ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.028.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 28

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
30. januára 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 028/01

Výmenný kurz eura

1

 

Dvor audítorov

2013/C 028/02

Osobitná správa č. 20/2012 Je financovanie projektov infraštruktúry na nakladanie s komunálnym odpadom prostredníctvom štrukturálnych opatrení pre členské štáty účinnou pomocou na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti odpadu?

2

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2013/C 028/03

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k zmenenému a doplnenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému EURODAC na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (prepracované znenie)

3

2013/C 028/04

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, predloženého Komisiou o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (nariadenie o dôveryhodných elektronických službách)

6

2013/C 028/05

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu Komisie na nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS/Euratom) č. 354/83, pokiaľ ide o uloženie historických archívov inštitúcií v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii

9

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2013/C 028/06

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých vyrovnávacích opatrení

12

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 028/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) ( 1 )

13

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 28/1


Výmenný kurz eura (1)

29. januára 2013

2013/C 28/01

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3433

JPY

Japonský jen

121,52

DKK

Dánska koruna

7,4595

GBP

Britská libra

0,85360

SEK

Švédska koruna

8,6110

CHF

Švajčiarsky frank

1,2416

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,4110

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,659

HUF

Maďarský forint

297,40

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6991

PLN

Poľský zlotý

4,2090

RON

Rumunský lei

4,3835

TRY

Turecká líra

2,3805

AUD

Austrálsky dolár

1,2860

CAD

Kanadský dolár

1,3510

HKD

Hongkongský dolár

10,4223

NZD

Novozélandský dolár

1,6072

SGD

Singapurský dolár

1,6629

KRW

Juhokórejský won

1 458,03

ZAR

Juhoafrický rand

12,1785

CNY

Čínsky juan

8,3659

HRK

Chorvátska kuna

7,5870

IDR

Indonézska rupia

13 003,25

MYR

Malajzijský ringgit

4,1421

PHP

Filipínske peso

54,836

RUB

Ruský rubeľ

40,4900

THB

Thajský baht

40,098

BRL

Brazílsky real

2,6773

MXN

Mexické peso

17,1112

INR

Indická rupia

72,1960


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


Dvor audítorov

30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 28/2


Osobitná správa č. 20/2012 „Je financovanie projektov infraštruktúry na nakladanie s komunálnym odpadom prostredníctvom štrukturálnych opatrení pre členské štáty účinnou pomocou na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti odpadu?“

2013/C 28/02

Európsky dvor audítorov informuje, že bola uverejnená osobitná správa č. 20/2012 „Je financovanie projektov infraštruktúry na nakladanie s komunálnym odpadom prostredníctvom štrukturálnych opatrení pre členské štáty účinnou pomocou na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti odpadu?“.

Túto správu si môžete prečítať alebo stiahnuť z internetovej stránky Európskeho dvora audítorov: http://eca.europa.eu

Správu môžete získať zdarma v tlačenej podobe po zaslaní žiadosti Dvoru audítorov na adresu:

Európsky dvor audítorov

oddelenie „Audit: vypracúvanie správ“

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

e-mail: eca-info@eca.europa.eu

alebo po vyplnení elektronickej objednávky na internetovej stránke EU Bookshop.


Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 28/3


Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k zmenenému a doplnenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému EURODAC na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (prepracované znenie)

(Úplné znenie tohto stanoviska sa nachádza v anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku na webovej stránke európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/03

1.   Úvod

1.1.   Konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.

Komisia prijala 30. mája 2012 návrh týkajúci sa prepracovaného znenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov) a o možnosti orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „návrh“) (1).

2.

Komisia 5. júna 2012 zaslala návrh európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na konzultáciu podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča, aby sa odkaz na túto konzultáciu uviedol v preambule návrhu.

3.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vyjadruje poľutovanie, že ho útvary Komisie nepožiadali o poskytnutie neformálnych pripomienok pred tým, ako Komisia návrh schválila, a to podľa dohodnutého postupu v súvislosti s dokumentmi Komisie týkajúcimi sa spracovania osobných údajov (2).

4.

Návrh bol predložený ministrom zahraničných vecí na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 7. – 8. júna 2012 a v súčasnosti sa o ňom diskutuje v Rade a v Európskom parlamente s cieľom prijať nariadenie v rámci riadneho legislatívneho postupu do konca roka 2012. Týmto stanoviskom chce európsky dozorný úradník pre ochranu údajov prispieť k tomuto postupu.

