi ERC

Pravidlá vyplácania honorárov za úlohy, ktoré uskutočňujú členovia vedeckej rady iní než predseda ERC a úhrada ich cestovných nákladov a diét sa stanovujú v prílohe II.

Článok 7

Zrušenie

Rozhodnutie 2007/134/ES sa zrušuje. Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

V Bruseli 12. decembra 2013

Za Komisiu

Máire GEOGHEGAN-QUINN

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965.

(2)  Rozhodnutie Rady 2006/972/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Myšlienky, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 243).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2007/134/ES z 2. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Európska rada pre výskum (Ú. v. EÚ L 57, 24.2.2007, s. 14).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


PRÍLOHA I

Členovia vedeckej rady

Meno a inštitúcia

Koniec funkčného obdobia

Klaus BOCK, Dánska národná nadácia pre výskum

31. decembra 2016

Nicholas CANNY, Írska národná univerzita, Galway

31. decembra 2014

Sierd A.P.L. CLOETINGH, Univerzita v Utrechte

31. decembra 2015

Tomasz DIETL, Poľská akadémia vied

31. decembra 2014

Daniel DOLEV, Hebrejská univerzita v Jeruzaleme

31. decembra 2014

Athene DONALD, Univerzita v Cambridgi

31. decembra 2016

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Rím

31. decembra 2016

Pavel EXNER, Česká akadémia vied

31. decembra 2014

Nuria Sebastian GALLES, Univerzita Pompeu Fabra, Barcelona

31. decembra 2016

Reinhard GENZEL, Inštitút Maxa Plancka pre mimozemskú fyziku

31. decembra 2016

Carl-Henrik HELDIN, Ludwigov inštitút pre výskum rakovniny, Uppsala

31. decembra 2014

Timothy HUNT, Cancer Research UK, South Mimms

31. decembra 2014

Matthias KLEINER, Technická univerzita v Dortmunde

31. decembra 2016

Éva KONDOROSI, Maďarská akadémia vied

31. decembra 2016

Mart SAARMA, Univerzita v Helsinkách

31. decembra 2014

Nils Christian STENSETH, Univerzita v Osle

31. decembra 2017

Martin STOKHOF, Univerzita v Amsterdame

31. decembra 2017

Anna TRAMONTANO, Univerzita Sapienza v Ríme

31. decembra 2014

Isabelle VERNOS, Centrum pre genomickú reguláciu, Barcelona

31. decembra 2014

Reinhilde VEUGELERS, Katolícka univerzita v Leuvene

31. decembra 2016

Michel WIEVIORKA, Centrum pre sociologické analýzy a intervencie, Paríž

31. decembra 2017


PRÍLOHA II

Pravidlá vyplácania honorárov členom vedeckej rady iným než predsedovi ERC, ako sa uvádza v článku 6

1.

Honoráre členov vedeckej rady iných než predsedu ERC, ako aj ich cestovné náklady a diéty súvisiace s vykonávaním ich úloh vypláca špecializovaná vykonávacia štruktúra v súlade so zmluvou zahŕňajúcou podmienky stanovené v bodoch 2 až 5.

2.

Honoráre podpredsedov vedeckej rady sú 3 500 EUR za plnú účasť na plenárnom zasadnutí a 1 750 EUR za čiastočnú účasť.

3.

Honoráre ostatných členov uvedených v bode 1 sú 2 000 EUR za plnú účasť na plenárnom zasadnutí a 1 000 EUR za čiastočnú účasť.

4.

Platby musí schváliť riaditeľ špecializovanej vykonávacej štruktúry alebo jeho zástupca na základe prezenčnej listiny, ktorú potvrdil predseda ERC a riaditeľ špecializovanej vykonávacej štruktúry alebo ich zástupcovia. Na prezenčnej listine sa pri každom členovi uvádza, či sa zúčastnil na celom zasadnutí (plná účasť) alebo len jeho časti (čiastočná účasť).

5.

Pokiaľ ide o iné zasadnutia než plenárne, špecializovaná vykonávacia štruktúra prípadne uhrádza členom vedeckej rady cestovné náklady a diéty, ktoré sú nevyhnutné na výkon ich činností, v súlade so zmluvou, ktorá sa s nimi uzavrela, a pravidlá Komisie o poskytovaní náhrad pre externých odborníkov (1).

6.

Honorár, cestovné náklady a diéty sa vyplácajú z rozpočtu na operačné výdavky špecifického programu zriadeného rozhodnutím 2013/743/EÚ.


