ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.178.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 178

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
22. júna 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 178/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 171, 15.6.2013

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 178/02

Vec C-142/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona (Španielsko) 20. marca 2013 — Bright Service, S.A./Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

2

2013/C 178/03

Vec C-144/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 21. marca 2013 — VDP Dental Laboratory NV, Staatssecretaris van Financiën

2

2013/C 178/04

Vec C-153/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bardejov (Slovensko) 26. marca 2013 — Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka

3

2013/C 178/05

Vec C-154/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 27. marca 2013 — Staatssecretaris van Financiën/ďalší účastník konania: X BV

3

2013/C 178/06

Vec C-155/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia (Taliansko) 27. marca 2013 — SICES a i./Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

4

2013/C 178/07

Vec C-160/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 28. marca 2013 — Staatssecretaris van Financiën/ďalší účastník konania: X BV

4

2013/C 178/08

Vec C-171/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 8. apríla 2013 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)/M. S. Demirci a i.

4

2013/C 178/09

Vec C-192/13 P: Odvolanie podané 15. apríla 2013: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 31. januára 2013 vo veci T-235/11, Španielsko/Komisia

5

2013/C 178/10

Vec C-197/13 P: Odvolanie podané 16. apríla 2013: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 31. januára 2013 vo veci T-540/10, Španielsko/Komisia

5

2013/C 178/11

Vec C-204/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 18. apríla 2013 — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg

6

2013/C 178/12

Vec C-219/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 25. apríla 2013 — K Oy

6

 

Všeobecný súd

2013/C 178/13

Vec T-579/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2013 — macros consult/ÚHVT — MIP Metro (makro) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva makro — Obchodné meno spoločnosti macros consult GmbH — Právo získané pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a poskytujúce jeho majiteľovi právo zakázať používanie prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva — Nezapísané označenia požívajúce ochranu v nemeckom práve — § 5 Markengesetz — Článok 8 ods. 4, článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 65 nariadenia (ES) č. 207/2009]

8

2013/C 178/14

Vec T-249/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Sanco/ÚHVT — Marsalman (Zobrazenie kurčaťa) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej kurča — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca kurča — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť tovarov a služieb — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

8

2013/C 178/15

Veci T-321/11 a T-322/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Morelli/ÚHVT — Associazone nazionale circolo del popolo della libertà et Brambilla (PARTITO DELLA LIBERTA’) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PARTITO DELLA LIBERTA’ a prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Partito della Libertà — Skorší názov vnútroštátnej domény partitodellaliberta.it — Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Nepreukázanie používania skoršieho názvu domény partitodellaliberta.it v bežnom obchodnom styku]

9

2013/C 178/16

Vec T-393/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Masottina/ÚHVT — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CA’ MARINA — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva MARINA ALTA — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

9

2013/C 178/17

Vec T-19/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/ÚHVT — Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva IKFŁT KRAŚNIK — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva FŁT — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

10

2013/C 178/18

Vec T-244/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Unister/ÚHVT (fluege.de) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva fluege.de — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009]

10

2013/C 178/19

Vec T-45/13: Žaloba podaná 29. januára 2013 — Rose Vision a Seseña/Komisia

10

2013/C 178/20

Vec T-177/13: Žaloba podaná 18. marca 2013 — TestBioTech a iní/Komisia

11

2013/C 178/21

Vec T-209/13: Žaloba podaná 12. apríla 2013 — Olive Line International/ÚHVT

11

2013/C 178/22

Vec T-212/13: Žaloba podaná 15. apríla 2013 — Madaus/ÚHVT — Indena (ECHINAMID)

12

2013/C 178/23

Vec T-215/13: Žaloba podaná 15. apríla 2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/ÚHVT — Recticel (Lambda)

12

2013/C 178/24

Vec T-225/13: Žaloba podaná 12. apríla 2013 — T&L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia

13

2013/C 178/25

Vec T-227/13: Žaloba podaná 17. apríla 2013 — Bayer Intellectual Property/ÚHVT — Interhygiene (INTERFACE)

15

2013/C 178/26

Vec T-230/13: Žaloba podaná 22. apríla 2013 — HTC Sweden/ÚHVT — Vermop Salmon (TWISTER)

15

2013/C 178/27

Vec T-255/13: Žaloba podaná 7. mája 2013 — Taliansko/Komisia

16

2013/C 178/28

Vec T-256/13: Žaloba podaná 7. mája 2013 — Taliansko/Komisia

17

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/1


2013/C 178/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 171, 15.6.2013

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 164, 8.6.2013

Ú. v. EÚ C 156, 1.6.2013

Ú. v. EÚ C 147, 25.5.2013

Ú. v. EÚ C 141, 18.5.2013

Ú. v. EÚ C 129, 4.5.2013

Ú. v. EÚ C 123, 27.4.2013

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona (Španielsko) 20. marca 2013 — Bright Service, S.A./Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

(Vec C-142/13)

2013/C 178/02

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Provincial de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa/odporkyňa v odvolacom konaní: Bright Service, S.A.

Žalovaná/odvolateľka: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Prejudiciálne otázky

Pri posudzovaní vertikálnej dohody — ktorá obsahuje záväzok nekonkurovania —, ktorá bola účinná už 31. mája 2000, ktorá spĺňa podmienky stanovené v nariadení č. 1984/1983 (1) a ktorá nespĺňa podmienky pre výnimku podľa nariadenia č. 2790/1999 (2), keďže dodávateľ, ktorý je účastníkom dohody, má podiel na trhu, ktorý presahuje 30 % (článok 3 ods. 1 nariadenia č. 2790/1999), a keďže trvanie záväzku nekonkurovania presahuje päť rokov a zmluvné tovary sú predávané kupujúcim z budov a pôdy, ktorú nevlastní dodávateľ [článok 5 písm. a) nariadenia č. 2790/1999]:

a)

Má sa článok 12 ods. 2 nariadenia č. 2790/1999 vykladať v tom zmysle, že od 1. januára 2002 sa na dohodu, a konkrétne na záväzok nekonkurovania, nevzťahujú výnimky podľa týchto nariadení (č. 1984/1983 a č. 2790/1999), a že je potrebné individuálne skúmať súlad tejto dohody a tohto záväzku s článkom 81 ods. 1 Zmluvy o ES?

