ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.235.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 235

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
4. augusta 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2012/C 235/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 227, 28.7.2012

1

 

Všeobecný súd

2012/C 235/02

Určenie sudcu, ktorý nahradí predsedu pri rozhodovaní o nariadení predbežných opatrení

2

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2012/C 235/03

Vec C-81/11 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 8. marca 2012 — Longevity Health Products, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva RESVEROL — Námietka majiteľa skoršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky LESTEROL — Posúdenie pravdepodobnosti zámeny — Právo na obranu]

3

2012/C 235/04

Vec C-87/11 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 21. marca 2012 — Fidelio KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Článok 119 rokovacieho poriadku — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 7 ods. 1 písm. c) — Slovná ochranná známka Hallux — Zamietnutie zápisu — Absolútny dôvod]

3

2012/C 235/05

Vec C-220/11: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. marca 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud — Česká republika) — Star Coaches s.r.o./Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Smernica o DPH — Osobitná úprava zdanenia cestovných kancelárií — Poskytovanie služieb autobusovej prepravy bez akýchkoľvek ďalších služieb cestovným kanceláriám)

4

2012/C 235/06

Vec C-348/11: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 23. marca 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance de Paris — Francúzsko) — Thomson Sales Europe SA/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières) [Článok 92 ods. 1 a článok 103 ods. 1 rokovacieho poriadku — Zjavná neprípustnosť — Článok 104 ods. 3 druhý pododsek rokovacieho poriadku — Odpoveď nevyvolávajúca žiadne dôvodné pochybnosti — Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Posúdenie platnosti — Spoločná obchodná politika — Dumping — Dovoz televízorov vyrobených v Thajsku — Platnosť vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) — Platnosť nariadení (ES) č. 710/95 a 2584/98]

4

2012/C 235/07

Vec C-354/11 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. marca 2012 — Maurice Emram/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Guccio Gucci SpA [Odvolanie — Článok 119 rokovacieho poriadku — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Prihláška obrazovej ochrannej známky G — Ochranné známky]

5

2012/C 235/08

Vec C-406/11 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. marca 2012 — Atlas Transport GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Atlas Air Inc. [Odvolanie — Článok 119 vykonávacieho nariadenia — Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Prípustnosť pred odvolacím senátom — Nepodanie odôvodnenia odvolania — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 59 — Nariadenie (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 49 ods. 1 — Prerušenie konania — Nariadenie (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 20 ods. 7 písm. c) — Zjavne neprípustné a zjavne nedôvodné odvolanie]

5

2012/C 235/09

Vec C-185/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Torre Annunziata (Taliansko) 23. apríla 2012 — Lorenzo Ciampaglia/Sangita Masawan

6

2012/C 235/10

Vec C-216/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg 8. mája 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Fjola Hliddal

6

2012/C 235/11

Vec C-217/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg 8. mája 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Pierre-Louis Bornand

6

2012/C 235/12

Vec C-236/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Argeș (Rumunsko) 4. mája 2012 — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș/SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — Sucursala Pitești, Alin Iulian Matei, Petruța Florentina Matei

6

2012/C 235/13

Vec C-244/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 21. mája 2012 — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat

7

2012/C 235/14

Vec C-247/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad (Bulharsko) 21. mája 2012 — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond Garantirani vzemania na rabotnicite i služitelnite kam Nacionalnia osiguritelen institut

7

2012/C 235/15

Vec C-269/12 P: Odvolanie podané 1. júna 2012: Guillermo Cañas proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 26. marca 2012 vo veci T-508/09, Cañas/Komisia

8

2012/C 235/16

Vec C-272/12 P: Odvolanie podané 1. júna 2012: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 21. marca 2012 v spojených veciach T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV a T-69/06 RENV, Írsko a i./Komisia

9

2012/C 235/17

Vec C-273/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 4. júna 2012 — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Harry Winston SARL

9

2012/C 235/18

Vec C-277/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšsko) 1. júna 2012 — Vitālijs Drozdovs, v zastúpení: Valentīna Balakireva/AAS Baltikums

10

2012/C 235/19

Vec C-280/12 P: Odvolanie podané 6. júna 2012: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 21. marca 2012 v spojených veciach T-439/10 a T-440/10, Fulmen/Rada

10

2012/C 235/20

Vec C-281/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 6. júna 2012 — Trento Sviluppo s.r.l. a Centrale Adriatica Soc. coop./AGCOM

11

2012/C 235/21

Vec C-285/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 7. júna 2012 — Aboubacar Diakite/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

11

2012/C 235/22

Vec C-542/10: Uznesenie predsedu piatej komory Súdneho dvora zo 7. marca 2012 — Európska komisia/Poľská republika

11

2012/C 235/23

Vec C-572/10: Uznesenie predsedu štvrtej komory Súdneho dvora z 28. marca 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion — Francúzsko) — Clément Amedee/Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

12

2012/C 235/24

Spojené veci C-104/11 P a C-105/11 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 20. marca 2012 — Stichting Nederlandse Publieke Omroep, predtým Nederlandse Omroep Stichting (NOS), Holandské kráľovstvo/Európska komisia

12

2012/C 235/25

Vec C-178/11: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 19. apríla 2012 — Európska komisia/Maltská republika

12

2012/C 235/26

Vec C-323/11: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29. marca 2012 — Európska komisia/Dánske kráľovstvo

12

2012/C 235/27

Vec C-490/11: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 19. apríla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Maďarsko) — IBIS Srl/PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt

12

2012/C 235/28

Vec C-516/11 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 24. apríla 2012 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/Európska komisia

12

2012/C 235/29

Vec C-519/11 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 24. apríla 2012 — ThyssenKrupp Liften BV/Európska komisia

12

2012/C 235/30

Vec C-2/12: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 19. apríla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Trianon Productie BV/Revillon Chocolatier SAS

12

 

Všeobecný súd

2012/C 235/31

Vec T-344/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. júna 2012 — Hearst Communications/ÚHVT — Vida Estética (COSMOBELLEZA) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva COSMOBELLEZA — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky a skoršie medzinárodné slovné a obrazové ochranné známky COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION a THE COSMOPOLITAN SHOW — Nezapísané ochranné známky a obchodné mená COSMO a COSMOPOLITAN — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti medzi ochrannými známkami — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

