ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.386.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 386

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
14. decembra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2012/C 386/01

Štrnásta výročná správa podľa článku 8 ods. 2 spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu

1

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 386/1


ŠTRNÁSTA VÝROČNÁ SPRÁVA PODĽA ČLÁNKU 8 ODS. 2 SPOLOČNEJ POZÍCIE RADY 2008/944/SZBP, KTOROU SA VYMEDZUJÚ SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ UPRAVUJÚCE KONTROLU VÝVOZU VOJENSKEJ TECHNOLÓGIE A MATERIÁLU

2012/C 386/01

ÚVOD

Táto správa sa týka činností, ktoré EÚ a jej členské štáty realizovali v rámci vykonávania spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (1) v priebehu rokov 2011 a 2012. Pokiaľ ide o údaje týkajúce sa vývozu konvenčných zbraní, správa sa vzťahuje na kalendárny rok 2011.

V priebehu rokov 2011 a 2012 EÚ a jej členské štáty naďalej vykonávali spoločnú pozíciu 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu, ktorou sa v roku 2008 nahradil Kódex správania EÚ pri vývoze zbraní platný od júna 1998. V článku 15 spoločnej pozície sa stanovuje, že spoločná pozícia sa preskúma tri roky po jej prijatí. Pracovná skupina Rady EÚ pre vývoz konvenčných zbraní (COARM – EU Council Working Party on Conventional Arms Exports) na základe toho začala prípravné práce na preskúmanie v druhej polovici roku 2011. V priebehu uplynulých mesiacov sa vykonalo dôkladné posúdenie ustanovení a vykonávania spoločnej pozície a potvrdilo sa, že ustanovenia spoločnej pozície a nástroje, ktoré sa v nej ustanovujú, naďalej náležite slúžia cieľom stanoveným Radou v roku 2008 a poskytujú pevný základ pre koordináciu politík členských štátov v oblasti vývozu zbraní. Rada bude v nadchádzajúcich mesiacoch naďalej pracovať na tom, akým spôsobom zlepšiť vykonávanie spoločnej pozície. Očakáva sa, že predbežné výsledky procesu preskúmania sa zohľadnia v záveroch Rady do konca roku 2012.

Ku kritériám a zásadám spoločnej pozície 2008/944/SZBP sa oficiálne pripojili tieto tretie krajiny: Bosna a Hercegovina, Kanada, Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Čierna Hora a Nórsko. Pracovná skupina Rady pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) v priebehu roku 2011 vyvinula osobitný systém výmeny informácií medzi EÚ a určitými tretími krajinami, ktoré sa pripojili k spoločnej pozícii.

Zavádzanie účinných vnútroštátnych režimov kontroly vývozu zbraní vo vybraných tretích krajinách sa v rokoch 2011 a 2012 podporovalo v rámci rozhodnutia Rady 2009/1012/SZBP z 22. decembra 2009 o podpore činností EÚ s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami kontrolu vývozu zbraní a zásady a kritériá spoločnej pozície 2008/944 SZBP (2).

EÚ a jej členské štáty naďalej zohrávali vedúcu úlohu v procese príprav zmluvy o obchode so zbraňami tým, že sa dôkladne pripravovali na Konferenciu OSN o zmluve o obchode so zbraňami, ktorá sa konala v júli 2012, a na všetky zasadnutia prípravného výboru, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2011 a 2012, a aktívne sa na nich zúčastňovali. EÚ je naďalej odhodlaná rýchlo a úspešne uzavrieť rokovací proces týkajúci sa zmluvy o obchode so zbraňami (ATT) na začiatku roku 2013. Úsilie EÚ sa zameriavalo aj na osvetu v tretích krajinách, a to tak prostredníctvom bilaterálnych konzultácií, ako aj organizáciou regionálnych osvetových podujatí v rámci rozhodnutia Rady 2010/336/SZBP (3).

I.   VYKONÁVANIE SPOLOČNEJ POZÍCIE 2008/944/SZBP

1.   Vykonanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo správnych opatreniach

Od členských štátov sa vyžaduje, aby uplatňovali ustanovenia spoločnej pozície vo svojich vnútroštátnych systémoch kontroly vývozu. Spoločná pozícia sa vyvinula z Kódexu správania EÚ pri vývoze zbraní, ktorý bol spoločnou pozíciou nahradený v decembri 2008.

Okrem iného zahŕňa rozšírenie kontrol na sprostredkovanie, tranzit a nehmotné transfery technológií, ako aj posilnené postupy na zosúladenie vývozných politík členských štátov.

Od členských štátov sa žiada, aby zabezpečili plné vykonanie spoločnej pozície vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch alebo správnych opatreniach. Situácia vzhľadom na vnútroštátnu transpozíciu spoločnej pozície do režimov, ktoré členské štáty uplatňujú na kontrolu vývozu zbraní, sa uvádza v pripojenej tabuľke C.

2.   Užívateľská príručka

Užívateľská príručka je základným nástrojom, v ktorom sa sumarizujú dohodnuté usmernenia na vykonávanie operačných ustanovení spoločnej pozície 2008/944/SZBP a výklad jej kritérií. Odkazuje sa na ňu v článku 13 spoločnej pozície.

Vypracovala ju pracovná skupina Rady pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) a podľa potreby sa pravidelne aktualizuje. Je určená najmä úradníkom, ktorí udeľujú vývozné licencie, a tak pragmatickým a významným spôsobom prispieva k zbližovaniu politík a postupov členských štátov v oblasti kontroly vývozu zbraní. Príručka je verejným dokumentom, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (4).

Užívateľská príručka okrem iného obsahuje časti týkajúce sa týchto otázok:

a)   Oznámenia o zamietnutí a konzultácie

Oznámenia o zamietnutí a dvojstranné konzultácie sa naďalej uskutočňujú každodenne prostredníctvom elektronického systému EÚ coreu. Informácie sa zasielajú včas, čím sa zabezpečuje transparentnosť politík členských štátov v oblasti vývozu zbraní voči konkrétnym krajinám určenia a koncovým užívateľom.

