ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.026.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 26

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
26. januára 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 026/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 9, 12.1.2013

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 026/02

Vec C-457/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Európska komisia, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Trh s liekmi proti vredom — Zneužitie konaní o dodatkových ochranných osvedčeniach pre liečivá a konaní o vydanie povolenia na uvedenie liekov na trh — Zavádzajúce vyhlásenia — Zrušenie povolení na uvedenie na trh — Prekážky uvádzania generických liekov na trh a súbežných dovozov)

2

2013/C 026/03

Vec C-552/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 — Usha Martin Ltd/Rada Európskej únie, Európska komisia [Odvolanie — Dumping — Nariadenie (ES) č. 121/2006 — Dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Indii — Rozhodnutie 2006/38/ES — Nariadenie (ES) č. 384/96 — Článok 8 ods. 9 — Záväzky ponúknuté v rámci antidumpingových konaní]

2

2013/C 026/04

Vec C-566/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. novembra 2012 — Talianska republika/Európska komisia, Litovská republika, Helénska republika (Odvolanie — Jazykový režim — Oznámenie o verejných výberových konaniach na prijatie administrátorov a asistentov — Uverejnenie v troch úradných jazykoch v úplnom znení — Jazyk skúšok — Výber druhého jazyka z troch úradných jazykov)

3

2013/C 026/05

Vec C-600/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. novembra 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb kapitálu — Zdanenie dividend a úrokov vyplácaných dôchodkovým fondom a dôchodkovým poisťovniam — Zaobchádzanie s dividendami a úrokmi vyplácanými inštitúciám, ktoré nie sú rezidentmi — Odpočítanie prevádzkových nákladov priamo spojených s platením príjmu vo forme dividend a úrokov — Dôkazné bremeno)

3

2013/C 026/06

Vec C-89/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 — E.ON Energie AG/Európska komisia (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť proti rozhodnutiu Komisie, ktorým sa ukladá pokuta za porušenie pečate — Dôkazné bremeno — Skreslenie dôkazov — Povinnosť odôvodnenia — Výška pokuty — Neobmedzená právomoc súdu — Zásada proporcionality)

4

2013/C 026/07

Vec C-116/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu — Poľsko) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU ADAX/Ryszard Adamiak/Christianapol sp. z o.o. [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Konkurzné konania — Pojem uzavretie konania — Možnosť súdu prejednávajúceho vedľajšie konkurzné konanie posúdiť platobnú neschopnosť dlžníka — Možnosť začať likvidačné konanie ako vedľajšie konkurzné konanie, hoci hlavným konaním je konanie sauvegarde]

4

2013/C 026/08

Spojené veci C-124/11, C-125/11 a C-143/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — Bundesrepublik Deutschland/Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland/Robert Klinke (C-125/11) a Jörg-Detlef Müller/Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Vnútroštátna právna úprava — Príspevok vyplácaný úradníkom v prípade choroby — Smernica 2000/78/ES — Článok 3 — Pôsobnosť — Pojem odmena)

5

2013/C 026/09

Vec C-136/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schienen-Control Kommission — Rakúsko) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG (Doprava — Železničná doprava — Povinnosť manažéra železničnej infraštruktúry poskytnúť železničným podnikom všetky aktuálne časové údaje o pohyboch vlakov, najmä údaje o prípadných meškaniach vlakov umožňujúcich zabezpečenie vlakových prípojov)

5

2013/C 026/10

Vec C-139/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona — Španielsko) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Letecká doprava — Náhrada škody a pomoc cestujúcim — Odmietnutie nástupu do lietadla, zrušenie alebo veľké meškanie letu — Lehota na podanie žaloby)

6

2013/C 026/11

Vec C-152/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht München — Nemecko) — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH (Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Smernica 2000/78/ES — Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe veku a zdravotného postihnutia — Odstupné v prípade prepustenia — Sociálny plán stanovujúci zníženie výšky odstupného vyplácaného zdravotne postihnutým pracovníkom)

6

2013/C 026/12

Spojené veci C-182/11 a C-183/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato — Taliansko) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese [Verejné zákazky na služby — Smernica 2004/18/ES — Verejný obstarávateľ vykonávajúci nad subjektom, ktorý je od neho právne odlišným subjektom a ktorému sa zákazka zadáva, kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými útvarmi — Neexistencia povinnosti zorganizovať zadávacie konanie podľa pravidiel práva Únie (tzv. zadávanie in house) — Subjekt, ktorému sa zákazka zadáva, kontrolovaný spoločne viacerými územnými samosprávnymi celkami — Podmienky uplatnenia zadávania in house]

7

2013/C 026/13

Vec C-219/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Brain Products GmbH/BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Prejudiciálne konanie — Zdravotnícke pomôcky — Smernica 93/42/EHS — Pôsobnosť — Výklad pojmu zdravotnícka pomôcka — Výrobok uvedený na trh na iné ako medicínske účely — Skúmanie fyziologického procesu — Voľný pohyb tovaru)

7

2013/C 026/14

Vec C-257/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel București — Rumunsko) — SC Gran Via Moinești Srl/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Smernica 2006/112/ES — Daň z pridanej hodnoty — Články 167, 168 a 185 — Právo na odpočítanie dane — Úprava odpočítanej dane — Nadobudnutie pozemku a na ňom postavených budov s cieľom demolácie týchto budov a realizácie stavebného projektu na tomto pozemku)

8

2013/C 026/15

Vec C-262/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Kremikovtzi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma [Pristúpenie Bulharskej republiky k Európskej únii — Dohoda o pridružení medzi ES a Bulharskom — Oceliarske odvetvie — Štátna pomoc na reštrukturalizáciu poskytnutá pred pristúpením — Podmienky — Životaschopnosť príjemcov na konci obdobia reštrukturalizácie — Vyhlásenie konkurzu na príjemcu po pristúpení — Právomoci vnútroštátnych orgánov a Európskej komisie — Vnútroštátne rozhodnutie konštatujúce existenciu pohľadávky štátu spočívajúcej v pomoci, ktorá sa stala protiprávnou — Rozhodnutie EÚ-BG č. 3/2006 — Príloha V aktu o pristúpení — Pomoc uplatňujúca sa po pristúpení — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Existujúca pomoc]

8

2013/C 026/16

Vec C-277/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland — Írsko) — M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko, Attorney General (Prejudiciálne konanie — Spoločný európsky azylový systém — Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre priznanie postavenia utečenca alebo postavenia doplnkovej ochrany — Článok 4 ods. 1 druhá veta — Spolupráca členského štátu so žiadateľom na účely posúdenia podstatných prvkov jeho žiadosti — Rozsah — Riadny priebeh vnútroštátneho konania uskutočneného pri posudzovaní žiadosti o doplnkovú ochranu po zamietnutí žiadosti o priznanie postavenia utečenca — Dodržiavanie základných práv — Právo byť vypočutý)

9

2013/C 026/17

Vec C-285/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sd — Varna — Bulharsko) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direkcia Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (DPH — Smernica 2006/112/ES — Právo na odpočítanie — Zamietnutie)

10

2013/C 026/18

Spojené veci C-320/11, C-330/11, C-382/11 a C-383/11: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd — Varna — Bulharsko) — DIGITALNET OOD (C-320/11 a C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)/Načalnik na Mitničeski punkt — Varna Zapad pri Mitnica Varna (Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Prístroje schopné prijímať televízny signál so zabudovaným modemovým príslušenstvom na priame pripojenie na internet, ktorý zabezpečuje interaktívnu výmenu informácií)

10

2013/C 026/19

Spojené veci C-356/11 a C-357/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Korkein hallinto-oikeus — Fínsko) — O., S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), a Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11) (Občianstvo Únie — Článok 20 ZFEÚ — Smernica 2003/86/ES — Právo na zlúčenie rodiny — Maloletí občania Únie, ktorí sa zdržiavajú spoločne so svojimi matkami, štátnymi príslušníčkami tretích krajín, na území členského štátu, ktorého štátnu príslušnosť majú tieto deti — Právo na trvalý pobyt v tomto členskom štáte matiek, ktorým boli zverení do výlučnej osobnej starostlivosti občania Únie — Rekonštrukcia rodín po ďalšom uzavretí manželstva matiek so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a po narodení detí, tiež štátnych príslušníkov tretích krajín, z týchto manželských zväzkov — Žiadosti o zlúčenie rodiny v členskom štáte pôvodu občanov Únie — Odmietnutie práva na pobyt novým manželským partnerom z dôvodu nedostatku dostatočných finančných prostriedkov — Právo na rešpektovanie rodinného života — Zohľadnenie prevažujúceho záujmu detí)

11

2013/C 026/20

Vec C-385/11: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Barcelona — Španielsko) — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Článok 157 ZFEÚ — Smernica 79/7/EHS — Smernica 97/81/ES — Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas — Smernica 2006/54/ES — Starobný dôchodok príspevkového typu — Rovnosť zaobchádzania s pracovníkmi mužského a ženského pohlavia — Nepriama diskriminácia z dôvodu pohlavia)

12

2013/C 026/21

Vec C-410/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona — Španielsko) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo/Iberia Líneas Aéreas de España SA (Letecká doprava — Montrealský dohovor — Článok 22 ods. 2 — Zodpovednosť dopravcov za batožinu — Hranice v prípade zničenia, straty, poškodenia a meškania batožiny — Spoločná batožina viacerých cestujúcich — Zapísanie batožiny len jedným z nich)

12

2013/C 026/22

Vec C-416/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2012 — Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Európska komisia (Odvolanie — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov — Zoznam lokalít európskeho významu pre stredomorský biogeografický región — Zaradenie do zoznamu lokality, ktorú navrhlo Španielske kráľovstvo — Lokalita údajne zahŕňajúca časť britských teritoriálnych vôd Gibraltáru a časť šíreho mora — Žaloba o neplatnosť — Výlučne potvrdzujúci akt)

13

2013/C 026/23

Vec C-430/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6.decembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Rovigo — Taliansko) — trestné konanie proti Mdovi Sagorovi (Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Smernica 2008/115/ES — Spoločné normy a postupy v oblasti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca možnosť nahradiť peňažný trest vyhostením alebo trestom domáceho väzenia)

13

2013/C 026/24

Vec C-441/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. decembra 2012 — Európska komisia/Verhuizingen Coppens NV (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 81 ES a článok 53 Dohody o EHP — Trh medzinárodných sťahovacích služieb v Belgicku — Kartelová dohoda pozostávajúca z troch individuálnych dohôd — Jediné a nepretržité porušenie — Neexistencia dôkazu o tom, že účastník kartelovej dohody mal vedomosť o ďalších kartelových dohodách — Čiastočné alebo úplné zrušenie rozhodnutia Komisie — Články 263 ZFEÚ a 264 ZFEÚ)

14

2013/C 026/25

Vec C-562/11: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. decembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Poľnohospodárstvo — Nariadenie (EHS) č. 3665/87 — Článok 11 — Vývozné náhrady — Žiadosť o vývoznú náhradu v prípade, keď na náhradu neexistuje nárok — Správna sankcia]

14

2013/C 026/26

Vec C-119/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH (Elektronické komunikácie — Smernica 2002/58/ES — Článok 6 ods. 2 a 5 — Spracovávanie osobných údajov — Údaje o prenose dát potrebné na vystavenie a vymáhanie faktúr — Vymáhanie pohľadávok treťou spoločnosťou — Osoby konajúce na pokyn poskytovateľov verejných komunikačných sietí a verejne dostupných elektronických komunikačných služieb)

15

2013/C 026/27

Vec C-370/12: Rozsudok Súdneho dvora (plénum) z 27. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court — Írsko) — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland a The Attorney General (Mechanizmus pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro — Rozhodnutie 2011/199/EÚ — Zmena článku 136 ZFEÚ — Platnosť — Článok 48 ods. 6 ZEÚ — Zjednodušený revízny postup — Zmluva EMS — Hospodárska a menová politika — Právomoc členských štátov)

15

2013/C 026/28

Vec C-446/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. októbra 2012 — W. P. Willems, ďalší účastník konania: Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Vec C-447/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 5. októbra 2012 — H. J. Kooistra, ďalší účastník konania: Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Vec C-448/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 8. októbra 2012 — M. Roest, ďalší účastník konania: Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Vec C-449/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 8. októbra 2012 — L.J.A. van Luijk, ďalší účastník konania: Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Vec C-452/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgerichts Krefeld (Nemecko) 9. októbra 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Vec C-456/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 10. októbra 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel a O, ďalší účastník konania: B

19

2013/C 026/34

Vec C-457/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 10. októbra 2012 — S a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, ďalší účastník konania: G

19

2013/C 026/35

Vec C-469/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 22. októbra 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH/Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Vec C-473/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 22. októbra 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Vec C-474/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 22. októbra 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Vec C-475/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 22. októbra 2012 — UPC DTH Sárl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Vec C-477/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 24. októbra 2012 — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Vec C-478/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Feldkirch (Rakúsko) 24. októbra 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH a TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Vec C-480/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 25. októbra 2012 — Minister van Financiën/X BV

22

2013/C 026/42

Vec C-483/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof (Belgicko) 29. októbra 2012 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV a i.

22

2013/C 026/43

Vec C-484/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank ’s-Gravenhage (Holandsko) 31. októbra 2012 — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, konajúci pod názvom NL Octrooicentrum

23

2013/C 026/44

Vec C-485/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 31. októbra 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Vec C-486/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Holandsko) 31. októbra 2012 — X, odporca v odvolacom konaní: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

24

2013/C 026/46

Vec C-487/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Španielsko) 2. novembra 2012 — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Vec C-492/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 5. novembra 2012 — Conseil national de l’ordre des médecins/Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Vec C-494/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 5. novembra 2012 — Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Vec C-497/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Taliansko) 7. novembra 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Vec C-498/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Tivoli (Taliansko) 7. novembra 2012 — Antonella Pedone/Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Vec C-499/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Tivoli (Taliansko) 7. novembra 2012 — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli a i.

26

2013/C 026/52

Vec C-500/12: Žaloba podaná 6. novembra 2012 — Európska komisia/Poľská republika

26

2013/C 026/53

Vec C-501/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Thomas Specht/Land Berlin

27

2013/C 026/54

Vec C-502/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Jens Schombera/Land Berlin

28

2013/C 026/55

Vec C-503/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Alexander Wieland/Land Berlin

28

2013/C 026/56

Vec C-504/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Uwe Schönefeld/Land Berlin

29

2013/C 026/57

Vec C-505/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Antje Wilke/Land Berlin

30

2013/C 026/58

Vec C-506/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Gerd Schini/Land Berlin

31

2013/C 026/59

Vec C-507/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 8. novembra 2012 — Jessy Saint Prix/Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Vec C-511/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalsko) 12. novembra 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia a i./Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Vec C-512/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 13. novembra 2012 — Octapharma France/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Vec C-515/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 14. novembra 2012 — UAB 4finance/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba a Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Vec C-516/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 15. novembra 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Vec C-517/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 15. novembra 2012 — CTP/Regione Campania

34

2013/C 026/65

Vec C-518/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 15. novembra 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Vec C-520/12 P: Odvolanie podané 16. novembra 2012: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 13. septembra 2012 vo veci T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Európska komisia, Delegácia Európskej únie v Turecku, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

35

2013/C 026/67

Vec C-525/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

35

2013/C 026/68

Vec C-527/12: Žaloba podaná 20. novembra 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

36

2013/C 026/69

Vec C-530/12 P: Odvolanie podané 21. novembra 2012: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 13. septembra 2012 vo veci T-404/10, National Lottery Commission/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

36

2013/C 026/70

Vec C-532/12: Žaloba podaná 23. novembra 2012 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

37

2013/C 026/71

Vec C-538/12: Žaloba podaná 26. novembra 2012 — Európska komisia/Slovinská republika

38

2013/C 026/72

Vec C-547/12 P: Odvolanie podané 28. novembra 2012: Helénska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 10. októbra 2012 vo veci T-158/09, Grécko/Komisia

38

 

Všeobecný súd

2013/C 026/73

Vec T-491/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — CB/Komisia (Hospodárska súťaž — Rozhodnutie združenia podnikov — Trh vydávania platobných kariet vo Francúzsku — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Tarifné opatrenia uplatniteľné na nových pristupujúcich členov — Právo na pristúpenie a mechanizmy nazvané regulácia akvizičnej funkcie a prebudenie spiacich — Relevantný trh — Predmet dotknutých opatrení — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa — Článok 81 ods. 3 ES — Zjavne nesprávne posúdenie — Zásada riadnej správny vecí verejných — Proporcionalita — Právna istota)

39

2013/C 026/74

Vec T-42/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2012 — A. Loacker/ÚHVT — Editrice Quadratum (QUADRATUM) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva QUADRATUM — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva LOACKER QUADRATINI — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Článok 73 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009] — Článok 74 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 76 nariadenia č. 207/2009]]

39

2013/C 026/75

Vec T-167/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2012 — Evropaïki Dynamiki/Komisia [Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Žiadosti o cenovú ponuku — Zamietnutie prístupu — Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia — Prípustnosť — Výnimka týkajúca sa ochrany hospodárskej politiky Európskej únie — Výnimka týkajúca sa ochrany obchodných záujmov tretej osoby — Výnimka týkajúca sa ochrany vo verejnom záujme v oblasti verejnej bezpečnosti — Povinnosť odôvodnenia]

40

2013/C 026/76

Vec T-390/10 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2012 — Füller-Tomlinson/Parlament (Odvolanie — Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Sociálne zabezpečenie — Choroba z povolania — Stanovenie stupňa zdravotného postihnutia vyplývajúceho z povolania — Uplatnenie európskej stupnice na posudzovanie vplyvov na telesné a duševné poškodenie na lekárske účely — Skreslenie skutkových okolností — Primeraná lehota)

40

2013/C 026/77

Veci T-537/10 a T-538/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — Adamowski/ÚHVT — Fagumit (FAGUMIT) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva Fagumit a obrazová ochranná známka Spoločenstva FAGUMIT — Skoršia národná obrazová ochranná známka FAGUMIT — Relatívny dôvod neplatnosti — Článok 8 ods. 3 a článok 165 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

40

2013/C 026/78

Vec T-590/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — Thesing a Bloomberg Finance/ECB (Prístup k dokumentom — Rozhodnutie 2004/258/ES — Dokumenty týkajúce sa verejného dlhu a deficitu členského štátu — Zamietnutie prístupu — Výnimka týkajúca sa hospodárskej politiky Únie alebo členského štátu — Čiastočné zamietnutie prístupu)

41

2013/C 026/79

Vec T-15/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2012 — Sina Bank/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Povinnosť odôvodnenia)

41

2013/C 026/80

Vec T-143/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2012 — Consorzio vino Chianti Classico/ÚHVT — FFR (F.F.R.) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva F.F.R — Skoršia národná obrazová ochranná známka CHIANTI CLASSICO — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009]

42

2013/C 026/81

Vec T-171/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — Hopf/ÚHVT (Clampflex) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Clampflex — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009]

42

2013/C 026/82

Vec T-421/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2012 — Qualitest/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie)

43

2013/C 026/83

Vec T-630/11 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2012 — Strobl/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Prijímanie — Verejné výberové konanie — Uchádzači zapísaní do zoznamu vhodných uchádzačov po nadobudnutí účinnosti nového poriadku — Oznámenie o voľnom pracovnom mieste — Vymenovanie — Zaradenie do platovej triedy podľa nových, menej výhodných pravidiel — Článok 12 prílohy XIII poriadku — Nesprávne právne posúdenie — Povinnosť odvodnenia Súdu pre verejnú službu)

43

2013/C 026/84

Vec T-22/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2012 — Fomanu/ÚHVT (Qualität hat Zukunft) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Qualität hat Zukunft — Absolútne dôvody zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

44

2013/C 026/85

Vec T-29/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. novembra 2012 — Bauer/ÚHVT — BenQ Materials (Daxon) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Daxon — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva DALTON — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

44

2013/C 026/86

Vec T-17/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 — Steinberg/Komisia [Žaloba o neplatnosť — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2011 — Dokumenty týkajúce sa financovania činností mimovládnych organizácií v Izraeli a Palestíne v rámci programov Partnerstvo pre mier a Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva — Čiastočné zamietnutie prístupu — Výnimka týkajúca sa ochrany verejného záujmu v oblasti verejnej bezpečnosti — Povinnosť odôvodnenia — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu]

44

2013/C 026/87

Vec T-302/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. novembra 2012 — Crocs/ÚHVT — Holey Soles Holdings a PHI (Dizajn obuvi) (Ochranná známka Spoločenstva — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania)

45

2013/C 026/88

Vec T-541/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 — ADEDY a i./Rada (Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutia adresované členskému štátu s cieľom odstrániť nadmerný deficit — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť)

45

2013/C 026/89

Vec T-215/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 — ADEDY a i./Rada (Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie určené členskému štátu na odstránenie nadmerného deficitu — Nedostatok priamej dotknutosti — Neprípustnosť)

45

2013/C 026/90

Vec T-278/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. novembra 2012 — ClientEarth a i./Komisia [Žaloba o neplatnosť — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Konkludentné zamietnutie prístupu — Lehota na podanie žaloby — Omeškanie — Zjavná neprípustnosť]

46

2013/C 026/91

Vec T-466/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. októbra 2012 — Ellinika Nafpigeia a Hoern/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Stavba lodí — Pomoc poskytnutá gréckymi orgánmi v prospech lodenice — Opatrenia určené na vykonanie rozhodnutia Komisie ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú a nariaďuje sa jej vymáhanie — Neprípustnosť)

46

2013/C 026/92

Vec T-491/11 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. novembra 2012 — Marcuccio/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Dĺžka trvania konania o uznanie trvalej čiastočnej invalidity — Škoda údajne spôsobená žalobcovi — Náhrada nákladov, ktorým sa dalo vyhnúť — Zamietnutie žaloby na prvom stupni ako z právneho hľadiska zjavne nedôvodnej — Článok 94 písm. a) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu)

47

2013/C 026/93

Vec T-548/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. novembra 2012 — MIP Metro/ÚHVT — Real Seguros (real,- QUALITY) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Výmaz skorších národných ochranných známok — Zastavenie konania)

47

2013/C 026/94

Vec T-549/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. novembra 2012 — MIP Metro/ÚHVT — Real Seguros (real,- BIO) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Výmaz skorších národných ochranných známok — Zastavenie konania)

47

2013/C 026/95

Vec T-616/11 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. novembra 2012 — Marcuccio/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Zamietnutie žaloby na prvom stupni ako z právneho hľadiska zjavne nedôvodnej — Škoda údajne spôsobená žalobcovi — Náhrada nákladov, ktorým sa dalo vyhnúť — Článok 94 písm. a) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu)

48

2013/C 026/96

Vec T-672/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 — H-Holding/Parlament (Žaloba na nečinnosť — Žaloba o náhradu škody — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

48

2013/C 026/97

Vec T-120/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. novembra 2012 — Shahid Beheshti University/Rada (Žaloba o neplatnosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Lehota na podanie žaloby — Zmeškanie lehoty — Neprípustnosť)

48

2013/C 026/98

Vec T-138/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. novembra 2012 — Geipel/ÚHVT — Reeh (BEST BODY NUTRITION) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania)

49

2013/C 026/99

Vec T-164/12 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — Alstom/Komisia (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Hospodárska súťaž — Rozhodnutie Komisie postúpiť dokumenty vnútroštátnemu súdu — Dôvernosť — Právo na účinnú súdnu ochranu — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Fumus boni iuris — Naliehavosť — Zváženie záujmov)

49

2013/C 026/00

Vec T-341/12 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 16. novembra 2012 — Evonik Degussa/Komisia (Predbežné opatrenie — Hospodárska súťaž — Uverejnenie rozhodnutia, ktorým Komisia určila, že došlo k porušeniu ustanovení, ktoré zakazujú kartely — Zamietnutie žiadosti o dôverné spracovanie údajov poskytnutých Komisii na základe uplatnenia jej oznámenia o spolupráci — Zváženie záujmov — Naliehavosť — Fumus boni juris)

49

2013/C 026/01

Vec T-343/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. novembra 2012 — Grupo T Diffusión/ÚHVT — ABR Producción Contemporánea (Lampe) (Ochranná známka Spoločenstva — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania)

50

2013/C 026/02

Vec T-453/12: Žaloba podaná 12. októbra 2012 — Zoo Sport/ÚHVT — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Vec T-470/12: Žaloba podaná 22. októbra 2012 — Sothys Auriac/ÚHVT — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Vec T-473/12: Žaloba podaná 1. novembra 2012 — Aer Lingus/Komisia

51

2013/C 026/05

Vec T-480/12: Žaloba podaná 5. novembra 2012 — Coca-Cola/ÚHVT — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Vec T-482/12: Žaloba podaná 29. októbra 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Komisia

53

2013/C 026/07

Vec T-483/12: Žaloba podaná 5. novembra 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/ÚHVT — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Vec T-484/12: Žaloba podaná 6. novembra 2012 — CeWe Color/ÚHVT (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Vec T-485/12: Žaloba podaná 9. novembra 2012 — Grupo Bimbo/ÚHVT (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Vec T-487/12: Žaloba podaná 9. novembra 2012 — Eckes-Granini/ÚHVT — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Vec T-489/12: Žaloba podaná 8. novembra 2012 — Planet/Komisia

55

2013/C 026/12

Vec T-490/12: Žaloba podaná 6. novembra 2012 — Mondadori Editore/ÚHVT — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Vec T-493/12: Žaloba podaná 14. novembra 2012 — Sanofi/ÚHVT — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Vec T-494/12: Žaloba podaná 14. novembra 2012 — Biscuits Poult/ÚHVT — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

56

2013/C 026/15

Vec T-495/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — European Drinks/ÚHVT — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Vec T-496/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — European Drinks/ÚHVT — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Vec T-497/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — European Drinks/ÚHVT — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Vec T-498/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Komisia

58

2013/C 026/19

Vec T-499/12: Žaloba podaná 13. novembra 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C a HSH Investment Holdings FSO/Komisia

59

2013/C 026/20

Vec T-500/12: Žaloba podaná 15. novembra 2012 — Ryanair/Komisia

60

2013/C 026/21

Vec T-501/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/ÚHVT — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Vec T-502/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Ferring/ÚHVT — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Vec T-503/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — Spojené kráľovstvo/Komisia

62

2013/C 026/24

Vec T-504/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Murnauer Markenvertrieb/ÚHVT (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Vec T-505/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Vec T-508/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Automobile Association/ÚHVT — Duncan Petersen Publishing (Priečinky)

64

2013/C 026/27

Vec T-509/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — Advance Magazine Publishers/ÚHVT — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Vec T-510/12: Žaloba podaná 21. novembra 2012 — Conrad Electronic/ÚHVT — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Vec T-513/12: Žaloba podaná 22. novembra 2012 — NCL/ÚHVT (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Vec T-514/12: Žaloba podaná 22. novembra 2012 — NCL/ÚHVT (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Vec T-515/12: Žaloba podaná 22. novembra 2012 — El Corte Inglés/ÚHVT — English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Vec T-519/12: Žaloba podaná 27. novembra 2012 — mobile.international/ÚHVT — Komisia (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Vec T-527/12: Žaloba podaná 6. decembra 2012 — DeMaCo Holland/Komisia

68

2013/C 026/34

Vec T-468/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. decembra 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure/ECB

68

2013/C 026/35

Vec T-100/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. novembra 2012 — Nordzucker/Komisia

69

2013/C 026/36

Vec T-364/11: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. decembra 2012 — Arla Foods/ÚHVT — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Vec T-590/11: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. novembra 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/ÚHVT — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Vec T-77/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. decembra 2012 — Wahl/ÚHVT — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Vec T-200/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. novembra 2012 — Shannon Free Airport Development/Komisia

69

2013/C 026/40

Vec T-230/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. novembra 2012 — Axa Belgium/Komisia

69

 

Súd pre verejnú službu

2013/C 026/41

Vec F-103/12: Žaloba podaná 27. septembra 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/42

Vec F-104/12: Žaloba podaná 27. septembra 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/43

Vec F-105/12: Žaloba podaná 27. septembra 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/44

Vec F-113/12: Žaloba podaná 9. októbra 2012 — ZZ/Komisia

71

2013/C 026/45

Vec F-114/12: Žaloba podaná 10. októbra 2012 — ZZ/Komisia

71

2013/C 026/46

Vec F-115/12: Žaloba podaná 15. októbra 2012 — ZZ/Komisia

71

2013/C 026/47

Vec F-122/12: Žaloba podaná 22. októbra 2012 — ZZ/Rada

72

2013/C 026/48

Vec F-124/12: Žaloba podaná 22. októbra 2012 — ZZ/EMCDDA

72

2013/C 026/49

Vec F-125/12: Žaloba podaná 3. novembra 2012 — ZZ/ÚHVT

72

2013/C 026/50

Vec F-128/12: Žaloba podaná 29. októbra 2012 — ZZ/Parlament

73

2013/C 026/51

Vec F-129/12: Žaloba podaná 31. októbra 2012 — CH/Parlament

73

2013/C 026/52

Vec F-132/12: Žaloba podaná 7. novembra 2012 — ZZ a i./Komisia

73

2013/C 026/53

Vec F-134/12: Žaloba podaná 9. novembra 2012 — ZZ/Rada

74

2013/C 026/54

Vec F-135/12: Žaloba podaná 9. novembra 2012 — ZZ/REA

74

2013/C 026/55

Vec F-136/12: Žaloba podaná 9. novembra 2012 — ZZ/Rada

75

2013/C 026/56

Vec F-137/12: Žaloba podaná 14. novembra 2012 — ZZ/Komisia

75

2013/C 026/57

Vec F-138/12: Žaloba podaná 14. novembra 2012 — ZZ/Komisia

75

2013/C 026/58

Vec F-139/12: Žaloba podaná 14. novembra 2012 — ZZ/Komisia

76

2013/C 026/59

Vec F-140/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — ZZ/Komisia

76

2013/C 026/60

Vec F-141/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — ZZ/Komisia

76

2013/C 026/61

Vec F-142/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — ZZ/Komisia

77

2013/C 026/62

Vec F-143/12: Žaloba podaná 21. novembra 2012 — ZZ/Komisia

77

2013/C 026/63

Vec F-144/12: Žaloba podaná 21. novembra 2012 — ZZ/Komisia

77

2013/C 026/64

Vec F-146/12: Žaloba podaná 28. novembra 2012 — ZZ/Komisia

78

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/1


2013/C 26/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 9, 12.1.2013

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 399, 22.12.2012

Ú. v. EÚ C 389, 15.12.2012

Ú. v. EÚ C 379, 8.12.2012

Ú. v. EÚ C 373, 1.12.2012

Ú. v. EÚ C 366, 24.11.2012

Ú. v. EÚ C 355, 17.11.2012

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/2


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Európska komisia, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Vec C-457/10 P) (1)

(Odvolanie - Hospodárska súťaž - Zneužitie dominantného postavenia - Trh s liekmi proti vredom - Zneužitie konaní o dodatkových ochranných osvedčeniach pre liečivá a konaní o vydanie povolenia na uvedenie liekov na trh - Zavádzajúce vyhlásenia - Zrušenie povolení na uvedenie na trh - Prekážky uvádzania generických liekov na trh a súbežných dovozov)

2013/C 26/02

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (v zastúpení: M. Brealey QC, M. Hoskins QC, D. Jowell, barrister a F. Murphy, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier a J. Bourke, splnomocnení zástupcovia), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (v zastúpení: M. Van Kerckhove, advocaat)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta rozšírená komora) z 1. júla 2010 — AstraZeneca/Komisia (T-321/05), ktorým Všeobecný súd čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie z 15. júna 2005 o konaní podľa článku 82 Zmluvy ES a článku 54 Dohody EHS (vec COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) ukladajúce odvolateľkám pokutu vo výške 60 miliónov eur za zneužitie patentového systému a postupov uvádzania farmaceutických výrobkov na trh s cieľom zabrániť uvedeniu konkurenčných generických liekov na trh alebo toto uvedenie oddialiť — Vymedzenie trhu — Výklad článku 19 nariadenia (EHS) č. 1786/92 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá

Výrok rozsudku

1.