13

2012/C 235/32

Vec T-372/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. júna 2012 — Bolloré/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Trh so samokopírujúcim papierom — Určenie cien — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 101 ZFEÚ — Rozhodnutie prijaté po zrušení prvého rozhodnutia — Pripísanie porušenia materskej spoločnosti považovanej za priameho pôvodcu — Zákonnosť trestných činov a trestov — Právna istota — Osobnosť trestov — Spravodlivý proces — Rovnosť zaobchádzania — Primeraná lehota — Právo na obranu — Pokuty — Premlčanie — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca)

13

2012/C 235/33

Vec T-672/11: Žaloba podaná 23. decembra 2011 — H-Holding/Parlament

13

2012/C 235/34

Vec T-249/12: Žaloba podaná 5. júna 2012 — Vestel Iberia/Komisia

14

2012/C 235/35

Vec T-264/12: Žaloba podaná 7. júna 2012 — UTi Worldwide a i./Komisia

14

 

Súd pre verejnú službu

2012/C 235/36

Vec F-62/12: Žaloba podaná 15. júna 2012 — ZZ/AESA

17

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/1


2012/C 235/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 227, 28.7.2012

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 217, 21.7.2012

Ú. v. EÚ C 209, 14.7.2012

Ú. v. EÚ C 200, 7.7.2012

Ú. v. EÚ C 194, 30.6.2012

Ú. v. EÚ C 184, 23.6.2012

Ú. v. EÚ C 174, 16.6.2012

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Všeobecný súd

4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/2


Určenie sudcu, ktorý nahradí predsedu pri rozhodovaní o nariadení predbežných opatrení

2012/C 235/02

Dňa 4. júla 2012 Všeobecný súd v súlade s článkom 106 rokovacieho poriadku určil, že v prípade neprítomnosti alebo prekážky vo výkone funkcie predsedu Všeobecného súdu ho na účely nariadenia predbežných opatrení v období od 1. septembra 2012 do 31. augusta 2013 nahradí sudca Prek.


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/3


Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 8. marca 2012 — Longevity Health Products, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-81/11 P) (1)

(Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 8 ods. 1 písm. b) - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva RESVEROL - Námietka majiteľa skoršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky LESTEROL - Posúdenie pravdepodobnosti zámeny - Právo na obranu)

2012/C 235/03

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Longevity Health Products, Inc. (v zastúpení: J. Korab, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 16. decembra 2010 — Longevity Health Products/ÚHVT — Gruppo Lepetit (T-363/09), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu o neplatnosť podanú prihlasovateľom slovnej ochrannej známky „RESVEROL“ pre výrobky a služby zaradené do tried 3, 5 a 35 proti rozhodnutiu R 1204/2008-2 druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) z 9. júla 2009, ktorým bolo zamietnuté odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, ktoré čiastočne zamietlo prihlášku uvedenej ochrannej známky na základe námietky podanej majiteľom vnútroštátnych ochranných známok „LESTEROL“ pre výrobky zaradené do triedy 5

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Longevity Health Products, Inc. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 7.5.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/3


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 21. marca 2012 — Fidelio KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-87/11 P) (1)

(Odvolanie - Článok 119 rokovacieho poriadku - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 7 ods. 1 písm. c) - Slovná ochranná známka Hallux - Zamietnutie zápisu - Absolútny dôvod)

2012/C 235/04

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Fidelio KG (v zastúpení: M. Gail, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 16. decembra 2010, Fidelio/ÚHVT (T-286/08), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu o neplatnosť rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 21. mája 2008 vo veci zápisu slovnej ochrannej známky Hallux ako ochrannej známky Spoločenstva pre niektoré tovary zaradené do tried 10 a 25 (ortopedické výrobky a obuv) — Rozlišovacia spôsobilosť slovného označenia vyjadrujúceho v latinčine „palec na nohe“

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Fidelio KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 152, 21.5.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/4


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. marca 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud — Česká republika) — Star Coaches s.r.o./Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

(Vec C-220/11) (1)

(Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku - Smernica o DPH - Osobitná úprava zdanenia cestovných kancelárií - Poskytovanie služieb autobusovej prepravy bez akýchkoľvek ďalších služieb cestovným kanceláriám)

2012/C 235/05

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania

Žalobkyňa: Star Coaches s.r.o.

Žalovaný: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nejvyšší správní soud — Výklad článku 306 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) — Uplatnenie osobitnej úpravy pre cestové kancelárie na hospodársky subjekt, ktorý sám nie je cestovnou kanceláriou a ktorý cestovným kanceláriám poskytuje autobusovú prepravu, avšak nijaké ďalšie služby

Výrok

Prepravná spoločnosť, ktorá iba zabezpečuje prepravu osôb tým, že poskytuje autobusovú prepravu cestovným kanceláriám a neposkytuje žiadne ďalšie služby ako je ubytovanie, sprievodcovská činnosť alebo poradenstvo, neuskutočňuje plnenia, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava pre cestovné kancelárie podľa článku 306 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.


(1)  Ú. v. EÚ C 219, 23.7.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/4


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 23. marca 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance de Paris — Francúzsko) — Thomson Sales Europe SA/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

(Vec C-348/11) (1)

(Článok 92 ods. 1 a článok 103 ods. 1 rokovacieho poriadku - Zjavná neprípustnosť - Článok 104 ods. 3 druhý pododsek rokovacieho poriadku - Odpoveď nevyvolávajúca žiadne dôvodné pochybnosti - Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Posúdenie platnosti - Spoločná obchodná politika - Dumping - Dovoz televízorov vyrobených v Thajsku - Platnosť vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) - Platnosť nariadení (ES) č. 710/95 a 2584/98)

