ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.086.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 86

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
23. marca 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 086/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 79, 16.3.2013

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 086/02

Vec C-12/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dublin Metropolitan District Court — Írsko) — Denise McDonagh/Ryanair Ltd [Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Pojem mimoriadne okolnosti — Povinnosť poskytnúť pomoc cestujúcim v prípade zrušenia letu z dôvodu mimoriadnych okolností — Sopečná erupcia spôsobujúca uzatvorenie vzdušného priestoru — Erupcia islandskej sopky Eyjafjallajökull]

2

2013/C 086/03

Vec C-26/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof — Belgicko) — Belgische Petroleum Unie VZW a i./Belgische Staat (Smernica 98/70/ES — Kvalita benzínu a naftových palív — Články 3 až 5 — Environmentálne špecifikácie palív — Smernica 98/34/ES — Postup pri informovaní v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby poskytované informačnou spoločnosťou — Články 1 a 8 — Pojem technický predpis — Povinnosť oznámiť návrhy technických predpisov — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca ropným spoločnostiam, ktoré uvádzajú na trh benzín a/alebo naftové palivá, povinnosť uviesť na trh počas toho istého kalendárneho roka aj určité množstvo biopalív)

2

2013/C 086/04

Vec C-175/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland — Írsko) — H.I.D., B.A./Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko, Attorney General (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný európsky azylový systém — Žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny o získanie postavenia utečenca — Smernica 2005/85/ES — Článok 23 — Možnosť využiť prednostné spracovanie žiadostí o azyl — Vnútroštátne konanie s prednostným posúdením žiadostí podaných osobami, ktoré patria do určitej kategórie definovanej na základe kritéria štátnej príslušnosti alebo krajiny pôvodu — Právo na účinné súdne preskúmanie — Článok 39 uvedenej smernice — Pojem súdny orgán v zmysle tohto článku)

3

2013/C 086/05

Vec C-301/11: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 31. januára 2013 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo (Daňová právna úprava — Prenos daňovej rezidencie — Sloboda usadiť sa — Článok 49 ZFEÚ — Zdanenie nerealizovaných kapitálových ziskov — Okamžitá daň na výstupe)

4

2013/C 086/06

Vec C-394/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Komisia za zaštita ot diskriminacia — Bulharsko) — Valeri Hariev Belov/ČEZ Elektro Bălgaria AD a i. (Prejudiciálne konanie — Článok 267 ZFEÚ — Pojem vnútroštátny súdny orgán — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

4

2013/C 086/07

Vec C-396/11: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Constanța — Rumunsko) — Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța/vykonanie európskych zatykačov vydaných na Ciprian Vasile Radu (Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi — Európsky zatykač vydaný na účely trestného stíhania — Dôvody odmietnutia vykonania)

5

2013/C 086/08

Vec C-642/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna — Bulharsko) — Stroy trans EOOD/Direktor na Direkcija Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Zásada daňovej neutrality — Právo na odpočet — Zamietnutie — Článok 203 — Uvedenie DPH na faktúre — Daňová povinnosť — Existencia zdaniteľného plnenia — Rovnaké posúdenie vo vzťahu k vystaviteľovi faktúry a k jej príjemcovi — Potreba)

5

2013/C 086/09

Vec C-643/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sd Varna — Bulharsko) — LVK — 56 EOOD/Direktor na Direkcija Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Zásada daňovej neutrality — Právo na odpočet — Zamietnutie — Článok 203 — Uvedenie DPH na faktúre — Daňová povinnosť — Existencia zdaniteľného plnenia — Rovnaké posúdenie vo vzťahu k vystaviteľovi faktúry a k jej príjemcovi — Potreba)

6

2013/C 086/10

Vec C-496/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove (Slovensko) 6. novembra 2012 — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

7

2013/C 086/11

Vec C-595/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 19. decembra 2012 — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

7

2013/C 086/12

Vec C-597/12 P: Odvolanie podané 19. decembra 2012: Isdin, SA proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 9. októbra 2012 vo veci T-366/11, Bial-Portela & Ca, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

8

2013/C 086/13

Vec C-599/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgicko) 20. decembra 2012 — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën

9

2013/C 086/14

Vec C-604/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 27. decembra 2012 — H. N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko a generálny advokát

9

2013/C 086/15

Vec C-617/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Spojené kráľovstvo) 18. decembra 2012 — Astrazeneca AB/Comptroller-General of Patents

10

2013/C 086/16

Vec C-11/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 10. januára 2013 — Bayer CropScience AG

10

2013/C 086/17

Vec C-17/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 14. januára 2013 — Alpina River Cruises GmbH a Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

10

2013/C 086/18

Vec C-19/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 15. januára 2013 — Ministero dell’Interno/Fastweb SpA

11

2013/C 086/19

Vec C-20/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 15. januára 2013 — Daniel Unland/Land Berlin

11

2013/C 086/20

Vec C-22/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli (Taliansko) 17. januára 2013 — Mascolo/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

12

2013/C 086/21

Vec C-35/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte Suprema di Cassazione (Taliansko) 24. januára 2013 — ASS.I.CA. a Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del Salame Felino a i.

13

2013/C 086/22

Vec C-54/13 P: Odvolanie podané 31. januára 2013: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 21. novembra 2012 vo veci T-270/08, Spolková republika Nemecko/Európska komisia

14

 

Všeobecný súd

2013/C 086/23

Vec T-269/00: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2013 — Sagar/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Úľavy na sociálnych odvodoch v prospech podnikov so sídlom na území Benátok a Chioggie — Rozhodnutie, ktorým sa systém štátnej pomoci vyhlasuje za nezlučiteľný so spoločným trhom a nariaďuje sa vrátenie poskytnutej pomoci — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

15

2013/C 086/24

Vec T-272/00: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2013 — Barbini a i./Komisia (Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Úľavy na sociálnych odvodoch v prospech podnikov so sídlom na území Benátok a Chioggie — Rozhodnutie, ktorým sa systém štátnej pomoci vyhlasuje za nezlučiteľný so spoločným trhom a nariaďuje sa vrátenie poskytnutej pomoci — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

15

2013/C 086/25

Vec T-273/00: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2013 — Unindustria a i./Komisia (Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Úľavy na sociálnych odvodoch v prospech podnikov so sídlom na území Benátok a Chioggie — Rozhodnutie, ktorým sa systém štátnej pomoci vyhlasuje za nezlučiteľný so spoločným trhom a nariaďuje sa vrátenie poskytnutej pomoci — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

16

2013/C 086/26

Vec T-368/11 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 1. februára 2013 — Travetanche Injection/Komisia (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Zamietnutie hlavnej žaloby — zastavenie konania)

16

2013/C 086/27

Vec T-551/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. februára 2013 — BSI/Rada (Žaloba o neplatnosť — Dumping — Rozšírenie antidumpingového cla zavedeného na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne na dovoz týchto výrobkov zasielaných z Malajzie — Nezávislý dovozca — Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ — Neexistencia osobnej dotknutosti — Právny akt obsahujúci vykonávacie predpisy — Neprípustnosť)

17

2013/C 086/28

Vec T-347/12 P: Odvolanie podané 8. januára 2013: Dana Mocová proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 13. júna 2012 vo veci F-41/11, Mocová/Komisia

17

2013/C 086/29

Vec T-1/13: Žaloba podaná 4. januára 2013 — Advance Magazine Publishers/ÚHVT — Montres Tudor (GLAMOUR)

18

2013/C 086/30

Vec T-12/13: Žaloba podaná 4. januára 2013 — Sherwin-Williams Sweden/ÚHVT — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

18

2013/C 086/31

Vec T-13/13: Žaloba podaná 3. januára 2013 — MasterCard International/ÚHVT — Nehra (surfpin)

19

2013/C 086/32

Vec T-14/13: Žaloba podaná 3. januára 2013 — Seal Trademarks/ÚHVT — Exel Composites (XCEL)

19

2013/C 086/33

Vec T-26/13: Žaloba podaná 18. januára 2013 — dm-drogerie markt/ÚHVT — Semtee (CALDEA)

20

2013/C 086/34

Vec T-27/13: Žaloba podaná 23. januára 2013 — Elan/Komisia

20

2013/C 086/35

Vec T-31/13 P: Odvolanie podané 24. januára 2013: Vincent Bouillez proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 14. novembra 2012 vo veci F-75/11, Bouillez/Rada

22

2013/C 086/36

Vec T-32/13 P: Odvolanie podané 24. januára 2013: Mario Paulo da Silva Tenreiro proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 14. novembra 2012 vo veci F-120/11, da Silva Tenreiro/Komisia

22

2013/C 086/37

Vec T-33/13: Žaloba podaná 24. januára 2013 — Türkiye Garanti Bankasi/ÚHVT — Card & Finance Consulting (bonus&more)

23

2013/C 086/38

Vec T-37/13: Žaloba podaná 22. januára 2013 — Exakt Advanced Technologies/ÚHVT — Exakt Precision Tools (EXAKT)

23

2013/C 086/39

Vec T-41/13: Žaloba podaná 29. januára 2013 — Roy/Rada a Komisia

24

2013/C 086/40

Vec T-46/13: Žaloba podaná 28. januára 2013 — Sabores de Navarra/ÚHVT — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)

24

2013/C 086/41

Vec T-47/13: Žaloba podaná 30. januára 2013 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/ÚHVT — Vieweg (goldstück)

25

2013/C 086/42

Vec T-48/13: Žaloba podaná 30. januára 2013 — Out of the blue/ÚHVT — Mombauer (REFLEXX)

25

2013/C 086/43

Vec T-50/13: Žaloba podaná 25. januára 2013 — Think Schuhwerk/ÚHVT — Müller (VOODOO)

26

2013/C 086/44

Vec T-51/13: Žaloba podaná 30. januára 2013 — Evropaïki Dynamiki/EIB

26

2013/C 086/45

Vec T-62/13: Žaloba podaná 6. februára 2013 — Golam/ÚHVT — Glaxo Group (METABIOMAX)

27

2013/C 086/46

Vec T-64/13: Žaloba podaná 4. februára 2013 — ANKO/Komisia

27

2013/C 086/47

Vec T-74/13: Žaloba podaná 7. februára 2013 — Al-Tabbaa/Rada

28

2013/C 086/48

Vec T-80/13: Žaloba podaná 13. februára 2013 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Rada

28

2013/C 086/49

Vec T-650/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2013 — Dimension Data Belgium/Parlament

29

 

Súd pre verejnú službu

2013/C 086/50

Vec F-158/12: Žaloba podaná 24. decembra 2012 — ZZ/Komisia

30

2013/C 086/51

Vec F-162/12: Žaloba podaná 28. decembra 2012 — ZZ/EEA

30

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/1


2013/C 86/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 79, 16.3.2013

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 71, 9.3.2013

Ú. v. EÚ C 63, 2.3.2013

Ú. v. EÚ C 55, 23.2.2013

Ú. v. EÚ C 46, 16.2.2013

Ú. v. EÚ C 38, 9.2.2013

Ú. v. EÚ C 32, 2.2.2013

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/2


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dublin Metropolitan District Court — Írsko) — Denise McDonagh/Ryanair Ltd

(Vec C-12/11) (1)

(Letecká doprava - Nariadenie (ES) č. 261/2004 - Pojem „mimoriadne okolnosti“ - Povinnosť poskytnúť pomoc cestujúcim v prípade zrušenia letu z dôvodu „mimoriadnych okolností“ - Sopečná erupcia spôsobujúca uzatvorenie vzdušného priestoru - Erupcia islandskej sopky Eyjafjallajökull)

2013/C 86/02

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dublin Metropolitan District Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Denise McDonagh

Žalovaná: Ryanair Ltd

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dublin Metropolitan District Court — Výklad a platnosť článkov 5 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10) — Pojem „mimoriadne okolnosti“ v zmysle nariadenia — Pôsobnosť — Zrušenie letu z dôvodu uzatvorenia európskeho vzdušného priestoru spôsobeného erupciou islandskej sopky Eyjafjallajökull

Výrok rozsudku

1.

Článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, sa má vykladať v tom zmysle, že také okolnosti, ako je aj uzatvorenie časti európskeho vzdušného priestoru po erupcii sopky Eyjafjallajökull, predstavujú „mimoriadne okolnosti“ v zmysle tohto nariadenia, ktoré nezbavujú leteckých dopravcov povinnosti poskytnúť starostlivosť stanovenú v článku 5 ods. 1 písm. b) a článku 9 nariadenia č. 261/2004.

2.