Hlavné odvolanie aj vzájomné odvolania sa zamietajú.

2.

AstraZeneca AB a AstraZeneca plc sú povinné nahradiť trovy konania spojené s hlavným odvolaním.

3.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) je povinná nahradiť trovy konania spojené s jej vzájomným odvolaním a znáša svoje vlastné trovy konania spojené s hlavným odvolaním.

4.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania spojené s jej vzájomným odvolaním.


(1)  Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/2


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 — Usha Martin Ltd/Rada Európskej únie, Európska komisia

(Vec C-552/10 P) (1)

(Odvolanie - Dumping - Nariadenie (ES) č. 121/2006 - Dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Indii - Rozhodnutie 2006/38/ES - Nariadenie (ES) č. 384/96 - Článok 8 ods. 9 - Záväzky ponúknuté v rámci antidumpingových konaní)

2013/C 26/03

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Usha Martin Ltd (v zastúpení: V. Akritidis a E. Petritsi, dikigoroï, a F. Crespo, advokát)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: B. Driessen, splnomocnený zástupca, G. Berrisch, Rechtsanwalt, a N. Chesaites, barrister), Európska komisia (v zastúpení: T. Scharf a S. Thomas, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 9. septembra 2010, Usha Martin/Rada a Komisia (T-119/06), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu o neplatnosť jednak rozhodnutia Komisie 2006/38/ES z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 1999/572/ES o prijatí záväzkov ponúknutých v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu oceľových lán a káblov s pôvodom inter alia v Indii (Ú. v. EÚ L 22, s. 54), a jednak nariadenia Rady (ES) č. 121/2006 z 23. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1858/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovozy oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Indii (Ú. v. EÚ L 22, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Usha Martin Ltd je povinná nahradiť trovy tohto konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 19.2.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/3


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. novembra 2012 — Talianska republika/Európska komisia, Litovská republika, Helénska republika

(Vec C-566/10 P) (1)

(Odvolanie - Jazykový režim - Oznámenie o verejných výberových konaniach na prijatie administrátorov a asistentov - Uverejnenie v troch úradných jazykoch v úplnom znení - Jazyk skúšok - Výber druhého jazyka z troch úradných jazykov)

2013/C 26/04

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci P. Gentili, avvocato dello Stato)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, avvocato), Litovská republika, Helénska republika (v zastúpení: A. Samoni-Rantou, S. Vodina a G. Papagianni, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2010, Taliansko/Komisia (spojené veci T-166/07 a T-285/07), ktorým Všeobecný súd zamietol návrh na zrušenie oznámení o verejných výberových konaniach EPSO/AD/94/07 (Ú. v. EÚ C 45 A, 2007, s. 3), EPSO/AST/37/07 (Ú. v. EÚ C 45 A, 2007, s. 15) a EPSO/AD/95/07 (Ú. v. EÚ C 103 A, 2007, s. 7)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 13. septembra 2010, Taliansko/Komisia (T-166/07 a T-285/07), sa zrušuje.

2.

Oznámenia o verejných výberových konaniach EPSO/AD/94/07 s cieľom vytvoriť rezervný zoznam na prijatie administrátorov (AD 5) v informačnej, komunikačnej a mediálnej oblasti, EPSO/AST/37/07 s cieľom vytvoriť rezervný zoznam na prijatie asistentov (AST 3) v komunikačnej a informačnej oblasti a EPSO/AD/95/07 s cieľom vytvoriť rezervný zoznam na prijatie administrátorov (AD 5) v informačnej oblasti (knižnica/dokumentácia) sa zrušujú.

3.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania Talianskej republiky a znáša svoje vlastné trovy konania v oboch stupňoch.

4.

Helénska republika a Litovská republika znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 26.2.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/3


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. novembra 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(Vec C-600/10) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Voľný pohyb kapitálu - Zdanenie dividend a úrokov vyplácaných dôchodkovým fondom a dôchodkovým poisťovniam - Zaobchádzanie s dividendami a úrokmi vyplácanými inštitúciám, ktoré nie sú rezidentmi - Odpočítanie prevádzkových nákladov priamo spojených s platením príjmu vo forme dividend a úrokov - Dôkazné bremeno)

2013/C 26/05

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: R. Lyal a W. Mölls, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze a J. Möller, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Francúzska republika, (v zastúpení: G. de Bergues a N. Rouam, splnomocnení zástupcovia), Holandské kráľovstvo (v zastúpení: C. Wissels a C. Schillemans, splnomocnení zástupcovia), Fínska republika (v zastúpení: M. Pere, splnomocnený zástupca), Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk a S. Johannesson, splnomocnení zástupcovia), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: H. Walker, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci G. Facenna, barrister)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 63 ZFEÚ a článku 40 Dohody o EHP — Vnútroštátna právna úprava týkajúca sa zdanenia dividend a úrokov vyplácaných dôchodkovým fondom a dôchodkovým poisťovniam, ktorá poskytuje niektoré daňové výhody iba dividendám a úrokom vyplácaným vnútroštátnym zariadeniam

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Spolkovej republiky Nemecko.

3.

Francúzska republika, Holandské kráľovstvo, Fínska republika, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 12.3.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/4


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 — E.ON Energie AG/Európska komisia

(Vec C-89/11 P) (1)

(Odvolanie - Žaloba o neplatnosť proti rozhodnutiu Komisie, ktorým sa ukladá pokuta za porušenie pečate - Dôkazné bremeno - Skreslenie dôkazov - Povinnosť odôvodnenia - Výška pokuty - Neobmedzená právomoc súdu - Zásada proporcionality)

2013/C 26/06

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: E.ON Energie AG (v zastúpení: A. Röhling, F. Dietrich a R. Pfromm, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouquet, V. Bottka a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 15. decembra 2010, E.ON Energie/Komisia, T-141/08, ktorým Všeobecný súd odmietol žalobu o neplatnosť rozhodnutia Komisie K(2008) 377 v konečnom znení z 30. januára 2008 ukladajúcom pokutu podľa článku 23 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1/2003 za porušenie pečate — Porušenie všeobecných právnych zásad, akými sú zásada prezumpcie neviny, zásada „in dubio pro reo“ a zásada proporcionality, ako aj pravidiel týkajúcich sa dôkazného bremena a zabezpečovania dôkazov — Porušenie povinnosti odôvodnenia

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

E.ON Energie AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/4


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu — Poľsko) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX“/Ryszard Adamiak/Christianapol sp. z o.o.

(Vec C-116/11) (1)

(Súdna spolupráca v občianskych veciach - Nariadenie (ES) č. 1346/2000 - Konkurzné konania - Pojem „uzavretie konania“ - Možnosť súdu prejednávajúceho vedľajšie konkurzné konanie posúdiť platobnú neschopnosť dlžníka - Možnosť začať likvidačné konanie ako vedľajšie konkurzné konanie, hoci hlavným konaním je konanie „sauvegarde“)

2013/C 26/07

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX“/Ryszard Adamiak

Žalovaná: Christianapol sp. z o.o.

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu — Výklad článku 4 ods. 1 a 2 písm. j) nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Ú. v. ES L 160, s. 1; Mim. vyd. 19/001, s. 191) — Vedľajšie konkurzné konanie — Oprávnenie súdu príslušného na začatie vedľajšieho konkurzného konania zisťovať platobnú neschopnosť dlžníka

Výrok rozsudku

1.

Článok 4 ods. 2 písm. j) nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 788/2008 z 24. júla 2008, sa má vykladať tak, že určiť, kedy dôjde k uzavretiu konkurzného konania, prislúcha vnútroštátnemu právu členského štátu, v ktorom toto konanie začalo.

2.

Článok 27 nariadenia č. 1346/2000, zmeneného a doplneného nariadením č. 788/2008, sa má vykladať tak, že umožňuje začať vedľajšie konkurzné konanie v členskom štáte, v ktorom sa nachádza podnik dlžníka, hoci hlavné konanie má ochranný účel. Súdu príslušnému pre začatie vedľajšieho konania prislúcha zohľadniť ciele hlavného konania a prihliadať na systematiku nariadenia pri dodržaní zásady lojálnej spolupráce.

3.

Článok 27 nariadenia č. 1346/2000, zmeneného a doplneného nariadením č. 788/2008, sa má vykladať tak, že súd, ktorý rozhoduje o návrhu na začatie vedľajšieho konkurzného konania, nesmie zisťovať platobnú neschopnosť dlžníka, voči ktorému bolo začaté hlavné konanie v inom členskom štáte, hoci toto hlavné konanie má ochranný účel.


(1)  Ú. v. EÚ C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/5


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — Bundesrepublik Deutschland/Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland/Robert Klinke (C-125/11) a Jörg-Detlef Müller/Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

(Spojené veci C-124/11, C-125/11 a C-143/11) (1)

(Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní - Vnútroštátna právna úprava - Príspevok vyplácaný úradníkom v prípade choroby - Smernica 2000/78/ES - Článok 3 - Pôsobnosť - Pojem „odmena“)

2013/C 26/08

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Bundesrepublik Deutschland (C-124/11 a C-125/11), Jörg-Detlef Müller (C-143/11)

Žalovaní: Karen Dittrich (C-124/11), Robert Klinke (C-125/11), Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

Predmet veci

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania — Bundesverwaltungsgericht — Výklad smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79) — Vnútroštátna právna úprava, ktorá upravuje poskytovanie príspevkov úradníkom v prípade choroby a vylučuje registrovaných partnerov z okruhu rodinných príslušníkov, ktorí majú nárok na tieto príspevky — Rovnaké zaobchádzania s pracovníkmi, ktorí uzatvorili registrované partnerstvo, a vydatými/ženatými pracovníkmi — Pôsobnosť smernice 2000/78/ES — Pojem odmena

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 písm. c) a článok 3 ods. 3 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že príspevok vyplácaný úradníkom v prípade choroby, akým je príspevok priznávaný úradníkom Bundesrepublik Deutschland na základe zákona o spolkových úradníkoch (Bundesbeamtengesetz), patrí do pôsobnosti uvedenej smernice, pokiaľ ho financuje štát ako verejný zamestnávateľ, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 10.9.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/5


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schienen-Control Kommission — Rakúsko) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

(Vec C-136/11) (1)

(Doprava - Železničná doprava - Povinnosť manažéra železničnej infraštruktúry poskytnúť železničným podnikom všetky aktuálne časové údaje o pohyboch vlakov, najmä údaje o prípadných meškaniach vlakov umožňujúcich zabezpečenie vlakových prípojov)

2013/C 26/09

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Schienen-Control Kommission

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o sťažnosti: Westbahn Management GmbH

Odporkyňa v konaní o sťažnosti: ÖBB Infrastruktur AG

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Schienen-Control Kommission — Výklad článku 8 ods. 2 v spojení s prílohou II časťou II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, s. 14), ako aj článku 5 a prílohy II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Ú. v. ES L 75, s. 29; Mim. vyd. 07/005, s. 404) — Povinnosť manažéra železničnej infraštruktúry poskytnúť železničným podnikom všetky aktuálne časové údaje o pohyboch vlakov a najmä o prípadných meškaniach prípojných vlakov

Výrok rozsudku

1.

Ustanovenia článku 8 ods. 2 v spojení s prílohou II časťou II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave sa majú vykladať v tom zmysle, že informácie o hlavných prípojoch majú okrem plánovaných časov odchodu zahŕňať aj hlásenia o meškaniach alebo výlukách týchto prípojov, a to bez ohľadu na to, ktorý podnik ich zabezpečuje.

2.

Ustanovenia článku 8 ods. 2 v spojení s prílohou II časťou II nariadenia č. 1371/2007, ako aj ustanovenia článku 5 v spojení s prílohou II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii, zmenenej a doplnenej smernicou 2004/49/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, sa majú vykladať v tom zmysle, že manažér železničnej infraštruktúry je povinný nediskriminačným spôsobom poskytovať železničným podnikom aktuálne časové údaje o vlakoch iných železničných podnikov, pokiaľ zabezpečujú hlavné prípoje v zmysle prílohy II časti II nariadenia č. 1371/2007.


(1)  Ú. v. EÚ C 173, 11.6.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/6


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona — Španielsko) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Vec C-139/11) (1)

(Letecká doprava - Náhrada škody a pomoc cestujúcim - Odmietnutie nástupu do lietadla, zrušenie alebo veľké meškanie letu - Lehota na podanie žaloby)

2013/C 26/10

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Provincial de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Joan Cuadrench Moré

Žalovaná: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Audiencia Provincial de Barcelona — Výklad článkov 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10) — Neexistencia lehoty na podanie žaloby — Článok 35 Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montrealský dohovor), schváleného rozhodnutím Rady z 5. apríla 2001 (Ú. v. ES L 194, s. 38; Mim. vyd. 07/005, s. 491) — Uplatniteľná právna úprava

Výrok rozsudku

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, je potrebné vykladať v tom zmysle, že lehotu, v ktorej musia byť podané žaloby, ktorých predmetom je priznanie náhrady škody v zmysle článkov 5 a 7 tohto nariadenia, stanovia pravidlá každého členského štátu týkajúce sa premlčacej lehoty na podanie žaloby.


(1)  Ú. v. EÚ C 179, 18.6.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/6


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht München — Nemecko) — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH

(Vec C-152/11) (1)

(Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní - Smernica 2000/78/ES - Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe veku a zdravotného postihnutia - Odstupné v prípade prepustenia - Sociálny plán stanovujúci zníženie výšky odstupného vyplácaného zdravotne postihnutým pracovníkom)

2013/C 26/11

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Arbeitsgericht München

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Johann Odar

Žalovaná: Baxter Deutschland GmbH

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Arbeitsgericht München — Výklad článku 1, článku 6 ods. 1 druhého pododseku písm. a) a článku 16 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79) — Vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje vylúčiť nárok na dávky stanovený podnikovým sociálnym plánom v prípade pracovníkov patriacich do vekovej skupiny, ktorej zanedlho vznikne nárok na starobný dôchodok — Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe veku alebo zdravotného postihnutia

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 ods. 2 a článok 6 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave spadajúcej pod podnikový systém sociálneho zabezpečenia, ktorá stanovuje, že v prípade pracovníkov tohto podniku starších ako 54 rokov a prepustených z prevádzkových dôvodov sa na rozdiel od bežnej metódy výpočtu, ktorá zohľadňuje najmä počet odpracovaných rokov v podniku, výška odstupného, na ktorý majú nárok, vypočíta na základe najskoršieho možného odchodu do dôchodku, takže odstupné vyplatené týmto pracovníkom je nižšie než odstupné vyplývajúce z uplatnenia tejto bežnej metódy, pričom sa však rovná minimálne polovici výšky odstupného vypočítaného na základe tejto bežnej metódy.

2.

Článok 2 ods. 2 smernice 2000/78 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave spadajúcej pod podnikový systém sociálneho zabezpečenia, ktorá stanovuje, že v prípade pracovníkov tohto podniku starších ako 54 rokov a prepustených z prevádzkových dôvodov sa na rozdiel od bežnej metódy výpočtu, ktorá zohľadňuje najmä počet odpracovaných rokov v podniku, výška odstupného, na ktorý majú nárok, vypočíta na základe najskoršieho možného odchodu do dôchodku, takže odstupné vyplatené týmto pracovníkom je nižšie než odstupné vyplývajúce z uplatnenia tejto bežnej metódy, pričom sa však rovná minimálne polovici výšky odstupného vypočítaného na základe tejto bežnej metódy, a ktorá na účely tohto iného výpočtu zohľadňuje možnosť poberať predčasný starobný dôchodok vyplácaný z dôvodu zdravotného postihnutia.


(1)  Ú. v. EÚ C 204, 9.7.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/7


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato — Taliansko) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

(Spojené veci C-182/11 a C-183/11) (1)

(Verejné zákazky na služby - Smernica 2004/18/ES - Verejný obstarávateľ vykonávajúci nad subjektom, ktorý je od neho právne odlišným subjektom a ktorému sa zákazka zadáva, kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými útvarmi - Neexistencia povinnosti zorganizovať zadávacie konanie podľa pravidiel práva Únie (tzv. zadávanie „in house“) - Subjekt, ktorému sa zákazka zadáva, kontrolovaný spoločne viacerými územnými samosprávnymi celkami - Podmienky uplatnenia zadávania „in house“)

2013/C 26/12

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Econord Spa

Žalované: Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Consiglio di Stato — Výklad článkov 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Postupy zadávania verejných zákaziek na služby — Zadanie verejnej zákazky bez zadávacieho konania — Koncesia na verejné komunálne služby udelená dvoma verejnými subjektmi akciovej spoločnosti, v ktorej majú tieto orgány podiel na základnom imaní, a to mimo rámca formálneho postupu zadávania verejných zákaziek — Neexistencia účinnej kontroly zo strany uvedených verejných subjektov nad spoločnosťou, ktorá získala koncesiu

Výrok rozsudku

Pokiaľ viacero verejných orgánov v postavení verejného obstarávateľa spoločne zriadi subjekt poverený plnením ich úloh vo verejnom záujme alebo pokiaľ verejný orgán vstúpi do takéhoto subjektu, podmienka stanovená judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorej musia tieto orgány na to, aby boli oslobodené od svojej povinnosti vyhlásiť zadávacie konanie podľa pravidiel práva Únie, spoločne vykonávať nad týmto subjektom kontrolu, ktorá je obdobná tej, akú vykonávajú nad svojimi vlastnými útvarmi, je splnená, ak sa každý z týchto orgánov v uvedenom subjekte podieľa tak na základnom imaní, ako aj na riadiacich orgánoch.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 16.7.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/7


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Brain Products GmbH/BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

(Vec C-219/11) (1)

(Prejudiciálne konanie - Zdravotnícke pomôcky - Smernica 93/42/EHS - Pôsobnosť - Výklad pojmu „zdravotnícka pomôcka“ - Výrobok uvedený na trh na iné ako medicínske účely - Skúmanie fyziologického procesu - Voľný pohyb tovaru)

2013/C 26/13

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Brain Products GmbH

Žalovaní: BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesgerichtshof — Výklad článku 1 ods. 2 písm. a) tretej zarážky smernice Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. ES L 169, s. 1; Mim. vyd. 13/012, s. 82), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, s. 21) — Výklad pojmu „zdravotnícka pomôcka“ — Uplatnenie smernice na výrobok, ktorý je určený na skúmanie fyziologického procesu, a ktorý je uvedený na trh na iné ako medicínske účely

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 2 písm. a) tretia zarážka smernice Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. septembra 2007 sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „zdravotnícka pomôcka“ sa vzťahuje na výrobok, ktorý je výrobcom zhotovený na používanie pre ľudí na účely skúmania fyziologického procesu, len v tom prípade, ak bol tento výrobok určený na liečebný účel.


(1)  Ú. v. EÚ C 232, 6.8.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/8


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel București — Rumunsko) — SC Gran Via Moinești Srl/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Vec C-257/11) (1)

(Smernica 2006/112/ES - Daň z pridanej hodnoty - Články 167, 168 a 185 - Právo na odpočítanie dane - Úprava odpočítanej dane - Nadobudnutie pozemku a na ňom postavených budov s cieľom demolácie týchto budov a realizácie stavebného projektu na tomto pozemku)

2013/C 26/14

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel București

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SC Gran Via Moinești Srl

Žalované: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Curtea de Apel București — Výklad článkov 167, 168 a článku 185 ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) — Právo na odpočítanie DPH v súvislosti s nadobudnutím budov určených na demoláciu s cieľom realizácie stavebného projektu — Hospodárska činnosť, ktorá predchádza realizácii stavebného projektu a spočíva v prvotných investičných nákladoch na realizáciu tohto projektu — Úprava odpočítania DPH

Výrok rozsudku

1.

Články 167 a 168 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že spoločnosť, ktorá nadobudla pozemok a na ňom postavené budovy s cieľom ich demolácie a výstavby bytového komplexu na tomto pozemku, má za takých okolností, o aké ide v konaní vo veci samej, právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty týkajúcej sa nadobudnutia uvedených budov.

2.

Článok 185 smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že demolácia budov, ktoré boli nadobudnuté spolu s pozemkom, na ktorom boli tieto budovy postavené, s cieľom výstavby bytového komplexu na mieste týchto budov, nezakladá za takých okolností, o aké ide v konaní vo veci samej, povinnosť vykonať úpravu pôvodného odpočítania dane z pridanej hodnoty týkajúcej sa nadobudnutia uvedených budov.


(1)  Ú. v. EÚ C 238, 13.8.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/8


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Kremikovtzi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(Vec C-262/11) (1)

(Pristúpenie Bulharskej republiky k Európskej únii - Dohoda o pridružení medzi ES a Bulharskom - Oceliarske odvetvie - Štátna pomoc na reštrukturalizáciu poskytnutá pred pristúpením - Podmienky - Životaschopnosť príjemcov na konci obdobia reštrukturalizácie - Vyhlásenie konkurzu na príjemcu po pristúpení - Právomoci vnútroštátnych orgánov a Európskej komisie - Vnútroštátne rozhodnutie konštatujúce existenciu pohľadávky štátu spočívajúcej v pomoci, ktorá sa stala protiprávnou - Rozhodnutie EÚ-BG č. 3/2006 - Príloha V aktu o pristúpení - Pomoc uplatňujúca sa po pristúpení - Nariadenie (ES) č. 659/1999 - Existujúca pomoc)

2013/C 26/15

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen sad Sofia-grad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Kremikovtzi AD

Žalovaní: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Administrativen săd Sofia-grad — Výklad Európskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej (Ú. v. ES L 358, s. 3; Mim. vyd. 11/059, s. 201) a prílohy V ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 157, 2005, s. 203), ako aj článku 9 ods. 4 Protokolu č. 2 o výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), článku 3 Dodatkového protokolu k Európskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 155, 2005, s. 5), a článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339) — Štátna pomoc na reštrukturalizáciu poskytnutá pred pristúpením Bulharska k Európskej únii oceliarskym podnikom v rámci programu reštrukturalizácie — Rozhodnutie, ktoré konštatuje existenciu štátnej pohľadávky spočívajúcej v štátnej pomoci, ktorá sa stala protiprávnou po tom, ako bol na príjemcu vyhlásený konkurz — Jednotlivé právomoci vnútroštátnych orgánov a Európskej komisie rozhodnúť o nezlučiteľnosti štátnej pomoci so spoločným trhom a žiadať o jej vrátenie ako protiprávnej pomoci

Výrok rozsudku

Konanie týkajúce sa vymáhania štátnej pomoci poskytnutej spoločnosti Kremikovtzi pred pristúpením Bulharskej republiky k Európskej únii, teda opatrení pomoci, ktoré sa po tomto pristúpení už „neuplatňujú“ v zmysle prílohy V aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sa v prípade porušenia podmienok stanovených v článku 9 ods. 4 protokolu č. 2 k európskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane, uzavretej a schválenej v mene Spoločenstva rozhodnutím Komisie a Rady 94/908/ESUO, ES, Euratom z 19. decembra 1994, musí zakladať na článku 3 dodatkového protokolu k tejto európskej dohode, zmeneného a doplneného rozhodnutím asociačnej rady EÚ — Bulharsko č. 3/2006 z 29. decembra 2006. V tomto kontexte príslušné vnútroštátne orgány Bulharskej republiky môžu v súlade s tretím odsekom tohto článku prijať rozhodnutie o vymáhaní štátnej pomoci, ktorá nespĺňa tieto podmienky. Rozhodnutie prijaté Európskou komisiou na základe článku 3 druhého odseku tohto dodatkového protokolu nepredstavuje predbežnú podmienku vymáhania takejto pomoci týmito orgánmi.


(1)  Ú. v. EÚ C 232, 6.8.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/9


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland — Írsko) — M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko, Attorney General

(Vec C-277/11) (1)

(Prejudiciálne konanie - Spoločný európsky azylový systém - Smernica 2004/83/ES - Minimálne ustanovenia pre priznanie postavenia utečenca alebo postavenia doplnkovej ochrany - Článok 4 ods. 1 druhá veta - Spolupráca členského štátu so žiadateľom na účely posúdenia podstatných prvkov jeho žiadosti - Rozsah - Riadny priebeh vnútroštátneho konania uskutočneného pri posudzovaní žiadosti o doplnkovú ochranu po zamietnutí žiadosti o priznanie postavenia utečenca - Dodržiavanie základných práv - Právo byť vypočutý)

2013/C 26/16

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Ireland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: M.

Žalovaní: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko, Attorney General

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — High Court of Ireland — Výklad článku 4 ods. 1 smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, s. 12; Mim. vyd. 19/007, s. 96) — Žiadosť o doplnkovú ochranu po odmietnutí priznania postavenia utečenca — Návrh na zamietnutie žiadosti o doplnkovú ochranu — Povinnosť poskytnúť žiadateľovi výsledky posúdenia jeho žiadosti pred prijatím konečného rozhodnutia

Výrok rozsudku

Požiadavku spolupráce dotknutého členského štátu so žiadateľom o azyl, ktorá je uvedená v článku 4 ods. 1 druhej vete smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, nemožno vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak cudzinec žiada o priznanie postavenia doplnkovej ochrany po tom, čo mu bolo zamietnuté priznanie postavenia utečenca, a ak má zodpovedný vnútroštátny orgán v úmysle zamietnuť aj túto druhú žiadosť, má tento orgán v tejto súvislosti pred prijatím svojho rozhodnutia povinnosť informovať dotknutú osobu o navrhovanom zamietavom rozhodnutí o jeho žiadosti a oboznámiť túto osobu s tvrdeniami, na ktorých zamýšľa založiť takéto zamietnutie, aby tak žiadateľ mohol v tejto súvislosti oznámiť svoje stanovisko.

Ak však ide o taký systém, aký zaviedla vnútroštátna právna úprava, o ktorú ide vo veci samej, ktorý charakterizuje existencia dvoch odlišných a na seba nadväzujúcich konaní, ktorých cieľom je preskúmanie jednak žiadosti o získanie postavenia utečenca a jednak žiadosti o doplnkovú ochranu, prináleží vnútroštátnemu súdu, aby v rámci každého z týchto konaní dohliadal na rešpektovanie základných práv žiadateľa a konkrétne práva byť vypočutý v tom zmysle, že sa žiadateľovi musí umožniť účinne oznámiť jeho pripomienky pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia, ktorým sa mu neprizná požadovaná ochrana. V takomto systéme okolnosť, že dotknutá osoba už bola riadne vypočutá počas preskúmania jej žiadosti o priznanie postavenia utečenca, neznamená, že od tejto formálnej požiadavky možno upustiť v rámci konania týkajúceho sa žiadosti o doplnkovú ochranu.


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 30.7.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/10


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sd — Varna — Bulharsko) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(Vec C-285/11) (1)

(DPH - Smernica 2006/112/ES - Právo na odpočítanie - Zamietnutie)

2013/C 26/17

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen sd — Varna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: BONIK (EOOD)

Žalovaný: Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Administrativen sad — Varna — Výklad článkov 14, 62, 63, 167, 168 a 178 písm. a) a b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) — Formálne náležitosti členských štátov v oblasti práva na odpočítanie DPH — Opatrenia prijaté na zabránenie určitým formám podvodom a daňovým únikom — Zamietnutie práva na odpočítanie DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá je príjemcom dodaní v rámci Spoločenstva, z dôvodu absencie dôkazov o skutočnom vykonaní dodaní medzi predchádzajúcimi dodávateľmi, napriek existencii dôkazov o uskutočnení dodaní medzi priamym dodávateľom a zdaniteľnou osobou

Výrok rozsudku

Články 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 a 178 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že im odporuje, aby sa za okolností, ako sú okolnosti dotknuté vo veci samej, zdaniteľnej osobe zamietlo právo odpočítať DPH za dodania tovaru z dôvodu, že so zreteľom na podvody alebo nezrovnalosti spáchané na vstupe alebo výstupe tohto dodania sa toto dodanie nepovažuje za skutočne uskutočnené bez toho, aby sa na základe objektívnych dôkazov preukázalo, že zdaniteľná osoba dane vedela alebo mala vedieť, že uvedené plnenie zakladajúce právo na odpočítanie dane je súčasťou podvodu týkajúceho sa dane z pridanej hodnoty spáchaného na vstupe alebo na výstupe v rámci dodávateľského reťazca, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 238, 13.8.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/10


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd — Varna — Bulharsko) — DIGITALNET OOD (C-320/11 a C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)/Načalnik na Mitničeski punkt — Varna Zapad pri Mitnica Varna

(Spojené veci C-320/11, C-330/11, C-382/11 a C-383/11) (1)

(Spoločný colný sadzobník - Colné zaradenie - Kombinovaná nomenklatúra - Prístroje schopné prijímať televízny signál so zabudovaným modemovým príslušenstvom na priame pripojenie na internet, ktorý zabezpečuje interaktívnu výmenu informácií)

2013/C 26/18

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd — Varna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: DIGITALNET OOD (C-320/11 a C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)

Žalovaný: Načalnik na Mitničeski punkt — Varna Zapad pri Mitnica Varna

Predmet veci

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania — Administrativen sad — Varna — Výklad nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1031/2008 z 19. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 291, s. 1) — Podpoložka č. 8528 71 13 kombinovanej nomenklatúry [prístroje so zabudovaným mikroprocesorovým modemovým príslušenstvom na priame pripojenie na internet a s funkciou na interaktívnu výmenu informácií, schopné prijímať televízny signál („set-top boxy s komunikačnou funkciou“)] alebo č.o8521 90 00 KN (ostatné videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom) — Prístroj schopný prijímať televízny signál alebo slúžiť ako modem na dosiahnutie prístupu na internet, ktorý zabezpečuje interaktívnu výmenu informácií — Význam pojmov „internet“, „modem“ a „modulácia a demodulácia“ vzhľadom na vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre

Výrok rozsudku

1.