b)

Alebo sa má článok 12 ods. 2 nariadenia č. 2790/1999 vykladať v tom zmysle, že je potrebné uplatniť na uvedenú dohodu päťročnú lehotu maximálneho trvania záväzku nekonkurovania stanovenú v článku 5 písm. a) nariadenia č. 2790/1999, takže sa na dohodu, a konkrétne na záväzok nekonkurovania, od 1. januára 2002 vzťahuje nová päťročná lehota, ktorá sa končí 31. decembra 2006?

c)

Alebo sa má článok 12 ods. 2 nariadenia č. 2790/1999 napokon vykladať v tom zmysle, že na dohodu, ktorá obsahuje záväzok nekonkurovania, sa od 1. januára 2002 vzťahuje nová päťročná lehota, ktorá sa končí 31. decembra 2006, v prípade, ak zostávajúce obdobie platnosti záväzku nekonkurovania k 1. januáru 2002 nepresiahne päť rokov, a naopak v prípade, ak zostávajúce obdobie platnosti záväzku nekonkurovania k 1. januáru 2002 presiahne päť rokov, nevzťahujú sa na ňu výnimky a je potrebné individuálne skúmať jej súlad s článkom 81 ods. 1 ZES?


(1)  Nariadenie Komisie (EHS) z 22. júna 1983 o uplatňovaní článku [85] ods. 3 Zmluvy na kategórie dohôd o výhradnom nákupe [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 173, s. 5).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) z 22. decembra 1999 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. ES L 336, s. 21; Mim. vyd. 08/001, s. 364).


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 21. marca 2013 — VDP Dental Laboratory NV, Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-144/13)

2013/C 178/03

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: VDP Dental Laboratory NV, Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 17 ods. 1 a 2 šiestej smernice (1) vykladať v tom zmysle, že v prípade, keď vnútroštátny právny predpis na rozdiel od smernice stanovuje oslobodenie (a preto je vylúčené právo na vykonanie odpočtu dane zaplatenej na vstupe), má zdaniteľná osoba právo na odpočet dane zaplatenej na vstupe s odvolaním sa na článok 17 ods. 1 a 2 šiestej smernice?

2.

Majú sa článok 143 písm. a) a článok 140 písm. a) a b) smernice o DPH z roku 2006 (2) vykladať v tom zmysle, že oslobodenia od dane z pridanej hodnoty uvedené v týchto ustanoveniach neplatia pre dovoz a nadobudnutie zubných protéz v rámci Spoločenstva? V prípade zápornej odpovede: Závisia potom oslobodenia od toho, že zubné protézy zo zahraničia dodal zubný lekár alebo zubný technik a/alebo sa dodali zubnému lekárovi alebo zubnému technikovi?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 009/01, s. 23).

(2)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bardejov (Slovensko) 26. marca 2013 — Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka

(Vec C-153/13)

2013/C 178/04

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresný súd Bardejov

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Pohotovosť s.r.o.

Žalovaný: Ján Soroka

Prejudiciálne otázky

1.

Či sa má smernica Rady 93/13/EHS (1) z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (ďalej len „smernica 93/13/EHS“) v spojení s článkom 47 a článkom 38 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že jej odporuje právna úprava členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá neumožňuje vedľajšie účastníctvo právnickej osobe určenej na ochranu práv spotrebiteľov v súdnom exekučnom konaní na ochranu spotrebiteľa, proti ktorému sa vedie exekúcia na vymoženie pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy a spotrebiteľ nie je zastúpený advokátom?

2.

Či právo Európskej únie uvedené pod bodom 1. treba vykladať tak, že základné právo na súdnu ochranu spotrebiteľa a vedľajšieho interventa v článku 47 Charty základných práv sa poruší, ak sa v súdnom exekučnom konaní nepripustí vedľajšie účastníctvo právnickej osobe určenej na ochranu práv spotrebiteľov a spotrebiteľ nie je zastúpený advokátom?


(1)  Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 27. marca 2013 — Staatssecretaris van Financiën/ďalší účastník konania: X BV

(Vec C-154/13)

2013/C 178/05

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Staatssecretaris van Financiën

Ďalší účastník konania: X BV

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 140 písm. a) a b) smernice o DPH z roku 2006 (1) vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od dane z pridanej hodnoty prevzaté do tohto ustanovenia neplatí pre nadobudnutie zubných protéz v rámci Spoločenstva? V prípade zápornej odpovede: závisí potom oslobodenie od toho, či zubné protézy zo zahraničia dodal zubný lekár alebo zubný technik a/alebo sa dodali zubnému lekárovi alebo zubnému technikovi?

2.

Pokiaľ oslobodenie od dane z pridanej hodnoty prevzaté do článku 140 písm. a) a b) smernice o DPH z roku 2006 (či už za podmienok uvedených v prvej otázke, alebo bez ohľadu na ne) platí pre nadobudnutie zubných protéz v rámci Spoločenstva, platí potom oslobodenie v členských štátoch ako Holandsko, ktoré uplatnili oslobodenie podľa článku 132 smernice o DPH z roku 2006, aj v prípade nadobudnutia zubných protéz v rámci Spoločenstva pochádzajúcich z členského štátu, ktorý využil výnimku a prechodné ustanovenie uvedené v článku 370 smernice o DPH z roku 2006?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia (Taliansko) 27. marca 2013 — SICES a i./Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

(Vec C-155/13)

2013/C 178/06

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Società Italiana Commercio e Servizi srl, in liquidazione (SICES) a i.

Žalovaný: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 6 nariadenia Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 (1) vykladať v tom zmysle, že k nepovolenému postúpeniu licencie na dovoz cesnaku čínskeho pôvodu za zvýhodnených colných podmienok v rámci kvót GATT dochádza v prípade, ak držiteľ tejto dovoznej licencie po zaplatení príslušného cla uvedie na trh cesnak čínskeho pôvodu jeho predajom inému subjektu oprávnenému na dovoz, od ktorého pred dovozom tento cesnak nadobudol?


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 90, s. 12).