Článok 5 ods. 1 písm. b) a článok 9 nariadenia č. 261/2004 sa majú vykladať v tom zmysle, že v prípade zrušenia letu z dôvodu „mimoriadnych okolností“, ktorých dĺžka trvania je taká ako vo veci samej, povinnosť poskytnúť starostlivosť cestujúcim v leteckej doprave upravená v týchto ustanoveniach musí byť splnená bez toho, aby to malo dosah na platnosť uvedených ustanovení.

Cestujúci v leteckej doprave však môže získať ako náhradu za to, že letecký dopravca nedodržal svoju povinnosť poskytnúť starostlivosť uvedenú v článku 5 ods. 1 písm. b) a článku 9 nariadenia č. 261/2004, len vrátenie súm, ktoré sú vzhľadom na vlastné okolnosti každého prípadu nutné, vhodné a primerané na účely nápravy zlyhania leteckého dopravcu, ktorý neposkytol starostlivosť uvedenému cestujúcemu, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 12.3.2011.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/2


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof — Belgicko) — Belgische Petroleum Unie VZW a i./Belgische Staat

(Vec C-26/11) (1)

(Smernica 98/70/ES - Kvalita benzínu a naftových palív - Články 3 až 5 - Environmentálne špecifikácie palív - Smernica 98/34/ES - Postup pri informovaní v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby poskytované informačnou spoločnosťou - Články 1 a 8 - Pojem „technický predpis“ - Povinnosť oznámiť návrhy technických predpisov - Vnútroštátna právna úprava stanovujúca ropným spoločnostiam, ktoré uvádzajú na trh benzín a/alebo naftové palivá, povinnosť uviesť na trh počas toho istého kalendárneho roka aj určité množstvo biopalív)

2013/C 86/03

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Grondwettelijk Hof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Belgische Petroleum Unie VZW, Continental Tanking Company NV, Belgische Olie Maatschappij NV, Octa NV, Van Der Sluijs Group Belgium NV, Belgomazout Liège NV, Martens Energie NV, Transcor Oil Services NV, Mabanaft BV, Belgomine NV, Van Raak Distributie NV, Bouts NV, Gabriels & Co NV, Joassin René NV, Orion Trading Group NV, Petrus NV, Argosoil Belgium NV

Žalovaný: Belgische Staat

za účasti: Belgian Bioethanol Association VZW, Belgian Biodiesel Board VZW

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Grondwettelijk Hof — Výklad článku 4 ods. 3 ZEÚ, článku 26 ods. 2 ZFEÚ a článkov 28 ZFEÚ, 34 ZFEÚ, 35 ZFEÚ a 36 ZFEÚ, článkov 3, 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350, s. 58; Mim. vyd. 13/023, s. 182), a článku 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 204, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337) — Vnútroštátna právna úprava ukladajúca ropným spoločnostiam, ktoré dodávajú na spotrebu palivo, povinnosť dodať počas toho istého kalendárneho roka na spotrebu aj určité množstvo čistého bioetanolu alebo bioetanolu v podobe bio-ETBE a metylesterov mastných kyselín (MERO)

Výrok rozsudku

1.

Články 3 až 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/E[H]S, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá v súlade s cieľom podpory používania biopalív v doprave, stanoveným pre členské štáty smernicami Európskeho parlamentu a Rady… 2003/30/ES z 8. mája 2003 o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave, 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES, a 2009/30, ukladá ropným spoločnostiam, ktoré uvádzajú na trh benzín a/alebo naftové palivá, povinnosť uviesť na trh počas toho istého kalendárneho roka aj určité množstvo biopalív prostredníctvom zmiešania s týmito produktmi, pokiaľ je toto množstvo vypočítané na základe percentuálnych podielov z celkového množstva uvedených produktov, ktoré dodávajú na trh počas roka, a pokiaľ sú tieto percentuálne podiely v súlade s hornými hranicami stanovenými v smernici 98/70, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/30.

2.

Článok 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, v spojení s článkom 10 ods. 1 poslednou zarážkou uvedenej smernice sa má vykladať v tom zmysle, že nestanovuje povinnosť oznámiť návrh vnútroštátnej právnej úpravy ukladajúcej ropným spoločnostiam, ktoré uvádzajú na trh benzín a/alebo naftové palivá, povinnosť uviesť na trh počas toho istého kalendárneho roka určité množstvo biopalív, pokiaľ bol tento návrh po jeho oznámení na základe uvedeného článku 8 ods. 1 prvého pododseku zmenený a doplnený na účely zohľadnenia pripomienok Komisie týkajúcich sa tohto návrhu a takto zmenený a doplnený návrh bol Komisii následne oznámený.


(1)  Ú. v. EÚ C 113, 9.4.2011.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/3


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland — Írsko) — H.I.D., B.A./Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko, Attorney General

(Vec C-175/11) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný európsky azylový systém - Žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny o získanie postavenia utečenca - Smernica 2005/85/ES - Článok 23 - Možnosť využiť prednostné spracovanie žiadostí o azyl - Vnútroštátne konanie s prednostným posúdením žiadostí podaných osobami, ktoré patria do určitej kategórie definovanej na základe kritéria štátnej príslušnosti alebo krajiny pôvodu - Právo na účinné súdne preskúmanie - Článok 39 uvedenej smernice - Pojem „súdny orgán“ v zmysle tohto článku)

2013/C 86/04

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Ireland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: H.I.D., B.A.

Žalovaní: Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko, Attorney General

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — High Court of Ireland — Výklad článkov 23 a 39 smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú. v. EÚ L 326, s. 13) — Žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny o priznanie postavenia utečenca — Súlad vnútroštátneho konania, ktoré stanovuje uplatnenie zrýchleného alebo prednostného konania na posúdenie žiadostí o azyl podaných osobami patriacimi do určitej kategórie definovanej na základe štátnej príslušnosti alebo krajiny pôvodu, s právom Únie — Právo na účinné preskúmanie — Pojem „súdny orgán“ v zmysle článku 267 ZFEÚ

Výrok rozsudku

1.

Článok 23 ods. 3 a 4 smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát rozhodol o tom, že určité kategórie žiadostí o azyl definované na základe štátnej príslušnosti alebo krajiny pôvodu žiadateľa o azyl sa budú posudzovať prednostne alebo v zrýchlenom konaní, ak sa pritom dodržia základné zásady a záruky uvedené v kapitole II tejto smernice.

2.

Článok 39 smernice 2005/85 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide aj vo veci samej, ktorá umožňuje žiadateľovi o azyl buď podať žalobu proti rozhodujúcemu orgánu na súdny orgán, akým je Refugee Appeals Tribunal, a voči jeho rozhodnutiu sa odvolať na vyšší súdny orgán, akým je High Court (Írsko), alebo napadnúť platnosť rozhodujúceho orgánu pred High Court, voči ktorému sa možno odvolať na Supreme Court.


(1)  Ú. v. EÚ C 204, 9.7.2011.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/4


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 31. januára 2013 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo

(Vec C-301/11) (1)

(Daňová právna úprava - Prenos daňovej rezidencie - Sloboda usadiť sa - Článok 49 ZFEÚ - Zdanenie nerealizovaných kapitálových ziskov - Okamžitá daň na výstupe)

2013/C 86/05

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: R. Lyal a W. Roels, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: C. Wissels, J. Langer a M. de Ree, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovaného: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze a K. Petersen, splnomocnení zástupcovia), Španielske kráľovstvo (v zastúpení: A. Rubio González, splnomocnený zástupca), Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Výklad článku 49 ZFEÚ — Daň na výstupe pre podniky, ktoré prestali byť daňovými rezidentmi v Holandsku — Zdanenie nerealizovaného kapitálového výnosu podniku v prípade zmeny miesta podniku, premiestnenia jeho stálej prevádzkarne alebo prevodu jeho aktív do iného členského štátu

Výrok rozsudku

1.

Tým, že Holandské kráľovstvo prijalo alebo ponechalo v platnosti vnútroštátnu právnu úpravu, podľa ktorej sa zdaňujú nerealizované kapitálové výnosy pri premiestnení podniku alebo premiestnení zákonného alebo skutočného sídla spoločnosti do iného členského štátu, si nesplnilo povinnosti, ktoré ju vyplývajú z článku 49 ZFEÚ.

2.

Holandské kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.

3.

Spolková republika Nemecko, Španielske kráľovstvo a Portugalská republika znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 27.8.2011.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/4


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Komisia za zaštita ot diskriminacia — Bulharsko) — Valeri Hariev Belov/ČEZ Elektro Bălgaria AD a i.

(Vec C-394/11) (1)

(Prejudiciálne konanie - Článok 267 ZFEÚ - Pojem „vnútroštátny súdny orgán“ - Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

2013/C 86/06

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Komisia za zaštita ot diskriminacia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Valeri Hariev Belov

Žalovaní: ČEZ Elektro Bălgaria AD, Lidia Georgieva Dimitrova, Roselina Dimitrova Kostova, Kremena Stojanova Stojanova, ČEZ Razpredelenie Bălgaria AD, Ivan Kovaržčik, Atanas Antonov Dandarov, Irži Postolka, Vladimir Marek, Daržavna Komisia po energijno i vodno regulirane,

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Komisia za zaštita ot diskriminacia — Výklad článku 2 ods. 1 písm. a) a b), článku 3 ods. 1 písm. h) a článku 8 ods. 1 smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, s. 22; Mim. vyd. 20/001, s. 23), a článku 38 Charty základných práv Európskej únie, ako aj odôvodnenia 29, článku 1 a článku 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS (Ú. v. EÚ L 114, s. 64), a článku 3 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou a o zrušení smernice 96/92/ES (Ú. v. EÚ L 176, s. 37; Mim. vyd. 12/002, s. 211), ako aj článku 3 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, s. 55) — Správna prax spočívajúca v tom, že sa podniku distribuujúcemu elektrickú energiu ponechá možnosť inštalovať v rómskych štvrtiach elektromery na stĺpoch elektrického vedenia vo výške neprístupnej pre spotrebiteľov, čo znemožňuje spotrebiteľom z týchto štvrtí kontrolovať svoj elektromer, zatiaľ čo mimo rómskych štvrtí sú elektromery inštalované v prístupnej výške — Právo alebo záujem konečného spotrebiteľa elektrickej energie pravidelne kontrolovať údaje na elektromere — Dôkazné bremeno v oblasti diskriminácie

Výrok rozsudku

Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc odpovedať na otázky, ktoré položila Komisia za zaštita ot diskriminacia v rozhodnutí o predložení návrhu na začatie prejudiciálneho konania z 19. júla 2011.


(1)  Ú. v. EÚ C 298, 8.10.2011.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/5


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Constanța — Rumunsko) — Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța/vykonanie európskych zatykačov vydaných na Ciprian Vasile Radu

(Vec C-396/11) (1)

(Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach - Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV - Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi - Európsky zatykač vydaný na účely trestného stíhania - Dôvody odmietnutia vykonania)

2013/C 86/07

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Constanța

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

Ciprian Vasile Radu

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Curtea de Apel Constanța — Výklad rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (2002/584/SVV) (Ú. v. ES L 190, s. 1), ako aj článku 6 ZEÚ a Charty základných práv Európskej únie, najmä jej článkov 6, 48 a 52 — Európsky zatykač vydaný na účely trestného stíhania — Právomoc členského štátu vykonávajúceho zatykač zamietnuť žiadosť o vydanie vyžiadanej osoby z dôvodu nedodržania Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Charty základných práv Európskej únie, ako aj z dôvodu neprebratia alebo neúplného prebratia rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV členským štátom vydávajúcim zatykač

Výrok rozsudku

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, zmenené a doplnené rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že vykonávajúce súdne orgány nie sú oprávnené odmietnuť vykonať európsky zatykač vydaný na účely trestného stíhania z dôvodu, že vyžiadaná osoba nebola pred vydaním tohto zatykača vypočutá vo vydávajúcom členskom štáte.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/5


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna — Bulharsko) — Stroy trans EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(Vec C-642/11) (1)

(Dane - DPH - Smernica 2006/112/ES - Zásada daňovej neutrality - Právo na odpočet - Zamietnutie - Článok 203 - Uvedenie DPH na faktúre - Daňová povinnosť - Existencia zdaniteľného plnenia - Rovnaké posúdenie vo vzťahu k vystaviteľovi faktúry a k jej príjemcovi - Potreba)

2013/C 86/08

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Varna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Stroy trans EOOD

Žalovaná: Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Administrativen săd — Varna — Výklad článku 203 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) — Právo na odpočet dane zaplatenej na vstupe — Daň, ktorá musí byť odvedená z dôvodu uvedenia na faktúre napriek tomu, že tovar uvedený vo faktúre nebol dodaný alebo zaplatený — Dôkaz o skutočnom dodaní tovaru — Daňová kontrola vykonaná u priameho dodávateľa zdaniteľnej osoby, ktorá nevedie k oprave dane

Výrok rozsudku

1.

