ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.030.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 30

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
1. februára 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2013/C 030/01

Zoznam národných kontaktných miest podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia Rady o odovzdávaní vzoriek kontrolovaných látok (2001/419/SVV)

1

 

Európska komisia

2013/C 030/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe) ( 1 )

4

2013/C 030/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6738 – Goldman Sachs/KKR/QMH) ( 1 )

4

2013/C 030/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity) ( 1 )

5

 

III   Prípravné akty

 

Európska centrálna banka

2013/C 030/05

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 27. novembra 2012 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (CON/2012/96)

6

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2013/C 030/06

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2013, ktorým sa vymenúvajú a nahrádzajú členovia riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

12

2013/C 030/07

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2013, ktorým sa vymenúvajú a nahrádzajú členovia riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

13

 

Európska komisia

2013/C 030/08

Výmenný kurz eura

14

2013/C 030/09

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. januára 2013 o nákupe a skladovaní vírusových antigénov slintačky a krívačky

15

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska investičná banka

2013/C 030/10

Akcia na podporu vysokoškolského výskumu: výsledky výberovej komisie pre program EIBURS 2012

17

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/1


Zoznam národných kontaktných miest podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia Rady o odovzdávaní vzoriek kontrolovaných látok (2001/419/SVV)

2013/C 30/01

Belgicko

Police Fédérale

DGJ/DJP/Service Central Drogues

Rue Frits Toussaint 47

1050 Bruxelles

Tel. +32 26427894

Fax +32 26427898

e-mail: dgj.djp.drugs.synthetiques@police.be

Bulharsko

Supreme Cassation Prosecutor’s Office

1061 Sofia ‘Vitosha’ Blvd.

Tel. +359 29219330

Fax +359 29885895

e-mail: mpp_vkp@prb.bg

Cyprus

Pharmaceutical Services

Ministry of Health

1475 Nicosia

Tel. +357 608607 / 608

Fax +357 22608649 / 793

e-mail: phscentral@phs.moh.gov.cy

apantelidou@phs.moh.gov.cy

Česká republika

Policie České republiky

Národní protidrogová centrála

P.O. Box 62/NPC

170 89 Praha

Tel. +420 974836510

Fax +420 974836519

e-mail: npdc@mvcr.cz

Dánsko

Danish National Police

Police Department

National Centre of Investigation

Polititorvet 14

1780 Copenhagen V

Tel. +45 33148888

Fax +45 33322771

e-mail: nec@politi.dk

Estónsko

Estonian Forensic Science Institute

Tervise 30

13419 Tallinn

Tel. +372 6636600

e-mail: kohtuekspertiis@ekei.ee

Fínsko

National Bureau of Investigation

Forensic Laboratory

P.O. Box 285

FI-01301 Vantaa

Tel. +358 718786336

Fax +358 718786303

e-mail: kemia.huume.rtl.krp@poliisi.fi

Francúzsko

ANSM

Pôle Stupéfiants et psychotropes

143-147 boulevard Anatole-France

93285 Saint-Denis Cedex

Tel. +33 155873633 / 3590

Fax +33 155873592

e-mail: marie-anne.courne@ansm.sante.fr

stephane.lucas@ansm.sante.fr

Grécko

Ministry of Finance

General Directorate of General State Chemical Laboratory

3rd Chemical Service of Athens Department of Narcotics

An. Tsoha Street 16

115 21 Athens

Tel. +30 2106479333

Fax +30 2106479303 / 6481587

e-mail: narkot@ath.forthnet.gr

Holandsko

Nederlands Forensisch Instituut (Holandský ústav súdneho lekárstva)

Laan van Ypenburg 6

2497 GB The Hague

Poštová adresa:

P.O. Box 24044

2490 AA The Hague

Tel. +31 708886283 / 708886270

Fax +31 708886557

Írsko

Garda National Drugs Unit

An Garda Síochána

Dublin Castle

Dublin 2

Tel. +353 16669900

Fax +353 16699985

Litva

Lithuanian Criminal Police Bureau

Saltoniskiu str. 19

LT-08105 Vilnius

Tel. +370 52719768 / 52717928

Fax +370 52717917

e-mail: lkpb.rastine@policija.lt

drugs@policija.lt

Lotyšsko

Forensic Research Department of the State Police

Bruninieku street 72B

Rīga, LV-1009

Tel. +371 67208405

e-mail: kimiki@ec.vp.gov.lv

Luxembursko

Laboratoire National de Santé

Division «Toxicologie»

162A, avenue de la Faiencerie

1511 Luxembourg

Tel. +352 466644474 / 466644472

Fax +352 221331

Maďarsko

National Police Headquarters

Central Drug Administration Unit

Budapest

Teve St. 4–6.

1139

Poštová adresa:

Budapest

P.O. Box 314

1903

Tel. +36 14435618

Fax +36 14435514

e-mail: kincsesi@orfk.police.hu

Pre programy skúšok spôsobilosti:

Office of Health Authorisation and Administrative Procedures

Department of Narcotic Drugs Control

Budapest

Zrínyi St. 3.

1051

Tel. +36 13257970

Fax +36 13110063

e-mail: narcotic@eekh.hu

Malta

Malta Police Drug Squad

Police HQ

Floriana

Tel. +356 22942021

Fax +356 21239909

e-mail: neil.harrison@gov.mt

Nemecko

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Bundesopiumstelle

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

53175 Bonn

Tel. +49 22820730

Fax +49 2282075210

e-mail: btm@bfarm.de

Poľsko

Central Bureau of Investigation, Police Headquarters

Pulawska 148/150

02-624 Warsaw

Tel. +48 226015049

Fax +48 226015019

e-mail: cbs@policja.gov.pl

Portugalsko

Police Scientific Laboratory

Head of Toxicology Unit

Rua Gomes Freire 174.o

1169-007 Lisboa

Tel. +351 218641740

Fax +351 213150808

e-mail: lpc.toxicologia@pj.pt

Rakúsko

Bundesminsterum für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef-Holaubek-Platz 1

