ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.366.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 366

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
24. novembra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2012/C 366/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 355, 17.11.2012

1

 

Súdny dvor

2012/C 366/02

Zloženie sľubu novými členmi Súdneho dvora

2

2012/C 366/03

Voľba predsedu Súdneho dvora

2

2012/C 366/04

Voľba podpredsedu Súdneho dvora

2

2012/C 366/05

Voľba predsedov päťčlenných komôr

3

2012/C 366/06

Voľba predsedov trojčlenných komôr

3

2012/C 366/07

Pridelenie sudcov do päťčlenných komôr

3

2012/C 366/08

Pridelenie sudcov do trojčlenných komôr

4

2012/C 366/09

Zoznamy slúžiace na určenie rozhodovacích zložení

4

2012/C 366/10

Vymenovanie prvého generálneho advokáta

6

2012/C 366/11

Určenie komory poverenej vecami uvedenými v článku 104b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

6

 

Všeobecný súd

2012/C 366/12

Zloženie sľubu novými členmi Všeobecného súdu

7

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2012/C 366/13

Spojené veci C-113/10, C-147/10 a C-234/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. septembra 2012 [návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Finanzgericht Düsseldorf — Nemecko, High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené kráľovstvo, Tribunal de grande instance de Nanterre — Francúzsko] — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), a Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10) (Spoločná poľnohospodárska politika — Spoločná organizácia trhov — Výrobcovia cukru a izoglukózy — Výpočet výšky produkčných odvodov — Platnosť spôsobu výpočtu zohľadňujúceho výšky fiktívnych náhrad za množstvo vyvezeného cukru bez náhrady — Spätná pôsobnosť právnej úpravy — Výmenný kurz — Priznanie úrokov)

8

2012/C 366/14

Vec C-587/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen (Dane — Daň z pridanej hodnoty — Dodávka tovaru — Zdanenie reťazových plnení — Nepriznanie oslobodenia od dane z dôvodu neuvedenia identifikačného čísla pre DPH nadobúdateľa)

9

2012/C 366/15

Vec C-22/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus — Fínsko) — Finnair Oyj/Timy Lassooy [Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Náhrada cestujúcim v prípade odmietnutia nástupu do lietadla — Pojem odmietnutie nástupu do lietadla — Vylúčenie z kvalifikovania ako odmietnutia nástupu do lietadla — Zrušenie letu spôsobené štrajkom na letisku odletu — Reorganizácia letov nasledujúcich po zrušenom lete — Právo cestujúcich týchto letov na náhradu]

9

2012/C 366/16

Vec C-75/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2012 — Európska komisia/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Občianstvo Únie — Právo na pohyb a pobyt — Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ — Diskriminácia založená na štátnej príslušnosti — Článok 18 ZFEÚ — Smernica 2004/38/ES — Článok 24 — Výnimka — Rozsah — Členský štát, v ktorom výhodu zľavneného cestovného čerpajú len študenti, ktorých rodičia v tomto štáte poberajú rodinné prídavky)

10

2012/C 366/17

Vec C-115/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Poľsko) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o./Zakład Ubezpieczeń Społecznych [Sociálne zabezpečenie — Určenie uplatniteľnej právnej úpravy — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 14 ods. 2 písm. b) — Osoba, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch alebo viacerých členských štátov — Opakovane uzatvárané pracovné zmluvy — Zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte zvyčajného bydliska zamestnanca — Závislá činnosť vykonávaná výlučne v iných členských štátoch]

11

2012/C 366/18

Vec C-137/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Bruxelles — Belgicko) — Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA [Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Články 13 a 14c — Uplatniteľná právna úprava — Samostatne zárobkovo činné osoby — Systém sociálneho zabezpečenia — Poistenie — Osoba vykonávajúca závislú činnosť alebo nevykonávajúca nijakú činnosť v členskom štáte — Samostatne zárobková činnosť vykonávaná v inom členskom štáte — Osoba oprávnená konať za spoločnosť — Bydlisko v inom členskom štáte, než je členský štát sídla spoločnosti — Riadenie spoločnosti zo štátu bydliska — Vnútroštátne pravidlo stanovujúce nevyvrátiteľnú domnienku, že osoba vykonáva zárobkovú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v členskom štáte, kde má spoločnosť sídlo — Povinné poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby tohto štátu]

11

2012/C 366/19

Vec C-179/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État — Francúzsko) — CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration [Žiadosti o azyl — Smernica 2003/9/ES — Minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl v členských štátoch — Nariadenie (ES) č. 343/2003 — Povinnosť zaručiť žiadateľom o azyl poskytnutie minimálnych prijímacích podmienok počas trvania postupu ich prevzatia alebo späťvzatia zodpovedným členským štátom — Určenie členského štátu, ktorému prináleží znášať finančné bremeno spojené s poskytnutím minimálnych podmienok]

12

2012/C 366/20

Vec C-249/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia-grad — Bulharsko) — Christo Biankov/Glaven sekretar na Ministerstvo na vatrešnite raboti (Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov — Smernica 2004/38/ES — Článok 27 — Správne opatrenie zakazujúce opustiť vnútroštátne územie z dôvodu nezaplatenia dlhu vzniknutého voči právnickej osobe súkromného práva — Zásada právnej istoty vo vzťahu k právoplatným správnym aktom — Zásady ekvivalencie a efektivity)

12

2012/C 366/21

Vec C-321/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Španielsko) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Líneas Aéreas de España SA [Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Náhrada cestujúcim v prípade odmietnutia nástupu do lietadla — Pojem odmietnutie nástupu do lietadla — Zrušenie palubnej vstupenky cestujúcemu zo strany dopravcu z dôvodu predpokladaného omeškania predchádzajúceho letu, keď cestujúcemu bola pri odbavení naraz vydaná aj palubná vstupenka na dotknutý let, pričom predchádzajúci let prevádzkoval ten istý dopravca]

13

2012/C 366/22

Vec C-390/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud — Česká republika) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství (Poľnohospodárstvo — Sektor cukru — Spoločná organizácia trhov — Žiadosť o reštrukturalizačnú pomoc — Záväzok pestovateľa prestať dodávať určité množstvo cukrovej repy podliehajúce kvóte — Pojem — Jednostranné vyhlásenie pestovateľa — Odmietnutie udelenia pomoci — Nevyhnutnosť vypovedať existujúcu zmluvu o dodávkach)

14

2012/C 366/23

Vec C-391/11: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 4. októbra 2012 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2000/53/ES — Článok 2 bod 3 — Ochrana životného prostredia — Vozidlá po dobe životnosti — Pojem výrobca)

14

2012/C 366/24

Vec C-392/11: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 27. septembra 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Spojené kráľovstvo] — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (DPH — Oslobodenie nájmu nehnuteľností — Nájom kancelárskych priestorov — Služby spojené s týmto nájmom — Posúdenie plnenia na účely DPH — Plnenie, ktoré tvorí jediné plnenie alebo viacero nezávislých plnení)

15

2012/C 366/25

Vec C-403/11: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 4. októbra 2012 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2000/60/ES — Plány vodohospodárskeho manažmentu povodia — Uverejnenie a oznámenie Komisii — Informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosťou — Neexistencia)

15

2012/C 366/26

Vec C-550/11: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd — Varna — Bulharsko) — PIGI — Pavleta Dimova ET/Direktor na Direkcija Obžalvane I upravlenie na izpălnenieto — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Právo na odpočet — Úprava — Krádež tovaru)

16

2012/C 366/27

Vec C-629/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. októbra 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia [Odvolanie — Verejné obstarávanie Komisiou — Zamietnutie ponuky — Povinnosť odôvodnenia — Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 — Článok 100 ods. 2 — Lehota na odpoveď na žiadosť o informácie — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002 — Článok 149 ods. 2]

16

2012/C 366/28

Vec C-669/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État — Francúzsko) — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor) [Ochrana finančných záujmov Únie — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Vecná pôsobnosť — Pojem poškodenie finančných záujmov Únie — Predaj prostredníctvom verejnej súťaže na vývoz vínneho destilátu, ktorým disponujú intervenčné agentúry — Vývoz zásielok destilátu z Únie po uplynutí stanovenej lehoty — Prepadnutie realizačnej zábezpeky — Správne opatrenia — Správne sankcie — Nariadenie (ES) č. 360/95 — Nariadenie (ES) č. 1623/2000 — Retroaktívne uplatnenie najmiernejšej sankcie]

17

2012/C 366/29

Vec C-38/11: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 18. júna 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ — Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ — Smernica 90/435/EHS — Článok 3 ods. 2 — Daňová právna úprava — Daň z príjmov právnických osôb — Zdanenie dividend — Zrážka pri zdroji — Oslobodenie od dane — Držba minimálneho podielu v spoločnosti, ktorá vypláca dividendy — Podmienky — Minimálne obdobie nepretržitej držby uvedeného podielu — Podmienky — Tuzemské a cudzozemské spoločnosti príjemcovia — Rozdielne zaobchádzanie)

18

2012/C 366/30

Vec C-278/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Densmore Ronald Dover/Európsky parlament (Odvolanie — Pravidlá o výplate príspevkov a úhrade nákladov pre európskych poslancov — Kontrola použitia príspevkov — Príspevok na asistenta — Doklady o výdavkoch — Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm)

18

2012/C 366/31

Vec C-372/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Power-One Italy SpA/Európska komisia [Odvolanie — Mimozmluvná zodpovednosť — Projekt spolufinancovaný finančným nástrojom LIFE — Vývoj nového systému poskytovania energie pre použitie v mobilnej telefónnej službe (projekt Pneuma) — Rozhodnutie Komisie o ukončení projektu a o vrátení zaplateného preddavku — Náhrada údajne spôsobenej škody]

19

2012/C 366/32

Vec C-384/11: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgicko) — Tate & Lyle Investments Ltd/Belgicko (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Článok 63 ZFEÚ — Daňová právna úprava — Rozdelenie dividend — Zrážky pri zdroji — Zamedzenie alebo obmedzenie reťazového zdanenia — Rozdielne zaobchádzanie s oprávnenými spoločnosťami rezidentmi a nerezidentmi)

19

2012/C 366/33

Vec C-407/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Government of Gibraltar/Európska komisia, Španielske kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Odvolanie — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov — Zoznam lokalít európskeho významu pre stredomorský biogeografický región — Zaradenie do zoznamu lokality Estrecho Oriental navrhovanej španielskou vládou, ktorá zahŕňa časť britských teritoriálnych vôd Gibraltáru a časť šíreho mora — Žaloba o neplatnosť — Návrh na čiastočné zrušenie — Oddeliteľnosť — Právo na obranu)

20

2012/C 366/34

Vec C-491/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 27. júna 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Spoločná poľnohospodárska politika — Nákup kukurice od intervenčnej agentúry Maďarska — Nedostatočné zásoby — Údajné nedodržanie kontrolných povinností zo strany Komisie — Mimozmluvná zodpovednosť)

20

2012/C 366/35

Vec C-493/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 15. júna 2012 — United Technologies Corp./Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh montáže a údržby výťahov a mechanických eskalátorov — Pokuty — Materská spoločnosť a dcérske spoločnosti — Pripísateľnosť protiprávneho správania)

20

2012/C 366/36

Vec C-494/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 15. júna 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, predtým General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh montáže a údržby výťahov a mechanických eskalátorov — Pokuty — Materská spoločnosť a dcérske spoločnosti — Pripísateľnosť protiprávneho správania)

21

2012/C 366/37

Vec C-608/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Land Wien/Európska komisia [Odvolanie — Atómová energia — Rozšírenie jadrovej elektrárne Mochovce (Slovenská republika) — Rozhodnutie Komisie o odložení sťažnosti — Žaloba o neplatnosť — Odmietnutie Komisie poskytnúť požadované dokumenty — Žaloba na nečinnosť — Minimálne požiadavky stanovené v článku 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu — Neprípustnosť]

21

2012/C 366/38

Vec C-310/12: Žaloba podaná 27. júna 2012 — Európska komisia/Maďarsko

22

2012/C 366/39

Vec C-359/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 30. júla 2012 — Michael Timmel/Aviso Zeta AG

22

2012/C 366/40

Vec C-366/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 1. augusta 2012 — Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmund gGmbH

23

2012/C 366/41

Vec C-385/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Székesfehérvári Törvényszék (Maďarsko) 13. augusta 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2012/C 366/42

Vec C-395/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel (Luxembursko) 27. augusta 2012 — Luxemburské veľkovojvodstvo, Administration de l’enregistrement et des domaines/Edenred Luxembourg SA

24

2012/C 366/43

Vec C-412/12: Žaloba podaná 11. septembra 2012 — Európska komisia/Cyperská republika

24

2012/C 366/44

Vec C-415/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Nienburg (Nemecko) 13. septembra 2012 — Bianca Brandes/Spolková krajina Dolné Sasko

25

2012/C 366/45

Vec C-419/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 14. septembra 2012 — Crono Service Scarl a i./Roma Capitale

25

2012/C 366/46

Vec C-420/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 14. septembra 2012 — Anitrav/Roma Capitale

26

2012/C 366/47

Vec C-434/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia-grad (Bulharsko) 26. septembra 2012 — Slančeva sila ЕООD/Izpalnitelniat direktor na Daržaven fond Zemedelie — Razplaštatelna agencia

26

2012/C 366/48

Vec C-445/12 P: Odvolanie podané 3. októbra 2012: Rivella International AG proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. júla 2012 vo veci T-170/11, Rivella International AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

27

2012/C 366/49

Vec C-70/11: Uznesenie predsedníčky ôsmej komory Súdneho dvora z 5. júla 2012 — Európska komisia/Švédske kráľovstvo

27

2012/C 366/50

Vec C-194/11: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. augusta 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo — Španielsko) — Susana Natividad Martínez Álvarez/Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

27

2012/C 366/51

Vec C-195/11 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. júla 2012 — Európska komisia/Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Rada Európskej únie

27

 

Všeobecný súd

2012/C 366/52

Vec T-426/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. októbra 2012 — Taliansko/Komisia (EPUZF — Záručná sekcia — EPZF — Výdavky vylúčené z financovania — Ovocie a zelenina — Cukor — Spracovanie citrusových plodov — Mlieko — Plodiny pestované na ornej pôde — Paušálna finančná oprava — Proporcionalita — Povinnosť odôvodnenia — Neexistencia omylu pri posúdení)

28

2012/C 366/53

Vec T-591/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2012 — Evropaïki Dynamiki/Komisia (Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie informatických služieb — Zaradenie uchádzača na druhé miesto v zostupnom poradí — Žaloba o neplatnosť — Dôvody vylúčenia z verejného obstarávania — Konflikt záujmov — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Rovnosť zaobchádzania — Mimozmluvná zodpovednosť)

28

2012/C 366/54

Vec T-150/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners/Rada [Dumping — Dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne — Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Lehota na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa tohto štatútu — Zjavne nesprávne posúdenie — Dôkazné bremeno — Úprava nákladov — Článok 2 ods. 5 a článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 5 a článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1225/2009]]

29

2012/C 366/55

Vec T-158/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Grécko/Komisia (EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania — Zúčtovanie výdavkov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované EPUZF — Nedbanlivosť členského štátu pri vymáhaní neoprávnene vyplatených súm — Zaťaženie členského štátu finančnými dôsledkami nevykonaného vymáhania)

29

2012/C 366/56

Vec T-170/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners a Shanghai Prime Machinery/Rada [Dumping — Dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne — Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Lehota na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa tohto štatútu — Zásada riadnej správy vecí verejných — Dôkazné bremeno — Povinnosť odôvodnenia — Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) a článok 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. b) a c) a článok 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1225/2009]]

30

2012/C 366/57

Vec T-172/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Gem-Year a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Rada [Dumping — Dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne — Podpora sťažnosti výrobným odvetvím Spoločenstva — Definícia dotknutého výrobku — Ujma — Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Náklady hlavných surovín odrážajúce vo veľkej miere trhovú hodnotu — Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1225/2009]]

30

2012/C 366/58

Vec T-247/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Evropaïki Dynamiki/Komisia (Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie služieb týkajúcich sa výroby a rozširovania Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie a súvisiacich offline a online médií — Zamietnutie ponuky uchádzača a rozhodnutie prideliť zákazku inému uchádzačovi — Povinnosť odôvodnenia — Rovnosť zaobchádzania — Zjavne nesprávne posúdenie — Mimozmluvná zodpovednosť)