Článok 203 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že:

daň z pridanej hodnoty, ktorú osoba uviedla na faktúre, je táto osoba povinná zaplatiť bez ohľadu na to, či skutočne došlo k zdaniteľnému plneniu,

len zo skutočnosti, že daňová správa v opravnom daňovom výmere zaslanom vystaviteľovi tejto faktúry neopravila daň z pridanej hodnoty, ktorú priznal, nemožno vyvodiť záver, že táto správa uznala, že uvedená faktúra zodpovedá skutočnému zdaniteľnému plneniu.

2.

Zásady daňovej neutrality, proporcionality a legitímnej dôvery sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby sa príjemcovi faktúry zamietlo právo na odpočet dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe z dôvodu neuskutočnenia zdaniteľného plnenia, hoci v opravnom daňovom výmere zaslanom vystaviteľovi tejto faktúry sa neopravila daň z pridanej hodnoty, ktorú vystaviteľ priznal. Ak sa však vzhľadom na podvody alebo nezrovnalosti, ktorých sa dopustil tento vystaviteľ alebo ku ktorým došlo na vstupe plnenia, o ktoré sa opiera právo na odpočet, považuje toto plnenie za neuskutočnené, treba na základe objektívnych skutočností a bez toho, aby sa od príjemcu faktúry vyžadovalo overovanie, ktoré mu neprináleží, preukázať, že tento príjemca vedel alebo mohol vedieť, že dotknuté plnenie bolo súčasťou podvodu týkajúceho sa dane z pridanej hodnoty, čo musí preveriť vnútroštátny súd.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 17.3.2012.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/6


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sd Varna — Bulharsko) — LVK — 56 EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(Vec C-643/11) (1)

(Dane - DPH - Smernica 2006/112/ES - Zásada daňovej neutrality - Právo na odpočet - Zamietnutie - Článok 203 - Uvedenie DPH na faktúre - Daňová povinnosť - Existencia zdaniteľného plnenia - Rovnaké posúdenie vo vzťahu k vystaviteľovi faktúry a k jej príjemcovi - Potreba)

2013/C 86/09

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen sd Varna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: LVK — 56 EOOD

Žalovaná: Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Administrativen sad — Varna — Výklad smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) — Právo na odpočet DPH zaplatenej na vstupe — Dôkazy o uskutočnení zdaniteľného plnenia — Prax daňovej správy odmietajúca priznať právo na odpočet DPH príjemcovi zdaniteľného dodania z dôvodu nepreukázania, že sa dodanie naozaj uskutočnilo napriek konštatovaniu splatnosti dane na úrovni dodávateľa

Výrok rozsudku

1.

Článok 203 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že:

daň z pridanej hodnoty, ktorú osoba uviedla na faktúre, je táto osoba povinná zaplatiť bez ohľadu na to, či skutočne došlo k zdaniteľnému plneniu,

len zo skutočnosti, že daňová správa v opravnom daňovom výmere zaslanom vystaviteľovi tejto faktúry neopravila daň z pridanej hodnoty, ktorú priznal, nemožno vyvodiť záver, že táto správa uznala, že uvedená faktúra zodpovedá skutočnému zdaniteľnému plneniu.

2.

Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že článok 167 a článok 168 písm. a) smernice 2006/112, ako aj zásady daňovej neutrality, právnej istoty a rovnosti zaobchádzania nebránia tomu, aby sa príjemcovi faktúry zamietlo právo na odpočet dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe z dôvodu neuskutočnenia zdaniteľného plnenia, hoci v opravnom daňovom výmere zaslanom vystaviteľovi tejto faktúry sa neopravila daň z pridanej hodnoty, ktorú vystaviteľ priznal. Ak sa však vzhľadom na podvody alebo nezrovnalosti, ktorých sa dopustil tento vystaviteľ alebo ku ktorým došlo na vstupe plnenia, o ktoré sa opiera právo na odpočet, považuje toto plnenie za neuskutočnené, treba na základe objektívnych skutočností a bez toho, aby sa od príjemcu faktúry vyžadovalo overovanie, ktoré mu neprináleží, preukázať, že tento príjemca vedel alebo mohol vedieť, že dotknuté plnenie bolo súčasťou podvodu týkajúceho sa dane z pridanej hodnoty, čo musí preveriť vnútroštátny súd.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 17.3.2012.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove (Slovensko) 6. novembra 2012 — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

(Vec C-496/12)

2013/C 86/10

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský súd v Prešove

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA

Žalovaná: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa ustanovenia smerníc Európskej únie, akými sú smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES (1) z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar, smernica Rady 85/374/EHS (2) z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky a iné smernice určené na ochranu spotrebiteľa, vykladať tak, že rovnaká ochrana ako spotrebiteľovi prináleží aj právnickej osobe, ak v zmluvách spadajúcich do pôsobnosti týchto smerníc koná s cieľom, ktorý sa netýka obchodnej činnosti alebo podnikania?

2.

Majú sa ustanovenia smerníc Európskej únie, akými sú smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar a smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky, vykladať tak, že im odporuje také ustanovenie vnútroštátneho predpisu, akým je predpis vo veci samej, ktorý pri zistení vadnosti dodaného tovaru limituje reštitučný nárok ako je aj vydanie bezdôvodného obohatenia len za obdobie od posledného odpočtu vadného meradla vody uskutočneného pred podaním žiadosti?


(1)  Ú. v. ES L 171, s. 12; Mim. vyd. 15/004, s. 223.

(2)  Ú. v. ES L 210, s. 29; Mim. vyd. 15/001, s. 257.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 19. decembra 2012 — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

(Vec C-595/12)

2013/C 86/11

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Loredana Napoli

Žalovaný: Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Prejudiciálne otázky

1.

Vzťahuje sa článok 15 smernice 2006/54/ES (1) (návrat z materskej dovolenky) na navštevovanie kurzu odbornej prípravy, ktorý je súčasťou pracovného pomeru, a má sa tento článok vykladať v tom zmysle, že na konci materskej dovolenky má zamestnankyňa právo na prijatie do rovnakého kurzu, ktorý stále prebieha, alebo ho možno vykladať v tom zmysle, že zamestnankyňu možno zapísať do nasledujúceho kurzu, hoci jeho uskutočnenie je aspoň z časového hľadiska neisté?

2.

Treba článok 2 ods. 2 písm. c) smernice 2006/54/ES, podľa ktorého predstavuje diskrimináciu akékoľvek menej priaznivé zaobchádzanie z dôvodov materskej dovolenky, vykladať v tom zmysle, že zamestnankyni zabezpečuje absolútnu ochranu, ktorá pretrváva aj v prípade protichodných záujmov, proti akejkoľvek nerovnosti hmotnoprávneho charakteru (Súdny dvor, rozsudok z 30. apríla 1998 vo veci Thibault, C-136/95), s tým dôsledkom, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá tým, že stanovuje vylúčenie z kurzu odbornej prípravy a zároveň zaručuje možnosť zápisu do ďalšieho kurzu, sleduje cieľ zabezpečiť náležité vzdelanie, ale zbavuje zamestnankyňu príležitosti na skorší prístup k novej pracovnej pozícii vrátane poberania príslušného platu spolu s mužskými kolegami, ktorí sa zúčastnili rovnakého výberového konania a pôvodného kurzu odbornej prípravy?

3.

Má sa článok 14 ods. 2 smernice 2006/54/ES, podľa ktorého nepredstavuje diskrimináciu rozdielne zaobchádzanie založené na charakteristikách, ktoré vytvárajú prirodzenú požiadavku na povolanie, vykladať v tom zmysle, že umožňuje členskému štátu odložiť prístup k zamestnaniu na úkor zamestnankyne, ktorá nemohla absolvovať úplnú odbornú prípravu z dôvodu materskej dovolenky?

4.

Ak by sa v prípade uvedenom v bode c) v prejednávanej veci pripustila v abstraktnej rovine uplatniteľnosť článku 14 ods. 2, má sa v každom prípade toto ustanovenie v spojení so všeobecnou zásadou proporcionality vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje vylúčenie zamestnankyne neprítomnej z dôvodu materskej dovolenky z kurzu odbornej prípravy, namiesto toho, aby sa v rámci vnútroštátnej legislatívy zabezpečilo vytvorenie paralelných doškoľovacích kurzov, ktoré by umožnili zamestnankyni dobehnúť zameškanú prípravu, čím by sa zlúčili práva pracujúcej matky a verejný záujem, napriek organizačným a finančným nákladom, ktoré by sa a touto možnosťou spájali?

5.

Obsahuje smernica 2006/54/ES v prípade takého výkladu, že bráni spomenutej vnútroštátnej úprave, z tohto hľadiska ustanovenia s priamym účinkom, ktoré môže vnútroštátny súd priamo uplatniť?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, s. 23).


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/8


Odvolanie podané 19. decembra 2012: Isdin, SA proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 9. októbra 2012 vo veci T-366/11, Bial-Portela & Ca, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-597/12 P)

2013/C 86/12

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Isdin, SA (v zastúpení: H. L. Mosback, advokát, G. Marín Raigal, P. López Ronda, G. Macias Bonilla, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Bial-Portela & Ca, SA

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

potvrdil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. apríla 2001, ktorý zamietol námietku v celom rozsahu,

zaviazal Bial-Portela & Ca, SA na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd skreslil dôkazy, keď v bode 34 napadnutého rozsudku uviedol, že „odvolací senát nesprávne konštatoval, že medzi označeniami neexistuje zvuková podobnosť“. Odvolací senát sa však nedopustil pochybenia, keď uviedol, že medzi označeniami neexistuje zvuková podobnosť, ako to konštatoval Všeobecný súd, ale naopak, správne analyzoval zvukovú podobnosť medzi označeniami a prijal záver, že napriek zvukovým podobnostiam medzi označeniami, celková zvučnosť označení je odlišná. Odvolateľka sa domnieva, že záver odvolacieho senátu, ktorý Všeobecný súd skreslil, treba potvrdiť.

Okrem toho odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne zistil skutkový stav, keď v bode 40 napadnutého rozsudku uviedol, že tovary patriace do triedy 3 a veľká časť tovarov patriacich do triedy 5 (…) je bežne vystavená v supermarketoch a zákazník si ich tak vyberá na základe vizuálneho preskúmania ich obalov. Toto skutkové zistenie nebolo podložené dôkazmi, a preto bol nesprávne zistený skutkový stav, na základe ktorého sa malo rozhodnutie prijať. Okrem toho, túto skutočnosť nepredložil žiadny z účastníkov konania, a preto sa mohla zohľadniť, len ak bola všeobecne známa (a vzhľadom na tvrdenia, ktoré podporovali nedostatok vierohodnosti tejto skutočnosti, keby sa tak posúdila, viedlo by to k skresleniu skutkového stavu). Túto skutočnosť preto nemožno použiť ako základ pre konštatovanie pravdepodobnosti zámeny.

Odvolateľka tiež tvrdí, že zásada audi alteram partem, ktorá je obsiahnutá v článku 76 ods. 1 nariadenia o ochranných známkach (1) (pôvodne článok 74 ods. 1 nariadenia 40/94 (2)) bola porušená a že Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochranných známkach a relevantnú judikatúru, a tým porušil právo Únie. Všeobecný súd nevykonal všeobecné posúdenie dotknutých ochranných známok a nezohľadnil všetky relevantné skutočnosti v prejednávanej veci.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 11, s. 1).


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgicko) 20. decembra 2012 — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën

(Vec C-599/12)

2013/C 86/13

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you

Žalovaný: FOD Financiën

Prejudiciálne otázky

1.

Môže Belgicko zmeniť svoje právne predpisy v tom zmysle, že službu, ktorá je oslobodená od dane — v tomto prípade zájazdy mimo EÚ —, v určitom čase (1. decembra 1977) zdaní bezprostredne pred tým, ako nadobudla účinnosť šiesta smernica o DPH (1) (1. januára 1978), a obíde tak derogačnú doložku uvedenú v článku 28 ods. 3 tejto smernice (článok 370 smernice 2006/112 (2)), ktorá stanovuje, že pokračovať v zdaňovaní týchto služieb cestovných kancelárií možno len vtedy, ak už boli zdaňované pred tým, ako šiesta smernica nadobudla účinnosť?