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 28. marca 2013 — Staatssecretaris van Financiën/ďalší účastník konania: X BV

(Vec C-160/13)

2013/C 178/07

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Staatssecretaris van Financiën

Ďalší účastník konania: X BV

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 140 písm. a) a b) smernice o DPH z roku 2006 (1) vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od dane z pridanej hodnoty prevzaté do tohto ustanovenia neplatí pre nadobudnutie zubných protéz v rámci Spoločenstva? V prípade zápornej odpovede: závisí potom uplatnenie oslobodenia od toho, že zubné protézy zo zahraničia dodal zubný lekár alebo zubný technik a/alebo sa dodali zubnému lekárovi alebo zubnému technikovi?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 8. apríla 2013 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)/M. S. Demirci a i.

(Vec C-171/13)

2013/C 178/08

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Centrale Raad van Beroep

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Odporcovia: M. S. Demirci, D. Cetin, A. I. Önder, R. Keskin, M. Tüle, A. Taskin

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 6 ods. 1 rozhodnutia č. 3/80 (1) s ohľadom na článok 59 dodatkového protokolu k dohode o pridružení (2) vykladať v tom zmysle, že bráni takej zákonnej úprave členského štátu, akou je článok 4a TW (3), ktorá doplnkovú dávku priznanú na základe vnútroštátneho práva už neposkytuje, keď príjemcovia tejto dávky už nebývajú na území členského štátu, hoci títo príjemcovia, ktorí si ponechali tureckú štátnu príslušnosť, získali štátnu príslušnosť hostiteľského členského štátu?

2.

V prípade, že Súdny dvor dospeje pri odpovedi na prvú otázku k záveru, že dotknuté osoby sa môžu dovolávať článku 6 ods. 1 rozhodnutia č. 3/80, ale toto dovolávanie sa je však obmedzené na základe účinnosti článku 59 dodatkového protokolu k dohode o pridružení: Má sa potom článok 59 dodatkového protokolu k dohode o pridružení vykladať v tom zmysle, že od okamihu, keď občania Únie na základe práva Únie už nemôžu uplatniť nárok na túto dávku, bráni ďalšiemu vyplácaniu doplnkovej dávky tureckým štátnym príslušníkom ako dotknutým osobám, aj keby občania Únie dostávali uvedenú dávku na základe vnútroštátneho práva dlhší čas?


(1)  Rozhodnutie č. 3/80 Asociačnej rady z 19. septembra 1980 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov Európskych spoločenstiev na tureckých pracovníkov a príslušníkov ich rodín (Ú. v. ES C 110, 25.4.1983, s. 60).

(2)  Dodatkový protokol podpísaný v Bruseli 23. novembra 1970 a uzatvorený, schválený a potvrdený v mene Spoločenstva nariadením Rady (EHS) č. 2760/72 z 19. decembra 1972 (Ú. v. ES L 293, s. 1).

(3)  Toeslagenwet.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/5


Odvolanie podané 15. apríla 2013: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 31. januára 2013 vo veci T-235/11, Španielsko/Komisia

(Vec C-192/13 P)

2013/C 178/09

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: A. Rubio González, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

vyhovieť odvolaniu a zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 31. januára 2013, vyhlásený vo veci T-235/11, Španielsko/Komisia,

zrušiť rozhodnutie Komisie K(2011) 1023 v konečnom znení z 18. februára 2011, ktorým sa znižuje pomoc z Kohézneho fondu fázam projektu nazvaným „Dodávka a montáž traťového telesa na vysokorýchlostnej trati Madrid — Zaragoza — Barcelona — francúzska hranica. Úsek Madrid — Lleida“ (CCI 1999.ES.16.CPT.001), „Vysokorýchlostná železničná trať Madrid — Barcelona. Úsek Lleida — Martorell (platforma, 1. fáza)“ (CCI 2000.ES.16.C.PT.001), „Vysokorýchlostná trať Madrid — Zaragoza — Barcelona — francúzska hranica. Prístupové cesty do novej stanice v Zaragoze“ (CCI 2000.ES.16.C.PT.003), „Vysokorýchlostná trať Madrid — Zaragoza — Barcelona — francúzska hranica. Úsek Lleida — Martorell. Podúsek X-A (Olérdola — Avinyonet del Penedés)“ (CCI 2001.ES.16.C.PT.007), „Nový železničný vysokorýchlostný prístup k východnému pobrežiu. Podúsek La Gineta — Albacete (platforma)“ (CCI 2004.ES.16.C.PT.014),

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Nesprávne právne posúdenie, pokiaľ ide o účinky lehoty stanovenej v článku H ods. 2 prílohy II nariadenia Rady (ES) č. 1164/94 (1) zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond. Po uplynutí uvedenej lehoty Komisia už nemôže prijať opatrenie na úpravu financovania, preto je povinná vykonať platbu a vykonaná úprava je protiprávna.

Nesprávne právne posúdenie v pojme obstarávanie, v zmysle smernice 93/38/EHS (2) zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore. Článok 20 ods. 2 písm. e) a f) smernice 93/38 sa vo všeobecnosti neuplatňuje na všetky zmeny verejných obstarávaní dohodnuté počas fázy ich vykonávania, ale iba na podstatné zmeny. Podstatnú zmenu predstavujúcu nové verejné obstarávanie možno konštatovať, iba keď sú splnené podmienky stanovené v rozsudku Pressetext Nachrichtenagentur (3).


(1)  Ú. v. ES L 130, s. 1; Mim. vyd. 14/001, s. 9.

(2)  Ú. v. ES L 199, s. 84; Mim. vyd. 06/002, s. 194.

(3)  Rozsudok Súdneho dvora z 19. júna 2008, Pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, Zb. s. I-4401).