Kombinovaná nomenklatúra uvedená v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadeniami Komisie (ES) č. 1214/2007 z 20. septembra 2007, č. 1031/2008 z 19. septembra 2008 a č. 948/2009 z 30. septembra 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že na účely zaradenia tovaru do podpoložky 8528 71 13 KN sa pod pojmom modemové príslušenstvo na priame pripojenie na internet rozumie zariadenie, ktoré je schopné samé a bez zásahu akéhokoľvek iného prístroja alebo mechanizmu dosiahnuť prístup na internet a zabezpečiť interaktivitu a dvojsmernú výmenu informácií. Na zaradenie do uvedenej podpoložky je relevantná iba schopnosť dosiahnuť prístup na internet a nie technika na to použitá.

2.

Uvedená kombinovaná nomenklatúra sa má vykladať tak, že prijímanie televízneho signálu a prítomnosť modemového príslušenstva na priame pripojenie na internet sú dve rovnocenné funkcie, ktoré musia prístroje mať, aby sa mohli zaradiť do podpoložky 8528 71 13 KN. Ak prístroje niektorú z týchto funkcií nemajú, musia sa zaradiť do podpoložky 8528 71 19 KN.

3.

Článok 78 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa zavádza Colný kódex Spoločenstva, sa má vykladať tak, že kontrolu tovaru vykonanú a posteriori a následnú zmenu jeho colného zaradenia možno vykonať na základe písomných dokumentov bez toho, aby colné orgány museli uvedený tovar fyzicky skontrolovať.


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 27.8.2011.

Ú. v. EÚ C 298, 8.10.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/11


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Korkein hallinto-oikeus — Fínsko) — O., S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), a Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11)

(Spojené veci C-356/11 a C-357/11) (1)

(Občianstvo Únie - Článok 20 ZFEÚ - Smernica 2003/86/ES - Právo na zlúčenie rodiny - Maloletí občania Únie, ktorí sa zdržiavajú spoločne so svojimi matkami, štátnymi príslušníčkami tretích krajín, na území členského štátu, ktorého štátnu príslušnosť majú tieto deti - Právo na trvalý pobyt v tomto členskom štáte matiek, ktorým boli zverení do výlučnej osobnej starostlivosti občania Únie - Rekonštrukcia rodín po ďalšom uzavretí manželstva matiek so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a po narodení detí, tiež štátnych príslušníkov tretích krajín, z týchto manželských zväzkov - Žiadosti o zlúčenie rodiny v členskom štáte pôvodu občanov Únie - Odmietnutie práva na pobyt novým manželským partnerom z dôvodu nedostatku dostatočných finančných prostriedkov - Právo na rešpektovanie rodinného života - Zohľadnenie prevažujúceho záujmu detí)

2013/C 26/19

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: O., S. (C-356/11), Maahanmuuttovirasto (C-357/11)

Žalovaní: Maahanmuuttovirasto (C-356/11), L. (C-357/11)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Korkein hallinto-oikeus — Výklad článku 20 ZFEÚ — Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov — Právo na zlúčenie rodiny — Povolenie na pobyt v členskom štáte pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žije bez povolenia na trvalý pobyt v členskom štáte, v situácii, keď manželka žiadateľa so štátnou príslušnosťou tretej krajiny má legálny pobyt v uvedenom členskom štáte a má dieťa so štátnou príslušnosťou tohto členského štátu a žiadateľ nie je ani rodičom dieťaťa, ani nemá voči nemu rodičovské práva a povinnosti — Situácia, keď manželia majú tiež spoločné dieťa so štátnou príslušnosťou tretej krajiny, ktoré býva s nimi a dieťaťom manželky v predmetnom členskom štáte

Výrok rozsudku

Článok 20 ZFEÚ treba vykladať tak, že nebráni tomu, aby členský štát odmietol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na pobyt z dôvodu zlúčenia rodiny, hoci tento štátny príslušník chce bývať so svojou manželkou, tiež štátnou príslušníčkou tretej krajiny, ktorá má platné povolenie na pobyt v tomto členskom štáte a ktorá je matkou dieťaťa pochádzajúceho z prvého manželstva, ktoré je občanom Únie, ako aj s dieťaťom pochádzajúcim z ich vlastného zväzku, ktoré je tiež štátnym príslušníkom tretej krajiny, ak takéto odmietnutie nevedie v prípade dotknutého občana Únie k zbaveniu možnosti skutočne vykonávať podstatu práv vyplývajúcich z postavenia občana Únie, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

Také žiadosti o povolenie na pobyt z dôvodu zlúčenia rodiny, o aké ide v konaniach vo veci samej, patria do pôsobnosti smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny. Článok 7 ods. 1 písm. c) tejto smernice treba vykladať tak, že hoci členské štáty môžu požadovať, aby garant preukázal, že má trvalé a pravidelné príjmy, ktoré sú dostatočné na pokrytie vlastných potrieb a potrieb svojich rodinných príslušníkov, táto možnosť sa musí uplatňovať s ohľadom na článok 7 a článok 24 ods. 2 a 3 Charty základných práv Európskej únie, ktoré ukladajú členským štátom povinnosť preskúmať žiadosti o zlúčenie rodiny v záujme dotknutých detí a s cieľom uprednostniť rodinný život, ako aj zabrániť tomu, aby bol ohrozený cieľ tejto smernice a jej potrebný účinok. Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či pri prijatí rozhodnutí o odmietnutí povolenia na pobyt, o ktoré ide v konaniach vo veci samej, boli tieto požiadavky dodržané.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 10.9.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/12


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Barcelona — Španielsko) — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Vec C-385/11) (1)

(Článok 157 ZFEÚ - Smernica 79/7/EHS - Smernica 97/81/ES - Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas - Smernica 2006/54/ES - Starobný dôchodok príspevkového typu - Rovnosť zaobchádzania s pracovníkmi mužského a ženského pohlavia - Nepriama diskriminácia z dôvodu pohlavia)

2013/C 26/20

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Isabel Elbal Moreno

Žalovaní: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Juzgado de lo Social de Barcelona — Výklad doložky 4 bodu 1 Rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC, ktorá tvorí prílohu smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 (Ú. v. ES L 14, s. 9; Mim. vyd. 05/003, s. 267), článku 4 smernice Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. ES L 6, s. 24; Mim. vyd. 05/001, s. 215) a článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, s. 23) — Pojem pracovné podmienky — Starobný dôchodok príspevkového typu upravený španielskym systémom sociálneho zabezpečenia a príspevky odvádzané pracovníkom v jeho prospech — Diskriminácia pracovníkov na kratší pracovný čas

Výrok rozsudku

Článok 4 smernice Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením sa má vykladať v tom zmysle, že mu za okolností, aké sú vo veci samej, odporuje právna úprava členského štátu, ktorá vyžaduje od pracovníkov s kratším pracovným časom, ktorými sú vo veľkej väčšine prípadov ženy, v porovnaní s pracovníkmi na plný úväzok úmerne dlhšiu dobu poistenia na to, aby im prípadne vznikol nárok na starobný dôchodok príspevkového typu, ktorého výška je úmerne znížená v závislosti od ich pracovného úväzku.


(1)  Ú. v. EÚ C 290, 1.10.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/12


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona — Španielsko) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo/Iberia Líneas Aéreas de España SA

(Vec C-410/11) (1)

(Letecká doprava - Montrealský dohovor - Článok 22 ods. 2 - Zodpovednosť dopravcov za batožinu - Hranice v prípade zničenia, straty, poškodenia a meškania batožiny - Spoločná batožina viacerých cestujúcich - Zapísanie batožiny len jedným z nich)

2013/C 26/21

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Provincial de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo

Žalovaná: Iberia Líneas Aéreas de España SA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Audiencia Provincial de Barcelona –Výklad článku 3 ods. 3 a článku 22 ods. 2 Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montrealský dohovor) (rozhodnutie Rady 2001/539/ES, Ú. v. ES L 194, s. 38; Mim. vyd. 07/005, s. 491) — Zodpovednosť leteckých spoločností za leteckú prepravu cestujúcich a ich batožinu — Obmedzenie zodpovednosti v prípade zničenia, straty, poškodenia alebo oneskorenia batožiny

Výrok rozsudku

Článok 22 ods. 2 Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu uzavretého v Montreale 28. mája 1999, podpísaného Európskym spoločenstvom 9. decembra 1999 a schváleného v jeho mene rozhodnutím Rady 2001/539/ES z 5. apríla 2001, v spojení s článkom 3 ods. 3 tohto dohovoru sa má vykladať v tom zmysle, že sa právo na náhradu škody a obmedzenie zodpovednosti dopravcu v prípade straty batožiny vzťahujú aj na cestujúceho, ktorý si nárokuje túto náhradu škody z dôvodu straty batožiny zapísanej na meno iného cestujúceho, ak táto stratená batožina naozaj obsahovala veci patriace prvému cestujúcemu.


(1)  Ú. v. EÚ C 290, 1.10.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/13


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2012 — Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Európska komisia

(Vec C-416/11 P) (1)

(Odvolanie - Smernica 92/43/EHS - Ochrana prirodzených biotopov - Zoznam lokalít európskeho významu pre stredomorský biogeografický región - Zaradenie do zoznamu lokality, ktorú navrhlo Španielske kráľovstvo - Lokalita údajne zahŕňajúca časť britských teritoriálnych vôd Gibraltáru a časť šíreho mora - Žaloba o neplatnosť - Výlučne potvrdzujúci akt)

2013/C 26/22

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: S. Ossowski, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci D. Wyatt, QC, V. Wakefield, barrister)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: D. Recchia a K. Mifsud-Bonnici, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník, ktorý v konaní podporuje Komisiu: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: N. Díaz Abad a A. Rubio González, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 24. mája 2011 vo veci T-115/10, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Komisia, ktorým Všeobecný súd rozhodol o neprípustnosti žaloby o neplatnosť, ktorou sa Spojené kráľovstvo domáha čiastočného zrušenia rozhodnutia Komisie 2010/45/EÚ z 22. decembra 2009, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma tretí aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v stredomorskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2009) 10406], v rozsahu, v akom sa na zozname nachádza Španielskom navrhnutá lokalita nazvaná „Estrecho Oriental“ (ES6120032), ktorá zahŕňa časť britských teritoriálnych vôd Gibraltáru a časť šíreho mora

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je povinné nahradiť trovy konania.

3.

Španielske kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 298, 8.10.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/13


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6.decembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Rovigo — Taliansko) — trestné konanie proti Mdovi Sagorovi

(Vec C-430/11) (1)

(Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Smernica 2008/115/ES - Spoločné normy a postupy v oblasti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín - Vnútroštátna právna úprava stanovujúca možnosť nahradiť peňažný trest vyhostením alebo trestom domáceho väzenia)

2013/C 26/23

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Rovigo

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Md Sagor

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunale di Rovigo — Výklad článkov 2, 4, 6, 7, 8, 15 a 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, s. 98), ako aj článku 4 ods. 3 ZEÚ — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca peňažný trest vo výške 5 000 až 10 000 eur cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorý neoprávnene vstúpil na štátne územie alebo sa tam neoprávnene zdržiava — Prípustnosť trestného činu neoprávneného pobytu — Prípustnosť okamžitého vyhostenia na obdobie najmenej piatich rokov alebo trestu domáceho väzenia („permanenza domiciliare“) namiesto peňažného trestu — Povinnosti členských štátov počas lehoty na prebratie smernice

Výrok rozsudku

Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, treba vykladať v tom zmysle, že:

nebráni právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava dotknutá v konaní vo veci samej, ktorá trestá neoprávnený pobyt štátnych príslušníkov tretej krajiny peňažným trestom, ktorý môže byť nahradený vyhostením,

a bráni právnej úprave členského štátu, ktorá umožňuje potrestať neoprávnený pobyt štátnych príslušníkov tretej krajiny trestom domáceho väzenia bez toho, aby zaručila, že tento trest sa skončí, len čo je možný fyzický transport dotknutej osoby z uvedeného členského štátu.


(1)  Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/14


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. decembra 2012 — Európska komisia/Verhuizingen Coppens NV

(Vec C-441/11 P) (1)

(Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Článok 81 ES a článok 53 Dohody o EHP - Trh medzinárodných sťahovacích služieb v Belgicku - Kartelová dohoda pozostávajúca z troch individuálnych dohôd - Jediné a nepretržité porušenie - Neexistencia dôkazu o tom, že účastník kartelovej dohody mal vedomosť o ďalších kartelových dohodách - Čiastočné alebo úplné zrušenie rozhodnutia Komisie - Články 263 ZFEÚ a 264 ZFEÚ)

2013/C 26/24

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouquet, S. Noë a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Verhuizingen Coppens NV (v zastúpení: J. Stuyck a I. Buelens, advocaten)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. júna 2011, Verhuizingen Coppens/Komisia (T-210/08), ktorým Všeobecný súd zrušil článok 1 písm. i) a článok 2 písm. k) rozhodnutia Komisie K(2008) 926 v konečnom znení z 11. marca 2008 v konaní podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/38.543 — Medzinárodné sťahovacie služby)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. júna 2011, Verhuizingen Coppens/Komisia (T-210/08), sa zrušuje.

2.

Článok 1 písm. i) rozhodnutia Komisie K(2008) 926 v konečnom znení z 11. marca 2008, týkajúceho sa konania podľa článku [81 ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/38.543 — Medzinárodné sťahovacie služby) sa zrušuje v rozsahu, v akom Európska komisia týmto ustanovením nielenže konštatovala účasť spoločnosti Verhuizingen Coppens NV na dohode o systéme fiktívnych ponúk, tzv. „predstierané ponuky“ za obdobie od 13. októbra 1992 do 29. júla 2003, ale navyše považuje túto spoločnosť za zodpovednú za dohodu o systéme peňažných náhrad za odmietnuté ponuky alebo zdržania sa ponúk, tzv. „provízie“ a pripisuje tejto spoločnosti zodpovednosť za jediné a nepretržité porušenie.

3.

Výška pokuty uložená spoločnosti Verhuizingen Coppens NV v článku 2 písm. k) uvedeného rozhodnutia K(2008) 926 v konečnom znení sa stanovuje na sumu 35 000 eur.

4.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania na prvom stupni, ako aj trovy odvolacieho konania a okrem toho je povinná nahradiť dve tretiny trov konania vynaložené spoločnosťou Coppens na oboch stupňoch.

5.

Spoločnosť Coppens znáša jednu tretinu svojich vlastných trov konania na prvom stupni, ako aj v rámci odvolacieho konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/14


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. decembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Vec C-562/11) (1)

(Poľnohospodárstvo - Nariadenie (EHS) č. 3665/87 - Článok 11 - Vývozné náhrady - Žiadosť o vývoznú náhradu v prípade, keď na náhradu neexistuje nárok - Správna sankcia)

2013/C 26/25

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesfinanzhof — Výklad nariadenia Komisie (EHS) č. 3665/87 z 27. novembra 1987, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá na uplatňovanie systému vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 351, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 495/97 z 18. marca 1997 (Ú. v. ES L 77, s. 12), a najmä jeho článku 11 ods. 1 — Žiadosť o vývoznú náhradu v prípade, keď na náhradu neexistuje nárok — Uloženie sankcií žiadateľovi

Výrok rozsudku

Článok 11 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 3665/87 z 27. novembra 1987, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky [neoficiálny preklad], zmenený a doplnený nariadením Komisie (ES) č. 2945/94 z 2. decembra 1994 a nariadením Komisie (ES) č. 495/97 z 18. marca 1997 sa musí vykladať v tom zmysle, že s výhradou upustenia od sankcie uvedenej v tomto odseku 1 treťom pododseku je potrebné uplatniť zníženie upravené v tomto odseku 1 prvom pododseku písm. a) najmä v prípade, keď sa ukáže, že tovar, na ktorého vývoz bola požadovaná vývozná náhrada, nemá primeranú a prijateľnú obchodnú kvalitu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že vývozca bol v dobrej viere a podal presný opis povahy a pôvodu predmetného výrobku.


(1)  Ú. v. EÚ C 39, 11.2.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/15


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH

(Vec C-119/12) (1)

(Elektronické komunikácie - Smernica 2002/58/ES - Článok 6 ods. 2 a 5 - Spracovávanie osobných údajov - Údaje o prenose dát potrebné na vystavenie a vymáhanie faktúr - Vymáhanie pohľadávok treťou spoločnosťou - Osoby konajúce na pokyn poskytovateľov verejných komunikačných sietí a verejne dostupných elektronických komunikačných služieb)

2013/C 26/26

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Josef Probst

Žalovaná: mr.nexnet GmbH

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesgerichtshof — Výklad článku 6 ods. 2 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, s. 37; Mim. vyd. 13/029, s. 514) — Prenos údajov o prenose dát týkajúcich sa účastníkov a užívateľov, ktoré spracováva a ukladá poskytovateľ verejnej komunikačnej siete — Vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje takýto prenos na postupníka, na ktorého bola postúpená peňažná pohľadávka vyplývajúca z odplaty za poskytovanie telekomunikačných služieb, pokiaľ existujú zmluvné ustanovenia, ktoré zabezpečujú dôverné zaobchádzanie s prenesenými údajmi a umožňujú druhej zmluvnej strane kontrolovať dodržiavanie ochrany týchto dát

Výrok rozsudku

Článok 6 ods. 2 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) sa má vykladať v tom zmysle, že umožňuje poskytovateľovi verejných komunikačných sietí a verejne dostupných elektronických komunikačných služieb preniesť údaje o prenose dát na postupníka, na ktorého postúpil svoje pohľadávky vyplývajúce z poskytovania telekomunikačných služieb na ich vymáhanie, pričom tento postupník môže spracovávať dané údaje pod podmienkou, že jednak uvedené údaje spracováva na pokyn poskytovateľa služieb a jednak uvedený postupník spracováva len údaje o prenose dát, ktoré sú nevyhnutné na vymáhanie postúpených pohľadávok.

Bez ohľadu na kvalifikáciu zmluvy o postúpení pohľadávok sa má postupník považovať za osobu konajúcu na pokyn poskytovateľa služieb v zmysle článku 6 ods. 5 smernice 2002/58, ak pri spracovaní údajov o prenose dát koná len na základe pokynov a pod dohľadom daného poskytovateľa. Zmluva uzavretá medzi nimi musí najmä obsahovať ustanovenia, ktoré zabezpečujú, že údaje o prenose dát budú spracovávané v súlade so zákonom, a umožňujú poskytovateľovi služieb kedykoľvek sa ubezpečiť, či postupník dodržiava tieto ustanovenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 174, 16.6.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/15


Rozsudok Súdneho dvora (plénum) z 27. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court — Írsko) — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland a The Attorney General

(Vec C-370/12) (1)

(Mechanizmus pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro - Rozhodnutie 2011/199/EÚ - Zmena článku 136 ZFEÚ - Platnosť - Článok 48 ods. 6 ZEÚ - Zjednodušený revízny postup - Zmluva EMS - Hospodárska a menová politika - Právomoc členských štátov)

2013/C 26/27

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Thomas Pringle

Žalovaní: Government of Ireland, Ireland a The Attorney General

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Supreme Court — Platnosť rozhodnutia Európskej rady 2011/199/EÚ z 25. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (Ú. v. EÚ L 91, s. 1) — Právomoci Únie — Právo členského štátu, ktorý patrí do eurozóny, uzatvoriť takú medzinárodnú dohodu, akou je Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu

Výrok rozsudku

1.

Preskúmanie neodhalilo nijakú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť rozhodnutia Európskej rady 2011/199/EÚ z 25. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro.

2.

Článok 4 ods. 3 ZEÚ, článok 13 ZEÚ, článok 2 ods. 3 ZFEÚ, článok 3 ods. 1 písm. c) ZFEÚ, článok 3 ods. 2 ZFEÚ, články 119 ZFEÚ až 123 ZFEÚ a 125 ZFEÚ až 127 ZFEÚ ani všeobecná zásada účinnej súdnej ochrany nebránia tomu, aby členské štáty, ktorých menou je euro, uzavreli medzi sebou dohodu, akou je Zmluva, ktorou sa zriaďuje európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou, uzavretá v Bruseli 2. februára 2012, ani tomu, aby ju tieto členské štáty ratifikovali.

3.

Právo členského štátu uzatvoriť a ratifikovať zmluvu EMS nie je podmienené nadobudnutím účinnosti rozhodnutia 2011/199.


(1)  Ú. v. EÚ C 303, 6.10.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. októbra 2012 — W. P. Willems, ďalší účastník konania: Burgemeester van Nuth

(Vec C-446/12)

2013/C 26/28

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: W. P. Willems

Ďalší účastník konania: Burgemeester van Nuth

Prejudiciálne otázky

1.

Je článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), platný so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd?

2.

Ak bude odpoveď na prvú otázku znieť v tom zmysle, že článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), je platný, má sa článok 4 ods. 3 nariadenia so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, na článok 8 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na článok 7 písm. f) smernice o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (1) v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. b) tejto smernice vykladať v tom zmysle, že na účely vykonávania tohto nariadenia musia členské štáty zákonom zaručiť, že biometrické údaje, ktoré sa získavajú a uchovávajú podľa uvedeného nariadenia, sa nemôžu získavať, spracovávať a používať na iné účely ako na vydanie dokladu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 5. októbra 2012 — H. J. Kooistra, ďalší účastník konania: Burgemeester van Skarsterlân

(Vec C-447/12)

2013/C 26/29

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: H. J. Kooistra

Ďalší účastník konania: Burgemeester van Skarsterlân

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 1 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009 [ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1)], vykladať v tom zmysle, že sa neuplatňuje na preukazy totožnosti, ktoré členské štáty vydali vlastným štátnym príslušníkom, ako je holandský preukaz totožnosti, a to bez ohľadu na dobu ich platnosti a bez ohľadu na možnosti používať ich ako cestovné doklady?

2.

Ak z odpovede na prvú otázku vyplynie, že nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), sa vzhľadom na možnosti používať preukazy totožnosti ako cestovný doklad uplatňuje na také preukazy totožnosti, ako je holandský preukaz totožnosti: je platný článok 1 ods. 2 tohto nariadenia so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd?

3.

Ak bude odpoveď na druhú otázku znieť v tom zmysle, že článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), je platný: má sa článok 4 ods. 3 nariadenia so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, článok 8 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článok 7 písm. f) smernice o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (1) v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. b) tejto smernice vykladať v tom zmysle, že na účely vykonania tohto nariadenia musia členské štáty zákonom zaručiť, že biometrické údaje, ktoré sa získavajú a uchovávajú podľa uvedeného nariadenia, sa nemôžu získavať, spracovávať a používať na iné účely ako na vydanie dokladu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 8. októbra 2012 — M. Roest, ďalší účastník konania: Burgemeester van Amsterdam

(Vec C-448/12)

2013/C 26/30

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: M. Roest

Ďalší účastník konania: Burgemeester van Amsterdam

Prejudiciálne otázky

1.

Je článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), platný so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd?

2.

Ak bude odpoveď na prvú otázku znieť v tom zmysle, že článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), je platný, má sa článok 4 ods. 3 nariadenia so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, na článok 8 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na článok 7 písm. f) smernice o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (1) v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. b) tejto smernice vykladať v tom zmysle, že na účely vykonávania tohto nariadenia musia členské štáty zákonom zaručiť, že biometrické údaje, ktoré sa získavajú a uchovávajú podľa uvedeného nariadenia, sa nemôžu získavať, spracovávať a používať na iné účely ako na vydanie dokladu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 8. októbra 2012 — L.J.A. van Luijk, ďalší účastník konania: Burgemeester van Den Haag

(Vec C-449/12)

2013/C 26/31

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: L.J.A. van Luijk

Ďalší účastník konania: Burgemeester van Den Haag

Prejudiciálne otázky

1.

Je článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), platný so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd?

2.

Ak bude odpoveď na prvú otázku znieť v tom zmysle, že článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), je platný, má sa článok 4 ods. 3 nariadenia so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, na článok 8 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na článok 7 písm. f) smernice o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (1) v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. b) tejto smernice vykladať v tom zmysle, že na účely vykonávania tohto nariadenia musia členské štáty zákonom zaručiť, že biometrické údaje, ktoré sa získavajú a uchovávajú podľa uvedeného nariadenia, sa nemôžu získavať, spracovávať a používať na iné účely ako na vydanie dokladu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgerichts Krefeld (Nemecko) 9. októbra 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV

(Vec C-452/12)

2013/C 26/32

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgerichts Krefeld

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd

Žalovaná: Inter-Zuid Transport BV

Prejudiciálne otázky

1.

Odporuje článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 (1) z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach výklad dohovoru, ktorý sa uskutočňuje výlučne autonómne, alebo sa pri uplatnení takého dohovoru majú zohľadňovať tiež ciele a zásady tohto nariadenia?

2.

Odporuje článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach výklad dohovoru, podľa ktorého určovacia žaloba, o ktorej bolo rozhodnuté v jednom členskom štáte, nebráni následnému podaniu žaloby na plnenie v inom členskom štáte, pokiaľ tento dohovor umožňuje tiež výklad v súlade s článkom 27 nariadenia č. 44/2001?


(1)  Ú. v. ES L 12; Mim. vyd. 19/004, s. 42.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 10. októbra 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel a O, ďalší účastník konania: B

(Vec C-456/12)

2013/C 26/33

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia opravného prostriedku: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel a O

Ďalší účastník konania: B

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES (1) z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS vo vzťahu na podmienky práva na voľný pohyb rodinných príslušníkov občana Únie, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, tak ako v rozsudkoch Súdneho dvora Európskej únie vo veci Singh (2) (C-370/90) a vo veci Eind (3) (C-291/05) uplatniť obdobne na prípad, v ktorom sa občan Únie vráti do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, po tom, čo sa v rámci článku 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj ako príjemca služieb v zmysle článku 56 ods. 1 tejto zmluvy, zdržiaval v inom členskom štáte?

2.

V prípade kladnej odpovede: je podmienkou, aby pobyt občana Únie v inom členskom štáte dosiahol určitú minimálnu dĺžku, aby po návrate občana Únie do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, prináležalo jeho rodinnému príslušníkovi, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, v tomto členskom štáte právo na pobyt?

3.

V prípade kladnej odpovede: možno túto podmienku splniť aj v prípade, že nešlo o neprerušený pobyt, ale o pobyt s určitou frekvenciou ako napríklad týždenne cez víkendy alebo vo forme pravidelných návštev?

4.

Zaniknú prípadné nároky rodinného príslušníka, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, na právo na pobyt odvodené z práva Únie v prípade, že medzi návratom občana Únie do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a pripojeniu sa rodinného príslušníka z tretej krajiny v tomto členskom štáte uplynulo značné obdobie?


(1)  Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005 s. 46.

(2)  Rozsudok zo 7. júla 1992. Zb. s. I-4265.

(3)  Rozsudok z 11. decembra 2007, Zb. s. I-10719.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 10. októbra 2012 — S a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, ďalší účastník konania: G

(Vec C-457/12)

2013/C 26/34

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia opravného prostriedku: S a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Ďalší účastník konania: G

Prejudiciálne otázky

1.

Môže štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je rodinným príslušníkom občana Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, ale pracuje v inom členskom štáte pre zamestnávateľa so sídlom v tomto inom členskom štáte, z práva Únie odvodiť právo na pobyt za okolností, ako sú okolnosti vo veci samej?

2.

Môže štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je rodinným príslušníkom občana Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, ale v rámci svojej pracovnej činnosti pre zamestnávateľa so sídlom v rovnakom členskom štáte dochádza do iného členského štátu, z práva Únie odvodiť právo na pobyt za okolností, ako sú okolnosti vo veci samej?


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 22. októbra 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH/Olbrich Transport und Logistik GmbH

(Vec C-469/12)

2013/C 26/35

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Handelsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH

Žalovaná: Olbrich Transport und Logistik GmbH

Prejudiciálna otázka

Predstavuje zmluva o uskladnení tovaru zmluvu o „poskytnutí služieb“ v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 (1) z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach?


(1)  Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 22. októbra 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Vec C-473/12)

2013/C 26/36

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour constitutionnelle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Žalovaní: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 13 ods. 1 písm. g) in fine smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1) vykladať v tom zmysle, že členským štátom ponecháva možnosť rozhodnúť sa, či upravia alebo neupravia výnimku z povinnosti okamžite poskytnúť informácie uvedenej v článku 11 ods. 1, pokiaľ je táto výnimka nevyhnutná na ochranu práv a slobôd iných osôb, alebo členské štáty v tejto oblasti podliehajú obmedzeniam?

2.

Vzťahuje sa v závislosti od okolností výnimka stanovená v článku 13 ods. 1 písm. d) a g) in fine už citovanej smernice na pracovné činnosti súkromných detektívov upravené vnútroštátnym právom a vykonávané v službách orgánov oprávnených oznamovať súdnym orgánom akékoľvek porušenie ustanovení, ktoré chránia profesijný titul a organizujú určitú profesiu?

3.

Je v prípade zápornej odpovede na druhú otázku článok 13 ods. 1 písm. d) a g) in fine už citovanej smernice zlučiteľný s článkom 6 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, konkrétne so zásadou rovnosti a zákazu diskriminácie?


(1)  Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 22. októbra 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

(Vec C-474/12)

2013/C 26/37

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Schiebel Aircraft GmbH

Žalovaný: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Prejudiciálna otázka

Je vnútroštátna právna úprava členského štátu, akou je predpis, ktorý sa má uplatniť vo veci samej, v rozpore s právom Únie, najmä s článkami 18, 45 a 49 v spojení s článkom 346 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, podľa ktorého členovia orgánov konajúci zo zákona v mene spoločnosti alebo spoločníci poverení riadením spoločnosti a oprávnení zastupovať spoločnosť, ktorá chce vykonávať živnosť pozostávajúcu z obchodovania s vojenskými zbraňami a vojenskou muníciou a zo sprostredkovania nákupu a predaja vojenských zbraní a vojenskej munície, musia mať rakúsku štátnu príslušnosť a štátna príslušnosť iného členského štátu EHP nepostačuje?


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 22. októbra 2012 — UPC DTH Sárl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(Vec C-475/12)

2013/C 26/38

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Törvényszék (predtým Fővárosi Bíróság)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UPC DTH Sárl

Žalovaný: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 2 písm. c) rámcovej smernice, teda smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 (1), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (2), vykladať v tom zmysle, že služba, ktorou poskytovateľ služby zabezpečuje za odplatu podmienený prístup k balíku programov, ktorý obsahuje služby rozhlasových a televíznych programov a ktorý sa prenáša cez satelit, sa má považovať za elektronickú komunikačnú službu?