2.

Bolo Belgicko povinné od 13. júna 1977 (deň uverejnenia smernice) upustiť od zdaňovania zájazdov mimo EÚ?

3.

Porušuje Belgicko článok 309 smernice 2006/112, ak v prípade služieb mimo Spoločenstva nezaobchádza s cestovnými kanceláriami rovnako ako so sprostredkovateľmi a napriek tomu tieto služby naďalej zdaňuje?

4.

Sú články 309, 153, 370 a príloha X smernice 2006/112 v rozpore so všeobecnými zásadami práva Spoločenstva, so zásadou rovnakého zaobchádzania a zásadou proporcionality, ako aj s ustanoveniami o voľnom pohybe osôb, tovaru a služieb, okrem iného s článkom 43 a článkom 56 Zmluvy o ES preto, že členským štátom poskytujú možnosť voľby, pokiaľ ide o zdanenie služieb v súvislosti so zájazdmi mimo Spoločenstva?

5.

Je v rozpore so zásadami práva Spoločenstva, najmä so zásadou rovnakého zaobchádzania, zásadou proporcionality a neutrality dane z pridanej hodnoty, že Belgické kráľovstvo stanovilo kráľovským dekrétom z 28. novembra 1999 v súvislosti so zájazdmi mimo EÚ daňovú povinnosť len pre cestovné kancelárie, ale nie pre sprostredkovateľov?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).

(2)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 27. decembra 2012 — H. N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko a generálny advokát

(Vec C-604/12)

2013/C 86/14

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: H. N.

Odporcovia: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko a generálny advokát

Prejudiciálna otázka

Umožňuje smernica Rady 2004/83/ES (1), ak sa vykladá vzhľadom na zásadu riadnej správy vecí verejných zakotvenú v práve Európskej únie, najmä v článku 41 Charty základných práv Európskej únie, aby členský štát prijal také právne predpisy, podľa ktorých možno žiadosť o doplnkovú ochranu posudzovať iba vtedy, ak žiadateľ požiadal o postavenie utečenca a táto žiadosť bola zamietnutá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi?


(1)  Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, s. 2; Mim. vyd. 19/007, s. 96).


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Spojené kráľovstvo) 18. decembra 2012 — Astrazeneca AB/Comptroller-General of Patents

(Vec C-617/12)

2013/C 86/15

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Astrazeneca AB

Odporca: Comptroller-General of Patents

Prejudiciálne otázky

1.

Môže švajčiarske povolenie na uvedenie na trh, ktoré nebolo udelené podľa správneho povoľovacieho konania stanoveného v smernici 2001/83/ES (1), ale bolo automaticky uznané Lichtenštajnskom, predstavovať „prvé povolenie na uvedenie výrobku na trh“ na účely článku 13 ods. 1 nariadenia č. 469/2009/ES (2)?

2.

Má na odpoveď na prvú otázku vplyv, že:

a)

Európska agentúra pre lieky konštatovala, že súbor klinických údajov, na základe ktorých švajčiarsky orgán udelil povolenie na uvedenie na trh, nespĺňa podmienky na udelenie povolenia na uvedenie na trh podľa nariadenia č. 726/2004/ES (3), a/alebo

b)

platnosť švajčiarskeho povolenia na uvedenie na trh bola po jeho udelení pozastavená a bola obnovená až po predložení doplňujúcich údajov?

3.

Ak článok 13 ods. 1 nariadenia č. 469/2009 odkazuje len na povolenia na uvedenie na trh udelené podľa správneho povoľovacieho konania stanoveného v smernici 2001/83/ES, spôsobuje skutočnosť, že liečivo bolo najprv uvedené na trh v rámci EHP podľa švajčiarskeho povolenia na uvedenie na trh, ktoré bolo automaticky uznané v Lichtenštajnsku a nebolo udelené podľa smernice 2001/83/ES, to, že pre výrobok nemožno udeliť dodatkové ochranné osvedčenie podľa článku 2 nariadenia č. 469/2009?


(1)  Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktor[ou] sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, s. 1; Mim. vyd. 13/034, s. 229).


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 10. januára 2013 — Bayer CropScience AG

(Vec C-11/13)

2013/C 86/16

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundespatentgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka a sťažovateľka: Bayer CropScience AG

Prejudiciálna otázka

Súdnemu dvoru Európskej únie sa predkladá návrh na začatie prejudiciálneho konania o tejto otázke týkajúcej sa výkladu článku 3 ods. 1 a článku 1 bodov 8 a 3 nariadenia č. 1610/96 Európskeho parlamentu a Rady (1):

Majú sa pojmy výrobok v článku 3 ods. 1, článku 1 bode 8 a aktívna látka v článku 1 bode 3 tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že pod ne spadá aj safener?


(1)  Nariadenie č. 1610/96 Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín (Ú. v. ES L 198, s. 30; Mim. vyd. 03/019, s. 335).


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 14. januára 2013 — Alpina River Cruises GmbH a Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

(Vec C-17/13)

2013/C 86/17

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH

Žalovaný: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

Prejudiciálna otázka

Má sa nariadenie Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992 (1) vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na výletnú plavbu uskutočňovanú medzi prístavmi členského štátu, pričom v týchto prístavoch nenastupujú a nevystupujú rôzni cestujúci, keďže predmetná výletná plavba sa začína a končí sa nástupom a výstupom tých istých cestujúcich v tom istom prístave členského štátu?


(1)  Nariadenie Rady EHS č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž) (Ú. v. ES L 364, s. 7; Mim. vyd. 06/002, s. 10).


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 15. januára 2013 — Ministero dell’Interno/Fastweb SpA

(Vec C-19/13)

2013/C 86/18

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Ministero dell’Interno (Ministerstvo vnútra)

Odporkyňa: Fastweb SpA

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 2d ods. 4 smernice 2007/66 (1) vykladať v tom zmysle, že ak verejný obstarávateľ predtým, než priamo zadal zákazku určitému hospodárskemu subjektu, ktorý vybral bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, zverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti a zmluvu uzavrel až po uplynutí najmenej desiatich dní, automaticky to — vždy a za každých okolností — vylučuje, aby vnútroštátny súd vyhlásil neplatnosť zmluvy, aj keď zistil porušenie ustanovení, ktoré za určitých podmienok umožňujú zadať zákazku bez vykonania zadávacieho konania?

2.

Je článok 2d ods. 4 smernice 2007/66 — ak sa má vykladať v tom zmysle, že vylučuje možnosť, aby vnútroštátna právna norma (článok 122 správneho poriadku) stanovila neplatnosť zmluvy napriek tomu, že súd zistil porušenie ustanovení, ktoré za určitých podmienok umožňujú zadať zákazku bez vykonania zadávacieho konania — v súlade so zásadami rovnosti účastníkov konania, zákazu diskriminácie a ochrany hospodárskej súťaže a zabezpečuje právo na účinný opravný prostriedok zakotvený v článku 47 Charty základných práv Európskej únie?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, s. 31).


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 15. januára 2013 — Daniel Unland/Land Berlin

(Vec C-20/13)

2013/C 86/19

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Daniel Unland

Žalovaná: Land Berlin

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa európske primárne a/alebo sekundárne právo, v prejednávanej veci najmä smernica 2000/78/ES (1), vykladať v zmysle rozsiahleho zákazu neodôvodnenej diskriminácie na základe veku tak, že sa vzťahuje aj na vnútroštátne normy o odmeňovaní krajinských sudcov?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, vyplýva z výkladu tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, že vnútroštátny právny predpis, podľa ktorého výška základného platu sudcu pri nástupe do funkcie sudcu a neskoršie zvyšovanie tohto platu závisia od jeho veku, predstavuje priamu alebo nepriamu diskrimináciu na základe veku?

3.

V prípade kladnej odpovede aj na druhú otázku, bráni výklad tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa takýto vnútroštátny právny predpis odôvodňoval legislatívnym cieľom odmeňovať odbornú prax a/alebo sociálnu kompetenciu?

4.

V prípade kladnej odpovede aj na tretiu otázku, pripúšťa výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, pokiaľ ešte neprebehla implementácia nediskriminačného práva o odmeňovaní, iný právny dôsledok ako to, že diskriminovaným osobám sa so spätnou účinnosťou musí poskytnúť odmena zodpovedajúca najvyššiemu platovému stupňu ich platovej triedy?

Vyplýva pritom právny dôsledok porušenia zákazu diskriminácie zo samotného európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, v prejednávanej veci najmä zo smernice 2000/78/ES, alebo ide o nárok so zreteľom na nedostatočné prebratie európskych požiadaviek vyplývajúci z nároku na základe zodpovednosti štátu podľa práva Únie?

5.

Bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva takému vnútroštátnemu opatreniu, na základe ktorého sa nárok na (dodatočné) zaplatenie alebo náhradu škody podmieňuje tým, že sudcovia ho musia uplatniť včas?

6.

V prípade kladnej odpovede na prvú až tretiu otázku, vyplýva z výkladu európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, že zákon o platovom prevedení, ktorým sa sudcovia už vo funkcii zaradia do stupňa nového systému odmeňovania len na základe výšky základného platu poberaného podľa skoršieho (diskriminačného) práva o odmeňovaní k rozhodujúcemu dňu prevodu a podľa ktorého sa ďalší postup do vyšších stupňov určuje bez ohľadu na absolútnu dĺžku odbornej praxe sudcu v podstate podľa dĺžky odbornej praxe získanej po nadobudnutí účinnosti zákona o platovom prevedení, je pokračovaním existujúcej diskriminácie na základe veku trvajúcim až do prípadného dosiahnutia najvyššieho platového stupňa?

7.

V prípade kladnej odpovede aj na šiestu otázku, bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa toto neobmedzene trvajúce rozdielne zaobchádzanie odôvodnilo legislatívnym cieľom, podľa ktorého sa zákonom o platovom prevedení mali chrániť (nielen) nadobudnuté práva sudcov už vo funkcii k rozhodujúcemu dňu prevodu, ale (aj) očakávanie životného príjmu v danej platovej triede, ktorý by sa pravdepodobne poskytol podľa skoršieho práva o odmeňovaní, a noví sudcovia sa mali odmeňovať lepšie ako sudcovia už vo funkcii?

Možno odôvodniť trvajúcu diskrimináciu sudcov už vo funkcii tým, že alternatívna právna úprava (individuálne zaradenie aj sudcov už vo funkcii podľa dĺžky odbornej praxe) by bola spojená so zvýšeným administratívnym zaťažením?

8.

V prípade zápornej odpovede na možnosť odôvodnenia v siedmej otázke, pripúšťa výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, pokiaľ sa ešte neuskutočnila implementácia nediskriminačného práva o odmeňovaní aj pre sudcov už vo funkcii, iný právny dôsledok ako to, že sudcom už vo funkcii sa so spätnou účinnosťou a naďalej má poskytovať odmena zodpovedajúca najvyššiemu platovému stupňu ich platovej triedy?

9.

V prípade kladnej odpovede na prvú až tretiu otázku a zápornej odpovede na šiestu otázku, vyplýva z výkladu primárneho a sekundárneho práva, že právna úprava v zákone o platovom prevedení, podľa ktorej sa sudcom už vo funkcii, ktorí ku dňu prevodu dosiahli určitý vek, zabezpečí od určitého platového stupňa rýchlejší rast platu ako sudcom, ktorí sú k rozhodujúcemu dňu prevodu mladší, predstavuje priamu alebo nepriamu diskrimináciu na základe veku?

10.

V prípade kladnej odpovede na deviatu otázku, bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa toto rozdielne zaobchádzanie odôvodnilo legislatívnym cieľom, podľa ktorého sa nemali chrániť nadobudnuté práva k rozhodujúcemu dňu, ale výlučne očakávanie životného príjmu v danej platovej triede, ktorý by sa pravdepodobne poskytol podľa skoršieho práva o odmeňovaní?

11.

V prípade zápornej odpovede na možnosť odôvodnenia v desiatej otázke, pripúšťa výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, pokiaľ sa ešte neuskutočnila implementácia nediskriminačného práva o odmeňovaní aj pre sudcov už vo funkcii, iný právny dôsledok ako to, že sa všetkým sudcom už vo funkcii má so spätnou účinnosťou a naďalej zabezpečiť rovnaký rast platu ako uprednostneným sudcom uvedeným v deviatej otázke?