7.   Závery

87.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov konštatuje, že v rámci Komisie, Rady a Európskeho parlamentu sa v posledných rokoch zoširoka diskutovalo o potrebe prístupu k údajom systému EURODAC na účely presadzovania práva. Takisto uznáva, že dostupnosť databázy odtlačkov prstov môže byť užitočným doplnkovým nástrojom v boji proti trestnej činnosti. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov však takisto pripomína, že takýto prístup k systému EURODAC má vážny vplyv na ochranu osobných údajov osôb, ktorých údaje sú uložené v tomto systéme. Presvedčivosť nevyhnutnosti takéhoto prístupu sa musí podporiť jasnými a nepopierateľnými dôvodmi a musí sa preukázať primeranosť spracovania. To je potrebné predovšetkým v prípade zásahu do práv jednotlivcov patriacich do zraniteľných skupín, ktoré potrebujú ochranu tak, ako sa to predpokladá v návrhu.

88.

Doteraz predložené dôkazy – aj so zreteľom na uvedenú osobitnú východiskovú situáciu – nie sú podľa názoru európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov dostačujúce a aktuálne na preukázanie nevyhnutnosti a primeranosti poskytnutia prístupu k systému EURODAC na účely presadzovania práva. Existuje množstvo právnych nástrojov umožňujúcich jednému členskému štátu nahliadnuť do databáz odtlačkov prstov a iných údajov týkajúcich sa presadzovania práva, ktoré patria inému členskému štátu. Podmienkou sprístupnenia na účely presadzovania práva by malo byť oveľa lepšie odôvodnenie.

89.

V tejto súvislosti európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča, aby Komisia predložila nové posúdenie vplyvu, v ktorom posúdi všetky príslušné politické možnosti, poskytne presvedčivé dôkazy a spoľahlivé štatistické údaje a ktoré bude obsahovať posúdenie z hľadiska základných práv.

90.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zistil niekoľko ďalších problémov:

Platné právne predpisy o ochrane údajov

91.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zdôrazňuje potrebu objasniť súvislosti ustanovení návrhu uvádzajúcich určité práva a povinnosti ochrany údajov s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV, ako aj s rozhodnutím Rady 2009/371/SVV (pozri časť 4).

Podmienky sprístupnenia na účely presadzovania práva

Ako sa uvádza, najprv je potrebné preukázať, že prístup do systému EURODAC na účely presadzovania práva je nevyhnutný a primeraný. Potom je potrebné zohľadniť nasledujúce pripomienky.

92.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča:

objasniť, že prenos údajov v systéme EURODAC do tretích krajín je zakázaný aj v prípade použitia údajov zo systému EURODAC na účely presadzovania práva (pozri body 43 – 44),

doplniť účely presadzovania práva do informácií oznámených dotknutej osobe (pozri bod 45),

jasne zabezpečiť, aby bol prístup oprávnených orgánov k údajom v systéme EURODAC obmedzený na účely presadzovania práva (pozri bod 49),

podmieniť prístup k údajom v systéme EURODAC na účely presadzovania práva predchádzajúcemu súdnemu povoleniu alebo aspoň zabezpečiť, aby overujúci orgán vykonával svoje povinnosti a úlohy nezávisle a neprijímal pokyny, pokiaľ ide o vykonávanie overovania (pozri body 50 – 51),

doplniť kritérium „potreba zabrániť bezprostredne hroziacemu nebezpečenstvu súvisiacemu s vážnymi trestnými alebo teroristickými činmi“ ako výnimočného prípadu odôvodnenia nahliadnutia do údajov v systéme EURODAC bez predchádzajúceho overenia overujúcim orgánom a zaviesť presnú lehotu na následné overenie (pozri body 53 – 54),

v súvislosti s podmienkami prístupu doplniť podmienky i) predchádzajúceho nahliadnutia do vízového informačného systému, ii) „opodstatneného podozrenia, že o azyl požiadal páchateľ teroristického alebo iného závažného trestného činu“ a iii) „významného“ prispenia k účelom presadzovania práva a objasnenia, čo sa chápe pod pojmom „opodstatnené dôvody“ (pozri body 56 – 57),

v odôvodnení charakterizovať typ situácií odôvodňujúcich priamy prístup Europolu k centrálnej jednotke systému EURODAC a uviesť, že prísne podmienky prístupu uplatňované na vnútroštátne určené orgány platia aj pre Europol (pozri body 58 – 59),