1090 Wien

Tel. +43 2483685621

Fax +43 2483685690

e-mail: BMI-II-BK-6-2-1@bmi.gv.at

Rumunsko

Ministry of Administration and Interior

General Directorate of the Romanian Police

Central Laboratory for Drug Analysis and Profiling

Șos. Ștefan cel Mare No 13-15, 2nd district

Bucharest

Tel. +40 212082525-26792

Fax +40 213100522

e-mail: laborator-co@politiaromana.ro

Slovensko

Prezídium Policajného zboru

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce

Račianska 45

812 72 Bratislava

Tel. +421 961056450

Fax +421 961056459

e-mail: spocumps@minv.sk

Slovinsko

General Police Directorate

National Forensic Laboratory

Vodovodna 95

SI-1000 Ljubljana

Tel. +386 14284493

Fax +386 14284986

GSM +386 41719892

e-mail: nfl@policija.si

sonja.klemenc@policija.si

Spojené kráľovstvo

Drugs Intelligence Unit

Forensic Science Service

Drugs Team

Operational Headquarters

Priory House

Gooch Street North

Birmingham

B5 6QQ

Tel. +44 1216076821

Fax +44 1216224756

e-mail: diu@fss.pnn.police.uk

Španielsko

Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE)

Complejo Policial de Canillas

Comisaría General de Policía Judicial

C/ Julián González Segador, s/n

28043 Madrid

Tel. +34 915822540 / 915822560

Fax +34 915822980

e-mail: cenci@dgp.mir.es

Švédsko

Swedish National Laboratory of Forensic Science (SKL)

Statens kriminaltekniska laboratorium

SE-581 94 Linköping

Tel. +46 105628300

Fax +46 105628047

e-mail: skl@skl.polisen.se

Taliansko

Direzione centrale per i servizi antidroga

Via Torre di Mezzavia 9

00173 Roma RM

Tel. +39 064651

Fax +39 0646523689 / 0646523885

e-mail: direzione.antidroga@interno.it


Európska komisia

1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/4


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe)

(Text s významom pre EHP)

2013/C 30/02

Dňa 25. januára 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32013M6777. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/4


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6738 – Goldman Sachs/KKR/QMH)

(Text s významom pre EHP)

2013/C 30/03

Dňa 19. decembra 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6738. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/5


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity)

(Text s významom pre EHP)

2013/C 30/04

Dňa 22. januára 2013 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v nemeckom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32013M6731. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


III Prípravné akty

Európska centrálna banka

1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/6


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 27. novembra 2012

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)

(CON/2012/96)

2013/C 30/05

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 27. septembra 2012 žiadosť Rady o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ECB udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1) (ďalej len „navrhované nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu“). V rovnaký deň prijala ECB žiadosť Rady o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo ECB), pokiaľ ide o jeho vzájomné pôsobenie s nariadením Rady (EÚ) č. …/…, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (2) (ďalej len „navrhované nariadenie o EBA“).

5. novembra 2012 prijala ECB žiadosť Európskeho parlamentu o stanovisko k navrhovanému nariadeniu o EBA, ktorá sa zakladá na článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Právomoc ECB vydať stanovisko k navrhovanému nariadeniu o jednotnom mechanizme dohľadu je založená na článku 127 ods. 6 zmluvy. Právomoc ECB vydať stanovisko k navrhovanému nariadeniu o EBA je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 zmluvy, keďže navrhované nariadenie o EBA obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv na spôsob, akým Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík, ktoré sa týkajú prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 5 zmluvy. Navrhované nariadenie o EBA zohľadňuje osobitné úlohy udelené ECB podľa článku 127 ods. 6 zmluvy a navrhovaného nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu.

Keďže sa oba dokumenty týkajú udelenia osobitných úloh ECB v oblasti dohľadu a zriadenia jednotného mechanizmu dohľadu, ECB prijala k obom návrhom jedno stanovisko, a to napriek tomu, že sa na tieto dokumenty uplatňujú rozdielne legislatívne postupy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

1.1.

Navrhované nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu je odpoveďou na požiadavku hláv štátov a presedov vlád na samite eurozóny 29. júna 2012, aby sa predložili návrhy o jednotnom mechanizme dohľadu (3). ECB vo všeobecnosti víta tieto návrhy, ktoré sú v súlade s hlavnými závermi správy predsedu Európskej rady z 26. júna 2012 (4) a závermi Európskej rady z 29. júna a 18. októbra 2012. Stavba hospodárskej a menovej únie potrebuje podstatne zosilnieť, aby sa v prípade niektorých členských štátov eurozóny pretrhlo nepriaznivé spojenie medzi bankami a štátmi, a aby sa zvrátil súčasný proces fragmentácie finančných trhov v eurozóne.

1.2.

Zriadenie jednotného mechanizmu dohľadu by malo prispieť k obnove dôvery v bankový sektor a k oživeniu požičiavania medzi bankami a cezhraničným tokom úverov prostredníctvom nezávislého integrovaného dohľadu pre všetky zúčastnené členské štáty založeného na systéme, ktorý zahŕňa ECB a vnútroštátne orgány dohľadu. Jednotný mechanizmus dohľadu prispeje aj k účinnému uplatňovaniu jednotného súboru pravidiel pre finančné služby a k harmonizácii postupov a praxe dohľadu prostredníctvom odstránenia vnútroštátnych odchýlok a lepšieho zohľadnenia potrieb integrovanej menovej oblasti. V tomto kontexte je ECB pripravená plniť nové úlohy týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, ktoré sú uvedené v navrhovanom nariadení o jednotnom mechanizme dohľadu. Podľa názoru ECB článok 127 ods. 6 zmluvy predstavuje vhodný právny základ pre rýchle a efektívne udelenie osobitných úloh v oblasti dohľadu ECB.

1.3.

ECB podporuje závery predbežnej správy predsedu Európskej rady o hospodárskej a menovej únii a integrovanom finančnom rámci (5). V tejto súvislosti poznamenáva, že Európska rada vyzýva na urýchlené prijatie ustanovení o harmonizácii vnútroštátnych rámcov pre riešenie krízových situácií (6) a rámcov ochrany vkladov (7) v podobe legislatívnych návrhov a návrhov na požiadavky kapitálovej primeranosti pre banky do konca roka 2012 (8), čím by sa vytvoril základ pre implementáciu jednotného mechanizmu dohľadu. Predbežná správa okrem toho poukázala na to, že integrovaný finančný rámec nemožno plánovať oddelene od krokov smerujúcich k integrovanejším rozpočtovým a hospodárskym rámcom a zdôraznila tiež potrebu ďalšieho napredovania smerom k jednotnému mechanizmu pre riešenie krízových situácií. ECB zastáva názor, že na dosiahnutie dobre fungujúcej únie finančných trhov je skutočne potrebné, aby jednotný mechanizmus pre riešenie krízových situácií zameraný na Európsky orgán pre riešenie krízových situácií doplnil jednotný mechanizmus dohľadu. Preto by sa mal tento mechanizmus ustanoviť, alebo by sa prinajmenšom mali jasne vytýčiť termíny na jeho ustanovenie, keď na seba ECB v plnom rozsahu prevezme povinnosti v oblasti dohľadu - t.j. na konci nižšie uvedeného prechodného obdobia.