(1)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli (Taliansko) 17. januára 2013 — Mascolo/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(Vec C-22/13)

2013/C 86/20

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Napoli

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Raffaella Mascolo

Žalovaný: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Prejudiciálne otázky

1.

Predstavuje právny rámec v oblasti školstva, [ktorý umožňuje uzatvárať po sebe nasledujúce pracovné zmluvy na dobu určitú, a to bez prestávky v ich trvaní, s tým istým vyučujúcim, v neobmedzenom počte, a to aj na účely uspokojenia trvalej potreby zamestanancov], ekvivalentné opatrenie v zmysle doložky 5 smernice 1999/70/ES (1)?

2.

Kedy treba vychádzať z toho, že pracovný pomer predstavuje výkon „štátnej“ služby v zmysle doložky 5 smernice 1999/70/ES, a to najmä so zreteľom na „príslušné rezorty alebo kategórie pracovníkov“, a preto odôvodňuje odlišné dôsledky v porovnaní s pracovnými pomermi v súkromnom sektore?

3.

Zahŕňa pojem pracovnoprávne podmienky podľa doložky 4 smernice 1999/70/ES, pri zohľadnení vysvetlenia podľa článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2000/78/ES (2) a článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2006/54/ES (3), aj dôsledky nezákonného skončenia pracovného pomeru? V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: možno rozdiel medzi dôsledkami, ktoré taliansky právny systém bežne stanovuje pri nezákonnom skončení pracovného pomeru na dobu neurčitú a pracovného pomeru na dobu určitú, odôvodniť vzhľadom na doložku 4?

4.

Je v súlade so zásadou lojálnej spolupráce zakázané, aby členský štát v prejudiciálnom konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie uviedol zámerne nepravdivý opis vnútroštátneho právneho rámca, a je sudca v prípade neexistencie odlišného výkladu práva, ktorý by rovnako viedol k splneniu povinností vyplývajúcich z členstva v Európskej únii, povinný vykladať vnútroštátne právne predpisy, pokiaľ je to možné, v súlade s výkladom poskytnutým členským štátom?

5.

Zahŕňajú podmienky vzťahujúce sa na pracovnú zmluvu alebo pracovný pomer, ktoré stanovuje smernica 91/533/EHS (4), a najmä článok 2 ods. 1 a ods. 2 písm. e), uvedenie predpokladov, za ktorých sa pracovná zmluva na dobu určitú môže zmeniť na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú?

6.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: bráni článok 8 ods. 1 smernice 91/533/EHS a ciele stanovené v smernici 91/533/EHS, a najmä v jej druhom odôvodnení, retroaktívnej zmene právnej úpravy, ktorá nezaručuje pracovníkovi možnosť uplatniť svoje práva vyplývajúce zo smernice, a síce dodržaniu pracovných podmienok stanovených v rozhodnutí o prijatí do zamestnania?


(1)  Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).

(2)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, s. 23).

(4)  Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, s. 32; Mim. vyd. 05/002, s. 3).


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte Suprema di Cassazione (Taliansko) 24. januára 2013 — ASS.I.CA. a Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino“ a i.

(Vec C-35/13)

2013/C 86/21

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte Suprema di Cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: ASS.I.CA. — Associazione Industriali delle Carni, Krafts Foods Italia SpA

Odporcovia: Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino“ a i.

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 2 nariadenia č. 2081 z roku 1992 (1) vykladať v tom zmysle, že vylučuje, aby si združenie výrobcov mohlo v rámci Spoločenstva uplatňovať právo na výlučné používanie zemepisného označenia pôvodu využívaného na území členského štátu na označovanie určitého druhu salámy, bez toho, aby mu tento členský štát predtým vydal právne záväzné rozhodnutie, ktorým by sa stanovili hranice zemepisnej oblasti výroby, špecifické pokyny týkajúce sa výroby a prípadné požiadavky, ktoré musia výrobcovia spĺňať, aby mohli mať prospech z používania daného označenia?

2.

Aký režim sa má vzhľadom na nariadenie Spoločenstva č. 2081 z roku 1992 uplatňovať na trhu Spoločenstva a tiež na trhu členského štátu na neregistrované zemepisné označenie?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 208, s. 1; Mim. vyd. 03/013, s. 4).


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/14


Odvolanie podané 31. januára 2013: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 21. novembra 2012 vo veci T-270/08, Spolková republika Nemecko/Európska komisia

(Vec C-54/13 P)

2013/C 86/22

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze, splnomocnený zástupca, C. von Donat, J. Lipinsky, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Španielske kráľovstvo, Holandské kráľovstvo, Francúzska republika

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 21. novembra 2012 vo veci T-270/08 — Spolková republika Nemecko, Španielske kráľovstvo (vedľajší účastník konania), Francúzska republika (vedľajší účastník konania) a Holandské kráľovstvo (vedľajší účastník konania) proti Európskej komisii — z dôvodu zrušenia rozhodnutia Komisie K(2008) 1615 v konečnom znení z 29. apríla 2008 o znížení pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) schválenej pre operačný program v cieľovom regióne č. 1 Berlín (východ) (Nemecko) (1994 — 1999) v súlade s rozhodnutím Komisie K(94) 1973 z 5. augusta 1994 a zrušiť rozhodnutie Komisie K(2008) 1615 v konečnom znení z 29. apríla 2008 o znížení pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) schválenej pre operačný program v cieľovom regióne č. 1 Berlín (východ) (Nemecko) (1994 — 1999) v súlade s rozhodnutím Komisie K(94) 1973 z 5. augusta 1994, ktoré bolo vo veci T-270/08 napadnuté,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

 

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd porušil podľa odvolateľky článok 24 ods. 2 nariadenia č. 4253/88 (1) v spojení s článkom 1 nariadenia č. 2988/95 (2) a zásadu prenesenia právomocí (pôvodný článok 5 ES teraz: článok 5 ods. 2 ZEÚ, článok 7 ZFEÚ), pretože v napadnutom rozsudku nesprávne predpokladal, že aj jednoduché pochybenie vnútroštátnych správnych orgánov predstavuje „nezrovnalosť“, ktorá oprávňuje Komisiu na úpravu financovania podľa článku 24 ods. 2 nariadenia č. 4253/88.

 

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd podľa názoru odvolateľky ďalej porušil článok 24 ods. 2 nariadenia č. 4253/88 v spojení so zásadou prenesenia právomocí (článok 5 ods. 2 ZEÚ, článok 7 ZFEÚ), pretože v rozpore s právom priznal Komisii oprávnenie na úpravu financovania vo forme extrapolácie (prvá časť druhého odvolacieho dôvodu). Aj keby sa z článku 24 ods. 2 nariadenia č. 4253/88 dalo vyvodiť právo Komisie na zníženie financovania extrapoláciou, Všeobecný súd nesprávne potvrdil spôsob vykonania extrapolácie v danom prípade. Komisia na jednej strane nesmela chyby, ktoré vytýkala, považovať za systematické pre operačný program ako celok a zistenú mieru pochybenia uplatniť na celý program. Komisia na druhej strane podľa názoru odvolateľky nebola oprávnená uplatniť kontrolu spočívajúcu v reprezentatívnom prieskume, ktorú použila na to, aby rozhodla o krátení prostredníctvom extrapolácie pre celý program (druhá časť druhého odvolacieho dôvodu). Komisia navyše podľa odvolateľky uskutočnila neprimerané zníženie finančnej účasti na operačnom programe tým, že vykonala extrapoláciu nereprezentatívnych pochybení a paušálne opravy (tretia časť druhého odvolacieho dôvodu).

 

Tretí odvolací dôvod: Odvolateľka ďalej tvrdí, že napadnutý rozsudok Všeobecného súdu okrem toho porušuje článok 24 ods. 2 nariadenia č. 4253/88 v spojení so zásadou prenesenia právomocí, pretože sa zdá, že Všeobecný súd nesprávne predpokladal, že Komisia má právo paušálne upraviť financovanie (prvá časť tretieho odvolacieho dôvodu). Aj keby takéto oprávnenie vykonať paušálnu úpravu existovalo, Všeobecný súd v danom prípade nesprávne potvrdil uskutočnenie paušálnej úpravy (druhá časť tretieho odvolacieho dôvodu).

 

Štvrtý odvolací dôvod: Napokon Všeobecný súd podľa názoru odvolateľky porušil povinnosť uviesť riadne odôvodnenie podľa článku 81 rokovacieho poriadku v spojení s článkom 36 a článkom 53 ods. 1 Štatútu Súdneho dvora, pretože z odôvodnenia napadnutého rozsudku nie je zrejmé, že sa Všeobecný súd s tvrdeniami odvolateľky týkajúcimi sa neprípustnosti paušálnej úpravy financovania zaoberal (prvá časť druhého žalobného dôvodu), respektíve aké úvahy Všeobecného súdu boli základom zamietnutia týchto tvrdení.


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 4253/88 z 19. decembra 1988 na vykonanie nariadenia (EHS) č. 2052/88, pokiaľ ide o koordináciu činností rozličných štrukturálnych fondov navzájom na jednej strane a ich činností a s operáciami Európskej investičnej banky a ďalšími existujúcimi finančnými nástrojmi na strane druhej (Ú. v. ES L 374, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 340).


Všeobecný súd

23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/15


Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2013 — Sagar/Komisia

(Vec T-269/00) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Štátna pomoc - Úľavy na sociálnych odvodoch v prospech podnikov so sídlom na území Benátok a Chioggie - Rozhodnutie, ktorým sa systém štátnej pomoci vyhlasuje za nezlučiteľný so spoločným trhom a nariaďuje sa vrátenie poskytnutej pomoci - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

2013/C 86/23

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sagar Srl (Segrate, Taliansko) (v zastúpení: A. Vianello, M. Merola a M. Pappalardo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Di Bucci, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Talianska republika (v zastúpení: pôvodne U. Leanza, neskôr I. Braguglia, neskôr R. Adam a napokon I. Bruni, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Aiello a P. Gentilli, avvocati dello Stato)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia Komisie 2000/394/ES z 25. novembra 1999 týkajúceho sa štátnej pomoci v prospech podnikov so sídlom na území Benátok a Chioggie podľa zákonov č. 30/1997 a 206/1995 o úľavách na sociálnych odvodoch (Ú. v. ES L 150, 2000, s. 50)

Výrok

1.

Námietka neprípustnosti, ktorú vzniesla Európska komisia, sa spája s vecou samou.

2.

Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu.

3.

Sagar Srl znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Komisie.

4.

Talianska republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 355, 9.12.2000.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/15


Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2013 — Barbini a i./Komisia

(Vec T-272/00) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Štátna pomoc - Úľavy na sociálnych odvodoch v prospech podnikov so sídlom na území Benátok a Chioggie - Rozhodnutie, ktorým sa systém štátnej pomoci vyhlasuje za nezlučiteľný so spoločným trhom a nariaďuje sa vrátenie poskytnutej pomoci - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

2013/C 86/24

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Alfredo Barbini Srl (Murano, Taliansko), Aureliano Toso Srl (Murano), AVMAzzega Srl (Murano), Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl (Murano), Carlo Moretti Srl (Murano), Effetre Spa (Resana, Taliansko), Ferro & Lazzarini Srl (Murano), Formia Srl (Murano), Gino Cenedese & Figlio (Murano), La Murrina (Murano), Mazzuccato Internationale Srl (Murano), V. Nason & C. Srl (Murano), Venini SpA (Murano), Vetreria de Majo Srl (Murano) a Vetreria LAG Srl (Murano) (v zastúpení: A. Vianello, M. Merola a A. Sodano, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Di Bucci, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobcov: Talianska republika (v zastúpení: U. Leanza, neskôr I. Braguglia, neskôr R. Adam a napokon I. Bruni, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Aiello a P. Gentilli, avvocati dello Stato)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia Komisie 2000/394/ES z 25. novembra 1999 týkajúceho sa štátnej pomoci v prospech podnikov so sídlom na území Benátok a Chioggie podľa zákonov č. 30/1997 a 206/1995 o úľavách na sociálnych odvodoch (Ú. v. ES L 150, 2000, s. 50)

Výrok

1.

Námietka neprípustnosti, ktorú vzniesla Európska komisia, sa spája s vecou samou.

2.

Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu.

3.

Alfredo Barbini Srl, Aureliano Toso Srl, AVMAzzega Srl, Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl, Carlo Moretti Srl, Effetre Spa, Ferro & Lazzarini Srl, Formia Srl, Gino Cenedese & Figlio, La Murrina, Mazzuccato Internationale Srl, V. Nason & C. Srl, Venini SpA, Vetreria de Majo Srl a Vetreria LAG Srl znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania Komisie.