(1)  Rozhodnutie Komisie K(2007) 5858.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/27


VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV – EACEA 24/13

Program spolupráce s krajinami nástroja pre spoluprácu s priemyselnými krajinami (ICI) v oblasti vzdelávania

Spolupráca v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy medzi Európskou úniou a Austráliou, Európskou úniou a Japonskom a Európskou úniou a Kórejskou republikou

Výzva na predloženie návrhov 2013 na projekty spoločnej mobility (JMP) a projekty spoločných akademických diplomov (JDP)

2013/C 373/10

1.   Ciele a opis

Všeobecným cieľom výzvy na predloženie návrhov je prehĺbiť porozumenie medzi národmi EÚ a partnerskými krajinami vrátane širšej znalosti ich jazykov, kultúr a inštitúcií, ako aj zlepšiť kvalitu vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom podpory vyvážených partnerstiev medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a partnerských krajinách.

2.   Oprávnení žiadatelia

Táto výzva je otvorená pre konzorcium inštitúcií vyššieho vzdelávania a/alebo inštitúcií nadstavbového vzdelávania a odbornej prípravy.

Oprávnení uchádzači musia mať sídlo v jednej z partnerských krajín a v jednom z 28 členských štátov Európskej únie.

3.   Oprávnené činnosti

V rámci tejto výzvy sú to dva typy činností, a to projekty spoločnej mobility a projekty spoločných akademických diplomov.

V prípade projektov spoločnej mobility (JMP) sa poskytuje podpora na to, aby konzorciá inštitúcií nadstavbového vzdelávania a odbornej prípravy alebo inštitúcie vyššieho vzdelávania EÚ a partnerskej krajiny mohli realizovať spoločné študijné programy a programy odborného vzdelávania a prípravy a aby sa mohla uskutočňovať mobilita študentov a akademických a administratívnych zamestnancov. Podpora zahŕňa paušálnu sumu finančných prostriedkov na administratívne činnosti, granty pre študentov a akademických a administratívnych zamestnancov. Konzorcium, ktoré podáva žiadosť o udelenie grantu pre ICI-ECP projekt spoločnej mobility, sa musí skladať minimálne alebo inštitúcií vyššieho vzdelávania z dvoch rôznych členských štátov EÚ a minimálne dvoch takýchto inštitúcií z partnerskej krajiny. Maximálna dĺžka trvania projektov JMP je 36 mesiacov. Osobitná pozornosť sa bude venovať projektom, ktoré zahŕňajú študijné a pracovné stáže.

V prípade projektov spoločných akademických diplomov (JDP) sa poskytuje podpora na prípravu a zavedenie dvojitých/dvojnásobných alebo spoločných akademických diplomov. Podpora zahŕňa paušálnu sumu finančných prostriedkov na prípravné práce a administratívne činnosti, granty pre študentov a akademických a administratívnych zamestnancov. Konzorcium, ktoré podáva žiadosť o udelenie grantu pre ICI-ECP projekt spoločných akademických diplomov, sa musí skladať minimálne z dvoch inštitúcií vyššieho vzdelávania z dvoch rôznych členských štátov EÚ a minimálne dvoch takýchto inštitúcií z partnerskej krajiny. Maximálna dĺžka trvania projektov JDP je 48 mesiacov. Osobitná pozornosť sa bude venovať žiadostiam projektov spoločných akademických diplomov.

Začiatok činností sa plánuje na október 2014.

4.   Kritériá udelenia grantu

A.

Význam projektu pre vzťahy medzi EÚ a partnerskými krajinami a prínos ku kvalite a k excelentnosti (20 %) sa stanoví na základe:

a)

vhodnosti návrhu vzhľadom na ciele výzvy na predloženie návrhov a vzťahy medzi EÚ a partnerskou krajinou;

b)

prínosu projektu pre kvalitu vzdelávania, excelentnosť a inováciu v danej oblasti.

B.

Kvalita realizácie projektu (80 %) sa hodnotí na základe:

c)

riadenia partnerstva a spolupráce medzi partnermi;

d)

programu mobility študentov;

e)

dohovorov o prenose a uznávaní akademických kreditov;

f)

hosťovania študentov a akademických zamestnancov, študentských služieb, jazykovej a kultúrnej prípravy;

g)

programu mobility akademických zamestnancov;

h)

plánu hodnotenia;

i)

plánu šírenia informácií;

j)

plánu udržateľnosti.