1.4.

Z pohľadu ECB by navrhované nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu malo byť v súlade s nasledujúcimi hlavnými zásadami. Po prvé, ECB by mala byť schopná plniť úlohy, ktoré je boli udelené v rámci jednotného mechanizmu dohľadu efektívne a dôsledne bez toho, aby vystavila svoju povesť riziku. Po druhé, ECB by si mala pri plnení všetkých svojich úloh zachovať nezávislosť. Po tretie, nové úlohy ECB týkajúce sa dohľadu by mali byť prísne oddelené od úloh v oblasti menovej politiky, ktoré jej boli zverené zmluvou. Po štvrté, ECB by mala mať v plnom rozsahu k dispozícii vedomosti, odbornosť a prevádzkové zdroje vnútroštátnych orgánov dohľadu. Po piate, jednotný mechanizmus dohľadu by mal fungovať spôsobom, ktorý by bol v plnom rozsahu v súlade so zásadami, na ktorých sa zakladá jednotný trh finančný služieb, a pri dodržiavaní jednotného súboru pravidiel pre finančné služby v plnom rozsahu. V tejto súvislosti ECB víta aj možnosť zapojiť do jednotného mechanizmu dohľadu členské štáty mimo eurozóny, aby sa zabezpečila väčšia harmonizácia postupov v oblasti dohľadu v rámci Európskej únie, a aby sa tak posilnil vnútorný trh. Po šieste, ECB je pripravená niesť za svoje úlohy v oblasti dohľadu zodpovednosť na najvyššej úrovni.

1.5.

Po prvé, s cieľom umožniť jednotnému mechanizmu dohľadu výkon efektívneho dohľadu sa v navrhovanom nariadení o jednotnom mechanizme dohľadu udeľujú ECB osobitné úlohy v oblasti dohľadu spojené s potrebnými právomocami v oblasti dohľadu, vyšetrovacími právomocami a priamym prístupom k informáciám. Je to nevyhnutné na zabezpečenie efektívneho plnenia úloh zo strany jednotného mechanizmu dohľadu. ECB víta účasť všetkých úverových inštitúcií. Je to dôležité, aby sa medzi bankami zachovala rovnosť, a aby sa predišlo segmentácii v bankovom systéme. Navrhované udelenie makroprudenciálnych úloh v oblasti dohľadu ECB je vítané aj preto, že ECB bude schopná koordinovať uplatňovanie makroprudenciálnych a mikroprudenciálnych politík. ECB tiež poznamenáva, že v navrhovanom nariadení o jednotnom mechanizme dohľadu sa ustanovuje, že ECB by mala pri plnení svojich úloh v oblasti dohľadu podporovať bezpečnosť a zdravie úverových inštitúcií a stabilitu finančného systému (9), čo naznačuje, že jej povinnosti majú aj makroprudenciálny charakter. Podľa názoru ECB by navrhované nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu malo umožniť aktiváciu makroprudenciálnych nástrojov ustanovených v práve Únie, a to buď z podnetu ECB alebo z podnetu vnútroštátnych orgánov. Z dôvodu zodpovednosti za finančnú stabilitu, blízkosti k národným hospodárstvam a vnútroštátnym finančným systémom a vedomostiam o nich (10) by mali mať vnútroštátne orgány k dispozícii dostatočné nástroje na zvládnutie makroprudenciálnych rizík týkajúcich sa určitej situácie, v ktorej sa nachádzajú zúčastnené členské štáty bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť, aby aj jednotný mechanizmus dohľadu konal s cieľom obmedziť takéto riziká efektívnym spôsobom. S ohľadom na dôležitosť funkčného oddelenia makroprudenciálneho a mikroprudenciálneho dohľadu a na zodpovednosť Rady guvernérov za finančnú stabilitu by sa v rámci jednotného mechanizmu dohľadu mali vytvoriť osobitné postupy na zapojenie Rady guvernérov do rozhodovania ECB o opatreniach makroprudenciálnej politiky.

1.6.

Po druhé, ECB musí plniť úlohy, ktoré jej boli udelené v navrhovanom nariadení o jednotnom mechanizme dohľadu bez toho, aby tým boli dotknuté ciele ESCB uvedené v článku 127 zmluvy (11). ECB zabezpečí, že jej činnosti v rámci SSM neovplyvnia plnenie úloh ESCB podľa zmluvy a Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) a nenarušia jeho inštitucionálne zriadenie. Podľa zmluvy a štatútu (12) je ECB pri plnení svojich úloh nezávislá v plnom rozsahu (13), čo sa vzťahuje na všetky úlohy v oblasti dohľadu, ktoré jej boli udelené na základe článku 127 ods. 6 zmluvy. V tejto súvislosti sa požiadavka nezávislosti ECB vyplývajúca zo zmluvy vzťahuje na ECB ako inštitúciu, a tým aj na jej orgány vrátane dozornej rady a jej členov pri plnení úloh podľa navrhovaného nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu. Nezávislosť ECB zahŕňa tiež prevádzkovú nezávislosť orgánov dohľadu, ako sa uvádza v nedávno prijatých Basel Committee on Banking Supervision’s Core Principles for Effective Banking Supervision (14) (Hlavné zásady efektívneho výkonu bankového dohľadu Bazilejského výboru pre bankový dohľad, ďalej len „hlavné zásady“).

1.7.