31

2012/C 366/59

Vec T-183/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Sviluppo Globale/Komisia (Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytnutie technickej pomoci vláde Sýrie — Zamietnutie kandidatúry — Povinnosť odôvodnenia)

31

2012/C 366/60

Vec T-204/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2012 — Lancôme/ÚHVT — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka COLOR FOCUS — Skoršia slovná ochranná známka FOCUS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť ochranných známok — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Zneužitie práva]

31

2012/C 366/61

Vec T-556/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. októbra 2012 — Novatex/Rada [Subvencie — Dovozy určitých typov polyetyléntereftalátu s pôvodom v Iráne, Pakistane a v Spojených arabských emirátoch — Konečné vyrovnávacie clo a konečné vybratie dočasného cla — Článok 3 ods. 1 a 2, článok 6 písm. b) a článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 597/2009]

32

2012/C 366/62

Vec T-569/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Bimbo/ÚHVT — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BIMBO DOUGHNUTS — Skoršia slovná národná ochranná známka DOGHNUTS — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 — Návrh na zmenu rozhodnutia — Prípustnosť]

32

2012/C 366/63

Vec T-333/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Wessang/ÚHVT — Greinwald (star foods) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva star foods — Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva STAR SNACKS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

32

2012/C 366/64

Vec T-366/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. októbra 2012 — Bial-Portela/ÚHVT — Isdin (ZEBEXIR) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ZEBEXIR — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva ZEBINIX — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

33

2012/C 366/65

Vec T-371/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2012 — Monier Roofing Components/ÚHVT (CLIMA COMFORT) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CLIMA COMFORT — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Právo byť vypočutý — Článok 75 druhá veta nariadenia č. 207/2009 — Preskúmanie skutočností ex offo — Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009]

33

2012/C 366/66

Vec T-360/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. októbra 2012 — Tecnimed/ÚHVT — Ecobrands (ZAPPER-CLICK) (Ochranná známka Spoločenstva — Lehota na podanie žaloby — Omeškanie — Neexistencia nepredvídateľnej okolnosti — Neexistencia vyššej moci — Právo na prístup k spravodlivosti — Zjavná neprípustnosť)

34

2012/C 366/67

Vec T-622/11 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. októbra 2012 — Cervelli/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Príspevok na expatriáciu — Žiadosť o preskúmanie — Nové skutočnosti — Zjavne nedôvodné odvolanie)

34

2012/C 366/68

Vec T-639/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. septembra 2012 — Heads!/ÚHVT (HEADS) (Ochranná známka Spoločenstva — Zamietnutie zápisu — Späťvzatie prihlášky — Zastavenie konania)

34

2012/C 366/69

Vec T-31/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. októbra 2012 — Région Poitou-Charentes/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Štrukturálne fondy — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Akt, ktorý je čiastočne informatívny a čiastočne prípravný — Neprípustnosť)

34

2012/C 366/70

Vec T-62/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. októbra 2012 — ClientEarth/Rada [Žaloba o neplatnosť — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Stanovisko vypracované právnou službou Rady k návrhu nariadenia Parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Parlamentu, Rady a Komisie — Potvrdenie zamietnutia priznať úplný prístup — Neprípustnosť — Lehota na podanie žaloby — Pojem napadnuteľný akt v zmysle článku 263 ZFEÚ — Potvrdzujúci akt]

35

2012/C 366/71

Vec T-389/12 R: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. októbra 2012 — EDF/Komisia (Predbežné opatrenie — Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Trh s elektrickou energiou — Rozhodnutie povoľujúce koncentráciu s výhradou dodržania určitých záväzkov — Odmietnutie predĺžiť lehotu stanovenú na splnenie záväzkov — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Neexistencia naliehavosti)

35

2012/C 366/72

Vec T-378/12: Žaloba podaná 14. augusta 2012 — Capitalizaciones Mercantiles/ÚHVT — Leineweber (X)

35

2012/C 366/73

Vec T-411/12: Žaloba podaná 14. septembra 2012 — Celtipharm/ÚHVT — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

36

2012/C 366/74

Vec T-418/12: Žaloba podaná 21. septembra 2012 — Beninca/Komisia

36

2012/C 366/75

Vec T-428/12: Žaloba podaná 26. septembra 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/ÚHVT (VALORES DE FUTURO)

37

2012/C 366/76

Vec T-431/12: Žaloba podaná 28. septembra 2012 — Distillerie Bonollo a i./Rada

37

2012/C 366/77

Vec T-432/12: Žaloba podaná 26. septembra 2012 — VTZ a i./Rada

38

2012/C 366/78

Vec T-433/12: Žaloba podaná 28. septembra 2012 — Steiff/ÚHVT (Kovový gombík v strede ucha textilného zvieratka)

39

2012/C 366/79

Vec T-434/12: Žaloba podaná 28. septembra 2012 — Steiff/ÚHVT (Textilný štítok s kovovým gombíkom v strede ucha textilného zvieratka)

39

2012/C 366/80

Vec T-442/12: Žaloba podaná 5. októbra 2012 — Changmao Biochemical Engineering/Rada

39

2012/C 366/81

Vec T-25/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. októbra 2012 — 3M Pumps/ÚHVT — 3M (3M Pumps)

40

 

Súd pre verejnú službu

2012/C 366/82

Vec F-102/12: Žaloba podaná 25. septembra 2012 — ZZ/Parlament

41

2012/C 366/83

Vec F-107/12: Žaloba podaná 28. septembra 2012 — ZZ/EIB

41

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/1


2012/C 366/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 355, 17.11.2012

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 343, 10.11.2012

Ú. v. EÚ C 331, 27.10.2012

Ú. v. EÚ C 319, 20.10.2012

Ú. v. EÚ C 311, 13.10.2012

Ú. v. EÚ C 303, 6.10.2012

Ú. v. EÚ C 295, 29.9.2012

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Súdny dvor

24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/2


Zloženie sľubu novými členmi Súdneho dvora

2012/C 366/02

L. da Cruz Vilaça a Ch. Vajda, ktorí boli rozhodnutiami zástupcov vlád členských štátov Európskej únie z 25. apríla 2012 (1) a 20. júna 2012 (2) vymenovaní na obdobie od 7. októbra 2012 do 6. októbra 2018 za sudcov Súdneho dvora, zložili 8. októbra 2012 sľub pred Súdnym dvorom.

M. Wathelet, ktorý bol rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov Európskej únie z 25. apríla 2012 (1) vymenovaný na obdobie od 7. októbra 2012 do 6. októbra 2018 za generálneho advokáta Súdneho dvora, zložil 8. októbra 2012 sľub pred Súdnym dvorom.


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2012, s. 60.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/2


Voľba predsedu Súdneho dvora

2012/C 366/03

Na svojom zasadnutí 9. októbra 2012 sudcovia Súdneho dvora na základe článku 9a prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie zvolili na obdobie od 9. októbra 2012 do 6. októbra 2015 za predsedu Súdneho dvora V. Skourisa.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/2


Voľba podpredsedu Súdneho dvora

2012/C 366/04

Na svojom zasadnutí 9. októbra 2012 sudcovia Súdneho dvora na základe článku 9a prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie zvolili na obdobie od 9. októbra 2012 do 6. októbra 2015 za podpredsedu Súdneho dvora K. Lenaertsa.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/3


Voľba predsedov päťčlenných komôr

2012/C 366/05

Na svojom zasadnutí 9. októbra 2012 sudcovia Súdneho dvora na základe článku 16 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie zvolili na obdobie troch rokov, ktoré uplynie 6. októbra 2015, za predsedu prvej komory A. Tizzana, za predsedníčku druhej komory R. Silvovú de Lapuertovú, za predsedu tretej komory M. Ilešiča, za predsedu štvrtej komory L. Baya Larsena a za predsedu piatej komory T. von Danwitza.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/3


Voľba predsedov trojčlenných komôr

2012/C 366/06

Na svojom zasadnutí 11. októbra 2012 sudcovia Súdneho dvora na základe článku 16 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie zvolili na obdobie jedného roka, ktoré uplynie 6. októbra 2013, za predsedníčku šiestej komory M. Bergerovú, za predsedu siedmej komory G. Arestisa, za predsedu ôsmej komory K. Jarašiūnasa, za predsedu deviatej komory J. Malenovského a za predsedu desiatej komory A. Rosasa.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/3


Pridelenie sudcov do päťčlenných komôr

2012/C 366/07

Súdny dvor na svojom zasadnutí 11. októbra 2012 rozhodol o nasledujúcom pridelení sudcov do päťčlenných komôr:

 

Prvá komora

 

predseda komory A. Tizzano

 

sudcovia A. Borg Barthet, K. Levits, J.-J. Kasel a M. Berger

 

Druhá komora

 

predsedníčka komory R. Silva de Lapuerta

 

sudcovia G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadžiev a L. da Cruz Vilaça

 

Tretia komora

 

predseda komory M. Ilešič

 

sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader, K. Jarašiūnas a C. G. Fernlund

 

Štvrtá komora

 

predseda komory L. Bay Larsen

 

sudcovia J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan a A. Prechal

 

Piata komora

 

predseda komory T. von Danwitz

 

sudcovia A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby a Ch. Vajda


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/4


Pridelenie sudcov do trojčlenných komôr

2012/C 366/08

Súdny dvor na svojom zasadnutí 12. októbra 2012 rozhodol o nasledujúcom pridelení sudcov do trojčlenných komôr:

 

Šiesta komora

 

predsedníčka komory M. Berger

 

sudcovia A. Borg Barthet, K. Levits a J.-J. Kasel

 

Siedma komora

 

predseda komory G. Arestis

 

sudcovia J.-C. Bonichot, A. Arabadžiev a L. da Cruz Vilaça

 

Ôsma komora

 

predseda komory K. Jarašiūnas

 

sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader a C. G. Fernlund

 

Deviata komora

 

predseda komory J. Malenovský

 

sudcovia U. Lõhmus, M. Safjan a A. Prechal

 

Desiata komora

 

predseda komory A. Rosas

 

sudcovia E. Juhász, D. Šváby a Ch. Vajda


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/4


Zoznamy slúžiace na určenie rozhodovacích zložení

2012/C 366/09

Na svojom zasadnutí 11. októbra 2012 Súdny dvor zostavil zoznam s cieľom určiť zloženie veľkej komory takto:

 

A. Rosas

 

Ch. Vajda

 

E. Juhász

 

L. da Cruz Vilaça

 

G. Arestis

 

C. G. Fernlund

 

A. Borg Barthet

 

K. Jarašiūnas

 

J. Malenovský

 

A. Prechal

 

U. Lõhmus

 

M. Berger

 

K. Levits

 

D. Šváby

 

A. Ó Caoimh

 

M. Safjan

 

J.-C. Bonichot

 

J.-J. Kasel

 

A. Arabadžiev

 

C. Toader

Na svojom zasadnutí 11. októbra 2012 Súdny dvor zostavil zoznam s cieľom určiť zloženie päťčlenných komôr takto:

 

Prvá komora:

 

A. Borg Barthet

 

M. Berger

 

K. Levits

 

J.-J. Kasel

 

Druhá komora:

 

G. Arestis

 

L. da Cruz Vilaça

 

J.-C. Bonichot

 

A. Arabadžiev

 

Tretia komora:

 

A. Ó Caoimh

 

C. G. Fernlund

 

C. Toader

 

K. Jarašiūnas

 

Štvrtá komora:

 

J. Malenovský

 

A. Prechal

 

U. Lõhmus

 

M. Safjan

 

Piata komora:

 

A. Rosas

 

Ch. Vajda

 

E. Juhász

 

D. Šváby

Na svojom zasadnutí 12. októbra 2012 Súdny dvor zostavil zoznam s cieľom určiť zloženie trojčlenných komôr takto:

 

Šiesta komora:

 

A. Borg Barthet

 

K. Levits

 

J.-J. Kasel

 

Siedma komora:

 

J.-C. Bonichot

 

A. Arabadžiev

 

L. da Cruz Vilaça

 

Ôsma komora:

 

A. Ó Caoimh

 

C. Toader

 

C. G. Fernlund

 

Deviata komora:

 

U. Lõhmus

 

M. Safjan

 

A. Prechal

 

Desiata komora:

 

E. Juhász

 

D. Šváby

 

Ch. Vajda


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/6


Vymenovanie prvého generálneho advokáta

2012/C 366/10

Na svojom zasadnutí 11. októbra 2012 Súdny dvor vymenoval na obdobie jedného roka, ktoré uplynie 6. októbra 2013, N. Jääskinena za prvého generálneho advokáta.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/6


Určenie komory poverenej vecami uvedenými v článku 104b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

2012/C 366/11

Súdny dvor na svojom zasadnutí 12. októbra 2012 určil na obdobie jedného roka, ktoré uplynie 6. októbra 2013, druhú komoru ako komoru, ktorá je v súlade s článkom 9 ods. 1 druhým pododsekom Rokovacieho poriadku Súdneho dvora poverená vecami uvedenými v článku 104b rokovacieho poriadku.


Všeobecný súd

24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/7


Zloženie sľubu novými členmi Všeobecného súdu

2012/C 366/12

G. Berardis, ktorý bol rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov Európskej únie z 5. septembra 2012 (1) vymenovaný na obdobie od 7. septembra 2012 do 31. augusta 2013 za sudcu Všeobecného súdu, zložil 17. septembra 2012 sľub pred Súdnym dvorom.

E. Buttigieg, ktorý bol rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov Európskej únie z 20. septembra 2012 (2) vymenovaný na obdobie od 22. septembra 2012 do 31. augusta 2013 za sudcu Všeobecného súdu, zložil 8. októbra 2012 sľub pred Súdnym dvorom.


(1)  Ú. v. EÚ L 240, 6.9.2012, s. 6.

(2)  Ú. v. EÚ L 255, 21.9.2012, s. 30.


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/8


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. septembra 2012 [návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Finanzgericht Düsseldorf — Nemecko, High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené kráľovstvo, Tribunal de grande instance de Nanterre — Francúzsko] — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), a Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)

(Spojené veci C-113/10, C-147/10 a C-234/10) (1)

(Spoločná poľnohospodárska politika - Spoločná organizácia trhov - Výrobcovia cukru a izoglukózy - Výpočet výšky produkčných odvodov - Platnosť spôsobu výpočtu zohľadňujúceho výšky fiktívnych náhrad za množstvo vyvezeného cukru bez náhrady - Spätná pôsobnosť právnej úpravy - Výmenný kurz - Priznanie úrokov)

2012/C 366/13

Jazyky konania: nemčina, angličtina, francúzština

Vnútroštátne súdy, ktoré podali návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Düsseldorf, High Court of Justice (Chancery Division), Tribunal de grande instance de Nanterre

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Zuckerfabrik Jülich AG (C-113/10), British Sugar plc (C-147/10), Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable (C-234/10)

Žalovaní: Hauptzollamt Aachen (C-113/10), Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)

Predmet veci

(C-113/10)

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Finanzgericht Düsseldorf — Platnosť nariadenia Komisie (ES) č. 1193/2009 z 3. novembra 2009, ktorým sa opravujú nariadenia (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 a ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov v sektore cukru na hospodárske roky 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 (Ú. v. EÚ L 321, s. 1), so zreteľom na zásady právnej istoty a legitímnej dôvery — Spätná účinnosť uvedeného nariadenia — Metóda výpočtu produkčných odvodov

(C-147/10)

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — High Court of Justice (Chancery Division) — Platnosť nariadenia Komisie (ES) č. 1193/2009 z 3. novembra 2009, ktorým sa opravujú nariadenia (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 a ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov v sektore cukru na hospodárske roky 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 (Ú. v. EÚ L 321, s. 1) — Vrátenie súm vybratých na základe neplatných nariadení Spoločenstva — Určenie uplatniteľného výmenného kurzu

(C-234/10)

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunal de grande instance de Nanterre — Platnosť nariadenia Komisie (ES) č. 1193/2009 z 3. novembra 2009, ktorým sa opravujú nariadenia (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 a ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov v sektore cukru na hospodárske roky 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 (Ú. v. EÚ L 321, s. 1), so zreteľom na článok 15 nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 178, s. 1) — Stanovenie výšky produkčných odvodov v sektore cukru — Určenie priemernej straty

Výrok rozsudku

1.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1193/2009 z 3. novembra 2009, ktorým sa opravujú nariadenia (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 a ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov v sektore cukru na hospodárske roky 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006, pokiaľ ide o ostatné ustanovenia, než sú ustanovenia jeho článku 3, ktoré už boli zrušené v dôsledku zrušenia článku 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1686/2005 zo 14. októbra 2005, ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov, ako aj koeficientu dodatkového odvodu v sektore cukru na hospodársky rok 2004/2005, na základe rozhodnutia Všeobecného súdu Európskej únie v rozsudku z 29. septembra 2011, Poľsko/Komisia (T-4/06), je neplatné.