2.

Má sa Zmluva o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že na službu opísanú v prvej otázke sa vzťahuje zásada slobodného poskytovania služieb medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o službu poskytovanú z Luxemburska na územie Maďarska?

3.

Má sa Zmluva o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že v prípade služby opísanej v prvej otázke krajina určenia, do ktorej smeruje služba, má právo obmedziť poskytovanie takýchto služieb tým, že stanoví, že [poskytovateľ] služby je povinný zaregistrovať sa v členskom štáte a zriadiť si pobočku alebo samostatný právny subjekt, a tiež tým, že vyžaduje, aby sa tento druh služieb mohol poskytovať až po založení pobočky alebo samostatného právneho subjektu?

4.

Má sa Zmluva o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že správne konania týkajúce sa služieb popísaných v prvej otázke, bez ohľadu na členský štát, v ktorom pôsobí alebo je zaregistrovaný podnik, ktorý poskytuje službu, podliehajú právomoci správnych orgánov členského štátu, ktorý má právomoc na základe miesta, v ktorom sa [poskytuje] služba?

5.

Má sa článok 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 (rámcová smernica) vykladať v tom zmysle, že služba popísaná v prvej otázke sa má považovať za elektronickú komunikačnú službu, alebo sa uvedená služba má považovať za službu podmieneného prístupu poskytovanú s použitím systému podmieneného prístupu vymedzeného v článku 2 písm. f) rámcovej smernice?

6.

Majú sa relevantné ustanovenia na základe vyššie uvedeného vykladať v tom zmysle, že poskytovateľ služby popísanej v prvej otázke sa má považovať za poskytovateľa elektronických komunikačných služieb podľa právnych predpisov Spoločenstva?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 108, s. 33; Mim. vyd. 13/029, s. 349).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (Ú. v. EÚ L 337, s. 37).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 24. októbra 2012 — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.

(Vec C-477/12)

2013/C 26/39

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundespatentgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Hogan Lovells International LLP

Žalovaná: Bayer CropScience K.K.

Prejudiciálna otázka

Je na účely uplatnenia článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1610/96 (1) rozhodujúce výlučne povolenie na uvedenie na trh podľa článku 4 smernice 91/414/EHS alebo článku 8 ods. 1 smernice 91/414/EHS alebo môže byť certifikát udelený aj na základe povolenia na uvedenie na trh podľa článku 8 ods. 4 smernice 91/414?


(1)  Nariadenie č. 1610/96 Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín (Ú. v. ES L 198, s. 30; Mim. vyd. 003/19, s. 335).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Feldkirch (Rakúsko) 24. októbra 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH a TUI Österreich GmbH

(Vec C-478/12)

2013/C 26/40

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Feldkirch

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Armin Maletic, Marianne Maletic

Žalované: lastminute.com GmbH a TUI Österreich GmbH

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 16 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach na určenie právomoci súdu podľa miesta bydliska spotrebiteľa (1) vykladať v tom zmysle, že v prípade, keď druhý účastník zmluvy (v tomto prípade sprostredkovateľ zájazdu so sídlom v zahraničí) používa služby iného účastníka zmluvy (v tomto prípade organizátora zájazdu so sídlom v tuzemsku), sa pri žalobách, ktoré sú proti nim dvom podané, uplatní článok 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 44/2001 aj na účastníka zmluvy so sídlom v tuzemsku?


(1)  Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 25. októbra 2012 — Minister van Financiën/X BV

(Vec C-480/12)

2013/C 26/41

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ kasačného opravného prostriedku: Minister van Financiën

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: X BV

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Majú sa články 203 a 204 Colného kódexu (1) v spojení s článkom 859 [predovšetkým bodom 2 písm. c)] vykonávacieho nariadenia k Colnému kódexu vykladať tak, že (číre) prekročenie lehoty na odoslanie stanovenej podľa článku 356 ods. 1 vykonávacích predpisov (2) k Colnému kódexu nevedie ku vzniku colného dlhu z dôvodu odňatia spod colného dohľadu v zmysle článku 203 Colného kódexu, ale k colnému dlhu podľa článku 204 Colného kódexu?

b)

Je pre kladnú odpoveď na otázku 1. a) potrebné, aby dotknuté osoby poskytli colným orgánom informácie o dôvodoch prekročenia uvedenej lehoty, alebo aby im prinajmenšom vysvetlili, kde sa tovar nachádzal v čase medzi koncom lehoty, ktorá bola stanovená podľa článku 356 [vykonávacieho nariadenia k Colnému kódexu], a okamihom skutočného predloženia colnému úradu určenia?

2.

Má sa šiesta smernica (3), predovšetkým jej článok 7, vykladať tak, že daň z pridanej hodnoty je splatná, ak colný dlh vznikne výlučne podľa článku 204 Colného kódexu?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).

(2)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3).

(3)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof (Belgicko) 29. októbra 2012 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV a i.

(Vec C-483/12)

2013/C 26/42

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Grondwettelijk Hof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Pelckmans Turnhout NV

Žalované: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

Prejudiciálna otázka

Má sa zásada rovnosti zakotvená v článku 6 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a v článkoch 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie v spojení s článkami 15 a 16 Charty a článkami 34 až 36, 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave, aká je stanovená v článkoch 8, 9, 16 a 17 zákona z 10. novembra 2006 o otváracích hodinách v obchodoch, remeselných prevádzkach a sektore služieb, pretože povinnosť dodržiavať jeden deň voľna v týždni, ktorú tento zákon obsahuje:

i)

sa neuplatní na obchodníkov na železničných staniciach alebo v prevádzkových jednotkách verejných prepravných spoločností ani na predaj na letiskách a v prístavoch, ktoré slúžia medzinárodnému cestovnému ruchu, a neuplatní sa ani na predaj na čerpacích staniciach alebo v prevádzkových jednotkách v oblasti diaľnic, ale uplatní sa na obchodníkov, ktorí sú usadení na iných miestach;

ii)

sa neuplatní na obchodníkov, ktorí predávajú výrobky ako noviny, časopisy, tabakové výrobky a potreby pre fajčiarov, telefónne karty a produkty Štátnej lotérie, nosiče audiovizuálnych diel a videohier, ako aj zmrzlinu, ale uplatní sa na obchodníkov, ktorí ponúkajú iné výrobky;

iii)

sa uplatní len na maloobchod, teda v prípade podnikov, ktoré sa zaoberajú predajom spotrebiteľovi, ale neuplatní sa na iných obchodníkov;

iv)

znamená prinajmenšom pre obchodníkov, ktorí svoju činnosť vykonávajú prostredníctvom fyzickej predajne s priamym kontaktom so spotrebiteľom, podstatne väčšie obmedzenie než pre obchodníkov, ktorí svoju činnosť vykonávajú prostredníctvom obchodovania cez internet alebo prípadných iných foriem zásielkového predaja?


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank ’s-Gravenhage (Holandsko) 31. októbra 2012 — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, konajúci pod názvom NL Octrooicentrum

(Vec C-484/12)

2013/C 26/43

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank ’s-Gravenhage

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Georgetown University

Žalovaný: Octrooicentrum Nederland, konajúci pod názvom NL Octrooicentrum

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (1), predovšetkým jeho článok 3 písm. c), tomu, aby sa v prípade, ak platný základný patent chráni viaceré výrobky, majiteľovi základného patentu udelilo osvedčenie pre každý z chránených výrobkov?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: ako sa má článok 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 469/2009 vykladať v tom prípade, keď platný základný patent chráni niekoľko výrobkov a v čase podania žiadosti o udelenie osvedčenia pre jeden z výrobkov chránených základným patentom (A) ešte neboli udelené osvedčenia pre ostatné výrobky chránené tým istým základným patentom (B, C), ale na základe žiadostí pre tieto výrobky (B, C) však boli osvedčenia udelené skôr, ako sa rozhodlo o žiadosti o udelenie osvedčenia pre prvý uvedený výrobok (A)?

3.

Je z hľadiska odpovede na predchádzajúcu otázku relevantné, či bola žiadosť v prípade jedného z výrobkov, ktoré sú chránené základným patentom (A), podaná v rovnaký deň, keď boli podané žiadosti súvisiace s ostatnými výrobkami, ktoré sú chránené tým istým základným patentom (B, C)?

4.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: je možné udeliť osvedčenie výrobku, ktorý je chránený platným základným patentom, ak bolo už predtým udelené osvedčenie pre iný výrobok, ktorý je chránený rovnakým základným patentom, ale žiadateľ sa prvého uvedeného osvedčenia vzdal, aby mohol na základe toho istého základného patentu získať rovnaké osvedčenie?

5.

Ak je z hľadiska odpovede na predchádzajúcu otázku relevantné, či má vzdanie sa spätný účinok: riadi sa otázka spätnej účinnosti vzdania sa článkom 14 písm. b) nariadenia (ES) č. 469/2009 alebo vnútroštátnym právom? Ak sa otázka spätnej účinnosti vzdania sa riadi článkom 14 písm. b) nariadenia (ES) č. 469/2009: má sa toto ustanovenie vykladať v tom zmysle, že vzdanie sa je spätne účinné?


(1)  Ú. v. EÚ L 152, s. 1.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 31. októbra 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Vec C-485/12)

2013/C 26/44

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

Žalovaný: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 32 nariadenia (ES) č. 796/2004 (1) vykladať v tom zmysle, že sa fyzická kontrola na mieste musí vykonať vždy pred tým, než sa môže na základe leteckých snímok vyhotovených v súvislosti s overením údajov dospieť k záveru, že údaje vlastníka poľnohospodárskeho podniku nie sú presné?


(1)  Nariadenie Komisie z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 141, s. 18; Mim. vyd. 03/044 s. 243).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Holandsko) 31. októbra 2012 — X, odporca v odvolacom konaní: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

(Vec C-486/12)

2013/C 26/45

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: X

Odporca v odvolacom konaní: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

Prejudiciálne otázky

1.

Vyhovie sa požiadavke oznámenia údajov, ktoré sú predmetom spracovania, uvedené v článku 12 písm. a) druhej zarážke smernice [95/46/ES (1)] poskytnutím informácie (podľa článku 79 ods. 2 zákona o registri)?

2.

Bráni článok 12 písm. a) smernice výberu poplatkov za oznámenie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, prostredníctvom odpisu z registra?

3.

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku: je výber uvedených poplatkov neprimeraný v zmysle článku 12 písm. a) smernice?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 35; Mim. vyd. 13/015, s. 355).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Španielsko) 2. novembra 2012 — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Vec C-487/12)

2013/C 26/46

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vueling Airlines S.A.

Žalovaný: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 22 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (1) vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej norme (článku 97 Ley 48/1960 de Navegación Aérea), ktorá ukladá spoločnostiam poskytujúcim služby osobnej leteckej prepravy povinnosť priznať v každom prípade cestujúcim právo zaregistrovať si jeden kus batožiny bez dodatočných nákladov alebo príplatku k základnej zmluvnej cene letenky?


(1)  Ú. v. EÚ L 293, s. 3.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 5. novembra 2012 — Conseil national de l’ordre des médecins/Ministère des affaires sociales et de la santé

(Vec C-492/12)

2013/C 26/47

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Conseil national de l’ordre des médecins (Národná rada lekárskej komory)

Žalovaný: Ministère des affaires sociales et de la santé (Ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva)

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni požiadavka osobitnosti povolania zubného lekára stanovená článkom 36 smernice 2005/36/ES (1) vytvoreniu univerzitnej kvalifikačnej odbornej prípravy tretieho stupňa, ktorá je spoločná pre študentov medicíny a študentov zubného lekárstva?

2.

Majú sa ustanovenia smernice týkajúce sa špecializácií spojených s medicínou chápať tak, že vylučujú, aby také disciplíny, ako sú vymenované v bode 3 tohto rozhodnutia (2), boli zaradené do odbornej prípravy zubného lekára?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, s. 22).

(2)  Teda jednak teoretická odborná príprava v odbore ústna chirurgia zahŕňajúca najmä odbornú prípravu v chirurgii periapexu a odontogénnych alebo neodontogénnych čeľustných cýst, preprotetickej a implantačnej chirurgii, štúdiu nezhubných nádorov, ochoreniach slinných žliaz a ortodonticko-chirurgickej a ortognatickej starostlivosti a jednak praktická odborná príprava, ktorej súčasťou sú najmenej tri semestre špecializovanej praxe v zubnom lekárstve a tri semestre špecializovanej praxe v čeľustno tvárovej chirurgii.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 5. novembra 2012 — Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Vec C-494/12)

2013/C 26/48

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Dixons Retail Plc

Žalovaný: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 14 ods. 1 smernice [Rady 2006/112/EÚ (1) z 28. novembra 2006] vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje aj vtedy, keď odberateľ dosiahne prevod tovaru podvodom tým, že zaň zaplatí platobnou kartou, o ktorej vie, že ju nie je oprávnený použiť?

2.

Ak sa prevod tovaru dosiahne zneužitím platobnej karty, ide o „prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako majiteľ“ v zmysle článku 14 ods. 1 základnej smernice o DPH?

3.

Má sa článok 73 základnej smernice o DPH vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje aj vtedy, keď dodávateľ tovaru získa platbu na základe zmluvy s treťou stranou, podľa ktorej mu je táto strana povinná danú platbu poskytnúť za platobné operácie uskutočnené platobnou kartou, bez ohľadu na to, že odberateľ tovaru si je vedomý, že nie je oprávnený platobnú kartu použiť?

4.

Ak tretia strana poskytne na základe zmluvy uzavretej s dodávateľom tovaru platbu v dôsledku toho, že odberateľ tovaru predložil dodávateľovi tovaru platobnú kartu, ktorú nie je oprávnený použiť, predstavuje taká platba od tretej strany platbu získanú „za tieto transakcie“ v zmysle článku 73 základnej smernice o DPH?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Taliansko) 7. novembra 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

(Vec C-497/12)

2013/C 26/49

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas

Žalovaní: Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Prejudiciálne otázky

1.

Bránia zásady slobody usadiť sa, zákazu diskriminácie a ochrany hospodárskej súťaže podľa článku 49 a nasledujúcich článkov ZFEÚ vnútroštátnym právnym predpisom neumožňujúcim lekárnikovi, kvalifikovanému na výkon povolania a zapísanému do príslušnej profesijnej komory, ktorý však neprevádzkuje lekáreň zahrnutú do územnej siete, maloobchodný predaj, v rámci svojej prevádzky označovanej ako „parafarmácia“, aj tých liekov viazaných na lekársky predpis, ktoré sa vydávajú na tzv. „biely recept“, čiže tých, ktoré nie sú hradené v rámci talianskeho systému verejného zdravotníctva „Servizio sanitario nazionale“, ale plne si ich hradí občan, pričom aj v tomto odvetví sa stanovuje zákaz predaja určených kategórií farmaceutických výrobkov a obmedzenie počtu obchodných prevádzok na celoštátnej úrovni?

2.

Má sa článok 15 Charty základných práv Európskej únie vykladať tak, že zásada, ktorú stanovuje, sa uplatňuje bez obmedzení aj na povolanie lekárnika, bez toho, aby verejný význam tohto povolania odôvodňoval odlišné režimy vzťahujúce sa na prevádzkovateľov lekární v porovnaní s osobami prevádzkujúcimi tzv. „parafarmácie“ vo veci predaja liekov uvedených v bode 1?

3.

Majú sa články 102 ZFEÚ a 106 ZFEÚ vykladať tak, že zákaz zneužitia dominantného postavenia sa bez obmedzení uplatňuje na povolanie lekárnika, keďže lekárnika prevádzkujúceho tradičnú lekáreň, predávajúceho lieky na základe zmluvného vzťahu so systémom verejného zdravotníctva „Servizio sanitario nazionale“, zvýhodňuje zákaz predaja liekov triedy C, ktorý platí pre osoby prevádzkujúce tzv. „parafarmácie“, pričom táto situácia sa nedá reálne odôvodniť, a to napriek nepochybným osobitostiam lekárenského povolania, ktoré sú výsledkom verejného záujmu na ochrane zdravia občanov?


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Tivoli (Taliansko) 7. novembra 2012 — Antonella Pedone/Maria Adele Corrao

(Vec C-498/12)

2013/C 26/50

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Tivoli

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Antonella Pedone

Žalovaná: Maria Adele Corrao

Prejudiciálne otázky

1.

Je článok 130 dekrétu prezidenta Talianskej republiky č. 115 z 30. mája 2002 o právnej pomoci v talianskom právnom poriadku — v rozsahu, v ktorom stanovuje, že odmena obhajcu, osoby vykonávajúcej prenesenú súdnu právomoc alebo súdneho znalca sa znižuje o polovicu — v súlade s článkom 47 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie, ktorý stanovuje, že právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti?

2.

Je článok 130 dekrétu prezidenta Talianskej republiky č. 115 z 30. mája 2002 o právnej pomoci v talianskom právnom poriadku — v rozsahu, v ktorom stanovuje, že odmena obhajcu, osoby vykonávajúcej prenesenú súdnu právomoc alebo súdneho znalca sa znižuje o polovicu — v súlade s článkom 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ktorý bol prebratý do práva Spoločenstva článkom 52 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie a článkom 6 [ZFEÚ]?


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Tivoli (Taliansko) 7. novembra 2012 — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli a i.

(Vec C-499/12)

2013/C 26/51

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Tivoli

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Elisabetta Gentile

Žalovaní: Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola

Prejudiciálna otázka

Je článok 130 dekrétu prezidenta Talianskej republiky č. 115 47 z 30. mája 2002 o právnej pomoci v talianskom právnom poriadku — v rozsahu, v ktorom stanovuje, že odmena obhajcu, osoby vykonávajúcej prenesenú súdnu právomoc alebo súdneho znalca sa znižuje o polovicu — v súlade s článkom 47 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie, ktorý stanovuje, že právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrená na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti?


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/26


Žaloba podaná 6. novembra 2012 — Európska komisia/Poľská republika

(Vec C-500/12)

2013/C 26/52

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Hottiaux a H. Støvlbæk, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

rozhodol, že Poľská republika si tým, že neprijala alebo aspoň Komisii neoznámila právne a správne predpisy, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 2 smernice Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1),

zaviazal Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice uplynula 31. decembra 2011.


(1)  Ú. v. EÚ L 57, s. 1.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Thomas Specht/Land Berlin

(Vec C-501/12)

2013/C 26/53

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Thomas Specht

Žalovaná: Land Berlin

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa európske primárne a/alebo sekundárne právo, v prejednávanej veci najmä smernica 2000/78/ES (1), vykladať v zmysle rozsiahleho zákazu neodôvodnenej diskriminácie na základe veku tak, že sa vzťahuje aj na vnútroštátne normy o odmeňovaní krajinských úradníkov?

2.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1: vyplýva z výkladu tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, že vnútroštátny právny predpis, podľa ktorého výška základného platu úradníka pri vzniku jeho služobného pomeru podstatne závisí od jeho veku a následne stúpa najmä v závislosti od dĺžky služobného pomeru, predstavuje priamu alebo nepriamu diskrimináciu na základe veku?

3.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 2: bráni výklad tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa takýto vnútroštátny právny predpis odôvodňoval legislatívnym cieľom odmeňovať odbornú prax?

4.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 3: pripúšťa výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, pokiaľ ešte neprebehla implementácia nediskriminačného práva o odmeňovaní, iný právny dôsledok ako to, že diskriminovaným osobám sa so spätnou účinnosťou musí poskytnúť odmena zodpovedajúca najvyššiemu platovému stupňu ich platovej triedy?

Vyplýva pritom právny dôsledok porušenia zákazu diskriminácie zo samotného európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, v prejednávanej veci najmä zo smernice 2000/78/ES, alebo ide o nárok so zreteľom na nedostatočné prebratie európskych požiadaviek vyplývajúci z nároku na základe zodpovednosti štátu podľa práva Únie?

5.

Bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva takému vnútroštátnemu opatreniu, na základe ktorého sa nárok na (dodatočné) zaplatenie alebo náhradu škody podmieňuje tým, že úradníci ho musia včas uplatniť?

6.

V prípade kladnej odpovede na otázky 1 až 3: vyplýva z výkladu primárneho a sekundárneho práva, že zákon o platovom preradení úradníkov, ktorým sa úradníci už v činnej službe preradia do platového stupňa nového systému odmeňovania len na základe výšky základného platu poberaného podľa skoršieho (diskriminačného) práva o odmeňovaní k rozhodujúcemu dňu a podľa ktorého sa okrem toho ďalší postup do vyšších stupňov určuje bez ohľadu na celkovú dĺžku odbornej praxe úradníkov len podľa dĺžky odbornej praxe získanej po nadobudnutí účinnosti zákona o platovom preradení, je pokračovaním existujúcej diskriminácie na základe veku trvajúcim až do prípadného dosiahnutia najvyššieho platového stupňa?

7.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 6: bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa toto neobmedzene trvajúce rozdielne zaobchádzanie odôvodnilo legislatívnym cieľom, podľa ktorého sa zákonom o platovom preradení nemali chrániť (len) nadobudnuté práva k rozhodujúcemu dňu, ale (aj) očakávanie životného príjmu v danej platovej triede, ktorý by sa pravdepodobne poskytol podľa skoršieho práva odmeňovania?

Možno odôvodniť trvajúcu diskrimináciu úradníkov už v činnej službe tým, že alternatívna právna úprava (individuálne zaradenie aj úradníkov už v činnej službe podľa dĺžky odbornej praxe) by bola spojená so zvýšeným administratívnym zaťažením?

8.

V prípade zápornej odpovede na možnosť odôvodnenia v otázke 7: pripúšťa výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, pokiaľ sa neuskutočnila implementácia nediskriminačného práva o odmeňovaní aj pre úradníkov už v činnej službe, iný právny dôsledok ako to, že úradníkom už v činnej službe sa so spätnou účinnosťou musí poskytnúť odmena zodpovedajúca najvyššiemu platovému stupňu ich platovej triedy?

Vyplýva pritom právny dôsledok porušenia zákazu diskriminácie zo samotného európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, v prejednávanej veci najmä zo smernice 2000/78/ES, alebo ide o nárok so zreteľom na nedostatočné prebratie európskych požiadaviek vyplývajúci z nároku na základe zodpovednosti štátu podľa práva Únie?


(1)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Jens Schombera/Land Berlin

(Vec C-502/12)

2013/C 26/54

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Jens Schombera

Žalovaná: Land Berlin

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa európske primárne a/alebo sekundárne právo, v prejednávanej veci najmä smernica 2000/78/ES (1), vykladať v zmysle rozsiahleho zákazu neodôvodnenej diskriminácie na základe veku tak, že sa vzťahuje aj na vnútroštátne normy o odmeňovaní krajinských úradníkov?

2.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1: vyplýva z výkladu tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, že vnútroštátny právny predpis, podľa ktorého výška základného platu úradníka pri vzniku jeho služobného pomeru podstatne závisí od jeho veku a následne stúpa najmä v závislosti od dĺžky služobného pomeru, predstavuje priamu alebo nepriamu diskrimináciu na základe veku?

3.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 2: bráni výklad tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa takýto vnútroštátny právny predpis odôvodňoval legislatívnym cieľom odmeňovať odbornú prax?

4.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 3: pripúšťa výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, pokiaľ ešte neprebehla implementácia nediskriminačného práva o odmeňovaní, iný právny dôsledok ako to, že diskriminovaným osobám sa so spätnou účinnosťou musí poskytnúť odmena zodpovedajúca najvyššiemu platovému stupňu ich platovej triedy?

Vyplýva pritom právny dôsledok porušenia zákazu diskriminácie zo samotného európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, v prejednávanej veci najmä zo smernice 2000/78/ES, alebo ide o nárok so zreteľom na nedostatočné prebratie európskych požiadaviek vyplývajúci z nároku na základe zodpovednosti štátu podľa práva Únie?

5.

Bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva takému vnútroštátnemu opatreniu, na základe ktorého sa nárok na (dodatočné) zaplatenie alebo náhradu škody podmieňuje tým, že úradníci ho musia včas uplatniť?


(1)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Alexander Wieland/Land Berlin

(Vec C-503/12)

2013/C 26/55

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Alexander Wieland

Žalovaná: Land Berlin

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa európske primárne a/alebo sekundárne právo, v prejednávanej veci najmä smernica 2000/78/ES (1), vykladať v zmysle rozsiahleho zákazu neodôvodnenej diskriminácie na základe veku tak, že sa vzťahuje aj na vnútroštátne normy o odmeňovaní krajinských úradníkov?

2.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1: vyplýva z výkladu tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, že vnútroštátny právny predpis, podľa ktorého výška základného platu úradníka pri vzniku jeho služobného pomeru podstatne závisí od jeho veku a následne stúpa najmä v závislosti od dĺžky služobného pomeru, predstavuje priamu alebo nepriamu diskrimináciu na základe veku?

3.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 2: bráni výklad tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa takýto vnútroštátny právny predpis odôvodňoval legislatívnym cieľom odmeňovať odbornú prax?

4.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 3: pripúšťa výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, pokiaľ ešte neprebehla implementácia nediskriminačného práva o odmeňovaní, iný právny dôsledok ako to, že diskriminovaným osobám sa so spätnou účinnosťou musí poskytnúť odmena zodpovedajúca najvyššiemu platovému stupňu ich platovej triedy?

Vyplýva pritom právny dôsledok porušenia zákazu diskriminácie zo samotného európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, v prejednávanej veci najmä zo smernice 2000/78/ES, alebo ide o nárok so zreteľom na nedostatočné prebratie európskych požiadaviek vyplývajúci z nároku na základe zodpovednosti štátu podľa práva Únie?

5.

Bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva takému vnútroštátnemu opatreniu, na základe ktorého sa nárok na (dodatočné) zaplatenie alebo náhradu škody podmieňuje tým, že úradníci ho musia včas uplatniť?

6.

V prípade kladnej odpovede na otázky 1 až 3: vyplýva z výkladu primárneho a sekundárneho práva, že zákon o platovom preradení úradníkov, ktorým sa úradníci už v činnej službe preradia do platového stupňa nového systému odmeňovania len na základe výšky základného platu poberaného podľa skoršieho (diskriminačného) práva o odmeňovaní k rozhodujúcemu dňu a podľa ktorého sa okrem toho ďalší postup do vyšších stupňov určuje bez ohľadu na celkovú dĺžku odbornej praxe úradníkov len podľa dĺžky odbornej praxe získanej po nadobudnutí účinnosti zákona o platovom preradení, je pokračovaním existujúcej diskriminácie na základe veku trvajúcim až do prípadného dosiahnutia najvyššieho platového stupňa?

7.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 6: bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa toto neobmedzene trvajúce rozdielne zaobchádzanie odôvodnilo legislatívnym cieľom, podľa ktorého sa zákonom o platovom preradení nemali chrániť (len) nadobudnuté práva k rozhodujúcemu dňu, ale (aj) očakávanie životného príjmu v danej platovej triede, ktorý by sa pravdepodobne poskytol podľa skoršieho práva odmeňovania?

Možno odôvodniť trvajúcu diskrimináciu úradníkov už v činnej službe tým, že alternatívna právna úprava (individuálne zaradenie aj úradníkov už v činnej službe podľa dĺžky odbornej praxe) by bola spojená so zvýšeným administratívnym zaťažením?

8.

V prípade zápornej odpovede na možnosť odôvodnenia v otázke 7: pripúšťa výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, pokiaľ sa neuskutočnila implementácia nediskriminačného práva o odmeňovaní aj pre úradníkov už v činnej službe, iný právny dôsledok ako to, že úradníkom už v činnej službe sa so spätnou účinnosťou musí poskytnúť odmena zodpovedajúca najvyššiemu platovému stupňu ich platovej triedy?

Vyplýva pritom právny dôsledok porušenia zákazu diskriminácie zo samotného európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, v prejednávanej veci najmä zo smernice 2000/78/ES, alebo ide o nárok so zreteľom na nedostatočné prebratie európskych požiadaviek vyplývajúci z nároku na základe zodpovednosti štátu podľa práva Únie?


(1)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/29


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Uwe Schönefeld/Land Berlin

(Vec C-504/12)

2013/C 26/56

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Uwe Schönefeld

Žalovaná: Land Berlin

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa európske primárne a/alebo sekundárne právo, v prejednávanej veci najmä smernica 2000/78/ES (1), vykladať v zmysle rozsiahleho zákazu neodôvodnenej diskriminácie na základe veku tak, že sa vzťahuje aj na vnútroštátne normy o odmeňovaní krajinských úradníkov?

2.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1: vyplýva z výkladu tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, že vnútroštátny právny predpis, podľa ktorého výška základného platu úradníka pri vzniku jeho služobného pomeru podstatne závisí od jeho veku a následne stúpa najmä v závislosti od dĺžky služobného pomeru, predstavuje priamu alebo nepriamu diskrimináciu na základe veku?

3.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 2: bráni výklad tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa takýto vnútroštátny právny predpis odôvodňoval legislatívnym cieľom odmeňovať odbornú prax?

4.

V prípade kladnej odpovede na vyššie uvedené otázky: vyplýva z výkladu primárneho a sekundárneho práva, že zákon o platovom preradení úradníkov, ktorým sa úradníci už v činnej službe preradia do platového stupňa nového systému odmeňovania len na základe výšky základného platu poberaného podľa skoršieho (diskriminačného) práva o odmeňovaní k rozhodujúcemu dňu a podľa ktorého sa okrem toho ďalší postup do vyšších stupňov určuje bez ohľadu na celkovú dĺžku odbornej praxe úradníkov len podľa dĺžky odbornej praxe získanej po nadobudnutí účinnosti zákona o platovom preradení, je pokračovaním existujúcej diskriminácie na základe veku trvajúcim až do prípadného dosiahnutia najvyššieho platového stupňa?

5.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 4: bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa toto neobmedzene trvajúce rozdielne zaobchádzanie odôvodnilo legislatívnym cieľom, podľa ktorého sa zákonom o platovom preradení nemali chrániť (len) nadobudnuté práva k rozhodujúcemu dňu, ale (aj) očakávanie životného príjmu v danej platovej triede, ktorý by sa pravdepodobne poskytol podľa skoršieho práva odmeňovania?

Možno odôvodniť trvajúcu diskrimináciu úradníkov už v činnej službe tým, že alternatívna právna úprava (individuálne zaradenie aj úradníkov už v činnej službe podľa dĺžky odbornej praxe) by bola spojená so zvýšeným administratívnym zaťažením?

6.