zabezpečiť, že porovnávanie odtlačkov prstov na účely presadzovania práva v každom prípade podlieha minimálne rovnakým ochranným opatreniam predpokladaným na účely Dublinského nariadenia (pozri bod 62),

jasnejšie vymedziť pravidlá uchovávania alebo vymazania údajov (pozri bod 64),

objasniť, ktoré dodatočné informácie popri „zhode“ budú prípadne oznámené Europolu (pozri body 65 – 66),

určiť, z akého konkrétneho dôvodu (dôvodov) môže správna rada agentúry požiadať, aby orgány členských štátov na presadzovanie práva vykonali porovnanie s údajmi v systéme Eurodac, aby orgány na presadzovanie práva pred odovzdaním týchto údajov správnej rade vykonali anonymizáciu údajov a obnovili pravidlá týkajúce sa služobného tajomstva (pozri body 67 – 68),

poskytnúť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a dozornému orgánu Europolu prístup k záznamom, ktoré má agentúra a Europol, ako aj povinnosť ukladať záznamy aj na účely vykonávania pravidelného vnútorného auditu systému EURODAC (pozri body 79 a 85),

vysvetliť dohľad nad činnosťami spracovania údajov, ktoré vykonáva Europol (pozri bod 81).

Ostatné ustanovenia

93.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča:

namiesto systému na zabezpečenie kontinuity činností je potrebný plán na zabezpečenie kontinuity činností a treba poskytnúť právny základ pre vykonávacie opatrenia obsahujúce postupy takéhoto plánu (pozri bod 72),

zabezpečiť, aby dočasná alebo trvalá nemožnosť poskytnúť použiteľné odtlačky prstov nemohla nepriaznivo ovplyvniť právne postavenie jednotlivca a v žiadnom prípade nemohla predstavovať dostatočný dôvod na odmietnutie preskúmania žiadosti o azyl alebo na jej zamietnutie (pozri bod 73),

zabezpečiť jednotnosť medzi povinnosťami agentúry, členských štátov a Europolu uchovávať záznamy a dokumentáciu o činnostiach spracovania údajov (pozri bod 77),

zlepšiť ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti údajov (pozri bod 82),

predložiť výročnú správu agentúry aj európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (pozri bod 83),

doplniť do článku 43 povinnosť pre členské štáty a Europol neustále aktualizovať informácie, ktoré poskytli Komisii, a povinnosť Komisie sprístupňovať tieto informácie členským štátom, Europolu a verejnosti „prostredníctvom neustále aktualizovanej elektronickej publikácie“ (pozri bod 86).

V Bruseli 5. septembra 2012

Peter HUSTINX

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov


(1)  COM(2012) 254 final.

(2)  Posledná neformálna konzultácia Komisie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu nariadenia EURODAC sa uskutočnila 2008.


30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 28/6


Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, predloženého Komisiou o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (nariadenie o dôveryhodných elektronických službách)

(Úplné znenie tohto stanoviska sa nachádza v anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku na webovej stránke európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/04

I.   Úvod

I.1.   Návrh

1.

Dňa 4. júna 2012 Komisia prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (ďalej len „návrh“) (1), ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES.

2.

Tento návrh je súčasťou opatrení Komisie s cieľom posilniť zavádzanie elektronických transakcií v Európskej únii. Nadväzuje na opatrenia predpokladané v Digitálnej agende pre Európu (2), týkajúce sa zlepšenia právnych predpisov o elektronických podpisoch (kľúčové opatrenie 3) a poskytnutia jednotného rámca na vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie a elektronického overovania (kľúčové opatrenie 16).

3.

Očakáva sa, že návrh posilní dôveru v celoeurópske elektronické transakcie a zabezpečí cezhraničné právne uznávanie elektronickej identifikácie, overovania, podpisov a súvisiacich dôveryhodných služieb na vnútornom trhu a súčasne zaručí aj vysokú úroveň ochrany údajov a posilnenie postavenia používateľov.

4.

Na využívanie systémov elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb je nevyhnutná vysoká úroveň ochrany údajov. Rozvoj a používanie takýchto elektronických prostriedkov sa musí spoliehať na primerané spracovanie osobných údajov poskytovateľmi dôveryhodných služieb a vydavateľmi elektronickej totožnosti. Je to o to dôležitejšie, že od takéhoto spracovania bude okrem iného závisieť čo najspoľahlivejšia identifikácia a overovanie fyzických (alebo právnických) osôb.