2012/C 235/06

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal d’instance de Paris

Účastníci konania

Žalobkyňa: Thomson Sales Europe SA

Žalovaná: Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunal d’instance de Paris — Platnosť nariadenia Rady (ES) č. 710/95 z 27. marca 1995, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz farebných televíznych prijímačov s pôvodom v Malajzii, Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike, Singapure a Thajsku a upravuje sa konečné vybratie predbežne stanoveného cla [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 73, s. 3) — Platnosť nariadenia Rady (ES) č. 2584/98 z 27. novembra 1998, ktorým sa mení a dopĺňa už uvedené nariadenie (ES) č. 710/95 [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 324, s. 1) — Nariadenia uplatňujúce na účely výpočtu váženého priemerného dumpingového rozpätia metódu spočívajúcu vo vykonaní zníženia na nulu — Platnosť vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o pôvod televízorov

Výrok

Preskúmanie štvrtej a piatej otázky neodhalilo žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť nariadenia Rady (ES) č. 710/95 z 27. marca 1995, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz farebných televíznych prijímačov s pôvodom v [Malajzii], Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike, Singapure a Thajsku a upravuje sa konečné vybratie predbežne stanoveného cla, a nariadenia Rady (ES) č. 2584/98 z 27. novembra 1998, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 710/95.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/5


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. marca 2012 — Maurice Emram/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Guccio Gucci SpA

(Vec C-354/11 P) (1)

(Odvolanie - Článok 119 rokovacieho poriadku - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 8 ods. 1 písm. b) - Prihláška obrazovej ochrannej známky G - Ochranné známky)

2012/C 235/07

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Maurice Emram (v zastúpení: M. Benavï, avocat)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca) a Guccio Gucci SpA (v zastúpení: F. Jacobacci, avvocato)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 10. mája 2011, Emram/ÚHVT (T-187/10), ktorým sa zamieta žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 11. februára 2010 (vec R 1281/2008-1), týkajúceho sa konania o námietke medzi Guccio Gucci SpA a pánom Emram — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1) — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva G — Pravdepodobnosť zámeny — Skreslenie dôkazov — Nesprávne posúdenie rozlišovacej spôsobilosti — Porušenie zásady rovnosti zaobchádzania

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Pán Emram je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/5


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. marca 2012 — Atlas Transport GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Atlas Air Inc.

(Vec C-406/11 P) (1)

(Odvolanie - Článok 119 vykonávacieho nariadenia - Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Prípustnosť pred odvolacím senátom - Nepodanie odôvodnenia odvolania - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 59 - Nariadenie (ES) č. 2868/95 - Pravidlo 49 ods. 1 - Prerušenie konania - Nariadenie (ES) č. 2868/95 - Pravidlo 20 ods. 7 písm. c) - Zjavne neprípustné a zjavne nedôvodné odvolanie)

2012/C 235/08

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Atlas Transport GmbH (v zastúpení: K. Schmidt-Hern a U. Hildebrandt, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca), Atlas Air Inc. (v zastúpení: R. Dissmann, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) vo veci T-145/08, Atlas Transport GmbH/ÚHVT, ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu podanú proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. januára 2008 (vec R 1023/2007-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Atlas Air Inc. a Atlas Transport GmbH — Výklad článku 59 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) a pravidla 20 ods. 7 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) — Podmienky odôvodňujúce prerušenie konania o výmaze — Návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky, na ktorej je založená námietka prejednávaná pred vnútroštátnym súdom

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Atlas Transport GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 22.10.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Torre Annunziata (Taliansko) 23. apríla 2012 — Lorenzo Ciampaglia/Sangita Masawan

(Vec C-185/12)

2012/C 235/09

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Torre Annunziata

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Lorenzo Ciampaglia

Žalovaný: Sangita Masawan

Uznesením z 3. mája 2012 Súdny dvor vyhlásil návrh na začatie prejudiciálneho konania za zjavne neprípustný a nariadil výmaz veci.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg 8. mája 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Fjola Hliddal

(Vec C-216/12)

2012/C 235/10

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Caisse nationale des prestations familiales

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Fjola Hliddal

Prejudiciálna otázka

Predstavuje taká dávka, akou je náhrada za rodičovskú dovolenku stanovená článkami 306 až 308 Zákonníka sociálneho zabezpečenia, rodinnú dávku v zmysle článku 1 písm. u) bodu i) a článku 4 ods. 1 písm. h) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (1), v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom v súlade s prílohou II oddielom A bodom 1 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb a Záverečného aktu, ktoré boli podpísané v Luxemburgu 21. júna 1999 (2)?


(1)  Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35.

(2)  Ú. v. ES L 114, 2002, s. 6.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg 8. mája 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Pierre-Louis Bornand

(Vec C-217/12)

2012/C 235/11

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Caisse nationale des prestations familiales

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Pierre-Louis Bornand

Prejudiciálna otázka

Predstavuje taká dávka, akou je náhrada za rodičovskú dovolenku stanovená článkami 306 až 308 Zákonníka sociálneho zabezpečenia, rodinnú dávku v zmysle článku 1 písm. u) bodu i) a článku 4 ods. 1 písm. h) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (1), v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom v súlade s prílohou II oddielom A bodom 1 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb a Záverečného aktu, ktoré boli podpísané v Luxemburgu 21. júna 1999 (2)?


(1)  Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35.

(2)  Ú. v. ES L 114, 2002, s. 6.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Argeș (Rumunsko) 4. mája 2012 — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș/SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — Sucursala Pitești, Alin Iulian Matei, Petruța Florentina Matei

(Vec C-236/12)

2012/C 235/12

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Argeș

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș

Žalovaní: SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — Sucursala Pitești, Alin Iulian Matei, Petruța Florentina Matei

