ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.236.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 236

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
7. augusta 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 236/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) ( 1 )

1

2012/C 236/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) ( 1 )

1

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 236/03

Výmenný kurz eura

2

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 236/04

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

3

 

Korigendá

2012/C 236/05

Korigendum k oznámeniu Dozorného úradu EZVO podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predloženie ponúk v súvislosti s výkonom služby vo verejnom záujme v oblasti pravidelných leteckých služieb v Nórsku (Ú. v. EÚ C 168, 14.6.2012)

5

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

7.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 236/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 236/01

Dňa 19. júla 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6630. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


7.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 236/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 236/02

Dňa 10. mája 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6540. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

7.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 236/2


Výmenný kurz eura (1)

6. augusta 2012

2012/C 236/03

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2379

JPY

Japonský jen

96,99

DKK

Dánska koruna

7,4422

GBP

Britská libra

0,79500

SEK

Švédska koruna

8,3401

CHF

Švajčiarsky frank

1,2013

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,3945

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,158

HUF

Maďarský forint

275,66

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6963

PLN

Poľský zlotý

4,0345

RON

Rumunský lei

4,5798

TRY

Turecká líra

2,2035

AUD

Austrálsky dolár

1,1727

CAD

Kanadský dolár

1,2385

HKD

Hongkongský dolár

9,6004

NZD

Novozélandský dolár

1,5112

SGD

Singapurský dolár

1,5370

KRW

Juhokórejský won

1 396,34

ZAR

Juhoafrický rand

10,1156

CNY

Čínsky juan

7,8904

HRK

Chorvátska kuna

7,5135

IDR

Indonézska rupia

11 720,81

MYR

Malajzijský ringgit

3,8449

PHP

Filipínske peso

51,732

RUB

Ruský rubeľ

39,2583

THB

Thajský baht

38,969

BRL

Brazílsky real

2,5130

MXN

Mexické peso

16,2109

INR

Indická rupia

68,7370


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

7.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 236/3


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 236/04

1.

Komisii bolo 30. júla 2012 podľa článku 4 a na základe postúpenia podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Třinecké železárny, a.s. („TŽ“, Česká republika) patriaci do skupiny Moravia Steel, a. s. („Moravia Steel“, Česká republika), získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách kontrolu nad časťami podniku ŽDB Group a.s. („ŽDB“, Česká republika) prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti ŽDB Drátovna, a.s. („Drátovna“, Česká republika).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

TŽ a Moravia Steel: rozličné oceliarske výrobky vrátane výroby valcovaného drôtu a iných dlhých oceľových výrobkov valcovaných za tepla, polotovarov, univerzálnej širokej ocele valcovanej za tepla, bezšvíkových rúr a ťahanej a lúpanej ocele (napr. drôtov ťahaných za studena a tyčí z lúpanej ocele),

Drátovna: výroba a distribúcia drôtov ťahaných za studena a výrobkov z drôtov ťahaných za studena.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


Korigendá

7.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 236/5


Korigendum k oznámeniu Dozorného úradu EZVO podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predloženie ponúk v súvislosti s výkonom služby vo verejnom záujme v oblasti pravidelných leteckých služieb v Nórsku

( Úradný vestník Európskej únie C 168 zo 14. júna 2012 )

2012/C 236/05

Na strane 4 v treťom riadku „Dĺžka platnosti zmluvy“:

namiesto:

„od 1. novembra 2012 do 31. marca 2016“

má byť:

„od 1.decembra 2012 do 31. marca 2016“.