V prípade zápornej odpovede na možnosť odôvodnenia v otázke 5: pripúšťa výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, pokiaľ sa neuskutočnila implementácia nediskriminačného práva o odmeňovaní aj pre úradníkov už v činnej službe, iný právny dôsledok ako to, že úradníkom už v činnej službe sa so spätnou účinnosťou musí poskytnúť odmena zodpovedajúca najvyššiemu platovému stupňu ich platovej triedy?

Vyplýva pritom právny dôsledok porušenia zákazu diskriminácie zo samotného európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, v prejednávanej veci najmä zo smernice 2000/78/ES, alebo ide o nárok so zreteľom na nedostatočné prebratie európskych požiadaviek vyplývajúci z nároku na základe zodpovednosti štátu podľa práva Únie?


(1)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/30


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Antje Wilke/Land Berlin

(Vec C-505/12)

2013/C 26/57

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Antje Wilke

Žalovaná: Land Berlin

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa európske primárne a/alebo sekundárne právo, v prejednávanej veci najmä smernica 2000/78/ES (1), vykladať v zmysle rozsiahleho zákazu neodôvodnenej diskriminácie na základe veku tak, že sa vzťahuje aj na vnútroštátne normy o odmeňovaní krajinských úradníkov?

2.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1: vyplýva z výkladu tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, že vnútroštátny právny predpis, podľa ktorého výška základného platu úradníka pri vzniku jeho služobného pomeru podstatne závisí od jeho veku a následne stúpa najmä v závislosti od dĺžky služobného pomeru, predstavuje priamu alebo nepriamu diskrimináciu na základe veku?

3.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 2: bráni výklad tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa takýto vnútroštátny právny predpis odôvodňoval legislatívnym cieľom odmeňovať odbornú prax?

4.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 3: pripúšťa výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, pokiaľ ešte neprebehla implementácia nediskriminačného práva o odmeňovaní, iný právny dôsledok ako to, že diskriminovaným osobám sa so spätnou účinnosťou musí poskytnúť odmena zodpovedajúca najvyššiemu platovému stupňu ich platovej triedy?

Vyplýva pritom právny dôsledok porušenia zákazu diskriminácie zo samotného európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, v prejednávanej veci najmä zo smernice 2000/78/ES, alebo ide o nárok so zreteľom na nedostatočné prebratie európskych požiadaviek vyplývajúci z nároku na základe zodpovednosti štátu podľa práva Únie?

5.

Bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva takému vnútroštátnemu opatreniu, na základe ktorého sa nárok na (dodatočné) zaplatenie alebo náhradu škody podmieňuje tým, že úradníci ho musia včas uplatniť?

6.

V prípade kladnej odpovede na otázky 1 až 3: vyplýva z výkladu primárneho a sekundárneho práva, že zákon o platovom preradení úradníkov, ktorým sa úradníci už v činnej službe preradia do platového stupňa nového systému odmeňovania len na základe výšky základného platu poberaného podľa skoršieho (diskriminačného) práva o odmeňovaní k rozhodujúcemu dňu a podľa ktorého sa okrem toho ďalší postup do vyšších stupňov určuje bez ohľadu na celkovú dĺžku odbornej praxe úradníkov len podľa dĺžky odbornej praxe získanej po nadobudnutí účinnosti zákona o platovom preradení, je pokračovaním existujúcej diskriminácie na základe veku trvajúcim až do prípadného dosiahnutia najvyššieho platového stupňa?

7.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 6: bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa toto neobmedzene trvajúce rozdielne zaobchádzanie odôvodnilo legislatívnym cieľom, podľa ktorého sa zákonom o platovom preradení nemali chrániť (len) nadobudnuté práva k rozhodujúcemu dňu, ale (aj) očakávanie životného príjmu v danej platovej triede, ktorý by sa pravdepodobne poskytol podľa skoršieho práva odmeňovania?

Možno odôvodniť trvajúcu diskrimináciu úradníkov už v činnej službe tým, že alternatívna právna úprava (individuálne zaradenie aj úradníkov už v činnej službe podľa dĺžky odbornej praxe) by bola spojená so zvýšeným administratívnym zaťažením?

8.

V prípade zápornej odpovede na možnosť odôvodnenia v otázke 7: pripúšťa výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, pokiaľ sa neuskutočnila implementácia nediskriminačného práva o odmeňovaní aj pre úradníkov už v činnej službe, iný právny dôsledok, ako to, že úradníkom už v činnej službe sa so spätnou účinnosťou musí poskytnúť odmena zodpovedajúca najvyššiemu platovému stupňu ich platovej triedy?

Vyplýva pritom právny dôsledok porušenia zákazu diskriminácie zo samotného európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, v prejednávanej veci najmä zo smernice 2000/78/ES, alebo ide o nárok so zreteľom na nedostatočné prebratie európskych požiadaviek vyplývajúci z nároku na základe zodpovednosti štátu podľa práva Únie?


(1)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/31


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Gerd Schini/Land Berlin

(Vec C-506/12)

2013/C 26/58

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Gerd Schini

Žalovaná: Land Berlin

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa európske primárne a/alebo sekundárne právo, v prejednávanej veci najmä smernica 2000/78/ES (1), vykladať v zmysle rozsiahleho zákazu neodôvodnenej diskriminácie na základe veku tak, že sa vzťahuje aj na vnútroštátne normy o odmeňovaní krajinských úradníkov?

2.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1: vyplýva z výkladu tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, že vnútroštátny právny predpis, podľa ktorého výška základného platu úradníka pri vzniku jeho služobného pomeru podstatne závisí od jeho veku a následne stúpa najmä v závislosti od dĺžky služobného pomeru, predstavuje priamu alebo nepriamu diskrimináciu na základe veku?

3.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 2: bráni výklad tohto európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva tomu, aby sa takýto vnútroštátny právny predpis odôvodňoval legislatívnym cieľom odmeňovať odbornú prax?

4.

V prípade kladnej odpovede aj na otázku 3: pripúšťa výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, pokiaľ ešte neprebehla implementácia nediskriminačného práva o odmeňovaní, iný právny dôsledok ako to, že diskriminovaným osobám sa so spätnou účinnosťou musí poskytnúť odmena zodpovedajúca najvyššiemu platovému stupňu ich platovej triedy?

Vyplýva pritom právny dôsledok porušenia zákazu diskriminácie zo samotného európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva, v prejednávanej veci najmä zo smernice 2000/78/ES, alebo ide o nárok so zreteľom na nedostatočné prebratie európskych požiadaviek vyplývajúci z nároku na základe zodpovednosti štátu podľa práva Únie?

5.

Bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva takému vnútroštátnemu opatreniu, na základe ktorého sa nárok na (dodatočné) zaplatenie alebo náhradu škody podmieňuje tým, že úradníci ho musia včas uplatniť?


(1)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 8. novembra 2012 — Jessy Saint Prix/Secretary of State for Work and Pensions

(Vec C-507/12)

2013/C 26/59

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľka: Jessy Saint Prix

Odporca: Secretary of State for Work and Pensions

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa právo na pobyt, ktoré článok 7 smernice o občianstve (1) priznáva „pracovníkom“, vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje len na osoby, i) ktoré sú v pracovnom pomere, ii) ktoré sú (prinajmenšom za určitých okolností) uchádzačmi o zamestnanie alebo iii) na ktoré sa vzťahujú rozširujúce ustanovenia článku 7 ods. 3, alebo sa má uvedený článok vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby boli na tieto účely považované za „pracovníkov“ aj ďalšie osoby?

2.

i)

Ak môžu byť za „pracovníkov“ považované aj ďalšie osoby, týka sa to aj ženy, ktorá opodstatnene prestane pracovať alebo je uchádzačkou o zamestnanie z dôvodu telesných obmedzení v pokročilom štádiu tehotenstva (a po pôrode)?

ii)

Ak áno, má nárok na to, aby sa na ňu vzťahovala definícia okamihu, v ktorom je opodstatnené, aby to urobila, stanovená vnútroštátnym právom?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalsko) 12. novembra 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia a i./Fundo de Garantia Salarial, IP

(Vec C-511/12)

2013/C 26/60

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Central Administrativo Norte

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David y Joaquim Albino Moreira David

Odporca: Fundo de Garantia Salarial, IP

Prejudiciálna otázka

Má sa právo Únie v konkrétnej oblasti zabezpečenia mzdových nárokov z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa — osobitne články 4 a 10 smernice 80/987/EHS (1) — vykladať v tom zmysle, že bráni ustanoveniu vnútroštátneho práva, podľa ktorého sú zabezpečené len nároky, ktorých splatnosť nastala v šiestich mesiacoch pred podaním návrhu na vyhlásenie platobnej neschopnosti zamestnávateľa, aj v prípade, ak zamestnanci podali proti zamestnávateľovi žalobu na Tribunal do Trabalho s cieľom dosiahnuť určenie dlžnej sumy súdom a jej nútené vymoženie?


(1)  Smernica Rady z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. EÚ L 283, s. 23; Mim. vyd. 05/001, s. 217).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 13. novembra 2012 — Octapharma France/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

(Vec C-512/12)

2013/C 26/61

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Octapharma France

Žalovaní: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

Prejudiciálne otázky

1.

Môžu sa na plazmu z celej krvi určenú na transfúzne použitie a upravenú pomocou metódy zahrňujúcej priemyselný proces vzťahovať ustanovenia smernice zo 6. novembra 2001 (1) [zmenenej a doplnenej smernicou z 31. marca 2004  (2)] a zároveň ustanovenia smernice z 27. januára 2003 (3), nielen pokiaľ ide o jej odber a skúšanie, ale aj jej spracovanie, uskladňovanie a distribúciu; možno z tohto dôvodu pravidlo stanovené v článku 2 ods. 2 smernice zo 6. novembra 2001 vykladať v tom zmysle, že v prípade výrobku, ktorý patrí do pôsobnosti právnej úpravy Spoločenstva týkajúcej sa liekov a zároveň do pôsobnosti inej právnej úpravy Spoločenstva, sa uplatní len právna úprava Spoločenstva týkajúca sa liekov iba za predpokladu, že predmetná iná právna úprava je menej prísna?

2.

Majú sa ustanovenia článku 4 ods. 2 smernice z 27. januára 2003, prípadne z hľadiska článku 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že umožňujú ponechanie v platnosti alebo prijatie vnútroštátnych ustanovení, na základe ktorých plazma upravená pomocou metódy zahrňujúcej priemyselný proces podlieha prísnejšiemu režimu, ako je režim liekov, v dôsledku čoho je odôvodnené úplné alebo čiastočné vylúčenie uplatnenia ustanovení smernice zo 6. novembra 2001, predovšetkým tých ustanovení, ktoré podmieňujú predaj liekov jedinou podmienkou, a to predchádzajúcim získaním povolenia na uvedenie na trh, a v prípade kladnej odpovede, za akých podmienok a v akom rozsahu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch spoločenstva, týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Ú. v. EÚ L 136, s. 34; Mim. vyd. 13/034, s. 262).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES (Ú. v. EÚ L 33, s. 30; Mim. vyd. 15/007, s. 346).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/33


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 14. novembra 2012 — UAB 4finance/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba a Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Vec C-515/12)

2013/C 26/62

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UAB 4finance

Žalovaní: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba a Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa bod 14 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004, vykladať v tom zmysle, že vytvorenie, prevádzkovanie alebo podporovanie pyramídovej propagačnej schémy sa považuje za klamlivú obchodnú praktiku za každých okolností iba vtedy, keď je spotrebiteľ povinný poskytnúť plnenie za získanie kompenzácie, ktorá vyplýva hlavne zo zapojenia ďalších spotrebiteľov do schémy, a nie z predaja alebo spotreby produktov?

2.

Ak je nevyhnutné, aby spotrebiteľ poskytol plnenie za právo získať kompenzáciu, má výška plnenia poskytovaného spotrebiteľom za možnosť získať kompenzáciu, ktorá vyplýva hlavne zo zapojenia ďalších spotrebiteľov do schémy, a nie z predaja alebo spotreby produktov, vplyv na kvalifikáciu pyramídovej propagačnej schémy ako klamlivej obchodnej praktiky v zmysle bodu 14 prílohy I smernice? Možno považovať plnenia v čisto symbolickej výške poskytované spotrebiteľmi preto, aby umožnili zistenie totožnosti spotrebiteľov, za plnenie poskytované za možnosť získať kompenzáciu v zmysle bodu 14 prílohy I smernice?

3.

Má sa bod 14 prílohy I smernice vykladať v tom zmysle, že na to, aby bolo možné pyramídovú propagačnú schému považovať za klamlivú obchodnú praktiku je dôležité iba to, aby bola kompenzácia vyplácaná už registrovanému spotrebiteľovi hlavne za zapojenie ďalších spotrebiteľov do schémy, a nie za predaj alebo spotrebu produktov, alebo je dôležitá aj miera, v akej je kompenzácia, ktorá sa vypláca účastníkom tejto schémy za zapojenie nových spotrebiteľov, financovaná z príspevkov nových členov? Musí byť v tomto prípade kompenzácia, ktorá sa vypláca už registrovaným účastníkom pyramídovej propagačnej schémy, celkom alebo z väčšej časti financovaná z príspevkov členov, ktorí sa v tejto schéme registrujú po prvýkrát?


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/34


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 15. novembra 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

(Vec C-516/12)

2013/C 26/63

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Odporcovia: Regione Campania, Provincia di Napoli

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 nariadenia EHS č. 1191/69 (1) vykladať tak, že nárok na náhradu vzniká len vtedy, ak príslušné orgány na základe výslovnej žiadosti podanej dopravným podnikom na tento účel nezrušia záväzok služby, z ktorého mu vyplývajú hospodárske nevýhody, alebo sa má toto ustanovenie vykladať tak, že sa vzťahuje len na tie záväzky služieb, ktoré sa podľa nariadenia zrušujú a ktoré toto nariadenie neumožňuje zachovať?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1191/69 z 26. júna 1969 o postupe členských štátov, ktorý sa týka záväzkov obsiahnutých v koncepcii služieb vo verejnom záujme v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. ES L 156, s. 1; Mim. vyd. 07/001, s. 19).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/34


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 15. novembra 2012 — CTP/Regione Campania

(Vec C-517/12)

2013/C 26/64

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Odporca: Regione Campania

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 nariadenia EHS č. 1191/69 (1) vykladať tak, že nárok na náhradu vzniká len vtedy, ak príslušné orgány na základe výslovnej žiadosti podanej dopravným podnikom na tento účel nezrušia záväzok služby, z ktorého mu vyplývajú hospodárske nevýhody, alebo sa má toto ustanovenie vykladať tak, že sa vzťahuje len na tie záväzky služieb, ktoré sa podľa nariadenia zrušujú a ktoré toto nariadenie neumožňuje zachovať?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1191/69 z 26. júna 1969 o postupe členských štátov, ktorý sa týka záväzkov obsiahnutých v koncepcii služieb vo verejnom záujme v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. ES L 156, s. 1; Mim. vyd. 07/001, s. 19).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/34


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 15. novembra 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

(Vec C-518/12)

2013/C 26/65

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Odporcovia: Regione Campania, Provincia di Napoli

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 4 nariadenia EHS č. 1191/69 (1) vykladať tak, že nárok na náhradu vzniká len vtedy, ak príslušné orgány na základe výslovnej žiadosti podanej dopravným podnikom na tento účel nezrušia záväzok služby, z ktorého mu vyplývajú hospodárske nevýhody, alebo sa má toto ustanovenie vykladať tak, že sa vzťahuje len na tie záväzky služieb, ktoré sa podľa nariadenia zrušujú a ktoré toto nariadenie neumožňuje zachovať?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1191/69 z 26. júna 1969 o postupe členských štátov, ktorý sa týka záväzkov obsiahnutých v koncepcii služieb vo verejnom záujme v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. ES L 156, s. 1; Mim. vyd. 07/001, s. 19).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/35


Odvolanie podané 16. novembra 2012: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 13. septembra 2012 vo veci T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Európska komisia, Delegácia Európskej únie v Turecku, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

(Vec C-520/12 P)

2013/C 26/66

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (v zastúpení:.A Krystallidis, Δικηγόρος)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Delegácia Európskej únie v Turecku, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie,

vyhlásil jej žalobu pred Všeobecným súdom za prípustnú,

rozhodol vo veci a napravil škodu spôsobenú odvolateľke protiprávnym rozhodnutím žalovanej z 5. apríla 2011 vydaným Delegáciou Európskej únie v Turecku a prijatým žalobkyňou 6. apríla 2011 o zrušení uzavretia zmluvy „Rozšírenie európsko-tureckých sietí obchodných centier na Sivas, Antakya, Batman a Van — Europe Aid/128621/D/SET/TR“ pre konzorcium „DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)“ z dôvodu údajne nesprávneho vyhlásenia vo svetle horizontálnych záujmov odvolateľky v predmetnej veci,

zaviazal Komisiu na náhradu všetkých trov konania vzniknutých na prvom stupni a v odvolacom konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V prvom odvolacom dôvode odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri uplatnení článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“) v tom zmysle, že nepochopil, že pojem „inštitúcia“ obsiahnutý v hore uvedenom článku neodkazuje len na inštitúcie Európskej únie, ale aj na úradníkov EÚ, ktorí sú takisto zodpovední za náhradu škody jednotlivcom, ktorí utrpeli ujmu ako výsledok ich konania.

V druhom odvolacom dôvode odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd porušil povinnosť uviesť odôvodnenie a porušil článok 47 Charty základných práv Európskej únie a články 6 (právo na spravodlivý súdny proces) a 13 (právo na účinný prostriedok nápravy) Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd („EDĽP“), ako zásad práva Únie, keďže odmietol žalobu žalobkyne ako neprípustnú bez toho, aby odkázal na jej pripomienky k námietke neprípustnosti žalovanej, ktoré odkazujú na relevantnú judikatúru o škodách spôsobených úradníkmi EÚ (Vec 9/69, 4/69, 60/81) a na výklad článku 263 ZFEÚ podľa vyššie uvedenej judikatúry. Uznesenie tiež neposkytlo odpoveď na tvrdenia odvolateľky týkajúce sa závažného porušenia základných európskych zásad právnej istoty, legitímnych očakávaní a práva byť vypočutý, ako aj článku 4 Európskeho kódexu dobrej správnej praxe žalovanou.

V treťom odvolacom dôvode odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne uviedol a skreslil dôkazy predložené odvolateľkou na prvom stupni, keď rozhodol, že „samotný CFCU mal zmluvnú právomoc... na prijatie rozhodnutia udeliť spornú zmluvu... a kompetenciou Komisie bolo iba posúdenie, či boli alebo neboli splnené podmienky na EÚ financovanie“ založené na dokumentoch, ktoré odvolateľka predkladá Súdnemu dvoru, ktoré skutočne preukazujú, že CFCU koná pod kontrolou a ohraničeniami stanovenými Európskou komisiou. Výroky napadnutého uznesenia sú preto nesprávne a skresľujú jasný zmysel dôkazov dostupných Všeobecnému súdu.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/35


Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(Vec C-525/12)

2013/C 26/67

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: E. Manhaeve a G. Wilms, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje

1.

určiť, že Spolková republika Nemecko porušila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (rámcová smernica o vode) (1) a predovšetkým z jej článku 2 bodu 38 a článku 9 tým, že vylúčila určité služby z uplatnenia výkladu pojmu „vodohospodárske služby“;

2.

zaviazať Spolkovú republiku Nemecko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia zastáva názor, že vodohospodárske služby zahŕňajú odber, vzdúvanie, akumuláciu, úpravu a distribúciu povrchovej alebo podzemnej vody aj na účely výroby energie z vodných elektrární, plavby a ochrany pred povodňami. Okrem toho patrí pod vodohospodárske služby aj vlastná spotreba.

Uplatnenie pojmu „vodohospodárske služby“ žalovanou odporuje článku 9 rámcovej smernice o vode (ďalej len „smernica o vode“). Vylučuje z pôsobnosti vodohospodárskych služieb v zmysle smernice vodohospodárske služby akými sú vzdúvanie, ktoré sa vykonajú na účely výroby energie z vodných elektrární, na účely plavby a ochrany pred povodňami. Takýto úzky výklad je v rozpore so smernicou o vode, podrýva účinnosť článku 9 smernice o vode a ohrozuje tým uskutočnenie cieľov smernice.

Je pravda, že členské štáty majú istú voľnú mieru úvahy, aby na základe článku 9 smernice o vode vylúčili vodohospodárske služby z úhrady nákladov. Môžu prihliadnuť na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady nákladov, ako aj na geografické a klimatické podmienky. Okrem toho sa môže členský štát podľa článku 9 ods. 4 smernice o vode rozhodnúť nepoužiť ustanovenia článku 9 ods. 1 druhého pododseku smernice o vode vo vzťahu k cenovej politike v oblasti vôd a k úhrade nákladov za vodohospodárske služby. Podmienkou je, že ide o zavedenú prax v členskom štáte a účely tejto smernice a dosiahnutie jej cieľov nebudú ohrozené.

Úplné vylúčenie vodohospodárskych služieb v tak značnom rozsahu, ako to urobila žalovaná, však presahuje mieru tejto voľnej úvahy.


(1)  Ú. v. ES L 327, s. 1; Mim. vyd. 15/005, s. 275.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/36


Žaloba podaná 20. novembra 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(Vec C-527/12)

2013/C 26/68

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche, F. Erlbacher, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Návrhy žalobkyne

určiť, že Spolková republika Nemecko si tým, že neprijala všetky potrebné opatrenia, aby prostredníctvom vymáhania poskytnutej pomoci umožnila okamžitý a účinný výkon rozhodnutia Komisie, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 288 ZFEÚ, článku 108 ods. 2 ZFEÚ, zo zásady efektivity, článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (1), ako aj článkov 1, 2 a 3 rozhodnutia Komisie 2011/471/EÚ zo 14. decembra 2010 o štátnej pomoci poskytnutej Nemeckom v prospech skupiny Biria (C 38/05 [ex NN 52/04]) (2),

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Spolková republika Nemecko si tým, že neprijala všetky potrebné opatrenia, aby prostredníctvom vymáhania poskytnutej pomoci umožnila okamžitý a účinný výkon rozhodnutia Komisie, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 288 ZFEÚ, článku 108 ods. 2 ZFEÚ, zo zásady efektivity, článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, ako aj článkov 1, 2 a 3 rozhodnutia Komisie 2011/471/EÚ zo 14. decembra 2010 o štátnej pomoci poskytnutej Nemeckom v prospech skupiny Biria (C 38/05 [ex NN 52/04]).

Komisia zastáva názor, že právny nástroj, ktorý si žalovaná zvolila v súvislosti s vrátením pomoci, totiž uplatnenie občiansko-právneho nároku a následná žaloba o plnenie pred nemeckými občiansko-právnymi súdmi, nie je spôsobilý umožniť okamžitý a účinný výkon rozhodnutia Komisie. Subsidiárne Komisia tvrdí, že žalovaná svoj predbežný titul z rozsudku pre zmeškanie až do podania žaloby neuplatnila na výkon rozhodnutia Komisie.


(1)  Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/00, s. 339.

(2)  Ú. v. EÚ L 195, s. 55.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/36


Odvolanie podané 21. novembra 2012: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 13. septembra 2012 vo veci T-404/10, National Lottery Commission/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-530/12 P)

2013/C 26/69

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock, F. Mattina, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: National Lottery Commission

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zaviazal National Lottery Commission (žalobcu pred Všeobecným súdom) na náhradu trov konania vzniknutých Úradu.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Úrad uvádza tri odvolacie dôvody, a to i) porušenie článku 76 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva (1), ii) porušenie práva ÚHVT byť vypočutý a iii) zjavný nesúlad a skreslenie skutkových okolností majúcich vplyv na napadnutý rozsudok.

Prvý odvolací dôvod je rozdelený do dvoch častí. Všeobecný súd na jednej strane porušil článok 76 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva tak, ako je vykladaný Súdnym dvorom vo vzťahu k článku 53 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a k pravidlu 37 CTMIR (2) v rozsudku Elio Fiorucci v rozsahu, v akom sa oprel o ustanovenia vnútroštátneho práva, a síce o článok 2704 talianskeho občianskeho zákonníka, ktorého sa strany sporu nedovolávali, a ktorý preto netvoril súčasť sporu pred odvolacím senátom. Na druhej strane porušil Všeobecný súd článok 76 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva v tom rozsahu, v akom sa oprel o vnútroštátnu judikatúru, a to konkrétne o vyššie uvedené rozhodnutie č. 13912 zo 14. júna 2007 vydané Corte Suprema di Cassazione, na ktoré sa odkazuje v bode 32 napadnutého rozsudku, ktorého sa strany sporu nedovolávali a ktoré netvorilo súčasť sporu pred odvolacím senátom.

Druhý odvolací dôvod sa týka porušenia práva ÚHVT byť vypočutý v rozsahu, v akom Úrad nemal príležitosť vyjadriť sa k procesným a hmotným aspektom týkajúcich sa rozhodnutia Corte Suprema di Cassazione. Nemožno vylúčiť, že ak by bola táto príležitosť Úradu daná, tak by odôvodnenie a závery Všeobecného súdu boli iné.

Tretí odvolací dôvod sa týka zjavného nesúladu a skreslenia skutkových okolností majúcich vplyv na odôvodnenie a závery Všeobecného súdu. Úrad je názoru, že Všeobecný súd nesprávne vyložil a skreslil analýzu odvolacieho senátu, ako aj vlastné argumenty National Lottery Commission, a neuznal, že odvolací senát uplatnil správnu právnu normu podľa talianskeho práva tým, že rozhodol, že National Lottery Commission nepredložila dôkaz o tom, že dátum poštovej pečiatky na Dohode z roku 1986 nie je rozhodujúci.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/37


Žaloba podaná 23. novembra 2012 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-532/12)

2013/C 26/70

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. Hetsch, O. Beynet, A. Tokár, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

konštatovať, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo zákonné a správne ustanovenia nevyhnutné na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (1) resp. tým, že v každom prípade uvedené ustanovenia neoznámilo Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 72 ods. 1 uvedenej smernice,

uložiť Luxemburskému veľkovojvodstvu v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ povinnosť zaplatiť penále vo výške 8 320 eur denne odo dňa vyhlásenia rozsudku v tejto veci,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2009/81/ES uplynula 21. augusta 2011.


(1)  Ú. v. EÚ L 216, s. 76.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/38


Žaloba podaná 26. novembra 2012 — Európska komisia/Slovinská republika

(Vec C-538/12)

2013/C 26/71

Jazyk konania: slovinčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. Hetsch, A. Tokár a D. Kukovec, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Slovinská republika

Návrhy žalobkyne

Komisia žiada, aby Súdny dvor:

určil, že Slovinská republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES (1) z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES (2) a 2004/18/ES (3), alebo tieto opatrenia neoznámila Komisii, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z týchto smerníc,

zaviazal Slovinskú republiku na zaplatenie penále podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ vo výške 7 038,72 eura odo dňa vyhlásenia rozsudku v tomto konaní,

zaviazal Slovinskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice uplynula 21. augusta 2011.


(1)  Ú. v. EÚ L 216, s. 76.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 134, s. 114.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/38


Odvolanie podané 28. novembra 2012: Helénska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 10. októbra 2012 vo veci T-158/09, Grécko/Komisia

(Vec C-547/12 P)

2013/C 26/72

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Helénska republika (v zastúpení: I. Chalkias a S. Papaïoannou, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

prijať odvolanie a zrušiť napadnutý rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie v časti, v ktorej Všeobecný súd Európskej únie rozhodol, že vo veci 4 Magrizos II (EL/1995/017) Komisia oprávnene konštatovala nedbanlivosť helénskych orgánov v súvislosti s nevymožením predmetných súm,

prijať prvý odvolací dôvod na zrušenie rozhodnutia Komisie vzhľadom na to, že v tejto istej veci neboli splnené zákonné podmienky na uplatnenie článku 32 nariadenia č. 1290/2005 a na to, aby sa Európskej komisii umožnilo pripísať Helénskej republike dlh vo výške 276 347,86 eura,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania Helénskej republiky.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Vo veci 4 Magrizos II (EL/1995/017) Všeobecný súd Európskej únie nesprávne vykladal skutkové okolnosti, čím zjavne skreslil obsah dôkazov obsiahnutých v spise, čo ho viedlo k nesprávnemu záveru, že v tejto veci boli splnené zákonné podmienky na uplatnenie článku 32 nariadenia č. 1290/2005 a na to, aby sa Európskej komisii umožnilo pripísať Helénskej republike dlh vo výške 276 347,86 eura.


Všeobecný súd

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/39


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — CB/Komisia

(Vec T-491/07) (1)

(Hospodárska súťaž - Rozhodnutie združenia podnikov - Trh vydávania platobných kariet vo Francúzsku - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES - Tarifné opatrenia uplatniteľné na ‚nových pristupujúcich členov‘ - Právo na pristúpenie a mechanizmy nazvané ‚regulácia akvizičnej funkcie‘ a ‚prebudenie spiacich‘ - Relevantný trh - Predmet dotknutých opatrení - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa - Článok 81 ods. 3 ES - Zjavne nesprávne posúdenie - Zásada riadnej správny vecí verejných - Proporcionalita - Právna istota)

2013/C 26/73

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Groupement des cartes bancaires (CB) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: pôvodne A. Georges, J. Ruiz Calzado a É. Barbier de La Serre, neskôr J. Ruiz Calzado a F. Pradelles, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Arbault, O. Beynet a V. Bottka, neskôr O. Beynet a V. Bottka a B. Mongin, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyňu: BNP Paribas (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: O. de Juvigny a D. Berg, advokáti), BPCE, predtým Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (CNCEP) (Paríž) (v zastúpení: B. Bär-Bouyssière a A. de Beaugrenier, advokáti), a Société générale (Paríž) (v zastúpení: A. Barav a D. Reymond, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 5060 v konečnom znení zo 17. októbra 2007, ktorým sa upravuje konanie podľa článku 81 [ES] (COMP/D1/38606 — Groupement des cartes bancaires „CB“)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Groupement des cartes bancaires „CB“ znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

3.