Prejudiciálna otázka

Vzhľadom na to, že v súlade s článkom 4 ods. 2 smernice 93/13/EHS (1) sa hodnotenie nekalej povahy podmienok nevzťahuje ani na definíciu hlavného predmetu zmluvy, ani na primeranú cenu a úhradu na jednej strane, ako aj tovar alebo služby dodávané výmenným spôsobom na druhej strane, pokiaľ sú tieto podmienky zrozumiteľné,

a

keďže v zmysle článku 2 ods. 1 [ods. 2] písm. a) smernice 2008/48/ES (2) definícia uvedená v článku 3 písm. g) smernice 2008/48/ES týkajúca sa pojmu celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom, ktoré zahŕňajú všetky poplatky, ktoré spotrebiteľ musí zaplatiť v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, nie je uplatniteľná pre určenie predmetu zmluvy o úvere zabezpečenej záložným právom k nehnuteľnosti,

sa pýta, či

pojmy hlavný predmet zmluvy a cena, na ktoré odkazuje článok 4 ods. 2 smernice 93/13/EHS, možno vykladať v tom zmysle, že do týchto pojmov (predmet a cena) spadá — spomedzi prvkov, ktoré predstavujú protiplnenie dlžené úverovej inštitúcii — aj ročná percentuálna miera nákladov zmluvy o úvere, tvorená predovšetkým úrokovou sadzbou, fixnou alebo variabilnou, bankovými poplatkami a ostatnými poplatkami uvedenými a definovanými v zmluve?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 273).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, s. 66).


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 21. mája 2012 — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat

(Vec C-244/12)

2012/C 235/13

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: Salzburger Flughafen GmbH

Žalovaný orgán: Umweltsenat

Vedľajší účastník konania: Landesumweltanwalt von Salzburg

Ďalší účastník konania: Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni smernica Rady 85/377/EHS z 27. júna 1985 (1) zmenená a doplnená smernicou Rady 97/11/ES z 3. marca 1997 (2) (ďalej len „smernica 85/337“) vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vykonanie posúdenia vplyvov prác na infraštruktúre letiska (ktoré sa netýkajú dráhy), konkrétne vybudovania terminálu a rozšírenia areálu letiska na vybudovanie ďalších zariadení (predovšetkým hangárov, technických miestností a parkovacích miest), na životné prostredie podmieňuje iba tým, že v súvislosti s týmito prácami možno očakávať zvýšenie počtu pohybov lietadiel najmenej o 20 000 ročne?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

2.

Vyžaduje alebo umožňuje smernica 85/337 — v prípade neexistencie vnútroštátnych predpisov — prostredníctvom svojho priameho uplatnenia (pri zohľadnení cieľov sledovaných smernicou a kritérií uvedených v prílohe III) preskúmanie vplyvov zámeru, bližšie opísaného v otázke 1, ktorý patrí do prílohy II, na životné prostredie?


(1)  Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 175, s. 40; Mim. vyd. 15/001, s. 248).

(2)  Smernica Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 73, s. 5; Mim. vyd. 15/003 s. 151).


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad (Bulharsko) 21. mája 2012 — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnicite i služitelnite“ kam Nacionalnia osiguritelen institut

(Vec C-247/12)

2012/C 235/14

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Varhoven administrativen sad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Meliha Veli Mustafa

Žalovaný: Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnicite i služitelnite“ kam Nacionalnia osiguritelen institut

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 2 ods. 1 smernice Rady 80/987/EHS (1) z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, v znení zmenenom a doplnenom smernicou 2002/74/ES (2) Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, vo svetle odôvodnenia 5 smernice 2002/74 vykladať tak, že členským štátom ukladá povinnosť, aby stanovili záruky pre nároky zamestnancov v konkurznom konaní, a to v každej fáze konania, až do vyhlásenia platobnej neschopnosti, nie len na začiatku tohto konania?

2.

Je taká vnútroštátna úprava, ktorá stanovuje možnosť, že záručná inštitúcia uspokojí nároky zamestnancov, v prípade ktorých ide o neuspokojené mzdové nároky zamestnancov z pracovného pomeru, pokiaľ tieto nároky vznikli do dňa zápisu rozhodnutia o začatí konkurzného konania, v rozpore s článkom 2 ods. 1 smernice 80/987 v znení zmenenom a doplnenom na základe smernice 2002/74, ak na základe uvedeného rozhodnutia neskončí činnosť zamestnávajúcej spoločnosti a daná spoločnosť nie je ani vyhlásená za platobne neschopnú?

3.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúce otázky: Má článok 2 ods. 1 smernice 80/987 v znení zmenenom a doplnenom smernicou 2002/74 priamy účinok a môže ho vnútroštátny súd priamo uplatniť?

4.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúce otázky: Smie sa v prípade absencie konkrétnej vnútroštátnej úpravy týkajúcej sa lehoty, v rámci ktorej je možné podať žiadosť o to, aby záručná inštitúcia uspokojila nároky zamestnancov, ktoré vznikli do dňa zápisu rozhodnutia, na základe ktorého bol zamestnávateľ vyhlásený za platobne neschopného (a jeho činnosť sa skončila), podľa zásady efektivity použiť lehota v dĺžke 30 dní, ktorá je podľa vnútroštátneho právneho poriadku stanovená na vykonanie tohto práva v iných prípadoch, pričom za začiatok plynutia lehoty sa považuje deň zápisu rozhodnutia o vyhlásení platobnej neschopnosti do obchodného registra?


(1)  Smernica Rady z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 283, s. 23; Mim. vyd. 05/001, s. 217).

(2)  Smernica č. 2002/74/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 270, s. 10; Mim. vyd. 05/004, s. 261).


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/8


Odvolanie podané 1. júna 2012: Guillermo Cañas proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 26. marca 2012 vo veci T-508/09, Cañas/Komisia

(Vec C-269/12 P)

2012/C 235/15

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Guillermo Cañas (v zastúpení: Y. Bonnard, advokát)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Svetová antidopingová agentúra, ATP Tour Inc.

Návrhy odvolateľa

zrušiť uznesenie Všeobecného súdu z 26. marca 2012 vo veci T-508/09,

nariadiť Všeobecnému súdu, aby preskúmal žalobu o neplatnosť, ktorú 22. decembra 2009 podal Guillermo Cañas,

zamietnuť akékoľvek ďalšie návrhy odporcov,

zaviazať odporcov na náhradu trov konania, ktoré vynaložil Guillermo Cañas.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ uvádza tri odvolacie dôvody proti rozhodnutiu Všeobecného súdu.