2.

Pri neexistencii právnych ustanovení Únie v tejto otázke prináleží vnútroštátnemu právu dotknutého členského štátu určiť výmenný kurz uplatniteľný na výpočet náhrady z dôvodu preplatkov na produkčných odvodoch v sektore cukru.

3.

Podľa práva Únie osoby podliehajúce súdnej právomoci, ktoré majú právo na vrátenie nedôvodne zaplatených súm v podobe produkčných odvodov v sektore cukru stanovených neplatným nariadením, majú takisto právo na zaplatenie zodpovedajúcich úrokov. Vnútroštátny súd nemôže v rámci svojej voľnej úvahy odmietnuť vyplatenie úrokov zo súm, ktoré členský štát vybral na základe neplatného nariadenia, z dôvodu, že tento členský štát sa nemôže domáhať vyplatenia zodpovedajúcich úrokov z vlastných zdrojov Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 25.5.2010.

Ú. v. EÚ C 148, 5.6.2010.

Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/9


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen

(Vec C-587/10) (1)

(Dane - Daň z pridanej hodnoty - Dodávka tovaru - Zdanenie reťazových plnení - Nepriznanie oslobodenia od dane z dôvodu neuvedenia identifikačného čísla pre DPH nadobúdateľa)

2012/C 366/14

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Žalovaný: Finanzamt Plauen

za účasti: Bundesministerium der Finanzen

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesfinanzhof — Výklad šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) — Dodávka tovaru — Zdanenie reťazového plnenia — Nadobudnutie tovaru podnikom so sídlom v členskom štáte od iného podniku so sídlom v tretej krajine, ktorý nie je registrovaný ako platca DPH a ktorý dodal podniku so sídlom v inom členskom štáte tovar, ktorý bol odoslaný dodávateľom priamo nadobúdateľovi — Situácia, keď dodávateľ uvedie daňové identifikačné číslo nadobúdateľa

Výrok rozsudku

Článok 28c A písm. a) prvý odsek šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 98/80/ES z 12. októbra 1998, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby daňový orgán členského štátu považoval dodávku v rámci Spoločenstva za oslobodenú od dane z pridanej hodnoty vtedy, keď dodávateľ predloží identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa, avšak pod podmienkou, že nepriznanie tohto oslobodenia nie je odôvodnené iba tým, že táto povinnosť nebola dodržaná v prípade, že dodávateľ v dobrej viere a po tom, čo prijal všetky opatrenia, ktoré od neho môžu byť dôvodne požadované, nemôže predložiť toto identifikačné číslo, a okrem neho predloží iné údaje, ktoré môžu dostatočne preukázať, že nadobúdateľ je zdaniteľnou osobou, ktorá tak koná v rámci predmetného plnenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 12.3.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/9


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus — Fínsko) — Finnair Oyj/Timy Lassooy

(Vec C-22/11) (1)

(Letecká doprava - Nariadenie (ES) č. 261/2004 - Náhrada cestujúcim v prípade odmietnutia nástupu do lietadla - Pojem „odmietnutie nástupu do lietadla“ - Vylúčenie z kvalifikovania ako „odmietnutia nástupu do lietadla“ - Zrušenie letu spôsobené štrajkom na letisku odletu - Reorganizácia letov nasledujúcich po zrušenom lete - Právo cestujúcich týchto letov na náhradu)

2012/C 366/15

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Finnair Oyj

Žalovaný: Timy Lassooy

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Korkein oikeus — Výklad článku 2 písm. j) a článkov 4, 5 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10) — Mimoriadne okolnosti — Zrušenie letu z dôvodu štrajku zamestnancov odletového letiska — Reorganizácia letov s cieľom minimalizovať negatívne dopady na cestujúcich zrušeného letu — Reorganizácia dotýkajúca sa tiež letov nasledujúcich po zrušenom lete — Právo cestujúcich týchto letov na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Pojem „odmietnutie nástupu do lietadla“ v zmysle článku 2 písm. j) a článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, je potrebné vykladať v tom zmysle, že sa týka nie len odmietnutia nástupu do lietadla, ktoré bolo spôsobené prekročením kapacity rezervácií, ale aj odmietnutia nástupu do lietadla z iných dôvodov, medzi ktoré patria prevádzkové problémy.

2.

Článok 2 písm. j) a článok 4 ods. 3 nariadenia č. 261/2004 je potrebné vykladať v tom zmysle, že vznik „mimoriadnych okolností“ vedúcich leteckého dopravcu k reorganizácií neskorších letov po vzniku mimoriadnych okolností nemôže odôvodniť „odmietnutie nástupu do lietadla“ na uvedené neskoršie lety ani neoslobodzuje tohto dopravcu od povinnosti poskytnutia náhrady na základe článku 4 ods. 3 toho istého nariadenia cestujúcemu, ktorému bol odmietnutý nástup do lietadla na jeden z týchto letov uskutočnených po uvedených okolnostiach.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 12.3.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/10


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2012 — Európska komisia/Rakúska republika

(Vec C-75/11) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Občianstvo Únie - Právo na pohyb a pobyt - Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ - Diskriminácia založená na štátnej príslušnosti - Článok 18 ZFEÚ - Smernica 2004/38/ES - Článok 24 - Výnimka - Rozsah - Členský štát, v ktorom výhodu zľavneného cestovného čerpajú len študenti, ktorých rodičia v tomto štáte poberajú rodinné prídavky)

2012/C 366/16

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: V. Kreuschitz a D. Roussanov, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika (v zastúpení: C. Pesendorfer a M. Fruhmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článkov 18, 20 a 21 ZFEÚ a článku 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46) — Zmluvy medzi rôznymi orgánmi členského štátu a rôznymi podnikmi verejnej prepravy o predaji zľavnených cestovných lístkov pre študentov — Neposkytovanie takýchto zliav študentom, ktorých rodičia nemajú v tomto členskom štáte nárok na rodinné prídavky

Výrok rozsudku

1.

Rakúska republika si tým, že zľavnené cestovné poskytuje zásadne len študentom, ktorých rodičia poberajú rakúske rodinné prídavky, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 18 ZFEÚ v spojení s článkami 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ, ako aj z článku 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

2.

Rakúska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 130, 30.4.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/11


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Poľsko) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o./Zakład Ubezpieczeń Społecznych

(Vec C-115/11) (1)

(Sociálne zabezpečenie - Určenie uplatniteľnej právnej úpravy - Nariadenie (EHS) č. 1408/71 - Článok 14 ods. 2 písm. b) - Osoba, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch alebo viacerých členských štátov - Opakovane uzatvárané pracovné zmluvy - Zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte zvyčajného bydliska zamestnanca - Závislá činnosť vykonávaná výlučne v iných členských štátoch)

2012/C 366/17

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o.

Žalovaný: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sąd Apelacyjny w Warszawie — Výklad článku 14 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35) v znení zmien a doplnení — Vymedzenie pojmov „osoba, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch alebo viacerých členských štátov“ a „vyslaný pracovník“ — Pracovník zamestnaný v podniku usadenom v členskom štáte jeho pôvodu a vykonávajúci svoju prácu výlučne v iných členských štátoch Únie, ktorý si ponechal svoje bydlisko a stredisko svojich životných záujmov vo svojom štáte pôvodu

Výrok rozsudku

Článok 14 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom a doplnenom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmenenom a doplnenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 2006, sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, aké sú v spore vo veci samej, sa na osobu, ktorá v rámci opakovane uzatváraných pracovných zmlúv definujúcich ako miesto výkonu práce územie viacerých členských štátov, pracuje v skutočnosti počas doby trvania každej z týchto zmlúv iba na území jedného z týchto členských štátov, nemôže vzťahovať pojem „osoba, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch alebo viacerých členských štátov“ v zmysle tohto ustanovenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 152, 21.5.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/11


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Bruxelles — Belgicko) — Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

(Vec C-137/11) (1)

(Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov - Nariadenie (EHS) č. 1408/71 - Články 13 a 14c - Uplatniteľná právna úprava - Samostatne zárobkovo činné osoby - Systém sociálneho zabezpečenia - Poistenie - Osoba vykonávajúca závislú činnosť alebo nevykonávajúca nijakú činnosť v členskom štáte - Samostatne zárobková činnosť vykonávaná v inom členskom štáte - Osoba oprávnená konať za spoločnosť - Bydlisko v inom členskom štáte, než je členský štát sídla spoločnosti - Riadenie spoločnosti zo štátu bydliska - Vnútroštátne pravidlo stanovujúce nevyvrátiteľnú domnienku, že osoba vykonáva zárobkovú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v členskom štáte, kde má spoločnosť sídlo - Povinné poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby tohto štátu)

2012/C 366/18

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour du travail de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Partena ASBL

Žalovaná: Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Cour du travail — Výklad článku 21 ZFEÚ a článkov 13 a 14c nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35) — Pracovník, ktorý súčasne vykonáva závislú činnosť v jednom členskom štáte a samostatnú zárobkovú činnosť v inom členskom štáte — Uplatňovanie režimu sociálneho zabezpečenia samostatne zárobkovo činnej osoby na osobu s bydliskom v inom členskom štáte, ktorá zo zahraničia riadi spoločnosť, ktorá podlieha jej daňovým právnym predpisom — Nediskriminácia a občianstvo Únie

Výrok rozsudku

Právo Únie, osobitne článok 13 ods. 2 písm. b) a článok 14c písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998, ako aj príloha VII uvedeného nariadenia, bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava, o ktorú ide vo veci samej, v rozsahu, v akom umožňuje, aby v členskom štáte platila nevyvrátiteľná domnienka, že sa na jeho území vykonáva činnosť, ktorá spočíva v riadení, a to z iného členského štátu, spoločnosti podliehajúcej dani v tomto prvom štáte.


(1)  Ú. v. EÚ C 179, 18.6.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/12


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État — Francúzsko) — CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration

(Vec C-179/11) (1)

(Žiadosti o azyl - Smernica 2003/9/ES - Minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl v členských štátoch - Nariadenie (ES) č. 343/2003 - Povinnosť zaručiť žiadateľom o azyl poskytnutie minimálnych prijímacích podmienok počas trvania postupu ich prevzatia alebo späťvzatia zodpovedným členským štátom - Určenie členského štátu, ktorému prináleží znášať finančné bremeno spojené s poskytnutím minimálnych podmienok)

2012/C 366/19

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti)

Žalovaný: Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Conseil d’État (Francúzsko) — Výklad smernice Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (Ú. v. EÚ L 31, s. 18; Mim. vyd. 19/006, s. 101), a nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 50, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 109) — Rozsah povinnosti zaručiť žiadateľom o azyl minimálne prijímacie podmienky počas konania o prevzatí alebo späťvzatí zodpovedným členským štátom — Určenie členského štátu, ktorý má povinnosť znášať finančné bremeno poskytnutia minimálnych podmienok počas tohto obdobia

Výrok rozsudku

1.

Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl, sa musí vykladať v tom zmysle, že členský štát, ktorému bola podaná žiadosť o azyl, je povinný priznať minimálne prijímacie podmienky žiadateľov o azyl stanovené smernicou 2003/09 aj žiadateľovi o azyl, vo vzťahu ku ktorému na základe nariadenia č. 343/2003 rozhodne, že dožiada iný členský štát, aby prevzal alebo vzal späť tohto žiadateľa ako členský štát zodpovedný za preskúmanie jeho žiadosti o azyl.

2.

Povinnosť členského štátu, ktorému bola podaná žiadosť o azyl, priznať minimálne prijímacie podmienky stanovené smernicou 2003/09 žiadateľovi o azyl, vo vzťahu ku ktorému na základe nariadenia č. 343/2003 rozhodne, že dožiada iný členský štát, aby prevzal alebo vzal späť tohto žiadateľa o azyl ako členský štát zodpovedný za preskúmanie jeho žiadosti o azyl, zaniká v okamihu skutočného odovzdania tohto žiadateľa o azyl žiadajúcim členským štátom a finančné bremeno poskytnutia týchto minimálnych podmienok znáša členský štát, ktorému prislúcha uvedená povinnosť.


(1)  Ú. v. EÚ C 186, 25.6.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/12


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia-grad — Bulharsko) — Christo Biankov/Glaven sekretar na Ministerstvo na vatrešnite raboti

(Vec C-249/11) (1)

(Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov - Smernica 2004/38/ES - Článok 27 - Správne opatrenie zakazujúce opustiť vnútroštátne územie z dôvodu nezaplatenia dlhu vzniknutého voči právnickej osobe súkromného práva - Zásada právnej istoty vo vzťahu k právoplatným správnym aktom - Zásady ekvivalencie a efektivity)

2012/C 366/20

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Sofia-grad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Christo Biankov

Žalovaný: Glaven sekretar na Ministerstvo na vatrešnite raboti

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Administrativen sad Sofia-grad — Výklad článku 4 ZEÚ v spojení s článkami 20 a 21 ZFEÚ, ako aj článku 52 ods. 1 Charty základných práv — Výklad článku 27 ods. 1 a článku 31 ods. 1 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46) — Obmedzenia práva na voľný pohyb — Uznesenie, ktorým sa dlžníkovi ukladá správne donucovacie opatrenie zákazu opustiť územie členského štátu z dôvodu nevymoženia pohľadávky — Zásada právnej istoty vzhľadom na právoplatnosť správnych aktov — Otázka povinnosti príslušného správneho orgánu preskúmať zákonnosť správneho aktu, ktorý nebol napadnutý odvolaním, a nadobudol právoplatnosť, aby sa tak zabezpečilo, že nedošlo k neprimeranému obmedzeniu práva na voľný pohyb

Výrok rozsudku

1.

Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni uplatneniu vnútroštátneho ustanovenia, ktoré stanovuje obmedzenie práva na voľný pohyb štátneho príslušníka členského štátu v rámci Únie iba z dôvodu, že tento štátny príslušník má určitý dlh voči právnickej osobe súkromného práva, ktorý prekračuje zákonom stanovenú maximálnu sumu a na ktorý nie je poskytnutá zábezpeka.

2.

Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej možno opätovne otvoriť správne konanie, v ktorom bol uložený taký zákaz opustiť územie, o aký ide vo veci samej, ktorý nadobudol právoplatnosť a proti ktorému nebola podaná súdna žaloba, v prípade, ak je tento zákaz zjavne v rozpore s právom Únie, len za takých podmienok, ako sú tie, ktoré sú taxatívne uvedené v článku 99 správneho poriadku (Administrativnoprocesualen kodeks), a to bez ohľadu na skutočnosť, že takýto zákaz naďalej vyvoláva právne účinky voči osobe, ktorej je určený.