BPCE, BNP Paribas a Société générale znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/39


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2012 — A. Loacker/ÚHVT — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

(Vec T-42/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva QUADRATUM - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva LOACKER QUADRATINI - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] - Článok 73 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009] - Článok 74 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 76 nariadenia č. 207/2009])

2013/C 26/74

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: A. Loacker SpA (Auna di Sotto, Taliansko) (v zastúpení: V. Bilardo, C. Bacchini a M. Mazzitelli, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Sempio, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Editrice Quadratum SpA (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: P. Pezzoi, P. Perani a G. Ghisletti, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. októbra 2008 (vec R 34/2008-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi A. Loacker SpA a Editrice Quadratum SpA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

A. Loacker SpA je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 69, 21.3.2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/40


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2012 — Evropaïki Dynamiki/Komisia

(Vec T-167/10) (1)

(Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Žiadosti o cenovú ponuku - Zamietnutie prístupu - Žaloba o neplatnosť - Lehota na podanie žaloby - Začiatok plynutia - Prípustnosť - Výnimka týkajúca sa ochrany hospodárskej politiky Európskej únie - Výnimka týkajúca sa ochrany obchodných záujmov tretej osoby - Výnimka týkajúca sa ochrany vo verejnom záujme v oblasti verejnej bezpečnosti - Povinnosť odôvodnenia)

2013/C 26/75

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Korogiannakis a M. Dermitzakis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: E. Manhaeve a C. ten Dam, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie z 27. januára 2010, ktorým sa zamietol prístup k žiadostiam o cenové ponuky týkajúcim sa časti 3 A verejného obstarávania DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS (JO 2005/S 252-248566) a návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie z 11. marca 2010, ktorým sa zamietol prístup k žiadostiam o cenové ponuky týkajúcim sa všetkých ostatných častí už citovaného verejného obstarávania, ku všetkým častiam verejného obstarávania DI/0005 ESP (JO 2001/S 53-036539) a ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA (JO 2003/S 249-221337) a k rámcovej zmluve BUDG/0101

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Európskej komisie z 27. januára 2010, ktorým sa zamietol prístup k žiadostiam o cenové ponuky týkajúcim sa časti 3 A verejného obstarávania DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS, sa zrušuje.

2.

Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2010, ktorým sa zamietol prístup k žiadostiam o cenové ponuky týkajúcim sa všetkých ostatných častí už citovaného verejného obstarávania, ku všetkým častiam verejného obstarávania DI/0005 ESP a ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP DIMA a k rámcovej zmluve BUDG/0101 sa zrušuje.

3.

Komisia znáša svoje vlastné trovy konania ako aj trovy konania Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 19.6.2010.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/40


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2012 — Füller-Tomlinson/Parlament

(Vec T-390/10 P) (1)

(Odvolanie - Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Sociálne zabezpečenie - Choroba z povolania - Stanovenie stupňa zdravotného postihnutia vyplývajúceho z povolania - Uplatnenie európskej stupnice na posudzovanie vplyvov na telesné a duševné poškodenie na lekárske účely - Skreslenie skutkových okolností - Primeraná lehota)

2013/C 26/76

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Paulette Füller-Tomlinson (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament (v zastúpení: K. Zejdová a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 1. júla 2010, Füller-Tomlinson/Parlament (F-97/08, zatiaľ neuverejnený v Zbierke), a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Paulette Füller-Tomlinson znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskemu parlamentu v tomto konaní.


(1)  Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/40


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — Adamowski/ÚHVT — Fagumit (FAGUMIT)

(Veci T-537/10 a T-538/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Spoločenstva Fagumit a obrazová ochranná známka Spoločenstva FAGUMIT - Skoršia národná obrazová ochranná známka FAGUMIT - Relatívny dôvod neplatnosti - Článok 8 ods. 3 a článok 165 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2013/C 26/77

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ursula Adamowski (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: D. von Schultz, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wolbrom, Poľsko) (v zastúpení: M. Krekora, T. Targosz a P. Podrecki, advokáti)

Predmet veci

Dve žaloby podané proti dvom rozhodnutiam prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. septembra 2010 (veci R 1002/2009-1 a R 1003/2009-1) týkajúcim sa dvoch konaní o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťou Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. a Ursulou Adamowskou

Výrok rozsudku

1.

Veci T-537/10 a T-538/10 sa spájajú na účely vyhlásenia tohto rozsudku.

2.

Žaloby sa zamietajú.

3.

Ursula Adamowski znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) a Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. v konaní pred Všeobecným súdom.


(1)  Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/41


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — Thesing a Bloomberg Finance/ECB

(Vec T-590/10) (1)

(Prístup k dokumentom - Rozhodnutie 2004/258/ES - Dokumenty týkajúce sa verejného dlhu a deficitu členského štátu - Zamietnutie prístupu - Výnimka týkajúca sa hospodárskej politiky Únie alebo členského štátu - Čiastočné zamietnutie prístupu)

2013/C 26/78

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Gabi Thesing (Londýn, Spojené kráľovstvo) a Bloomberg Finance LP (Wilmington, Delaware, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Stephens, R. Lands, solicitors, a T. Pitt-Payne, QC)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: pôvodne A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres a S. Lambrinoc, neskôr M. López Torres a S. Lambrinoc, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Výkonnej rady ECB, ktoré bolo oznámené pani Thesing prostredníctvom listu prezidenta ECB z 21. októbra 2010 a ktorým sa zamieta žiadosť, ktorú podala s cieľom získať prístup k dvom dokumentom týkajúcim sa deficitu a verejného dlhu Helénskej republiky

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Gabi Thesing a Bloomberg Finance LP znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej centrálnej banke (ECB).


(1)  Ú. v. EÚ C 72, 5.3.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/41


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2012 — Sina Bank/Rada

(Vec T-15/11) (1)

(Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní - Zmrazenie finančných prostriedkov - Žaloba o neplatnosť - Povinnosť odôvodnenia)

2013/C 26/79

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sina Bank (Teherán, Irán) (v zastúpení: B. Mettetal a C. Wucher-North, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bishop a G. Marhic, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: F. Erlbacher a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak zrušenie po prvé prílohy VIII nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 (Ú. v. EÚ L 281, s. 1) v rozsahu, v akom sa táto príloha týka žalobkyne, a po druhé listu z 28. októbra 2010„obsahujúceho rozhodnutie“ Rady vo vzťahu k žalobkyni a jednak vyhlásenie neuplatniteľnosti voči žalobkyni po prvé prílohy II rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, s. 39), ako vyplýva z rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413 (Ú. v. EÚ L 281, s. 81), v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, po druhé článku 16 ods. 2 nariadenia č. 961/2010 a po tretie článku 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2010/413

Výrok rozsudku

1.

Príloha II rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP, ako vyplýva z rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413, a príloha VIII nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007, sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú Sina Bank.

2.

Účinky prílohy II rozhodnutia 2010/413, ako vyplýva z rozhodnutia 2010/644, zostávajú zachované, pokiaľ ide o Sina Bank, až do nadobudnutia právoplatnosti zrušenia prílohy VIII nariadenia č. 961/2010.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Rada znáša dve tretiny vlastných trov konania a je povinná nahradiť Sina Bank dve tretiny jej trov konania.

5.

Sina Bank znáša tretinu vlastných trov konania a je povinná nahradiť Rade tretinu jej trov konania.

6.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 72, 5.3.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2012 — Consorzio vino Chianti Classico/ÚHVT — FFR (F.F.R.)

(Vec T-143/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ‚F.F.R‘ - Skoršia národná obrazová ochranná známka CHIANTI CLASSICO - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009)

2013/C 26/80

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Taliansko) (v zastúpení: S. Corona, G. Ciccone a A. Loffredo, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne V. Melgar a G. Mannucci, neskôr V. Melgar a D. Walicka, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Francúzsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. januára 2011 (vec R 43/2010-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Consorzio vino Chianti Classico a Fédération française de rugby (FFR)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 10. januára 2011 (vec R 43/2010-4) sa zrušuje v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol námietku v rozsahu, v akom sa zakladala na článku 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Consorzio vino Chianti Classico a ÚHVT znášajú každý vlastné trovy konania, ktoré im vznikli v konaní pred Všeobecným súdom.


(1)  Ú. v. EÚ C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — Hopf/ÚHVT (Clampflex)

(Vec T-171/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Clampflex - Absolútne dôvody zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia č. 207/2009)

2013/C 26/81

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Nemecko) (v zastúpení: V. Mensing, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: K. Klüpfel, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 19. januára 2011 (vec R 1514/2010-4) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Clampflex ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 19. januára 2011 (vec R 1514/2010-4) sa ruší v rozsahu, v akom sa týka výrobkov „injekčné striekačky“.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Hans-Jürgen Hopf znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania ÚHVT. ÚHVT znáša polovicu svojich vlastných trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 145, 14.5.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/43


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2012 — Qualitest/Rada

(Vec T-421/11) (1)

(Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní - Zmrazenie finančných prostriedkov - Žaloba o neplatnosť - Povinnosť odôvodnenia - Zjavne nesprávne posúdenie)

2013/C 26/82

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Qualitest FZE (Dubaj, Spojené arabské emiráty) (v zastúpení: L. Catrain González, advokát, E. Wright a H. Zhu, barristers)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: G. Marhic a R. Liudvinaviciute-Cordeiro, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: S. Boelaert a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Rady 2011/299/SZBP z 23. mája 2011, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 136, s. 65), vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 503/2011 z 23. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 136, s. 26) a nariadenia Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

V rozsahu, v akom sa týkajú Qualitest FZE, sa zrušujú:

rozhodnutie Rady 2011/299/SZBP z 23. mája 2011, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu,

vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 503/2011 z 23. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu,

nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010.

2.

Účinky rozhodnutia 2011/299 sú zachované, pokiaľ ide o Qualitest až do nadobudnutia účinkov zrušenia vykonávacieho nariadenia č. 503/2011 a nariadenia č. 267/2012.

3.

Rada Európskej únie znáša okrem svojich vlastných trov konania aj trovy konania, ktoré vznikli Qualitest.

4.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/43


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2012 — Strobl/Komisia

(Vec T-630/11 P) (1)

(Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Prijímanie - Verejné výberové konanie - Uchádzači zapísaní do zoznamu vhodných uchádzačov po nadobudnutí účinnosti nového poriadku - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Vymenovanie - Zaradenie do platovej triedy podľa nových, menej výhodných pravidiel - Článok 12 prílohy XIII poriadku - Nesprávne právne posúdenie - Povinnosť odvodnenia Súdu pre verejnú službu)

2013/C 26/83

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Peter Strobl (Besozzo, Taliansko) (v zastúpení: H.-J. Rüber, advokát)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát) a Rada Európskej únie (v zastúpení: J. Herrmann a A. Jensen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 29. septembra 2011, Strobl/Komisia (F-56/05, zatiaľ neuverejnený v Zbierke) a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Peter Strobl znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie, ktoré jej vznikli v tomto konaní.

3.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 49, 18.2.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/44


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2012 — Fomanu/ÚHVT (Qualität hat Zukunft)

(Vec T-22/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Qualität hat Zukunft - Absolútne dôvody zamietnutia - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2013/C 26/84

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Nemecko) (v zastúpení: T. Raible, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: K. Klüpfel, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 27. októbra 2011 (vec R 1518/2011-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Qualität hat Zukunft ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Fomanu AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 17.3.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/44


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. novembra 2012 — Bauer/ÚHVT — BenQ Materials (Daxon)

(Vec T-29/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Daxon - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva DALTON - Relatívny dôvod zamietnutia - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2013/C 26/85

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Erika Bauer (Schaufling, Nemecko) (v zastúpení: A. Merz, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: K. Klüpfel, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Taïwan)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. novembra 2011 (vec R 2191/2010-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Erikou Bauer a BenQ Materials Corp.

Výrok rozsudku

1.

Pripúšťa sa vstup Alva Management GmbH do konania namiesto žalobkyne Eriky Bauer.

2.

Žaloba sa zamieta.

3.

Alva Management je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 17.3.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/44


Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 — Steinberg/Komisia

(Vec T-17/10) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2011 - Dokumenty týkajúce sa financovania činností mimovládnych organizácií v Izraeli a Palestíne v rámci programov ‚Partnerstvo pre mier‘ a Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva - Čiastočné zamietnutie prístupu - Výnimka týkajúca sa ochrany verejného záujmu v oblasti verejnej bezpečnosti - Povinnosť odôvodnenia - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

2013/C 26/86

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Gerald Steinberg (Jeruzalem, Izrael) (v zastúpení: T. Asserson, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Tufvesson a C. ten Dam, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie SG.E.3/MV/psi D (2009) 3914 z 15. mája 2009, ktorým sa žalobcovi čiastočne zamieta prístup k určitým dokumentom týkajúcim sa financovania činností mimovládnych organizácií v Izraeli a Palestíne v rámci programov „Partnerstvo pre mier“ a Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR)

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta sčasti ako zjavne neprípustná a sčasti ako zjavne bez právneho základu.

2.

Gerald Steinberg znáša okrem vlastných trov konania trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 27.3.2010.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/45


Uznesenie Všeobecného súdu z 23. novembra 2012 — Crocs/ÚHVT — Holey Soles Holdings a PHI (Dizajn obuvi)

(Vec T-302/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Návrh na vyhlásenie neplatnosti - Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti - Zastavenie konania)

2013/C 26/87

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Crocs, Inc. (Niwot, Spojené štáty) (v zastúpení: I. R. Craig, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Hanne, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Kanada) a Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Francúzsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 26. marca 2010 (vec R 9/2008-3) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Holey Soles Holdings Ltd a Partenaire Hospitalier International a Crocs, Inc.

Výrok

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje.

2.

Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené žalovaným.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 25.9.2010.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/45


Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 — ADEDY a i./Rada

(Vec T-541/10) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Rozhodnutia adresované členskému štátu s cieľom odstrániť nadmerný deficit - Neexistencia priamej dotknutosti - Neprípustnosť)

2013/C 26/88

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atény, Grécko), Spyridon Papaspyros (Atény), a Ilias Iliopoulos (Atény) (v zastúpení: M.-M. Tsipra, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: T. Middleton, A. de Gregorio Merino, a E. Chatziioakeimidou, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders, J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie jednak rozhodnutia Rady 2010/320/EÚ z 10. mája 2010, ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a prehĺbeniu fiškálneho dohľadu a ktorým sa Grécko upozorňuje, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu (Ú. v. EÚ L 145, s. 6, korigendum Ú. v. EÚ L 209, 2011, s. 63) a jednak rozhodnutia Rady 2010/486/EÚ zo 7. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/320 (Ú. v. EÚ L 241, s. 12)

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon Papaspyros a Ilias Iliopoulos znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania vynaložené Radou Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/45


Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 — ADEDY a i./Rada

(Vec T-215/11) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Rozhodnutie určené členskému štátu na odstránenie nadmerného deficitu - Nedostatok priamej dotknutosti - Neprípustnosť)

2013/C 26/89

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atény, Grécko), Spyridon Papaspyros (Atény) a Ilias Iliopoulos (Atény) (v zastúpení: M.-M. Tsipra, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: G. Maganza, M. Vitsentzatos a A. de Gregorio Merino, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders, J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Rady 2011/57/EÚ z 20. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/320/EÚ, ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a prehĺbeniu fiškálneho dohľadu a ktorým sa upozorňuje, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu (Ú. v. EÚ L 26, s. 15)

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon Papaspyros a Ilias Iliopoulos znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 186, 25.6.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/46


Uznesenie Všeobecného súdu z 13. novembra 2012 — ClientEarth a i./Komisia

(Vec T-278/11) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Konkludentné zamietnutie prístupu - Lehota na podanie žaloby - Omeškanie - Zjavná neprípustnosť)

2013/C 26/90

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: ClientEarth (Londýn, Spojené kráľovstvo), Friends of the Earth Europe (Amsterdam, Holandsko), Stichting FERN (Leiden, Holandsko) a Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam) (v zastúpení: P. Kirch, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: K. Herrmann a C. ten Dam, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamieta prístup žalobkýň k niektorým dokumentom podľa článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, s. 16)

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tri štvrtiny trov konania ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting FERN a Corporate Europe Observatory, ktoré znášajú štvrtinu svojich vlastných trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 219, 23.7.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/46


Uznesenie Všeobecného súdu z 19. októbra 2012 — Ellinika Nafpigeia a Hoern/Komisia

(Vec T-466/11) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Štátna pomoc - Stavba lodí - Pomoc poskytnutá gréckymi orgánmi v prospech lodenice - Opatrenia určené na vykonanie rozhodnutia Komisie ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú a nariaďuje sa jej vymáhanie - Neprípustnosť)

2013/C 26/91

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Grécko) a Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Nemecko) (v zastúpení: K Chrysogonos a A. Mitsis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Stromsky a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie listu Komisie K(2010) 8274 v konečnom znení z 1. decembra 2010 týkajúceho sa „štátnej pomoci CR 16/2004 — výkon zamietavého rozhodnutia a vymáhanie štátnej pomoci poskytnutej spoločnosti Ellinika Nafpigeia AE — odvolávanie sa Grécka na článok 346 ods. 1 písm. b) ZFEÚ a na konanie podľa článku 348 ods. 1 ZFEÚ“, doplneného listinami a inými prvkami zo spisu, s ktorými sa žalobkyne čiastočne oboznámili v júni 2011

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Konanie o návrhu Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas na vstup vedľajšieho účastníka do konania sa zastavuje.

3.

Ellinika Nafpigeia AE a 2. Hoern Beteiligungs GmbH znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

4.

Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, ktorá podala návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania, znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/47


Uznesenie Všeobecného súdu z 20. novembra 2012 — Marcuccio/Komisia

(Vec T-491/11 P) (1)

(Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Dĺžka trvania konania o uznanie trvalej čiastočnej invalidity - Škoda údajne spôsobená žalobcovi - Náhrada nákladov, ktorým sa dalo vyhnúť - Zamietnutie žaloby na prvom stupni ako z právneho hľadiska zjavne nedôvodnej - Článok 94 písm. a) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu)

2013/C 26/92

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Del Ferro, avocat)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 30. júna 2011, Marcuccio/Komisia (F-14/10, zatiaľ neuverejnené v Zbierke), ktorým sa odvolateľ domáhal zrušenia tohto uznesenia

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie v konaní na tomto stupni.


(1)  Ú. v. EÚ C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/47


Uznesenie Všeobecného súdu z 26. novembra 2012 — MIP Metro/ÚHVT — Real Seguros (real,- QUALITY)

(Vec T-548/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Výmaz skorších národných ochranných známok - Zastavenie konania)

2013/C 26/93

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: J.-C. Plate a R. Kaase, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Real Seguros, SA (Porto, Portugalsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. augusta 2011 (vec R 114/2011-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Real Seguros, SA a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania pred Všeobecným súdom.


(1)  Ú. v. EÚ C 6, 7.1.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/47


Uznesenie Všeobecného súdu z 26. novembra 2012 — MIP Metro/ÚHVT — Real Seguros (real,- BIO)

(Vec T-549/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Výmaz skorších národných ochranných známok - Zastavenie konania)

2013/C 26/94

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: J.-C. Plate a R. Kaase, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Real Seguros, SA (Porto, Portugalsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. augusta 2011 (vec R 115/2011-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Real Seguros, SA a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania pred Všeobecným súdom.


(1)  Ú. v. EÚ C 6, 7.1.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/48


Uznesenie Všeobecného súdu z 8. novembra 2012 — Marcuccio/Komisia

(Vec T-616/11 P) (1)

(Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Zamietnutie žaloby na prvom stupni ako z právneho hľadiska zjavne nedôvodnej - Škoda údajne spôsobená žalobcovi - Náhrada nákladov, ktorým sa dalo vyhnúť - Článok 94 písm. a) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu)

2013/C 26/95

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Del Ferro, avocat)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 8. septembra 2011, Marcuccio/Komisia (F-69/10, zatiaľ neuverejnené v Zbierke), ktorým sa odvolateľ domáhal zrušenia tohto uznesenia

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Komisie v konaní na tomto stupni.


(1)  Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/48


Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 — H-Holding/Parlament

(Vec T-672/11) (1)

(Žaloba na nečinnosť - Žaloba o náhradu škody - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

2013/C 26/96

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: H-Holding AG (Cham, Švajčiarsko) (v zastúpení: R. Závodný, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: U. Rösslein a P. Schonard, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak návrh na určenie, že Parlament v rozpore s právom nezačal konanie o nesplnenie povinnosti proti Českej republike a nepožiadal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), aby začal vyšetrovanie v súvislosti s istou českou politickou stranou v nadväznosti na petíciu žalobkyne z 24. augusta 2011, a jednak návrh na náhradu škody spôsobenej touto údajnou nečinnosťou Parlamentu

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

H Holding AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 235, 4.8.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/48


Uznesenie Všeobecného súdu z 20. novembra 2012 — Shahid Beheshti University/Rada

(Vec T-120/12) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní - Zmrazenie finančných prostriedkov - Lehota na podanie žaloby - Zmeškanie lehoty - Neprípustnosť)

2013/C 26/97

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Shahid Beheshti University (Teherán, Irán) (v zastúpení: J.-M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: R. Liudvinaviciute-Cordeiro a A. Varnav, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Rady 2011/299/SZBP z 23. mája 2011, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 136, s. 65), vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 503/2011 z 23. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o prijatí reštriktívnych opatrení voči Iránu (Ú. v. EÚ L 136, s. 26), rozhodnutia Rady 2011/783/SZBP z 1. decembra 2011, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 319, s. 71), vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1245/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o prijatí reštriktívnych opatrení voči Iránu (Ú. v. EÚ L 319, s. 11), v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú žalobkyne, ako aj rozhodnutia obsiahnutého v liste Rady z 5. decembra 2011 adresovanom žalobkyni

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Shahid Beheshti University znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Rada Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 165, 9.6.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/49


Uznesenie Všeobecného súdu z 20. novembra 2012 — Geipel/ÚHVT — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

(Vec T-138/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietka - Späťvzatie námietky - Zastavenie konania)

2013/C 26/98

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Yves Geipel (Auerbach, Nemecko) (v zastúpení: J. Sachs, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Marten a R. Pethke, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Jörg Reeh (Buxtehude, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. januára 2012 (vec R 2433/2010-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Jörgom Reehom a Yvesom Geipelom.

Výrok

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje.

2.

Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené žalovaným.


(1)  Ú. v. EÚ C 157, 2.6.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/49


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — Alstom/Komisia

(Vec T-164/12 R)

(Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Hospodárska súťaž - Rozhodnutie Komisie postúpiť dokumenty vnútroštátnemu súdu - Dôvernosť - Právo na účinnú súdnu ochranu - Návrh na nariadenie predbežných opatrení - Fumus boni iuris - Naliehavosť - Zváženie záujmov)

2013/C 26/99

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alstom (Levallois-Perret, Francúzsko) (v zastúpení: J. Derenne, advokát, N. Heaton, P. Chaplin a M. Farley, solicitors)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Antoniadis, N. Khan a P. Van Nuffel, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: National Grid Electricity Transmission plc (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: A. Magnus, C. Bryant a E. Coulson, solicitors, J. Turner a D. Beard, QC)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie z 26. januára 2012 uvedený v listoch D/2012/006840 a D/2012/006863 generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž týkajúceho sa postúpenia niektorých dokumentov High Court of Justice (England and Wales) [Vysoký súdny dvor (Anglicko a Wales)], na účely ich použitia ako dôkazov v rámci žaloby podanej proti žalobkyni a návrh na dôverné zaobchádzanie v rámci konania o nariadení predbežného opatrenia s informáciami chránenými služobným tajomstvom obsiahnutými v odpovedi žalobkyne z 30. júna 2006 na oznámenie námietok vo veci COMP/F/38.899 — Rozvádzače izolované plynom

Výrok

1.

Výkon rozhodnutia Komisie z 26. januára 2012 týkajúceho sa postúpenia dôverného znenia odpovede spoločnosti Alstom z 30. júna 2006 ako odpovede na oznámenie námietok vo veci COMP/F/38.899 — Rozvádzače izolované plynom High Court of Justice (England and Wales) [Vysoký súdny dvor (Anglicko a Wales)] sa odkladá.

2.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa v zostávajúcej časti zamieta.

3.

O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/49


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 16. novembra 2012 — Evonik Degussa/Komisia

(Vec T-341/12 R)

(Predbežné opatrenie - Hospodárska súťaž - Uverejnenie rozhodnutia, ktorým Komisia určila, že došlo k porušeniu ustanovení, ktoré zakazujú kartely - Zamietnutie žiadosti o dôverné spracovanie údajov poskytnutých Komisii na základe uplatnenia jej oznámenia o spolupráci - Zváženie záujmov - Naliehavosť - Fumus boni juris)

2013/C 26/100

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Evonik Degussa GmbH (Essen, Nemecko) (v zastúpení: C. Steinle, M. Holm-Hadulla a C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Giolito, M. Kellerbauer a G. Meessen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie C(2012) 3534 final z 24. mája 2012 o zamietnutí žiadosti o dôverné spracovanie podanej žalobkyňou (vec COMP/F/38.620 — Peroxid vodíka a perborát) a návrh na vydanie predbežných opatrení, podľa ktorých sa majú určité údaje o žalobkyni naďalej spracovávať dôverne pri uverejnení podrobnejšieho znenia rozhodnutia Komisie 2006/903/ES z 3. mája 2006 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/F/C.38.620 — Peroxid vodíka a perborát) (Ú. v. EÚ L 353, s. 54)

Výrok

1.

Výkon rozhodnutia Komisie C(2012) 3534 final z 24. mája 2012 o zamietnutí žiadosti o dôverné spracovanie podanej Evonik Degussa GmbH podľa článku 8 rozhodnutia predsedu Komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (vec COMP/38.620 — Peroxid vodíka a perborát) sa odkladá.

2.

Komisii sa zakazuje uverejniť na jej internetovej stránke alebo na hocakom inom mieste alebo sprístupniť tretím osobám znenie svojho rozhodnutia 2006/903/ES z 3. mája 2006 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP voči Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA a Arkema SA (vec COMP/F/C.38.620 — Peroxid vodíka a perborát), ktoré je podrobnejšie, pokiaľ ide o žalobkyňu, ako to, ktoré bolo uverejnené v septembri 2007 na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž.

3.

O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/50


Uznesenie Všeobecného súdu z 21. novembra 2012 — Grupo T Diffusión/ÚHVT — ABR Producción Contemporánea (Lampe)

(Vec T-343/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Návrh na vyhlásenie neplatnosti - Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti - Zastavenie konania)

2013/C 26/101

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Grupo T Diffusión, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: A. Lasala Grimalt, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: ABR Producción Contemporánea, SL (Barcelona, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 1. júna 2012 (vec R 1622/2010-3) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi ABR Producción Contemporánea, SL a Grupo T Diffusión, SA.

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 287, 22.9.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/50


Žaloba podaná 12. októbra 2012 — Zoo Sport/ÚHVT — K-2 (ZOOSPORT)

(Vec T-453/12)

2013/C 26/102

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Zoo Sport Ltd (Leeds, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: I. Rungg, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: K-2 Corp. (Seattle, Spojené štáty)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 9. augusta 2012 vo veci R 1119/2011-4 v tom zmysle, že zamietne námietku v celom rozsahu a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „ZOOSPORT“ pre tovary a služby zaradené do tried 18, 25 a 35 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8909251.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka Spoločenstva č. 5233119 „ZOOT“ pre tovary zaradené do tried 9 a 25, obrazová čierno-biela ochranná známka Spoločenstva č. 4719316 „SPORTS ZOOT SPORTS“ pre tovary a služby zaradené do tried 25, 35, 36 a 41.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke pre časť namietaných tovarov a služieb.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/51


Žaloba podaná 22. októbra 2012 — Sothys Auriac/ÚHVT — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

(Vec T-470/12)

2013/C 26/103

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sothys Auriac (Auriac, Francúzsko) (v zastúpení: A. Berthet, avocat)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Grand Hotel Primavera SA (Borgo Maggiore, San Maríno)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol o prípustnosti tejto žaloby,

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 12. júla 2012 vo veci R 1419/2011-1,

zviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: slovná ochranná známka „BEAUTY GARDEN“ pre výrobky patriace do tried 3, 5, 29, 30 a 32 — ochranná známka Spoločenstva č. 3 456 134.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: Grand Hotel Primavera SA.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: národná obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „BEAUTY GARDEN“ pre výrobky patriace do tried 3 a 5.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: čiastočné zrušenie návrhu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zamietnutie odvolania a čiastočné zrušenie rozhodnutia zrušovacieho oddelenia a jeho preformulovanie odvolacím senátom.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 76 ods. 1 a článku 75 nariadenia č. 207/2009,

porušenie všeobecnej zásady odôvodnenia rozhodnutí ÚHVT a porušenie kontradiktórnosti.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/51


Žaloba podaná 1. novembra 2012 — Aer Lingus/Komisia

(Vec T-473/12)

2013/C 26/104

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Aer Lingus Ltd (Dublin, Írsko) (v zastúpení: K. Bacon, D. Scannell, barristers, a A. Burnside, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil (alebo subsidiárne čiastočne zrušil) rozhodnutie Komisie z 25. júla 2012 vo veci štátnej pomoci SA.29064 (2011/C) (ex 2011/NN) — diferencované sadzby dane z leteckej dopravy stanovené Írskom a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení zo strany žalovanej, keď dospela v napadnutom rozhodnutí k záveru, že znížená sadzba dane predstavuje protiprávnu štátnu pomoc. Komisia sa presnejšie dopustila nesprávneho posúdenia, keď považovala vyššiu sadzbu dane za „normálnu“ sadzbu dane na účely určenia, či znížená sadzba dane predstavuje selektívnu výhodu. Keďže vyššia sadzba dane neplatí vzhľadom na ustanovenia práva Únie, ktoré sú priamo uplatniteľné, nie je vhodné považovať ju za „normálnu“ sadzbu dane na tieto účely. Z tých istých dôvodov Komisia konštatovala nesprávne, že letecké spoločnosti podliehajúce zníženej daňovej sadzbe majú výhodu zodpovedajúcu 8 eur za cestujúceho.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že aj keby Komisia mohla správne kvalifikovať daň so zníženou sadzbou za štátnu pomoc v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ, príkaz na vymáhanie pomoci od leteckých spoločností podliehajúcich dani so zníženou sadzbou, hoci súčasne bolo potrebné uhradiť daň s vyššou sadzbou, porušuje zásady právnej istoty, efektivity a riadnej správy. Preto napadnuté rozhodnutie tým, že nariadilo vymáhanie pomoci, porušuje článok 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/99 (1).