Ďalšia stránka hlavných zásad, ktorá súvisí so zabezpečením efektívneho výkonu dohľadu, je primeraná právna ochrana orgánov dohľadu pri výkone ich funkcie s cieľom ochrániť verejný záujem. V tejto súvislosti ECB zaznamenala v normotvorbe a judikatúre niekoľkých členských štátoch a na globálnej úrovni trend smerujúci k obmedzovaniu zodpovednosti orgánov dohľadu. Podľa názoru ECB by mala ECB, príslušné vnútroštátne orgány a ich príslušní zamestnanci niesť zodpovednosť len v prípadoch úmyselného protiprávneho konania alebo hrubej nedbanlivosti. Po prvé, takéto obmedzenie by odrážalo spoločné zásady vnútroštátnej právnej úpravy v oblasti bankového dohľadu rastúceho počtu členských štátov, ako aj rôznych dôležitých svetových finančných centier, ktoré sa prikláňajú k obmedzovaniu zodpovednosti orgánov dohľadu. Po druhé, bolo by to v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorej ku zodpovednosti dochádza len v prípade kvalifikovanej nezákonnosti. Po tretie, touto úpravou by Únia dosiahla súlad s globálnym konsenzom dosiahnutým v podobe hlavných zásad, podľa ktorého zákony v oblasti dohľadu musia chrániť orgány dohľadu a ich zamestnancov pred súdnymi konaniami o konaní a/alebo nečinnosti pri plnení ich povinností dobromyseľne a pred nákladmi na obhajobu takýchto konaní a/alebo nečinnosti tak, aby sa postavenie orgánu dohľadu vo vzťahu k dohliadaným subjektom ešte viac zlepšilo (15). Po štvrté, takýto globálny konsenzus je založený na zložitosti úloh v oblasti dohľadu. Orgány dohľadu majú povinnosť ochraňovať pluralitu záujmov v dobre fungujúcom bankovom systéme a finančnom systéme ako takom. Okrem toho je potrebné, aby orgány dohľadu fungovali pod časovým tlakom, a to najmä v časoch kríz. Po piate, objasnenie režimu zodpovednosti v rámci jednotného mechanizmu dohľadu fungujúceho v prostredí mnohých právnych poriadkov by prispelo k: i) harmonizácii režimu zodpovednosti v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, ii) ochrane integrity schopnosti jednotného mechanizmu dohľadu konať, keďže príliš obmedzujúce a rôznorodé režimy zodpovednosti v rámci zložitej štruktúry jednotného mechanizmu dohľadu by mohli oslabiť rozhodnutie orgánu dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu prijať potrebné opatrenia a iii) obmedzeniu špekulatívnych právnych konaní založených na údajnej zodpovednosti orgánu jednotného mechanizmu dohľadu za konanie alebo nečinnosť.

1.8.

Po tretie, je dôležité prísne oddeliť menovú politiku od úloh v oblasti dohľadu udelených ECB, aby sa predišlo možnému konfliktu záujmov, a aby sa pri plnení týchto úloh zabezpečilo samostatné rozhodovanie a zároveň dodržiavanie inštitucionálneho rámca ESCB. Na tento účel sú potrebné vhodné štruktúry riadenia, ktoré by zabezpečili oddelenie týchto úloh a zároveň umožnili celkovej štruktúre využívať výhody synergií. V tejto súvislosti by sa malo zabezpečiť, aby nová dozorná rada predstavovala epicentrum funkcií ECB v oblasti dohľadu v súlade s navrhovaným nariadením o jednotnom mechanizme dohľadu a v kontexte rámca zmluvy. Okrem vedúcich dohľadu príslušných orgánov zúčastnených členských štátov by mala dozorná rada zahŕňať ako pozorovateľov aj zástupcov tých národných centrálnych bánk, ktoré vykonávajú činnosti v oblasti dohľadu majúce doplnkový charakter vo vzťahu k činnostiam príslušných vnútroštátnych orgánov, ak sú tieto doplnkové činnosti predmetom právnych predpisov. Dozorná rada by okrem toho mala mať v čo najväčšej miere k dispozícii potrebné nástroje a odbornosť na efektívny výkon svojich úloh, pričom by mala rešpektovať povinnosti rozhodovacích orgánov ECB vyplývajúce z právnych predpisov. V tejto súvislosti by mal rámec pre fungovanie dozornej rady zabezpečiť rovné zaobchádzanie vo vzťahu k účasti zástupcov príslušných vnútroštátnych orgánov všetkých zúčastnených členských štátov vrátane členských štátov, ktoré s ECB nadviazali úzku spoluprácu. S ohľadom na skúsenosti rôznych národných centrálnych bánk, ktoré v súčasnosti vykonávajú dohľad, ECB príjme vhodné interné pravidlá a postupy na zabezpečenie primeraného oddelenia funkcií, ktoré tieto úlohy podporujú.

1.9.

Po štvrté, je nevyhnutné, aby bol jednotný mechanizmus dohľadu schopný využiť pri výkone nových úloh v oblasti dohľadu odbornosť a zdroje vnútroštátnych orgánov dohľadu. Nevyhnutnosťou sú podrobné kvalitatívne informácie a ucelené poznatky o úverových inštitúciách, ako aj spoľahlivé kvantitatívne informácie. Vďaka vhodným decentralizačným postupom, ktoré uchovajú jednotu systému dohľadu a predídu duplicite, bude jednotný mechanizmus dohľadu schopný využívať výhody blízkosti vnútroštátnych orgánov dohľadu a dohliadaných subjektov a zároveň zabezpečiť potrebnú kontinuitu a súlad dohľadu medzi zúčastnenými členskými štátmi. V tejto súvislosti by sa v navrhovanom nariadení o jednotnom mechanizme dohľadu mohli viac objasniť praktické spôsoby decentralizácie úloh v oblasti dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, najmä prostredníctvom bližšieho vymedzenia určitých základných organizačných zásad. Malo by sa v ňom konkrétne vymedziť, že ECB by mala využívať príslušné vnútroštátne orgány na výkon úloh v oblasti dohľadu, najmä nad úverovými inštitúciami menšieho ekonomického, finančného a prudenciálneho významu, a to bez toho, aby bolo dotknuté právo ECB dávať usmernenia a pokyny, alebo preberať na seba úlohy vnútroštátnych orgánov, ak sa to vyžaduje. Navrhované nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu by navyše malo byť základom pre vhodný rámec účinného rozdelenie úloh v oblasti dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu vrátane oznamovacích postupov v prípade rozhodnutí vo veciach dohľadu, ktoré prijali vnútroštátne orgány dohľadu. Okrem konkrétnych pravidiel, ktoré by mali byť obsahom navrhovaného nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu by mala ECB po porade s príslušnými orgánmi dohľadu zúčastnenými na jednotnom mechanizme dohľadu bližšie vymedziť kritériá a mechanizmy decentralizácie v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, a to v podobe podrobných pravidiel vyžadovaných na implementáciu tohto rámca. Tieto pravidlá by mali najmä umožniť úverovým inštitúciám, ktoré sú adresátmi opatrení v oblasti dohľadu, aby jasne identifikovali svoj príslušný kontaktný orgán. V súlade s ich organizačnou samostatnosťou musí mať ECB ako aj príslušné vnútroštátne orgány dohľadu možnosť určiť zdroje, ktoré potrebujú na implementáciu svojich úloh v rámci jednotného mechanizmu dohľadu. Bude tiež dôležité zabezpečiť, aby konečná zodpovednosť ECB za dohľad v rámci jednotného mechanizmu dohľadu odrážala kontrolné právomoci nad jednotným mechanizmom dohľadu ako celkom a nad dohliadanými subjektami, ako aj veľmi úzku spoluprácu a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vrátane osobitných pravidiel v núdzových situáciách s primeraného toku informácií. Preto by sa v rámci jednotného mechanizmu dohľadu mali prijať účinné opatrenia na zabezpečenie toku informácií, aby sa tým predišlo duplicite vykazovacích povinností úverových inštitúcií.