Po prvé odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd porušil právo podniku, ktorý je dočasne vylúčený z trhu, podať žalobu proti odloženiu sťažnosti pre porušenie práva hospodárskej súťaže tým, že podriadil záujem na konaní tohto podniku okamžitému prospechu, ktorý by mu mohla priniesť žaloba o neplatnosť. Zrušenie rozhodnutia o odložení sťažnosti nemohlo odvolateľovi priniesť nikdy okamžitý prospech, pretože mohlo viesť iba k preskúmaniu sťažnosti bez akejkoľvek záruky výsledku.

Po druhé odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd sa nesprávne domnieval, že stratil záujem na konaní, pretože bol naďalej obeťou oznámených protisúťažných prekážok. Odvolateľ sa domnieva, že napriek skutočnosti, že ukončil svoju športovú kariéru, jeho záujem na konaní naďalej trvá, konkrétne záujem na zrušení rozhodnutia Komisie o odložení sťažnosti bez ďalšieho konania, ako aj záujem na konštatovaní protiprávnosti oznámených prekážok zo strany Komisie, pričom ide o predbežné postupy potrebné na podanie návrhu na náhradu škody smerujúceho proti Svetovej antidopingovej agentúre, ATP Tour Inc. a Medzinárodnej arbitrážnej rade pre šport.

Po tretie odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd sa domnieval, že zrušenie rozhodnutia o odložení sťažnosti odvolateľa by nemalo nijaký vplyv na jeho právo podať proti podnikom, ktoré oznámil, návrh na náhradu škody, pretože správne konanie pred Komisiou nemôže brániť podaniu žaloby na príslušné civilné súdne orgány. Toto tvrdenie však vychádzalo zo skutkového omylu, keďže v rozhodnutí Arbitrážneho súdu pre šport z 23. mája 2007 bola uvedená domnienka, že oznámené prekážky neboli v rozpore s európskym právom hospodárskej súťaže, čo bolo dôvodom, že odvolateľ nemohol bez kladného rozhodnutia Komisie podať návrh na náhradu škody.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/9


Odvolanie podané 1. júna 2012: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 21. marca 2012 v spojených veciach T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV a T-69/06 RENV, Írsko a i./Komisia

(Vec C-272/12 P)

2012/C 235/16

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: V. Di Bucci, G. Conte, D. Grespan, N. Khan a K. Walkerová, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Francúzska republika, Írsko, Talianska republika, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (štvrtá rozšírená komora) z 21. marca 2012, doručený Komisii 23. marca 2012, v spojených veciach T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV a T-69/06 RENV, Írsko a i./Komisia,

vrátiť vec späť Všeobecnému súdu na nové preskúmanie,

rozhodnúť o trovách konania v konaní vo veci samej.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia podala na Súdnom dvore odvolanie proti rozsudku z 21. marca 2012, doručený Komisii 23. marca 2012, v spojených veciach T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV a T-69/06 RENV, Írsko a i./Komisia, ktorým Všeobecný súd zrušil rozhodnutie Komisie 2006/323/ES zo 7. decembra 2005 o oslobodení od spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných ako palivo na výrobu oxidu hlinitého v Gardanne, v regióne Shannon a na Sardínii, implementovanom Francúzskom, Írskom a Talianskom v uvedenom poradí. (1)

Odvolateľka na podporu svojho odvolania uvádza päť odvolacích dôvodov, ktoré sa zakladajú na nedostatku právomoci Všeobecného súdu, vadách konania poškodzujúcich záujmy Komisie a na porušení práva Únie.

Po prvé Všeobecný súd sa údajne dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď aj bez návrhu v piatich spojených veciach vyvodil žalobný dôvod založený na porušení článku 87 ods. 1 ES z dôvodu nepripísateľnosti sporných vnútroštátnych opatrení členským štátom. V každom prípade vo veciach T-56/06 RENV a T-60/06 RENV údajne aj bez návrhu vyvodil žalobné dôvody založené na porušení právnej istoty a/alebo na prezumpcii zákonnosti aktov Únie s cieľom zrušiť rozhodnutie v plnom rozsahu, hoci tieto žalobné dôvody boli uvedené len podporu námietky proti príkazu na vymáhanie.

Po druhé Všeobecný súd sa najmä rozhodnutím, že pojem skreslenie hospodárskej súťaže má rovnakú pôsobnosť a význam v oblasti harmonizácie vnútroštátnej daňovej právnej úpravy a v oblasti štátnej pomoci, na rozdiel od toho, čo rozhodol Súdny dvor vo svojom rozsudku z 2. decembra 2009, Komisia/Írsko a i. (C-89/08 P, Zb. s. I-11245), dopustil nesprávneho právneho posúdenia, a konkrétne porušil článok 61 druhý odsek Štatútu Súdneho dvora, podľa ktorého, ak Súdny dvor zruší rozhodnutie Všeobecného súdu a vec mu je vrátená späť, tento súd je v právnych otázkach viazaný rozhodnutím Súdneho dvora.

Po tretie Všeobecný súd sa údajne dopustil nesprávneho posúdenia vymedzením jednotlivých právomocí Rady a Komisie, ako aj vzťahov medzi harmonizáciou daňovej oblasti a kontrolou štátnej pomoci, a porušil články 87 ES a 88 ES a zásadu inštitucionálnej rovnováhy, keď konštatoval, že sporné oslobodenie nepredstavuje štátnu pomoc, pretože tieto oslobodenia boli povolené Radou na základe pravidiel týkajúcich sa harmonizácie daňovej oblasti, že ich nie je možné pripísať dotknutým členským štátom, a že z toho dôvodu nepodliehajú kontrole pomoci stanovenej Zmluvou.

Po štvrté Všeobecný súd údajne urobil contra legem výklad rozhodnutia Rady z 12. marca 2001 o znížených sadzbách spotrebnej dane a oslobodení od takých daní z určitých minerálnych olejov použitých na zvláštne účely (2). Podľa odvolateľky Všeobecný súd svoj výklad údajne opieral o odpoveď Rady na otázku Všeobecného súdu, pričom porušil pravidlá výkladu aktov inštitúcií, a pozmenil význam uvedenej odpovede Rady.