I.2.   Konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

5.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal pred prijatím návrhu príležitosť poskytnúť svoje neformálne pripomienky. V návrhu sa zohľadnilo mnoho z týchto pripomienok. V dôsledku toho sa v návrhu posilnili záruky ochrany údajov.

6.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta skutočnosť, že s ním Komisia viedla konzultácie v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001.

I.3.   Kontext návrhu

7.

Tento návrh je založený na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a stanovuje podmienky a mechanizmy vzájomného uznávania a akceptovania elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb medzi členskými štátmi. Stanovujú sa v ňom predovšetkým zásady súvisiace s poskytovaním identifikačných a dôveryhodných elektronických služieb vrátane pravidiel vzťahujúcich sa na uznávanie a akceptovanie. Stanovujú sa ním aj požiadavky týkajúce sa vytvárania, potvrdzovania, overovania, spracovávania a uchovávania elektronických podpisov, elektronických pečatí, elektronických časových pečiatok, elektronických dokumentov, elektronických doručovacích služieb, autentifikácie webových lokalít a elektronických certifikátov.

8.

V navrhovanom nariadení sa okrem toho stanovujú pravidlá dohľadu nad poskytovaním dôveryhodných služieb a ukladá sa členským štátom povinnosť vytvoriť na tento účel orgány dohľadu. Tieto orgány budú okrem iného posudzovať súlad technických a organizačných opatrení, ktoré zavedú poskytovatelia dôveryhodných elektronických služieb.

9.

Kapitola II sa zaoberá službami elektronickej identifikácie, kapitola III je venovaná ostatným dôveryhodným elektronickým službám, ako napríklad elektronickým podpisom, pečatiam, časovým pečiatkam, dokumentom, doručovacím službám, certifikátom a autentifikácii webových lokalít. Elektronické identifikačné služby sa týkajú vnútroštátnych identifikačných preukazov a možno ich využívať na prístup k digitálnym službám a predovšetkým k službám elektronickej verejnej správy; to znamená, že subjekt vydávajúci elektronickú identifikáciu koná v mene členského štátu a dotknutý členský štát zodpovedá za správne vytvorenie korelácie medzi konkrétnym jednotlivcom a prostriedkami jeho elektronickej identifikácie. Pokiaľ ide o ostatné dôveryhodné elektronické služby, poskytovateľ/vydavateľ je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá zodpovedá za správne a bezpečné poskytovanie týchto služieb.

I.4.   Otázky ochrany údajov vyplývajúce z návrhu

10.

Spracovanie osobných údajov je podstatnou súčasťou využívania systémov identifikácie a do istej miery aj poskytovania ďalších dôveryhodných služieb (napríklad v prípade elektronických podpisov). Spracovanie osobných údajov sa bude vyžadovať pri vytvorení dôveryhodného prepojenia medzi prostriedkami elektronickej identifikácie a autentifikácie, ktoré využíva fyzická (alebo právnická) osoba, a dotknutou osobou s cieľom osvedčiť, že osoba za elektronickým certifikátom je skutočne tá osoba, za ktorú sa vydáva. Napríklad elektronické identifikácie alebo elektronické certifikáty sa vzťahujú na fyzické osoby a budú obsahovať súbor údajov jednoznačne reprezentujúci týchto jednotlivcov. Inými slovami, vytváranie, potvrdzovanie, overovanie a spracovávanie elektronických prostriedkov podľa článku 3 ods. 12 návrhu bude v mnohých prípadoch zahŕňať spracovanie osobných údajov, a preto je dôležitá ochrana údajov.

11.

Je teda dôležité, aby spracúvanie údajov v súvislosti s poskytovaním systémov elektronickej identifikácie alebo elektronických dôveryhodných služieb vykonávalo sa v súlade s rámcom EÚ na ochranu údajov a predovšetkým s vnútroštátnymi ustanoveniami vykonávajúcimi smernicu 95/46/ES.

12.

Analýza európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa v tomto stanovisku sústredí na tri hlavné otázky:

a)

riešenie ochrany údajov v tomto návrhu;

b)

aspekty ochrany údajov v systémoch elektronickej identifikácie, ktoré sa majú cezhranične uznávať a akceptovať;

c)

aspekty ochrany údajov v dôveryhodných elektronických službách, ktoré sa majú cezhranične uznávať a akceptovať.