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/5


Odvolanie podané 16. apríla 2013: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 31. januára 2013 vo veci T-540/10, Španielsko/Komisia

(Vec C-197/13 P)

2013/C 178/10

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: A. Rubio González, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

vyhovieť odvolaniu a zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 31. januára 2013 vyhlásený vo veci T-540/10, Španielsko/Komisia,

zrušiť rozhodnutie Komisie K(2010) 6154 z 13. septembra 2010, ktorým bola znížená pomoc z Kohézneho fondu na štádia projektov: „Vysokorýchlostná trať Madrid — Zaragoza — Barcelona — francúzska hranica. Úsek Lleida — Martorell (platforma). Podúsek IX-A“ (CCI 2001.ES.16.C.PT.005), „Vysokorýchlostná trať Madrid — Zaragoza — Barcelona — francúzska hranica. Úsek Lleida — Martorell (platforma). Podúsek X-B (Avinyonet del Penedés — Sant Sadurní d’Anoia)“ (CCI 2001.ES.16.C.PT.008), „Vysokorýchlostná trať Madrid — Zaragoza — Barcelona — francúzska hranica. Úsek Lleida — Martorell (platforma). Podúsek XI-A a XI-B (Sant Sadurni d’Anoia — Gelida)“ (CCI 2001.ES.16.C.PT.009) a „Vysokorýchlostná trať Madrid — Zaragoza — Barcelona — francúzska hranica. Úsek Lleida — Martorell (platforma). Podúsek IX-C“ (CCI 2001.ES.16.C.PT.010),

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Nesprávne právne posúdenie, pokiaľ ide o účinky lehoty stanovenej v článku H ods. 2 prílohy II nariadenia Rady (ES) č. 1164/94 (1) zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje kohézny fond. Po uplynutí uvedenej lehoty Komisia už nemôže prijať opatrenie na úpravu financovania, preto je povinná vykonať platbu a vykonaná úprava je protiprávna.

Nesprávne právne posúdenie v pojme obstarávanie, v zmysle smernice 93/38/EHS (2) zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore. Článok 20 ods. 2 písm. e) a f) smernice 93/38 sa vo všeobecnosti neuplatňuje na všetky zmeny verejných obstarávaní dohodnuté počas fázy ich vykonávania, ale iba na podstatné zmeny. Podstatnú zmenu predstavujúcu nové verejné obstarávanie možno konštatovať, iba keď sú splnené podmienky stanovené v rozsudku Pressetext Nachrichtenagentur (3).


(1)  Ú. v. ES L 130, s. 1; Mim. vyd. 14/001, s. 9.

(2)  Ú. v. ES L 199, s. 84; Mim. vyd. 06/002, s. 194.

(3)  Rozsudok Súdneho dvora z 19. júna 2008, Pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, Zb. s. I-4401).


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 18. apríla 2013 — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg

(Vec C-204/13)

2013/C 178/11

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaný a navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Finanzamt Saarlouis

Žalobca a odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Heinz Malburg

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 ods. 1 a 2, ako aj článok 17 ods. 2 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (1) pri zohľadnení zásady neutrality vykladať v tom zmysle, že spoločník spoločnosti založenej podľa občianskeho práva, zaoberajúcej sa daňovým poradenstvom, ktorý od tejto spoločnosti získa časť klientely iba na ten účel, aby ju bezprostredne potom bezodplatne prenechal na podnikateľské účely novozaloženej spoločnosti založenej podľa občianskeho práva, zaoberajúcej sa daňovým poradenstvom, v ktorej má väčšinovú účasť, má právo na odpočet dane zo získania klientely?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 009/01, s. 23).


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 25. apríla 2013 — K Oy

(Vec C-219/13)

2013/C 178/12

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: K Oy

Ďalší účastníci konania: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, Valtiovarainministeriö

Prejudiciálne otázky

Bránia článok 98 ods. 2 prvý pododsek smernice 2006/112/ES (1) z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a príloha III bod 6 tejto smernice v znení smernice 2009/47/ES (2) pri zohľadnení zásady neutrality dane takej vnútroštátnej úprave, podľa ktorej sa na tlačené knihy uplatňuje znížená sadzba dane z pridanej hodnoty, avšak na knihy uložené na iných fyzických nosičoch, ako sú CD alebo CD-ROM či kľúč USB, sa uplatňuje štandardná sadzba dane?

Je z hľadiska odpovede na predchádzajúcu otázku relevantné,

či je kniha určená na čítanie alebo na počúvanie (audiokniha),

či v prípade e-knihy alebo audioknihy, uloženej na CD alebo CD-ROMe, kľúči USB alebo inom adekvátnom fyzickom nosiči, existuje tlačená kniha s rovnakým obsahom,

že v prípade knihy uloženej na inom fyzickom nosiči než papier sa môžu využívať technické vlastnosti tohto nosiča, napríklad funkcie vyhľadávania?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.

(2)  Smernica Rady 2009/47/ES z 5. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 116, s. 18).


Všeobecný súd

22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/8


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2013 — macros consult/ÚHVT — MIP Metro (makro)

(Vec T-579/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Obrazová ochranná známka Spoločenstva makro - Obchodné meno spoločnosti macros consult GmbH - Právo získané pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a poskytujúce jeho majiteľovi právo zakázať používanie prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva - Nezapísané označenia požívajúce ochranu v nemeckom práve - § 5 Markengesetz - Článok 8 ods. 4, článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 65 nariadenia (ES) č. 207/2009)

2013/C 178/13

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie (Ottobrunn, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne T. Raible, neskôr M. Daubenmerkl, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne R. Manea, neskôr G. Schneider, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: J.- C. Plate a R. Kaase, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. októbra 2010 (vec R 339/2009-4) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 19.2.2011.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/8


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Sanco/ÚHVT — Marsalman (Zobrazenie kurčaťa)

(Vec T-249/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej kurča - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca kurča - Relatívny dôvod zamietnutia - Podobnosť tovarov a služieb - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2013/C 178/14

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sanco, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: A. Segura Roda, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Marsalman, SL (Barcelona, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. februára 2011 (vec R 1073/2010-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Sanco, SA, a Marsalman, SL

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 17. februára 2011 (vec R 1073/2010-2) sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 204, 9.7.2011.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/9


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Morelli/ÚHVT — Associazone nazionale circolo del popolo della libertà et Brambilla (PARTITO DELLA LIBERTA’)

(Veci T-321/11 a T-322/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PARTITO DELLA LIBERTA’ a prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Partito della Libertà - Skorší názov vnútroštátnej domény ‚partitodellaliberta.it‘ - Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Nepreukázanie používania skoršieho názvu domény ‚partitodellaliberta.it‘ v bežnom obchodnom styku)

2013/C 178/15

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Raffaello Morelli (Rím, Taliansko) (v zastúpení: G. Brenelli, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Associazone nazionale circolo del popolo della libertà (Miláno, Taliansko) (vec T-321/11) a Michela Vittoria Brambilla (Miláno) (vec T-322/11) (v zastúpení: P. Tarchini, G. Sena a C. M. Furlani, advokáti)

Predmet veci

Žaloby podané proti rozhodnutiam prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. marca 2011 (veci R 1303/2010-1 a R 1304/2010-1) týkajúcim sa námietkových konaní medzi Raffaellom Morellim a Associazone nazionale circolo del popolo della libertà vo veci R 1303/2010-1 a medzi Raffaellom Morellim a Michaelou Vittoriou Brambillou vo veci R 1304/2010-1

Výrok rozsudku

1.