Oznámené zamietnutia, ako aj výsledky dvojstranných konzultácií sú zahrnuté do centrálnej elektronickej databázy EÚ obsahujúcej zamietnutia. Túto databázu, ktorá predstavuje dynamický systém odzrkadľujúci politiky členských štátov v oblasti kontroly vývozu zbraní, spravuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Počet zamietnutí, ktoré boli oznámené v roku 2011, sa podľa krajiny určenia a kategórie zoznamu vojenského materiálu uvádza v riadku (d) v tabuľke A.I (pripojenej k tejto správe); počet konzultácií, ktoré každý členský štát poskytol alebo prijal, sa uvádza v tabuľke B.I, počet konzultácií podľa krajiny určenia v tabuľke B.II.

b)   Najlepšie postupy pre výklad kritérií

Najlepšie postupy pre výklad kritérií spoločnej pozície 2008/944/SZBP vypracovala pracovná skupina COARM na základe vnútroštátnych najlepších postupov a s ohľadom na príspevky ďalších zainteresovaných strán.

Ich cieľom je dosiahnuť väčšiu konzistentnosť medzi členskými štátmi pri uplatňovaní kritérií spoločnej pozície. To sa uskutočňuje okrem iného prostredníctvom určenia faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť pri posudzovaní žiadostí o vývozné licencie. Najlepšie postupy sú určené úradníkom udeľujúcim vývozné licencie a iným úradníkom ústrednej štátnej správy a agentúr. Rozhodovací proces sa opiera o odborné znalosti týchto úradníkov, pokiaľ ide o otázky vzťahujúce sa na regionálne, právne (napr. právne predpisy v oblasti ľudských práv, medzinárodné právo), technické, rozvojové, ako aj bezpečnostné a vojenské záležitosti.

3.   Preskúmanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP

V článku 15 spoločnej pozície sa stanovuje, že spoločná pozícia sa preskúma tri roky po jej prijatí. Pracovná skupina Rady EÚ pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) na základe toho začala prípravné práce na preskúmanie v druhej polovici roku 2011 a v roku 2012 sa vykonalo dôkladné posúdenie ustanovení spoločnej pozície. Zapojenie príslušných zainteresovaných strán, ako napríklad Európskeho parlamentu a občianskej spoločnosti, sa zabezpečilo prostredníctvom usporiadania viacerých osobitných zasadnutí.

Na základe tohto vykonaného posúdenia sa zistilo, že spoločná pozícia a nástroje, ktoré sa v nej ustanovujú, naďalej náležite slúžia cieľom stanoveným Radou v roku 2008 a poskytujú pevný základ pre koordináciu politík členských štátov v oblasti vývozu zbraní. Očakáva sa, že predbežné výsledky procesu preskúmania sa zohľadnia v záveroch Rady do konca roku 2012.

Zároveň sa zistilo, že je možné dosiahnuť ďalší pokrok vo vykonávaní spoločnej pozície a v zabezpečení maximálnej konvergencie medzi členskými štátmi v oblasti vývozu konvenčných zbraní. Na tento účel bude Rada v nadchádzajúcich mesiacoch naďalej pracovať na tom, akým spôsobom zlepšiť vykonávanie spoločnej pozície.

4.   Osveta

V článku 11 spoločnej pozície sa členské štáty vyzývajú vynaložiť „čo najväčšie úsilie, aby nabádali iné štáty, ktoré vyvážajú vojenskú technológiu alebo materiál, aby uplatňovali kritériá tejto spoločnej pozície.“ Koordinované osvetové činnosti členských štátov a EÚ pokračovali aj v priebehu rokov 2011 a 2012 až doteraz (pozri tabuľku D pripojenú k tomuto dokumentu).

Rozhodnutím 2009/1012/SZBP sa vyčleňujú finančné prostriedky na päť regionálnych osvetových seminárov a štyri výmeny pracovníkov s tretími krajinami, ktoré sú úzko pridružené k EÚ. Jeho technickým vykonaním sa poveril nemecký Federálny úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA).

Štvrtý osvetový seminár v roku 2011 sa konal v máji 2011 v Podgorici v Čiernej Hore pre krajiny západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko), piaty seminár v novembri 2011 v Kyjeve na Ukrajine pre východoeurópskych a kaukazských partnerov európskej susedskej politiky (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavská republika a Ukrajina); obidva semináre sa uskutočnili podľa rozhodnutia 2009/1012/SZBP.

Pokiaľ ide o výmeny pracovníkov podľa rozhodnutia Rady, chorvátski úradníci pre oblasť kontroly vývozu zbraní vykonali študijnú návštevu Maďarska v júni 2011, v Portugalsku sa v októbri 2011 uskutočnila študijná návšteva príslušných úradníkov z bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a z Čiernej Hory. Pracovníci v oblasti kontroly vývozu zbraní z Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a Čiernej Hory boli na študijnej návšteve tiež v Poľsku v novembri 2011. Napokon v Českej republike sa v januári 2012 uskutočnila študijná návšteva úradníkov z Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a z Čiernej Hory. Tieto výmeny pracovníkov umožnili úradníkom z kandidátskych krajín EÚ využiť skúsenosti členských štátov pri každodennom riešení colných otázok súvisiacich s vývozom zbraní, sprostredkovania a kontrol tranzitu, podávania správ a transparentnosti, vnútorných programov vývozcov pre dodržanie pravidiel a vnútroštátneho vykonávania medzinárodných sankcií a sankcií zo strany EÚ.

V druhej polovici roku 2012 sa začalo pracovať na príprave prijatia nového rozhodnutia Rady o podpore osvetových činností Únie s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami zásady a kritériá spoločnej pozície.

5.   Zasadnutia v rámci politického dialógu

V rokoch 2011 a 2012 sa každý polrok uskutočnili zasadnutia v rámci politického dialógu o otázkach kontroly vývozu zbraní s Nórskom, Kanadou, Ukrajinou, Spojenými štátmi, Ruskou federáciou a v roku 2012 po prvýkrát aj so Srbskom.