Napokon rozsudok Všeobecného súdu vzhľadom na skutočnosť, že sa zakladá na porušení zásady právnej istoty, prezumpcie zákonnosti a zásady riadnej správy vecí verejných, je nedostatočne odôvodnený alebo obsahuje tie isté vady, aké sú uvedené v druhom, treťom a štvrtom odvolacom dôvode.


(1)  Ú. v. EÚ L 119, 2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 84, s. 23; Mim. vyd. 09/001, s. 342.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 4. júna 2012 — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Harry Winston SARL

(Vec C-273/12)

2012/C 235/17

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia kasačného opravného prostriedku: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Harry Winston SARL

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 206 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (1), vykladať v tom zmysle, že krádež tovaru prepusteného do režimu colného uskladňovania, ktorá nastala za okolností prejednávaného prípadu, predstavuje nenahraditeľnú stratu tovaru a prípad vyššej moci s tým následkom, že v takom prípade sa žiaden colný dlh pri dovoze nepovažuje za vzniknutý?

2.

Môže krádež tovaru držaného v režime colného uskladňovania spôsobiť vznik zdaniteľnej udalosti a daňovej povinnosti z hľadiska dane z pridanej hodnoty na základe článku 71 smernice [Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty] (2)?


(1)  Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšsko) 1. júna 2012 — Vitālijs Drozdovs, v zastúpení: Valentīna Balakireva/AAS „Baltikums“

(Vec C-277/12)

2012/C 235/18

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākās tiesas Senāts

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Vitālijs Drozdovs, v zastúpení: Valentīna Balakireva

Odporkyňa: AAS „Baltikums“

Prejudiciálne otázky

1.

Zahŕňa povinné odškodnenie ujmy na zdraví, ktoré je stanovené v článku 3 [prvej] smernice Rady 72/166/EHS (1) z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti a v článkoch 1 a 2 druhej smernice Rady 84/5/EHS (2) z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, aj nemajetkovú ujmu?

2.

Majú sa v prípade kladnej odpovede na prvú otázku článok 3 [prvej] smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti a články 1 a 2 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel vykladať v tom zmysle, že tieto ustanovenia neoprávňujú členský štát, aby obmedzil maximálnu sumu odškodnenia (osobnej) nemajetkovej ujmy stanovením hranice, ktorá je podstatne nižšia ako hranica poistnej zodpovednosti stanovená smernicami a vnútroštátnym právom?


(1)  Ú. v. ES L 103, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 10.

(2)  Ú. v. ES L 8, s. 17; Mim. vyd. 06/007, s. 3.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/10


Odvolanie podané 6. júna 2012: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 21. marca 2012 v spojených veciach T-439/10 a T-440/10, Fulmen/Rada

(Vec C-280/12 P)

2012/C 235/19

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bishop a R. Liudvinaviciute, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 21. marca 2012 v spojených veciach T-439/10 a T-440/10,

s konečnou platnosťou rozhodnúť o spore a zamietnuť žaloby spoločnosti Fulmen a F. Mahmoudian proti predmetným aktom Rady,

zaviazať spoločnosť Fulmen a F. Mahmoudian na náhradu trov konania vynaložených Radou v konaní na prvom stupni a v rámci tohto odvolania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Rada sa domnieva, že rozsudok Všeobecného súdu v uvedených veciach vychádza z nesprávneho právneho posúdenia, a preto by mal Súdny dvor tento rozsudok zrušiť.

Rada tvrdí, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že odvolateľka mala predložiť dôkazy na podporu odôvodnenia uloženia reštriktívnych opatrení voči spoločnosti Fulmen, a to konkrétne že táto spoločnosť sa podieľala na elektroinštalácii v jadrovom zariadení Qom/Fordow (Irán).

Po prvé Rada sa v tejto súvislosti domnieva, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že od členského štátu, ktorý navrhol označenie spoločnosti Fulmen, musel požadovať, aby predložil dôkazy a informácie, hoci tieto dôkazy pochádzajú z dôverných zdrojov. Po druhé Rada tvrdí, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že mohol zohľadniť dôverné dôkazy, ktoré neboli oznámené advokátom dotknutých účastníkov konania, hoci článok 67 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu túto možnosť neupravuje.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 6. júna 2012 — Trento Sviluppo s.r.l. a Centrale Adriatica Soc. coop./AGCOM

(Vec C-281/12)

2012/C 235/20

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Trento Sviluppo s.r.l., Centrale Adriatica Soc. coop.

Žalovaný: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM)

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 6 ods. 1 smernice 2005/29/ES (1) s odkazom na časť, v ktorej talianske znenie používa slová „a v každom prípade“ vykladať tak, že na účely konštatovania existencie klamlivej obchodnej praktiky postačuje splnenie len jedného zo znakov uvedených v prvej časti tohto odseku, alebo tak, že na konštatovanie existencie takejto obchodnej praktiky sa vyžaduje, aby bol splnený aj ďalší znak, ktorým je spôsobilosť obchodnej praktiky ovplyvniť rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej transakcii?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149. s. 22).


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 7. júna 2012 — Aboubacar Diakite/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Vec C-285/12)

2012/C 235/21

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Aboubacar Diakite

Žalovaný: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 15 písm. c) smernice Rady Európskej únie 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (1) vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie poskytuje ochranu iba v prípade „vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu“ tak, ako ho vykladaná medzinárodné humanitárne právo, a to najmä s odkazom na článok 3 spoločný pre štyri ženevské dohovory z 12. augusta 1949 (Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl v poli, Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, chorých a stroskotancov ozbrojených síl na mori, Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami a Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny)?

Pokiaľ sa má pojem „vnútroštátny ozbrojený konflikt“ uvedený v článku 15 písm. c) vyššie uvedenej smernice vykladať autonómnym spôsobom vo vzťahu k článku 3 spoločnému pre štyri ženevské dohovory z 12. augusta 1949, aké sú v takom prípade kritériá slúžiace na posúdenie existencie takého „vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu“?