5.   Rozpočet

K dispozícii je rozpočet EÚ vo výške približne 2,2 milióna EUR. Porovnateľné finančné prostriedky poskytnú partnerské krajiny v súlade s príslušnými pravidlami týkajúcimi sa každej z týchto krajín (1).

Maximálna suma finančných prostriedkov poskytnutých od EÚ bude vo výške 350 000 EUR pre štvorročný projekt JDP s dvomi alebo s viacerými inštitúciami EÚ a 190 000 EUR pre trojročný projekt JMP s dvomi alebo inštitúciami EÚ alebo 197 500 pre trojročný projekt JMP s tromi alebo s viacerými inštitúciami EÚ.

6.   Uzávierka

Žiadosti sa musia predložiť tak v EÚ, ako aj vykonávacím inštitúciám v Austrálii [austrálska vláda – Ministerstvo vzdelávania (Australian Government — Department of Education)], v Japonsku [Japonská organizácia služieb pre študentov (Japan Student Services Organization — JASSO)], a v Kórejskej republike [Národná výskumná nadácia Kórejskej republiky (National Research Foundation of Korea — NRF)].

Žiadosti predkladané v mene hlavnej inštitúcie EÚ musia byť zaslané Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) najneskôr do 15. mája 2014. Žiadosti, na ktorých bude poštová pečiatka po tomto dátume, sa nebudú posudzovať. Žiadosti treba poslať na túto adresu:

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EU-ICI ECP Call for proposals 24/13

BOUR 02/17

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Žiadosti podávané v mene hlavnej inštitúcie EÚ musia byť predložené na správnom formulári, riadne vyplnené, s uvedeným dátumom a podpísané osobou oprávnenou uzatvárať právne záväzky v mene žiadajúcej organizácie.

Žiadosti pre Austráliu a sprievodné dokumenty treba zaslať doporučene na adresu:

The Director, Strategic Policy, Europe & Americas

International and Infrastructure Group

Department Education

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Žiadosti pre Japonsko a sprievodné dokumenty treba zaslať doporučene na adresu:

Tetsuya Yamamoto

Director

Student Exchange Support Division

Student Exchange Department

Japan Student Services Organisation (JASSO)

2-2-1 Aomi, Koto-ku

Tokyo 135-8630

JAPAN

Žiadosti pre Kóreu: https://ernd.nrf.re.kr/index.do

7.   Ďalšie informácie

Pokyny a formuláre prihlášok sú k dispozícii na webovej stránke:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

Žiadosti musia byť predložené na príslušnom formulári a musia obsahovať všetky požadované prílohy a informácie.


(1)  Spoločné projekty sa budú financovať v závislosti od dostupnosti rozpočtu v príslušnej partnerskej krajine.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/30


Oznámenie o uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

2013/C 373/11

V nadväznosti na uverejnenie oznámenia o blížiacom sa uplynutí platnosti (1), na základe ktorého nebola podaná žiadna riadne odôvodnená žiadosť o preskúmanie, Komisia oznamuje, že čoskoro uplynie platnosť ďalej uvedeného antidumpingového opatrenia.

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 (2) o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum skončenia platnosti (3)

Laná zo syntetických vlákien

India

Antidumpingové clo

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1242/2010 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2010, s. 10)

23.12.2013


(1)  Ú. v. EÚ C 85, 23.3.2013, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Platnosť opatrenia uplynie o polnoci dňa uvedeného v tomto stĺpci.


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/31


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés)

(Text s významom pre EHP)

2013/C 373/12

1.

Komisii bolo 13. decembra 2013 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Santander Customer Finance SA („SCF“, Španielsko) patriaci do skupiny Santander a podnik El Corte Inglés SA („ECI“, Španielsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Financiera El Corte Inglés E.F.C., SA („FECI“, Španielsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

SCF: poskytuje služby v oblasti zákazníckych úverov, konkrétne vydávanie kariet a poskytovanie pôžičiek v EHP, a to priamo zákazníkom a v mieste predaja (prostredníctvom predajcov a obchodných miest),

ECI: pôsobí v oblasti maloobchodnej distribúcie v sieti obchodných domov v Španielsku a Portugalsku,

FECI: je špecializovaná úverová inštitúcia, ktorá poskytuje zákazníkom osobné pôžičky a financovanie prostredníctvom osobných štítkových kariet na kúpu tovarov a služieb v obchodoch skupiny ECI a v určitých maloobchodných predajniach.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).