4.

Talianska republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 355, 9.12.2000.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/16


Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2013 — Unindustria a i./Komisia

(Vec T-273/00) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Štátna pomoc - Úľavy na sociálnych odvodoch v prospech podnikov so sídlom na území Benátok a Chioggie - Rozhodnutie, ktorým sa systém štátnej pomoci vyhlasuje za nezlučiteľný so spoločným trhom a nariaďuje sa vrátenie poskytnutej pomoci - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

2013/C 86/25

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Unione degli industriali della provincia de Venezia (Unindustria) (Benátky, Taliansko), Comitato „Venezia vuole vivere“ (Benátky), Siram SpA (Miláno, Taliansko), Fiorital Srl (Benátky), Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas (Benátky), Grafiche Veneziane Srl (Benátky), Cantiere navale De Poli SpA (Pellestrina, Taliansko), Aive Srl (Marcon, Taliansko), Bortoli Ettore Srl (Benátky), Tessuti Artistici Fortuny SpA (Benátky), Lorenzo Rubelli SpA (Benátky), Tecnomare SpA (Benátky) a Arsenale Veneria SpA (Benátky) (v zastúpení: A. Vianello, M. Merola a A. Sodano, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Di Bucci, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobcov: Talianska republika (v zastúpení: pôvodne U. Leanza, neskôr I. Braguglia, neskôr R. Adam a napokon I. Bruni, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Aiello a P. Gentilli, avvocato dello Stato)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia Komisie 2000/394/ES z 25. novembra 1999 týkajúceho sa štátnej pomoci v prospech podnikov so sídlom na území Benátok a Chioggie podľa zákonov č. 30/1997 a 206/1995 o úľavách na sociálnych odvodoch (Ú. v. ES L 150, 2000, s. 50)

Výrok

1.

Námietka neprípustnosti, ktorú vzniesla Európska komisia, sa spája s vecou samou.

2.

Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu.

3.

Unione degli industriali della provincia de Venezia (Unindustria), Comitato „Venezia vuole vivere“, Siram SpA, Fiorital Srl, Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, Grafiche Veneziane Srl, Cantiere navale De Poli SpA, Aive Srl, Bortoli Ettore Srl, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Lorenzo Rubelli SpA, Tecnomare SpA a Arsenale Veneria SpA znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania Komisie.

4.

Talianska republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 355, 9.12.2000.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/16


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 1. februára 2013 — Travetanche Injection/Komisia

(Vec T-368/11 R)

(Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Zamietnutie hlavnej žaloby - zastavenie konania)

2013/C 86/26

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Travetanche Injection SPRL (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: K. Van Maldegem a R. Cana, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P. Oliver a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci K. Sawyer, advokát)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu nariadenia Komisie (EÚ) č. 366/2011 zo 14. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (akrylamid) (Ú. v. EÚ L 101, s. 12)

Výrok

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zastavuje.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/17


Uznesenie Všeobecného súdu z 5. februára 2013 — BSI/Rada

(Vec T-551/11) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Dumping - Rozšírenie antidumpingového cla zavedeného na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne na dovoz týchto výrobkov zasielaných z Malajzie - Nezávislý dovozca - Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ - Neexistencia osobnej dotknutosti - Právny akt obsahujúci vykonávacie predpisy - Neprípustnosť)

2013/C 86/27

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Brugola Service International Srl (BSI) (Cassano Magnago, Taliansko) (v zastúpení: S. Bariatti a M. Farneti, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix a P. Mahnič Bruni, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne G. Berrisch a M. de Morpurgo, neskôr G. Berrisch, advokáti)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: M. França a D. Grespan, spnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 723/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie (Ú. v. EÚ L 194, s. 6)

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Brugola Service International Srl (BSI) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Rady Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 370, 17.12.2011.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/17


Odvolanie podané 8. januára 2013: Dana Mocová proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 13. júna 2012 vo veci F-41/11, Mocová/Komisia

(Vec T-347/12 P)

2013/C 86/28

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Dana Mocová (Praha, Česká republika) (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy

Odvolateľka navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. júna 2012 vo veci F-41/11, Dana Mocová/Európska komisia,

zrušil rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť odvolateľky o obnovenie zmluvy,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania v oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza dva odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, pokiaľ ide o rozsah zásady zákonnosti, keďže Súd pre verejnú službu zastával názor jednak, že odôvodnenie orgánu povereného uzatváraním zmlúv (ďalej len „OPUZ“) v štádiu zamietnutia sťažnosti môže byť nahradené a zmenené odôvodnením podaným počas zamietnutia žiadosti odvolateľky o predĺženie jej zmluvy dočasného zamestnanca, a jednak, že odôvodnenie je právoplatné napriek tomu, že sa zakladalo na skutočnostiach preukázaných až po prijatí napadnutého rozhodnutia. Odvolateľka uvádza, že:

ak v danom prípade nebola zmluva odvolateľky predĺžená z dôvodu pravidla zabrániť presiahnutiu ôsmych rokov, nemohol OPUZ v odpovedi na sťažnosť tvrdiť, že zmluva nebola predĺžená z dôvodu rozpočtových obmedzení, zásluh odvolateľky a služobných dôvod, čo neskôr pred Súdom pre verejnú službu obmedzil na rozpočtové obmedzenia.

Súd pre verejnú službu bol v rozpore s tým, čo uviedol v bode 50 napadnutého rozsudku, povinný preskúmať námietku nezákonnosti podanú voči pravidlu nepresiahnutia ôsmych rokov, nakoľko bol tento dôvod podaný v okamihu zamietnutia žiadosti o predĺženie zmluvy dočasného zamestnanca.

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, keďže Súd pre verejnú službu zastával názor, že OPUZ prijal napadnuté rozhodnutie zo služobných dôvodov napriek tomu, že Súd pre verejnú službu konštatoval, že Komisia počas pojednávania priznala, že v prípade napadnutého rozhodnutia mohli byť v prvom stupni uvedené na odôvodnenie len rozpočtové obmedzenia. Odvolateľka okrem toho uvádza, že Súd pre verejnú službu si nesplnil povinnosť odôvodnenia a povinnosť preskúmať všetky pred ním uvádzané porušenia práva, keď nepoukázal na tvrdenie odvolateľky týkajúce sa zrušenia miesta z dôvodu rozpočtových obmedzení a vzniku nového miesta pre dočasného zamestnanca v platovej triede AD9.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/18


Žaloba podaná 4. januára 2013 — Advance Magazine Publishers/ÚHVT — Montres Tudor (GLAMOUR)

(Vec T-1/13)

2013/C 86/29

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: T. Raab, H. Lauf a V. Ahmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Montres Tudor SA (Ženeva, Švajčiarsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

v plnom rozsahu zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 10. októbra 2012 vo veci R 0231/2012-2,

zaviazal žalovaného a ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu konania pred odvolacím senátom ÚHVT.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva „GLAMOUR“ č. 9 380 916.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: medzinárodná ochranná známka s účinkom v Spoločenstve „TUDOR GLAMOUR“ pre tovary v triede 14.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke v súvislosti so všetkými spornými tovarmi.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/18


Žaloba podaná 4. januára 2013 — Sherwin-Williams Sweden/ÚHVT — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Vec T-12/13)

2013/C 86/30

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Švédsko) (v zastúpení: L. Ström, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Holandsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT R 2085/2011-1 z 18. októbra 2012 (potvrdzujúc tak rozhodnutie námietkového oddelenia č. B 1 717 142 z 9. augusta 2011),

priznal žalobkyni náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „ARTI“ pre tovary zaradené do triedy 2 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 017 427.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: zápis slovnej ochrannej známky „ARTITUDE“ pre tovary zaradené do triedy 2 — prihláška ochrannej známky Beneluxu č. 753 216 a medzinárodná prihláška ochrannej známky č. 872 478.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/19


Žaloba podaná 3. januára 2013 — MasterCard International/ÚHVT — Nehra (surfpin)

(Vec T-13/13)

2013/C 86/31

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: MasterCard International, Inc. (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: N. Bolter a C. Sawdy, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Sheetal Nehra (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 4 a 5 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva,

v plnom rozsahu vyhovel námietke žalobkyne podanej proti ochrannej známke odporcu,

subsidiárne vyhovej námietke žalobkyne v prípade tých služieb, pri ktorých existuje nebezpečenstvo zámeny, a/alebo pre také služby, pri ktorých bolo určené, že existuje nebezpečenstvo, že prihlasovaná ochranná známka nečestne ťaží alebo je na ujmu dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky žalobcu a

zaviazal odporcu na náhradu trov konania, ktoré vznikli žalobkyni.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka modro-čierno-bielej farby obsahujúca slovný prvok „surfpin“ a zobrazenie troch prelínajúcich sa kruhov pre služby zaradené do triedy 36 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8 368 862.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka predstavujúca zobrazenie rôznofarebných prelínajúcich sa kruhov, z ktorých niektoré obsahujú slovný prvok „MasterCard Worldwide“ alebo „MasterCard“ — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5 198 585, prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5 198 494, prihláška ochrannej známky Spojeného kráľovstva č. 2 425 471, prihláška ochrannej známky Spojeného kráľovstva č. 2 429 669, prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5 646 261, prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 761 221, prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5 646 492 a prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5 646 609 pre tovary a služby zaradené do tried 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 4 a 5 nariadenia Rady č. 207/2009.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/19


Žaloba podaná 3. januára 2013 — Seal Trademarks/ÚHVT — Exel Composites (XCEL)

(Vec T-14/13)

2013/C 86/32

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Seal Trademarks Pty Ltd (Queensland, Austrália) (v zastúpení: E. Armijo Chávarri, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Exel Composites Oyj (Mäntyharju, Fínsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu z 11. októbra 2012 alebo

ho subsidiárne zmenil, pretože je v rozpore s článkom 42 ods. 2 a 3 a článkom 42 ods. 8 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva (vyslovene zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania).

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „XCEL“ pre tovary zaradené do tried 18, 25 a 28 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 3 809 571.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: zápis slovnej ochrannej známky „EXEL“ pre tovary zaradené do tried 18 a 28 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 2 996 891, prihláška rakúskej ochrannej známky č. 149 726 a prihláška švédskej ochrannej známky č. 324 307.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 42 ods. 2 a 3 a článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady 207/2009.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/20


Žaloba podaná 18. januára 2013 — dm-drogerie markt/ÚHVT — Semtee (CALDEA)

(Vec T-26/13)

2013/C 86/33

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Nemecko) (v zastúpení: O. Bludovsky a B. Beinert, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Semtee (Escaldes Engornay, Andora)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 10. októbra 2012 (odvolanie týkajúce sa námietkového konania č. R 2432/2011-1) a v dôsledku toho vymazal prihlasovanú ochrannú známku,

subsidiárne zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 10. októbra 2012 (odvolanie týkajúce sa námietkového konania č. R 2432/2011-1) a vrátil vec Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu na ďalšie konanie,

subsidiárne zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 10. októbra 2012 (odvolanie týkajúce sa námietkového konania č. R 2432/2011-1).