(1)  Ú. v. EÚ L 304, s. 12; Mim. vyd. 19/007, s. 96.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/11


Uznesenie predsedu piatej komory Súdneho dvora zo 7. marca 2012 — Európska komisia/Poľská republika

(Vec C-542/10) (1)

2012/C 235/22

Jazyk konania: poľština

Predseda piatej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/12


Uznesenie predsedu štvrtej komory Súdneho dvora z 28. marca 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion — Francúzsko) — Clément Amedee/Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

(Vec C-572/10) (1)

2012/C 235/23

Jazyk konania: francúzština

Predseda štvrtej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 72, 5.3.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/12


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 20. marca 2012 — Stichting Nederlandse Publieke Omroep, predtým Nederlandse Omroep Stichting (NOS), Holandské kráľovstvo/Európska komisia

(Spojené veci C-104/11 P a C-105/11 P) (1)

2012/C 235/24

Jazyk konania: holandčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz vecí.


(1)  Ú. v. EÚ C 238, 13.8.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/12


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 19. apríla 2012 — Európska komisia/Maltská republika

(Vec C-178/11) (1)

2012/C 235/25

Jazyk konania: angličtina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 179, 18.6.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/12


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29. marca 2012 — Európska komisia/Dánske kráľovstvo

(Vec C-323/11) (1)

2012/C 235/26

Jazyk konania: dánčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/12


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 19. apríla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Maďarsko) — IBIS Srl/PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt

(Vec C-490/11) (1)

2012/C 235/27

Jazyk konania: maďarčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 370, 17.12.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/12


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 24. apríla 2012 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/Európska komisia

(Vec C-516/11 P) (1)

2012/C 235/28

Jazyk konania: holandčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 355, 3.12.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/12


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 24. apríla 2012 — ThyssenKrupp Liften BV/Európska komisia

(Vec C-519/11 P) (1)

2012/C 235/29

Jazyk konania: holandčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 355, 3.12.2011.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/12


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 19. apríla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Trianon Productie BV/Revillon Chocolatier SAS

(Vec C-2/12) (1)

2012/C 235/30

Jazyk konania: holandčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 98, 31.3.2012.


Všeobecný súd

4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. júna 2012 — Hearst Communications/ÚHVT — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

(Vec T-344/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva COSMOBELLEZA - Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky a skoršie medzinárodné slovné a obrazové ochranné známky COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION a THE COSMOPOLITAN SHOW - Nezapísané ochranné známky a obchodné mená COSMO a COSMOPOLITAN - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Neexistencia podobnosti medzi ochrannými známkami - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2012/C 235/31

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hearst Communications, Inc. (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Nordemann, C. Czychowski a A. Nordemann-Schiffel, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne C. Bartos, neskôr V. Melgar, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Vida Estética, SL (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: A. I. Alejos Cutuli, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. júna 2009 (vec R 770/2007-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Hearst Communications, Inc. a Vida Estética, SL

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Hearst Communications, Inc. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 24.10.2009.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. júna 2012 — Bolloré/Komisia

(Vec T-372/10) (1)

(Hospodárska súťaž - Kartely - Trh so samokopírujúcim papierom - Určenie cien - Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 101 ZFEÚ - Rozhodnutie prijaté po zrušení prvého rozhodnutia - Pripísanie porušenia materskej spoločnosti považovanej za priameho pôvodcu - Zákonnosť trestných činov a trestov - Právna istota - Osobnosť trestov - Spravodlivý proces - Rovnosť zaobchádzania - Primeraná lehota - Právo na obranu - Pokuty - Premlčanie - Poľahčujúce okolnosti - Spolupráca)

2012/C 235/32

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bolloré (Ergué-Gabéric, Francúzsko) (v zastúpení: P. Gassenbach, C. Lemaire a O. de Juvigny, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: W. Mölls, F. Castillo de la Torre a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci N. Coutrelis, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia Komisie K(2010) 4160 v konečnom znení z 23. júna 2010, ktoré sa týka konania o použití článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec KOMP/36.212 — Samokopírujúci papier)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť Bolloré znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/13


Žaloba podaná 23. decembra 2011 — H-Holding/Parlament

(Vec T-672/11)

2012/C 235/33

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: H-Holding AG (Cham, Švajčiarsko) (v zastúpení: R. Závodný, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

uznal, že žalobkyni vznikla škoda nečinnosťou žalovaného týkajúcou sa petície žalobkyne z 24. augusta 2011,

rozhodol, že Európska únia má právomoc v oblasti dodržiavania pravidiel týkajúcich sa financovania politických strán na európskej úrovni,

zaviazal žalovaného, aby poveril Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonať finančný audit týkajúci sa českej politickej strany,

zaviazal žalovaného na začatie konania proti Českej republike,

zaviazal žalovaného na náhradu škody,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza, že žalovaný opomenul konať v súvislosti s petíciou žalobkyne z 24. augusta 2011 vo veci financovania českej politickej strany.


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/14


Žaloba podaná 5. júna 2012 — Vestel Iberia/Komisia

(Vec T-249/12)

2012/C 235/34

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vestel Iberia, SL (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: P. De Baere a P. Muñiz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie KOM(2010) 22 v konečnom znení z 18. januára 2010, ktorým sa určilo, že v určitom konkrétnom prípade je dodatočné zaúčtovanie dovozného cla odôvodnené a vrátenie tohto cla nie je odôvodnené (REM 02/08), a o ktorom bola žiadateľka upovedomená 12. apríla 2012,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že

dovozné clo bolo zaúčtované v rozpore s článkom 220 ods. 2 písm. b) Colného kódexu Spoločenstva (CKS) (1), keďže žalovaná sa nesprávne domnievala, že antidumpingové predpisy prijaté proti dovozom z tretích krajín sa automaticky uplatnia na tovar vo voľnom obehu v colnej únii EÚ-Turecko, a v dôsledku toho chybne neinformovala hospodárske subjekty, že sa antidumpingové nariadenie použije aj na tovar vo voľnom obehu v colnej únii EÚ-Turecko. Subsidiárne sa turecké orgány dopustili chyby, keď potvrdili, že sa antidumpingové clá ukladané na tovar z tretích krajín neuplatnia na tovar vo voľnom obehu v colnej únii EÚ-Turecko. Aj španielske colné orgány sa dopustili chyby, keď sa domnievali, že tovar s osvedčením A.TR nepodlieha ďalším clám alebo ochranným obchodným opatreniam, a preto neinformovali hospodárske subjekty, že ich dovozy z Turecka môžu podliehať obchodným opatreniam aj vtedy, keď sa takýto tovar nachádza vo voľnom obehu.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že

chyba, ktorej sa dopustili príslušné colné orgány, nemohla byť rozumne odhalená osobou povinnou zaplatiť clo, ktorá konala v dobrej viere a dodržala všetky platné ustanovenia týkajúce sa colných vyhlásení.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že

žalobkyňa sa nachádza vo zvláštnej situácii v zmysle článku 239 CKS a že žalobkyni nemožno pripisovať podvodné konanie alebo hrubú nedbanlivosť podľa článku 239 CKS.