III.   Závery

50.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta tento návrh, pretože môže prispieť k vzájomnému uznávaniu (a akceptovaniu) dôveryhodných elektronických služieb a systémov identifikácie na európskej úrovni. Takisto víta stanovenie spoločného súboru požiadaviek, ktoré musia splniť vydavatelia prostriedkov elektronickej identifikácie a poskytovatelia dôveryhodných služieb. Napriek svojej celkovej podpore tohto návrhu by európsky dozorný úradník pre ochranu údajov chcel predložiť tieto všeobecné odporúčania:

ustanovenia o ochrane údajov zahrnuté do návrhu by sa nemali obmedzovať len na poskytovateľov dôveryhodných služieb, ale mali by sa uplatňovať aj na spracovanie osobných údajov v systémoch elektronickej identifikácie opísaných v kapitole II návrhu,

navrhované nariadenie by malo stanoviť spoločný súbor bezpečnostných požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytovateľov dôveryhodných služieb a vydavateľov elektronickej identifikácie. Malo by tiež Komisii podľa potreby umožniť vymedziť prostredníctvom selektívneho využívania delegovaných aktov alebo vykonávacích opatrení kritériá, podmienky a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti dôveryhodných elektronických služieb a systémov identifikácie,

poskytovatelia dôveryhodných elektronických služieb a vydavatelia elektronických systémov identifikácie by mali používateľom svojich služieb poskytnúť: i) primerané informácie o zhromažďovaní, poskytovaní a uchovávaní údajov používateľov, ako aj ii) prostriedky na kontrolu osobných údajov používateľov a na vykonávanie práv ochrany údajov používateľov,

európsky úradník pre ochranu údajov odporúča selektívnejšie do návrhu začleniť ustanovenia oprávňujúce Komisiu špecifikovať alebo vymedzovať konkrétne ustanovenia po prijatí navrhovaného nariadenia prostredníctvom delegovaných alebo vykonávacích aktov.

51.

Takisto by sa mali zlepšiť niektoré osobitné ustanovenia týkajúce sa vzájomného uznávania systémov elektronickej identifikácie:

v navrhovanom nariadení by sa malo spresniť, ktoré údaje alebo kategórie údajov sa budú spracovávať na cezhraničnú identifikáciu jednotlivcov. Toto spresnenie by malo obsahovať minimálne rovnakú úroveň podrobností, aká sa uvádza v prílohách týkajúcich sa ďalších dôveryhodných služieb, a malo by zohľadňovať dodržiavanie zásady proporcionality,

ochranné opatrenia požadované pri poskytovaní systémov identifikácie by mali byť minimálne v súlade s požiadavkami stanovenými pre kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb,

návrh by mal stanoviť vhodné mechanizmy vytvorenia rámca pre interoperabilitu vnútroštátnych systémov identifikácie.

52.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov nakoniec takisto navrhuje v súvislosti s požiadavkami týkajúcimi sa poskytovania a uznávania dôveryhodných elektronických služieb tieto odporúčania:

pokiaľ ide o všetky elektronické služby, malo by sa spresniť, či sa budú spracovávať osobné údaje, a v prípade ich spracovávania uviesť údaje alebo kategórie spracovávaných údajov,

v nariadení by sa mali prijať vhodné ochranné opatrenia, aby sa predišlo prekrývaniu kompetencií dozorných orgánov nad dôveryhodnými elektronickými službami a kompetencií orgánov ochrany údajov,

povinnosti uložené poskytovateľom dôveryhodných elektronických služieb v súvislosti s narušením údajov a bezpečnostnými incidentmi by mali byť v súlade s požiadavkami stanovenými v revidovanej smernici o súkromí a elektronických komunikáciách a v navrhovanom nariadení o ochrane údajov,

malo by sa spresniť vymedzenie súkromných alebo verejných subjektov, ktoré sú ako tretie strany oprávnené vykonávať audity podľa článkov 16 a 17 alebo ktoré môžu certifikovať zariadenia na vytvorenie elektronického podpisu podľa článku 23, ako aj kritériá, podľa ktorých sa bude posudzovať nezávislosť týchto subjektov,

v nariadení by sa mala presnejšie stanoviť lehota na uchovávanie údajov uvedených v článku 19 ods. 2 a článku 19 ods. 4 (3).

V Bruseli 27. septembra 2012

Giovanni BUTTARELLI

Asistent európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov


(1)  COM(2012) 238 final.

(2)  KOM(2010) 245 z 19.5.2010.