Veci T-321/11 a T-322/11 boli spojené na účely rozsudku.

2.

Žaloby sa zamietajú.

3.

Raffaello Morelli je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 238, 13.8.2011.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/9


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Masottina/ÚHVT — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA)

(Vec T-393/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CA’ MARINA - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva MARINA ALTA - Relatívny dôvod zamietnutia - Podobnosť označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2013/C 178/16

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Masottina SpA (Conegliano, Taliansko) (v zastúpení: N. Schaeffer, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. (Petrel, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. mája 2011 (vec R 518/2010-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. a Masottina SpA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Masottina SpA je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/10


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/ÚHVT — Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK)

(Vec T-19/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva IKFŁT KRAŚNIK - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva FŁT - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2013/C 178/17

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Poľsko) (v zastúpení: J. Sieklucki, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Impexmetal S.A. (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: W. Trybowski a K. Pyszków, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 27. októbra 2011 (vec R 2475/2010-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Impexmetal S.A. a Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A.

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 109, 14.4.2012.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/10


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Unister/ÚHVT (fluege.de)

(Vec T-244/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva fluege.de - Absolútne dôvody zamietnutia - Opisný charakter - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009)

2013/C 178/18

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Unister GmbH (Lipsko, Nemecko) (v zastúpení: H. Hug a A. Kessler-Jensch, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. marca 2012 (vec R 2149/2011-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia fluege.de ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Unister GmbH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 217, 21.7.2012.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/10


Žaloba podaná 29. januára 2013 — Rose Vision a Seseña/Komisia

(Vec T-45/13)

2013/C 178/19

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Rose Vision, SL (Seseña, Španielsko) a Julián Seseña (Pozuelo de Alarcón, Španielsko) (v zastúpení: M. Muñiz Bernuy a Á. Alonso Villa, abogados)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie o pozastavení platby priznaných súm,

vymazal Rose Visión, SL z centrálnej databázy vylúčených subjektov a zo systému včasného varovania (EWS),

uložil žalovanej povinnosť zaplatiť 5 000 624 eur z dôvodu náhrady škody.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Po prvé žalobkyňa, spoločnosť zameraná najmä na oblasť telekomunikácií, výskumu a vývoja a na poradenské služby v oblasti telekomunikácií, výskumu a inovácií, spolupracovala s Komisiou od roku 2002 na viacerých projektoch.

Základom prejednávanej žaloby sú dva audity, ktoré boli vykonané v podniku žalobkyne v období od februára do apríla 2002. V týchto audítorských správach sa žalobkyni pripisujú viaceré porušenia povinností a nezrovnalosti, ktoré boli dôvodom pre pozastavenie doposiaľ nevyplatených súm.

Žalobcovia tvrdia, že pripisované skutky nezodpovedajú skutočnosti. Z podrobnejšieho skúmania jednej z uvedených audítorských správ možno podľa žalobcov vyvodiť, že jej účelom je neospravedlniteľný útok voči nim s cieľom ich diskvalifikácie. Uvedená audítorská správa tak vychádza z nepodložených informácií. Taký prístup Komisie skôr zodpovedá postupu vyšetrujúceho orgánu, prokurátora alebo inšpektora než postupu audítora, ktorý má overiť údaje a zabezpečiť vierohodnosť zdrojov.

V dôsledku vyššie uvedených skutočností bola žalobkyni spôsobená ujma, a to nielen hospodárska, ale aj v rovine profesionálnej povesti a dôveryhodnosti.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/11


Žaloba podaná 18. marca 2013 — TestBioTech a iní/Komisia

(Vec T-177/13)

2013/C 178/20

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: TestBioTech eV (Mníchov, Nemecko), European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV (Braunschweig, Nemecko) a Sambucus eV (Vahlde, Nemecko) (v zastúpení: K. Smith, QC, J. Stevenson, barrister)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za neprípustnú,

zrušil rozhodnutie Komisie z 8. januára 2013, ktorým sa zamietli žiadosti žalobcov o interné preskúmanie rozhodnutia Komisie č. 2012/347/EÚ z 28. júna 2012, ktorým sa podľa nariadenia č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje spoločnosti Monsanto Europe SA uvádzať na trh geneticky modifikovanú sóju „MON 87701 x MON 89788“,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania žalobcov, a

uložil akékoľvek ďalšie opatrenie, ktoré považuje za primerané.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na posúdení EFSA, podľa ktorého je sója „v podstate rovnaká“ ako porovnateľné produkty, je protiprávny, pretože sa zakladá na vedeckom posúdení, ktoré nebolo vykonané v súlade s jej vlastným usmernením a/alebo sa zakladá na zjavne nesprávnom posúdení.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že EFSA nevzala dostatočne do úvahy potenciálne vzájomne pôsobiace/kombinačné účinky medzi sójou a ďalšími faktormi a nevyžadovala primerané posúdenie toxicity, a tým porušila svoje vlastné usmernenia, zákonné povinnosti a/alebo sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že EFSA nevyžadovala dostatočné imunologické posúdenie, a tým porušila svoje vlastné usmernenia, zákonné povinnosti a/alebo sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že rozhodnutie EFSA, že nie je potrebné monitorovať spotrebu sóje po vydaní povolenia na uvedenie na trh, je zjavne nesprávne a/alebo má chyby uvedené v predchádzajúcich troch žalobných dôvodoch.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/11


Žaloba podaná 12. apríla 2013 — Olive Line International/ÚHVT

(Vec T-209/13)

2013/C 178/21

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Olive Line International, SL (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: M. Aznar Alonso, abogado)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 31. januára 2013 vo veci R 1447/2012-1,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka vyobrazujúca zelenú štvoruholníkovú fľašu, ktorá obsahuje výraz „OLIVE LINE“, pre výrobky triedy 29 — medzinárodný zápis č. 1088753 s uvedením Európskeho spoločenstva.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/12