(1)  Ú. v. EÚ C 232, 6.8.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/13


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Španielsko) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Líneas Aéreas de España SA

(Vec C-321/11) (1)

(Letecká doprava - Nariadenie (ES) č. 261/2004 - Náhrada cestujúcim v prípade odmietnutia nástupu do lietadla - Pojem „odmietnutie nástupu do lietadla“ - Zrušenie palubnej vstupenky cestujúcemu zo strany dopravcu z dôvodu predpokladaného omeškania predchádzajúceho letu, keď cestujúcemu bola pri odbavení naraz vydaná aj palubná vstupenka na dotknutý let, pričom predchádzajúci let prevádzkoval ten istý dopravca)

2012/C 366/21

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor

Žalovaná: Iberia, Líneas Aéreas de España SA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Výklad článku 2 písm. j), článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 3 a článkov 5 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10) — Pojem odmietnutie nástupu do lietadla — Odmietnutie nástupu do lietadla nadväzujúceho letu v dôsledku meškania prvého letu, ktoré možno pripísať leteckej spoločnosti — Pridelenie miest v lietadle nadväzujúceho letu iným cestujúcim z dôvodu predpokladu, ktorý sa však nepotvrdil, že sa pôvodní cestujúci nebudú môcť dostaviť včas na ich nadväzujúci let

Výrok rozsudku

Článok 2 písm. j) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, v spojení s článkom 3 ods. 2 nariadenia č. 261/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „odmietnutie nástupu do lietadla“ zahŕňa situáciu, keď v rámci jednej zmluvy o preprave zloženej z viacerých rezervácií na hneď na seba nadväzujúce lety, na ktoré boli cestujúcim pri odbavení naraz vydané palubné vstupenky, letecký dopravca odmietne nástup do lietadla niektorým cestujúcim z dôvodu, že prvý let ich rezervácie má meškanie pripísateľné tomuto dopravcovi a tento dopravca sa nesprávne domnieva, že títo cestujúci sa nedostavia včas na nástup do lietadla na druhý let.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/14


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud — Česká republika) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství

(Vec C-390/11) (1)

(Poľnohospodárstvo - Sektor cukru - Spoločná organizácia trhov - Žiadosť o reštrukturalizačnú pomoc - Záväzok pestovateľa prestať dodávať určité množstvo cukrovej repy podliehajúce kvóte - Pojem - Jednostranné vyhlásenie pestovateľa - Odmietnutie udelenia pomoci - Nevyhnutnosť vypovedať existujúcu zmluvu o dodávkach)

2012/C 366/22

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: CS AGRO Ronov s.r.o.

Žalovaný: Ministerstvo zemědělství

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nejvyšší správní soud — Výklad článku 4a nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 58, s. 42), zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1261/2007 z 9. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 283, s. 8) — Spoločná organizácia trhu v sektore cukru — Pojem „záväzok“, ktorý musí byť pripojený k žiadosti o reštrukturalizačnú pomoc, ktorým sa pestovateľ cukrovej repy zaväzuje prestať dodávať určité množstvo cukrovej repy podliehajúcej kvóte podnikom, s ktorými uzavrel zmluvu o dodávkach v predchádzajúcom hospodárskom roku — Odmietnutie udelenia reštrukturalizačnej pomoci z dôvodu, že tento záväzok musí mať formu ukončenia existujúcej zmluvy o dodávkach a nie formu jednostranného vyhlásenia pestovateľa

Výrok rozsudku

1.

Článok 4a ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1261/2007 z 9. októbra 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že záväzok prestať dodávať určité množstvo cukrovej repy v hospodárskom roku 2008/2009 môže mať formu jednostranného vyhlásenia pestovateľa.

2.

Článok 4a ods. 1 nariadenia č. 320/2006, zmeneného a doplneného nariadením č. 1261/2007, sa má vykladať v tom zmysle, že jednostranný záväzok pestovateľa prestať dodávať určité množstvo cukrovej repy v hospodárskom roku 2008/2009 nemá ako taký za následok nevymáhateľnosť jeho zmluvných záväzkov voči cukrovarníckemu podniku.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 22.10.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/14


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 4. októbra 2012 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(Vec C-391/11) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2000/53/ES - Článok 2 bod 3 - Ochrana životného prostredia - Vozidlá po dobe životnosti - Pojem výrobca)

2012/C 366/23

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Marghelis a M. Patakia, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: C. Pochet a T. Materne, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie v stanovenej lehote ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 2 bodmi 1 a 3 a článkom 5 bodmi 1, 2 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, s. 34; Mim. vyd. 15/005 s. 224) — Pojmy „vozidlo“ a „výrobca“ — Vrátenie vozidiel po dobe ich životnosti bez akýchkoľvek nákladov, ktoré podlieha podmienkam nestanoveným v smernici

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Európska komisia a Belgické kráľovstvo znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 305, 15.10.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/15


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 27. septembra 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Spojené kráľovstvo] — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Vec C-392/11) (1)

(DPH - Oslobodenie nájmu nehnuteľností - Nájom kancelárskych priestorov - Služby spojené s týmto nájmom - Posúdenie plnenia na účely DPH - Plnenie, ktoré tvorí jediné plnenie alebo viacero nezávislých plnení)

2012/C 366/24

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Field Fisher Waterhouse LLP

Žalovaný: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Výklad smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) — Oslobodenie od dane pri iných činnostiach — Rozsah oslobodenia od DPH v prípade prenájmu nehnuteľností — Zahrnutie poplatkov za určité služby využívania a údržby budovy a spoločných častí — Označenie plnenia na účely DPH za jediné plnenie alebo za nezávislé plnenia — Výklad rozsudku Súdneho dvora z 11. júna 2009 vo veci C-572/07, RLRE Tellmer Property

Výrok rozsudku

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že nájom nehnuteľností a poskytovanie služieb spojené s týmto nájmom, o aké ide vo veci samej, môžu z hľadiska dane z pridanej hodnoty tvoriť jediné plnenie. V tejto súvislosti možnosť poskytnutá prenajímateľovi v nájomnej zmluve vypovedať túto zmluvu v prípade, ak nájomca nezaplatí poplatky za služby, predstavuje skutočnosť podporujúcu existenciu jediného plnenia, hoci nejde nevyhnutne o určujúcu skutočnosť na účely posúdenia existencie takéhoto plnenia. Naopak, okolnosť, že poskytovanie služieb, o aké ide vo veci samej, by v zásade mohla uskutočniť tretia osoba, neumožňuje dospieť k záveru, že takéto poskytovanie nemôže za okolností vo veci samej predstavovať jediné plnenie. Prináleží vnútroštátnemu súdu, aby s ohľadom na výkladové prvky poskytnuté Súdnym dvorom v tomto rozsudku a s ohľadom na osobitné okolnosti uvedenej veci posúdil, či sú dotknuté plnenia v tejto súvislosti navzájom prepojené natoľko, že ich treba posúdiť ako jediné plnenie nájmu nehnuteľností.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/15


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 4. októbra 2012 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(Vec C-403/11) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2000/60/ES - Plány vodohospodárskeho manažmentu povodia - Uverejnenie a oznámenie Komisii - Informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosťou - Neexistencia)

2012/C 366/25

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne I. Hadjiyannis a G. Valero Jordana, neskôr B. Simon, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: A. Rubio González, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 13 ods. 1, 2, 3 a 6, článku 14 ods. 1 písm. c) a článku 15 ods. 1 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 317, s. 1; Mim. vyd. 15/005, s. 275) — Plány vodohospodárskeho manažmentu povodia — Informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosťou — Oznámenie týchto vodohospodárskych plánov

Výrok rozsudku

1.

Španielske kráľovstvo:

si tým, že k 22. decembru 2009 nevypracovalo plány vodohospodárskeho manažmentu povodia, okrem oblasti povodia Cataluña, a tým, že k 22. marcu 2010 nezaslalo Európskej komisii a ostatným dotknutým členských štátom kópiu týchto plánov v súlade s článkom 13 ods. 1 až 3 a 6, ako aj článkom 15 ods. 1 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/32/ES z 11. marca 2008, a

tým, že s výnimkou oblastí povodí Cataluña, Islas Baleares, Tenerife, Guadiana, Guadalquivir, Mediterránea Andaluza, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantábrico Occidental a povodia Cantábrico Oriental, najneskôr k 22. decembru 2008 nezačalo konanie spočívajúce v informovaní verejnosti a konzultácii s verejnosťou v súvislosti s návrhmi plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. c) tejto smernice,

nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto ustanovení.

2.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 290, 1.10.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/16


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd — Varna — Bulharsko) — PIGI — Pavleta Dimova ET/Direktor na Direkcija „Obžalvane I upravlenie na izpălnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(Vec C-550/11) (1)

(Dane - DPH - Smernica 2006/112/ES - Právo na odpočet - Úprava - Krádež tovaru)

2012/C 366/26

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd — Varna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: PIGI — Pavleta Dimova ET

Žalovaný: Direktor na Direkcija „Obžalvane I upravlenie na izpălnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Administrativen săd — Varna — Výklad článku 185 ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) — Vnútroštátna daňová prax, podľa ktorej sa DPH odpočítaná na vstupe pri nadobudnutí tovaru musí upraviť v prípade straty tovaru v dôsledku krádeže — Pojem riadne preukázaná alebo potvrdená krádež

Výrok rozsudku

Článok 185 ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnym ustanoveniam daňovej právnej úpravy, akými sú ustanovenia uvedené v § 79 a 80 zákona o dani z pridanej hodnoty (Zakon za danăk vărchu dobavenata stojnost), ktoré v prípade konštatovania straty tovarov podliehajúcich dani z pridanej hodnoty vyžadujú úpravu odpočtu tejto dane zaplatenej na vstupe v okamihu nadobudnutia tohto tovaru v prípade, ak sa zdaniteľná osoba stala obeťou krádeže predmetného tovaru neznámym páchateľom.


(1)  Ú. v. EÚ C 13, 14.1.2012.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/16


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. októbra 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia

(Vec C-629/11 P) (1)

(Odvolanie - Verejné obstarávanie Komisiou - Zamietnutie ponuky - Povinnosť odôvodnenia - Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 - Článok 100 ods. 2 - Lehota na odpoveď na žiadosť o informácie - Nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002 - Článok 149 ods. 2)

2012/C 366/27

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (v zastúpení: N. Korogiannakis, dikigoros)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: D. Calciu a S. Delaude, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci P. Wytinck, advocaat)

Predmet veci

Jednak odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 20. septembra 2011, Evropaïki Dynamiki/Komisia (T-298/09), ktorým sa zamieta žaloba o neplatnosť rozhodnutia Komisie z 12. mája 2009 o zamietnutí ponuky, ktorú odvolateľka predložila v rámci verejného obstarávania EAC/01/2008 týkajúceho sa externých služieb poskytujúcich vzdelávacie programy (ESP-ISEP) (Ú. v. 2008/S 158-212752), ako aj rozhodnutia o zadaní zákazky inému uchádzačovi, a jednak návrh na náhradu škody — Článok 93 ods. 1 písm. f) nariadenia o rozpočtových pravidlách — Platnosť ponúk — Mimozmluvná zodpovednosť

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 49, 18.2.2012.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/17


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État — Francúzsko) — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor)

(Vec C-669/11) (1)

(Ochrana finančných záujmov Únie - Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 - Vecná pôsobnosť - Pojem „poškodenie finančných záujmov Únie“ - Predaj prostredníctvom verejnej súťaže na vývoz vínneho destilátu, ktorým disponujú intervenčné agentúry - Vývoz zásielok destilátu z Únie po uplynutí stanovenej lehoty - Prepadnutie realizačnej zábezpeky - Správne opatrenia - Správne sankcie - Nariadenie (ES) č. 360/95 - Nariadenie (ES) č. 1623/2000 - Retroaktívne uplatnenie najmiernejšej sankcie)

2012/C 366/28

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka kasačného opravného prostriedku: Société ED et F Man Alcohols

Odporca: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Medziodborový štátny úrad pre ovocie, zeleninu, vína a záhradníctvo) (Viniflhor)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Conseil d’État — Výklad článku 5 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 360/95 z 22. februára 1995 o začatí predaja prostredníctvom verejnej súťaže na vývoz vínneho destilátu, ktorým disponujú intervenčné agentúry [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 41, s. 14), článku 91 ods. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus (Ú. v. ES L 194, s. 45; Mim. vyd. 03/030 s. 182), článku 1 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, s. 1; Mim. vyd. 01/001 s. 340), ako aj ustanovení nariadenia Komisie (EHS) č. 377/93 z 12. februára 1993, ktorým sa stanovujú pravidlá pre predaj alkoholu získaného destiláciou pri činnostiach uvedených v článkoch 35, 36 a 39 nariadenia Rady (EHS) č. 822/87, ktorým disponujú intervenčné agentúry [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 43, s. 6), a nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. ES L 205, s. 5; Mim. vyd. 03/006 s. 186) — Predaj prostredníctvom verejnej súťaže na vývoz vínneho destilátu, ktorým disponujú intervenčné agentúry, na konečné použitie výhradne v palivovom sektore — Prekročenie lehoty na vývoz úspešným uchádzačom — Správne sankcie alebo opatrenia inej povahy — Nesplnenie povinnosti, ktorého dôsledkom mohlo byť poškodenie rozpočtu Únie

Výrok rozsudku

1.

Nedodržanie zo strany subjektu lehoty stanovenej na vývoz množstiev destilátu, ktoré boli tomuto subjektu predané Európskou komisiou prostredníctvom verejnej súťaže, akou je súťaž podľa nariadenia Komisie (ES) č. 360/95 z 22. februára 1995 o začatí predaja prostredníctvom verejnej súťaže na vývoz vínneho destilátu, ktorým disponujú intervenčné agentúry, predstavuje „nezrovnalosť“ v zmysle článku 1 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.

2.

Na úplné alebo čiastočné prepadnutie realizačnej zábezpeky, ako ju stanovuje článok 5 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 360/95, alebo vývoznej zábezpeky zaručujúcej vývoz v stanovených lehotách, ako ju stanovuje článok 91 ods. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus, sa vzťahuje pojem „správna sankcia“ v zmysle článku 5 nariadenia č. 2988/95.

3.

Za takých okolností, ako vo veci samej, predstavuje článok 5 ods. 5 nariadenia č. 360/95 právny základ potrebný na uloženie sankcie čiastočného alebo úplného prepadnutia realizačnej zábezpeky.

4.

Za takých okolností, ako vo veci samej, sa má článok 2 ods. 2 nariadenia č. 2988/95 vykladať v tom zmysle, že na uloženie sankcie za nedodržanie lehoty stanovenej na vývoz do Brazílie množstiev destilátu predaných vo verejnej súťaži podľa ustanovení nariadenia č. 360/95, majú vnútroštátne orgány uplatniť sankciu stanovenú v článku 5 ods. 5 tohto nariadenia, a nie sankciu stanovenú v článku 91 ods. 12 nariadenia č. 1623/2000.


(1)  Ú. v. EÚ C 89, 24.3.2012.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/18


Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 18. júna 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública

(Vec C-38/11) (1)

(Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku - Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ - Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ - Smernica 90/435/EHS - Článok 3 ods. 2 - Daňová právna úprava - Daň z príjmov právnických osôb - Zdanenie dividend - Zrážka pri zdroji - Oslobodenie od dane - Držba minimálneho podielu v spoločnosti, ktorá vypláca dividendy - Podmienky - Minimálne obdobie nepretržitej držby uvedeného podielu - Podmienky - Tuzemské a cudzozemské spoločnosti príjemcovia - Rozdielne zaobchádzanie)

2012/C 366/29

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania

Žalobkyňa: Amorim Energia BV

Žalovaný: Ministério das Finanças e da Administração Pública

za účasti: Ministério Público

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Supremo Tribunal Administrativo — Výklad článkov 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ — Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej podiel na zisku vyplácaný cudzozemským spoločnostiam podlieha menej výhodnému daňovému režimu ako podiel na zisku vyplácaný tuzemským spoločnostiam — Požiadavka dlhšieho minimálneho obdobia vlastníctva akcií a vyššieho minimálneho obchodného podielu vzťahujúca sa na cudzozemské spoločnosti

Výrok

1.

Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ bránia právnej úprave členského štátu, ako je tá, o ktorú ide vo veci samej, ktorá neumožňuje spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ktorá má v spoločnosti so sídlom v Portugalsku podiel vyšší ako 10 %, ale nižší ako 20 %, uplatnenie oslobodenia od dane vyberanej zrážkou pri zdroji z dividend vyplácaných spoločnosťou so sídlom v Portugalsku a podriaďuje tak tieto dividendy dvojitému hospodárskemu zdaneniu, hoci v prípade, ak sú dividendy vyplácané spoločnostiam, ktoré sú akcionármi so sídlom v Portugalsku a majú rovnaký druh podielu, takéto dvojité hospodárske zdanenie nenastáva. Ak sa členský štát odvoláva na dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenú s iným členským štátom, vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby zohľadnil takúto dohodu a prípadne preveril, či umožňuje neutralizovanie účinkov obmedzenia voľného pohybu kapitálu.