(3)  Podľa článku 19 ods. 2 písm. g) musia kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb zaznamenávať počas vhodného obdobia všetky relevantné informácie týkajúce sa údajov, ktoré vydajú a prijmú. Podľa článku 19 ods. 4 kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb každej strane závislej od certifikátov poskytnú informácie o platnosti alebo zrušení štatútu kvalifikovaných certifikátov, ktoré sami vydali.


30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 28/9


Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu Komisie na nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS/Euratom) č. 354/83, pokiaľ ide o uloženie historických archívov inštitúcií v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii

(Úplné znenie tohto stanoviska sa nachádza v anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku na webovej stránke európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/05

1.   Úvod

1.1.   Konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.

Komisia 16. augusta 2012 prijala návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS/Euratom) č. 354/83 v súvislosti s uložením historických archívov inštitúcií v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (ďalej len „návrh“) (1). Návrh bol v ten istý deň odoslaný európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na konzultáciu.

2.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal pred prijatím návrhu príležitosť poskytnúť svoje neformálne pripomienky. V návrhu sa zohľadnili mnohé z týchto pripomienok. V dôsledku toho sa v návrhu posilnili záruky ochrany údajov. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta skutočnosť, že s ním Komisia po prijatí návrhu viedla formálne konzultácie a že do preambuly návrhu bol zahrnutý aj odkaz na toto stanovisko.

1.2.   Ciele a kontext návrhu

3.

V nariadení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 z 1. februára 1983 o otvorení historických archívov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu pre verejnosť (2) (ďalej len „nariadenie o archívoch“) sa požaduje, aby inštitúcie a orgány EÚ zriadili historické archívy a otvorili ich pre verejnosť po uplynutí 30 rokov. Nariadenie o archívoch umožňuje všetkým inštitúciám a orgánom držať svoje historické archívy na ktoromkoľvek mieste, ktoré považujú za najvhodnejšie.

4.

Cieľom návrhu je zmeniť a doplniť nariadenie o archívoch a stanoviť pre všetky inštitúcie a orgány EÚ (okrem Európskeho súdneho dvora a Európskej centrálnej banky) povinnosť ukladať papierové archívy v Európskom univerzitnom inštitúte (EUI) vo Florencii. Európska komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament už svoje papierové archívy ukladajú v EUI na základe zmluvných dohôd. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, týmto návrhom sa nemení status quo, jeho cieľom je skôr „potvrdiť úlohu EUI pri správe historických archívov inštitúcií. Návrh vytvorí riadny právny a finančný základ pre partnerstvo medzi EÚ a EUI.“

5.

Týmto návrhom sa nemenia ani súčasné pravidlá a postupy, na základe ktorých inštitúcie a orgány EÚ sprístupňujú svoje historické archívy verejnosti po uplynutí 30 rokov. Týmto návrhom sa nezmení ani vlastníctvo historických archívov, ktoré zostane ukladajúcim inštitúciám a orgánom. Stručne povedané: návrh namiesto komplexnej modernizácie a prepracovania obsahuje obmedzené a cielené zmeny a doplnenia k nariadeniu o archívoch.

1.3.   Súvislosť s ochranou údajov; ciele stanoviska EDPS

6.

Európske inštitúcie a orgány spracúvajú v rámci plnenia svojich úloh veľké množstvo údajov vrátane osobných údajov. Niektoré spracúvané osobné údaje môžu byť z hľadiska ochrany údajov veľmi citlivé (3) a/alebo môžu byť príslušným inštitúciám a orgánom poskytnuté dôverne, pričom sa nepredpokladá, že sa jedného dňa sprístupnia verejnosti: napríklad osobné údaje uvedené v lekárskych alebo osobných záznamoch o zamestnancoch, či osobné údaje spracované v súvislosti s disciplinárnym konaním a konaním týkajúcim sa obťažovania, vnútorné audity, rôzne typy sťažností alebo petícií a vyšetrovania v oblasti obchodu, hospodárskej súťaže, boja proti podvodom a v súvislosti s inými vyšetrovaniami.

7.

Niektoré z týchto osobných údajov vrátane tých, ktoré prima facie predstavujú pre daných jednotlivcov najväčšie riziká, sa zničia po určitom čase, keď ich už nebude možné využiť na pôvodné účely (alebo na iné kompatibilné „administratívne“ účely), na ktoré boli zhromaždené.

8.

Veľké množstvo dokumentov uchovávaných európskymi inštitúciami a orgánmi, ktoré pravdepodobne obsahujú aj osobné údaje, sa nezničí, ale sa nakoniec presunie do historických archívov Európskej únie, pričom sa sprístupnia na historické, štatistické a vedecké účely (4).