Tieto politické dialógy poslúžili ako fórum pre plodné diskusie o záležitostiach spoločného záujmu, ako sú napr. politiky vývozu do konkrétnych krajín určenia, otázky dodržiavania pravidiel a kontroly a proces príprav zmluvy o obchode so zbraňami.

6.   Aktualizácia spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie

Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie má v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky štatút záväzku. Predstavuje rozsah výrobkov obranného priemyslu, ktorý tvorí prílohu k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (5).

Rada prijala 27. februára 2012 aktualizovanú verziu uvedeného zoznamu, v ktorej sa zohľadňujú zmeny zoznamu munície Wassenaarskeho usporiadania odsúhlasené na plenárnom zasadnutí Wassenaarskeho usporiadania v roku 2011. Aktualizovaná verzia Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie sa uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie C 85 z 22. marca 2012, s. 1.

7.   Sprostredkovanie obchodu so zbraňami

Rada sa dohodla, že záväzky vo vzťahu k výmene informácií uvedené v spoločnej pozícii Rady 2003/468/SZBP z 23. júna 2003 o kontrole sprostredkovania zbraní (6) by sa mali vykonávať prostredníctvom mechanizmu ustanoveného v spoločnej pozícii 2008/944/SZBP. Členské štáty v súlade s článkom 5 spoločnej pozície 2003/468/SZBP zaviedli špecifickú úpravu na výmenu informácií o udelených a zamietnutých sprostredkovateľských licenciách. Okrem toho v súlade s článkami 4 a 5 spoločnej pozície 2003/468/SZBP tie členské štáty, ktoré od sprostredkovateľov požadujú, aby získali písomné povolenie konať ako sprostredkovateľ, a/alebo zriadili register sprostredkovateľov zbraní, zaviedli špecifickú úpravu pre výmenu príslušných informácií o registrovaných sprostredkovateľoch. Informácie o sprostredkovateľských licenciách, ktoré členské štáty EÚ udelili, a o žiadostiach, ktoré zamietli, sa uvádzajú v pripojenej tabuľke A.III.

Podrobné informácie o vnútroštátnom vykonávaní spoločnej pozície o sprostredkovaní alebo – v prípade členských štátov, ktoré túto spoločnú pozíciu ešte plne nevykonávajú – informácie o súčasnom stave jej vykonávania, sa uvádzajú v pripojenej tabuľke C.

8.   Transfery v rámci EÚ v oblasti obrany

V smernici 2009/43/ES o zjednodušení transferov v rámci EÚ v oblasti obrany sa ustanovuje, že členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 30. júna 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty sú povinné uplatňovať prijaté opatrenia od 30. júna 2012. Členské štáty od prijatia tejto smernice v roku 2009 usporiadali v rámci výboru, ktorému predsedala Komisia, rokovania o tom, ako čo najlepšie riešiť problémy, ktoré vzniknú transpozíciou smernice do ich vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia na základe podnetov tohto výboru 11. januára 2011 prijala odporúčanie (7) o certifikácii podnikov pôsobiacich v oblasti obrany podľa článku 9 smernice 2009/43/ES. Príloha k smernici, v ktorej sa stanovuje rozsah položiek v oblasti obrany, na ktoré sa smernica vzťahuje, sa zmenila a doplnila podľa aktualizácií spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ smernicami Komisie 2010/80/EÚ (8) a 2012/10/EÚ (9), pričom ďalšia aktualizácia by sa mala vykonať do konca roku 2012.

9.   Dialóg s Európskym parlamentom a MVO

Po dočasnom pozastavení zasadnutí s Európskym parlamentom vzhľadom na očakávané zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť sa 5. decembra 2011 obnovil dialóg medzi pracovnou skupinou COARM a Európskym parlamentom vystúpením predsedu pracovnej skupiny COARM v Podvýbore pre bezpečnosť a obranu.

V súlade s minulou praxou sa zasadnutia pracovnej skupiny COARM s mimovládnymi organizáciami organizovali v období rokov 2011 – 2012 každý polrok.

II.   ZMLUVA O OBCHODE SO ZBRAŇAMI (ATT)

1.   Zapojenie sa do zasadnutí prípravného výboru

Vypracovanie a uzavretie právne záväznej a pevnej zmluvy o obchode so zbraňami (ATT – Arms Trade Treaty) patrí medzi hlavné priority zahraničnej politiky Európskej únie. ATT môže znamenať významný príspevok k regulácii medzinárodného obchodu so zbraňami tým, že zvýši jeho transparentnosť, pričom zavedením spoločných prísnych medzinárodných noriem zvýši aj zodpovednosť. Proces príprav ATT sa dostal do rozhodujúcej fázy v júli 2012, keď sa zišla konferencia OSN, ktorá mala mandát rokovať o zmluve.

Európska únia a jej členské štáty v priebehu rokov 2011 až 2012 naďalej dôsledne podporovali proces príprav zmluvy o obchode so zbraňami pod vedením OSN a zúčastňovali sa na ňom. V rámci príprav na zasadnutia prípravného výboru ATT (vo februári a júli 2011 a vo februári 2012) a na konferenciu OSN v júli 2012 sa pravidelne konali stretnutia špecializovanej podskupiny pracovnej skupiny COARM s cieľom vymieňať si názory a koordinovať pozície, a tak EÚ umožniť naďalej zohrávať veľmi aktívnu a viditeľnú úlohu v procese príprav ATT. Na základe koordinovaných pozícií EÚ uskutočnili EÚ a jej členské štáty rozsiahle konzultácie s tretími krajinami, a predovšetkým s tými, ktoré sú významnými výrobcami zbraní, ako aj s predsedom konferencie OSN veľvyslancom Robertom Garcíom Moritánom.