2.

Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ bránia právnej úprave členského štátu, ako je tá, o ktorú ide vo veci samej, ktorá umožňuje spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ktorá má v spoločnosti so sídlom v Portugalsku podiel vyšší ako 20 %, preplatenie dane vyberanej zrážkou pri zdroji z dividend vyplácaných spoločnosťou so sídlom v Portugalsku výlučne v prípade, ak mala takýto podiel nepretržite počas dvoch rokov a odďaľuje tak odstránenie dvojitého hospodárskeho zdanenia v porovnaní so spoločnosťami, ktoré sú akcionármi so sídlom v Portugalsku a majú rovnaký druh podielu. Ak sa členský štát odvoláva na dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenú s iným členským štátom, vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby zohľadnil takúto dohodu a prípadne preveril, či umožňuje neutralizovanie účinkov obmedzenia voľného pohybu kapitálu.


(1)  Ú. v. EÚ C 130, 30.4.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/18


Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Densmore Ronald Dover/Európsky parlament

(Vec C-278/11 P) (1)

(Odvolanie - Pravidlá o výplate príspevkov a úhrade nákladov pre európskych poslancov - Kontrola použitia príspevkov - Príspevok na asistenta - Doklady o výdavkoch - Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm)

2012/C 366/30

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Densmore Ronald Dover (v zastúpení: D. Vaughan, QC, M. Lester, barrister, a R. Collard, solicitor)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament (v zastúpení: D. Moore a M. Windisch, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 24. marca 2011 Dover/Európsky parlament (T-149/09), ktorým Všeobecný súd čiastočne zrušil rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 29. januára 2009 o vymáhaní určitých súm, ktoré sa neoprávnene poskytli odvolateľovi ako parlamentné výdavky a príspevky

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Densmore Ronald Dover je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 252, 27.8.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/19


Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Power-One Italy SpA/Európska komisia

(Vec C-372/11 P) (1)

(Odvolanie - Mimozmluvná zodpovednosť - Projekt spolufinancovaný finančným nástrojom „LIFE“ - Vývoj nového systému poskytovania energie pre použitie v mobilnej telefónnej službe (projekt „Pneuma“) - Rozhodnutie Komisie o ukončení projektu a o vrátení zaplateného preddavku - Náhrada údajne spôsobenej škody)

2012/C 366/31

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Power-One Italy SpA (v zastúpení: R. Giuffrida a A. Giussani, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: P. Oliver a D. Recchia, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 24. mája 2011, Power-One Italy/Komisia (T-489/08), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu na náhradu škody údajne utrpenej odvolateľkou v dôsledku rozhodnutia Komisie o ukončení projektu Pneuma (LIFE04 ENV/IT/000595) slúžiaceho na spolufinancovanie vývoja nového systému poskytovania energie pre použitie v mobilnej telefónnej službe — Legitímna dôvera — Povinnosť odôvodnenia

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Power-One Italy SpA znáša trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/19


Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgicko) — Tate & Lyle Investments Ltd/Belgicko

(Vec C-384/11) (1)

(Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku - Článok 63 ZFEÚ - Daňová právna úprava - Rozdelenie dividend - Zrážky pri zdroji - Zamedzenie alebo obmedzenie reťazového zdanenia - Rozdielne zaobchádzanie s oprávnenými spoločnosťami rezidentmi a nerezidentmi)

2012/C 366/32

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tate & Lyle Investments Ltd

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

za účasti: Syral Belgium NV

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Výklad článku 63 ZFEÚ — Obmedzenia voľného pohybu kapitálu — Daňová právna úprava — Daň z príjmov právnických osôb — Zdanenie dividend — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca zrážkovú daň vo výške 10 % z dividend vyplatených spoločnosťami rezidentmi, ako aj z podobných príjmov — Možnosť započítania tejto zrážkovej dane iba v prípade spoločností rezidentov

Výrok

Článok 63 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá zdaňuje zrážkovou daňou tie dividendy, ktoré vypláca tuzemská spoločnosť oprávneným spoločnostiam rezidentom a nerezidentom, ktoré majú v tejto tuzemskej spoločnosti kapitálový podiel nižší ako 10 % kapitálu, avšak s nadobúdacou hodnotou najmenej 1,2 milióna eur, pričom výlučne pre oprávnené osoby rezidentov nestanovuje mechanizmus umožňujúci obmedzenie reťazového zdanenia. Ak sa členský štát odvolá na dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretú s iným členským štátom, potom vnútroštátnemu súdu prináleží určiť, či v spore vo veci samej treba zohľadňovať túto dohodu a prípadne overiť, či táto dohoda umožňuje neutralizovať účinky obmedzenia voľného pohybu kapitálu.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/20


Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Government of Gibraltar/Európska komisia, Španielske kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(Vec C-407/11 P) (1)

(Odvolanie - Smernica 92/43/EHS - Ochrana prirodzených biotopov - Zoznam lokalít európskeho významu pre stredomorský biogeografický región - Zaradenie do zoznamu lokality „Estrecho Oriental“ navrhovanej španielskou vládou, ktorá zahŕňa časť britských teritoriálnych vôd Gibraltáru a časť šíreho mora - Žaloba o neplatnosť - Návrh na čiastočné zrušenie - Oddeliteľnosť - Právo na obranu)

2012/C 366/33

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Government of Gibraltar (v zastúpení: D. Vaughan, QC, M. Llamas, barrister)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: D. Recchia a M. K. Mifsud-Bonnici, splnomocnení zástupcovia), Španielske kráľovstvo (v zastúpení: N. Díaz Abad a M. Muñoz Pérez, splnomocnení zástupcovia), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 24. mája 2011, Government of Gibraltar/Komisia (T-176/09), ktorým Všeobecný súd vyhlásil za neprípustnú žalobu smerujúcu k čiastočnému zrušeniu rozhodnutia Komisie 2009/95/ES z 12. decembra 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma druhý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v stredomorskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2008) 8049], v rozsahu, v akom bola týmto rozhodnutím na návrh Španielska doplnená do zoznamu lokalita nazvaná „Estrecho Oriental“ (ES6120032), ktorá zahŕňa oblasť britských teritoriálnych vôd Gibraltáru a oblasť šíreho mora

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Government of Gibraltar je povinná nahradiť trovy konania.

3.

Španielske kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 290, 1.10.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/20


Uznesenie Súdneho dvora z 27. júna 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH/Európska komisia

(Vec C-491/11 P) (1)

(Odvolanie - Spoločná poľnohospodárska politika - Nákup kukurice od intervenčnej agentúry Maďarska - Nedostatočné zásoby - Údajné nedodržanie kontrolných povinností zo strany Komisie - Mimozmluvná zodpovednosť)

2012/C 366/34

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (v zastúpení: G. Lehner, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: G. von Rintelen a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 21. júla 2011, Fuchshuber Agrarhandel/Komisia, (T-451/10), ktorým Všeobecný súd zamietol z dôvodu zjavného nedostatku právneho základu žalobu o náhradu škody, ktorá údajne vznikla v dôsledku toho, že Komisia nevykonala preskúmanie podmienok začatia stáleho verejného obstarávania na ďalší predaj obilnín na spoločnom trhu, v predmetnom prípade kukurice, ktorú má v držbe maďarská intervenčná agentúra

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Fuchshuber Agrarhandel GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 13, 14.1.2012.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/20


Uznesenie Súdneho dvora z 15. júna 2012 — United Technologies Corp./Európska komisia

(Vec C-493/11 P) (1)

(Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Trh montáže a údržby výťahov a mechanických eskalátorov - Pokuty - Materská spoločnosť a dcérske spoločnosti - Pripísateľnosť protiprávneho správania)

2012/C 366/35

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: United Technologies Corp. (v zastúpení: A. Winckler a D. Gerard, advokáti, J. Temple Lang a C. Cook, solicitors)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouquet, R. Sauer a J. Bourke, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júla 2011 — General Technic-Otis a i./Komisia (spojené veci T-141/07, T-142/07, T-145/07 a T-146/07), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 512 v konečnom znení z 21. februára 2007 o postupe podľa článku 81 [ES] (vec COMP/E-1/38.823 — Výťahy a eskalátory) v súvislosti s kartelom na trhu montáže a údržby výťahov a mechanických eskalátorov v Belgicku, Nemecku, Luxembursku a Holandsku, ktorý sa týkal manipulácie verejných obchodných súťaží, rozdelenia trhov, určenia cien, prideľovania s tým súvisiacich projektov a zákaziek a výmeny informácií, ako aj subsidiárne návrh na zrušenie alebo zníženie pokuty uloženej odvolateľke — Zodpovednosť materskej spoločnosti za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, ktorého sa dopustili jej dcérske spoločnosti

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

United Technologies Corp. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 347, 26.11.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/21


Uznesenie Súdneho dvora z 15. júna 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, predtým General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company/Európska komisia

(Vec C-494/11 P) (1)

(Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Trh montáže a údržby výťahov a mechanických eskalátorov - Pokuty - Materská spoločnosť a dcérske spoločnosti - Pripísateľnosť protiprávneho správania)

2012/C 366/36

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Otis Luxembourg Sàrl, predtým General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company (v zastúpení: A. Winckler a D. Gerard, advokáti, J. Temple Lang a C. Cook, solicitor)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouquet, R. Sauer a J. Bourke, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júla 2011 — General Technic-Otis a i./Komisia (spojené veci T-141/07, T-142/07, T-145/07 a T-146/07), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 512 v konečnom znení z 21. februára 2007 o postupe podľa článku 81 [ES] (vec COMP/E-1/38.823 — Výťahy a eskalátory) v súvislosti s kartelom na trhu montáže a údržby výťahov a mechanických eskalátorov v Belgicku, Nemecku, Luxembursku a Holandsku, ktorý sa týkal manipulácie verejných obchodných súťaží, rozdelenia trhov, určenia cien, prideľovania s tým súvisiacich projektov a zákaziek a výmeny informácií, ako aj subsidiárne návrh na zrušenie alebo zníženie pokuty uloženej odvolateľke — Zodpovednosť materskej spoločnosti za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, ktorého sa dopustili jej dcérske spoločnosti

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Otis Luxembourg Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV a Otis Elevator Company sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 347, 26.11.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/21


Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Land Wien/Európska komisia

(Vec C-608/11 P) (1)

(Odvolanie - Atómová energia - Rozšírenie jadrovej elektrárne Mochovce (Slovenská republika) - Rozhodnutie Komisie o odložení sťažnosti - Žaloba o neplatnosť - Odmietnutie Komisie poskytnúť požadované dokumenty - Žaloba na nečinnosť - Minimálne požiadavky stanovené v článku 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu - Neprípustnosť)

2012/C 366/37

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Land Wien (v zastúpení: W.-G. Schärf, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: M. Patakia, P. Oliver a G. Wilms, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 20. septembra 2011, Land Wien/Komisia (T-267/10), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu žalobcu jednak o neplatnosť rozhodnutia Komisie z 25. marca 2010 o zastavení konania týkajúceho sa jeho sťažnosti v súvislosti s projektom na výstavbu tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce (Slovenská republika), a jednak o určení nečinnosti Komisie v zmysle článku 265 ZFEÚ v rozsahu, v akom žalobcovi neboli poskytnuté všetky požadované dokumenty týkajúce sa tohto projektu, čím došlo k porušeniu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003. s. 331) — Porušenie práva na prístup k dokumentom podľa článku 263 štvrtého odseku ZFEÚ, ako aj Zmluvy ESAE

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Land Wien je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/22


Žaloba podaná 27. júna 2012 — Európska komisia/Maďarsko

(Vec C-310/12)

2012/C 366/38

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. Hetsch, D. Düsterhaus a A. Sipos, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhy žalobkyne

určiť, že tým, že Maďarsko neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie vnútroštátneho práva so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (1), alebo v každom prípade Komisiu neinformovalo o týchto opatreniach, si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 40 uvedenej smernice,

uložiť Maďarsku v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ povinnosť platiť penále za nesplnenie si povinnosti oznámiť opatrenia prijaté na zosúladenie vnútroštátneho práva so smernicou 2008/98/ES vo výške 27 316,80 eura/deň odo dňa vyhlásenia rozsudku v prejednávanej veci,

zaviazať Maďarsko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc je najvýznamnejším právnym nástrojom v tejto oblasti a stanovuje okrem iného základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva, napr. pojmy odpad, recyklácia alebo zhodnocovanie.

Lehota na prebratie tejto smernice uplynula 12. decembra 2010. Maďarsko oznámilo Komisii, že legislatívne práce na prebratie smernice ešte nie sú ukončené. Keďže sa doteraz neprijali vykonávacie predpisy, Komisia sa domnieva, že Maďarsko nesplnilo svoje povinnosti v súvislosti s úplným prebratím smernice.

Podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ Komisia môže na základe článku 258 ZFEÚ navrhnúť Súdnemu dvoru, aby v rozsudku o nesplnení povinnosti uložil dotknutému členskému štátu povinnosť oznámiť Komisii opatrenia, ktorými prebral smernicu prijatú v súlade s legislatívnym procesom alebo môže navrhnúť výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má dotknutý členský štát zaplatiť a ktoré pokladá v daných podmienkach za primerané. Komisia v súlade s oznámením Komisia o vykonávaní článku 260 ods. 3 ZFEÚ (2) vypočítala metódou stanovenou v oznámení o vykonávaní článku 228 ES navrhované penále.


(1)  Ú. v. EÚ L 312, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ C 12, s. 1.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 30. júla 2012 — Michael Timmel/Aviso Zeta AG

(Vec C-359/12)

2012/C 366/39

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Handelsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Michael Timmel

Vedľajšia účastníčka konania na strane žalobcu: Lore Tinhofer

Žalovaná: Aviso Zeta AG

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (1), vykladať v tom zmysle, že povinné informácie, ktoré je potrebné uviesť a ktoré v čase schválenia základného prospektu ešte neboli známe, ale v čase uverejnenia dodatku k prospektu už známe boli, sa v zásade musia do tohto dodatku zahrnúť?

2.

Uplatní sa ustanovenie o výnimke uvedené v článku 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy, podľa ktorého nie je potrebné uvádzať informačné položky v zmysle článku 22 ods. 1 tretej vety ani vtedy, keď boli tieto (povinné) informácie známe pred dátumom emisie, avšak po uverejnení základného prospektu, v ktorom sa tieto informácie nenachádzali?

3.

Možno hovoriť o riadnom uverejnení, keď bol uverejnený len jeden základný prospekt bez povinných informácií podľa článku 22 ods. 1 tretej vety nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy, najmä (pri cenných papieroch s jednotkovou denomináciou menej ako 50 000 EUR) podľa prílohy 5, a po ktorom nenasledovalo žiadne uverejnenie konečných podmienok?

4.

Je splnená požiadavka uvedená v článku 29 ods. 1 bode 1 nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy, že prospekt alebo základný prospekt musí byť pri otvorení internetovej stránky, na ktorej je umiestnený, ľahko prístupný,

a)

keď je pre možnosť prezrieť si ho, stiahnuť a vytlačiť ho, potrebná registrácia na internetovej stránke, na ktorej si ho následne možno prezrieť, pričom je na registráciu potrebné akceptovať právne upozornenie na používanie a uvedenie e-mailovej adresy, alebo

b)

keď je za to potrebné uhradiť poplatok, alebo

c)

keď je bezplatné prezretie častí prospektov obmedzené na 2 dokumenty za mesiac, ale na získanie všetkých potrebných informácií v zmysle článku 22 ods. 1 tretej vety nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy, je potrebné stiahnuť minimálne 3 dokumenty?

5.

Má sa ustanovenie článku 14 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (2) vykladať v tom zmysle, že základný prospekt musí byť k dispozícii v sídle emitenta a v kancelárii finančného sprostredkovateľa?


(1)  Ú. v. EÚ L 149, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 307.