Žaloba podaná 15. apríla 2013 — Madaus/ÚHVT — Indena (ECHINAMID)

(Vec T-212/13)

2013/C 178/22

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Madaus GmbH (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: V. Töbelmann a A. Späth, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Indena SpA (Miláno, Taliansko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 24. januára 2013 (vec R 27/2012-1),

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania,

ak Indena SpA vstúpi do konania ako vedľajší účastník, zaviazal ju na znášanie svojich vlastných trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „ECHINAMID“ pre tovary zaradené do triedy 1 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 6830103.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobca.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: grécka slovná ochranná známka „ECHINACIN“ pre tovary zaradené do triedy 5.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/12


Žaloba podaná 15. apríla 2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/ÚHVT — Recticel (Lambda)

(Vec T-215/13)

2013/C 178/23

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Nemecko) (v zastúpení: J. Krenzel, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Recticel SA (Brusel, Belgicko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie žalovaného R 112/2012-5, a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na výmaz: obrazová ochranná známka zobrazujúca grécke písmeno Lambda v červenej a bielej farbe, prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 2960789.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Účastník, ktorý sa domáha výmazu ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: čiastočné zrušenie ochrannej známky Spoločenstva.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady č. 207/2009.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/13


Žaloba podaná 12. apríla 2013 — T&L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia

(Vec T-225/13)

2013/C 178/24

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: T&L Sugars Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) a Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugalsko) (v zastúpení: D. Waelbroeck, advokát, a D. Slater, Solicitor)

Žalované: Európska komisia a Európska Únia, v prejednávanej veci zastúpená Európskou komisiou

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil i) nariadenia (EÚ) č. 131/2013 (1) a č. 281/2013, (2) ktorými sa ustanovujú mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2012/2013; ii) nariadenia (EÚ) č. 194/2013 (3) a č. 332/2013 (4), ktorými sa stanovuje prideľovací koeficient pre dostupné množstvá cukru mimo kvóty, ktoré sa majú predať na trhu Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo; iii) nariadenie (EÚ) č. 36/2013 (5), ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 1701 14 10 a 1701 99 10 so zníženým clom; a iv) nariadenie (EÚ) č. 67/2013 (6) o stanovovaní minimálnej colnej sadzby na cukor pre prvú čiastkovú verejnú súťaž, ako aj nariadenie (EÚ) č. 178/2013 (7) o stanovovaní minimálnej colnej sadzby na cukor pre druhú čiastkovú verejnú súťaž,

subsidiárne, vyhlásil námietku protiprávnosti nariadení (EÚ) č. 131/2013, č. 281/2013 a č. 36/2013 podľa článku 277 ZFEÚ za prípustnú a dôvodnú,

vyhlásil článok 186 písm. a) a článok 187 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (8) podľa článku 277 ZFEÚ za protiprávne v rozsahu, v akom nesprávne vykonávajú príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 318/2006 (9),

zaviazal Európsku úniu zastúpenú Komisiou na náhradu všetkej škody, ktorá žalobkyniam vznikla v dôsledku toho, že Komisia porušila svoje povinnosti, a stanovil výšku tejto náhrady za škodu vzniknutú žalobkyniam v období od 25. júna 2012 do 31. marca 2013 na 184 725 960 eur, zvýšenú o ďalšie straty vzniknuté po tomto dni alebo v akejkoľvek inej výške, ktorá bude zodpovedať škode, ktorú žalobkyne utrpeli alebo ktorá im bude spôsobená, v súlade s tým, čo preukážu v priebehu tohto konania, s osobitným zreteľom na budúcu škodu, pričom všetky tieto čiastky musia byť zvýšené o úrok odo dňa vyhlásenia rozsudku Všeobecného súdu do skutočného zaplatenia náhrady škody,

nariadil zaplatenie úrokov vo výške úrokovej sadzby používanej v dotknutom čase Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách zvýšenej o dva percentuálne body alebo v inej primeranej výške úrokovej sadzby, ktorú stanoví Všeobecný súd, a to zo sumy, ktorá sa má zaplatiť, odo dňa vyhlásenia rozsudku Všeobecného súdu až do jej skutočného zaplatenia,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú osem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení zásady zákazu diskriminácie, keďže na jednej strane nariadenia (EÚ) č. 131/2013 a č. 281/2013 stanovujú fixný všeobecne uplatniteľný poplatok za nadbytočné množstvo vo výške 224 eur a 172 eur za tonu — t. j. menej ako polovicu z obvyklých 500 eur za tonu — použiteľný na špecifické množstvá (celkovo 300 000 ton) cukru, rozdelený medzi žalobkyne, ktoré sú spracovateľmi cukrovej repy, v rovnakom pomere. Na druhej strane nariadenie (EÚ) č. 36/2013 stanovuje neznáme a nepredvídateľné clo, ktoré sa uplatní len na úspešných uchádzačov (ktorými môžu byť spracovatelia trstinového cukru, cukrovej repy alebo tretia osoba), pričom však nespresňuje jeho celkovú výšku.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení nariadenia (ES) č. 1234/2007 a neexistencii primeraného právneho základu, keďže vzhľadom na nariadenia (EÚ) č. 131/2013 a č. 281/2013 Komisia nemá právomoc zvyšovať kvóty a je naopak povinná uložiť vysoké a odradzujúce poplatky za uvoľnenie cukru nepodliehajúceho kvóte na trh EÚ. Pokiaľ ide o daňové zadávacie konania, Komisia zjavne nie je splnomocnená ani oprávnená prijať tento druh opatrení, ktorých prijatie základné predpisy nikdy nepredpokladali.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady právnej istoty, keďže Komisia vytvorila systém, v ktorom výšku cla nemožno predvídať a nie je stanovená prostredníctvom stálych objektívnych kritérií, ale sa určuje na základe subjektívnej ochoty zaplatiť clo (navyše zo strany subjektov, ktoré v tomto ohľade podliehajú rôznym tlakom a podnetom), pričom neexistuje skutočná súvislosť so skutočne dovážanými výrobkami.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení zásady proporcionality, keďže Komisia mohla na prekonanie nedostatku zásob rovnako prijať menej obmedzujúce opatrenia, ktoré by neboli prijaté výlučne v neprospech dovážajúcich spracovateľov cukru.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení zásady legitímnej dôvery, keďže žalobkyne oprávnene očakávali, že Komisia na obnovenie dostatočných zásob surového trstinového cukru určeného na spracovanie použije opatrenia stanovené nariadením (ES) č. 1234/2007. Žalobkyne takisto oprávnene očakávali, že Komisia zachová rovnováhu medzi dovážajúcimi spracovateľmi a domácimi výrobcami cukru.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti náležitej starostlivosti a riadnej správy vecí verejných, keďže sa Komisia pri správe trhu s cukrom opakovane dopustila zásadných pochybení a sama si protirečila, čo prinajmenšom svedčí o jej nedostatočnom pochopení základných trhových mechanizmov. Napríklad jej účtovná súvaha — ktorá predstavuje jeden z najdôležitejších nástrojov na určenie obsahu a načasovania intervencií na trhu — bola výrazne nesprávna a spočívala na chybnej metodológii. Navyše opatrenia prijaté Komisiou na odstránenie nedostatku zásob boli zjavne nevhodné.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na porušení článku 39 ZFEÚ, keďže Komisii sa nepodarilo dosiahnuť dva z cieľov, ktoré sú stanovené v tomto ustanovení Zmluvy.