1.10.

Po piate, navrhované nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu a o EBA musia zabezpečiť, aby bol nový rámec v súlade s jednotným trhom. K dosiahnutiu tohto cieľa môžu prispieť nasledujúce dva hlavné prvky. Po prvé, navrhované nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu by malo umožniť členským štátom, ktoré majú záujem o účasť na jednotnom mechanizme dohľadu, aby sa podieľali na vhodnom mechanizme úzkej spolupráce, a aby sa v plnom rozsahu podieľali na činnostiach dozornej rady rovnako ako členské štáty eurozóny, t.j. aby mali rovnaké práva a povinnosti. Po druhé, udelenie úloh týkajúcich sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami členských štátov eurozóny ECB vytvára nový inštitucionálny rámec, ktorý si môže vyžadovať úpravy riadenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA). Navrhované nariadenie o EBA by malo zaistiť potrebné úpravy štruktúry riadenia a právomocí EBA, najmä rovnaké postavenie vnútroštátnych orgánov dohľadu a ECB, pričom by malo chrániť nezávislosť ECB. ECB sa bude naďalej zúčastňovať na rade orgánov dohľadu EBA za podmienok uvedených v nariadení (EÚ) č. 1093/2010 (16). S ohľadom na svoju novú ústrednú úlohu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu prispeje ECB k tomu, aby vnútroštátne orgány dohľadu zúčastnené na jednotnom mechanizme dohľadu zaujímali v rozhodovacích orgánoch EBA vzájomne súladné postoje o otázkach, ktoré patria do právomoci ECB v oblasti dohľadu vrátane vytvorenia osobitných pravidiel v tejto oblasti podľa potreby a bez toho, aby boli dotknuté úlohy dohľadu, ktoré plnia príslušné vnútroštátne orgány. Mohli by sa tiež prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie plynulej spolupráce jednotného mechanizmu dohľadu s nezúčastnenými členskými štátmi.

1.11.

Po šieste, na vyváženie nezávislosti je nevyhnutná demokratická zodpovednosť. ECB má v súčasnosti zodpovednosť a povinnosť podávať správy, ktoré by mali byť v prípade jej existujúcich úloh zachované. ECB poznamenáva, že bude mať podobné povinnosti v súvislosti so svojimi novými právomocami v oblasti dohľadu podľa navrhovaného nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu. Vychádzajúc z týchto povinností ustanovených v právnom predpise, mali by sa vytvoriť osobitné a primerané formy zodpovednosti okrem iného aj v súlade s hlavnými zásadami. Tieto mechanizmy zodpovednosti by mali odrážať nasledujúce úvahy. Po prvé, mali by rešpektovať nezávislosť ECB. Po druhé, zodpovednosť by sa mala uplatňovať na úrovni prijímania a vykonávania rozhodnutí. Mechanizmy zodpovednosti by sa preto mali primárne vytvoriť na európskej úrovni bez toho, aby bola dotknutá existujúca úprava zodpovednosti vnútroštátnych orgánov dohľadu, čo sa uplatňuje aj na ich príslušné úlohy v oblasti dohľadu, ktoré neboli udelené jednotnému mechanizmu dohľadu, a podľa potreby príležitostné výmeny názorov predsedu alebo členov dozornej rady s vnútroštátnymi parlamentmi. Po tretie, mal by sa zaviesť dôkladný mechanizmus na zabezpečenie dôvernosti informácie z oblasti dohľadu.

2.   Prechodné ustanovenia

ECB zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť dohodu o uvedených návrhoch do konca roka 2012, aby sa zachoval plánovaný harmonogram, najmä nadobudnutie účinnosti navrhovaného nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu 1. januára 2013, postupné uvádzanie do prevádzky v priebehu roka 2013 a úplná implementácia do 1. januára 2014. Záväzná postupnosť krokov je rozhodujúca pre to, aby mala ECB možnosť začať s prípravou opatrení, zorganizovať spoluprácu medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v súlade s decentralizovaným rámcom, vyčleniť primerané zdroje a byť vnútorne pripravená prevziať úlohy v oblasti dohľadu v súlade s dohodnutým harmonogramom postupného zavádzania. V tejto súvislosti podporuje ECB návrh Komisie, aby si ECB počas prechodného obdobia mohla vyžiadať všetky informácie potrebné na to, aby mohla komplexne posúdiť úverové inštitúcie zúčastnených členských štátov (vrátane preskúmania kvality aktív). Mal by sa tým podporiť plynulý prechod k začatiu prevádzky dohľadu zo strany jednotného mechanizmu dohľadu. ECB považuje harmonogram navrhovaný Komisiou za odvážny, ale zrealizovateľný.