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že žalovaná sa dopustila takisto nesprávneho právneho posúdenia a nesprávneho posúdenia skutkových okolností tým, že identifikovala leteckých dopravcov podliehajúcich nižšej sadzbe dane ako príjemcov údajnej pomoci vo výške 8 eur za cestujúceho a nariadila vymáhanie pomoci na tomto základe za okolností, keď Komisia uznala, že daňové bremeno mohli znášať cestujúci, ktorí boli primárnymi osobami majúcimi prospech z nižšej sadzby.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že keďže je nemožné vymáhať 8 eur za cestujúceho spätne od cestujúcich, ktorí mali prospech z nižšej sadzby dane, príkaz na vymáhanie za týchto okolností predstavuje dodatočnú daň pre príslušné letecké spoločnosti, a tým vedie k protiprávnej penalizácii tých leteckých spoločností a nie k obnoveniu situácie predchádzajúcej poskytnutiu údajnej pomoci. To je neproporcionálne a predstavuje to porušenie zásady rovnosti zaobchádzania, a tým aj ďalšie porušenie, a to článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/99.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tom, že žalovaná neposkytla alebo poskytla nedostatočné dôvody na príkaz na vymáhanie pomoci a na kvantifikáciu pomoci vo výške 8 eur za cestujúceho.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/52


Žaloba podaná 5. novembra 2012 — Coca-Cola/ÚHVT — Mitico (Master)

(Vec T-480/12)

2013/C 26/105

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Coca-Cola Company (Atlanta, Spojené štáty) (v zastúpení: S. Malynicz, barrister, D. Stone a L. Ritchie, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damask, Sýria)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. augusta 2012 vo veci R 2156/2011-2 a

zaviazal žalovaného a ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom, aby znášali svoje vlastné trovy konania a boli povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „Master“ pre tovary zaradené do tried 29, 30 a 32 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9091612.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8792475 obrazovej ochrannej známky „Coca-Cola“; prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 3021086 obrazovej ochrannej známky „Coca-Cola“; prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 2117828 obrazovej ochrannej známky „Coca-Cola“; prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 2107118 obrazovej ochrannej známky „Coca-Cola“; prihláška ochrannej známky Spojeného kráľovstva č. 2428468 obrazovej ochrannej známky „C“.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článkov 8 ods. 1 písm. b) a 8 ods. 5 nariadenia Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/53


Žaloba podaná 29. októbra 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Komisia

(Vec T-482/12)

2013/C 26/106

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Nemecko) (v zastúpení: H.-H. Heyland, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil konkludentné rozhodnutie žalovanej, ktorým zamietla druhotný návrh žalobcu zo 4. októbra 2012,

subsidiárne čiastočne zrušil rozhodnutie žalovanej z 28. augusta 2012 z dôvodu nedodržania záväzkov obsiahnutých v rozsudku Všeobecného súdu z 22. mája 2012 vo veci T-300/10,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej žaloby v podstate uvádza, že Komisia vo svojom rozhodnutí čiastočne nedodržala záväzky obsiahnuté v rozsudku Všeobecného súdu z 22. mája 2012 vo veci T-300/10 (Internationaler Hilfsfonds/Komisia, zatiaľ neuverejnený v Zbierke).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/53


Žaloba podaná 5. novembra 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/ÚHVT — Lotte (LOTTE)

(Vec T-483/12)

2013/C 26/107

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: A. Jaeger-Lenz, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Lotte Co. Ltd (Tokio, Japonsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 3. septembra 2012 vo veci R 2103/2010-4,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Lotte Co. Ltd.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „LOTTE“, ako aj zobrazenie koaly medvedíkovitej na strome, ktorá drží menšiu koalu medvedíkovitú, pre tovary triedy 30 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 6 158 463.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: národné obrazové ochranné známky obsahujúce slovné prvky „KOALA BÄREN“ a „KOALA“, ako aj zobrazenie koaly medvedíkovitej na strome, ktorá drží menšiu koalu medvedíkovitú, pre tovary triedy 30.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu a zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia.

Dôvody žaloby: porušenie článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009, pravidla 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 a článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/53


Žaloba podaná 6. novembra 2012 — CeWe Color/ÚHVT (SMILECARD)

(Vec T-484/12)

2013/C 26/108

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Nemecko) (v zastúpení: U. Sander, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 3. septembra 2012 vo veci R 2279/2011-4,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „SMILECARD“ pre tovary a služby tried 9, 16 a 40 — Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 861 691.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/54


Žaloba podaná 9. novembra 2012 — Grupo Bimbo/ÚHVT (SANISSIMO)

(Vec T-485/12)

2013/C 26/109

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexiko, Mexiko) (v zastúpení: N. Fernández Fernández-Pacheco, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd vzal na vedomie podanie žaloby spolu s doplňujúcimi prílohami, určil, že žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 29. augusta 2012 vydanému vo veci R 1218/2011-2 bola podaná včas a v požadovanej forme a po príslušnom konaní vydal rozsudok, ktorým bude zrušené uvedené rozhodnutie a ÚHVT bude výslovne uložená náhrada trov konania, ako aj povolil zápis ochrannej známky Spoločenstva SANISSIMO č. 9 274 119 ako dôvodnej

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „SANISSIMO“ pre tovar patriaci do tried 29 a 30 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 274 119.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/54


Žaloba podaná 9. novembra 2012 — Eckes-Granini/ÚHVT — Panini (PANINI)

(Vec T-487/12)

2013/C 26/110

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Nemecko) (v zastúpení: W. Berlit, lawyer)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Panini SpA (Modena, Taliansko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. septembra 2012 vo veci R 2393/2011-2 a

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „PANINI“ pre výrobky zaradené do triedy 32 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8721987.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 121780 slovnej ochrannej známky „GRANINI“ pre tovary zaradené inter alia do triedy 32; nemecká prihláška ochrannej známky č. 30315871 slovnej ochrannej známky „GRANINI“ pre tovary zaradené inter alia do triedy 32.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v plnom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/55


Žaloba podaná 8. novembra 2012 — Planet/Komisia

(Vec T-489/12)

2013/C 26/111

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Planet AE Anonimi Etairia parochis symvouleftikon ypiresion (Konzultačná spoločnosť s ručením obmedzením) (Atény, Grécko) (v zastúpení: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že Európska komisia tým, že vyhlásila náklady na zamestnancov týkajúce sa zamestnancov žalobkyne vo vysokých pozíciách za neoprávnené, porušila zmluvy ONTOGOV, FIT a RACWeb, a určil, že náklady na zamestnancov predložené Komisii v súvislosti s týmito zmluvami pre uvedených zamestnancov vo výške 547 653,42 eura sú oprávnené náklady a žalobkyňa ich nemusí Komisii vrátiť a

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania žalobkyne

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba, ktorá má základ v článku 272 a prvom odseku článku 340 ZFEÚ, sa týka zodpovednosti Komisie podľa týchto zmlúv: a) č. 507237 za uskutočnenie projektu „Ontology enabled E-Gov Service Configuration (ONTOGOV)“; b) č. 027090 za uskutočnenie projektu „Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies (FIT)“ a c) č. 045101 za uskutočnenie projektu „Risk Assessment for Customs in Western Balkans (RACWeb)“. Žalobkyňa konkrétne tvrdí, že hoci splnila svoje zmluvné povinnosti úplne, riadne a veľmi úspešne, Komisia v rozpore s uvedenými zmluvami a pravidlami pre audit považovala náklady na zamestnancov týkajúce sa troch zamestnancov žalobkyne vo vysokých pozíciách za neoprávnené.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody:

 

Po prvé žalobkyňa tvrdí, že v nijakom prípade neporušila svoje zmluvné povinnosti týkajúce sa nákladov na zamestnancov, pretože a) náklady na zamestnancov týkajúce sa troch jej zamestnancov vo vysokých pozíciách spĺňajú všetky podmienky oprávnenosti podľa ustanovení sporných zmlúv a b) podľa týchto zmlúv nie je účasť zamestnancov vo vysokých pozíciách na financovaných projektoch v nijakom prípade zakázaná.

 

Po druhé žalobkyňa tvrdí, že Komisia porušila svoje zmluvné povinnosti v rámci auditu, pretože a) audit Komisie sa vykonal v rozpore s gréckymi a medzinárodnými normami pre audit; b) žiadosť Komisie o predloženie dokladov, ktoré spoločnosť Planet nebola povinná predložiť, je v rozpore s predmetnými zmluvami a je pokusom o spätnú jednostrannú zmenu zmluvných povinností spoločnosti Planet a c) závery auditu sú v rozpore so závermi predchádzajúcich auditov Komisie u spoločnosti Planet.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/55


Žaloba podaná 6. novembra 2012 — Mondadori Editore/ÚHVT — Grazia Equity (GRAZIA)

(Vec T-490/12)

2013/C 26/112

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Arnoldo Mondadori Editore SpA (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: G. Dragotti a R. Valenti, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Grazia Equity GmbH (Stuttgart, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (Ochranné známka a vzory) zo 6. septembra 2012 vo veci R 1958/2010-4 a

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „GRAZIA“ pre služby zaradené do tried 35 a 36 — prihláška ochrannej známka Spoločenstva č. 6840466.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: prihláška talianskej ochrannej známky č. 906507 obrazovej ochrannej známky „GRAZIA“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 9, 16, 18, 25 a 38; prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1714146 obrazovej ochrannej známky „GRAZIA“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 9, 16, 18 a 38; prihláška talianskej ochrannej známky č. 1049965 slovnej ochrannej známky „GRAZIA“ pre tovary zaradené do triedy 16; prihláška talianskej ochrannej známky č. 1050165 a prihlášky medzinárodnej ochrannej známky č. 276829, 276833 a 817006 vyššie uvedených ochranných známok pre tovary a služby zaradené do tried 9, 16 alebo 38.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v plnom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článkov 8 ods. 1 písm. b) a 8 ods. 5 nariadenia Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/56


Žaloba podaná 14. novembra 2012 — Sanofi/ÚHVT — GP Pharm (GEPRAL)

(Vec T-493/12)

2013/C 26/113

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sanofi (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: C. Hertz-Eichenrode, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: GP Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Španielsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 5. septembra 2012 vo veci R 201/2012-2 a

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „GEPRAL“ pre tovary zaradené do triedy 5 — medzinárodný zápis č. 1010832, v ktorom je vyznačená Európska únia.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: medzinárodný zápis č. 418607 s účinkom v Rakúsku týkajúci sa slovnej ochrannej známky „DELPRAL“ pre tovary zaradené do triedy 5.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu a povolenie medzinárodného zápisu v celom rozsahu.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/56


Žaloba podaná 14. novembra 2012 — Biscuits Poult/ÚHVT — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

(Vec T-494/12)

2013/C 26/114

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Biscuits Poult (Montauban, Francúzsko) (v zastúpení: C. Chapoullié, avocat)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Banketbakkerij Merba BV (Oosterhout, Holandsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

prinajmenšom zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 2. augusta 2012 vo veci R 914/2011-3,

potvrdil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia, ktorý uznal platnosť dizajnu č. 001114292-0001,

zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti zaregistrovaný pod spisovou značkou ICD 000007120 a

zaviazal Banketbakkerij Merba BV na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: dizajn sušienok s náplňou pre sušienky patriace do triedy 01-01 — dizajn Spoločenstva č. 001114292-0001.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: Banketbakkerij Merba BV.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: porušenie článkov 4 až 9 nariadenia č. 6/2002.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu a vyhlásenie dizajnu Spoločenstva za neplatný.

Dôvody žaloby: porušenie článku 4 ods. 2 a článku 6 nariadenia č. 6/2002.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/57


Žaloba podaná 16. novembra 2012 — European Drinks/ÚHVT — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

(Vec T-495/12)

2013/C 26/115

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: European Drinks SA (Ștei, Rumunsko) (v zastúpení: V. von Bomhard, lawyer)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumunsko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. septembra 2012 vo veci R 680/2011-4 a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: farebná obrazová ochranná známka „DRACULA BITE“ pre tovary a služby tried 33, 35 a 39 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 7588247.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobca.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: rumunská obrazová ochranná známka č. 34847 „Dracula“ pre tovary a služby tried 33 a 35.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/57


Žaloba podaná 16. novembra 2012 — European Drinks/ÚHVT — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Vec T-496/12)

2013/C 26/116

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: European Drinks SA (Ștei, Rumunsko) (v zastúpení: V. von Bomhard, lawyer)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumunsko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. septembra 2012 vo veci R 682/2011-4 a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „DRACULA BITE“ pre tovary a služby tried 33, 35 a 39 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 7588288.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobca.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: rumunská obrazová ochranná známka č. 34847 „Dracula“ pre tovary a služby tried 33 a 35.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/58


Žaloba podaná 16. novembra 2012 — European Drinks/ÚHVT — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Vec T-497/12)

2013/C 26/117

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: European Drinks SA (Ștei, Rumunsko) (v zastúpení: V. von Bomhard, lawyer)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumunsko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. septembra 2012 vo veci R 679/2011-4 a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „DRACULA BITE“ pre tovary a služby tried 33, 35 a 39 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 7588321.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobca.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: rumunská obrazová ochranná známka č. 34847 „Dracula“ pre tovary a služby tried 33 a 35.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/58


Žaloba podaná 16. novembra 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Komisia

(Vec T-498/12)

2013/C 26/118

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Club Hotel Loutraki Casino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grécko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil potvrdzujúce rozhodnutie Komisie z 18. septembra 2012 — Αres (2012)1082114 — ktorým sa zamietla žiadosť žalobkyne o prístup k niektorým dokumentom,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa žalobkyňa domáha, v súlade s článkom 263 ZFEÚ, zrušenia rozhodnutia Európskej komisie z 18. septembra 2012, ktorým sa s konečnou platnosťou zamietla opätovná žiadosť žalobkyne o prístup k listu gréckych orgánov zo 16. mája 2012 týkajúceho sa vyčíslenia neoprávnenej štátnej pomoci, ktorá sa mala vrátiť v súlade s rozhodnutím Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Európskej komisie z 24. mája 2011 (1).

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tieto dôvody:

 

Žalobkyňa po prvé tvrdí, že administratíva porušila povinnosť odôvodniť zamietavé rozhodnutia, vzhľadom na to, že vo svojej odpovedi len všeobecne odkázala na výnimky stanovené v nariadení 1049/2001, ale bližšie ich nerozviedla, ani neposkytla riadne odôvodnenie rozhodnutia.

 

Žalobkyňa po druhé tvrdí, že bola porušená zásada transparentnosti v rozpore s už uvedeným nariadením č. 1049/2001 a nariadením č. 659/1999 (2), pretože žalovaná neposkytla verejnosti čo najširší prístup k dokumentom tak, že výnimky stanovené v nariadení č. 1049/2001 nevyložila a neuplatnila striktne.

 

Žalobkyňa napokon tvrdí, že bol porušený článok 108 ods. 2 ZFEÚ a články 6 a 20 nariadenia č. 659/1999, a tým bolo porušené právo žalobkyne na obranu a v širšom zmysle zásada riadnej správy.


(1)  Rozhodnutie Komisie K(2011) 3504 v konečnom znení z 24. mája 2011 o štátnej pomoci niektorým gréckym kasínam, č. C 16/2010 (predtým NN 22/2010, predtým CP 318/2009).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1)


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/59


Žaloba podaná 13. novembra 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C a HSH Investment Holdings FSO/Komisia

(Vec T-499/12)

2013/C 26/119

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyne: HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl (Luxemburg, Luxembursko) a HSH Investment Holdings FSO Sàrl (Luxemburg) (v zastúpení: H. Niemeyer a H. Ehlers, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú

zrušiť rozhodnutie žalovanej z 20. septembra 2011 vo veci C 29/2009 (ex N 264/2009) — HSH Nordbank AG,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby proti povinnostiam na ťarchu menšinových akcionárov uvádzajú žalobkyne tieto žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení neexistencie samostatnej pomoci v prospech menšinových akcionárov

Žalobkyne tvrdia, že Komisia nesprávne uplatnila pojem pomoci článku 107 ods. 1 ZFEÚ tým, že neprávom označila žalobkyne za prijímateľky pomoci. Navýšenie ich podielu je pre menšinových akcionárov iba hospodárskym odrazom pomoci v prospech HSH Nordbank a nie nepriamou pomocou v prospech menšinových akcionárov.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na nedostatočnom odôvodnení zistenia, že žalobkyne získali prospech

Na tomto mieste žalobkyne uvádzajú, že Komisia porušila povinnosť uviesť odôvodnenie podľa článku 296 ods. 2 ZFEÚ tým, že nedostatočne objasnila, prečo mali žalobkyne získať nepriamu štátnu pomoc a z akých dôvodov mala byť hodnota podniku HSH Nordbank určená nepresne. Okrem toho Komisia nevyčíslila výšku údajnej štátnej pomoci v prospech menšinových akcionárov a zmýlila si preskúmanie tejto pomoci s preskúmaním rozdelenia bremena.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na nesprávnom zistení skutkových okolností pri preskúmaní, či žalobkyne získali finančný prospech

V rámci tohto žalobného dôvodu sa namieta, že Komisia nesprávne zistila skutkový stav. Podľa názoru žalobkýň nestanovila spoločnosť, ktorá hodnotila HSH Nordbank, hodnotu podniku HSH Nordbank a tým emisnú cenu nových kmeňových akcií príliš vysoko, ale vykonala ohodnotenie v súlade s uznávanými hodnotiacimi metódami.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na nezohľadnení preddavkov, poskytnutých žalobkyňami, pri rozdelení bremena

Žalobkyne tvrdia, že Komisia nesprávne uplatnila požiadavky na rozdelenie bremena vyplývajúce z článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a oznámenia o reštrukturalizácii (1) tým, že pri zisťovaní, či boli žalobkyne dostatočne zapojené do rozdelenia bremena, nezohľadnila nimi poskytnuté preddavky.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení článku 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (2) a zásady právnej istoty nezvyčajným ukončením konania vo veci formálneho zisťovania

Žalobkyne na tomto mieste tvrdia, že Komisia porušila článok 7 ods. 1 nariadenia č. 659/1999 a zásadu právnej istoty tým, že ukončila konanie vo veci formálneho zisťovania voči žalobkyniam bez vydania niektorého z rozhodnutí upravených v článku 7 nariadenia č. 659/1999.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na porušení článku 7 ods. 4 nariadenia č. 659/1999, článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a oznámenia o reštrukturalizácii stanovením nevhodných povinností

V rámci tohto žalobného dôvodu sa tvrdí, že Komisia porušila článok 7 ods. 4 nariadenia č. 659/1999 a oznámenia o reštrukturalizácii tým, že stanovila povinnosti, ktoré nesúviseli s reštrukturalizáciou HSH Nordbank, ale predstavovali skryté schválenie nepriamej pomoci za uloženia povinností.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na porušení zásady proporcionality nadmerným zaťažením žalobkýň

Žalobkyne namietajú, že Komisia porušila zásadu proporcionality tým, že ich v rámci rozdelenia bremena nadmerne zaťažila.

8.

Ôsmy žalobný dôvod je založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania diskrimináciou žalobkýň

Žalobkyne na tomto mieste uvádzajú, že Komisia porušila zásadu rovnosti zaobchádzania tým, že do svojho rozhodnutia zahrnula povinnosti na ťarchu žalobkýň, ktoré v iných porovnateľných prípadoch nestanovila.

Ďalej uvádzajú žalobkyne proti napadnutému rozhodnutiu spolu tieto žalobné dôvody:

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a oznámenia o znehodnotených aktívach (3) nesprávnym výpočtom nezlučiteľných prvkov štátnej pomoci

V rámci tohto žalobného dôvodu sa uvádza, že Komisia porušila článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a oznámenie o znehodnotených aktívach tým, že nesprávne vypočítala takzvaný nezlučiteľný prvok štátnej pomoci spojený so zárukou v prospech HSH Nordbank.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na nedostatočnom odôvodnení zistenia skutočnej hospodárskej hodnoty

Žalobkyne na tomto mieste tvrdia, že Komisia nedostatočne odôvodnila, akým spôsobom sa uskutočnilo zistenie skutočnej hospodárskej hodnoty portfólia, ktoré pokrývala záruka.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a oznámenia o znehodnotených aktívach nesprávnym výpočtom Claw-back

Žalobkyne namietajú, že Komisia porušila článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a oznámenie o znehodnotených aktívach tým, že nesprávne vypočítala Claw-back.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania pri výpočte Claw-back

Na štvrtom mieste sa v danej súvislosti namieta, že Komisia porušila zásadu rovnosti zaobchádzania tým, že znevýhodnila HSH Nordbank pri výpočte Claw-back voči iným porovnateľným prípadom.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a zásady proporcionality schválením pod podmienkou príliš vysokého zníženia súvahy

Na poslednom mieste žalobkyne tvrdia, že Komisia porušila článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a zásadu proporcionality aj tým, že podmienila schválenie príliš vysokému zníženiu súvahy pre HSH Nordbank.


(1)  Oznámenie Komisie Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci (Ú. v. EÚ C 195, 2009, s. 9).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku [88 ES] (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd.: 08/001, s. 339).

(3)  Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom sektore Spoločenstva (Ú. v. EÚ C 72, 2009, s. 1).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/60


Žaloba podaná 15. novembra 2012 — Ryanair/Komisia

(Vec T-500/12)

2013/C 26/120

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ryanair Ltd (Dublin, Írsko) (v zastúpení: B. Kennelly, barrister, E. Vahida a I. Metaxas-Maragkidis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil článok 1 rozhodnutia Komisie z 25. júla 2012 o štátnej pomoci SA.29064 (2011/C, ex 2011/NN), v ktorom sa konštatuje, že rozdielne sadzby uplatňované v rámci írskej dane za cestujúcich v leteckej doprave medzi 30. marcom 2009 a 1. marcom 2011 predstavujú protiprávnu štátnu pomoc, ktorá je v rozpore s článkom 107 ods. 1 ZFEÚ,

zrušil články 4, 5 a 6 rovnakého rozhodnutia; a

zaviazal žalovanú na náhradu trov tohto konania, vrátane trov vynaložených žalobkyňou.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa Komisia dopustila tým, že považovala sadzbu dane za cestujúcich v leteckej doprave vo výške 10 eur za „obvyklú“ alebo legitímnu „bežnú“ sadzbu, hoci táto vyššia sadzba bola z pohľadu práva EÚ počas celého zohľadňovaného obdobia protiprávna.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení, ktorého sa Komisia dopustila, pokiaľ ide o posúdenie výhody poskytnutej daňou za cestujúcich v leteckej doprave v rozsahu, v akom rozhodla, že Ryanair a Aer Arann sa nachádzali v rovnakom postavení, pokiaľ ide o finančnú a konkurenčnú výhodu vyplývajúcu z dane za cestujúcich v leteckej doprave, že vôbec nezohľadnila osobitné účinky dane za cestujúcich v leteckej doprave na hospodársku súťaž, pokiaľ ide o Ryanair a Aer Lingus, že nesprávne posúdila výhodu, ktorú údajne získala Ryanair v porovnaní s inými neírskymi prepravcami a že nezohľadnila škodu, ktorá bola údajne spôsobená spoločnosti Ryanair zvýhodňujúcimi účinkami dane za cestujúcich v leteckej doprave pre konkurentov spoločnosti Ryanair.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení, ktorého sa Komisia dopustila, pokiaľ ide o rozhodnutie o vymáhaní v rozsahu, v akom Komisia zbavila Írsko voľnej úvahy potrebnej na vyhodnotenie rozsahu, v akom štátna pomoc narušila hospodársku súťaž a na obnovenie pôvodného stavu, nepreskúmala relevantnosť údajnej schopnosti leteckých spoločností preniesť daň za cestujúcich v leteckej doprave na svojich zákazníkov a nezohľadnila skreslenia hospodárskej súťaže vyplývajúce z rozhodnutia o vymáhaní v spojení s právom na vrátenie od leteckých spoločností, údajných „príjemcov“ pomoci, podľa írskeho práva a práva EÚ.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že Komisia neoznámila rozhodnutie o vymáhaní, ktoré vyžaduje článok 6 nariadenia č. 659/1999 (1) a článok 41 Charty základných práv EÚ, spoločnosti Ryanair.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na porušení povinnosti odôvodnenia, ktorá prináleží Komisii v rozsahu, v akom v rozpore s ustálenou rozhodovacou praxou nezdôvodnila, na základe čoho možno dospieť k záveru, že sadzba vo výške 10 eur je v rozpore s právom EÚ a súčasne ide o „obvyklý“ a „bežný“ orientačný bod, a nepreskúmala účinky predmetného opatrenia v hospodárskej oblasti a v oblasti hospodárskej súťaže.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, z 22. marca 1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/61


Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/ÚHVT — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Vec T-501/12)

2013/C 26/121

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Kodaň, Dánsko) (v zastúpení: I. Fowler, solicitor, A. Renck a J. Fuhrmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Švajčiarsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. septembra 2012 vo veci R 1214/2011-4 a

rozhodol, že žalovaný je povinný nahradiť trovy konania alebo — v prípade, že ďalší účastník konania pred odvolacím senátom vstúpi do konania na strane žalovaného — že trovy konania sú povinní nahradiť spoločne žalovaný a vedľajší účastník konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „OCTASA“ pre tovary v triede 5 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8169881.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: rakúsky zápis ochrannej známky č. 102370 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre okrem iného tovary v triede 5, maďarský zápis ochrannej známky č. 136836 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre tovary v triede 5, taliansky zápis ochrannej známky č. 40977 C/81 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre okrem iného tovary v triede 5, poľský zápis ochrannej známky č. 71634 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre tovary v triede 5, slovenský zápis ochrannej známky č. 175482 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre tovary v triede 5, švédsky zápis ochrannej známky č. 173377 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre okrem iného tovary v triede 5, francúzsky zápis ochrannej známky č. 1699236 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre okrem iného tovary v triede 5, írsky zápis ochrannej známky č. 107207 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre tovary v triede 5, český zápis ochrannej známky č. 182567 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre tovary v triede 5.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/62


Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Ferring/ÚHVT — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Vec T-502/12)

2013/C 26/122

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ferring BV (Haarlem, Holandsko) (v zastúpení: I. Fowler, solicitor, A. Renck a J. Fuhrmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Švajčiarsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. septembra 2012 vo veci R 1216/2011-4 a

rozhodol, že žalovaný je povinný nahradiť trovy konania alebo — v prípade, že ďalší účastník konania pred odvolacím senátom vstúpi do konania na strane žalovaného — že trovy konania sú povinní nahradiť spoločne žalovaný a vedľajší účastník konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „OCTASA“ pre tovary v triede 5 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8169881.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: zápis ochrannej známky Beneluxu č. 377513 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre okrem iného tovary v triede 5, nemecký zápis ochrannej známky č. 1181393 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre tovary v triede 5, portugalský zápis ochrannej známky č. 218845 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre tovary v triede 5, dánsky zápis ochrannej známky č. VR 02.430 1980 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre tovary v triede 5, fínsky zápis ochrannej známky č. 94367 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre tovary v triede 5, britský zápis ochrannej známky č. 1131049 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre tovary v triede 5, španielsky zápis ochrannej známky č. 1766091 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre tovary v triede 5, medzinárodný zápis ochrannej známky č. 605880 pre slovnú ochrannú známku „PENTASA“ pre tovary v triede 5, zápis ochrannej známky Beneluxu č. 430245 pre slovnú ochrannú známku „OCTOSTIM“ pre tovary v triede 5, nemecký zápis ochrannej známky č. 2024737 pre slovnú ochrannú známku „OCTOSTIM“ pre tovary v triede 5, fínsky zápis ochrannej známky č. 95782 pre slovnú ochrannú známku „OCTOSTIM“ pre tovary v triede 5, francúzsky zápis ochrannej známky č. 1537576 pre slovnú ochrannú známku „OCTOSTIM“ pre tovary v triede 5, britský zápis ochrannej známky č. 1262052 pre slovnú ochrannú známku „OCTOSTIM“ pre tovary v triede 5, grécky zápis ochrannej známky č. 129507-A pre slovnú ochrannú známku „OCTOSTIM“ pre tovary v triede 5, írsky zápis ochrannej známky č. 175341 pre slovnú ochrannú známku „OCTOSTIM“ pre tovary v triede 5, portugalský zápis ochrannej známky č. 246194 pre slovnú ochrannú známku „OCTOSTIM“ pre tovary v triede 5, dánsky zápis ochrannej známky č. VR 198601124 pre slovnú ochrannú známku „OCTOSTIM“ pre tovary v triede 5, švédsky zápis ochrannej známky č. 2000103 pre slovnú ochrannú známku „OCTOSTIM“ pre tovary v triede 5.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia Rady č. 207/2009,

porušenie pravidla 80 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/62


Žaloba podaná 16. novembra 2012 — Spojené kráľovstvo/Komisia

(Vec T-503/12)

2013/C 26/123

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: D. Wyatt, QC, V. Wakefield, barrister, a C. Murrell, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/500/EU zo 6. septembra 2012, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rozsahu v akom ide o štyri položky prílohy týkajúce sa paušálnej opravy 5 % v prípade výdavkov vynaložených v Severnom Írsku v priebehu finančného roka 2008 (vo výške 277 231,60 eura a 13 671 558,90 eura) a finančného roka 2009 (vo výške 270 398,26 eura a 15 844 193,29 eura) (Ú. v. EÚ L 244, s. 11), a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia a nesprávneho posúdenia skutkových okolností a nezohľadnila úvahy týkajúce sa rozsahu prípadných strát pre fond Európskej únie vzhľadom na riziko, ktoré predstavovali pre tento fond výdavky počas finančných rokov 2007 a 2008, vyplývajúce najmä z chýb vzniknutých v roku 2005 pri stanovovaní počtu hektárov, na ktoré možno čerpať pomoc, ktoré ovplyvnili pôvodné pridelenie práv.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia a nesprávneho posúdenia skutkových okolností, keď dospela nesprávne k záveru, že Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (ďalej len „DARD“) neuplatnil správne, ba dokonca vôbec, ustanovenia týkajúce sa sankcií, vrátenia preplatkov a zámerného nesúladu a že Komisia v dôsledku toho nadhodnotila a/alebo nezohľadnila úvahy týkajúce sa rozshau prípadných strát pre fond Európskej únie. Komisia konkrétne:

nesprávne vytýkala údajne „systematické“ prepočítanie práv na platby zo strany DARD,

tvrdí nesprávne, že omyly ku ktorým došlo v roku 2005 mohli mať podstatné účinky na historický aspekt hodnoty práv,

prijala nesprávnu metódu výpočtu preplatkov,

prijala nesprávny prístup k sankciám, konkrétne:

prijala nesprávnu metódu výpočtu sankcií, a

tým, že tvrdila nesprávne, že sankcia sa má uložiť za každý rok v prípade, že je sankcia uplatniteľná v roku 2005, ale nie pre nasledujúce roky, v predmetnom prípade roky 2007 a 2008, keď preplatky vyplývali z tej istej chyby ako je tá, ktorá už bola sankcionovaná v roku 2005,

prijala nesprávny prístup pokiaľ ide o úmyselný nesúlad.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/63


Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Murnauer Markenvertrieb/ÚHVT (NOTFALL CREME)

(Vec T-504/12)

2013/C 26/124

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Nemecko) (v zastúpení: F. Traub a H. Daniel, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 20. septembra 2012 vo veci R 271/2012-4,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka obsahujúca slovný prvok „NOTFALL CREME“ pre tovary tried 3 a 5 — Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 10 107 134.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) a článku 83 nariadenia č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/63


Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT — Cheng (B)

(Vec T-505/12)

2013/C 26/125

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Švajčiarsko) (v zastúpení: P. González-Bueno Catalán de Ocón, lawyer)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Xiuxiu Cheng (Budapešť, Maďarsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 14. septembra 2012 vo veci R 193/2012-5 a

zaviazal žalovaného a ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka v čiernom a bielom „B“ pre tovary v triedach 9 a 25 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8483562.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: medzinárodný zápis č. 401319 obrazovej ochrannej známky zobrazujúcej náčrt roztiahnutých krídel s geometrickým obrazcom v strede pre tovary v triedach 7, 9 a 14.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/64


Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Automobile Association/ÚHVT — Duncan Petersen Publishing (Priečinky)

(Vec T-508/12)

2013/C 26/126

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: The Automobile Association Ltd (St. Helier, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: N. Walker, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Duncan Petersen Publishing Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 12. septembra 2012 vo veci R 172/2011-3 a vrátil vec späť ÚHVT na opätovné preskúmanie a

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania žalobcu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaný dizajn Spoločenstva, ktorý je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: dizajn pre výrobok „priečinky“ — zapísaný dizajn Spoločenstva č. 1121404-0001.