8.

Ôsmy žalobný dôvod je založený na porušení nariadenia (EÚ) č. 1006/2011 (10), keďže clo uplatnené na rafinovaný cukor je len zanedbateľne vyššie ako clo pre surový cukor, pričom rozdiel predstavuje približne 20 eur na tonu. To jasne kontrastuje s rozdielom 80 eur medzi štandardným dovozným clom pre rafinovaný cukor (419 eur) a surový cukor určený na rafináciu (339 eur), ktoré stanovuje nariadenie č. 1006/2011.

Okrem toho, na podporu svojej žaloby o náhradu škody žalobkyne uvádzajú, že Komisia zjavne a vo veľkom rozsahu prekročila mieru voľnej úvahy, ktorú jej priznáva nariadenie (ES) č. 1234/2007, a to z dôvodu svojej nečinnosti a nevhodnosti jej konania. Navyše skutočnosť, že Komisia neprijala primerané opatrenia, predstavuje zjavné porušenie právnej normy, „ktorej cieľom je priznať práva jednotlivcom“. Komisia porušila najmä všeobecné zásady práva Európskej únie týkajúce sa právnej istoty, zákazu diskriminácie, proporcionality, legitímnej dôvery a povinnosti náležitej starostlivosti a riadnej správy vecí verejných.


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 131/2013 z 15. februára 2013, ktorým sa stanovujú mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2012/2013 (Ú. v. EÚ L 45, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 281/2013 z 22. marca 2013, ktorým sa stanovujú mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2012/2013 (Ú. v. EÚ L 84, s. 19).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 194/2013 zo 6. marca 2013, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient pre dostupné množstvá cukru mimo kvóty, ktoré sa majú predať na trhu Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roku 2012/2013 (Ú. v. EÚ L 64, s. 3).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 332/2013 z 10. apríla 2013, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient pre dostupné množstvá cukru mimo kvóty, ktoré sa majú predať na trhu Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roku 2012/2013 (Ú. v. EÚ L 102, s. 18).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 36/2013 z 18. januára 2013, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 1701 14 10 a 1701 99 10 so zníženým clom na hospodársky rok 2012/2013 (Ú. v. EÚ L 16, s. 7).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 67/2013 z 24. januára 2013 o stanovovaní minimálnej colnej sadzby na cukor pre prvú čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 36/2013 (Ú. v. EÚ L 22, s. 9).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 178/2013 z 28. februára 2013 o stanovovaní minimálnej colnej sadzby na cukor pre druhú čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 36/2013 (Ú. v. EÚ L 58, s. 3).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 58, s. 1).

(10)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 282, s. 1).


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/15


Žaloba podaná 17. apríla 2013 — Bayer Intellectual Property/ÚHVT — Interhygiene (INTERFACE)

(Vec T-227/13)

2013/C 178/25

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Nemecko) (v zastúpení: E. Armijo Chávarri, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Interhygiene GmbH (Cuxhaven, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie ako nezákonné vzhľadom na to, že sa v ňom určuje, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva INTERFACE je nezlučiteľná so skoršou ochrannou známkou Interfog,

výslovne zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „INTERFACE“ pre tovary v triede 5 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8133977.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka Spoločenstva „Interfog“ pre tovary v triede 5.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/15


Žaloba podaná 22. apríla 2013 — HTC Sweden/ÚHVT — Vermop Salmon (TWISTER)

(Vec T-230/13)

2013/C 178/26

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: HTC Sweden AB (Söderköping, Švédsko) (v zastúpení: G. Hasselblatt a D. Kipping, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochrannej známky a vzory) z 31. januára 2013 v spojených veciach R 1873/2011-1 a R 1881/2011-1,

zaviazal ÚHVT znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová ochranná známka „TWISTER“ pre tovary zaradené do tried 3, 7 a 21 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 4617932.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: neplatnosť prihlášky je založená na článku 53 ods. 1 písm. a) a článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: čiastočné vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady č. 207/2009.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/16


Žaloba podaná 7. mája 2013 — Taliansko/Komisia

(Vec T-255/13)

2013/C 178/27

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: M. Salvatorelli, avvocato dello Stato, a G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie K(2013) 981 z 26. februára 2013, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) pre časti, ktoré obsahujú paušálne finančné opravy v nadväznosti na šetrenia AC/2005/44, XC/2007/0107 a XC/2007/03 (paušálna finančná oprava z titulu úpravy pre roky 2005 — 2006 — 2007 v sume 48 095 235,86 eura), šetrenia FV/2007/315 a FV/2007/355 (paušálna finančná oprava týkajúca sa spracovania citrusových plodov pre finančné roky 2005 — 2006 a 2007 v sume 17 913 976,32 eura) a šetrenia FA/2008/64, FA/2008/103, FA/2009/064 a FA/2009/104 (paušálna finančná oprava v oblasti dodržania kritérií schválenia pre finančné roky 2007 — 2008 — 2009 v sume 6 354 112,39 eura),

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Rozhodnutie je napadnuté pre nezákonnosť vo viacerých bodoch:

1.