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „CALDEA“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 35, 37, 42, 44 a 45 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 264 433.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: prihláška medzinárodnej ochrannej známky s účinkom najmä v Európskej únii č. 894 004 pre tovary zaradené do tried 3, 5 a 8.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia Rady č. 207/2009.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/20


Žaloba podaná 23. januára 2013 — Elan/Komisia

(Vec T-27/13)

2013/C 86/34

Jazyk konania: slovinčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Elan, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o. (Begunje na Gorenjskem, Slovinsko) (v zastúpení: P. Pensa, odvetnik)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil články 2 až 5 rozhodnutia Komisie z 19. októbra 2012 o opatreniach v prospech podniku Elan d.o.o. SA.26379 (C 13/2010),

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti odôvodnenia (článok 296 druhý odsek ZFEÚ) a porušení podstatných formálnych náležitostí z dôvodu nedostatku odôvodnenia (článok 263 druhý odsek ZFEÚ)

Komisia nedostatočne odôvodnila, prečo pripisuje štátu kapitálový vklad do spoločností Zavarovalnica Triglav a Triglav Naložbe. Okrem toho tiež neodôvodnila, prečo nesúhlasila s odpredajom v námornom útvare spoločnosti Elan ako s primeraným kompenzačným opatrením.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ z dôvodu zjavného nesprávneho posúdenia skutkového stavu v súvislosti s existenciou štátnych prostriedkov a pripísaním konania spoločností Zavarovalnica Triglav, Triglav Naložbe a KAD-PPS štátu

Po prvé sa Komisia dopustila zjavne nesprávneho posúdenia skutkového stavu, pokiaľ išlo o kontrolu a vplyv štátu na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), a teda na spoločnosti Zavarovalnica Triglav a Triglav Naložbe. Po druhé Komisia neuviedla nijaké dôkazy, ktoré sa vyžadujú podľa judikatúry vo veci Stardust Marine, ktoré by umožnili pripísať konanie spoločností KAD-PPS, Zavarovalnica Triglav a Triglav Naložbe štátu, pričom vôbec nezohľadnila, že súkromné spoločnosti Zavarovalnica Triglav a Triglav Naložbe vykonávali negatívnu kontrolu nad spoločnosťou Elan.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ, pokiaľ ide o súlad konania spoločníkov so zásadou súkromného investovania v trhovom hospodárstve, pretože došlo k zjavnému nesprávnemu posúdeniu skutkového stavu v súvislosti s rozhodnutím spoločníkov pred rekapitalizáciou a vykonaním opatrenia č. 2 (rekapitalizácia spoločnosti Elan v lete 2008)

Komisia zjavne nesprávnym spôsobom zistila šesť rozhodujúcich skutkových okolností, na základe ktorých dospela k záveru, že opatrenie č. 2 nebolo v súlade so zásadou súkromného investovania v trhovom hospodárstve:

po prvé, Komisia zavádzajúcim spôsobom zohľadnila len najnevýhodnejšie ocenenie základného imania spoločnosti Elan, pričom v odhade boli uvedené štyri hodnoty,

po druhé, arbitrárne a bez vyjadrenia znalcov považovala ocenenie uskutočnené spoločnosťou Audit-IN za zbytočné a nerelevantné a neodôvodnene uprednostnila odhadnú cenu,

po tretie, Komisia nesprávne konštatovala, že na rekapitalizácii sa nezúčastnil nijaký súkromný investor, pričom podiel súkromného kapitálu bol minimálne 35,05 %,

po štvrté, Komisia nesprávne konštatovala, že spoločnosť Elan sama vypracovala viacročný plán na roky 2008 — 2012 a ozdravný plán, pričom vôbec nezobrala do úvahy skutočnosť, že základ ozdravného plánu predstavoval stratégiu rekonverzie pre spoločnosť Elan, ktorú pripravil externý poradca,

po piate, Komisia nesprávne konštatovala, že sa nedosiahla dohoda s bankami, pokiaľ išlo o konsolidáciu záväzkov pred rekapitalizáciou, pretože zjavne nezohľadnila listinné dôkazy preukazujúce, že banky ubezpečili spoločnosť Elan, že budú konsolidovať jej záväzky, ak spoločníci spoločnosti Elan pristúpia k jej rekapitalizácii,

po šieste, tvrdenie Komisie, že rekapitalizácia spoločnosti Elan v roku 2007 nepriniesla nijaký pozitívny výsledok, a preto jej súkromní spoločníci už neinvestovali do spoločnosti Elan, nie je pravdivé.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na zjavnom nesprávnom posúdení skutkového stavu v súvislosti s kompenzačnými opatreniami podľa bodov 38 až 40 usmernení Spoločenstva týkajúcich sa štátnej pomoci pri ozdravení a reštrukturalizácie podnikov v ťažkostiach a porušení článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ.

Komisia zjavne nesprávne posúdila, že spoločnosť Elan neprijala primerané kompenzačné opatrenia, a v dôsledku toho nesprávne uplatnila článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ v spojení s usmerneniami Spoločenstva týkajúcimi sa štátnej pomoci pri ozdravení a reštrukturalizácie podnikov v ťažkostiach:

po prvé, Komisia nezohľadnila skutočnosť, že v stratégii rekonverzie je výslovne uvedené, že v naliehavom prípade sa zruší distribučná spoločnosť v Spojených štátoch amerických,

po druhé, Komisia nesprávne uviedla, že spolupráca so spoločným distribučným podnikom bola prerušená na základe iniciatívy podniku Dal Bello,

po tretie, Komisia neodôvodnene nezohľadnila účinky kompenzačných opatrení na maloobchodný predaj lyží na hlavnom trhu spoločnosti Elan, a teda na výrobu lyží.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/22


Odvolanie podané 24. januára 2013: Vincent Bouillez proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 14. novembra 2012 vo veci F-75/11, Bouillez/Rada

(Vec T-31/13 P)

2013/C 86/35

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Vincent Bouillez (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy

Odvolateľ navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 14. novembra 2012 vo veci F-75/11, Vincent Bouillez/Rada,

zrušil rozhodnutie o nepovýšení odvolateľa,

zaviazal Radu na náhradu trov konania na oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza tri odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, keďže Súd pre verejnú službu sa bez skutočnej kontroly domnieval, že rozhodnutie napadnuté v prvostupňovom konaní bolo v súlade so zásadou povinnosti odôvodnenia, hoci Súd pre verejnú službu nežiadal od Rady žiadny dôkaz o konkrétnom uplatnení kritérií článku 45 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie pri porovnávacom preskúmaní zásluh odvolateľa so zásluhami iných povyšovaných úradníkov.

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, keďže Súd pre verejnú službu vychádzal z jednoduchých tvrdení Rady, podľa ktorých bola pri porovnávacom preskúmaní zásluh zohľadnená úroveň zodpovednosti, pri posúdení, že odvolateľ nepreukázal opak napriek informáciám poskytnutým odvolateľom v rámci opatrení na organizáciu konania, z ktorých vyplývalo, že viacerí povýšení úradníci nedosahovali takú vysokú úroveň zodpovednosti ani harmonizované hodnotenie ako odvolateľ, rovnako ako vyšší počet používaných jazykov (týkajúci sa bodov 45 a 46 napadnutého rozsudku).

3.

Tretí odvolací dôvod je založený na kontradiktórnom odôvodnení, keďže Súd pre verejnú službu nemohol na jednej strane tvrdiť, že Rada sa správne rozhodla vykonať nové porovnávacie preskúmanie zásluh všetkých úradníkov triedy AST 6 povyšovaných v rámci povyšovania v roku 2007, aby následne tvrdila, že Rada nebola povinná zohľadniť zásluhy konkrétneho úradníka, ktorý už bol v rámci tohto povyšovania povýšený a ktorého povýšenie sa stalo konečným (týkajúci sa bodov 69 a 70 napadnutého rozsudku).

Odvolateľ okrem toho uvádza, že Súd pre verejnú službu sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď nekvalifikoval skutočnosti na základe dôkazov v spise ako skutočnosti predstavujúce zjavne nesprávne posúdenie.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/22


Odvolanie podané 24. januára 2013: Mario Paulo da Silva Tenreiro proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 14. novembra 2012 vo veci F-120/11, da Silva Tenreiro/Komisia

(Vec T-32/13 P)

2013/C 86/36

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy

Odvolateľ navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol a vyhlásil,

že rozsudok Súdu pre verejnú službu vyhlásený 14. novembra 2012 (vec F-120/11, da Silva Tenreiro/Komisia), ktorým bola zamietnutá žaloba odvolateľa, sa zrušuje,

rozhodol sám vo veci,

rozhodol a vyhlásil,

že rozhodnutie Európskej komisie o zamietnutí kandidatúry odvolateľa na voľné pracovné miesto riaditeľa riaditeľstva A „Spravodlivosť v civilných veciach“ generálneho riaditeľstva (GR) „Spravodlivosť“, ako aj rozhodnutie o vymenovaní na toto miesto pani Y sa zrušujú,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania na oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza dva odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na skreslení skutkových okolností:

na jednej strane tým, že Súd pre verejnú službu sa domnieval, že pojem „background“ použitý v oznámení o voľnom pracovnom mieste v spornom konaní odkazoval na skúsenosti a nie na vzdelanie. Odvolateľ uvádza, že z oznámenia o voľnom pracovnom mieste uverejneného Komisiou vyplýva, že ak sa vyžadujú profesionálne skúsenosti, používa sa pojem „skúsenosti“ a nie „background“,

na druhej strane tým, že Súd pre verejnú službu sa domnieval, že pojem „regulácia“ neodkazoval na mechanizmy regulácie, ale na normatívny proces.

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, keď Súd pre verejnú službu skúmal indície zneužitia právomoci izolovane a nie celkovo, bez toho, aby sa snažil určiť, či súhrn indícií umožňuje vzhľadom na počet indícií, spochybniť prezumpciu zákonnosti napadnutých rozhodnutí v prvostupňovom konaní.

Odvolateľ okrem toho poznamenáva, že Súd pre verejnú službu vzhľadom na nerovnosť účastníkov porušil právo na spravodlivý proces, keď odmietol prijať opatrenia na organizáciu konania, ktoré by umožnili posilniť indície o zneužití právomoci a predložiť dôkaz o skutočnosti, ktorá nemohla byť preukázaná inak, ako týmto opatrením.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/23


Žaloba podaná 24. januára 2013 — Türkiye Garanti Bankasi/ÚHVT — Card & Finance Consulting (bonus&more)

(Vec T-33/13)

2013/C 86/37

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Türkiye Garanti Bankasi AS (Istanbul, Turecko) (v zastúpení: J. Güell Serra, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Card & Finance Consulting GmbH (Nürnberg, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „bonus&more“ pre služby zaradené do tried 35, 36, 38, 41 a 42 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 037 251.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: medzinárodný zápis obrazovej ochrannej známky „bonusnet“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 35, 36, 38 a 42 — medzinárodná prihláška ochrannej známky č. 931 921.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: prijatie odvolania a zamietnutie námietky.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/23


Žaloba podaná 22. januára 2013 — Exakt Advanced Technologies/ÚHVT — Exakt Precision Tools (EXAKT)

(Vec T-37/13)

2013/C 86/38

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Exakt Advanced Technologies GmbH (Norderstedt, Nemecko) (v zastúpení: A. von Bismarck, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Exakt Precision Tools Ltd (Aberdeen, Spojené kráľovstvo)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. októbra 2012 vo veci R 1764/2011-1,

zaviazal ďalšieho účastníka konania na náhradu trov vrátane trov, ktoré vznikli v priebehu odvolacieho konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok „EXAKT“ pre tovary a služby zaradené do tried 7, 9 a 37 — ochranná známka Spoločenstva č. 3 996 592.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: Exakt Precision Tools Ltd.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok „EXAKT“ pre tovary a služby zaradené do tried 7, 8 a 9.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: vyhovenie návrhu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/24


Žaloba podaná 29. januára 2013 — Roy/Rada a Komisia

(Vec T-41/13)

2013/C 86/39

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: René Roy (Juillac-le-Coq, Francúzsko) (v zastúpení: C.-E. Gudin, avocat)

Žalované: Európska komisia a Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

nariadil náhradu škody v plnom rozsahu spôsobenej v dôsledku pokút, a to vo výške 87 400 eur,

nariadil náhradu nemajetkovej ujmy v plnom rozsahu, a to vo výške 100 000 eur,

zaviazal Radu a Komisiu na náhradu všetkých trov konania a poplatkov.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza žalobné dôvody, ktoré sú v podstate identické alebo podobné dôvodom uvedeným v rámci vecí T-195/11, Cahier a i./Rada a Komisia (1), a T-458/11, Riche/Rada a Komisia (2).