Majiteľ dizajnu Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobca.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: žalobca navrhoval neplatnosť dizajnu Spoločenstva na základe článkov 4 až 9 nariadenia Rady č. 6/2002.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 8 nariadenia Rady č. 6/2002,

porušenie článku 8 ods. 2 v spojení s článkom 62 nariadenia Rady č. 6/2002,

porušenie článku 25 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 3 písm. a) nariadenia Rady č. 6/2002.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/64


Žaloba podaná 16. novembra 2012 — Advance Magazine Publishers/ÚHVT — Nanso Group (TEEN VOGUE)

(Vec T-509/12)

2013/C 26/127

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: C. Aikens, barrister)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Nanso Group Oy (Nokia, Fínsko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 17. septembra 2012 vo veci R 147/2011-4 a zamietol námietku a

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania žalobcu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „TEEN VOGUE“ pre okrem iného tovary v triede 25 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 3529476.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: švédsky zápis ochrannej známky č. 126124 pre slovnú ochrannú známku „VOGUE“ pre tovary v triede 25, švédsky zápis ochrannej známky č. 43934 pre obrazové označenie „Vogue“ pre tovary v triede 25, fínska prihláška ochrannej známky č. T 199 803 628 pre slovnú ochrannú známku „VOGUE“ pre tovary v triede 25, zapísané dodatočné obchodné meno „VO Gue“.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke pre všetky sporné tovary.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/65


Žaloba podaná 21. novembra 2012 — Conrad Electronic/ÚHVT — Sky IP International (EuroSky)

(Vec T-510/12)

2013/C 26/128

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Conrad Electronic SE (Hirschau, Nemecko) (v zastúpení: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier a A. Kramer, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Sky IP International Ltd (Isleworth, Spojené kráľovstvo)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 20. septembra 2012 vo veci R 1183/2011-4,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania spolu s trovami konania pred odvolacím senátom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „EuroSky“ pre tovary zaradené do triedy 9 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 4 539 896.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Sky IP International Ltd.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná a obrazová národná ochranná známka a ochranná známka Spoločenstva „SKY“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 a 45.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/65


Žaloba podaná 22. novembra 2012 — NCL/ÚHVT (NORWEGIAN GETAWAY)

(Vec T-513/12)

2013/C 26/129

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: NCL Corporation Ltd (Miami, Spojené štáty americké) (v zastúpení: N. Grüger, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 12. septembra 2012 vo veci R 1014/2012–4 a vrátil vec odvolaciemu senátu,

subsidiárne, zrušil napadnuté rozhodnutie vzhľadom na služby zaradené do triedy 39: „Arranging of cruises, Cruise ship services, Cruise arrangement (organizovanie turistických plavieb)“ a vrátil vec odvolaciemu senátu,

zaviazal žalovaného nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „NORWEGIAN GETAWAY“ pre služby zaradené do triedy 39 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 10 281 939.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie der prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) v spojení s článkom 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/66


Žaloba podaná 22. novembra 2012 — NCL/ÚHVT (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Vec T-514/12)

2013/C 26/130

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: NCL Corporation Ltd (Miami, Spojené štáty americké) (v zastúpení: N. Grüger, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 12. septembra 2012 vo veci R 1017/2012–4 a vrátil vec odvolaciemu senátu,

subsidiárne, zrušil napadnuté rozhodnutie vzhľadom na služby zaradené do triedy 39: „Arranging of cruises, Cruise ship services, Cruise arrangement (organizovanie turistických plavieb)“ a vrátil vec odvolaciemu senátu,

zaviazal žalovaného nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „NORWEGIAN BREAKAWAY“ pre služby zaradené do triedy 39 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 10 281 905.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie der prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) v spojení s článkom 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/66


Žaloba podaná 22. novembra 2012 — El Corte Inglés/ÚHVT — English Cut (The English Cut)

(Vec T-515/12)

2013/C 26/131

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: El Corte Inglés, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo a I. Munilla Muñoz, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: The English Cut, SL (Malaga, Španielsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. septembra 2012 vo veci R 1673/2011-1 a určil, že odvolaniu navrhovateľa pred ÚHVT malo byť v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 vyhovené a rozhodnutie námietkového oddelenia povoľujúce úplný zápis ochrannej známky Spoločenstva č. 8 868 747„The English Cut“ (slovná ochranná známka) malo byť zrušené,

zaviazal na náhradu trov konania účastníka alebo účastníkov konania, ktorí sa budú brániť proti tejto žalobe.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: The English Cut, SL.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „The English Cut“ pre výrobky triedy 25 — Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8 868 747.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovné a obrazové národné ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva „El Corte Inglés“ pre výrobky tried 25 a 35.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/67


Žaloba podaná 27. novembra 2012 — mobile.international/ÚHVT — Komisia (PL mobile.eu)

(Vec T-519/12)

2013/C 26/132

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Nemecko) (v zastúpení: T. Lührig, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. septembra 2012 vo veci R 1401/2011-1 pre nasledovné tovary a služby:

Trieda 9

:

Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku a obrazu; nosiče magnetických nahrávok, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, periférne zariadenia počítačov a počítačové programy (v rozsahu, v akom sú zahrnuté v triede 9); všetky vyššie uvedené výrobky len vo vzťahu k internetovému obchodu pre nákup a predaj vozidiel, prívesov a autopríslušenstva;

Trieda 16

:

Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov (v rozsahu, v akom sú zahrnuté v triede 16); tlačoviny; fotografie; písacie potreby, písacie stroje a kancelárske pomôcky (okrem nábytku); vzdelávacie a učebné potreby (v rozsahu, v akom sú zahrnuté v triede 16); obalové materiály z plastu, a to kryty, vrecká, vrecia a fólie; všetky vyššie uvedené výrobky len vo vzťahu k internetovému obchodu pre nákup a predaj vozidiel, prívesov a autopríslušenstva;

Trieda 35

:

Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; všetky vyššie uvedené [služby] len vo vzťahu k internetovému obchodu pre nákup a predaj vozidiel, prívesov a autopríslušenstva;

Trieda 36

:

Poisťovníctvo; sprostredkovanie poistenia; finančné služby; sprostredkovanie úverov; peňažné služby; správa aktív; všetky vyššie uvedené [služby] len vo vzťahu k internetovému obchodu pre nákup a predaj vozidiel, prívesov a autopríslušenstva;

Trieda 38

:

Telekomunikačné služby, predovšetkým internetové služby; zbieranie, poskytovanie a prenos správ, informácií, obrazov a textov; elektronické sprostredkovanie inzerátov; všetky vyššie uvedené [služby] len vo vzťahu k internetovému obchodu pre nákup a predaj vozidiel, prívesov a autopríslušenstva;

Trieda 42

:

Vedecké a technologické služby a výskum a koncepcia, ktoré s nimi súvisia; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; nájom počítačového softvéru; poskytnutie internetových vyhľadávačov; všetky vyššie uvedené [služby] len vo vzťahu k internetovému obchodu pre nákup a predaj vozidiel, prívesov a autopríslušenstva;

subsidiárne zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. septembra 2012 vo veci R 1401/2011-1 pre služby tried 35, 38 a 42 vo vyššie uvedenom rozsahu;

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová ochranná známka, ktorá obsahuje slovné prvky „PL mobile.eu“ pre tovary a služby tried 9, 16, 35, 36, 38 a 42 — ochranná známka Spoločenstva č. 8307779.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: Európska komisia.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: ochranná známka Spoločenstva predstavuje heraldickú napodobeninu znaku Európskej únie.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: zamietnutie návrhu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia výmazového oddelenia a vyhlásenie ochrannej známky Spoločenstva za neplatnú.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 6 Parížskeho dohovoru,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009,

porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/68


Žaloba podaná 6. decembra 2012 — DeMaCo Holland/Komisia

(Vec T-527/12)

2013/C 26/133

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: DeMaCo Holland BV (Langedijk, Holandsko) (v zastúpení: L. Linders a S. Bishop, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil jej žalobu za prípustnú a dôvodnú a

preto zaviazal Euratom bezodkladne ukončiť akékoľvek používanie plánov, ku ktorým má žalobkyňa práva, a zaviazal okrem toho Euratom zaplatiť žalobkyni z dôvodu mimozmluvnej zodpovednosti za porušenie náhradu škody, ktorá sa predbežne odhaduje na 100 000 eur,

zaviazal Euratom na náhradu trov konania, ktoré vznikli v tomto konaní.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa svojou žalobou domáha od Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, zastúpeného Európskou komisiou, náhrady škody z mimozmluvnej zodpovednosti, pretože Európske spoločenstvo pre atómovú energiu používa technické výkresy, ktoré sú vo vlastníctve žalobkyne, a odovzdala ich ďalej na účely používania Európskym spoločným podnikom pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (Fusion for Energy) pri verejnom obstarávaní.

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa neoprávnené používanie jej technických výkresov žalovanou.

Technické výkresy vyhotovené výlučne žalobkyňou, mimo akýkoľvek zmluvný vzťah medzi účastníkmi konania, používala žalovaná bez súhlasu žalobkyne. Okrem toho uľahčila žalovaná používanie technických výkresov tretím osobám, najmä Fusion for Energy.

Úmyselné neoprávnené používanie technických výkresov žalobkyne žalovanou predstavuje protiprávne konanie a porušuje autorské práva žalobkyne.

Tým si žalovaná pomocou finančných a intelektuálnych plnení žalobkyne zabezpečila protiprávnu hospodársku výhodu, čo predstavuje porušenie čestného konania v obchode a hospodárskej súťaži.

Utrpená škoda pozostáva zo zisku, o ktorý prišla žalobkyňa v dôsledku vypísania verejnej súťaže Fusion for Energy, čo bolo umožnené spolupôsobením žalovanej, a z ušlej odmeny za porušené práva duševného vlastníctva žalobkyne.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/68


Uznesenie Všeobecného súdu z 3. decembra 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure/ECB

(Vec T-468/09) (1)

2013/C 26/134

Jazyk konania: nemčina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 30.1.2010.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/69


Uznesenie Všeobecného súdu z 28. novembra 2012 — Nordzucker/Komisia

(Vec T-100/10) (1)

2013/C 26/135

Jazyk konania: nemčina

Predseda šiestej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 113, 1.5.2010.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/69


Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. decembra 2012 — Arla Foods/ÚHVT — Artax (Lactofree)

(Vec T-364/11) (1)

2013/C 26/136

Jazyk konania: nemčina

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/69


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. novembra 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/ÚHVT — Scotch & Soda (SODA)

(Vec T-590/11) (1)

2013/C 26/137

Jazyk konania: angličtina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/69


Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. decembra 2012 — Wahl/ÚHVT — Tenacta Group (bellissima)

(Vec T-77/12) (1)

2013/C 26/138

Jazyk konania: nemčina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 109, 14.4.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/69


Uznesenie Všeobecného súdu z 12. novembra 2012 — Shannon Free Airport Development/Komisia

(Vec T-200/12) (1)

2013/C 26/139

Jazyk konania: angličtina

Predseda piatej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 258, 25.8.2012.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/69


Uznesenie Všeobecného súdu z 21. novembra 2012 — Axa Belgium/Komisia

(Vec T-230/12) (1)

2013/C 26/140

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 243, 11.8.2012.


Súd pre verejnú službu

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/70


Žaloba podaná 27. septembra 2012 — ZZ/Europol

(Vec F-103/12)

2013/C 26/141

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Europolu prijatého na vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. júna 2010 vo veci Doyle/Europol, F-37/09, ktorým Europol priznal žalobkyni paušálnu sumu na náhradu škody jej spôsobenej rozhodnutím, ktoré uvedený rozsudok zrušil

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 28. novembra 2011, ktorým žalovaný vymeral žalobkyni sumu vo výške 3 000 eur na náhradu škody, ktorá jej vznikla a na vykonanie predchádzajúceho rozsudku Súdu pre verejnú službu, ako aj rozhodnutie z 29. júna 2012, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne podaná proti rozhodnutiu z 28. novembra 2011,

zaviazať Europol na náhradu trov konania vrátane odmeny právnym zástupcom.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/70


Žaloba podaná 27. septembra 2012 — ZZ/Europol

(Vec F-104/12)

2013/C 26/142

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Europolu prijatého na vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. júna 2010 vo veci Hanschmann/Europol, F-27/09, ktorým Europol priznal žalobcovi paušálnu sumu na náhradu škody jemu spôsobenej rozhodnutím, ktoré uvedený rozsudok zrušil

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 28. novembra 2011, ktorým žalovaný vymeral žalobcovi sumu vo výške 13 000 eur na náhradu škody, ktorá mu vznikla a na vykonanie predchádzajúceho rozsudku Súdu pre verejnú službu, ako aj rozhodnutie z 29. júna 2012, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu podaná proti rozhodnutiu z 28. novembra 2011,

zaviazať Europol na náhradu trov konania vrátane odmeny právnym zástupcom.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/70


Žaloba podaná 27. septembra 2012 — ZZ/Europol

(Vec F-105/12)

2013/C 26/143

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Europolu prijatého na vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. júna 2010 vo veci Knöll/Europol, F-44/09, ktorým Europol priznal žalobkyni paušálnu sumu na náhradu škody jej spôsobenej rozhodnutím, ktoré uvedený rozsudok zrušil

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 28. novembra 2011, ktorým žalovaný vymeral žalobkyni sumu vo výške 20 000 eur na náhradu škody, ktorá jej vznikla a na vykonanie predchádzajúceho rozsudku Súdu pre verejnú službu, ako aj rozhodnutie z 29. júna 2012, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne podaná proti rozhodnutiu z 28. novembra 2011,

zaviazať Europol na náhradu trov konania vrátane odmeny právnym zástupcom.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/71


Žaloba podaná 9. októbra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-113/12)

2013/C 26/144

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi, A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nezapísaní žalobcu do rezervného zoznamu výberového konania EPSO/AD/204/10

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 20. januára 2012 o nezapísaní žalobcu do rezervného zoznamu výberového konania EPSO/AD/204/10,

zrušiť rozhodnutie zo 6. júla 2012 o zamietnutí žalobcovej sťažnosti,

zaviazať žalovanú na náhradu všetkých trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/71


Žaloba podaná 10. októbra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-114/12)

2013/C 26/145

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: P. K. Rosiak, radca prawny)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie nepriznať žalobkyni príspevok na expatriáciu

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie z 11. júla 2012 nepriznať žalobkyni príspevok na expatriáciu v Taliansku a

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/71


Žaloba podaná 15. októbra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-115/12)

2013/C 26/146

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia zamietnuť návrh na náhradu škody, ktorú mal údajne utrpieť žalobca z dôvodu zaslania listu z strany Komisie týkajúceho sa vymáhania dlhu vo výške 4 875 eur súvisiaceho s trovami konania, na ktoré žalobcu zaviazal Súd prvého stupňa vo veci T-241/03

Návrhy žalobcu

zrušiť zamietnutie, bez ohľadu na jeho formu, návrhu z 19. júla 2011,

zrušiť zamietnutie, bez ohľadu na jeho formu, sťažnosti z 19. februára 2012, ktorá bola podaná proti rozhodnutiu zamietnuť návrh z 19. júla 2011,

quatenus oportet zrušiť správu z 12. júna 2012, vypracovanú vo francúzskom jazyku a obsahujúcu na prvej zo svojich piatich strán v pravom hornom rohu označenie „Ref. Ares (2012) 704847 — 13/06/2012“,

zaviazať Komisiu uhradiť žalobcovi sumu 5 500 eur zvýšenú o úroky vypočítané z tejto sumy v výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou, a to od 20. júla 2011 až do skutočného uhradenie danej sumy,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/72


Žaloba podaná 22. októbra 2012 — ZZ/Rada

(Vec F-122/12)

2013/C 26/147

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J. Lecuyer, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Rady o prepustení žalobcu a náhrada za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prijaté Radou, ktorá prepustila žalobcu a v rozsahu, v akom je to potrebné zrušiť zamietnutie jeho sťažnosti podanej proti tomuto rozhodnutiu,

zaviazať Radu, aby žalobcovi zaplatila sumu predbežne vo výške 160 181,85 eur z dôvodu náhrady majetkovej ujmy,

zaviazať Radu, aby žalobcovi zaplatila sumu predbežne vo výške 25 000 eur z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmy,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/72


Žaloba podaná 22. októbra 2012 — ZZ/EMCDDA

(Vec F-124/12)

2013/C 26/148

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o neobnovení žalobcovej zmluvy dočasného zamestnanca

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie OOUPZ o neobnovení žalobcovej zmluvy dočasného zamestnanca na základe článku 2 písm. a) PZOZ,

ak to bude potrebné, zrušiť odpoveď zamietajúcu jeho sťažnosť, ktorou sa domáhal obnovenia zmluvy, a

zaviazať EMCDDA na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/72


Žaloba podaná 3. novembra 2012 — ZZ/ÚHVT

(Vec F-125/12)

2013/C 26/149

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za rok 2011 a rozhodnutia stanovujúceho ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, ako aj návrh na náhradu škody

Návrhy

Žalobca navrhuje,

zrušiť hodnotiacu správu (Appraisal Report) žalobcu za rok 2011 v znení z 1. februára 2012, ako aj e-maily žalovaného z 2. februára 2012, 14.51 hod a z 2. februára 2012, 15.49 hod., v rozsahu, v akom sa žalobcovi stanovujú ciele ÚHVT, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2012,

uložiť ÚHVT povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu škody v primeranej výške určenej na základe úvahy súdu za morálnu a nemajetkovú ujmu, ktorá bola žalobcovi spôsobená,

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/73


Žaloba podaná 29. októbra 2012 — ZZ/Parlament

(Vec F-128/12)

2013/C 26/150

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Salerno a B. Cortese, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o vymáhaní všetkých príspevkov na nezaopatrené dieťa podľa článku 85 ods. 2 služobného poriadku, ktoré žalobca neoprávnene poberal a nie iba príspevkov, ktoré neoprávnene poberal počas uplynulých piatich rokov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 9. decembra 2011 v rozsahu, v akom uvedený orgán podľa článku 85 ods. 2 druhej vety služobného poriadku žiada o vrátenie všetkých súm, ktoré žalobca neoprávnene poberal od septembra 1999, a nie iba sumy, ktoré neoprávnene poberal počas uplynulých piatich rokov na základe skutočnosti, že sa menovací orgán domnieval, že žalobca úmyselne uviedol administratívu do omylu,

v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/73


Žaloba podaná 31. októbra 2012 — CH/Parlament

(Vec F-129/12)

2013/C 26/151

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: CH (v zastúpení: L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobkyne a rozhodnutia o zamietnutí jej žiadosti o pomoc vo veci uznania obťažovania, ako aj návrh na náhradu škody

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušiť rozhodnutie o prepustení žalobkyne z 19. januára 2012,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 20. júla 2012, doručené 24. júla 2012, ktorým sa zamieta námietka žalobkyne z 30. marca 2012 proti rozhodnutiu o jej prepustení,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 8. októbra 2012, doručené 11. októbra 2012, ktorým sa zamieta námietka žalobkyne z 22. júna 2012 podaná proti rozhodnutiu o zamietnutí jej žiadosti o pomoc,

uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť sumu 120 000 eur ako náhradu škody,

zaviazať Parlament na náhradu všetkých trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/73


Žaloba podaná 7. novembra 2012 — ZZ a i./Komisia

(Vec F-132/12)

2013/C 26/152

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: F. Di Gianni, G. Coppo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta návrh na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpeli žalobcovia z dôvodu zavraždenia člena ich rodiny, úradníka Komisie, a jeho manželky

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie prijaté menovacím orgánom 26. júla 2012 a oznámené 31. júla 2012,

zaviazať Európsku komisiu uhradiť sumu 463 050 eur každému z právnych nástupcov zavraždeného úradníka z titulu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú utrpeli,

zaviazať Európsku komisiu uhradiť sumu 308 700 eur prvému žalobcovi z titulu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel,

zaviazať Európsku komisiu uhradiť sumu 308 700 eur druhému žalobcovi z titulu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel,

zaviazať Európsku komisiu uhradiť sumu 154 350 eur tretiemu žalobcovi z titulu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel,

zaviazať Európsku komisiu uhradiť právnym nástupcom zavraždeného úradníka sumu 574 000 eur z titulu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá im vznikla počas jeho utrpenia,

zaviazať Európsku komisiu na úhradu kompenzačných úrokov, ako aj úrokov z omeškania, ktoré medzičasom vznikli,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/74


Žaloba podaná 9. novembra 2012 — ZZ/Rada

(Vec F-134/12)

2013/C 26/153

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, D. Abreu Caldas a S. Orlandi, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Po prvé zrušenie rozhodnutia Rady č. 2011/866/EÚ z 19. decembra 2011 týkajúceho sa rozhodnutia o neprijatí návrhu nariadenia Komisie o ročnej úprave odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, ako aj po druhé výplatných listín žalobcu za január, február a marec 2012 vystavených podľa uvedeného rozhodnutia

Návrhy žalobcu

určiť nezákonnosť rozhodnutia Rady (2011/866/EÚ) z 19. decembra 2011 o návrhu Komisie týkajúceho sa nariadenia Rady, ktorým sa od 1. júla 2011 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktorých sa tieto odmeny a dôchodky týkajú,

zrušiť zamietnutie sťažnosti z 30. júla 2012 podanej proti výplatným listinám za január, február a marec 2012 vystavených podľa rozhodnutia Rady č. 2011/866/EÚ z 19. decembra 2011,

zaviazať Radu, aby žalobcovi zaplatila nedoplatky na odmene a dôchodku, na ktorých zaplatenie má od 1. júla 2011 právo spolu s úrokmi z omeškania vypočítanými odo dňa splatnosti dlžných nedoplatkov vo výške stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné činnosti opätovného financovania zvýšenej o dva body,

zaviazať Radu, aby žalobcovi zaplatila symbolické jedno euro ako náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel z dôvodu nesprávneho služobného postupu, ku ktorému došlo prijatím rozhodnutia Rady (2011/866/EÚ) z 19. decembra 2011,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/74


Žaloba podaná 9. novembra 2012 — ZZ/REA

(Vec F-135/12)

2013/C 26/154

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre výskum

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nezapísaní žalobcu do rezervného zoznamu výberového konania REA/2011/TA/PO/AD5

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 21. februára 2012 o nezapísaní žalobcu do rezervného zoznamu výberového konania REA/2011/TA/PO/AD5,

zrušiť rozhodnutie z 10. augusta 2012 o zamietnutí žalobcovej sťažnosti a

zaviazať žalovanú na náhradu všetkých trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/75


Žaloba podaná 9. novembra 2012 — ZZ/Rada

(Vec F-136/12)

2013/C 26/155

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Po prvé zrušenie rozhodnutia Rady č. 2011/866/EÚ z 19. decembra 2011 týkajúceho sa rozhodnutia o neprijatí návrhu nariadenia Komisie o ročnej úprave odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, ako aj po druhé výplatných listín žalobcu za január, február a marec 2012 vystavených podľa uvedeného rozhodnutia

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia Rady, ktoré sa prejavili na výplatných páskach za január 2012 a nasledujúce mesiace, ako aj na výplatných páskach v roku 2011 v rozsahu, v akom sa na ne neuplatnila sadzba úpravy vo výške 1,7 %, ktorú navrhuje Komisia,

zaviazať Radu žalobcovi zaplatiť rozdiel medzi odmenami vyplatenými podľa rozhodnutia Rady z 19. decembra 2011 ku dňu rozhodnutia v tejto veci a odmenami, ktoré sa mali vyplatiť, keby sa úprava vypočítala správne, spolu s úrokmi vo výške stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné činnosti opätovného financovania platné v rozhodnom období, zvýšenej o 3 a pol %, a to odo dňa, kedy boli požadované hlavné sumy splatné,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/75


Žaloba podaná 14. novembra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-137/12)

2013/C 26/156

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Pappas, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO nezaradiť žalobcu do zoznamu osôb, ktoré uspeli v záverečných skúškach vo vzdelávaní, ktoré patrí do rámca certifikačného postupu, ako aj žiadosť o náhradu škody

Návrhy žalobcu

vyhlásiť žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušiť napadnuté rozhodnutie,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu spôsobenej ujmy vo výške 10 000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/75


Žaloba podaná 14. novembra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-138/12)

2013/C 26/157

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Pappas, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO nezaradiť žalobkyňu do zoznamu osôb, ktoré uspeli v záverečných skúškach vo vzdelávaní, ktoré patrí do rámca certifikačného postupu, ako aj žiadosť o náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie EPSO nezaradiť žalobkyňu do zoznamu osôb, ktoré uspeli v záverečných skúškach vo vzdelávaní, ktoré patrí do rámca certifikačného postupu,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu spôsobenej ujmy vo výške 10 000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/76


Žaloba podaná 14. novembra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-139/12)

2013/C 26/158

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Pappas, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO nezaradiť žalobcu do zoznamu osôb, ktoré uspeli v záverečných skúškach vo vzdelávaní, ktoré patrí do rámca certifikačného postupu, ako aj žiadosť o náhradu škody

Návrhy žalobcu

vyhlásiť žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušiť napadnuté rozhodnutie,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu spôsobenej ujmy vo výške 10 000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/76


Žaloba podaná 16. novembra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-140/12)

2013/C 26/159

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: R. Duta, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zamietnutí opakovanej žiadosti, predloženej žalobcom Komisii, o prístup k niektorým otázkam, ktoré boli žalobcovi položené v rámci predbežného výberu verejného výberového konania EPSO/AD/230 231/12

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie o zamietnutí opakovanej žiadosti o prístup k dokumentom predloženým žalobcom,

v prípade potreby a najmä v prípade, ak sa konštatuje, že majú rozhodujúcu povahu, zrušiť rozhodnutia EPSO z 20. júla 2012, v zmysle ktorých bolo žalobcovi odmietnuté oznámenie siedmych otázok, ktoré boli súčasťou fázy predbežného výberu externého výberového konania EPSO/AD/230-231,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/76


Žaloba podaná 16. novembra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-141/12)

2013/C 26/160

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Pappas, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO nezaradiť žalobcu do zoznamu osôb, ktoré uspeli v záverečných skúškach vo vzdelávaní, ktoré patrí do rámca certifikačného postupu, ako aj žiadosť o náhradu škody

Návrhy žalobcu

vyhlásiť žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušiť napadnuté rozhodnutie,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu spôsobenej ujmy vo výške 10 000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/77


Žaloba podaná 16. novembra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-142/12)

2013/C 26/161

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: B. Cambier a A. Paternostre, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o žiadosti o uznanie choroby z povolania, ktorú podal žalobca na základe článku 73 štatútu, ktorým sa uznáva trvalá čiastočná invalidita v rozsahu 20 % a určuje sa dátum ustálenia na 25. februára 2010 a náhrada nemajetkovej ujmy a majetkovej škody žalobcu

Návrhy žalobcu

konštatovať zodpovednosť Komisie za nedodržanie primeranej lehoty a za rôzne pochybenia, ktorých sa dopustila Komisia alebo jej orgány v rámci posudzovania žiadosti o uznanie choroby z povolania podanej žalobcom na základe článku 73 štatútu,

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu z 11. januára a 7. augusta 2012,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi a jeho rodine sumu 100 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi osobitne, nezávisle od jeho choroby,

konštatovať zodpovednosť Komisie za rôzne pochybenia, ktorých sa dopustila alebo ktorých sa dopustili jej orgány, ktoré prispeli k vzniku, pretrvávaniu a zhoršeniu zdravotného stavu žalobcu a z tohto dôvodu jej uložiť povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1 798 650 eur ako náhradu jeho majetkovej škody a sumu 145 850 eur ako náhradu jeho nemajetkovej ujmy a rôznych nákladov; túto celkovú sumu možno znížiť o 268 679,44 eura, ktoré už boli žalobcovi zaplatené na základe článku 73 štatútu,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť úroky vo výške 12 % zo všetkých vyššie uvedených súm, a to od novembra 2004, dátumu kedy mohlo byť rozhodnuté o žiadosti žalobcu na základe článku 73 štatútu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/77


Žaloba podaná 21. novembra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-143/12)

2013/C 26/162

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: L. Levi, A. Tymen, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO nezaradiť žalobkyňu do zoznamu osôb, ktoré uspeli v záverečných skúškach vo vzdelávaní, ktoré patrí do rámca certifikačného postupu, ako aj žiadosť o náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie EPSO zo 16. decembra 2011 o vylúčení žalobkyne zo zoznamu úradníkov certifikovaných v období 2010 — 2011,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie EPSO zo 16. augusta 2012 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne,

priznať náhradu škody vo výške 5 000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/77


Žaloba podaná 21. novembra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-144/12)

2013/C 26/163

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prevode práv žalobcu na dôchodok do dôchodkového systému Únie, ktoré bolo prijaté na základe nových VVU týkajúcich sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku

Návrhy žalobcu

vyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku za protiprávny,

zrušiť rozhodnutie z 3. februára 2012 o uplatnení hodnôt uvedených vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011 na prevod práv na dôchodok,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/78


Žaloba podaná 28. novembra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-146/12)

2013/C 26/164

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prevode práv žalobkyne na dôchodok do dôchodkového systému Únie, ktoré bolo prijaté na základe nových VVU týkajúcich sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobkyne

konštatovať nezákonnosť článku 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku,

zrušiť rozhodnutie z 3. februára 2012 o uplatnení parametrov uvedených vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011 na prevod práv žalobkyne na dôchodok,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.