3.   Implementácia reformy

V súlade s uvedeným by sa nariadením o jednotnom mechanizme dohľadu mali zveriť ECB potrebné právomoci na efektívny výkon úloh, ktoré jej boli udelené. ECB má podľa článku 132 zmluvy a článku 34.1 štatútu ESCB a ECB regulačné právomoci, ktoré jej umožnia implementovať tieto úlohy v súlade s acquis a budúcou legislatívou Únie, najmä s jednotným súborom pravidiel pre finančné služby (vrátane postupov typu „dodržuj alebo vysvetli“ v súvislosti s usmerneniami a odporúčaniami EBA). Po prijatí navrhovaného nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu a implementácii reforiem by sa však žiadali ďalšie zlepšenia, ktoré by prispeli k podpore ECB pri výkone jej úloh v oblasti dohľadu. Po prvé, v navrhovanom nariadení o jednotnom mechanizme dohľadu by sa malo umožniť ECB, aby prijala nariadenia s cieľom bližšie vymedziť opatrenia a postupy, ktoré majú uplatňovať príslušné vnútroštátne orgány pri ukladaní sankcií. Malo by sa tiež zabezpečiť, aby mala ECB právomoc prijímať preventívne opatrenia, ktoré majú podľa vnútroštátneho práva k dispozícii príslušné orgány. Po druhé, hlavné prudenciálne nástroje uvedené v bankovej legislatíve Únie by mali byť podľa potreby posilnené ich zakotvením v priamo aplikovateľnom práve Únie, ako je tomu v súčasnosti napríklad v prípade ustanovení navrhovaného CRR. Priamo aplikovateľný súbor pravidiel by prispel k efektivite jednotného mechanizmu dohľadu, ako aj k fungovaniu jednotného trhu. Po tretie, v súlade s článkom 25.1 štatútu ESCB je ECB pripravená prispieť k ďalšej harmonizácii vnútroštátnych právnych predpisov poskytovaním rád zúčastneným členským štátom, ako majú do vnútroštátneho právneho poriadku implementovať smernice Únie týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému v prípade vecí, ktoré sa týkajú úloh udelených ECB navrhovaným nariadením o jednotnom mechanizme dohľadu.

4.   Ďalšie zmeny a doplnenia navrhovaného nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu

Navrhované nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu obsahuje ustanovenie o správe o uplatňovaní nariadenia s termínom do 31. decembra 2015, ktorá môže viesť k úprave jeho textu, čo by si vyžadovalo použitie postupu podľa článku 127 ods. 6 zmluvy. S cieľom zabezpečiť, aby mohlo byť navrhované nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu v budúcnosti včas a pružne technicky upravené podľa nových okolností, ECB odporúča, aby Európska rada zvážila uplatnenie článku 48 Zmluvy o Európskej únii. Podľa tohto článku 48 môže Európska rada buď prijať rozhodnutie, ktoré oprávni Radu uznášať sa kvalifikovanou väčšinou (17) o budúcich technických zmenách navrhovaného nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu, alebo prijať takéto zmeny a doplnenia riadnym legislatívnym postupom (18). Takýto zjednodušený postup prijímania zmien a doplnení navrhovaného nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu by umožnil zohľadnenie ďalšieho vývoja legislatívy Únie v oblasti bankovníctva a prudenciálneho dohľadu, ktorá má vplyv na jednotný mechanizmus dohľadu.

Vo Frankfurte nad Mohanom 27. novembra 2012

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2012) 511 final.

(2)  KOM(2012) 512 final.

(3)  Vyhlásenie zo samitu eurozóny, 29. júna 2012.

(4)  „Towards a genuine economic and monetary union“ (Smerom ku skutočnej hospodárskej a menovej únii).

(5)  Predbežná správa predsedu Európskej rady „Towards a genuine economic and monetary union“ (Smerom ku skutočnej hospodárskej a menovej únii) z 12. októbra 2012.

(6)  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS a 82/891/EHS, smernice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 – KOM(2012) 280 v konečnom znení.

(7)  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov – KOM(2010) 368 v konečnom znení.

(8)  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, KOM(2011) 453 v konečnom znení a návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti („navrhované CRR“) – KOM(2011) 452 v konečnom znení.

(9)  Článok 1 navrhovaného nariadenia o SSM.

(10)  Pozri stanovisko Európskej centrálnej banky CON/2012/5 z 25. januára 2012 k návrhu smernice o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a k návrhu nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (Ú.v. EÚ C 105, 11.4.2012, s. 1).

(11)  Pozri články 127 ods. 1 a 282 ods. 2 zmluvy a článok 2 štatútu ESCB.

(12)  Pozri články 130 a 282 ods. 3 zmluvy a článok 7 štatútu ESCB.

(13)  Pojem nezávislosti centrálnej banky zahŕňa funkčnú, inštitucionálnu, osobnú a finančnú nezávislosť (pozri napríklad Konvergenčnú správu ECB z roku 2012, s. 21).

(14)  Prijaté v septembri 2012. Dostupné na internetovej stránke Banky pre medzinárodné zúčtovanie na http://www.bis.org

(15)  Zásada 2 odsek 9 hlavných zásad.

(16)  Článok 40 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú.v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(17)  Článok 48 ods. 7 prvý pododsek

(18)  Článok 48 ods. 7 druhý pododsek.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/12


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2013,

ktorým sa vymenúvajú a nahrádzajú členovia riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

2013/C 30/06

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, a najmä na jeho článok 4 (1),

so zreteľom na kandidatúru, ktorú Rade predložila Komisia v kategórii zástupcov organizácií zamestnávateľov,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím zo 16. júla 2012 (2) vymenovala členov riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania na obdobie od 18. septembra 2012 do 17. septembra 2015.

(2)

Jedno miesto člena riadiacej rady strediska v kategórii zástupcov organizácií zamestnávateľov je k dispozícii pre Švédsko,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Týmto sa na zvyšok funkčného obdobia, ktoré trvá do 17. septembra 2015, za člena riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania vymenúva:

ZÁSTUPCOVIA ORGANIZÁCIÍ ZAMESTNÁVATEĽOV:

ŠVÉDSKO

pani Karin THAPPER

V Bruseli 28. januára 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 228, 31.7.2012, s. 3.