Komisia vykonala finančnú opravu pre neprebratie alebo neúplné prebratie smerníc, hoci táto skutočnosť môže spôsobiť iba začatie konania o porušení;

2.

Komisia bez odôvodnenia ignorovala správanie talianskych orgánov, keď nezohľadnila nevyhnutné odstupňovanie prístupu k systému charakterizovanému vysokou zložitosťou, význam odkazu právnej úpravy EÚ na prípadné možnosti voľby pre každý členský štát, relatívnu neistotu týkajúcu sa výkladu právnej úpravy Únie, spôsobujúcu porušenie zásad právnej istoty, zákonnosti, proporcionality, dobrej viery a legitímnej dôvery;

3.

Komisia úplne ignorovala objektívnu existenciu rôznych mechanizmov kontroly medzi platiacimi subjektmi;

4.

Komisia uplatnila vysokú úroveň finančnej opravy rovnajúcu sa 10 %, ktorá je naopak uplatniteľná iba v prípade nedostatočných kontrol a v prípade sporadických kontrol;

5.

Komisia nedodržala zásadu odôvodnenia.

6.

Rozhodnutie je okrem toho napadnuté s odkazom na osobitné spochybnenia uvedené Komisiou, a to na základe podrobného skutkového vyšetrovania týkajúceho sa dokumentácie skúmanej Komisiou.

7.

Pokiaľ ide o paušálne opravy týkajúce sa spracovania citrusových plodov za roky 2005, 2006 a 2007, rozhodnutie je v rozpore s právom a je napadnuté v rozsahu, v akom priznáva zodpovednosť za kontrolované podvody v tomto odvetví nedostatku vhodných kontrol zo strany členského štátu. Komisia najmä neprihliadla na skutočnosť, že nijaké opomenutie alebo chyba týkajúca sa riadenia nebola pričítateľná Taliansku, pretože podvodná činnosť bola pričítateľná spoločne práve verejným úradníkom, ktorí mali potvrdiť kontrolami, ktoré majú uskutočniť, riadny výkon činnosti a dôvodnosť príspevkov; overenia sa teda nemohli uskutočniť inak a spôsobom, ktorým by sa vyhlo podvodu, a to až do zistenia vyššie uvedených správaní trestnej povahy.

8.

Pokiaľ ide o paušálne opravy v oblasti dodržania kritérií schválenia (ARBEA) pre finančné roky 2006, 2007 a 2008, odôvodnené údajnými nedostatkami organizácie pričítateľnými Taliansku, tieto sú spochybnené, pretože v predmetnej veci sa uplatnila právna úprava ešte neúčinná v čase skutkov a pretože skutočnosť, že Taliansko prijalo včas nevyhnutné opravné opatrenia, nebola zohľadnená.


22.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/17


Žaloba podaná 7. mája 2013 — Taliansko/Komisia

(Vec T-256/13)

2013/C 178/28

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: W. Ferrante, avvocato dello Stato, a G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd zrušil list Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelanie a kultúru [značka Komisie: Ares(2013) 237719] z 22. februára 2013 týkajúci sa „Agreement N. ADEC 2007.0266 — Reimbursement — review after appeal“, zaslaný 25. februára 2013 a prijatý zo strany Agenzia nazionale per i Giovani (Národná agentúra pre mládež) 6. marca 2013 (značka Agenzia: ANG/2741/AMS), v ktorom požadovala vrátenie súm v celkovej výške 1 486 485,90 eura, a to v rozsahu, v akom žiadala o vrátenie sumy 52 036,24 eura a sumy 183 729,70 eura a súčasne, aby zrušil list Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelanie a kultúru [značka Komisie: Ares(2013) 267064] z 28. februára 2013, zaslaný Úradu vlády, vedúcemu oddelenia mládeže a verejnej služby, ktorým boli oznámené „Final evaluation conclusions“ z „2011 Declaration of assurance“.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba sa týka žiadosti Komisie o vrátenie rôznych súm v celkovej výške 1 486 485,90 eura, ktoré zahŕňajú sumu vo výške 52 036,24 eura týkajúcu sa nákladov, ktoré vynaložila Agenzia nazionale per i Giovani na školenia a hodnotenia dobrovoľníkov EVS (European Voluntary Service) v súvislosti s Youth in Action Programme počas roku 2007, ktorá bola označená za neoprávnenú, a sumu vo výške 183 729,70 eura týkajúcu sa čiastok, ktoré Agenzia ešte nevymohla na základe žiadostí o vrátenie zaslaných príjemcom prostriedkov z tohto programu v období 2000 až 2004 vrátene.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 3.2.1 v spojení s článkom 5.2.2 posledným odsekom zmluvy „Grant Agreement No 2007 — 0266/001 — 001 for the operational implementation of the Youth in Action Programme“ uzavretej medzi Európskou komisiou a Agenzia nazionale per i Giovani.

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že hoci horná hranica príspevku na osobu každého stážistu bola prekročená (z organizačných dôvodov a vzhľadom na časovú tieseň), nezdá sa byť ani primerané, ani v súlade s cieľom sledovaným rozhodnutím č. 1719/2006/ES spočívajúcim v rozvoji spolupráce v rámci Európskej únie v oblasti mládeže, aby sa požadovalo vrátenie súm, ktoré v skutočnosti boli použité na účely v súlade s „Grant Agreement No 2007 — 0266/001 — 001“.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 10.2 prílohy II.1 k Agreement No 2003 — 1805/001 — 001 uzavretej medzi Európskou komisiou a Agenzia nazionale per i Giovani.

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že talianske orgány v praxi využili všetky možné postupy s cieľom vrátenia dotknutých súm. Navyše Komisia neposkytla primerané odôvodnenie pre jej zjavne nerovnaké zaobchádzania s dvoma rovnakými situáciami, konkrétne situáciou týkajúcou sa súm, ktoré sa majú vymôcť za obdobie 2000 — 2004, v súvislosti s ktorými odmietla dať súhlas so vzdaním sa vymáhania, a situáciou týkajúcou sa súm, ktoré sa majú vymôcť za obdobie 2005 až 2006, v súvislosti s ktorými bol takýto súhlas daný.