(2)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64; Mim. vyd. 06/006, s. 356.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 1. augusta 2012 — Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmund gGmbH

(Vec C-366/12)

2012/C 366/40

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaný a navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Finanzamt Dortmund-West

Žalobkyňa a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Klinikum Dortmund gGmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Musí ísť v prípade úzko súvisiacich aktivít o službu podľa článku 6 ods. 1 šiestej smernice Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (1)?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, ide o aktivity úzko súvisiace s nemocničnou alebo lekárskou starostlivosťou len v tom prípade, ak tieto aktivity poskytne tá istá zdaniteľná osoba, ktorá poskytuje nemocničnú alebo lekársku starostlivosť?

3.

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku, ide o úzko súvisiace aktivity aj v tom prípade, ak lekárska starostlivosť nie je oslobodená od dane podľa článku 13 A ods. 1 písm. b) šiestej smernice Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, ale podľa písmena c) tohto ustanovenia?


(1)  Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Székesfehérvári Törvényszék (Maďarsko) 13. augusta 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Vec C-385/12)

2012/C 366/41

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Székesfehérvári Törvényszék

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Prejudiciálna otázka

Je s ustanoveniami Zmlúv o Európskom spoločenstve, ktoré upravujú zásadu všeobecného zákazu diskriminácie (články 18 ZFEÚ a 26 ZFEÚ), zásadu slobody usadiť sa (článok 49 ZFEÚ), zásadu rovnosti zaobchádzania (článok 54 ZFEÚ), zásadu poskytnutia rovnakej možnosti kapitálovej účasti v spoločnostiach v súlade s článkom 54 (článok 55 ZFEÚ), zásadu slobodného poskytovania služieb (článok 56 ZFEÚ), zásadu voľného pohybu kapitálu (články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ) a zásadu rovnosti pri zdaňovaní podnikov (článok 110 ZFEÚ), zlučiteľné, aby daňovníci, ktorí vykonávajú maloobchodnú činnosť v predajniach, mali povinnosť zaplatiť osobitnú daň, ak je ich čistý ročný obrat vyšší ako 500 miliónov HUF?


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel (Luxembursko) 27. augusta 2012 — Luxemburské veľkovojvodstvo, Administration de l’enregistrement et des domaines/Edenred Luxembourg SA

(Vec C-395/12)

2012/C 366/42

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Luxemburské veľkovojvodstvo, Administration de l’enregistrement et des domaines

Odporkyňa: Edenred Luxembourg SA

Prejudiciálna otázka

Sú plnenia poskytnuté v Luxembursku vydavateľom stravných poukážok prevádzkovateľovi reštaurácie pridruženej k jeho sieti úplne alebo čiastočne oslobodené od DPH na základe ustanovenia článku 13 B písm. d) bodu 3 šiestej smernice Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (77/388/EHS) (1) v znení zmien a doplnení, ak platí, že stravná poukážka nie je plnohodnotným platobným titulom a že cieľom týchto plnení nie je garantovať zaplatenie jedál zakúpených zamestnancom podniku, ktorý je zákazníkom vydavateľa [tamže, písm. d) bod 2], pokiaľ ide o stravné poukážky, ktoré zamestnávateľ poskytne svojim zamestnancom na základe vyššie uvedených vnútroštátnych právnych predpisov, keď pridruženie k sieti stravných poukážok umožňuje profitovať z klientely tvorenej zamestnancami podnikov, ktoré sú zákazníkmi vydavateľa stravných poukážok, a tento vydavateľ znáša náklady na spracovanie stravných poukážok?


(1)  Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/24


Žaloba podaná 11. septembra 2012 — Európska komisia/Cyperská republika

(Vec C-412/12)

2012/C 366/43

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Zavvos a D. Düsterhaus, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Cyperská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Cyperská republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 14 smernice Rady 1999/31/ES (1) z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov, pretože všetky miesta na nekontrolované zneškodňovanie odpadov, ktoré boli v prevádzke na cyperskom území, neboli uzatvorené alebo zosúladené s požiadavkami smernice,

zaviazať Cyperskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V súlade s článkom 14 smernice 1999/31/ES môže prevádzka existujúcich skládok, ktoré boli v čase transpozície smernice do vnútroštátneho práva už v prevádzke, pokračovať iba, ak boli najneskôr do 16. júla 2009 prijaté opatrenia vyžadované právnou úpravou Únie. V opačnom prípade musia byť tieto skládky uzatvorené.

Samotné cyperské úrady priznali, že zo 115 miest na nekontrolované zneškodňovanie odpadov (ktoré z dôvodu „nekontrolovanej“ povahy zneškodňovania odpadov a nakladania s nimi nevyhovujú kritériám článku 14 smernice 1999/31/ES, a ich prevádzka teda nemôže pokračovať), ktoré boli pôvodne v prevádzke na cyperskom území, boli dve naďalej v prevádzke v provinciách Nikózie a Limassolu, a neočakáva sa, že budú uzatvorené pred prvým polrokom 2015 alebo začiatkom roka 2016.

Uvádza sa, že došlo k určitému zlepšeniu v rámci nakladania s odpadmi na cyperskom území, avšak s výrazným oneskorením, pretože v súlade s článkom 14 smernice 1999/31/ES mali byť vyžadované opatrenia prijaté najneskôr 16. júla 2009, a napriek tomu, ako priznávajú cyperské úrady, boli dve miesta na nekontrolované zneškodňovanie odpadov naďalej v prevádzke bez kontroly, a preto nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z článku 14 smernice naďalej trvá a neočakáva sa, že by došlo k jeho ukončeniu počas nasledujúcich troch rokov.


(1)  Ú. v. ES L 182, s. 1; Mim. vyd. 15/004, s. 228.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Nienburg (Nemecko) 13. septembra 2012 — Bianca Brandes/Spolková krajina Dolné Sasko

(Vec C-415/12)

2012/C 366/44

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Arbeitsgericht Nienburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Bianca Brandes

Žalovaná: Spolková krajina Dolné Sasko

Prejudiciálna otázka

Má sa relevantné právo Únie, predovšetkým doložka 4 body 1 a 2 Rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorá je uvedená v prílohe smernice 97/81 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC (1), zmenenej a doplnenej smernicou Rady 98/23/ES (2), vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátne zákonné ustanovenie, ustanovenie kolektívnej zmluvy alebo prax, ak sa pri zmene rozsahu pracovného úväzku zamestnanca, ktorá je spojená so zmenou počtu týždenných pracovných dní, rozsah nároku na dovolenku na zotavenie, ktorú zamestnanec v referenčnom období nemohol čerpať, upraví takým spôsobom, že rozsah nároku na dovolenku, ktorý je vyjadrený v týždňoch, síce ostane zachovaný, ale v prípade nároku na dovolenku vyjadreného v dňoch pritom dochádza k prepočtu na nový rozsah pracovného úväzku?


(1)  Smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 (Ú. v. ES L 14, 1998, s. 9; Mim. vyd. 05/003, s. 267).

(2)  Smernica Rady 98/23/ES zo 7. apríla 1998 o rozšírení smernice 97/81/ES o rámcovej dohode o práci na čiastočný úväzok, ktorú uzatvorili UNICE, CEEP a ETUC, na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 131, s. 10; Mim. vyd. 05/003, s. 278).


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 14. septembra 2012 — Crono Service Scarl a i./Roma Capitale

(Vec C-419/12)

2012/C 366/45

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Crono Service Scarl a i.

Žalovaný: Roma Capitale

Prejudiciálna otázka

Bránia článok 49 ZFEÚ, článok 3 ZEÚ, články 3 ZFEÚ, 4 ZFEÚ, 5 ZFEÚ, 6 ZFEÚ, 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ uplatneniu článku 3 ods. 3, článku 8 ods. 3 a článku 11 zákona č. 21 z roku 1992 v časti, v ktorej stanovujú, že „sídlo dopravcu a technická základňa sa musia nachádzať výlučne na území obce, ktorá vydala oprávnenie“; že „na získanie a ďalšie uplatňovanie oprávnenia na poskytovanie služby prenájmu dopravného prostriedku s vodičom sa vyžaduje, aby jeho držiteľ mal na základe platného právneho titulu sídlo, technickú základňu alebo prístavné mólo na území obce, ktorá vydala oprávnenie“ a že „objednávky dopravy v rámci služby prenájmu dopravného prostriedku s vodičom sa uskutočňujú v technickej základni? Začatie a ukončenie každej jednotlivej služby prenájmu dopravného prostriedku s vodičom sa musí uskutočniť v technickej základni nachádzajúcej sa v obci, ktorá vydala oprávnenie, s návratom do tejto technickej základne, zatiaľ čo vyzdvihnutie zákazníka a príchod do cieľového miesta môžu byť uskutočnené aj na území iných obcí“.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 14. septembra 2012 — Anitrav/Roma Capitale

(Vec C-420/12)

2012/C 366/46

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (Anitrav)

Žalovaný: Roma Capitale

Prejudiciálna otázka

Bránia článok 49 ZFEÚ, článok 3 ZEÚ, články 3 ZFEÚ, 4 ZFEÚ, 5 ZFEÚ, 6 ZFEÚ, 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ uplatneniu článku 3 ods. 3, článku 8 ods. 3 a článku 11 zákona č. 21 z roku 1992 v časti, v ktorej stanovujú, že „sídlo dopravcu a technická základňa sa musia nachádzať výlučne na území obce, ktorá vydala oprávnenie“; že „na získanie a ďalšie uplatňovanie oprávnenia na poskytovanie služby prenájmu dopravného prostriedku s vodičom sa vyžaduje, aby jeho držiteľ mal na základe platného právneho titulu sídlo, technickú základňu alebo prístavné mólo na území obce, ktorá vydala oprávnenie“ a že „objednávky dopravy v rámci služby prenájmu dopravného prostriedku s vodičom sa uskutočňujú v technickej základni? Začatie a ukončenie každej jednotlivej služby prenájmu dopravného prostriedku s vodičom sa musí uskutočniť v technickej základni nachádzajúcej sa v obci, ktorá vydala oprávnenie, s návratom do tejto technickej základne, zatiaľ čo vyzdvihnutie zákazníka a príchod do cieľového miesta môžu byť uskutočnené aj na území iných obcí“.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia-grad (Bulharsko) 26. septembra 2012 — „Slančeva sila“ ЕООD/Izpalnitelniat direktor na Daržaven fond „Zemedelie“ — Razplaštatelna agencia

(Vec C-434/12)

2012/C 366/47

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Sofia-grad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa v konaní vo veci samej:„Slančeva sila“ ЕООD

Žalovaný v konaní vo veci samej: Izpalnitelniat direktor na Daržaven fond „Zemedelie“ — Razplaštatelna agencia

Prejudiciálne otázky

1.

Ako treba vykladať pojem „umelo vytvorené podmienky“ s ohľadom na ustanovenie článku 4 ods. 8 nariadenia č. 65/2011 (1)?

2.

Má sa článok 4 ods. 8 nariadenia č. 65/2011 vykladať v tom zmysle, že bráni článku 7 ods. 2 bulharského nariadenia č. 29 z 11. augusta 2008, podľa ktorého sa finančná podpora neposkytne žiadateľom/príjemcom, ak sa zistí, že umelo vytvorili podmienky na získanie podpory, aby tým získali výhodu, ktorá je v rozpore s cieľmi opatrenia?

3.

Má sa článok 4 ods. 8 nariadenia č. 65/2011 vykladať v tom zmysle, že bráni judikatúre Bulharskej republiky, podľa ktorej sa podmienky na získanie výhody, ktorá je v rozpore s cieľmi opatrenia, vytvorili umelo, ak medzi žiadateľmi existuje právny vzťah?

4.

Predstavuje využívanie samostatných susediacich pozemkov, ktoré boli pred podaním žiadosti časťami jedného pozemku, rôznymi uchádzačmi, ktorí sú samostatnými právnymi subjektmi, ako aj zistená skutočná spätosť, ako napríklad rovnakí splnomocnenci, zadávatelia, dodávatelia, obchodné sídla a adresy uchádzačov, „umelo vytvorené podmienky“?

5.

Musí sa konštatovať, že existuje úmyselná koordinácia medzi uchádzačmi a/alebo treťou osobou, ak ide o cieľ získať výhodu v prospech konkrétneho uchádzača?

6.

V čom konkrétne spočíva výhoda v zmysle článku 4 ods. 8 nariadenia č. 65/2011; má sa vzťahovať na vyhotovenie viacerých menších investičných ponúk, ktorých cieľom je, aby konkrétny uchádzač dostal za každú z týchto ponúk, a to aj v prípade, ak ich podali odlišní uchádzači, financovanie v maximálnej výške 200 000 eur?

7.

Má sa článok 4 ods. 8 nariadenia č. 65/2011 vykladať v tom zmysle, že s ním nie je v súlade judikatúra Bulharskej republiky, podľa ktorej si skutkový stav v zmysle predpisu vyžaduje splnenie týchto troch kumulatívnych podmienok: 1. existuje funkčná nesamostatnosť a/alebo umelo vytvorené podmienky na získanie pomoci, 2. účelom skutkového stavu je získanie výhody, 3. a to v rozpore s cieľmi opatrenia?


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 25, s. 8).


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/27


Odvolanie podané 3. októbra 2012: Rivella International AG proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. júla 2012 vo veci T-170/11, Rivella International AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-445/12 P)

2012/C 366/48

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rivella International AG (v zastúpení: C. Spintig, S. Pietzcker a R. Jacobs, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok a vrátiť vec Všeobecnému súdu na ďalšie prejednanie,

zaviazať odporcu na náhradu trov odvolacieho konania a konania na prvom stupni.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka svojím odvolaním napáda rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. júla 2012, ktorý sa týkal žaloby proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) z 10. januára 2011 (vec R 534/2010-4) v súvislosti s námietkovým konaním medzi Rivella International AG a Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas.

Odvolateľka uvádza tieto dôvody odvolania:

Všeobecný súd porušil článok 42 ods. 2 a ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (1) tým, že:

požadoval dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky, na ktorom je založená námietka, hoci táto ochranná známka nie je ochrannou známkou Spoločenstva, a nie je ani „skoršou ochrannou známkou“, ale je iba nemeckou časťou medzinárodnej ochrannej známky,

usúdil, že otázka územia používania skoršej (medzinárodnej) registrovanej ochrannej známky je v nariadení č. 207/2009 taxatívne upravená a vnútroštátne právo členských štátov v tomto smere platí iba doplňujúco,

nezohľadnil skutočnosť, že takýto výklad vedie k výsledku, ktorý nebol zamýšľaný nariadením č. 207/2009, a najmä ani jeho odôvodnením 3, a to k oddeleniu zápisu a možnosti používania ochrannej známky Spoločenstva okrem prípadov výslovne upravených v nariadení.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/27


Uznesenie predsedníčky ôsmej komory Súdneho dvora z 5. júla 2012 — Európska komisia/Švédske kráľovstvo

(Vec C-70/11) (1)

2012/C 366/49

Jazyk konania: švédčina

Predsedníčka ôsmej komory nariadila výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 120, 16.4.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/27


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. augusta 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo — Španielsko) — Susana Natividad Martínez Álvarez/Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

(Vec C-194/11) (1)

2012/C 366/50

Jazyk konania: španielčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 30.7.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/27


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. júla 2012 — Európska komisia/Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Rada Európskej únie

(Vec C-195/11 P) (1)

2012/C 366/51

Jazyk konania: angličtina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 179, 18.6.2011.