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/13


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2013,

ktorým sa vymenúvajú a nahrádzajú členovia riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

2013/C 30/07

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, a najmä na jeho článok 4 (1),

so zreteľom na návrhy na vymenovanie, ktoré predložila litovská vláda,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím zo 16. júla 2012 (2) vymenovala členov riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania na obdobie od 18. septembra 2012 do 17. septembra 2015.

(2)

V dôsledku odstúpenia pána Romualdasa PUSVAŠKISA sa uvoľnilo miesto člena riadiacej rady strediska v kategórii zástupcov vlád.

(3)

Je potrebné vymenovať člena riadiacej rady uvedeného strediska na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré sa skončí 17. septembra 2015.

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Za člena riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 17. septembra 2015, vymenúva:

ZÁSTUPCA VLÁDY:

LITVA

pán Saulius ZYBARTAS

V Bruseli 28. januára 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 228, 31.7.2012, s. 3.


Európska komisia

1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/14


Výmenný kurz eura (1)

31. januára 2013

2013/C 30/08

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3550

JPY

Japonský jen

123,32

DKK

Dánska koruna

7,4613

GBP

Britská libra

0,85700

SEK

Švédska koruna

8,6325

CHF

Švajčiarsky frank

1,2342

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,4350

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,619

HUF

Maďarský forint

292,27

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6995

PLN

Poľský zlotý

4,1945

RON

Rumunský lei

4,3843

TRY

Turecká líra

2,3876

AUD

Austrálsky dolár

1,3009

CAD

Kanadský dolár

1,3577

HKD

Hongkongský dolár

10,5106

NZD

Novozélandský dolár

1,6164

SGD

Singapurský dolár

1,6768

KRW

Juhokórejský won

1 472,10

ZAR

Juhoafrický rand

12,1048

CNY

Čínsky juan

8,4267

HRK

Chorvátska kuna

7,5940

IDR

Indonézska rupia

13 141,28

MYR

Malajzijský ringgit

4,2086

PHP

Filipínske peso

55,116

RUB

Ruský rubeľ

40,7765

THB

Thajský baht

40,420

BRL

Brazílsky real

2,6892

MXN

Mexické peso

17,2173

INR

Indická rupia

72,1200


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/15


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. januára 2013

o nákupe a skladovaní vírusových antigénov slintačky a krívačky

2013/C 30/09

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa sa smernica 92/46/EHS (1), a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (2), a najmä na jeho článok 17 druhý odsek,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktoré upravujú finančný príspevok Únie na osobitné veterinárne opatrenia. Súčasťou týchto opatrení má byť kampaň proti slintačke a krívačke. V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovuje, že pomoc Únie sa môže poskytnúť na vytvorenie rezervy vakcín proti slintačke a krívačke na úrovni Únie a vyžaduje sa, aby sa určil rozsah účasti Únie a podmienky, ktoré sa na takúto účasť vzťahujú.

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady 91/666/EHS z 11. decembra 1991 stanovujúcim rezervu vakcín Spoločenstva proti slintačke a krívačke (3) boli vytvorené zásoby antigénov na rýchle vytvorenie vakcín proti slintačke a krívačke.

(3)

V zmysle smernice 2003/85/ES má Komisia zabezpečiť, aby rezervy Únie koncentrovaných inaktivovaných antigénov na výrobu vakcín proti slintačke a krívačke zostali uložené v priestoroch antigénovej a vakcínovej banky Únie. Tieto rezervy sú z bezpečnostných dôvodov uskladnené na určených miestach v priestoroch výrobcu.

(4)

O počte dávok a výbere kmeňov a podtypov vírusových antigénov slintačky a krívačky skladovaných v antigénovej a vakcínovej banke Únie sa v prípade potreby rozhodne po konzultácii s referenčným laboratóriom Európskej únie pre slintačku a krívačku (4)  (5)  (6), pričom sa zohľadnia potreby odhadnuté v kontexte pohotovostných plánov stanovených v smernici 2003/85/ES a epidemiologickej situácie.

(5)

V súlade s rozhodnutím Komisie 2009/486/ES z 22. júna 2009 o nákupe vírusových antigénov slintačky a krívačky (7) a rozhodnutím Komisie K(2010) 3913 z 21. júna 2010 o nákupe vírusových antigénov slintačky a krívačky a o likvidácii a nahradení takýchto antigénov v rezervách Únie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/486/ES (8), Komisia na základe nových zmlúv uzatvorených s výrobcom uskutočnila reorganizáciu antigénovej a vakcínovej banky Únie.

(6)

V súlade s článkom 83 ods. 3 smernice 2003/85/ES a článkom 15 rozhodnutia 2009/470/ES a ak je to v záujme Únie, môžu byť očkovacie látky dodávané do tretích krajín, najmä do tých, v ktorých je endemický výskyt slintačky a krívačky. V závislosti od epidemiologickej situácie v cieľovej tretej krajine budú takéto očkovacie látky pravdepodobne musieť byť polyvalentné, zložené z rôznych kompatibilných antigénov.

(7)

Situácia slintačky a krívačky v určitých častiach severnej Afriky a západnej Eurázie sa značne zhoršila najmä dôsledkom šírenia vírusov slintačky a krívačky, ktoré nepochádzajú z týchto krajín, alebo dôsledkom prenikania nových kmeňov, rozdielnych od sérotypov, ktoré sa už predtým vyskytovali.

(8)

Je preto potrebné, aby sa v reakcii na epidemiologickú situáciu v susedných krajinách Únie zaobstaralo dodatočné množstvo antigénov.

(9)

V súlade s článkom 75 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (9) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), a článkom 90 ods. 1 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (10) (ďalej len „vykonávacie pravidlá“), viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie predchádza rozhodnutie o financovaní, ktoré prijme inštitúcia alebo subjekty, na ktoré boli inštitúciou delegované právomoci, a v ktorom sú stanovené hlavné prvky činnosti spojenej s výdavkami.

(10)

Keďže celkové rozpočtové prostriedky vyhradené na plánované obstarávanie a indikatívny počet a typ plánovaných zmlúv, ako aj časové rozpätie na začatie obstarávania, ktoré je presne uvedené v tomto rozhodnutí, tvoria dostatočne podrobný rámec v zmysle článku 90 ods. 3 vykonávacích pravidiel, súčasné rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(11)

V súlade s článkom 80 ods. 4 smernice 2003/85/ES by Komisia mala uzatvoriť s výrobcom zmluvu o kúpe, dodávke a skladovaní antigénov. V zmluve by malo byť ustanovenie o spätnom odkúpení antigénov výrobcom do konca ich päťročnej záručnej doby.