Hoci EÚ uznáva, že na konferencii OSN sa dosiahol významný pokrok, vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o konečnom znení zmluvy. Naďalej sa bude vyvíjať veľké úsilie o rýchle a úspešné uzavretie rokovacieho procesu na záverečnej konferencii OSN na začiatku roku 2013, čím sa uzavrú rokovania týkajúce sa základu návrhu zmluvy z 26. júla 2012.

2.   Osveta v kontexte rozhodnutia Rady 2010/336/SZBP zo 14. júna 2010 o činnostiach EÚ na podporu zmluvy o obchode so zbraňami

EÚ bola od roku 2009 obzvlášť aktívna pri propagácii procesu príprav ATT v tretích krajinách a s cieľom zvýšiť účasť v konzultáciách OSN a zlepšovaní porozumenia všetkých členských štátov OSN, pokiaľ ide o jednotlivé prvky budúcej zmluvy.

Vychádzajúc z výsledkov dosiahnutých v prvej sérii osvetových podujatí financovaných na základe rozhodnutia Rady 2009/42/SZBP (10) sa EÚ rozhodla zvýšiť úsilie o posilnenie účasti na procese príprav ATT a o jeho lepšie porozumenie prijatím rozhodnutia 2010/336/SZBP.

V rokoch 2011 a 2012 sa konali osvetové semináre v rámci rozhodnutia Rady z roku 2010 v Casablance v Maroku (február 2011) pre krajiny severnej, západnej a strednej Afriky, v Montevideu v Uruguaji (apríl 2011) pre americké a karibské krajiny, na Bali v Indonézii (jún 2011) pre krajiny východnej Ázie a oblasti Pacifiku, v Nairobi v Keni pre východoafrické a juhoafrické krajiny (február 2012), v Bejrúte v Libanone pre krajiny Blízkeho východu (marec 2012) a v Belehrade v Srbsku pre európske a kaukazské krajiny (apríl 2012). Sprievodné podujatia sa zorganizovali popri zasadnutiach prípravného výboru ATT, ktoré sa uskutočnili vo februári a júli 2011 v New Yorku, a popri 66. zasadnutí prvého výboru Valného zhromaždenia OSN v októbri 2011. Záverečné podujatie sa konalo v New Yorku popri Konferencii OSN o zmluve o obchode so zbraňami v júli 2012.

III.   PRIORITNÉ USMERNENIA PRE PRACOVNÚ SKUPINU COARM PRE BLÍZKU BUDÚCNOSŤ

Prijatím právne záväznej spoločnej pozície 2008/944/SZBP sa stanovili základné prvky spoločného prístupu členských štátov ku kontrole vývozu konvenčných zbraní. Napriek pokroku, ktorý predstavuje prijatie spoločnej pozície, je však stále potrebné ďalej pracovať, predovšetkým v oblastiach, ktorým sa nevenovala pozornosť v minulosti alebo v ktorých je potrebná ďalšia práca v záujme konsolidácie a rozvoja dosiahnutých výsledkov. Preskúmanie spoločnej pozície podľa jej článku 15 umožnilo doteraz určiť oblasti, v ktorých by sa mohol lepšie uplatniť plný potenciál znenia spoločnej pozície na úrovni vykonávania.

Prioritnými usmerneniami pre blízku budúcnosť sú:

1.

dokončiť preskúmanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP a zaoberať sa oblasťami, ktoré boli vymedzené v rámci posúdenia ako oblasti, v ktorých by sa mohlo dosiahnuť zlepšenie, s cieľom dosiahnuť účinnejšie vykonávanie spoločnej pozície;

2.

podľa potreby aktualizovať užívateľskú príručku a spoločný zoznam vojenského materiálu EÚ, a to najmä vzhľadom na výsledky procesu preskúmania spoločnej pozície;

3.

zabezpečiť, aby členské štáty prijali (ak to ešte nespravili) primerané vnútroštátne predpisy alebo správne opatrenia na plné vykonávanie:

spoločnej pozície 2003/468/SZBP o kontrole sprostredkovania zbraní,

spoločnej pozície 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu;

4.

pokračovať v koordinácii na úrovni EÚ a poskytovať podnety rokovaciemu procesu v súvislosti so zmluvou o obchode so zbraňami s cieľom zabezpečiť rýchle a úspešné uzavretie rokovaní v rámci Organizácie Spojených národov;

5.

pokračovať v osvetových činnostiach pracovnej skupiny COARM na podporu zásad a kritérií spoločnej pozície 2008/944/SZBP, zohľadňujúc výsledky posúdenia vykonávania rozhodnutia 2009/1012/SZBP;

6.

pokračovať v rozširovaní výmen informácií a osvedčených postupov s tretími krajinami, ktoré sa pripojili k spoločnej pozícii 2008/944/SZBP, konzultujúc pri tom s príslušnými zainteresovanými stranami;

7.

pokračovať v dialógu s Európskym parlamentom a ďalej rozvíjať vzťah s občianskou spoločnosťou a priemyselnými odvetviami;

8.

zabezpečiť skorú finalizáciu a uverejnenie 15. výročnej správy EÚ o vývoze zbraní.


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.

(2)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 152, 18.6.2010, s. 14.

(4)  http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_en.htm

(5)  Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 79.

(7)  Ú. v. EÚ L 11, 15.1.2011, s. 62.

(8)  Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 11.

(9)  Ú. v. EÚ L 85, 24.3.2012, s. 3.

(10)  Ú. v. EÚ L 17. 22.1.2009, s. 39.


PRÍLOHA

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2011

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2011

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2011

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

TABLE OF OUTREACH ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE EU AND MEMBER STATES (MAY 2011 TO JULY 2012)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

(cf. OJ C 85 of 22. marca 2012 for the full EU Common Military List)

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML6

Ground vehicles and components

ML7

Chemical or biological toxic agents, „riot control agents“, radioactive materials, related equipment, components and materials

ML8

„Energetic materials“, and related substances

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels

ML10

„Aircraft“, „lighter than air vehicles“, unmanned airborne vehicles, aero-engines and „aircraft“ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use

ML11

Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19

ML17

Miscellaneous equipment, materials and „libraries“, and specially designed components therefor

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor

ML20

Cryogenic and „superconductive“ equipment, and specially designed components and accessories therefor

ML21

„Software“ specially designed or modified for the „development“, „production“„use“ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List

ML22

„Technology“ for the „development“, „production“ or „use“ of items controlled in the EU Common Military List

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (1).