9.

Je dôležité, aby európske inštitúcie a orgány zaviedli jasné politiky v súvislosti s tým, ktoré osobné údaje by sa mali alebo nemali presunúť do historických archívov, ako aj v súvislosti so spôsobom uchovávania týchto osobných údajov a ich sprístupňovania prostredníctvom historických archívov. Tieto politiky musia zabezpečiť ochranu súkromia a osobných údajov dotknutých jednotlivcov a zosúladiť ochranu týchto základných práv s právom na prístup k dokumentom a s oprávnenými záujmami o historický výskum.

10.

Aj keď v mnohých európskych inštitúciách a orgánoch existujú v súčasnosti postupy týkajúce sa správy dokumentov, uchovávania údajov a archivácie [pozri napríklad spoločný zoznam uchovávania (CCL), interný administratívny dokument vydávaný Komisiou (5)], v súčasnosti tieto politiky poskytujú len obmedzené usmernenia v oblasti ochrany údajov. Spoločný zoznam uchovávania a podobné dokumenty by sa mali aj ďalej rozpracovať, prípadne dopĺňať o konkrétnejšie a podrobnejšie usmernenia týkajúce sa ochrany údajov.

11.

Okrem toho je potrebné poznamenať, že existujúce politiky sú vyjadrené v interných dokumentoch a nie v legislatívnom nástroji, ktorý prijala Rada a Parlament. Okrem stručného odkazu v článku 2 ods. 1 na „dokumenty, na ktoré sa vzťahuje výnimka týkajúca sa súkromia a bezúhonnosti človeka, ako je definované v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1049/2001 (6),“ súčasný text nariadenia o archívoch nešpecifikuje, ktoré osobné údaje možno presunúť do historických archívov a nakoniec ich sprístupniť verejnosti.

12.

Uvedený článok 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa na druhej strane musí vykladať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov vrátane nariadenia (ES) č. 45/2001 a v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Rozhodnutie, ktoré osobné údaje by sa mali uchovávať v historických archívoch, si tak vyžaduje komplexnú analýzu jednotlivých prípadov.

13.

V súčasnosti prebieha revízia smernice 95/46/ES (7) a nariadenia (ES) č. 1049/2001, pričom čoskoro by sa mala uskutočniť aj revízia nariadenia (ES) č. 45/2001. Aj keď možno dúfať, že tieto legislatívne zmeny prispejú k lepšej jasnosti, z dôvodu ich všeobecného charakteru je nepravdepodobné, že európskym inštitúciám a orgánom poskytnú dostatočne špecifické usmernenia týkajúce sa postupu archivovania. Pokiaľ ide o samotné nariadenie o archívoch, Komisia navrhla len niekoľko zmien a doplnení, ktoré nemajú vplyv na článok 2 ods. 1 a ostatné podstatné ustanovenia.

14.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov navrhne vo svojom stanovisku niekoľko cielených zmien, ktoré bude možné zahrnúť do nariadenia o archívoch pri príležitosti súčasnej, obmedzenejšej revízii tohto nariadenia. Okrem toho poukáže na potrebu prijatia konkrétnych opatrení vrátane primeraných vykonávacích predpisov, aby sa zabezpečilo, že problematika ochrany údajov sa bude v kontexte oprávneného vedenia záznamov na historické účely efektívne riešiť.

15.

V súvislosti s tým sa v oddiele 2 stručne prediskutujú niektoré všeobecné aspekty ochrany údajov a súčasné trendy týkajúce sa sprístupňovania a digitalizácie historických archívov EÚ, anonymizácie a deanonymizácie, ako aj iniciatívy Komisie v oblasti otvoreného prístupu k údajom.

10.   Závery

65.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta skutočnosť, že návrh sa zaoberá problematikou ochrany údajov, najmä:

ustanoveniami o platných právnych predpisoch,

stanovením orgánu dohľadu,

vymedzením úlohy EUI ako spracovateľa, a

požiadavkou prijať vykonávacie predpisy v záujme riešenia otázok týkajúcich sa ochrany údajov v praxi.