(12)

V smernici 2003/85/ES sa stanovuje, že informácie o množstve a podtypoch antigénov alebo schválených vakcín skladovaných v antigénovej a vakcínovej banke Únie sa majú považovať za dôverné. Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu, týkajúce sa množstva a podtypov vírusových antigénov slintačky a krívačky, ktoré sa majú nakúpiť, by preto nemali byť zverejňované.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Komisia objedná v prvom polroku 2013 koncentrované a inaktivované vírusové antigény slintačky a krívačky takých podtypov a v takých množstvách, ako je uvedené v tabuľke v prílohe.

2.   Komisia zabezpečí, aby boli antigény uvedené v odseku 1 distribuované do dvoch určených miest v priestoroch výrobcu a aby v nich boli aj uskladnené, ako je uvedené v tabuľke v prílohe.

3.   Komisia vykoná opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 v spolupráci s výrobcom príslušných antigénov, ktoré sú už uskladnené v antigénovej a vakcínovej banke Únie.

Článok 2

1.   Finančný príspevok Únie na opatrenia stanovené v článku 1 ods. 1 a 2 je na úrovni 100 % vzniknutých nákladov a nepresahuje sumu 3 000 000,00 EUR.

2.   Komisia uzatvorí s výrobcom jednu zmluvu o kúpe, dodávke a skladovaní antigénov v antigénovej a vakcínovej banke Únie a o spätnom odkúpení antigénov uvedených v článku 1 ods. 1 do konca ich päťročnej záručnej doby.

3.   Generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre zdravie a spotrebiteľov je oprávnený v mene Komisie podpísať zmluvu uvedenú v odseku 2.

Článok 3

Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 4

V súlade s článkom 80 ods. 3 smernice 2003/85/ES sa príloha k tomuto rozhodnutiu neuverejňuje.

V Bruseli 30. januára 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(3)  Ú. v. ES L 368, 31.12.1991, s. 21.

(4)  http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/antigen-vaccine-banks-task-force_en.htm

(5)  Správa z 83. zasadnutia výkonného výboru Európskej komisie na kontrolu slintačky a krívačky, Bukurešť, Rumunsko, 12. – 13. apríl 2012, k nahliadnutiu na: http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/en/documents/reports/erice/APPENDIX_05.pdf

(6)  http://www.wrlfmd.org/ref_labs/ref_lab_reports/OIE-FAO%20FMD%20Ref%20Lab%20Report%20Jan-Mar%202012.pdf

(7)  Ú. v. EÚ L 160, 23.6.2009, s. 27.

(8)  Neuverejnené rozhodnutie.

(9)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska investičná banka

1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/17


Akcia na podporu vysokoškolského výskumu: výsledky výberovej komisie pre program EIBURS 2012

2013/C 30/10

Program EIB na sponzorovanie vysokoškolského výskumu (EIB-University Research Sponsorship, EIBURS) je súčasť vedomostného programu Inštitútu EIB, prostredníctvom ktorého sa EIB snaží podporovať svoje inštitucionálne vzťahy s vysokými školami. Z programu EIBURS sa poskytujú granty vysokoškolským výskumným centrám, ktoré sa zaoberajú témami s veľkým významom pre banku. Finančná podpora EIB v objeme až 100 000 EUR ročne na obdobie troch rokov sa prostredníctvom súťaže poskytuje zainteresovaným katedrám vysokých škôl alebo výskumným strediskám, ktoré sú pridružené k vysokým školám v EÚ, kandidátskych alebo možných kandidátskych krajinách a majú uznávané odborné zázemie v oblastiach priameho záujmu pre banku. Štipendiá umožňujú vybraným strediskám rozširovať rozsah ich činností v týchto oblastiach.

Na obdobie rokov 2012 – 2015 sa v programe EIBURS vybrali tri línie výskumu:

meranie dosahu nad rámec finančnej návratnosti,

finančná gramotnosť,

analýza nákladov a prínosov v sektore výskumu, rozvoja a inovácií.

EIB dostala 28 oficiálnych návrhov na 3 štipendiá z programu EIBURS navrhované na obdobie rokov 2012 – 2015. V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad žiadateľov podľa krajiny a témy.

EIBURS 2012

Meranie dosahu nad rámec finančnej návratnosti

Finančná gramotnosť

Analýza nákladov a prínosov v sektore výskumu, rozvoja a inovácií

SPOLU

AT

 

 

1

1

BE

 

1

 

1

BG

1

1

 

2

DE

 

1

1

2

DK

 

1

 

1

ES

3

1

 

4

GR

1

 

 

1

IT

1

3

2

6

NL

1

1

 

2

PT

 

1

1

2

RO

 

1

 

1

UK

4

1

 

5

SPOLU

11

12

5

28

Vedomostná komisia dňa 16. novembra 2012 rozhodla o udelení finančnej podpory z programu EIBURS v jednotlivých líniách výskumu takto:

„meranie dosahu nad rámec finančnej návratnosti“ pre London School of Economics and Political Science (Spojené kráľovstvo),

„analýza nákladov a prínosov v sektore výskumu, rozvoja a inovácií“ pre Univerzitu v Miláne (Taliansko).

Vedomostná komisia 21. decembra 2012 tiež rozhodla o udelení finančnej podpory z programu EIBURS v línii „Finančná gramotnosť“ pre Univerzitu v Groningene (Holandsko).

Program činností v rámci 3 štipendií z programu EIBURS bude uverejnený na stránke vedomostného programu internetovej stránky Inštitútu EIB po podpísaní zmluvy s univerzitami.

O týchto výsledkoch boli všetci žiadatelia priamo informovaní.

Ďalšie kolo programu EIBURS sa začne v nasledujúcich mesiacoch. Súčasne sa oznámia aj navrhované témy.

Viac informácií o programe EIBURS a iných programoch a nástrojoch Akcie EIB a vysokých škôl na podporu výskumu, STAREBEI (STAges de REcherche BEI), a Vysokoškolských sietí EIB nájdete na stránke vedomostného programu internetovej lokality Inštitútu EIB.