Total EU licence refusals to each destination, region and world wide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML (2)); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB:

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3).

With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c)), it is important to note that Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not supply these data while France and Italy have reported total values only. No aggregation is therefore reported at the EU level, except for destinations where all the EU Member States that exported to the destination in question can report under row c).

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes is available at: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf.

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes),Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba),Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands),United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo (under UNSCR 1244/99); Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine).

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLD WIDE

 

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2011

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

ALBANIA

 

 

ML 1

ML 3

ML 5

ML 6

ML 15

TOTAL per destination

Czech Republic

a

 

1

 

 

 

1

b

 

64 570

 

 

 

64 570

c

 

63 779

 

 

 

63 779

France

a

 

 

 

 

3

3

b

 

 

 

 

11 763 500

11 763 500

c

 

 

 

 

 

2 892

Germany

a

 

 

1

1

 

2

b

 

 

989

132 313

 

133 302

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

5

 

 

 

 

5

b

409 050

 

 

 

 

409 050

c

 

 

 

 

 

1 194 628

TOTAL PER ML category

a

5

1

1

1

3

11

b

409 050

64 570

989

132 313

11 763 500

12 370 422

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 9

ML 10

Austria

a

1

 

 

1

 

 

 

 

 

b

245 000

 

 

479 178

 

 

 

 

 

c

245 000

 

 

479 178

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

1

3

1

2

 

 

 

b

 

 

12 800

14 323 259

795 210

1 321 790

 

 

 

c

23 962

280 656

24 317 135

4 678 079

 

1 282 301

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

8

 

 

4

b

 

 

 

 

 

15 679 639

 

 

9 005 752

c

 

 

278 924

 

 

9 019 315

 

 

10 831 790

France

a

 

 

 

 

4

 

1

 

8

b

 

 

 

 

1 608 213

 

253 235

 

5 683 079

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

 

214 006 570

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

3

1

10

b

 

 

 

 

 

 

4 974 000

416 172 665

56 118 079

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

1

 

 

 

1

3

 

 

5

b

3 737

 

 

 

147 103

2 211 662

 

 

18 739 089

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

136 766

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

2

 

 

3

1

 

 

 

3

b

435 273

 

 

660 341

44 160

 

 

 

61 910

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

4

 

1

7

7

15

4

1

30

b

684 010

 

12 800

15 462 778

2 594 686

233 219 661

5 227 235

416 172 665

89 607 909

d

 

 

 

2

1

 

2

 

1

e

 

 

 

3(2)

2 (1)

 

3(2)

 

6 (1); 7 (1)


ALGERIA

 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

724 178

c

 

 

 

 

 

 

 

 

724 178

Bulgaria

a

 

 

 

 

1

 

 

 

8

b

 

 

 

 

22 162

 

 

 

16 475 221

c

 

 

 

 

 

 

 

 

30 582 133

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

24 685 391

c

 

 

 

 

 

 

 

1

20 130 030

France

a

9

2

 

26

 

 

 

10

60

b

3 178 815

70 906

 

39 846 566

 

 

 

2 888 837

53 529 650

c

 

 

 

 

 

 

 

 

48 875 403

Germany

a

3

 

1

 

 

1

1

3

11

b

126 346

 

 

 

 

 

200 560

3 100 000

217 433 476

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

2

 

 

 

 

 

 

 

16

b

255 186

 

 

 

 

 

 

 

477 519 930

c

 

 

 

 

 

 

 

 

8 652 720

Lithuania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

1

b

437 809

 

 

 

 

 

 

 

437 809

c

429 904

 

 

 

 

 

 

 

429 904

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

21 101 591

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

136 766

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

21 333 029

 

 

 

21 333 029

United Kingdom

a

2

 

 

1

1

 

 

2

15

b

42 580

 

 

63 427

7 771

 

 

1 568 835

2 884 297

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

17

2

1

27

2

1

1

15

135

b

4 040 736

70 906

 

39 909 993

29 933

 

200 560

7 557 672

814 791 543

d

 

 

 

 

 

 

 

 

6

e

 

 

 

 

 

 

 

 

2(1); 3 (4); 6 (1); 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 18

TOTAL per destination

Austria

a

1

7

 

8

b

4 873

32 967

 

37 840

c

 

32 967

 

32 967

Belgium

a

1

3

 

4

b

559

18 913

 

19 472

c

 

 

 

 

Germany

a

31

6

1

38

b

163 679

77 423

2 000

243 102

c

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

33 185

Spain

a

6

6

 

12

b

191 511

7 383

 

198 894

c

6 466

6 433

 

12 899

Sweden

a

 

1

 

1

b

 

53 800

 

53 800

c

 

12 493

 

12 493

TOTAL PER ML category

a

39

23

1

63

b

360 622

190 486

2 000

553 108

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 4

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

France

a

 

 

 

 

 

3

 

 

1

 

4

b

 

 

 

 

 

2 893 795

 

 

354 578

 

3 248 373

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 994 950

Germany

a

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

1 166 670

 

 

 

 

 

 

 

1 166 670

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

2 000

 

 

2 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 133

Portugal

a

29

 

 

1

3

 

 

 

 

 

33

b

 

 

 

9 255

69 305

 

 

 

 

 

78 560

c

 

 

 

9 255

69 305

 

 

 

 

 

78 560

Slovakia

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

188 763

 

 

 

 

 

 

 

 

188 763

c

 

188 660

 

 

 

 

 

 

 

 

188 660

United Kingdom

a

 

 

1

1

 