Všeobecný súd

24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/28


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. októbra 2012 — Taliansko/Komisia

(Vec T-426/08) (1)

(EPUZF - Záručná sekcia - EPZF - Výdavky vylúčené z financovania - Ovocie a zelenina - Cukor - Spracovanie citrusových plodov - Mlieko - Plodiny pestované na ornej pôde - Paušálna finančná oprava - Proporcionalita - Povinnosť odôvodnenia - Neexistencia omylu pri posúdení)

2012/C 366/52

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P. Rossi a F. Jimeno Fernández, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2008/582/ES z 8. júla 2008, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) (Ú. v. EÚ L 186, s. 39), v rozsahu, v akom vylučuje z financovania Spoločenstva výdavky uskutočnené Talianskou republikou vo výške 174 704 912,66 eura

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Talianska republika znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 301, 22.11.2008.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/28


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2012 — Evropaïki Dynamiki/Komisia

(Vec T-591/08) (1)

(Verejné zákazky na služby - Verejné obstarávanie - Poskytovanie informatických služieb - Zaradenie uchádzača na druhé miesto v zostupnom poradí - Žaloba o neplatnosť - Dôvody vylúčenia z verejného obstarávania - Konflikt záujmov - Povinnosť odôvodnenia - Zjavne nesprávne posúdenie - Rovnosť zaobchádzania - Mimozmluvná zodpovednosť)

2012/C 366/53

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Korogiannakis a P. Katsimani, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne B. Simon a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci P. Wytinck, advokát, neskôr E. Manhaeve, za právnej pomoci P. Wytinck a B. Hoorelbeke, advokáti)

Predmet veci

Jednak návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie zo 17. októbra 2008, ktorým bola žalobkyňa zaradená na miesto druhého zmluvného partnera v zostupnom poradí pre svoje ponuky časť 2 a 3 podané v rámci verejného obstarávania nazvaného „Štatistické informačné technológie“ týkajúceho sa poradenských služieb a vývoja v súvislosti s formátom výmeny štatistických údajov a metaúdajov (SDMX) (Ú. v. EÚ 2008/S 120-159017), ako aj všetkých súvisiacich rozhodnutí vrátane rozhodnutia o pridelení zákazky úspešnému uchádzačovi zaradenému na prvé miesto v zostupnom poradí, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 82, 4.4.2009.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/29


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners/Rada

(Vec T-150/09) (1)

(Dumping - Dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne - Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve - Lehota na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa tohto štatútu - Zjavne nesprávne posúdenie - Dôkazné bremeno - Úprava nákladov - Článok 2 ods. 5 a článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 5 a článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1225/2009])

2012/C 366/54

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (Zhouhan, Čína) (v zastúpení: F. Graafsma a J. Cornelis, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci G. Berrisch a G. Wolf, advokáti, neskôr J.-P. Hix a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Berrisch)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: H. van Vliet a C. Clyne, splnomocnení zástupcovia) a Európsky inštitút pre priemyselné spojovacie materiály AISBL (EIFI) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne J. Bourgeois, Y. van Gerven a E. Wäktare, neskôr J. Bourgeois, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 91/2009 z 26. januára 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 29, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie a Európskemu inštitútu pre priemyselné spojovacie materiály AISBL.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 141, 20.6.2009.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/29


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Grécko/Komisia

(Vec T-158/09) (1)

(EPUZF - Záručná sekcia - Výdavky vylúčené z financovania - Zúčtovanie výdavkov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované EPUZF - Nedbanlivosť členského štátu pri vymáhaní neoprávnene vyplatených súm - Zaťaženie členského štátu finančnými dôsledkami nevykonaného vymáhania)

2012/C 366/55

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Helénska republika (v zastúpení: I. Chalkias, S. Papaïoannou a V. Karra, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Jimeno Fernández a E. Tserepa-Lacombe, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci N. Korogiannakis, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia Komisie K(2009) 810 v konečnom znení z 13. februára 2009 o finančnom postupe, ktorý sa má uplatňovať, pokiaľ ide o vyúčtovanie výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), Záručná sekcia, v určitých prípadoch nezrovnalostí zo strany prevádzkovateľov, v rozsahu, v akom toto rozhodnutie vylučuje z financovania Spoločenstvom sumu 13 348 979,02 eura a pripisuje ju na ťarchu Helénskej republike

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie K(2009) 810 v konečnom znení z 13. februára 2009 o finančnom postupe, ktorý sa má uplatňovať, pokiaľ ide o vyúčtovanie výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), Záručná sekcia, v určitých prípadoch nezrovnalostí zo strany prevádzkovateľov, sa ruší v rozsahu, v akom uzatvára spisy EL/1993/01 a AL/1994/031 a pripisuje sumy 519 907 eur a 300 914,99 eura na ťarchu Helénskej republiky.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Helénska republika znáša štyri pätiny svojich vlastných trov konania a je povinná nahradiť štyri pätiny trov konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

4.

Komisia znáša pätinu svojich vlastných trov konania a je povinná nahradiť pätinu trov konania, ktoré vznikli Helénskej republike.


(1)  Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/30


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners a Shanghai Prime Machinery/Rada

(Vec T-170/09) (1)

(Dumping - Dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne - Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve - Lehota na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa tohto štatútu - Zásada riadnej správy vecí verejných - Dôkazné bremeno - Povinnosť odôvodnenia - Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) a článok 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. b) a c) a článok 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1225/2009])

2012/C 366/56

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners Co. Ltd (Baoshan, Čína) a Shanghai Prime Machinery Co. Ltd (Šanghaj, Čína) (v zastúpení: pôvodne K. Adamantopoulos a Y. Melin, neskôr Y. Melin, V. Akritidis a F. Crespo, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci G. Berrisch a G. Wolf, advokáti, neskôr J.-P. Hix a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Berrisch, advokáti)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: H. van Vliet a C. Clyne, splnomocnení zástupcovia) a Európsky inštitút pre priemyselné spojovacie materiály AISBL (EIFI) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne J. Bourgeois, Y. van Gerven a E. Wäktare, neskôr J. Bourgeois, advokáti)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 91/2009 z 26. januára 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 29, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners Co. Ltd a Shanghai Prime Machinery Co. Ltd znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie a Európskemu inštitútu pre priemyselné spojovacie materiály AISBL.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/30


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Gem-Year a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Rada

(Vec T-172/09) (1)

(Dumping - Dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne - Podpora sťažnosti výrobným odvetvím Spoločenstva - Definícia dotknutého výrobku - Ujma - Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve - Náklady hlavných surovín odrážajúce vo veľkej miere trhovú hodnotu - Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1225/2009])

2012/C 366/57

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Gem-Year Industrial Co. Ltd (Zhejiang, Čína) a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (Zhejiang) (v zastúpení: K. Adamantopoulos a Y. Melin, neskôr Y. Melin, V. Akritidis a F. Crespo, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci G. Berrisch a G. Wolf, advokáti, neskôr J.-P. Hix a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Berrisch)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: H. van Vliet a C. Clyne, splnomocnení zástupcovia) a Európsky inštitút pre priemyselné spojovacie materiály AISBL (EIFI) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne J. Bourgeois, Y. van Gerven a E. Wäktare, neskôr J. Bourgeois, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 91/2009 z 26. januára 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 29, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Gem-Year Industrial Co. Ltd a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie a Európskemu inštitútu pre priemyselné spojovacie materiály AISBL.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/31


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Evropaïki Dynamiki/Komisia

(Vec T-247/09) (1)

(Verejné zákazky na služby - Verejné obstarávanie - Poskytovanie služieb týkajúcich sa výroby a rozširovania Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie a súvisiacich offline a online médií - Zamietnutie ponuky uchádzača a rozhodnutie prideliť zákazku inému uchádzačovi - Povinnosť odôvodnenia - Rovnosť zaobchádzania - Zjavne nesprávne posúdenie - Mimozmluvná zodpovednosť)

2012/C 366/58

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Korogiannakis a M. Dermitzakis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: N. Bambara a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne N. Dimopoulos, solicitor, neskôr E. Petritsi, advokát, a napokon O. Graber-Soudry, solicitor)

Predmet veci

Jednak návrh na zrušenie rozhodnutia Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev zo 7. apríla 2009, ktorým sa neprijala ponuka žalobkyne v rámci verejného obstarávania na poskytovanie služieb výroby a rozširovania Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie a súvisiacich offline a online médií, ako aj všetkých ďalších rozhodnutí Úradu pre vydávanie úradných publikácií vrátane rozhodnutia o pridelení zákazky úspešnému uchádzačovi, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 205, 29.8.2009.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/31


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Sviluppo Globale/Komisia

(Vec T-183/10) (1)

(Verejné zákazky na služby - Verejné obstarávanie - Poskytnutie technickej pomoci vláde Sýrie - Zamietnutie kandidatúry - Povinnosť odôvodnenia)

2012/C 366/59

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Sviluppo Globale GEIE (Rím, Taliansko) (v zastúpení: F. Sciaudone, R. Sciaudone a A. Neri, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Erlbacher, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci P. Manzini, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie zo 14. februára 2010 vylučujúceho žiadosť o účasť predloženú žalobcom v rámci užšieho verejného obstarávania EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (Ú. v. EÚ 2009/S 223-319862), ktorého cieľom bolo poskytnutie služieb technickej pomoci pre sýrsku vládu zameraných na rozvoj procesu decentralizácie a miestneho rozvoja

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie zo 14. februára 2010 vylučujúce žiadosť o účasť predloženú žalobcom v rámci užšieho verejného obstarávania EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (Ú. v. EÚ 2009/S 223-319862), ktorého cieľom bolo poskytnutie služieb technickej pomoci pre sýrsku vládu zameraných na rozvoj procesu decentralizácie a miestneho rozvoja, sa ruší.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Sviluppo Globale GEIE.


(1)  Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/31


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2012 — Lancôme/ÚHVT — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS)

(Vec T-204/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka COLOR FOCUS - Skoršia slovná ochranná známka FOCUS - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť ochranných známok - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Zneužitie práva)

2012/C 366/60

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lancôme parfums et beauté & Cie (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: A. von Mühlendahl a S. Abel, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne S. Schäffner, neskôr A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Focus Magazin Verlag GmbH (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: R. Schweizer a J. Berlinger, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 11. februára 2010 (vec R 238/2009-2) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Focus Magazin Verlag GmbH a Lancôme parfums et beauté & Cie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Lancôme parfums et beauté & Cie je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/32


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. októbra 2012 — Novatex/Rada

(Vec T-556/10) (1)

(Subvencie - Dovozy určitých typov polyetyléntereftalátu s pôvodom v Iráne, Pakistane a v Spojených arabských emirátoch - Konečné vyrovnávacie clo a konečné vybratie dočasného cla - Článok 3 ods. 1 a 2, článok 6 písm. b) a článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 597/2009)

2012/C 366/61

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Novatex Ltd (Karáči, Pakistan) (v zastúpení: B. Servais, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: B. Driessen, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci G. Berrisch, advokát, a N. Chesaites, barrister)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: H. van Vliet, M. França a G. Luengo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 857/2010 z 27. septembra 2010, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo na dovoz určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Iráne, Pakistane a v Spojených arabských emirátoch (Ú. v. EÚ L 254, s. 10), v rozsahu, v akom sa týka žalobcu

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 857/2010 z 27. septembra 2010, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo na dovoz určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Iráne, Pakistane a v Spojených arabských emirátoch sa, pokiaľ ide o Novatex Ltd, zrušuje v rozsahu, v akom konečné vyrovnávacie clo na dovoz určitého polyetyléntereftalátu do Európskej únie prevyšuje clo uplatniteľné za absencie chyby týkajúcej sa sumy uvedenej v riadku 74 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2008.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a 50 % trov konania, ktoré vznikli Novatex. Novatex znáša 50 % svojich vlastných trov konania. Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/32


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Bimbo/ÚHVT — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)

(Vec T-569/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BIMBO DOUGHNUTS - Skoršia slovná národná ochranná známka DOGHNUTS - Relatívny dôvod zamietnutia - Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 - Návrh na zmenu rozhodnutia - Prípustnosť)

2012/C 366/62

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bimbo, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: J. Carbonell Callicó, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Panrico, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: D. Pellisé Urquiza, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. októbra 2010 (vec R 838/2009-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Panrico, SA, a Bimbo, SA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bimbo, SA znáša okrem svojich vlastných trov konania aj trovy konania, ktoré vznikli ÚHVT.

3.

Panrico, SA znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 46, 12.2.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/32


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Wessang/ÚHVT — Greinwald (star foods)

(Vec T-333/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva star foods - Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva STAR SNACKS - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2012/C 366/63

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Francúzsko) (v zastúpení: A. Grolée, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Greinwald GmbH (Kempten, Nemecko) (v zastúpení: A. Schulz a C. Onken, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. apríla 2011 (vec R 1837/2010-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Nicolasom Wessangom a Greinwald GmbH

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 15. apríla 2011 (vec R 1837/2010-4) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka výrobkov zaradených do tried 29, 30 a 32 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, s výnimkou „pív“ zaradených do triedy 32 v zmysle Niceskej dohody.

2.

Žaloba sa vo zvyšnej časti zamieta.

3.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť tri štvrtiny trov konania Nicolasa Wessanga.

4.

N. Wessang znáša jednu štvrtinu svojich vlastných trov konania.

5.

Greinwald GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 10.9.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/33


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. októbra 2012 — Bial-Portela/ÚHVT — Isdin (ZEBEXIR)

(Vec T-366/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ZEBEXIR - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva ZEBINIX - Relatívne dôvody zamietnutia - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2012/C 366/64

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugalsko) (v zastúpení: B. Braga da Cruz a J. M. Conceição Pimenta, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Isdin, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: P. López Ronda, G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal a H. L. Curtis-Oliver, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. apríla 2011 (vec R 1212/2009-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Bial-Portela & Ca, SA, a Isdin, SA

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 6. apríla 2011 (vec R 121/2009-1) sa zrušuje.

2.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Bial-Portela & Ca, SA.

3.

Isdin, SA znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 10.9.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/33


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2012 — Monier Roofing Components/ÚHVT (CLIMA COMFORT)

(Vec T-371/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CLIMA COMFORT - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Právo byť vypočutý - Článok 75 druhá veta nariadenia č. 207/2009 - Preskúmanie skutočností ex offo - Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009)

2012/C 366/65

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Monier Roofing Components GmbH (Oberursel, Nemecko) (v zastúpení: F. Ekey, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Pohlmann, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 28. apríla 2011 (vec R 2026/2010-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia CLIMA COMFORT ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Monier Roofing Components GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 10.9.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/34


Uznesenie Všeobecného súdu z 3. októbra 2012 — Tecnimed/ÚHVT — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

(Vec T-360/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Lehota na podanie žaloby - Omeškanie - Neexistencia nepredvídateľnej okolnosti - Neexistencia vyššej moci - Právo na prístup k spravodlivosti - Zjavná neprípustnosť)

2012/C 366/66

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tecnimed Srl (Vedano Olona, Taliansko) (v zastúpení: M. Franzosi a V. Piccarreta, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Ecobrands Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. júna 2010 (vec R 1795/2008-4) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Tecnimed Srl a Ecobrands Ltd

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Tecnimed Srl je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 19.2.2011.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/34


Uznesenie Všeobecného súdu z 11. októbra 2012 — Cervelli/Komisia

(Vec T-622/11 P) (1)

(Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Príspevok na expatriáciu - Žiadosť o preskúmanie - Nové skutočnosti - Zjavne nedôvodné odvolanie)

2012/C 366/67

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Francesca Cervelli (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. García-Gallardo Gil-Fournier, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 12. septembra 2011, Cervelli/Komisia (F-98/10, zatiaľ neuverejnené v Zbierke), a smerujúce k zrušeniu tohto uznesenia

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Francesca Cervelli znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskej komisie vzniknuté v rámci tohto konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 32, 4.2.2012.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/34


Uznesenie Všeobecného súdu z 28. septembra 2012 — Heads!/ÚHVT (HEADS)

(Vec T-639/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Zamietnutie zápisu - Späťvzatie prihlášky - Zastavenie konania)

2012/C 366/68

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Heads! GmbH & Co. KG (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: A. Jaeger-Lenz a T. Bösling, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 11. októbra 2011 (vec R 2348/2010-1) týkajúcemu sa prihlášky slovnej ochrannej známky „HEADS“ ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Heads! GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 49, 18.2.2012.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/34


Uznesenie Všeobecného súdu z 9. októbra 2012 — Région Poitou-Charentes/Komisia

(Vec T-31/12) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Štrukturálne fondy - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Akt, ktorý je čiastočne informatívny a čiastočne prípravný - Neprípustnosť)

2012/C 366/69

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Région Poitou-Charentes (Francúzsko) (v zastúpení: J. Capiaux, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Dintilhac a A. Steiblytė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia uvedeného v liste Komisie z 18. novembra 2011 uvádzajúceho ako predmet: „Uzavretie programu ‚Atlantická oblasť‘ 2000 — 2006, Schválenie záverečnej správy, CCI: 2001 RG 16 0 PC 006“

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Région Poitou-Charentes znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 109, 14.4.2012.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/35


Uznesenie Všeobecného súdu z 8. októbra 2012 — ClientEarth/Rada

(Vec T-62/12) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Stanovisko vypracované právnou službou Rady k návrhu nariadenia Parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Parlamentu, Rady a Komisie - Potvrdenie zamietnutia priznať úplný prístup - Neprípustnosť - Lehota na podanie žaloby - Pojem ‚napadnuteľný akt‘ v zmysle článku 263 ZFEÚ - Potvrdzujúci akt)

2012/C 366/70

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ClientEarth (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: O. Brouwer a P. van den Berg, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: B. Driessen a C. Fekete, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie listu Rady z 1. decembra 2011 označeného značkou 24/c/01/11, ktorým bol žalobkyni odmietnutý úplný prístup k stanovisku vypracovanému právnou službou Rady (dokument č. 6865/09) k návrhu zmien Európskeho parlamentu v súvislosti s návrhom nariadenia, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331), predloženým Európskou komisiou

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

O návrhoch Dánskeho kráľovstva, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva na vstup vedľajšieho účastníka do konania nie je potrebné rozhodnúť.