66.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov v záujme vyriešenia zvyšných problematických bodov týkajúcich sa ochrany údajov odporúča, aby sa v navrhovaných zmenách a doplneniach k nariadeniu o archívoch:

špecifikovali kľúčové ciele a minimálny obsah vykonávacích predpisov, ako aj postup ich prijatia vrátane riadiacej štruktúry, aby sa zabezpečil harmonizovaný a koordinovaný prístup, jasný časový rámec pre prijatie a konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

objasnili pravidlá vzťahujúce sa na bezpečnosť osobných údajov uchovávaných v historických archívoch,

poskytli záruky v súvislosti so súkromnými archívmi držanými v EUI, a

uviedlo aspoň minimálne vysvetlenie výnimky z článku 2 nariadenia o archívoch týkajúcej sa súkromia.

V Bruseli 10. októbra 2012

Peter HUSTINX

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov


(1)  COM(2012) 456 final.

(2)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 (Ú. v. ES L 43, 15.2.1983, s. 1).

(3)  Napríklad „osobitné kategórie údajov“ v zmysle článku 10 nariadenia (ES) č. 45/2001.

(4)  V článku 1 ods. 2 nariadenia o archívoch sa uvádza definícia archívov aj historických archívov (inštitúcií a orgánov EÚ). Archívy sú definované ako „všetky dokumenty každého typu a na ktoromkoľvek nosiči, ktoré boli vytvorené alebo boli prijaté jednou z inštitúcií alebo ich zástupcami alebo úradníkmi pri výkone ich povinností, ktoré sa vzťahujú na činnosti (EÚ)“. Na druhej strane sú historické archívy definované ako tá časť „archívov (inštitúcií …), ktorá bola vybraná (…) na trvalé zachovanie“. „(…) najneskôr 15 rokov od dátumu ich vzniku“ prostredníctvom „procesu triedenia s cieľom odčlenenia dokumentov, ktoré sa majú zachovať, od tých, ktoré nemajú žiadnu historickú alebo administratívnu hodnotu.“

(5)  SEK(2007) 970, prijatý 4. júla 2007, v súčasnosti sa prepracúva. Pozri aj pripomienky EDPS zo 7. mája 2007 k návrhu CCL na rok 2007 na stránke http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2007/07-05-07_commentaires_liste_conservation_EN.pdf

(6)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(7)  Pozri návrh Komisie týkajúci sa nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [COM(2012) 11 final]. Pozri aj stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov zo 7. marca 2012 k súboru opatrení na reformu ochrany údajov, ktoré sa nachádza na adrese. http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Reform_package;jsessionid=46ACCFDB9005EB950DF9C7D58BDE5377


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 28/12


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých vyrovnávacích opatrení

2013/C 28/06

1.   V súlade s ustanoveniami článku 18 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1), Európska komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne preskúmanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených vyrovnávacích opatrení uplynie dňom uvedeným ďalej v tabuľke.

2.   Postup

Výrobcovia z Únie môžu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu subvencovania a ujmy.

V prípade, že sa Komisia rozhodne preskúmať príslušné opatrenia, dostanú dovozcovia, vývozcovia, zástupcovia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia z Únie príležitosť doplniť záležitosti, ktoré sú uvedené v žiadosti o preskúmanie, vyvrátiť ich alebo predložiť k nim pripomienky.

3.   Lehota

Výrobcovia z Únie môžu na základe vyššie uvedených skutočností podať písomnú žiadosť o preskúmanie na adresu Európskej komisie: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2), kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, najneskôr však tri mesiace pred dátumom uvedeným ďalej v tabuľke.

4.   Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia (ES) č. 597/2009.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti (3)

Kyselina sulfanilová

India

Vyrovnávacie clo

nariadenie Rady (ES) č. 1010/2008 (Ú. v. EÚ L 276, 17.10.2008, s. 3)

18.10.2013

 

 

záväzok

nariadenie Komisie 2006/37/ES (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2006, s. 52)

 


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Tel. +32 22956505.

(3)  Platnosť opatrenia uplynie o polnoci dňa uvedeného v tomto stĺpci.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 28/13


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6812 – SFPI/Dexia)

(Text s významom pre EHP)

2013/C 28/07

1.

Komisii bolo 18. januára 2013 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou belgický štátny investičný fond Société Fédérale de Participations et d'Investissement/Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij („SFPI“, Belgicko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Dexia SA/NV („Dexia“, Belgicko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

SFPI: investície do verejných a súkromných spoločností strategického významu vo vlastnom mene a v mene belgického štátu,

Dexia: finančné služby, najmä v oblasti verejných financií, vrátane projektového financovania a správa aktív v niekoľkých krajinách, najmä vo Francúzsku, prostredníctvom viacerých dcérskych spoločností.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6812 – SFPI/Dexia na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).