1

2

 

 

1

6

b

 

 

916 083

523

 

26 740

109 237

 

 

 

1 052 583

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

29

1

4

2

3

4

2

1

1

1

48

b

 

188 763

2 082 753

9 778

69 305

2 920 535

109 237

2 000

354 578

 

5 736 949

d

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

e

7 (1)

7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

7(2)


ANTIGUA AND BARBUDA

 

 

ML 1

ML 3

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

2

3

b

6 450

87 472

93 922

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

2

3

b

6 450

87 472

93 922

d

 

 

 

e

 

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

8

 

 

 

 

1

 

 

 

b

715 142

 

 

 

 

7 321

 

 

 

c

489 960

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

5

 

 

 

 

 

 

 

 

b

620 874

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

1

4

 

 

 

 

 

b

 

 

253 530

728 049

 

 

 

 

 

c

 

 

 

306 840

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

1

2

 

1

 

 

b

 

 

4 548

218 290

103 142

 

341 988

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

34

 

 

2

 

 

 

3

5

b

599 295

 

 

352 850

 

 

 

216

323 879

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

3

 

 

 

 

 

 

 

b

 

50 208

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

3

 

 

 

 

b

 

 

 

 

202 847

 

 

 

 

c

 

 

 

 

226 610

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

10

 

 

 

 

 

 

 

 

b

9 674

 

 

 

 

 

 

 

 

c

7 674

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

27

 

3

 

 

 

 

 

5

b

403 191

 

106 086

 

 

 

 

 

365 270

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

84

3

5

7

5

1

1

3

10

b

2 348 176

50 208

364 163

1 299 190

305 989

7 321

341 988

216

689 149

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 17

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

 

 

722 463

c

 

 

 

 

 

 

 

489 960

Belgium

a

 

 

 

1

 

 

 

6

b

 

 

 

350 820

 

 

 

971 694

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

981 579

c

 

 

 

 

 

 

 

306 840

France

a

24

 

 

3

 

 

4

36

b

5 684 897

 

 

1 400 697

 

 

1 574 447

9 328 010

c

 

 

 

 

 

 

 

2 454 356

Germany

a

7

2

 

1

1

3

 

58

b

516 590

642 230

 

355 000

196

81 302

 

2 871 558

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

 

 

 

 

4

b

74 258

 

 

 

 

 

 

124 466

c

 

 

 

 

 

 

 

3 278 641

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

202 847

c

 

 

 

 

 

 

 

226 610

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

5 986

 

 

 

 

 

 

5 986

c

5 986

 

 

 

 

 

 

5 986

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

9 674

c

 

 

 

 

 

 

 

7 674

United Kingdom

a

23

2

1

 

 

 

 

61

b

432 583

79 886

34 764

 

 

 

 

1 421 780

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

56

4

1

5

1

3

4

193

b

6 714 314

722 116

34 764

2 106 517

196

81 302

1 574 447

16 640 057

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


ARMENIA

 

 

ML 1

ML 3

ML 10

ML 15

ML21

TOTAL per destination

Italy

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

5 008

TOTAL PER ML category

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

d

1

1

1

1

1

5

e

1(1); 4(1); 7(1)

1(1)

7(1)

1(1)

1(1)

1(4); 4(1); 7(2)


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

33

1

 

1

6

6

 

 

 

b

1 456 246

2 866

 

1 043 784

773 140

19 510 274

 

 

 

c

623 035

2 866

 

1 043 784

588 820

19 510 274

 

 

 

Belgium

a

16

7

2

1

 

1

 

 

 

b

3 207 861

887 801

593 600

4 774 655

 

603 280

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

 

1

1

 

 

 

 

 

b

4 960

 

 

45 155

 

 

 

 

 

c

5 261

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

4

 

 

 

 

 

b

 

 

 

1 474 526

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

2

 

4

 

 

 

4

 

 

b

54 218

 

2 445 032

 

 

 

7 874

 

 

c

7 474

 

1 623

 

 

 

11 649

 

 

France

a

 

6

5

12

18

 

1

 

9

b

 

2 874 252

597 647

20 572 380

13 376 157

 

169 026

 

9 367 840

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

286

5

26

3

9

30

2

11

37

b

3 447 505

8 103

2 297 191

1 059 666

528 825

9 988 539

198

3 761

659 822

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

7

 

 

 

2

1

 

 

 

b

6 500

 

 

 

386 695

29 952

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

6

 

2

 

 

12

b

 

 

 

4 607 411

 

2 017 318

 

 

321 475

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

2

 

 

 

 

 

 

 

 

b

590

 

 

 

 

 

 

 

 

c

590

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

925 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

b

9 669

 

 

 

 

 

 

 

 

c

8 527

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

298 460

 

 

 

c

 

 

 

 

 

126 552

 

 

 

Spain

a

1

 

 

2

 

 

 

 

1

b

 

 

 

1 155 500

 

 

 

 

1 476 617

c

 

 

 

 

 

 

 

 

16 249 511

Sweden

a

1

 

5

 

1

 

 

 

2

b

1 978

 

9 545 763

 

14 957

 

 

 

10 066

c

 

121 635

9 270 575

26 466

8 780 372

 

 

 

 

United Kingdom

a

69

1

3

7

7

10

16

4

7

b

2 428 818

42 998

121 916

213 200

32 496

1 782 138

1 196 166

327

93 288 449

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

423

20

46

37

43

51

23

15

70

b

10 618 345

3 816 020

15 601 150

34 946 277

15 112 270

34 229 961

1 373 264

4 088

106 049 268

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 20

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

13

 

b

 

 

 

 

 

 

 

143 505

 

c

 

 

 

 

 

 

 

143 505

 

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

11 855

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

100

 

 

 

 

 

 

France

a

79

3

1

3

11

 

 

 

1

b

298 733 323

2 424 250

151 125

49 932 020

2 378 931

 

 

 

23 543

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

25

59

 

1

1

17

3

12

 

b

1 972 408

6 114 995

 