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).


4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/14


Žaloba podaná 7. júna 2012 — UTi Worldwide a i./Komisia

(Vec T-264/12)

2012/C 235/35

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: UTi Worldwide, Inc. (Tortola, Britské Panenské ostrovy), UTi Nederland BV (Schiphol, Holandsko) a UTi Worldwide (UK) Ltd (Reading, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: P. Kirch, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil články 1 a 2 rozhodnutia Komisie C(2012) 1959 final z 28. marca 2012 vo veci COMP/39462 — „Prepravné služby“ — v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň,

subsidiárne, zrušil článok 2 rozhodnutia z 28. marca 2012 v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň, a v súlade s tým zrušil alebo znížil výšku pokuty,

zabezpečil, aby sa jeho zistenia a rozhodnutie týkajúce sa UTi Nederland a UTi UK uplatnili na UTi Worldwide, Inc. ako na materskú spoločnosť, ktorá sa nepodieľala na skutočnostiach vedúcich k prijatiu rozhodnutia, ale voči ktorej bola v zmysle ustanovení tohto rozhodnutia vyvodená zodpovednosť za dcérske spoločnosti, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú dva žalobné dôvody, pričom každý z nich sa skladá z troch častí.

1.

Prvý žalobný dôvod na podporu prvej časti návrhov uvádza, že žalobkyne neporušili článok 101 ZFEÚ a článok 53 Dohody o EHP:

Komisia sa dopustila zjavnej chyby, keď zaradila žalobkyne do údajného kartelu Systém automatického preukázania („AMS“) a nesprávne posúdila skutočnosti a nevykonala úplnú a správnu analýzu vlastných dôkazných záznamov, keďže:

Komisia nesprávne posúdila skutočnosti vo vlastných dôkazných záznamoch,

rozhodnutie nesprávne uvádza rozsah rozhovorov vedených v rámci združenia Freight Forward International („FFI“),

členovia FFI sa nedohodli na cenách alebo na rozsahu cien,

žalobkyne a iní špeditéri ukladali poplatky AMS selektívne s cieľom dosiahnuť konkurenčnú výhodu,

Komisia nezohľadnila jasné dôkazy o tom, že členstvo žalobkýň v FFI nepreukazuje ich účasť na cenovom karteli AMS, a

Komisia nezohľadnila jasné dôkazy o tom, že žalobkyne ukladali svoje poplatky AMS nezávisle, na základe poplatkov AMS nákladných leteckých dopravcov a iných skutočností ovplyvňujúcich ceny na trhu.

Komisia nepreukázala, že žalobkyne sa zúčastnili na akejkoľvek dohode, ktorá by porušovala hospodársku súťaž v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP, keďže:

účasť žalobkýň na šiestich stretnutiach a konferenčných hovoroch FFI z právneho hľadiska neznamená porušenie článku 101 ZFEÚ a

rozhodnutie neobsahuje nijaký dôkaz o tom, že sa žalobkyne zúčastnili akýchkoľvek dvojstranných alebo viacstranných rozhovorov mimo FFI o poplatkoch AMS.

Poplatok AMS nemá „podstatný vplyv“ na hospodársku súťaž, keďže:

poplatok AMS tvoril zanedbateľnú časť z celkovej ceny prepravy a

poplatok AMS bol nevyhnutný vzhľadom na rozhodnutie nákladných leteckých dopravcov zaviesť poplatok a z toho vyplýva, že nemal podstatný vplyv na trh.

2.

Druhý žalobný dôvod na podporu druhej časti návrhov uvádza, že rozhodnutie Komisie o uložení pokuty je v rozpore s článkom 23 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (1), s usmerneniami samotnej Komisie o pokutách (2) a so zásadou proporcionality a obsahuje chybný výpočet:

Komisia neuplatnila koncept „závažnosti“ v zmysle článku 23 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 a článku 19 a 20 usmernení o pokutách, keďže:

žalobkyne sa v skutočnosti nezúčastnili uvedeného porušenia,

údajné porušenie sa v skutočnosti nerealizovalo a

úkony žalobkýň neboli individualizované vo vzťahu k celkovému správaniu všetkých dotknutých účastníkov.

Komisia porušila zásadu proporcionality, keďže:

uplatnenie 16 % sadzby je neprimerané vzhľadom na právnu úpravu a skutkové okolnosti daného prípadu,

výpočty vychádzajúce z celého trhu prepravných služieb sú neprimerané,

uplatnenie koeficientu trvania je neprimerané a

zahrnutie dodatočnej sumy do východiskovej sumy je neprimerané.

Pokuta, ktorú Komisia uložila UTi Worldwide, Inc. individuálne ako materskej spoločnosti, je matematickým vzorcom Komisie umelo a chybne nadhodnotená.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).

(2)  Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, s. 2).


Súd pre verejnú službu

4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/17


Žaloba podaná 15. júna 2012 — ZZ/AESA

(Vec F-62/12)

2012/C 235/36

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nariadení výpočtu započítaných práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služby na základe nových všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011

Návrhy žalobcu

vyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku za nezákonný,

zrušiť rozhodnutie nariaďujúce uplatniť na žiadosť o presun práv žalobcu na dôchodok hodnoty stanovené vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,

zaviazať Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva na náhradu trov konania.