(1)  Ú. v. EÚ C 173, 2011, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ C 298, 2011, s. 28.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/24


Žaloba podaná 28. januára 2013 — Sabores de Navarra/ÚHVT — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)

(Vec T-46/13)

2013/C 86/40

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Sabores de Navarra, AIE (Pamplona, Španielsko) (v zastúpení: J. Calderón Chavero a O. González Fernández, abogados)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Frutas Solano, SA (Calahorra, Španielsko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 7. novembra 2012 vo veciach R 2542/2011-2 a R 2550/2011-2,

následne uplatnil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia ÚHVT z 11. októbra 2011 v konaní o neplatnosť č. 4633 C, ktorým bola vyhlásená za čiastočne neplatnú (slovná) ochranná známka Spoločenstva č. 5042346 „KIT, EL SABOR DE NAVARRA“ v triede 29 pre „Konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; želé, marmelády, kompóty; všetky pochádzajúce z Navarry“ a v triede 30 pre: „pečivo a cukrovinky, med, sirup z melasy, omáčky (pochutiny); korenie“,

vyhovel návrhom žalobcu a uložil príslušnému zrušovaciemu oddeleniu ÚHVT, aby opätovne vyhlásil za neplatné tovary uvedené v predchádzajúcom bode,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: slovná ochranná známka „KIT, EL SABOR DE NAVARRA“ pre tovary tried 29, 30 a 33 — zapísaná ochranná známka Spoločenstva č. 5 042 346.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: Frutas Solano, SA.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobca.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „Sabores de Navarra La Sabiduría del Sabor“ pre tovary a služby tried 29, 30, 33, 39 a 42.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: čiastočné vyhovenie návrhu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné vyhovenie odvolaniu, ktoré podal Frutas Solano, SA a čiastočné zrušenie rozhodnutia zrušovacieho oddelenia, zamietnutie odvolania žalobcu.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 53 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia,

porušenie článku 15 nariadenia č. 207/2009.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/25


Žaloba podaná 30. januára 2013 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/ÚHVT — Vieweg (goldstück)

(Vec T-47/13)

2013/C 86/41

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Nemecko) (v zastúpení: S. Biagosch, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Christin Vieweg (Sonneberg, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 14. novembra 2012 vo veci R 2589/2011-1;

zaviazal ÚHVT na znášanie vlastných trov konania a náhradu trov konania žalobkyne.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Christin Vieweg.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok „goldstück“ pre tovary tried 29 a 30 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 153 677.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka „GOLDSTEIG“ pre tovary a služby tried 29 a 43.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia a zamietnutie námietky žalobkyne.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/25


Žaloba podaná 30. januára 2013 — Out of the blue/ÚHVT — Mombauer (REFLEXX)

(Vec T-48/13)

2013/C 86/42

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Out of the blue KG (Lilienthal, Nemecko) (v zastúpení: G. Hasselblatt a I. George, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Meinhard Mombauer (Kolín, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 19. novembra 2012 vo veci R 1656/2011-4,

zaviazal ÚHVT na znášanie vlastných trov konania a náhradu trov konania, ktoré vznikli žalobkyni,

zaviazal Meinharda Mombauera, v prípade, že by sa zúčastnil konania ako vedľajší účastník, na znášanie vlastných trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „REFLEXX“ pre tovary zaradené do triedy 9 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 7 239 511.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Meinhard Mombauer.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok „REFLECTS“ pre tovary zaradené do triedy 9.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 42 ods. 5 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/26


Žaloba podaná 25. januára 2013 — Think Schuhwerk/ÚHVT — Müller (VOODOO)

(Vec T-50/13)

2013/C 86/43

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Rakúsko) (v zastúpení: M. Gail, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Andreas Müller (Ulm, Nemecko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 14. novembra 2012 vo veci R 474/2012-4,

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: slovná ochranná známka „VOODOO“ pre tovary triedy 25 — Ochranná známka Spoločenstva č. 5 832 464.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: Andreas Müller.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobkyňa.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: porušenie článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009, ako aj porušenie článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009, ako aj porušenie článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/26


Žaloba podaná 30. januára 2013 — Evropaïki Dynamiki/EIB

(Vec T-51/13)

2013/C 86/44

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Evropaïki Dynamiki (Atény, Grécko) (v zastúpení: B. Christianos, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

uložil EIB povinnosť zaplatiť žalobkyni 536 610,22 eura z dôvodu náhrady škody, ktorá jej mala byť spôsobená stratou možnosti uzavrieť rámcovú zmluvu spolu s kompenzačnými úrokmi plynúcimi od 31. januára 2008 až do vyhlásenia rozsudku v tejto veci a s úrokmi z omeškania od vyhlásenia rozsudku v tejto veci až do úplného zaplatenia,

uložil EIB povinnosť zaplatiť žalobkyni 150 000 eur ako osobitnú náhradu škody spolu s kompenzačnými úrokmi plynúcimi od 31. januára 2008 až do vyhlásenia rozsudku v tejto veci a s úrokmi z omeškania od vyhlásenia rozsudku v tejto veci až do úplného zaplatenia,

uložiť EIB povinnosť nahradiť žalobkyne trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa žalobkyňa domáha, aby jej Všeobecný súd Európskej únie priznal podľa článku 340 druhého odseku ZFEÚ v spojení s článkom 266 ZFEÚ náhradu škody spôsobenú protiprávnym konaním Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“).

Uvedená škoda vyplýva, tak ako bolo rozhodnuté rozsudkom z 20. septembra 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, z toho, že EIB protiprávne neprijala ponuku predloženú žalobkyňou v rámci verejného obstarávania na uzavretie rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb.

V tejto súvislosti žalobkyňa žiada po prvé náhradu škody vo forme restitutio in integrum spôsobenú stratou možnosti uzavrieť rámcovú zmluvu a po druhé osobitnú náhradu škody z dôvodu protiprávneho konania a zneužívajúceho správania EIB voči žalobkyni.

Žalobkyňa tvrdí, že podmienky na vyvodenie mimozmluvnej zodpovednosti EIB tak, ako sú vykladané judikatúrou, sú v súvislosti s náhradou jej škody splnené.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/27


Žaloba podaná 6. februára 2013 — Golam/ÚHVT — Glaxo Group (METABIOMAX)

(Vec T-62/13)

2013/C 86/45

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sofia Golam (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Trovas, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Glaxo Group Ltd (Greenford, Spojené kráľovstvo)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhovel jej žalobe a zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 30. októbra 2012 vo veci R 2089/2011-2,

zamietol námietku ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom a vyhovel jej žiadosti v plnom rozsahu,

zaviazal ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „METABIOMAX“ pre tovary zaradené do tried 5, 16 a 30 — prihláška č. 8885261.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka Spoločenstva „BIOMAX“, ktorá bola zapísaná pod č. 2661858 pre tovary zaradené do tried 5, 30 a 32.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia Rady č. 207/2009.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/27


Žaloba podaná 4. februára 2013 — ANKO/Komisia

(Vec T-64/13)

2013/C 86/46

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atény, Grécko) (v zastúpení: B. Christianos, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že nie je povinná vrátiť z dôvodu úhrady bez právneho dôvodu sumu, ktorú jej zaplatila Komisia za projekt DOC@HAND,

určil, že nie je povinná uhradiť Komisii paušálnu náhradu škody za projekt DOC@HAND, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba podaná podľa článku 272 ZFEÚ sa týka ručenia Komisie zo zmluvy č. 508015 týkajúcej sa vykonania projektu „Knowledge Sharing and Decision Support for Healthcare Professionals“ (DOC@HAND). Žalobkyňa uvádza najmä, že Komisia porušila svoje zmluvné povinnosti, zásadu dobrej viery, zákaz zneužitia práv a zásadu proporcionality, keď žiadala vrátenie žalobkyni vyplatených súm, hoci žalobkyňa svoje zmluvné povinnosti splnila.

Z uvedeného dôvodu nie je povinná vrátiť z dôvodu úhrady bez právneho dôvodu ani celú sumu, ktorú jej zaplatila Komisia za projekt DOC@HAND, ani uhradiť Komisii paušálnu náhradu škody(liquidated damages) za tento projekt.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/28


Žaloba podaná 7. februára 2013 — Al-Tabbaa/Rada

(Vec T-74/13)

2013/C 86/47

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Mazen Al-Tabbaa (Bejrút, Libanon) (v zastúpení: M. Lester, barrister, a G. Martin, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady 2012/739/SZBP z 29. novembra 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii a o zrušení rozhodnutia 2011/782/SZBP (Ú. v. EÚ L 330, s. 21) v rozsahu, v akom sa týka žalobcu,

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1117/2012 z 29. novembra 2012, ktorým sa vykonáva článok 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 330, s. 9) v rozsahu, v akom sa týka žalobcu,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že žalovaná sa dopustila nesprávneho posúdenia skutkového stavu a zjavne nesprávneho posúdenia, keď sa rozhodla uplatniť na žalobcu tieto reštriktívne opatrenia a zastávala názor, že kritériá pre zápis do zoznamu boli splnené.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že žalovaná neposkytla žalobcovi dostatočné a primerané dôvody na jeho zahrnutie do sporných opatrení.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že žalovaná porušila základné práva žalobcu na obranu a právo na účinnú súdnu ochranu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že žalovaná nedôvodne a neprimerane porušila základné práva žalobcu, konkrétne jeho právo vlastniť majetok, jeho právo na podnikateľskú činnosť a jeho právo na povesť a súkromný a rodinný život.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/28


Žaloba podaná 13. februára 2013 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Rada

(Vec T-80/13)

2013/C 86/48

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Syrian Lebanese Commercial Bank S.A.L. (Bejrút, Libanon) (v zastúpení: P. Vanderveeren, L. Defalque a T. Bontinck, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil článok 25 rozhodnutia Rady 2012/739/SZBP z 29. novembra 2012 a jeho prílohu I.b v rozsahu, v akom sa žalobkyňa nachádza v tejto prílohe pod číslom 34,

zrušil článok 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1117/2012 z 29. novembra 2012 v rozsahu, v akom tento na základe uplatnenia článku 1 vykonávacieho nariadenia Rady č. 55/2012 z 23. januára 2012 a bodu 27 jeho prílohy zachováva zápis žalobkyne do prílohy II nariadenia Rady (EÚ) č. 36/2012,

zrušil v potrebnom rozsahu rozhodnutie, ktoré je predmetom listu Rady z 30. novembra 2012,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod žalobný dôvod je založený na neuvedení dostatočného a presného odôvodnenia, keďže sa Rada obmedzila na uvedenie neurčitých a všeobecných záverov bez toho, aby uviedla špecifické a konkrétne dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že voči žalobkyni je potrebné uplatniť obmedzujúce opatrenia.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení práv na obhajobu, práva na spravodlivý proces a účinnú súdnu ochranu, keďže konanie, ktoré viedlo k prijatiu napadnutých aktov, nebolo kontradiktórne a Rada implicitne odmietla predložiť dôkazy odôvodňujúce povahu a rozsah sankcie.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o účasť žalobkyne na financovaní sýrskeho režimu, keďže Rada pred prijatím napadnutých aktov ani po ich prijatí nepredložila dôkaz o účasti žalobkyne na financovaní uvedeného režimu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na vadách, ktoré ovplyvnili preskúmanie Rady a zapríčinili nezákonnosť reštriktívnych opatrení ňou prijatých v rozsahu, v akom Rada pred prijatím reštriktívneho opatrenia neskúmala relevantnosť a dôvodnosť informácií a dôkazov, ktoré mohli k nemu viesť.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/29


Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2013 — Dimension Data Belgium/Parlament

(Vec T-650/11) (1)

2013/C 86/49

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 73, 10.3.2012.


Súd pre verejnú službu

23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/30


Žaloba podaná 24. decembra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-158/12)

2013/C 86/50

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia zamietajúceho návrh na prijatie žalobcu do pracovného pomeru ako zmluvného zamestnanca vo funkčnej skupine III, ktorý bol vypracovaný Úradom pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu a náhrada vzniknutej majetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie vedúceho oddelenia „nábor zamestnancov a ukončenie služby“ (DG HR.B.2) Európskej komisie zo 6. marca 2012 zamietajúce návrh na prijatie žalobcu pracovného pomeru ako zmluvného zamestnanca vo funkčnej skupine III, ktorý bol vypracovaný Úradom pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu,

zaviazať žalovanú nahradiť majetkovú ujmu, ktorá vznikla žalobcovi napadnutým rozhodnutím, a ohodnotiť v príslušnej výške rozdiel medzi platom prislúchajúcim funkčnej skupine III od októbra 2011 a platom, ktorý poberal žalobca ako zmluvný zamestnanec vo funkčnej skupine I, zvýšený o príslušné úroky od dátumu splatnosti každej mesačnej výplaty do dátumu jej skutočného vyplatenia,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/30


Žaloba podaná 28. decembra 2012 — ZZ/EEA

(Vec F-162/12)

2013/C 86/51

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska environmentálna agentúra

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o opätovnom prijatí žalobcu do služby po nemocenskej dovolenke po dátume, keď bol podľa lekárskeho stanoviska schopný pracovať

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie orgánu povereného uzatváraním zmlúv z 20. septembra 2012 o zamietnutí sťažnosti z 21. mája 2012 týkajúcej sa zrušenia rozhodnutia z 21. februára 2012 o opätovnom prijatí žalobcu do služby po nemocenskej dovolenke dňa 24. januára 2012,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.