6 045

6 043

442 399

583 326

432 896

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

7

3

 

2

1

 

 

 

 

b

11 055 007

221 600

 

226 866

2 148 058

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

63 764

 

 

 

 

 

 

 

c

19 404

63 764

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

406 637 796

39 324

 

 

 

 

 

1 545 619

 

Sweden

a

 

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

1 124 430

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 177 867

 

1 032 476

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

20

7

2

1

 

 

1

1

 

b

756 689

70 950

11 935

1 447

 

 

232

35

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

132

75

4

7

13

17

4

26

1

b

312 529 282

10 019 989

164 060

50 166 378

4 533 032

442 399

583 558

576 436

23 543

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

60

b

 

 

22 929 815

c

 

 

21 912 284

Belgium

a

 

 

28

b

 

 

10 079 052

c

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

4

b

 

 

50 115

c

 

 

5 261

Denmark

a

 

 

4

b

 

84 558

1 559 084

c

 

 

 

Finland

a

 

 

11

b

 

 

2 508 124

c

 

 

20 846

France

a

 

19

168

b

 

2 553 954

403 154 448

c

 

 

130 359 839

Germany

a

8

5

540

b

47 106

15 300

27 614 128

c

 

 

 

Ireland

a

 

 

10

b

 

 

423 147

c

 

 

 

Italy

a

 

2

35

b

 

120 000

20 717 735

c

 

 

23 135 740

Malta

a

 

 

2

b

 

 

590

c

 

 

590

Netherlands

a

 

 

3

b

 

 

988 764

c

 

 

83 168

Romania

a

 

 

4

b

 

 

9 669

c

 

 

8 527

Slovenia

a

 

 

1

b

 

 

298 460

c

 

 

126 552

Spain

a

 

1

5

b

 

 

2 632 117

c

 

 

424 472 250

Sweden

a

1

 

12

b

 

 

10 697 194

c

 

2 436 754

22 846 145

United Kingdom

a

5

11

172

b

49 970

47 348

100 045 114

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

14

38

1 059

b

97 076

2 821 160

603 707 556

d

 

 

 

e

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Belgium

a

7

 

 

 

 

 

 

2

 

b

501 782

 

 

 

 

 

 

55 159

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

3

 

 

 

1

2

2

 

 

b

127 269

 

 

 

2 367 130

62 771 009

802 835

 

 

c

31 343

 

5 485 914

 

2 759 198

10 685 556

160 752

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

b

23 820

 

237 000

 

 

 

 

 

 

c

23 820

 

16 231

 

 

 

 

 

99 450

France

a

 

 

1

2

11

 

 

2

 

b

 

 

85 547

9 712 817

1 677 522

 

 

94 605

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

8

4

24

7

8

270

4

 

9

b

59 598

33 714

1 221 195

156 256

346 732

20 225 735

1 468

 

134 761

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

3

1

 

4

 

 

 

1

1

b

43 454

29 596

 

5 025 000

 

 

 

400 000

500 000

c

43 454

29 596

 

551 152

 

 

 

31 839

25 848

Italy

a

1

 

1

1

2

2

 

 

 

b

509

 

496 644

2 191

1 821 673

55 470 175

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

2

 

 

 

 

 

 

 

 

b

2 600

 

 

 

 

 

 

 

 

c

2 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

1

 

 

 

 

 

 

b

4 500

 

2 476

 

 

 

 

 

 

c

4 500

 

2 476

 

 

 

 

 

 

Poland

a

4

 

1

 

 

 

 

 

 

b

113 275

 

17 644

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

93

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

226 212

 

 

 

c

 

 

 

 

 

226 212

 

 

 

Romania

a

5

 

 

 

 

 

 

 

 

b

119 529

 

 

 

 

 

 

 

 

c

68 649

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

10

 

 

 

1

 

 

 

b

 

776 466

 

 

 

370 520

 

 

 

c

 

721 366

 

 

 

446 270

 

 

 

Spain

a

4

 

1

 

 

9

 

 

 

b

47 080

 

29 055

 

 

4 785 604

 

 

 

c

13 040

 

 

 

 

952 961

 

 

 

Sweden

a

2

 

2

 

1

 

 

4

 

b

183 121

 

1 140 570

 

20 339

 

 

133 435

 

c

479

195

490 548

4 649 305

 

 

 

37 122

 

United Kingdom

a

18

 

1

 

 

3

4

 

 

b

671 684

 

3 870

 

 

21 722

3 713 014

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

155

15

33

14

23

288

10

9

10

b

1 898 221

839 776

3 234 001

14 896 265

6 233 396

143 870 977

4 517 317

683 199

634 761

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 060 840

 

 

2 028 595

199 594

 

866 042

 

Denmark

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

939 531

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

 

99 450

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

5

 

 

 

7

 

 

 

b

 

196 557

 

 

 

1 767 306

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

31

19

 

 

4

12

5

26

57

b

387 461

1 217 051

 

 

92 806

142 807

95 861

1 401 609

235 379

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

9

4

 

 

 

 

 

 

 

b

94 445 375

2 522 833

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

7

 

 

 

 

 

8

 

 

b

42 105 000

 

 

 

 

 

272 795

 

 

c

15 887

 

 

 

 

274 010

297 995

 

 

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

7 359 110

 

 

 

 

 

 

 

c

194 021

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

5

 

2

 

2

 

 

 

b

40 511

93 698

 

1 475

 

98 421

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

50

34

1

3

4

21

13

26

57

b

136 978 347

11 389 249

939 531

100 925

92 806

2 008 534

368 656

1 401 609

235 379

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

9

b

 

 

556 941

c

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

8

b

 

 

66 068 243

c

 

332

23 278 166

Denmark

a

1

 

2

b

29 931

 

969 462

c

 

 

 

Finland

a

 

 

3

b

 

 

360 270

c

 

 

139 501

France

a

 

4

32

b

 

1 002 916

14 537 271

c

 

 