3.

ClientEarth je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 109, 14.4.2012.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/35


Uznesenie Všeobecného súdu z 11. októbra 2012 — EDF/Komisia

(Vec T-389/12 R)

(Predbežné opatrenie - Hospodárska súťaž - Koncentrácie - Trh s elektrickou energiou - Rozhodnutie povoľujúce koncentráciu s výhradou dodržania určitých záväzkov - Odmietnutie predĺžiť lehotu stanovenú na splnenie záväzkov - Návrh na nariadenie predbežných opatrení - Neexistencia naliehavosti)

2012/C 366/71

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Électricité de France (EDF) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: A. Creus Carreras a A. Valiente Martin, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Giolito a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na nariadenie predbežných opatrení týkajúcich sa rozhodnutia Komisie C(2012) 4617 final z 28. júna 2012, ktorým bolo žalobkyni odmietnuté predĺženie lehoty stanovenej na splnenie niektorých jej záväzkov uvedených v rozhodnutí K(2009) 9059 z 12. novembra 2009, ktoré povoľuje koncentráciu smerujúcu k získaniu výhradnej kontroly aktív spoločnosti Segebel spoločnosťou Électricité de France S.A. (vec COMP/M.5549 — EDF/Segebel)

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežných opatrení sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/35


Žaloba podaná 14. augusta 2012 — Capitalizaciones Mercantiles/ÚHVT — Leineweber (X)

(Vec T-378/12)

2012/C 366/72

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Capitalizaciones Mercantiles Ltda (Bogota, Kolumbia) (v zastúpení: J. Devaureix a L. Montoya Terán, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Leineweber GmbH & Co. KG (Herford, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

prijal túto žalobu o neplatnosť spolu so všetkými prílohami a príslušnými kópiami,

prijal všetky dôkazy pripojené k spisu,

uznal tvrdenia žalobkyne, ponechávajúc tak bez účinku rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 15. mája 2012 vo veci R 1524/2011-1 o prihláške ochrannej známky Spoločenstva č. 7045818 a následne potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia z 25. mája 2011, ktoré pripustilo zápis (obrazovej) ochrannej známky Spoločenstva „X“ č. 7045818 pre tovary zaradené do triedy 25, a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „X“ pre tovary zaradené do triedy 25 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 7045818.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známky Spoločenstva „X“ č. 4736609 okrem iného pre tovary zaradené do triedy 25.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky pre všetky sporné tovary.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie sporného rozhodnutia a zamietnutie spornej prihlášky pre tovary zaradené do triedy 25.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/36


Žaloba podaná 14. septembra 2012 — Celtipharm/ÚHVT — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

(Vec T-411/12)

2012/C 366/73

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Celtipharm (Vannes, Francúzsko) (v zastúpení: P. Greffe a C. Fendeleur, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Alliance Healthcare France SA (Gennevilliers, Francúzsko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil opravné rozhodnutie (k rozhodnutiu z 2. mája 2012) vydané druhým odvolacím senátom Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 26. júna 2012 vo veci R 767/2011-2.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Alliance Healthcare France SA.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „PHARMASTREET“ pre tovary a služby tried 3, 5 a 35 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8 658 445.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobca.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: národná slovná ochranná známka „PHARMASEE“ pre tovary a služby tried 9, 35, 38, 42 a 44.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu a zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/36


Žaloba podaná 21. septembra 2012 — Beninca/Komisia

(Vec T-418/12)

2012/C 366/74

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Jürgen Beninca (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: C. Zschocke, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 26. júla 2012, ktorým bol konkludentne zamietnutý prístup k dokumentu vydanému v rámci konaní o koncentráciách (vec COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse), a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že Komisia nevydala rozhodnutie o žiadosti žalobcu o prístup k určitému dokumentu v lehote stanovenej v článku 8 ods. 2 nariadenia č. 1049/2001 (1). Podľa článku 8 ods. 3 nariadenia to znamená konkludentne záporné a neodôvodnené rozhodnutie, a predstavuje to teda porušenie príslušných ustanovení o prístupe k dokumentom.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že žiadne z tvrdení uvedených Komisiou v jej predbežnom posúdení neodôvodňuje zamietnutie prístupu žalobcu k požadovanému dokumentu.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/37


Žaloba podaná 26. septembra 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/ÚHVT (VALORES DE FUTURO)

(Vec T-428/12)

2012/C 366/75

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Španielsko) (v zastúpení: J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa a N. González-Alberto Rodríguez, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 4. júla 2012 vo veci R 2299/2011-2 v časti, v ktorej bolo potvrdené zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 9 408 758, a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „VALORES DE FUTURO“ pre výrobky a služby tried 16, 36 a 41 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 408 758.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: čiastočné zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/37


Žaloba podaná 28. septembra 2012 — Distillerie Bonollo a i./Rada

(Vec T-431/12)

2012/C 366/76

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Taliansko), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Taliansko), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerion, Taliansko), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Taliansko) a Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: R. MacLean, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil článok 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 626/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (1) („napadnuté nariadenie“), v rozsahu, v akom bolo antidumpingové clo uložené spoločnostiam Ninghai Organic Chemical Factory a Changmao Biochemical Engineering Company Co. Ltd určené nezákonne na základe nesprávneho posúdenia, ktoré zapríčiňuje nezákonnosť opatrení, porušenie článku 2 a článku 11 ods. 9 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (2) (ďalej len „základné antidumpingové nariadenie“), porušenie práva žalobkýň na obhajobu a neexistenciu dostatočného odôvodnenia napadnutého nariadenia,

nariadil zachovanie účinkov napadnutého nariadenia, kým Rada neprijme nevyhnuté opatrenia na vykonanie rozsudku Súdneho dvora v súlade s článkom 264 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a

zaviazal žalovanú a každého vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania, ktoré vznikli žalobkyniam.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že žalovaná sa dopustila nesprávneho posúdenia tým, že zmenila metódy použité na určenie normálnej hodnoty v analogických krajinách bez dostatočného preukázania zmenených okolností a tým porušila článok 11 ods. 9 základného antidumpingového nariadenia.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že žalovaná sa dopustila nesprávneho posúdenia tým, že nezohľadnila reálne predajné ceny na vnútroštátnom trhu analogických krajín a použila chybne vytvorené hodnoty čím porušila článok 2 ods. 1 a 2 a článok 2 ods. 7 písm. a) a b) základného antidumpingového nariadenia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že žalovaná sa dopustila nesprávneho posúdenia tým, že použila cenu benzénu na trhu v Spojených štátoch a západnej Európe a nie skutočnú cenu suroviny na trhu v krajine jej výroby, čím porušila článok 2 ods. 3 základného antidumpingového nariadenia a dospela tak k chybnej normálnej hodnote použitej v rámci preskúmania.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že žalovaná sa dopustila nesprávneho posúdenia tým, že pri výpočte normálnej vytvorenej hodnoty skreslila náklady na výrobu a tým, že použila náklady na surovinu, ktoré neboli ekvivalentné, čím porušila článok 2 ods. 3 základného antidumpingového nariadenia.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že žalovaná a Európska komisia porušili právo žalobkýň na obhajobu tým, že im nesprístupnili nevyhnutné informácie, ktoré by im umožnili správne pochopiť metódy použité na určenie normálnej hodnoty, a tým, že im neposkytli primerané odôvodnenia základných skutočností týkajúcich sa výpočtu normálnej hodnoty v analogických krajinách a zodpovedajúceho použitého cla, čím zapríčinili nezákonnosť napadnutého nariadenia.


(1)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 626/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 349/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 182, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, s. 51).


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/38


Žaloba podaná 26. septembra 2012 — VTZ a i./Rada

(Vec T-432/12)

2012/C 366/77

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volžskij, Rusko), Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Rusko), Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uraľskij, Rusko) a Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Poľevskoj, Rusko) (v zastúpení: J.-F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo a C. Van Hemelrijck, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil v rozsahu, v akom sa týka žalobcov vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 585/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 a ktorým sa ukončuje konanie o preskúmaní pred uplynutím platnosti týkajúce sa dovozu určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Chorvátsku (Ú. v. EÚ L 174, s. 5), a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že kumulovaním dovozov z Ruska s dovozmi z Ukrajiny Rada zjavne nesprávne posúdila skutkový stav, porušila článok 3 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (1) (ďalej len „základné nariadenie“) a porušila zásadu rovnakého zaobchádzania.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že prijatím záveru, že zrušenie opatrení by pravdepodobne viedlo k opakovanému výskytu ujmy Rada porušila zásadu rovnakého zaobchádzania a zjavne nesprávne posúdila skutkový stav a teda porušila článok 11 ods. 2 základného nariadenia.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada porušila článok 9 ods. 4 a článok 21 základného nariadenia a zásadu rovnakého zaobchádzania, keď sa dopustila omylu v posúdení, pokiaľ ide o analýzu záujmu Únie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada porušila zásadu riadnej správy vecí verejných a právo žalobcov na obranu, keď opomenula skúmať tvrdenia uvádzané žalobcami počas prešetrovania a sprístupniť žalobcom základné skutočnosti a úvahy týkajúce sa veci, porušila povinnosť uviesť dôvody a zásadu riadnej správy vecí verejných, ako aj práva žalobcov na obranu, keď členským štátom poskytla informácie o veci skôr než obdržala vyjadrenia od žalobcov a konzultovala s antidumpingovým poradným výborom pred vypočutím žalobcov.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, s. 51).


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/39


Žaloba podaná 28. septembra 2012 — Steiff/ÚHVT (Kovový gombík v strede ucha textilného zvieratka)

(Vec T-433/12)

2012/C 366/78

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Nemecko) (v zastúpení: D. Fissl, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie R 1693/2011-1 prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 23. júla 2012,

zrušil zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 9 439 613 zo strany ÚHVT,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: pozičná ochranná známka, ktorou sa požaduje ochrana lesklého alebo matného kovového gombíka pripevneného do stredu ucha textilného zvieratka pre výrobky zaradené do triedy 28 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 439 613.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/39


Žaloba podaná 28. septembra 2012 — Steiff/ÚHVT (Textilný štítok s kovovým gombíkom v strede ucha textilného zvieratka)

(Vec T-434/12)

2012/C 366/79

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Nemecko) (v zastúpení: D. Fissl, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie R 1692/2011-1 prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 19. júla 2012,

zrušil zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 9 439 654 zo strany ÚHVT,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: pozičná ochranná známka, ktorou sa požaduje ochrana pravouhlého, podlhovastého textilného štítku pripevneného lesklým alebo matným kovovým gombíkom do stredu ucha textilného zvieratka pre výrobky zaradené do triedy 28 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 439 654.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/39


Žaloba podaná 5. októbra 2012 — Changmao Biochemical Engineering/Rada

(Vec T-442/12)

2012/C 366/80

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Čína) (v zastúpení: E. Vermulst a S. Van Cutsem, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 626/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 349/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 182, s. 1), v rozsahu, v akom sa týka žalobcu, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a porušila článok 2 ods. 7 písm. c) prvú zarážku nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, s. 51) tým, že odmietla so žalobcom zaobchádzať ako s podnikom pôsobiacim v podmienkach trhového hospodárstva, pretože údajne skresľoval ceny surového benzénu. Inštitúcie Únie sa dopustili zjavne nesprávneho posúdenia porovnaním ceny benzénu vyrobeného z koksu s benzénom vyrobeným z ropy a svoje posúdenie založili na vývoznom cle benzénu, s ohľadom na ktoré uviedli, že nebolo účinné. Inštitúcie navyše porušili článok 2 ods. 7 písm. c) prvú zarážku nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 tým, že usúdili, že nemožnosť vrátenia DPH z vývozu benzénu predstavuje významný zásah štátu do obchodných rozhodnutí žalobcu.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a porušenia článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009, pretože Rada mala počas predbežného preskúmania so žalobcom zaobchádzať ako s podnikom pôsobiacim v podmienkach trhového hospodárstva, a preto dospela k nesprávnemu záveru, že okolnosti týkajúce sa dumpingu sa značne zmenili a že tieto zmeny boli trvalého charakteru.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná porušila povinnosť odôvodnenia, článok 296 ZFEÚ a článok 6 ods. 7, článok 11 ods. 3, článok 14 ods. 2 a článok 18 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 tým, že nezohľadnila a neuviedla dôvody zamietnutia vyjadrenia a dôkazov predložených žalobcom, ako aj tým, že jednoznačne neuviedla svoje dôvody s ohľadom na údajné skreslenie ceny surového benzénu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná porušila druhý pododsek článku 2 ods. 7 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 tým, že do troch mesiacov od začatia zisťovania neprijala rozhodnutie, že sa so žalobcom bude zaobchádzať ako s podnikom pôsobiacim v podmienkach trhového hospodárstva.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná porušila článok 20 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 a práva na obhajobu, pretože odmietla poskytnúť podrobné informácie o základe, na ktorom bola vypočítaná normálna hodnota.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/40


Uznesenie Všeobecného súdu z 3. októbra 2012 — 3M Pumps/ÚHVT — 3M (3M Pumps)

(Vec T-25/12) (1)

2012/C 366/81

Jazyk konania: taliančina

Predseda piatej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 98, 31.3.2012.


Súd pre verejnú službu

24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/41


Žaloba podaná 25. septembra 2012 — ZZ/Parlament

(Vec F-102/12)

2012/C 366/82

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: C. Bernard-Glanz a S. Rodrigues, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zmenení zaradenia žalobcu do platovej triedy AST5 platového stupňa 3 s retroaktívnym účinkom

Návrhy žalobcu

zrušiť napadnuté rozhodnutie a ak je to potrebné zrušiť rozhodnutie zamietajúce sťažnosť,

žalovaného poučiť o účinkoch tohto zrušenia, a to o zaradení do platovej triedy D4 platového stupňa 8 od 1. mája 2004, obnovenie služobného postupu podľa povýšení a postupov do ďalšieho platového stupňa, ktoré nastali od tohto dátumu, a zaplatenie všetkých prípadných nedoplatkov na plate,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.


24.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/41


Žaloba podaná 28. septembra 2012 — ZZ/EIB

(Vec F-107/12)

2012/C 366/83

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia EIB nezapočítať revalorizované odpracované roky do dôchodku žalobcu

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie zamietajúce žiadosť žalobcu z 10. júla 2011, aby Európska investičná banka vykonala započítanie jeho revalorizovaných odpracovaných rokov do dôchodku a navyše vyplatenie sumy zhodnej s touto revalorizáciou,

zaviazať Európsku investičnú banku priznať žalobcovi príjem dosiahnutý revalorizáciou jeho odpracovaných rokov, ktorý zodpovedá dodatočnému poisteniu v dĺžke šiestich rokov a jedného mesiaca,

zaviazať Európsku investičnú banku na uhradenie sumy stanovenej ex aequo et bono a na vyplatenie odškodného predbežne vo výške 5 000 eur z titulu náhrady nemajetkovej ujmy,

zaviazať Európsku investičnú banku na náhradu trov konania.