12 412 008

Germany

a

5

29

522

b

15 277

1 440 434

27 208 144

c

 

 

 

Hungary

a

 

 

10

b

 

 

5 998 050

c

 

 

681 889

Italy

a

 

 

20

b

 

 

154 759 401

c

 

 

3 915 576

Malta

a

 

 

2

b

 

 

2 600

c

 

 

2 600

Netherlands

a

 

 

5

b

 

 

6 976

c

 

 

6 976

Poland

a

 

 

5

b

 

 

130 919

c

 

 

 

Portugal

a

 

 

94

b

 

 

226 212

c

 

 

226 212

Romania

a

 

 

5

b

 

 

119 529

c

 

 

68 649

Slovenia

a

 

 

11

b

 

 

1 146 986

c

 

 

1 167 636

Spain

a

 

 

29

b

 

 

47 239 534

c

 

 

1 553 893

Sweden

a

 

 

10

b

 

 

8 836 575

c

 

 

5 371 670

United Kingdom

a

1

 

39

b

1 162 100

 

5 806 495

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

7

33

806

b

1 207 308

2 443 350

333 973 608

d

 

 

 

e

 

 

 


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 6

ML 8

ML 10

Austria

a

1

 

 

 

 

 

 

b

799

 

 

 

 

 

 

c

799

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

2 355 240

Germany

a

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

331 800

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

120 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

2

1

2

 

 

 

 

b

581 930

172 414

79 023

 

 

 

 

c

122 016

 

15 445

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

200 000

 

 

 

c

 

 

 

70 750

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

4 535

 

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

2

2

1

1

 

b

582 729

172 414

79 023

531 800

120 000

4 535

 

d

2

 

 

 

1

 

1

e

 

 

 

 

1(1)

 

1(1)


AZERBAIJAN

 

 

ML 11

ML 13

ML 17

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

799

c

 

 

 

 

 

799

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

187 238

 

 

2 542 478

Germany

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

331 800

c

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

1

 

1

1

4

b

 

3 083 175

 

587 000

470 000

4 260 175

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

1

 

 

 

 

6

b

79 246

 

 

 

 

912 613

c

1 187 926

 

 

455 638

950 240

2 731 265

Slovakia

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

200 000

c

 

 

 

 

 

70 750

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

4 535

c

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

 

1

1

14

b

79 246

3 083 175

 

587 000

470 000

5 709 922

d

1

3

1

1

1

11

e

1(1)

1(3)

1(1)

1(1)

1(1)

1(11)


BAHAMAS

 

 

TOTAL per destination

Italy

a

 

b

 

c

18 733

TOTAL PER ML category

a

 

b

 

c

18 733

d

 

e

 


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 7

ML 8

Belgium

a

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

4 278 966

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

872 165

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

3

1

2

 

b

 

 

 

16 011 565

500 000

421 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

b

18 000

 

 

 

 

2 400

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

4

 

 

 

 

1

b

 

64 856

 

 

 

 

456 000

c

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

6 350 515

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

6 347 110

 

 

c

 

 

 

 

477 260

 

 

United Kingdom

a

5

1

3

2

2

 

 

b

519 563

1 280 634

102 960

96 629

94 170

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

6

5

4

5

5

3

1

b

537 563

1 345 490

4 381 926

16 108 194

6 941 280

423 400

456 000

d

6

2

4

 

1

1

 

e

2(5); 3(4)

2(2); 3(2)

2(3); 3(4)

 

2(1)

2(1); 3(1)

 


BAHRAIN

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 17

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

4 278 966

c

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

872 165

France

a

 

 

 

1

 

2

9

b

 

 

 

285 000

 

120 531

17 338 096

c

 

 

 

 

 

 

26 812 780

Germany

a

 

2

 

 

1

 

5

b

 

7 305

 

 

510 000

 

537 705

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

520 856

c

 

 

 

 

 

 

242 044

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

6 350 515

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

6 347 110

c

 

 

 

 

 

 

477 260

United Kingdom

a

11

1

1

1

 

1

28

b

205 933

4 648

4 067

92 968

 

 

2 401 572

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

11

3

1

2

1

3

50

b

205 933

11 953

4 067

377 968

510 000

120 531

31 424 305

d

 

 

 

 

 

1

20

e

 

 

 

 

 

2(1); 3(1)

2(18); 3(17)

Total number of denials include 2 denials in the ML 6 category both under criteria 2 and 3


BANGLADESH

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

Austria

a

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

147 750

 

 

c

 

 

 

118 750

 

 

Belgium

a

2

 

 

 

 

 

b

11 700

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

1

 

1

 

1

b

 

21 110

 

542 660

 

18 787

c

 

21 110

 

542 660

 

18 787

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

193 730

 

 

c

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

2

1

 

 

b

 

 

2 766

4 470

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

1

1

2

 

 

b

 

153 369

1 265 870

3 780 635

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

2

 

b

 

 

 

 

407 248

 

c

 

 

 

 

371 429

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

1

1

 

 

 

 

b

9 283

81 509

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

184 370

 

 

c

 

 

 

749 315

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

b

 

 

1 464 402

 

 

 

c

 

 

156 180

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

3

 

1

b

 

 

 

224 214

 

228 999

c

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

3

4

10

2

2

b

20 983

255 988

2 733 038

5 077 829

407 248

247 786

d

 

 

2

 

 

 

e

 

 

7(2)

 

 

 


BANGLADESH

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

147 750

c

 

 

 

 

 

118 750

Belgium

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

11 700

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

582 557

c

 

 

 

 

 

582 557

Czech Republic

a

20

3

 

 

 

24

b

2 037 779

36 197

 

 

 

2 267 706

c

2 217 410

55 531

 

 

 

2 272 941

France

a

 

3

 

1

1

5

b

 

306 726

 

2 429 274

 

2 736 000

c

 

 

 

 

 

637

Germany

a

1

1

1

 

 

6

b

5 900

16 281

326 711

 

 

356 128

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

4

b